OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA POSTANOWIENIA OGÓLNE...1 DEFINICJE...2 PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA...4 OGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA...5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...6 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA...6 SUMA UBEZPIECZENIA I SUMA GWARANCYJNA...7 SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE...7 OBOWIĄZKI TOWARZYSTWA...7 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO...8 USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA...8 WYPŁATA ODSZKODOWANIA...9 ROSZCZENIA REGRESOWE...9 ROZPATRYWANIE SKARG...9 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW...10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ...10 ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB MIESZKANIA...10 ROZDZIAŁ II - UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO I STAŁYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB MIESZKANIA...11 ROZDZIAŁ III - UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, BUDOWLI, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ NAGROBKÓW CMENTARNYCH.13 ROZDZIAŁ IV - UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH...14 ROZDZIAŁ V - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...15 ROZDZIAŁ VI - UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ..16 ROZDZIAŁ VII - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)...17 TABELA URAZÓW CIAŁA DLA POTRZEB UBEZPIECZENIA NNW BEZPIECZNA RODZINA...18 ROZDZIAŁ VIII - UBEZPIECZENIE ASSISTANCE DOM...19 KLAUZULA NR 1 UBEZPIECZENIE DOMU LETNISKOWEGO...26 KLAUZULA NR 2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAJEMCY...28 KLAUZULA NR 3 PRZENIKANIE WÓD GRUNTOWYCH...28 KLAUZULA NR 4 KOSZTY POSZUKIWANIA PRZYCZYNY POWSTANIA SZKODY...29 KLAUZULA NR 5 KOSZTY WYNAJMU LOKALU I POMIESZCZEŃ ZASTĘPCZYCH...29 KLAUZULA NR 6 UBEZPIECZENIE PRZENOŚNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA...29 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, zwane dalej Towarzystwem z Ubezpieczającym. 2. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU, z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany będą odnotowane na polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia w formie dodatkowych klauzul do umowy ubezpieczenia. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie: 1) przepisy Kodeksu Cywilnego, 2) przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej Ubezpieczającym może być Członek Towarzystwa. 2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczony). W takim przypadku postanowienia niniejszych OWU dotyczące Ubezpieczającego odnoszą się odpowiednio do Ubezpieczonego, z wyjątkiem obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej. Zarzut Towarzystwa mający wpływ na jego odpowiedzialność może być podniesiony również przeciwko Ubezpieczonemu. 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w 7 ust. 1 i 4 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 4. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek na żądanie Ubezpieczonego Towarzystwo zobowiązane jest udzielić mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków

2 Definicje 3 Użyte w OWU określenia oznaczają: 1) akt terrorystyczny czyn jakiejkolwiek osoby lub grupy osób, zarówno działających samodzielnie, jak i w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, z włączeniem, lecz bez ograniczenia do użycia siły lub przemocy, i/lub groźby ich użycia, popełniony z przyczyn politycznych, religijnych, ideologicznych lub etnicznych z zamiarem wywarcia wpływu na jakikolwiek rząd i/lub wywołania uczucia zagrożenia w społeczeństwie lub jakiejkolwiek jego części, 2) awaria instalacji nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Ubezpieczającego, samoistne pęknięcie lub rozszczelnienie, znajdujących się wewnątrz objętego ochroną ubezpieczeniową lokalu lub budynku mieszkalnego, instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania niebędącej następstwem pękania mrozowego rozumianego jako uszkodzenie spowodowane mrozem, 3) budynek mieszkalny jedno lub wielokondygnacyjny budynek oddany do użytkowania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa obejmujący fundamenty, mury, stropy, dach, okna i drzwi wraz z zamknięciami, kominy, wewnętrzne instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, alarmowe, domofonowe, antenowe, odgromowe oraz stałe elementy wykończenia budynku; przy czym za budynek mieszkalny: a) jednorodzinny przyjmuje się budynek mieszkalny w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym, zawierający nie więcej niż 2 mieszkania, b) wielorodzinny przyjmuje się inny budynek mieszkalny, niż określony w lit. a, 4) budynek gospodarczy trwale związany z gruntem budynek wolnostojący przeznaczony na cele gospodarcze, a także garaż wolnostojący, 5) budowle obiekty budowlane niebędące budynkami: wiaty, ogrodzenie wraz z bramą, podjazdy, szklarnie i oranżerie o powierzchni nie większej niż 100 m 2, zewnętrzne zbiorniki na gaz płynny lub ścieki, słupy oświetleniowe, a także garaż niebędący budynkiem gospodarczym, 6) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 ustalonym przez IMiGW; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody bierze się pod uwagę stan faktyczny i jej rozmiar w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego (pojedyncze szkody przyjmuje się za spowodowane przez deszcz nawalny, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono jego działanie), 7) dewastacja celowe uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia bez zamiaru przywłaszczenia dokonane przez osoby, za których działanie Ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności, 8) dym i sadza zawiesinę cząsteczek będącą bezpośrednim skutkiem: a) spalania, która nagle wydobywa się z urządzeń znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi przy sprawnym działaniu urządzeń wentylacyjnych, b) pożaru, niezależnie od miejsca jego powstania, 9) fala naddźwiękowa bezpośrednie działanie fali ciśnieniowej wywołanej przez samolot przekraczający barierę dźwięku, 10) franszyza integralna określoną w umowie ubezpieczenia wartość szkody, do jakiej Towarzystwo nie wypłaca odszkodowania, a po przekroczeniu której wypłaca należne odszkodowanie w całości, 11) grad opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu, 12) graffiti zabrudzenie poprzez pomalowanie, bez zgody Ubezpieczającego, całości lub części powierzchni przedmiotu ubezpieczenia różnego rodzaju napisami lub rysunkami, 13) katastrofa budowlana niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów powstałe wskutek utraty jego właściwej wytrzymałości, 14) koszty odtworzenia dokumentów poniesione koszty obejmujące wymianę dokumentów: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu stanowiącego własność lub współwłasność Ubezpieczającego, kart kredytowych i płatniczych, 15) kradzież działanie polegające na bezprawnym zaborze mienia w celu jego przywłaszczenia, 16) kradzież z włamaniem dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą lub przy pomocy narzędzi pozostawiających ślady włamania istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu istniejących zabezpieczeń przy użyciu podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, 17) lawina gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich, 18) limit kwotę zawierająca się w sumie ubezpieczenia lub gwarancyjnej, ograniczającą odpowiedzialność Towarzystwa na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub z tytułu ryzyka, lub rodzaju mienia, na które udzielono ochrony ubezpieczeniowej, 19) mienie ruchome: a) urządzenia lub przedmioty do prowadzenia gospodarstwa domowego oraz odzież i przedmioty osobistego użytku, b) sprzęt audiowizualny, muzyczny, fotograficzny i komputerowy, o ile nie służy on celom zarobkowym lub prowadzonej działalności gospodarczej, c) wyroby ze złota, srebra i platyny oraz biżuterię, d) sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny w tym: wózki inwalidzkie, rowery, kajaki, łodzie, pontony, deski surfingowe, lotnie i paralotnie, również gdy przedmioty te czasowo znajdują się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie umowy zawartej z organizacją sportową, społeczną lub inną jednostką organizacyjną, pod warunkiem że fakt zawarcia umowy został udokumentowany,

3 e) gotówkę i inne wartości pieniężne, którymi w rozumieniu OWU są krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, 20) mienie służbowe sprzęt elektroniczny przekazany przez pracodawcę Ubezpieczonemu do użytkowania, na podstawie pisemnej umowy, za który Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność materialną, 21) mieszkanie samodzielny lokal mieszkalny w obrębie budynku mieszkalnego, obejmujący mury, stropy, okna i drzwi wraz z zamknięciami, kominy, wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodnokanalizacyjne, instalacje elektryczne, teletechniczne i gazowe w zakresie przynależnym do danego lokalu oraz stałe elementy wykończenia mieszkania, w tym stałe elementy zewnętrzne, 22) nagrobek cmentarny naziemną część grobowca wybudowaną za zgodą zarządcy cmentarza, wykonaną z betonu, granitu, lastriko, marmuru lub piaskowca, 23) nieszczęśliwy wypadek - zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, lub zmarł, 24) obiekty małej architektury obiekty znajdujące się na ogrodzonym terenie tej samej posesji (nieruchomości), spełniające funkcje ozdobne lub rekreacyjne, takie jak murki ogrodowe, pergole, altany, fontanny, baseny, korty i boiska, piaskownice, grille murowane, huśtawki, drabinki oraz kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne zamontowane na ziemi, 25) osoba trzecia osobę pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia, 26) osoba bliska osobę pozostająca z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym: a) małżonek lub konkubent, b) dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, c) rodzice, ojczym, macocha, teściowie, przysposabiający, d) dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, zięciowie, synowe, 27) osuwanie się ziemi zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi niespowodowane działalnością człowieka, z tym że: a) zapadanie się ziemi obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, b) usuwanie się ziemi ruchy ziemi na stokach, 28) porywisty wiatr - działanie wiatru powodującego szkody masowe o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, stwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; pojedyncze szkody przyjmuje się za spowodowane przez porywisty wiatr tylko wówczas, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie porywistego wiatru, 29) powódź nagłe zalanie, w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących oraz w zbiornikach wodnych, wskutek: nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i pagórkowatych oraz podniesienia się poziomu wód przybrzeżnych spowodowanego przez sztorm, ) pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenis ko lub pow s tał poza palenis kiem i rozprzestrzenił się o własnej sile, 31) przepięcie gwałtowne zmiany napięcia panującego w sieci elektrycznej zainstalowanej u Ubezpieczającego, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, 32) rabunek zabór mienia w celu przywłaszczenia, przy użyciu siły lub groźby jej użycia wobec Ubezpieczającego, 33) sejf schowek stalowy trwale przymocowany do podłoża lub ściany i posiadający zamek atestowany, 34) sport wyczynowy sport uprawiany celem osiągnięcia we współzawodnictwie na imprezach sportowych jak najlepszych wyników oraz materialnych korzyści; także każdy sport uprawiany zawodowo, w tym ćwiczenia i rywalizację na treningach, 35) sporty wysokiego ryzyka alpinizm (także wspinaczka skałkowa i lodowa), baloniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek statków silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie, skoki bungee, speleologia, bobsleje, wszelkie odmiany skoków spadochronowych, 36) stałe elementy wykończenia budynku mieszkalnego lub mieszkania: a) wewnętrzne ściany działowe, podłogi, wykładziny, meble wbudowane, meblościanki, drzwi i okna wraz z zamknięciami i zabezpieczeniami, kuchenki gazowe i elektryczne, przenośne piece i kominki, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych tj. krany, baterie, spłuczki, wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania (w tym piece centralnego ogrzewania) i wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, domofonowe, antenowe, urządzenia sygnalizacji alarmowej oraz elementy wystroju wnętrz jak: stropy podwieszone, glazura, terakota, tapety i inne wykładziny ścienne, b) zewnętrzne rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, zabudowy balkonów lub tarasów, balustrady, zewnętrzne punkty oświetleniowe, anteny wszelkiego rodzaju, markizy, rolety, instalacja odgromowa, elementy instalacji domofonowej, wideodomofonowej, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne jak również inne elementy stale związane z budynkiem, 37) stopień zużycia określoną w procentach zmianę stanu technicznego przedmiotu ubezpieczenia zależną od okresu eksploatacji, jakości wykonania, trwałości zastosowanych materiałów i elementów, 38) szkoda osobowa uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, 39) szkoda rzeczowa utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia na skutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem, 40) śnieg opad śniegu przekraczający 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczone mienie, określonej według obowiązującej normy polskiej Obciążenie śniegiem ; warunkiem uznania szkody za spowodowaną opadami śniegu jest, aby przynajmniej jedna stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zlokalizowana na terenie tej samej strefy lub strefy

4 o niższej wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem w promieniu 100 km od ubezpieczonego mienia, zmierzyła ciężar pokrywy śnieżnej przekraczający 85% wartości charakterystycznej (normowej) właściwej dla miejsca lokalizacji mienia, 41) tąpnięcie wstrząsy podziemne spowodowane pęknięciem skał, wywołane naruszeniem równowagi sił w tych skałach, 42) trzęsienie ziemi gwałtowne i niespowodowane działalnością człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu o magnitudzie równej co najmniej 6 stopni w skali Richtera, 43) Ubezpieczający osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę ubezpieczenia na podstawie OWU Bezpieczna Rodzina i która zobowiązana jest do zapłaty składki ubezpieczeniowej, jeżeli w OWU mowa jest o Ubezpieczającym rozumie się przez to również Ubezpieczonego, 44) Ubezpieczony osobę, na której rachunek zawarta została umowa ubezpieczenia, 45) uderzenie pioruna następstwa bezpośredniego wyładowania atmosferycznego na ubezpieczonym obiekcie, bądź na obiekt, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, 46) uderzenie pojazdu uderzenie pojazdu lądowego, niebędącego w prawnym posiadaniu Ubezpieczonego, ani niebędącego w jego użytkowaniu lub osób jemu bliskich w momencie powstania szkody, 47) upadek drzew lub masztów przewrócenie się drzew, masztów, słupów, latarni, kominów wolnostojących, jeżeli na Ubezpieczającym nie spoczywał obowiązek ich konserwacji, 48) upadek statku powietrznego katastrofę lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku, 49) uprawniony osobę upoważnioną pisemnie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego albo z mocy prawa do odbioru odszkodowania lub świadczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, 50) wartość odtworzeniowa wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj. wartość odbudowy lub remontu budynku lub budowli tego samego rodzaju i tego samego standardu oraz w tym samym miejscu; ubezpieczenie obejmuje także koszty opracowania dokumentacji projektowej, geodezyjnej i usunięcie pozostałości po szkodzie; dla ruchomości domowych i stałych elementów budynku mieszkalnego wartość odpowiadająca kosztom naprawy, zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach technicznych w oparciu o ogólnopolskie oferty sprzedaży, 51) wartość rynkowa najbardziej prawdopodobną cenę mienia możliwą do uzyskania na rynku, 52) wartość rzeczywista wartość odtworzeniową pomniejszoną o stopień zużycia, 53) wężyk przewód hydrauliczny służący do przepływu wody doprowadzający lub odprowadzający wodę z urządzeń domowych i armatury, 54) wybuch gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego będącego pod ciśnieniem zewnętrznym, 55) wydostanie się wody lub ścieków z urządzeń wodnokanalizacyjnych - wydostanie się wody lub ścieków wskutek: a) awarii i niekontrolowanego wylewania się wody lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, b) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, c) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w czasie przerwy w dostawie wody, 56) zalanie - zalanie wodą lub inną cieczą: a) przez zidentyfikowane osoby trzecie lub wskutek niewywiązania się ze swoich obowiązków przez zidentyfikowane osoby trzecie, b) z urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki na skutek ich awarii, c) na skutek pęknięcia akwarium, d) na skutek szybko topniejących mas śniegu w następstwie gwałtownej zmiany temperatury, e) na skutek zaistnienia zdarzeń objętych umową ubezpieczenia wymienionych w 27 ust. 1, 57) zwierzęta domowe zwierzęta domowe, które nie są utrzymywane w celach hodowlanych lub zarobkowych. Przedmiot umowy ubezpieczenia 4 1. Przedmiotem umowy może być: 1) ubezpieczenie budynku mieszkalnego lub mieszkania, 2) ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów wykończenia budynku mieszkalnego lub mieszkania, 3) ubezpieczenie budynków gospodarczych i budowli, obiektów małej architektury oraz nagrobków cmentarnych, 4) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 6) ubezpieczenie ochrony prawnej, 7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 8) ubezpieczenie Assistance DOM. 2. Ubezpieczenie określone w ust. 1 pkt 3-7 jest możliwe pod warunkiem, że Ubezpieczający ubezpieczy mienie określone w ust. 1 pkt 1 lub Ubezpieczenie określone w ust. 1 pkt 8 jest obligatoryjne w wariancie podstawowym przy wykupieniu ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt 1 lub W zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 8 Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za zdarzenia powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5 Ogólne wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa 5 1. Towarzystwo nie odpowiada za szkody: 1) których wartość nie przekracza 100 PLN (franszyza integralna), nie dotyczy ubezpieczenia Assistance DOM określonego w 4 ust.1 pkt 8 oraz szkód na osobie, 2) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego oraz osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, 3) wyrządzone przez Ubezpieczającego w wyniku rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności; niniejsze wyłączenie nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 4) wyrządzone przez Ubezpieczającego lub osoby bliskie w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody, 5) powstałe wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samookaleczenia lub samobójstwa, 6) za które odpowiedzialność Ubezpieczającego wykracza poza ustawowy zakres, w tym wynika z umownego przejęcia przez niego odpowiedzialności innych podmiotów, 7) wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczającego, 8) podlegające jakiemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, poza obowiązkowym ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, niezależnie od tego, czy obowiązek ten został spełniony, 9) powstałe w następstwie działań wojennych, rewolucji, niepokojów społecznych, blokady dróg, konfiskat, strajków, zamieszek, rozruchów, sabotażu, aktów terrorystycznych lub manifestacji, 10) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni jonizujących, laserowych lub maserowych bez względu na przyczynę i źródło ich pochodzenia oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, 11) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego, epidemii, pandemii, zanieczyszczeń lub innego czynnika podobnie działającego tj.: pary, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, wyciekania, wstrząsów, hałasu, zapadania się terenu, 12) związane z działaniami w internecie, włączając w to umowy zawierane przez internet, intranet, extranet lub za pośrednictwem stron internetowych Ubezpieczonego, jego adresu internetowego lub poprzez przesyłanie poczty elektronicznej lub dokumentów przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu, 13) powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych lub wyrobów zawierających azbest, 14) będące następstwem chorób zwierząt lub chorób odzwierzęcych, 15) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, 16) wyrządzone w środowisku naturalnym przez jego zanieczyszczenie lub zniszczenie, w tym zanieczyszczenie lub zniszczenie gruntów, ) spowodowane składowaniem odpadów, 18) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego, 19) w postaci straty finansowej rozumianej jako uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową, 20) powstałe w mieniu służącym do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykorzystywanym w celach zarobkowych, jeżeli nie zostało objęte ubezpieczeniem jako mienie służbowe, 21) powstałe w mieniu skonfiskowanym lub czasowo przejętym przez uprawnione organy, 22) powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia przepisów bezpieczeństwa, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiarów szkody, 23) powstałe w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu nieużytkowanym (niezamieszkałym) przez okres dłuższy niż 60 dni, chyba że Towarzystwo zostało pisemnie powiadomione o tym fakcie i spełnione zostały obowiązki opisane w 14 ust. 3 pkt 1-6, 24) powstałe wskutek nawilgacania, przemarzania lub przenikania wód gruntowych przez fundamenty, ściany, posadzki, stropy, 25) powstałe wskutek zalania, jeśli przyczyną zalania był zły stan techniczny lub wadliwa konserwacja dachu, instalacji, rynien, stolarki okiennej, drzwiowej lub innych elementów ubezpieczonego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego lub budowli, jeżeli utrzymywanie w dobrym stanie technicznym lub konserwacja tych instalacji, urządzeń i elementów należała do obowiązków Ubezpieczającego, 26) powstałe w wyniku niezapewnienia przez Ubezpieczającego w sezonie grzewczym należytego ogrzewania pomieszczeń, 27) powstałe wskutek zalania przez niezamknięte lub niezabezpieczone, lub też nieszczelne otwory, 28) spowodowane zagrzybieniem, 29) spowodowane ciągłą emisją dymu, 30) w postaci graffiti, 31) powstałe w mieniu, którego nabycie potwierdzone jest fałszywymi dowodami zakupu, wprowadzonym na polski obszar celny lub do obrotu niezgodnie z prawem, albo w mieniu, na którego posiadanie Ubezpieczający nie ma zezwolenia wymaganego przez prawo, 32) we wszelkich napowietrznych instalacjach technicznych znajdujących się na zewnątrz budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego lub budowli, 33) powstałe w wyniku drgań spowodowanych ruchem jakichkolwiek pojazdów i maszyn, 34) powstałe z tytułu zwiększonych kosztów wynikających z braku w powszechnym obrocie materiałów potrzebnych do przywrócenia przedmiotu ubezpieczenia do stanu istniejącego przed szkodą. 35) wymienione w postanowieniach OWU dotyczących poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

6 Zawarcie umowy ubezpieczenia 6 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego, sporządzonego na formularzu Towarzystwa. 2. Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku wypełniania wniosku o ubezpieczenie (maksymalnie przez okres 3 lat) w przypadku zawarcia umowy na następny okres ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach ubezpieczenia, gdy nie zmieniły się zakres ochrony ubezpieczeniowej, suma ubezpieczenia/ gwarancyjna oraz stan zabezpieczeń, a także nie zostało wypłacone odszkodowanie za zgłoszoną szkodę. W tym przypadku umowę na następny okres ubezpieczenia zawiera się na podstawie dotychczasowego wniosku, z zastrzeżeniem 9 ust Towarzystwo potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. 2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek wskazany w ust. 1 ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności mu znane. 3. W razie zawarcia przez Towarzystwo umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić Towarzystwo o zmianach okoliczności wymienionych w ust. 1 niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1, 2 i 4 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia w/w ust. doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Towarzystwo o zajściu okoliczności zwiększających prawdopodobieństwo zdarzeń takich jak: a) usunięcie, zmniejszenie lub awaria zabezpieczeń istniejących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, b) rozpoczęcie remontu, który to zgodnie z obowiązującym prawem wymaga zgłoszenia do właściwych instytucji, modernizacji lub przebudowy ubezpieczonego mienia lub obiektu z ubezpieczonym mieniem, c) pozostawienie niezamieszkałym/nieużytkowanym mieszkania lub domu przez okres powyżej 60 dni. 2. Ubezpieczający obowiązany jest informować Towarzystwo o zmianach adresu. 3. Jeżeli Ubezpieczający podał niezgodne z stanem faktycznym okoliczności lub zataił fakty istotne do oceny ryzyka, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ochroną. Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa 9 1. Umowę Ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku lub trzech lat, chyba że strony umówiły się inaczej. Towarzystwo dopuszcza możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że minimalny okres ubezpieczenia wynosi trzy miesiące. 2. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy odpowiedzialność Towarzystwa przedłuża się na kolejne 12 miesięcy na dotychczasowych zasadach, pod warunkiem że w terminie 30 dni od dnia wskazanego w polisie jako koniec okresu ubezpieczenia zostanie złożony wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia i zostanie opłacona składka. W przypadku zmiany warunków ubezpieczenia umowy kontynuowanej, za zdarzenia powodujące szkody powstałe do dnia następnego po dniu opłacenia składki Towarzystwo ponosi odpowiedzialność na warunkach umowy dotychczasowej. 4. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w terminie 30 dni jeżeli nie jest przedsiębiorcą lub 7 dni, jeżeli jest przedsiębiorcą, licząc od dnia zawarcia umowy. 5. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od zgłoszenia przez drugą stronę żądania zmiany wysokości składki w związku z ujawnieniem okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku. 6. Towarzystwo może rozwiązać umowę ubezpieczenia: 1) z zachowaniem 7 - dniowego terminu wypowiedzenia, w razie: a) podania przez Ubezpieczającego niezgodnych z prawdą okoliczności istotnych dla oceny ryzyka wystąpienia szkody lub jej rozmiaru, o które Towarzystwo zapytywało w formularzu wniosku o ubezpieczenie lub niepoinformowania Towarzystwa o zaistnieniu takich okoliczności w czasie trwania umowy ubezpieczenia, b) uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia lub próby wyłudzenia odszkodowania przez Ubezpieczającego, jeżeli Towarzystwo złożyło w tej sprawie zawiadomienie do organów ścigania, c) niewykonania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków określonych w 14 ust. 2 pkt 3, d) jeżeli w okresie ubezpieczenia została wyrządzona przez Ubezpieczonego szkoda z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, 2) ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki za ubezpieczenie lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie. 7. W razie opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności Towarzystwa, jeżeli po upływie terminu płatności Towarzystwo wezwało Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności

7 10 1. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, 2) z wyczerpaniem się sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej na skutek wypłaty odszkodowań, 3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub z upływem okresu jej wypowiedzenia, 4) z chwilą zbycia przedmiotu ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający przeniósł na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia. 2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Towarzystwa. 3. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 2, nie zostały przeniesione na nabywcę tego przedmiotu, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 4. W razie przejścia praw z umowy ubezpieczenia zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki za ubezpieczenie przypadające za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa w przypadku zawarcia ubezpieczenia mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków jest suma ubezpieczenia określona w polisie, a w przypadku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna określona w polisie. 2. W ubezpieczeniu Assistance DOM, górną granicę odpowiedzialności stanowią limity ilościowe i kwotowe określone w 72 do Suma gwarancyjna/suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o każdorazowo wypłacone odszkodowanie/ świadczenie, aż do jej wyczerpania, także w przypadku, jeśli wypłata odszkodowania będzie dotyczyła limitu dla ryzyka objętego ubezpieczeniem. 4. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego może nastąpić podwyższenie lub uzupełnienie sumy gwarancyjnej/ ubezpieczenia ze skutkiem od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki. 5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na okres trzech lat Ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie Składkę ubezpieczeniową ustala się w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy Taryfę Stawek do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina, uwzględniając: wysokość sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczanego mienia, rodzaj stosowanych środków zabezpieczenia, warunki płatności składki oraz przeprowadzoną ocenę ryzyka. 2. Kryteria określone w ust. 1 mogą powodować zwyżkę lub zniżkę składki. 3. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa zdarzenia, Towarzystwo może zażądać zwiększenia składki, z zastrzeżeniem 9 ust. 5, od momentu, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. 4. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w OWU, wysokość składki ustalana jest indywidualnie w uzgodnieniu z Ubezpieczającym. 5. Na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty. 6. Termin płatności rat i ich wysokość muszą być oznaczone w polisie. 7. Dniem zapłaty składki jest dzień: 1) uznania rachunku bankowego Towarzystwa pełną kwotą należnej składki lub dzień wpłacenia pełnej kwoty należnej składki w kasie Towarzystwa, 2) wręczenia pełnej kwoty należnej składki pośrednikowi ubezpieczeniowemu odpowiednio umocowanemu przez Towarzystwo, postanowienia pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do raty składki. 8. W ubezpieczeniach krótkoterminowych, tj. ubezpieczeniach zawieranych na okres krótszy niż jeden rok, składka płatna jest jednorazowo. 9. Składka za zawarcie umowy uzupełniającej naliczana jest proporcjonalnie do końca okresu ubezpieczenia (metodą pro rata temporis ). 10. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust Zwrot składki nie przysługuje, gdy nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania (odszkodowań) tzn. nastąpi całkowite spełnienie świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia w związku z wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej w całości. 12. Wysokość składki podlegającej zwrotowi wynosi 1/365 kwoty składki rocznej za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 13. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej rozwiązanie nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 14. Składka nie podlega indeksacji. Obowiązki Towarzystwa W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości odszkodowania. 2. Jeżeli w terminie określonym w 19 ust. 3 lub 4 Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną jego część

8 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego Ubezpieczający zawierający umowę na cudzy rachunek zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczonego o treści zawartej umowy ubezpieczenia. 2. Na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, który wie o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek, spoczywa obowiązek: 1) podania wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytywało w formularzu wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz zawiadamiania o zmianach tych okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości, także w czasie trwania umowy ubezpieczenia, 2) informowania Towarzystwa niezwłocznie o zajściu okoliczności zwiększających prawdopodobieństwo powstania wypadku, 3) przestrzegania zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia przepisów bezpieczeństwa, mających na celu zapobieganie powstaniu lub zwiększeniu szkody, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami. 3. Ubezpieczony, w przypadku pozostawienia budynku lub mieszkania nieużytkowanego ponad 60 dni, zobowiązany jest do: 1) pisemnego powiadomienia Towarzystwa, 2) wyłączenia wszelkich odbiorników i obwodów energii elektrycznej oprócz niezbędnych do ogrzewania i zasilania instalacji alarmowych, 3) zamknięcia głównego zaworu wody, a w przypadku braku ogrzewania lub zabezpieczenia przed zamarzaniem, zamknięcia zaworu wody na przyłączu, 4) zamknięcia dopływu gazu z wyjątkiem zasilania pieca centralnego ogrzewania, 5) zamknięcia na zamki i zabezpieczenie wszelkich drzwi i okien, 6) włączenia posiadanych instalacji alarmowych W razie zajścia zdarzenia, którego następstwem jest lub może być szkoda, Ubezpieczający zobowiązany jest: 1) użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, przez co należy rozumieć również niezwłoczne powiadomienie Policji: o wypadku powodującym ofiary w ludziach, kradzieży, rabunku oraz zdarzeniu powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, 2) powiadomić niezwłocznie Towarzystwo o powstaniu szkody, nie później niż trzeciego dnia od jej powstania lub uzyskania informacji o jej powstaniu, 3) nie zmieniać stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem do czasu rozpoczęcia czynności likwidacyjnych przez przedstawiciela Towarzystwa, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub zmniejszenia rozmiarów szkody; Towarzystwo nie może powołać się na to postanowienie, jeżeli przedstawiciel Towarzystwa nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 4) udzielić Towarzystwu pomocy przy wykonywaniu czynności likwidacyjnych, w tym udostępnić wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rozmiarów i wysokości odszkodowania, 5) zabezpieczyć możliwości dochodzenia roszczeń regresowych wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę, 6) sporządzić na własny koszt rachunek strat (kosztorys lub wykaz utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia objętego ubezpieczeniem z określeniem jego ilości, wartości, roku produkcji, producenta), na podstawie posiadanych materiałów dowodowych i dokumentów i w ciągu 14 dni od dnia powzięcia informacji o szkodzie złożyć rachunek strat oraz dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia, z wyłączeniem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej; Towarzystwo zastrzega sobie prawo weryfikacji otrzymanych dokumentów, 7) wypełnić obowiązki przewidziane w postanowieniach OWU dotyczących poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 2. W przypadku wystąpienia poszkodowanego z roszczeniem o odszkodowanie w zakresie objętym ubezpieczeniem na drogę sądową przeciwko Ubezpieczonemu jest on zobowiązany powiadomić o tym Towarzystwo następnego dnia po otrzymaniu pozwu. 3. Ubezpieczony powinien także informować Towarzystwo o wszczętym przeciwko niemu postępowaniu karnym lub administracyjnym, pozostającym w związku z zakresem ubezpieczenia. 4. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać Towarzystwu orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do zasadności wniesienia środka odwoławczego, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otrzymania orzeczenia sądu. 5. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej pisemnej zgody Towarzystwa nie ma wpływu na odpowiedzialność Towarzystwa za szkodę W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w 15 ust. 1 pkt 1 Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 2. Skutki braku zawiadomienia Towarzystwa o wypadku nie następują, jeżeli Towarzystwo w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Ustalenie wysokości odszkodowania Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień OWU, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia lub gwarancyjna. 2. Wysokość odszkodowania za szkody na osobie ustala się z uwzględnieniem: 1) okoliczności powstania szkody, 2) dokumentacji medycznej i opinii lekarskiej.

9 3. Wysokość odszkodowania za szkody w mieniu ustala się przyjmując za podstawę: 1) ustalony rozmiar szkody w oparciu o zapisy OWU, 2) udokumentowane, poniesione koszty potwierdzone oryginałami faktur lub rachunków, 3) stan faktyczny szkody i okoliczności jej powstania, stwierdzone przez przedstawiciela Towarzystwa na miejscu szkody przy współudziale Ubezpieczającego lub osób przez niego wskazanych, 4) dla budynków i budowli - koszty i ceny obowiązujące na danym terenie w dniu powstania szkody, nie wyższe niż określone w publikacji o cenach w budownictwie, publikowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o., 5) dla mienia ruchomego - koszty naprawy, czyszczenia, renowacji lub ceny nabycia nowego mienia tego samego rodzaju, typu i o takich samych parametrach technicznych, w oparciu o ogólnodostępne oferty sprzedaży, w dniu powstania szkody. 4. Jeżeli poszkodowany nie przedstawi rachunku strat wraz z fakturami lub rachunkami, wówczas wypłata odszkodowania następuje według wyceny Towarzystwa. 5. Ustaloną wysokość odszkodowania za szkody w mieniu pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, sprzedaży, przeróbki lub naprawy, na podstawie uzgodnień z Ubezpieczającym lub opinii niezależnego rzeczoznawcy. 6. Odszkodowanie za uszkodzone elementy zabezpieczenia uwzględnia się w granicach łącznej sumy ubezpieczenia, do wysokości udokumentowanych kosztów naprawy lub wymiany. 7. W ramach umowy ubezpieczenia określonej w Rozdziale I, II, III Towarzystwo zwraca Ubezpieczającemu, w granicach sumy ubezpieczenia poniesione przez niego i potwierdzone dokumentami: 1) koszty wynikłe z zastosowania dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 2) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż PLN, 3) koszty związane z usunięciem awarii instalacji do wysokości 5% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż PLN. 8. Jeżeli w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie były sprawne lub nie były włączone zabezpieczenia, których posiadanie było warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania w całości, chyba że niedopełnienie tego warunku nie miało wpływu na powstanie szkody lub jej wysokość W przypadku zbiegu odszkodowań z tytułu dwóch lub więcej ubezpieczeń z tego samego zdarzenia, odszkodowanie wypłaca się do wysokości szkody w granicach sumy ubezpieczenia w ramach każdego ubezpieczenia, z uwzględnieniem odszkodowań już wypłaconych. 2. Jeżeli poniesiona szkoda została pokryta z innego tytułu, odszkodowanie w tym zakresie nie przysługuje. 3. Dla mienia ubezpieczonego według wartości rzeczywistej odszkodowanie wypłacane jest według wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień zużycia Wypłata odszkodowania Odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższe od poniesionej szkody. 2. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie uznania roszczenia przez Towarzystwo, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 3. Odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo zawiadomienia o zdarzeniu. 4. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Towarzystwo wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu Towarzystwo pisemnie informuje o tym osobę zgłaszającą roszczenie i uzasadnia swoje stanowisko wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę częściową lub całkowitą odszkodowania oraz informuje o przysługującej jej środkach odwoławczych. Roszczenia regresowe Z dniem wypłaty odszkodowania na Towarzystwo przechodzi prawo dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Jeżeli Towarzystwo pokryło część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części, pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczeń. 4. Towarzystwu nie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Rozpatrywanie skarg 21 Towarzystwo przed zawarciem umowy ubezpieczenia udziela Ubezpieczającemu informacji dotyczących sposobu i trybu rozpatrywania skarg i zażaleń zgłaszanych przez Ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, a także organu właściwego do ich rozpoznania Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Towarzystwa związane z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia. 2. Skargę składa się w formie pisemnej za pośrednictwem dowolnej jednostki organizacyjnej Towarzystwa. 3. Ze szczegółową informacją dotyczącą trybu wnoszenia i rozpatrywania skargi można zapoznać się na stronie internetowej Towarzystwa lub w każdej jednostce organizacyjnej Towarzystwa.

10 23 1. Towarzystwo rozpatruje skargę na piśmie w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Towarzystwa. 2. W przypadku, gdy rozpatrzenie skargi nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 1, odpowiedź zostanie udzielona po dokonaniu ustaleń niezbędnych do rozpatrzenia skargi, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia wpływu skargi. 3. Właściwą jednostką organizacyjną Towarzystwa do rozpatrywania skarg jest jednostka określona w regulacjach wewnętrznych Towarzystwa, obowiązujących na dzień składania skarg Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. 2. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Rozwiązywanie sporów 25 Spory, jakie mogą wyniknąć z umowy ubezpieczenia podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ ROZDZIAŁ I Ubezpieczenie budynku mieszkalnego lub mieszkania Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia może być: 1) budynek mieszkalny, w którym znajdują się nie więcej niż cztery mieszkania, stanowiący własność Ubezpieczającego, 2) mieszkanie stanowiące część budynku mieszkalnego, będące własnością Ubezpieczającego lub będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 2. Ubezpieczeniem objęte są tylko te przedmioty ubezpieczenia, które wskazano we wniosku o ubezpieczenie i wymieniono na polisie z określeniem sumy ubezpieczenia oraz miejsca ubezpieczenia. 6) powodzi, 7) trzęsienia ziemi, 8) lawiny, 9) osuwania i zapadania się ziemi, 10) wydostania się wody lub ścieków z urządzeń wodnokanalizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3, 11) zalania, 12) uderzenia pojazdu, 13) gradu, 14) śniegu, 15) deszczu nawalnego, 16) fali naddźwiękowej, 17) upadku drzew lub masztów, 18) dewastacji, 19) przepięcia, 20) dymu i sadzy, 21) katastrofy budowlanej, z zastrzeżeniem 29 ust. 4, 22) akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w zakresie sum ubezpieczenia określonych w Zakres ubezpieczenia od ryzyka wydostania się wody lub ścieków z urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz dewastacji nie obejmuje budynków niezamieszkałych/nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 60 dni. Wyłączenia szczególne odpowiedzialności Towarzystwa 28 Poza ogólnymi wyłączeniami określonymi w 5, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także odpowiedzialności za szkody: 1) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz w mieniu znajdującym się w tych budynkach, 2) w budynkach wzniesionych lub użytkowanych niezgodnie z obowiązującym prawem, 3) w budynkach w trakcie przebudowy, remontu, który to zgodnie z obowiązującym prawem wymaga zgłoszenia do właściwych instytucji lub modernizacji, chyba że Towarzystwo zostało powiadomione o tym fakcie i nie zgłosiło zastrzeżeń, 4) w budynkach, których stan techniczny lub wyposażenie uniemożliwia ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 5) powstałe na skutek cofnięcia się ścieków, jeżeli nie zastosowano zaworów zwrotnych w instalacji kanalizacyjnej, o ile: a) na Ubezpieczającym spoczywał obowiązek zainstalowania zaworów, b) w okresie ostatnich 3 lat wystąpiły szkody na skutek cofnięcia się ścieków, 6) powstałe wskutek przepięcia w silnikach i siłownikach elektrycznych. Suma ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem niżej wymienionych zdarzeń: 1) pożaru, 2) uderzenia pioruna, 3) wybuchu, 4) upadku statku powietrznego, 5) porywistego wiatru, Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający odrębnie dla każdego rodzaju mienia według jednej z następujących wartości: 1) odtworzeniowej jeżeli stopień zużycia nie przekracza 30%, 2) rynkowej, 3) rzeczywistej. 2. Suma ubezpieczenia za szkody spowodowane przepięciem wynosi 1% sumy ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub mieszkania, nie więcej niż PLN.

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników ustalone uchwałą nr UZ/708/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 i 2 Definicje 3 Przedmiot umowy ubezpieczenia 4 Ogólne wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa 5 Zawarcie umowy ubezpieczenia 6, 7 i 8 Czas trwania odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI : WU-39.00

SPIS TREŚCI : WU-39.00 SPIS TREŚCI : Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 Wyłączenia odpowiedzialności... 5 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 6 Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

I N A NS O W A E DO F

I N A NS O W A E DO F DO F I N A NS O W A NI KompleksowA OCHRONA gospodarstwa rolnego E DŻE T T U PA Ń S Oferta dla Rolnika W A Z BU AGRO DOM OCHRONA DOMU ROLNIKA OD WSZYSTKICH RYZYK Prowadzisz gospodarstwo rolne? Zajmujesz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Definicje 2 WU-16.03 3

Definicje 2 WU-16.03 3 Spis treści: Definicje...3 Przedmiot umowy ubezpieczenia...6 Ogólne wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa...6 Zawarcie umowy ubezpieczenia...7 Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa...7 Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo