DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES"

Transkrypt

1 DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES KODEKS POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZWALCZANIA PRZEKUPSTWA I PRAKTYK KORUPCYJNYCH i

2 SPIS TREŚCI 1 DEFINICJA PRZEKUPSTWA I KORUPCJI OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRAKTK KORUPCYJNYCH I PRZEKUPSTWA KORELACJA POMIĘDZY NINIEJSZYM KODEKSEM POSTĘPOWANIA A INNYMI PRZEPISAMI I REGULACJAMI. 6 4 WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW OSOBISTYCH DYREKTOR DS. ZGODNOŚCI GRATYFIKACJA NAGŁE WYPADKI I BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE ROZRYWKA PREZENTY ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI PROWADZENIE TRANSAKCJI Z KONSULTANTAMI, AGENTAMI, DOSTAWCAMI I INNYMI PODMIOTAMI TRZECIMI ŚWIADCZENIA NA RZECZ ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH I PARTII POLITYCZNYCH SPONSORING DEKLARACJA BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW DOCHODZENIE I AUDYT ROCZNA REWIZJA ZAŁĄCZNIK 1 1. PRZYKŁADY PRZEKUPSTWA I KORUPCJI 2. PRZYKŁADY ZACHOWAŃ WSKAZUJĄCYCH NA PODWYŻSZONE RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZEKUPSTWEM LUB KORUPCJĄ Error! Unknown document property name. ii

3 OD DYREKTORA NACZELNEGO (CEO) Grupa 3Legs Resources prowadzi działalność na skalę globalną z zachowaniem najwyższych standardów uczciwości. Wyznaje zasadę braku tolerancji dla wszelkich form przekupstwa i korupcji. Niniejszy Kodeks Postępowania został oficjalnie zatwierdzony przez Zarząd (Board of Directors) Grupy i ma zastosowanie do wszelkich transakcji i działań prowadzonych przez Grupę we wszystkich krajach, gdzie prowadzą działalność spółki do niej należące, podmioty z nią stowarzyszone, partnerzy w spółkach typu joint venture lub agenci. Wszyscy dyrektorzy, członkowie władz, pracownicy oraz konsultanci Grupy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania oraz zapewnienia, że w pełni zapoznali się z jego treścią, i będą do niej wracać, gdy powstanie taka konieczność. Grupa wyznaczyła Dyrektora ds. zapewnienia zgodności (Compliance Officer) (którego dane kontaktowe są określone w pkt. 5 poniżej) do którego należy kierować wszelkie pytania i wątpliwości. Grupa oczekuje również od wszystkich swoich wykonawców, partnerów w spółkach typu joint venture, agentów, doradców, istotnych lub głównych dostawców oraz innych osób trzecich, z którymi współpracuje, znajomości niniejszego Kodeksu Postępowania, przestrzegania jego zasad oraz posiadania obowiązującego podobnego kodeksu lub procedury dotyczącej zwalczania przekupstwa i korupcji. Angażowanie się w jakąkolwiek działalność związaną z przekupstwem i korupcją jest niezgodne z prawem i każdy przypadek naruszenia zasad niniejszego Kodeksu Postępowania przez któregokolwiek z pracowników, dyrektorów, członków kadry kierowniczej lub konsultantów podlega wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, które może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy, wypowiedzeniem umowy lub innymi dotkliwymi sankcjami. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Kodeksu Postępowania przez dostawców, partnerów w spółkach typu joint venture lub wykonawców zewnętrznych i doradców Grupy może skutkować wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym wszelkich umów zawartych z Grupą. Ponadto, angażowanie się w przekupstwo i praktyki korupcyjne w kraju lub poza jego granicami jest przestępstwem narażającym zarówno Grupę, jak i osobiście Państwa na poważne sankcje karne, w tym ryzyko orzeczenia kary pozbawienia wolności. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za zapewnienie zgodności działania z niniejszym Kodeksem Postępowania, a w przypadku powzięcia wiadomości, że jakakolwiek osoba, która działa lub podaje się za działającą w imieniu Grupy, dopuściła się czynu przekupstwa lub korupcji, należy bezzwłocznie zgłosić taką okoliczność Dyrektorowi ds. Zgodności. Samo niezgłoszenie tejże okoliczności może skutkować naruszeniem zasad niniejszego Kodeksu Postępowania, natomiast w przypadku jej zgłoszenia Grupa z pewnością nie będzie podejmować żadnych wrogich lub odwetowych działań w stosunku do osoby zgłaszającej. Jestem pewien, że wszyscy pracownicy Grupy podzielają zaangażowanie Zarządu w zapewnienie przestrzegania najwyższych standardów uczciwości w prowadzeniu biznesu oraz, iż mogę liczyć na Państwa pełne wsparcie w tym zakresie. Dziękuję. 3

4 Peter Clutterbuck, CEO listopad 2011 r. 4

5 1 DEFINICJA PRZEKUPSTWA I KORUPCJI 1.1 Dla celów niniejszego Kodeksu Postępowania i związanym z nim programem zgodności, Grupa zdefiniowała terminy Przekupstwo i Łapówka w następujący sposób: oferowanie, obiecywanie, wręczanie, przyjmowanie lub wymuszanie dowolnej korzyści (finansowej lub innej) jako zachęty do bezprawnego działania lub nadużycia zaufania. 1.2 Grupa zdefiniowała pojęcia Skorumpowany, Korupcja oraz Działania Korupcyjne w następujący sposób: nadużywanie powierzonej władzy dla osiągnięcia prywatnych korzyści. 1.3 Dla ułatwienia identyfikacji zachowania lub czynności jako ewentualnego zagrożenia Przekupstwem lub Korupcją i okoliczności, gdzie należy zachować szczególną ostrożność w związku z wystąpieniem ryzyka w tym zakresie, Załącznik nr 1 do niniejszego Kodeksu Postępowania, przedstawia niewyczerpującą listę przykładowych czynów przekupstwa oraz sygnały wskazujące na to, że dana osoba może podejmować Działania Korupcyjne. 2 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRAKTYK KORUPCYJNYCH I PRZEKUPSTWA 2.1 Grupa prowadzi działalność na skalę globalną z zachowaniem najwyższych standardów uczciwości i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Grupa wyznaje zasadę braku tolerancji dla wszelkich form Przekupstwa i Korupcji i dokłada starań, aby zachować w mocy wszelkie procedury kontrolne i inne w celu zapewnienia, że wszystkie osoby pracujące dla Grupy lub prowadzące z nią transakcje handlowe należycie respektują zasady zawarte w niniejszym Kodeksie Postępowania, a także postępują zgodnie z nimi. 2.2 Niezależnie od kraju prowadzenia działalności, Grupa, jej dyrektorzy, pracownicy, członkowie kadry kierowniczej, partnerzy w spółkach typu joint venture ani agenci bezwzględnie nie mogą angażować się w działalność związaną z Przekupstwem lub innymi Działaniami Korupcyjnymi w jakiejkolwiek formie ani też Grupa nie może żądać prowadzenia takich działań w jej imieniu. Zakaz ten dotyczy w szczególności czynności polegających na wręczaniu lub przyjmowaniu Łapówek przez Grupę lub w jej imieniu bądź nakłanianiu, proszeniu lub upoważnianiu osoby trzeciej do wręczania lub przyjmowania Łapówek w imieniu Grupy. 2.3 Niniejszy Kodeks Postępowania został oficjalnie zatwierdzony przez Zarząd Grupy i każdy przypadek naruszenia zasad w nim zawartych będzie uznawany przez Grupę za poważne przestępstwo. 2.4 Każdy dyrektor, pracownik lub członek kadry kierowniczej, któremu zostanie udowodnione naruszenie zasad niniejszego Kodeksu Postępowania, poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z polityką postępowania dyscyplinarnego Grupy obowiązującą w danym czasie, która może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy lub inną dotkliwą sankcją. Naruszenie zasad niniejszego Kodeksu Postępowania przez klientów lub wykonawców zewnętrznych, a także doradców Grupy może skutkować 5

6 rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym wszelkich umów zawartych przez Grupę z tytułu naruszenia. 2.5 Jednocześnie, żaden dyrektor, pracownik ani członek kadry kierowniczej Grupy nie będzie narażony na gorsze traktowanie ani dyskryminację w przypadku, gdy Grupa utraci korzyści na skutek wywiązywania się przez takiego dyrektora, pracownika lub członka kadry kierowniczej ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Kodeksu Postępowania. 3 KORELACJA POMIĘDZY NINIEJSZYM KODEKSEM POSTĘPOWANIA A INNYMI PRZEPISAMI I REGULACJAMI 3.1 Niniejszy Kodeks Postępowania określa minimalne normy i wymogi, których przestrzegania Grupa oczekuje. W przypadku, gdy prawo lokalne lub zwyczaje w jakimkolwiek kraju, w którym Grupa prowadzi swoją działalność, przewidują bardziej rygorystyczne zasady postępowania, wówczas należy przestrzegać takich przepisów prawa lokalnego lub zwyczajów i każda osoba działająca w imieniu Grupy ma obowiązek zawsze postępować zgodnie ze wszystkimi pozostającymi w mocy i zapisanymi przepisami prawa lokalnego. 4 WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW OSOBISTYCH 4.1 Wykorzystywanie środków pieniężnych Grupy w celu finansowania jakiejkolwiek działalności zabronionej na podstawie niniejszego Kodeksu Postępowania w jakichkolwiek okolicznościach jest surowo zabronione. 4.2 Ponadto, surowo zabrania się wykorzystywania, we wszelkich okolicznościach, osobistych środków pieniężnych w celu finansowania jakiejkolwiek działalności zabronionej zgodnie z zasadami niniejszego Kodeksu Postępowania. Brak roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z zakazaną działalnością nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia lub obrony naruszenia zasad niniejszego Kodeksu Postępowania lub popełnienia przestępstwa. 5 DYREKTOR DS. ZGODNOŚCI 5.1 Całkowita odpowiedzialność za przestrzeganie przez Grupę wymogów określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania spoczywa na Zarządzie. Grupa wyznaczyła również Dyrektora Finansowego (Chief Financial Officer) (obecnie jest nim Alex Fraser) do sprawowania funkcji globalnego Dyrektora ds. Zgodności. 5.2 Dyrektor Finansowy jest odpowiedzialny za bieżący nadzór nad wszelkimi praktykami antykorupcyjnymi Grupy oraz za sporządzanie raportów dla Zarządu i Komisji Audytowej (Audit Committee) w sprawie postępów i zgodności z zasadami niniejszego Kodeksu Postępowania. 5.3 Ponadto Grupa wyznaczyła w każdym kraju, w którym prowadzi swoją działalność, Dyrektora Lokalnego (Country Manager) odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad działaniami antykorupcyjnymi Grupy w danym kraju i sporządzanie raportów w tym zakresie dla Dyrektora Finansowego. Dyrektor Finansowy może w każdym momencie zażądać wglądu w listę Dyrektorów Lokalnych. 5.4 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszym Kodeksem Postępowania lub w przypadku konieczności zgłoszenia potencjalnych przypadków 6

7 naruszenia zasad niniejszego Kodeksu Postępowania, należy skontaktować się z właściwym Dyrektorem Lokalnym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze sposobem postępowania Dyrektora Lokalnego w zgłaszanych kwestiach lub w przypadku wątpliwości, których nie chcieliby Państwo zgłaszać Państwa Dyrektorowi Lokalnemu, należy skontaktować się z Dyrektorem Finansowym Grupy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub pod numerem telefonu +44 (0) GRATYFIKACJA 6.1 W niektórych krajach praktyki zwyczajowe dopuszczają dokonywanie drobnych płatności na rzecz lokalnych urzędników państwowych w celu zapewnienia wykonania nieuznaniowych lub rutynowych czynności urzędowych, takich jak otrzymanie wizy czy przyspieszenie odprawy celnej. 6.2 Grupa jest obowiązana do identyfikowania i eliminowania praktyk związanych z nielegalnym dokonywaniem tego typu płatności. Z wyjątkiem okoliczności określonych w pkt. 7 poniżej, bezwzględnie zabrania się dokonywania w imieniu Grupy jakichkolwiek płatności, niezależnie od okoliczności. 7 NAGŁE WYPADKI I BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE 7.1 Grupa uznaje, iż mogą zachodzić wyjątkowe okoliczności, w których dana osoba, w celu odparcia groźby, przymusu lub zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa osobistego, jest zmuszona postępować w sposób, który w normalnych okolicznościach stanowiłby naruszenie zasad niniejszego Kodeksu Postępowania. 7.2 W takich okolicznościach zezwala się na dokonanie płatności lub podjęcie innych działań, które w normalnych okolicznościach stanowiłyby naruszenie zasad niniejszego Kodeksu Postępowania, pod warunkiem, że taki przypadek, zostanie niezwłocznie zgłoszony Dyrektorowi ds. Zgodności, a osoba, której ta okoliczność dotyczy, weźmie udział w dochodzeniu prowadzonym przez Grupę i/lub jakiekolwiek organy ścigania. 8 ROZRYWKA 8.1 Oferowanie przez Grupę rozrywki osobom trzecim w rozsądnym i proporcjonalnym zakresie, w trakcie prowadzenia legalnych transakcji handlowych, jest dopuszczalne, przy czym Grupa jest obowiązana upewnić się, że taka forma rozrywki nie stanowi Łapówki (ani nie stwarza podejrzenia, że może ją stanowić). 8.2 W związku z powyższym, oferowanie rozrywki osobom trzecim w imieniu Grupy winno odbywać się zgodnie z następującymi zasadami: (a) Zakaz oferowania wystawnych, kosztownych lub niestosownych form rozrywki Zabrania się oferowania wszelkich form rozrywki, które mogą zostać uznane za wystawne, kosztowne lub niestosowne, niezależnie od okoliczności. Powyższy zakaz obejmuje oferowanie wystawnych i kosztownych posiłków, pobytów w ekskluzywnych hotelach oraz wszelkie inne formy rozrywki przeznaczone dla osób dorosłych. 7

8 Jak dotąd Grupa nie narzuciła żadnych konkretnych ograniczeń finansowych dotyczących oferowania rozrywki w jej imieniu. Jednakże, od członków kadry kierowniczej i pracowników oczekuje się w tym zakresie zachowania zdrowego rozsądku, a w szczególności zaleca się rozważenie sposobu, w jaki oferowana w imieniu Grupy forma rozrywki może zostać postrzeżona przez postronnego obserwatora. Przykładowo, oferowanie posiłku w ekskluzywnej restauracji w ramach uwieńczenia pomyślnie zakończonej transakcji z kluczowym klientem lub dostawcą jest stosowne podczas, gdy taka sytuacja byłaby niewskazana w przypadku rutynowego spotkania z urzędnikiem państwowym posiadającym kompetencje w zakresie podejmowania decyzji mających wpływ na działalność Grupy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zgodności oferowanej formy rozrywki z niniejszym Kodeksem Postępowania należy skontaktować się z Dyrektorem ds. Zgodności w celu uzyskania dalszych wytycznych. Osoby oferujące lub udzielające upoważnienia do oferowania w imieniu Grupy jakichkolwiek form rozrywki, są obowiązane do prowadzenia dokumentacji związanej z takimi formami rozrywki w celu umożliwienia Grupie późniejszego zweryfikowania zgodności z niniejszymi wymogami. (b) Wymóg bezpośredniego dokonywania płatności z tytułu zaoferowanej rozrywki Grupa jest obowiązana uiścić koszty związane z oferowaną rozrywką bezpośrednio na rzecz dostawcy usług, np. restauracji lub hotelu. W wyjątkowych okolicznościach konieczny może być zwrot kosztów poniesionych w związku z zapewnieniem przez Grupę rozrywki osobom trzecim, na co zezwala się wyłącznie w przypadku spełnienia następujących wymogów: (i) (ii) (iii) takie pośrednie dokonywanie płatności nie może stać się rutynową praktyką; nie należy dokonywać zwrotu kosztów w przypadku, gdy zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że dany dostawca usług jest w jakikolwiek sposób powiązany z osobą trzecią, na rzecz której Grupa dokonuje płatności i/lub, że taka osoba trzecia otrzyma prowizję albo premię od dostawcy usług z tytułu płatności, którą otrzyma od Grupy; oraz wymaga się otrzymania od osoby trzeciej, na rzecz której dokonuje się płatności, oryginalnych rachunków z wyszczególnionymi pozycjami wystawionych przez odpowiednich dostawców usług. Nie uznaje się żadnych kopii ani rachunków ogólnych. (c) Zakaz wypłaty świadczeń pieniężnych W żadnym wypadku nie należy przekazywać środków pieniężnych ani świadczeń pieniężnych (takich jak dzienne płatności gotówkowe dla osób fizycznych, nad wydawaniem których Grupa nie ma kontroli, a także w odniesieniu do których nie wymaga się żadnych rachunków potwierdzających ich wykorzystanie) jako część jakiejkolwiek formy rozrywki oferowanej przez Grupę. (d) Obecność Przedstawiciela Grupy 8

9 Wyłącznie zasadne jest finansowanie przez Grupę takiej formy rozrywki, w której uczestniczą przedstawiciele Grupy lub która została wyraźnie zatwierdzona przez Grupę lub ma związek z Grupą przykładowo sponsorowanie wystawy lub imprez otwartych dla publiczności, podczas których stała obecność przedstawiciela Grupy nie zawsze jest możliwa. Jednakże, w każdym przypadku, zabrania się oferowania poszczególnym osobom szczególnych form rozrywki, w których przedstawiciel Grupy nie uczestniczy. (e) Komu można zaoferować rozrywkę W zwykłym trybie, Grupa uznaje, że oferty rozrywki można przedstawiać wyłącznie tym osobom, z którymi Grupa prowadzi lub zamierza prowadzić transakcje handlowe (przykładowo klienci potencjalni lub docelowi) i nie powinny obejmować członków rodziny ani przyjaciół osoby, której oferta dotyczy. Jednakże, Grupa uznaje również, że w niektórych okolicznościach dopuszcza się możliwość objęcia taką ofertą rozrywki innych członków rodziny, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich innych wymogów niniejszego Kodeksu Postępowania. W przypadku podejmowania decyzji co do zasadności obejmowania ofertą rozrywki innych członków rodziny, Grupa oczekuje zachowania zdrowego rozsądku zgodnie z duchem i celem niniejszego Kodeksu, a także skierowania wszelkich wątpliwości do Dyrektora ds. Zgodności. Przykładowo, podejmowanie gości podczas balu charytatywnego, na który zaproszeni są klienci wraz z osobami towarzyszącymi, nie będzie uznawane za naruszenie zasad niniejszego Kodeksu Postępowania, podczas gdy sfinansowanie wyjazdu wakacyjnego klienta i jego osoby towarzyszącej jest zdecydowanie niestosowne. (f) Moment złożenia oferty Zabrania się oferowania rozrywki w szczególności w celu nakłonienia lub podjęcia próby nakłonienia osoby trzeciej do określonego działania. Należy dokładnie rozważyć kwestię związaną z chwilą, w której oferowanie rozrywki ma mieć miejsce i w żadnym wypadku nie należy oferować rozrywki (ani składać obietnic oferty rozrywki w późniejszym czasie) w trakcie rozmów negocjacyjnych pomiędzy Grupą, a jakąkolwiek osobą trzecią lub podczas ubiegania się przez Grupę o pozyskanie pracy, na którą odbiorca rozrywki może mieć wpływ. 8.3 Powyższe zasady mają zastosowanie również do wszelkich okoliczności, w których rozrywkę oferują osoby trzecie osobom związanym postanowieniami niniejszego Kodeksu. 8.4 Zezwala się wyłącznie na przyjmowanie form rozrywek oferowanych przez osoby trzecie, z którymi Grupa prowadzi transakcje handlowe z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich wyżej wymienionych wymogów. Zabrania się przyjmowania jakiejkolwiek formy rozrywki, jeżeli taka czynność mogłaby zostać zinterpretowana jako przyjęcie Łapówki lub stwarzałaby podejrzenie, że osoby związane postanowieniami niniejszego Kodeksu są obowiązane postępować inaczej niż w najlepszym interesie Grupy lub z naruszeniem niniejszego Kodeksu Postępowania. 8.5 Wszelkie oferty rozrywki przedstawiane osobom związanym postanowieniami niniejszego Kodeksu przez osoby trzecie, których przyjęcie stanowiłoby naruszenie niniejszego Kodeksu Postępowania, należy niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi ds. Zgodności. 9

10 9 PREZENTY 9.1 W zwykłym trybie prowadzenia działalności Grupa może co jakiś czas oferować rozsądne i odpowiednie drobne upominki osobom trzecim, przy czym Grupa jest obowiązana upewnić się, że takie upominki nie stanowią Łapówki (ani nie stwarzają podejrzenia, że mogą ją stanowić). 9.2 Oferowanie prezentów osobom trzecim w imieniu Grupy musi odbywać się zgodnie z następującymi zasadami: (a) Zakaz oferowania prezentów pieniężnych W żadnym wypadku nie należy oferować prezentów pieniężnych w imieniu Grupy. Powyższy zakaz obejmuje również wszelkie formy ekwiwalentów pieniężnych, takich jak bony towarowe. (b) Prezenty o wartości nominalnej Prezenty muszą posiadać wartość nominalną i w żadnym wypadku nie należy dopuszczać do sytuacji, w której może powstać zarzut, iż prezent jest nadmiernie kosztowny lub przesadzony. W związku z powyższym, wartość pojedynczego prezentu nie może przekroczyć 50, a całkowita wartość wszystkich prezentów wręczonych jednej osobie w ciągu roku nie może przekroczyć w sumie 100. Osoby wręczające lub udzielające upoważnienia do wręczania w imieniu Grupy jakichkolwiek prezentów są obowiązane do prowadzenia dokumentacji związanej z takimi prezentami w celu umożliwienia Grupie późniejszego zweryfikowania zgodności z niniejszym wymogiem. (c) Wręczanie prezentów wyłącznie osobom prowadzącym transakcje handlowe z Grupą Prezenty mogą być wręczane wyłącznie tym podmiotom, z którymi Grupa prowadzi transakcje handlowe. Wręczanie skromnych prezentów opłaconych przez Grupę nie może obejmować członków rodziny ani przyjaciół osoby, której wręcza się prezent, chociaż dozwolone jest wręczanie wspólnych prezentów (takich jak kwiaty wysłane klientowi i jego/jej partnerowi/partnerce z okazji narodzin dziecka). (d) Jawne wręczanie prezentów Prezenty należy wręczać w sposób jawny i przejrzysty. Zabrania się wręczania prezentów w tajemnicy lub podejmowania prób zatajenia faktu wręczenia prezentu konkretnej osobie w imieniu Grupy. (e) Moment wręczania Zabrania się wręczania prezentów w szczególności w celu nakłonienia lub podjęcia próby nakłonienia osoby trzeciej do określonego działania. Należy dokładnie rozważyć kwestię związaną z chwilą wręczenia jakiegokolwiek prezentu i w żadnym wypadku nie należy wręczać prezentów (ani składać obietnic wręczenia prezentu w późniejszym czasie) w trakcie rozmów negocjacyjnych prowadzonych przez Grupę z jakąkolwiek osobą trzecią 10

11 ani podczas ubiegania się przez Grupę o pozyskanie pracy, na którą odbiorca prezentu może mieć wpływ. (f) Brak wręczania prezentów w ramach rutynowej praktyki Wręczanie prezentów nie może stać się rutynową praktyką i w większości przypadków powinno wiązać się z jakąś szczególną okazją lub wydarzeniem, na przykład wręczenie drobnych artykułów w postaci firmowych długopisów czy kart pamięci lub przesłanie klientowi kwiatów z okazji narodzin dziecka. Z wyjątkiem drobnych artykułów promocyjnych zwyczajowo wręczanych przez Grupę, zezwala się na wręczenie dowolnej osobie nie więcej niż j dwóch prezentów rocznie w imieniu Grupy. 9.3 Powyższe zasady mają zastosowanie również do wszelkich okoliczności, w których prezenty wręczane są przez osoby trzecie osobom związanym postanowieniami niniejszego Kodeksu. 9.4 Zezwala się na przyjmowanie prezentów od osób trzecich, z którymi Grupa prowadzi transakcje handlowe pod warunkiem spełnienia wszystkich wyżej wymienionych wymogów. Zabrania się przyjmowania jakichkolwiek prezentów, jeżeli taka czynność mogłaby zostać zinterpretowana jako przyjęcie Łapówki lub stwarzałaby podejrzenie, że osoby związane postanowieniami niniejszego Kodeksu są obowiązane postępować inaczej niż w najlepszym interesie Grupy lub z naruszeniem zasad niniejszego Kodeksu Postępowania. 9.5 Wszelkie propozycje wręczenia prezentu osobom związanym postanowieniami niniejszego Kodeksu przez osoby trzecie, których przyjęcie stanowiłoby naruszenie niniejszego Kodeksu Postępowania, należy niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi ds. Zgodności. 10 ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI 10.1 W przypadku powzięcia wiadomości, że osoba obowiązana do przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu Postępowania dopuściła się jakiegokolwiek naruszenia (lub w przypadku pojawienia się podejrzenia takiego naruszenia), należy bezzwłocznie zgłosić takie wątpliwości Dyrektorowi ds. Zgodności w celu umożliwienia mu przeprowadzenia dalszego dochodzenia. Samo niezgłoszenie jakiegokolwiek przypadku naruszenia zasad niniejszego Kodeksu Postępowania, w związku z którym powzięto taką wiadomość, będzie uznane za naruszenie zasad niniejszego Kodeksu Postępowania Wszelkie wątpliwości zgłaszane Dyrektorowi ds. Zgodności będą traktowane z zachowaniem poufności i będą niezwłocznie poddane zbadaniu. O ile takie postępowanie nie zakłóci prowadzonego dochodzenia lub czynności wszczętych przez organy ścigania, Dyrektor ds. Zgodności będzie na bieżąco informować osobę zgłaszającą o przebiegu i wyniku dochodzenia lub postępowania Grupa pragnie wspierać politykę, zgodnie z którą każdy może zgłosić swoje wątpliwości dotyczące sposobu prowadzenia działalności przez Grupę bez żadnej obawy przed podjęciem przeciwko niemu działań odwetowych lub represyjnych. Grupa nie toleruje takich działań wobec jakichkolwiek osób, które zgłosiły przypadek lub podejrzenie naruszenia zasad niniejszego Kodeksu Postępowania. Członkowie kadry kierowniczej 11

12 i pracownicy mogą mieć pewność, że zgłoszenie jakichkolwiek wątpliwości nie będzie skutkowało podjęciem wrogich lub odwetowych działań przez Grupę Dalsze informacje dotyczące zgłaszania wątpliwości są opisane w polityce Grupy dotyczącej ujawniania nieprawidłowości. 11 PROWADZENIE INTERESÓW Z KONSULTANTAMI, AGENTAMI, DOSTAWCAMI I INNYMI OSOBAMI TRZECIMI 11.1 Grupa regularnie współpracuje z osobami trzecimi (np. konsultantami, doradcami, agentami, partnerami w spółkach typu joint venture oraz kluczowymi dostawcami, w tym wykonawcami), które mogą działać w jej imieniu lub być uznane za powiązane z Grupą. Wszystkie takie osoby trzecie są obowiązane przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania w takim samym zakresie, jak dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej lub pracownicy Grupy i zabrania się żądania od takich osób trzecich lub upoważniania ich do podejmowania w imieniu Grupy jakichkolwiek działań, których Grupa zgodnie z niniejszym Kodeksem Postępowania bezpośrednio podejmować nie może Do współpracy Grupy z jakimikolwiek osobami trzecimi stosuje się następujące zasady: (a) Wymóg przeprowadzenia due diligence Przed zawarciem jakiegokolwiek porozumienia z osobą trzecią, która będzie działać w imieniu Grupy lub będzie ją reprezentować, należy przeprowadzić stosowne badanie dotyczące jej rodziny, wykształcenia, doświadczenia, umiejętności oraz reputacji. W szczególności należy rozważyć czy istnieją jakiekolwiek przesłanki co do podatności osoby trzeciej, której badanie dotyczy, na angażowanie się w praktyki Przekupstwa lub inne Działania Korupcyjne. Przyjmuje się, że współpraca z takimi osobami trzecimi, chociażby w ograniczonym zakresie, jest niezbędna jeszcze przed zakończeniem badania due diligence lub zawarciem umowy z Grupą. Jednakże, taką sytuację należy traktować jako wyjątek i każdorazowo upewnić się, że postępowanie jest zgodne z następującymi wytycznymi: (i) nigdy nie należy angażować osób trzecich do realizacji transakcji o wysokiej wartości, wysokiego ryzyka lub transakcji o wysokim stopniu złożoności przed pomyślnym zakończeniem badania due diligence przeprowadzanego w stosunku do takich osób i przed zawarciem umowy na piśmie; (ii) nigdy nie należy angażować osób trzecich przed pomyślnym zakończeniem badania due diligence przeprowadzanego w stosunku do takich osób i przed zawarciem umowy na piśmie, jeżeli występują jakiekolwiek sygnały wskazujące na możliwość angażowania się takiej osoby trzeciej w Przekupstwo lub inne Działania Korupcyjne w imieniu Grupy; (iii) angażowanie osób trzecich przed pomyślnym zakończeniem badania due diligence przeprowadzanego w stosunku do nich i przed zawarciem umowy na piśmie może być rozważane wyłącznie wówczas, gdy takie działanie ma służyć jako środek tymczasowy. Niechęć podmiotu zewnętrznego do poddania się badaniu due diligence w określonym 12

13 terminie i/lubjakakolwiek zwłoka lub odmowa podpisania umowy bez podania uzasadnionej przyczyny mogą sygnalizować, że podmiot taki jest skłonny do angażowania się w Przekupstwo lub inne formy Działań Korupcyjnych. (b) Obligatoryjne zgłaszanie wątpliwości W przypadku powzięcia wiadomości (lub podejrzenia), że jakakolwiek osoba trzecia działająca w imieniu Grupy dopuściła się naruszenia zasad niniejszego Kodeksu Postępowania, należy zgłosić taką okoliczność Dyrektorowi ds. Zgodności zgodnie z pkt. 10 powyżej. Niezgłoszenie wątpliwości dotyczących jakiejkolwiek osoby trzeciej działającej w imieniu Grupy, przymykanie oka na niedopuszczalne postępowanie lub umyślne ignorowanie sygnałów wskazujących na to, że osoba trzecia może angażować się w Przekupstwo lub inne formy Korupcji będą uznawane za przypadki naruszenia zasad niniejszego Kodeksu Postępowania. Ponadto, niezgłaszanie takich wątpliwości może spowodować powstanie odpowiedzialności karnej. (c) Zasadność płatności dokonywanych na rzecz osób trzecich Grupa jest obowiązana unikać wszelkich sytuacji, które mogłyby wzbudzić podejrzenia, że jest ona zaangażowana w Przekupstwo polegające na dokonywaniu przesadzonych płatności na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej dostarczającej produkty lub usługi Grupie. Mając na uwadze charakter działalności i realia związane z negocjacjami handlowymi, Grupa uznaje, że nie można określić jednoznacznej zasady regulującej kwestię obliczania płatności dokonywanych na rzecz osób trzecich. Jednocześnie, Grupa uznaje, że należy przestrzegać następujących wytycznych: (i) (ii) (iii) (iv) w każdym przypadku dokonywane płatności winny być uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia i współmierne do wartości dostarczonych Grupie towarów i usług, a także, co do zasady, zbliżone do wysokości kwot naliczanych przez innych dostawców podobnych towarów i usług w danym kraju; należy rozważnie stosować kwoty obliczane na podstawie znacznej prowizji lub tzw. wynagrodzenia od sukcesu (success fee), przy czym nie należy ich stosować w przypadku, gdy mogłoby to zachęcić osobę trzecią do angażowania się w Przekupstwo lub inne formy Działań Korupcyjnych; nie należy dokonywać płatności na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej przed otrzymaniem przez Grupę szczegółowej faktury zawierającej stosowne kwoty zgodne z ustaleniami dotyczącymi płatności uzgodnionymi z taką osobą trzecią; płatności należy dokonywać bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej dostarczającej produkty i usługi Grupie, na rachunek bankowy prowadzony w kraju, gdzie osoba trzecia ma swoją siedzibę. Zabrania się dokonywania płatności gotówkowej; oraz 13

14 (v) zezwala się na zmiany wysokości kwot należnych osobom trzecim wyłącznie wówczas, gdy są one zgodne z uzgodnionymi warunkami odpowiedniej umowy sporządzonej na piśmie lub w inny sposób uznane przez Grupę za ekonomicznie uzasadnione. Nagłe żądania ze strony osoby trzeciej dotyczące istotnego zwiększenia kwot jej należnych w przypadku braku wyraźnego wzrostu ponoszonych przez nią kosztów lub braku innego wiarygodnego uzasadnienia, winny być uznawane za sygnały wskazujące na skłonność takiej osoby trzeciej do angażowania się w Przekupstwo lub inne formy Działań Korupcyjnych. 12 DAROWIZNY NA RZECZ ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH I PARTII POLITYCZNYCH 12.1 Okresowo, Grupa może przekazywać darowizny na rzecz organizacji charytatywnych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski osób trzecich Ze szczególną uwagą należy przekazywać w imieniu Grupy jakiekolwiek darowizny na rzecz organizacji charytatywnych i każdorazowo upewnić się, że taka darowizna jest przekazywana na cele charytatywne w dobrej wierze i nie stanowi Łapówki (ani nie może być uznana za Łapówkę przez postronnego obserwatora) W związku z powyższym, wszelkie darowizny przekazywane przez Grupę na rzecz organizacji charytatywnych wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Dyrektora Naczelnego (CEO) Grupy Zgodnie ze swoją polityką, Grupa nie przekazuje darowizn na rzecz partii politycznych ani polityków i żadna osoba nie jest upoważniona do dokonywania ani zatwierdzania płatności na rzecz partii politycznych lub kandydujących polityków, które mogłyby zostać uznane za przekazywane w imieniu Grupy. Zakaz ten obejmuje nie tylko darowizny w formie pieniężnej na rzecz partii politycznych lub kandydujących polityków, ale również wszelkie inne formy wsparcia udzielane partiom politycznym lub kandydującym politykom, które wiązałyby się z Grupą, w szczególności polegające na: (a) (b) (c) (d) prowadzeniu kampanii w imieniu partii politycznych lub kandydujących polityków na terenie/w lokalu Grupy; korzystaniu z mienia Grupy w celu wsparcia kampanii prowadzonych w imieniu partii politycznej lub kandydujących polityków (np. wydruk ulotek); nabywaniu w imieniu Grupy (lub przy użyciu środków Grupy) biletów na imprezy służące pozyskaniu środków pieniężnych organizowane przez partie polityczne lub kandydujących polityków; przekazywaniu darowizn w imieniu Grupy (lub przy użyciu środków Grupy) na rzecz grupy ekspertów lub podmiotów badawczych, których powiązania z daną partią polityczną, kandydującym politykiem lub ideologią są znane; i/lub (e) upoważnieniu jakiejkolwiek partii politycznej lub kandydującego polityka do manifestowania jakichkolwiek powiązań z Grupą. 14

15 13 SPONSORING 13.1 Z zastrzeżeniem upoważnienia udzielonego przez Grupę w tym zakresie, zabrania się zawierania w imieniu Grupy jakichkolwiek umów sponsoringu lub wyrażania zgody na manifestowanie przez osoby trzecie, że (lub oświadczanie przez nie, że ich produkty lub usługi) są w jakikolwiek sposób powiązane, sponsorowane albo wspierane przez Grupę Wszelkie otrzymane wnioski o sponsoring lub wsparcie należy kierować do Dyrektora Naczelnego W przypadku powzięcia wiadomości o nieprawdziwym oświadczeniu osoby trzeciej, że jest powiązana, sponsorowana lub wspierana przez Grupę, należy możliwie najszybciej zgłosić taką okoliczność Dyrektorowi ds. Zgodności. 14 DEKLARACJA INTERESÓW 14.1 Wszyscy dyrektorzy, pracownicy, członkowie kadry kierowniczej, konsultanci, partnerzy spółek typu joint venture oraz agenci muszą złożyć oświadczenie dotyczące posiadania, prywatnie lub zawodowo, interesu, przez nich samych lub członków ich rodzin, w powiązaniu z wszelką obecną lub przyszłą działalnością handlową, w którą są zaangażowani i które mogą mieć wpływ na ich stosunki biznesowe z Grupą. Posiadanie wszelkich takich interesów należy zgłaszać Dyrektorowi ds. Zgodności. 15 DOCHODZENIE I AUDYT 15.1 Mając na uwadze właściwość, adekwatność i skuteczność Kodeksu Postępowania, Dyrektor ds. Zgodności sprawuje regularny nadzór nad skutecznym realizowaniem jego zasad. Wszelkie pożądane usprawnienia będą wprowadzane niezwłocznie. Wewnętrzne systemy kontroli i procedury podlegają regularnym audytom w celu zapewnienia ich skuteczności w przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji Każdy obowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu Postępowania jest odpowiedzialny za ich skuteczną realizację i winien zgłosić każde podejrzenie o przekupstwie lub wystąpienie podejrzanych okoliczności Dyrektorowi ds. Zgodności. Dyrektor ds. Zgodności jest odpowiedzialny za przeprowadzenie dochodzenia w związku z jakąkolwiek podejrzaną działalnością lub zgłoszonymi wątpliwościami Dyrektor ds. Zgodności jest odpowiedzialny za opracowanie polityki i procedury dotyczącej sposobu przeprowadzania dochodzenia w przypadku zgłaszania podejrzanych działań Dyrektor ds. Zgodności jest odpowiedzialny za regularne sporządzanie raportów dla Zarządu dotyczących prowadzenia działalności zgodnie z zasadami niniejszego Kodeksu Postępowania oraz wszelkich przypadków przekupstwa lub korupcji Spółka uznaje, że jej działalność i potencjalne ryzyko związane z przekupstwem i korupcją mogą ulegać zmianom i w związku z tym Dyrektor ds. Zgodności jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby zasady niniejszego Kodeksu Postępowania i wszelkie procedury mające na celu przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji były zawsze odpowiednie do działalności Spółki. Ponadto, Dyrektor ds. Zgodności jest odpowiedzialny za właściwe reagowanie na wszelkie bodźce zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na procedury w Spółce. 15

16 16 COROCZNA WERYFIKACJA 16.1 Niniejszy Kodeks Postępowania wraz ze wszelkimi procedurami i systemami wdrożonymi przez Grupę w celu przestrzegania zgodności podlegają weryfikacji Zarządu co najmniej raz w roku, a wszelkie zmiany i uzupełnienia będą przekazywane do szerszej wiadomości po ich uprzednim zatwierdzeniu. 16

17 ZAŁĄCZNIK 1 1 PRZYKŁADY PRZEKUPSTWA I KORUPCJI 1.1 Poniższa niewyczerpująca lista zawiera zachowania i działania uznawane przez Grupę za praktyki Przekupstwa: (a) (b) (c) (d) dokonywanie płatności w formie pieniężnej lub ekwiwalentów pieniężnych (takich jak bony towarowe) na rzecz osób, które mogą mieć wpływ na decyzje związane ze składaniem zleceń Grupie lub zachowaniem zlecenia Grupy bądź na rzecz urzędników państwowych w celu zapewnienia Grupie korzystnego traktowania, a także, w odniesieniu do obu przypadków, na rzecz członków ich rodzin lub innych osób z nimi powiązanych; przekazywanie przez Grupę niezatwierdzonych darowizn na rzecz organizacji charytatywnych lub partii politycznych w przypadku, gdy osoba żądająca od Grupy przekazania takiej darowizny może odnieść osobistą korzyść majątkową z tego tytułu; udzielanie pożyczek osobom, które mogą mieć wpływ na decyzje związane ze składaniemzleceń Grupie lub zachowaniem zlecenia Grupy bądź na rzecz urzędników państwowych, w celu zapewnienia Grupie korzystnego traktowania, a także, w odniesieniu do obu przypadków, na rzecz członków ich rodzin lub innych osób z nimi powiązanych; zwrot kosztów związanych z podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem, itp. osobom, które mogą mieć wpływ na decyzje związane ze składaniem zleceń Grupie lub zachowaniem zlecenia Grupy bądź na rzecz urzędników państwowych w celu zapewnienia Grupie korzystnego traktowania, a także, w odniesieniu do obu przypadków, na rzecz członków ich rodzin lub innych osób z nimi powiązanych (z wyjątkami określonymi w pkt. 8 powyżej). 2 PRZYKŁADY ZACHOWAŃ WSKAZUJĄCYCH NA PODWYŻSZONE RYZYKO PRZEKUPSTWA LUB KORUPCJI 2.1 Poniższa niewyczerpująca lista zawiera zachowania, działania i okoliczności uznawane przez Grupę za sygnały ostrzegawcze wskazujące na to, że podmiot trzeci, z którym Grupa prowadzi transakcje handlowe, może przejawiać skłonność do angażowania się w Przekupstwo lub inne formy Działań Korupcyjnych: (a) (b) prowadzenie transakcji handlowych w jakimkolwiek kraju niezależnie uznawanym za szczególnie podatny na Korupcję bądź posiadającym tego rodzaju reputację przykłady można znaleźć w Indeksie Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index) publikowanym przez Transparency International na stronie prowadzenie transakcji handlowych z osobami, które pozostają w bliskich stosunkach osobistych z urzędnikami państwowymi, w szczególności jeżeli taki urzędnik jest odpowiedzialny za obszar działania mogący mieć wpływ na 17

18 transakcje, o których mowa i/lub działa w jednym z krajów podwyższonego ryzyka wspomnianych powyżej; (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) prowadzenie transakcji handlowych z osobami lub organizacjami, które stosują nieuzasadniony lub niezwykły stopień utajnienia lub odmawiają odpowiedzi na uzasadnione pytania dotyczące ich postępowania; żądanie od Grupy dokonywania płatności należnych od niej w formie gotówkowej na rzecz krajów innych niż kraj, gdzie strona otrzymująca płatność ma swoją siedzibę, na rzecz osób trzecich niezwiązanych z transakcją, której płatności dotyczą, lub w przypadku braku formalnego rachunku lub faktury wyszczególniającej dane kwoty; zgłaszanie żądań dotyczących nagłego wzrostu kwot bez uzasadnionej przyczyny lub żądanie od Grupy dokonywania nieprzewidzianych umową, wygórowanych lub nieoczekiwanych płatności w postaci premii, prowizji lub zwrotu kosztów; jakiekolwiek żądania skierowane do Grupy dotyczące prowadzenia transakcji lub rachunków w sposób nieoficjalny; odmowa lub niechęć ze strony określonych osób do prowadzenia przez Grupę transakcji handlowych z innymi podmiotami w obrębie zatrudniającej je organizacji niż one same; odmowa, niechęć lub nieuzasadniona zwłoka w dostosowaniu się do procedur badania due diligence Grupy; odmowa, niechęć lub nieuzasadniona zwłoka w podpisaniu umowy z Grupą lub poruszanie nowych kwestii każdorazowo, gdy umowa ma zostać zawarta; jakiekolwiek inne żądanie, postępowanie lub okoliczność, które wydają się być podejrzane lub nie całkiem prawidłowe, w szczególności, jeżeli osoby, których to dotyczy, nie wyrażały woli, aby ich powiązanie z takim żądaniem, postępowaniem lub okolicznością zostało ujawnione. 18

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 1. Wstęp Nasza firma ceni sobie swoją reputację oraz dąży do utrzymywania najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r.

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. 1 Spis treści I. WSTĘP...4 A. Stosowanie polityk i procedur...4 B. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01. Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller

Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01. Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01 Tytuł dokumentu: Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller Data następnego przeglądu: Wersja: 2013-03-31 Nr wersji Cel i zakres dokumentu: Osoba

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Wprowadzenie Zaufanie, którym klienci obdarzają Grupę GLS, jest jednym z jej największych atutów. Powinniśmy zatem robić wszystko, co w naszej mocy, aby je pielęgnować.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji

ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji Spis treści POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I. CEL...3 II. III. NINIEJSZA POLITYKA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW MANPOWERGROUP...3 NADZÓR I

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. 1.Firma Domu Maklerskiego Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Uchwała nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Rozdział I: Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska. Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące prowadzonego skupu akcji, w tym oferty dotyczącej akcji zbytych przez Cormay.

I. Informacje dotyczące prowadzonego skupu akcji, w tym oferty dotyczącej akcji zbytych przez Cormay. Raport bieżący nr 21/2015 11.03.2015 Posiedzenie Rady Dyrektorów Spółki z dnia 6 oraz 9 marca 2015 roku. Podstawa prawna: 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje

Bardziej szczegółowo

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki I CEL Świadczenie uprzejmości biznesowych (prezenty, posiłki, podróż i rozrywka) i korzystanie z nich jest powszechną praktyką biznesową, mającą na celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE WSTĘP Za nazwą MAHLE stoją wyniki, precyzja, perfekcja i innowacyjność. Nasze hasło to: Driven by performance, czyli Napędza nas działanie. Do naszych głównych

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452) USTAWA z dnia 26 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy Zarządzenie 18/K/2010 w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Polityka Grupy w zakresie uczciwości w biznesie

Polityka Grupy w zakresie uczciwości w biznesie Grupy w zakresie uczciwości w biznesie Wprowadzenie Niestety łapówkarstwo i korupcja są cechą życia korporacyjnego oraz publicznego w wielu krajach na świecie. Nawet sugestia dotycząca korupcji może szkodzić

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r.

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r. KONTROLA NIK CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika KONSEKWENCJE KONTROLI NIK Wskazanie w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości, ich przyczyny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 9 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 9 czerwca 2015 r. Poznań, dnia 12 maja 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2015 r. Zarząd z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

Procedura rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi skierowane do KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Procedura rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi skierowane do KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Procedura rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi skierowane do KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Procedura ) 1. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna ( Spółka ) na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan

Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan I. Cel ustanowienia regulaminu Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 61, wpisanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA Warszawa, dnia 29 maja 2014 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 oraz art. 402 1 402 2 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), a także

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Celowość jako przesłanka wymiany danych w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej uwagi praktyczne w aspekcie standardów tej wymiany

Celowość jako przesłanka wymiany danych w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej uwagi praktyczne w aspekcie standardów tej wymiany Celowość jako przesłanka wymiany danych w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej uwagi praktyczne w aspekcie standardów tej wymiany Jacek Jurzyk Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1)

Porządek obrad: Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1) Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1) 1 i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), zwołuje na dzień 22 grudnia 2011 roku na godzinę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zarząd Spółki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA FAKTORING S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach (dalej Spółka), na podstawie 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/29/11/2007r. Regulamin Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne

Załącznik do uchwały nr 1/29/11/2007r. Regulamin Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 1/29/11/2007r. Regulamin Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 2. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Notoria

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014 Spółka: Biomass Energy Project S.A. Temat: Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Project S.A. Zarząd Biomass Energy Project

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

NAJPIERW PORADZĘ SIĘ PRAWNIKA

NAJPIERW PORADZĘ SIĘ PRAWNIKA 1 1. Placówka Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich (dalej Placówka) utworzona zostaje w powiecie pszczyńskim od 11 września 2014 r. do 21 listopada 2014 r. 2. Placówka działa w ramach projektu Najpierw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A.

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. 1 Niniejszy Regulamin Opcji MenadŜerskich, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe warunki oraz zasady realizacji programu opcji menadŝerskich dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. o zwołaniu na dzień 19 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. o zwołaniu na dzień 19 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N ZARZĄDU Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Treść ogłoszenia Zarząd CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

Bardziej szczegółowo

1.1.Jedynie członkowie Intus S&L mogą aplikować o limit kredytowy Intus.

1.1.Jedynie członkowie Intus S&L mogą aplikować o limit kredytowy Intus. LIMIT KREDYTOWY WARUNKI I ZASADY 1.WARUNKI UMOWY 1.1.Jedynie członkowie Intus S&L mogą aplikować o limit kredytowy Intus. 1.2. Członkowie mogą zwracać się do Intus S&L o dokumenty związane z kredytem będą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Regulamin korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Regulamin korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Przepisy początkowe 1 Poradnictwo prawne i obywatelskie organizowane jest przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r.

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo