Symantec Partition Magic 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symantec Partition Magic 8"

Transkrypt

1 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Symantec Partition Magic 8 Instrukcja Obsługi Instrukcja oparta na wersji 8.0 z niniejszą instrukcją możliwe jest użytkowanie także wersji 5.0 DOSTĘPNE WERSJE PRODUKTU Płyta CD-ROM (Bootowalna) (340 MB) Dwie dyskietki 3,5 (Pierwsza bootowalna) Jaka wersja dla kogo? Pierwsze kroki Szybkie Menu Wstępna konfiguracja Tworzenie partycji Usuwanie partycji Ustaw. Aktywnej part. Odkrywanie part. Ukrywanie part. Zmiana rozmiar. part. Format Konwers Łączenie s.3 s.5 s.6 s.7 s.7 s.7 s.7 s.9+ Wersja na dyskietkach Wersja z dyskietkami służy tylko do uruchamiania produktu w trybie Offline (czyli poza systemem). W tej wersji nie można instalowad produktu. Plusy Obsługa poza systemem w komputerach bez napędów CD/DVD Minusy Brak możliwości instalacji produktu Wolne działanie (niski transfer z dyskietek) Wersja na CD-ROM Wersja na CD to pełna wersja i służy zarówno do użytkowania w trybie Online jak i Offline, a zatem w systemie jak i poza nim. Możliwa jest instalacja produktu oraz bootowanie z płyty CD-ROM. Plusy Szybkośd działania Użytkowanie w systemie Użytkowanie poza systemem Możliwośd wygenerowania dyskietek bootowalnych (wersji dyskietkowej) Minusy Koniecznośd posiadania napędu CD/DVD Instalowad czy nie? NIE INSTALUJ Jeśli sporadycznie zmieniasz partycje lub ich parametry czy kolejnośd. Jeśli chcesz skorzystad z produktu jednorazowo. Konieczne będzie posiadanie sprawnych dyskietek lub płyty CD z produktem. ZAINSTALUJ Jeśli często zmieniasz partycje lub dyski twarde. Jeśli chcesz korzystad z produktu w systemie wielokrotnie - zainstaluj go. Płyta CD lub dyskietki nie są wymagane do użytkowania programu w trybie Online. Jeśli system nie podniesie się (ulegnie uszkodzeniu) - zawsze możesz

2 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Instalacja i uruchamianie uruchomid produkt w trybie Offline. Instalacja Po włożeniu płyty do napędu uruchamia się autostart umożliwiający przejście do procesów instalacyjnych programu. Jeśli program jest już zainstalowany można uruchomid go z Menu Start. Jeśli PartitionMagic jest już zainstalowany przejdź do kroku Uruchamianie Online. Jeśli nie chcesz instalowad przejdź do kroku Uruchamianie Offline. Rys Ekran z którego należy wybrad opcję PartitionMagic. Rys Ekran 2 na którym należy wybrad opcję Install. Instalacja jest intuicyjna. Przebiega szybko i sprawnie. Podczas instalacji należy wybrad wszystkie składniki produktu. Po zakooczeniu instalacji produkt jest gotowy do użytkowania w systemie (tryb Online). Do uruchamiania w trybie Offline instalacja nie jest konieczna. Uruchamianie Online Skrót do programu znajduje się w Menu Start/Wszystkie programy/norton PartitionMagic 8.0/Norton PartitionMagic 8.0. Offline Włóż płytę CD lub pierwszą z dwóch dyskietek do odpowiedniego napędu CD/FDD i zrestartuj komputer. Pamiętaj o ustawieniu w BIOS`ie komputera by wykonad rozruch z napędu CD lub odpowiednio z napędu dyskietek. Bootowanie musi nastąpid w nośnika zawierającego produkt. Jeśli korzystasz z dyskietek będziesz poproszony o wymienienie dyskietki na dyskietkę z programem (dyskietka 2 z 2).

3 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Obsługa programu Offline Ze względu na spore podobieostwo opcji w trybach Online i Offline (lekkie różnice w interfejsie) przedstawione zostaną jedynie instrukcje trybu Online. Czasami tryb Online wymaga restartu komputera. Istnieją również pewne operacje, których nie można przeprowadzid w systemie - przykładem jest formatowanie dysku systemowego - potrzebne użycie poza systemowe produktu Symantec PartitionMagic 8. Online Wstępna konfiguracja Program zaraz po uruchomieniu należy poprawnie skonfigurowad. W Menu General odnajdź opcję Preferences i wybierz ją. Patrz Rys 1.1. Rys 1.1 Usytuowanie opcji Preferencje. Gdy okno Preferencji otworzy się opcję Skip Bad sectors check 1 skonfiguruj tak, by zaznaczyd pomijanie dla wszystkich dysków fizycznych. Patrz Skip Bad sectors check [jako. Pomio sprawdzanie błędnych sektorów+. Opcja ta, gdy jest włączona - przyspiesza procesy formatowania. Wyłączaj pomijanie tylko gdy chcesz sprawdzid Twoje dyski (jeśli nie jesteś pewny ich poprawnej struktury); w innych przypadkach sprawdzanie błędnych sektorów jest zbędne i znacznie wydłuża procesy. Podsumowując: Zaznacz opcję pomijania jeśli chcesz przyspieszyd, nie zaznaczaj jeśli chcesz wydłużyd procesy.

4 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Rys 1.2. Poprawna konfiguracja w opcjach Preferencji. Komentarz: Ilośd dysków i ich pojemności są rzeczą indywidualną. Swobodna obsługa Możesz obsługiwad program w wieloraki sposób Używając menu górnego Używając kreatorów (lewa strona ekranu) Używając graficznych postaci dysków i partycji (prawa strona okna) Rys 1.3. Obsługa z wykorzystaniem graficznej prezentacji dysków/partycji. Masz do wybrania trzy ważne opcje Apply Zastosuj Undo Cofnij zmianę

5 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Throw away all changes - odrzud wszelkie zmiany Rys 1.4. Przyciski Undo i Apply w lewym dolnym rogu okna. Wszelkie operacje które będziesz konfigurowad będą planowane do wykonania. Zostaną wykonane dopiero po wybraniu opcji Apply. Jeśli podczas planowania będziesz chciał cofnąd swój ruch zrobisz to wybierając opcję Undo. Jeśli pogubisz się - wybierz opcję Throw away all changes i zacznij planowanie od nowa lub zakoocz działanie programu. Jeśli skooczysz planowad i będziesz gotowy do realizacji zaplanowanych działao wybierz opcję Apply Jeśli chcesz cofnąd ostatnią zmianę wybierz opcję Undo. Rys 1.5. Przyciski Cofnij, Cofnij wszystko oraz Zastosuj wszystko. Tworzenie partycji *Create + PODSTAWOWE INFORMACJE Każda operacja może spowodowad utratę/uszkodzenie danych (najlepiej wykonywad operacje na pustych dyskach/partycjach) Maksymalnie 4 partycje na jednym dysku fizycznym Jedna partycja musi byd aktywna na dysku fizycznym System powinien byd zainstalowany na partycji aktywnej (Status: Active) Pozostałe partycje powinny byd widoczne (Status: None) Podczas uaktywniania partycji opcją Set Active inne partycje stają się ukryte (Status: Hide) Status: Hide należy zmienid za pomocą opcji Unhide Partition w ten sposób uzyskujemy Status: None Partycję można utworzyd na obszarze nieprzydzielonym (Unallocated space) Jeśli nie możemy przekonwersotad partycji można ją usunąd i utworzyd od nowa. Przenoszenie/Przesuwanie partycji przesuwa dane co przedłuża procesy. Sprawdzanie Badsektorów wydłuża operacje Secure Erase - chronione usuwanie zwiększa czas trwania.

6 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Aby utworzyd partycję najedź myszką na obszar nieprzydzielony któremu chcesz przydzielid partycję. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Create. Create as Utwórz jako: Primary Partition Logical Partition (Zalecane) Partition Type typ partycji NTFS (Zalecane Win 2000/NT/XP/Vista), FAT32 (Zalecane Win 95/88/Me), FAT, Unformatted Niesformatowana (przeznaczona do formatowania w przyszłości) Inne; Label Etykieta partycji; Size Rozmiar partycji; Cluster Size Default (Zalecane), Inne (Tylko dla zaawansowanych świadomych użytkowników). Drive Letter Litera dysku(partycji) Cluster Size Usuwanie partycji [Delete] Aby usunąd partycję najedź myszką na partycję którą chcesz usunąd. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Delete.

7 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Możesz usuwad partycje w dwóch trybach Delete Usuo Delete and Secure Erase - Usuo i bezpiecznie wyczyśd. Ta opcja umożliwia przywracanie/odtwarzanie danych ale znacznie wydłuża proces usuwania. Rys 1.6. Usuwanie partycji Ustawianie Aktywnej partycji [Advanced/Set Active ] Aby ustawid partycję jako aktywną najedź myszką na partycję którą chcesz aktywowad. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Advanced a następnie Set Active Ustawianie aktywnej partycji konieczne jest do ustalenia partycji rozruchowej-systemowej. Odkrywanie partycji [Advanced/Unhide Partition] Aby odkryd partycję najedź myszką na partycję którą chcesz odkryd. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Advanced a następnie Unhide Partition. Ukrywanie partycji [Advanced/Hide Partition] Aby ukryd partycję najedź myszką na partycję którą chcesz ukryd. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Advanced a następnie Hide Partition. Zmiana rozmiaru partycji/przemieszczanie partycji [Resize/move] Aby zmienid rozmiar partycji najedź myszką na partycję którą chcesz edytowad. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Resize/Move.

8 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Rys 1.7. Obsługa z wykorzystaniem graficznej prezentacji dysków/partycji. Możesz zmieniad rozmiar partycji oraz jej położenie wykorzystując jej graficzną prezentację. Aby przesunąd - najedź myszką na partycję i przytrzymując lewy przycisk myszy przesuo mysz (Podobnie jak przeciąganie w Windowsie). Aby móc przesuwad partycje - za nią lub przed nią musi istnied obszar nieprzydzielony (graficznie: szary). Aby zmienid rozmiar - najedź myszką na lewą lub prawą krawędź partycji i przytrzymując lewy przycisk myszy przesuo ją. Możesz też zastosowad format liczbowy Minimum size minimalny rozmiar partycji (uwarunkowany istniejącymi już na partycji danymi) Free space before Wolna przestrzeo przed edytowaną partycją New Size Nowy rozmiar partycji po operacji zmiany rozmiaru Free Space After Wolna przestrzeo po aktualnie edytowanej partycji Rys 1.8. Zmiana rozmiaru partycji skrócono koniec partycji.

9 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Rys 1.9. Przesunięcie partycji skróconą partycję przesunięto w prawo. Formatowanie partycji [Format] Aby sformatowad partycję najedź myszką na partycję którą chcesz sformatowad. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Format. Podczas formatowania możesz także nazwad partycję. Etykietowanie/Nazywanie partycji [Label] Aby nazwad partycję najedź myszką na partycję którą chcesz nazwad. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Label. Konwersja typów [Convert] Aby przekonwertowad partycję najedź myszką na partycję którą chcesz przekonwertowad. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Convert. Opcja zaawansowana. Umożliwia konwersję pomiędzy typami partycji.

10 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Łączenie [Merge] Aby połączyd partycje najedź myszką na partycję którą chcesz połączyd. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Merge. Opcja zaawansowana. Umożliwia łączenie partycji. Program sam udostępnia możliwe kombinacje operacji na danej partycji. Rys Łączenie partycji. Przykładowo opcję F:60 GB [NTFS] becomes a folder of D: 20 GB [NTFS] należy zinterpretowad następująco Partycja posiadająca literę F i nazywająca się 60 GB o systemie plików NTFS stanie się folderem na partycji D o nazwie Należy wprowadzid nazwę folderu. Folder taki zostanie utworzony i umieszczony w głównym katalogu partycji o literze D. Zmiana litery dysku/partycji [Advanced/Change Drive Letter] Aby zmienid literedla partycji najedź myszką na partycję której literę chcesz zmienid. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Advanced a następnie Change Drive Letter.

11 Symantec Partition Magic 8 - Instrukcja obsługi 2007 EOP z 11 Sprawdź w poszukiwaniu błędów [Check for Errors] Aby sprawdzid czy partycja zawiera błędy najedź myszką na partycję którą chcesz sprawdzid. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Convert. Opcja zaawansowana. Umożliwia konwersję pomiędzy typami Check for Errors. Zmieo rozmiar klastra [Advanced/Resize Clusters] Aby zmienid rozmiar klastra partycji najedź myszką na partycję na której chcesz zmieniad rozmiar klastra. Kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Advanced a następnie Resize Clusters. Zmiana wielkości klastra umożliwia przyspieszenie pracy dysku tj. większe klastry to mniej klastrów zatem większa szybkośd operacji zapis/odczyt, lecz kosztem utraty pamięci więcej w stosownej literaturze

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks Duże złożenia Poradnik dla użytkowników SolidWorks Poradnik ten przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników SolidWorks, którzy chcą zoptymalizowad wydajnośd swoich złożeo oraz rysunków. Zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG czerwiec 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Instalacja programu... 5 Klucze licencyjne... 5 Interfejs programu... 6 Panel nawigacji... 6 Menu główne... 7 Funkcje grupy Plik...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft

Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft Księga Express STD i Księga Express PRO do bazy danych SQL dla systemu TGSoft Sz@rk KE PRO 1. Wstęp Do przeprowadzenia konwersji konieczne jest wcześniejsze

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo