Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania antywirusowego - wznowienie licencji, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, Białystok, woj. podlaskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania antywirusowego - wznowienie licencji, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania antywirusowego - wznowienie licencji, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, podzielony na trzy części (pakiety): PAKIET NR 1: sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ, PAKIET NR 2: sprzedaż i dostawa drukarki kolorowej w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

2 społecznej, PAKIET NR 3: sprzedaż i dostawa oprogramowania antywirusowego - wznowienie licencji. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia w granicach ok. 30 % z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny - dotyczy części zamówienia Pakiet Nr Rozliczenie z Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonego sprzętu. 4. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) termin płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma zapłaty - jak we wzorze umowy - załącznik nr 11a (Pakiet Nr 1), nr 11b (Pakiet Nr 2), nr 11c (Pakiet Nr 3) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: - Wykonawca dostarczy przedmiot umowy jednorazowo, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie później niż w terminie, o którym mowa w pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - przekazanie przedmiotu zamówienia będzie uznane za skuteczne, jeżeli Zamawiający podpisze protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, - określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, e) Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji, - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, - Wykonawca będzie obowiązany do dochowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań umownych oraz do ścisłej i stałej współpracy z Zamawiającym. 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarto we wzorze umowy - załącznik nr 11a (Pakiet Nr 1), nr 11b (Pakiet Nr 2) i nr 11c (Pakiet Nr 3), które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt: PAKIET NR 1: sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku: 1) minimum 5 - letniej gwarancji na dostarczone przełączniki sieciowe typu A, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 2) minimum 5 - letniej gwarancji na dostarczone przełączniki sieciowe typu B, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 3) minimum 3 - letniej gwarancji na dostarczone urządzenie typu firewall, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 4) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczone kable SFP+/SFP+, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 5) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczone moduły światłowodowe SFP+, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 6) minimum 3 - letniej gwarancji na dostarczone komputery typu All-in-One typu A, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 7) minimum 3 - letniej gwarancji na dostarczone komputery typu All-in-One typu B, licząc od daty podpisania protokołu odbioru

3 jakościowego bez zastrzeżeń, 8) minimum 2 - letniej gwarancji na dostarczone zasilacze awaryjne UPS, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 9) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczone drukarki laserowe monochromatyczne sieciowe z duplexem, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 10) minimum 2 - letnia gwarancja na dostarczone routery bezprzewodowe, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 11) minimum 2 - letnia gwarancja na dostarczone karty bezprzewodowe USB, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 12) minimum 2 - letnia gwarancja na dostarczone zewnętrzne dyski twarde, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 13) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczone myszki komputerowe, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 14) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczone klawiatury Qwerty, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 15) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczone switche desktop, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 16) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczoną nagrywarkę zewnętrzną, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 17) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczone notebooki, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 18) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczony skaner, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, 19) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczoną drukarkę termosublimacyjną, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. PAKIET NR 2: sprzedaż i dostawa drukarki kolorowej w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: 1) minimum 1 - rok gwarancji na dostarczoną drukarkę kolorową sieciową z duplexem, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. 7.Informacja o rozwiązaniach równoważnych: a) przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych, b) w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów, lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych, i o walorach estetycznych nie gorszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, c) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, tj. powinien wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowej części zamówienia. Wykonawca

4 może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, b) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, c) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, d) w przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez Podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oryginał). III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5 o PAKIET NR 1: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane) co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego, w tym przynajmniej jedna o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto (w ramach jednej umowy) oraz załączy dowody potwierdzające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, PAKIET NR 2 i PAKIET NR 3: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oryginał). III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oryginał). III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oryginał). III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oryginał). III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

6 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

7 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty a) specyfikacja techniczna- zamieszczona w tabeli Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (Pakiet Nr 1) oraz nr 3 (Pakiet Nr 2) - z parametrami technicznymi sprzętu, który oferuje. Uwaga! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego! b) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu sprzętu, dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547), posiada oznakowanie CE oraz deklarację zgodności wystawioną przez producenta sprzętu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U z 2010r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) - oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym (dotyczy PAKIETU NR 1 i PAKIETU NR 2), c) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1B do SIWZ, w celu wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania komputerowego równoważnego do opisanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - dotyczy Pakietu Nr 1, W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów) (dotyczy PAKIETU NR 1) : d) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne posiadają parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, w szczególności parametry jakości wydruku, wydajności, pojemności tuszu/tonera, takie same lub lepsze niż oryginalne oferowane przez producenta drukarek, do których są przeznaczone - oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym, e) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne zapewniają prawidłową eksploatację drukarek, a ich zastosowanie nie powoduje ograniczeń funkcji i możliwości urządzenia oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzenia (pełna kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń do których są przeznaczone, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, tuszu) - oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym, f) dokumenty, dla wszystkich oferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych, ( np.

8 certyfikaty, karty z testów wydajności, raporty z badań, deklaracje zgodności) potwierdzające zgodność z normami pomiarów wydajności: ISO/IEC norma pomiarów wydajności dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku, lub równoważna, ISO/IEC norma pomiarów wydajności dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku, lub równoważna. Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z wyżej wymienionymi normami winny być wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości lub jednostkę badawczą oraz zawierać formularz z raportu wyników testów pomiaru wydajności, przeprowadzonych zgodnie z w/w normami. W przypadku braku powyższych dokumentów Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty zaświadczenia wystawionego przez producenta urządzeń do których mają być zastosowane równoważne materiały eksploatacyjne lub autoryzowanego dystrybutora tych urządzeń, potwierdzające jakość oferowanych materiałów równoważnych oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych. W przypadku zaoferowania równoważnego oprogramowania antywirusowego - wznowienie licencji (dotyczy PAKIETU NR 3): g) w celu wykazania równoważności, tabelę porównawczą (porównanie obu programów zawierające potwierdzenie równoważności wszystkich dostępnych opcji programu antywirusowego i konsoli zarządzającej) potwierdzone przez Producenta oferowanego oprogramowania lub jego przedstawiciela. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: a) wypełnionego i podpisanego Formularza oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (Pakiet Nr 1) i/lub załącznik nr 3 (Pakiet Nr 2) i/lub załącznik nr 4 (Pakiet Nr 3) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wypełnionego i podpisanego Formularza cenowego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy Pakietu Nr 1, c) pełnomocnictwa podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), d) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy., e) pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

9 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, polegającą na: a) zmianie terminu realizacji zamówienia jeżeli jego niedotrzymanie wynika: - z działania siły wyższej, - w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych oraz przyczyn technicznych uniemożliwiających zakończenie realizacji części lub całości przedmiotu umowy, - z przyczyn zależnych od Zamawiającego, b) możliwości dokonania zmian umowy w zakresie przedmiotu umowy w związku z niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c) zmianie wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT, - zmiany ilości przedmiotu umowy - wówczas zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy, z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych dostaw, bez konieczności zachowania formy pisemnej - dotyczy Pakietu Nr 1, d) dokonaniu zmian umowy w związku z wprowadzeniem podwykonawcy (w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zadeklarował realizację umowy siłami własnymi), rezygnacji lub zmianie podwykonawcy, za wyraźną zgodą Zamawiającego oraz na warunkach określonych w SIWZ, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianą zakresu dostaw planowanych do powierzenia podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego, 2. Wszystkie postanowienia określone w pkt. 1 mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Każda zmiana umowy wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w umowie. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych osób wskazanych do kontaktów między Stronami. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, Białystok, woj. podlaskie.

10 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:45, miejsce: siedziba Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, Białystok, sekretariat.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie, w części dotyczącej Pakietu Nr 2, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1: sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, o następującym zakresie: 1) przełącznik sieciowy typu A - 2 sztuki (tego samego producenta i tego samego modelu), 2) przełącznik sieciowy typu B - sztuk 14 (tego samego producenta i tego samego modelu), 3) urządzenie typu firewall - 1 sztuka, 4) kabel SFP+/SFP+ - 8 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 5) moduł światłowodowy SFP+ - 8 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 6) kabel krosujący światłowodowy jednomodowy 3m ST/LC duplex - 10 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 7) komputer typu All-in-One typu A wraz z oprogramowaniem - 5 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 8) komputer typu All-in-One typu B wraz z oprogramowaniem - 17 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 9) zasilacz awaryjny UPS - 27 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 10) drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z duplexem - 9 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 11) router bezprzewodowy - 12 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 12) karta bezprzewodowa USB - 50 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 13) zewnętrzny dysk twardy - 2 sztuki (tego samego producenta i tego samego modelu), 14) myszka komputerowa - 10 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 15) klawiatura Qwerty - 5 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 16) pendrive 16GB - 10 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 17) switche desktop - 5 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 18) nagrywarka zewnętrzna - 1 sztuka, 19) notebook wraz z oprogramowaniem - 2

11 sztuki (tego samego producenta i tego samego modelu), 20) skaner - 1 sztuka, 21) drukarka termosublimacyjna - 1 sztuka, 22) Materiały eksploatacyjne do oferowanych drukarek (tonery) dla pozycji 10: Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z duplexem- 10 sztuk, 23) Kabel USB 2.0 typu A-B; 1,5m do 2m - 15 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu), 24) Akumulatory AA min mah - 50 sztuk (tego samego producenta i tego samego modelu). 2. Szczegółowe wymagania techniczne, parametry, konfiguracja oraz inne wymagania Zamawiającego określone zostały w załączniku nr 1A do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne do oprogramowania wskazanego w załączniku nr 1A do SIWZ. Przez oprogramowanie równoważne rozumie się takie, które realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy opisane w SIWZ oraz spełnia wymagania określone w załączniku Nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Licencje na oprogramowanie muszą zezwalać na używanie oferowanego oprogramowania przez Zamawiającego. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz musi być fabrycznie nowy, do wytworzenia którego zastosowano wcześniej nieużywane części i materiały, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, kompletny, zapakowany w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji producenta oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego. 6. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi dla tego typu sprzętu, dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności wystawioną przez producenta sprzętu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U z 2010r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) - oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym. Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone i podpisane przez Wykonawcę. 7. Oferowany sprzęt i oprogramowanie powinno posiadać szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji, nośniki, kody, sterowniki i programy konieczne do konfigurowania, uruchamiania oraz wykorzystania części i podzespołów komputera oraz karty katalogowe producenta i karty gwarancyjne w języku polskim, licencje, certyfikaty i deklaracje zgodności. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

12 zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w granicach ok. 30 % z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny. 9. Rozliczenie z Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonego sprzętu. 10. Wymagania w zakresie materiałów eksploatacyjnych do oferowanych drukarek (tonery): 1) Materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe, oryginalnie fabrycznie zamknięte, nie regenerowane, tzn. wykonane z nowych elementów - nowa obudowa, powinny posiadać nowe oryginalne opakowanie chroniące kasetę z tonerem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowanie wewnętrzne), umożliwiające zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem, nie noszące znamion otwierania, zaopatrzone w zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy). 2) Za fabrycznie nowy nie uznaje się materiału, w którym pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. 3) Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne powinny być oznakowane nazwą producenta oraz kodem producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz typ materiału eksploatacyjnego, a także termin jego ważności. Oznaczenia powinny być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem. 4) Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne, bezpośrednio na opakowaniu, powinny posiadać listę urządzeń kompatybilnych z oferowanym materiałem eksploatacyjnym. 5) Okres przydatności dostarczanych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego. 6) Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów regenerowanych, poddawanych procesom ponownego napełniania bądź wymiany jakichkolwiek elementów. 7) Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, tj. wyprodukowanych przez producenta tego urządzenia, do którego dany materiał jest przeznaczony lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych, pod warunkiem że posiadają identyczne lub lepsze parametry w odniesieniu do materiałów oryginalnych, tzn. wytworzonych przez producenta urządzeń do których są przeznaczone i nie powodują negatywnych objawów i wyświetlania ostrzegawczych komunikatów. 8) Wykonawca, który oferuje materiały eksploatacyjne równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca powinien podać w Formularzu oferty: nazwę oraz producenta oferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych, dodatkowo kod (symbol) oraz opis parametrów technicznych (pojemność i wydajność tonera). Jeżeli Wykonawca oferuje produkt oryginalny wpisuje - oryginał - oraz nazwę producenta. 9) W przypadku oferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych za równoważne Zamawiający uzna materiały eksploatacyjne, które spełniają następujące warunki: a) materiały eksploatacyjne powinny być dopuszczone do stosowania przez producenta urządzenia w jego okresie gwarancyjnym, b) powinny być kompatybilne ze wskazanym typem urządzenia, c) powinny posiadać parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, w szczególności parametry jakości wydruku, wydajności, pojemności tuszu/tonera, takie same lub lepsze niż oryginalne oferowane przez producentów danych

13 urządzeń - oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym, d) powinny zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń, a ich zastosowanie nie może powodować uszkodzenia urządzenia lub ograniczenia funkcji i możliwości urządzenia oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzenia, a ich zamontowanie i używanie nie może spowodować utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone, e) nie mogą ograniczać współpracy z oprogramowaniem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, f) oferowane materiały eksploatacyjne równoważne muszą mieć co najmniej taką samą wydajność jak materiały eksploatacyjne produkowane przez producentów zaoferowanych urządzeń (ilość drukowanych stron, pojemność tonera ml, wymiary foli itp.), g) oferowane materiały eksploatacyjne w żadnym stopniu nie powinny naruszać praw patentowych ani innej własności intelektualnej. 10) W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do: a) pokrycia kosztów naprawy urządzenia, w razie stwierdzenia w urządzeniu uszkodzenia lub ujawnienia się wady fizycznej na skutek zastosowania dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego, z przysługującego wynagrodzenia za dostawę oraz dostarczenia na czas niesprawności sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, a gdy naprawa nie będzie możliwa do dostarczenia na własny koszt nowego urządzenia o tych samych parametrach technicznych. Podstawą do wystąpienie z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy będzie pisemna opinia autoryzowanego serwisu producenta urządzenia stwierdzająca przyczyny uszkodzenia urządzenia oraz faktura wystawiona za naprawę. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia na koszt Wykonawcy, c) jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów równoważnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia lub jeśli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych, bądź użycie dostarczonego materiału spowoduje konieczność częstszej konserwacji urządzenia (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych, tj. rolek, wałków, fuserów, itp.), Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany materiału na nowy, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) bez zmiany ceny, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym materiale ( em lub faksem). Wymiana nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowany materiał eksploatacyjny jest równoważny w stosunku do materiału oryginalnego. W związku z tym, Wykonawca, zobowiązany będzie, na potwierdzenie równoważności oferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych, złożyć wraz z ofertą, dla wszystkich oferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych, oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich równoważność z materiałami oryginalnymi oraz potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

14 Zamawiającego, o których mowa w pkt SIWZ. 12. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia jednorazowo, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w terminie o którym mowa w pkt. 4 lit. a SIWZ. 13. Wykonawca dostarczy sprzęt, oprogramowanie i akcesoria komputerowe ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do eksploatacji przedmiotu umowy, w tym szczegółowymi instrukcjami obsługi i konserwacji oraz kartami katalogowymi producenta w języku polskim, kartami gwarancyjnymi, licencjami, certyfikatami i deklaracjami zgodności oraz dokona instalacji i aktywacji oprogramowania na dostarczonym sprzęcie.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 97 o 2. termin wykonania dostawy - 3 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2: sprzedaż i dostawa drukarki kolorowej w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki drukarki laserowej kolorowej sieciowej z duplexem, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Druk jednostronny (monochromatyczny/kolorowy): Min. 25 stron na minutę formatu A4 2 Druk dwustronny (monochromatyczny/kolorowy): Min. 17 stron na minutę formatu A4 3 Rozdzielczość drukowania Min. 600 x 600 dpi z możliwością zwiększenia 4 Maksymalna wydajność Min stron miesięcznie 5 Standardowe wejścia nośników Podajnik standardowy na min. 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na min. 150 arkuszy. Możliwość zwiększenie pojemności wejściowej do co najmniej 900 arkuszy 6 Moduł druku dwustronnego Automatyczne drukowanie dwustronne 7 Pamięć Min. 512 MB 8 Interfejsy USB 2.0 (High Speed) Gigabit Ethernet (10/100/1000) 9 Obsługiwane języki drukarki PCL6, PostScriptTM 3, XPS 10 Systemy operacyjne Windows: Microsoft Windows 8 (wersje 32- i 64-bitowe), Windows 8 RT, Windows 7 (wersje 32- i 64-bitowe), Windows Vista (wersje 32- i 64-bitowe), Windows Server 2008 R1 & R2, Windows 8.1 (dostępny od listopada 2013 r.), Windows XP (wersje 32- i 64-

15 bitowe), Windows 2003, Windows Cluster Server Environment, Windows 2012 Server 11 Warunki gwarancji Min. 1-roczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca powinna posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - załączyć dokumenty potwierdzające, nie później niż w dniu dostawy drukarki.. 12 Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu - należy dołączyć link strony,nie później w dniu dostawy drukarki. 2. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi dla tego typu sprzętu, dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547), posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności wystawioną przez producenta sprzętu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U z 2010r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) - oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym. Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone i podpisane przez Wykonawcę. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego. 3. Wykonawca dostarczy drukarkę, będącą przedmiotem niniejszego zamówienia jednorazowo, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, do siedziby Zamawiającego, w Białymstoku przy ul. Malmeda 8, w terminie w terminie o którym mowa w pkt. 4 lit. b SIWZ. 4. Wykonawca dostarczy drukarkę ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do jej eksploatacji, w tym szczegółową instrukcją obsługi i konserwacji oraz kartą katalogową producenta w języku polskim, kartą gwarancyjną, certyfikatami i deklaracjami zgodności.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 97 o 2. termin wykonania dostawy - 3

16 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET NR 3: sprzedaż i dostawa oprogramowania antywirusowego - wznowienie licencji.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z licencją - wznowienie licencji programu antywirusowego G Data AntiVirus Business 12 (lub nowszej wersji programu) dla 206 komputerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. 2. Licencja powinna uprawniać do rocznego prawa do wsparcia technicznego oraz aktualizacji programu do najnowszych wersji oprogramowania i baz antywirusowych posiadanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oprogramowania G Data AntiVirus Business 12 lub nowszej chroniącego stacje robocze dla 206 komputerów (kontynuacja). 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 4. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego do oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1., od Wykonawcy wymaga się: a) wykazania w ofercie równoważności zaoferowanego rozwiązania w formie tabeli porównawczej (porównanie obu programów zawierające potwierdzenie równoważności wszystkich dostępnych opcji programu antywirusowego i konsoli zarządzającej) potwierdzone przez Producenta oprogramowania lub jego przedstawiciela i dołączenie do złożonej oferty, b) przeprowadzenie pełnej migracji, a w szczególności odinstalowanie na wszystkich wskazanych komputerach we wszystkich lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku na terenie Białegostoku obecnego oprogramowania antywirusowego i zainstalowanie nowego oraz przeszkolenie 5 osób z instalacji, dystrybucji, obsługi programu i konsoli administracyjnej (min. 10 godzin szkolenia, szkolenie dwudniowe, sprzęt i salę szkoleniową zapewni Wykonawca. Miejsce szkolenia: Białystok). Dostawa musi nastąpić w dni robocze w godz. 8:00-14:00 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 98 o 2. termin wykonania dostawy - 2

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo