(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/27 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób i układ do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji oraz odpowiedni program komputerowy i odpowiedni czytelny dla komputera nośnik danych (30) Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/42 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/12 (73) Uprawniony z patentu: Cortado AG, Berlin, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 BERND TRAPPE, Hoppegarten, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 15076/12/P-RO/GP/KM EP Sposób i układ do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji oraz odpowiedni program komputerowy i odpowiedni czytelny dla komputera nośnik danych Opis [0001] Wynalazek dotyczy sposobu i układu do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji oraz odpowiedniego programu komputerowego i odpowiedniego czytelnego dla komputera nośnika danych, które można stosować zwłaszcza przy wydrukach z serwerów Unix i SAP dla klientów ICA/RDP (ICA = Independent Computing Architecture, RDP = Remote Desktop Protocol). [0002] W dotychczasowych systemach, w których stosuje się serwery aplikacji, polecenia drukowania wydawane przez użytkowników są z reguły przesyłane do drukarek sieciowych. Drukarki sieciowe są przy tym podłączone do serwera aplikacji. Może to być pojedyncza drukarka lub lista dostępnych drukarek. Użytkownik serwera aplikacji może wybrać z listy drukarkę, która jest odpowiednia dla jego celu. [0003] Zasadniczą wadą tego rozwiązania jest to, że nawet przy oferowaniu listy drukarek sieciowych współpracujących z serwerem aplikacji, w określonych sytuacjach, wydruk nie jest możliwy w zakresie dostępnym dla użytkownika. Z takim przypadkiem mamy przykładowo do czynienia, gdy drukarki znajdują się w firmie, a użytkownik pracuje na serwerze aplikacji z domu. W razie potrzeby użytkownik może wprawdzie wybrać taką drukarkę zrealizować wydruk, ale w przypadku dotychczasowych rozwiązań wydruk na drukarce w miejscu pracy, w domu, nie jest możliwy. [0004] W europejskim zgłoszeniu patentowym EP A2 opisano sposób lokalnego drukowania dokumentów, w którym dokument jest drukowany z oddalonego serwera aplikacji za pomocą apletu proxy, przy czym aplet proxy jest realizowany przez przeglądarkę pracującą po stronie klienta. Aplet proxy komunikuje się przy tym poprzez połączenie http. [0005] Zadanie wynalazku polega na udostępnieniu sposobu i układu do drukowania oraz odpowiedniego oprogramowania i odpowiedniego czytelnego dla komputera nośnika danych, które rozszerzają możliwości drukowania w przypadku korzystania z serwera aplikacji. [0006] Według wynalazku zadanie to jest rozwiązane dzięki cechom części znamiennej zastrzeżeń 1, 8, 11 i 13 w powiązaniu z cechami części wstępnej. Korzystne wykonania wynalazku zostały podane w zastrzeżeniach zależnych. [0007] Szczególna zaleta sposobu drukowania według wynalazku za pośrednictwem serwera aplikacji, a więc drukowania na serwerze aplikacji z terminala klienta, polega na tym, że użytkownik (user) pracujący na serwerze aplikacji jest niezależny od drukarek sieciowych podłączonych do serwera aplikacji, a zwłaszcza w każdej chwili ma dostęp do wydrukowanych przez siebie dokumentów. Osiąga się to dzięki temu, że w przypadku sposobu drukowania według wynalazku za pośrednictwem serwera aplikacji, serwer aplikacji jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal klienta za pośrednictwem co najmniej jednego serwera terminali i dostępny dla użytkownika co najmniej jednego terminala klienta.

3 - 2 - Przez polecenie drukowania należy przy tym rozumieć ilość wszystkich danych (danych drukowania) przeznaczonych do wysłania do drukarki, które zostały zainicjowane tym samym poleceniem drukowania (korzystnie z jednej aplikacji). Korzystnie wydruk następuje z drukarki podłączonej do urządzenia końcowego (terminala klienta) użytkownika, drukarce w miejscu pracy, korzystnie ze standardowej drukarki w miejscu pracy. Dostęp do wydrukowanych dokumentów może zostać określony przez użytkownika przez odpowiedni wybór (standardowej) drukarki. Szczególnie korzystne jest zastosowanie sposobu według wynalazku, gdy użytkownik pracuje na terminalu (PC lub podobnym) poza firmą, natomiast wszystkie drukarki podłączone do serwera aplikacji znajdują się w firmie. W przypadku dotychczasowych rozwiązań użytkownik mógł wprawdzie wybrać jedną z drukarek w celu wydruku, ale nie mogła to być drukarka w miejscu pracy podłączona przykładowo do jego PC. [0008] W korzystnym wykonaniu sposobu według wynalazku przewiduje się, że przekierowanie procesów drukowania uruchomionych na serwerze aplikacji do terminala klienta następuje za pośrednictwem serwera terminali, na którym otwarta jest sesja użytkownika. W celu określenia tego serwera terminali następuje zdalne rozesłanie zapytania do serwerów terminali używanych do komunikacji pomiędzy serwerem(ami) aplikacji i terminalami klienta, dzięki czemu następuje ustalenie serwera terminali z szukaną sesją użytkownika. Z reguły każdy serwer terminali zna bieżące sesje na innych serwerach terminali, a więc wystarczy wysłanie zapytania tylko do jednego serwera terminali. W takim przypadku, gdzie jako system operacyjny używany jest Windows, zdalne zapytanie jest realizowane przykładowo jako zapytanie DCOM (DCOM = Distributed Component Object Model). DCOM definiuje komunikację obiektów w sieci. W korzystnym wykonaniu, jako zapytanie do serwera terminali używa się nazwy użytkownika (user name), pod jaką użytkownik jest zalogowany na terminalu klienta. Jednak alternatywnie lub dodatkowo, do ustalenia serwera terminali, na którym trwa sesja użytkownika, można też używać innych specyficznych danych użytkownika. W tym celu, w razie potrzeby, odpowiednie dane z terminala klienta lub serwera terminali, na którym trwa sesja użytkownika, są przekazywane do programu komputerowego wzgl. modułu programowego, który realizuje zapytanie. W korzystnym przykładzie wykonania wraz z aktywowanym przez użytkownika poleceniem drukowania, z serwera aplikacji do programu komputerowego lub modułu programowego przekazywane są informacje dotyczące użytkownika zalogowanego na serwerze aplikacji, przykładowo nazwa użytkownika, pod którą użytkownik jest zalogowany na serwerze aplikacji. [0009] Szczególnie korzystnie jest, gdy proces drukowania uruchomiony przez użytkownika na serwerze aplikacji jest związany z sesją użytkownika, w której został uruchomiony proces drukowania. W korzystnym przykładzie wykonania związanie polecenia drukowania następuje przez to, że polecenie drukowania jest kopiowane do drukarki zainstalowanej specjalnie w tym celu na serwerze terminali (w katalogu użytkownika przeznaczonym dla drukowania). W takim przypadku zadanie drukowania jest realizowane na drukarce, która jest podłączona do serwera terminali jako drukarka standardowa.

4 - 3 - [0010] Korzystny przykład wykonania przewiduje, że serwer aplikacji, który przekazuje polecenie drukowania do serwera buforowego, serwer buforowy przekazuje je dalej do serwera terminali lub dedykowanego serwera drukowania tak, że zadanie drukowania uruchomione na serwerze aplikacji jest przekazywane do ustalonego serwera terminali za pośrednictwem serwera buforowego. W korzystnym przykładzie wykonania zadanie drukowania jest wysyłane z serwera buforowego do ustalonego serwera terminali za pomocą protokółu LPR (LPR = Line Printer Remote). [0011] W innym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przewiduje się, że przesłanie danych drukowania przynajmniej z serwera terminali, na którym trawa sesja użytkownika, do terminala klienta jest kontrolowana pod kątem szerokości pasma, zwłaszcza ograniczenia pasma, skompresowane i/lub zakodowane. Dzięki temu, przy przesyłaniu zadania drukowania, można zapobiec zajęciu całej, przydzielonej użytkownikowi (terminalowi klienta) do komunikacji z serwerem terminali / aplikacji, szerokości pasma przez dane do drukowania i uniemożliwieniu w ten sposób innej komunikacji użytkownika za pomocą tego łącza komunikacyjnego. [0012] W dalszym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przewiduje się, że przesyłanie zadania drukowania przebiega co najmniej z serwera terminali, na którym trwa sesja użytkownika, do terminala klienta za pomocą Protokoll Independent Computing Architecture (protokół ICA) lub Remote Desktop Protocol (RDP). Te protokóły umożliwiają przesyłanie danych według specyfiki użytkownika (w przeciwieństwie do protokołów TCP/IP, które komunikują się tyko według specyfiki urządzeń). Zwłaszcza dzięki ICA lub RDP możliwe jest związanie danych z sesją użytkownika. [0013] Według wynalazku układ do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji zawiera co najmniej jeden serwer aplikacji, co najmniej jeden serwer terminali i co najmniej jeden terminal klienta, przy czym co najmniej jeden serwer aplikacji, co najmniej jeden serwer terminali i co najmniej jeden terminal klienta są ze sobą połączone za pomocą środków do przesyłu danych. Układ jest przy tym zorganizowany tak, że zadanie drukowania uruchomione na serwerze aplikacji przez użytkownika co najmniej jednego terminala klienta jest realizowane przez drukarkę w miejscu pracy podłączoną do terminala klienta i/lub za pośrednictwem łącza optycznego. Zamiast drukarki w miejscu pracy podłączonej do terminala klienta, według wynalazku, jako urządzenie do realizacji zadania drukowania, może być używana także drukarka sieciowa podłączona lokalnie do terminala klienta, która nie mogłaby być używana przy korzystaniu z dotychczasowego sposobu drukowania z serwerów aplikacji. [0014] Aby możliwa była realizacja sposobu według wynalazku, układ jest zorganizowany tak, że na co najmniej jednym urządzeniu do przetwarzania danych w układzie zainstalowany jest program komputerowy, który po zainstalowaniu go w pamięci co najmniej jednego urządzenia do przetwarzania danych, umożliwia co najmniej jednemu urządzeniu do przetwarzania danych realizację zadania drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji, przy czym serwer aplikacji jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal klienta za pośrednictwem co najmniej jednego serwera terminali i zadanie drukowania uruchomione przez użytkownika co najmniej jednego terminala klienta na serwerze aplikacji jest

5 - 4 - realizowane przez drukarkę w miejscu pracy podłączoną do terminala klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala klienta. [0015] Takie programy komputerowe mogą być przykładowo udostępniane do pobrania (odpłatnie lub nieodpłatnie, swobodnie dostępne lub chronione hasłem) w sieci danych lub komunikacyjnej. Tak udostępniane programy komputerowe mogą być wdrażane do użytku w taki sposób, że program komputerowy według jednego z zastrzeżeń 11 lub 12 zostaje pobrany z elektronicznej sieci danych takiej, jak przykładowo sieć Internet, do urządzenia przetwarzającego dane podłączonego do sieci danych. [0016] Korzystnie program komputerowy według wynalazku jest zbudowany modułowo. Ma to taką zaletę, że poszczególne moduły mogą zostać rozdzielone na różne urządzenia do przetwarzania danych w taki sposób, że poszczególne moduły programu są ładowane do nośnika danych urządzenia do przetwarzania danych. Różne korzystne przykłady wykonania wynalazku przewidują, że co najmniej jeden moduł programu komputerowego jest zainstalowany na serwerze aplikacji, serwerze terminali, terminalu klienta, serwerze buforowym i/lub dedykowanym serwerze drukowania. Moduł programu zainstalowany na serwerze aplikacji lub dedykowanym serwerze drukowania może powodować, że do uruchomionego zadania drukowania zostaną dołączone specyficzne informacje o użytkowniku. Moduł programu zainstalowany na serwerze aplikacji lub dedykowanym serwerze drukowania może przykładowo uruchomić zdalne zapytanie do serwera terminali. [0017] Korzystny przykład wykonania układu według wynalazku zawiera co najmniej jeden serwer buforowy. Korzystnie ten co najmniej jeden serwer buforowy jest zintegrowany z układem tak, że co najmniej jeden serwer buforowy znajduje się na łączu komunikacyjnym utworzonym przez środki do przesyłania danych pomiędzy co najmniej jednym serwerem aplikacji i co najmniej jednym serwerem terminali. [0018] Korzystny przykład wykonania układu według wynalazku zawiera co najmniej jeden serwer dedykowany. Taki serwer dedykowany może być przykładowo włączony do łącza komunikacyjnego, pomiędzy co najmniej jednym serwerem aplikacji i co najmniej jednym serwerem terminali. [0019] Według wynalazku przewiduje się dalej zastosowanie czytelnego dla komputera nośnika danych, w którym jest zapisany program, który po zainstalowaniu go w pamięci urządzenia do przetwarzania danych, umożliwia urządzeniu do przetwarzania danych realizację zadania drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji, przy czym serwer aplikacji jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal klienta za pośrednictwem co najmniej jednego serwera terminali i zadanie drukowania uruchomione przez użytkownika co najmniej jednego terminala klienta na serwerze aplikacji jest realizowane przez drukarkę w miejscu pracy podłączoną do terminala klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala klienta. W tym przypadku program komputerowy według wynalazku zawiera kilka modułów, korzystnie jest, gdy poszczególne moduły programu są zapisane w różnych

6 - 5 - czytelnych dla komputera nośnikach danych. [0020] Poniżej wynalazek jest objaśniony na podstawie przykładu, który, przynajmniej częściowo został pokazany na figurach. Pokazują one: fig. 1: przykładowy układ obsługi drukowania dla serwera aplikacji z co najmniej jednym autonomicznym serwerem terminali, na którym jest zainstalowany moduł programowy, który steruje przesyłaniem zadań drukowania w sesji użytkownika (moduł programowy A); fig. 2: przykładowy układ obsługi drukowania dla serwera aplikacji z zespołem serwerów terminali, przy czym moduł programowy A jest zainstalowany jedynie na jednym z serwerów zespołu; fig. 3: przykładowy układ obsługi drukowania dla serwera aplikacji z dedykowanym serwerem drukowania, przy czym moduł programowy A jest zainstalowany na dedykowanym serwerze drukowania; fig. 4a: okno dialogowe menu konfiguracyjnego dla modułu programowego A do wyboru drukarki; fig. 4b: okno dialogowe menu konfiguracyjnego dla modułu programowego A do wyboru serwera buforowego; fig. 4c: okno dialogowe systemu konfiguracyjnego dla modułu programowego A do ustalenia serwera wysyłającego zapytanie dotyczące sesji. [0021] Sposób obsługi drukowania dla serwera aplikacji służy do obsługi drukowania w architekturach serwerów klienta z serwerami aplikacji 1, przykładowo serwery SAP. Sposób wzgl. program komputerowy realizujący sposób można instalować na serwerach terminali 4 lub dedykowanych serwerach drukowania 3 pod Windows. Program komputerowy zastosowany w korzystnym przykładzie wykonania, określany dalej jako moduł programowy A, odbiera zadania drukowania z LPR (= Line Printer Remote), w zadaniu drukowania ustala nazwę użytkownika, który uruchomił zadanie drukowania, realizuje zapytanie w celu ustalenia, na którym serwerze 4 terminali trwa sesja użytkownika uruchamiającego zadanie drukowania i wysyła zadanie drukowania do drukarki podłączonej do serwera 4 terminali. Zadanie drukowania zostaje tam zapisane w katalogu drukowania dla użytkownika. W przypadku odbioru zadania drukowania moduł programowy A występuje jako LPD. Przy realizacji sposobu według wynalazku moduł programowy A współdziała z kolejnym programem komputerowym (modułem programowym B), który jest zainstalowany na wszystkich serwerach 4 terminali. Moduł programowy B odbiera dane wysłane przez moduł programowy A i przesyła je do terminala 6 klienta. Na terminalu 6 klienta zadanie drukowania wysłane przez moduł programowy B jest odbierane przez trzeci program komputerowy (moduł programowy C), który kieruje zadanie drukowania do drukarki 7 podłączonej do terminala 6 klienta. Opisane tu skrótowo kroki zostaną objaśnione poniżej. Moduł programowy A odbiera zadania drukowania od LPR i kieruje je do modułu programowego B. Ten z kolei kieruje te zadania drukowania z cechami kontroli szerokości

7 - 6 - pasma, zwłaszcza ograniczenia pasma, kompresji i ew. kodowania do modułu programowego C, przy czym zastosowane są odpowiednie protokoły sieciowe takie, jak przykładowo ICA lub RDP, które umożliwiają adresowanie użytkownika (w przeciwieństwie do przykładowo TCP/IP). To przekierowanie może być realizowane za pomocą kolejkowania drukarek serwera 4 terminali. Po stronie klienta, a więc na terminalu 6 klienta, następuje dekompresja i rozkodowanie danych drukowania przez moduł programowy C i przesłanie ich do drukarki 7 - może to być zarówno standardowa drukarka systemu operacyjnego klienta, jak i drukarka określona przez moduł programowy C. [0022] Użytkownicy systemu SAP jako terminala 6 klienta używają z reguły PC z Windows 32-bitowym. Za pomocą klientów ICA zainstalowanych na terminalu 6 klienta ustanawiają połączenie z serwerem 4 terminali, przykładowo z serwerem MetaFrame. Jest on połączony z systemem SAP i udostępnia klientom ICA SAP GUI (= Graphical User Interface) dla Windows. Jako protokół dla sesji MetaFrame służy ICA, który w korzystnym wykonaniu jest zastosowany także jako protokół drukowania (fig. 1 do 3). [0023] Zamiast serwerów MetaFrame można zastosować również serwery terminali Microsoft. W tym przypadku zastosowanie ma protokół RDP zamiast ICA. [0024] Należy rozróżnić trzy konstelacje: 1. Istnieje tylko jeden autonomiczny serwer 4 terminali, na którym jest zainstalowany moduł programowy A (figura 1). 2. Istnieje jeden zespół serwerów 4a terminali, przy czym moduł programowy A jest zainstalowany jedynie na jednym z serwerów zespołu (figura 2). 3. Moduł programowy A jest zainstalowany na dedykowanym serwerze 3 drukowania (figura 3). [0025] W każdym z tych przypadków moduł programowy A odbiera zadanie drukowania od LPR. Ponadto do modułu programowego A jest przekazywana informacja, który z użytkowników uruchomił zadanie drukowania. W korzystnym przykładzie wykonania informacja o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, jest zawarta w samym zadaniu drukowania. Dzięki takiej informacji moduł programowy A z konstelacji przedstawionych na fig. 2 i 3 może ustalić, na którym serwerze 4 terminali trwa sesja danego użytkownika. Dzięki temu wysyła on zadanie drukowania do tego serwera terminali; stąd moduł programowy B przesyła dane drukowania, korzystnie z kontrolą szerokości pasma, zwłaszcza z ograniczeniem szerokości pasma, skompresowane i/lub zakodowane do danego użytkownika (od tego miejsca ma zastosowanie jeden z protokołów, które umożliwiają adresowanie użytkownika: przykładowo ICA lub RDP). [0026] Przykład wykonania wynalazku jest oparty na następujących wymaganiach systemowych do zastosowania modułu programowego A: - Środowisko SAP jest zainstalowane i skonfigurowane. Dotyczy to systemu SAP, jako serwera aplikacji 1, serwerów 4 terminali, serwera buforowego 2 włącznie z LPR, ew. serwera drukowania 3 i klientów ICA na terminalach 6 klienta.

8 W odniesieniu do bezpieczeństwa sieciowego praktycznie jest, gdy do wprowadzania zmian ustawień na serwerach 4 terminali, dedykowanych serwerach drukowania 3 oraz na serwerze buforowym 2 wymagane są uprawnienia administratora wzgl. administratora domeny. - W przykładowym wykonaniu na wszystkich serwerach 4 terminali zainstalowany jest moduł programowy B. - Na serwerach 4 terminali z wirtualnym portem drukowania połączona jest dowolna, ale udostępniona drukarka PLC lub PostScript. Jeśli obiekt drukowania jest niewidoczny dla użytkownika, wówczas udostępniane jest wyłącznie konto SYSTEMOWE. - W przykładowym wykonaniu wszystkie serwery terminali danego zespołu 4a są skonfigurowane identycznie. - Moduł programowy A może być zainstalowany na dedykowanym serwerze drukowania 3, jeśli ten jest skonfigurowany jako serwer autonomiczny lub stosuje Network Load Balancing (NLB). W przypadku zastosowania Microsoft Cluster Services, procedura instalacji zostanie wykonana w każdym węźle grupy. - Wszystkie użytkowane drukarki i moduł programowy C są zainstalowane na danym PC (terminalu 6 klienta). - W przykładowym wykonaniu użytkownicy korzystnie logują się na serwerze aplikacji 1 z tą samą nazwą użytkownika jak na serwerze 4 terminali. Wraz z zadaniami drukowania serwer aplikacji 1 przenosi nawę użytkownika użytą do logowania; nazwy użytkownika są wprowadzane przykładowo przez LPR serwera buforowego 2 do Control File. [0027] Moduł programowy A jest potrzebny jedynie na jednym z serwerów 4 terminali lub dedykowanym serwerze drukowania 3. W przypadku komercyjnych zastosowań wynalazku korzystnie jest, gdy na odpowiednich serwerach 4 terminali i na dedykowanym serwerze drukowania jest zainstalowana licencja. [0028] Jeśli dedykowany serwer drukowania 3 spełnia rolę serwera grupowego, korzystne rozwiązanie przewiduje, że na każdym węźle grupy jest zainstalowana licencja. [0029] Korzystnym może się okazać także to, że każdy serwer 4 terminali, obsługiwany przez moduł programowy A, ma zainstalowaną licencję. [0030] Aby przy zastosowaniu serwerów MetaFrame firmy Citrix Systems, Inc., dedykowany serwer drukowania 3 mógł ustalić, na którym serwerze 4 MetaFrame trawa sesja użytkownika, dla którego należy przekazać zadanie drukowania, realizowana jest przykładowo następująca procedura: - Kopiowanie pliku MFreg.exe z serwera 4 MetaFrame. Zazwyczaj znajduje się on w wykazie...\citrix\system32. - Otwarcie żądania wykonania zadania na dedykowanym serwerze drukowania 3,

9 - 8 - przejście do wykazu, w którym został umieszczony plik MFreg.exe i uruchomienie go. Przy tym podanie, jako parametru, adresu IP serwera 4 MetaFrame, z którego korzystnie powinny zostać odczytane informacje o sesji. Syntax: Adres IP MFreg przykład: MFreg [0031] Instalacja modułu programowego A (w przykładowym wykonaniu wymagana tylko na jednym serwerze 4 terminali, por fig. 1 lub 2) może być przeprowadzona następująco: 1. Kopiowanie modułu programowego A TPLPDs-rv.exe do przewidzianego katalogu systemowego, np.: c:\programme\thinprint\lpd 2. Uruchomienie pliku TPLPDsrv.exe z tego katalogu przez wywołanie zadania w następujący sposób: TPLPDsrv-install 3. Logowanie na koncie administratora korzystnie administratora domeny zespołu 4a serwerów terminali dwukrotne wprowadzenie hasła i zatwierdzenie OK. 4. Zatwierdzenie następującego po tym komunikatu za pomocą OK. [0032] Następuje potwierdzenie, że moduł programowy A został zarejestrowany jako usługa. Uruchomienie usługi następuje dopiero po zakończeniu jej konfiguracji. [0033] Użytkownik, dla którego został zainstalowany moduł programowy A, powinien mieć lokalne uprawnienia administratora przynajmniej do węzła gruby lub serwerów terminala. Poza tym powinien być ew. określony jako administrator Citrix w Citrix Management Console. Powinny tu wystarczyć uprawnienia do odczytu. [0034] Konfiguracja modułu programowego modułu A morze mieć następujący przebieg: Na każdym serwerze terminali: - Instalacja dowolnej drukarki, tu przykładowo Lexmark Optra, i udostępnienie jej. Drukarka jest połączona z wirtualnym portem drukarki typu ICA wzgl. RDP (Virtual- Channel-Protokoll). [0035] Nazwa drukarki i udostępnienia są korzystnie jednakowe na wszystkich serwerach terminali. Drukarka powinna mieć uprawnienia użytkownika, w kontekście którego dział moduł programowy A. [0036] Na serwerze z modułem programowym A: Wybór drukarki: - Uruchomienie programu konfiguracyjnego dla modułu programowego A z jego katalogu instalacyjnego. np. TPLPDsrv-setup Pojawiające się wówczas menu konfiguracyjne jest pokazane na fig. 4a.

10 Wybór drukarki Lexmark Optra jako drukarki DOCELOWEJ, lub wprowadzenie jej. Moduł programowy A stosuje to do przekazania plików do drukowania do modułu programowego B. Wybór serwera buforowego: W celu zmiany ustawień może być udostępnione menu konfiguracyjne z oknem dialogowym LPD (por. fig. 4b). Okno dialogowe LPD oferuje przykładowo możliwość wyboru ustawień LPR i LPD. Najważniejszym ustawieniem jest określenie serwerów buforowych, które mogą przesyłać dane do modułu programowego A za pomocą LPR. Ustawienie standardowe oznacza, że nie wybrano jeszcze żadnego serwera; ten wpis można zmienić. [0037] Nowe wpisy mogą być generowane przykładowo za pomocą przycisku DODAJ. Wówczas pojawia się przykładowo menu do wprowadzenia adresu IP i maski podsieci przykładowo serwera SAP: [0038] W przykładowym wykonaniu można usuwać poszczególne wpisy z listy za pomocą przycisku KASUJ. [0039] Konfiguracja LPD i LPR jest w przykładowym wykonaniu realizowana następująco: TCP-PORT [0040] Wprowadzenie portu TCP, na którym moduł programowy A powinien nasłuchiwać przychodzące dane. Wartość standardowa: np. 515 (por. fig. 4b). TIMEOUT [0041] Określenie za pomocą TIMEOUT czasu, w którym moduł programowy A czeka na odpowiedź z serwera buforowego, aż zakończy on przyjmowanie danych. Wartość standardowa: np. 30s (por. fig. 4b). DOPUSZCZENIE TYLKO POŁĄCZEŃ Z OKREŚLONYCH PORTÓW [0042] Decyzja, czy pliki do drukowania mogą być wysyłane tylko z LPR o numerach portów TCP 721 do 731, czy z dowolnych portów TCP (por. fig. 4b). [0043] Ustalenie serwera do wysłania zapytania dotyczącego sesji (por. fig. 4c): Moduł programowy A musi ustalić, na którym serwerze terminali trwa sesja danego użytkownika. W tym celu należy rozróżnić trzy konstelacje. W oknie dialogowym ZAPYTANIE O SESJĘ w przykładowym menu konfiguracyjnym można wykonać konfigurację niezależnie od konstelacji: 1. Jeśli moduł programowy A jest zainstalowany na samodzielnym serwerze terminali, konfiguracja w przykładowym wykonaniu jest następująca: Wybór SERWERA AUTONOMICZNEGO LUB SERWERA METAFRAME (KOMPUTER LOKALNY) ; 2. Jeśli moduł programowy A jest zainstalowany w zespole serwerów MetaFrame, konfiguracja w przykładowym wykonaniu jest następująca:

11 Wybór SERWERA ZESPOŁU METAFRAME i jako adres IP podać: ; 3. Jeśli moduł programowy A jest zainstalowany w zespole serwerów Microsoft, konfiguracja w przykładowym wykonaniu jest następująca: Wybór SERWERA TERMINALI (LOAD BALAN-CED) i jako adres IP podać: ; 4. Jeśli moduł programowy A jest zainstalowany na dedykowanym serwerze drukowania, konfiguracja w przykładowym wykonaniu jest następująca: Wybór SERWERA ZESPOŁU METAFRAME wzgl. SERWER TERMINALI (LOAD BALAN-CED) i wprowadzić adresy IP ew. alternatywnych serwerów terminali. [0044] Dane alternatywnych serwerów MetaFrame może okazać się korzystne w przypadku, gdy preferowany serwer MetaFrame podany za pomocą MFreg jest nieosiągalny. [0045] Za wyjątkiem serwerów grupowych Microsoft, konfigurację zamyka naciśnięcie przycisku OK. Jednocześnie następuje zapisanie ustawień. [0046] Następnie może zostać uruchomiona usługa modułu programowego A katalogu Windows USŁUGI. [0047] Jeśli jako serwer drukowania używany jest serwer grupowy Microsoft, procedura instalacji jest w przykładowym wykonaniu przeprowadzana oddzielnie na każdym węźle grupowym serwera drukowania. Następnie przechodzi się do instancji grupy. W tym celu podaje się ścieżkę UNC grupy. [0048] Na koniec wykonuje się następujące operacje: 1. Uruchomienie administratora grupy (CluAd-min.exe). 2. Zaznaczenie CLUSTER GROUP i wybór FILE_ NEW_ RESOURCE. 3. Wprowadzenie nazwy dla zainstalowanych zasobów grupy, np. TPLPD. 4. Wybór GENERIC SERVICE i CLUSTER GROUP i na końcu Next. 5. Wprowadzenie wszystkich węzłów grupy przez ADD, na których został zainstalowany moduł programowy A i kliknięcie NEXT. 6. Aktywacja zasobów CLUSTER IP ADDRESS i CLUSTER NAME przez ADD i zatwierdzenie przez NEXT. 7. Wprowadzenie TPLPDSrv jako nazwy tej usługi Windows i zatwierdzenie przez NEXT. Na koniec moduł programowy A pojawia się w administratorze grupy. 8. Zaznaczenie modułu programowego A i uruchomienie usługi zamykając za pomocą FILE -> BRING ONLINE. [0049] Oddzielne zmiany za pomocą narzędzi konfiguracyjnych modułu programowego A będą skuteczne dopiero po ponownym uruchomieniu usługi. 1. W tym celu otwiera się katalog Windows USŁUGI. 2. Ponowne uruchomienie usługi. [0050] W serwerze grupowym Microsoft uruchamia się administratora grupy (CluAdmin.exe)

12 i ponownie uruchamia się usługę TPLPD zaznaczając i wybierając: 1. FILE -> TAKE OFFLINE a następnie 2. FILE -> BRING ONLINE [0051] Poniżej został szczegółowo objaśniony proces drukowania: Z poziomu sesji na terminalu użytkownik uruchamia zadanie drukowania (figura 3). Serwer aplikacji (1; np. serwer SAP) wysyła zadanie drukowania do serwera buforowego 2. Ten poprzez LPR przesyła je do serwera, na którym zainstalowany jest moduł programowy A (dedykowany serwer drukowania 3 wzgl. serwer 4 terminali). [0052] Moduł programowy A ustala serwer 4 terminali, na którym jest zalogowany użytkownik. Następnie kieruje zadanie drukowania do modułu programowego B zainstalowane na tym serwerze terminali. Ten przesyła dane drukowania z kontrolą szerokości pasma, zwłaszcza z ograniczeniem szerokości pasma, skompresowane i zakodowane za pośrednictwem WAN, sieci Internet 5 lub innego połączenia z określeniem szerokości pasma, do terminala 6 klienta użytkownika, który uruchomił zadanie drukowania z poziomu sesji na terminalu (protokół drukowania: ICA lub RDP). [0053] Na terminalu 6 klienta moduł programowy C dekompresuje i rozkodowuje dane drukowania i przesyła je do drukarki 7 - może to być zarówno drukarka standardowa systemu operacyjnego klienta, jak również modułu programowego C. [0054] Gdy użytkownik chce użyć innej drukarki, wówczas przed realizacją drukowania może w dowolny sposób zmienić standardową drukarkę systemu operacyjnego klienta, albo modułu programowego C. Drukowanie za pośrednictwem serwera aplikacji 1 robi na użytkowniku takie samo wrażenie, jakby drukował on na całkiem normalnej drukarce 7 w miejscu pracy lub lokalnie zainstalowanej drukarce sieciowej, do której również ma swobodny dostęp z poziomu terminala 6 klienta. W przykładowym wykonaniu, alternatywnie lub dodatkowo do realizacji zadania drukowania, widok drukowania (efekt wizualny) może zostać pokazany na ekranie. To również nie jest możliwe w przypadku dotychczasowych rozwiązań, ponieważ niemożliwe jest pokazanie danych drukowania w odniesieniu do użytkownika, który uruchomił zadanie drukowania. [0055] Wynalazek nie jest ograniczony do przykładowego wykonania na podstawie podanego korzystnego przekładu wykonania. Przeciwnie, można sobie wyobrazić wiele przykładów wykonania, które mogą stosować wynalazek także w zasadniczo innych wykonaniach. Spis oznaczeń [0056] 1 Serwer aplikacji 2 Serwer buforowy 3 Dedykowany serwer drukowania 4 Serwer terminali

13 - 12-4a Zespół serwerów terminali 5 Internet 6 Terminal klienta 7 Drukarka w miejscu pracy, drukarka Skróty [0057] DCOM Distributed Component Object Model GUI Graphical User Interface ICA Independent Computing Architecture IP Internet Protocol (patrz także TCP/IP) LAN Local Area Network LPD Line Printer Daemon LPR Line Printer Remote MSCS Microsoft Cluster Services NLB Network Load Balancing RDP Remote Desktop Protocol s sekunda(y) TCP/IP Transmission Control Protocol over Internet Protocol TP ThinPrint UNC Konwencjonalna nazwa dla dostępu do zasobów sieci z poziomu systemów operacyjnych Microsoft (universal naming Convention); przykład: \\server\verzeichnis VPN Virtual Private Network WAN Wide Area Network WLAN Wireless Local Area Network Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

14 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji (1), przy czym serwer aplikacji (1) jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal (6) klienta za pośrednictwem co najmniej jednego oddalonego serwera (4) terminali, przy czym zadanie drukowania na serwerze aplikacji (1), uruchomione przez użytkownika na co najmniej jednym terminalu (6) klienta, z poziomu sesji trwającej na co najmniej jednym serwerze (4) terminali, jest przesyłane z serwera aplikacji (1) wraz z informacjami o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, do co najmniej jednego serwera (4) terminali albo serwera drukowania (3), przy czym informacje o użytkowniku zawierają jego nazwę, pod którą zalogował się on na serwerze aplikacji (1), przy czym zadanie drukowania wraz z informacjami o użytkowniku jest odbierane przez zainstalowany na serwerze (4) terminali lub serwerze drukowania (3) moduł programowy (A), który w przypadku zastosowania kilku serwerów (4) terminali - przy zastosowaniu informacji o użytkowniku ustala serwer (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika i jeśli zadanie drukowania i informacje o użytkowniku zostaną przesłane do modułu programowego (A), zainstalowanego na serwerze (4) terminali albo na serwerze drukowania (3), po określeniu użytkownika przesyła zadanie drukowania do tego serwera (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika, i w każdym przypadku zadanie drukowania jest realizowane przez drukarkę (7) w miejscu pracy, podłączoną do terminala (6) klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala (6) klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala (6) klienta. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że proces drukowania uruchomiony przez użytkownika na serwerze aplikacji (1) jest związany z sesją użytkownika, w której został uruchomiony proces drukowania. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że proces drukowania jest związany z sesją użytkownika na terminalu przez to, że zadanie drukowania zostaje zapisane w katalogu drukowania dla użytkownika. 4. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że zadanie drukowania, uruchomione na serwerze aplikacji (1), jest przesyłane do ustalonego serwera (4) terminali za pośrednictwem serwera buforowego (2). 5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że serwer buforowy (2) przesyła zadanie drukowania do ustalonego serwera (4) terminali z zastosowaniem Line Printer Remote (LPR). 6. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że przynajmniej przesyłanie danych z serwera (4) terminali, na którym trwa sesja

15 użytkownika, do terminala (6) klienta jest realizowane z kontrolą pod kątem szerokości pasma, zwłaszcza z ograniczeniem szerokości pasma i/lub w postaci skompresowanej i/lub zakodowanej. 7. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że przesyłanie zadania drukowania przebiega co najmniej z serwera (4) terminali, na którym trwa sesja użytkownika, do terminala (6) klienta za pomocą Protokoll Independent Computing Architecture (protokół ICA) lub Remote Desktop Protocol (RDP). 8. Układ do drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji (1), przy czym ten układ zawiera co najmniej jeden serwer aplikacji (1), co najmniej jeden serwer (4) terminali i co najmniej jeden serwer (6) klienta, a co najmniej jeden serwer aplikacji, co najmniej jeden serwer (4) terminali i co najmniej jeden serwer (6) klienta są ze sobą połączone za pomocą środków do przesyłania danych, przy czym serwer (4) terminali jest oddalony od co najmniej jednego serwera aplikacji (1), przy czym układ jest skonfigurowany tak, że zadanie drukowania, uruchomione na serwerze aplikacji (1) przez użytkownika co najmniej jednego terminala (6) klienta z poziomu sesji trwającej na co najmniej jednym serwerze (4) terminali, jest przesyłane z serwera aplikacji (1) wraz z informacjami o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, do co najmniej jednego serwera (4) terminali albo serwera drukowania (3), przy czym informacje o użytkowniku zawierają jego nazwę, pod którą zalogował się on na serwerze aplikacji (1), przy czym zadanie drukowania wraz z informacjami o użytkowniku jest odbierane przez zainstalowany na serwerze (4) terminali lub serwerze drukowania (3) moduł programowy (A), który w przypadku zastosowania kilku serwerów (4) terminali - przy zastosowaniu informacji o użytkowniku ustala serwer (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika i jeśli zadanie drukowania i informacje o użytkowniku zostaną przesłane do modułu programowego (A) zainstalowanego na serwerze (4) terminali albo na serwerze drukowania (3), po określeniu użytkownika, przesyła zadanie drukowania do tego serwera (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika, i w każdym przypadku zadanie drukowania jest realizowane przez drukarkę (7) w miejscu pracy podłączoną do terminala (6) klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala (6) klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala (6) klienta. 9. Układ według zastrz. 8, znamienny tym, że w łącze komunikacyjne, utworzone przez środki do przesyłania danych pomiędzy co najmniej jednym serwerem aplikacji (1) i co najmniej jednym serwerem (4) terminali, jest włączony serwer buforowy (2). 10. Układ według zastrz. 8 albo 9, znamienny tym, że

16 w łącze komunikacyjne, utworzone przez środki do przesyłania danych pomiędzy co najmniej jednym serwerem aplikacji (1) i co najmniej jednym serwerem (4) terminali, jest włączony serwer drukowania (3). 11. Program komputerowy, który po zainstalowaniu w nośniku danych urządzenia do przetwarzania danych umożliwia urządzeniu do przetwarzania danych realizację sposobu drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji (1), przy czym serwer aplikacji (1) jest obsługiwany przez co najmniej jeden terminal (6) klienta za pośrednictwem co najmniej jednego oddalonego serwera (4) terminali, przy czym zadanie drukowania na serwerze aplikacji (1), uruchomione przez użytkownika na co najmniej jednym terminalu (6) klienta, z poziomu sesji trwającej na co najmniej jednym serwerze (4) terminali, jest przesyłane z serwera aplikacji (1) wraz z informacjami o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, do co najmniej jednego serwera (4) terminali albo serwera drukowania (3), przy czym informacje o użytkowniku zawierają jego nazwę, pod którą zalogował się on na serwerze aplikacji (1), przy czym zadanie drukowania wraz z informacjami o użytkowniku jest odbierane przez zainstalowany na serwerze (4) terminali lub serwerze drukowania (3) moduł programowy (A), który w przypadku zastosowania kilku serwerów (4) terminali - przy zastosowaniu informacji o użytkowniku ustala serwer (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika i jeśli zadanie drukowania i informacje o użytkowniku zostaną przesłane do modułu programowego (A), zainstalowanego na serwerze (4) terminali albo na serwerze drukowania (3), po określeniu użytkownika, przesyła zadanie drukowania do tego serwera (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika, i w każdym przypadku zadanie drukowania jest realizowane przez drukarkę (7) w miejscu pracy podłączoną do terminala (6) klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala (6) klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala (6) klienta. 12. Program komputerowy według zastrz. 11, znamienny tym, że program komputerowy zawiera kilka modułów programowych, a co najmniej jeden moduł programowy jest zainstalowany na - co najmniej jednym serwerze aplikacji (1), - co najmniej jednym serwerze (4) terminali, - co najmniej jednym terminalu (6) klienta, - co najmniej jednym serwerze buforowym (2) i/lub - co najmniej jednym dedykowanym serwerze drukowania (3). 13. Czytelny dla komputera nośnik danych, na którym jest zapisany program, który po zainstalowaniu w nośniku danych urządzenia do przetwarzania danych umożliwia urządzeniu do przetwarzania danych realizację sposobu drukowania za pośrednictwem serwera aplikacji (1), przy czym serwer aplikacji (1) jest obsługiwany przez co

17 najmniej jeden terminal (6) klienta za pośrednictwem co najmniej jednego serwera (4) terminali, przy czym zadanie drukowania na serwerze aplikacji (1), uruchomione przez użytkownika na co najmniej jednym terminalu (6) klienta z poziomu sesji trwającej na co najmniej jednym serwerze (4) terminali, jest przesyłane z serwera aplikacji (1) wraz z informacjami o użytkowniku, który uruchomił zadanie drukowania, do co najmniej jednego serwera (4) terminali albo serwera drukowania (3), przy czym informacje o użytkowniku zawierają jego nazwę, pod którą zalogował się on na serwerze aplikacji (1), przy czym zadanie drukowania wraz z informacjami o użytkowniku jest odbierane przez zainstalowany na serwerze (4) terminali lub serwerze drukowania (3) moduł programowy (A), który w przypadku zastosowania kilku serwerów (4) terminali - przy zastosowaniu informacji o użytkowniku ustala serwer (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika i jeśli zadanie drukowania i informacje o użytkowniku zostaną przesłane do modułu programowego (A), zainstalowanego na serwerze (4) terminali albo na serwerze drukowania (3), po określeniu użytkownika, przesyła zadanie drukowania do tego serwera (4) terminali, na którym trwa sesja danego użytkownika, i w każdym przypadku zadanie drukowania jest realizowane przez drukarkę (7) w miejscu pracy podłączoną do terminala (6) klienta, przez drukarkę sieciową podłączoną lokalnie do terminala (6) klienta i/lub jest udostępnione za pomocą optycznego komunikatora terminala klienta. 14. Sposób, w którym program komputerowy według jednego z zastrz. 11 albo 12 jest pobierany z elektronicznej sieci danych, jak przykładowo sieć Internet, do urządzenia do przetwarzania danych, podłączonego do sieci danych. Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

18 - 17 -

19 - 18 -

20 - 19 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe Jarosław Kuchta Usługi terminalowe Zagadnienia Wykorzystanie usług terminalowych Sposób działania usług terminalowych Instalowanie usług terminalowych Funkcje usług terminalowych Usługi terminalowe 2 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi Wersja 1.01 Wrzesień 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl TRX

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx Kamery: i7-cx3xx (firmware v4, PL)

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową.

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Wymagania systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Krok pierwszy- serwer: 1. Do poprawnego działania aplikacji wymagane

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera baz danych PostgreSQL w systemach operacyjnych z rodziny Windows.

Instalacja serwera baz danych PostgreSQL w systemach operacyjnych z rodziny Windows. Instalacja serwera baz danych PostgreSQL w systemach operacyjnych z rodziny Windows. Instalacja serwera baz danych PostgreSQL w systemach z rodziny Windows nie różni się niczym od instalacji dowolnego,

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Wonderware i Codesys z wykorzystaniem sieci LAN lub modułu GSM

Przykładowa konfiguracja komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Wonderware i Codesys z wykorzystaniem sieci LAN lub modułu GSM Przykładowa konfiguracja komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Wonderware i Codesys z wykorzystaniem sieci LAN lub modułu GSM Informator Techniczny Wonderware nr 159 07.11.2016 r. SPIS TREŚCI Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo