KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe 1.2. Forma studiów studia stacjonarne 1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia licencjackie 1.4. Profil studiów ogólnoakademicki/praktyczny 1.5. Specjalność 1.6. Jednostka prowadząca przedmiot SJO UJK Filia Piotrków Trybunalski 1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu mgr Waldemar Paraszewski 1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot mgr Ewa Dróżdż mgr Marcin Gliszczyński mgr Agnieszka Łaska mgr Agnieszka Łaska mgr Magdalena Pietrusiewicz mgr Dorota Sarska 1.9. Kontakt 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 2.1. Przynależność do modułu ogólnouczelniany 2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 2.3. Język wykładowy angielski 2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 1, 2, 3, Wymagania wstępne Wyniki procentowe pisemnego egzaminu maturalnego kwalifikacja do grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK Filia Piotrków Trybunalski (zarządzenie nr 8/2008 Rektora UJK Kielce) 3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 3.1. Formy zajęć lektorat 3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin certyfikacyjny po zakończeniu kursu językowego Metody dydaktyczne Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym, metoda bezpośrednia 3.5. Wykaz literatury podstawowa uzupełniająca New English File Pre-Intermediate, Oxford University Press Murphy R. English Grammar in Use, Cambridge University Press Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary 1, Pearson EL Misztal M. Test in English Thematic Vocabulary, WSiP Redman S., English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 4.1. Cele przedmiotu Student: C01-Pogłębienie i rozszerzanie umiejętności gramatycznych na poziomie ESOKJ A2. C02-Doskonalenie funkcji językowych umożliwiających swobodne posługiwanie się językiem angielskim na poziomie A2. C03-Przygotowanie studenta do egzaminu na poziomie samodzielności A2 określonego przez ESOKJ C04-Ogólny poziom zdolności językowych studentów po zakończeniu kursu powinien umożliwiać im: - zrozumienie pojedynczych zdań oraz często używanych wyrażeń, związanych bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca), - porozumiewanie się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat,

2 - opisywanie za pomocą prostych środków swojego wykształcenia, bezpośredniego otoczenia, - wypowiadanie się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami Treści programowe Treści gramatyczne: -Porządek wyrazów w pytaniach -Czas present simple -Czas present continuous -Zdania określające zzaimkami względnymiwho, which -Czas past simple czasowniki regularne i nieregularne -Czas past continuous -Pytania z operatorami i bez operatorów -Spójniki międzyzdaniowe: so, because, although, but -Czas present continuous (zaplanowane czynności), going to -Will / won t (przewidywanie), will / won t (obietnice, propozycje, decyzje) -Czas present perfect + never, ever -Porównanie czasów present perfect i past simple -Czas present perfect + just, already, yet -Stopniowanie przymiotników stopień wyższy, porównywanie: as... as, less... than -Stopniowanie przymiotników stopień najwyższy (+ ever + present perfect) -Czas present perfect -Forma bezokolicznikowa po czasownikach -Forma ing po czasownikach i przysłówkach -Forma ing jako rzeczownik -Czasowniki modalne have to, don t have to, must, mustn t -Czasowniki wyrażające ruch -Forma imiesłowowa i bezokolicznikowa czasownika -Pierwszy okres warunkowy -Drugi okres warunkowy -Czasowniki modalne may/might (możliwość) -Czasowniki modalne should, shouldn t -Pierwszy i drugi okres warunkowy -Czas present perfect + for i since -Czasy present perfect i simple past -Used to -Strona bierna -Zaimki nieokreślone something, anything, etc. -Too, not enough -Kolejność wyrazów w phrasal verbs -Potwierdzanie, zaprzeczanie: so, neither + operatory -Czas past perfect -Mowa zależna Treści leksykalne: -Wzajemne poznawanie się: wyrażenia czasownikowe typu: Hello, I m. Nice to meet you; język używany w klasie: How do you spell your name? Can you repeat your surname, please? -Rodzina: związki rodzinne; przymiotniki osobowości typu: talkative, generous, hard-working; tworzenie przeciwieństw: friendly unfriendly; extrovert introvert -Człowiek i jego otoczenie: części ciała; czasowniki zmysłów: see, feel, smell, hear; przysłówki miejsca: behind, opposite, in the middle of ; zwroty stosowane przy określaniu typu: like, for example - -Wakacje: sposoby spędzania wakacji; kolokacje tematyczne typu: go sightseeing, stay in a hotel, spend money/time, walk in the mountains ; przysłówki miejsca i czasu: in, on, AT -Muzyka: sławni muzycy; sławne utwory muzyczne -Życie osobiste: plany, zamiary, decyzje dotyczące przyszłości; czasowniki frazowe typu: look for, look forward to, look after; tworzenie przeciwieństw typu: find lose; arrive leave; czasownik + back: call back, take it back -Życie psychiczne: znaczenie snów; czasownik + przyimek: dream about, wait for, argue with -

3 -Życie codzienne: kupowanie ubrań, wyrażenia typu: try on a dress, wear a black hat; konflikty rodzinne; sposoby spędzania wolnego czasu; życie w wielkim mieście; wyrażenia czasownikowe typu: do the washing up, make the bed, save time, take a long time -Życie towarzyskie i uczuciowe: przyjęcia, czasownik + bezokolicznik: would like to meet, want to listen, try to ask ; czasowniki opisujące emocje: enjoy, hate, don t mind ; modyfikatory typu: a bit, increadibly, quite -Sport: kolokacje tematyczne typu: play rugby, go cycling, do aerobics; przysłówki ruchu: across, through, towards -Świat wokół nas: podejmowanie decyzji; konsekwencje postępowania; wyrażenia czasownikowe typu: ask other people for advice, make the right decision, use your imagination; tworzenie rzeczowników od czasowników: confuse confusion, decide decision; wyrażenia z użyciem czasownika get: get on well with, get married -Świat wokół nas: zwierzęta; obawy i lęki; wyrażenia typu: be afraid of wasps, start to panic -Etapy życia: biografie sławnych ludzi; wynalazki; wyrażenia typu: be born, retire, create, invent, discover -Szkoła: przedmioty szkolne; stosunek do szkoły -Zdrowie: zdrowy styl życia; problemy ze wstawaniem; przymiotniki typu: depressed / depressing; czasowniki frazowe: take off, put away, give up -Niezwykłe wydarzenia: relacjonowanie wydarzeń; przysłówki typu: accidentally, luckily, immediately; czasowniki używane w mowie zależnej: say, tell, ask -Elementy słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów Funkcje językowe: -Uzyskiwanie i udzielanie informacji -Opisywanie wyglądu i osobowości -Opisywanie fotografii, ilustracji, obrazów -Definiowanie wyrazów -Udzielanie informacji osobowych -Relacjonowanie wydarzeń - Opisywanie faktów z przeszłości -Wypowiadanie się na temat muzyki - Reklamowanie usterek w hotelu -Zamawianie posiłku do pokoju hotelowego - Wyrażanie zamiarów -Przewidywanie wydarzeń -Planowanie czynności -Składanie obietnic -Wysuwanie propozycji -Podejmowanie decyzji - Zamawianie posiłku w restauracji -Pisanie listu prywatnego - Określanie sposobu ubierania - Opisywanie problemów rodzinnych -Porównywanie przedmiotów i czynności -Opisywanie najlepszych/najgorszych cech różnych miejsc na świecie -Pytanie o drogę/udzielanie wskazówek -Polecanie miejsc wartych zwiedzania -Opisywanie miejsca zamieszkania -Udzielanie porad - Określanie emocjonalnego stosunku -Określanie czynności koniecznych i przymusowych -Określanie zakazów - Kupowanie ubrań -Prowadzenie rozmowy towarzyskiej podczas przyjęcia -Pisanie formalnego listu - Określanie związków przyczynowo-skutkowych - Wyrażanie możliwości -Proszenie o radę i udzielanie rady -Określanie dolegliwości -Pisanie listu prywatnego -Określanie stanów lękowych -Przedstawianie życiorysów -Określanie zarzuconych zwyczajów z przeszłości -Określanie faktów przy pomocy strony biernej -Kupowanie biletu

4 -Opisywanie budynków -Określanie sposobów spędzania wolnego czasu - Określanie stylu życia -Określanie codziennych problemów -Określanie podobieństw między ludźmi - Wymeldowanie się z hotelu -Prowadzenie rozmowy telefonicznej -Wyrażanie opinii -Przytaczanie wypowiedzi 4.3. Efekty kształcenia kod Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do efektów kształcenia W01 w zakresie WIEDZY: dla kierunku dla obszaru zna struktury gramatyczno-leksykalne, które pozwalają mu na BN1A_W01 S1A_W01 opisywanie siebie, swojego wykształcenia, niezbędnych potrzeb i BN1A_W05 S1A_W05 najbliższego otoczenia. W02 rozumie stosunkowo proste zdania oraz często używane wyrażenia, związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, praca). BN1A_W05 S1A_W05 W03 porozumiewa się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i nieskomplikowanej wymiany informacji na znany temat U01 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: potrafi zrozumieć sens ogólny wysłuchanej wypowiedzi dotyczącej życia codziennego. U02 U03 potrafi przedstawić się i podać podstawowe informacje na temat swojej rodziny, zainteresowań i miejsca zamieszkania potrafi porozumieć sie w praktycznych sytuacjach codziennych (lotnisko, hotel, restauracja, zakupy itp.) U04 U05 potrafi wyrazić opinie, scharakteryzować inne osoby, wypowiedzieć się na temat ulubionych rzeczy, opisać zdjęcia i miejsca, wypowiedzieć się na temat planów na przyszłość, opisać czynności wykonywane teraz i w przeszłości, wskazać drogę. potrafi zrozumieć ogólny sens przeczytanego tekstu, odpowiedzieć na pytania odnoszące sie do tekstu, uporządkować fragmenty tekstu i uzyskane informacje U06 K01 K02 potrafi napisać krótkie i proste notatki, kartki pocztowe, listy nieformalne, opisy, maile w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: potrafi poradzić sobie podczas prostych i stosunkowo krótkich interakcji komunikacyjnych w różnych sytuacjach społecznych oraz potrafi być członkiem zespołu i pracować w grupie w sposób świadomy wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w sytuacjach komunikacyjnych oraz ma potrzebę ich ciągłego doskonalenia. BN1A_U08 BN1A_K02 BN1A_K03 BN1A_K07 BN1A_K01 S1A_U08 S1A_K02 S1A_K03 S1A_K07 S1A_K Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5

5 a) 51%-60% semestralnej 61%-70% 71%-80% 81%-90% 91%-100% semestralnej b) 51%-60% 61%-70% 71%-80% 81%-90% 91%-100% 4.5. Metody oceny ustny pisemny Projekt Kolokwium Zadania domowe Referat Sprawozdania Dyskusje X X X X X X X - bieżące przygotowanie do zajęć - praca własna studenta (np. lektura, portfolio, teczka z materiałami opracowanymi samodzielnie) - systematyczne uczęszczanie na zajęcia - aktywność na zajęciach 5. BILANS PUNKTÓW ECTS NAKŁAD PRACY STUDENTA Kategoria Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów 90 Samodzielne przygotowanie do zajęć (zadania domowe, lektura itp.) 30 Udział w konsultacjach Przygotowanie do egzaminu/zdawanie egzaminu 5 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 Inne Obciążenie studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne PUNKTY ECTS za przedmiot 5 *kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do karty

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I etap edukacyjny: klasy I III Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo