Badania symulacyjne odtwarzania sygnału w bezprzewodowym układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym z dżojstikiem haptic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania symulacyjne odtwarzania sygnału w bezprzewodowym układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym z dżojstikiem haptic"

Transkrypt

1 Badania symulacyjne odtwarzania sygnału w bezprzewodowym układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym z dżojstikiem haptic Paweł Bachman *, Marcin Chciuk *, Andrzej Milecki ** * Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, ** Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska Streszczenie: W artykule opisano system sterowania serwonapędem elektrohydraulicznym przez operatora, za pośrednictwem dżojstika z siłowym sprzężeniem zwrotnym. Ze względu na zamiar zastosowania łączności bezprzewodowej utworzono w środowisku MATLAB/Simulink model symulacyjny całego systemu. Przeprowadzono badania symulacyjne zachowania się układu w przypadku chwilowej utraty łączności. Zaproponowano i zamodelowano algorytm estymacji transmitowanej informacji na podstawie różniczkowania sygnału sterowania. Badania symulacyjne pokazały, że zaproponowany algorytm jest skuteczny dla badanych przypadków przebiegu sygnału i zabezpiecza napęd przed skokowymi zmianami sygnału sterującego w czasie zaniku. Słowa kluczowe: serwonapęd, sterowanie bezprzewodowe, estymacja sygnału. Wprowadzenie W układach sterowania można wyróżnić dwa sposoby przekazywania sygnałów. Pierwszym z nich jest przesyłanie przewodowe, do którego można zaliczyć bezpośrednie połączenia przewodowe oraz połączenia za pośrednictwem urządzeń sieciowych (np. w sieci lokalnej lub internet) wykorzystujących specjalne protokoły przesyłania danych. Zapewniają one duże bezpieczeństwo danych i dużą przepustowość (np. sieci światłowodowe) oraz odporność na zakłócenia. Ich wadą jest konieczność układania dużej liczby przewodów i mała elastyczność podczas rekonfiguracji układów. Druga metoda komunikacji to przesyłanie bezprzewodowe za pomocą fal radiowych (mikrofal o częstotliwości GHz). Można tutaj wyróżnić różne systemy np. sieć bezprzewodowa Wi-Fi, sieć GSM a także powstała w ostatnich dziesięciu latach sieć. Systemy bezprzewodowe charakteryzują się dużą elastycznością lecz nie są odporne na zakłócenia. W artykule zaproponowano algorytm, który zmniejsza skutki zaniku sygnału podczas, aproksymując utracone dane.. Koncepcja sterowania bezprzewodowego W ITM PP od kilku lat prowadzone są badania serwonapędów elektrohydraulicznych sterowanych za pośrednictwem dżojstików typu haptic [3 7]. W następnym kroku zaplanowano zastosowanie łączności bezprzewodowej, wykorzystując y firmy [] (rys. ) do połączenia dżojstika z serwonapędem elektrohydraulicznym. Omawiany Rys.. Widok ów firmy [] Fig.. View of firms modules [] zestaw składa się z dwóch ów mikrokontrolerowych zawierających układ komunikacji,4 GHz z procesorem picopower oraz wyświetlaczem LCD oraz jeden USB pełniący rolę serwera, który pozwala na podłączenie zestawu do komputera. Zestaw pracuje wykorzystując protokoły IEEE 8.5.4, 6LoWPAN i. Zawiera on również pakiet oprogramowania PC do konfiguracji sieci bezprzewodowej, kontroli, analizy i programowania ów przez sieć (over-the-air). Schemat sterowania serwonapędem elektrohydraulicznym z zastosowaniem interfejsu dotykowego pracujących w sieci widoczny jest na rys.. Sterowanie zaworu Stopień mocy Prąd Dżojstik Wireless Kamera Wi-Fi STANOWISKO STEROWANIA USB STANOWISKO MONITORINGU Rys.. Schemat sterowania serwonapędem elektrohydraulicznym z zastosowaniem interfejsu dotykowego w sieci Fig.. Control scheme of electro-hydraulic servo-drive using the haptic interface on a network 54 Pomiary Automatyka Robotyka /

2 Schemat symulacyjny sterowania serwonapędem elektrohydraulicznym z zastosowaniem interfejsu dotykowego pokazano na rys. 3. W jego skład wchodzą modele serwonapędu elektrohydraulicznego i dżojstika dotykowego, opisane bliżej w publikacji []. Kolejnymi elementami sytemu są bloki: operatora, w którym generowany jest sygnał sterujący położeniem dżojstika oraz blok obciążenia, symulujący siłę obciążającą siłownik. W bloku bezprzewodowej (rys. 4) modelowana jest chwilowa przerwa w i zanik sygnału położenia dżojstika (sterującego modelem serwonapędu elektrohydraulicznego) oraz siły (sterującego dane. Równocześnie też sprawdzana jest wartość siły. Jeżeli nie przekroczy ona zadanej wartości, na wyjściu regulatora pojawia się suma W+R. Natomiast po jej przekroczeniu (oznacza to, że siłownik napotkał na przeszkodę), na wyjście regulatora podawany jest sygnał równy ostatniej zapamiętanej wartości W (siłownik jest zatrzymany). Algorytm działania regulatora pokazany jest na rys. 6. Regulator składa się z dwóch podstawowych bloków. Pierwszy z nich pokazano na rys. 5. Badana w nim jest wartość bezwzględna różnicy sygnału odbieranego w dwóch kolejnych krokach. Jeżeli przekroczy ona zadany próg, to oznacza, wany że jest podczas sygnał zaniku sterujący położeniem nastąpił dżojstika gwałtowny oraz skok tego blok sygnału obciążenia, i na symulujący wyjściu układu siłę obciążającą generowany siłownik. jest lo- W bloku bezprzewodowej (rys. 4) modelowa- DZOJSTIKA S I L O W N I K A polo_d_z_o_j hamulcem magnetoreologicznym dżojstika). Elementami, w Schemat których symulacyjny odzyskiwane sterowania są utracone serwonapędem sygnały, elek- Switch sila_d_z_o_j To Workspace5 Wejście Counter Abs są sterowniki trohydraulicznym hamulca magnetoreologicznego z zastosowaniem interfejsu oraz dotykowego Cnt >. Count siłownika. Podczas procesu sterowania w sterownikach tych le serwonapędu 3. Simulation control bieżąco zapamiętywana elektrohydraulicznego scheme of electro-hydraulic Inc Rys. 3. pokazano Schemat symulacyjny na rys. 3. W sterowania jego skład serwonapędem wchodzą mode- elektrohydraulicznym z zastosowaniem interfejsu dotykowego Up Fig. Hit Rst jest ostatnia i dżojstika servo-drive doty- using the haptic interface In Sprawdzenie Brak wartość sygnału W oraz obliczana jest różniczka In3 Jest dwóch Schemat ostatnich symulacyjny wartości sygnału sterowania R. Jednocześnie serwonapędem elektrohydraulicznym jest transmisja. z zastosowaniem W przypadku interfejsu jej zani- Rys. dotyko- >= >= Zapamiętanie Wejście Sprawdzenie Nie sprawdzana W = W 5. Układ wykrywania wartości zaniku (W) F = Fp Switch Switch ku wego układ pokazano przełącza na się rys. w tryb 3. W pracy jego skład odzyskujący wchodzą Fig. modele serwonapędu elektrohydraulicznego i dżojstika doty- Fig. 5. Transmission fading detection 5. Transmission Rys. 5. fading Układ wykrywania detection system zaniku system wany jest sygnał sterujący położeniem dżojstika oraz Gain To Workspace blok obciążenia, symulujący siłę obciążającą siłownik. 8 polo_d_z_o_jnap W bloku bezprzewodowej (rys. 4) modelowa- Gain3 To Workspace6 SILOWNIKA 8 polo_d_z_o_j 8 polo_s_i_l_o Gain To Workspace Gain To Workspace 8 D Z O J S T I K NAPIECIE In Out O P E R A T O R S T TRANSMISJA E R O W N I K BEZPRZEWODOWA D Z O J S T I K A D Z O J S T I K D Z O J S T I K A S I L O W N I K A Out >= >= Out Switch Switch3 Switch Switch >= >= 3 Switch Rys. 4. Switch3 Schemat symulacyjny radiowej Fig. 4. Simulation scheme >= of radio transmission >= 3 Switch Abs Count Rys. 4. Schemat Rys. symulacyjny 4. Schemat symulacyjny radiowej radiowej Hit Rst Fig. 4. Simulation In Fig. 4. Simulation scheme of radio scheme transmission of radio transmission Switch Fig. 5. Transmission fading Counter detection system Cnt Inc >. In Out O P E R A T O R TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA DZOJSTIKA Abs In Jest Wejście Zapamiętanie Wyjście wartości (W) Rys. Sprawdzenie 6. Algorytm Brak działania regulatora Fig. Zapamiętanie 6. The algorithm of the W = controller W + R różniczki (R) Jest Zapamiętanie S E R W O N A P E N D C Z U J N I K S E I L E Y C T R O H Y O D B R C A I U A Z L E I C N Z I E N Y S E R W O N A P E N D E L E C T R O H Y D R A U L I C Z N Y Zapamiętanie Sprawdzenie różniczki (R) Brak 8 Gain3 SILOWNIKA Sprawdzenie na jest chwilowa przerwa w W i = zanik W sygnału wartości (W) F = Fp Wyjście położenia dżojstika (sterującego modelem serwonapędu elektrohydraulicznego) oraz siły (sterującego hamul- Zapamiętanie cem Rys. 6. W = W + R różniczki magnetoreologicznym Algorytm działania regulatora (R) dżojstika). Elementami w Fig. 6. The których algorithm odzyskiwane of the controller są utracone sygnały są sterowniki hamulca magnetoreologicznego Wyjście na jest chwilowa oraz siłownika. przerwa Podczas w procesu i zanik sterowania sygnału położenia w dżojstika sterownikach (sterującego tych na modelem bieżąco zapamiętywana jest regulatora ostatnia wartość sygnału W oraz serwonapędu Algorytm elektrohydraulicznego) działania Rys. 6. oraz siły (sterującego hamulcem The algorithm obliczana Fig. 6. magnetoreologicznym of the controller jest różniczka dwóch ostatnich dżojstika). Elementami w wartości sygnału R. Jednocześnie sprawdzana jest transmisja. W przypadku jej zaniku których odzyskiwane są utracone sygnały są sterowniki hamulca magnetoreologicznego / układ przełącza Pomiary się Automatyka w tryb pracy odzyskujący Robotyka oraz siłownika. Podczas procesu sterowania dane. Równocześnie też sprawdzana jest w sterownikach tych na bieżąco zapamięty- wartość siły. Jeżeli nie przekroczy ona zada- 8 Gain Sprawdzenie F = Fp Nie polo_d_z_o_jnap To Workspace6 polo_s_i_l_o czas To Workspace To Workspace4 sila_d_z_o_j czas To Workspace5 To Workspace4 Rys. 3. Schemat symulacyjny sterowania serwonapędem elektrohydraulicznym z zastosowaniem interfejsu dotykowego Rys. 3. Schemat symulacyjny sterowania serwonapędem C elektrohydraulicznym Z U J N I K S I L Y O z B C zastosowaniem I A Z E N I E interfejsu dotykowego Fig. 3. Simulation control scheme of electro-hydraulic NAPIECIE servo-drive using the haptic interface sila_s_i_l_o Fig. 3. Simulation control scheme of electro-hydraulic servo-drive using the haptic interface In3 Cnt Counter Up Inc Rys. 5. Układ wykrywania zaniku >. In W = W + R Nie sila_s_i_l_o To Workspace3 To Workspace3 W = W 55

