LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH"

Transkrypt

1 Ćwiczenie nr 6 LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z moŝliwościami, i podstawami programowania programu LabVIEW. 1. Wstęp 2. Opis programu 2.1. Okna robocze 2.2. Linijki narzędzi 2.3. Okno Tools 2.4. Okno Controls 2.5. Okno Functions 3. Podprogram - SubVI 3.1 Panel 3.2 Diagram 3.3 Sprawdzenie poprawności działania 3.4 Wykorzystanie w programie głównym SPIS TREŚCI 1

2 1. Wstęp Wymagania sprzętowe i programowe: Minimum: MB RAM Windows 3.1 Zalecana: 16 MB RAM 2. Opis programu 2.1. Okna robocze Okno główne moŝna całkowicie wyłączyć, wtedy program uruchomi się w opcji New. Otwierają się dwa okna: płyta czołowa (panel) i diagram. Ekran moŝna podzielić na dwie części poprzez wybór z menu Window Tile Left and Right (Rys. 2.1). Rys Wygląd ekranu po zastosowaniu opcji Tile Left and Right. Lewą połówkę moŝna nazwać umownie ekranem obrazującym płytę czołową badanego przyrządu, w skrócie panelem, połówkę prawą arkuszem diagramu, na której umieszczany jest program. LabVIEW jest programem w pełni zgodnym ze środowiskiem Windows. Stąd większość zasad, jakie obowiązują w Windows, ma zastosowanie takŝe w LabVIEW (przechowywanie w schowku, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, przenoszenie elementów między poszczególnymi programami w Windows itd.). PoniŜej podano znaczenie przycisków, które znajdują się w linijce narzędzi Linijki narzędzi Rys Linijka przycisków narzędziowych. Tab.2.1. Wybrane przyciski na linijce narzędzi Przycisk Znaczenie uruchomienie tworzonego programu zapętlenie programu Podświetlenie aktualnie wykonywanej operacji Menu czcionek (zmiana typu, wielkości, koloru etc.) 2

3 2.3. Okno Tools Okno Tools jest oknem, które pozwala na wybór trybu pracy. MoŜe ono być otworzone z menu Window Show Tools Palette (Rys.2.4). Wybór poszczególnych przycisków zmienia rolę i wygląd wskaźnika. Objaśnienie znaczenia poszczególnych symboli znajdujących się w oknie Tools umieszczono w tab.2.2. Rys.2.4. Okno Tools. Tab.2.2. Objaśnienie znaczenia symboli okna Tools. Przycisk Znaczenie Rodzaj kursora umoŝliwiającego zmianę stanu przełączników na panelu. Rodzaj kursora umoŝliwiającego edycję (przesuwanie, zmianę wymiarów itp.) panelu i jego elementów oraz symboli na arkuszu diagramu. Umieszczanie tekstów, zmiana napisów, opisów itp. Łączenie poszczególnych symboli diagramu. Otwieranie okna Controls (Functions). Rodzaj kursora umoŝliwiającego przesuwanie elementów. Zatrzymanie przepływu informacji. Podglądanie przepływających danych. Ustawienie koloru. Wybór koloru. Automatyczny wybór narzędzia 2.4. Okno Controls Okno Controls zawiera elementy za pomocą których przekazuje się informacje do programu oraz elementy, za pomocą których odbiera się wyniki z programu. Okno to moŝna otworzyć z menu Window Show Controls Palette lub po wciśnięciu prawego klawisza myszy na obszarze okna panelu (Rys. 2.5). Tab.2.3. Objaśnienie znaczenia symboli okna Controls. Element Zawartość Numeric elementy wskazujące i pozwalające zmieniać wartość. Boolean elementy przełączające dwupozycyjne. String & Path ciągi znaków i ścieŝki dostępu. Array & Cluster tablice i grupy elementów. List & Table listy i tabele. 3

4 Graph wyświetlacze graficzne. Ring & Enum wybór z listy. I/O elementy kontroli wejść i wyjść. Refnum identyfikacja otwieranych plików. Clasic Control klasyczne elementy sterujące..net &ActiveX elementy ActiveX. Decoretions elementy dekoracyjne. Select a Control wybór z dysku funkcji uŝytkownika. Rys Okno Controls. Objaśnienie znaczenia poszczególnych symboli umieszczono w tab Okno Functions Okno Functions zawiera elementy (symbole) za pomocą których tworzy się strukturę programu. Okno to moŝna otworzyć z menu Window Show Functions Palette lub po wciśnięciu prawego klawisza myszy na obszarze okna diagramu (Rys.2.6). Tab Objaśnienie znaczenia symboli okna Functions. Symbol Funkcja Structures pętle i typy zmiennych (lokalne i globalne). Numeric podstawowe funkcje matematyczne. Boolean funkcje logiczne. String działania na ciągach znaków. 4

5 Array operacje na tablicach. Cluster operacja na grupach elementów. Comparison porównanie. Timing funkcje czasowe i łączące dwa elementy. File I/O operacja na plikach. Waveform operacje na przebiegach. Instrument I/O przyrządy obsługujące wejścia i wyjścia. Mathematics funkcje matematyczne. Application Control sterowanie aplikacją. Graphics & Sound grafika i dźwięk. Report Generation tworzenie raportów. Select a VI wybór programu. Rys Okno Functions. W LabVIEW algorytm programu przedstawia się za pomocą schematu blokowego. Schemat ten pokazuje przepływ danych pomiędzy poszczególnymi elementami. KaŜdy element (symbol) jest reprezentacją graficzną operacji, której poddane zostają dane. PoniŜej przedstawiono symbole niektórych podstawowych operacji matematycznych, logicznych, na stałych tekstowych itp. 5

6 dodawanie dzielenie suma negacja porównanie opóźnienie logiczna stała stała konwersja liczba Pi sinus Asystent numeryczna tekstowa liczb kart DAQ Rys Przykłady ikon funkcji Zgodnie z regułami obowiązującymi podczas rysowania schematów blokowych kaŝdy symbol moŝe mieć wejście (lub kilka) lub/i wyjście (lub kilka). Wejścia zwykle umieszczane są z lewej strony symbolu, a wyjścia z prawej. Dla przykładu podano zapis w postaci graficznej równania paraboli o postaci: y = ax 2 + bx + c. Rys Przykład graficznego zapisu ogólnego równania paraboli. Przesuńmy kursor na prawą część ekranu arkusz diagramu i naciśnijmy prawy przycisk myszki (na linijce narzędzi powinna być wybrana ukośna strzałka). Pojawi się menu Functions. MoŜemy prześledzić zestaw funkcji oferowanych przez LabVIEW (najeŝdŝając na poszczególne symbole-ikony, u dołu będzie pojawiać się tekst informujący o danej funkcji). JeŜeli chcemy poznać dokładniejszy opis symbolu oraz jego konfigurację wejść i wyjść, to po selekcji (zakładamy, Ŝe symbol jest juŝ umieszczony na arkuszu) danego symbolu (jeden klik lewym przyciskiem myszki) naleŝy włączyć Help ctrl-h. W menu Functions, Structs & Constants znajduje się 5 symboli o szczególnym znaczeniu. Oto one: Sequence Case Jest to wiele ramek nałoŝonych na siebie. LabVIEW, ikony na arkuszu diagramu wykonuje równolegle. Tworzona aplikacja wymaga czasami, aby operacje były wykonywane w ściśle określonej kolejności (np. operacje wykonywane na przyrządzie pomiarowym: reset, programowanie funkcji, wyzwolenie pomiaru, odczyt wyniku). Do ustalania kolejności wykonywania operacji słuŝy ikona Sequence. Odpowiada strukturze typu IF... THEN... ELSE (w przypadku dwóch nało- Ŝonych na siebie ramek) lub strukturze SWITCH... CASE (wiele ramek). For Loop Odpowiada strukturze FOR I=0 TO N. Pętla iteracyjna z krokiem równym 1. 6

7 While Loop Odpowiada strukturze WHILE. Pętla wykonywana jest tak długo, aŝ warunek wykonywania nie przybierze wartości False (sprawdzanie warunku odbywa się raz na obieg pętli, symbol zakrzywiona strzałka) Formula Node Blok ten słuŝy do wpisywania formuł matematycznych, które trudno zbudować z poszczególnych ikon z menu Functions. 3. Podprogram Sub VI W punkcie 3 pokazano w jaki sposób w graficznym języku programowania, uŝywanym w LabVIEW moŝna zrealizować funkcje spełniane w standardowych językach programowania przez podprogramy (subroutines w Pacalu i Fortranie czy funkcje w C). W LabVIEW podprogram nazywamy SubVI. Na diagramie reprezentowany jest przez ikonę posiadającą wejścia (lub nie zaleŝy od funkcji spełnianej przez SubVI) i wyjście (lub wiele wyjść). Zwykle staramy się, aby rysunek w ikonie w sposób obrazowy informował nas o realizowanej funkcji. Zalety stosowania SubVI to: czytelny diagram (w LabVIEW dąŝymy do tego, aby poszczególne diagramy mieściły się na jednym ekranie), wielokrotne wykorzystanie podprogramu w wielu miejscach całego programu, łatwiejsze uruchamianie, znacznie prostsza modyfikacja programu. 3.1 Panel Zdefiniujmy funkcję spełnianą przez SubVI. Niech program w zaleŝności od parametru Z (przyjmującego jedną z wartości: 0, 1,2) oblicza wartość funkcji w punkcie X dla następujących postaci funkcji: gdy Z = 0 to y = ax + c gdy Z = 1 to y = ax 2 + c gdy Z = 2 to y = ax 3 + c Pierwszym krokiem jaki wykonamy będzie budowa panelu SubVI. W tym celu (podobnie jak w punkcie 2.2) budujemy następujący panel: Rys Panel budowanego podprogramu (SubVI) JeŜeli nie odpowiada nam podział ekranu na dwie połowy, to wykorzystując opcję Show Panel/Show Diagram z menu Windows moŝna przechodzić z panelu na arkusz diagramu lub z arkusza diagramu na panel. Okienka Zmienna X, Współczynnik a i Stała c moŝna znaleźć w menu Controls-Numeric pod nazwą Digital Control. Okienko Wartość funkcji y = f(x) w tym samym menu pod nazwą Digital indicator. Przełącznik typu funkcji budujemy w niŝej podany sposób: Z menu Controls-Numeric wybieramy symbol Vertical Pointer Slide. 7

8 Po najechaniu kursorem na suwak przyciskamy prawy klawisz myszki i z rozwiniętego menu wybieramy Text Labels. Zwalniamy przycisk myszki. Zamiast liczb opisujących suwak pojawią się oznaczenia min i max. W okienku obok min NajeŜdŜamy kursorem na prostokąt z napisem min (lub max) i przyciskamy prawy klawisz myszki. Z menu wybieramy Text Display i z następnego menu Add Item After. W środkowej części suwaka pojawi się następna pozycja. Na linijce narzędzi wciskamy klawisz A. W okienko obok wpisujemy tekst kwadratowa (naleŝy wykonać podwójny klik lewym klawiszem myszki). Na linijce narzędzi wciskamy przycisk ukośna strzałka i w dowolnym miejscu panelu ustawiamy kursor wykonując pojedynczy klik prawym klawiszem myszki. Zmieniamy napisy max i min na Sześcienna i Liniowa. W tym celu wciskamy przycisk A najeŝdŝamy na tekst np. max, wykonujemy podwójny klik lewym klawiszem myszki, wpisujemy nowy tekst i wprowadzanie kończymy enterem. Następnym krokiem jaki wykonamy będzie przypisanie do panelu SubVI ikony. UmoŜliwi to umieszczanie w konstruowanych diagramach ikony reprezentującej nasz podprogram (SubVI). Wykonajmy poniŝsze czynności: Wciskamy przycisk ukośna strzałka i przesuwamy kursor w prawy, górny róg ekranu, na biały kwadrat (jest to miejsce na ikonę). Wciskamy prawy klawisz myszki i z rozwiniętego menu wybieramy Edit Icon, zwalniamy przycisk. Otwiera się okno: Icon Editor. W menu (umieszczonym w lewym górnym rogu okna Icon Editor) wybieramy (pojedynczy klik lewym przyciskiem myszki) symbol prostokąta (pusty w środku). W polu ikony rysujemy ramkę (np. o wielkości równej całemu polu ikony). Wybieramy symbol ołówka i w polu ikony punkt po punkcie rysujemy symbol f(x). Punkt stawiamy pojedynczym klikiem lewym przyciskiem myszki. Po zakończeniu rysowania naciskamy przycisk OK. W prawym górnym rogu zamiast pustego pola pojawiła się ikona (jej rysunek). Wciskamy ukośną strzałkę i ponownie najeŝdŝamy kursorem na narysowaną ikonę. Przyciskamy prawy klawisz myszki i z menu wybieramy Show Connector. Zamiast rysunku ikony pojawia się kwadrat podzielony na pola. Pola z lewej strony kwadratu symbolizują parametry wejściowe (w skrócie: wejścia). Mamy 4 parametry wejściowe i 4 pola. Pole z prawej strony kwadratu oznacza wartość zwracaną przez podprogram (wyjście). Kursor zmienił postać na szpulka nici. Przypisujemy poszczególnym polom wskaźniki umieszczone na panelu SubVI zachowując zasadę: z lewej strony wejścia, z prawej wyjście. Zaznaczamy pierwsze pole (z lewego, górnego rogu) pojedynczym klikiem lewym przyciskiem myszki. Podobny klik wykonujemy nad wskaźnikiem, który odpowiada polu z kwadratu (w tym przypadku jest to Zmienna X ). Czynność powtarzamy dla kaŝdego pola. Prześledźmy pozostałe opcje z menu (opisy są adekwatne do spełnianych funkcji). NajeŜdŜamy na ikonę w prawym górnym rogu ekranu i przyciskamy prawy klawisz myszki. W celu zabezpieczenia się przed pomyłkowym skasowaniem wykonanej pracy przechowujmy utworzony panel na dysku. Korzystamy z menu File i Save As.... Rys Ikona reprezentująca budowany podprogram 3.2 Diagram W budowie diagramu wykorzystamy konstrukcję typu CASE. Będzie się ona składała z trzech ramek (parametr Z mo- Ŝe przyjąć jedną z trzech wartości: 0, 1, 2). Na diagramie ramki te nałoŝone są jedna na drugą. Sposób tworzenia struktury CASE przedstawia się następująco: Z menu Structs and Constans wybieramy ikonę Case. Powiększamy jej rozmiary tak, aby moŝna było zmieścić elementy realizujące poszczególne funkcje (sposób zmiany wymiarów - patrz punkt 2.4). Pomocne mogą być trzy następne rysunki zamieszczone niŝej. Standardowo struktura CASE składa się z dwóch ramek False i True. Na lewym boku ramki znajduje się tzw. tunel (mały zielony prostokąt ze znakiem? w środku). Jest to miejsce do którego podłączamy wyjście z ikony generującej wartość TRUE/FALSE (lub 0, 1, 2,..., n). W zaleŝności od podanej wartości wykonywana jest zawartość odpowiedniej ramki. Do tunelu podłączamy wyjście z ikony reprezentującej przełącznik trójpozycyjny (nazwany przez nas Typ funkcji ) na arkuszu diagramu jest to niebieski prostokąt. Podłączenie wykonuje się w sposób opisany w punkcie 2.4. Tunel moŝemy 8

9 przesuwać wzdłuŝ lewego boku ramki najeŝdŝając na niego kursorem i przyciskając lewy przycisk myszki. Z chwilą wykonania połączenia następuje zmiana tytułu ramki (napis w prostokącie znajdującym się na górnym boku ramki) z False na 0. Pojedynczym klikiem (lewym przyciskiem myszki) na strzałce znajdującej się obok tytułu ramki zmieniamy ramkę aktualnie znajdującą się na wierzchu stosu ramek. Strzałka w lewo powoduje wywołanie ramki o niŝszym numerze, strzałka w prawo o numerze wyŝszym. Gdy pojawi się ramka o numerze 1, ustawiamy kursor bezpośrednio na ramce (boku) i wciskamy prawy przycisk myszki. Z rozwiniętego menu wybieramy Add Case After. W ten sposób do istniejącego stosu ramek, o numerach 0 i 1, dodaliśmy następną ramkę o numerze 2. W ramkach umieszczamy ikony tak jak to obrazują niŝej zamieszczone rysunki. I tak ramka o numerze (tytule) 0 będzie realizowała funkcję liniową, l funkcję kwadratową, 2 funkcję sześcienną. Podłączamy wskaźniki zewnętrzne do struktury CASE. Wykonujemy połączenia w podobny sposób jak połączenia pomiędzy poszczególnymi ikonami, z tym, Ŝe jeden koniec połączenia zaczepiamy na boku ramki tworząc tunel (teraz o postaci czarnego prostokąta). MoŜna wybrać dowolny bok ramki ale dla zachowania czytelności diagramu dobrze jest przestrzegać zasady: z lewej strony wejścia, z prawej wyjścia. Utworzony panel i diagram chowamy na dysku komendą Save As.. (w menu File). Nazwa pliku moŝna być dowolna. Rys Struktura CASE omawianego przykładu SubVI. 9

10 3.3 Sprawdzenie poprawności dziania Przed wykorzystaniem podprogramu (SubVI) w programie, naleŝy sprawdzić poprawność działania skonstruowanego podprogramu. W tym celu przełączamy się na okno panelu i na linijce przyrządów wciskamy dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym. W odpowiednie okienka wpisujemy wartości x, a, c i wybieramy typ funkcji, następnie uruchamiamy podprogram poprzez wciśnięcie przycisku duŝa strzałka w prawo (znajduje się na linijce narzędzi). Wartości w okienkach moŝna zmieniać w następujący sposób: Najechać kursorem na okienko i wykonać pojedynczy klik lewym przyciskiem myszki. Pojawi się pionowa kreska oznaczająca miejsce wpisywania nowych cyfr (pozostałe klawisze DEL, Back Space, kursory itp. działają standardowo). Najechać kursorem na okienko i wykonać podwójny klik lewym przyciskiem myszki. Wartość istniejąca w okienku moŝe teraz zostać wymazana i zastąpiona przez nową wartość. Najechać kursorem na strzałki (góra, dół) znajdujące się z lewej strony okienka (wskaźnika) i zmieniać wartość liczby w okienku poprzez naciskanie którejś ze strzałek (w górę zwiększamy liczbę, w dół zmniejszamy). Na skutek popełnionych błędów w łączeniu przycisk gruba strzałka w prawo moŝe zmienić kształt na złamana gruba strzałka w prawo. Oznacza to, Ŝe podprogram (dotyczy równieŝ programów) nie moŝe zostać wykonany i nale- Ŝy usunąć błędy. Próba naciśnięcia złamanej strzałki kończy się spisem błędów (w dodatkowym oknie). Wykonując pojedynczy klik lewym przyciskiem myszki na opisie błędu, powoduje na arkuszu diagramu zaznaczenie błędnego elementu (ikona, połączenie). Wówczas naleŝy klawiszem DEL usunąć błędny element i wprowadzić korektę. 3.4 Wykorzystanie w programie głównym PokaŜemy teraz sposób wykorzystania podprogramu w innym programie (nazwijmy go programem głównym). W tym celu zbudujmy panel programu głównego według poniŝszej ryciny. W celu przyspieszenia i jednocześnie ułatwienia sobie pracy część elementów skopiujemy z panelu podprogramu. Kopiowanie, przenoszenie, wklejanie, przechowywanie w schowku, wykorzystywanie w innych programach pracujących w środowisku Windows podlega identycznym regułom jak w Windows. Rys Panel czołowy programu głównego Wskaźnik ekran oscyloskopu znajdziemy w menu Controls, Graph pod nazwą Waveform Graph. Kolejnym krokiem będzie narysowanie diagramu programu głównego. Zastosujemy dwie pętle. Pierwsza typu WHILE będzie główną pętlą diagramu (programu), druga typu FOR LOOP będzie zawierać skonstruowany podprogram (SubVI). Zadaniem pętli FOR LOOP jest generowanie wartości wybranej funkcji dla zmiennej x przyjmującej wartości z przedziału <-1; +1> (krok 0,01). Ikonę zbudowanego podprogramu umieszczamy na arkuszu wybierając z menu Functions linię VI.... Po otworzeniu się następnego okna wyszukujemy plik o nazwie, pod którą podprogram był zapisany. Zaznaczamy ten plik i naciskamy przycisk OK. 10

11 Rys.3-5. Diagram wykorzystujący SubVI F(x) 11

Reprezentacja zmiennych numerycznych

Reprezentacja zmiennych numerycznych Reprezentacja zmiennych numerycznych W menu podręcznym wybieramy Representation, a tam taki format zmiennej, który nam jest potrzebny. UWAGA! Trzeba zwracać uwagę na właściwy dobór formatu zmiennych, aby

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW MathScript and Formula Nodes v1.0

Robert Barański, AGH, KMIW MathScript and Formula Nodes v1.0 MathScript i Formula Nodes (MathScript and Formula Nodes) Formula Node w oprogramowaniu LabVIEW jest wygodnym, tekstowym węzłem, który można użyć do wykonywania skomplikowanych operacji matematycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w środowisku LabVIEW, program do pomiaru napięcia

Podstawy programowania w środowisku LabVIEW, program do pomiaru napięcia Podstawy programowania w środowisku LabVIEW, program do pomiaru napięcia LabVIEW jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym firmy National Instruments przeznaczonym do tworzenia oprogramowania do

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zapis plików w VI

Tworzenie i zapis plików w VI Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Front Panel Tworzenie aplikacji rozpoczyna się poprzez umieszczenie i organizacje kontrolek i wyświetlaczy na panelu czołowym korzystając

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH KTP IR PW MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZENIA 1 SYMULATOR SYSTEMU POMIAROWEGO W STANDARDZIE IEC-625.

LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH KTP IR PW MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZENIA 1 SYMULATOR SYSTEMU POMIAROWEGO W STANDARDZIE IEC-625. LABORATORIUM SYSTEMÓW POMIAROWYCH KTP IR PW MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZENIA 1 SYMULATOR SYSTEMU POMIAROWEGO W STANDARDZIE IEC-625.1 Warszawa 2001 SYMULATOR SYSTEMU POMIAROWEGO W STANDARDZIE IEC-625.1

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIENIE MODUŁOWOŚCI (Understanding Modularity)

ZROZUMIENIE MODUŁOWOŚCI (Understanding Modularity) Tutorial pokazuje, jak stworzyć modułowy program. Zaleta oprogramowania w LabVIEW leży w hierarchicznej naturze IV, którą można używać w Block Diagram (Schemacie Blokowym) innej IV. Nie ma ograniczeń w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Animacja trójwymiarowa

Ćwiczenie 6 Animacja trójwymiarowa Animacja trójwymiarowa Wstęp Jedną z nowości Flasha CS4 i wyższych wersji jest tworzenie animacji 3D. Są do tego przeznaczone narzędzia Obrót 3D (W) i Translacja 3D (G). Narzędzia te działają na klipach

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej. Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej. Ćwiczenie 4

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej. Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej. Ćwiczenie 4 Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej Ćwiczenie 4 Zapis danych do pliku w programie LabVIEW 1. Zapis i odczyt sygnałów pomiarowych Do zapisu

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja

Bardziej szczegółowo

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora Symbole graficzne. Uruchamiamy i konfigurujemy program MegaCAD 16.01. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora 1.1. Rysujemy prostokąt Rysujemy prostokąt o wymiarach: 6x2 mm. a) ołówek nr 1 (L1;

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku 1 Wprowadzenie 1.1 Tworzenie projektu (wersja 0.3) Filip A. Sala, Marzena M. Tefelska W celu utworzenia projektu należy uruchomić środowisko LabView i wybrać

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. Treść zajęć: Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu Enterprise Architect (tworzenie nowego projektu, korzystanie z podstawowych narzędzi programu itp.). Enterprise

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl 1.Instalacja Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. 1 Dla instalacji jednostanowiskowej zaznaczamy aplikacje Serwera i Klienta. W przypadku, gdy pilot ma pracować z kilkoma komputerami

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania programu LabView

Podstawy użytkowania programu LabView Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakład Telekomunikacji w Transporcie Podstawy użytkowania programu LabView Opracował : mgr inż. Adam Rosiński Wrzesień 2004 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Panel

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra.

Robert Barański, AGH, KMIW Arrays and Clusters v1.0. Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablice i Klastry (Tutorial: Arrays and Clusters) Poniższy poradnik wprowadza do tworzenia oraz obsługi tablic i typów danych klastra. Tablica składa się z elementów i wymiarów. Jest albo kontrolką, albo

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

2.1. Duszek w labiryncie

2.1. Duszek w labiryncie https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/38741 2.1. Duszek w labiryncie DOWIESZ SIĘ, JAK sterować duszkiem, stosować pętlę zawsze, wykorzystywać blok warunkowy jeżeli. Sterowanie żółwiem, duszkiem lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki w kl. VI. Temat: Praca z edytorem tekstu i edytorem grafiki.

Konspekt lekcji informatyki w kl. VI. Temat: Praca z edytorem tekstu i edytorem grafiki. Konspekt lekcji informatyki w kl. VI Temat: Praca z edytorem tekstu i edytorem grafiki. 1. Przedmiot - informatyka 2. Prowadzący - Joanna Szklarz 3. Czas trwania lekcji - 45 min 4. Temat lekcji poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wprowadzenie do graficznego programowania przyrządów pomiarowych

Ćw. 2. Wprowadzenie do graficznego programowania przyrządów pomiarowych Ćw. 2. Wprowadzenie do graficznego programowania przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Prezentacja podstaw budowy komputerowych systemów pomiarowych (dopasowanie wymogów sprzętowych). Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku

Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku Lab. 3 Typy danych w LabView, zapis do pliku 1 Wprowadzenie 1.1 Tworzenie projektu (wersja 0.4) Filip A. Sala, Marzena M. Tefelska W celu utworzenia projektu należy uruchomić środowisko LabView i wybrać

Bardziej szczegółowo

Ekran tytułowy (menu główne)

Ekran tytułowy (menu główne) Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Oferując ciekawe zadania tekstowe, służy przede wszystkim doskonaleniu umiejętności matematycznych. Program

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych. Jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

1. SFC W PAKIECIE ISAGRAF 2. EDYCJA PROGRAMU W JĘZYKU SFC. ISaGRAF WERSJE 3.4 LUB 3.5 1

1. SFC W PAKIECIE ISAGRAF 2. EDYCJA PROGRAMU W JĘZYKU SFC. ISaGRAF WERSJE 3.4 LUB 3.5 1 ISaGRAF WERSJE 3.4 LUB 3.5 1 1. SFC W PAKIECIE ISAGRAF 1.1. Kroki W pakiecie ISaGRAF użytkownik nie ma możliwości definiowania własnych nazw dla kroków. Z każdym krokiem jest związany tzw. numer odniesienia

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Animacja tekstu

Ćwiczenie 5 Animacja tekstu Animacja tekstu W tym ćwiczeniu stworzymy animowany napis, np. KURS FLASHA. Pobierz przykład (http://jsekulska.kis.p.lodz.pl/studia.htm). Krok 1 Tworzenie tekstu Otwórz nowy plik i ustal rozmiar stołu

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 Instrukcja obsługi ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 1 ActionFX to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie platformami efektowymi i efektami w kinach

Bardziej szczegółowo

Analiza obwodów elektrycznych z zastosowaniem LabVIEW

Analiza obwodów elektrycznych z zastosowaniem LabVIEW POLITECHNIKA OPOLSKA Opole University of Technology KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Department of Mechanics and Machine Design LabVIEW Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Laboratory manual

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5 Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa 1. Opracuj aplikację realizującą obliczenia na podstawie danych wpisywanych w komponencie

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3.3 Pasek narzędziowy

SPIS TREŚCI. 3.3 Pasek narzędziowy SPIS TREŚCI Od Autora 1. WPROWADZENIE 1.1 Czym jest ST6Realizer 1.2 Wersje programu ST6Realizer 1.2.1 ST6Realizer v.2.10 1.2.2 ST6Realizer v.2.20 1.2.3 Realizer II wersja 4.0 1.2.4 Realizer Bronze V.4.00d

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo