Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz i Nr 197, poz oraz z 2012 r. poz. 986, poz i poz. 1548), wykonując Uchwałę Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2013 r. poz. 369) ze zmianami oraz Uchwałę Nr XXIX/226/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata ze zmianami zarządzam: 1. Przedstawić Radzie Miasta Włocławek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2013 rok, 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok, 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok, 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2013 rok Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2013 rok przedstawia się następująco: 1) dochody budżetu miasta w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł; 2) wydatki budżetu miasta w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł; 3) nadwyżka budżetowa zł. 2. Pełna treść sprawozdania określonego w 1 pkt 1 składa się z części tabelarycznej, obejmującej załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wraz z częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Sprawozdanie oraz informacje określone w 1 pkt 2, 3 i 4 stanowią część materiału sprawozdawczego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta we Włocławku. Prezydent Miasta Andrzej Pałucki

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2013 ROK D o c h o d y W y d a t k i w złotych wskaźnik struktura wskaźnik struktura Dz. T R E Ś Ć Plan Wykonanie wykonania wykonania Plan Wykonanie wykonania wykonania (4 : 3) (8 : 7) Rolnictwo i 010 łowiectwo ,73% 0,00% ,24% 0,00% 020 Leśnictwo ,00% 0,00% Transport i 600 łączność ,26% 9,12% ,91% 14,93% 630 Turystyka ,81% 0,01% ,71% 0,12% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,50% 4,07% ,14% 3,91% 710 Działalność usługowa ,39% 0,30% ,83% 0,23% 750 Administracja publiczna ,47% 3,33% ,88% 9,36% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,99% 0,00% ,00% 0,00% 752 Obrona narodowa ,00% 0,00% ,00% 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a ,15% 1,62% ,05% 2,22% Dochody 756 podatkowe ,38% 37,58% Obsługa długu 757 publicznego ,66% 3,18% Różne 758 rozliczenia ,52% 28,49% ,00% 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,79% 0,59% ,68% 33,48% 803 Szkolnictwo ,00% 0,02%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz wyższe Ochrona zdrowia ,33% 0,05% ,86% 0,53% Pomoc społeczna ,03% 10,09% ,93% 16,02% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,70% 1,53% ,71% 2,15% Edukacyjna opieka wychowawcza ,71% 0,28% ,41% 2,54% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,51% 1,69% ,88% 3,36% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,84% 1,06% 926 Kultura fizyczna ,51% 1,24% ,03% 6,89% Razem: ,89% 100,00% ,08% 100,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2014 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2013 rok w złotych Dz. DOCHODY w tym w tym dochody Rozdz. Źródło dochodów OGÓŁEM za z tytułu środki na BIEŻĄCE środki MAJĄTKOW dotacje dochody przekształceni wymienio 2013 rok BIEŻĄCE środki wymienio E i środki wymienion 2013 rok ze a prawa ne ne w art..5 przeznaczo e w art..5 sprzedaży użytkowania w art..5 ust.1 pkt ne na ust.1 pkt 2 i majątku wieczystego ust1 pkt 2 i 3 u.f.p inwestycje 3 u.f.p w prawo 2 i 3 u.f.p własności Wykonanie w tym w tym Wskaź nik Dochody własne: MAJĄTKOW E dotacje i środki przeznaczon e na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształ cenia prawa użytkowa nia wieczyste go w prawo własności środki wymienio ne w art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p wykon ania (11:3) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,50% Pozostała działalność ,50% 0690 wpływy z różnych opłat ,50% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność ,26% Lokalny transport zbiorowy ,37% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz wpływy z różnych opłat ,33% 0830 wpływy z usług ,32% 0920 pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów ,98% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,14% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pozostałe odsetki ,72% 0970 wpływy z różnych dochodów ,28% 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,58% 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00% 630 Turystyka ,81% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,81% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,47% 0830 wpływy z usług ,16% 0920 pozostałe odsetki ,17% 0970 wpływy z różnych dochodów ,19% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,47% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,84% 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,07% 0690 wpływy z różnych opłat ,52% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,74% 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,25% 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,46% 0830 wpływy z usług ,86% 0920 pozostałe odsetki ,10% 0970 wpływy z różnych dochodów ,66% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,39% Pozostała działalność ,38% 0570 grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,78% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów ,09% 710 Działalność usługowa ,84% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,42% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z usług ,38% 0920 pozostałe odsetki ,60% 0970 wpływy z różnych dochodów Nadzór budowlany ,00%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% Cmentarze ,10% 0830 wpływy z usług ,88% 0920 pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% 750 Administracja publiczna ,75% Urzędy wojewódzkie ,40% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,40% Starostwa powiatowe ,93% 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje ,93% 0970 wpływy z różnych dochodów ,44% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,43% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat ,37% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,30% 0920 pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów ,41% Pozostała działalność ,84% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,99% 2008 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,75% 2009 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,77% 2318 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,68% 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,70% 6207 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00% 6209 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00% 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,98% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,18% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% Straż gminna (miejska) ,22% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,13% 0920 pozostałe odsetki ,57% 0970 wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,38% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,46% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,95% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,43% 0310 podatek od nieruchomości ,16% 0320 podatek rolny ,79% 0330 podatek leśny ,40% 0340 podatek od środków transportowych ,97% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,46% 0690 wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensatyutraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,10% 0310 podatek od nieruchomości ,17% 0320 podatek rolny ,76% 0330 podatek leśny ,67% 0340 podatek od środków transportowych ,10% 0360 podatek od spadków i darowizn ,71% 0370 opłata od posiadania psów ,33% 0430 wpływy z opłaty targowej ,71% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych ,01% 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,23% 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,25% 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej ,41% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,14% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,24% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,32% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych razy 0690 wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki ,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,86% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych ,35% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych ,47% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,20% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych ,35%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz podatek dochodowy od osób prawnych ,22% 758 Różne rozliczenia ,52% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00% 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00% 2790 środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu ,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Różne rozliczenia finansowe ,73% 0920 pozostałe odsetki ,55% 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00% Wpływy do wyjaśnienia wpływy do wyjaśnienia Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% 801 Oświata i wychowanie ,79% Szkoły podstawowe ,86% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,84% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat ,77% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,38% 0920 pozostałe odsetki ,38% 0970 wpływy z różnych dochodów ,62% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,85% 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00% 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,58% Szkoły podstawowe specjalne ,45% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% 0920 pozostałe odsetki ,48% 0970 wpływy z różnych dochodów ,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,79% 0830 wpływy z usług ,29% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00% Przedszkola ,82% 0830 wpływy z usług ,95% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00% 0920 pozostałe odsetki ,64% 0970 wpływy z różnych dochodów razy

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,99% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja ,85% 0690 wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,97% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,50% 0920 pozostałe odsetki ,18% 0970 wpływy z różnych dochodów ,13% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,98% Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół ,69% 0920 pozostałe odsetki ,69% Licea ogólnokształcące ,24% 0690 wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,67% 0920 pozostałe odsetki ,65%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz wpływy z różnych dochodów ,91% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,13% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe ,11% 0690 wpływy z różnych opłat ,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,81% 0830 wpływy z usług ,00% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,43% 0920 pozostałe odsetki ,18% 0970 wpływy z różnych dochodów ,67% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,93% 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz Szkoły artystyczne ,03% 0920 pozostałe odsetki ,05% 0970 wpływy z różnych dochodów ,00% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,50% Szkoły zawodowe specjalne ,97% 0970 wpływy z różnych dochodów ,00% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,87% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,98% 0830 wpływy z usług ,94% 0920 pozostałe odsetki ,31% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00% Stołówki szkolne ,05% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,05% Pozostała działalność ,53% 0920 pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów ,11% 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,52%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00% 851 Ochrona zdrowia ,52% Przeciwdziałanie alkoholizmowi odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z różnych dochodów wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Izby wytrzeźwień ,06% 0830 wpływy z usług ,69% 0920 pozostałe odsetki ,96% 0970 wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pomoc społeczna ,06% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,24% 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,39% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,69% 0830 wpływy z usług ,00% 0920 pozostałe odsetki ,55% 0970 wpływy z różnych dochodów razy 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Domy pomocy społecznej ,72% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% 0830 wpływy z usług ,83% 0920 pozostałe odsetki ,61% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,95% 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00% Ośrodki wsparcia ,99% 0830 wpływy z usług ,18% 0920 pozostałe odsetki ,40% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,12% Rodziny zastępcze ,92% 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych razy 0970 wpływy z róznych dochodów ,82% 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,65% Wspieranie rodziny ,20% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,20% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,07% 0970 wpływy z róznych dochodów ,84% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,38% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,95% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,95% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,87% 0970 wpływy z róznych dochodów ,19%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,86% Dodatki mieszkaniowe ,61% 0970 wpływy z różnych dochodów ,61% Zasiłki stałe ,22% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,22% Ośrodki pomocy społecznej ,21% 0690 wpływy z różnych opłat ,74% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,24% 0830 wpływy z usług ,29% 0920 pozostałe odsetki ,05% 0970 wpływy z różnych dochodów ,31% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00% 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,54% 0830 wpływy z usług ,36% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,58% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność ,52%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz wpływy z usług ,50% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,56% 0970 wpływy z różnych dochodów ,40% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,82% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,56% Żłobki ,87% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03% 0830 wpływy z usług ,03% 0920 pozostałe odsetki ,28% 0970 wpływy z różnych dochodów ,80% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% 2320 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Powiatowe urzędy pracy wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność ,92% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z usług ,99% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz pozostałe odsetki ,50% 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,87% 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,16% 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00% 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,71% Świetlice szkolne ,00% 0970 wpływy z różnych dochodów ,00% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,73% 0830 wpływy z usług ,58% 0920 pozostałe odsetki ,62% Internaty i bursy szkolne ,88% 0830 wpływy z usług ,50% 0920 pozostałe odsetki ,43% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,65% 0830 wpływy z usług ,65% Pomoc materialna dla uczniów ,63% 0690 wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,24% 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,84% 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Szkolne schroniska młodzieżowe ,11% 0830 wpływy z usług ,11% 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,06% 0690 wpływy z różnych opłat ,36% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,40% 0830 wpływy z usług ,00%

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo