GILLES BOUSSAC CHRISTOPHE RAUTURIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GILLES BOUSSAC CHRISTOPHE RAUTURIER"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ NA POTRZEBY DOSTĘPU DO INFORMACJI TECHNICZNYCH ŚCIŚLE ZAREZERWOWANEGO DLA SPECJALISTÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ I Z CELOWYM WYKLUCZENIEM OSÓB PRYWATNYCH Strona jest stroną internetową utworzoną przez firmę AUTOMOBILES PEUGEOT, dalej zwaną PEUGEOT, celem umożliwienia profesjonalistom z branży motoryzacyjnej zamawiania poprzez Internet informacji technicznych dotyczących w szczególności metod napraw pojazdów marki PEUGEOT. Strona internetowa jest publikowana przez firmę PEUGEOT. AUTOMOBILES PEUGEOT 75, avenue de la Grande Armée PARIS Francja Francuska Spółka Akcyjna z kapitałem zakładowym euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) w Paryżu, pod numerem Kontakt: Osoby odpowiedzialne za wydanie strony: F.X. GILLES, Y. FALLOUEY, Ph LARRIEU, P. HERBAULT Dyrektor wydania: Osoba odpowiedzialna za stronę: GILLES BOUSSAC CHRISTOPHE RAUTURIER Dostęp do strony przeznaczony w szczególności dla profesjonalistów z branży napraw samochodów. Korzystanie z tej strony podlega warunkom ogólnym przedstawionym poniżej, jak również odpowiednim normom prawnym. Połączenie i dostęp do niniejszej strony oznaczają, iż internauta akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszych ogólnych warunków, bez konieczności składania podpisu. Z zastrzeżeniem formalnej, pisemnej zgody PEUGEOT, żadne warunki szczególne nie mogą mieć pierwszeństwa przed ogólnymi warunkami sprzedaży. ARTYKUŁ 1 - PRZEDMIOT PEUGEOT oferuje profesjonaliście z branży motoryzacyjnej, zwanemu dalej "Kupującym", z wyłączeniem jakiejkolwiek innej kategorii klientów, dostęp do informacji technicznych dotyczących pojazdów swojej marki, w szczególności zaś katalogów części zamiennych, tabel kalkulacyjnych czasu, zbioru metod naprawy i specjalnych zestawów narzędzi itd.

2 - 2 - Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków jest zatem zdefiniowanie warunków, w szczególności technicznych i finansowych, na jakich Kupujący będą mieli dostęp do informacji technicznych PEUGEOT. W tym celu Kupujący powinien dysponować odpowiednim sprzętem informatycznym (komputer typu PC, system Windows 98, 2000, 2000 pro lub XP, podłączony do Internetu, monitor 1024x768 pikseli; zalecana przepustowość łącza: dostęp za pomocą łącza o wysokiej przepustowości typu ADSL i o szybkości przynajmniej 512 kb/s [jeżeli parametry sprzętu i przepustowości są niższe od zalecanych, komfort korzystania z Service Box może być niższy]). W ramach niniejszej strony internetowej za profesjonalistę z branży naprawy samochodów uważa się dowolną osobę fizyczną lub prawną, która posiada siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Chorwacji, Turcji lub Szwajcarii i która należy do jednej z następujących kategorii: Profesjonalne warsztaty naprawcze, Kluby samochodowe, Firmy pomocy drogowej, Firmy badawczo-kontrolne, Firmy prowadzące szkolenia personelu warsztatów, Producenci wyposażenia. ARTYKUŁ 2 IDENTYFIKATOR I HASŁO Dostęp do rzeczonej strony otwarty jest dla wszystkich profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, z wyłączeniem jakiejkolwiek innej kategorii klientów. Jednak, aby możliwe było złożenie zamówienia, Kupujący musi utworzyć własne konto użytkownika, w którym poda swoje pełne dane: nazwę firmy, dane kontaktowe, adres dostawy, numer VAT itd. Kupujący musi również wybrać swoje hasło. Konto klienta zostanie utworzone po wprowadzeniu i zatwierdzeniu żądanych informacji. Następnie Kupujący otrzyma swój kod klienta na wskazany przez siebie adres (uwaga: dla jednego adresu może być utworzone tylko jedno konto klienta). Kod osobisty wraz z hasłem posłużą Kupującemu do uzyskania dostępu do strony zamawiania. Identyfikator i hasło, o których mowa, są poufne i Kupujący zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy. Z tego tytułu Kupujący jest odpowiedzialny za posługiwanie się jego identyfikatorem lub hasłem, zaś PEUGEOT nie odpowiada za stratę lub szkodę wyrządzoną ich wykorzystaniem. Po każdym skorzystaniu z niniejszej strony Kupujący powinien się wylogować. Kupujący powinien niezwłocznie poinformować PEUGEOTA o każdym przypadku niezgodnego z prawem użycia jego identyfikatora lub hasła i potwierdzić ten fakt PEUGEOTOWI listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. PEUGEOT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem skorzystanie z niniejszej strony przez dowolnego internautę. ARTYKUŁ 3 TARYFY I OPŁATY Różne rodzaje abonamentu zaproponowane w Service Box umożliwiają Państwu dostęp do wszystkich informacji zawartych na stronie przez czas zależny od wybranego abonamentu.

3 - 3 - Zapamiętana data i godzina rozpoczęcia Państwa abonamentu jest godziną i datą, w jakiej nastąpiło pierwsze skorzystanie z jednej z płatnych usług znajdujących się na stronie. Tabela opłat abonamentowych jest dostępna na stronie logowania. UWAGA: każdy abonament odpowiada okresowi czasu, w jakim będą Państwo mieli swobodny dostęp do strony (nie należy mylić z rzeczywistym czasem połączenia). Przykład: opłacają Państwo dzisiaj abonament na 1 dzień. Jeśli po raz pierwszy skorzystają z niego Państwo jutro o 9 rano, abonament straci ważność pojutrze o godzinie 9 (czasu lokalnego). Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami artykułu L441-6 francuskiego Kodeksu Handlowego, w przypadku zwłoki w zapłacie abonent zostanie obciążony, po wezwaniu do zapłaty, karą wyliczoną od kwot wymagalnych i niezapłaconych w wymaganym terminie według stopy procentowej równej trzykrotności odsetek ustawowych obowiązujących we Francji w dacie wymagalności wspomnianych kwot. Opłaty są wyrażone w euro i są opłatami netto. PEUGEOT zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie. Dostęp jest sprzedawany według taryfy obowiązującej w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Wskazana kwota do zapłaty: zawiera obowiązujący francuski podatek VAT, w przypadku gdy Kupujący ma swoją siedzibę we Francji nie zawiera podatku, w przypadku gdy Kupujący ma swoją siedzibę w innym Państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii Zaznacza się, iż cena do zapłaty zawierać będzie również francuski podatek VAT w następujących przypadkach: jeśli Kupujący nie posiada wewnątrzwspólnotowego numeru identyfikacyjnego VAT jeśli Kupujący nie podał tego numeru, jeśli podany numer identyfikacyjny VAT jest nieprawidłowy, jeśli kontrola dokonana przez PEUGEOTA w europejskiej bazie VIES zakończy się z jakiegokolwiek powodu niepowodzeniem. Zapłata ceny przez kupującego powinna nastąpić kartą płatniczą lub przelewem międzybankowym w chwili zamówienia usługi. Kupujący wybiera jako metodę płatności kartę płatniczą (Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard), po czym jest automatycznie kierowany do systemu płatności internetowych SIPS. Wprowadzanie informacji o numerze karty i dacie wygaśnięcia jej ważności odbywa się na stronie internetowej, w zabezpieczonym środowisku. Informacje te są wysyłane w zaszyfrowanej formie na serwer SIPS, który generuje wnioski o systematyczną autoryzację do sieci międzybankowych, poprzez serwer odbiorczy autoryzacji w BNP PARIBAS. O autoryzacji zapłaty decyduje bank Kupującego. ARTYKUŁ 4 - GWARANCJA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ Zaznacza się, iż informacje techniczne znajdujące się na stronie są opracowane przez firmę PEUGEOT na podstawie aktualnie dostępnej i regularnie aktualizowanej wiedzy technicznej i przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej. PEUGEOT nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z błędów materialnych lub braku aktualizacji.

4 - 4 - Kupujący ma obowiązek regularnego odwiedzania strony celem uzyskania najnowszych aktualizacji, a w każdym przypadku najpóźniej w chwili dostarczenia klientowi naprawionego pojazdu. Zalecenie bezpieczeństwa Udostępnione informacje służą do kompetentnego wykonywania prac serwisowych oraz naprawczych niezmodyfikowanych samochodów marki PEUGEOT. Warunkiem wstępnym do wykonywania powyższych prac jest wykształcenie w zakresie naprawy samochodów, jak również regularne uczestnictwo w szkoleniach. Jeżeli w udostępnionych informacjach zaleca się używanie specjalnych narzędzi, należy ich bezwzględnie użyć, tak aby dokonana naprawa była zgodna z odnośnymi wymogami. PEUGEOT w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wykonane prace. Kupujący może wykorzystywać informacje uzyskane na stronie internetowej w celu przeprowadzenia obsługi i naprawy pod warunkiem, że czynności te wykonywane będą przez profesjonalistę z branży naprawy samochodów. Na potrzeby niniejszej strony internetowej za profesjonalistę z branży naprawy samochodów uważa się każdą osobę fizyczną lub prawną, która: wykonuje, tytułem głównej działalności zawodowej, czynności z zakresu naprawy lub obsługi pojazdów, która posiada umiejętności i sprzęt niezbędne do należytego wykonania swoich usług, w szczególności w zakresie jakości i bezpieczeństwa, która posiada personel wykształcony w zawodzie mechanika samochodowego i regularnie dokształcany, zgodnie z programem uznanym przez mające zastosowanie do tego sektora unormowania prawne i przez profesjonalne instytucje działające w tym sektorze, dzięki czemu posiada zdolność do wykonywania w sposób kompetentny czynności obsługowych i naprawczych pojazdów Marki. Zaznacza się, iż Kupujący działa na swoją rzecz i w swoim imieniu, odpowiadając samodzielnie przed swoimi klientami za wszelkie podjęte przez siebie działania, a w szczególności za wykonane czynności obsługowe i naprawcze. Informacje techniczne zawarte na stronie, z których część dotyczy bezpieczeństwa pojazdów, są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej. Mogą być one wykorzystywane tylko przez Profesjonalistów z branży naprawy samochodów, na ich pełną odpowiedzialność i z wyłączeniem odpowiedzialności firmy PEUGEOT. Jeśli niektóre operacje wymagają specyficznych zezwoleń określonych przez przepisy prawne kraju, Kupujący jest odpowiedzialny, wyłączając odpowiedzialność firmy PEUGEOT, za upewnienie się, czy posiada wymagane zezwolenia lub czy posiada je Profesjonalista z branży naprawy samochodów wykonujący czynności obsługowe lub naprawcze. Ponadto PEUGEOT nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem skorzystanie przez internautę z niniejszej strony lub z informacji technicznych. Kupujący będzie musiał wypłacić firmie PEUGEOT odszkodowanie za wszelkie szkody materialne, cielesne i niematerialne i zwrócić wszelkie inne koszty poniesione przez PEUGEOT w tym również kwoty, których zapłaty wymagają od PEUGEOT osoby trzecie, na skutek dowolnego skorzystania przez Kupującego z informacji technicznych dostępnych na stronie internetowej. Kupujący zadba o podpisanie z ogólnie znaną i wypłacalną firmą ubezpieczeniową umowy zapewniającej wystarczające gwarancje ubezpieczenia pokrywające ryzyko wynikające z jego zawodowej odpowiedzialności cywilnej. ARTYKUŁ 5 SIŁA WYŻSZA

5 - 5 - PEUGEOT nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli to niewykonanie jest spowodowane siłą wyższą. Za przypadki działania siły wyższej uznawane będą zdarzenia niezależne od woli PEUGEOTA, skutkujące opóźnieniem lub całkowitym lub częściowym uniemożliwieniem wykonania zobowiązań, którego nie można było przewidzieć, opanować czy uniknąć, jak również wojna, pożar, eksplozja, powódź, konflikty społeczne w firmie PEUGEOT, u jego dostawców lub usługodawców. ARTYKUŁ 6 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PEUGEOT informuje Kupującego, że liczne elementy znajdujące się na niniejszej stronie internetowej oraz informacje techniczne: 1. są chronione prawem autorskim, w szczególności przepisami dotyczącymi planów, fotografii, artykułów, tekstów, rysunków, sekwencji animowanych itp. 2. lub są chronione przepisami dotyczącymi rysunków i modeli: w szczególności są to modele części lub pojazdów; 3. są chronione przepisami dotyczącymi marek w szczególności są to marki PEUGEOT, marka lew (zawierająca logo AUTOMOBILES PEUGEOT) i marki modeli pojazdów; 4. stanowią istotną wiedzę rozwiniętą przez PEUGEOT. Elementy te są własnością firmy PEUGEOT lub osób trzecich, które upoważniły firmę PEUGEOT do ich używania. Prawo przyznane Kupującemu na mocy niniejszych postanowień jest ściśle ograniczone do uzyskiwania informacji publikowanych na niniejszej stronie internetowej oraz do ich wykorzystywania w celu wykonania obsługi i naprawy pojazdów marki Peugeot. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie ich wykorzystywał do innych celów. Prawo to ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzekazywalny. W rezultacie, kopiowanie, przedstawianie, użycie, adaptacja, modyfikacja, włączenie, tłumaczenie, sprzedaż, w części lub całości, w dowolnej formie i na dowolnym nośniku (papierowym, cyfrowym itp.) są zabronione bez wcześniejszej zgody firmy PEUGEOT, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w artykule L francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej (Code de la Propriété Intellectuelle) i stanowią przestępstwo przeciwko własności intelektualnej lub plagiat rysunków, modeli lub marki, podlegające karze trzech lat pozbawienia wolności oraz karze grzywny w wysokości euro. W szczególności zabrania się Kupującemu wykorzystywania uzyskanych informacji w celu ich bezpośredniego lub pośredniego włączenia przy opracowywaniu produktów lub usług sprzedawanych klientom będącym profesjonalistami z branży naprawy samochodów. W tym względzie zaznacza się, iż PEUGEOT posiada specjalną ofertę w ramach innych warunków ogólnych. ARTYKUŁ 7 - DOWÓD Niniejsza strona umożliwia korzystanie i wymianę danych na nośniku elektronicznym bez konieczności używania nośnika, jakim jest papier. Każda ze stron zgadza się nie kwestionować zawartości, wiarygodności lub wartości dowodowej zamieszczonych na stronie dokumentów i informacji tylko dlatego, że zostały one sporządzone na nośniku elektronicznym, a nie na papierze.

6 - 6 - Zinformatyzowane rejestry znajdujące się w systemach informatycznych PEUGEOT będą przechowywane z zachowaniem rozsądnych warunków bezpieczeństwa i uważane za dowody, w szczególności zamówień złożonych pomiędzy stronami. Zamówienia i faktury są archiwizowane na niezawodnym i trwałym nośniku, dzięki któremu mogą być przedstawiane tytułem dowodu przez okres 10 lat. ARTYKUŁ 8 AKTUALIZACJE Informacje i grafiki znajdujące się na podstronach niniejszej strony oparte są na danych technicznych aktualnych w chwili umieszczenia na stronie lub aktualizacji jej różnych podstron. PEUGEOT zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji, bez uprzedzenia, warunków ogólnych lub wszystkich elementów i produktów prezentowanych na stronie. Wszystkie zmiany są wiążące wobec Kupującego, który powinien w szczególności zapoznać się z nimi i potwierdzić akceptację niniejszych warunków ogólnych przy każdym połączeniu. ARTYKUŁ 9 - ŁĄCZA HIPERTEKSTOWE Zamieszczenie łącza hipertekstowego do strony wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy PEUGEOT. W żadnym wypadku PEUGEOT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, jak również za produkty lub usługi proponowane na stronach, z którymi strona Service Box byłaby połączona za pomocą łącz hipertekstowych lub innego typu odnośników. ARTYKUŁ 10 - DOSTĘPNOŚĆ STRONY Strona internetowa jest zwykle dostępna dla Kupującego za pośrednictwem sieci internetowej przez cały rok, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Niniejsza informacja na temat dostępności nie stanowi zobowiązania rezultatu ze strony firmy PEUGEOT. Przypomina się, iż Internet jest siecią otwartą i nieformalną, utworzoną przez połączenia sieci informatycznych na skalę międzynarodową. Internet nie jest zarządzany przez żadną jednostkę centralną, a każda część sieci należy do niezależnej instytucji publicznej lub osoby prywatnej. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy między operatorami różnych sieci i nie ma między operatorami zobowiązania dostawy czy jakości. Sieci mają różne zdolności przesyłowe i własną politykę użytkowania. Nikt nie jest w stanie zagwarantować prawidłowego działania całego Internetu. Stąd też PEUGEOT nie ponosi odpowiedzialności ani nie daje gwarancji w przypadku nieprawidłowego działania Internetu (opóźnienia w przesyłaniu lub innego rodzaju nieprawidłowości). Kupujący korzysta ze strony na własną i pełną odpowiedzialność. PEUGEOT nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, takie jak w szczególności szkoda materialna, utrata danych lub programu, szkoda finansowa, wynikające z korzystania z tej strony lub stron z nią połączonych. PEUGEOT zastrzega sobie prawo do czasowego lub definitywnego zamknięcia strony internetowej bez uprzedzenia i bez prawa do odszkodowania. ARTYKUŁ 11 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7 - 7 - Do odwiedzania strony i do pozyskiwania informacji technicznych są upoważnieni wyłącznie profesjonaliści z branży motoryzacyjnej. Celem upewnienia się, że internauci chcący uzyskać dostęp do strony lub informacji technicznych posiadają wyżej wymieniony status, muszą oni wypełnić formularz identyfikacyjny tworząc swoje konto użytkownika. Internauci zobowiązują się do wypełnienia niniejszego formularza w sposób kompletny i w dobrej wierze, jak również do udzielania jedynie informacji potrzebnych i zgodnych z prawdą. PEUGEOT zastrzega sobie prawo do rozwiązania, bez wypowiedzenia, abonamentu oraz do definitywnego pozbawienia dostępu do strony każdego internautę, który dostarczył informacji niekompletnych lub nieprawdziwych. W odniesieniu do danych imiennych, które mogą być wymagane od Kupującego, ma on prawo wglądu i poprawiania tych danych, zgodnie z francuską ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych Informatique et Liberté nr z dnia 6 stycznia 1978 r. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z: PSA/DM/DSP/IAVP/PRSP/ATDE, 9 avenue du Marechal Juin, Meudon la Forêt Cedex. Informacje te są przeznaczone dla firmy PEUGEOT, spółek jej grupy, jak również dla jej usługodawców i będą mogły stanowić podstawę do sporządzania statystyk. ARTYKUŁ 12 - COOKIES Kupujący zostaje poinformowany o umieszczeniu na stronie systemu cookies. Cookies to pliki wysyłane na twardy dysk użytkowników celem ułatwienia ich nawigacji na stronie i tworzenia statystyk odwiedzin. W żadnym razie cookies nie zawierają danych osobowych. Kupujący będzie miał możliwość dezaktywacji wysyłania cookies, zmieniając parametry swojej przeglądarki. ARTYKUŁ 13 - BEZPIECZEŃSTWO Kupujący zobowiązuje się, że korzystając ze strony nie będzie dokonywał operacji mogących spowodować zainfekowanie wirusami lub uszkodzenia informatyczne, funkcjonalne lub o innym charakterze, które wpływałyby na działanie strony lub dowolnego serwera czy dowolnej usługi dostępnych za pośrednictwem tej strony. W szczególności Kupujący zobowiązuje się udostępniać w ramach przestrzeni stworzonej przez stronę wyłącznie informacje, dane, dokumenty, pliki działające niezawodnie, nieszkodliwe i niezagrażające działaniu strony lub dowolnego serwera czy dowolnej usługi dostępnych za pośrednictwem tej strony. Użytkowanie strony lub dowolnego serwera czy usługi dostępnych za pośrednictwem strony: powinno być zgodne z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi normami prawnymi, jak również nie może naruszać praw osób trzecich, nie może szkodzić wizerunkowi AUTOMOBILES PEUGEOT z jakiegokolwiek powodu ani w jakiejkolwiek formie. W szczególności Kupujący zapewnia ochronę AUTOMOBILES PEUGEOT przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi lub związanymi z treścią informacji, które mogły być przekazane przez Kupującego w przestrzeni utworzonej przez stronę. Z tego tytułu Kupujący zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania firmie AUTOMOBILES PEUGEOT pokrywającego wszelkie koszty, opłaty i wydatki poniesione z tego tytułu, w tym koszty honorariów i rozsądne koszty doradztwa prawnego AUTOMOBILES PEUGEOT.

8 - 8 - ARTYKUŁ 14 - ZRZECZENIE Okoliczność niepowołania się w danym momencie przez firmę PEUGEOT na postanowienia niniejszych ogólnych warunków sprzedaży nie może być interpretowana jako rezygnacja z późniejszego powołania się na którekolwiek z tych postanowień. ARTYKUŁ 15 ADRES DO DORĘCZEŃ PEUGEOT wskazuje następujący adres do doręczeń: AUTOMOBILES PEUGEOT - 75, avenue de la Grande Armée, PARIS, Francja. ARTYKUŁ 16 PRAWO WŁAŚCIWE Niniejsza strona internetowa, warunki ogólne i umowy zawarte za pośrednictwem niniejszej strony, podlegają prawu francuskiemu, z wyłączeniem konwencji wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. ARTYKUŁ - 17 SĄDY WŁAŚCIWE Wszelkie spory pomiędzy PEUGEOT i Kupującym, nierozwiązane polubownie, będą poddane pod wyłączne rozstrzygnięcie sądów w PARYŻU.

ZAŁĄCZNIK OGÓLNE WARUNKI POMOCY PRZY DIAGNOSTYCE I NAPRAWIE

ZAŁĄCZNIK OGÓLNE WARUNKI POMOCY PRZY DIAGNOSTYCE I NAPRAWIE ZAŁĄCZNIK OGÓLNE WARUNKI POMOCY PRZY DIAGNOSTYCE I NAPRAWIE Niniejsze Ogólne Warunki Pomocy stanowią integralną część Ogólnych Warunków Użytkowania strony internetowej http://public.servicebox.peugeot.com

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI LICENCJONOWANIA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU ZWIĄZANEGO Z DIAGNOSTYKĄ I NAPRAWAMI

OGÓLNE WARUNKI LICENCJONOWANIA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU ZWIĄZANEGO Z DIAGNOSTYKĄ I NAPRAWAMI OGÓLNE WARUNKI LICENCJONOWANIA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU ZWIĄZANEGO Z DIAGNOSTYKĄ I NAPRAWAMI Preambuła AUTOMOBILES CITROËN 6, rue Fructidor - 75017 Paris Wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek (RCS) w Paryżu

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi moje konto na portalu

Regulamin usługi moje konto na portalu Regulamin usługi moje konto na portalu www.njumobile.pl obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi moje konto, zwanej dalej Usługą przez Spółkę pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ MYKUHN.COM (Data ostatniej aktualizacji: 30/05/2017)

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ MYKUHN.COM (Data ostatniej aktualizacji: 30/05/2017) OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ MYKUHN.COM (Data ostatniej aktualizacji: 30/05/2017) ARTYKUŁ 1: Przedmiot Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest określenie ram prawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Biura KZK GOP Nr 89/2015 z dnia 09.1O.2015r. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin )

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) I. Wstęp ogólne warunki korzystania 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE 1. [definicje] Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Baza Danych : zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl Regulamin Sklepu 1 Definicje Klient każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

prezentowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.diesel-czesci.pl.

prezentowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.diesel-czesci.pl. I. Informacje ogólne/definicje 1. Niniejszy Regulamin statuuje zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.diesel-czesci.pl. 2. Każdy Użytkownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zawartość sklepu internetowego www.fotkom.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Regulamin. Zawartość sklepu internetowego www.fotkom.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego **REGULAMIN** I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklep internetowy www.fotkom.com.pl prowadzony jest przez firmę Fotkom Marcin Liszewski ul. Klaudyny 38/18 01-684 Warszawa NIP: 729-237-75-24 Regon 015685845

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo