Materiały dla uczestników Kongresu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały dla uczestników Kongresu"

Transkrypt

1 Materiały dla uczestników Kongresu Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: X Październik 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h WYDANIE SPECJALNE

2 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATORZY: W S P Ó Ł G O S P O DA R Z E: 2 PAŹDZIERNIK 2011

3 Październik 2011 Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Szanowni Goście I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Z ogromną radością witam wszystkich przybyłych na wyjątkowe wydarzenie, jakim jest spotkanie reprezentantów najliczniejszej w Europie grupy przedsiębiorców, przedstawicieli mikro, małych i średnich firm. Ważność tego sektora docenili swoją obecnością licznie przybyli przedstawiciele świata nauki, polityki, instytucji około biznesowych, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i gospodarczego, pracodawcy i pracobiorcy. I Europejski Kongres MŚP powinien okazać się punktem zwrotnym w relacji nauka, biznes, samorząd terytorialny takie bowiem hasło przyświeca temu przedsięwzięciu. Temu została także podporządkowana tematyka dwunastu sesji, które prezentujemy w specjalnym wydaniu Wolnego Rynku, wydawnictwie naszej Izby. W trakcie Kongresu chcemy też dyskutować o konieczności internacjonalizacji firm sektora MŚP, jako warunku zdobywania nowych obszarów rozwojowych poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej, dokonywanie inwestycji bezpośrednich, pozyskiwanie nowych technologii i nowych rynków zbytu. Cieszę się bardzo z obecności tak licznej reprezentacji państw Unii Europejskiej Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Republiki Czeskiej, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Włoch oraz z Krajów Sąsiedztwa Wschodniego Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji i Ukrainy. Serdecznie pozdrawiam wszystkie delegacje i osoby, które zaszczyciły Polskę i Śląsk swoją obecnością. Wierzę, że dzięki Państwa aktywności podczas Kongresu uda nam się wypracować rekomendacje dla nowo wybranego Parlamentu, dla nowego Rządu, dla Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, dla nas samych oraz środowisk naukowo-badawczych i jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wypracowanych rekomendacji powinna przyspieszyć rozwój MŚP, zwiększyć jego zdolność konkurencyjną, wygenerować skłonność do stosowania najnowocześniejszych na świecie technologii i innowacji w różnych obszarach aktywności naszej pracy, uczynić przedsiębiorczość narodowym i europejskim bogactwem. Polacy są narodem, który w trudnych chwilach potrafi dokonywać czynów wielkich, a nawet heroicznych. Utrzymanie obecnego stanu rozwojowego MŚP w Polsce na dotychczasowym poziomie, nie pozwoli nam dogonić Starej Europy, a wraz z nią tzw. Gospodarek Krajów Wschodzących. Stanowiłoby to powstanie realnego zagrożenia dla nas i naszych rodzin, dla Polski i Europy. Światowi eksperci twierdzą, że wyprowadzenie z obecnego kryzysu gospodarek europejskich, będzie możliwe, gdy powszechne stanie się stosowanie przez MŚP zasad gospodarki opartej na wiedzy. Zakładając słuszność takich analiz i konkluzji, stoimy w obliczu zagrożenia na wypadek nie wykonania tego warunku. Apeluję zatem o mobilizację i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy sytuacji sektora MŚP w Polsce, by nie dopuścić do marginalizacji gospodarczej naszego kraju, a może i Europy. Uczestnikom naszego Kongresu życzę wielkich ambicji, ogromnych aspiracji, wręcz wizjonerstwa, niezbędnych do kreatywnego wytyczania nowych ścieżek rozwoju, do zgłaszania propozycji praktycznych rozwiązań i rekomendacji. Ufam, że wdrożenie tych rekomendacji posłuży dokonaniu takiego skoku cywilizacyjnego, by czas w którym żyjemy okazał się dobrze wykorzystanym dla nas i naszych potomnych oraz był źródłem satysfakcji i poczucia dumy. Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, Ranga tego Kongresu została nadana Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego, któremu i tą drogą składam ogromne podziękowania i przekazuję wyrazy szczerego szacunku i poważania. Niezwykle ważnym dla prestiżu naszego Kongresu jest fakt jego organizacji pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Członkom Rady Programowej oraz jej Przewodniczącemu Prof. Jerzemu Buzkowi, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego za wiele inspirujących i cennych uwag w trakcie prac nad koncepcją programową, doborem tematów sesji i zagadnień. Dziękuję również za odwagę oddania swoich nazwisk, swoich bezcennych autorytetów dla podniesienia rangi i ważności naszego przedsięwzięcia. Pragnę zapewnić, że zrobiliśmy wszystko, by wykorzystując Wasze kompetencje i życzliwe podpowiedzi, przygotować jak najlepiej to wydarzenie od strony programowej i organizacyjnej. Dziękuję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Pani Prezes Bożenie Lublińskiej-Kasprzak, Związkowi Rzemiosła Polskiego i Panu Prezesowi Jerzemu Bartnikowi oraz Krajowej Izbie Gospodarczej i Panu Prezesowi Andrzejowi Arendarskiemu, a także Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu Adamowi Matusiewiczowi, Wojewodzie Śląskiemu Panu Zygmuntowi Łukaszczykowi i Prezydentowi Katowic Panu Piotrowi Uszokowi. Szczególne podziękowania kieruję do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pana Ministra Olgierda Dziekońskiego za systematyczną, wyjątkowo twórczą współpracę oraz pomoc w sprawach ważnych jak również drobnych. Wraz z Premierem Januszem Steinhoffem Wiceprzewodniczącym Rady Programowej wspierali prace przygotowujące Kongres służąc wiedzą i doświadczeniem. Bardzo serdeczne podziękowania kieruję również do Partnerów Merytorycznych, Partnerów Biznesowych i Patronów Medialnych. Na koniec, niemniej bardzo ciepło, dziękuję moim współpracownikom, bez których przygotowanie tego Kongresu po prostu byłoby niemożliwe. To oprócz bieżącej działalności ogromna, wielomiesięczna, stresująca, czasami wyczerpująca praca. Dziękuję Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Kongresu składając te podziękowania na ręce Aleksandry Wanat, Bogusławy Bartoszek, Anny Rąplewicz, Agnieszki Koteli, Joanny Jarek, Katarzyny Baranowskiej, Moniki Jochymek, Małgorzaty Paluch, Małgorzaty Nowińskiej, Rafała Wierzbickiego, Bożeny Łobzowskiej, Renaty Stejskal, Diany Rasińskiej, Patrycji Sopalskiej, Ewy Kimel, Kamili Okoń i mojej córki Dorotki. Dziękuję również Stażystom i Woluntariuszom. Jesteście dowodem istnienia Śląskiej Pozytywnej Energii, której to energii życzę wszystkim uczestnikom Kongresu. Już dzisiaj zapraszam na II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw za rok do Katowic Miasta Ogrodów. PAŹDZIERNIK

4 Tadeusz Donocik President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Dear Guests of the I European Congress of Small and Medium-Size Enterprises. With great pleasure I would like to welcome everybody attending this special event which is the meeting of representatives of the most numerous group of entrepreneurs in Europe micro, small and medium-size enterprises. Importance of this sector is appreciated by the presence of the representatives of science, politics, business-environment institutions, non-governmental, local government and economic self-government organizations, employers employees. The I European Congress of SME shall prove to be the turning point in science-business-local government relation for this is the motto of the event. Also the subject matters of the twelve sessions, which are presented in the special issue of the Chamber s publication Free Market, are subordinated to this idea. During the Congress, we also wish to discuss the necessity of internalization of the SME sector companies as a condition for obtaining new developmental areas through expanding international cooperation, performing direct investments, acquiring new technologies and markets. I am very pleased with the presence of so numerous representations of the European Union countries Austria, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Czech Republic, Croatia, Slovakia, Slovenia, Italy and the Eastern Neighborhood countries Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Mongolia, Russia and Ukraine. I sincerely greet all delegations and persons who favored Poland and Silesia with their presence. I believe that owing to Your activity during the Congress we will succeed in elaborating recommendations for the newly elected Parliament, for the new Government, European Parliament, European Commission, ourselves, scientific-research milieu and local government units. Realization of elaborated recommendations ought to quicken the development of SME, increase its competitive ability, generate the tendency to apply the world s latest technologies and innovations in diverse areas of our activities, render entrepreneurship the national and European wealth. Poles are the nation which has the ability to perform great or even heroic deeds in tough moments. Maintaining the present developmental state of SME in Poland on the hitherto prevailing level will not allow us to catch up with the Old Europe and Countries with Emerging Economies. This would constitute a real threat to us and our families, to Poland and Europe. Experts claim that leading out the European economies fro the present crisis will be possible only when SME will commonly apply the rules of economy based on knowledge. Supposing the rightness of such analyses and conclusions, we are facing the danger in case of not fulfilling this condition. I appeal, therefore, for mobilization and commitment in activities for the benefit of improving the situation of the SME sector in Poland in order not to allow for an economic marginalization of our country, or perhaps even Europe. I wish the participants of our Congress huge ambitions and aspirations, even fantasy, essential for creative drawing of new paths for development, proposing suggestions for practical solutions and recommendations. I believe that implementation of these recommendations will serve for making such a civilization leap so that the times we are living in will have turned out to be well used for us and our descendants and a source of satisfaction and pride. Dear Friends, Ladies and Gentlemen, Importance of this Congress has been given by the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski whom also in this way I would like to thank and give my sincere compliments and regards. It is particularly significant for the prestige of our Congress that is has been organized under the patronage of the Polish Presidency of the European Union Council and within the framework of the SME WEEK I wish to cordially thank the Members of the Program Committee and its Chairman Prof. Jerzy Buzek, President of the European Parliament for many inspirational and valuable remarks during the works on the program concept, selection of topics of the sessions and issues. I also would like to thank for the courage to give their names, their inestimable authorities for increasing the rank and importance of our event. I wish to assure you that we have done everything, using Your competences and friendly advices, to prepare the programmatic and organizational side of the event the best way we could. I give special thanks to the Secretary of State in the Chancellery of the President of Poland for his systematic, exceptionally creative cooperation and assistance with major and minor issues. Together with Prime minister Janusz Steinhoff Vice chairman of the Program Committee, they have supported preparatory works of the Congress offering their knowledge and experience. I would like give my thanks to the Co-organizers, Co-hosts, Key and Business Partners and Media Patrons. All the same warmly, I would like to thank my co-workers without whom preparation of this Congress would have simply been impossible. You are the proof of existence of the Silesian Positive Energy that I wish to all participants of the Congress. As early as today I invite you to the II European Congress of Small and Medium-Size Enterprises next year in Katowice the City of Gardens. 4 PAŹDZIERNIK 2011

5 Tadeusz Donocik Председатель Региональной экономической палаты в г. Катовице Уважаемые гости I Европейского конгресса малых и средних предприятий! С огромной радостью приветствую всех прибывших на это исключительное мероприятие, коим является встреча представителей самой большой в Европе группы предпринимателей, представителей микро-, малых и средних фирм. Значение этого сектора подтвердило своим присутствием большое число прибывших представителей мира науки, политики, учреждений бизнес-среды, неправительственных организаций, органов местного и экономического самоуправления, работодателей и сотрудников. I Европейский конгресс МСП должен стать переломным моментом в отношениях между наукой, бизнесом, местным самоуправлением, поскольку именно под таким девизом проводится это мероприятие. Этому была также подчинена тематика двенадцати сессий, которые мы представляем в специальном издании «Свободного рынка» публикации нашей Палаты. В ходе Конгресса мы хотим обсудить необходимость интернационализации фирм сектора МСП как условия для получения новых зон развития путём развития международного сотрудничества, проведения прямых инвестиций, привлечения новых технологий и новых рынков сбыта. Я весьма рад присутствию такого многочисленного представительства стран Европейского Союза Австрии, Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Чешской Республики, Хорватии, Словакии, Словении, Италии, а также стран Восточного соседства Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Монголии, России и Украины. Сердечно приветствую все делегации и участников, которые удостоили Польшу и Силезию своим присутствием. Верю, что благодаря Вашей активности во время Конгресса нам удастся разработать рекомендации для новоизбранного Парламента, для нового Правительства, для Европейского парламента, Европейской Комиссии, для нас самих, а также для научно-исследовательской среды и единиц местного самоуправления. Реализация разработанных рекомендаций должна ускорить развитие МСП, увеличить его конкурентоспособность, генерировать способность к применению самых современных в мире технологий и инноваций в различных сферах активности нашего труда, сделать предпринимательство национальным и европейским богатством. Поляки это народ, который в сложные минуты способен совершать великие и даже героические поступки. Поддержка существующего состояния развития МСП в Польше на нынешнем уровне не позволит нам сравниться со «старой Европой», и, вместе с ней, с так называемыми «странами с развивающейся экономикой». Это стало бы реальной угрозой для нас и наших семей, для Польши и Европы. Мировые эксперты утверждают, что выход европейских экономик из настоящего кризиса будет возможен, когда станет повседневным применение МСП принципов экономики, основывающейся на знаниях. Предполагая правильность такого анализа и выводов, мы, в случае невыполнения этого условия, столкнемся с угрозой. Поэтому я взываю к мобилизации и вовлечению в действия во имя улучшения ситуации сектора МСП в Польше, чтобы не допустить экономической маргинализации нашей страны, а может и всей Европы. Участникам нашего Конгресса желаю больших амбиций, огромных стремлений, даже фантазий, необходимых для творческого определения новых тропинок развития, для представления практических предложений решений и рекомендаций. Я уверен, что внедрение этих рекомендаций послужит совершению такого прыжка цивилизации, что время, в которое мы живем, окажется хорошо использовано нами и нашими потомками, а также станет источником удовлетворения и чувства гордости. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа! Ранг этого Конгресса был создан Почётным покровительством Президента Республики Польша Брониславом Коморовским, которому я хотел бы выразить слова огромной признательности и уважения. Необыкновенно важным для престижа нашего Конгресса является факт его организации под покровительством Польского председательства в Совете Европейского Союза, а также в рамках Европейской недели МСП Сейчас я хотел бы поблагодарить членов Программного совета и его Председателя проф. Ежи Бузека, Президента Европейского Парламента за большое число вдохновляющих и ценных замечаний в ходе работы над программной концепцией, за подбор тем сессий и вопросов. Благодарю также за решимость предоставить свои имена, свой бесценный авторитет для повышения ранга и значимости нашего мероприятия. Хочу заверить, что мы сделали всё возможное, чтобы, импользуя Ваши компетенции и доброжелательные советы, подготовить как можно лучше это мероприятие как с программной, так и с организационной стороны. Особые слова благодарности я адресую Государственному секретарю в Канцелярии Президента РП, господину министру Олгерду Дзеконьскому за систематическое, исключительно творческое сотрудничество, а также за поддержку как в серьезных, а также в менее существенных вопросах. Вместе с Премьером Янушем Штейнхоффом, Вице-председателем Программного совета, они поддержали подготовительные работы Конгресса, передавая собственные знания и опыт. Благодарю соорганизаторов, сохозяев, контент-партнёров, бизнес-партнёров и медиа-партнёров. Не менее горячо благодарю своих сотрудников, без которых подготовка этого Конгресса была бы просто невозможной. Вы доказательство существования «Силезской положительной энергии», именно такой я и желаю всем участникам Конгресса. Уже сегодня я рад пригласить Вас на II Европейский конгресс малых и средних предприятий через год в Катовице городе садов. PAŹDZIERNIK

6 Rada Programowa Program Committee / Программный Cовет Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego: Sekretarz: Członkowie Rady Programowej: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wicepremier, Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Michał Boni Minister, członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Damian Zimoń Arcybiskup Metropolita Katowicki Tadeusz Szurman Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Włodzimierz Kac Przewodniczący Gminy Wyznaniowo-Żydowskiej w Katowicach Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Samborski Vice President Small and Medium Enterpreneurs Union of the European People s Party, President UNICORN European Union of Small and Medium Entreprises and of Middle Class Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Henryka Bochniarz Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Marek Goliszewski Prezes Business Centre Club Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Piotr Wojaczek Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Jan Rączka Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 PAŹDZIERNIK 2011

7 Członkowie Rady Programowej: Marek Szczepański Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnik Kazimierz Górski Prezydent Miasta Sosnowiec Dawid Kostempski Prezydent Miasta Świętochłowice, Przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Andrzej Kotala Prezydent Miasta Chorzów Jacek Krywult Prezydent Miasta Bielska-Białej Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta Zabrze Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowa Zbigniew Podraza Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk Andrzej Jajszczyk Dyrektor Narodowego Centrum Nauki Krzysztof J. Kurzydłowski Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof. dr hab. Wiesław Banyś Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. Andrzej Klasik Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie Prof. dr hab. Jan Pyka Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. dr hab. Marek Szczepański Kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego Jan Malicki Dyrektor Biblioteki Śląskiej Jacek Matusiewicz Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA Kamil Durczok Redaktor Naczelny FAKTY TVN Krzysztof Fijałek Redaktor Naczelny portalu INTERIA.PL Maciej Głogowski Szef Redakcji Ekonomicznej Radia TOK FM Ryszard Hińcza Dyrektor, Redaktor Naczelny Polskie Radio SA Paweł Lisicki Redaktor Naczelny Rzeczpospolita Roman Młodkowski Dyrektor Programowy TVN CNBC Biznes Tadeusz Mosz Redaktor, Telewizja Polska SA Jerzy Podsiadło Prezes Zarządu Węglokoks SA Stanisław Więcek Przewodniczący Rady Nadzorczej Energoinstal SA PAŹDZIERNIK

8 Biznesowy Partner Merytoryczny Kongresu Business Key Partner of the Congress / Ключевой бизнес-партнёр Конгрессa Biznesowy Partner Instytucjonalny Kongresu Institutional Business Partner of the Congress / Институциональный бизнес-партнёр Конгрессa Biznesowy Partner Główny Sesji Main Business Partner of the Session / Главный бизнес-партнёр Ceccии Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji Business Key Partner of the Session / Ключевой бизнес-партнёр Ceccии 8 PAŹDZIERNIK 2011

9 Partner Merytoryczny BIZNES EXPO Key Partner of the BIZNES EXPO / Ключевой партнёр Бизнес Экспo Partnerzy Merytoryczni Key Partners / Ключевые партнёры biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Chorzowie delegatura RIG w Chorzowie Euro-Centrum SA w Katowicach forum Młodych przy Regionalnej Izbie Gospodarczej fundusz Górnośląski SA górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA w Katowicach heintzmann Silesia Sp. z o.o. w Bytomiu innoco Sp. z o.o. w Katowicach instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Katowicka Loża Business Centre Club Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Katowicach opolska Izba Gospodarcza forum Młodych przy Opolskiej Izbie Gospodarczej Politechnika Śląska w Gliwicach regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku- Białej stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Katowicach Śląska Izba Budownictwa w Katowicach tüv Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uniwersytet Śląski w Katowicach wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach urząd Miasta Częstochowa urząd Miasta Ruda Śląska urząd Miasta Sosnowiec wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach związek Banków Polskich w Warszawie związek Polskiego Leasingu Mieczysław Barański Konsul Honorowy Republiki Słowenii w Katowicach Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego Mirosława Nykiel Poseł na Sejm RP jan Olbrycht Poseł do parlamentu Europejskiego POZOSTALI PARTNERZY KONGRESU biblioteka Śląska w Katowicach business SERVICE GALOP Krystyna Gołąbek w Katowicach centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach Prime Public Relations S.C. w Katowicach PROARTE MEDIA Florentyna Siedlarek w Bytomiu restauracja BELCANTO w Katowicach PAŹDZIERNIK

10 EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Dzień 1 6 października 2011 SESJA PLENARNA P R O G R A M K O N G R E S U Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice Czas: Moderator: Tadeusz Donocik, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Sekretarz sesji: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Powitania i uroczyste otwarcie Kongresu Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki Główne cele polityki unijnej w świetle umacniania się pozycji MŚP. Antonio Tajani, Komisarz Unii Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości Nadezhda Neynsky, Członek Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw Europejskiej Partii Ludowej Jerzy Samborski, Prezes Unicorn SME UNION Polska Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Analiza obecnego stanu MŚP w Polsce, dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS SA Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków dla rozwoju MŚP w Polsce. Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego Sławomir Pajor, Prezydent Miasta Starogard Szczeciński Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni Rola organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz instytucji otoczenia biznesu w rozwoju MŚP. Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club Jan Klimek, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Zaproszenie na Kongres zostało również wystosowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, obecnie Premiera Unii Europejskiej Otwarcie Targów Usług i Produktów dla MŚP BIZNES EXPO w Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice Lunch, Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice, II piętro 10 PAŹDZIERNIK 2011

11 I EUROPEAN CONGRESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Katowice, 6-7 October 2011 Катовице, 6-7 октября 2011 г. P R O G R A M O F T H E C O N G R E S S / П Р О Г Р А М М А К О Н Г Р Е С C А Day 1 6th October 2011 День 1 6 октября 2011 Plenary Session Place: The Krystyna Bochenek Katowice Centre of Culture, 2 Silesian Parliament Square, Katowice Time: Moderator: Tadeusz Donocik, Vice President of the Polish Chamber of Commerce, President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Session Secretary: Anna Rąplewicz, Director for Education, Counseling and European Funds, Chamber of Commerce and Industry in Katowice Welcome speech and Official Opening of the Congress Bronisław Komorowski, President of the Republic of Poland Prof. Eng. Jerzy Buzek, President of the European Parliament Waldemar Pawlak, Prime Minister Deputy, Minister of Economy Main objectives of the European Union policy in the light of SME s position reinforcement. Antonio Tajani EU Commissioner for Industry and Entrepreneurship; Nadezhda Neynsky President of the Small and Medium Entrepreneurs Union of the European People s Party, Member of the European Parliament; Jerzy Samborski President of Unicorn SME UNION Polska; Jacek Krawczyk Vice-chairman of the European Economic and Social Committee Analysis of the present state of Small and Medium-Size Enterprises in Poland, dynamics of development, role in the economic development, barriers and opportunities for development. Bożena Lublińska-Kasprzak President of the Polish Agency for Enterprise Development; Paweł Olechowicz President of the Board, Chief Executive Officer, LOTOS Group Role of local authorities in creating conditions for SME development in Poland. Adam Matusiewicz Marshal of the Silesian Voivodeship; Sławomir Pajor President of Starogard Szczeciński; Wojciech Szczurek President of Gdynia Role of business milieu, including business and trade self-government organizations in the development of SME. Andrzej Arendarski President of the Polish Chamber of Commerce; Marek Goliszewski President of the Business Center Club; Jan Klimek Vice-President of the Polish Craft Association, President of the Board of the Chamber of Crafts and Small and Medium Enterprises in Katowice; Janusz Steinhoff Chairman of the Polish Chamber of Commerce Council, Deputy Chairman of the Program Committee of the European Congress of Small and Medium-Size Enterprises An invitation to the Congress was also conveyed to the Prime Minister Donald Tusk, at Present Prime Minister of the European Union Opening of Fair of services and products for SME Business Expo at Krystyna Bochenek Katowice Centre of Culture (2 Silesian Parliament Square, Katowice) Lunch, The Krystyna Bochenek Katowice Centre of Culture, 2 Silesian Parliament Square, Katowice, 2nd floor ПЛЕНАРНАЯ CECCИЯ Место: Центр культуры им. К.Бохенек в г. Катовице Bpeмя: Модератор: Тадеуш Доноцик, Вице-председатель Национальной Экономической Палаты, Председате ль Региональная Экономическая Палата в Катовицax Секретарь сессии: Анна Ромплевич, Директор по вопросам Oбразования, Kонсалтинга и Eвропейских Фондов, Региональная Экономическая Палата в Катовицax Приветствие и торжественное открытие Конгресса Бронислав Коморовский, Президент Республики Польши Проф., д-р инж. Ежи Бузек, Председатель Европейского Парламента Вальдемар Павляк, Вице-председатель, Министр Экономики Основные цели политики Европейского Союза по вопросам укрепления позиции МСБ. Антонио Таяни Комиссар Европейского Сoюза по вопросам Промышленности и Предпринимательства; Надежда Нейнски Депутат Европейского Парламента, Председатель Союза Mалого и Cреднего Бизнеса Европейской Hародной Партии; Ежи Самборски Председатель Unicorn SME UNION Polska; Яцек Kpaвчик Вицепредседатель Европейскoго Экономическo-Общественнoго Комитетa Анализ нынешнего состояния МСБ в Польше, динамика развития, роль в экономическом развитии, проблемы и возможности развития. Божена Люблиньска-Каспшак Председатель Польского Aгентства Pазвития Предпринимательства; Павел Oлехович Председатель Правления Группы Лотос Роль местного самоуправления в создании условий для развития МСБ в Польше. Адам Матусевич Маршал Силезского воеводства; Славомир Пайор Мэр города Старгард Щецинский; Войцех Щчурек Mэр города Гдыня Роль организаций экономического и профессионального самоуправления и учреждений бизнес-окружения в развитии МСБ. Анджей Арендарски Председатель Национальной Экономической Палаты; Марек Голишевский Председатель Business Centre Club ; Ян Kлимек Заместитель Председателя Союзa Польского Pемесла, Председатель Правления Палаты Pемесла, Mалого и Cреднего Предпринимательства в г. Катовице; Януш Стеинхофф Председатель Cовета Национальной Экономической Палаты и Председатель Cовета Региональной Экономической Палаты в г. Катовице Приглашениe нa Koнгресс было тоже направленo для Премьер-министрa Дональдa Тускa, сейчас Премьер-министр Европейского Coюза Открытие Ярмарки Услуг и Продуктoв для MCБ «Бизнес Экспо» в Центре Kультуры им. К. Бохенек в г. Катовице (Площадь Cилезского Ceйма 2, Катовице) Ленч, Центр культуры им. К.Бохенек г. Катовице, Площадь Cилезского Ceйма 2, Катовице, II этаж PAŹDZIERNIK

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo