Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr187 z dnia 13 grudnia 2011r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, zwany dalej regulaminem określa szczegółową organizację, zakres oraz tryb pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu zwane dalej Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną. 2. Centrum działa na obszarze Powiatu Sandomierskiego, jego siedzibą jest miasto Sandomierz ul. Mickiewicza Centrum działa na podstawie : 1 / ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./, 2 / ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm./, 3 / ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm./, 4 / ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych / Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn. zm. /, 5 / ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr149, poz. 887), 6 / ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.),

2 7 / ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 8 / uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu z dnia 26 marca 1999r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum realizuje zadania i usługi specjalistyczne o charakterze ponadlokalnym, których gminy nie będą wykonywać. 3 Rozdział II Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 4 Struktura organizacyjna Centrum. 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu kieruje Dyrektor. 2. W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą : 1 / PZ- zespół pieczy zastępczej, a) koordynatorzy, b) specjaliści pracy socjalnej, 2 / ON- zespół ds. osób niepełnosprawnych i obsługi programów, 3 / FK- zespół finansowo-księgowy, 4 / OK- zespół organizacyjno-kadrowy. 3. Schemat organizacyjny jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 5 Zadania wspólne dla wszystkich stanowisk pracy. 1/ opracowanie propozycji do rocznych planów pracy, 2/ inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, 3/ wykonanie zarządzeń i poleceń dyrektora Centrum, 4/ rozpatrywanie skarg kierowanych do Starosty, Zarządu Powiatu, badanie zasadności ich skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania, podejmowanie działań,

3 5/ przygotowanie niezbędnych materiałów i wykonanie czynności związanych z współdziałaniem z innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania pomocy społecznej, 6/ organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, 7/ przygotowanie projektów uchwał do Zarządu Powiatu z zakresu funkcjonowania Centrum. 8/ opracowanie wymaganych sprawozdań statystycznych, 9/ wykonywanie innych zadań zgodnie z kompetencją Starosty, Zarządu Powiatu i Dyrektora Centrum. 10/ opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 11/ przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Do zadań zespołu pieczy zastępczej należy w szczególności: 1) w zakresie zadań koordynatora; 1/ udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 2/ przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, 3/ pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu, 4/ zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 5/ zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 6/ udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 7/ przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, 6 2) w zakresie zadań specjalistów pracy socjalnej; 1/ umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i wydawanie decyzji o umieszczeniu,

4 2/ kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3/ ustalanie odpłatności od rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 4/ zawieranie porozumień w sprawie umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie w placówce, 5/ udzielanie informacji o prawach uprawnieniach rodziców dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 6/ przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 7/ praca socjalna z usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków wych. 8/ przyjmowanie i rozpatrywanie dokumentacji osób usamodzielniających się, 9/ współdziałanie i wspieranie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, 10/ przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz wydawanie decyzji przyznających w/w pomoc, 12/ pomoc uchodźcom, a/ opracowanie indywidualnego programu integracji, b/ udzielanie pomocy zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 13/ podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 14/ sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego, 15/ wydawanie decyzji przyznającej pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej, 16/ udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej, 17/ podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

5 18/ przyjmowanie wniosków małżeństw lub osób o ustanowienie ich rodziną zastępczą, 19/ badanie warunków umożliwiających zakwalifikowanie tych rodzin lub osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 20/ prowadzenie rejestru rodzin zastępczych, 21/ dokonywanie co najmniej raz w roku wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w celu dokonania oceny sytuacji opiekuńczowychowawczej dziecka w rodzinie zastępczej, 22/ organizowanie szkoleń dla kandydatów zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej, oraz szkolenie rodzin zastępczych i wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych, 23/ współpraca z Sądem Opiekuńczym, w tym informowanie właściwego sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zstępczej, sytuacji rodziny naturalnej dziecka oraz informowanie o możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej, 24/ udzielanie rodzinie zastępczej wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów, 25/ gromadzenie informacji o istotnych sprawach dotyczących dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, 26/ dbanie o podtrzymywanie więzów emocjonalnych łączących dziecka z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi dziecku, 27/ planowanie środków finansowych i przyznawanie w drodze decyzji administracyjnej świadczeń z zakresu: a/ jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej, b/ pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, c/ jednorazowej pomocy dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych, d/ jednorazowej pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, 28/ przedkładanie sądowi wykazu rodzin zastępczych, 29/ wytaczanie na rzecz rodzin zastępczych powództwa o roszczenie alimentacyjne, 30/ ustalanie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, 31/ zawieranie porozumień z zakresu umieszczanie dziecka i wydatków związanych z pobytem w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, 32/ przyznawanie pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej opiekującej się dzieckiem również po osiągnięciu przez niego pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie.

6 7 Do zadań zespołu d/s pomocy osobom niepełnosprawnym w szczególności: należy 1/ opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: a/ rehabilitacji społecznej, b/ przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 2/ współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1, 3/ udostępnianie na potrzeby pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji, 4/ opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, 5/ współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 6/ dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 7/ dofinansowanie: a/ uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, b/ sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, c/ zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, d/ likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, e/ rehabilitacji dzieci i młodzieży. 8/ realizacja zadań na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe.

7 8 Do zadań zespołu ds. organizacyjno- kadrowych należy w szczególności: 1/ prowadzenie spraw kadrowych, osobowych pracowników Centrum poprzez: a/ prawidłowe sporządzanie dokumentów np. umów o pracę, zakresów czynności, świadectw pracy itp. b/ prawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników, 2/ obsługa kancelaryjna Centrum, a/ przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów, b/ prowadzenie rejestru pism wpływających i wysłanych. 3/ dokonywanie zaopatrzenia w materiały biurowe, 4/ archiwizowanie akt przekazywanych z komórek organizacyjnych. 9 Do zadań zespołu finansowo- księgowego należą w szczególności: 1/ prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2/ dokonywanie wypłat świadczeń dla uprawnionych świadczeniobiorców, 3/ prowadzenie księgowości analityczno- sprawozdawczej, 4/ planowanie środków budżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 5/ przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 6/ rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych, 7/ przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ich terminowości, 8/ ewidencja i rozliczanie funduszy pomocowych oraz innych dofinansowań zagranicznych. 9/ analiza wykorzystania środków przydzielanych z budżetu. 10 W zależności od możliwości finansowych, w Centrum perspektywicznie mogły być tworzone: 1/zespół metodyczny- pracujący na rzecz zwiększenia efektywności działania struktur Centrum przez: 2/ diagnozowanie potrzeb oraz opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

8 3/ doradztwo metodyczne dla Kierowników ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych, 4/ zapewnienie szkolenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu powiatu sandomierskiego. 5/ udział w pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych (EFS, inne źródła zagraniczne) na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu. 6/ utworzenie punktu poradnictwa specjalistycznego w zakresie udzielania porad osobom będącym w kryzysie i dotkniętych przemocą w rodzinie. 11 Pracownicy Centrum przygotowujący i załatwiający sprawy ponoszą odpowiedzialność za : 1/ dokładną znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i innych aktów wykonawczych, oraz aktów prawnych bezpośrednio związanych z wykonywanymi zadaniami, 2/ właściwe stosowanie przepisów dotyczących trybu przyznawania świadczeń, w tym w szczególności przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 3/ terminowość załatwiania spraw, 4/ Bezbłędne i prawidłowe przytaczanie w projektach rozstrzygnięć poszczególnych spraw, imion, nazwisk, obliczeń cyfrowych, danych statystycznych, itp. 5/ Prawidłowe ewidencjonowanie akt sprawy, zbiorów przepisów prawnych, rejestrów, spisów spraw, pomocy urzędowych oraz wyposażenia biurowego. 12 W celu pełnej realizacji zadań, Centrum współpracuje z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami pracodawców oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 13

9 Centrum może zlecać innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu. Rozdział III Kierowanie Centrum Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kieruje Dyrektor. 2. Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu. 3. Dyrektor bezpośrednio odpowiada za całokształt pracy i zadań oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz, wykonuje funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników oraz jest odpowiedzialny przed Zarządem Powiatu za należytą organizację pracy oraz prawidłowe zgodne z prawem, zasadami celowości, rzetelności i gospodarności wykonywanie zadań własnych i zleconych. 4. Dyrektor Centrum może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. 5. Dyrektor Centrum może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, do organów określonych odrębnymi przepisami. 6. Dyrektor Centrum wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. 7. Dyrektor Centrum składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 8. Dyrektor Centrum odpowiada za prawidłowy dobór kadr. 9. W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępuje go osoba uprzednio przez niego wyznaczona.

10 Rozdział IV Tryb pracy Centrum Czas pracy Centrum nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i 8 godzin na dobę. 1/ pracowników Centrum obowiązują godziny pracy od 7 00 do W Centrum obowiązują następujące zasady w kontaktach z zainteresowanymi : 1/ interesanci przyjmowani są i obsługiwani w godzinach pracy Centrum, chyba że szczególne okoliczności wynikające z konieczności udzielenia niezwłocznej pomocy, wymagają załatwienia sprawy w innych godzinach. 2/ pracownicy Centrum zobowiązani są do właściwego, zgodnego z prawem, mającego na względzie dobro osób i rodzin załatwiania spraw z zachowaniem wymaganych terminów. 3/ pracownicy Centrum zobowiązani są do zachowania wymogów kultury urzędowania i zobowiązani są do udzielania pełnej informacji o trybie załatwiania sprawy, o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych, o stanie załatwiania sprawy, o przedłużaniu terminu załatwiania sprawy oraz o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania. 4/ interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub telegraficznej. 3. Dyrektor Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia i określonych godzinach tj. wtorek 9,00 10, Wszelkie zarządzenia odnoszące się do pracowników Centrum, a dotyczące ich uprawnień, obowiązków bądź regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Centrum są wydawane w formie zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Centrum. 5. Prawa i obowiązki pracowników w Centrum regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2008r. Nr223,poz.1458, z pźn.zm./.

11 Rozdział V Postanowienia końcowe 16 Spory kompetencyjne pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy rozstrzyga Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 17 Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Powiatu. 18 Wszelkie zmiany w regulaminie dokonywane są w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 3908 UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IX/84/11 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 21 grudnia 2011 roku STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2, ust.2, art.26 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie określa zasady wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DZIAŁDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DZIAŁDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 117/11 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 października 2011r. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DZIAŁDOWIE II. Struktura

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W USTRZYKACH DOLNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W USTRZYKACH DOLNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 67/97/12 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 21 lutego 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W USTRZYKACH DOLNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Załącznik do uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr.../2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia.. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Załącznik do Uchwały Nr.../2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia.. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Załącznik do Uchwały Nr.../2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia.. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w grudniu 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RAWICZU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RAWICZU. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr 43/212/12 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 16 lutego 2012roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RAWICZU I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARACHOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARACHOWICACH Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/2014 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 25.03.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARACHOWICACH ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 291/2008 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 2 września 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 739/2014 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 12 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli Załącznik do Uchwały Nr IV/8/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 lutego 2012 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Załącznik do Uchwały Nr 771/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 3 listopada 2014 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w listopadzie 2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 360/12 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 360/12 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 360/12 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Uchwała Nr 8 S /2001 Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... r W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1998

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 132/15 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 3 lipca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia... Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WLKP.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WLKP. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 363/2013 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WLKP. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Załącznik do uchwały Nr 340/2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 182/2012 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 182/2012 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 182/2012 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIECHANOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIECHANOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 79/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CIECHANOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr22.60.2014 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 05 czerwca 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego Nr /2012 z dnia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Załącznik do uchwały Nr Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 Regulamin Organizacyjny został opracowany w szczególności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 287/XXXVII/06 Rady Powiatu Lidzbarskiego. z dnia 27 kwietnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 287/XXXVII/06 Rady Powiatu Lidzbarskiego. z dnia 27 kwietnia 2006 r. UCHWAŁA Nr 287/XXXVII/06 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342-14-27, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 12 września 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA NR XXXIII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Białystok, dnia 12 września 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA NR XXXIII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 września 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA NR XXXIII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Płock, lipiec 2013 rok

Płock, lipiec 2013 rok Płock, lipiec 2013 rok Strona 1 z 21 Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr 3/2013 z dnia 04.02.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 154/2012 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 22 marca 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 387/2013 z dnia 24.01.2013 r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XLIV.404.2014 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 maja 2014 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1., zwane dalej Centrum, jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 102/2015 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 12 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 102/2015 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 12 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 102/2015 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 12 maja 2015 r. Płock, kwiecień 2015 rok Strona 1 z 23 Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WLKP.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WLKP. Załącznik do Uchwały nr 11/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WLKP. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Wspieranie osób niepełnosprawnych

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Wspieranie osób niepełnosprawnych Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego Wspieranie osób niepełnosprawnych Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU Załącznik do uchwały nr 117/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXXIII/221/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr 113/301/13 z dnia 2 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 164/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25.08.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Załącznik do Uchwały Nr 164/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25.08.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Załącznik do Uchwały Nr 164/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25.08.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Spis treści Strona nr ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, Kierownik: Dorota Ławniczak Dział Opieki i Wychowania mieści się w budynku MOPR w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, pokoje 18-20; telefony: (041) 331-72-58 lub (041) 331-00-13 bezpośrednie, (041) 331-25-24

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Zarządu Powiatu Żarskiego. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Uchwała Nr.. Zarządu Powiatu Żarskiego. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Uchwała Nr.. Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 159/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 159/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 159/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z 2007

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie Zgodnie z art. 32 oraz art. 76 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Starosta Limanowski wskazał Powiatowe

Bardziej szczegółowo

e) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych,

e) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych, ROZDZIAŁ X WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 94.1. W skład Wydziału Polityki Społecznej wchodzą: 1) Oddział Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej symbol PS.I. ; 2) Oddział Nadzoru nad Realizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XI/97/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 listopada 2011r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2014-07-17 12:34

1 z 5 2014-07-17 12:34 1 z 5 2014-07-17 12:34 Wydruk z 2014.07.17 Warmi.2011.67.1113 - Nadanie Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej. Wersja 2011.06.16 do... Warmi.2011.67.1113 UCHWAŁA Nr IX/96/11

Bardziej szczegółowo