PROJEKT BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ------------------------------------------"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Na budowę przyłącza wodociągowego dla istniejącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żorskiej 93-93b w Tychach na dz. nr 1936/85, 1838/77, 3694/77, 4009/77, 2693/77 Obręb 0001 Tychy. Karta mapy: 1 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żorska 93-93b, Tychy WYKONAWCA DOKUMENTACJI: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, ul. Sadowa 4, Tychy OPRACOWANO : Kwiecień, 2015r. Autor opracowania: Autor projektu: mgr inż. Beata Zalot. mgr Roman Tabacki. nr upr. 468/86.

2 OPIS TECHNICZNY Na budowę przyłącza wodociągowego dla istniejącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żorskiej 93-93b w Tychach na dz. nr 1936/85, 1838/77, 3694/77, 4009/77, 2693/77. I. Przedmiot i zakres opracowania II. Podstawa opracowania projektu III. Charakterystyka istniejącego terenu i uzbrojenia IV. Uzasadnienie budowy przyłącza wodociągowego V. Opis projektowanego przyłącza wodociągowego a- Materiał na budowę przyłącza b- Roboty montażowe c- Montaż przewodów d- Dobór średnicy przyłącza oraz wodomierza e- Zabezpieczenia antykorozyjne f- Próba szczelności, płukanie, dezynfekcja g- Uzbrojenie przyłącza wodociągowego h- Roboty ziemne, układanie rur w wykopie VI. Uwagi końcowe VII. Informacja BIOZ

3 OPIS TECHNICZNY Na budowę przyłącza wodociągowego dla istniejącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żorskiej 93-93b w Tychach na dz. nr 1936/85, 1838/77, 3694/77, 4009/77, 2693/77. I. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żorskiej 93-93b w Tychach. Inwestorem robót jest Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żorska 93-93b, Tychy. Budowa przyłącza przebiegać będzie w rejonie pasa drogowego w ul. Żorskiej począwszy od wodociągu źródłowego Ø160mm z rur PE, punkt 1, aż do punktu 3, w którym znajdować się będzie zestaw wodomierzowy. Przyłącze zaprojektowano pod istniejącą drogą asfaltową, przechodząc przez działki nr 1936/85, 1838/77, 3694/77 będące w zarządzie MZUiM w Tychach, działkę nr 4009/77 będącą własnością Infra Sp. z o.o. i działkę nr 2693/77 będącą własnością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żorskiej 93-93b. II. Podstawa opracowania projektu. warunki przyłączenia do sieci wodociągowej nr TS/MSi/T/66/67/11687/2894/2014 z dn r. wydane przez RPWiK Tychy S.A. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z nakładką uzbrojenia i ewidencji, zgody właścicieli gruntów na wejście w teren, uzgodnienia branżowe obowiązujące przepisy i normatywy. III. Charakterystyka istniejącego terenu i uzbrojenia. Obszar objęty niniejszym projektem znajduje się w rejonie pasa drogowego ul. Żorskiej w Tychach. Uzgodnienia branżowe wykazują, że na terenie objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie: istniejąca napowietrzna linia kablowa oświetleniowa istniejąca kanalizacja sanitarna istniejąca kanalizacja deszczowa

4 istniejący wodociąg będący własności RPWiK S.A. Tychy IV. Uzasadnienie budowy przyłącza wodociągowego. Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 Ø110 x 6,6 mm, Pn 1,5 MPa. Budynek zasilany będzie jednym przyłączem, dochodzącym do klatki nr 93b, a następnie za wodomierzem głównym instalacja będzie się rozdzielała na pozostałe klatki, zapewniając dostawę wody na cele socjalno-bytowe (woda zimna do celów socjalno-bytowych w poszczególnych lokalach oraz woda zimna dla zasilania węzła cieplnego c.o. i c.w.u.). V. Opis projektowanego przyłącza wodociągowego a. Materiał na budowę przyłącza Projektowany wodociąg od włączenia w ul. Żorskiej od pkt 1, aż do pkt 3 (do węzła wodomierzowego), zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 Ø110 x 6,6 mm i długości 18,5 m. b. Roboty montażowe Na przyłączu zaprojektowano zasuwę żeliwną kołnierzową Dn100 Pn1,6 MPa. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty oraz dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Połączenia z armaturą wykonać za pomocą kołnierzy. Zestaw wodomierzowy zgodny z rys. nr 4 należy zabudować w piwnicy, zgodnie z rys. nr 5, na pierwszej ścianie zewnętrznej budynku, max. 1,5 m od miejsca przejścia przez tą ścianę oraz należy przełączyć wewnętrzną instalację wodociągową. Ponadto po realizacji niezależnego przyłącza wodociągowego do budynku, należy dokonać trwałego odcięcia instalacji od obecnego układu zasilania w wodę zimną, c.o. i c.w.u. w porozumieniu z przedstawicielami pozostałych wspólnot. Pod armaturę w węźle wodociągowym osadzić bloczki betonowe wg normy BN- 81/ Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. Dokonać oznakowań zamontowanej armatury tabliczkami oznaczeniowymi, zamocowanymi na słupach lub ogrodzeniach w uzgodnieniu z właścicielami gruntu, zgodnie z normą PN-86/B Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociągów. Bezpośrednio na przyłączu poprowadzić drut lub linkę miedzianą 1,5 mm 2 w otulinie igielitowej, a na obsypce piaskowej na przyłączu ułożyć taśmę sygnalizacyjną z

5 wkładką metaliczną, koloru niebieskiego, końcówki w/w mają być wyprowadzone do skrzynek ulicznych, w miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze głównym węzła wodomierzowego zamontowane uchwytem w sposób trwały. Końcówki drutu/linki i taśmy wyprowadzić do zasuwowej skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy. Na rurach przewodowych osadzanych w rurze ochronnej należy wyprzedzająco zamontować płozy prowadzące, następnie po ułożeniu rury przewodowej w rurze ochronnej na końcówkach zainstalować manszety. Głębokość ułożenia wodociągu winna zabezpieczyć przewód przed zamarzaniem i wynosić 1,5 m od wierzchu rury, zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku. Profil projektowanego przyłącza wodociągowego przedstawiono na rys. nr 3 Układanie przewodu może odbywać się po uprzednim przygotowaniu podłoża. Złącza rur winny pozostawać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. c. Montaż przewodów Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z profilem rys. nr 3. Rury i kształtki łączyć przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. Wyprzedzająco dno wykopu wyprofilować dla zachowania spadków wynikłych z części rysunkowej j.w. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać poprzez trójnik oraz tuleję kołnierzową, i zasuwę Dn100. Na istniejącym wodociągu w ul. Żorskiej należy poprzez tuleje zabudować zasuwę Dn 100 (pkt. 1). Skrzynki zasuwowe osadzić na bloczkach betonowych, a na zewnątrz obrukować. Złącza rur winny pozostawać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Armaturę w węzłach osadzić na bloczkach betonowych. Dokonać oznakowań zamontowanej armatury tabliczkami oznaczeniowymi zamocowanymi na słupach, murach w uzgodnieniu z właścicielami gruntu. Na rurach przewodowych osadzanych w rurze ochronnej należy wyprzedzająco zamontować płozy prowadzące, następnie po ułożeniu rury przewodowej w rurze ochronnej na końcówkach zainstalować manszety. W miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu z kablem teletechnicznym, należy zabezpieczyć kabel rurą ochronną dwudzielną L= 1,0 m, zgodnie z zapisem w uzgodnieniu branżowym z operatorem telekomunikacyjnym.

6 Przy skrzyżowaniu wodociągu z istniejącym gazociągiem zachować odległość podstawową wynoszącą w pionie 1,5 m, lub zabudować rurę ochronną zgodnie z PN-91/M Przy pracach w obrębie gazociągu należy bezwzględnie przestrzegać przepisy oraz zachować odległości poziome i pionowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r poz. 640). d. Dobór średnicy przyłącza oraz wodomierza Normatywny przepływ wody obliczono wg normy PN 92/B W związku z występowaniem punktów czerpalnych o q n 0,5 dm 3 /s oraz sumą normatywnych wypływów z punktów czerpalnych, zawierającą się w przedziale Σq n > 20 dm 3 /s, zastosowano wzór: q = 1,7 (Σqn) 0,21 0,7,dm 3 /s gdzie: q - przepływ obliczeniowy wody, dm 3 /s q n - normatywny wypływ z punktów czerpalnych, dm 3 /s]. W budynku znajduje się 40 lokali. 36 lokali to mieszkania, pozostałe 4 przeznaczone są pod lokale użytkowe. Rodzaj lokalu MIESZKANIOWE Rodzaj punktu qn, dm 3 /s qn, dm 3 /s Ilość czerpalnego zimna ciepła zimna ciepła płuczka zbiornikowa 0, ,68 natrysk 0,15 0,15 9 1,35 1,35 wanna 0,15 0,15 9 1,35 1,35 zlewozmywak 0,07 0, ,76 1,76 umywalka 0,07 0, ,76 1,76 zmywarka 0, ,70 pralka 0, ,00 natrysk miesz. 0,30 0,30 9 2,70 2,70 wanna miesz. 0,30 0,30 9 2,70 2,70 zlewozmywak miesz. 0,30 0, ,24 3,24 umywalka miesz. 0,30 0, ,24 3,24

7 UŻYTKOWE I II III IV płuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07 umywalka 0,07 0,07 1 0,07 0,07 płuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07 umywalka 0,07 0,07 1 0,07 0,07 płuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07 umywalka 0,07 0,07 1 0,07 0,07 płuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07 umywalka 0,07 0,07 1 0,07 0,07 umywalka 0,07 0,07 1 0,07 0,07 SUMA 35,64 18,74 Σq n = 54,38 dm 3 /s Przepływ obliczeniowy wynosi: q = 1,7 (Σqn) 0,21 0,7 = 1,7 54,38 0,21 0,7 = 3,23 dm 3 /s = 11,6 m 3 /h Dla q = 11,6 m 3 /h dobrano średnicę przyłącza Ø110mm oraz wodomierz WP Dynamic BMF Dn 50 Q n 50. e. Zabezpieczenie antykorozyjne Przewody polietylenowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Armaturę odcinającą tj. zasuwę powlec środkiem antykorozyjnym. Połączenia kołnierzowe w gruncie należy zabezpieczyć folią termokurczliwą przeznaczoną do tego celu, natomiast po zamontowaniu armatury, śruby połączeń należy zabezpieczyć antykorozyjnie środkami nieropopochodnymi. f. Próba szczelności, płukanie, dezynfekcja Próbę szczelności przyłącza należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B :1997 Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania na ciśnienie próbne równe 1,5 raza ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód przepłukać i zdezynfekować do uzyskania pozytywnych wyników badań fizyko chemicznych oraz bakteriologicznych wody.

8 g. Uzbrojenie przyłącza wodociągowego To zasuwa kołnierzowa Dn100 1,6 MPa, z obudową teleskopową zakończona skrzynką uliczną. Zasuwę w gruncie należy oprzeć na bloczku betonowym. Miejsce zabudowy zasuwy oznakować w terenie tabliczką. h. Roboty ziemne, układanie rur w wykopie Przyłącze PEHD 100 PN 1,6 MPa SDR 17 Ø110 x 6,6mm w ul. Żorskiej należy wykonać metodą bezwykopową. Przejścia poprzeczne przez jezdnię należy wykonać na głębokości min. 1,5 m oraz zabezpieczyć rurą ochronną Ø160 mm. Przy wykonywaniu robót w pasie drogowym, podczas prowadzenia przewodu w rejonie sieci oświetlenia drogowego, należy się bezwzględnie stosować do uwarunkowań zawartych w Decyzji nr IKO MC z dnia r. wydanej przez Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Teren po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty jw. poprzedzić odcinkowymi wykopami próbnymi, celem zlokalizowania występującego tam uzbrojenia podziemnego. Przy prowadzeniu robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać zasad BHP wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności z Rozporządzenia MI z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401). Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B (Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania). Wykopy zgodnie z powyższą normą należy zabezpieczyć przed obsypywaniem, przy czym sposób zabezpieczenia wykopów uzależniony jest od warunków gruntowych aktualnych w czasie wykonywania robót ziemnych. Decyzję o rodzaju wykopów i sposobie ich zabezpieczenia powinien podjąć kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Na przejściach i przejazdach ułożyć kładki z barierkami. Po wykonaniu prób szczelności, dezynfekcji i obsypce oraz ułożeniu taśmy sygnalizacyjnej, zamontowane przewody zasypać z zagęszczeniem na całej długości. Nawierzchnie gruntowe po przeprowadzonych robotach doprowadzić do stanu sprzed realizacji. Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć stałymi barierkami i oznakować zgodnie z wymogami Kodeksu Drogowego. Przed rozpoczęciem robót należy trasę wodociągu wytyczyć i oznaczyć palikami. Roboty ziemne dla wodociągu przewiduje się wykonać z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, a także ręcznie celem zminimalizowania szkód.

9 VI. Uwagi końcowe Całość wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych i obowiązującymi przepisami BHP. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B : 1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznej trasy i głębokości uzbrojenia podziemnego. Wszelkie wykopy w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela lub dysponenta uzbrojenia i zgodnie z wytycznymi uzgodnień. Miejsca skrzyżowań z innymi mediami w przypadku zbliżeń do projektowanego wodociągu mniejszych niż normatywne wielkości należy zabezpieczyć rurą dwudzielną samozatrzaskującą. W przypadku stwierdzenia innego rodzaju uzbrojenia, na etapie realizacji robót, dopuszcza się zmiany montażu wodociągu w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.

10 VII. Informacja BiOZ. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r ( Dz.U.nr 120 poz. 1126) informacja powinna zawierać: CZĘŚĆ OPISOWĄ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. W zakres robót wchodzi przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Bieruniu Kolejność realizacji: - geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego uzbrojenia - wykonanie przewiertu - wykonanie podsypki - układanie przewodów w wykopie i wykonanie próby szczelności - pomiar geodezyjny - zasypanie przewodów piaskiem i ułożenie taśmy ostrzegawczej koloru niebieskiego nad wodociągiem - zasypanie wykopu do wysokości terenu istniejącego - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 2. Istniejace obiekty budowlane. To wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przyłączami. 3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej ( licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż: 3m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV 5m - dla linii o napięciu znamionowym, powyżej 1 kv, lecz nie przekraczającym 15kV 10m- dla linii o napięciu znamionowym, powyżej 15 kv, lecz nie przekraczającym 30kV

11 15m- dla linii o napięciu znamionowym, powyżej 30 kv, lecz nie przekraczającym 110kV 30m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Osoby pracujące w pasie drogowym narażone na potrącenia przez pojazdy mechaniczne powinny być zaopatrzone w kamizelki odblaskowe. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dn r). Prowadząc roboty spawalnicze należy przestrzegać następujących zasad: - stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. - sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. - spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu. - do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody oponowe spawalnicze, o właściwie dobranym przekroju. - każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony - stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dn r), wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót, a także o konieczności stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej

12 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Dla umożliwienia ruchu kołowego i pieszego w trakcie prowadzenia robót, nad wykopami należy wykonać mostki drewniane. Przejazdy powinny być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym. Prace prowadzone w pobliżu lub w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami energetycznymi i kanalizacyjnymi prowadzić pod nadzorem ich użytkowników. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: - w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku nie jest przewidziane w doborze obudowy - w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków transportowych powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane powinny być w prowizorycznym budynku socjalno-

13 magazynowym budowy, zabezpieczeniem przed dostępem osób postronnych. Wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenia ochronne, przeciwporażeniowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy. Kierownik budowy powinien posiadać stały dostęp do telefonu z możliwością wezwania służb specjalistycznych lub ratowniczych, których numery telefonów powinny znajdować się na tablicy informacyjnej. Prace należy prowadzić zgodnie z : - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. - Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.Nr 47 z dn r). - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 91 z 2002 r. poz. 811). Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia r- Prawo budowlane kierownik budowy powinien sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r (w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120, poz. 1126).

14

15

16

17

18

19

20 WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK - Wykaz stron postępowania Lp. nr działki właściciel pismo / / /77 Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59, Tychy Pismo nr DDA MAS z dnia: r /77 Infra PA Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 25, Katowice Zgoda z dnia: r /77 Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Żorska 93-93b, Tychy Zgoda nr WM 539 RK/2014 z dnia: r. KA1T/ /7

21 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zaświadczenia projektanta: Zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach projektanta, Zaświadczenie o przynależności projektanta do Śląskiej Izby Inżynierów, Oświadczenie projektanta. 2. Warunki techniczne Do sieci wodociągowej nr TS/MSi/T/66/67/11687/2894/2014 z dn r. wydane przez RPWiK Tychy S.A. 3. Część opisowa Opis techniczny, Zbiorcze zestawienie materiałów, Wykaz właścicieli działek. 4. Część rysunkowa Mapa orientacja skala 1 : rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500 rys. nr 2 Profil przyłącza wodociągowego skala 1 : 100/500 rys. nr 3 Schemat węzła wodomierzowego skala rys. nr 4 Lokalizacja węzła wodomierzowego skala 1 : 100 rys. nr 5 Rzut piwnicy klatka 93b skala rys. nr 6 Schemat montażowy skala rys. nr 7 5. Część formalno prawna - Uzgodnienie TAURON nr TDO11/OMD/DM/128/S14/176834/2015 z dn r. Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa K-10/4738/ /14 z dn r. Uzgodnienie Orange Polska TODDKA.AG /15 z dn r. - Uzgodnienie Netia S.A E/S/15/0042/PT z dn r. Uzgodnienie Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. KU/PS/3317/12/2014 z dn r. Uzgodnienie PEC Sp. z o.o. nr 2014/0074/PE z dn r. Uzgodnienie Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr IKO MC - UM Tychy Zgoda wejścia w teren, pismo z dnia r. Infra Sp. z o.o. Katowice Zgoda wejścia w teren, pismo nr DDA MAS z dnia r. MZUiM Zdoda wejścia w teren, pismo WM539RK/2014 z dnia r.- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żorskiej 93-93B w Tychach Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żorska b nr 12/06/2011 z dnia r. Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żorska b nr 5/2013 Umowa nr WM/X/IK/2014 z dnia r., Wpisana do Centrum Rejestru Umów RPWiK Tychy S.A., Nr umowy 645 z dnia r.

22 Aneks nr 1 z dnia r. do Umowy nr 645 z dnia r. Wypis z rejestru gruntów.

23 ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW Temat: Budowa przyłącza wodociągowego dla istniejącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żorskiej 93-93b w Tychach. MATERIAŁ Szt/ m/ kpl Rury PE100 SDR17 PN10 Ø110 x 6,6 mm (+ 2m) 18,5 m (+2m) Rura Ochronna PEHD 100 Ø160 x 8,2 mm SDR 11 10,5 m Trójnik redukcyjny PEHD100 SDR17 PN10 Ø160/110/160 1 Tuleja kołnierzowa PEHD SDR 17 PN10 Ø110/110mm 2 Zasuwa żel. kołnierzowa klinowa Ø100 mm (PN 10) z trzpieniem, 1 obudową, skrzynką uliczną Kolano elektrooporowe 25 o PEHD 100 SDR 17 Ø110 mm 1 Mufa elektrooporowa Ø160 mm 2 Blok oporowy 1 Drut/linka miedziana 1,5 mm 2 22,5 m Taśma sygnalizacyjna indukcyjna 22,5 m zestaw wodomierzowy wg rys. nr 4 1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 1.1 Zakres projektu 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Przebudowa przyłącza wody 1.4 Uwagi końcowe 2. Załączniki: - uprawnienia budowlane - zaświadczenie ŚIIB - Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu Zdr. Projektowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla zasobu mieszkaniowego zlokalizowanego w Rogoźniku przy ulicy Narutowicza Podmiedze Rogoźnik

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM PROJEKTY-USŁUGI INST. SANITARNYCH I GRZEWCZYCH SŁAWOMIR RABIEGA LASKI ul. MOSTOWA 25 63-620 TRZCINICA PROJEKT BRANŻA EGZ. ARCHIWUM BUDOWLANY SANITARNA 1 1. Obiekt: przebudowa sieci wodociągowej Miechów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel. (0-62) 725-75-05, kom. 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Świdnickiej i ul. Kazimierza Wielkiego wraz z: budową konstrukcji wsporczych pod oświetlenie i trakcję tramwajową, przebudową przejścia podziemnego na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przyłącza wodociągowe, remont sieci wodociągowej ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod. 665 - remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny.... 3 1. Podstawa opracowania:... 3 2. Zakres opracowania:... 3 3. Stan istniejący i uzbrojenie obce:... 3 4. Opis rozwiązań projektowych...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KICIN, GM. CZERWONAK ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH: 128, 414, 442, 444, 451 INWESTOR: PIB MELIOPOZ Ul. Starołęcka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalno usługowy

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalno usługowy PROJEKT BUDOWLANY Przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody i gazu OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalno usługowy dz. nr 293, 294 przy ul. Reymonta i Świętochowskiego w Białogardzie Białogardzkie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85 CZĘŚĆ SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Projektant: mgr inŝ. ElŜbieta Klimek upr. nr GT-V-63/147/77 Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność wykonywania inwestycji.... 3 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBIEKT : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA WODA zlokalizowana na działkach nr: GMINA SUWAŁKI Biała Woda: 240/15,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM PĘPOWA. 192, 193, obręb Pępowo Gmina Pępowo Ul. St. Nadstawek 6, Pępowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM PĘPOWA. 192, 193, obręb Pępowo Gmina Pępowo Ul. St. Nadstawek 6, Pępowo PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM PĘPOWA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ADRES BUDOWY ul. Powstańców Wlkp 63-840 PĘPOWO (Skwer między ul. St. Nadstawek i M. Orłonia) NR EWID. DZIAŁKI INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz.

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz. PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Kopie zaświadczeń i uprawnień 2. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. Opis techniczny 2. Uzgodnienia dokumentacji 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Wypisy z rejestru gruntu 5. Część graficzna : orientacja w skali 1 : 50 000 plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu budowlanego:

Spis zawartości projektu budowlanego: Spis zawartości projektu budowlanego: I. Opis techniczny II. Część rysunkowa Rys. nr 1 Plan sytuacyjny Rys. nr 2 Profil podłużny wodociągu / Schemat montażowy Rys. nr 3 Schemat podejścia pod wodomierz

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa 1. Dane ogólne: Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa Nazwa inwestycji: Sieć wodociągowa w m. Mokra Lewa Inwestor: Gmina Skierniewice ul. Reymonta 23 96-100 Skierniewice 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w Simoradzu na działce nr 147/5

TEMAT : Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w Simoradzu na działce nr 147/5 HYDROEKO Anna Jarząb, 43-400 Cieszyn, ul. Mostowa 1 tel./fax 33 85 81 835 kom. 600 21 58 21 e-mail: biuro@hydroeko.cieszyn.pl INWESTOR : Gmina Dębowiec ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec OBIEKT : Budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY.

SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY. 1. Zlecenie Inwestora. 2. Zakres opracowania. 3. Opis wodociągu. 4. Pomiar zużycia wody. 5. Warunki wykonania i odbioru. B. SPIS RYSUNKÓW. 1. Plan sytuacyjno -wysokościowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r.

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r. 1 I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Odbiornik ścieków. 5. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 6. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przejście sieci wodociągowej pod torami kolejowymi PKP linii nr 153 relacji Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki km 10,0217 (działka nr 65/9) w ramach zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Warunki przyłączenia oświetlenia wydane przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała dnia 07.03.2011 numer WP/R1/133391/11. 2. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27.05.2011 znak UA.6730.387.2011.KNM-MG.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC ŻYWIEC RYNEK 2. PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC ŻYWIEC RYNEK 2. PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC 34-300 ŻYWIEC RYNEK 2 PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron PAŹDZIERNIK 2016 OPIS TECHNICZNY Inwestor: Inwestorem dla przedmiotowego zadania

Bardziej szczegółowo

LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych

LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych ul. Klonowa 22, 11-036 Gietrzwałd tel. 660-425-410, mail: limaterm@gmail.com FAZA: Projekt budowlany TEMAT: Projekt budowlany przyłącza wodociągowego ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN inŝ. Alicja Nowak 44-282 Czernica ul. Reja 1a NIP 642-160-56-20 TEL./0-32/ 4305986 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY Inwestor: Obiekt: Temat: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel. 42 714 01 64; tel./fax 42 715 33 10 694 489 172, 604 795-068 Projekty budowlane Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis techniczny. 2. Zestawienie materiałów 3. Bioz 4. Rysunki 4. Plan sytuacyjny 4.2 Profile 4.3 Rysunek poglądowy zbiornika 5. Załącznik -dokumentacja techniczno-ruchowa OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze wodociągowe Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski 27/66 11.2013 uprawnienia do projektowania w specjalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i 14570 na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice INFORMACJA DOTYCZĄCE BiOZ 1.1 Podstawa opracowania. Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km SPIS TREŚCI 1. Część opisowa 3 1.1 Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo