luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6"

Transkrypt

1 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji

2 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu 10 Konfiguracja 18 localhost 18 Definiowanie zadań kopii 23 - katalogi do archiwizacji 23 - wykonanie skryptów zasady konfiguracji 25 Uruchomienie serwisów dla klienta Windows 27 Centralne zarządzanie (administracja zdalna) 29 Monitoring 31 - monitorowanie: wolnego miejsca, obciążenia procesora, wykorzystania pamięci w systemie Windows, wolnego miejsca w systemie Unix 31 - monitorowanie logów baz systemu Noe 38 - monitorowanie logów repliki systemu Noe 41 - monitorowanie statystyk baz danych Noe 46 - monitorowanie wykonania codziennych kopii baz danych w systemie Noe 51 - kontrola wykonania kopii baz danych systemu Noe na żądanie 58 Zgodność wersji 61 wersja dokumentu 1.7 str. 2

3 Wstęp. Aplikacja Winadmin Replikator jest programem pozwalającym: 1. wykonać kopię wskazanych plików, katalogów w systemach Windows, 2. monitorować podstawowe parametry w systemach Windows i Unix (Linux), 3. monitorować parametry pracy baz danych systemu Novum Bank Enterptise NOE pracujących w systemie Linux. Realizacja powyższych funkcjonalności wykonywana jest poprzez zastosowanie harmonogramów, które definiowane są dla każdego z modułów z osobna. Wykonanie kopii oraz przekroczenie parametrów monitorujących zakończone jest informacją wysłaną pocztą elektroniczną. Aplikacja pracuje w systemie Windows, moduły monitorujące uruchamiane są jako usługi systemowe. Główne cechy programu: 1. Kopie archiwalne: dedykowany pod system Windows, działa jako usługa systemowa niezależne od logowania w systemie Windows uruchomienie programu, definiowanie według harmonogramu wykonania kopii w systemach Windows (dokumentów użytkowników, programów w tym baz danych po ich zatrzymaniu) - na przykład: kopia katalogu NOE wraz z r-kodami, ustawieniami, wzorami podpisów, logami (z głównego serwera aplikacyjnego oraz serwerów bankowości elektronicznej), kopia katalogu systemu SET-BS, kopia katalogów innych programów, możliwość uruchomienia skryptu w celu wyeksportowania baz danych (tzw. "dump bazy danych), kopia katalogów dokumentów użytkownika, tym: kopie pakowane zewnętrznym programem (zalecany 7za) zawsze pełne archiwum z możliwością uruchomienia rotacji ostatnich 7-dmiu kopii, możliwość uruchomienia zewnętrznego repozytorium kopii, osobne archiwum kopii w zewnętrznym repozytorium na koniec miesiąca (bez rotacji kopia pozostaje do momentu ręcznego jej skasowania), centralne zarządzanie możliwość definiowania kopii z jednego miejsca, wysyłanie powiadomień pocztą na adres administratora po wykonaniu kopii e- mail zawiera informacje o wykonanych archiwach wraz z nazwą, wielkością, datą oraz wolnym miejscem na dyskach twardych. Bezpieczeństwo wykonanych kopii i sposób przechowywania. Aplikacja zwiększa bezpieczeństwo wykonanych kopii poprzez ich dodatkowe składowanie na zewnętrznych serwerach plików, dla każdego wykonanego archiwum możliwe jest ustalenie czasu przechowywania (kopie jednorazowe czy w cyklach siedmiodniowych). Dla archiwum z końca miesiąca możliwe jest ustalenie dodatkowego/innego miejsca przechowywania na dyskach sieciowych. Kopie z końca miesiąca nie podlegają wówczas usuwaniu z dysków sieciowych. wersja dokumentu 1.7 str. 3

4 Centralne zarządzanie. Oprogramowanie umożliwia uruchomienie centrum w którym parametryzować można wykonywanie harmonogramów dla poszczególnych serwerów czy zestawów komputerowych. Poniższy schemat prezentuje jedno z możliwych rozwiązań w zakresie wykonania kopii archiwalnych: 2. Monitoring parametrów systemów Windows, Unix (Linux): wolnego miejsca, obciążenia procesora, wykorzystania pamięci w systemach Windows wraz z powiadamianiem pocztą na wskazany adres administratora o osiągnięciu ustawionej wartości progowej (zbyt małej ilości wolnego miejsca), wolnego miejsca w systemach Unix wraz z powiadamianiem pocztą na wskazany adres administratora o osiągnięciu ustawionej wartości progowej (zbyt małej ilości wolnego miejsca) wartość progowa ustawiana jest dla każdego wolumenu, 3. Monitoring parametrów pracy baz danych systemu Novum Bank Enterprise NOE w środowisku UNIX: nieprawidłowości w bazach danych systemu na podstawie cyklicznej analizy ostatnich zapisów w logach wraz z powiadamianiem pocztą na wskazany adres administratora, wolnego miejsca w bazach danych kontrola wolnego miejsca na zasadzie sprawdzenia wielkości wolnego miejsca w poszczególnych obszarach wraz z powiadamianiem pocztą na wskazany adres administratora w przypadku osiągnięcia wartości krytycznej, poprawności wykonywania kopii baz danych systemu NOE na serwerach zapasowych (replik) wraz z powiadamianiem pocztą na wskazany adres administratora o wykrytych nieprawidłowościach, wykonania kopii baz danych na koniec dnia wraz z powiadamianiem pocztą na wskazany adres administratora (definiowalna lista miejsca sporządzania kopii oraz lista sprawdzanych plików, możliwość dodania kontroli dla katalogu zdalnego NFS), wersja dokumentu 1.7 str. 4

5 prawidłowości podłączenia zasobu zdalnego NFS na serwerze głównym systemu NOE, wykonania kopii baz danych na żądanie według zdefiniowanych parametrów. Co uzyskujemy: 1. W zakresie kopii archiwalnych: automatyzację wykonania kopii aplikacji, danych aplikacji oraz plików bazodanowych, systematyczność wykonania kopii, bezpieczeństwo przechowywanych danych, dostęp do danych w innej lokalizacji (na przykład w centrum zapasowym), odciążenie administratorów od wykonywania kopii, informację o wykonaniu kopii, jedno miejsce do zarządzania konfiguracją, 2. W zakresie monitoringu - kontrolę: wolnego miejsca na dyskach Windows i Unix, wykonania kopii w systemie Noe, logów baz danych systemu Noe kontrola błędów, wolnego miejsca w bazach danych systemu Noe, działania replikacji baz danych systemu Noe. wersja dokumentu 1.7 str. 5

6 Wymagania systemowe 1. System operacyjny: - Windows XP/Vista/7/Windows Serwer Procesor i ilość pamięci operacyjnej: - ilość rdzeni i prędkość procesora jak i wielkość pamięci operacyjnej ram jest opcjonalna im lepsze parametry tym zadania harmonogramu będą wykonywane w krótszym czasie. 3. Przestrzeń dyskowa: - wielkość wolnej przestrzeni dyskowej wymagana jest ilość wolnego miejsca potrzebna do wykonania archiwum zewnętrznym programem jak 7zip, arj czy rar. 4. Firewall - otwarte porty TCP: - dla nasłuchu: port 4440, - dla monitora nasłuchu: 4439, - dla powiadomień pocztą: port 25 (SMTP), port 465 (SMTPS) lub inny wskazany na przykład 587, - dla kopii zdalnych FTP: port 21, wersja dokumentu 1.7 str. 6

7 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo Brak pliku licencji w katalogu głównym programu spowoduje jego uruchomienie w wersji demo. Wersja demo została ograniczona pod względem konfiguracji oraz wykonania. Niektóre opcje są wyłączone, ograniczone jest dodawanie definicji. Wykonanie możliwe jest tylko w zakresie pierwszych dwóch dni tygodnia (poniedziałku i wtorku). wersja dokumentu 1.7 str. 7

8 Instalacja Instalacja programu: a) rozpakować program w dowolnym katalogu na dysku posiadającym wystarczającą ilość wolnej przestrzeni. Zalecane jest jego rozpakowanie w podkatalogu Winadmin zaczynając od głównego katalogu na przykład C:\Winadmin czy D:\Winadmin. Program sporządzając kopię będzie umieszczał archiwum w podkatalogu backup, b) wgrać do katalogu głównego programu aplikację archiwizującą działającą w linii poleceń (w cmd) zalecana darmowa aplikacja 7za.exe, c) wgrać plik licencji do głównego katalogu programu, brak pliku licencji skutkować będzie uruchomieniem programu w wersji demo, d) dokonać konfiguracji w każdym systemie Windows w którym ma być wykonana kopia danych, e) opcjonalnie: skonfigurować firewall e patrz: wymagania systemowe -> firewall - otwarte porty TCP, f) centralne zarządzanie - pobrać zdefiniowane konfiguracje z pozostałych systemów Windows z zainstalowaną aplikacją winadmin, kolejne zmiany możliwe będą do wykonania z jednego poziomu, po dokonaniu zmian należy pamiętać o przesłaniu bieżącej konfiguracji na docelowy serwer/zestaw komputerowy. wersja dokumentu 1.7 str. 8

9 Pierwsze uruchomienie Przy pierwszym uruchomieniu programu zostanie utworzona struktura katalogów oraz niezbędne pliki konfiguracyjne ze startową konfiguracją. Utworzony zostanie plik przechowujący login i hasło użytkownika (dane przechowywane są w formie zaszyfrowanej). W celu utworzenia pliku należy podać hasło serwisowe: lokaj + wersja programu na przykład: lokaj Założony zostanie użytkownik: admin z hasłem: Zmianę hasła można dokonać wybierając opcję menu: Ustawienia -> Zmiana hasła. W celu prawidłowego działania programu w katalogu głównym musi być zapisany plik licencji. Plik licencji może być tylko jeden, zapisane są w nim informacje o dacie wygaśnięcia, Firmie posiadającej licencję oraz nazwie programu. Plik licencji można swobodnie kopiować w ramach danej organizacji. Niektóre opcje konfiguracyjne zostały zabezpieczone dodatkowym hasłem, które znane jest pracownikom serwisu. Zabezpieczenie wprowadzono między innymi dla opcji monitoringu systemu Novum Bank Enterprise NOE. wersja dokumentu 1.7 str. 9

10 Krótka prezentacja programu Winadmin Replikator jest aplikacją działającą w systemie Windows. Składa się z modułu konfiguracyjnego oraz programów wykonywalnych uruchamianych jako serwisy systemowe. Moduł konfiguracyjny programu składa się z elementów grupujących funkcjonalności: 1. Klienta dla systemu Windows. 2. Centralnego zarządzania oraz monitoringu. Funkcjonalności klienta systemu Windows dostępne są po wybraniu z listy hostów lokalnego zestawu (localhost), pozwalają one między innymi skonfigurować: 1. Zaplanowane wykonanie kopii danych lokalnego hosta, dostępne są tutaj opcje/zakładki: Serwis, Ogólne, FTP, Katalogi do archiwizacji, Wykonanie skryptów, Harmonogram. 2. Powiadamianie opcja wykorzystywana zarówno dla klienta systemu Windows oraz centralnego zarządzania i monitoringu. Funkcjonalności zarządzania i monitoringu pozwalają: 1. Zmodyfikować konfigurację klienta systemu Windows niezbędne jest dodanie hosta (adres IP, pobranie konfiguracji, modyfikacja po pobraniu, zwrotne przekazanie konfiguracji do klienta). Funkcjonalność realizowana jest w pierwszej zakładce: Lista hostów 2. Powiadamianie opcja wykorzystywana zarówno dla klienta systemu Windows oraz centralnego zarządzania i monitoringu konfiguracja dostępna po wybraniu z listy hostów: localhost, 3. Monitorować: a) podstawowe parametry systemu Windows: wolne miejsce na dyskach twardych, obciążenie procesora, wykorzystanie pamięci funkcjonalność realizowana przez klienta, monitoring pobiera i analizuje dane b) podstawowe parametry systemu UNIX: wolne miejsce na dyskach twardych funkcjonalność realizowana w systemie UNIX poprzez sukcesywne wykonanie skryptu, monitoring pobiera i analizuje wynik zapisany w pliku tekstowym c) parametry baz danych systemu Novum Bank Enterprise NOE pracujących w systemie UNIX wersja dokumentu 1.7 str. 10

11 d) wykonanie kopii baz danych systemu Novum Bank Entrprise NOE pracujących w systemie UNIX W module konfiguracyjnym możliwe jest również zaplanowanie resetu programów wykonujących serwisów systemu Windows. Zaleca się wykonanie resetu serwisów raz dziennie. Poniższy ekran przedstawia główne okno programu po jego uruchomieniu: Przy pierwszym uruchomieniu nastąpi dodanie odpowiednich wpisów w tym wstępnej zerowej konfiguracji dla localhost (maszyny lokalnej). Wybór konkretnej maszyny spowoduje wyświetlenie kolejnych opcji konfiguracyjnych, jak na poniższych ekranach: a) dla konfiguracji lokalnej wersja dokumentu 1.7 str. 11

12 b) dla konfiguracji zdalnej Dla konfiguracji lokalnej dostępne są dodatkowe opcje: serwis, w których uruchamiane są usługi dla maszyny lokalnej. Uruchomienie należy przeprowadzić jednorazowo dla każdej maszyny lokalnej po dokonaniu pierwszej konfiguracji. Po dodaniu zdalnych hostów do listy wyboru możliwe będzie zarządzanie ich konfiguracją. Poniższy ekran przedstawia dostępne opcje: c) opcje zdalnego zarządzania wersja dokumentu 1.7 str. 12

13 Opcje zdalnego zarządzania działają tylko dla wpisów innych niż localhost. Szybki opis poszczególnych zakładek programu: 1. Lista hostów umożliwia definiowanie i zarządzanie konfiguracjami poszczególnych hostów. 2. Serwis umożliwia instalację, uruchomienie, wyłączenie lub odinstalowanie usług w systemie Windows. Usługi te należy uruchamiać tylko dla danego hosta na którym ma być wykonywany harmonogram zadań. Nie należy uruchamiać na takim zastawie serwisów wyszczególnionych w zakładce monitoring. a) serwis backup odpowiedzialny jest za wykonanie harmonogramu kopii, b) serwis nasłuch odpowiedzialny za zdalne zrządzenia konfiguracją na localhost. Odbiera żądania wysłania i ponownego wczytania konfiguracji z zestawu na którym następuje centralne zarządzanie. Serwis nasłuchuje na porcie c) serwis nasłuch monitor odpowiedzialny za przesyłanie informacji z systemu Windows: - wolne miejsce na dyskach twardych, - obciążenie procesora, - wykorzystanie pamięci. Serwis nasłuchuje na porcie wersja dokumentu 1.7 str. 13

14 W celu prawidłowej pracy na zestawie z centralnym zarządzaniem należy skonfigurować z zakładki monitoring opcję monitorowania wolnego miejsca dla systemu Windows. 3. Ogólne opcje pozwalające wskazać jaki zostanie użyty program do pakowania danych. Wskazanie programu jest obowiązkowe. Zalecany jest darmowy program 7zip, umożliwiający wykonanie pakowania i uzyskanie zbiorów wynikowych powyżej 4 GB. Określamy w opcji również rodzaj stworzonego archiwum. 4. FTP ogólne opcje dla klienta FTP, którym jest wykonywana kopia na serwery plików. Dane o użytkowniku i jego haśle są zapisywane w formie zaszyfrowanej. Definiowane są tutaj katalogi zdalne, gdzie ma być wykonane archiwum dla kopii dziennych i opcjonalnie kopii miesięcznej. System automatycznie rozpoznaje datę ostatniego dnia miesiąca i w przypadku zaznaczenia w zakładce Harmonogram opcji Kopie na koniec miesiąca wykonaj w osobnym katalogu na serwerze kopia zostanie wykonana według odmiennych kryteriów niż w ciągu pozostałych dni. Kopia na koniec miesiąca wykonana na dysku sieciowym nie będzie kasowana, zostanie ona wykonana w katalogu wskazanym w polu Katalog zdalny koniec miesiąca + RRRRMMDD. Podkatalog z datą zostanie założony automatycznie. Wskazane ścieżki muszą być zakończone znakiem /. 5. Katalogi do archiwizacji opcje pozwalające zdefiniować jakie katalogi z maszyny lokalnej mają być spakowane programem wskazanym w zakładce ogólne i przesłane na serwer plików. Z zakładce tej możliwe jest zdefiniowanie jakie usługi systemu Windows mają zostać wyłączone na czas wykonania harmonogramu co umożliwia dokonanie archiwizacji całych katalogów z bazami danych MS SQL, Oracle czy innych (aplikacja nie gwarantuje prawidłowości wykonania kopii katalogów baz danych zaleca się wykonanie również eksportu danych z baz danych). Po wykonaniu archiwizacji usługi są automatycznie uruchamiane. Przed konfiguracją katalogów do archiwizacji należy uzupełnić listę serwerów plików. 6. Wykonanie skryptów opcje pozwalają zdefiniować jakie mają zostać wykonane skrypty, których zadaniem może być wykonanie na przykład eksportu baz danych (na przykład dump z bazy Oracle). Kolejność wykonania harmonogramu jest następująca: a) wykonanie skryptów, wersja dokumentu 1.7 str. 14

15 b) wykonanie katalogów do archiwizacji uruchomienie skryptów przed archiwizacją katalogów daje dodatkowe możliwości pozwalające na wykonanie innych czynności przed uruchomieniem pakowania danych. Przed konfiguracją katalogów do archiwizacji należy uzupełnić listę serwerów plików. 7. Harmonogram opcje pozwalają zdefiniowanie harmonogramu uruchamiającego Wykonanie skryptów oraz wykonanie Katalogów do archiwizacji. 8. Powiadamianie opcje pozwalają uruchomić powiadamianie w formie wiadomości o wykonaniu harmonogramu. Wskazać można dwa adresy na które ma zostać wysłana informacja o wykonaniu. Dane użytkownika i hasła potrzebnego do identyfikacji zapisywane są w formie zaszyfrowanej. Opcje umożliwiają wskazać jakim protokołem jest wysyłana wiadomość SMTP (na porcie 25) SMTPS (na porcie 465) czy innym wskazanym jak na przykład 587. Po dokonaniu konfiguracji możliwe jest przeprowadzenie testu wysyłania wiadomości . Uruchomienie szyfrowanego połączenia SMTP(S) wymaga wgrania do katalogu programu ogólnie dostępnych bibliotek: libeay32.dll oraz ssleay32.dll. Poniższy ekran prezentuje dostępne opcje konfiguracyjne. wersja dokumentu 1.7 str. 15

16 9. Lista serwerów plików jedną z pierwszych czynności jakie należy przeprowadzić jest zdefiniowanie listy serwerów plików. Dane z tej listy wykorzystywane są podczas definiowania opcji: Katalogi do archiwizacji oraz Wykonanie skryptów. 10. Monitoring w skład funkcjonalności wchodzą: a) monitorowanie wolnego miejsca na serwerach/zestawach z zainstalowanym systemem Windows czy serwerach Unix. Dla systemów Windows niezbędne jest uruchomienie usługi Serwis Nasłuch Monitor dostępnej w zakładce Serwis. Dla systemów Unix należy wykonać skrypt uruchamiający polecenie df h z przekierowaniem do pliku. Skrypt powinien być uruchamiany w cronie. System po wskazaniu miejsca docelowego na serwerze z plikiem wynikowym dokona jego odczytu i analizy, alerty zostaną przesłane w formie na adresy wskazane w zakładce Powiadamianie . Dla systemu Windows kontrolowane jest również obciążenie procesora oraz wykorzystanie pamięci. b) monitorowanie logów baz Noe opcja pozwala zdefiniować kryteria alertów, po wykryciu których ma być wysyłana informacja na adresy wskazane w zakładce Powiadamianie . Opcje dostępne są tylko dla systemów Unix. W celu prawidłowego funkcjonowania należy na serwerach Unix zdefiniować skrypty listujące ostatnich XX wierszy do wskazanej lokalizacji. W tym celu można użyć polecenia tail XX baza.lg > ścieżka i plik na serwerze, gdzie XX liczba ostatnich wierszy do zapisania w nowym pliku. c) monitorowanie repliki Noe opcja pozwala monitorować pliki wsrebada na serwerach zapasowych systemu Noe z systemem Unix. Wykrycie nieprawidłowości wersja dokumentu 1.7 str. 16

17 jest przekazywane w formie na adresy wskazane w zakładce Powiadamianie e- mail. d) wykonanie kopii Noe opcja monitoruje wykonanie kopii codziennej systemu Noe na serwerach Unix. System oblicza jaka jest spodziewana data wykonania kopii, w przypadku nieprawidłowości przekazywane są informacje w formie na adresy wskazane w zakładce Powiadamianie . Kontroli podlega również prawidłowość mapowania katalogu NFS z lokalnego serwera plików. 11. Reset serwisów funkcjonalność pozwala wykonać codziennie o wskazanej godzinie restart wszystkich serwisów używanych przez program. Poniższy ekran prezentuje opcje resetu serwisów: wersja dokumentu 1.7 str. 17

18 Konfiguracja localhost Konfigurację programu dla localhost, czyli systemu w którym program ma działać jako klient i wykonywać harmonogram kopii, rozpoczynamy od dwukrotnego wybrania z listy hostów localhost. Po wyświetleniu dodatkowych zakładek: wykonujemy konfigurację w następującej kolejności: 1. Zakładka Ogólne: a) podajemy program do archiwizacji (zalecany program 7za). Program do archiwizacji/pakowania musi być wykonywany w linii poleceń (command line). Musi być wersja dokumentu 1.7 str. 18

19 podana pełna ścieżka ustawienie konfigurujemy dokonując wyboru przyciskiem Wybierz, Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian, tj.: b) wskazujemy parametry kompresji zalecane a, c) składnie zalecany wybór pierwszy: [zip].exe [parametry] archiwum.zip źródło d) rodzaj archiwum zalecany zip e) zaznaczamy: automatycznie wyślij na serwer po wykonaniu archiwum, f) zaznaczamy: wstrzymaj wykonanie harmonogramu jeżeli działa wskazany program, g) zaznaczamy: kolejkowanie zadań Poniższy zrzut przedstawia przykładową konfigurację: 2. Zakładka FTP: a) podajemy adres IP lokalnego serwera plików, b) podajemy użytkownika i jego hasło wskazane jest podanie użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Zapisane dane zostaną zaszyfrowane. c) podajemy katalog zdalny gdzie nastąpi skopiowanie codziennych kopii, katalog musi być założony na lokalnym serwerze plików, d) podajemy katalog zdalny dla końca miesiąca. W tym katalogu na koniec miesiąca zostanie utworzony podkatalog z datą w formacie RRRRMMDD. Katalog dla końca miesiąca musi być założony na lokalnym serwerze plików. Jeżeli na koniec miesiąca kopia ma wykonać się w innym katalogu dodatkowo należy zaznaczyć w zakładce harmonogram: e) podajemy katalog domowy użytkowników. Standardowo katalogiem domowym dla wszystkich użytkowników jest /homes/. Katalog musi być założony na lokalnym serwerze plików. wersja dokumentu 1.7 str. 19

20 Wszystkie katalogi muszą rozpoczynać się i kończyć znakiem /. Zawsze podajemy pełną ścieżkę. f) Sprawdzamy połączenie przyciskiem Sprawdź połączenie 3. Zakładka Harmonogram: a) według potrzeb ustawiamy - wykonanie harmonogramu: codziennie lub w wybrane dni tygodnia, - jeżeli wskazano wybrane dni tygodnia należy zaznaczyć w jaki dzień tygodnia nastąpi wykonanie harmonogramu, b) ustawiamy godzinę uruchomienia harmonogramu w celu odciążenia pracy sieci wskazane jest ustawienie godzin nocnych. W czasie wykonania harmonogramu serwer/zestaw komputerowy musi pracować. c) ustawiamy godziny zerowania parametr jest niezbędny w celu wyzerowania wykonania kopii, godziny zerowania muszą być wcześniejsze niż godziny wykonania harmonogramu. Najlepiej ustawić zerowanie tuż przed wykonaniem harmonogramu wskazując odstęp kilku minut. d) ustawiamy co ile czasu ma zostać powtórzone wykonanie harmonogramu. Wartość zero oznacza bez powtórzeń (nastąpi jednorazowe wykonanie o wskazanej godzinie). wersja dokumentu 1.7 str. 20

21 4. Zakładka Powiadamianie Jeżeli ma zostać wysłany z wykonania harmonogramu zaznaczmy Wyślij powiadomienia logi pocztą i podajemy: a) adres od wskazujemy adres użytkownika wysyłającego pocztę , b) użytkownika i hasło dane potrzebne do identyfikacji na serwerze. Zapisane dane zostaną zaszyfrowane. c) serwer smtp może być podany w formie nazwy lub adresu IP, d) wyślij do adres wskazujemy adres na jaki zostanie wysłana informacja pocztą . e) wskazujemy protokół: - SMTP port 25, - SMTPS (SSL) port 465 w celu zestawienia połączenia w katalogu z programem należy umieścić ogólnie dostępne biblioteki: libeay32.dll oraz ssleay32.dll, - opcjonalnie dostępne jest wskazanie innego numeru portu dla poczty wychodzącej jak 587 Po dokonaniu konfiguracji wskazane jest wysłanie wiadomości testowej w celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych danych. W zakładce tej możliwe jest również wskazanie dodatkowego adresu , na który będzie również wysyłana informacja o wykonaniu harmonogramu. Opcja umożliwia informowanie również innych użytkowników danego systemu, który podlega wykonaniu systematycznej kopii. wersja dokumentu 1.7 str. 21

22 5. Zakładka Lista serwerów plików: Definiujemy w niej adresy IP serwerów plików jakie będą mogły być wybrane w konfiguracji: - katalogów do archiwizacji, - wykonania skryptów. Brak zdefiniowania listy serwerów spowoduje wyświetlenie pustych list wyboru przy konfiguracji katalogów do archiwizacji czy wykonania skryptów. Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz znajdującym się w górnym lewym wierszu. Po dokonaniu konfiguracji ogólnej możliwe jest jej dalsze wykorzystanie na innych serwerach czy zestawach komputerowych, wystarczy skopiować pliki: - windamin.ini, - sftp.txt. wersja dokumentu 1.7 str. 22

23 Definiowanie zadań kopii W dalszych krokach wykonujemy konfigurację: 1. Katalogów do archiwizacji lub: 2. Wykonanie skryptów Jest to konfiguracja pozwalająca wykonanie kopii danych oraz czynności przed wykonaniem archiwizacji katalogów (skryptów). Zbudowanie właściwych skryptów należy do obowiązków administratora lokalnego lub autora funkcjonującego oprogramowania eksploatowanego w Firmie. 1. Katalogi do archiwizacji - zasady konfiguracji: Po prawidłowym ustawieniu wszystkich poprzednich zakładek w tym zakładki: a) FTP podstawiane są automatycznie dane: - adres IP serwera, - nazwa użytkownika i jego hasło, - katalog zdalny wartość pobierany z pola katalog domowy użytkowników b) Lista serwerów plików umożliwia zmianę adresu IP serwera poprzez wybór z listy można przystąpić do dodawania zadań kopii do wykonania. Poniższy ekran przedstawia przykładową konfigurację: W oknie oprócz powyżej przedstawionych danych podać należy: a) nazwę archiwum (bez spacji), b) katalog lokalny jaki będzie archiwizowany ścieżka musi być zakończona znakiem \, c) opcjonalnie zaznaczamy: - przechowuj 7 ostatnich archiwów na dysku lokalnym (opcja zajmuje dodatkowe miejsce jakie należy przeznaczyć na kopie), wersja dokumentu 1.7 str. 23

24 - przechowuj 7 ostatnich archiwów na serwerze (opcja zajmuje dodatkowe miejsce jakie należy przeznaczyć na lokalnym serwerze plików, daje za to możliwość rotacji stworzonych kopii w cyklu tygodniowym). Uwaga. Wyłączenie powyższych dwóch opcji spowoduje skasowanie dotychczas utworzonych kopii na dysku lokalnym lub serwerze plików. d) Sprawdzaj działanie programu podanie nazwy programu i zaznaczenie opcji spowoduje wstrzymanie harmonogramu do czasu zamknięcia uruchomionej aplikacji, nazwa aplikacji musi być nazwą widoczną w menedżerze zadań systemu Windows (taskmgr). Zastosowanie powyższego rozwiązania uchroni przed wykonaniem niepełnej kopii w przypadku korzystania z lokalnych baz danych otwieranych przez program. Po zapisaniu w oknie z listą katalogów pojawi się nowy wpis, zadanie zostanie wykonane zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Dla danej kopii katalogu można dodatkowo wskazać wyłączenie usług systemowych (opcja potrzebna przy archiwizacji na przykład baz danych obsługiwanych z poziomu MS SQL czy Oracle). Aby dokonać powyższej konfiguracji należy przy zaznaczonej kopii wybrać przycisk Obsługa procesów systemowych i wprowadzić nazwę danej usługi. Nazwę usługi pobieramy z pola: wersja dokumentu 1.7 str. 24

25 W oknie oprócz podania nazwy usługi należy również zaznaczyć Sprawdzaj i zatrzymuj działanie usług procesów Windows przy tworzeniu archiwum katalogu. Poniższy ekran prezentuje przykładowe zadanie katalogu do archiwizacji: Konfiguracja katalogów do archiwizacji dla localhost zapisywana jest w pliku: - winadminkat.ini. W pliku winadminkat_arch.ini przetrzymywana jest informacja o sporządzonych kopiach. Informacja potrzebna do wykonywania rotacji sporządzonych kopii. 2. Wykonanie skryptów zasady konfiguracji: Po prawidłowym ustawieniu wszystkich poprzednich zakładek w tym zakładki: c) FTP podstawiane są automatycznie dane: - adres IP serwera, - nazwa użytkownika i jego hasło, - katalog zdalny wartość pobierany z pola katalog domowy użytkowników d) Lista serwerów plików umożliwia zmianę adresu IP serwera poprzez wybór z listy można przystąpić do dodawania zadań kopii do wykonania. wersja dokumentu 1.7 str. 25

26 Poniższy ekran przedstawia przykładową konfigurację: Podobnie jak w przypadku poprzedniej konfiguracji dla katalogów należy: a) wypełnić pole nazwa skryptu nazwa podawana jest bez spacji, b) wskazać przygotowany przez administratora lub producenta oprogramowania eksploatowanego w Firmie skrypt do wykonania, c) wskazać obiekt docelowy (wynikowy) jaki ma być spakowany po wykonaniu skryptu, d) ustawić parametry przechowywania wykonanej kopii na dysku lokalnym i lokalnym serwerze plików, e) wypełnić pola dla FTP podając: - adres IP serwera, - nazwę użytkownika i jego hasło zapisane dane zostaną zaszyfrowane, - wskazać w jakim katalogu ma zostać wykonana kopia na serwerze plików. Poniższy ekran prezentuje przykładowe zadanie wykonania skryptów: Konfiguracja wykonania skryptów dla localhost zapisywana jest w pliku: wersja dokumentu 1.7 str. 26

27 - winadminskr.ini. W pliku winadminskr_arch.ini przetrzymywana jest informacja o sporządzonych kopiach. Informacja potrzebna do wykonywania rotacji sporządzonych kopii. Uruchomienie serwisów dla klienta Windows Po dokonaniu konfiguracji i zdefiniowaniu zadań kopii dla katalogów czy skryptów należy uruchomić działanie usług na maszynie lokalnej. Rozpoczynamy od ich instalacji w systemie przechodząc do zakładki Serwis. W zakładce dostępne są opcje dla trzech serwisów: 1. Serwis Backup - odpowiedzialny jest za wykonanie harmonogramu kopii, 2. Serwis Nasłuch - odpowiedzialny za zdalne zrządzenia konfiguracją na localhost. Odbiera żądania wysłania i ponownego wczytania konfiguracji z zestawu na którym następuje centralne zarządzanie. Serwis nasłuchuje na porcie Serwis Nasłuch Monitor - odpowiedzialny za przesyłanie informacji o wolnym miejscu na dyskach serwera/zestawu z systemem Windows. Serwis nasłuchuje na porcie W celu prawidłowej pracy na zestawie do centralnego zarządzania należy skonfigurować z zakładki monitoring opcję monitorowania wolnego miejsca dla systemu Windows. Wykonujemy instalację wszystkich trzech serwisów i następnie ich uruchomienia. Kolejność nie jest istotna. Od tego momentu można zamknąć okno aplikacji Winadmin Replikator, wszelkie zadania będą wykonywane przez usługi systemu Windows. Możliwe będzie również zdalne administrowanie wykonywanymi zadaniami kopii. wersja dokumentu 1.7 str. 27

28 Informacja z wykonania zadania harmonogramu będzie przesyłana na wskazany w głównym oknie programu adres . Poniższe ekrany prezentują przykładowe wiadomości , które są generowane w przypadku wykonania zadania harmonogramu: Log z działania serwisu zapisywany jest w podkatalogu logi w pliku: log_backup.txt Przykładowa zawartość logu: Usługa utworzona: :57:44 : 554 Usługa utworzona: :57:52 : 617 Usługa uruchomiona: :57:52 : skrypty start: :02:00 : skrypty koniec: :02:15 : archiwum start: :02:16 : zatrzymanie procesów - ilość: 0 - archiwum koniec: :02:46 : 835 FTP start: obiekty docelowe skryptów: :02:47 : 835 FTP start: archiwa katalogów: :02:47 : FTP [katalogi] połączono z serwerem: data: :02:47 : FTP wysłano obiekt docelowy katalogu na serwer: data: :02:56 : spakowane archiwum:c:\install\winadmin\backup\activesync _02_16_773.zip - katalog zdalny:/home/ - FTP usunięto archiwum obiektu docelowego katalogów na serwerze: data: :02:56 : katalog zdalny:/home/ - ostatnie archiwum:activesync _11_16_455.zip FTP koniec: :02:56 : : :02:56 : 367 serwer smtp test.test.pl port smtp 587 od do 1 WYSŁANY wersja dokumentu 1.7 str. 28

29 Centralne zarządzanie (administracja zdalna) W celu uruchomienia centralnego zarządzania należy na jednym serwerze/zestawie komputerowym uruchomić aplikację Winadmin Replikator. Aplikacja może na tym zestawie również wykonywać zadania kopii zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nie wolno na tym zestawie uruchamiać serwisów dostępnych w zakładce serwis, tj.: 1. Serwis Nasłuch 2. Serwis Nasłuch Monitor Uruchomić należy tylko jeden serwis: Serwis Backup. Jeżeli aplikacja nie będzie wykonywała kopii danych nie należy uruchamiać powyższych serwisów. Po uruchomieniu aplikacji należy zdefiniować listę hostów na których są uruchomione usługi wykonania kopii oraz nasłuchu. Listę definiujemy poprzez dodanie adresów IP serwerów/zestawów komputerowych. Pamiętać należy również o odblokowaniu portów TCP zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami i dokonaną konfiguracją. W następnym kroku należy pobrać konfigurację z każdego zdefiniowanego serwera/zestawu komputerowego. Operację pobrania wykonujemy ustawiając się na danych adresie IP i wybierając przycisk Pobierz konfigurację lub uruchamiając przyciskiem myszy menu kontekstowe i wybierając opcję Pobierz konfigurację. wersja dokumentu 1.7 str. 29

30 Pobrana konfiguracja zapisywana jest w głównym katalogu programu w plikach, których struktura nazwy jest następująca: - Adres_IP_windamin.ini - Adres_IP_windaminkat.ini - Adres_IP_windaminskr.ini gdzie Adres_IP jest adresem IP danego hosta, jak na poniższym przykładzie: Dane przechowywane są w sposób analogiczny jak w przypadku konfiguracji dla localhost. Po pobraniu konfiguracji możliwe jest dokonanie zmian dla danego serwera/zestawu komputerowego. Zmiany dokonujemy poprzez wybranie adresu IP z listy hostów dwukrotnym kliknięciem myszy. Zostaną załadowane i wyświetlone dane w zakładkach jak dla localhost. Nie będzie dostępna zakładka Serwis. Dokując zmiany należy pamiętać aby podawać rzeczywiste ścieżki do katalogów, plików tak jak one mają miejsce na danym serwerze/zestawie komputerowym. Pamiętamy o zapisaniu zmian i ich wysłaniu na dany serwer/zestaw komputerowy. Wysłanie zmienionej konfiguracji dokonujemy analogicznie jak w przypadku jej pobrania wybieramy tylko opcję Wyślij konfigurację mając zaznaczonego danego hosta na liście hostów. Otrzymaną konfigurację dany serwer/zestaw komputerowy odczyta z chwilowym opóźnieniem automatycznie. Od tego momentu nastąpi działanie harmonogramu, informowania według nowych zasad. Nie jest przekazywana lista serwerów plików. Pozostałe opcje związane ze zdalną administracją, dostępne poprzez menu kontekstowe wybierane prawym przyciskiem myszy na danym hoście (opcje nie działają dla localhost ): 1. Sprawdzenie statusów usług nasłuchu oraz backupu Prawidłowe połączenie i sprawdzenie statusów prezentowane jest w następującej postaci: Dostępne są jeszcze informacje typu: - niedostępne brak dostępu do danego serwera/zestawu komputerowego (należy sprawdzić ustawienia ścian zaporowych pod kątem zezwolenia na porcie 4439 i 4440) lub brak uruchomionych usług, - połączenie OK lub OK odpowiada dla statusu nasłuchu oznacza, że nasłuch jest uruchomiony i pracuje, - nie pracuje dla backupu oznacza, że serwis wykonania kopii nie jest uruchomiony wersja dokumentu 1.7 str. 30

31 2. Uruchomienie lub zatrzymanie wykonywania kopii (serwisu backup) w tym celu musi być uruchomiony serwis nasłuchu. Monitoring Monitorowanie: wolnego miejsca, obciążenia procesora, wykorzystania pamięci w systemie Windows, wolnego miejsca w systemie Unix 1. W systemie Windows Aplikacja Winadmin Replikator posiada opcje monitorowania: wolnego miejsca, obciążenia procesora (wyliczana jest średnia obciążenia z obciążenia wszystkich rdzeni procesora), wykorzystania pamięci w systemach Windows pod warunkiem uruchomienia na danym kontrolowanym systemie serwisu aplikacji: - Serwis Nasłuch Monitor oraz zdefiniowania na serwerze/zestawie komputerowym przeznaczonym do centralnego zarządzania opcji monitorowania wolnego miejsca dla systemu Windows z zakładki Monitoring i uruchomienia serwisu: - Serwis Monitor dostępnego w powyższej opcji monitorowania. Poniższe ekrany prezentują dostępne opcje: wersja dokumentu 1.7 str. 31

32 wersja dokumentu 1.7 str. 32

33 Usługę definiuje się w czterech zakładkach: 1. Lista sprawdzanych hostów dniujemy listę hostów jaka ma być kontrolowana po kątem wolnego miejsca, 2. Monitorowane parametry opcje dostępne po zaznaczeniu na liście danego hosta i wybraniu przycisku Ustaw parametry hosta, 4. Log działania opcje pozwalające przeglądać logi działania (klienta i serwera) oraz zebraną bazę informacji w zakresie wolnego miejsca, 5. Ustawienia ogólne ustawienia ogólne dla harmonogramu wykonania kontroli wolnego miejsca oraz ustawienia dla wszystkich hostów jednolitej konfiguracji. Jednolite konfigurację dokonujemy po zdefiniowaniu: - wartości krytycznej wolnego miejsca, - włączeniu/wyłączeniu opcji monitoruj wolne miejsce wybierając przycisk Ustaw parametry dla wszystkich hostów. Opcja przydatna przy dużej ilości monitorowanych hostów, wystarczy uzupełnić listę hostów i jednym kliknięciem zdefiniować dla wszystkich wartości krytyczne. Dla poszczególnych hostów później można dokonać zmiany w ustawieniach. 6. Serwis zawiera opcje uruchamiajże serwis monitorowania na serwerze/zestawie komputerowym przeznaczonym do centralnego zarządzania. Nie wolno na tym zestawie uruchamiać serwisu nasłuchu przeznaczonego dla hosta a dostępnego w pierwszym ekranie programu w zakładce Serwis W zakładce Monitorowane parametry przyciskiem Zapisz parametry dla hosta należy zapisywać zmiany dokonane dla danego hosta. Zmiany ogólne zapisujemy przyciskiem Zapisz konfigurację ogólną. 2. W systemie Unix Monitorowanie wolnego miejsca w systemach Unix sprowadza się do odczytu pliku wynikowego jaki winien powstać poprzez powtarzalne uruchamianie w cron ie systemu Unix polecenia: df h wersja dokumentu 1.7 str. 33

34 z przekierowaniem do pliku. Konfiguracja aplikacja Winadmin Replikator sprowadza się do: 1. uzupełnienia listy hostów z systemem Unix, które będą podlegały kontroli pod kątem wolnego miejsca na wskazanych wolumenach, 2. wskazania dla każdego hosta wolumenów podlegających kontroli oraz wartości krytycznej wolnego miejsca 3. podania niezbędnych danych potrzebnych do zestawienia połączenia protokołem FTP: a) adresu IP serwera, b) użytkownika i hasła dane zostaną zapisane w formie zaszyfrowanej c) katalogu zdalnego w którym będzie umieszczony wynik działania polecenia df-h na serwerze Unix, podana musi być pełna ścieżka rozpoczynająca i kończąca się znakiem / d) nazwę pliku wynikowego na serwerze Unix umieszczanego w katalogu zdalnym, który będzie odczytywany przez aplikację Winadmin Replikator Przycisk Sprawdź połączenie pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonych danych poprzez zestawienie połączenia (nie jest sprawdzane istnienie katalogu i pliku wynikowego). wersja dokumentu 1.7 str. 34

35 4. ustawienie parametrów ogólnych czyli wskazanie harmonogramu wykonania dla wszystkich zdefiniowanych hostów. Ostatnią czynnością jest zainstalowanie serwisu w systemie Windows, którego zadaniem będzie wykonanie zaplanowanych zadań kontroli. Pamiętać należy również o przygotowaniu stosownego skryptu w systemie Unix i wskazanie jego cyklicznego uruchamiania w cron ie. Zarówno dla monitorowania wolnego miejsca w systemach Windows jak i Unix wykryte nieprawidłowości będą przekazywane w formie na wskazany adres w zakładce Powiadamianie podany w głównym oknie aplikacji Winadmin Replikator. Przykładową wiadomość dla kontroli w systemie Windows prezentuje poniższy ekran: wersja dokumentu 1.7 str. 35

36 Log z działania serwisu zapisywany jest w podkatalogu logi w pliku: log_monitor_w.txt W programie została dodana opcja przeglądania logów (klienta i serwera) oraz bazy zebranych informacji: Przykładowa zawartość logu: wersja dokumentu 1.7 str. 36

37 Win Admin Servicce Monitor Windows - usługa utworzona: :39:53 : odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_win.ini :39:53 : serwer TCP uruchomiony [port: 4439] :39:53 : połączono z: :39:55 : wysłano zapytanie o wolne miejsce do: :39:55 : odebrano od: zapytanie o wolne miejsce :39:55 : : ;;STATUS;WIC:\wm: 51,54;wi: 64,41 Dysk: C:\ - wolne miejsce: 51,54 - wielkość dysku: 64,41 - mała ilość wolnego miejsca!! 51,54 mniejsza od wartości podanej jako krytyczna: 52 z informacją o małej ilości wolnego miejsca wysłany, adresat: - usługa Win Admin Service Monitor Windows zatrzymana: :40:19 : 966 Przykładową wiadomość dla kontroli w systemie Unix prezentuje poniższy ekran: Log z działania serwisu zapisywany jest w podkatalogu logi w pliku: log_monitor_u.txt W programie została dodana opcja przeglądania logów oraz bazy zebranych informacji: Przykładowa zawartość logu: wersja dokumentu 1.7 str. 37

38 Win Admin Servicce Monitor Unix - usługa utworzona: :44:57 : odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_unix.ini :44:57 : 582 Win Admin Servicce Monitor Unix - usługa utworzona: :45:02 : odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_unix.ini :45:02 : usługa Win Admin Service Monitor Unix uruchomiona :45:02 : monitorowanie wolnego miejsca - połączono z serwerem FTP: :45:11 : plik: /home/mj został pobrany z serwera FTP: :45:11 : plik zapisano lokalnie: D:\Winadmin\monitor\unix\ftp_in\ txt z informacją o małej ilości wolnego miejsca wysłany, adresat: - Volumen nazwa/wartość kontrolna: / urządzenie nazwa: /dev/md0 - urządzenie wielkosc: 2,30 GB - urządzenie użyte miejsce: 0,47 GB - urządzenie dostepne miejsce: 1,80 GB - urządzenie użyte miejsce %: 20% - Uwaga!! Mała ilość wolnego miejsca: 1,80 GB. z informacją o małej ilości wolnego miejsca wysłany, adresat: - Volumen nazwa/wartość kontrolna: /tmp urządzenie nazwa: /tmp - urządzenie wielkosc: 0,50 GB - urządzenie użyte miejsce: 0,00 GB - urządzenie dostepne miejsce: 0,50 GB - urządzenie użyte miejsce %: 0% - Uwaga!! Mała ilość wolnego miejsca: 0,50 GB. - Volumen nazwa/wartość kontrolna: /volume1-5 - urządzenie nazwa: /dev/vg1/lv - urządzenie wielkosc: 683,20 GB - urządzenie użyte miejsce: 39,60 GB - urządzenie dostepne miejsce: 643,60 GB - urządzenie użyte miejsce %: 6% - usługa Win Admin Service Monitor Unix zatrzymana: :45:35 : 952 Monitorowanie logów baz systemu Noe Konfiguracja monitorowania logów baz systemu Noe sprowadza się do: 1. uzupełnienia listy hostów z systemem Unix, na których będą podlegały kontroli logi baz systemu Noe (pliki *.lg), Ze względów bezpieczeństwa najważniejsze opcje zostały zablokowane przed ich ewentualną modyfikacją. Ustawienia opcji winny być przeprowadzone wyłącznie przez pracowników serwisu. W celu odblokowania opcji należy wybrać: Odblokuj opcje serwisowe podać hasło serwisowe i nacisnąć Enter wersja dokumentu 1.7 str. 38

39 2. wskazania plików z logami oraz ścieżek z ich lokalizacją na serwerze Unix, podane muszą być pełne ścieżki dla każdego pliku z logiem, ścieżki muszą rozpoczynać i kończyć się znakiem / 3. podania danych niezbędnych do połączenia protokołem FTP: a) adresu IP serwera, b) użytkownika i hasła dane zostaną zapisane w formie zaszyfrowanej, c) zaznaczenia opcji wykonaj dla danego hosta. Przyciskiem Sprawdź połączenie dokonujemy prawidłowości wprowadzonych danych. Weryfikacji nie podlegają podane ścieżki oraz pliki z logami. 4. ustawienia parametrów ogólnych: a) harmonogramu wykonania kontroli, b) zdefiniowania listy nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w plikach z logami. wersja dokumentu 1.7 str. 39

40 Po stronie systemu Unix należy zdefiniować skrypt listujący określoną ilość ostatnich wierszy z każdego pliku z logiem z przekierowaniem do pliku. Listowanie wykonujemy poleceniem tail, przykładowa struktura: tail xxx /db/ksiega/ksiega.lg > /bkp/ksiega.lg gdzie: - xxx podajemy ilość wierszy (sugerowana jest ilość około 500 wierszy w celu możliwości wykonania monitoringu) Skrypt umieścić należy w cron ie systemu Unix w celu cyklicznego powtarzania. Ostatnią czynnością jest zainstalowanie i uruchomienie w systemie Windows serwisu: Serwis Monitor Logów Baz wykonującego monitoring. Dokonujemy tego w ostatniej zakładce. Poniżej ekran prezentujący opisywane opcje: Wykryte nieprawidłowości będą przekazywane w formie na wskazany adres w zakładce Powiadamianie podany w głównym oknie aplikacji Winadmin Replikator. Przykładową wiadomość prezentuje poniższy ekran: wersja dokumentu 1.7 str. 40

41 Powyższy zrzut ekranu jest faktycznym komunikatem jaki został wysłany z programu po wykryciu błędu: SYSTEM ERROR: Log z działania serwisu zapisywany jest w podkatalogu logi w pliku: log_monitor_ubazy_noe.txt W programie została dodana opcja przeglądania logu oraz bazy informacji błędów w bazach: Przykładowa zawartość logu: = *** = Win Admin Servicce Monitor Unix Bazy Noe - usługa utworzona: :13:36 : = KONFIGURACJA = odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_unix_logi_baz.ini :13:36 : = *** = Win Admin Servicce Monitor Unix Bazy Noe - usługa utworzona: :13:40 : = KONFIGURACJA = odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_unix_logi_baz.ini :13:40 : = START = usługa Win Admin Service Monitor Unix Bazy Noe uruchomiona :13:40 : = KONFIGURACJA = odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_unix_logi_baz.ini :14:42 : = = * -= ksiega.lg =- * monitorowanie logów baz systemu NOE - połączono z serwerem FTP: :15:51 : błąd podczas pobierania pliku: /home/ksiega.lg z serwera FTP: :15:51 : = KONFIGURACJA = odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_unix_logi_baz.ini :15:52 : = STOP = usługa Win Admin Service Monitor Unix Bazy Noe zatrzymana: :16:11 : 243 wersja dokumentu 1.7 str. 41

42 Monitorowanie logów repliki systemu Noe Konfiguracja monitorowania logów repliki systemu Noe w systemach Unix pozwala systematycznie kontrolować prawidłowość wykonywania zasilenia zapasowych baz danych na serwerach Unix. Kontroli podlega występowanie wpisu: a) w lokalizacji glownej nie znaleziono pliku o nr b) UWAGA: Nie znaleziono pliku dummy wpisy te oznaczają wykrycie błędu, wykrycie wpisu: a) Zakonczenie procedury dolaczania transakcji z pliku o nr oznacza wyzerowanie zmiennych o błędzie. Powyższe ustawienia są zaszyte w programie. Możliwe jest konfigurowanie własnej listy wyszukiwań błędów. Dokonujemy tego w opcji ustawienia ogólne -> Lista nieprawidłowości. Do listy dodajemy wklejając szukane frazy z listy występujących błędów. Dodatkowy parametr Wartość krytyczna pozwala wysłanie informacji o błędzie nawet w przypadku zakończenia pliku z logiem z prawidłowym komunikatem zakończenia procedury dołączania transakcji, co w niektórych przypadkach nie wskazuje na prawidłowe wykonanie procesu. Pomimo błędu i braku dołączania transakcji system będzie na końcu dodawał zapis o jego zakończeniu. Włączony parametr przerywa dalszą analizę przechodząc do wysłania informacji . Konfiguracja monitorowania logów repliki systemu Noe sprowadza się do podania: 1. uzupełnienia listy hostów z systemem Unix, na których będą podlegały kontroli logi repliki baz danych systemu Noe (wsrebada*.log), Ze względów bezpieczeństwa najważniejsze opcje zostały zablokowane przed ich ewentualną modyfikacją. Ustawienia opcji winny być przeprowadzone wyłącznie przez pracowników serwisu. wersja dokumentu 1.7 str. 42

43 W celu odblokowania opcji należy wybrać: Odblokuj opcje serwisowe podać hasło serwisowe i nacisnąć Enter 2. wskazania plików z logami oraz ścieżek z ich lokalizacją na serwerze Unix, podane muszą być pełne ścieżki dla każdego pliku z logiem, ścieżki muszą rozpoczynać i kończyć się znakiem / 3. podania danych niezbędnych do połączenia protokołem FTP: d) adresu IP serwera, e) użytkownika i hasła dane zostaną zapisane w formie zaszyfrowanej, f) zaznaczenia opcji wykonaj dla danego hosta. Przyciskiem Sprawdź połączenie dokonujemy prawidłowości wprowadzonych danych. Weryfikacji nie podlegają podane ścieżki oraz pliki z logami. 4. ustawienia parametrów ogólnych: a) harmonogramu wykonania kontroli, wersja dokumentu 1.7 str. 43

44 b) zdefiniowania listy nieprawidłowości: Po stronie systemu Unix należy zdefiniować skrypt listujący określoną ilość ostatnich wierszy z każdego pliku z logiem wsrebada*.log z przekierowaniem do pliku. Listowanie wykonujemy poleceniem tail, przykładowa struktura: tail xxx /var/log/wsrebada.log > /bkp/wsrebada.log gdzie: - xxx podajemy ilość wierszy (sugerowana jest ilość około 500 wierszy w celu możliwości wykonania monitoringu) Skrypt umieścić należy w cron ie systemu Unix w celu cyklicznego powtarzania. Ostatnią czynnością jest zainstalowanie i uruchomienie w systemie Windows serwisu: Serwis Monitor Logów Replik wykonującego monitoring. Dokonujemy tego w ostatniej zakładce. Poniżej ekran prezentujący opisywane opcje: wersja dokumentu 1.7 str. 44

45 Wykryte nieprawidłowości będą przekazywane w formie na wskazany adres w zakładce Powiadamianie podany w głównym oknie aplikacji Winadmin Replikator. Przykładową wiadomość prezentuje poniższy ekran: Log z działania serwisu zapisywany jest w podkatalogu logi w pliku: log_monitor_ulogi_repl.txt W programie została dodana opcja przeglądania logu oraz bazy informacji błędów repliki: Przykładowa zawartość logu: = *** = Win Admin Servicce Monitor Unix Logi Repliki - usługa utworzona: :53:34 : = KONFIGURACJA = wersja dokumentu 1.7 str. 45

46 - odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_unix_logi_repl.ini :53:34 : = *** = Win Admin Servicce Monitor Unix Logi Repliki - usługa utworzona: :53:40 : = KONFIGURACJA = odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_unix_logi_repl.ini :53:40 : = START = usługa Win Admin Service Monitor Unix Logi Repliki uruchomiona :53:40 : = KONFIGURACJA = odczyt konfiguracji: D:\Winadmin\winadmin_mon_unix_logi_repl.ini :54:41 : = = * -= test.log =- * monitorowanie logów repliki systemu NOE - połączono z serwerem FTP: :55:41 : plik: /home/test.log został pobrany z serwera FTP: :55:41 : plik zapisano lokalnie: D:\Winadmin\monitor\unix\ftp_in\ _test.log - analiza pliku: test.log z serwera: ilość wierszy w pliku: :55:41 : ostatni wpis repliki - data: ,czas: 17:08 czas wpisu do logu: :55:41 : brak repliki, data ostatniego wpisu repliki: :08 czas wpisu do logu: :55:41 : brak pliku dummy, data wpisu o braku pliku dummy: :12 czas wpisu do logu: :55:41 : 819 z informacją o braku repliki wysłany, adresat: --= = * -= wsrebada.log =- * monitorowanie logów repliki systemu NOE - połączono z serwerem FTP: :55:52 : błąd podczas pobierania pliku: /home/wsrebada.log z serwera FTP: :55:52 : 403 Monitorowanie statystyk baz danych Noe Konfiguracja statystyk baz danych Noe działających w systemie Unix pozwala na: kontrolowanie wolnego miejsca w poszczególnych bazach systemu Noe. Kontroli podlegają poszczególne obszary (ekstendy). Na podstawie wielkości bloków wyliczane są wielkości poszczególnych obszarów oraz wolne miejsce. W przypadku przekroczenia parametrów granicznych program wyśle na wskazany adres wiadomość zawierającą ostrzeżenie. Konfiguracja polega na: 1. uzupełnieniu listy hostów z systemem Unix, na których pracują poszczególne bazy systemu Noe wersja dokumentu 1.7 str. 46

47 Ze względów bezpieczeństwa najważniejsze opcje zostały zablokowane przed ich ewentualną modyfikacją. Ustawienia opcji winny być przeprowadzone wyłącznie przez pracowników serwisu. W celu odblokowania opcji należy wybrać: Odblokuj opcje serwisowe podać hasło serwisowe i nacisnąć Enter 2. kolejnym etapem jest uzupełnienie listy baz Noe pracujących na serwerze bazodanowym w tym wskazanie pliku wynikowego polecenia wykonanego w systemie Unix Plik wynikowy (na przykład ksiega_statistic) jest wynikiem działania polecenia prostrct statistics ksiega > /bkp/ksiega_statistic Poniżej prezentowany jest fragment przykładowego pliku wynikowy: Ostrzeżenie: inny użytkownik używa bazy danych w trybie modyfikacji. Dostęp do bazy z parametrem -RO może przynieść nieoczekiwane rezultaty. (1531) OSTRZEŻENIE; Nie obcięto pliku bi ksiega. (1552) [Ostrzeżenie] baza danych jest w użyciu - raportowane statystyki są przybliżone. (12567) Storage Utilization Statistics Database: ksiega Primary data block size: 8192 BI block size: 8192 AI block size: 8192 Database Physical structure information wersja dokumentu 1.7 str. 47

48 Statistics for Area: Control Area Files in Area: Control Area /bkp/db/test1/ksiega.db Database Block Usage for Area: Control Area Active blocks: 5 Data blocks: 5 Free blocks: 0 Empty blocks: 75 Total blocks: 80 Extent blocks: 1 Records/Block: 64 Cluster size: 1 Statistics for Area: Primary Recovery Area Files in Area: Primary Recovery Area /bkp/db/test1/ksiega.b Statistics for Area: Schema Area Files in Area: Schema Area /bkp/db/test1/ksiega.d Database Block Usage for Area: Schema Area Active blocks: 604 Data blocks: 535 Free blocks: 69 Empty blocks: 4 Total blocks: 608 Extent blocks: 1 Records/Block: 64 Cluster size: 1 Statistics for Area: Area_Dok Files in Area: Area_Dok /bkp/db/test1/ksiega_10.d /bkp/db/test1/ksiega_10.d /bkp/db/test1/ksiega_10.d /bkp/db/test1/ksiega_10.d Database Block Usage for Area: Area_Dok Active blocks: Data blocks: Free blocks: 505 Empty blocks: Total blocks: Extent blocks: 4 Records/Block: 32 Cluster size: 512 Działanie systemu zapisywane jest w pliku logu \logi\log_statistic_u_bazy_noe.txt wersja dokumentu 1.7 str. 48

49 3. po zdefiniowaniu baz danych dla każdego serwera należy zdefiniować parametry poszczególnych obszarów Wybranie parametry bazy spowoduje przejście do kolejnej zakładki: 4. w zakładce parametry wprowadzić należy poszczególne obszary jakie występują w danej bazie oraz wartość wolnego miejsca w megabajtach, czynność tą wykonujemy dla każdej bazy z osobna i dla każdego serwera. 5. w zakładce Parametry FTP dla połączenia z hostem podajemy parametry połączenia dla FTP dla każdego serwera w celu pobrania zdefiniowanych plików wynikowych na serwerze UNIX. wersja dokumentu 1.7 str. 49

50 Opcja Sprawdź połączenie pozwala dokonać testowego połączenia w celu zweryfikowania prawidłowości danych dla połączenia FTP. 6. Zakładka Log działania pozwala wyświetlić podaną ilość wierszy z logu działania programu 7. zakładka Ustawienia ogólne pozwala zdefiniować harmonogram wykonania kontroli pobrania plików wynikowych z poszczególnych serwerów oraz sprawdzenia podanych wartości krytycznych wolnego miejsca wersja dokumentu 1.7 str. 50

51 8. w ostatniej zakładce należy zainstalować i uruchomić usługę w systemie Windows, która dokona kontroli według zdefiniowanych parametrów wersja dokumentu 1.7 str. 51

52 Monitorowanie wykonania codziennych kopii baz danych w systemie Noe Konfiguracja monitorowania wykonania codziennych kopii baz danych w systemie Noe pod systemem Unix polega na: 1. uzupełnieniu listy hostów z systemem Unix, na których pracują produkcyjne bazy danych systemu Noe Ze względów bezpieczeństwa najważniejsze opcje zostały zablokowane przed ich ewentualną modyfikacją. Ustawienia opcji winny być przeprowadzone wyłącznie przez pracowników serwisu. W celu odblokowania opcji należy wybrać: Odblokuj opcje serwisowe podać hasło serwisowe i nacisnąć Enter 2. wskazania pliku z logiem wykonania kopii oraz ścieżki wskazującej jego lokalizację na serwerze Unix, podana ścieżka musi być pełna, ścieżka musi rozpoczynać i kończyć się znakiem /. Można podać dowolną ilość plików z logiem i ścieżek wskazujących ich lokalizację. wersja dokumentu 1.7 str. 52

53 3. podaniu szukanych fraz w logu potwierdzających wykonanie kopii (jak na powyższym zrzucie ekranu). Zaznaczenie oraz oznaczać będzie kontrolę wystąpienia dwóch fraz w jednym wierszu logu. Niezbędne jest wprowadzenie minimum pierwszej frazy. Standardowo w logach występuje zapis: rozpoczynający się datą i czasem i zwierający wpis Uruchomienie oraz baz danych. 4. podaniu plików i katalogów kopii na serwerze Noe podanie polega na ustaleniu struktury: a) dla codziennej kopii baz danych konfigurujemy w zakładce Struktura kopii na serwerze, b) dla dodatkowej kopii dziennej w innym katalogu konfigurujemy w zakładce Struktura dodatkowej kopii dziennej. W celu bezpieczeństwa zaleca się wykonywanie kopii wykonanej skryptem z Novum do katalogów od 1 do 7 również do innego katalogu. Zabezpieczy to wykonanie kopii na koniec dnia w przypadku konieczności odświeżenia baz testowych podczas tej czynności pliki w katalogach kopii od 1 do 7 zostają nadpisane. c) dla kopii wykonywanej na mapowany katalog NFS serwera plików konfigurujemy w zakładce Struktura kopii NFS. Podajemy tutaj katalog z poziomu systemu Unix, który dokonuje mapowania katalogu z serwera plików. Możliwa jest również kontrola istnienia pliku w mapowanym katalogu standardowo jest to plik o nazwie niema. Istnienie pliku oznacza, że nie został zamapowany katalog NFS z serwera plików. Przyjęta zasada polega na wykonywaniu kopii od poniedziałku do piątku. System sprawdzając wykonanie kompletności plików oraz dat ich sporządzenia oblicza oczekiwaną datę ostatniej kopii. Istnieje możliwość zaznaczenia dni sobota i niedziela jako pracujące, wówczas system odpowiednio przeliczy wartości dni tygodnia oczekiwanej daty ostatniej kopii. W odniesieniu do codziennej kopii baz danych system umożliwia zmianę nazw podkatalogów dla kopii od poniedziałku do niedzieli. Jeżeli pola dla podkatalogów kopii codziennej będą puste wówczas system będzie dokonywał kontroli używając nazw podkatalogów od 1 do 7. W przypadku wprowadzenia nazw podkatalogów system dokona stosownej korekty nazw na wprowadzone przez serwis. wersja dokumentu 1.7 str. 53

54 5. podania danych niezbędnych do połączenia protokołem FTP: g) adresu IP serwera, h) użytkownika i hasła dane zostaną zapisane w formie zaszyfrowanej, i) zaznaczenia opcji wykonaj kontrolę dla tego hosta. Przyciskiem Sprawdź połączenie dokonujemy prawidłowości wprowadzonych danych. Weryfikacji nie podlegają podane ścieżki oraz pliki z logami. 6. ustawienia parametrów ogólnych - harmonogramu wykonania kontroli, podajemy również standardowe czasy wykonania kopii baz systemu Noe (lokalnie na serwerze) oraz na zdalny serwer plików. Na samym dole okna zaznaczamy opcję: - wykonuj kontrolę mapowania katalogu NFS codziennie i podajemy co ile minut ma być wykonana kontrola. System dokona kontroli mapowania katalogu NFS na serwerze łącząc się protokołem FTP i zmieniając katalog na podany w zakładce Pliki i katalogii kopii na serwerze NOE -> Struktura kopii NFS w polu Katalog kopii obok prezentacja niniejszego ustawienia. Poniższy ekran prezentuje ustawienia ogólne dla Monitora Kopii Baz systemu NOE: wersja dokumentu 1.7 str. 54

55 Po stronie systemu Unix wskazane jest zdefiniowanie skryptu listującego określoną ilość ostatnich wierszy z pliku logu kopii baz danych standardowo umieszczonego w /bkp/kopie.baz i nazwanego kopia z przekierowaniem do pliku. Listowanie wykonujemy poleceniem tail, przykładowa struktura: tail xxx /bkp/kopie.baz/kopia > /bkp/kopia gdzie: - xxx podajemy ilość wierszy (sugerowana jest ilość około 500 wierszy w celu możliwości wykonania monitoringu) Skrypt umieścić należy w cron ie systemu Unix w celu cyklicznego powtarzania. Utworzenie skryptu w przypadku dużego pliku logu kopii przyśpieszy jego przetwarzanie ze strony aplikacji Winadmin Replikator. Ostatnią czynnością jest zainstalowanie i uruchomienie w systemie Windows serwisu: Serwis Monitor Logów Kopii Baz wykonującego monitoring. Dokonujemy tego w ostatniej zakładce. Poniżej ekran prezentujący opisywane opcje: Przykładową wiadomość prezentuje poniższy ekran: wersja dokumentu 1.7 str. 55

56 Logi z działania serwisu zapisywane są w podkatalogu logi w plikach: - log_monitor_u_kopie_baz_noe.txt dla kontroli wykonania kopii w systemie - log_monitor_u_nfs_noe.txt dla kontroli mapowania katalogu NFS serwera plików na serwerze Noe W programie została dodana opcja przeglądania logu oraz bazy informacji NFS: Przykładowa zawartość logu log_monitor_u_kopie_baz_noe.txt: wersja dokumentu 1.7 str. 56

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo