SUWARY S.A. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUWARY S.A. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU"

Transkrypt

1 SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU PABIANICE

2

3 SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 5 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 8 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości Znaczące zdarzenia i transakcje Zysk na akcję Sezonowość działalności Segmenty operacyjne Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Odpisy aktualizujące wartość aktywów Kapitał podstawowy Dywidendy Emisja i wykup papierów dłużnych Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki) Rezerwy Zobowiązania warunkowe Połączenia jednostek gospodarczych Działalność zaniechana Transakcje z jednostkami powiązanymi Zdarzenia po dniu bilansowym Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) Zatwierdzenie do publikacji... 23

4 BILANS Aktywa Aktywa trwałe Wartość firmy - Wartości niematerialne 8 26 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne - Inwestycje w jednostkach zależnych - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - Należności i pożyczki - Pochodne instrumenty finansowe - Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu umów o usługę budowlaną - Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pożyczki - Pochodne instrumenty finansowe - Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - Aktywa obrotowe Aktywa razem

5 BILANS (CD.) Pasywa Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne (-) - (665) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej - Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane: zysk (strata) z lat ubiegłych - - zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne - - Leasing finansowy - - Pochodne instrumenty finansowe - Pozostałe zobowiązania - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe - - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy - 98 Pochodne instrumenty finansowe - Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania razem Pasywa razem

6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /dane za 12 miesięcy/ Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów /w tym usług/ Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów /w tym usług/ Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) - Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) - Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - Zysk (strata) netto

7 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /dane za 3 miesiące/ Działalność kontynuowana od do od do Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów /w tym usług/ Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów /w tym usług/ Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) - - Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe 1 (125) Koszty finansowe 60 5 Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) - - Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 62 (39) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) z działalności kontynuowanej - podstawowy 2,48 4,48 - rozwodniony 2,48 4,48 z działalności kontynuowanej i zaniechanej - podstawowy 2,48 4,48 - rozwodniony 2,48 4,48 6

8 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW /dane za 12 miesięcy/ Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Przeszacowanie środków trwałych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - Całkowite dochody SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW /dane za 3 miesiące/ Zysk (strata) netto od do od do Inne całkowite dochody Przeszacowanie środków trwałych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody

9 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem Saldo na dzień roku (665) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - Korekta błędu podstawowego - Saldo po zmianach (665) Zmiany w kapitale własnym w okresie roku Emisja akcji - Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - Wycena opcji (program płatności akcjami) - Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością) - Dywidendy - Sprzedaż akcji własnych Przekazanie wyniku finansowego na kapitał (3 529) - Razem transakcje z właścicielami (3 529) Zysk netto za okres roku Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres roku - Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - Saldo na dzień roku

10 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem Saldo na dzień roku (665) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - Korekta błędu podstawowego - Saldo po zmianach (665) Zmiany w kapitale własnym w okresie roku Emisja akcji - Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - Wycena opcji (program płatności akcjami) - Dywidendy - Przekazanie wyniku finansowego na kapitał (7 260) - Razem transakcje z właścicielami (7 260) - Zysk netto za okres roku Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres roku - Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - Saldo na dzień roku (665)

11 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty: Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne - Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych - Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych przez rachunek zysków i strat - Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione z kapitału - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (14) 29 Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne) - Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (41) Koszty odsetek 1 41 Przychody z odsetek i dywidend - Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) - Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - Inne korekty - 47 Korekty razem Zmiana stanu zapasów 450 (89) Zmiana stanu należności (2 743) 788 Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (714) (392) Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych - Zmiany w kapitale obrotowym Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych - Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - Zapłacony podatek dochodowy (759) (1 028) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych 19 Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (2 892) (2 586) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych (20 282) Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych - Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - Pożyczki udzielone - Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych - Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych - Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - Otrzymane odsetki - Otrzymane dywidendy - Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 155) (2 586) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji - Nabycie akcji własnych - Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - Wykup dłużnych papierów wartościowych - Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek (1) (1) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (98) (733) Odsetki zapłacone - (41) Dywidendy wypłacone - Środki pieniężne netto z działalności finansowej (775) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (7 181) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych (41) (41) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

13 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje ogólne Suwary S.A. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi - XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON Siedziba Spółki mieści się przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach, Siedziba Spółki jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Spółkę. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest: -produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych ostrzegawczych znaków odblaskowych, -produkcja środków myjących i czyszczących, -produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych i pozostałych, -pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, -sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. Niniejsze kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia roku. 2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 2.1. Podstawa sporządzenia Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 3 miesięcy zakończony roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Spółki zamieszczono dodatkowo jako dane za okresy porównywalne sporządzone na dzień roku, rok obrotowy za okres od do i za poprzedni rok obrotowy za okres od do. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Walutą sprawozdawczą niniejszego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności Zasady rachunkowości Niniejsze kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, za wyjątkiem następujących zmian standardów i interpretacji zastosowanych od 1 stycznia 2009 roku: MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSSF 8 Segmenty operacyjne, MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Nowelizację MSR 1 Spółka wdrożyła w sposób retrospektywny. Standard nie wpłynął na sytuację finansową oraz wynik finansowy Spółki, lecz wprowadził nowe zasady prezentacji oraz ujawniania informacji. Zasady wyceny oraz ujmowania aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów nie uległy zmianie. 12

14 W efekcie wdrożenia MSR 1 wprowadzono następujące zmiany prezentacji głównych elementów sprawozdania finansowego: Spółka sporządza nowy element sprawozdania finansowego Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Spółka prezentuje odrębnie Rachunek zysków i strat, który zamieszczony jest bezpośrednio przed Sprawozdaniem z całkowitych dochodów. Spółka zmieniła układ Zestawienia zmian w kapitale własnym w pierwszej kolejności prezentowane są zmiany kapitału wynikające z transakcji z właścicielami, a następnie wpływ całkowitych dochodów na kapitał własny wynikający ze Sprawozdania z całkowitych dochodów. Spółka nie posługuje się zmienionymi nazwami poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, korzystając z dopuszczonej przez standard możliwości używania nazewnictwa innego niż w MSR 1. MSSF 8 Segmenty operacyjne MSSF 8 zastępuje MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności i został zastosowany przez Spółkę w sposób retrospektywny. MSSF 8 wymaga ujawnienia informacji o segmentach operacyjnych na podstawie wewnętrznego systemu raportowania dla potrzeb zarządczych. Spojrzenie zarządcze wyznacza sposób wyodrębnienia segmentów oraz pomiar wyników segmentów. A zatem pomiar wyników segmentów operacyjnych może różnić się od zasad rachunkowości wynikających z MSSF. MSR 14 wymagał wyodrębnienia segmentów w oparciu o kryterium ryzyka i poziomu zwrotu z poniesionych nakładów oraz pomiaru wyników segmentów zgodnie z MSSF. Zastosowanie standardu lub interpretacji przed datą ich wejścia w życie W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego zastosowania standardu lub interpretacji. Zastosowanie zmiany MSR 23 nie miało wpływu na wyniki Spółki. Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości W kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym dokonano zmian prezentacji zobowiązań z tytułu faktur kosztowych na przełomie okresów, z innych zobowiązań do zobowiązań z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy. Kwota zmiany na 31 grudnia 2009 roku to 111 tysięcy złotych. 13

15 3. Znaczące zdarzenia i transakcje W okresie objętym kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym wystąpiły następujące zdarzenia: 1. W dniu roku zawarta przedwstępna umowa sprzedaży spółce Suwary Tech Sp. z o.o. nieruchomości położonej w miejscowości Ksawerów-Widzew. Wielkość nieruchomości ha..przewidywana kwota transakcji netto ,00 PLN. Warunkiem realizacji transakcji jest m.in., uzyskanie zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W dniu roku Spółka uzyskała zezwolenie. 2. W dniu roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata Dofinansowanie przyznane Spółce kwota nieprzekraczająca ,00 PLN. 3. W dniu roku Spółka podpisała umowy z BRE Bank S. A. o kredyty inwestycyjne w ramach kredytów technologicznych, a następnie w dniu roku Spółka podpisała umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie dla projektów: - innowacyjna technologia specjalnego systemu chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.wielkość dofinansowania wyniesie ,00 PLN. - wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wielkość dofinansowania wyniesie ,00 PLN. 4. Zysk na akcję Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu podzielony przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru Średnia ważona liczba akcji zwykłych Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Działalność kontynuowana Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 2,48 4,48 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 2,48 4,48 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) - - Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) - - Działalność kontynuowana i zaniechana Zysk (strata) netto Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 2,48 4,48 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 2,48 4,48 Średnioważoną liczbę akcji w 2009 roku wyliczono jako różnicę ogólnej liczby akcji składających się na kapitał podstawowy i liczby akcji własnych posiadanych przez Spółkę = W dniu 28 czerwca 2010 roku dokonano sprzedaży akcji własnych, w związku z tym średnioważona liczba akcji własnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła: (179/365)* /365* =

16 5. Sezonowość działalności Działalność Spółki nie cechuje się sezonowością. 6. Segmenty operacyjne Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Spółkę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji. Spółka na dzień sporządzenia skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego wyodrębnia jeden segment operacyjny. Wynik segmentu operacyjnego wynika z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki analizuje wyniki segmentu operacyjnego na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. W okresie 12 miesięcy 2010 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Spółki w zakresie wyodrębnienia segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów segmentu, które zostały zaprezentowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych: Segment A Ogółem za okres roku Przychody od klientów zewnętrznych Przychody ze sprzedaży między segmentami - Przychody ogółem Wynik operacyjny segmentu Aktywa segmentu sprawozdawczego za okres roku Przychody od klientów zewnętrznych Przychody ze sprzedaży między segmentami - Przychody ogółem Wynik operacyjny segmentu Aktywa segmentu sprawozdawczego Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem zaprezentowanym w rachunku zysków i strat: Wynik operacyjny segmentów Korekty: Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami Korekty razem - - Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (-) (175) (46) Zysk (strata) przed opodatkowaniem

17 7. Rzeczowe aktywa trwałe Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych: Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania Razem za okres roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Sprzedaż spółki zależnej (-) - Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) (7) (40) (1 465) (1 512) Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - Amortyzacja (-) (260) (2 615) (125) (116) (3 116) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) (62) (62) Odwrócenie odpisów aktualizujących - Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - Wartość bilansowa netto na dzień roku za okres roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Sprzedaż spółki zależnej (-) - Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - (17) - (11) (2 223) (2 251) Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - Amortyzacja (-) (258) (2 566) (149) (144) (3 117) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) (62) (62) Odwrócenie odpisów aktualizujących - Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - Wartość bilansowa netto na dzień roku Zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie występują. 16

18 8. Wartości niematerialne Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych: Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe Koszty prac rozwojowych Pozostałe wartości niematerialne Wartości niematerialne w trakcie wytwarzania Razem za okres roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 1 1 Sprzedaż spółki zależnej (-) - Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - Amortyzacja (-) (19) (19) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - Odwrócenie odpisów aktualizujących - Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - Wartość bilansowa netto na dzień roku za okres roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Sprzedaż spółki zależnej (-) - Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - Amortyzacja (-) (40) (40) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - Odwrócenie odpisów aktualizujących - Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - Wartość bilansowa netto na dzień roku

19 9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów Odpisy aktualizujące wartość zapasów: Stan na początek okresu Odpisy ujęte jako koszt w okresie 41 Odpisy odwrócone w okresie (-) (22) Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) Stan na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: Stan na początek okresu Odpisy ujęte jako koszt w okresie Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (316) (572) Odpisy wykorzystane (-) (88) (60) Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) (16) 4 Stan na koniec okresu Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: Liczba akcji Wartość nominalna akcji (PLN) Kapitał podstawowy Akcje wyemitowane w okresach sprawozdawczych: Akcje wg serii / emisji Wartość nominalna serii / emisji Liczba akcji Cena emisyjna (PLN) Data rejestracji serii / emisji Kapitał podstawowy na dzień roku X X.. Kapitał podstawowy na dzień roku X X.. Kapitał podstawowy na dzień roku X X 11. Dywidendy W okresie objętym kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym nie wypłacano dywidendy. 18

20 12. Emisja i wykup papierów dłużnych W okresie objętym kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym zdarzenie nie wystąpiło. 13. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki) W okresie objętym kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym zdarzenie nie wystąpiło. 14. Rezerwy Wartość rezerw ujętych w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały się następująco: Pozostałe rezerwy, w tym na: Rezerwy na świadczenia koszty straty z sprawy pracownicze restrukturyzacji budowlanych umów inne razem sądowe za okres roku Stan na początek okresu Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie Rozwiązanie rezerw ujęte jako (1) (203) (26) (229) przychód w okresie (-) Wykorzystanie rezerw (-) - Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) Stan rezerw na dzień roku za okres roku Stan na początek okresu Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) (52) (52) Wykorzystanie rezerw (-) - Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - Stan rezerw na dzień roku W okresie od do roku rozwiązano rezerwy : 1. podpisanie ugody z Firmą AGENTUR 203 tys. PLN 2. zmniejszenie rezerwy na reklamacje - 26 tys. PLN W IV kwartale 2010 roku zwiekszono rezerwy: 1. Świadczenia pracownicze z innych tytułów niż wynagrodzenia 12 tys. PLN 19

21 15. Zobowiązania warunkowe Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów następująco: przedstawia się Wobec pozostałych jednostek: Poręczenie spłaty zobowiązań - - Gwarancje udzielone - - Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - - Sprawy sporne i sądowe - - Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym - - Inne zobowiązania warunkowe Pozostałe jednostki razem Zobowiązania warunkowe ogółem weksle In blanco tys. PLN 2. umowy zastawnicze tys. PLN 3. umowy warunkowe tys. PLN OPIS SPRAW SĄDOWYCH Przeciwko Spółce Suwary S.A. Sprawa z powództwa pracownika Spółki. Przedmiotem postępowania jest żądanie wypłacenia wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji. Wartość przedmiotu sporu 102 tys.zł., na który utworzono rezerwę.. Z powództwa Suwary S.A. Powództwo dotyczy: - kontrahentów o zapłatę należności handlowych- kwota wierzytelności tys. PLN. - wykonawcy konstrukcji budowlanej - kwota wierzytelności - 265,5 tys. N 16. Połączenia jednostek gospodarczych Nie dotyczy 17. Działalność zaniechana Nie dotyczy 18. Transakcje z jednostkami powiązanymi Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym sprawozdaniu finansowym: Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy Płatności w formie akcji własnych Pozostałe świadczenia Razem

22 Sprzedaż do: Jednostki dominującej Jednostki zależnej Jednostki stowarzyszonej Wspólnego przedsięwzięcia Kluczowego personelu kierowniczego Przychody z działalności operacyjnej Należności Pozostałych podmiotów powiązanych Razem Zakup od: Jednostki dominującej Jednostki zależnej Jednostki stowarzyszonej Wspólnego przedsięwzięcia Kluczowego personelu kierowniczego Zakup Zobowiązania Pozostałych podmiotów powiązanych Razem Pożyczki udzielone ani otrzymane nie występują. 19. Zdarzenia po dniu bilansowym 1. W dniu roku zawarta ugoda o spłatę należności w kwocie 61,8 tys. PLN. 2. W styczniu 2011 roku uprawomocnienie i zakończenie sprawy sądowej z powództwa byłego pracownika Spółki. Wyrok sądowy oddalenie roszczenia wobec spółki na 102 tys. PLN. 2. W dniu roku została rozwiązana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości o powierzchni 3,6566 ha oraz 0,2058 ha położonych w Ksawerowie, pomiędzy Suwary S.A. a Suwary Tech Sp. z o.o. Jednocześnie została zawarta warunkowa umowa sprzedaży powyższych nieruchomości za łączną kwotę tys. PLN netto. 20. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów Nie wystąpiły 21

23 21. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) W okresach objętych skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 3,9603 PLN/EUR, 4,1082 PLN/EUR, średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: ,0044 PLN/EUR, ,3406 PLN/EUR, najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie: : 4,1770 PLN/EUR i 3,8356 PLN/EUR, : 4,8999 PLN/EUR i 3,9170 PLN/EUR. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: Rachunek zysków i strat tys. PLN tys. EUR Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Zysk na akcję (PLN) 2,48 4,48 0,62 1,03 Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 2,48 4,48 0,62 1,03 Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,0044 4,3406 Rachunek przepływów pieniężnych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,0044 4,3406 Bilans tys. PLN tys. EUR Aktywa Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 3,9603 4,

24 22. Zatwierdzenie do publikacji Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu roku. Podpisy wszystkich Członków Zarządu Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Walter Kuskowski Prezes Zarządu Iwona Menes-Malinowska Wiceprezes Zarządu Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Wioletta Kubicz - Kwiatkowska Główny Księgowy 23

SUWARY S.A. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

SUWARY S.A. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU PABIANICE 04.11.2010 SPIS TREŚCI BILANS... 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU PABIANICE 24.02.2011 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY BILANS...

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 4/2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU DO 31 MARCA 2017 ROKU. ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PHZ BALTONA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA PHZ BALTONA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU WARSZAWA, 12.08.2011 R. SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY BILANS... 1 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY. ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU. ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PAMAPOL

GRUPA KAPITAŁOWA PAMAPOL GRUPA KAPITAŁOWA PAMAPOL ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU Rusiec, 31.08.2015 r. 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo