(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/27 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób i układ do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji oraz odpowiedni program komputerowy i odpowiedni czytelny dla komputera nośnik danych (30) Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/42 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/12 (73) Uprawniony z patentu: Cortado AG, Berlin, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 BERND TRAPPE, Hoppegarten, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 15076/12/P-RO/GP/KM EP Sposób i układ do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji oraz odpowiedni program komputerowy i odpowiedni czytelny dla komputera nośnik danych Opis [0001] Wynalazek dotyczy sposobu i układu do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji oraz odpowiedniego programu komputerowego i odpowiedniego czytelnego dla komputera nośnika danych, które można stosować zwłaszcza przy wydrukach z serwerów Unix i SAP dla klientów ICA/RDP (ICA = Independent Computing Architecture, RDP = Remote Desktop Protocol). [0002] W dotychczasowych systemach, w których stosuje się serwery aplikacji, polecenia drukowania wydawane przez użytkowników są z reguły przesyłane do drukarek sieciowych. Drukarki sieciowe są przy tym podłączone do serwera aplikacji. Może to być pojedyncza drukarka lub lista dostępnych drukarek. Użytkownik serwera aplikacji może wybrać z listy drukarkę, która jest odpowiednia dla jego celu. [0003] Zasadniczą wadą tego rozwiązania jest to, że nawet przy oferowaniu listy drukarek sieciowych współpracujących z serwerem aplikacji, w określonych sytuacjach, wydruk nie jest możliwy w zakresie dostępnym dla użytkownika. Z takim przypadkiem mamy przykładowo do czynienia, gdy drukarki znajdują się w firmie, a użytkownik pracuje na serwerze aplikacji z domu. W razie potrzeby użytkownik może wprawdzie wybrać taką drukarkę zrealizować wydruk, ale w przypadku dotychczasowych rozwiązań wydruk na drukarce w miejscu pracy, w domu, nie jest możliwy. [0004] W europejskim zgłoszeniu patentowym EP A2 opisano sposób lokalnego drukowania dokumentów, w którym dokument jest drukowany z oddalonego serwera aplikacji za pomocą apletu proxy, przy czym aplet proxy jest realizowany przez przeglądarkę pracującą po stronie klienta. Aplet proxy komunikuje się przy tym poprzez połączenie http. [0005] Zadanie wynalazku polega na udostępnieniu sposobu i układu do drukowania oraz odpowiedniego oprogramowania i odpowiedniego czytelnego dla komputera nośnika danych, które rozszerzają możliwości drukowania w przypadku korzystania z serwera aplikacji. [0006] Według wynalazku zadanie to jest rozwiązane dzięki cechom części znamiennej zastrzeżeń 1, 8, 11 i 13 w powiązaniu z cechami części wstępnej. Korzystne wykonania wynalazku zostały podane w zastrzeżeniach zależnych. [0007] Szczególna zaleta sposobu drukowania według wynalazku za pośrednictwem serwera aplikacji, a więc drukowania na serwerze aplikacji z terminala klienta, polega na tym, że użytkownik (user) pracujący na serwerze aplikacji jest niezależny od drukarek sieciowych podłączonych do serwera aplikacji, a zwłaszcza w każdej chwili ma dostęp do wydrukowanych przez siebie dokumentów. Osiąga się to dzięki temu, że w przypadku sposobu drukowania według wynalazku za pośrednictwem serwera aplikacji, serwer aplikacji jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal klienta za pośrednictwem co najmniej jednego serwera terminali i dostępny dla użytkownika co najmniej jednego terminala klienta.

3 - 2 - Przez polecenie drukowania należy przy tym rozumieć ilość wszystkich danych (danych drukowania) przeznaczonych do wysłania do drukarki, które zostały zainicjowane tym samym poleceniem drukowania (korzystnie z jednej aplikacji). Korzystnie wydruk następuje z drukarki podłączonej do urządzenia końcowego (terminala klienta) użytkownika, drukarce w miejscu pracy, korzystnie ze standardowej drukarki w miejscu pracy. Dostęp do wydrukowanych dokumentów może zostać określony przez użytkownika przez odpowiedni wybór (standardowej) drukarki. Szczególnie korzystne jest zastosowanie sposobu według wynalazku, gdy użytkownik pracuje na terminalu (PC lub podobnym) poza firmą, natomiast wszystkie drukarki podłączone do serwera aplikacji znajdują się w firmie. W przypadku dotychczasowych rozwiązań użytkownik mógł wprawdzie wybrać jedną z drukarek w celu wydruku, ale nie mogła to być drukarka w miejscu pracy podłączona przykładowo do jego PC. [0008] W korzystnym wykonaniu sposobu według wynalazku przewiduje się, że przekierowanie procesów drukowania uruchomionych na serwerze aplikacji do terminala klienta następuje za pośrednictwem serwera terminali, na którym otwarta jest sesja użytkownika. W celu określenia tego serwera terminali następuje zdalne rozesłanie zapytania do serwerów terminali używanych do komunikacji pomiędzy serwerem(ami) aplikacji i terminalami klienta, dzięki czemu następuje ustalenie serwera terminali z szukaną sesją użytkownika. Z reguły każdy serwer terminali zna bieżące sesje na innych serwerach terminali, a więc wystarczy wysłanie zapytania tylko do jednego serwera terminali. W takim przypadku, gdzie jako system operacyjny używany jest Windows, zdalne zapytanie jest realizowane przykładowo jako zapytanie DCOM (DCOM = Distributed Component Object Model). DCOM definiuje komunikację obiektów w sieci. W korzystnym wykonaniu, jako zapytanie do serwera terminali używa się nazwy użytkownika (user name), pod jaką użytkownik jest zalogowany na terminalu klienta. Jednak alternatywnie lub dodatkowo, do ustalenia serwera terminali, na którym trwa sesja użytkownika, można też używać innych specyficznych danych użytkownika. W tym celu, w razie potrzeby, odpowiednie dane z terminala klienta lub serwera terminali, na którym trwa sesja użytkownika, są przekazywane do programu komputerowego wzgl. modułu programowego, który realizuje zapytanie. W korzystnym przykładzie wykonania wraz z aktywowanym przez użytkownika poleceniem drukowania, z serwera aplikacji do programu komputerowego lub modułu programowego przekazywane są informacje dotyczące użytkownika zalogowanego na serwerze aplikacji, przykładowo nazwa użytkownika, pod którą użytkownik jest zalogowany na serwerze aplikacji. [0009] Szczególnie korzystnie jest, gdy proces drukowania uruchomiony przez użytkownika na serwerze aplikacji jest związany z sesją użytkownika, w której został uruchomiony proces drukowania. W korzystnym przykładzie wykonania związanie polecenia drukowania następuje przez to, że polecenie drukowania jest kopiowane do drukarki zainstalowanej specjalnie w tym celu na serwerze terminali (w katalogu użytkownika przeznaczonym dla drukowania). W takim przypadku zadanie drukowania jest realizowane na drukarce, która jest podłączona do serwera terminali jako drukarka standardowa.

4 - 3 - [0010] Korzystny przykład wykonania przewiduje, że serwer aplikacji, który przekazuje polecenie drukowania do serwera buforowego, serwer buforowy przekazuje je dalej do serwera terminali lub dedykowanego serwera drukowania tak, że zadanie drukowania uruchomione na serwerze aplikacji jest przekazywane do ustalonego serwera terminali za pośrednictwem serwera buforowego. W korzystnym przykładzie wykonania zadanie drukowania jest wysyłane z serwera buforowego do ustalonego serwera terminali za pomocą protokółu LPR (LPR = Line Printer Remote). [0011] W innym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przewiduje się, że przesłanie danych drukowania przynajmniej z serwera terminali, na którym trawa sesja użytkownika, do terminala klienta jest kontrolowana pod kątem szerokości pasma, zwłaszcza ograniczenia pasma, skompresowane i/lub zakodowane. Dzięki temu, przy przesyłaniu zadania drukowania, można zapobiec zajęciu całej, przydzielonej użytkownikowi (terminalowi klienta) do komunikacji z serwerem terminali / aplikacji, szerokości pasma przez dane do drukowania i uniemożliwieniu w ten sposób innej komunikacji użytkownika za pomocą tego łącza komunikacyjnego. [0012] W dalszym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przewiduje się, że przesyłanie zadania drukowania przebiega co najmniej z serwera terminali, na którym trwa sesja użytkownika, do terminala klienta za pomocą Protokoll Independent Computing Architecture (protokół ICA) lub Remote Desktop Protocol (RDP). Te protokóły umożliwiają przesyłanie danych według specyfiki użytkownika (w przeciwieństwie do protokołów TCP/IP, które komunikują się tyko według specyfiki urządzeń). Zwłaszcza dzięki ICA lub RDP możliwe jest związanie danych z sesją użytkownika. [0013] Według wynalazku układ do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji zawiera co najmniej jeden serwer aplikacji, co najmniej jeden serwer terminali i co najmniej jeden terminal klienta, przy czym co najmniej jeden serwer aplikacji, co najmniej jeden serwer terminali i co najmniej jeden terminal klienta są ze sobą połączone za pomocą środków do przesyłu danych. Układ jest przy tym zorganizowany tak, że zadanie drukowania uruchomione na serwerze aplikacji przez użytkownika co najmniej jednego terminala klienta jest realizowane przez drukarkę w miejscu pracy podłączoną do terminala klienta i/lub za pośrednictwem łącza optycznego. Zamiast drukarki w miejscu pracy podłączonej do terminala klienta, według wynalazku, jako urządzenie do realizacji zadania drukowania, może być używana także drukarka sieciowa podłączona lokalnie do terminala klienta, która nie mogłaby być używana przy korzystaniu z dotychczasowego sposobu drukowania z serwerów aplikacji. [0014] Aby możliwa była realizacja sposobu według wynalazku, układ jest zorganizowany tak, że na co najmniej jednym urządzeniu do przetwarzania danych w układzie zainstalowany jest program komputerowy, który po zainstalowaniu go w pamięci co najmniej jednego urządzenia do przetwarzania danych, umożliwia co najmniej jednemu urządzeniu do przetwarzania danych realizację zadania drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji, przy czym serwer aplikacji jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal klienta za pośrednictwem co najmniej jednego serwera terminali i zadanie drukowania uruchomione przez użytkownika co najmniej jednego terminala klienta na serwerze aplikacji jest

5 - 4 - realizowane przez drukarkę w miejscu pracy podłączoną do terminala klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala klienta. [0015] Takie programy komputerowe mogą być przykładowo udostępniane do pobrania (odpłatnie lub nieodpłatnie, swobodnie dostępne lub chronione hasłem) w sieci danych lub komunikacyjnej. Tak udostępniane programy komputerowe mogą być wdrażane do użytku w taki sposób, że program komputerowy według jednego z zastrzeżeń 11 lub 12 zostaje pobrany z elektronicznej sieci danych takiej, jak przykładowo sieć Internet, do urządzenia przetwarzającego dane podłączonego do sieci danych. [0016] Korzystnie program komputerowy według wynalazku jest zbudowany modułowo. Ma to taką zaletę, że poszczególne moduły mogą zostać rozdzielone na różne urządzenia do przetwarzania danych w taki sposób, że poszczególne moduły programu są ładowane do nośnika danych urządzenia do przetwarzania danych. Różne korzystne przykłady wykonania wynalazku przewidują, że co najmniej jeden moduł programu komputerowego jest zainstalowany na serwerze aplikacji, serwerze terminali, terminalu klienta, serwerze buforowym i/lub dedykowanym serwerze drukowania. Moduł programu zainstalowany na serwerze aplikacji lub dedykowanym serwerze drukowania może powodować, że do uruchomionego zadania drukowania zostaną dołączone specyficzne informacje o użytkowniku. Moduł programu zainstalowany na serwerze aplikacji lub dedykowanym serwerze drukowania może przykładowo uruchomić zdalne zapytanie do serwera terminali. [0017] Korzystny przykład wykonania układu według wynalazku zawiera co najmniej jeden serwer buforowy. Korzystnie ten co najmniej jeden serwer buforowy jest zintegrowany z układem tak, że co najmniej jeden serwer buforowy znajduje się na łączu komunikacyjnym utworzonym przez środki do przesyłania danych pomiędzy co najmniej jednym serwerem aplikacji i co najmniej jednym serwerem terminali. [0018] Korzystny przykład wykonania układu według wynalazku zawiera co najmniej jeden serwer dedykowany. Taki serwer dedykowany może być przykładowo włączony do łącza komunikacyjnego, pomiędzy co najmniej jednym serwerem aplikacji i co najmniej jednym serwerem terminali. [0019] Według wynalazku przewiduje się dalej zastosowanie czytelnego dla komputera nośnika danych, w którym jest zapisany program, który po zainstalowaniu go w pamięci urządzenia do przetwarzania danych, umożliwia urządzeniu do przetwarzania danych realizację zadania drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji, przy czym serwer aplikacji jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal klienta za pośrednictwem co najmniej jednego serwera terminali i zadanie drukowania uruchomione przez użytkownika co najmniej jednego terminala klienta na serwerze aplikacji jest realizowane przez drukarkę w miejscu pracy podłączoną do terminala klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala klienta. W tym przypadku program komputerowy według wynalazku zawiera kilka modułów, korzystnie jest, gdy poszczególne moduły programu są zapisane w różnych

6 - 5 - czytelnych dla komputera nośnikach danych. [0020] Poniżej wynalazek jest objaśniony na podstawie przykładu, który, przynajmniej częściowo został pokazany na figurach. Pokazują one: fig. 1: przykładowy układ obsługi drukowania dla serwera aplikacji z co najmniej jednym autonomicznym serwerem terminali, na którym jest zainstalowany moduł programowy, który steruje przesyłaniem zadań drukowania w sesji użytkownika (moduł programowy A); fig. 2: przykładowy układ obsługi drukowania dla serwera aplikacji z zespołem serwerów terminali, przy czym moduł programowy A jest zainstalowany jedynie na jednym z serwerów zespołu; fig. 3: przykładowy układ obsługi drukowania dla serwera aplikacji z dedykowanym serwerem drukowania, przy czym moduł programowy A jest zainstalowany na dedykowanym serwerze drukowania; fig. 4a: okno dialogowe menu konfiguracyjnego dla modułu programowego A do wyboru drukarki; fig. 4b: okno dialogowe menu konfiguracyjnego dla modułu programowego A do wyboru serwera buforowego; fig. 4c: okno dialogowe systemu konfiguracyjnego dla modułu programowego A do ustalenia serwera wysyłającego zapytanie dotyczące sesji. [0021] Sposób obsługi drukowania dla serwera aplikacji służy do obsługi drukowania w architekturach serwerów klienta z serwerami aplikacji 1, przykładowo serwery SAP. Sposób wzgl. program komputerowy realizujący sposób można instalować na serwerach terminali 4 lub dedykowanych serwerach drukowania 3 pod Windows. Program komputerowy zastosowany w korzystnym przykładzie wykonania, określany dalej jako moduł programowy A, odbiera zadania drukowania z LPR (= Line Printer Remote), w zadaniu drukowania ustala nazwę użytkownika, który uruchomił zadanie drukowania, realizuje zapytanie w celu ustalenia, na którym serwerze 4 terminali trwa sesja użytkownika uruchamiającego zadanie drukowania i wysyła zadanie drukowania do drukarki podłączonej do serwera 4 terminali. Zadanie drukowania zostaje tam zapisane w katalogu drukowania dla użytkownika. W przypadku odbioru zadania drukowania moduł programowy A występuje jako LPD. Przy realizacji sposobu według wynalazku moduł programowy A współdziała z kolejnym programem komputerowym (modułem programowym B), który jest zainstalowany na wszystkich serwerach 4 terminali. Moduł programowy B odbiera dane wysłane przez moduł programowy A i przesyła je do terminala 6 klienta. Na terminalu 6 klienta zadanie drukowania wysłane przez moduł programowy B jest odbierane przez trzeci program komputerowy (moduł programowy C), który kieruje zadanie drukowania do drukarki 7 podłączonej do terminala 6 klienta. Opisane tu skrótowo kroki zostaną objaśnione poniżej. Moduł programowy A odbiera zadania drukowania od LPR i kieruje je do modułu programowego B. Ten z kolei kieruje te zadania drukowania z cechami kontroli szerokości

7 - 6 - pasma, zwłaszcza ograniczenia pasma, kompresji i ew. kodowania do modułu programowego C, przy czym zastosowane są odpowiednie protokoły sieciowe takie, jak przykładowo ICA lub RDP, które umożliwiają adresowanie użytkownika (w przeciwieństwie do przykładowo TCP/IP). To przekierowanie może być realizowane za pomocą kolejkowania drukarek serwera 4 terminali. Po stronie klienta, a więc na terminalu 6 klienta, następuje dekompresja i rozkodowanie danych drukowania przez moduł programowy C i przesłanie ich do drukarki 7 - może to być zarówno standardowa drukarka systemu operacyjnego klienta, jak i drukarka określona przez moduł programowy C. [0022] Użytkownicy systemu SAP jako terminala 6 klienta używają z reguły PC z Windows 32-bitowym. Za pomocą klientów ICA zainstalowanych na terminalu 6 klienta ustanawiają połączenie z serwerem 4 terminali, przykładowo z serwerem MetaFrame. Jest on połączony z systemem SAP i udostępnia klientom ICA SAP GUI (= Graphical User Interface) dla Windows. Jako protokół dla sesji MetaFrame służy ICA, który w korzystnym wykonaniu jest zastosowany także jako protokół drukowania (fig. 1 do 3). [0023] Zamiast serwerów MetaFrame można zastosować również serwery terminali Microsoft. W tym przypadku zastosowanie ma protokół RDP zamiast ICA. [0024] Należy rozróżnić trzy konstelacje: 1. Istnieje tylko jeden autonomiczny serwer 4 terminali, na którym jest zainstalowany moduł programowy A (figura 1). 2. Istnieje jeden zespół serwerów 4a terminali, przy czym moduł programowy A jest zainstalowany jedynie na jednym z serwerów zespołu (figura 2). 3. Moduł programowy A jest zainstalowany na dedykowanym serwerze 3 drukowania (figura 3). [0025] W każdym z tych przypadków moduł programowy A odbiera zadanie drukowania od LPR. Ponadto do modułu programowego A jest przekazywana informacja, który z użytkowników uruchomił zadanie drukowania. W korzystnym przykładzie wykonania informacja o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, jest zawarta w samym zadaniu drukowania. Dzięki takiej informacji moduł programowy A z konstelacji przedstawionych na fig. 2 i 3 może ustalić, na którym serwerze 4 terminali trwa sesja danego użytkownika. Dzięki temu wysyła on zadanie drukowania do tego serwera terminali; stąd moduł programowy B przesyła dane drukowania, korzystnie z kontrolą szerokości pasma, zwłaszcza z ograniczeniem szerokości pasma, skompresowane i/lub zakodowane do danego użytkownika (od tego miejsca ma zastosowanie jeden z protokołów, które umożliwiają adresowanie użytkownika: przykładowo ICA lub RDP). [0026] Przykład wykonania wynalazku jest oparty na następujących wymaganiach systemowych do zastosowania modułu programowego A: - Środowisko SAP jest zainstalowane i skonfigurowane. Dotyczy to systemu SAP, jako serwera aplikacji 1, serwerów 4 terminali, serwera buforowego 2 włącznie z LPR, ew. serwera drukowania 3 i klientów ICA na terminalach 6 klienta.

8 W odniesieniu do bezpieczeństwa sieciowego praktycznie jest, gdy do wprowadzania zmian ustawień na serwerach 4 terminali, dedykowanych serwerach drukowania 3 oraz na serwerze buforowym 2 wymagane są uprawnienia administratora wzgl. administratora domeny. - W przykładowym wykonaniu na wszystkich serwerach 4 terminali zainstalowany jest moduł programowy B. - Na serwerach 4 terminali z wirtualnym portem drukowania połączona jest dowolna, ale udostępniona drukarka PLC lub PostScript. Jeśli obiekt drukowania jest niewidoczny dla użytkownika, wówczas udostępniane jest wyłącznie konto SYSTEMOWE. - W przykładowym wykonaniu wszystkie serwery terminali danego zespołu 4a są skonfigurowane identycznie. - Moduł programowy A może być zainstalowany na dedykowanym serwerze drukowania 3, jeśli ten jest skonfigurowany jako serwer autonomiczny lub stosuje Network Load Balancing (NLB). W przypadku zastosowania Microsoft Cluster Services, procedura instalacji zostanie wykonana w każdym węźle grupy. - Wszystkie użytkowane drukarki i moduł programowy C są zainstalowane na danym PC (terminalu 6 klienta). - W przykładowym wykonaniu użytkownicy korzystnie logują się na serwerze aplikacji 1 z tą samą nazwą użytkownika jak na serwerze 4 terminali. Wraz z zadaniami drukowania serwer aplikacji 1 przenosi nawę użytkownika użytą do logowania; nazwy użytkownika są wprowadzane przykładowo przez LPR serwera buforowego 2 do Control File. [0027] Moduł programowy A jest potrzebny jedynie na jednym z serwerów 4 terminali lub dedykowanym serwerze drukowania 3. W przypadku komercyjnych zastosowań wynalazku korzystnie jest, gdy na odpowiednich serwerach 4 terminali i na dedykowanym serwerze drukowania jest zainstalowana licencja. [0028] Jeśli dedykowany serwer drukowania 3 spełnia rolę serwera grupowego, korzystne rozwiązanie przewiduje, że na każdym węźle grupy jest zainstalowana licencja. [0029] Korzystnym może się okazać także to, że każdy serwer 4 terminali, obsługiwany przez moduł programowy A, ma zainstalowaną licencję. [0030] Aby przy zastosowaniu serwerów MetaFrame firmy Citrix Systems, Inc., dedykowany serwer drukowania 3 mógł ustalić, na którym serwerze 4 MetaFrame trawa sesja użytkownika, dla którego należy przekazać zadanie drukowania, realizowana jest przykładowo następująca procedura: - Kopiowanie pliku MFreg.exe z serwera 4 MetaFrame. Zazwyczaj znajduje się on w wykazie...\citrix\system32. - Otwarcie żądania wykonania zadania na dedykowanym serwerze drukowania 3,

9 - 8 - przejście do wykazu, w którym został umieszczony plik MFreg.exe i uruchomienie go. Przy tym podanie, jako parametru, adresu IP serwera 4 MetaFrame, z którego korzystnie powinny zostać odczytane informacje o sesji. Syntax: Adres IP MFreg przykład: MFreg [0031] Instalacja modułu programowego A (w przykładowym wykonaniu wymagana tylko na jednym serwerze 4 terminali, por fig. 1 lub 2) może być przeprowadzona następująco: 1. Kopiowanie modułu programowego A TPLPDs-rv.exe do przewidzianego katalogu systemowego, np.: c:\programme\thinprint\lpd 2. Uruchomienie pliku TPLPDsrv.exe z tego katalogu przez wywołanie zadania w następujący sposób: TPLPDsrv-install 3. Logowanie na koncie administratora korzystnie administratora domeny zespołu 4a serwerów terminali dwukrotne wprowadzenie hasła i zatwierdzenie OK. 4. Zatwierdzenie następującego po tym komunikatu za pomocą OK. [0032] Następuje potwierdzenie, że moduł programowy A został zarejestrowany jako usługa. Uruchomienie usługi następuje dopiero po zakończeniu jej konfiguracji. [0033] Użytkownik, dla którego został zainstalowany moduł programowy A, powinien mieć lokalne uprawnienia administratora przynajmniej do węzła gruby lub serwerów terminala. Poza tym powinien być ew. określony jako administrator Citrix w Citrix Management Console. Powinny tu wystarczyć uprawnienia do odczytu. [0034] Konfiguracja modułu programowego modułu A morze mieć następujący przebieg: Na każdym serwerze terminali: - Instalacja dowolnej drukarki, tu przykładowo Lexmark Optra, i udostępnienie jej. Drukarka jest połączona z wirtualnym portem drukarki typu ICA wzgl. RDP (Virtual- Channel-Protokoll). [0035] Nazwa drukarki i udostępnienia są korzystnie jednakowe na wszystkich serwerach terminali. Drukarka powinna mieć uprawnienia użytkownika, w kontekście którego dział moduł programowy A. [0036] Na serwerze z modułem programowym A: Wybór drukarki: - Uruchomienie programu konfiguracyjnego dla modułu programowego A z jego katalogu instalacyjnego. np. TPLPDsrv-setup Pojawiające się wówczas menu konfiguracyjne jest pokazane na fig. 4a.

10 Wybór drukarki Lexmark Optra jako drukarki DOCELOWEJ, lub wprowadzenie jej. Moduł programowy A stosuje to do przekazania plików do drukowania do modułu programowego B. Wybór serwera buforowego: W celu zmiany ustawień może być udostępnione menu konfiguracyjne z oknem dialogowym LPD (por. fig. 4b). Okno dialogowe LPD oferuje przykładowo możliwość wyboru ustawień LPR i LPD. Najważniejszym ustawieniem jest określenie serwerów buforowych, które mogą przesyłać dane do modułu programowego A za pomocą LPR. Ustawienie standardowe oznacza, że nie wybrano jeszcze żadnego serwera; ten wpis można zmienić. [0037] Nowe wpisy mogą być generowane przykładowo za pomocą przycisku DODAJ. Wówczas pojawia się przykładowo menu do wprowadzenia adresu IP i maski podsieci przykładowo serwera SAP: [0038] W przykładowym wykonaniu można usuwać poszczególne wpisy z listy za pomocą przycisku KASUJ. [0039] Konfiguracja LPD i LPR jest w przykładowym wykonaniu realizowana następująco: TCP-PORT [0040] Wprowadzenie portu TCP, na którym moduł programowy A powinien nasłuchiwać przychodzące dane. Wartość standardowa: np. 515 (por. fig. 4b). TIMEOUT [0041] Określenie za pomocą TIMEOUT czasu, w którym moduł programowy A czeka na odpowiedź z serwera buforowego, aż zakończy on przyjmowanie danych. Wartość standardowa: np. 30s (por. fig. 4b). DOPUSZCZENIE TYLKO POŁĄCZEŃ Z OKREŚLONYCH PORTÓW [0042] Decyzja, czy pliki do drukowania mogą być wysyłane tylko z LPR o numerach portów TCP 721 do 731, czy z dowolnych portów TCP (por. fig. 4b). [0043] Ustalenie serwera do wysłania zapytania dotyczącego sesji (por. fig. 4c): Moduł programowy A musi ustalić, na którym serwerze terminali trwa sesja danego użytkownika. W tym celu należy rozróżnić trzy konstelacje. W oknie dialogowym ZAPYTANIE O SESJĘ w przykładowym menu konfiguracyjnym można wykonać konfigurację niezależnie od konstelacji: 1. Jeśli moduł programowy A jest zainstalowany na samodzielnym serwerze terminali, konfiguracja w przykładowym wykonaniu jest następująca: Wybór SERWERA AUTONOMICZNEGO LUB SERWERA METAFRAME (KOMPUTER LOKALNY) ; 2. Jeśli moduł programowy A jest zainstalowany w zespole serwerów MetaFrame, konfiguracja w przykładowym wykonaniu jest następująca:

11 Wybór SERWERA ZESPOŁU METAFRAME i jako adres IP podać: ; 3. Jeśli moduł programowy A jest zainstalowany w zespole serwerów Microsoft, konfiguracja w przykładowym wykonaniu jest następująca: Wybór SERWERA TERMINALI (LOAD BALAN-CED) i jako adres IP podać: ; 4. Jeśli moduł programowy A jest zainstalowany na dedykowanym serwerze drukowania, konfiguracja w przykładowym wykonaniu jest następująca: Wybór SERWERA ZESPOŁU METAFRAME wzgl. SERWER TERMINALI (LOAD BALAN-CED) i wprowadzić adresy IP ew. alternatywnych serwerów terminali. [0044] Dane alternatywnych serwerów MetaFrame może okazać się korzystne w przypadku, gdy preferowany serwer MetaFrame podany za pomocą MFreg jest nieosiągalny. [0045] Za wyjątkiem serwerów grupowych Microsoft, konfigurację zamyka naciśnięcie przycisku OK. Jednocześnie następuje zapisanie ustawień. [0046] Następnie może zostać uruchomiona usługa modułu programowego A katalogu Windows USŁUGI. [0047] Jeśli jako serwer drukowania używany jest serwer grupowy Microsoft, procedura instalacji jest w przykładowym wykonaniu przeprowadzana oddzielnie na każdym węźle grupowym serwera drukowania. Następnie przechodzi się do instancji grupy. W tym celu podaje się ścieżkę UNC grupy. [0048] Na koniec wykonuje się następujące operacje: 1. Uruchomienie administratora grupy (CluAd-min.exe). 2. Zaznaczenie CLUSTER GROUP i wybór FILE_ NEW_ RESOURCE. 3. Wprowadzenie nazwy dla zainstalowanych zasobów grupy, np. TPLPD. 4. Wybór GENERIC SERVICE i CLUSTER GROUP i na końcu Next. 5. Wprowadzenie wszystkich węzłów grupy przez ADD, na których został zainstalowany moduł programowy A i kliknięcie NEXT. 6. Aktywacja zasobów CLUSTER IP ADDRESS i CLUSTER NAME przez ADD i zatwierdzenie przez NEXT. 7. Wprowadzenie TPLPDSrv jako nazwy tej usługi Windows i zatwierdzenie przez NEXT. Na koniec moduł programowy A pojawia się w administratorze grupy. 8. Zaznaczenie modułu programowego A i uruchomienie usługi zamykając za pomocą FILE -> BRING ONLINE. [0049] Oddzielne zmiany za pomocą narzędzi konfiguracyjnych modułu programowego A będą skuteczne dopiero po ponownym uruchomieniu usługi. 1. W tym celu otwiera się katalog Windows USŁUGI. 2. Ponowne uruchomienie usługi. [0050] W serwerze grupowym Microsoft uruchamia się administratora grupy (CluAdmin.exe)

12 i ponownie uruchamia się usługę TPLPD zaznaczając i wybierając: 1. FILE -> TAKE OFFLINE a następnie 2. FILE -> BRING ONLINE [0051] Poniżej został szczegółowo objaśniony proces drukowania: Z poziomu sesji na terminalu użytkownik uruchamia zadanie drukowania (figura 3). Serwer aplikacji (1; np. serwer SAP) wysyła zadanie drukowania do serwera buforowego 2. Ten poprzez LPR przesyła je do serwera, na którym zainstalowany jest moduł programowy A (dedykowany serwer drukowania 3 wzgl. serwer 4 terminali). [0052] Moduł programowy A ustala serwer 4 terminali, na którym jest zalogowany użytkownik. Następnie kieruje zadanie drukowania do modułu programowego B zainstalowane na tym serwerze terminali. Ten przesyła dane drukowania z kontrolą szerokości pasma, zwłaszcza z ograniczeniem szerokości pasma, skompresowane i zakodowane za pośrednictwem WAN, sieci Internet 5 lub innego połączenia z określeniem szerokości pasma, do terminala 6 klienta użytkownika, który uruchomił zadanie drukowania z poziomu sesji na terminalu (protokół drukowania: ICA lub RDP). [0053] Na terminalu 6 klienta moduł programowy C dekompresuje i rozkodowuje dane drukowania i przesyła je do drukarki 7 - może to być zarówno drukarka standardowa systemu operacyjnego klienta, jak również modułu programowego C. [0054] Gdy użytkownik chce użyć innej drukarki, wówczas przed realizacją drukowania może w dowolny sposób zmienić standardową drukarkę systemu operacyjnego klienta, albo modułu programowego C. Drukowanie za pośrednictwem serwera aplikacji 1 robi na użytkowniku takie samo wrażenie, jakby drukował on na całkiem normalnej drukarce 7 w miejscu pracy lub lokalnie zainstalowanej drukarce sieciowej, do której również ma swobodny dostęp z poziomu terminala 6 klienta. W przykładowym wykonaniu, alternatywnie lub dodatkowo do realizacji zadania drukowania, widok drukowania (efekt wizualny) może zostać pokazany na ekranie. To również nie jest możliwe w przypadku dotychczasowych rozwiązań, ponieważ niemożliwe jest pokazanie danych drukowania w odniesieniu do użytkownika, który uruchomił zadanie drukowania. [0055] Wynalazek nie jest ograniczony do przykładowego wykonania na podstawie podanego korzystnego przekładu wykonania. Przeciwnie, można sobie wyobrazić wiele przykładów wykonania, które mogą stosować wynalazek także w zasadniczo innych wykonaniach. Spis oznaczeń [0056] 1 Serwer aplikacji 2 Serwer buforowy 3 Dedykowany serwer drukowania 4 Serwer terminali

13 - 12-4a Zespół serwerów terminali 5 Internet 6 Terminal klienta 7 Drukarka w miejscu pracy, drukarka Skróty [0057] DCOM Distributed Component Object Model GUI Graphical User Interface ICA Independent Computing Architecture IP Internet Protocol (patrz także TCP/IP) LAN Local Area Network LPD Line Printer Daemon LPR Line Printer Remote MSCS Microsoft Cluster Services NLB Network Load Balancing RDP Remote Desktop Protocol s sekunda(y) TCP/IP Transmission Control Protocol over Internet Protocol TP ThinPrint UNC Konwencjonalna nazwa dla dostępu do zasobów sieci z poziomu systemów operacyjnych Microsoft (universal naming Convention); przykład: \\server\verzeichnis VPN Virtual Private Network WAN Wide Area Network WLAN Wireless Local Area Network Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

14 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji (1), przy czym serwer aplikacji (1) jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal (6) klienta za pośrednictwem co najmniej jednego oddalonego serwera (4) terminali, przy czym zadanie drukowania na serwerze aplikacji (1), uruchomione przez użytkownika na co najmniej jednym terminalu (6) klienta, z poziomu sesji trwającej na co najmniej jednym serwerze (4) terminali, jest przesyłane z serwera aplikacji (1) wraz z informacjami o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, do co najmniej jednego serwera (4) terminali albo serwera drukowania (3), przy czym informacje o użytkowniku zawierają jego nazwę, pod którą zalogował się on na serwerze aplikacji (1), przy czym zadanie drukowania wraz z informacjami o użytkowniku jest odbierane przez zainstalowany na serwerze (4) terminali lub serwerze drukowania (3) moduł programowy (A), który w przypadku zastosowania kilku serwerów (4) terminali - przy zastosowaniu informacji o użytkowniku ustala serwer (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika i jeśli zadanie drukowania i informacje o użytkowniku zostaną przesłane do modułu programowego (A), zainstalowanego na serwerze (4) terminali albo na serwerze drukowania (3), po określeniu użytkownika przesyła zadanie drukowania do tego serwera (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika, i w każdym przypadku zadanie drukowania jest realizowane przez drukarkę (7) w miejscu pracy, podłączoną do terminala (6) klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala (6) klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala (6) klienta. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że proces drukowania uruchomiony przez użytkownika na serwerze aplikacji (1) jest związany z sesją użytkownika, w której został uruchomiony proces drukowania. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że proces drukowania jest związany z sesją użytkownika na terminalu przez to, że zadanie drukowania zostaje zapisane w katalogu drukowania dla użytkownika. 4. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że zadanie drukowania, uruchomione na serwerze aplikacji (1), jest przesyłane do ustalonego serwera (4) terminali za pośrednictwem serwera buforowego (2). 5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że serwer buforowy (2) przesyła zadanie drukowania do ustalonego serwera (4) terminali z zastosowaniem Line Printer Remote (LPR). 6. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że przynajmniej przesyłanie danych z serwera (4) terminali, na którym trwa sesja

15 użytkownika, do terminala (6) klienta jest realizowane z kontrolą pod kątem szerokości pasma, zwłaszcza z ograniczeniem szerokości pasma i/lub w postaci skompresowanej i/lub zakodowanej. 7. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że przesyłanie zadania drukowania przebiega co najmniej z serwera (4) terminali, na którym trwa sesja użytkownika, do terminala (6) klienta za pomocą Protokoll Independent Computing Architecture (protokół ICA) lub Remote Desktop Protocol (RDP). 8. Układ do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji (1), przy czym ten układ zawiera co najmniej jeden serwer aplikacji (1), co najmniej jeden serwer (4) terminali i co najmniej jeden serwer (6) klienta, a co najmniej jeden serwer aplikacji, co najmniej jeden serwer (4) terminali i co najmniej jeden serwer (6) klienta są ze sobą połączone za pomocą środków do przesyłania danych, przy czym serwer (4) terminali jest oddalony od co najmniej jednego serwera aplikacji (1), przy czym układ jest skonfigurowany tak, że zadanie drukowania, uruchomione na serwerze aplikacji (1) przez użytkownika co najmniej jednego terminala (6) klienta z poziomu sesji trwającej na co najmniej jednym serwerze (4) terminali, jest przesyłane z serwera aplikacji (1) wraz z informacjami o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, do co najmniej jednego serwera (4) terminali albo serwera drukowania (3), przy czym informacje o użytkowniku zawierają jego nazwę, pod którą zalogował się on na serwerze aplikacji (1), przy czym zadanie drukowania wraz z informacjami o użytkowniku jest odbierane przez zainstalowany na serwerze (4) terminali lub serwerze drukowania (3) moduł programowy (A), który w przypadku zastosowania kilku serwerów (4) terminali - przy zastosowaniu informacji o użytkowniku ustala serwer (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika i jeśli zadanie drukowania i informacje o użytkowniku zostaną przesłane do modułu programowego (A) zainstalowanego na serwerze (4) terminali albo na serwerze drukowania (3), po określeniu użytkownika, przesyła zadanie drukowania do tego serwera (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika, i w każdym przypadku zadanie drukowania jest realizowane przez drukarkę (7) w miejscu pracy podłączoną do terminala (6) klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala (6) klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala (6) klienta. 9. Układ według zastrz. 8, znamienny tym, że w łącze komunikacyjne, utworzone przez środki do przesyłania danych pomiędzy co najmniej jednym serwerem aplikacji (1) i co najmniej jednym serwerem (4) terminali, jest włączony serwer buforowy (2). 10. Układ według zastrz. 8 albo 9, znamienny tym, że

16 w łącze komunikacyjne, utworzone przez środki do przesyłania danych pomiędzy co najmniej jednym serwerem aplikacji (1) i co najmniej jednym serwerem (4) terminali, jest włączony serwer drukowania (3). 11. Program komputerowy, który po zainstalowaniu w nośniku danych urządzenia do przetwarzania danych umożliwia urządzeniu do przetwarzania danych realizację sposobu drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji (1), przy czym serwer aplikacji (1) jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal (6) klienta za pośrednictwem co najmniej jednego oddalonego serwera (4) terminali, przy czym zadanie drukowania na serwerze aplikacji (1), uruchomione przez użytkownika na co najmniej jednym terminalu (6) klienta, z poziomu sesji trwającej na co najmniej jednym serwerze (4) terminali, jest przesyłane z serwera aplikacji (1) wraz z informacjami o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, do co najmniej jednego serwera (4) terminali albo serwera drukowania (3), przy czym informacje o użytkowniku zawierają jego nazwę, pod którą zalogował się on na serwerze aplikacji (1), przy czym zadanie drukowania wraz z informacjami o użytkowniku jest odbierane przez zainstalowany na serwerze (4) terminali lub serwerze drukowania (3) moduł programowy (A), który w przypadku zastosowania kilku serwerów (4) terminali - przy zastosowaniu informacji o użytkowniku ustala serwer (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika i jeśli zadanie drukowania i informacje o użytkowniku zostaną przesłane do modułu programowego (A), zainstalowanego na serwerze (4) terminali albo na serwerze drukowania (3), po określeniu użytkownika, przesyła zadanie drukowania do tego serwera (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika, i w każdym przypadku zadanie drukowania jest realizowane przez drukarkę (7) w miejscu pracy podłączoną do terminala (6) klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala (6) klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala (6) klienta. 12. Program komputerowy według zastrz. 11, znamienny tym, że program komputerowy zawiera kilka modułów programowych, a co najmniej jeden moduł programowy jest zainstalowany na - co najmniej jednym serwerze aplikacji (1), - co najmniej jednym serwerze (4) terminali, - co najmniej jednym terminalu (6) klienta, - co najmniej jednym serwerze buforowym (2) i/lub - co najmniej jednym dedykowanym serwerze drukowania (3). 13. Czytelny dla komputera nośnik danych, na którym jest zapisany program, który po zainstalowaniu w nośniku danych urządzenia do przetwarzania danych umożliwia urządzeniu do przetwarzania danych realizację sposobu drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji (1), przy czym serwer aplikacji (1) jest obsługiwany przez co

17 najmniej jeden terminal (6) klienta za pośrednictwem co najmniej jednego serwera (4) terminali, przy czym zadanie drukowania na serwerze aplikacji (1), uruchomione przez użytkownika na co najmniej jednym terminalu (6) klienta z poziomu sesji trwającej na co najmniej jednym serwerze (4) terminali, jest przesyłane z serwera aplikacji (1) wraz z informacjami o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, do co najmniej jednego serwera (4) terminali albo serwera drukowania (3), przy czym informacje o użytkowniku zawierają jego nazwę, pod którą zalogował się on na serwerze aplikacji (1), przy czym zadanie drukowania wraz z informacjami o użytkowniku jest odbierane przez zainstalowany na serwerze (4) terminali lub serwerze drukowania (3) moduł programowy (A), który w przypadku zastosowania kilku serwerów (4) terminali - przy zastosowaniu informacji o użytkowniku ustala serwer (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika i jeśli zadanie drukowania i informacje o użytkowniku zostaną przesłane do modułu programowego (A), zainstalowanego na serwerze (4) terminali albo na serwerze drukowania (3), po określeniu użytkownika, przesyła zadanie drukowania do tego serwera (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika, i w każdym przypadku zadanie drukowania jest realizowane przez drukarkę (7) w miejscu pracy podłączoną do terminala (6) klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala (6) klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala klienta. 14. Sposób, w którym program komputerowy według jednego z zastrz. 11 albo 12 jest pobierany z elektronicznej sieci danych, jak przykładowo sieć Internet, do urządzenia do przetwarzania danych, podłączonego do sieci danych. Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

18 - 17 -

19 - 18 -

20 - 19 -

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo