Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych"

Transkrypt

1 Krzysztof Redlarski * Beata Basińska ** Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych Wstęp W artykule przedstawiono analizę zależności pomiędzy udziałem użytkownika w projektach informatycznych, a jakością użytkową produktu końcowego. Podjęty problem badawczy wydaje się mieć istotne znaczenie dla zapewnienia skutecznej realizacji przedsięwzięć informatycznych, pozwalając na osiągniecie wspólnych korzyści wśród uczestników projektu. Udział projektów zakończonych całkowitym niepowodzeniem stale wzrasta, a wśród użytkowników obserwowalne jest niezadowolenie związane z akceptacją nowych produktów informatycznych. W związku z powyższym przeprowadzono badania ankietowe wśród uczestników projektów, które miały na celu ocenę związku pomiędzy obecnością użytkowników końcowych w projekcie IT, a stopniem spełnienia wymagań jakościowych produktów o różnym stopniu innowacyjności. Badania zostały przeprowadzone z użyciem elektronicznych kwestionariuszy ankietowych. W celu ilościowej weryfikacji zależności występujących pomiędzy wymienionymi zmiennymi posłużono się statystyką 2 (testem nieparametrycznym chi-kwadrat dla zmiennych nominalnych). 1. Problematyka zapewnienia jakości użytkowej produktów informatycznych 1.1. Skuteczność w realizacji projektów informatycznych W ostatnich latach obserwowalny jest dynamiczny wzrost zastosowań produktów informatycznych do wspomagania różnych form aktywności człowieka. Według danych zaprezentowanych przez Jayaswal i Patton [Jayaswal, Patton, 2008] na przestrzeni ostatnich 50 lat wydaj- * Mgr inż., Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ** Dr, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska,

2 582 Krzysztof Redlarski, Beata Basińska ność sprzętu komputerowego wzrosła razy, a tempo programowania wzrosło około 500 razy. Z drugiej strony obserwowalny jest również wzrost świadomości społeczeństwa na temat nowych rozwiązań informatycznych [Bliźniuk, 2005]. Obecni użytkownicy produktów informatycznych oczekują od nowych rozwiązań nie tylko samej funkcjonalności, ale również wysokiej jakości użytkowej. Spełnienie wymagań i oczekiwań użytkowników jest trudne, czego dowodem są dane dotyczące analizy skuteczności realizacji kilkudziesięciu tysięcy projektów informatycznych przeprowadzone w latach przez Standish Group [Johnson, 2007], (patrz, rys. 1) oraz wyniki badań zebrane od ponad 300 respondentów z Polski, z których wynika, że statystycznie tylko 21% projektów informatycznych kończy się pełnym sukcesem [Frączkowski i inni, 2011]. Rysunek 1. Skuteczność realizacji projektów informatycznych w latach Źródło: Opracowani własne, na podstawie [Johnson, 2007], [Chmielarz, 2010]. Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, że przedsiębiorstwa realizujące projekty informatyczne ciągle borykają się z problemami dotyczącymi skutecznej ich realizacji. Liczba projektów zakończonych całkowitym niepowodzeniem stale rośnie, a zmniejszaniu ulega współczynnik sukcesu projektów. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być niezapewnienie odpowiedniego poziomu jakości użytkowej dla tworzonego produktu i niezaakceptowanie produktu w środowisku użytkownika. Oznacza to, że w osiągnięciu sukcesu w realizacji projektów IT coraz ważniejszą rolę

3 Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach 583 odgrywa satysfakcja użytkownika końcowego. W związku z tym udział użytkownika w projekcie IT może wpłynąć pozytywnie na jakość produktu poprzez lepsze jego dopasowanie do potrzeb odbiorcy. Z drugiej strony zbędna obecność użytkownika może być niekorzystna dla projektu IT jako przedsięwzięcia. Obecność użytkownika może spowodować wzrost kosztów całego przedsięwzięcia, a tym samym może doprowadzić do obniżenie konkurencyjności produktu na rynku sprzedaży. Z tego względu istotne jest rozpoznanie, które typy projektów informatycznych odniosą korzyść z udziału uczestników. Przeprowadzona analiza rynku pokazuje, że projekty IT można podzielić zasadniczo na dwie kategorie: 1) innowacyjne, w których produkt budowany jest od podstaw, wyłącznie w oparciu o zdefiniowane potrzeby klienta, 2) klasyczne, w których produkt budowany jest na podstawie podobnego rozwiązania, które z powodzeniem zostało wdrożone u innego klienta Uczestnicy projektów informatycznych Z analizy literatury wynika, że głównymi udziałowcami w projektach informatycznych są [Sikorski, 2000], [Kisielnicki, Sroka, 2001], [Berkun, 2006]: 1) użytkownicy czyli grupa osób będących użytkownikami końcowymi finalnego produktu, 2) projektanci / dostawcy grupa osób odpowiedzialnych za opracowanie odpowiedniego rozwiązania projektowego, a często również za wdrożenie produktu, 3) menedżerowie / zleceniodawcy grupa osób odpowiedzialnych z ramienia inwestora za skuteczne wdrożenie określonego rozwiązania. Udział tych grup uczestników w projekcie jest szczególny, gdyż wymaga znalezienia optymalnego punktu równowagi wypracowanego dla różnorodnych perspektyw i oczekiwań wszystkich grup projektu. Jak wynika z literatury [Sikorski, 1996], opisany problem jest jedną z głównych przyczyn niepowodzeń w projektach informatycznych, która została określana mianem konfliktu interesów jakościowych. Konflikt ten polega na faworyzowaniu własnych rozwiązań: 1) projektant - dąży do wyboru technologii wytwarzania produktu, według posiadanych umiejętności,

4 584 Krzysztof Redlarski, Beata Basińska 2) kierownik - dąży do realizacji projektu według metody pozwalającej na maksymalizację zysków, 3) użytkownik - dąży do uzyskania produktu spełniającego jego oczekiwania, bez uwzględnienia problemów natury projektowej. Stale brakuje badań, które w ocenie jakości użytkowej produktu informatycznego uwzględniają opinię uczestników projektów informatycznych Chcąc podjąć próbę częściowego rozwiązania powyższego problemu przeprowadzone zostały badania ankietowe z uwzględnieniem wszystkich grup uczestników projektów IT. Polegały one na znalezieniu związku pomiędzy udziałem użytkownika w projekcie, a jakością użytkową produktu Jakość użytkowa produktu Szczególnie aktualnym terminem w odniesieniu do jakości produktów informatycznych jest użyteczność (ang. usability). W literaturze przedmiotu [Nielsen, 2011], [Sikorski, 2010b] spotkać możemy różne jej definicje. Według prekursora badań nad użytecznością Jacoba Nielsena, użyteczność została zdefiniowana jako atrybut jakości, który ocenia jak łatwy w użyciu jest interfejs produktu. Słowo użyteczność odnosi się również do metod doskonalenia produktu w trakcie procesu projektowania. Natomiast jakość użytkowa jest cechą produktu, która odpowiada za ogólną satysfakcję użytkownika podczas pracy z produktem, przy wykonywaniu zadań roboczych. Przyjęty termin pozwala wykluczyć możliwość mylnego tłumaczenia na j. polski słowa użyteczność (ang. usability). [Sikorski, 2010a] Według Nielsena jakość użytkową jest definiowana za pomocą pięciu podstawowych atrybutów, którymi są: [Nielsen, 1993] 1) łatwość nauki (ang. learnability), 2) skuteczność osiągania celów (ang. efficiency), 3) łatwość zapamiętywania (ang. memorability), 4) odporność na błędy (ang. errors), 5) satysfakcja użytkownika (ang. satisfaction). W prezentowanej pracy przyjęto, że jakość użytkowa rozumiana jest jako zbiór atrybutów produktu IT, który wyzwala satysfakcję w subiektywnym odczuciu użytkownika końcowego.

5 Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową produktu badania ilościowe Celem przeprowadzonych badań ankietowych, w grupie składającej się z 30 uczestników projektów informatycznych, była ocena związku pomiędzy udziałem użytkownika w projekcie IT, a jakością użytkową produktu. Postawiono następujące hipotezy: H1: Udział użytkowników końcowych w projekcie IT zależy od jakości użytkowej produktu. H2: Udział użytkowników końcowych w projekcie IT zależy od typu produktu informatycznego związanego ze stopniem jego innowacyjności. Jakość użytkową mierzono z użyciem elektronicznego kwestionariusza ankietowego, w którym respondenci odpowiadali na pytanie: Jaka była Pani/Pana zadaniem jakość użytkowa produktu końcowego? Reprezentowali ją z użyciem 5-stopniowej skali jakości (bardzo słaba, słaba, przeciętna, dobra i bardzo dobra), gdzie 1 oznacza jakość bardzo słabą, a 5 oznacza jakość bardzo dobrą. Udział użytkowników oceniano na skali bimodalnej: projekty realizowane z udziałem i bez udziału użytkowników. Stopień innowacyjności projektów oceniano poprzez następujące pytanie zadane respondentom: Jaki rodzaj miał produkt, którego ankieta dotyczy? W pytaniu do wyboru były dwie odpowiedzi: odtwórczy (klasyczny) lub innowacyjny (kreatywny). Ostatecznie projekty informatyczne klasyfikowano jako odtwórcze i innowacyjne. Przeprowadzono analizę ilościową danych. Zastosowano nieparametryczny test χ 2 dla zmiennych nominalnych [Górniak, Wachnicki, 2010], który pozwolił na ocenę związku liniowego pomiędzy jakością użytkową produktu, a udziałem użytkownika. Z uwagi na liczebność grupy przyjęto wartość poziomu istotności α = 0,1. Dodatkowo do oceny siły związku pomiędzy zmiennymi jakościowymi obliczono: współczynnik φ. Wartość tego współczynnika wynosząca 0,1 świadczy o małej sile związku, a wartość 0,3 i 0,5 odpowiednio o umiarkowanej i dużej sile związku [King, Minium, 2009]. Do analizy danych wykorzystano oprogramowanie Statistica v. 10 dystrybuowanego na licencji firmy StatSoft. Na rys. 2. przedstawiono wykres interakcji analizowanych zmiennych, który pozwolił przedstawić sumarycznie liczebności udziału użytkownika w zależności od uzyskanego poziomu jakości (słaba, przeciętna, dobra, bardzo dobra).

6 586 Krzysztof Redlarski, Beata Basińska Rysunek 2. Interakcje zmiennych udział użytkownika i jakość użytkowa produktu 10 Wykres interakcji: JAKOŚĆ PRODUKTU - UDZIAŁ UŻYTKOWNIKA 8 6 Liczności Źródło: Opracowani własne. Słaba Przeciętna Dobra Bardzo dobra Jakość użytkowa produktu końcowego Brak użytkowników końcowych w projekcie IT Udział użytkowników końcowych w projekcie IT Z analizy wykresu wynika bowiem, że w przypadku projektów w których występował użytkownik końcowy, jakość użytkowa produktu rosła osiągając swoje maksimum przy określonej liczności zmiennej. Natomiast w projektach w których użytkownik nie brał bezpośredniego udziału, brak jest wyraźnej tendencji wzrostowej dla jakości użytkowej produktu. Wstępna analiza wyników zmiennej jakość użytkowa pokazała, że ankietowani nie wykorzystali wszystkich poziomów skali odpowiedzi. Przeważały oceny bardzo dobre (33%), a ani razu nie wybrano oceny bardzo słaba jakość użytkowa. Prawdopodobnie zadziałała tu potrzeba aprobaty społecznej, co mogło przyczynić się do zawyżania oceny jakości użytkowej projektu informatycznego. Zmienna aprobaty społecznej często powoduje zakłócenia w wynikach prowadzonych badan ankietowych [Randall, Fernandes, 1991]. Do dalszych analiz dokonano przekodowania tej zmiennej na dwie kategorie: 1) jakość bardzo dobra przypadki w którym produkty charakteryzujące się wyłącznie bardzo dobrą jakością najwyższą w przyjętej skali, 2) jakość akceptowalna przypadki w których produkty charakteryzowały się inną jakością niż bardzo dobra.

7 Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach 587 Zastosowanie takiego podejścia było również konieczne z uwagi na niewystraczającą ilość obserwacji w poszczególnych komórkach (n < 5), niezbędnych do przeprowadzenia analiz. Jakość użytkową produktu informatycznego w zależności od udziału użytkowników końcowych w projekcie przedstawiono na rys. 3 za pomocą histogramu zagregowanych odpowiedzi uzyskanych od respondentów badania ankietowego. Rysunek 3. Odpowiedzi dla zmiennych udział użytkownika i jakość produktu Źródło: Opracowani własne. Najliczniejszy udział użytkowników wystąpił w projektach o bardzo dobrej jakości użytkowej. Szczegółowe dane przedstawiono w tablicy 1. Tablica 1. Kontyngencja jakości użytkowej produktu i udziału użytkownika w projekcie IT Udział Jakość użytkowa produktu Razem użytkownika Akceptowalna Bardzo dobra Nie Tak Razem Źródło: Opracowanie własne. Przeprowadzone obliczenia statystyczne nie pozwoliły na przyjęcie postawionej hipotezy, że jakość użytkowa produktu informatycznego zależy od udziału użytkowników końcowych. Wartość obliczonej staty-

8 588 Krzysztof Redlarski, Beata Basińska styki 2 = 0,48 była mniejsza od wartości statystyki testowej 2 = 2,71 (dla α = 0,10 oraz liczby stopni swobody df = 1) i nie osiągnęła poziomu istotności statystycznej (p = 0,488 ). W dalszej kolejności weryfikowano związek pomiędzy jakością użytkową projektu informatycznego, a stopniem innowacyjności tego produktu. Na rys. 4 przedstawiono histogramu zagregowanych odpowiedzi uzyskanych od respondentów badania ankietowego. Rysunek 4. Odpowiedzi dla zmiennych udziału użytkownika i typu produktu Źródło: Opracowani własne. Wynika z niego, że większość badanych projektów realizowana była z udziałem użytkowników końcowych. Tylko jeden przypadek przedstawiał innowacyjny produkt realizowany bez udziału użytkowników. Szczegółowe dane oceny jakości użytkowej projektu, w których uczestniczyli użytkownicy, w zależności od stopnia innowacyjności produktu zaprezentowano w tab. 2.

9 Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach 589 Tablica 2. Kontyngencja typu produktu i udziału użytkownika w projekcie IT Udział Typ produktu Razem Użytkownika Odtwórczy Innowacyjny Nie Tak Razem Źródło: Opracowani własne. Wartość obliczonej statystyki 2 = 3,46 była większa od wartości statystyki testowej 2 = 2,71 (dla α = 0,1 oraz liczby stopni swobody df = 1) i osiągnęła poziom istotności statystycznej (p = 0,056). Siła tego związku była przeciętna (φ = 0,34). Podsumowując wyniki badania, w analizowanej grupie nie potwierdzono, że jakość użytkowa projektu zależy od uczestnictwa użytkownika końcowego. Natomiast potwierdzono, że zaangażowanie uczestników końcowych pozostawała w związku ze stopniem innowacyjności produktu informatycznego. Zakończenie Przeprowadzona analiza korelacji zmiennych udziału użytkownika w projekcie i jakości użytkowej produktu końcowego pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków końcowych: 1. Uzyskane wyniki świadczą o braku bezpośredniego związku liniowego pomiędzy jakością użytkową produktu, a udziałem użytkownika w projekcie IT. 2. Uzyskane wyniki świadczą o występowaniu bezpośredniego związku liniowego pomiędzy typem produktu, a udziałem użytkownika w projekcie IT. Zaprezentowane badanie ma pewne ograniczenia, do których należy zaliczyć liczebność próby, zastosowana metodę doboru (metoda kuli śnieżnej) oraz przyjęty sposób agregacji danych do dwóch kategorii jakości użytkowej produktu informatycznego. Ponadto, na jakość użytkową produktu mogą mieć wpływ inne zmienne pośredniczące, zarówno związane z atrybutami projektu informatycznego oraz zachowaniem uczestników, takimi jak potrzeba aprobaty społecznej. Interakcja na pięciu poziomach jakości użytkowej projektu informatycznego pokazała tendencję związku pomiędzy udziałem użytkownika w projekcie IT, a jakością użytkową produktu. Jednak udział użytkownika nie miał

10 590 Krzysztof Redlarski, Beata Basińska związku z jakością użytkową (przy przyjęciu dwóch kategorii jakości akceptowalnej i bardzo dobrej), ale typ produktu uwzględniający stopnień jego innowacyjności wymagał angażowania użytkowników końcowych w projekcie IT. Zaletą zaprezentowanej pracy są badania przeprowadzone na rzeczywistych projektach informatycznych. Uczestnikami badania były osoby zajmujące się zawodowo realizacją projektów IT, w różnych obszarach jej aktywności. Autorzy pracy chcieli przybliżyć przyczynę rosnącej liczby niepowodzeń w realizacji projektów IT. Dostępne są bowiem w literaturze przedmiotowej modele, metody i narzędzia prowadzące do skutecznego zarządzania projektami. Jednak z drugiej strony praktyka projektów IT pokazuje, że wciąż istniej potrzebne ich doskonalenia. Zarządzanie projektami informatycznymi ukierunkowanymi na zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji użytkowników należy niewątpliwie do szczególnych istotnych obszarów ryzyka projektów. W ramach kontynuacji prac zalecane jest przeprowadzenie dodatkowych badań z uwzględnieniem większej grupy projektów IT, zarówno klasycznych, jak i innowacyjnych, oraz z uwzględnieniem kilku poziomów zmiennych. Warto też podjąć próbę zidentyfikowania innych zmiennych pośredniczących, które mogą modyfikować zależność pomiędzy udziałem użytkowników w projektach IT a ich jakością użytkową. Literatura 1. Berkun S. (2006), Sztuka zarządzania projektami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice. 2. Bliźniuk G. (2005), Społeczeństwo informacyjne 2005, Nowak Jerzy S. (red.), Wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice. 3. Chmielarz W. (2010), Projektowanie systemów informatycznych, Informatyka gospodarcza Tom 1. Warszawa. 4. Frączkowski K., Dabiński A., Grzesiek M. (2011), Raport z polskiego badania projektów IT 2010, dostęp dnia Górniak J., Wachnicki J. (2010), Pierwsze kroki w analizie danych. SPSS for Windows, SPSS Polska, Kraków. 6. Jayaswal B. K., Patton P. C. (2008), Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzędzia projektowania, Helion.

11 Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach Johnson J. (2007), CHAOS Rising. Standish Group. The Standish Group Report, West Yarmouth. 8. King B. M., Minium E. W. (2009), Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 9. Kisielnicki J., Sroka H. (2001), Systemy informacyjne dla biznesu. Informatyka dla zarządzania, Wydanie II. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. 10. Nielsen J. (1993), Usability Engineering, Morgan Kaufmann, San Francisco. 11. Nielsen J. (2011), Usability 101: Introduction to Usability. Jakob Nielsen's Alertbox, dostęp dnia Randall D. M., Fernandes M. F. (1991), The social desirability response bias in ethics research. Journal of Business Ethics, 10, Sikorski M. (1996), Quality Models in Usability Evaluation of Business Management Software, In: Proceedings of ECCE 8 - the 8th European Conference of Cognitive Ergonomics, Granada. 14. Sikorski M. (2000), Zarządzanie jakością użytkową w przedsięwzięciach informatycznych, Monografia Nr. 17, Wyd. Politechniki Gdańskiej. 15. Sikorski M. (2010a), Projektowanie interfejsu użytkownika, Informatyka gospodarcza Tom 1, Warszawa. 16. Sikorski M. (2010b), Interakcja człowiek-komputer, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa. 17. Zając K. (1982), Zarys metod statystycznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Wydanie III, Warszawa. Streszczenie Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród 30 uczestników projektów informatycznych, reprezentujących różnorodne przedsiębiorstwa. Uzyskane dane zostały poddane analizie ilościowej z wykorzystaniem metody 2, której zadaniem było ocena stopnia korelacji występującego pomiędzy udziałem użytkowników końcowych, a jakością użytkową produktu. Wyniki badań skupiają się wokół poszukiwań rozwiązania problemu określanego w literaturze przedmiotowej mianem konfliktu interesów jakościowych. Słowa kluczowe zarządzanie projektami IT, użyteczność, projektowanie

12 592 Krzysztof Redlarski, Beata Basińska Impact of User Participation on Usability in IT Projects (Summary) This article presents the results of research conducted among 30 participants in IT projects representing a variety of companies. The data were quantitative analyzed using 2 method. Task of this method was to assess the degree correlation existing between the end-user and the usability of the product. The results cluster around finding a solution of the problem known as a conflict of qualitative interest in the literature. Keywords IT project management, usability, design

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii. mgr Urszula Ryciuk ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM MIĘDZYORGANIZACYJNYM W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W BUDOWNICTWIE

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii. mgr Urszula Ryciuk ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM MIĘDZYORGANIZACYJNYM W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W BUDOWNICTWIE Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii mgr Urszula Ryciuk ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM MIĘDZYORGANIZACYJNYM W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W BUDOWNICTWIE Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego

Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego dr Mirosław Dyczkowski Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: miroslaw.dyczkowski@ae.wroc.pl Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów biznesowych w systemach workflow

Analiza procesów biznesowych w systemach workflow Zeszyty Naukowe nr 648 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Marek åwiklicki Katedra Metod Organizacji i Zarzàdzania Analiza procesów biznesowych w systemach workflow 1. Uwagi wst pne Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo