Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy"

Transkrypt

1 Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2011 NR DOPUSZCZENIA: PROGRAM NAUCZANIA: [III etap edukacyjny: poziom III.0 zakres podstawowy, poziom III.1 zakres rozszerzony] ROK SZK.: KLASA/ GRUPA: NAUCZYCIEL:

2 PLAN WYNIKOWY Express Publishing: Egzamin gimnazjalny Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony MODUŁ Module 1 CZŁOWIEK (NPP WS 1.1) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat danych personalnych z wykorzystaniem czasowników to be, to have (got) oraz przymiotników (stopniowanie) i przysłówków opisywanie wyglądu zewnętrznego: ubrania, odzieŝ, z wykorzystaniem przymiotników opisujących wygląd oraz czasów teraźniejszych: Present Simple, Present Continuous opisywanie charakteru i uzasadnianie swojej opinii na temat innych osób z wykorzystaniem przymiotników opisujących osobowość, uczucia i emocje, zainteresowania, imiesłowów czynnych (np. terrifying), imiesłowów biernych (np. terrified), czasowników i przymiotników z przyimkami (np. be keen on, fond of, crazy about) zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o róŝnych rodzajach ubrań i dobrać rodzaj ubrania do osoby typ zadania: zrozumieć pięć krótkich tekstów typ zadania: wybór SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć ogłoszenia trzech młodzieŝowych zespołów teatralnych i dobrać właściwe ogłoszenia do podanych pytań typ zadania: zrozumieć cztery krótkie teksty typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: zrozumieć dwa krótkie teksty opisujące, jak ubrani są Ann i Jim zrozumieć zdania opisujące cechy charakteru róŝnych osób i wybrać jedno z trzech podanych słów typ zadania: wybór zrozumieć zdania opisujące uczucia i emocje i wybrać właściwy imiesłów opisać osoby na ilustracji wiek, wzrost, budowa, włosy, oczy, znaki szczególne, wygląd opisać, jak zazwyczaj ubiera się latem i zimą, a jak jest ubrany dzisiaj zadać pytania o dane osobowe i na takie pytania odpowiedzieć rozmawiać na temat znajomych i rodziny opowiedzieć o tym, co go ostatnio przestraszyło, zasmuciło itd. zrozumieć dwa teksty (opis incydentu i hobby) typ zadania: wybór zrozumieć informacje na temat czterech osób i pięciu klubów internetowych i dobrać osoby do klubów odpowiadających ich zainteresowaniom typ zadania: WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii o poznanej na obozie ciekawej osobie umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: stworzyć i opisać postaci pozytywnego i negatywnego bohatera powieści wygląd zewnętrzny, ubranie, charakter opowiedzieć, do którego z podanych zespołów teatralnych dołączyłby i dlaczego opowiedzieć o swoim wyborze klubu internetowego napisać kilka zdań na temat tego, do którego klubu internetowego przystąpiłby i dlaczego

3 Module 1 CZŁOWIEK (NPP WS 1.1) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: MÓWIENIE c.d.: opowiedzieć o najchętniej noszonych ubraniach podać osiem przymiotników opisujących cechy charakteru i wyjaśnić ich znaczenie za pomocą synonimów, antonimów lub przykładowych zdań opowiedzieć koledze/ koleŝance o włamaniu do domu sąsiada i składaniu zeznań na policji w charakterze świadka przyporządkować wyrazy do podanych nagłówków (wiek, wzrost, budowa itd.) uzupełnić tabelki wyrazami słuŝącymi do opisu ubrania wypełnić formularz dane personalne dobrać przymiotniki o przeciwstawnych znaczeniach uzupełnić zdania podanymi wyrazami przyporządkować zainteresowania do odpowiedniej kategorii (indoor, outdoor) REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.1, 1.14, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 8.1, 9, 10, 12, , 1.15, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.8, 7.6, 8.1, 9, 10, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

4 Module 2 DOM (NPP WS 1.2) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: opisywanie typu, wyglądu i wyposaŝenia mieszkania, domu, pokoju, miejsca zamieszkania, obiektów znajdujących się w mieście z wykorzystaniem przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu, form dzierŝawczych, struktury there is/ there are, przyimków miejsca, kierunku i czasu opisywanie czynności wykonywanych w domu, mieszkaniu, pokoju z wykorzystaniem czasów Past Simple i Past Continuous SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o domach i dobrać ulubione typy domów do osób typ zadania: zrozumieć pięć krótkich nagrań i wybrać odpowiedzi na podane pytania typ zadania: wybór zrozumieć trzy ogłoszenia o domach/ mieszkaniach do wynajęcia i dobrać opisy do podanych pytań typ zadania: zrozumieć cztery krótkie teksty typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych/ podanych pytań typ zadania: uzupełnić dialogi, wybierając właściwe odpowiedzi typ zadania: wybór uzupełnić luki w tekście podanymi słowami typ zadania: odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca zamieszkania: typ budynku, liczba pokoi, wyposaŝenie pokoju ucznia opowiedzieć, jakie przedmioty znajdują się w jakim pomieszczeniu oraz jakie urządzenia znajdują się w jej/ jego domu/ mieszkaniu wymienić obiekty znajdujące się w jej/jego miejscu zamieszkania opisać miejsce zamieszkania i miejsce spędzenia wakacji opowiedzieć o tym, kto w jej/ jego rodzinie wykonuje określone czynności porównać salon w domu państwa Smith z podobnym pokojem w jej/ jego domu/ mieszkaniu opowiedzieć o miejscu, w którym wolałby mieszkać (na podstawie napisanych zdań) opowiedzieć o Ŝyciu w jurcie (na podstawie napisanych zdań) zrozumieć dwa teksty (zakup wyposaŝenia mieszkania i opis preferowanego miejsca zamieszkania) typ zadania: wybór zrozumieć tekst na temat włamań do domów nagłówków do akapitów uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów uzupełnić zdania odpowiednimi formami wyrazów z nawiasów układanie fragmentów zdań WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii o przeprowadzce i nowym pokoju POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: odpowiedzieć na pytanie o intencje autora tekstu na temat włamań i wyrazić opinię na temat tekstu opowiedzieć o tym, jak uchronić swój dom przed włamaniem (na podstawie tekstu)

5 Module 2 DOM (NPP WS 1.2) c.d. UCZEŃ ZNA : POZIOM PODSTAWOWY POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: podpisać ilustracje: typy budynków, pomieszczenia, wyposaŝenie dopasować do siebie części wyrazów/ wyraŝeń wstawić czasowniki w celu utworzenia nazw czynności wykonywanych w domu wstawić przyimki w opisie salonu w domu państwa Smith napisać krótkie ogłoszenie o wynajęciu komuś swojego domu/ mieszkania napisać kilka zdań na temat miejsca, w którym wolałby mieszkać napisać kilka zdań na temat Ŝycia w jurcie POZIOM ROZSZERZONY REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.2, 1.7, 1.14, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 9, 10, 12, , 1.15, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.7, 7.4, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

6 Module 3 SZKOŁA (NPP WS 1.3) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: mówienie o przedmiotach nauczania (słowa typu Maths, Chemistry, Physics), zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych opisywanie kolegów i koleŝanek z klasy z wykorzystaniem przymiotników (np. gifted, patient), liczebników głównych i porządkowych, a takŝe nauczycieli z wykorzystaniem przymiotników (np. strict, demanding, tolerant) mówienie o przyborach szkolnych, typach szkół, pomieszczeniach szkolnych (z wykorzystaniem rzeczowników typu: library, canteen, ICT suite) i Ŝyciu szkolnym (z wykorzystaniem czasów Past Simple vs. Present Perfect, Past Perfect) SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o przedmiotach nauczania i dobrać ulubione przedmioty nauczania do osób typ zadania: zrozumieć monolog Pauli o doświadczeniach związanych z edukacją typ zadania: T/ F zrozumieć ogłoszenie na temat obozu typu e-camp typ zadania: T/ F zrozumieć trzy krótkie teksty i dobrać zdania podsumowujące kaŝdy z nich typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: dobrać reakcje w j.ang. do sytuacji w j.pol. typ zadania: wybór uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór uzupełnić luki w tekście podanymi słowami typ zadania: dobrać nazwy przedmiotów nauczania do ich opisów uzupełnić luki w zdaniach podanymi wyrazami dobrać nazwy przyborów szkolnych do ich definicji uzupełnić zdania właściwymi wyrazami wybór jednej z trzech opcji wyszukać synonimy podanych wyrazów/ wyraŝeń rozmawiać na temat podobieństw/ róŝnic między systemem edukacji w Anglii i Polsce opisać typowy dzień w szkole i porównać go z typowym dniem kolegi/ koleŝanki zrozumieć opowiadanie Jenny o szkole typ zadania: T/ F zrozumieć informacje o osobach i opisy klubów oraz dobrać właściwy klub do kaŝdej z osób typ zadania: sparafrazować zdania transformacje ze słowem kluczem WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać list z obozu sportowego w USA do kolegi/ koleŝanki z Anglii POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: wyszukać synonimy w opisach klubów przedstawić klasie swój wybór klubu (na podstawie napisanych zdań) napisać kilka zdań na temat klubu, do którego chciałby przystąpić

7 Module 3 SZKOŁA (NPP WS 1.3) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: MÓWIENIE c.d.: zadać pytania i udzielić odpowiedzi do tekstu o obozie typu e-camp opowiedzieć o szkole zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę; zajęcia, w których uczestniczy i czy je lubi; zajęcia, jakie chętnie widziałby w swojej szkole podpisać ilustracje: nazwy przedmiotów nauczania i przyborów szkolnych napisać kilka zdań na temat (nie)lubianych przedmiotów nauczania z podaniem wyjaśnienia takiego stanu rzeczy przyporządkować nazwy miejsc do odpowiedniej kategorii (inside/ outside school) napisać dwa powody za i przeciw wyjazdowi na obóz typu e-camp uzupełnić luki w zdaniach podanymi słowami REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.3, 1.5, 1.14, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 9, 12, , 1.15, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.5, 4.7, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 7.6, 7.7, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

8 Culture I elementy słownictwa opisującego geografię (np. northwest of, mild climate, variety of landscapes), flagę (np. the Stars and Stripes), ludność, stolice, języki urzędowe, waluty, święta państwowe (np. St. Patrick s Day), potrawy (np. Irish stew, roast turkey), atrakcje turystyczne (np. landmarks, the Cliffs of Moher) Republiki Irlandii i USA THE REPUBLIC OF IRELAND / THE USA AT A GLANCE (NPP III.0 WS 1.14; NPP III.1 WS 1.15 ) zrozumieć tekst o Republice Irlandii i wyszukać informacje typ zadania: T/ F zrozumieć tekst o USA i wyszukać informacje typ zadania: odpowiadanie na pytania zebrać informacje na temat Irlandii i USA (ICT: technologie informacyjno-komunikacyjne) odpowiedzieć na pytanie: What do you know about Ireland? oraz na podane pytania dotyczące USA dokonać prezentacji zebranych informacji na temat Irlandii i USA dobrać przymiotniki i rzeczowniki w celu utworzenia wyraŝeń utworzyć zdania na temat Irlandii i USA z wykorzystaniem podanych wyraŝeń

9 Module 4 PRACA (NPP WS 1.4) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: opisanie popularnych zawodów (słowotwórstwo przyrostki: -er, -ist, -ian, -or), czynności związanych z wykonywanymi zawodami (wyraŝenia typu fly planes, make bread), miejsc pracy (słowa typu hospital, court, salon) [zaimki wskazujące (this, that, these, those)], cech potrzebnych do wykonywania zawodów (np. fashion designer creative, athlete fit), warunków pracy i zatrudnienia (wyraŝenia typu job advert, well-paid, part-time, apply, vacancy, find a job, be at work, gain, win, earn [liczba mnoga, kolokacje z work i job; czasy przyszłe Future Simple, be going to, Present Continuous with future meaning, zdania czasowe wyraŝenia czasu: while, before, after, until/ till, as, when, whenever, once, as soon as, as long as, by the time, etc.] SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o pracy na wakacje i dobrać prace do osób typ zadania: zrozumieć pięć krótkich nagrań i wybrać właściwe odpowiedzi na pytania typ zadania: wybór zrozumieć cztery krótkie teksty i dobrać teksty do zdań (rozpoznać rodzaj tekstu) typ zadania: zrozumieć ogłoszenia o pracy i wybrać właściwe odpowiedzi na pytania typ zadania: zrozumieć list i uzupełnić luki brakującymi zdaniami typ zadania: ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwą reakcję w j.ang. do sytuacji w j.pol typ zadania: wybór uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: dopasować wyrazy w celu utworzenia poprawnych nazw zawodów dobrać nazwy zawodów do czynności związanych z ich wykonywaniem dopasować miejsca pracy do zawodów uzupełnić luki w zdaniach podanymi wyrazami uzupełnić zdania właściwymi wyrazami, wybierając jedną z dwóch/ trzech opcji odgadnąć nazwy zawodów na podstawie przeczytanych opisów zrozumieć dwa nagrania (nowa praca Cindy i opowiadanie Miriam o pacy) typ zadania: wybór zrozumieć informacje o czterech osobach i pięć ogłoszeń o pracy oraz wybrać prace dla kaŝdej z osób typ zadania: uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów uzupełnić zdania z wykorzystaniem wyrazów podanych w nawiasach typ zadania: układanie fragmentów zdań uzupełnić zdania poprzez tłumaczenie fragmentów w nawiasach na j. ang. typ zadania: tłumaczenie fragmentów zdań WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii o pracy na wakacje POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: napisać ogłoszenie o pracy dla kelnerów w kawiarni dobrać wyrazy w celu utworzenia wyraŝeń uzupełnić diagram wyrazami z tekstów

10 Module 4 PRACA (NPP WS 1.4) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: rozmawiać na temat sposobu zarabiania na Ŝycie przez rodziców wypowiedzieć się na temat zawodów, które chciałby wykonywać i dlaczego zadać pytania i udzielić odpowiedzi na temat zawodów i miejsc pracy zbudować kilkuzdaniową wypowiedź o jakimś zawodzie; odgadnąć, jaki to zawód zbudować wypowiedź na temat: Which job would be ideal for: a university student, a parent with young children, an unmarried person? Why? PISANIE podpisać ilustracje: nazwy zawodów stworzyć nazwy zawodów (przyrostki) i uzupełnić tabelki uzupełnić zdania dotyczące zawodów tworzyć kolokacje z uŝyciem work oraz job uzupełnić diagramy czasownikami: be, get i have dobrać wyróŝnione wyrazy do ich synonimów REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.4, 1.14, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 9, 12, , 1.15, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.5, 4.5, 4.7, 5.1, 6.4, 7.2, 7.6, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

11 Module 5 śycie RODZINNE I TOWARZYSKIE (NPP WS 1.5) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: opisywanie członków rodziny opisywanie drzewa genealogicznego mówienie o relacjach rodzinnych i międzyludzkich (słowa typu partner, siblings, workmate) opisywanie okresów Ŝycia opisywanie uroczystości (słowa typu wedding, funeral) opisywanie czynności Ŝycia codziennego (np. tryb rozkazujący; czasowniki modalne: can/ could/ be able to/ will, must/ mustn t, have to/ don t have to, should) opisywanie form spędzania czasu wolnego (np. scary films, fizzy drinks, fancy dress costumes, cash prizes, entrance fee, local charity) wyraŝanie propozycji: let s/ shall mówienie o konfliktach i problemach (np. split up, divorce, make up with each other) SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć monolog Stevena na temat fotografowania typ zadania: zadanie T/ F zrozumieć pięć krótkich nagrań i wybrać właściwe odpowiedzi na pytania typ zadania: wybór zrozumieć tekst o Halloween typ zadania: zadanie T/ F zrozumieć cztery teksty i wyszukać informacje typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: uzupełnić dialogi, wybierając właściwe odpowiedzi typ zadania: wybór dobrać odpowiedzi do podanych pytań typ zadania: uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: dopasować wyrazy do ich definicji uzupełnić zdania właściwymi wyrazami, wybierając jedną z trzech opcji dopasować Ŝyczenia do okoliczności uzupełnić luki w tekstach/ zdaniach podanymi wyrazami dobrać wyrazy w celu utworzenia wyraŝeń/ kolokacji wyszukać w tekstach wyrazy o podanym znaczeniu zrozumieć dwa nagrania (rozmowa o prezencie i monolog Leonarda o spędzaniu czasu wolnego) typ zadania: wybór zrozumieć tekst na temat zabawy sylwestrowej i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów sparafrazować zdania WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać początek i zakończenie a napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii o wizycie kolegi/ koleŝanki z Niemiec POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: ustalić, kto z kolegów/ koleŝanek podziela opinię ucznia na temat uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym streścić informacje zawarte w tekście na temat organizacji zabaw sylwestrowych dobrać wyróŝnione wyrazy do ich synonimów

12 Module 5 śycie RODZINNE I TOWARZYSKIE (NPP WS 1.5) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: odpowiedzieć na pytanie: What do you usually/ never/ sometimes do in your free time? opowiedzieć o swoim typowym dniu oraz ustalić, kto z kolegów/ koleŝanek wykonuje te same rutynowe czynności odczytać klasie napisane porównanie swoich ostatnich urodzin z urodzinami Tima uzupełnić zdania (opis drzewa genealogicznego) uzupełnić tabelę (członkowie rodziny) uzupełnić zdania podanymi wyrazami/ wyraŝeniami stworzyć kolokacje z uŝyciem do, make oraz have napisać kilka zdań zawierających porównanie swoich ostatnich urodzin z urodzinami Tima REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY* 1.5, 1.14, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 5.1, 5.3, 7.2, 9, 12, , 1.15, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 6.4, 9, 12, 13

13 Module 6 śywienie (NPP WS 1.6) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: rozmawianie o pojemności i ilości artykułów spoŝywczych [(np. a box of cereal, a slice of pizza); rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określniki: some/ any/ no, a lot of/ lots of, much/ many, how much/ how many, too many/ too much, a few/ few, a little/ littte] rozmawianie o przyborach kuchennych (np. whisk, grater) rozmawianie o przygotowaniu posiłków (np. chop, stir, stew, mash, stir-fry, drain, two-course meal, cookery competition, meat dish, etc.) rozmawianie o potrawach i napojach [(np. scrambled eggs, still water); przymiotniki (stale, fatty, spicy, bland, hot, etc.)] rozmawianie o przepisach kulinarnych rozmawianie o lokalach gastronomicznych (np. czasowniki: pay, order, pass, book, lay, etc.) rozróŝnianie znaczenia par wyrazów: rare/ raw, part/ helping, complete/ full, lonely/ alone SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o ulubionych potrawach i dobrać osoby do ich ulubionych potraw typ zadania: zrozumieć pięć krótkich nagrań i wybrać właściwe odpowiedzi na pytania typ zadania: wybór zrozumieć cztery krótkie teksty na tabliczkach informacyjnych i dobrać do nich podane zdania typ zadania: zrozumieć opisy trzech konkursów kulinarnych, wyszukać informacje i dobrać pytania do opisów typ zadania: ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: uzupełnić dialogi, wybierając właściwe odpowiedzi typ zadania: wybór dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: dopasować nazwy przyborów kuchennych do odpowiednich czynności uzupełnić zdania właściwymi wyrazami, wybierając jedną z dwóch/ trzech opcji uzupełnić luki w zdaniach podanymi przymiotnikami, czasownikami dobrać nazwy miejsc do podanych definicji uzupełnić dialog właściwymi słowami, wybierając jedną z dwóch opcji dobrać wyrazy i stworzyć kolokacje; dobrać wyróŝnione słowa w tekstach do podanych znaczeń zrozumieć dwa nagrania (rozmowa o przyjęciu i wiadomość dla Kena od Boba) typ zadania: wybór zrozumieć tekst na temat soli i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać list do kolegi/ koleŝanki z Anglii o przyjęciu urodzinowym ojca POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: wyszukać w tekście słowa o podanych znaczeniach wyszukać w Internecie informacje na temat soli (ICT) uzupełnić luki w liście podanymi wyrazami zaprezentować zebrane informacje na temat soli

14 Module 6 śywienie (NPP WS 1.6) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: opowiedzieć, które produkty lubi jeść, a których nie ułoŝyć zdania wyjaśniające, do czego słuŝą przybory kuchenne opowiedzieć o swoim ulubionym lokalu gastronomicznym i ulubionej potrawie tam serwowanej opowiedzieć o tradycyjnej polskiej potrawie opowiedzieć o swojej ulubionej potrawie, jej składnikach i sposobie przygotowania udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tekstów sporządzić notatki i zaprezentować informacje na temat konkursów kulinarnych w Polsce (ICT) odegrać dialog w restauracji składanie zamówienia odgadnąć, w jakich miejscach mogłyby się znaleźć przygotowane tabliczki informacyjne zaprezentować (na podstawie notatek) informacje na temat festynów Ŝywności w Polsce przyporządkować nazwy artykułów spoŝywczych do odpowiednich kategorii uzupełnić wyraŝenia/ zdania podanymi wyrazami przygotować krótkie teksty na tabliczki informacyjne REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.6, 1.14, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 9, 10, 12, , 1.15, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.6, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 9, 10, 11, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

15 Module 7 ZAKUPY I USŁUGI (NPP WS 1.7) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: opisywanie rodzajów sklepów (np. stationer s), części sklepów (np. fitting room), produktów w nich dostępnych (np. pencils), usług (np. dry cleaner s, hairdresser s) rozróŝnianie wyrazów bliskoznacznych związanych z transakcjami kupna i sprzedaŝy (np. cost, price, lend, borrow) z wykorzystaniem przedimków: a/ an/ the i określników: some, any, no, every i ich złoŝeń dopasowywanie reklam i ogłoszeń do towarów (np. The zip is broken) rozmowę na temat rodzajów ogłoszeń i sposobów reklamy (np. slogan, commercial), typów sklepów i punktów usługowych reklamowanie wadliwych towarów SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć pięć krótkich tekstów typ zadania: wybór zrozumieć rozmowę dwóch osób dotyczącą przygotowania przyjęcia typ zadania: zrozumieć ogłoszenie sklepu papierniczego typ zadania: T/F zrozumieć cztery krótkie teksty typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe reakcje w j.ang. do przedstawionych sytuacji w j.pol. typ zadania: wybór dobrać właściwe odpowiedzi do podanych pytań typ zadania: dobrać właściwe wyrazy do luk w tekście typ zadania: uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór dobrać punkty usługowe do podanych wypowiedzi uzupełnić luki w zdaniach/ dialogu podanymi wyrazami uzupełnić zdania właściwymi słowami, wybierając jedną z dwóch opcji połączyć wyrazy i utworzyć kolokacje dobrać napisy do sklepów zakreślić słowa niepasujące do pozostałych wyszukać w tekście słowa/ wyraŝenia o podanych znaczeniach powiedzieć, jakie produkty moŝna kupić w podanych sklepach utworzyć zdania, jakie moŝna usłyszeć w sklepach i odgadywać, o jakie sklepy chodzi zrozumieć dwa teksty (rozmowa o zamieszczeniu ogłoszenia i monolog Emmy o ubraniach) typ zadania: wybór zrozumieć tekst poświęcony tematyce zakupów boŝonarodzeniowych i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: uzupełnić zdania z wykorzystaniem wyrazów podanych w nawiasach typ zadania: układanie fragmentów zdań uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów typ zadania: uzupełnianie luk WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii na temat nowootwartego centrum handlowego POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: dobrać wyróŝnione w tekście wyrazy do ich synonimów przekazać informacje klasie (na podstawie napisanych zdań) napisać kilka zdań na temat przeczytanego tekstu o zakupach (intencje autora tekstu, czego się dowiedział)

16 Module 7 ZAKUPY I USŁUGI (NPP WS 1.7) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: MÓWIENIE c.d.: udzielić odpowiedzi na pytania (po uzupełnieniu w nich luk) rozmawiać z kolegą/ koleŝanką na temat zakupów przed rozpoczęciem roku szkolnego rozmawiać z kolegą/ koleŝanką na temat zakupów (sporządzanie listy zakupów, najczęściej kupowane towary) pisać zdania o tym, jakie produkty moŝna kupić w podanych sklepach uzupełnić zdania podanymi wyrazami REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.7, 1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 7.2, 9, 12, , 1.15, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 7.6, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

17 Culture II elementy słownictwa opisującego geografię (np. the Indian Ocean, the Pacific Ocean, Green hills, sea cliffs), faunę (np. kangaroo, koala), flagę (np. six white stars and a Union Jack, a red dragon on a green and white background), ludność, stolice, języki urzędowe, waluty, święta państwowe (np. Australia Day, St David s Day), potrawy (np. cawl), atrakcje turystyczne (np. coral reef, Conwy Castle) Australii i Walii AUSTRALIA / WALES AT A GLANCE (NPP III.0 WS 1.14; NPP III.1 WS 1.15 ) zrozumieć tekst o Australii i wyszukać informacje typ zadania: T/ F dopasować wyróŝnione w tekście słowa do podanych znaczeń zrozumieć tekst o Walii i wyszukać informacje typ zadania: odpowiadanie na pytania zebrać informacje na temat Irlandii i USA (ICT: technologie informacyjno-komunikacyjne) opowiedzieć o trzech rzeczach, które moŝna znaleźć w tekście na temat Australii odpowiedzieć na podane pytania dotyczące Walii dokonać prezentacji zebranych informacji na temat Australii i Walii dopasować słowa, tworząc odpowiednie kolokacje i utworzyć z nimi zdania na temat Walii

18 Module 8 PODRÓśOWANIE I TURYSTYKA (NPP WS 1.8) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: nazywanie i opisanie środków transportu (np. plane, doubledecker bus) opisanie sposobów podróŝowania (catch a train, lose one s way) opisanie typów wakacji (np. safari, activity holiday), czynności wykonywanych podczas wakacji z wykorzystaniem formy gerundium lub bezokolicznika (np. canoeing, scuba diving) oraz sprzętu wakacyjnego (swimsuit, backpack) zakup biletu, przejście przez odprawę celną oraz wynajęcie pokoju w hotelu orientację w terenie (np. turn, walk) zrozumieć opowieść Jacka o wakacjach typ zadania: T/ F zrozumieć pięć krótkich tekstów typ zadania: wybór zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o wakacjach typ zadania: SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć list i uzupełnić cztery luki w tekście brakującymi zdaniami typ zadania: zrozumieć tekst dotyczący Olympia Sports Camp i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe odpowiedzi do podanych pytań typ zadania: dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań - typ zadania: uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór dobrać środki transportu do podanych zdań uzupełnić luki w zdaniach/ dialogach podanymi wyrazami uzupełnić zdania właściwymi słowami, wybierając jedną z trzech opcji dopasować dialogi do miejsc, w których się one odbywają dobrać wyróŝnione w tekście wyrazy do podanych synonimów rozmawiać z kolegą/ koleŝanką o swoich ostatnich wakacjach wskazać drogę na podstawie mapki (dialogi) zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o wakacjach typ zadania: T/ F zrozumieć informacje na temat czterech osób i pięciu miejsc wakacyjnego wypoczynku oraz dobrać osoby do miejsc najbardziej im odpowiadających typ zadania: uzupełnić zdania poprzez tłumaczenie fragmentów w nawiasach na j. ang. typ zadania: tłumaczenie fragmentów zdań WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać list do kolegi/koleŝanki z Kanady na temat wycieczki POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: dobrać wyrazy i utworzyć kolokacje dobrać wyróŝnione w tekstach wyrazy do podanych synonimów przekazać informacje klasie (na podstawie napisanych zdań)

19 Module 8 PODRÓśOWANIE I TURYSTYKA (NPP WS 1.8) POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: MÓWIENIE c.d.: opowiedzieć o ostatnich wakacjach letnich opowiedzieć o najpopularniejszym polskim kurorcie przeprowadzić rozmowę telefoniczną na temat wakacji w Olympia Sports Camp podpisać ilustracje nazwami środków transportu dopisać słowa do diagramów dopisać zakończenia do podanych początków zdań napisać akapit na temat ostatnich wakacji letnich (sposób ich spędzenia, gdzie, z kim, wykonywane czynności) napisać kilka zdań na temat miejsc, które chciałby odwiedzić i dlaczego REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.8, 1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3, 6.3, 9, 12, , 1.15, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 6.2, 6.3, 6.4, 6.11, 8.3, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY *

20 Module 9 KULTURA (NPP WS 1.9) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: rozróŝnianie pomiędzy sztukami widowiskowymi (performing arts) a sztukami pięknymi (fine arts) ogólną rozmowę o malarstwie (słowa typu background, sketch), muzyce (słowa typu opera, charts), instrumentach (np. saxophone, violin), teatrze (słowa typu stage, rehearsal, act), literaturze (słowa typu biography, historical drama), filmie (typy filmów, np. musical, animated film) ocenę typów muzyki (np. relaxing, calming, fast) recenzję filmów (np. soundtrack, gripping) z wykorzystaniem zaimków względnych w funkcji podmiotu i dopełnienia (np. A film which I would like to describe.) SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć pięć krótkich tekstów typ zadania: wybór zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o muzyce i dobrać odpowiednie rodzaje muzyki do osób typ zadania: zrozumieć trzy krótkie teksty i wybrać trafne podsumowanie kaŝdego z nich typ zadania: wybór zrozumieć cztery krótkie teksty (wyszukać informacje) typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: uzupełnić dialogi poprzez wybranie właściwej odpowiedzi typ zadania: wybór wybrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: wybór dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: uzupełnić luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami dopasować fragmenty do rodzajów ksiąŝek oraz tytuły filmów do gatunków filmowych uzupełnić zdania, wybierając jedną z dwóch opcji odpowiedzieć na pytania dotyczące ksiąŝek wymyślić wypowiedzi, które pasowałyby do podanych odpowiedzi zrozumieć dwa teksty (rozmowa o oglądaniu programu TV i monolog nastolatka o grze na perkusji) typ zadania: wybór zrozumieć tekst na temat fotografowania i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: uzupełnić zdania z wykorzystaniem wyrazów podanych w nawiasach typ zadania: układanie fragmentów zdań uzupełnić luki w tekście ( ) odpowiednimi formami podanych wyrazów typ zadania: uzupełnianie luk WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z USA na temat niedawno oglądanego filmu w telewizji POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: dobrać wyróŝnione w tekście wyrazy do podanych znaczeń wypowiedzieć się (na podstawie przeczytanego tekstu) na temat intencji autora tekstu oraz tego, czego dowiedział się z tekstu

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I etap edukacyjny: klasy I III Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH ANNA MARTYKA* CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH CHILDREN S FREE TIME IN THE CONTEMPORARY POLISH CITIES. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Jak Urządzić świat? Katarzyna Boni, Jędrzej Witkowski. scenariusze lekcji

Jak Urządzić świat? Katarzyna Boni, Jędrzej Witkowski. scenariusze lekcji Jak Urządzić świat? Katarzyna Boni, Jędrzej Witkowski scenariusze lekcji Centrum Edukacji Obywatelskiej 2013 A4 WSTĘP Niniejsza broszura zawiera scenariusze powstałe w ramach programu Jak urządzić świat?.

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY

PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOM PODSTAWOWY B1 Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo