Załącznik nr 3 do Regulaminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Regulaminu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Gdyńskim Centrum Innowacji, Jednostką Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy, NIP , REGON , reprezentowaną przez: -.., zwaną w treści umowy Przekazującym a..., z siedzibą..., wpisaną do. prowadzonego przez.. pod numerem..., posiadającą nr NIP.., Regon...,, reprezentowaną przez :... zwaną w treści umowy Wykonawcą o następującej treści: 1 1. Przekazujący udostępnia posiadaną infrastrukturę teleinformatyczną w celu świadczenia przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym. 2. Wykonawca zobowiązuje się obsługiwać oddaną mu w zarząd infrastrukturę teletechniczną, na którą składa się m.in.: pomieszczenie serwerowni, sieć teleinformatyczna szkieletowa i dostępowa, urządzenia dostępowe, urządzenia dystrybucyjne oraz świadczyć usługi administrowania i sprzedaży usług teleinformatycznych firmom zlokalizowanym na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 3. Wykonawca zobowiązuje się realizować cztery powiązane ze sobą procesy mające na celu zapewnienie kompleksowej obsługi oraz zabezpieczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni na rzecz użytkowników i najemców kompleksu PPNT. W ramach kompleksowej obsługi realizowane będą następujące procesy: a. opracowanie, zaprojektowanie i realizacja sieci wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi, b. zapewnienie bieżącej obsługi sieci i jej użytkowników, c. świadczenie usług teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, d. świadczenie usługi kolokacji sprzętu teleinformatycznego. 4. Wykonawca zobowiązuje się zachować dotychczasowy, zweryfikowany i funkcjonujący model realizacji usług telekomunikacyjnych poprzez udostępnioną sieć okablowania strukturalnego budynku, dzierżawie urządzeń i pomieszczenia serwerowni o pow. 168,76 m 2 oraz świadczeniu usług Najemcom PPNT Przekazujący oświadcza, że oddana w dzierżawę sieć, pomieszczenie serwerowni i urządzenia nie są obciążone prawami osób trzecich. 2. Sieć, sprzęt, pomieszczenie serwerowni i urządzenia zostaną wydane Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Protokół zdawczo odbiorczy zawierał będzie m.in. opis stanu technicznego sieci oraz ilość i rodzaj sprzętu i urządzeń oddanych w zarząd. Z chwilą podpisania protokołu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za przejęty protokołem sprzęt, urządzenia i przejętą infrastrukturę. Strona 1 z 8

2 3. Obowiązkiem Wykonawcy jest użytkowanie i zarządzanie infrastrukturą w taki sposób, aby w szczególności nie narazić Przekazującego na utratę gwarancji. W przypadku stwierdzenia działań mogących spowodować utratę gwarancji Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę. Dokumentacja i wymagania konieczne do utrzymania gwarancji zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 4. Przekazujący ma prawo do dokonywania wizji i sprawdzania poprawności prowadzenia wymaganej dokumentacji i obowiązków wynikających z Regulaminu i dokumentów z nim powiązanych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Przekazującym w celu prawidłowego wykonywania usług, do których jest zobowiązany oraz umożliwienie prawidłowego wykonywania zadań pracowników Przekazującego i podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne Wykonawca będzie wykorzystywał udostępnioną infrastrukturę zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w Nie ma możliwości zmiany sposobu wykorzystania oddanej w zarząd infrastruktury teleinformatycznej bez pisemnej zgody Przekazującego. 3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć działalność, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w terminie wskazanym w umowie w 11. Jeżeli termin rozpoczęcia działalności będzie inny niż wskazany w umowie, Przekazujący zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o wymaganym terminie, na co najmniej 30 dni przed wymaganym rozpoczęciem. 4. Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności z winy Wykonawcy przekraczające jeden miesiąc ponad czas wskazany powyżej, bez uzyskania pisemnej zgody Przekazującego stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy. 5. Uprawnienia Wykonawcy powstałe w wyniku podpisania niniejszej umowy nie mogą bez uprzedniej zgody Przekazującego stanowić zabezpieczenia innych zobowiązań Wykonawcy, pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania działalności zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji konkursowej (w szczególności Regulaminie i załącznikach) oraz Ofercie Wykonawcy, stanowiących jednocześnie załączniki do niniejszej umowy. 7. Przekazujący ma prawo na każdym etapie trwania umowy skontrolować Wykonawcę, czy realizuje umowę i prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami Przekazującego oraz przepisami prawa. W przypadku realizacji umowy niezgodnie z wymaganiami określonymi powyżej Przekazujący ma prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej zapisami Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska, przed rozpoczęciem działalności wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do prowadzenia swojej działalności oraz dokona zgłoszeń wymaganych prawem i uzyska niezbędne opinie. 2. Wykonawca zobowiązany jest w najkrótszym możliwym czasie poinformować Przekazującego na piśmie o braku lub cofnięciu zaświadczeń, zezwoleń lub koncesji, o których mowa w ust Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Przekazującego do złożenia uzyskanych na własny koszt aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Przekazującego niezależnie od formy cesji. W przypadku, jeżeli Przekazujący wyrazi zgodę na zbycie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, za zobowiązania finansowe powstałe do dnia cesji odpowiadają solidarnie dotychczasowy Wykonawca i nowy wykonawca. Strona 2 z 8

3 2. Przekazujący ma prawo dokonania cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Poza innymi obowiązkami określonymi w niniejszej umowie i przepisami prawa Wykonawca zobowiązuje się do: 1) używania przekazanego sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i pomieszczeń z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz prowadzenia działalności określonej w 1 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami prawa oraz wymaganiami Przekazującego, 2) prowadzenia działalności i użytkowania przekazanego sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i pomieszczeń zgodnie z przepisami bhp i ppoż., a także w sposób niezakłócający działalności innych Najemców i Przekazującego, 3) bezzwłocznego zgłaszania Przekazującemu wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń sprzętu, urządzeń, sieci i lokalu, 4) nie oddawania pomieszczenia serwerowni oraz całej przejętej infrastruktury w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Przekazującego, 5) powiadomienia Przekazującego o każdej zmianie nazwy, formy prawnej bądź osób reprezentujących Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany, 6) zapewnienia, każdej firmie wynajmującej lokal w PPNT możliwości podpisania umowy na świadczenie usług telefonicznych, dostępu do Internetu, obsługę teleinformatyczną i usługi serwerowni, 7) umożliwienie podłączenia się do zarządzanej centrali telefonicznej operatora telekomunikacyjnego wybranego przez GCI (rezerwacja na ten cel jednego dostępu PRA) oraz rezerwacja puli numerów wewnętrznych użytkowanych przez pracowników GCI, 8) umożliwienie GCI postawienia w serwerowni swoich szaf (maksymalnie 5 szaf), bez pobierania opłat za usługę, 9) zapewnienia bezprzewodowego Internetu na terenie objętym usługą i administrowania siecią, 10) zapewnienia każdej firmie możliwości zamówienia usług wymienionych w pkt. 18 Wymagań Organizatora tj: a. podstawowy usługi dostępu do Internetu: standard 1 o minimalnych parametrach 2 Mb, symetryczne, minimum jeden publiczny adres ipv4, możliwość uzyskania 5 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy standard 2 o minimalnych parametrach 5 Mb, symetryczne, minimum jeden publiczny adres ipv4, możliwość uzyskania 5 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy standard 3 o minimalnych parametrach 100 Mb do klienta i 10 Mb od Klienta, minimum trzy publiczne adresy ipv4 możliwość uzyskania 10 publicznych adresów IP ipv4 oraz minimum 32 adresy ipv6, bez limitu transferu, 3 sieci wirtualne dla najemcy łącze na zamówienie o dowolnej przepustowości w cenie określonej za 1 Mb przesyłu i wysyłu, bez limitu transferu, możliwe negocjowanie parametrów SLA, dostęp do wskazanych zewnętrznych operatorów sieciowych, łącza światłowodowe, łącza transmisji danych QOS sieci kolokacja serwerów najemców we własnej serwerowni udostępnianie usług transmisji na niestandardowym poziomie (np. światłowód do punktu dystrybucyjnego, łącza backup-owe o dużej przepływności) zestawienie łącza telekomunikacyjnego vpn udostępnienie sieci WiFi Strona 3 z 8

4 udostępnienie przestrzeni w szafach teleinformatycznych na instalację osprzętu i urządzeń będących własnością Najemców i klientów zewnętrznych b. dodatkowy hosting stron WWW i serwerów pocztowych na życzenie usługi Backup i archiwizacji w serwerowni serwery plików FTP, SFTP wsparcie dla budowy przez najemców własnych sieci wirtualnych (VLAN) świadczenie serwisu IT pomoc w budowie i wdrożeniu polityk bezpieczeństwa firewall i ochrona AV udostępnianie wirtualnych serwerów i serwerów dedykowanych usługi streamingu video Help desk 11) przestrzegania regulaminu porządku obowiązującego w PPNT, 12) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń. 2. Nie wypełnienie obowiązków zawartych w pkt. 1 upoważnia Przekazującego do wypowiedzenia umowy Wykonawcy bez zachowania terminów wypowiedzenia, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej zapisami. 3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. 4. Wykonawca wyposaży serwerownię, w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, okresowo konserwując je w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie Przekazujący oddaje Wykonawcy infrastrukturę teleinformatyczną zgodnie z 1, w zamian za opłatę miesięczną. Opłata miesięczna nie obejmuje kosztów utrzymania i eksploatacji serwerowni oraz pozostałych opłat, które dodatkowo ponosił będzie Wykonawca m.in. opłat związanych z energią elektryczną. 2. Organizator zapewnia Oferentowi pomieszczenie w celu prawidłowej realizacji usługi, Oferent będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za zużyte media zgodnie z metodologią wyliczenia przyjętą w PPNT. 3. Przekazujący obejmuje obiekty całodobowym monitoringiem i ochroną firmy ochroniarskiej, która zostanie przez Przekazującego wybrana w postępowaniu otwartym, na zasadach określonych w umowie pomiędzy Przekazującym, a firmą odpowiedzialną za zapewnienie ochrony. 8 Strony oświadczają, że jeżeli w czasie trwania umowy zajdzie nagła i nieprzewidziana potrzeba wykonania napraw obciążających Przekazującego, Wykonawca niezwłocznie na piśmie powiadomi o tym fakcie Przekazującego. Powiadomienie pisemne jest wymagane także w przypadku powstania wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń. W wypadku zaniechania tych obowiązków Przekazujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek biernego zachowania się Wykonawcy, jak również może żądać uiszczenia wartości szkody bezpośrednio lub pośrednio dotyczącej Przekazującego, a w szczególności z tytułu zwłoki w zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. 9 Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Przekazującego, umieszczać szyldów, plakatów, napisów i innych oznaczeń oraz instalować urządzeń na nieruchomości, a w przypadku części wspólnych nieruchomości bez uprzedniej zgody Przekazującego. Strona 4 z 8

5 10 1. Wykonawca płacić będzie Przekazującemu kwotę miesięcznej opłaty w wysokości zaproponowanej w ramach konkursu w swojej ofercie:... zł netto (słownie:...) + podatek od towarów i usług (VAT), co daje brutto zł (słownie:.). 2. Kwota miesięcznej opłaty będzie płatna od dnia protokolarnego przekazania sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i pomieszczeń, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy. 3. Jednocześnie z zapłatą czynszu Wykonawca zobowiązuje się uiszczać Przekazującemu miesięczne opłaty za świadczenia dodatkowe, stosownie do postanowień określonych w 7 ust. 1 i 2, według obowiązujących stawek oraz faktycznego zużycia wyliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi u Przekazującego. W przypadku zmiany stawek opłat za przedmiotowe świadczenia, wynikającej z przyczyn niezależnych od Przekazującego, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek, po każdorazowym pisemnym zawiadomieniu go przez Przekazującego. Zmiana ich wysokości nie jest zmianą umowy. 4. Kwota miesięczna płatna z góry do dnia 10 każdego miesiąca, a opłaty za świadczenia dodatkowe płatne w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na rachunek Przekazującego. W przypadku dokonywania zapłaty przelewem datą zapłaty jest data uznania rachunku Przekazującego. 5. Wykonawca upoważnia Przekazującego do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 6. Opóźnienie w zapłacie kwoty miesięcznej lub opłat za świadczenia dodatkowe przekraczające dwa pełne okresy płatności stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu Wykonawcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości. 7. W przypadku nie uiszczenia kwoty miesięcznej i opłat w terminie określonym w ust. 4 Przekazującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu opóźnień w zapłacie. 8. W przypadku zalegania lub opóźnienia się przez Wykonawcę z płatnościami wynikającymi z niniejszej umowy, dokonane przez Wykonawcę wpłaty Przekazujący ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia, następnie na kwoty miesięczne i opłaty zaległe, a dopiero w ostatniej kolejności na kwotę miesięczną i opłaty bieżące. 9. W przypadku, gdy zarządzanie infrastrukturą oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usług serwerowni dla firm wynajmujących lokale w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym zostało powierzone wspólnie kilku podmiotom za zobowiązania finansowe, wynikające z umowy, odpowiadają solidarnie wszystkie te podmioty Umowę niniejszą strony zawierają na czas oznaczony, maksymalnie na 5 lat. 2. Czas trwania umowy: 5 lat, od dnia... do dnia Wszelkie pisma kierowane a) do Przekazującego będą doręczane na adres:,,, b) do Wykonawcy na adres:. 4. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 3 uznaje się za doręczone. 5. Pismo przesłane drugiej Stronie na adres określony w ust. 3 awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone Po rozwiązaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu, urządzeń i sieci teleinformatycznej Przekazującemu w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycia będące następstwem prawidłowego używania. Stan techniczny sprzętu, urządzeń i sieci teleinformatycznej w dniu Strona 5 z 8

6 jego przekazania określa protokół zdawczo - odbiorczy z daty przekazania Przekazującemu. Ocena stopnia zużycia lub doposażenia nastąpi poprzez porównanie protokołu stanowiącego załącznik 1 do umowy, o którym mowa w 2 ust. 2 i protokołu zdawczo odbiorczego z daty przekazania Przekazującemu. 2. Przekazującemu przysługuje prawo odkupienia urządzeń zainstalowanych przez Oferenta, na warunkach preferencyjnych. Udokumentowana cena zakupu pomniejszona o wskaźnik amortyzacji za lata użytkowania. 3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać sprzęt, urządzenia, sieć teleinformatyczną i pomieszczenia protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 1 do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 14 dni od daty jej ustania. 4. W przypadku rozwiązania umowy bez protokolarnego przekazania Przekazującemu, Przekazujący ma prawo do jednostronnego przejęcia, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie o wyznaczonym terminie przejęcia, na adres do doręczeń ustalony pomiędzy stronami W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże Przekazującemu sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i dzierżawionych pomieszczeń w terminie, o którym mowa w 12 ust. 3, Przekazującemu przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w wysokości 200 % dotychczasowej miesięcznej kwoty brutto. 2. Należności wymienione w ust. 1 będą wnoszone w sposób i w terminie określonym w 10 ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wymagane są za pełny miesiąc, również w przypadku przekazania sprzętu, urządzeń, sieci teleinformatycznej i dzierżawionych pomieszczeń w trakcie danego miesiąca. 14 Jeżeli po rozwiązaniu umowy pozostaną rzeczy Wykonawcy a Wykonawca nie odbierze ich w terminie ustalonym przez Strony, a w braku takiego uzgodnienia w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go przez Przekazującego, pozostawione w lokalu rzeczy traktowane będą, jako porzucone przez Wykonawcę W przypadkach gdy Wykonawca: 1) nie świadczy pełnego zakresu usług, do których zobowiązał się ofertą, a które zostały wyszczególnione w Wymaganiach Organizatora, lub 2) nie zachowuje poziomu wysokości cen za świadczone usługi, do którego zobowiązał się ofertą, lub 3) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty kwoty miesięcznej lub opłat dodatkowych i zachodzą przesłanki określone w 10 ust. 6, lub 4) dokonał cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez wymaganej zgody Wynajmującego, lub 5) wbrew postanowieniu z 3 ust. 5 zabezpieczył inne swoje zobowiązania uprawnieniami powstałymi wskutek nawiązania stosunku najmu bez uprzedniej zgody Wynajmującego, 6) nie przestrzega obowiązków określonych w Wymaganiach Organizatora w szczególności dotyczących zasad bezpieczeństwa oraz pozostałych określonych tam wymagań, lub 7) zachodzą przesłanki, o których mowa w 3 ust. 7, lub 8) nie wypełnia obowiązków wynikających z 12 ust. 3 Regulaminu, Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 2. Przekazujący ma ponadto prawo wypowiedzenia umowy za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy: 1) z przyczyn niezależnych od Przekazującego nie może być prowadzona działalność określona w 1 ust. 1, lub 2) zgłoszone zostały prawa osób trzecich, lub 3) Wykonawca zaniedbał obowiązek powiadomienia Przekazującego, o którym mowa w 8 lub Strona 6 z 8

7 4) Wykonawca prowadzi działalność, nie przestrzegając związanych z nią przepisów prawa, lub 5) Wykonawca nie rozpoczął działalności w terminie określonym w 3 ust. 3, lub 6) Najemca nie dochował obowiązków określonych w W przypadkach rozwiązania umowy określonych w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w stosunku do Przekazującego z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy. 4. Oświadczenie w kwestii rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest pod rygorem nieważności, dokonywane w formie pisemnej i doręczone Stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 5. Umowa może zostać rozwiązania przez Strony w każdym czasie na mocy porozumienia Stron Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy jest oświadczenie złożone przez Wykonawcę w formie aktu notarialnego, w którym Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu, urządzeń i sieci teleinformatycznej w terminie 14 dni od daty ustania umowy, zaś co do obowiązku zapłaty kwoty miesięcznej i świadczeń dodatkowych wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), w przypadku opóźnienia z zapłatą kwoty miesięcznej i świadczeń dodatkowych w terminie określonym w umowie oraz wynagrodzenia, o którym mowa w 13, poddaje się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie określonym w art ust. 4 i 5 k.p.c., co do kwoty będącej trzykrotnością kwoty kaucji i świadczeń dodatkowych brutto, z tym, że Wynajmujący będzie miał prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Przekazującego w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod warunkiem skutecznego jej zawarcia. Niedostarczenie oświadczenia w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta. 3. Koszt zawarcia aktu, o którym mowa w ust. 1, ponosi Wykonawca. 4. W przypadku zmiany podmiotu stosunku umowy na wniosek Wykonawcy, koszty zawarcia kolejnego aktu, o którym mowa w ust. 1, obciążają w całości Wykonawcę Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej i ich podpisania przez obie Strony pod rygorem nieważności. 2. W przypadku, gdy zarządzanie infrastrukturą oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni dla firm posiadających siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym zostało powierzone wspólnie kilku podmiotom, podmioty te upoważniają nie więcej niż dwóch spośród siebie, do reprezentowania ich wobec Przekazującego we wszystkich sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do dokonywania zmiany warunków umowy, rozwiązywania umowy i przekazania zajmowanych pomieszczeń. 3. W przypadku braku upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, wszelkie zmiany warunków umowy wymagają pisemnej zgody wszystkich podmiotów. 18 Strony wyłączają możliwość przedłużenia umowy po jej uprzednim rozwiązaniu bądź wygaśnięciu w sposób, o którym mowa w art. 674 k.c Wykonawca ponosi wobec Przekazującego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Strony ustalają, że Przekazujący ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: a) za nieprzestrzeganie obowiązków Wykonawcy określonych w Wymaganiach Organizatora oraz w umowie, w szczególności: Strona 7 z 8

8 - nie zapewnienie stałości usług na poziomie, co najmniej 99, 2% liczonym w każdym okresie rozliczeniowym, - nie prowadzenia lub niepełnego prowadzenia dokumentacji technicznej, o której mowa w części II pkt. 9 Wymagań Organizatora, - nie zagwarantowania usług wymienionych w części II pkt. 18 Wymagań Organizatora - pobierania opłat za usługi niezgodnie z zapisem pkt. 19 i 20 części II Wymagań Organizatora oraz ofertą Wykonawcy - nie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, b) za niewywiązywanie się lub niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie, innych niż wymienionych w lit. a), po jednokrotnym pisemnym wezwaniu przez Przekazującego do prawidłowego wykonywania umowy - w wysokości 200zł, za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku, c) za uszkodzenie, zniszczenie, brak przekazanej infrastruktury na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem jej użytkowania, do 100% wartości uszkodzonej, zniszczonej, brakującej infrastruktury, d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy - w wysokości ,00zł. 3. Przekazujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i prawa miejscowego. 2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Przekazującego. 4. Wszystkie załączniki oraz dokumenty konkursowe stanowią integralną część niniejszej umowy. 21 Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Przekazujący i jeden Wykonawca. Przekazujący Wykonawca Załączniki do umowy: 1. Protokół zdawczo-odbiorczy, 2. Wymagania Organizatora, 3. Oświadczenie złożone przez Wykonawcę w formie aktu notarialnego, w którym Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu, urządzeń i sieci teleinformatycznej w terminie 14 dni od daty ustania umowy, 4. Wszystkie dokumenty stworzone w ramach konkursu poprzedzającego wybór, w tym: regulamin konkursu wraz z załącznikami, oferta wraz z załącznikami. Strona 8 z 8

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo