Załącznik nr 3 do Regulaminu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Regulaminu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Gdyńskim Centrum Innowacji, Jednostką Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy, NIP , REGON , reprezentowaną przez: -.., zwaną w treści umowy Przekazującym a..., z siedzibą..., wpisaną do. prowadzonego przez.. pod numerem..., posiadającą nr NIP.., Regon...,, reprezentowaną przez :... zwaną w treści umowy Wykonawcą o następującej treści: 1 1. Przekazujący udostępnia posiadaną infrastrukturę teleinformatyczną w celu świadczenia przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym. 2. Wykonawca zobowiązuje się obsługiwać oddaną mu w zarząd infrastrukturę teletechniczną, na którą składa się m.in.: pomieszczenie serwerowni, sieć teleinformatyczna szkieletowa i dostępowa, urządzenia dostępowe, urządzenia dystrybucyjne oraz świadczyć usługi administrowania i sprzedaży usług teleinformatycznych firmom zlokalizowanym na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 3. Wykonawca zobowiązuje się realizować cztery powiązane ze sobą procesy mające na celu zapewnienie kompleksowej obsługi oraz zabezpieczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni na rzecz użytkowników i najemców kompleksu PPNT. W ramach kompleksowej obsługi realizowane będą następujące procesy: a. opracowanie, zaprojektowanie i realizacja sieci wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi, b. zapewnienie bieżącej obsługi sieci i jej użytkowników, c. świadczenie usług teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, d. świadczenie usługi kolokacji sprzętu teleinformatycznego. 4. Wykonawca zobowiązuje się zachować dotychczasowy, zweryfikowany i funkcjonujący model realizacji usług telekomunikacyjnych poprzez udostępnioną sieć okablowania strukturalnego budynku, dzierżawie urządzeń i pomieszczenia serwerowni o pow. 168,76 m 2 oraz świadczeniu usług Najemcom PPNT Przekazujący oświadcza, że oddana w dzierżawę sieć, pomieszczenie serwerowni i urządzenia nie są obciążone prawami osób trzecich. 2. Sieć, sprzęt, pomieszczenie serwerowni i urządzenia zostaną wydane Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Protokół zdawczo odbiorczy zawierał będzie m.in. opis stanu technicznego sieci oraz ilość i rodzaj sprzętu i urządzeń oddanych w zarząd. Z chwilą podpisania protokołu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za przejęty protokołem sprzęt, urządzenia i przejętą infrastrukturę. Strona 1 z 8

2 3. Obowiązkiem Wykonawcy jest użytkowanie i zarządzanie infrastrukturą w taki sposób, aby w szczególności nie narazić Przekazującego na utratę gwarancji. W przypadku stwierdzenia działań mogących spowodować utratę gwarancji Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę. Dokumentacja i wymagania konieczne do utrzymania gwarancji zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 4. Przekazujący ma prawo do dokonywania wizji i sprawdzania poprawności prowadzenia wymaganej dokumentacji i obowiązków wynikających z Regulaminu i dokumentów z nim powiązanych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Przekazującym w celu prawidłowego wykonywania usług, do których jest zobowiązany oraz umożliwienie prawidłowego wykonywania zadań pracowników Przekazującego i podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne Wykonawca będzie wykorzystywał udostępnioną infrastrukturę zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w Nie ma możliwości zmiany sposobu wykorzystania oddanej w zarząd infrastruktury teleinformatycznej bez pisemnej zgody Przekazującego. 3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć działalność, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w terminie wskazanym w umowie w 11. Jeżeli termin rozpoczęcia działalności będzie inny niż wskazany w umowie, Przekazujący zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o wymaganym terminie, na co najmniej 30 dni przed wymaganym rozpoczęciem. 4. Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności z winy Wykonawcy przekraczające jeden miesiąc ponad czas wskazany powyżej, bez uzyskania pisemnej zgody Przekazującego stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy. 5. Uprawnienia Wykonawcy powstałe w wyniku podpisania niniejszej umowy nie mogą bez uprzedniej zgody Przekazującego stanowić zabezpieczenia innych zobowiązań Wykonawcy, pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania działalności zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji konkursowej (w szczególności Regulaminie i załącznikach) oraz Ofercie Wykonawcy, stanowiących jednocześnie załączniki do niniejszej umowy. 7. Przekazujący ma prawo na każdym etapie trwania umowy skontrolować Wykonawcę, czy realizuje umowę i prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami Przekazującego oraz przepisami prawa. W przypadku realizacji umowy niezgodnie z wymaganiami określonymi powyżej Przekazujący ma prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej zapisami Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska, przed rozpoczęciem działalności wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do prowadzenia swojej działalności oraz dokona zgłoszeń wymaganych prawem i uzyska niezbędne opinie. 2. Wykonawca zobowiązany jest w najkrótszym możliwym czasie poinformować Przekazującego na piśmie o braku lub cofnięciu zaświadczeń, zezwoleń lub koncesji, o których mowa w ust Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Przekazującego do złożenia uzyskanych na własny koszt aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Przekazującego niezależnie od formy cesji. W przypadku, jeżeli Przekazujący wyrazi zgodę na zbycie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, za zobowiązania finansowe powstałe do dnia cesji odpowiadają solidarnie dotychczasowy Wykonawca i nowy wykonawca. Strona 2 z 8

3 2. Przekazujący ma prawo dokonania cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Poza innymi obowiązkami określonymi w niniejszej umowie i przepisami prawa Wykonawca zobowiązuje się do: 1) używania przekazanego sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i pomieszczeń z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz prowadzenia działalności określonej w 1 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami prawa oraz wymaganiami Przekazującego, 2) prowadzenia działalności i użytkowania przekazanego sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i pomieszczeń zgodnie z przepisami bhp i ppoż., a także w sposób niezakłócający działalności innych Najemców i Przekazującego, 3) bezzwłocznego zgłaszania Przekazującemu wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń sprzętu, urządzeń, sieci i lokalu, 4) nie oddawania pomieszczenia serwerowni oraz całej przejętej infrastruktury w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Przekazującego, 5) powiadomienia Przekazującego o każdej zmianie nazwy, formy prawnej bądź osób reprezentujących Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany, 6) zapewnienia, każdej firmie wynajmującej lokal w PPNT możliwości podpisania umowy na świadczenie usług telefonicznych, dostępu do Internetu, obsługę teleinformatyczną i usługi serwerowni, 7) umożliwienie podłączenia się do zarządzanej centrali telefonicznej operatora telekomunikacyjnego wybranego przez GCI (rezerwacja na ten cel jednego dostępu PRA) oraz rezerwacja puli numerów wewnętrznych użytkowanych przez pracowników GCI, 8) umożliwienie GCI postawienia w serwerowni swoich szaf (maksymalnie 5 szaf), bez pobierania opłat za usługę, 9) zapewnienia bezprzewodowego Internetu na terenie objętym usługą i administrowania siecią, 10) zapewnienia każdej firmie możliwości zamówienia usług wymienionych w pkt. 18 Wymagań Organizatora tj: a. podstawowy usługi dostępu do Internetu: standard 1 o minimalnych parametrach 2 Mb, symetryczne, minimum jeden publiczny adres ipv4, możliwość uzyskania 5 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy standard 2 o minimalnych parametrach 5 Mb, symetryczne, minimum jeden publiczny adres ipv4, możliwość uzyskania 5 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy standard 3 o minimalnych parametrach 100 Mb do klienta i 10 Mb od Klienta, minimum trzy publiczne adresy ipv4 możliwość uzyskania 10 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy łącze na zamówienie o dowolnej przepustowości w cenie określonej za 1 Mb przesyłu i wysyłu, bez limitu transferu, możliwe negocjowanie parametrów SLA, dostęp do wskazanych zewnętrznych operatorów sieciowych, łącza światłowodowe, łącza transmisji danych QOS sieci kolokacja serwerów najemców we własnej serwerowni udostępnianie usług transmisji na niestandardowym poziomie (np. światłowód do punktu dystrybucyjnego, łącza backup-owe o dużej przepływności) zestawienie łącza telekomunikacyjnego vpn udostępnienie sieci WiFi Strona 3 z 8

4 udostępnienie przestrzeni w szafach teleinformatycznych na instalację osprzętu i urządzeń będących własnością Najemców i klientów zewnętrznych b. dodatkowy hosting stron WWW i serwerów pocztowych na życzenie usługi Backup i archiwizacji w serwerowni serwery plików FTP, SFTP wsparcie dla budowy przez najemców własnych sieci wirtualnych (VLAN) świadczenie serwisu IT pomoc w budowie i wdrożeniu polityk bezpieczeństwa firewall i ochrona AV udostępnianie wirtualnych serwerów i serwerów dedykowanych usługi streamingu video Help desk 11) przestrzegania regulaminu porządku obowiązującego w PPNT, 12) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń. 2. Nie wypełnienie obowiązków zawartych w pkt. 1 upoważnia Przekazującego do wypowiedzenia umowy Wykonawcy bez zachowania terminów wypowiedzenia, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej zapisami. 3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. 4. Wykonawca wyposaży serwerownię, w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, okresowo konserwując je w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie Przekazujący oddaje Wykonawcy infrastrukturę teleinformatyczną zgodnie z 1, w zamian za opłatę miesięczną. Opłata miesięczna nie obejmuje kosztów utrzymania i eksploatacji serwerowni oraz pozostałych opłat, które dodatkowo ponosił będzie Wykonawca m.in. opłat związanych z energią elektryczną. 2. Organizator zapewnia Oferentowi pomieszczenie w celu prawidłowej realizacji usługi, Oferent będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za zużyte media zgodnie z metodologią wyliczenia przyjętą w PPNT. 3. Przekazujący obejmuje obiekty całodobowym monitoringiem i ochroną firmy ochroniarskiej, która zostanie przez Przekazującego wybrana w postępowaniu otwartym, na zasadach określonych w umowie pomiędzy Przekazującym, a firmą odpowiedzialną za zapewnienie ochrony. 8 Strony oświadczają, że jeżeli w czasie trwania umowy zajdzie nagła i nieprzewidziana potrzeba wykonania napraw obciążających Przekazującego, Wykonawca niezwłocznie na piśmie powiadomi o tym fakcie Przekazującego. Powiadomienie pisemne jest wymagane także w przypadku powstania wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń. W wypadku zaniechania tych obowiązków Przekazujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek biernego zachowania się Wykonawcy, jak również może żądać uiszczenia wartości szkody bezpośrednio lub pośrednio dotyczącej Przekazującego, a w szczególności z tytułu zwłoki w zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. 9 Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Przekazującego, umieszczać szyldów, plakatów, napisów i innych oznaczeń oraz instalować urządzeń na nieruchomości, a w przypadku części wspólnych nieruchomości bez uprzedniej zgody Przekazującego. Strona 4 z 8

5 10 1. Wykonawca płacić będzie Przekazującemu kwotę miesięcznej opłaty w wysokości zaproponowanej w ramach konkursu w swojej ofercie:... zł netto (słownie:...) + podatek od towarów i usług (VAT), co daje brutto zł (słownie:.). 2. Kwota miesięcznej opłaty będzie płatna od dnia protokolarnego przekazania sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i pomieszczeń, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy. 3. Jednocześnie z zapłatą czynszu Wykonawca zobowiązuje się uiszczać Przekazującemu miesięczne opłaty za świadczenia dodatkowe, stosownie do postanowień określonych w 7 ust. 1 i 2, według obowiązujących stawek oraz faktycznego zużycia wyliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi u Przekazującego. W przypadku zmiany stawek opłat za przedmiotowe świadczenia, wynikającej z przyczyn niezależnych od Przekazującego, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek, po każdorazowym pisemnym zawiadomieniu go przez Przekazującego. Zmiana ich wysokości nie jest zmianą umowy. 4. Kwota miesięczna płatna z góry do dnia 10 każdego miesiąca, a opłaty za świadczenia dodatkowe płatne w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na rachunek Przekazującego. W przypadku dokonywania zapłaty przelewem datą zapłaty jest data uznania rachunku Przekazującego. 5. Wykonawca upoważnia Przekazującego do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 6. Opóźnienie w zapłacie kwoty miesięcznej lub opłat za świadczenia dodatkowe przekraczające dwa pełne okresy płatności stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu Wykonawcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości. 7. W przypadku nie uiszczenia kwoty miesięcznej i opłat w terminie określonym w ust. 4 Przekazującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu opóźnień w zapłacie. 8. W przypadku zalegania lub opóźnienia się przez Wykonawcę z płatnościami wynikającymi z niniejszej umowy, dokonane przez Wykonawcę wpłaty Przekazujący ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia, następnie na kwoty miesięczne i opłaty zaległe, a dopiero w ostatniej kolejności na kwotę miesięczną i opłaty bieżące. 9. W przypadku, gdy zarządzanie infrastrukturą oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usług serwerowni dla firm wynajmujących lokale w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym zostało powierzone wspólnie kilku podmiotom za zobowiązania finansowe, wynikające z umowy, odpowiadają solidarnie wszystkie te podmioty Umowę niniejszą strony zawierają na czas oznaczony, maksymalnie na 5 lat. 2. Czas trwania umowy: 5 lat, od dnia... do dnia Wszelkie pisma kierowane a) do Przekazującego będą doręczane na adres:,,, b) do Wykonawcy na adres:. 4. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 3 uznaje się za doręczone. 5. Pismo przesłane drugiej Stronie na adres określony w ust. 3 awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone Po rozwiązaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu, urządzeń i sieci teleinformatycznej Przekazującemu w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycia będące następstwem prawidłowego używania. Stan techniczny sprzętu, urządzeń i sieci teleinformatycznej w dniu Strona 5 z 8

6 jego przekazania określa protokół zdawczo - odbiorczy z daty przekazania Przekazującemu. Ocena stopnia zużycia lub doposażenia nastąpi poprzez porównanie protokołu stanowiącego załącznik 1 do umowy, o którym mowa w 2 ust. 2 i protokołu zdawczo odbiorczego z daty przekazania Przekazującemu. 2. Przekazującemu przysługuje prawo odkupienia urządzeń zainstalowanych przez Oferenta, na warunkach preferencyjnych. Udokumentowana cena zakupu pomniejszona o wskaźnik amortyzacji za lata użytkowania. 3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać sprzęt, urządzenia, sieć teleinformatyczną i pomieszczenia protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 1 do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 14 dni od daty jej ustania. 4. W przypadku rozwiązania umowy bez protokolarnego przekazania Przekazującemu, Przekazujący ma prawo do jednostronnego przejęcia, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie o wyznaczonym terminie przejęcia, na adres do doręczeń ustalony pomiędzy stronami W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże Przekazującemu sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i dzierżawionych pomieszczeń w terminie, o którym mowa w 12 ust. 3, Przekazującemu przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w wysokości 200 % dotychczasowej miesięcznej kwoty brutto. 2. Należności wymienione w ust. 1 będą wnoszone w sposób i w terminie określonym w 10 ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wymagane są za pełny miesiąc, również w przypadku przekazania sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i dzierżawionych pomieszczeń w trakcie danego miesiąca. 14 Jeżeli po rozwiązaniu umowy pozostaną rzeczy Wykonawcy a Wykonawca nie odbierze ich w terminie ustalonym przez Strony, a w braku takiego uzgodnienia w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go przez Przekazującego, pozostawione w lokalu rzeczy traktowane będą, jako porzucone przez Wykonawcę W przypadkach gdy Wykonawca: 1) nie świadczy pełnego zakresu usług, do których zobowiązał się ofertą, a które zostały wyszczególnione w Wymaganiach Organizatora, lub 2) nie zachowuje poziomu wysokości cen za świadczone usługi, do którego zobowiązał się ofertą, lub 3) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty kwoty miesięcznej lub opłat dodatkowych i zachodzą przesłanki określone w 10 ust. 6, lub 4) dokonał cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez wymaganej zgody Wynajmującego, lub 5) wbrew postanowieniu z 3 ust. 5 zabezpieczył inne swoje zobowiązania uprawnieniami powstałymi wskutek nawiązania stosunku najmu bez uprzedniej zgody Wynajmującego, 6) nie przestrzega obowiązków określonych w Wymaganiach Organizatora w szczególności dotyczących zasad bezpieczeństwa oraz pozostałych określonych tam wymagań, lub 7) zachodzą przesłanki, o których mowa w 3 ust. 7, lub 8) nie wypełnia obowiązków wynikających z 12 ust. 3 Regulaminu, Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 2. Przekazujący ma ponadto prawo wypowiedzenia umowy za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy: 1) z przyczyn niezależnych od Przekazującego nie może być prowadzona działalność określona w 1 ust. 1, lub 2) zgłoszone zostały prawa osób trzecich, lub 3) Wykonawca zaniedbał obowiązek powiadomienia Przekazującego, o którym mowa w 8 lub Strona 6 z 8

7 4) Wykonawca prowadzi działalność, nie przestrzegając związanych z nią przepisów prawa, lub 5) Wykonawca nie rozpoczął działalności w terminie określonym w 3 ust. 3, lub 6) Najemca nie dochował obowiązków określonych w W przypadkach rozwiązania umowy określonych w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w stosunku do Przekazującego z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy. 4. Oświadczenie w kwestii rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest pod rygorem nieważności, dokonywane w formie pisemnej i doręczone Stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 5. Umowa może zostać rozwiązania przez Strony w każdym czasie na mocy porozumienia Stron Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy jest oświadczenie złożone przez Wykonawcę w formie aktu notarialnego, w którym Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu, urządzeń i sieci teleinformatycznej w terminie 14 dni od daty ustania umowy, zaś co do obowiązku zapłaty kwoty miesięcznej i świadczeń dodatkowych wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), w przypadku opóźnienia z zapłatą kwoty miesięcznej i świadczeń dodatkowych w terminie określonym w umowie oraz wynagrodzenia, o którym mowa w 13, poddaje się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie określonym w art ust. 4 i 5 k.p.c., co do kwoty będącej trzykrotnością kwoty kaucji i świadczeń dodatkowych brutto, z tym, że Wynajmujący będzie miał prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Przekazującego w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod warunkiem skutecznego jej zawarcia. Niedostarczenie oświadczenia w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta. 3. Koszt zawarcia aktu, o którym mowa w ust. 1, ponosi Wykonawca. 4. W przypadku zmiany podmiotu stosunku umowy na wniosek Wykonawcy, koszty zawarcia kolejnego aktu, o którym mowa w ust. 1, obciążają w całości Wykonawcę Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej i ich podpisania przez obie Strony pod rygorem nieważności. 2. W przypadku, gdy zarządzanie infrastrukturą oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni dla firm posiadających siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym zostało powierzone wspólnie kilku podmiotom, podmioty te upoważniają nie więcej niż dwóch spośród siebie, do reprezentowania ich wobec Przekazującego we wszystkich sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do dokonywania zmiany warunków umowy, rozwiązywania umowy i przekazania zajmowanych pomieszczeń. 3. W przypadku braku upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, wszelkie zmiany warunków umowy wymagają pisemnej zgody wszystkich podmiotów. 18 Strony wyłączają możliwość przedłużenia umowy po jej uprzednim rozwiązaniu bądź wygaśnięciu w sposób, o którym mowa w art. 674 k.c Wykonawca ponosi wobec Przekazującego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Strony ustalają, że Przekazujący ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: a) za nieprzestrzeganie obowiązków Wykonawcy określonych w Wymaganiach Organizatora oraz w umowie, w szczególności: Strona 7 z 8

8 - nie zapewnienie stałości usług na poziomie, co najmniej 99, 2% liczonym w każdym okresie rozliczeniowym, - nie prowadzenia lub niepełnego prowadzenia dokumentacji technicznej, o której mowa w części II pkt. 9 Wymagań Organizatora, - nie zagwarantowania usług wymienionych w części II pkt. 18 Wymagań Organizatora - pobierania opłat za usługi niezgodnie z zapisem pkt. 19 i 20 części II Wymagań Organizatora oraz ofertą Wykonawcy - nie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, b) za niewywiązywanie się lub niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie, innych niż wymienionych w lit. a), po jednokrotnym pisemnym wezwaniu przez Przekazującego do prawidłowego wykonywania umowy - w wysokości 200zł, za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku, c) za uszkodzenie, zniszczenie, brak przekazanej infrastruktury na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem jej użytkowania, do 100% wartości uszkodzonej, zniszczonej, brakującej infrastruktury, d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy - w wysokości ,00zł. 3. Przekazujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i prawa miejscowego. 2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Przekazującego. 4. Wszystkie załączniki oraz dokumenty konkursowe stanowią integralną część niniejszej umowy. 21 Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Przekazujący i jeden Wykonawca. Przekazujący Wykonawca Załączniki do umowy: 1. Protokół zdawczo-odbiorczy, 2. Wymagania Organizatora, 3. Oświadczenie złożone przez Wykonawcę w formie aktu notarialnego, w którym Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu, urządzeń i sieci teleinformatycznej w terminie 14 dni od daty ustania umowy, 4. Wszystkie dokumenty stworzone w ramach konkursu poprzedzającego wybór, w tym: regulamin konkursu wraz z załącznikami, oferta wraz z załącznikami. Strona 8 z 8

WYMAGANIA ORGANIZATORA

WYMAGANIA ORGANIZATORA WYMAGANIA ORGANIZATORA Załącznik nr 2 do Regulaminu I. OGÓLNE: 1. Oferent będzie świadczył usługę zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz usługi telekomunikacyjne i serwerowe dla firm umiejscowionych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ORGANIZATORA

WYMAGANIA ORGANIZATORA WYMAGANIA ORGANIZATORA Załącznik nr 2 do Regulaminu I. OGÓLNE: 1. Oferent będzie świadczył usługę zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz usługi telekomunikacyjne i serwerowe dla firm umiejscowionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7

Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasta Szczecin - Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści:

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści: Zał. Nr.2 UMOWA NAJMU umowa na wyłączność (projekt) Zawarta w dniu... pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z siedzibą w 02-353 Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa najmu Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer S2B/10/34 Wzór umowy najmu zawarta w dniu. 2010r. w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym, a Fundacją na Rzecz Budowy

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn, 10.02.2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33 Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PSGGN

UMOWA NAJMU NR PSGGN UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy na czas oznaczony

Umowa dzierżawy na czas oznaczony Umowa dzierżawy na czas oznaczony zawarta w Białymstoku dnia... 2011 r. pomiędzy: Gminą Białystok - Zarząd Mienia Komunalnego, z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1, NIP: 2030000218, REGON:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Nr.../2016. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Prezydentem m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa,

UMOWA NAJMU. Nr.../2016. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Prezydentem m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, UMOWA NAJMU Nr.../2016 zawarta w dniu...20. r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Prezydentem m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez : - Dyrektora działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zawarta w dniu... r. w Krynicy-Zdroju pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im.hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnym Zakładem Doświadczalnym ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... Konkurs na najem lokalu na działalność Punktu opieki nad dzieckiem organizowany przez Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU. Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA NAJMU Nr.../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Zarządem Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Pl. Starynkiewicza 7/9, reprezentowanym przez:.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... DO.283.4.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA NAJMU Nr...

Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA NAJMU Nr... UMOWA NAJMU Nr... Załącznik Nr 8 do SIWZ zawarta w dniu...r w Parczewie, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie z siedzibą przy ul. Kościelnej 124, 21-200 Parczew zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa NR... Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do używania, wydzielone części lokali użytkowych w poniższych lokalizacjach:

Umowa NR... Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do używania, wydzielone części lokali użytkowych w poniższych lokalizacjach: Umowa NR... Zawarta w dniu 2014r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO Zawarta w dniu... 2011 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Prezesem Spółdzielni. 2. Członkiem Zarządu działającymi w imieniu i na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

* z uwagi na zmiany w przepisach prawa miejscowego nie ma zastosowania 2 ust. 4. UMOWA NAJMU Nr..

* z uwagi na zmiany w przepisach prawa miejscowego nie ma zastosowania 2 ust. 4. UMOWA NAJMU Nr.. * z uwagi na zmiany w przepisach prawa miejscowego nie ma zastosowania 2 ust. 4 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3310/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2012 r. UMOWA NAJMU Nr.. zawarta

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH zawarta w dniu... w, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Podzamczu, Podzamcze 45, NIP, REGON.., reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../2011 najmu.

Umowa Nr../2011 najmu. Umowa Nr../2011 najmu. /wzór/ zawarta w Strzelinie w dniu 2011 roku pomiędzy; Gminą Strzelin działającą przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu. r w Radomiu pomiędzy Łaźnią Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 56, reprezentowaną przez Dyrektora Beatę

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez : UMOWA NAJMU Nr zawarta w dniu 2013 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 1/3, 31-133 Kraków, NIP 675 13 33 892, REGON 120117835,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m².

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m². Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na wynajem placu manewrowego UMOWA NAJMU zawarta w dniu 18 stycznia 2011 r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

Bardziej szczegółowo

Zawarta dnia..2014 roku w Gdańsku Oliwie pomiędzy: (strony uzgodnią datę podpisania umowy) (NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043)

Zawarta dnia..2014 roku w Gdańsku Oliwie pomiędzy: (strony uzgodnią datę podpisania umowy) (NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr./F-2/2014 (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Gdańsk) Zawarta dnia..2014 roku w Gdańsku Oliwie pomiędzy: (strony uzgodnią datę podpisania umowy) Skarbem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą.

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa dzierżawy zawarta w dniu... r. w miejscowości Brojce pomiędzy: Gminą Brojce, mająca siedzibę w miejscowości Brojce przy ul. Długiej 48,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Bełchatów, 08.09.2011 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo