Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth"

Transkrypt

1 J Stoma 2011, 64, 8: Polish Dental Society Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth Ocena wpływu biernego palenia na zawartość metali w zębach mlecznych Agnieszka Fischer, Danuta Wiechuła, Jerzy Kwapuliński Chair and Department of Toxicology, Silesian Medical University in Katowice Head: D. Wiechuła PhD Summary Introduction: Tobacco smoke contains toxic metals; they become incorporated into the structure of hard tissues, i.e. teeth during exposure. The increased concentration of toxic elements may exert influence on the content of trace elements necessary for organism s physiology. Aim of the study: To determine the content of metals in deciduous teeth of children both exposed and not exposed to tobacco smoke. Material and methods: Deciduous teeth collected during their physiological replacement with permanent dentition were examined. The content of elements (Mn, Fe, Cu, Ca, K, Na, Mg, Zn, Cr, Cd, Pb) was determined by means of the AAS method. Results: Deciduous teeth of children who were not exposed to tobacco smoke had a higher content of elements whose physiological role for the organism is recognized (Fe, Zn, K, Na, Ca) than deciduous teeth of children exposed to passive smoking. Conclusion: The research has shown higher levels of toxic metals, which may come from tobacco smoke, in hard tissues of the teeth of children exposed at home to passive smoking. Streszczenie Wstęp: w warunkach narażenia na dym tytoniowy zawarte w nim metale toksyczne zostają włączane w strukturę zmineralizowanych tkanek organizmu, np. zębów. Zwiększone stężenie szkodliwych pierwiastków może wywierać wpływ na zawartość pierwiastków fizjologicznie niezbędnych dla organizmu. Cel pracy: badano zawartość metali w zębach mlecznych dzieci narażonych i nienarażonych na dym tytoniowy. Materiał i metody: badano zęby mleczne dzieci uzyskiwane w wyniku fizjologicznej wymiany uzębienia. W zębach oznaczono pierwiastki Mn, Fe, Cu, Ca, K, Na, Mg, Zn, Cr, Cd, Pb metodą AAS. Wyniki: w zębach mlecznych dzieci, które nie były narażone na dym tytoniowy, stwierdzono większą zawartość pierwiastków o uznanej roli fizjologicznej dla organizmu (Fe, Zn, K, Na, Ca), w porównaniu do zawartości tych metali w zębach mlecznych dzieci narażonych na dym tytoniowy. Wnioski: wskazano na większy poziom zawartości metali toksycznych, których źródłem może być dym tytoniowy, w zmineralizowanych tkankach zębów dzieci narażonych na bierne palenie. KEYWORDS: passive smoking, deciduous teeth, metals HASŁA INDEKSOWE: bierne palenie, zęby mleczne, metale 620

2 2011, 64, 8 Passive smoking Introduction Not only smokers, but also people living in their environment, are exposed to toxic substances contained in tobacco smoke. Nonsmokers are exposed to environmental tobacco smoke (ETS). Toxic substances contained in tobacco smoke migrate with air circulation, and then through inhalation penetrate the human body. During exposure to tobacco smoke, the mineral composition of selected tissues of the organism may be modified. Toxic metals incorporated into the structure of hard tissues, such as bones or teeth, during the process of mineralization are retained for a long time. Exposure to toxic metals, which are a component of tobacco smoke, increases their content in hard tissues and affects the content of elements that are physiologically necessary for the organism. 1-3 The final form of the metals content in hydroxyapatites of deciduous teeth is a combination of behavioral factors (place of residence, passive smoking), biological factors (gender, type of tooth and its position in the mouth), as well as environmental factors (secondary industrial and transport emissions, the content of elements in dust suspended in the air in a given area). Passive smoking is toxic, especially for children. Children are very sensitive to toxic substances, which also affect the overall physiological balance of their organisms. Due to the fact that deciduous teeth constitute a relatively easily accessible biological material collected during exfoliation, they can be used as a bioindicator of exposure to metals. 4-6 Aim of the study The study was conducted to determine the content of metals in primary teeth: Mn, Fe, Wstęp Na działanie szkodliwych substancji zawartych w dymie tytoniowym narażona jest nie tylko osoba paląca, lecz również osoby przebywające w jej otoczeniu. Osoby niepalące są eksponowane na tzw. środowiskowy dym tytoniowy (Environmental Tobacco Smoking ETS). Substancje toksyczne zawarte w dymie tytoniowym przemieszczają się wraz z powietrzem, a następnie poprzez drogi oddechowe przedostają się do organizmu człowieka. W warunkach narażenia na dym tytoniowy modyfikacjom może podlegać skład mineralny tkanek organizmu. Metale toksyczne włączane podczas procesu mineralizacji w strukturę twardych tkanek, tj. kości czy zęby są tam zatrzymywane. Narażenie na metale toksyczne, zawarte w dymie tytoniowym, powoduje ich zwiększenie w tkankach zmineralizowanych, a także wywiera wpływ na zawartość pierwiastków fizjologicznie niezbędnych dla organizmu. 1-3 Ukształtowanie się w sposób ostateczny zawartości metali w hydroksyapatytach zębów jest wypadkową wpływów czynników behawioralnych (miejsce zamieszkania, bierne palenie), czynników biologicznych (płeć, rodzaj zęba oraz jego położenie w jamie ustnej), a także czynników środowiskowych (wtórna emisja pyłów przemysłowych i komunikacyjnych, zawartość pierwiastków w pyle zawieszonym w powietrzu na danym obszarze). Na skutki biernego palenia szczególnie narażone są dzieci. Organizm dziecka jest bardzo wrażliwy na działanie substancji toksycznych, które wpływają także na ogólną równowagę fizjologiczną. Ze względu na to, że zęby mleczne są stosunkowo łatwo dostępnym materiałem biologicznym, pozyskiwanym w czasie naturalnej wymiany uzębienia mlecznego na stałe, mogą być wykorzystywane jako bioindykator ekspozycji na metale

3 A. Fischer et al. J Stoma Cu, Ca, K, Na, Mg, Cr, Zn, Cd and Pb in terms of exposure to tobacco smoke from cigarette smoking by parents in the presence of children. Material and methods The material consisted of deciduous teeth of children aged 7-13 years old and living in the province of Silesia since birth. The teeth were collected from children at the time of physiological replacement with permanent dentition. From each child, a whole tooth (incisors and canines without carious lesions) was obtained for the study. A confidential questionnaire on the child s place of birth and residence, the child s age, general health, and information on the exposure to tobacco smoke at home was filled in by children s carers and attached to the sample. Children in whose presence at least 10 cigarettes were smoked daily qualified as those exposed to passive smoking. Children who had no contact with tobacco smoke at home were categorized as those non-exposed to passive smoking. The study was conducted on 69 deciduous teeth (38 from non-exposed children and 31 from those exposed to ETS). The study was conducted with the approval of the Bioethics Committee of SMU No NN /06. Collected teeth were subject to laboratory procedure. The teeth were thoroughly washed and rinsed with distilled water. Then they were dried to ensure complete dryness (80⁰C/ 24h). The next step involved the process of mineralization using nitric acid (Merck, suprapure). 7,8 The determination of metals (Mn, Fe, Cu, Ca, K, Na, Mg, Cr, Zn, Cd and Pb) in the teeth was carried out with the AAS method (Philips Pye Unicam SP- 9) in acetylene-air flame. The verification of accuracy was established by means of the Cel pracy Celem pracy była ocena występowania metali: Mn, Fe, Cu, Ca, K, Na, Mg, Cr, Zn, Cd i Pb w zębach mlecznych w aspekcie narażenia na dym tytoniowy, którego źródłem było palenie papierosów przez rodziców. Materiał i metody Materiałem badawczym były zęby mleczne dzieci w wieku od 7 do 13 lat, zamieszkujących od urodzenia na terenie woj. śląskiego. Zęby mleczne były pozyskiwane od dzieci w czasie fizjologicznej wymiany uzębienia mlecznego na stałe. Od każdego dziecka do badań przekazywany był jeden cały ząb. Do badań przeznaczano zęby sieczne oraz kły bez zmian próchnicowych. Do zębów dołączano wypełnioną przez opiekunów dzieci poufną ankietę obejmującą następujące dane: miejsce zamieszkania i urodzenia dziecka, wiek dziecka, ogólny stan zdrowia, a także informacje na temat narażenia dzieci w warunkach domowych na dym tytoniowy. Za dzieci narażone na bierne palenie uważano te, w obecności których wypalano codziennie minimum 10 papierosów. Dzieci nienarażone na bierne palenie nie miały w ogóle kontaktu z dymem tytoniowym w rodzinnym domu. Przedmiotem badań było 69 zębów mlecznych, spośród których 38 pochodziło od dzieci nienarażonych, zaś 31 od dzieci narażonych na bierne palenie. Badania wykonano za zgodą Komisji Bioetycznej SUM nr NN /06. Zebrane zęby mleczne były przekazywane do badań laboratoryjnych. Po umyciu, przepłukaniu wodą destylowaną i wysuszeniu do stałej masy (80⁰C/24h) zęby były poddawane procesowi mineralizacji na mokro za pomocą kwasu azotowego (Merck, suprapure). 7, 8 Oznaczanie 622

4 2011, 64, 8 Passive smoking standard additional method using the model of mass concentration of given metals (produced by Division of Physics and Chemistry of the Head Office of Measures in Warsaw). The procedure was also validated by NIST 1486 (Bone Meal). Statistical analysis of the results was based on the Statistica program for Windows ver. 8.0 pl. Mann-Whitney U test was used to evaluate the statistical significance of the data. Application of cluster analysis enabled the grouping of metals in relation to their concentrations in teeth. Ward s method was used for data agglomeration and dimensionless Euclidean distance was assumed as a unit of measure. Results Table 1 presents the mean values of metals with known physiological role for the body (Mn, Fe, Cu, Ca, K, Na, Mg, Zn and Cr) and toxic metals (Cd and Pb) in deciduous teeth of children exposed and non-exposed to passive smoking at home. Comparative analysis revealed that the concentration of physiological elements (Mn, Fe, Cu, Cr, Zn, Ca, K, Na) was statistically insignificantly higher in deciduous teeth of children not exposed to passive smoking in comparison with the teeth exposed to passive smoking. The only exception was magnesium whose content significantly higher in teeth of children exposed to smoking (p 0,05). The concentration of toxic metals (Pb and Cd) was higher in children exposed to passive smoking. At the level of probability p=0.05 the difference was statistically insignificant. In order to observe the interactions occurring between the studied metals the correlation analysis was performed. Deciduous teeth of children not exposed to passive smoking revealed more directly proportional significant changes in the content of the studied metals zawartości Mn, Fe, Cu, Ca, K, Na, Mg, Cr, Zn, Cd i Pb w próbkach wykonywano metodą AAS z użyciem aparatu Phillips Pye Unicam SP-9 w płomieniu acetylen-powietrze. Poprawność oznaczeń sprawdzano metodą dodatku wzorca z wykorzystaniem standardowych stężeń odpowiednich metali (prod. Główny Urząd Miar, Zakład Fizykochemii, Warszawa), a także poprzez oznaczenia metali w materiale referencyjnym NIST-1486 (Bone Meal). Analizę statystyczną otrzymanych wyników wykonano w programie Statistica for Windows wersja 8.0 pl. Do oceny znamienności statystycznej pomiędzy badanymi grupami zastosowano test U Manna-Whitneya. W analizie statystycznej otrzymanych wyników zastosowano analizę skupień, pozwalającą na uporządkowanie metali ze względu na ich zawartość w zębach. W analizie zastosowano aglomerację metodą Warda, a za miarę odległości przyjęto bezwymiarową odległość euklidesową. Wyniki Średnie ilości poszczególnych metali o znanej roli fizjologicznej dla organizmu (Mn, Fe, Cu, Ca, K, Na, Mg, Zn i Cr) oraz metali toksycznych (Cd i Pb) w zmineralizowanych tkankach zębów mlecznych dzieci narażonych i nienarażonych w warunkach domowych na dym tytoniowy zestawiono w Tab. 1. Porównanie zawartości metali wykazało, że w zębach dzieci nienarażonych na bierne palenie w warunkach domowych zaobserwowano nieznacznie większe poziomy metali fizjologicznie występujących w organizmie (Mn, Fe, Cu, Cr, Zn, Ca, K, Na), w porównaniu do zębów dzieci narażonych na bierne palenie. Różnice te nie były istotne statystycznie. W zębach dzieci narażonych na bierne palenie stwierdzono znamienny statystycznie (p 0,05) większy 623

5 A. Fischer et al. J Stoma T a b l e 1. Presence of metals in deciduous teeth of children exposed or not exposed to passive smoking (µg/g) Metal Arithmetic mean Exposed, n=31 Not exposed, n=38 SD Range Arithmetic mean U Mann-Whitney Test SD Range Z p Mn Fe Cu Cr Zn Ca K Na Mg * 0.04* Pb Cd *Statistically significant results U Mann-Whitney test. 624

6 2011, 64, 8 Passive smoking T a b l e 2. The co-occ Not exposed Metals Mn Fe Pb Cd Cu Cr Zn Ca K Na Mg Mn Fe Pb Cd Exposed Cu Cr Zn Ca K Na Mg

7 A. Fischer et al. J Stoma Fig. 1. Similarity of occurrence of metals in deciduous teeth of children exposed to passive smoking. Analiza podobieństwa grupowego występowania metali w zębach dzieci narażonych na bierne palenie. Fig. 2. Similarity of occurrence of metals in deciduous teeth of children not exposed to passive smoking. Analiza podobieństwa grupowego występowania metali w zębach dzieci nienarażonych na bierne palenie. (Tab. 2). Their occurrence is illustrated by the results of cluster analysis Fig. 1 and 2. The method by Ward was used for data agglomeration and Euclidean distance was the assumed measure of distance. The location of metals in dendrograms presented explicit information on their levels in primary teeth while the analysis of the distance of the bonds between individual metals revealed differences between the two investigated populations. Discussion The study revealed a slightly higher content of metals with known physiological role for the body (Mn, Fe, Cu, Ca, K, Na, Mg, Zn and Cr) in deciduous teeth of children not exposed to passive smoking in comparison with the teeth of children exposed to passive smoking at home. The amount of potassium in the teeth of both groups of children was similar at 119 µg/g. In the teeth of children exposed to passive smoking the levels of toxic metals (Pb and Cd) were higher. However, at the poziom Mg. Ilość metali toksycznych (Pb i Cd) była większa w zębach dzieci narażonych na dym tytoniowy. Na poziomie prawdopodobieństwa p=0,05 różnice te nie były statystycznie istotne. W celu zanalizowania interakcji pomiędzy badanymi metalami w zębach mlecznych dzieci narażonych i nienarażonych na bierne palenie wykonano analizę korelacji. Zęby mleczne dzieci nienarażonych na bierne palenie charakteryzowały się większą liczbą wprost proporcjonalnych istotnych zmian zawartości badanych metali (Tab. 2). Sposób występowania badanych metali w zębach mlecznych ilustrują wyniki analizy skupień Fig. 1 i 2. W analizie zastosowano aglomerację metodą Warda, zaś za miarę odległości przyjęto odległość euklidesową. Położenie metali względem siebie w otrzymanych wykresach hierarchicznych daje przejrzystą informację o ich poziomie w zębach mlecznych, a analiza odległości wiązania między poszczególnymi metalami wykazuje zróżnicowanie badanych grup. 626

8 2011, 64, 8 Passive smoking Uzyskane wyniki badań wykazały nieznacznie większą zawartość metali fizjologicznie niezbędnych dla organizmu (Mn, Fe, Cu, Cr, Zn, Ca, Na) w zębach dzieci nienarażonych na bierne palenie w porównaniu do zębów dzieci narażonych na bierne palenie w warunkach domowych. Ilość potasu w zębach dzieci narażonych i nienarażonych na bierne palenie była zbliżona i wynosiła 119 µg/g. W zębach dzieci narażonych na bierne palenie zanotowano większy poziom metali toksycznych dla organizmu Pb i Cd, jednakże na poziomie prawdopodobieństwa p=0,05 różnice nie były statystycznie istotne. Spadek w zębach ilości metali fizjologicznych dla organizmu i wzrost stężenia metali toksycznych, których źródłem jest dym tytoniowy jest zgodny z doniesieniami z piśmiennictwa i wskazuje, że dym tytoniowy może być dodatkowym źródłem metali toksycznych w organizmie, a także wywiera wpływ na zawartość pierwiastków fizjologicznie niezbędnych dla organizmu. 2,9-11 Niniejsze badania wykazały także zwiększenie minimalnej ilości niektórych metali fizjologicznie niezbędnych, jak np. żelaza, wapnia sodu i magnezu w zębach dzieci narażonych w warunkach domowych na działanie dymu tytoniowego. Fakt ten może sugerować, że w tkankach zmineralizowanych pod wpływem działania dymu tytoniowego może dochodzić nie tylko do zwiększenia ilości pierwiastków toksycznych, ale do kompensacyjnego zwiększenia zawartości metali fizjologicznie tam występujących. Analiza skupień uzyskanych wyników badań wykazała, że zarówno w zębach dzieci nienarażonych jak i narażonych na bierne palenie, badane pierwiastki tworzyły podobne grupy występowania w zębach mlecznych. Różnice w podobieństwie występowania badanych meprobability level of p=0.05, these differences were not statistically significant. The reduced content of metals physiological for the body, and increased concentration of toxic metals in the teeth originating from tobacco smoke is confirmed by reports in literature. Tobacco smoke may be an additional source of toxic metals in the body and affecting the content of elements necessary for the body. 2,9-11 This study also showed an increase of the minimal content of some physiologically essential metals (Fe, Ca, Na and Mg) in the teeth of children exposed to tobacco smoke at home. This fact may suggest that in the hard tissues there may occur not only an increase of the content of toxic elements, but also the compensatory increase in content of metal physiologically present there. Cluster analysis of results revealed that both in the teeth of children exposed and not exposed to passive smoking the studied elements occurred in similar groups in deciduous teeth. The differences were only reflected in the change in dimensionless Euclidean distance binding. In the teeth of children not exposed to passive smoking, the Euclidean distance was longer than in the teeth of children exposed to passive smoking. This change in the Euclidean distance binding indicates a decrease in diversity of content of analyzed elements in the teeth of children exposed to passive smoking (Fig. 1, 2). Correlation analysis revealed that deciduous teeth of children not exposed to passive smoking had a higher number of directly proportional significant changes in the content of the metals in question in comparison with teeth exposed to passive smoking (Tab. 2). Directly proportional co-occurrence between Pb and Cd was characteristic of dentition of both populations. Inversely proportional, significant correlation was observed between Omówienie wyników i dyskusja 627

9 A. Fischer et al. J Stoma Na and Mn, Pb and Zn in the teeth of children not exposed, and between Na and Mn, Cd and Cu in the teeth of children exposed to passive smoking. It is remarkable that for the exposed population of children, the inversely proportional relationship was observed for the co-existence of sodium and cadmium, while in the teeth of children not exposed, the sodium content varied inversely to the Pb content (Tab. 2). In the case of magnesium whose content was statistically significantly higher in the teeth of children exposed to passive smoking, the change of content of this element was significantly correlated only with the change of the Cu content. Significant correlations between concentrations of Mg and Pb, Cd, Zn and Fe, present in the teeth of children not exposed to passive smoking, suggest a close interaction between Mg and toxic elements. Such a relationship does not occur in children exposed to cigarette smoke, which may indicate that the hard tissue of teeth of children exposed to passive smoking is less sensitive to changes in the content of toxic elements, due to the occurrence of compensatory mechanisms taking place during exposure. Conclusion 1. The results of this study showed a statistically insignificant increase in the content of toxic metals (Pb, Cd) in the mineralized tissues of the teeth of children exposed to passive smoking at home. 2. The content of physiologically essential elements in the deciduous teeth of children not exposed to passive smoking was slightly higher when compared to the population exposed to passive smoking. The differences were not statistically significant. tali znalazły swoje odzwierciedlenie jedynie w zmianie bezwymiarowej wielkości odległości euklidesowej wiązania. W zębach dzieci nienarażonych na bierne palenie stwierdzono wydłużenie odległości euklidesowej w porównaniu do zębów dzieci narażonych na bierne palenie. Ta zmiana odległości wiązania wskazuje na zmniejszenie zróżnicowania zawartości badanych pierwiastków w zębach dzieci narażonych na bierne palenie (Fig. 1, 2). Wyniki analizy korelacyjnej wykazały, że zęby mleczne dzieci nienarażonych na bierne palenie odznaczały się większą liczbą wprost proporcjonalnych istotnych zmian zawartości badanych metali w porównaniu z zębami dzieci narażonych na bierne palenie (Tab. 2). Współwystępowanie o charakterze wprost proporcjonalnym pomiędzy Pb i Cd charakteryzowało zarówno zęby dzieci narażonych jak i nienarażonych na bierne palenie. Odwrotnie proporcjonalne, istotne współzależności zaobserwowano pomiędzy Na i Mn, Pb i Zn w zębach dzieci nienarażonych oraz pomiędzy Na i Mn, Cd i Cu w zębach dzieci narażonych na bierne palenie. Interesującym jest fakt, że w przypadku dzieci narażonych na dym tytoniowy, odwrotnie proporcjonalna zależność charakteryzowała współwystępowanie sodu i kadmu, podczas gdy w zębach dzieci nienarażonych zawartość sodu zmieniała się odwrotnie do zawartości toksycznego dla organizmu Pb (Tab. 2). W przypadku magnezu, którego zawartość była statystycznie istotnie większa w zębach dzieci narażonych na dym tytoniowy zmiana ilości tego pierwiastka była istotnie skorelowana jedynie ze zmianą ilości Cu. Istotne korelacje pomiędzy ilością Mg a Pb, Cd, Zn i Fe występujące w zębach dzieci nienarażonych na bierne palenie wskazują na ścisłe oddziaływanie pomiędzy Mg i pierwiastkami szkodliwymi. Zależności takie nie występują u dzieci narażonych na dym tytoniowy, 628

10 2011, 64, 8 Passive smoking 3. In the teeth of children exposed to passive smoking statistically significant (p 0.05) increase in the Mg content was observed in the teeth in comparison with the population not exposed to passive smoking. co może wskazywać na fakt, że zmineralizowane tkanki zębów dzieci narażonych na bierne palenie są mniej wrażliwe na zmiany zawartości pierwiastków szkodliwych, dzięki występowaniu mechanizmów kompensacyjnych zachodzących w warunkach narażenia. Wnioski 1. Wyniki badań wykazały statystycznie nieistotne zwiększenie ilości metali toksycznych (Pb, Cd) w zmineralizowanych tkankach zębów dzieci narażonych w warunkach domowych na dym tytoniowy. 2. Ilość pierwiastków fizjologicznie niezbędnych w zębach mlecznych dzieci nienarażonych w warunkach domowych na bierne palenie była nieznacznie wyższa w porównaniu do narażonych na dym tytoniowy. Zaobserwowane różnice nie były statystycznie istotne. 3. W zębach dzieci narażonych na bierne palenie zaobserwowano statystycznie istotny (p 0,05) wzrost ilości Mg w zębach w porównaniu z populacją nienarażoną na dym tytoniowy. References 1. Kwapuliński J, Fischer A, Wiechuła D: The constant of cationic equilibrium in selected types of teeth under conditions of changing environmental exposure to metals. Czas Stomat 2004; 57, 4: Malara P, Kwapuliński J, Malara B, Drugacz J: Effect of passive smoking on the level of selected metals in deciduous teeth. Przegl Lek 2006; 63,10: Wiechuła D, Jurkiewicz A, Loska K: An assessment of natural concentration of selected metals in the bone tissues of the femur head. Sci Total Environ 2008; 406: Barton HJ: Advantage of the use deciduous teeth, hair, and blood analysis for lead and cadmium bio-monitoring in children. A study of 6-year-old children from Krakow (Poland). Biol Trace Elem Res 2010; Costa De Almeida GR, De Sousa Guerra C, De Angelo Souza Leite G, Antonio RC, Barbosa F, Tanus-Santos JE, Gerlach RF: Lead contents in the surface enamel of primary and permanent teeth, whole blood, serum, and saliva of 6 to 8-year old children. Sci Total Environ 2011; 409: Oprea C, Szalanski PJ, Gustova MV, Oprea IA, Buzguta V: Multivariate comparison of elemental concentrations in human teeth. App 629

11 A. Fischer et al. J Stoma Radiat Isotopes 2009; 7: Fischer A, Wiechuła D, Malara P, Kwapuliński J, Fischer T, Łazarczyk-Henke J: Analiza współwystępowania chromu z wybranymi pierwiastkami w zębach zatrzymanych. Czas Stomat 2008; 61, 1: Obuchowicz A, Orzechowska-Wylęgała B, Malara P, Kalita B, Fischer A, Kwapuliński J, Gocyła U: Occurrence of selected elements in deciduous teeth of children suffering from celiac disease, ford allergy and healthy children of the same age living in the Upper Silesia Region. Polish J Environ Stud 2006; 15, 5b: Fischer A, Kwapuliński J, Nogaj E, Ahnert B, Rzepka J: Znaczenie biernego palenia dla występowania ołowiu i chromu w zębach mlecznych. Przegl Lek 2009; 66, 10: Alomary A, Al.-Momani IF, Massadeh AM: Lead and cadmium in human teeth from Jordan by atomic absorption spactrometry: Some factors influencing their concentrations. Sci Total Environ 2006; 369: Nagaray G, Sukumar A, Nandlal B, Vellaichamy S, Thanasekaran K, Ramanathan AL: Tooth element levels indicate exposure profiles in diabetic and hypertensive subject from Mysore, India. Biol Trace Elem Res 2009: 131: Address: Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 Paper received 11 July 2011 Accepted 3 November

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Metale ciężkie w glebach uprawnych jako możliwy czynnik zagrożenia zdrowia mieszkańców województwa śląskiego

Metale ciężkie w glebach uprawnych jako możliwy czynnik zagrożenia zdrowia mieszkańców województwa śląskiego Mgr inż. Renata Baranowska Metale ciężkie w glebach uprawnych jako możliwy czynnik zagrożenia zdrowia mieszkańców województwa śląskiego Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk o zdrowiu Promotor pracy:

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Allocation of elements in former farmland afforestation with birch of varying age

Allocation of elements in former farmland afforestation with birch of varying age Allocation of elements in former farmland afforestation with birch of varying age Gawęda Tomasz 1, Małek Stanisław 2 Michał Zasada 3 1 Nadleśnictwo Bielsko, RDLP Katowice 2 Department of Forest Ecology,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Znaczenie biernego palenia dla kumulacji berylowców i Pb w migdałkach gardłowych dzieci

Znaczenie biernego palenia dla kumulacji berylowców i Pb w migdałkach gardłowych dzieci Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 3, 30-38 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Znaczenie biernego palenia dla kumulacji berylowców i Pb w migdałkach

Bardziej szczegółowo

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elżbieta Bonda-Ostaszewska POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB.

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr Magdalena Pinkowicka WPŁYW TRENINGU EEG-BIOFEEDBACK NA POPRAWĘ WYBRANYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI Z ADHD Rozprawa doktorska Promotor dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski,

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach UNIWERSTYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ EKONOMII Mgr Marta Majtkowska Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2002-2013 Streszczenie rozprawy

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE

Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE Pomorski Uniwersytet Medyczny Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE Promotor: dr hab. prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY

STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY 1. Introduction 2. Populations and samples 3. Hypotheses testing and parameter estimation 4. Experimental design for biological data 5. Most widely used statistical tests

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Analiza epidemiologiczna występowania i uwarunkowań pylicy górników kopalń węgla kamiennego w województwie śląskim w latach

Analiza epidemiologiczna występowania i uwarunkowań pylicy górników kopalń węgla kamiennego w województwie śląskim w latach mgr inż. Alina Mroczek Analiza epidemiologiczna występowania i uwarunkowań pylicy górników kopalń węgla kamiennego w województwie śląskim w latach 2003-2011 Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES

PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES www.kcm.pl PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES 1 1 2 1 1,2 Domagała M., Trybulec B., Osieleniec J., Jewiarz J.,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 Maciej Foremny 1, Szymon Gudowski 2, Michał Malesza 3, Henryk Bąkowski 4 TRIBOLOGICAL WEAR ESTIMATION OF THE ENGINE OILS USED IN DRIFTING 1. Introduction

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE / ABSTRACT

STRESZCZENIE / ABSTRACT STRESZCZENIE / ABSTRACT Wstęp: Rtęć jest metalem o silnym działaniu neuro, nefro i hepatotoksycznym oraz zwiększającym ryzyko chorób układu krążenia. Pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14 BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14.1 WSTĘP Ogólne wymagania prawne dotyczące przy pracy określają m.in. przepisy

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe lek. Krzysztof Kołodziejczyk Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Analiza współwystępowania chromu z wybranymi pierwiastkami w zatrzymanych zębach mądrości

Analiza współwystępowania chromu z wybranymi pierwiastkami w zatrzymanych zębach mądrości Czas. Stomatol., 2008, 61, 1, 48-54 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Analiza współwystępowania chromu z wybranymi pierwiastkami w zatrzymanych zębach mądrości The study of co-occurrence

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele: Postanowiłam zbadać i przeanalizować:

Założenia i cele: Postanowiłam zbadać i przeanalizować: Streszczenie. Wstęp: Starzejące się społeczeństwa całej Europy, skutki wysoko rozwiniętej cywilizacji urbanistyczno-technicznej, oddalenie człowieka od natury, ogromny postęp nauki i techniki, powodują

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Joanna Kubizna

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Joanna Kubizna Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Joanna Kubizna ANALIZA SKŁADU MINERALNEGO TKANEK TRZECH GATUNKÓW RYB (KARP CYPRINUS CARPIO

Bardziej szczegółowo

CHEMOMETRYCZNA ANALIZA PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ POTASU, WAPNIA, MAGNEZU, ŻELAZA, MANGANU I KADMU W EKSTRAKTACH WYBRANYCH MIESZANEK ZIOŁOWYCH

CHEMOMETRYCZNA ANALIZA PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ POTASU, WAPNIA, MAGNEZU, ŻELAZA, MANGANU I KADMU W EKSTRAKTACH WYBRANYCH MIESZANEK ZIOŁOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 3, str. 354 359 Bogdan Suchacz, Marek Wesołowski CHEMOMETRYCZNA ANALIZA PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ POTASU, WAPNIA, MAGNEZU, ŻELAZA, MANGANU I KADMU W EKSTRAKTACH

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny

Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny WYDZIAŁ LEKARSKI Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych lek. Łukasz Mokros Praca

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH

DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 683 687 Jan Karczewski, Robert Szczerbiński 1), Alicja Gabrylewska 2) DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014 STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Brief information Prepared on: 29.05.2015 r. Contact: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Danuta Limanówka ZMIENNOŚĆ WARUNKÓW TERMICZNYCH WYBRANYCH MIAST POLSKI CHANGES OF THE THERMAL CONDmONS IN THE SELECTED POLISH CITIES Opracowanie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

J ORTHOP TRAUMA SURG REL RES 2 (10) 2008 Original article/artykuł oryginalny ANDRZEJ JURKIEWICZ 1, DANUTA WIECHUŁA 2, KRZYSZTOF LOSKA 3 1

J ORTHOP TRAUMA SURG REL RES 2 (10) 2008 Original article/artykuł oryginalny ANDRZEJ JURKIEWICZ 1, DANUTA WIECHUŁA 2, KRZYSZTOF LOSKA 3 1 Cigarette smoking as a factor influencing mineral content of head of femur in people with osteoporosis Palenie papierosów jako czynnik wpływający na skład mineralny głowy kości udowej u osób z osteoporozą

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż.

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż. Pestycydy i problemy związane z ich produkcja i stosowaniem - problemy i zagrożenia związane z występowaniem pozostałości pestycydów w środowisku; Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją - problem

Bardziej szczegółowo

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba Marta Uzdrowska Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor:

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Justyna Kinga Stępkowska

Justyna Kinga Stępkowska Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Justyna Kinga Stępkowska Ilościowa ocena wybranych antygenów nowotworowych u zdrowych kobiet stosujących dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 294 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 294 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 294 SECTIO D 2003 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im.jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk, Polska Jędrzej Śniadecki

Bardziej szczegółowo

Proceedings of ECOpole Vol. 3, No

Proceedings of ECOpole Vol. 3, No Proceedings of ECOpole Vol. 3, No. 2 2009 Janina GOSPODAREK 1 and Aleksandra NADGÓRSKA-SOCHA 2 EFFECT OF SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS IN A MIXTURE WITH ZINC AND NICKEL ON THEIR CONTENT IN BROAD

Bardziej szczegółowo

Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii

Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii Lek. med. Andrzej Kmieć Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30. roku życia w Małopolsce

Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30. roku życia w Małopolsce PRACA ORYGINALNA Jadwiga Rachtan 1, Andrzej Sokołowski 1,2 1 Pracownia Epidemiologii, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. J.

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

spawanie stali narażenie na cząstki zawarte w dymach spawalniczych

spawanie stali narażenie na cząstki zawarte w dymach spawalniczych Elżbieta Jankowska spawanie stali narażenie na cząstki zawarte w dymach spawalniczych welding steel exposure to particles presented in the welding fume Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badania

Bardziej szczegółowo