3 cza tryb pracy regulatora. W przeciwnym wypadku (obecność ) generowany jest stan niski. Drugi blok regulatora pokazano na rys. 7. Zawiera on pętle z nauka komórkami pamięci i odpowiada za zapamiętywanie wartości W oraz obliczanie i zapamiętywanie różniczki Memory Switch4 >= Switch3 >= In Memory Switch >= In3 3 Switch >= 3 Switch5 >=. Rys. 9. Sygnały w układzie z zanikiem od do,4 s Fig. 9. The signals in the system with fading transmission from to,4 s Rys Układ zapamiętywania wartości W W oraz oraz obliczania obliczania zapamięty- i zapamiętywania różniczki sygnału różniczki R sygnału R Fig Circuit for recording the the W W value value and and calculating and and recording of recording the differential of the value differential of R value of R giczny sygnał wysoki, który przełącza tryb pracy regulatora. W przeciwnym wypadku (obecność ) generowany dżojstika d [ ] jest stan niski. Drugi blok regulatora pokazano na rys siłownika ys [mm] Zawiera on pętle z komórkami pamięci i odpowiada za zapamiętywanie 6 wartości W oraz obliczanie i zapamiętywanie różniczki sygnału R. Na rys. 5 układ ten został umieszczony 4 w bloku. 4. Wyniki pomiarów Podczas badań symulacyjnych pod uwagę były brane cztery sygnały: 5 położenia kątowego dżojstika, położenia dżojstika siłownika, Fd [N] siły generowanej przez siłownik oraz siły oporu siłownika na dżojstiku. Fs [kn] 4 Przebiegi tych sygnałów w układzie bez zaniku pokazane 3 są na rys dżojstika d [ ] siłownika ys [mm] Rys. 8. Sygnały w układzie bez zaniku Fig. 8. The signals in the system without transmission lose siłownika, siły generowanej przez siłownik oraz siły oporu na dżojstiku. Przebiegi tych sygnałów w układzie bez zaniku pokazane są na rys. 8. W kolejnych badaniach t zmieniono [s] układ symulacyjny Rys. 9. Sygnały radiowej w układzie tak, z zanikiem żeby zbadać jak od na do zachowanie,4 s Fig. 9. The signals in the system with fading transmission from to,4 s W kolejnych badaniach zmieniono układ symulacyjny radiowej tak, żeby zbadać jak na zachowanie się systemu wpłyną zaniki sygnału t w [s] różnych przedziałach czasowych. Rys. 9. Przykładowe Sygnały w układzie przebiegi z zanikiem z zanikiem od do,4 od s do Fig.,4 9. s pokazano The signals na in the rys. system 9. with fading transmission from Na rys. to,4 przedstawiono s natomiast przebiegi odtworzone w układzie regulacji. Dzięki temu, że przerwa w nastąpiła w liniowo narastającej części przebiegu, to został on całkowicie zrekonstruowany i przebieg niczym nie różni się od wzorca z rys. 8. Rys.. Odtworzone sygnały w układzie z zanikiem od do,4 s Fig.. The reconstructed signals in the system with fading transmission from to,4 s 5 4 dżojstika Fd [N] siłownika Fs [kn] Rys. 8. Sygnały w układzie bez zaniku Fig. Rys The Sygnały signals w in układzie the system bez without zaniku transmission lose Fig. 8. The signals in the system without transmission lose Pomiary Automatyka Robotyka / Rys.. Odtworzone sygnały w układzie z zanikiem od do,4 s Fig.. The reconstructed signals in the system with fading transmission Odtworzone from to sygnały,4 s w układzie z zanikiem Rys.. od do,4 s Fig.. The reconstructed signals in the system with fading transmission from to,4 s

4 le różni się od niezakłóconego. Rys.. Sygnały w układzie z zanikiem od,8 do 3, s Fig.. The signals in the system with fading transmission from,8 to 3, s Rys. 3. Sygnały w układzie bez zaniku Fig. 3. The signals in the system without fading transmission Rys.. Fig.. Odtworzone sygnały w układzie z zanikiem od,8 do 3, s The reconstructed signals in the system with fading transmission from,8 to 3, s Rys. 4. Sygnały w układzie z zanikiem od 6, do 6,5 s Fig. 4. The signals in the system with fading transmis-sion from 6, to 6,5 s Następnie sprawdzono zachowanie się układu gdy transmisja zaniknie na załamaniu się krzywej (od,8 do 3, s). Przebiegi sygnałów dla tego przypadku pokazane są na rys. i. W tym przypadku sygnał zrekonstruowany tylko niewiele różni się od niezakłóconego. Kolejnym etapem badań algorytmu odzyskującego dane było sprawdzenie, jak zachowa się on podczas zaniku przy bardziej odkształconym sygnale sterującym (rys. 3). Na rys. 4 widoczne są sygnały zarejestrowane w układzie podczas zaniku w czasie od 6, do 6,5 s. Na rys. 5 pokazane są te same sygnały po ich odzyskaniu przez algorytm. W tym przypadku widać już nieco większą różnicę w kształcie przebiegów. Mimo to sygnał zrekonstruowany dość dobrze odpowiada niezakłóconemu. Dzięki temu przebieg zmian położenia tłoka siłownika jest bardzo zbliżony do przebiegu uzyskanego, gdy transmisja nie była przerwana. 5. Podsumowanie Analizując zamieszczone w artykule wyniki pomiarów symulacyjnych można zauważyć, że bez względu na to, w jakim miejscu przebiegu i niezależnie od kształtu sygnału sterującego występującego podczas zaniku, odzyskany sygnał był zawsze bardzo zbliżony do oryginalnego. / Pomiary Automatyka Robotyka 57

5 nauk. M. Rybakowski, J. Stebila, Zielona Góra: Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego,, Milecki A., Bachman P., Chciuk M.: Control of a small robot by haptic joystick with magnetorheological fluid. Mechatronic Systems and Materials MSM : 7 th International Conference. Kaunas, Litwa,. 5. Milecki A., Bachman P., Chciuk M.: Wykrywanie kolizji w teleoperatorze z interfejsem dotykowym i systemem wizyjnym. Pomiary Automatyka Robotyka, /, The control of active haptic joystick HapticUZ -DOF/DC Rys. 5. Odtworzone sygnały w układzie z zanikiem od 6, do 6,5 s Fig. 5. The reconstructed signals in the system with fading transmission from 6, to 6,5 s Abstract: The article electro-hydraulic servo control system by the operator via a joystick with force feedback describes. Given the intention to use wireless communication, built in MATLAB/Simulink simulation model of the system. Conducted simulation studies the behavior of the system in case of temporary loss of connectivity. Algorithm estimates based on information transmitted differential signal previously received is proposed and modeled. Simulation studies have shown that the proposed algorithm is effective for the studied cases signal loss and protects the drive against step signal changes. Zastosowanie w sterowaniu opisanego wyżej algorytmu powoduje znaczną poprawę zachowania się badanego układu w przypadku zaniku. Zmniejszone zostały nagłe skoki zmian położenia tłoka siłownika przy zaniku. Algorytm opisany w artykule można stosować nie tylko w bezprzewodowej, ale również w transmisjach przewodowych w układach telemanipulatorów, na wypadek przerwania przewodów łączących współpracujące urządzenia. W dalszych pracach opisany algorytm zostanie zweryfikowany w badaniach doświadczalnych. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do nadzorowania pracy urządzeń mechatronicznych z napędami elektrohydraulicznymi sterowanymi bezprzewodowo. Bibliografia. [ Atmel Corporation.. Chciuk M., Bachman P., Milecki A.: Modelowanie serwonapędu elektrohydraulicznego sterowanego dżojstikiem typu haptic. 3 rd International Conference MANUFAC- TURING : contemporary problems of manufacturing and production management, Poznań.. Bachman P.: Siłowe sprzężenie zwrotne w hydraulice. Hydraulika i Pneumatyka, nr /9, 9.. Chciuk M., Milecki A., Myszkowski A.: Applications of magnetorheological brakes in manual control of lifting devices and manipulators. Journal of Physics: Conference Series, 9, Vol Gawłowicz P., Bachman P., Chciuk M.: Interfejsy dotykowe jako sposób komunikowania się człowieka z maszyną, Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki, red. Keywords: servo drive, wireless control, signal estimation prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Profesor zwyczajny w Instytucie Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Kierownik Zakładu Urządzeń Mechatronicznych. Specjalność naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, mechatronika, elektrohydraulika, automatyzacja maszyn. mgr inż. Paweł Bachman Asystent w Instytucie Edukacji Techniczno- Informatycznej, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski. Zainteresowania: mechatronika, sterowanie. Jest stypendystą w ramach Poddziałania 8.. Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8. Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i z budżetu państwa. mgr Marcin Chciuk Asystent w Instytucie Edukacji Techniczno- Informatycznej, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski. Zainteresowania: mechatronika, sterowanie Pomiary automatyka Robotyka /

Badania symulacyjne odtwarzania sygnału w bezprzewodowym układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym z dżojstikiem haptic

Badania symulacyjne odtwarzania sygnału w bezprzewodowym układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym z dżojstikiem haptic Badania symulacyjne odtwarzania sygnału w bezprzewodowym układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym z dżojstikiem haptic Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Andrzej Milecki Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE LASEROWEGO CZUJNIKA ODLEGŁOŚCI DO ESTYMACJI SIŁY PODCZAS STEROWANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO DŻOJSTIKIEM DOTYKOWYM

WYKORZYSTANIE LASEROWEGO CZUJNIKA ODLEGŁOŚCI DO ESTYMACJI SIŁY PODCZAS STEROWANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO DŻOJSTIKIEM DOTYKOWYM prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Politechnika Poznańska mgr Marcin Chciuk mgr inż. Paweł Bachman Uniwersytet Zielonogórski WYKORZYSTANIE LASEROWEGO CZUJNIKA ODLEGŁOŚCI DO ESTYMACJI SIŁY PODCZAS STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY STEROWANIA NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHADŁOWEGO DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MR W UKŁADZIE Z SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM

ALGORYTMY STEROWANIA NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHADŁOWEGO DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MR W UKŁADZIE Z SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM dr inż. Piotr Gawłowicz mgr Marcin Chciuk mgr inż. Paweł Bachman Uniwersytet Zielonogórski ALGORYTMY STEROWANIA NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHADŁOWEGO DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MR W UKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

sterowanie admitancyjne i impedancyjne, ciecz w układzie napęd elektrohydrauliczny dżojstik haptic

sterowanie admitancyjne i impedancyjne, ciecz w układzie napęd elektrohydrauliczny dżojstik haptic Sterowanie admitancyjne i impedancyjne w układzie napęd elektrohydrauliczny dżojstik haptic Andrzej Milecki*, Paweł Bachman** *Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska **Wydział Mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Construction and research of control devices with magnetorheological fluids and force feedback summary of research project

Construction and research of control devices with magnetorheological fluids and force feedback summary of research project Andrzej Milecki, prof.dr hab. inż., Politechnika Poznańska Paweł Bachman, mgr inż., Uniwersytet Zielonogórski Konstrukcja i badania urządzeń zadających i dotykowych z cieczami magnetoreologicznymi i z

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE KOLIZJI W TELEOPERATORZE Z INTERFEJSEM DOTYKOWYM I SYSTEMEM WIZYJNYM

WYKRYWANIE KOLIZJI W TELEOPERATORZE Z INTERFEJSEM DOTYKOWYM I SYSTEMEM WIZYJNYM prof. dr hab. inŝ. Andrzej Milecki, Politechnika Poznańska mgr inŝ. Paweł Bachman, Uniwersytet Zielonogórski mgr Marcin Chciuk, Uniwersytet Zielonogórski WYKRYWANIE KOLIZJI W TELEOPERATORZE Z INTERFEJSEM

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE DWUOSIOWYM PODNOŚNIKIEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MR

STEROWANIE DWUOSIOWYM PODNOŚNIKIEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MR prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Politechnika Poznańska mgr Marcin Chciuk mgr inż. Paweł Bachman Uniwersytet Zielonogórski STEROWANIE DWUOSIOWYM PODNOŚNIKIEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY DŻOJSTIKA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania MECHATRONIKA SPECJALNOŚĆ Konstrukcje Mechatroniczne Prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Kształcenie Specjalności: Konstrukcje Mechatroniczne Inżynieria

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I STEROWANIE Z SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM ELEKTROHYDRAULICZNEGO MANIPULATORA W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM

MODELOWANIE I STEROWANIE Z SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM ELEKTROHYDRAULICZNEGO MANIPULATORA W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 46, ISSN 1896-771X MODELOWANIE I STEROWANIE Z SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM ELEKTROHYDRAULICZNEGO MANIPULATORA W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM Piotr Owczarek 1a, Dominik Rybarczyk 1b,

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA CZASU RZECZYWISTEGO DO SERWONAPĘDÓW PŁYNOWYCH DISTRIBUTED REAL-TIME CONTROL SYSTEM FOR FLUID POWER SERVO-DRIVES

ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA CZASU RZECZYWISTEGO DO SERWONAPĘDÓW PŁYNOWYCH DISTRIBUTED REAL-TIME CONTROL SYSTEM FOR FLUID POWER SERVO-DRIVES RYSZARD DINDORF, PAWEŁ ŁASKI, JAKUB TAKOSHOGLU, PIOTR WOŚ ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA CZASU RZECZYWISTEGO DO SERWONAPĘDÓW PŁYNOWYCH DISTRIBUTED REAL-TIME CONTROL SYSTEM FOR FLUID POWER SERVO-DRIVES S

Bardziej szczegółowo

Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR

Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz Uniwersytet Zielonogórski Streszczenie: W artykule opisano układy sterowania z zastosowaniem urządzeń dotykowych oraz podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRZYOSIOWEGO DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ I SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM DO STEROWANIA RAMIONAMI ROBOTA

WYKORZYSTANIE TRZYOSIOWEGO DŻOJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ I SIŁOWYM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM DO STEROWANIA RAMIONAMI ROBOTA KOMISJA BUOWY MASZYN PAN OZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 4 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2008 MARCIN CHCIUK, AAM MYSZKOWSKI WYKORZYSTANIE TRZYOSIOWEGO ŻOJSTIKA OTYKOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR

Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz Politechnika Poznańska*, Uniwersytet Zielonogórski Streszczenie: W artykule opisano układy sterowania z zastosowaniem urządzeń

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Urządzeń Mechatronicznych

Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Urządzeń Mechatronicznych Imię i nazwisko: Miejsce pracy: Stanowisko: Data i miejsce urodzenia: Studia wyższe: Stopień naukowy doktora: Dyscyplina i specjalność naukowa: Stopień naukowy doktora habilitowanego: Dyscyplina i specjalność

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LINIOWEGO D OJSTIKA DOTYKOWEGO DO STEROWANIA NAP DEM ELEKTROHYDRAULICZNYM

ZASTOSOWANIE LINIOWEGO D OJSTIKA DOTYKOWEGO DO STEROWANIA NAP DEM ELEKTROHYDRAULICZNYM prof. dr hab. in. Andrzej Milecki Politechnika Pozna ska mgr Marcin Chciuk mgr in. Pawe Bachman Uniwersytet Zielonogórski ZASTOSOWANIE LINIOWEGO D OJSTIKA DOTYKOWEGO DO STEROWANIA NAP DEM ELEKTROHYDRAULICZNYM

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY STEROWANIA NAP DEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHAD OWEGO D OJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZ MR W UK ADZIE Z SI OWYM SPRZ ENIEM ZWROTNYM

ALGORYTMY STEROWANIA NAP DEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHAD OWEGO D OJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZ MR W UK ADZIE Z SI OWYM SPRZ ENIEM ZWROTNYM dr in. Piotr Gaw owicz mgr Marcin Chciuk mgr in. Pawe Bachman Uniwersytet Zielonogórski ALGORYTMY STEROWANIA NAP DEM ELEKTROHYDRAULICZNYM PRZY POMOCY WAHAD OWEGO D OJSTIKA DOTYKOWEGO Z CIECZ MR W UK ADZIE

Bardziej szczegółowo

Dobór konstrukcji urządzeń haptic w zależności od wielkości i rodzaju sił występujących w sterowanym układzie

Dobór konstrukcji urządzeń haptic w zależności od wielkości i rodzaju sił występujących w sterowanym układzie Dobór konstrukcji urządzeń haptic w zależności od wielkości i rodzaju sił występujących w sterowanym układzie Paweł Bachman Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski Streszczenie: W artykule zawarto

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: STEROWNIKI W UKŁADACH NAPĘDOWYCH I STEROWANIA CONTROLLERS IN CONTROL AND DRIVE SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ciecze elektroi. magnetoreologiczne

Ciecze elektroi. magnetoreologiczne Politechnika Poznańska Ciecze elektroi magnetoreologiczne Andrzej Milecki Instytut Technologii Mechanicznej Ciecze elektroreologiczne Ciecze elektroreologiczne: są zawiesiną porowatych cząsteczek o średnicy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE LASEROWEGO CZUJNIKA ODLEG O CI DO ESTYMACJI SI Y W UK ADZIE STEROWANIA NAP DEM ELEKTROHYDRAULICZNYM D OJSTIKIEM DOTYKOWYM

WYKORZYSTANIE LASEROWEGO CZUJNIKA ODLEG O CI DO ESTYMACJI SI Y W UK ADZIE STEROWANIA NAP DEM ELEKTROHYDRAULICZNYM D OJSTIKIEM DOTYKOWYM prof. dr hab. in. Andrzej Milecki Politechnika Pozna ska mgr Marcin Chciuk, mgr in. Pawe Bachman Uniwersytet Zielonogórski WYKORZYSTANIE LASEROWEGO CZUJNIKA ODLEG O CI DO ESTYMACJI SI Y W UK ADZIE STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr trzeci

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr trzeci Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU Leszek WOLSKI BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika

Bardziej szczegółowo

BADANIA PNEUMATYCZNEGO SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO

BADANIA PNEUMATYCZNEGO SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-6 BADANIA PNEUMATYCZNEGO SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY PIOTR PAWEŁO NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATCZNE PODSTAW ĆWICZENIA LABORATORJNE Układy elektropneumatyczne Materiały przeznaczone są dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH W URZĄDZENIACH DOTYKOWYCH

ZASTOSOWANIE CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH W URZĄDZENIACH DOTYKOWYCH ZATOOWAIE CIECZY MAGETOREOLOGICZYCH W URZĄDZEIACH DOTYKOWYCH mgr Paweł Bachman, mgr Marcin Chciuk Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny ul. prof. zafrana 4 65-516 Zielona Góra tel. (068) 328 78

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Badanie układu regulacji poziomu cieczy

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Badanie układu regulacji poziomu cieczy Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr. 6 Badanie układu regulacji poziomu cieczy Laboratorium z przedmiotu: PODSTAWY AUTOMATYKI 2 Kod: ES1C400 031 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC

Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC Metody integracji systemów sterowania z wykorzystaniem standardu OPC (Control Systems Integration using OPC Standard) Autor: Marcin BAJER Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Zagadnienia na ocenę 3.0 1. Podaj transmitancję oraz naszkicuj teoretyczną odpowiedź skokową układu całkującego z inercją 1-go rzędu.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: STEROWNIKI PLC W UKŁADACH MECHATRONICZNYCH PLC CONTROLLERS IN MECHATRONIC SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Programowanie wielofunkcyjnej karty pomiarowej w VEE Data wykonania: 15.05.08 Data oddania: 29.05.08 Celem ćwiczenia była

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Stanisław SZABŁOWSKI

Stanisław SZABŁOWSKI Dydaktyka Informatyki 12(2017) ISSN 2083-3156 DOI: 10.15584/di.2017.12.26 http://www.di.univ.rzeszow.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Stanisław

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY AUTOMATYKI PRACA W PROGRAMIE SIMULINK 2013

ELEMENTY AUTOMATYKI PRACA W PROGRAMIE SIMULINK 2013 SIMULINK część pakietu numerycznego MATLAB (firmy MathWorks) służąca do przeprowadzania symulacji komputerowych. Atutem programu jest interfejs graficzny (budowanie układów na bazie logicznie połączonych

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia #364 #365 #369 Bezpieczne odporne na błędy systemy wbudowane oparte na wielordzeniowych mikrokontrolerach ARM Cortex R4 (Secure fault-tolerant embedded systems based on multi-core ARM Cortex R4 microcontrollers)

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu procesu rozmagnesowywania na pętlę histerezy obrotowego hamulca magnetoreologicznego

Badanie wpływu procesu rozmagnesowywania na pętlę histerezy obrotowego hamulca magnetoreologicznego Badanie wpływu procesu rozmagnesowywania na pętlę histerezy obrotowego hamulca magnetoreologicznego Andrzej Milecki 1, Paweł Bachman 2, Marcin Chciuk 2 Politechnika Poznańska 1, Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ W sprzedaży od

NOWOŚĆ W sprzedaży od Bezprzewodowy system sterowania NOWOŚĆ W sprzedaży od 01.2011 EXTA FREE to propozycja bezprzewodowego (radiowego) systemu sterowania pracą urządzeń elektrycznych w instalacjach domowych, biurowych i częściowo

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP 1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PNEUMATYCZNEGO STEROWNIKA

BUDOWA PNEUMATYCZNEGO STEROWNIKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-18 BUDOWA PNEUMATYCZNEGO STEROWNIKA Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. 2 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych kinematyka równoległa, symulacja, model numeryczny, sterowanie mgr inż. Paweł Maślak, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, dr inż. Krzysztof Chrapek Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o

Bardziej szczegółowo

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Napęd elektryczny Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Podstawowe elementy napędu: maszyna elektryczna, przekształtnik, czujniki, sterownik z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe sieci informatyczne

Przemysłowe sieci informatyczne Przemysłowe sieci informatyczne OPRACOWAŁ TOMASZ KARLA Komunikacja bezprzewodowa wybrane przykłady Różne technologie bezprzewodowe - Bluetooth - WiFi - ZigBee - modemy GSM - modemy radiowe Wybrane urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Automatyka i sterowania

Automatyka i sterowania Automatyka i sterowania Układy regulacji Regulacja i sterowanie Przykłady regulacji i sterowania Funkcje realizowane przez automatykę: regulacja sterowanie zabezpieczenie optymalizacja Automatyka i sterowanie

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA NAPĘDÓW ZWROTNICOWYCH ZE ZWROTNICAMI ROZJAZDÓW DUŻYCH PRĘDKOŚCI

WSPÓŁPRACA NAPĘDÓW ZWROTNICOWYCH ZE ZWROTNICAMI ROZJAZDÓW DUŻYCH PRĘDKOŚCI Jerzy Mikulski Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Zespół Automatyki w Transporcie Jakub Młyńczak Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Zespół Automatyki w Transporcie WSPÓŁPRACA NAPĘDÓW ZWROTNICOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

USTAWNIK TOLERUJĄCY USZKODZENIA TORU SPRZĘśENIA ZWROTNEGO

USTAWNIK TOLERUJĄCY USZKODZENIA TORU SPRZĘśENIA ZWROTNEGO USTAWNIK TOLERUJĄCY USZKODZENIA TORU SPRZĘśENIA ZWROTNEGO Przykład zintegrowanego systemu mechatronicznego Michał Bartyś Wprowadzenie Schemat blokowy Funkcje ustawnika Model przyczynowo-skutkowy Środowisko

Bardziej szczegółowo

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z serwomechanizmy Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z przetworzonym przez przetwornik bieżącym sygnałem

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA W URZĄDZENIACH AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA W URZĄDZENIACH AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 9 9 Piotr NIKLAS* pomiar częstotliwości, składowe harmoniczne, automatyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7 STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami obsługi stanów awaryjnych w układach sterowania zbudowanych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka II stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne. Automatyka Przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.

Automatyka i Robotyka II stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne. Automatyka Przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Komputerowe systemy pomiarowe Computer-Based Measurement Systems A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulator podciśnienia kotła WR-25 nr 1

Regulator podciśnienia kotła WR-25 nr 1 Regulator podciśnienia kotła WR-25 nr 1 Regulator podciśnienia kotła WR-25 nr 1 PEC Gliwice pełni jedną niezależną funkcje: utrzymywanie zadanego podciśnienia w komorze spalania Algorytm regulacji podciśnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Sterowanie układem hydraulicznym z proporcjonalnym zaworem przelewowym Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak 1 Proporcjonalne elementy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2016 Literatura Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN, Warszawa, 2003 Traczyk W.:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10 PL 214845 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214845 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387534 (51) Int.Cl. F16F 9/50 (2006.01) F16F 9/508 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200 INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-15 MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE DANYCH W SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE DANYCH W SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof P. DYRCZ* diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy układ sterowania liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych

Mikroprocesorowy układ sterowania liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych Mikroprocesorowy układ sterowania liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych Chciuk Marcin 1, Bachman Paweł 2 Referat dotyczy tematyki sterowania oraz pozycjonowania liniowych serwomechanizmów elektrohydraulicznych.

Bardziej szczegółowo

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism Artykuł Autorski z VIII Forum Inżynierskiego ProCAx, Siewierz, 19-22 XI 2009 (MECHANIK nr 2/2010) Dr inż. Krzysztof Chrapek, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, mgr inż. Paweł Maślak Politechnika

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS

DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS MARCIN MAŚLANKA, JACEK SNAMINA KOMPENSACJA SZTYWNOŚCI DYNAMICZNEJ W UKŁADACH REDUKCJI DRGAŃ Z TŁUMIKAMI MR DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS S t r e s z c z e

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Instrukcja aktualizacji oprogramowania Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA STEROWNIKA USB ORAZ OPROGRAMOWANIA FLASHER... 3 1.1. Instalacja sterownika USB... 3 1.2. Instalacja oprogramowania Flasher... 3 2. OPIS PROCEDURY AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa i przykładowe zastosowanie stanowiska pomiaru i rejestracji prądów i napięć w instalacjach trójfazowych

Budowa i przykładowe zastosowanie stanowiska pomiaru i rejestracji prądów i napięć w instalacjach trójfazowych Budowa i przykładowe zastosowanie stanowiska pomiaru i rejestracji prądów i napięć w instalacjach trójfazowych Waldemar Uździcki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Remigiusz Aksentowicz Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Definicja Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz Operacjami wejścia/wyjścia nazywamy całokształt działań potrzebnych

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ

AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Łukasz NIEWIARA* Krzysztof ZAWIRSKI* AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka i metrologia

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka i metrologia Nazwa modułu: Materiały i konstrukcje inteligentne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR-2-106-AM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE GŁOSOWE MANIPULATOREM ELEKTROHYDRAULICZNYM

STEROWANIE GŁOSOWE MANIPULATOREM ELEKTROHYDRAULICZNYM Roman REGULSKI Piotr OWCZAREK Dominik RYBARCZYK Paweł BACHMA Jarosław GOŚLIŃSKI STEROWAIE GŁOSOWE MAIPULATOREM ELEKTROHYDRAULICZYM STRESZCZEIE W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązanie sterowania

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY STEROWANIA IMITATOREM STACJI RADIOLOKACYJNEJ

ALGORYTMY STEROWANIA IMITATOREM STACJI RADIOLOKACYJNEJ Dr inż. Stanisław ŻYGADŁO Dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI Inż. Michał JANKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna ALGORYTMY STEROWANIA IMITATOREM STACJI RADIOLOKACYJNEJ Streszczenie: W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny

Bardziej szczegółowo

Struktura systemów sterowania

Struktura systemów sterowania Podstawy komputerowych systemów sterowania Struktura systemów sterowania dr inż. Krzysztof Kołek Materiały wyłącznie dla potrzeb wykładu Podstawy komputerowych systemów sterowania IV rok RA wydział EAIiEB

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo