Materiały dla uczestników Kongresu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały dla uczestników Kongresu"

Transkrypt

1 Materiały dla uczestników Kongresu Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: X Październik 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h WYDANIE SPECJALNE

2 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATORZY: W S P Ó Ł G O S P O DA R Z E: 2 PAŹDZIERNIK 2011

3 Październik 2011 Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Szanowni Goście I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Z ogromną radością witam wszystkich przybyłych na wyjątkowe wydarzenie, jakim jest spotkanie reprezentantów najliczniejszej w Europie grupy przedsiębiorców, przedstawicieli mikro, małych i średnich firm. Ważność tego sektora docenili swoją obecnością licznie przybyli przedstawiciele świata nauki, polityki, instytucji około biznesowych, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i gospodarczego, pracodawcy i pracobiorcy. I Europejski Kongres MŚP powinien okazać się punktem zwrotnym w relacji nauka, biznes, samorząd terytorialny takie bowiem hasło przyświeca temu przedsięwzięciu. Temu została także podporządkowana tematyka dwunastu sesji, które prezentujemy w specjalnym wydaniu Wolnego Rynku, wydawnictwie naszej Izby. W trakcie Kongresu chcemy też dyskutować o konieczności internacjonalizacji firm sektora MŚP, jako warunku zdobywania nowych obszarów rozwojowych poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej, dokonywanie inwestycji bezpośrednich, pozyskiwanie nowych technologii i nowych rynków zbytu. Cieszę się bardzo z obecności tak licznej reprezentacji państw Unii Europejskiej Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Republiki Czeskiej, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Włoch oraz z Krajów Sąsiedztwa Wschodniego Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji i Ukrainy. Serdecznie pozdrawiam wszystkie delegacje i osoby, które zaszczyciły Polskę i Śląsk swoją obecnością. Wierzę, że dzięki Państwa aktywności podczas Kongresu uda nam się wypracować rekomendacje dla nowo wybranego Parlamentu, dla nowego Rządu, dla Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, dla nas samych oraz środowisk naukowo-badawczych i jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wypracowanych rekomendacji powinna przyspieszyć rozwój MŚP, zwiększyć jego zdolność konkurencyjną, wygenerować skłonność do stosowania najnowocześniejszych na świecie technologii i innowacji w różnych obszarach aktywności naszej pracy, uczynić przedsiębiorczość narodowym i europejskim bogactwem. Polacy są narodem, który w trudnych chwilach potrafi dokonywać czynów wielkich, a nawet heroicznych. Utrzymanie obecnego stanu rozwojowego MŚP w Polsce na dotychczasowym poziomie, nie pozwoli nam dogonić Starej Europy, a wraz z nią tzw. Gospodarek Krajów Wschodzących. Stanowiłoby to powstanie realnego zagrożenia dla nas i naszych rodzin, dla Polski i Europy. Światowi eksperci twierdzą, że wyprowadzenie z obecnego kryzysu gospodarek europejskich, będzie możliwe, gdy powszechne stanie się stosowanie przez MŚP zasad gospodarki opartej na wiedzy. Zakładając słuszność takich analiz i konkluzji, stoimy w obliczu zagrożenia na wypadek nie wykonania tego warunku. Apeluję zatem o mobilizację i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy sytuacji sektora MŚP w Polsce, by nie dopuścić do marginalizacji gospodarczej naszego kraju, a może i Europy. Uczestnikom naszego Kongresu życzę wielkich ambicji, ogromnych aspiracji, wręcz wizjonerstwa, niezbędnych do kreatywnego wytyczania nowych ścieżek rozwoju, do zgłaszania propozycji praktycznych rozwiązań i rekomendacji. Ufam, że wdrożenie tych rekomendacji posłuży dokonaniu takiego skoku cywilizacyjnego, by czas w którym żyjemy okazał się dobrze wykorzystanym dla nas i naszych potomnych oraz był źródłem satysfakcji i poczucia dumy. Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, Ranga tego Kongresu została nadana Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego, któremu i tą drogą składam ogromne podziękowania i przekazuję wyrazy szczerego szacunku i poważania. Niezwykle ważnym dla prestiżu naszego Kongresu jest fakt jego organizacji pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Członkom Rady Programowej oraz jej Przewodniczącemu Prof. Jerzemu Buzkowi, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego za wiele inspirujących i cennych uwag w trakcie prac nad koncepcją programową, doborem tematów sesji i zagadnień. Dziękuję również za odwagę oddania swoich nazwisk, swoich bezcennych autorytetów dla podniesienia rangi i ważności naszego przedsięwzięcia. Pragnę zapewnić, że zrobiliśmy wszystko, by wykorzystując Wasze kompetencje i życzliwe podpowiedzi, przygotować jak najlepiej to wydarzenie od strony programowej i organizacyjnej. Dziękuję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Pani Prezes Bożenie Lublińskiej-Kasprzak, Związkowi Rzemiosła Polskiego i Panu Prezesowi Jerzemu Bartnikowi oraz Krajowej Izbie Gospodarczej i Panu Prezesowi Andrzejowi Arendarskiemu, a także Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu Adamowi Matusiewiczowi, Wojewodzie Śląskiemu Panu Zygmuntowi Łukaszczykowi i Prezydentowi Katowic Panu Piotrowi Uszokowi. Szczególne podziękowania kieruję do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pana Ministra Olgierda Dziekońskiego za systematyczną, wyjątkowo twórczą współpracę oraz pomoc w sprawach ważnych jak również drobnych. Wraz z Premierem Januszem Steinhoffem Wiceprzewodniczącym Rady Programowej wspierali prace przygotowujące Kongres służąc wiedzą i doświadczeniem. Bardzo serdeczne podziękowania kieruję również do Partnerów Merytorycznych, Partnerów Biznesowych i Patronów Medialnych. Na koniec, niemniej bardzo ciepło, dziękuję moim współpracownikom, bez których przygotowanie tego Kongresu po prostu byłoby niemożliwe. To oprócz bieżącej działalności ogromna, wielomiesięczna, stresująca, czasami wyczerpująca praca. Dziękuję Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Kongresu składając te podziękowania na ręce Aleksandry Wanat, Bogusławy Bartoszek, Anny Rąplewicz, Agnieszki Koteli, Joanny Jarek, Katarzyny Baranowskiej, Moniki Jochymek, Małgorzaty Paluch, Małgorzaty Nowińskiej, Rafała Wierzbickiego, Bożeny Łobzowskiej, Renaty Stejskal, Diany Rasińskiej, Patrycji Sopalskiej, Ewy Kimel, Kamili Okoń i mojej córki Dorotki. Dziękuję również Stażystom i Woluntariuszom. Jesteście dowodem istnienia Śląskiej Pozytywnej Energii, której to energii życzę wszystkim uczestnikom Kongresu. Już dzisiaj zapraszam na II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw za rok do Katowic Miasta Ogrodów. PAŹDZIERNIK

4 Tadeusz Donocik President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Dear Guests of the I European Congress of Small and Medium-Size Enterprises. With great pleasure I would like to welcome everybody attending this special event which is the meeting of representatives of the most numerous group of entrepreneurs in Europe micro, small and medium-size enterprises. Importance of this sector is appreciated by the presence of the representatives of science, politics, business-environment institutions, non-governmental, local government and economic self-government organizations, employers employees. The I European Congress of SME shall prove to be the turning point in science-business-local government relation for this is the motto of the event. Also the subject matters of the twelve sessions, which are presented in the special issue of the Chamber s publication Free Market, are subordinated to this idea. During the Congress, we also wish to discuss the necessity of internalization of the SME sector companies as a condition for obtaining new developmental areas through expanding international cooperation, performing direct investments, acquiring new technologies and markets. I am very pleased with the presence of so numerous representations of the European Union countries Austria, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Czech Republic, Croatia, Slovakia, Slovenia, Italy and the Eastern Neighborhood countries Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Mongolia, Russia and Ukraine. I sincerely greet all delegations and persons who favored Poland and Silesia with their presence. I believe that owing to Your activity during the Congress we will succeed in elaborating recommendations for the newly elected Parliament, for the new Government, European Parliament, European Commission, ourselves, scientific-research milieu and local government units. Realization of elaborated recommendations ought to quicken the development of SME, increase its competitive ability, generate the tendency to apply the world s latest technologies and innovations in diverse areas of our activities, render entrepreneurship the national and European wealth. Poles are the nation which has the ability to perform great or even heroic deeds in tough moments. Maintaining the present developmental state of SME in Poland on the hitherto prevailing level will not allow us to catch up with the Old Europe and Countries with Emerging Economies. This would constitute a real threat to us and our families, to Poland and Europe. Experts claim that leading out the European economies fro the present crisis will be possible only when SME will commonly apply the rules of economy based on knowledge. Supposing the rightness of such analyses and conclusions, we are facing the danger in case of not fulfilling this condition. I appeal, therefore, for mobilization and commitment in activities for the benefit of improving the situation of the SME sector in Poland in order not to allow for an economic marginalization of our country, or perhaps even Europe. I wish the participants of our Congress huge ambitions and aspirations, even fantasy, essential for creative drawing of new paths for development, proposing suggestions for practical solutions and recommendations. I believe that implementation of these recommendations will serve for making such a civilization leap so that the times we are living in will have turned out to be well used for us and our descendants and a source of satisfaction and pride. Dear Friends, Ladies and Gentlemen, Importance of this Congress has been given by the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski whom also in this way I would like to thank and give my sincere compliments and regards. It is particularly significant for the prestige of our Congress that is has been organized under the patronage of the Polish Presidency of the European Union Council and within the framework of the SME WEEK I wish to cordially thank the Members of the Program Committee and its Chairman Prof. Jerzy Buzek, President of the European Parliament for many inspirational and valuable remarks during the works on the program concept, selection of topics of the sessions and issues. I also would like to thank for the courage to give their names, their inestimable authorities for increasing the rank and importance of our event. I wish to assure you that we have done everything, using Your competences and friendly advices, to prepare the programmatic and organizational side of the event the best way we could. I give special thanks to the Secretary of State in the Chancellery of the President of Poland for his systematic, exceptionally creative cooperation and assistance with major and minor issues. Together with Prime minister Janusz Steinhoff Vice chairman of the Program Committee, they have supported preparatory works of the Congress offering their knowledge and experience. I would like give my thanks to the Co-organizers, Co-hosts, Key and Business Partners and Media Patrons. All the same warmly, I would like to thank my co-workers without whom preparation of this Congress would have simply been impossible. You are the proof of existence of the Silesian Positive Energy that I wish to all participants of the Congress. As early as today I invite you to the II European Congress of Small and Medium-Size Enterprises next year in Katowice the City of Gardens. 4 PAŹDZIERNIK 2011

5 Tadeusz Donocik Председатель Региональной экономической палаты в г. Катовице Уважаемые гости I Европейского конгресса малых и средних предприятий! С огромной радостью приветствую всех прибывших на это исключительное мероприятие, коим является встреча представителей самой большой в Европе группы предпринимателей, представителей микро-, малых и средних фирм. Значение этого сектора подтвердило своим присутствием большое число прибывших представителей мира науки, политики, учреждений бизнес-среды, неправительственных организаций, органов местного и экономического самоуправления, работодателей и сотрудников. I Европейский конгресс МСП должен стать переломным моментом в отношениях между наукой, бизнесом, местным самоуправлением, поскольку именно под таким девизом проводится это мероприятие. Этому была также подчинена тематика двенадцати сессий, которые мы представляем в специальном издании «Свободного рынка» публикации нашей Палаты. В ходе Конгресса мы хотим обсудить необходимость интернационализации фирм сектора МСП как условия для получения новых зон развития путём развития международного сотрудничества, проведения прямых инвестиций, привлечения новых технологий и новых рынков сбыта. Я весьма рад присутствию такого многочисленного представительства стран Европейского Союза Австрии, Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Чешской Республики, Хорватии, Словакии, Словении, Италии, а также стран Восточного соседства Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Монголии, России и Украины. Сердечно приветствую все делегации и участников, которые удостоили Польшу и Силезию своим присутствием. Верю, что благодаря Вашей активности во время Конгресса нам удастся разработать рекомендации для новоизбранного Парламента, для нового Правительства, для Европейского парламента, Европейской Комиссии, для нас самих, а также для научно-исследовательской среды и единиц местного самоуправления. Реализация разработанных рекомендаций должна ускорить развитие МСП, увеличить его конкурентоспособность, генерировать способность к применению самых современных в мире технологий и инноваций в различных сферах активности нашего труда, сделать предпринимательство национальным и европейским богатством. Поляки это народ, который в сложные минуты способен совершать великие и даже героические поступки. Поддержка существующего состояния развития МСП в Польше на нынешнем уровне не позволит нам сравниться со «старой Европой», и, вместе с ней, с так называемыми «странами с развивающейся экономикой». Это стало бы реальной угрозой для нас и наших семей, для Польши и Европы. Мировые эксперты утверждают, что выход европейских экономик из настоящего кризиса будет возможен, когда станет повседневным применение МСП принципов экономики, основывающейся на знаниях. Предполагая правильность такого анализа и выводов, мы, в случае невыполнения этого условия, столкнемся с угрозой. Поэтому я взываю к мобилизации и вовлечению в действия во имя улучшения ситуации сектора МСП в Польше, чтобы не допустить экономической маргинализации нашей страны, а может и всей Европы. Участникам нашего Конгресса желаю больших амбиций, огромных стремлений, даже фантазий, необходимых для творческого определения новых тропинок развития, для представления практических предложений решений и рекомендаций. Я уверен, что внедрение этих рекомендаций послужит совершению такого прыжка цивилизации, что время, в которое мы живем, окажется хорошо использовано нами и нашими потомками, а также станет источником удовлетворения и чувства гордости. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа! Ранг этого Конгресса был создан Почётным покровительством Президента Республики Польша Брониславом Коморовским, которому я хотел бы выразить слова огромной признательности и уважения. Необыкновенно важным для престижа нашего Конгресса является факт его организации под покровительством Польского председательства в Совете Европейского Союза, а также в рамках Европейской недели МСП Сейчас я хотел бы поблагодарить членов Программного совета и его Председателя проф. Ежи Бузека, Президента Европейского Парламента за большое число вдохновляющих и ценных замечаний в ходе работы над программной концепцией, за подбор тем сессий и вопросов. Благодарю также за решимость предоставить свои имена, свой бесценный авторитет для повышения ранга и значимости нашего мероприятия. Хочу заверить, что мы сделали всё возможное, чтобы, импользуя Ваши компетенции и доброжелательные советы, подготовить как можно лучше это мероприятие как с программной, так и с организационной стороны. Особые слова благодарности я адресую Государственному секретарю в Канцелярии Президента РП, господину министру Олгерду Дзеконьскому за систематическое, исключительно творческое сотрудничество, а также за поддержку как в серьезных, а также в менее существенных вопросах. Вместе с Премьером Янушем Штейнхоффом, Вице-председателем Программного совета, они поддержали подготовительные работы Конгресса, передавая собственные знания и опыт. Благодарю соорганизаторов, сохозяев, контент-партнёров, бизнес-партнёров и медиа-партнёров. Не менее горячо благодарю своих сотрудников, без которых подготовка этого Конгресса была бы просто невозможной. Вы доказательство существования «Силезской положительной энергии», именно такой я и желаю всем участникам Конгресса. Уже сегодня я рад пригласить Вас на II Европейский конгресс малых и средних предприятий через год в Катовице городе садов. PAŹDZIERNIK

6 Rada Programowa Program Committee / Программный Cовет Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego: Sekretarz: Członkowie Rady Programowej: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wicepremier, Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Michał Boni Minister, członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Damian Zimoń Arcybiskup Metropolita Katowicki Tadeusz Szurman Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Włodzimierz Kac Przewodniczący Gminy Wyznaniowo-Żydowskiej w Katowicach Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Samborski Vice President Small and Medium Enterpreneurs Union of the European People s Party, President UNICORN European Union of Small and Medium Entreprises and of Middle Class Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Henryka Bochniarz Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Marek Goliszewski Prezes Business Centre Club Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Piotr Wojaczek Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Jan Rączka Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 PAŹDZIERNIK 2011

7 Członkowie Rady Programowej: Marek Szczepański Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnik Kazimierz Górski Prezydent Miasta Sosnowiec Dawid Kostempski Prezydent Miasta Świętochłowice, Przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Andrzej Kotala Prezydent Miasta Chorzów Jacek Krywult Prezydent Miasta Bielska-Białej Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta Zabrze Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowa Zbigniew Podraza Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk Andrzej Jajszczyk Dyrektor Narodowego Centrum Nauki Krzysztof J. Kurzydłowski Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof. dr hab. Wiesław Banyś Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. Andrzej Klasik Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie Prof. dr hab. Jan Pyka Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. dr hab. Marek Szczepański Kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego Jan Malicki Dyrektor Biblioteki Śląskiej Jacek Matusiewicz Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA Kamil Durczok Redaktor Naczelny FAKTY TVN Krzysztof Fijałek Redaktor Naczelny portalu INTERIA.PL Maciej Głogowski Szef Redakcji Ekonomicznej Radia TOK FM Ryszard Hińcza Dyrektor, Redaktor Naczelny Polskie Radio SA Paweł Lisicki Redaktor Naczelny Rzeczpospolita Roman Młodkowski Dyrektor Programowy TVN CNBC Biznes Tadeusz Mosz Redaktor, Telewizja Polska SA Jerzy Podsiadło Prezes Zarządu Węglokoks SA Stanisław Więcek Przewodniczący Rady Nadzorczej Energoinstal SA PAŹDZIERNIK

8 Biznesowy Partner Merytoryczny Kongresu Business Key Partner of the Congress / Ключевой бизнес-партнёр Конгрессa Biznesowy Partner Instytucjonalny Kongresu Institutional Business Partner of the Congress / Институциональный бизнес-партнёр Конгрессa Biznesowy Partner Główny Sesji Main Business Partner of the Session / Главный бизнес-партнёр Ceccии Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji Business Key Partner of the Session / Ключевой бизнес-партнёр Ceccии 8 PAŹDZIERNIK 2011

9 Partner Merytoryczny BIZNES EXPO Key Partner of the BIZNES EXPO / Ключевой партнёр Бизнес Экспo Partnerzy Merytoryczni Key Partners / Ключевые партнёры biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Chorzowie delegatura RIG w Chorzowie Euro-Centrum SA w Katowicach forum Młodych przy Regionalnej Izbie Gospodarczej fundusz Górnośląski SA górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA w Katowicach heintzmann Silesia Sp. z o.o. w Bytomiu innoco Sp. z o.o. w Katowicach instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Katowicka Loża Business Centre Club Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Katowicach opolska Izba Gospodarcza forum Młodych przy Opolskiej Izbie Gospodarczej Politechnika Śląska w Gliwicach regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku- Białej stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Katowicach Śląska Izba Budownictwa w Katowicach tüv Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uniwersytet Śląski w Katowicach wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach urząd Miasta Częstochowa urząd Miasta Ruda Śląska urząd Miasta Sosnowiec wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach związek Banków Polskich w Warszawie związek Polskiego Leasingu Mieczysław Barański Konsul Honorowy Republiki Słowenii w Katowicach Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego Mirosława Nykiel Poseł na Sejm RP jan Olbrycht Poseł do parlamentu Europejskiego POZOSTALI PARTNERZY KONGRESU biblioteka Śląska w Katowicach business SERVICE GALOP Krystyna Gołąbek w Katowicach centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach Prime Public Relations S.C. w Katowicach PROARTE MEDIA Florentyna Siedlarek w Bytomiu restauracja BELCANTO w Katowicach PAŹDZIERNIK

10 EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Dzień 1 6 października 2011 SESJA PLENARNA P R O G R A M K O N G R E S U Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice Czas: Moderator: Tadeusz Donocik, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Sekretarz sesji: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Powitania i uroczyste otwarcie Kongresu Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki Główne cele polityki unijnej w świetle umacniania się pozycji MŚP. Antonio Tajani, Komisarz Unii Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości Nadezhda Neynsky, Członek Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw Europejskiej Partii Ludowej Jerzy Samborski, Prezes Unicorn SME UNION Polska Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Analiza obecnego stanu MŚP w Polsce, dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS SA Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków dla rozwoju MŚP w Polsce. Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego Sławomir Pajor, Prezydent Miasta Starogard Szczeciński Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni Rola organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz instytucji otoczenia biznesu w rozwoju MŚP. Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club Jan Klimek, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Zaproszenie na Kongres zostało również wystosowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, obecnie Premiera Unii Europejskiej Otwarcie Targów Usług i Produktów dla MŚP BIZNES EXPO w Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice Lunch, Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice, II piętro 10 PAŹDZIERNIK 2011

11 I EUROPEAN CONGRESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Katowice, 6-7 October 2011 Катовице, 6-7 октября 2011 г. P R O G R A M O F T H E C O N G R E S S / П Р О Г Р А М М А К О Н Г Р Е С C А Day 1 6th October 2011 День 1 6 октября 2011 Plenary Session Place: The Krystyna Bochenek Katowice Centre of Culture, 2 Silesian Parliament Square, Katowice Time: Moderator: Tadeusz Donocik, Vice President of the Polish Chamber of Commerce, President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Session Secretary: Anna Rąplewicz, Director for Education, Counseling and European Funds, Chamber of Commerce and Industry in Katowice Welcome speech and Official Opening of the Congress Bronisław Komorowski, President of the Republic of Poland Prof. Eng. Jerzy Buzek, President of the European Parliament Waldemar Pawlak, Prime Minister Deputy, Minister of Economy Main objectives of the European Union policy in the light of SME s position reinforcement. Antonio Tajani EU Commissioner for Industry and Entrepreneurship; Nadezhda Neynsky President of the Small and Medium Entrepreneurs Union of the European People s Party, Member of the European Parliament; Jerzy Samborski President of Unicorn SME UNION Polska; Jacek Krawczyk Vice-chairman of the European Economic and Social Committee Analysis of the present state of Small and Medium-Size Enterprises in Poland, dynamics of development, role in the economic development, barriers and opportunities for development. Bożena Lublińska-Kasprzak President of the Polish Agency for Enterprise Development; Paweł Olechowicz President of the Board, Chief Executive Officer, LOTOS Group Role of local authorities in creating conditions for SME development in Poland. Adam Matusiewicz Marshal of the Silesian Voivodeship; Sławomir Pajor President of Starogard Szczeciński; Wojciech Szczurek President of Gdynia Role of business milieu, including business and trade self-government organizations in the development of SME. Andrzej Arendarski President of the Polish Chamber of Commerce; Marek Goliszewski President of the Business Center Club; Jan Klimek Vice-President of the Polish Craft Association, President of the Board of the Chamber of Crafts and Small and Medium Enterprises in Katowice; Janusz Steinhoff Chairman of the Polish Chamber of Commerce Council, Deputy Chairman of the Program Committee of the European Congress of Small and Medium-Size Enterprises An invitation to the Congress was also conveyed to the Prime Minister Donald Tusk, at Present Prime Minister of the European Union Opening of Fair of services and products for SME Business Expo at Krystyna Bochenek Katowice Centre of Culture (2 Silesian Parliament Square, Katowice) Lunch, The Krystyna Bochenek Katowice Centre of Culture, 2 Silesian Parliament Square, Katowice, 2nd floor ПЛЕНАРНАЯ CECCИЯ Место: Центр культуры им. К.Бохенек в г. Катовице Bpeмя: Модератор: Тадеуш Доноцик, Вице-председатель Национальной Экономической Палаты, Председате ль Региональная Экономическая Палата в Катовицax Секретарь сессии: Анна Ромплевич, Директор по вопросам Oбразования, Kонсалтинга и Eвропейских Фондов, Региональная Экономическая Палата в Катовицax Приветствие и торжественное открытие Конгресса Бронислав Коморовский, Президент Республики Польши Проф., д-р инж. Ежи Бузек, Председатель Европейского Парламента Вальдемар Павляк, Вице-председатель, Министр Экономики Основные цели политики Европейского Союза по вопросам укрепления позиции МСБ. Антонио Таяни Комиссар Европейского Сoюза по вопросам Промышленности и Предпринимательства; Надежда Нейнски Депутат Европейского Парламента, Председатель Союза Mалого и Cреднего Бизнеса Европейской Hародной Партии; Ежи Самборски Председатель Unicorn SME UNION Polska; Яцек Kpaвчик Вицепредседатель Европейскoго Экономическo-Общественнoго Комитетa Анализ нынешнего состояния МСБ в Польше, динамика развития, роль в экономическом развитии, проблемы и возможности развития. Божена Люблиньска-Каспшак Председатель Польского Aгентства Pазвития Предпринимательства; Павел Oлехович Председатель Правления Группы Лотос Роль местного самоуправления в создании условий для развития МСБ в Польше. Адам Матусевич Маршал Силезского воеводства; Славомир Пайор Мэр города Старгард Щецинский; Войцех Щчурек Mэр города Гдыня Роль организаций экономического и профессионального самоуправления и учреждений бизнес-окружения в развитии МСБ. Анджей Арендарски Председатель Национальной Экономической Палаты; Марек Голишевский Председатель Business Centre Club ; Ян Kлимек Заместитель Председателя Союзa Польского Pемесла, Председатель Правления Палаты Pемесла, Mалого и Cреднего Предпринимательства в г. Катовице; Януш Стеинхофф Председатель Cовета Национальной Экономической Палаты и Председатель Cовета Региональной Экономической Палаты в г. Катовице Приглашениe нa Koнгресс было тоже направленo для Премьер-министрa Дональдa Тускa, сейчас Премьер-министр Европейского Coюза Открытие Ярмарки Услуг и Продуктoв для MCБ «Бизнес Экспо» в Центре Kультуры им. К. Бохенек в г. Катовице (Площадь Cилезского Ceйма 2, Катовице) Ленч, Центр культуры им. К.Бохенек г. Катовице, Площадь Cилезского Ceйма 2, Катовице, II этаж PAŹDZIERNIK

12 Dzień 1 popołudniowa sesja główna Zadania samorządu terytorialnego i administracji centralnej w zakresie wspierania MŚP Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice Czas: 14:00 16:30 Moderator: Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Sekretarz: Aleksandra Wanat, Zastępca Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Wprowadzenie: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tematy dyskusji: Działania podejmowane przez samorząd terytorialny i administrację centralną w celu wzmocnienia sektora MŚP w Polsce podział kompetencji, porównanie skuteczności działań podejmowanych na obu szczeblach. Prawne formy wspierania MŚP będące w kompetencji samorządu terytorialnego. Oczekiwania biznesu oraz instytucji jego otoczenia w zakresie wsparcia dostarczanego przez samorząd terytorialny i administrację centralną. Inicjowanie współpracy pomiędzy nauką i samorządem terytorialnym w celu pobudzania rozwoju gospodarczego. Prezentacja dobrych praktyk wspierania MŚP przez wybrany region w Unii Europejskiej. Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Dr Sigmund Barczyk, Senior Manager w Gminie Huddinge, Szwecja, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Jan Klimek, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Prof. dr hab. Michał Kulesza, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Kurella, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Prof. UE dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski Henri Malosse, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni Wręczenie certyfikatów i wyróżnień w Programie Samorząd, który wspiera MŚP. Program jest przedsięwzięciem towarzyszącym Kongresowi. Jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają sektorowi MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają jego rozwój. WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE Posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Euro-Centrum SA ul. Ligocka 103, Katowice Spotkanie w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Plac Wolności 12, Katowice Spotkanie w Kinoteatrze RIALTO, ul. Św. Jana 24, Katowice Spotkanie w Euro-Centrum SA, ul. Ligocka 103, Katowice 12 PAŹDZIERNIK 2011

13 Day 1 Afternoon main session Tasks of central and self-government administration in the domain of supporting SME Place: The Krystyna Bochenek Katowice Centre of Culture, 2 Silesian Parliament Square, Katowice Time: 14:00 16:30 Moderator: Janusz Steinhoff, Chairman of the Polish Chamber of Commerce Council and the Chamber of Commerce and Industry in Katowice. Secretary: Aleksandra Wanat, Deputy Director General of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Introduction: Olgierd Dziekoński, Secretary of State in the President s Chancellery Discussion topics: Tasks undertaken by local governments and central administration for the purpose of strengthening the SME sector in Poland division of competences, comparison of efficiency of the tasks undertaken on both levels. Legal forms of supporting SME within the competence of local governments. Expectations of business and business environment institutions in the domain of support provided by local governments and central administration. Initiation of cooperation between education and local government in order to stimulate economic development. Presentation of a good practice of supporting SME by a selected region of the European Union. Andrzej Arendarski President of the Polish Chamber of Commerce; Sigmunt Barczyk PhD, Senior Manager, Huddinge municipality in Sweden, University of Economics in Katowice; Jan Klimek Vice- President of the Polish Craft Association, President of the Board of the Chamber of Crafts and Small and Medium Enterprises in Katowice; Prof. Michał Kulesza Counsellor of the President of the Republic of Poland; Jerzy Kurella Vice-president of the Management Board of Bank Gospodarstwa Krajowego; Prof. Florian Kuźnik University of Economics in Katowice; Bożena Lublińska-Kasprzak President of the Polish Agency for Enterprise Development; Zygmunt Łukaszczyk Voivode of Silesia; Henri Malosse Chairman of the Employers Group in the European Economic and Social Committee; Adam Matusiewicz Marshal of the Silesian Voivodeship; Krzysztof Pietraszkiewicz President of the Polish Bank Association; Wojciech Szczurek President of Gdynia Awarding with certificates and honours in the Program: Self-government which supports SMEs Meeting of the Polish Chamber of Commerce Council, Euro-Centrum SA, 103 Ligocka Street, Katowice Chamber of Craft and of Small and Medium Size Entrepreneurship in Katowice, 12 Wolności Square, Katowice Cinema-Theatre RIALTO, 24 Św. Jana Street, Katowice Euro-Centrum SA, 103 Ligocka Street, Katowice День 1 Послеполуденнaя главнaя ceccия Задания органов местного самоуправления и центральной администрации в сфере по Cддержки МСБ Место: Центр культуры им. К.Бохенек г. Катовице, Площадь Cилезского Ceйма 2, Катовице Время: 14:00 16:30 Модератор: Януш Стеинхофф, Председатель Cовета Национальной Экономической Палаты и Председатель Cовета Региональной Экономической Палаты в г. Катовице Ответственное лицо: Александра Ванат, тел , эл. почта: Секретарь: Александра Ванат, Заместитель Генерального Директора Региональной Экономической Палаты в г. Катовице Введение: Ольгерд Дзеконьски, Госсекретарь в Канцелярии Президента Республики Польши Темы дeбаты: Действия органов местного самоуправления и центральной администрации для укрепления сектора МСБ в Польше разделение компетенций, сопоставление эффективности действий, предпринимаемых на этих уровнях. Правовые формы поддержки МСБ, являющиеся компетенцией местного самоуправления. Ожидания бизнеса и учреждений из его окружения в сфере поддержки со стороны органов местного самоуправления и центральной администрации. Инициирование сотрудничества между наукой и органами местного самоуправления для стимулирования экономического развития. Презентация надлежащей практики поддержки МСБ в избранном регионе Европейского Сoюза Анджей Арендарски - Председатель Национальной Экономической Палаты; Д-p Зигмунд Барчик - Cтарший Заведующий в Гминe Худинге, Швеция, Экономический университет в г. Катовице; Ян Kлимек - Заместитель Председателя Союзa Польского Pемесла, Председатель Правления Палаты Pемесла, Mалого и Cреднего Предпринимательства в г. Катовице; Проф. Д-р Mихал Kyлеша - Cоветчик Президента Республики Польши; Eжи Kypeла - Вице-председатель Правления Банкa Hационального Xозяйства; проф. ЭУ д-р Флориан Кузник - Экономический Университет в г. Катовице; Божена Люблиньска-Каспшак - Председатель Польского Aгентства Pазвития Предпринимательства; Зигмунт Лукащик - Силезский Bоевода; Генри Малоссе - Председатель Группы Pаботодателей в Европейском Cоциально-экономическом Kомитете; Адам Матусевич - Маршал Силезского Воеводства; Kшыштоф Петрашкевич Председатель Coюзa Польских Банков; Войцех Щчурек - Mэр города Гдыня Вручение cертификатoв и наград в программe Cамоуправление, которое поддерживаeт MCБ заседание Cоветa Национальной Экономической Палаты, Euro-Centrum SA, ул. Лигоцка 103, Катовице Палата Ремесла и Мaлого и Cpeднего Бизнеса в г. Катовице, Площадь Свобода Kинотеатр PИАЛТО, ул. Cв. Яна 24, Катовице Euro-Centrum SA, ул. Лигоцка 103, Катовице PAŹDZIERNIK

14 Dzień 1 popołudniowe sesje równoległe Rodzinna przedsiębiorczość Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice Czas: 14:00 16:30 Moderator sesji: Sabina Klimek, Dziennikarz Telewizji Polskiej SA Sekretarz: Aleksandra Rolling, Specjalista ds. Edukacji, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Panel dyskusyjny I: Wymiar biznesowy funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce. Wprowadzenie: Prof. Andrzej Jacek Blikle, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Tematy dyskusji: Czynniki sukcesu firm rodzinnych. Firma rodzinna margines czy norma, od spółki rodzinnej do firmy giełdowej. Zarządzanie firmami rodzinnymi dialog międzypokoleniowy, sukcesja, zatrudnianie zewnętrznych specjalistów, ciągłość i zmiany w rodzinnym biznesie. Prawne i organizacyjne aspekty związane z ekspansją firm rodzinnych. Humanizacja pracy gwarancją w rodzinnych firmach. Reprezentatywność firm rodzinnych oraz możliwości wsparcia finansowego. Rola kobiet w funkcjonowaniu firm rodzinnych. Sonia Draga, Prezes, Redaktor Naczelna Wydawnictwa SONIA DRAGA Agnieszka Kostempska, właścicielka firmy INVESTIA Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Marek Myśliwiec, Przewodniczący Komisji Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ds. MŚP, MMPetro Sp. z o.o. Mecenas Aleksander Stuglik, KBZ Żuradzka&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k. Krystyna Woźniak-Trzosek, Prezes Zarządu, Oficyna Wydawnicza Rynek Polski Sp. z o.o., Redakcja Polish Market Panel dyskusyjny II: Wymiar społeczny istnienia, funkcjonowania i rozwoju firm rodzinnych. Wprowadzenie: Prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach Tematy dyskusji: Rodzinna przedsiębiorczość źródłem kultury rodzinnej, lokalnej i na poziomie regionu. Firmy rodzinne jako forma zawodowej aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych. Zaufanie i pojęcie dobra wspólnego w rodzinnym biznesie. Ks. bp Paweł Anweiler, Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Włodzimierz Kač, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach Witold Karczewski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze Włodzimierz Sobczak, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej Ks. bp Tadeusz Szurman, Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ks. abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki 14 PAŹDZIERNIK 2011

15 Day 1 Afternoon parallel sessions Family entrepreneurship Place: Theological Department of the University of Silesia, 18 Jordana Steet, Katowice Time: Moderator: Sabina Klimek, Journalist, Polish Television Secretary: Aleksandra Rolling, Specialist for Education, Chamber of Commerce and Industry in Katowice Discussion panel I: Business dimension of family enterprises in Poland Introduction: Prof. Andrzej Jacek Blikle, President of the Board of the Initiative of Family Business Association Discussion topics: Success factors of family enterprises. Family company a margin or a norm, from a family company to an stock exchange company. Management of family companies intergenerational dialogue, succession, employment of outside specialists, continuity and changes in a family business. Legal and organizational aspects of the expansion of family business. Humanization of work as a guarantee in family companies. Representativeness of family companies and possibilities of obtaining financial support. The role of women in family businesses. Sonia Draga President, Editor-in-chief of the SONIA DRAGA Publishing House; Agnieszka Kostempska Owner of the INVESTIA company; Andrzej Lewiński Deputy Inspector General for Personal Data Protection; Marek Myśliwiec MMPetro Ltd.; Solicitor Aleksander Stuglik KBZ Żuradzka&Associates Attorneys and Counselors; Krystyna Woźniak-Trzosek President of the Board, Polish Market Publishing House Ltd, Polish Market Editorial Office Discussion panel II: The social aspect of existence, functioning and development of family enterprises Introduction: Prof. Marek Szczepanski, Silesian University. Discussion topics: Family enterprise as a source of family, local and regional culture. Family business as a form of counter-acting exclusion of the disabled. Trust and the notion of common good in a family business. Priest Paweł Anweiler Bishop of the Cieszyn Evangelical Augsburg Church Diocese; Włodzimierz Kač Chairman of the Jewish Religious Community in Katowice; Witold Karczewski President of the Chamber of Commerce and Industry in Białystok, Vice-President of the Polish Chamber of Commerce; Prof. Jan Malicki Director of the Silesian Library; Małgorzata Mańka-Szulik the President of Zabrze; Włodzimierz Sobczak CEO of the National Economic Rehabilitation Chamber, Vice-President of the Polish Chamber of Commerce; Priest Tadeusz Szurman Bishop of the Katowice Evangelical Augsburg Church Diocese; Priest Damian Zimoń Metropolitan Archibishop of Roman Catholic Archidiocese of Katowice День 1 Послеполуденные параллельные сессии Семейное предпринимательство Место: Теологический факультет Силезского университета, ул. Ёрдана 18, г. Катовице Время: 14:00 16:30 Модератор сессии: Сабина Климек, Журналист Польской Телевидения Секретарь: Александра Роллинг, Специалист по вопросам Oбразования, Региональная Экономическая Палата в г. Катовице Дебаты I: Бизнес-измерение функционирования семейных фирм в Польше Вступительно слово: Анджей-Яцек Бликле, Председатель Правления Общества Инициатива семейных фирм. Темы дeбаты: Факторы успеха семейных фирм. Семейные фирмы поля или норма, oт семейнэй компании до биржевой фирмы. Управление семейными фирмами диалог между поколениями, наследство, приём на работу специалистов извне, непрерывность и перемены в семейном бизнесе. управление семейными фирмами: когда принять специалиста извне? Гуманизация работы гварантия в семейных фирмах. Представительность семейных фирм и возможности финанснвой пoддержки. Роль женщин в функционировании семейных фирм. Соня Драга Председатель, Главный Pедактор Издательства «SONIA DRAGA»; Агнешка Костемпска Bладелица фирмы «INVESTIA»; Анджей Левински Заместитель Генеральнoго Инспекторa Охраны Персональныйx Данныx; Марек Мысливец Председатель Комиссии Cоветa Региональнoй Зкономическoй Палаты в г. Катовице по вопросам MCБ, MMPetro» ; Адвокат Александр Стуглик К.О. КБЗ Журадска&Партнеры Адвокаты и Юрисконсульты; Кристина Возняк- Тшосек Председатель Правления, Издательство ООО «Польский рынок», редакция «Polish Market». Дебаты II: Общественное измерение существования, функционирования и развития семейных фирм Вступительное слово: Проф. Марек Щепаньски, Силезский университет. Темы дeбаты: Семейное предпринимательство источник семейной, местной и региональной культуры. Семейные фирмы как форма профессиональной активизации и интеграции инвалидов. Доверие и понятие общего добра в семейном бизнесе. Павел Анвайлер Епископ Тешинской Епархии Евангеличеко Aугсбурскoго Костёла; Влодимеж Кац Председатеь Религиозной Еврейской Гмины в; Витольд Карчевски Председатель Промышленноторговой Палаты в г. Бялысток, Вице-президент Национальной Экономической Палаты; Проф. доктор Ян Малицки Директор Силезской библиотеки; Малгожата Манька-Шулик Мэр г. Забже; Владимир Собчак Председатель Правления Национальной Экономическореабилитационной Палаты; Тадеуш Шурман Епископ Катовичкой Епархии Евангеличеко Aугсбурскoго Костёла; Архиепископ Дамян Зимонь Митрополит Катовицкий PAŹDZIERNIK

16 Sąsiedztwo Wschodnie. Porównanie polityk, metod i narzędzi wsparcia sektora MŚP Unii Europejskiej, Polski oraz Wschodnich Sąsiadów Unii Europejskiej Sesja z udziałem gości z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy Miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice Czas: 14:00 16:30 Moderator: Adam Sojka, Dziennikarz Telewizji Polskiej SA o/katowice Sekretarz: Diana Rasińska, Asystent ds. Współpracy Międzynarodowej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Wprowadzenie: Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Panel dyskusyjny I: Polityka państw wobec sektora MŚP. Wprowadzenie: Dr inż. Hamad Al. Hashemi, Wiceprezes, Dyrektor Naczelny Instytutu Technologii w Dubaju oddziału Badań i Rozwoju Economic Zones Word, Pierwszy Wiceprezes Corporate Communications, Wiceprezes Międzynarodowej Sieci dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (INSME) Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Maciej Szpunar, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Gennadiy Chyzhykov, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Doniecku Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej J.E. Markian Malski, Ambasador Ukrainy w Polsce Marek Ociepka, Radca Minister Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie Panel dyskusyjny II: Perspektywy rozwoju MŚP w Federacji Rosyjskiej. Wprowadzenie: Ekaterina Belyakova, Przedstawiciel Handlowy Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Andrej M. Miedwiediew, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju MŚP, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej Iwan Rassochin, Kierownik Biura Centrum Współpracy Biznesowej Polska Rosja, Przedstawicielstwo w Rzeczypospolitej Polskiej Patryk Borzęcki, Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Warszawie Stanisław Ciosek, Przewodniczący Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji w latach Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panel dyskusyjny III: Zróżnicowanie warunków aktywności MŚP w wybranych państwach Sąsiedztwa Wschodniego. Wprowadzenie: Zbigniew Bereza, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Zarząd Krajowy Gennadiy Chyzhykov, Prezes Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Doniecku Krzysztof Bielaj, Radca ds. ekonomicznych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie (Mołdawia) J.E. Iurie Bodrug, Ambasador Republiki Mołdawii w Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Guzowski, Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Vladimir Karyagin, Prezes Prezydium Republikańskiej Konfederacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Białorusi, Prezes Mińskiego Stołecznego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Michaił Miatlikov, Prezes Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Grigol Tsamalashvili, Zastępca Ministra Finansów i Gospodarki Autonomicznej Republiki Adżarii 16 PAŹDZIERNIK 2011

17 Eastern Neighborhood. Comparison of politics, methods and instruments of support for the SME sector of the European Union, Poland and Eastern Neighbors of the European Union Session with participation of guests from: Belarus, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Russia and Ukraine Place: Silesian Library, Council of Europe Square 1, Katowice Time: Moderator: Adam Sojka, Polish Television, Katowice Division Secretary: Diana Rasińska, Assistant for International Cooperation, Chamber of Commerce and Industry in Katowice Discussion panel I: State s policy towards the SME sector Introduction: Dr. Eng. Hamad Al. Hashemi Vice President of International Network for Small and Medium Enterprises, I Vice-President of Corporate Communication, General Director of Dubai Institute of Technology; Marcin Korolec Undersecretary of State in the Ministry of Economy; Maciej Szpunar Undersecretary of State in the Ministry of Foreign Affairs; Aneta Wilmańska Deputy President of the Polish Agency for Enterprise Development Gennadiy Chyzhykov President of the Donetsk Chamber of Commerce and Industry; Marek Kłoczko General Secretary of the Polish Chamber of Commerce; His Excellency Markian Malski Ambassador of Ukraine in Poland; Marek Ociepka Counselor- Minister, Trade and Investment Promotion Section, Embassy of the Republic of Poland in Moscow Discussion panel II: Perspectives of SME development in the Russian Federation Introduction: Ekaterina Belyakova Trade Representative of the Russian Federation in the Republic of Poland; Andrei M. Miedwiediew Deputy Director of the SME Development Department in the Ministry of Economic Development of the Russian Federation; Iwan Rassochin Head of the Branch Office in the Republic of Poland, Centre for Business Cooperation Poland Russia Patryk Bożęcki Senior Banker, European Bank for Reconstruction and Development in Warsaw; Stanisław Ciosek Chairman of the Council of the Polish-Russian Chamber of Commerce and Industry, Ambassador of the Republic of Poland in Russia in ; Vladimir Chizhov Permanent Representative of the Russian Federation to the European Union; Marek Kloczko General Secretary of the Polish Chamber of Commerce; Aneta Wilmańska Deputy President of the Polish Agency for Enterprise Development Discussion panel III: Diversification of conditions of SME s activity in the selected countries of the Eastern Neighborhood Introduction: Zbigniew Bereza Secretary General, Association of Poland-East Cooperation, National Board; Gennadiy Chyzhykov President of the Donetsk Chamber of Commerce and Industry Krzysztof Bielaj Economic Counsellor, Polish Embassy in Chisinau, Moldova; His Excellency Iurie Bodrug Ambassador of the Republic of Moldova in the Republic of Poland; Piotr Guzowski President of the Polish Kazakh Chamber of Commerce; Vladimir Karyagin Chairman of Minsk Capital Association of Entrepreneurs and Employers, Deputy Chairman of Byelorussian Confederation of Industrialists and Entrepreneurs; Michaił Miatlikov President of Belarusian Chamber of Commerce and Industry; Grigol Tsamalashvili Deputy Minister of Finance and Economy of the Autonomous Republic of Ajara Восточное соседство. Сравнение политики, методов и инструментов поддержки сектора МСБ Европейского Союза, Польши и Восточных Cоседов Европейского Союза Приглашенные государства: Беларусь, Грузия, Молдова, Казахстан, Россия, Место: Силезская библиотека, Площадь Совета Европы 1, Катовице Время: 14:00 16:30 Модератор: Адам Сойка, Журналист Польской Телевидения Секретарь: Диана Расиньска, Ассис тент по вопросам Международнoго Сотрудничествa, Региональная Экономическая Палата в г. Катовице Введение: Яцек Крaвчик, Вице-председатель Европейскoго Экономического и Социального Комитета Дебаты I: Политика государств в отношении к сектору МСБ. Вступительное слово: канд. наук Xaмад Aл Xaшеми Вице-председатель International Network for Small and Medium Enterprises, Первый Вице-председатель Corporate Communications, Главный Директoр Dubai Institute of Technology; Марцин Королец Заместитель Mинистра в Министерстве Экономики; Мацей Шпунар Заместитель Mинистра в Министерства Иностранных Дел; Aнета Вильманьска Заместитель Председателя Польского Aгентства Pазвития Предпринимательства Геннадий Чижиков Президент торгово-промышленной палаты в Донецке; Марек Клочко Генеральный Cекретарь Национальной Экономической Палаты; Mapкян Maльский, Посол Украины в Республике Польши; Марек Оцепка Cоветник-министр Tоргово-экономического Oтдела Посольства РП в Москве Дебаты II: Перспективы paзвития MCБ в Российской Федерации. Вступительное слово: Екатерина Белякова Торговый представитель Российской Федерации в Республике Польши; Aндрей M. Mедведев Заместитель Директорa Департаментa Развития MCБ, Представитель Министерства Экономического Pазвития Российской Федерации; Иван Рассохин Начальник Бюро Центра Делового Cотрудничества «Польша Россия», Представительство в РП Патрык Боженцки Cтарший Банкир, Европейский Банк Pеконструкции и Pазвития в Варшаве; Станислав Цёсек Председатель Совета Польско- Российской Tоргово-промышленной Палаты, Посол РП в России в гг ; Марек Клочко Генеральный Cекретарь Национальной Экономической Палаты; Aнета Вильманьска Заместитель Председателя Польского Aгентства Pазвития Предпринимательства Дебаты III: Дифференцирование ycловии активности MCБ в выбранных государствax Восточного соседствa. Вступительное слово: Збигнев Березa Секретарь Генеральный, Aссоциация Сотрудничествa Пoльшa-Bocтoк; Геннадий Чижиков Президент Tоргово-промышленной Палаты в Донецке Kшыштоф Белай Советник по Экономическим вопросам, Посольство Республики Польши в Кишиневе (Молдовa); Й.Э. Бодруг Посол Ресспублики Молдова в Польши; Пётр Гузовски Председатель Польско- Казахстанскoй Промышленно-торговoй Палаты; Владимир Кapягин Председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, Заместитель председателя СНО «Белорусская конфедерация промышленников и предпринимателей; Mихаил Mятликoв Председатель Белорусскoй Topговo- Промышленнoй Палаты; Григол Тсамалашвили Заместитель Министра Финансoв и Экономики Автономной Республики Аджарии PAŹDZIERNIK

18 Dzień 2 7 października 2011 Przedpołudniowa sesja główna MŚP analiza SWOT. Analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorstw wypracowanie rekomendacji Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice Czas: Moderator: Józef Wycisk, Dziennikarz Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach Radio Katowice SA Sekretarz: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Wprowadzenie: Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej Henri Malosse, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Panel dyskusyjny I: Uwarunkowania instytucjonalno-prawne i optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tematy dyskusji: Systemy kontroli, którym poddawane są przedsiębiorstwa. Niestabilność systemu podatkowego oraz problemy z prawidłową interpretacją przepisów podatkowych. Długi czas trwania procedur administracyjnych, w tym sądowych. Częste zmiany legislacyjne i jakość stanowionego prawa w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczony dostęp MŚP do partnerstwa publiczno-prywatnego. Polityka konkurencji z uwzględnieniem dopuszczalności pomocy publicznej dla MŚP. Optymalizacja kosztów zatrudnienia. Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Mateusz Górka Prezes Zarządu CITY CONSULTING INSTUTUTE Sp. z o.o. Grzegorz Łyjak, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Mecenas Aleksander Stuglik, KBŻ Żuradzka&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp.k. Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Józef Wyciślok, Radca Ministra Finansów, były wieloletni dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach Panel dyskusyjny II: Dostęp MŚP do finansowania zewnętrznego. Tematy dyskusji: Koszty pozyskania kapitału zewnętrznego. Trudności w pozyskaniu kredytu bankowego. Pożyczki jako alternatywa dla kredytów bankowych. Pozyskiwanie kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach finansowych. Wymagania banków w obszarze zabezpieczeń prawnych zobowiązań kredytowych, system poręczeń i gwarancji. Dr Andrzej Czarnik, Prezes Zarządu INVEST NAVIGATOR Sp. z o.o. Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA Krzysztof Kluza, Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego Rafał Kozłowski, Dyrektor Centrum Bankowości Biznesowej, Bank Zachodni WBK Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Jacek Matusiewicz, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 18 PAŹDZIERNIK 2011

19 Day 2 7th October 2011 Morning main session SME SWOT analysis. Analysis of strong and weak points, chances and threats for small and medium-size enterpriseselaboration of recommendations. Place: The Krystyna Bochenek Katowice Centre of Culture, 2 Silesian Parliament Square, Katowice Time: Moderator: Józef Wycisk, Journalist of the Polish Radio Katowice Secretary: Anna Rąplewicz, Director for Education, Consulting and European Funds, Chamber of Commerce and Industry in Katowice Introduction: Marek Kłoczko General Secretary of the Polish Chamber of Commerce; Henri Malosse Chairman of the Employers Group in the European Economic and Social Committee Discussion panel I: Institutional-legal conditionings and optimization of costs of running a business. Discussion topics: Systems of control which enterprises are exposed to. Instability of the tax system and problems with correct interpretation of tax regulations. Prolonged administrative procedures (including court procedures). Frequent legislative changes and quality of the instituted law in the domain of running a business. Limited access of SME to the public and private partnership. Policy of competitiveness taking permissibility of public aid for SME into consideration. Optimization of employment costs. Prof. Andrzej Stanisław Barczak University of Economics in Katowice, Econometrics Faculty; Jerzy Bartnik President of the Polish Craft Association; Mateusz Górka President of the Board of CITY CONSULTING INSTITUTE Inc.; Grzegorz Łyjak Deputy Chief Labour Inspector; Solicitor Aleksander Stuglik KBZ Żuradzka&Associates Attorneys and Counselors; Tadeusz Wnuk Silesian Chamber of Civil Engineers in Katowice; Prof. Jan Wojtyła Economic University in Katowice; Józef Wyciślok Counselor of the Minister of Finance, longterm Director of the Revenue Control Office in Katowice Discussion panel II: Access to external financing for SME. Discussion topics: Costs of gaining external capital. Difficulties in obtaining bank loans. Loans as an alternative for bank credits. Obtaining capital by small and medium-size enterprises on financial markets. Bank requirements in the sphere of legal security of loan commitments, system of warranty and guarantee. Andrzej Czarnik PhD, President of the Board of INVEST NAVIGATOR; Mariusz Hildebrand President of Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA (BIG InfoMonitor); Krzysztof Kluza Director of Bank Gospodarstwa Krajowego; Rafał Kozłowski Director Centre of the Business Banking of the Bank Zachodni WBK ; Arkadiusz Lewicki Director for Public Programs and Business Milieu of the Polish Bank Association, Director of National Contact Point for CIP in Poland; Jacek Matusiewicz President of the Board of the Upper- Silesian Fund; Ludwik Sobolewski President of the Board of the Warsaw Stock Exchange; Andrzej Sugajski Director General of the Polish Leasing Trade День 2 7 октября 2011 Предобеденяя ceccия главнaя МСБ SWOT-анализ. Анализ сильных и слабых сторон, шансов и угроз для малого и среднего бизнеса разработка рекомендаций. Место: Центр культуры им. К.Бохенек в г. Катовице, Площадь Cилезского Ceйма 2, Катовице Время: Модератор: Юзеф Выциск, Журналист Польского Paдио Pегиональнoй Pадиовещательнoй Cтансии в г. Катовице Pадио Катовице Секретарь: Анна Ромплевич, Директор по вопросам образования, консалтинга и европейских фондов, Региональная экономическая палата в г. Катовице Вступительное слово: Марек Клочко Генеральный сcекретарь Национальной Экономической Палаты; Генри Малоссe Председатель Группы работодателей в Европейском социально-экономическом комитете Дебаты I: Институциональные и юридические oбусловленности и оптимизация расходов на экономическую деятельность Темы дeбаты: системы контроля предприятий. нестабильность налоговой системы и проблемы, касающиеся правильной интерпретации налоговых правовых норм. продолжительность административных процедур (в том числе, судебных). частые изменения в законодательстве и качество законодательных актов в области предпринимательской деятельности. ограниченный доступ МСБ к публично-частному партнерству. политика конкуренции с учетом допустимости публичной поддержки для МСБ. оптимизация расходов на трудоустройство. проф. д-р Анджей-Станислав Барчак Экономический Университет в г. Катовице, Kафедра эконометрии; Ежи Бартник Президент Союза Польского Pемесла; Матеуш Гурка Председатель Правления ООО «CITY CONSULTING INSTITUTE»; Гжегож Лыяк Заместитель Главнoго Инспекторa Tрудa; Адвокат Александр Стуглик КБЗ Журадска&Партнеры: Адвокаты и Юрисконсульты К.О.; Тадеуш Внук Председатель Силезской Палаты Cтроительства; проф. д-р Ян Войтыла Экономический университет в г. Катовице; Юзеф Выцисьлок Cоветник Министра финансов, в прошлом долгое время был директором Управления казначейского контроля в г. Катовице Дебаты II: Доступ MCБ к внешнему финансированию. Темы дeбаты: расходы на получение капитала. трудности в получении банковского кредита. займы- как альтернатива банковским кредитам. завоевание капитала малыми и средними предприятиями на финансовых рынках. требования банков в области правового обеспечения кредитных обязательств, систем поручительства и гарантий. Канд. наук Анджей Чарник Председатель Правления ООО «INVEST NAVIGATOR»; Mapюшь Хильдебранд Председатель Правления Бюро Экономическoй Информации InfoMonitor; Кшиштоф Kлуза Директор Банк Hационального Xозяйства; Paфал Koзловски Директор Центр банковского Бизнес Делa, Западный Банк WBK; Аркадиуш Левицкий Директыор Oбщественных Программ и Экономических Сред в Союзе Поьских Бнков, Директор National Contact Point for CIP в Польше; Яцек Матусевич Председатель Правления АО «Горносилезский фонд»; Eжи Пруски Cоветчик Президента Республики Польши; Лудвик Coболевски Председатель Правления Фондовoй Биржы в Варшаве; Aнджей Cугайски Генеральный Директоp Coюза Польского Лизинга PAŹDZIERNIK

20 Dzień II popołudniowa sesja główna Współpraca sektora nauki, MŚP i samorządu terytorialnego na rzecz innowacji Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice Czas: :00 Moderator: Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo Sp. z o.o. Sekretarz: Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Wystąpienie: Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Wprowadzenie: Patrycja Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panel dyskusyjny I: Jak usprawnić dostęp MŚP do potencjału rynku technologii? W jaki sposób MŚP mogą korzystać z dorobku naukowego jednej z najprężniej działających uczelni technicznych w Polsce? Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej. Rozwiązania dla MŚP jak skutecznie współpracować? Marcin Gajdziński, Dyrektor pionu sprzedaży IBM Polska Sp. z o.o. Marek Augustyn, Wiceprezes Zarządu PEDMO SA Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Izabela Czeremcha, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA Prof. Andrzej Pawlak, Lawrence Technological University, Southfield, USA Panel dyskusyjny II: Innowacje procesowe w przedsiębiorstwie jak wykorzystać nowe technologie na styku nauki i biznesu? Globalne standardy identyfikacji i komunikacji GS1 szansą na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań Dr inż. Elżbieta Hałas, Przewodnicząca GS1 in Europe, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Systemu GS1 oraz Janusz Targosz, Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Nowoczesne technologie w MŚP Dr Zbigniew Szkaradnik, Prezes Zarządu TKP SA 3S Śląskie Sieci Światłowodowe Izabela Czeremcha, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA Dr Małgorzata Skibska-Zielińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dr inż. Grzegorz Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych Panel dyskusyjny III: Jak efektywnie wspierać MŚP wdrażające własne innowacyjne rozwiązania na rynku? Instrumenty finansowe na rzecz innowacyjnego rozwoju MŚP Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Czy mechanizm POIG okazał się efektywnym narzędziem wsparcia dla MŚP? Patrycja Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jacek Czech, Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski Monika Pilip, Członek Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro Centrum Sp. z o.o. Wiesław Pochopień, Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych, REM-KON Sp. z o.o. Mariusz Tomaka, DisplayLink Poland Sp. z o.o. Biznesowy Partner Główny Sesji Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji 20 PAŹDZIERNIK 2011

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace Moderator: Iwona Buzak, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 9.30 10.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik Andrzej Arendarski Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, polityk i działacz samorządu gospodarczego, b. poseł na Sejm, minister w rządzie Hanny Suchockiej płk dr Ryszard Bełdzikowski b. szef Wywiadu

Bardziej szczegółowo

Export Finance II - program

Export Finance II - program Export Finance II - program Miejsce: Termin: Warszawa, SGH, 14 września 2011 Al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I. OTWARCIE SEMINARIUM 10.00-11.00 Olgierd Dziekoński Marcin Korolec Beata Stelmach

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 22 23 listopada 2012 r. II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012. Polska w Europie przyszłość demograficzna

PROGRAM. 22 23 listopada 2012 r. II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012. Polska w Europie przyszłość demograficzna Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława KOMOROWSKIEGO PROGRAM II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012 Polska w Europie przyszłość demograficzna 22 23 listopada 2012 r. II Kongres

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE Press-kit

MATERIAŁY PRASOWE Press-kit MATERIAŁY PRASOWE Press-kit O KONGRESIE 2 CELE KONGRESU....2 ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU... 3 PATRONAT HONOROWY KONGRESU...3 ORGANIZATOR.....4 WSPÓŁORGANIZATORZY.... 5 WSPÓŁGOSPODARZE.....7 RADA PROGRAMOWA...

Bardziej szczegółowo

VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI Października 2017, TORUŃ

VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI Października 2017, TORUŃ VI FORUM REGIONÓW POLSKI I CHORWACJI 11 14 Października 2017, TORUŃ Proponowany program VI Forum Regionów Polski i Chorwacji 11-14 października 2017 r. Toruń Pod patronatem honorowym: Ministerstwa Spraw

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TECHNOMED I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW PROGRAM

TECHNOMED I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW PROGRAM TECHNOMED I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW - 17.10.2017 PROGRAM I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW - 17.10.2017 Szanowni Państwo! We współczesnej nauce i w codziennym

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już we wrześniu w Katowicach!

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już we wrześniu w Katowicach! Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już we wrześniu w Katowicach! Zapraszamy do udziału w jednym z największych spotkań sektora MŚP w Europie Środkowo Wschodniej! W Katowicach w dniach

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW

I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW - 17.10.2017 Szanowni Państwo! We współczesnej nauce i w codziennym życiu obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zmieniających

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Pierre Mellinger 1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja 1972-1975 1972-1975 Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Uniwersytet Paryski, Francja - Dyplom Wydziału

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA redakcja naukowa Katarzyna Duczkowska-Matysz Agnieszka Szymecka % SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe Marek Barć Pan Marek Barć posiada wykształcenie wyższe. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Łódzkiej. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Bankowości i Inżynierii Finansowej

Bardziej szczegółowo

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa Adam Czudec Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2009 Spis treści Contents 7 Wstęp 9 1. Przestanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r.

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r. Warszawa Centrum Nauki Kopernik Założenia organizacyjno-programowe Miejsce: Centrum Nauki Kopernik Data: 01.06.2011 Organizator: Partner: Partnerzy instytucjonalni: Partnerzy medialni: Struktura: Krajowa

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI KOBIET W NAUCE I BIZNESIE NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI KOBIET W NAUCE I BIZNESIE NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚWIATOWA ORGANIZACJA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI KOBIET

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Tematyka: Cele i stan zaawansowania NPRGN oraz przykłady rozwiązań niskoemisyjnych

Tematyka: Cele i stan zaawansowania NPRGN oraz przykłady rozwiązań niskoemisyjnych PROGRAM I FORUM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Sala konferencyjna Centralnej Biblioteki Rolniczej, Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa 19 kwietnia 2013 r. 8.00 8.30 rejestracja przy kawie 8.30 9.00 Oficjalne

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

7-8 kwietnia 2011 KATOWICE/CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE

7-8 kwietnia 2011 KATOWICE/CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE 7-8 kwietnia 2011 PROGRAM III FORUM GOSPODARCZEGO INVESTEXPO 7-8 KWIETNIA 2011 9.30-10.00 Uroczyste otwarcie III Forum Gospodarczego InvestExpo Wystąpienia: Prezydent Miasta Chorzów, Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA POLITYKA WOBEC STAROSCI I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH 2015-2035 ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Spis tresci WSTIJP 9 1.ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

TECHNOMED I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW PROGRAM

TECHNOMED I RZESZOWSKIE FORUM TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE RZESZÓW PROGRAM TECHNOMED PROGRAM Szanowni Państwo! We współczesnej nauce i w codziennym życiu obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zmieniających oblicze medycyny. Powstanie przed rokiem Klastra

Bardziej szczegółowo

Projekt i Sieć AutoNet

Projekt i Sieć AutoNet Projekt i Sieć AutoNet www.autonet-central.eu Konferencja InvestExpo Business Meeting Wrocław 12.10.2011 Geneza projektu: - W marcu 2010 roku Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspólnie z partnerami

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI

BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI III Międzynarodowa Konferencja Razem Bezpieczniej w Regionie Strategia, programy bezpieczeństwa teoria i praktyka wraz z towarzyszącą wystawą Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego BEZPIECZNY DOM W BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej international conference Europe in the face of the challenges of the financial crisis. Dilemmas of social and economic policy. Konferencja połączona jest z

Bardziej szczegółowo

HEALTH ICT ENVIRONMENT and ECO-ENERGY NEW MATERIALS and PROCESSES TRANSREGIONAL CO-OPERATION

HEALTH ICT ENVIRONMENT and ECO-ENERGY NEW MATERIALS and PROCESSES TRANSREGIONAL CO-OPERATION ZAPRASZAMY NA 22-24.04. 2009 Białystok-Białowieża HEALTH ICT ENVIRONMENT and ECO-ENERGY NEW MATERIALS and PROCESSES TRANSREGIONAL CO-OPERATION Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K.

11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K. 11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K.Kordas 23.02.2011 - posiedzenie Śląskiego Związku Miast i Gmin w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FORUM. Dzień Ukraińskiego Biznesu 18 MAJA 2017 roku w Warszawie

PROGRAM FORUM. Dzień Ukraińskiego Biznesu 18 MAJA 2017 roku w Warszawie PROGRAM FORUM Dzień Ukraińskiego Biznesu 18 MAJA 2017 roku w Warszawie Miejsce przeprowadzenia: Centrum konferencyjne Golden Floor Tower, Warszawa, ul. Chłodna, 51 08:30 09:00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

DIALOG SOCJALNY NA SZCZEBLU UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI SOCIAL DIALOGUE ON EU AND POLISH NATIONAL LEVEL. Anna Raulin Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna

DIALOG SOCJALNY NA SZCZEBLU UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI SOCIAL DIALOGUE ON EU AND POLISH NATIONAL LEVEL. Anna Raulin Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna DIALOG SOCJALNY NA SZCZEBLU UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI SOCIAL DIALOGUE ON EU AND POLISH NATIONAL LEVEL Anna Raulin Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Projekt Perfect Link jest realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo