Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania"

Transkrypt

1 E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej, zalecenia dla systemu egzaminacyjnego J O A N N A D O B K O W S K A *, A G A T A H!c C I A * A r t y k u ł p r z e d s t a w i a p r z y c z y n y t r u d n o!fl c i w o c e n i a n i u p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j p r a c p i s e m n y c h u c z n i ó w n a p r z y k ł a d z i e p r a c u c z n i o w s k i c h z bda id a gn ni oa z a k o m p e t e n c j i g i m n a z j a l i s t ó w P2r 0z 1y 1 c. z y n y t e m a j! c h a r a k t e r!fl c i!fl l e j!ł z y k o w y ( n p. n i e z a w s z e w i a d o m o, j a k k l a s y 4 k o w a! p e w n e z j a w i s k a t e k s t o w e ) l u b z e - w n!ł t r z n y ( n p. e g z a m i n a t o r z y r ó!ˆ n i e o c e n i a j! t e s a m e b ł!ł d y ). D e c y z j e e g z a m i n a t o r ó w s! t o tt-y m b a r d z i e j i s n e,!ˆ e p o d c z a s e g z a m i n u g i m n a z j a l n e g o s t o s u j e s i!ł s k a l!ł i l o!fl c i o w!, c o o z n a c z a,!ˆ e k n a o s t a t e c z n y w y n i u c z n i a m a w p ł y w l i c z b a w s k a z a n y c h p r z e z e g z a m i n a t o r a b ł!ł d ó w. A n a l i z a p r z e d s t a w i o n a w a r t y k u l e d o w o - d z i,!ˆ e j e s t t o r o z w i! z a n i e z a w o d n e. A b y p o p r a w i! o b e c n y w y s o c e n i e z a d o w a l a j! c y e - s t a n r z e c z y, n a l!ˆ y u ł a t w i! n a u c z y c i e l o m d o s k o n a l e n i e z a w o d o w e o r a z z m o d y 4 k o w a! s p o s ó b o c e n i a n i a w a r s t w y j!ł z y k o w e j p r a c u c z n i o w s k i c h p o d c z a s e g z a m i n ó w k o! c z! c y c h e t a p y e d u k a c y j n e. C e l e m a r t y k u ł u j e s t o p i s p r z y c z y n n ip e!fl r o - s i!ł d o p r z y k ł a d ó w z% i n n y c h u t w o r ó w l i - b l e m ó w w% o c e n i e p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k ot -e r a c k i c h. w e j p r a c p i s e m n y c h u c z n i ó w, s z c z e g ó l n i e p r a c e g z a m i n a c y j n y c h. M a t e r i a ł d o a n aalniazly i z o w a n e p r a c e z o s t a ł y w y b r a n e z e s t a n o w i ł y r o z p r a w k i z% p r ó b n e g o e g z a m iw nz u g l!ł d u n a d u!ˆ e r o z b i e!ˆ n o!fl c i u% p o s z c z e - g i m n a z j a l n e g o p r z e p r o w a d z o n e g o w% g r u dg-ó l n y c h e g z a m i n a t o r ó w w% o c e n i e p o p r a w - n i u r., k t ó r y c h t e m a t b r z m i a ł : n o!fl cc i o o r t o g r a f i c z n e j, i n t e r p u n k c y j n e j i% j!ł - w% k o n t e k!fl c ide z i a d ó w c z. Iz In a c z y b y«c z ł o - z y k o w e j ( r o z u m i a n e j j a k o p o p r a w n o!fl! l e k - w i e k i e m? R o z w a!ˆ p r o b l e m w% r o z p r a w c e. O ds- y k a l n a i% g r a m a t y c z n a ). W% d w ó c h g r u p a c h e g z a m i n a t o r ó w ( A i% B ) p o d d a n o p o t r ó j n e - m u s p r a w d z e n i u p o w y l o s o w a n y c h p r a c, c o d a ł o ł! c z n i e p o t r ó j n y c h s p r a w d z e!. A r t y k u ł p o w s t a ł n a p o d s t a w i e B a ddainaiga n o z a k o m p e - t e n c j i g i m n a z j a l i s2 t0 ó1 1 w p r z e p r o w a d z o n e g o w I n s t y t u c i e B a d a! E d u k a c y j n y c h. P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y j e s t p r z e z D o o b s e r w a c j i w% z a k r e s i e o c e n y p o p r a w n o - U n i!ł E u r o p e j s k! w r a m a c h E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o - ł e c z n e g o. A d r e s d o k o r e s p o n d e n c j i : J o a n n a D o b k o w s k a, A g a t a H! c i a, P r a c o w n i a J!ł z y k a P o l s k i e g o, I n s t y t u t B a d a! E d u k a c y j n y c h, u l. G ó r c z e w s k a 8, W a r s z a w a. A* d r ep s r a c o w n i a J!ł z y k a P o l s k i e g o, I n s t y t u t B a d a! E d u k a - e - m a i l : j. d o b k o w s k i b e. e d u. p l, a. h a c i i b e. e d u. p l c y j n y c h!fl c i j!ł z y k o w e j o r a z p o p r a w n o!fl c i z a p i s u ( o r t o -

2 Ł D [ N W [ c _ W M, H! O U M g r a f i a i% i n t e r p u n k c j a ) w ł! c z o n o t y l k o ttee r pru on zk -c y j n y c( h b d w. ). R a p o r t z% t e g o b a d a n i a p r a w k i, w% k t ó r y c h o c e n a z a t r e!fl! b y ł a w swky!ˆ a z-u j e n i e p o k o j! c o n i s k! z g o d n o!fl! p u n k - s z a n i!ˆ 0 p u n k t ó w ( 0 p u n k t ó w o z n a c zt oa w- a n i a p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k a i% z a p i s u. ł o b r a k p r a c y l u b p r a c!ł n i e n a t e m a t ). E g z a - m i n a t o r z y w% k a r c i e o c e n y p r a c y w p i s y w a lsi k a l a p o p r a w n o!fl c i z a p i s u d a w a ł a e g z a m i - l i c z b!ł z n a l e z i o n y c h b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h ( dno a t o r o m d u!ˆ o s w o b o d y. N i e m u s i e l i l i c z y! k t ó r y c h z a l i c z a n o b ł!ł d y g r a m a t y c z n e i% l be ł!ł k -d ó w o r t o g r a 4 c z n y c h i% i n t e r p u n k c y j n y c h, s y k a l n e ) o r a z o d r!ł b n i e o r t o g r a f i c z n yl ce ch z j e d y n i e w a!ˆ y! j e, c z y l i r o z r ó!ˆ n i a! b ł!ł - i% i n t e r p u n k c y j n y c h. Ł! c z n i e d l a p r a c z% g rd uy p y n i e r a!ˆ! c e i% r a!ˆ! c e ( p o l e g a j! c e n a n a r u - 1 A% i B, c z y l i d l a o 3b 7s 0e r w a c j i, s t w i e r d z o n o s z e n i u o g ó l n e j r e g u ł y o r t o g r a 4 c z n e j l u b i n - j e d y n i e 1 4 o c e n b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h z g o d -t e r p u n k c y j n e j w% z a p i s i e s ł ó w l u b f r a z o% w y - n y c h d l a w s z y s t k i c h t r z e c h e g z a m i n a t o r ó w s, o k i e j f r e k w e n c j i ). N i s k! z g o d n o!fl! p u n k t o z g o d n y c h o c e n b ł!ł d ó w o r t o g r a f i c z n y c h w a n i a ( 3 2 % ) m o!ˆ n a b y w y j a!fl n i! n a d m i a - i% 2 7 z g o d n y c h o c e n b ł!ł d ó w i n t e r p u n k c y j -r e m s w o b o d y, g d y b y n i e t o,!ˆ e n i e m a l i d e n - n y c h. R o z b i e!ˆ n o!fl c i w% p r z y p a d k u l i c z b y b ł!ł t y-c z n! z g o d n o!fl! o s i! g n i!ł t o w% s k a l i p o p r a w - d ó w j!ł z y k o w y c h s i!ł g a ł y n i e k i e d y 9, 1 0 a% n o!fl a -c i j!ł z y k o w e j, k t ó r a s w o b o d!ł o g r a n i c z y ł a w e t 1 2 5, c o!fl w i a d c z y o% t y m,!ˆ e e g z a m i n a t od-o m i n i m u m. S k a l a p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j r z y n i e z a u w a!ˆ a l i b ł!ł d ó w l u b z% j a k i c h!fl p o w yom-a g a ł a p r o s t e g o p o l i c z e n i a b ł!ł d ó w s k ł a - d ó w n i e w l i c z a l i i c h d o w y k a z y w a n e j k w o t dy n. i o w y c h, l e k s y k a l n y c h ( w t y m s ł o w o t w ó r - c z y c h ), f r a z e o l o g i c z n y c h i% 7 e k s y j n y c h. W y - P o d o b n e n i e z g o d n o!fl c i w y k r y t o w% t r a k - p r a c o w a n i u z a w i e r a j! c e m u n i e w i!ł c e j n i!ˆ 3 c i e b a d a n i a p i l o t a!ˆ o w e g o p r a c m a t u r a l n y c h1 b ł! d n a l e!ˆ a ł o p r z y p i s a! 3 p u n k t y. D w a z% j!ł z y k a p o l s k i e g o, w% k t ó r y m 7 5 w y p r a c ol -u b t r z y b ł!ł d y d a w a ł y 2 p u n k t y, 4 5 b ł!ł d ó w w a! z o s t a ł o o c e n i o n y c h p o d w ó j n i e. E g z a - 1 p u n k t, a% w i!ł c e j n i!ˆ 5 b ł!ł d ó w 0 p u n k - m i n a t o r z y p u n k t o w a l i w y p r a c o w a n i a n a t ó w. T r u d n o z r o z u m i e!, d l a c z e g o w% t e j p r o - 8 s k a l a c h c z! s t k o w y c h, w% t y m m i!ł d z y i n n y m i s t e j s k a l i e g z a m i n a t o r z y p o d j!ł l i t y l k o 3 3 % n a c z t e r o w a r t o!fl c i o w e j s k a l i p o p r a w n o!fl c i j!łz gyo-d n y c h d e c y z j i n i e m a l t y l e s a m o, i l e d a - k o w e j o r a z c z t e r o w a r t o!fl c i o w e j s k a l i p o p r awwa-ł o b y p u n k t o w a n i e c z y s t o l o s o w e. N a s u - n o!fl c i z a p i s u. K a!ˆ d y z% e g z a m i n a t o r ó w o t r z wy a - s i!ł p r z y p u s z c z e n i e,!ˆ e r o z m a i c i e r o z u - m a ł o b o w i! z u j! c e w% c z a s i e o c e n y o b e c n e j m am-i e l i s a m o p o j!ł c i e b ł!ł d u j!ł z y k o w e g o ( K o - t u r y ( a w i!ł c z% p e w n o!fl c i! o m a w i a n e p o d c z a ns a r z e w s k i, , s. 1 3 ). s z k o l e! ) m a t e r i a ł y p r z y g o t o w a n e p r z e z R a d!ł J!ł z y k a P o l s k i e g Uo s: t a l e n i a d o t y c z' c e b ł T a -k a s y t u a c j a w y d a j e s i!ł b a r d z o n i e p o k o j! - d ó w o r t o g r a f i c z n yi%k c h l a s y f i k a c j b ł d ó w icna -. P o d c z a s w ł a!fl c i w e g o e g z a m i n u g i m n a - z j a l n e g o l i c z b a b ł!ł d ó w ( j!ł z y k o w y c h, o r t o - 1 Z o g ó l n e j l i c z b y o b s e r w a c j i w y ł! c z o n o t e p r a c e, g w% r ak ft ói -c z n y c h i% i n t e r p u n k c y j n y c h ), k t ó r! m i e - r y c h d w ó c h l u b t r z e c h e g z a m i n a t o r ó w o c e n i ł o p r a c e n a r z o n a j e s t p o p r a w n o!fl! j!ł z y k o w a u c z n i o w - 0 p u n k t ó w w% z a k r e s i e t r e!fl c i. s k i c h t e k s t ó w, p r z e k ł a d a s i!ł n a o k r e!fl l o - 2 W% 2 8 s p o!fl r ó d p r a c z% g r u p y A% r ó!ˆ n i c a p o m i!ł d z y s k r a j n y m i o c e n a m i e g z a m i n a t o r ó w w y n o s i ł a 6 8 b ł!ł n! - l i c z b!ł p u n k t ó w, u m i e j s c o w i o n! w% s k a - d ó w, w% 8 p r a c a c h : b ł!ł d ó w, w% 1 p r a c y : 1 5 b ł!ł d ólw. i z% o s t r y m i p r z e d z i a ł a m i p u n k t o w y m i. O d 3 P r o w a d z o n e g o w% r a m a c h P r o j e k t u P ii lv o t a n o w y c h w ł a!fl c i w e g o o k r e!fl l e n i a l i c z b y b ł!ł d ó w w% p r a - e g z a m i n ó w m a t u r a l n y c h k o m p o n e n t I V M o d e r n i z a - c y u c z n i a z a l e!ˆ y z a t e m w% d u!ˆ e j m i e r z e o s t a - c j a e g z a m i n u m a t u r a l n e g o zm j z y k a p o lpsrkoijeegko t. r e - t e c z n y w y n i k e g z a m i n a c y j n y. a l i z o w a n y j e s t p r z e z C e n t r a l n! K o m i s j!ł E g z a m i n a c y j n!, a% w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i!ł E u r o p e j s k! w% r a m a c h E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o ( K r z y s z t o f K o n a - r z e w s k i, J o a n n a D o b k o w s k a, ). S p o s ó b o c e n y p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j p r a c u c z n i o w s k i c h n i e j e s t p r z y t y m s p r a w! ł a t w!.

3 J e s t u w a r u n k o w a n y r ó!ˆ n y m i c z y n n i k a m i : P o d s y s t e m y j!ł z y k a p r z e n i k a j! s i!ł n i e r z a d - w e w n!ł t r z n o j!ł z y k o w y m i ( j a k t e n,!ˆ e skyo s -t a k!fl c i!fl l e,!ˆ e r o z ł! c z n a k l a s y f i k a c j a z j a - t e m j!ł z y k o w y z e s w e j i s t o t y c z!ł s t o w i ws k y - t e k s t o w y c h o d p o w i a d a j! c y c h p o s z c z e - m y k a s i!ł r o z ł! c z n y m p o d z i a ł o m i% j e d gn óo l- n y m p o d s y s t e m o m j e s t n i e m o!ˆ l i w a. D o - z n a c z n y m o c e n o m ) ; t y c z y t o n p. p o g r a n i c z a f l e k s y j n o - s k ł a d n i o - k u l t u r a l n o j!ł z y k o w y m i ( k o n w e n c j e k l a sw ye -g o ( i s t o t! p o l s k i e j f l e k s j i, u m i e j s c a w i a - f i k a c j i b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h i% o c e n y n o nr em j a - t r a d y c y j n i e n a p o z i o m i e m o r f o l o g i c z - t y w n e j t e k s t ó w ) ; n y m, j e s t w s k a z y w a n i e n a f u n k c j!ł s k ł a d n i o - z e w n!ł t r z n y m i ( j a k p r z y g o t o w a n i e m e r w! y - l e k s e m ó w, a% z a t e m c z!ł s t o p o p r z e z a n a - t o r y c z n e i% w y c z u c i e j!ł z y k o w e o r a z!fll wi iz!ł a - f l e k s y j n! l e k s e m ó w m o!ˆ n a w n i o s k o - d o m o!fl! j!ł z y k o w a e g z a m i n a t o r ó w ). w a! o% w ł a!fl c i w o!fl c i a c h s k ł a d n i o w y c h t e k s t u ), f l e k s y j n o - s e m a n t y c z n e g o ( d o b ó r o d p o w i e d - W p ł y w t y c h t r z e c h t y p ó w c z y n n i k ó w s p rnai-e g o p a r a d y g m a t u f l e k s y j n e g o c z!ł s t o w i!!ˆ e w i a,!ˆ e z% d u!ˆ y m p r a w d o p o d o b i e! s t w e m s i!ł z e z n a c z e n i e m l e k s e m ó w ), s e m a n t y c z n o - m o!ˆ n a p r z y j!!, i!ˆ i d e n t y c z n e o c e n i e n i se k łd ao d- n i o w e g o ( w y b ó r o k r e!fl l o n e j k o n s t r u k - w o l n e j p r a c y u c z n i o w s k i e j p r z e z d o w o l ncyjci h s k ł a d n i o w e j c z!ł s t o m a k o n s e k w e n c j e s e - d w ó c h e g z a m i n a t o r ó w w% z a s a d z i e j e s t nm ia en -t y c z n e i% o d w r o t n i e : z n a c z e n i e l e k s e m u m o!ˆ l i w e. D l a t e g o n a l e!ˆ y s i!ł z a s t a n o w i! d e, c yj da uk j e n i e r z a d k o o% j e g o w ł a!fl c i w o!fl c i a c h z m i n i m a l i z o w a! n i e k o r z y s t n e d l a u c z n is ók w ł a d n i o w y c h ). E x p l i c i t e m ó w i o% t y m r ó w - s k u t k i t a k i c h r o z b i e!ˆ n o!fl c i. n i e!ˆ Z y g m u n t S a l o n i : N a p o c z! t e k r o z p a t r z y m y p o k o l e i w y m i e n i o -Z e b r a n e b ł!ł d y j!ł z y k o w e p o d z i e l i ł e m n a k i l - n e w y!ˆ e j c z y n n i k i w p ł y w a j! c e n a o c e n!ł p r ak c a g r u p w e d ł u g t e g o, j a k i c h d z i e d z i n j!ł z y k a u c z n i o w s k i c h, b y p r z e j!fl! d o o m ó w i e n i a s k ad l o t y c z!. J e s t t o k l a s y 4 k a c j a r o b o c z a, c e l e m e g z a m i n a c y j n y c h i% a n a l i z o w a n e g o m a t e r i a ł u. j e j j e s t t y l k o u ł a t w i e n i e p r z e g l! d u. S z c z e - g ó l n i e z b y t w i e l e b y ł o t u w y p a d k ó w p o g r a - W t r a d y c j i s z k o l n e j o p i s s y s t e m u j!ł z y k o w e ng io c z n y c h, t a k i c h, g d y w y k o l e j e n i e w i!!ˆ e s i!ł n a w z ó r a k a d e m i c k i j e s t p r o w a d z o n y n z% a d w o m a d z i a ł a m i g r a m a t y k i l u b g d y s t o i n a g r u n c i e j!ł z y k o z n a w s t w a s t r u k t u r a l i s t y c z n pe o-g r a n i c z u g r a m a t y k i i% l e k s y k i. C h a r a k t e r y - g o. O z n a c z a t o p r z e d e w s z y s t k i m w y r ó!ˆ n i e s- t y c z n y m p r z y k ł a d e m m o g! t u b y! w y k o l e - n i e k i l k u p o d s y s t e m ó w j!ł z y k a : j e n i a r e k c j i, k t ó r e m o!ˆ n a z a l i c z y! z a r ó w n o f o n o l o g i c z n e g o, g d z i e j e d n o s t k! j e s t dfo o -g r a m a t y k i, j a k i% d o s ł o w n i c t w a. C z y s t o n e m, a% j e g o t e k s t o w y m o d p o w i e d n i k i e m u m o w n e j e s t t a k!ˆ e z a l i c z a n i e b ł!ł d ó w w% u!ˆ y - g ł o s k a ; c i u p r z y i m k ó w i% s p ó j n i k ó w d o d z i a ł u s k ł a d - m o r f o l o g i c z n e g o, g d z i e j e d n o s t k! j e s t m on ri -, a% b ł!ł d ó w w% u!ˆ y c i u z a i m k ó w d o s ł o w - f e m ( n a j m n i e j s z a c z! s t k a z n a c z e n i o w a ) n, i c t w a. T r u d n e b y ł o r o z g r a n i c z e n i e b ł!ł d ó w a% j e g o t e k s t o w e o d p o w i e d n i k i t o m o r f y s t y l i s t y c z n y c h i% w ł a!fl c i w y c h b ł!ł d ó w j!ł z y k o - l e k s y k a l n e, s ł o w o t w ó r c z e i% g r a m a t y c z n e w; y c h ( S a l o n i, , s. 2 1 ). l e k s y k a l n e g o, g d z i e j e d n o s t k! j e s t l e k s e m, k t ó r e m u w% t e k!fl c i e z a z w y c z a j o d p o w i apdea r s p e k t y w a s t r u k t u r a l i s t y c z n a o p i s u j!ł z y - w y r a z w% o k r e!fl l o n y m z n a c z e n i u ( s! r ó w n ki a e!ˆ w i!!ˆ e s i!ł r ó w n i e!ˆ z% w y r a z i s t y m r o z d z i e - l e k s e m y z ł o!ˆ o n e, k t ó r y c h t e k s t o w e o dl pe on -i e m z j a w i s k w e w n!ł t r z n o j!ł z y k o w y c h ( d o - w i e d n i k i t o n p. z w i! z k i f r a z e o l o g i c z nte y) c; z! c y c h w s k a z a n y c h p o d s y s t e m ó w ) i% z e - s k ł a d n i o w e g o, g d z i e j e d n o s t k! j e s t w n!ł s ytn r- z n o j!ł z y k o w y c h ( t a k i c h j a k o r t o g r a - t a k s a, k t ó r e j w% t e k!fl c i e o d p o w i a d a j! fp ir a o s ti% e i n t e r p u n k c j a ). T y m c z a s e m n i e r z a d k i e l u b s k o m p l i k o w a n e z w i! z k i s k ł a d n i o w e s!. w y p a d k i p o g r a n i c z n e, z w ł a s z c z a d o t y c z! -

4 D [ N W [ c _ W M, H! O U M c e f l e k s j i i% o r t o g r a f i i ( g d y z m i a n a w% k lo ab r!ł o wb ni a e ), z% p u n k t u w i d z e n i a n p. p r a k t y k i t e m a t u l e k s e m u m o!ˆ e b y! t r a k t o w a n a b! sd! z k o l n e j j e s t w% z a s a d z i e n i e w y k o n a l n e. j a k o z m i a n a g r a m a t y c z n a, b! d! j a k o n a r u - s z e n i e p i s o w n i b e z k o n s e k w e n c j i g r a m a t Dy o c z t- r u d n o!fl c i z% s a m y m r o z p o z n a n i e m i% o p i - n y c h ) o r a z i n t e r p u n k c j i i% s k ł a d n i ( g d y s we m y b ózr j a w i s k j!ł z y k o w y c h r e p r e z e n t o w a n y c h z n a k u i n t e r p u n k c y j n e g o w p ł y w a n a s p o s w% ó b t e k s t a c h d o c h o d z! k ł o p o t y w y n i k a j! c e z% k o - i n t e r p r e t a c j i s k ł a d n i o w e j w y p o w i e d z e n ina i) e. c z n o!fl c i o d n i e s i e n i a s i!ł w% o c e n i e d o u s t a l e! j!ł z y k o z n a w s t w a n o r m a t y w n e g 4 o. K l u c z o w e O d r!ł b n! k w e s t i!ł s t a n o w i o p i s i% o c e n a pwoaj!ł r -c i a t e j d z i e d z i n y d z i a ł a l n o!fl c i j!ł z y k o z n a w - t o!fl c i s t y l u. W% p o l s k i e j t r a d y c j i j!ł z yck zo ez j n atwo - n o r m a j!ł z y k o w a, d e f i n i o w a n a j a k o : c z e j, t r a d y c j i s t r u k t u r a l i s t y c z n e j, p o j!ł c e t o z b i ó r t y c h e l e m e n t ó w s y s t e m u j!ł z y k o w e - j e s t w i! z a n e r a c z e j z% t e k s t e m n i!ˆ z% s y s t eg mo, e m a% w i!ł c z a s ó b w y r a z ó w, i c h f o r m i% p o ł! - j!ł z y k o w y m. S t y l j e s t w i!ł c n a j c z!ł!fl c i e j dc ez e! f i - o r a z i n w e n t a r z s p o s o b ó w t w o r z e n i a, n i o w a n y s t r u k t u r a l i s t y c z n i e j a k o z e s pł! ó ł c z e n i a, w y m a w i a n i a i% z a p i s y w a n i a w s z e l -!fl r o d k ó w j!ł z y k o w o - s t y l i s t y c z n y c h, a% w i!łkc i c h!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h, k t ó r e s! w% p e w -!fl r o d k ó w p e ł n i! c y c h e k s p r e s y w n o - i m p r e - n y m o k r e s i e u z n a n e p r z e z j a k!!fl s p o ł e c z - s y w n! f u n k c j!ł w% w y p o w i e d z i ( K u r k o w s k a n o!fl! ( n a j c z!ł!fl c i e j p r z e z c a ł e s p o ł e c z e! s t w o, i% S k o r u p k a, , s. 1 7 ) l u b p o u w z g l!ł d a% n iper -z e d e w s z y s t k i m p r z e z j e g o w a r s t w y w y - k s z t a ł c o n e ) z a w z o r c o w e, p o p r a w n e a l b o c o n i u w y b r a n y c h e l e m e n t ó w p r a g m a t y c z n o j!ł - n a j m n i e j d o p u s z c z a l n e ( M a r k o w s k i, , z y k o w y c h j a k o s p o s ó b u k s z t a ł t o w a n i a j!ł - h a s ł o p r o b l e m o w e : N o r m a j!ł z y k!p o w a z y k a w y p o w i e d z i, z a s a d z a j! c y s i!ł n a w y b o - r z e z% b o g a c t w a s y s t e m u j!ł z y k o w e g o o ki r eb-ł! d j!ł z y k o w y, d e f i n i o w a n y n a s t!ł p u j! c o :!fl l o n y c h!fl r o d k ó w [ ], i c h i n t e r p r e t a c j i, a% n a - s t!ł p n i e u ł o!ˆ e n i u z% n i c h t a k i e j c a ł o!fl c i, n ki e!fl t ówri a d o m e o d s t!ł p s t w o o d o b o w i! z u j! c e j m a n a j l e p i e j s ł u!ˆ y! c e l o w i, j a k i z a k ł a d aw%ł d ajn ey m j m o m e n c i e n o r m y j!ł z y k o w e j, c z y - n a d a w c a ( M a r k o w s k i, , h a s ł o p r o b l e -l i t a k a i n n o w a c j a, k t ó r a n i e z n a j d u j e u z a - m o w e : S t y l ). J a k o!fl r o d k i s t y l i s t y c z n e m so ag! d n i e n i a : n i e u s p r a w n i a p o r o z u m i e w a n i a b y! z a t e m t r a k t o w a n e e l e m e n t y t e k s t u o d s- i!ł, n i e w y r a!ˆ a n o w y c h t r e!fl c i, n i e p r z e k a z u - p o w i a d a j! c e w s z y s t k i m p o z i o m o m s y s t e - j e n a n o w o, w% i n n y s p o s ó b e m o c j i n a d a w c y m u j!ł z y k o w e g o. Z e z r o z u m i a ł y c h p o w o d ó w i t d. B ł! d m o!ˆ n a t e!ˆ o k r e!fl l i! j a k o t a k i s p o - r o d z i t o w i e l e t r u d n o!fl c i i n t e r p r e t a c y j n sy óc b h : u!ˆ y c i a j a k i e g o!fl e l e m e n t u j!ł z y k a, k t ó r y k a!ˆ d y e l e m e n t t e k s t u m o!ˆ n a w% z a s a d z i e o c er -a z i j e g o!fl w i a d o m y c h u!ˆ y t k o w n i k ó w, g d y!ˆ n i! i% p o d w z g l!ł d e m s p o s o b u r e p r e z e n t o w a -p o z o s t a j e w% s p r z e c z n o!fl c i z% i c h d o t y c h c z a s o - n i a s y s t e m u j!ł z y k o w e g o ( n p. c z y w y r a z t ewky-m i p r z y z w y c z a j e n i a m i, a% n i e t ł u m a c z y s i!ł s t o w y z o s t a ł u!ˆ y t y z g o d n i e z e z n a c z e n i efm u, n k c j o n a l n i e ( M a r k o w s k i, , h a s ł o p r o - k t ó r e m a o d p o w i a d a j! c y m u l e k s e m e l e -b l e m o w e : B ł! d j!ł z y k o w y ). m e n t s y s t e m u j!ł z y k a ; c z y p o w i e r z c h n i o - w a k o n s t r u k c j a s k ł a d n i o w a o d p o w i a d a s Ny as l- e!ˆ y m i e! n a u w a d z e t o,!ˆ e w s p ó ł c z e s n a t e m o w y m r e g u ł o m t w o r z e n i a s y n t a k s ; c tz ey o r i a k u l t u r y j!ł z y k a r o z r ó!ˆ n i a d w a p o z i o - d a n a f o r m a w y r a z o w a j e s t z g o d n a z% p am ry a -n o r m y j!ł z y k o w e j : n o r m!ł w z o r c o w!, o b o - d y g m a t e m o k r e!fl l o n e g o l e k s e m u i t d. ), i%w i! p o zd u j! c! w e w s z y s t k i c h k o n t a k t a c h i% w y p o - w z g l!ł d e m j e g o w a r t o!fl c i s t y l i s t y c z n e j. R o z - 4 O p i s w s p ó ł c z e s n e j t e o r i i k u l t u r y j!ł z y k a p o l s k i e g o m o!ˆ - w i! z a n i e z% p u n k t u w i d z e n i a t e o r e t y k a j!ł y - n a z n a l e!! p r z e d e w s z y s t k i m w% h a s ł a c h p r o b l e m o w y c h k a z r o z u m i a ł e, c h o! t r u d n e d o z r e a l i zw io ewl ak i- e g o s ł o w n i k a p o p r a w n e j p o l s z c( zmy azrn ky o w s k i, n i a w% p r a k t y c e ( t a k a p o d w ó j n a k l a s y f i2k0 a0 4 c) j a o r a z w% t r z y t o m o w y m p o d r!ł c z n i k u a k a d e m i c k i m!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h b y ł a b y z r e s z t! m ak uł lo t u r a j z y k a p o l s k i( em ga or k o w s k i, ).

5 w i e d z i a c h ( u s t n y c h i% p i s a n y c h ) o f i c j a l nryec ah l i( zt oj w. a«p r o j e k t, [ d z i a ł a n i a ] d e d; y k o w a n e n i e p r y w a t n y c h ), o r a z n o r m!ł u!ˆ y t k o w!, dto y -n i e z n i e k s z t a ł c a n i a f o r m y i% z n a c z e n i a f r a - p o w! d l a k o n t a k t ó w s w o b o d n y c h, p r y w a tz -e o l o g i z m ó w i t d. Z g o d n e z% n o r m! w z o r c o - n y c h. N o r m a w z o r c o w a o p i e r a s i!ł n a t r aw! d y -b!ł d z i e r ó w n i e!ˆ s i!ł g n i!ł c i e d o r e p e r t u a r u c j i j!ł z y k o w e j, w y m a g a o d u!ˆ y t k o w n i k ó w rj!ł z a-d s z y c h!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h ( j a k n p. e r u - z y k a w i!ł k s z e j s t a r a n n o!fl c i w% t w o r z e n i u d ytc eykj- n y c h f r a z e o l o g i z m ó w ), n i e z g o d n e z a!fl s t ó w, w i!ł k s z e g o s z a c u n k u d l a m a t e r i i j!łpzoys- ł u g i w a n i e s i!ł!fl r o d o w i s k o w! o d m i a n! k o w e j, n o r m a u!ˆ y t k o w a z a!fl d o p u s z c z a w i!łpcoelj s z c z y z n y, n p. j!ł z y k i e m m ł o d z i e!ˆ o w y m o d s t!ł p s t w o d t r a d y c y j n y c h r o z s t r z y g n i!ł! (, p od da cj ze a s o d p o w i e d z i u s t n e j l u b w% w y p r a c o - m i e j s c e n a w i!ł k s z! s w o b o d!ł w y p o w i e d z i, wja en sit u ). P o n i!ˆ e j n o r m y w z o r c o w e j j e s t r ó w - t e!ˆ m o c n o z r ó!ˆ n i c o w a n a w e w n!ł t r z n i e ( o b en ji -e!ˆ p u b l i c z n e s t o s o w a n i e w u l g a r y z m ó w. m u j e m. i n. o d m i a n y!fl r o d o w i s k o w e j!ł z y k a ). U c z e! p o w i n i e n m i e!!fl w i a d o m o!fl! t e g o,!ˆ e N o r m y w z o r c o w e j, z g o d n i e z% z a l e c e n i awmyi b ó r o d p o w i e d n i e g o r e p e r t u a r u!fl r o d k ó w j!ł z y k o z n a w c ó w n o r m a t y w i s t ó w, n a l e!ˆ y n j!ł a - z y k o w y c h j e s t j e d n y m z% e l e m e n t ó w p r z e - u c z a! w% s z k o l e j a k o w z o r c a s t a r a n n e g o s t rj!ł z e- g a n i a z a s a d y s t o s o w n o!fl c i w% o g ó l e. Z a d a - z y k a o g ó l n o p o l s k i e g o, k t ó r y m w i n n i wnłi ae -m s z k o ł y j e s t r ó w n i e!ˆ w y r o b i e n i e w% u c z n i u d a! u c z n i o w i e p o z a k o! c z e n i u e d u k a c j i.!fl wni ae d o m o!fl c i b o g a c t w a j!ł z y k o w e g o, k t ó r e p o - o z n a c z a t o j e d n a k,!ˆ e t r z e b a o d u c z n i ózw w aw ly a - n a d o b ó r w ł a!fl c i w y c h r ó!ˆ n y c h!fl r o d - m a g a!, b y w% w y p o w i e d z i a c h ( p i s a n y c h i% km ó w - j!ł z y k o w y c h p a s u j! c y c h d o r ó!ˆ n o r o d n y c h w i o n y c h ) p o s ł u g i w a l i s i!ł j!ł z y k i e m k o sst y tc uz a- c j i. D l a t e g o p o d c z a s p r z e r w u c z e! n i e n y m, a r c h a i c z n y m, p a t e t y c z n y m l u b p r b!ł z e d- z i e s i!ł z a c h o w y w a ł n i e s t o s o w n i e, r o z m a - c i w n i e : p o z b a w i o n y m e m o c j i. S t o s o w wa i- a j! c z% k o l e g a m i s l a n g i e m m ł o d z i e!ˆ o w y m n i e p r z e z u c z n i ó w n o r m y w z o r c o w e j o z n a -w r!ł c z n i e n a t u r a l n e i% n i e d o b r e b y ł o b y, g d y b y c z a p r z e d e w s z y s t k i m t o,!ˆ e p o w i n n i w%oknoi n t a k t a c h z% r ó w i e!fl n i k a m i p o s ł u g i w a ł s i!ł m a j! c!fl w i a d o m o!fl! w a r t o!fl c i p r a g m a t y cj!ł z -z y k i e m n a u k o w y m a l b o u r z!ł d o w y m ( p o m i - n e j!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h s t o s o w a! j e jw ał ma y - t u k w e s t i!ł z a b a w s ł o w n y c h ). Z k o l e i u!ˆ y -!fl c i w i e, o d p o w i e d n i o d o o k o l i c z n o!fl c i i% w at ny ipe u p o l s z c z y z n y b a r d z o p o t o c z n e j ( a l e t a k - w y p o w i e d z i. N o r m a w z o r c o w a w y m a g a!ˆ e n p. u r z!ł d o w e j ) n a l e k c j i b!ł d z i e z n a c z n y m o d u c z n i a s t a r a n n o!fl c i j!ł z y k o w e j, k t ó rwa y kjr eo sc t z e n i e m p r z e c i w k o n o r m i e w z o r c o w e j. m o!ˆ l i w a d z i!ł k i p o g ł!ł b i o n e j!fl w i a d o m o!fl c i z j a w i s k j!ł z y k o w y c h. Z g o d n a z% n o r m! w z os rz -c z e g ó ł o w e r o z s t r z y g n i!ł c i a o% p r z y n a l e!ˆ n o - c o w! b!ł d z i e n a p r z y k ł a d w y p o w i e d!, w%!fl k tcói -!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h d o d a n e g o p o z i o m u r e j u c z e! b!ł d z i e p r z e s t r z e g a ł z a s a d d on ob r em gy o j!ł z y k o w e j, c z y l i k o d y f i k a c j!ł n o r m y, s t y l u ( j a s n o!fl c i, p r o s t o t y, z w i!ł z ł o!fl c i ) z, a w in ei re an j! a - w y d a w n i c t w a p o p r a w n o!fl c i o w e c e c h o w a n a s t y l i s t y c z n i e ( n p. n i e u p o t o c( zn p i. o - s ł o w n i k p o p r a w n e j p o l s z c z y z n y w% h a - n a, n i e z a w i e r a j! c a e l e m e n t ó w s t y l u k a nscłealcah - p r o b l e m o w y c h i% s z c z e g ó ł o w y c h ), z b i o - r y j n o - u r z!ł d o w e g o, n i e a r c h a i z o w a n a ). N ro y r - f e l i e t o n ó w j!ł z y k o w y c h j!ł z y k o z n a w c ó w m a w z o r c o w a o b l i g u j e u c z n i a p r z y k ł andoo r-m a t y w i s t ó w i% i n n e w y d a w n i c t w a u p o - w o d o u!ˆ y w a n i a f o r mt y w% b i e r n i k u l i c z bwy s z e c h n i a j! c e k u l t u r!ł j!ł 5. z y k a p o j e d y n c z e j z a i m kta a; d o s t o s o w a n i a k o n - 5 s t r u k c jwi y s y ł a m S M S, w y s y ł a m e - m a i( la n i e S z u k a j! c! r ó d e ł w i e d z y o% n o r m i e j!ł z y k o w e j w s p ó ł c z e - s n e j p o l s z c z y z n y, n a l e!ˆ y j e d n a k z% d u!ˆ! o s t r o!ˆ n o!fl c i! t r a k - c o c h a r a k t e r y s t y c z n e d l a n o r m y u!ˆ y t k o - t o w a! i n t e r n e t o w e w y p o w i e d z i, t a k!ˆ e d ł u!ˆ s z e t e k s t y, m i - w e j w y s y ł a m S M S - a, w y s y ł a m e - m a ) i ; l a d o ł o!fl n i k ó w p o l s z c z y z n y o s ó b n i e p r z y g o t o w a n y c h m e r y - u n i k a n i a w y r a z ó w m o d n y c h, n dp o. k ł a d n i e t o r y c z n i e d o o c e n y z j a w i s k j!ł z y k o w y c h, w% s! d a c h k i e r u - [ t a k ] ; f i l o z o f i a [ d z i a ł a n i a ] ; k o n d y c j a j! c[ yfc h i rs mi!ł y ] n; i e m a l w y ł! c z n i e e m o c j a m i.

6 D [ N W [ c _ W M, H! O U M A b y t a k i w z o r z e c u c z n i o m w p o i!, n a u c z y cp ri ze l y j!!,!ˆ e u c z e! m a p o z n a! w% s z k o l e t!ł s a m! i% e g z a m i n a t o r ( c z!ł s t o t o d w i e f u n k c j ne o rjm!ł e d -j!ł z y k o w! w z o r c o w!, k t ó r e j z n a j o m o - n e j o s o b y ) w i n i e n s p e ł n i! s z e r e g w a r u!fln ck i ó w w y m a g a s i!ł o d w y k s z t a ł c o n y c h i%!fl w i a d o - b y t a k r z e c : t e c h n i c z n y c h i% e t y c z n ymcyh c. h Pu!ˆ o y t k o w n i k ó w j!ł z y k a, t o n a l e!ˆ a ł o b y p i e r w s z e, m u s i s a m d o s k o n a l e z n a! n o ru m!ł z n a!,!ˆ e w% o c e n i e p r a c u c z n i o w s k i c h p o w i n - j!ł z y k o w! w s p ó ł c z e s n e j p o l s z c z y z n y. P o nd o r u s- i!ł s k r u p u l a t n i e o d n o t o w y w a! n i e t y l k o g i e, w s k a z a n e j e s t, a b y n i e u s t a n n i e bpł!ł o gd ł!ł y, - a l e t a k!ˆ e p o t k n i!ł c i a j!ł z y k o w e. P u n k - b i a ł!fl w i a d o m o!fl! w% t e j d z i e d z i n i e ( n o r m a t e bm o o- d n i e s i e n i a b y ł a b y b o w i e m n o r m a w z o r - w i e m j e s t z m i e n n a ), d o s k o n a l i ł s w ó j w ca or ws a z - p o l s z c z y z n y, d e f i n i o w a n a b e z u w z g l!ł d - t a t p o t o, b y m ó c s p r a w n i e i%!fl w i a d o m i e n ioe cn ei -a k r y t e r i u m w i e k u u!ˆ y t k o w n i k ó w j!ł z y - n i! p o p r a w n o!fl! j!ł z y k o w! p r a c u c z n i ó w. k Pa o. J e!fl l i b y j e d n a k u z n a!,!ˆ e n a u c z a n i e n o r m y t r z e c i e w r e s z c i e, p o w i n n a g o c e c h o w a! j!ł t az ky a k o w e j a% c o z a t y m i d z i e : o c e n a p o z i o m u p o s t a w a w o b e c j!ł z y k a, k t ó r a p o l e g a n a j!ł t rz ay k-o w e g o p r a c u c z n i ó w w i n n o u w z g l!ł d - t o w a n i u g o j a k o w a r t o!fl c i a u t o t e l i c z n e j n, i a! a% nniae t u r a l n e p r z e c i e!ˆ n i e d o s t a t k i u c z n i o w - t y l k o n a r z!ł d z i a k o m u n i k a c y j n e g o ; p o s t as wk a i, e j k o m p e t e n c j i j!ł z y k o w e j, r o d z i s i!ł p y t a - k t ó r a o p i e r a s i!ł n a s z a c u n k u d o j!ł z y k a n, i e a% : nji ae k w y z n a c z y! t!ł c z!ł!fl! n o r m y, k t ó r! j e s t n a i n s t r u m e n t a l n y m t r a k t o w a n i u g o. T y w% l k so t a n i e p o z n a! i% o p a n o w a! u c z e! w% o k r e!fl l o - n a u c z y c i e l ( i e g z a m i n a t o r ), k t ó r e g o r nz ye m c zwyi-e k u? K t ó r e o d s t!ł p s t w a o d n o r m y d o - w i!fl c i e c e c h u j e t a k i s t o s u n e k d o j!ł z y kra o, s ł je ej s, t t j. b ł!ł d y i% u s t e r k i j!ł z y k o w e, t o l e r o w a! w% s t a n i e w p o i! g o u c z n i o m i% r z e t e l n i e w% o c pe rn ai! k t y c e n a u c z y c i e l s k i e j i% e g z a m i n a c y j n e j? p o z i o m j!ł z y k o w y p r a c u c z n i o w s k i c h. C z!ł!fl c i o w o t y l k o z n a m y o d p o w i e d z i n a t e N a j w i!ł k s z! t r u d n o!fl! s p r a w i a j e d n a k e gp zy at -a n i a p r z e d e w s z y s t k i m d z i!ł k i w y n i - m i n a t o r o w i n i e o p a n o w a n i e t e o r i i k u l tk ou m r y b a d a! p s y c h o l o g i c z n y c h i% p s y c h o l i n - j!ł z y k a, l e c z z a s t o s o w a n i e t e j t e o r i i g w% w i ps rt ay ck -z n y c h ( n p. w i e m y,!ˆ e w ł a!fl c i w e g o o p e - t y c e e g z a m i n a c y j n e j. T r u d n o!fl! t a w yr no wi a- n i a s ł o w n i c t w e m a b s t r a k c y j n y m m o!ˆ - k a z% k o n i e c z n o!fl c i z n a l e z i e n i a o d p o w inea d zwi y m a g a! d o p i e r o o d u c z n i a k i l k u n a s t o - n a p r z e d s t a w i o n e n i!ˆ e j p y t a n i a, k t ó r e l we ct i!!ˆ n i e g o, t j. t a k i e g o, k t ó r y w ł a!fl n i e p r z e!ˆ y w a j e s z c z e n i e d o c z e k a ł y s i!ł s a t y s f a k c ij no tn eu nj! s y- w n y r o z w ó j u m i e j!ł t n o!fl c i a b s t r a k c y j - c y c h o d p o w i e d z i i% g r u n t o w n y c h o p r a c o w a! n e. g o m y!fl l e n i a ). D a n y c h d o u s t a l e n i a p o z i o - m u n o r m y j!ł z y k a u c z n i ó w, i n n y c h n i!ˆ i n t u - N a j w a!ˆ n i e j s z e p y t a n i e, k t ó r e r o d z i ik co yl je nj e - l u b p o z y s k a n e z% d o r a! n y c h o b s e r w a - n e k w e s t i e d o r o z s t r z y g n i!ł c i a, t o : c jz i y, oj d e s t w c i!!ˆ z a m a ł o, b y w y r a z i!fl c i e z a k r e!fl l i! u c z n i ó w, z w ł a s z c z a s t a r s z y c h, n a l e!ˆ y g r aw ny i- c e t e j n o r m y. m a g a! z n a j o m o!fl c i n o r m y j!ł z y k o w e j w% t a - k i m s a m y m z a k r e s i e j a k o d d o r o s ł y c h u!ˆ D oy dt a- j m y j e s z c z e,!ˆ e w% i s t o c i e o c e n a w a r - k o w n i k ó w j!ł z y k a, c z y t e!ˆ n a l e!ˆ a ł o b y w ysztnwa y - j!ł z y k o w e j p r a c y u c z n i o w s k i e j p o w i n - c z y! o d r!ł b n y p o z i o m n o r m y s z k o l n e j ( n o nr a m b y! o c e n! n i e t y l e p o p r a w n o!fl c i, i l e s p r a w - s z k o l n y c h ) d l a u c z n i ó w w% r ó!ˆ n y m w i e knu o!fl? c i j!ł z y k o w e j u c z n i a. W! s k i e t r a k t o w a - W y p o w i a d a s i!ł r ó w n i e!ˆ w t e j s p r a w i e Sna il e o -t e g o a s p e k t u o c e n y j!ł z y k o w e j t e k s t u, t z n. n i : W y p o w i e d! [ u c z n i a ] m u s i o s i! g n!! w k iz ea r- o w a n i e s i!ł w% p r a c y e g z a m i n a t o r a w y ł! c z - s a d z i e ( t o o s t r o!ˆ n e z a s t r z e!ˆ e n i e j e s t nw ia!ˆ e noy gm ó l n y m i z a s a d a m i w y o d r!ł b n i a n i a i% k l a - e l e m e n t e m n i n i e j s z e g o w y w o d u ) p o z i o m s y f i k o w a n i a b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h, s p r a w i a, p e ł n e j p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j i s t y l i s t!ˆy e c z nw ei j e. l e f r a g m e n t ó w p i s e m n y c h w y p o w i e - I b!ł d z i e m y j e j w y m a g a! o d a b s o l w e n t a s dz kz oi - u c z n i o w s k i c h w y m y k a s i!ł o c e n i e : o g ó l - ł y!fl r e d n i e j ( z o b. S a l o n i, , s. 4 n) e. i% J e!fl d o!fl! l i b y s z t y w n e k l a s y f i k a c j e n i e p o z w a l a -

7 j! n a d o k ł a d n! c h a r a k t e r y s t y k!ł u k s z t a ł t o wd az -i e l n e g o m y!fl l e n i a i l o g i c z n e g o r o z u m o w a - n i a j!ł z y k o w e g o p r a c u c z n i ó w. n i a, a t a k!ˆ e z p e w n! w r a!ˆ l i w o!fl c i! e s t e t y c z - n! ( S a l o n i, , s. 3 4 ). T e k s t p o p r a w n y j!ł z y k o w o j e s t t o w i!ł c t e k s t w o l n y o d b ł!ł d ó w i% u s t e r e k j!ł z y k o w y c h. N i e z n a c z y t o,!ˆ e t a k i t e k s t s p e ł n i a j u!ˆ w s z y W s t ktiye m k o n t e k!fl c i e o d p o w i e d! n a p o s t a w i o - w a r u n k i s t a w i a n e t e k s t o w i d o b r e m u, w ł a - n e w c z e!fl n i e j p y t a n i a o% t o, j a k w y z n a c z y!!fl c i w e m u w% d a n e j s y t u a c j i ; t e k s t d o b r y p og-r a n i c e n o r m y, k t ó r e j p r z e s t r z e g a n i e p r z e z w i n i e n b y! b o w i e m p o z a t y m s p r a w n i e n a - u c z n i ó w n a l e!ˆ y w% s z k o l e e g z e k w o w a!, p y t a - p i s a n y, o d z n a c z a! s i!ł w a l o r a m i e s t e t y c z n yn-i a p r z e c i e!ˆ n i e ł a t w e, s t a j e s i!ł t y m t r u d n i e j - m i i% n i e n a r u s z a! z a s a d e t y k i s ł o w a ( M a rs -z a, i m w y r a z i s t s z a j e s t k o n i e c z n o!fl! u w s p ó l - k o w s k i, , h a s ł o p r o b l e m o w e : P o p r a w - n i e n i a s t a n o w i s k a w% t e j s p r a w i e, k t ó r e w i n n i n o!fl! j!ł z y k o w a ). z a j!! k o n s t r u k t o r z y s k a l o c e n i a n i a, a% p r z e d e N a t o m i a s t s p r a w n o!fl! j!ł z y k o w a t o : w s z y s t k i m e g z a m i n a t o r z y o c e n i a j! c y p o - p r a w n o!fl! j!ł z y k o w! p r a c u c z n i o w s k i c h. B e z c e c h a o s o b y m ó w i! c e j l u b p i s z! c e j, p o l ew- y r a z i s t e g o o k r e!fl l e n i a i% u z a s a d n i e n i a, k t ó - g a j! c a n a u m i e j!ł t n o!fl c i p r z e k a z a n i a w% s w o -r a p o s t a w a b!ł d z i e w ł a!fl c i w s z a w% p r o c e s i e i c h t e k s t a c h t e g o, c o s i!ł c h c e p r z e k a z a! ( i n -s y s t e m i e ) e d u k a c y j n y m ( c z y o c z e k i w a! o d f o r m a c j i, p r z e!ˆ y!, e m o c j i i t p. ) w% s p o s ó b nu acjz- n i ó w z n a j o m o!fl c i d o r o s ł e j n o r m y j!ł z y - o d p o w i e d n i e j s z y w% d a n e j s y t u a c j i k o m u n i - k o w e j, c z y t e!ˆ w y z n a c z a! p o z i o m y n o r m y k a t y w n e j. U m i e j!ł t n o!fl! t a p o l e g a n a d o b o - d z i e c i!ł c e j ), p o p a r t e g o b o g a t y m m a t e r i a - r z e t a k i c h!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h, k t ó r e p o -ł e m e g z e m p l i f i k a c y j n y m, n i e m o!ˆ n a o c z e - z w o l! n a j l e p i e j d o t r z e! d o o d b i o r c y, s p o w ok -i w a! z b i e!ˆ n y c h o c e n p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o - d o w a! j e g o w ł a!fl c i w! ( t o z n a c z y t a k!, o% j awk! e j p r a c u c z n i ó w. W s p ó l n e s t a n o w i s k o m o!ˆ - c h o d z i ł o a u t o r o w i t e k s t u ) r e a k c j!ł i% w y w o ł a! n a b y w y p r a c o w a! t y l k o p o d c z a s g ł!ł b o k i e j, u% n i e g o p o z y t y w n! o c e n!ł m ó w i! c e g o ( p i s z! - c e g o ) ( M a r k o w s k i, , h a s ł o p r o b l e m o w e : S p r a w n o!fl! j!ł z y k o w a ). r z e t e l n e j d e b a t y e k s p e r t ó w i% p r a k t y k ó w, k t ó - r a d a ł a b y t a k!ˆ e o k a z j!ł d o s t w o r z e n i a p r o p o - z y c j i s y s t e m u o d p o w i e d n i e g o p r z y g o t o w y - w a n i a e g z a m i n a t o r ó w d o p r a c y, a n a l i z y s t o - N a t e n t e m a t p i s a ł r ó w n i e!ˆ S a l o n i : s o w a n y c h m e t o d o c e n i a n i a j!ł z y k o w e j w a r - s t w y t e k s t ó w u c z n i o w s k i c h o r a z u!ˆ y w a n y c h N i e p o r a d n o!fl! j!ł z y k o w a i s t y l i s t y c z n a a b s o lw% - t y m p r o c e s i e s k a l. w e n t a s z k o ł y!fl r e d n i e j s t a n o w i n a j b a r d z i e j w i d o m e!fl w i a d e c t w o n i e p o w o d z e n i a d y d a k - O b e c n i e s t o s u j e s i!ł p r z e d e w s z y s t k i c h d w a z a - t y c z n e g o p o l o n i s t y. D l a n a j r ó!ˆ n i e j s z y c h fsaa- d n i c z e p o d e j!fl c i a d o o c e n i a n i a p o p r a w n o - c h o w c ó w, r e k r u t u j! c y c h s i!ł s p o!fl r ó d a b s o l!fl - c i j!ł z y k o w e j w% p r a c a c h u c z n i o w s k i c h, k t ó r e w e n t ó w r ó!ˆ n e g o t y p u l i c e ó w, o g ó l n a s p r a w - z o s t a ł y j u!ˆ s c h a r a k t e r y z o w a n e w% o p i s i e p i l o - n o!fl! j!ł z y k o w a j e s t p r z e c i e!ˆ k o n i e c z n y m e l et-a!ˆ u p r a c m a t u r a l n y c h : w% p i e r w s z y m z% n i c h m e n t e m w y k s z t a ł c e n i a. W y r o b i e n i a o w e j e g z a m i n a t o r j e s t z o b l i g o w a n y d o s z c z e g ó - s p r a w n o!fl c i s ł u s z n i e s i!ł w y m a g a o d s z k o ł y ł, o w e g o l i c z e n i a p o p e ł n i o n y c h w% w y p r a c o - a z w ł a s z c z a o d n a u c z y c i e l i j!ł z y k a p o l s k i e wg o a. n i u b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h, o r t o g r a f i c z n y c h [ ] S p r a w n o!fl! t a n i e o b e j m u j e o c z y w i!fl c i e l u b i n t e r p u n k c y j n y c h, w% d r u g i m s z a c u j e t y l k o z a g a d n i e! c z y s t o j!ł z y k o w y c h. W r!ł c z i c h i l o!fl! w z g l!ł d e m d ł u g o!fl c i t e k s t u, p o s ł u g u - w a r u n k i e m j e j w y r o b i e n i a j e s t u z y s k a n i e j! c s i!ł p r z y j!ł t y m i w% d a n e j s k a l i o k r e!fl l e n i a - p r z e z u c z n i a o d p o w i e d n i e g o p o z i o m u u m y - m i ( n p. : b r a k b ł!ł d ó w, b ł!ł d y n i e l i c z n e, b ł!ł d y s ł o w e g o, z w i! z a n a j e s t b o w i e m n i e r o z d z i e l l- i c z n e ), c z a s e m d o d a t k o w o w a!ˆ! c b ł!ł d y, c z y l i n i e n p. z u m i e j!ł t n o!fl c i! k o n c e n t r a c j i, s a m do -z i e l! c j e n a n i e r a!ˆ! c e i% r a!ˆ! c e. W% p r z y p a d -

8 D [ N W [ c _ W M, H! O U M Język: Poziom 2: najwyżej 3 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 1: 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 0: ponad 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Ortografia: Poziom 1: najwyżej 2 błędy Poziom 0: ponad 2 błędy Interpunkcja: Poziom 1: najwyżej 3 błędy Poziom 0: ponad 3 błędy Rysunek 1. Sposób oceniania dłuższej wypowiedzi pisemnej w aspekcie języka, ortografii i interpunkcji. k u o b u m e t o d p o r ó w n y w a l n o!fl! o c e n e g z az-a m i n a t o r a t a k!ˆ e z% j e g o p r z e k o n a! d o t y - m i n a t o r ó w m o!ˆ l i w a j e s t j e d y n i e w% p r z y pc az! d -c y c h r e l a c j i p o m i!ł d z y t r e!fl c i! a% f o r m! p r a - k u t a k i e j s a m e j o c e n y n o r m a t y w n e j z j a cw y i s i% k n a s t a w i e n i a u w a r u n k o w a n e g o c h a r a k t e - j!ł z y k o w y c h, z b i e!ˆ n e j k a t e g o r y z a c j i r o d rz ea m j ó w u c z n i o w s k i e g o p i s m a l u b p r e z e n t o w a - b ł!ł d ó w o r a z t r a f n e g o o k r e!fl l e n i a i c h nr ya mn i g i. w% p r a c y p o g l! d a m i. N i e b e z z n a c z e - W% p r z y p a d k u k r y t e r i ó w i l o!fl c i o w y c h i s t on ti na a j e s t t u d z i a ł a n i e p s y c h o l o g i c z n e g o e f e k - s t a j e s i!ł r ó w n i e!ˆ l i c z b a b ł!ł d ó w, a% w i!łtc u w hs ak la o - ( e f e k t u a u r e o l i ), k t ó r y p o w o d u j e,!ˆ e z a n e j w y!ˆ e j o c e n y e g z a m i n a t o r d o k o n w% u j e p r z y p a d k u p r a c o c e n i o n y c h w y!ˆ e j w% k r y - o s o b n o d l a k a!ˆ d e g o w y r a z u l u b k o n s t r u tk ec rj i u m t r e!fl c i e g z a m i n a t o r z y ( i n a u c z y c i e l e s k ł a d n i o w e j. P o d e j!fl c i e i l o!fl c i o w e w% o c e nw% i aongióu l e ) s! b a r d z i e j t o l e r a n c y j n i w o b e c p o - p o p r a w n o!fl c i p r a c e g z a m i n a c y j n y c h p r z e wpie -ł n i o n y c h b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h, o r t o g r a f i c z - d u j e I n f o r m a t o r om e g z a m i n i e g i m n a z j a l nny ym c h c z y i n t e r p u n k c y j n 6 y. c hs k u t k u j e t o p o - o d r o k u s z k o l n e g o / 2( 0C 1K 2 E O K E, m i j a n i e m w% o c e n i e n i e k t ó r y c h b ł!ł d ó w i% u s t e ). Z g o d n i e z% t y m d o k u m e n t e m k r y t e r ie a k j!ł z y k o w y c h. i l o!fl c i o w e z a s t o s o w a n o w% t r a k c i e s p r a w d z a - n i a w y p r a c o w a! u c z n i o w s k i c h p o z y s k a n y czh a d a n i e o c e n y p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j p r a c p o d c z a s p r ó b n e g o e g z a m i n u g i m n a z j a l n e guo c, z n i ó w, z w ł a s z c z a w% s y t u a c j i e g z a m i n a c y j - a% t a k!ˆ e w% o c e n i e e g z a m i n ó w g i m n a z j a l n ny ec h j, g d y o d w y n i k u e g z a m i n u z a l e!ˆ y c z!ł - p r z e p r o w a d z o n y c h w% k w i e t n i u r. K rs yt -o k r o! p r z y s z ł o!fl! e d u k a c y j n a d z i e c k a, j e s t t e r i a t e w% a s p e k c i e o c e n y p o p r a w n o!fl c i w i!ł j!ł zc y -n a d w y r a z t r u d n e. D o w o d z! t e g o p r z y - k o w e j i% p o p r a w n o!fl c i z a p i s u z a k ł a d a j! w!k sł ka id e y o c e n y p r a c g i m n a z j a l i s t ó w, z% k t ó r y c h p r z e d z i a ł y i% b r a k r ó!ˆ n i c o w a n i a r a n g i bkł!ł a!ˆd dó a w s p r a w d z a n a b y ł a n i e z a l e!ˆ n i e p r z e z ( R y s u n e k 1 ). D o d a t k o w o m o!ˆ n a p r z y j!!,!ˆ e n a o c e n!ł d o - k o n y w a n! z a p o m o c! k r y t e r i ó w n a k ł a d a j! s i!ł o s o b i s t e p r e f e r e n c j e e g z a m i n a t o r ó w : k a!ˆ - d y z% n i c h o s o b n o p r z y j m u j e w% s p o s ó b!fl w i a - d o m y l u b n i e u!fl w i a d o m i o n y o k r e!fl l o n! p o - s t a w!ł w o b e c p r z e d s t a w i o n e g o p r o b l e m u w y - n i k a j! c! p o z a p r z y c z y n a m i z w i! z a n y m i z e!fl w i a d o m o!fl c i! i% w i e d z! j!ł z y k o w! s a m e g o e g - 6 E f e k t t e n d z i a ł a r ó w n i e!ˆ w% d r u g! s t r o n!ł : w% p r z e p r o w a - d z o n y m p r z e z a u t o r k!ł [ J. D. ] e k s p e r y m e n c i e, w% k t ó r y m u d z i a ł w z i!ł ł o 9 6 s t u d e n t ó w s p e c j a l i z a c j i n a u c z y c i e l s k i e j ( s t u d e n c i I I I r o k u p o l o n i s t y k i n a W y d z i a l e P o l o n i s t y k i U n i w e r s y t e t u W a r s z a w s k i e g o ), p o n a d 7 5 % b a d a n y c h n i!ˆ e j o c e n i ł o t r e!fl! p r z e c i!ł t n y c h p o d t y m w z g l!ł d e m p r a c, k t ó - r y c h a u t o r z y p o p e ł n i l i l i c z n e b ł!ł d y j!ł z y k o w e i% o r t o g r a f i c z - n e. M o!ˆ n a w i!ł c z a ł o!ˆ y!,!ˆ e n a s u r o w o!fl! l u b p o b ł a!ˆ l i w o!fl! n a u c z y c i e l a w% o c e n i e p o j e d y n c z y c h z j a w i s k j!ł z y k o w y c h w p ł y w a n i e t y l k o s u m a b ł!ł d ó w i% u s t e r e k w% c a ł y m t e k!fl c i e u c z n i o w s k i m, a l e t a k!ˆ e o c e n a t r e!fl c i w y p r a c o w a n i a.

9 t r z e c h e g z a m i n a t o r ó w. W% d a l s z e j c z!ł!fl c ł! i cazrl- i w o!fl c i w y n i k a j! c y c h t y l k o z e z w y c z a j u t y k u ł u p r z e d s t a w i m y p r z y k ł a d y b ł!ł d ó w rj!ł ó!ˆz-y k o w e g o ( t a k z d a r z a ł o s i!ł n a j c z!ł!fl c i e j ), n p. : n e g o t y p u, k t ó r e w% p r a c a c h u c z n i o w s k i c h w y m y k a j! s i!ł j e d n o z n a c z n y m o c e n o m, o r a1 z. W i d m o p r a g n i e w y z w o l i«s i zm t u ł. a c z k i p o d e j m i e m y p r ó b!ł w s k a z a n i a m o!ˆ l i w y c h p r z y c z y n t y c h t r u d n o!fl c i. W% a n a l i z i e mpao-p r a w n i e : z a p r z e s t a«t u ł a ; c z k ci z a s o w n i k t e r i a ł u p o m i j a m y t e b ł!ł d y i% u s t e r k i j!ł zw y zk wo o-l i«s i ł! c z y s i!ł z% r z e c z o w n i k a m i t y p u w e, k t ó r e t r a d y c y j n i e s! t r a k t o w a n e j a k o n i ze we o-l a, r z' d y w% j e d n y m z e z n a c z e! ; z% r z e - w n!ł t r z n o j!ł z y k o w e, p o n i e w a!ˆ i c h o m ó w i e - c z o w n i k a m i t y p u w i z y, o b j c i a w% i n n y m n i e z a s ł u g u j e n a o s o b n e o p r a c o w a n i e. z n a c z e n i u ; z% r z e c z o w n i k a m i st ty rp au c h, k o m - p l e k s y, p r z e s' d yw% j e s z c z e i n n y m z n a c z e n i u ; A n a l i z a w a r s t w y j!ł z y k o w e j p r a c p o z w a l ra z e c z o w n i k t u ł a c z k a n i e n a l e!ˆ y d o!ˆ a d n e j n a w y o d r!ł b n i e n i e d w ó c h g ł ó w n y c h t y p ó w z% t y c h g r u p s e m a n t y c z n y c h. p o t k n i!ł! : w% d o b o r z e l e k s y k a l n y m s k ł a d n i - k ó w z d a n i a o r a z w% s k ł a d n i o w y c h w% k o2 n. - P a m i!ł t a j m y,!ˆ e t r z e b a b y! m i ł y m i% w s p ó ł - s t r u k c j i z d a!. W% z a s a d z i e n i e w y s t! p i ł y c bz ł!ł u j! - c y m d l a w s z y s t k i c h, n i e m o!ˆ n a s i!ł d y f l e k s y j n e, s t o s u n k o w o n i e w i e l e b y ł o rpórw z- e n o!fl n y s t a! p r z e d s t a w i c i e l e m z n i e c z u - n i e!ˆ b ł!ł d ó w f r a z e o l o g i c z n y c h. L i c z n e n a lt io c- y s p o ł e c z n e j. m i a s t b y ł y p r z y k ł a d y n i e p o r a d n o!fl c i j!ł z y k o - w e j u w i d a c z n i a j! c e j s i!ł w% s p l o c i e u c h y bp io e! p r a w n a k o n s t r u k c j a c : z y j e z a c h o w a n i e j e s t i% u s t e r e k, c z!ł s t o w y w o ł u j! c y c h n i e z a m i e r dz oow -o d e m z n i e c z u l i c y s p o ł e c; z nrezje c z o w n i k n y k o m i z m j!ł z y k o w y. p r z e d s t a w i c ił! e l c z y s i!ł t y l k o z% n a z w a m i g r u p s p o ł e c z n y c h, n p r. z e d s t a w i c i e l c h ł o p ó w, i n t e - P o n i!ˆ e j p r z e d s t a w i a m y t y p y b ł!ł d ó w, k t ó rl e i g e n c; j i z% n a z w a m i z w i! z k ó w, s t o w a r z y s z e!, p o j a w i ł y s i!ł w% a n a l i z o w a n y c h p r a c a c h, w r4 arz m, i n s t y t u c j i. z% k o m e n t a r z e m d o t y c z! c y m i c h o c e n y n o r m a - t y w n e j o r a z s p o s o b u o c e n i e n i a i c h p r z e z 3 e. g z[ a -] b y ł y w ł a!fl c i c i e l w i o s k i, k t ó r y j u!ˆ n i e m i n a t o r ó w. P o n i!ˆ s z a k l a s y f i k a c j a b ł!ł d ó w!ˆ z oy-j e z% 3 l a t ka r z ya w d y j a k ipe o p e ł n i ł. s t a ł a z a p r o p o n o w a n a p r z e z n a s e g z a m i n a t o - P o p r a w n i e : z a k r z y w d y, k t ó r e w y r z' ; d zc iz ła - r z y b o w i e m p o s ł u g i w a l i s i!ł, j a k w s p o m n i a łs oy w- n i k p o p e ł n i«ł! c z y s i!ł n a m o c y k o n w e n -!fl m y w c z e!fl n i e j, t y l k o t r z e m a k a t e g o r i a m i bc ł!ł j i -j!ł z y k o w e j z% r z e c z o w n i k a m i n i te yt pa u k t, d ó w : o r t o g r a f i c z n y m i, i n t e r p u n k c y j n y m i i%wj!ł y k -r o c z e n i e, p r z e s t p. s t w o z y k o w y m i. C y t a t y z% p r a c u c z n i o w s k i c h p o d a - j e m y w% n i e z m i e n i o n e j p o s t a c i, t j. z a c h 4 o w. u jm eó -j o s t a t an ri g u m e n t [ ] m o!ˆ e m y r ó w - m y o r y g i n a l n! o r t o g r a f i!ł i% i n t e r p u n k c j!ł. n i e!ˆ z o b a c z y«w% l e k t u r z e M a ł y K s i!!ˆ e, g d z i e c h ł o p i e c o p i e k u j e s i!ł r zó!ˆ! o s t, a -n i e B łł d y w d o b o r z e l e k s y k a l n y m w y r a z ó w w i a k w i a t u b e z b r o n n i e[ ] P i e r w s z y b ł! d ł! c z l i w o!fl c i w y n i k a z% n i e z r o z u - B łł d y w ł c z l i w ofl c i l e k s y k a l n o - m i e n i a, c z y m j e s t a r g u m e n t ; d r u g i z% n i e w i e d z y, - s e m a n t y c z n e j!ˆ e p r z y s ł ó w e bk e z b r o n n i e m o!ˆ e o k r e!fl l a! w y - g l! d, s t a n o s o b y a l e t y l k o t e j, k t ó r a p o d l e g a J a k o b ł!ł d y w% z a k r e s i e ł! c z l i w o!fl c i l e k s y k ac zl yn non-o!fl c i o m d r u g i e g o u c z e s t n i k a z d a r z e n i a. s e m a n t y c z n e j t r a k t o w a ł y!fl m y t a k i e w y k o l e - j e n i a w% t w o r z e n i u k o l o k a c j i, k t ó r y c h 5 p. r zm yi -ł o!fl! w i e l e m a d r ó g. O b o j!ł wm tj na i- e c z y n! j e s t n i e w ł a!fl c i w e r o z p o z n a n i e z n a c zk ei -e j m i ł o c i y, j e ma yl e w a!ˆ n e, a b y b y ł a n i a w y r a z u l u b n i e r e s p e k t o w a n i e o g r a n i c z e! o n a s z c z e r a, w i e r n a, p r a w d z i w a.

10 D [ N W [ c _ W M, H! O U M C z a s o w n i k y«ł! c z y s i!ł z% n a z w a m i n i e k t ó - C z a s o w n i k p o r u s z a«w% z n a c z e n i u s p r a w i!, r y c h u c z u! / s t a n ó w ( w w i e l u w y p a d k a c h t r u d -!ˆ e c o!fl s i!ł s t a ł o p r z e d m i o t e m o p i s u n i e p o d - n o j e r o z g r a n i c z y! ), y«n p. wm s t r a c h u, wm n i e - l e g a o c e n i e j a k o!fl c i o w e j w% p r z e c i w i e! s t w i e n a w i c i, wm r o z p a, c z yr z a d k o r ó w n i e!ˆ z% r z e - d o c z a s o w n i k a o m a w i a«, k t ó r y m m o!ˆ n a g o c z o w n i k i e m m i ł o «; b y! m o!ˆ e t a k i e u!ˆ y c i e w% t y m z d a n i u z a s t! p i!. j e s t o g r a n i c z o n e s t y l i s t y( cn zp n. ise t a r u s z - k o w i e c i p r z e y l i w s p ó l n i e p ó ł w i e k u, am w9 c. i' C z ł o w i e k!ˆ y j e j u!ˆ o d t y p u l a t. Z p o k o l e n i a y l i wm m i ł o). c i N i e m o!ˆ l i w a j e s t j e d n a k t a k a n a p o k o l e n i e p r z e k a z su oj be i e n a w z a j e m z m i a n a s z y k u z d a n i a z% o m a w i a n! k o l o k a c j!, k u l t u r, z w y c z a j e im p a n u j' c e n o r m y. k t ó r a z m i e n i f u n k c j e s k ł a d n i o w e w y r a z ó w, z w ł a s z c z a e l e m e n tm u i ł o «:n i e m o!ˆ e o n p e ł - C z a s o w n i k p r z e k a z y w a«ł! c z y s i!ł z% n a z w a m i n i! f u n k c j i o r z e c z e n i a. r z e c z y m a t e r i a l n y c h i% n i e m a t e r i a l n y c h z a - l e!ˆ n y c h o d a k t a n t a ; t a k i e, o% k t ó r y c h m o!ˆ n a 6. J e d n a k d z i e w c z y n a t a g d y m a d o w y b op- o w i e d z i e!,!ˆ e j e m a m o!ˆ n a p rnzp e. k a z y - r u u r a t o w a n i e s w o j e j p r z y j a c i ó ł k i K a rw ea«n m a j' t e k, s e k r e t y, r o d z i n n e t a jie tmp n. i c e p o p r z e z p o d a n i e j e j e l i k s i r u k t ó r y m ót gr uł d- n o w y r a! n i e w y z n a c z y! g r a n i c e t e g o b y o b a l i«g r a n i c e n i e t y k a l n o c i m i d z y znbi' i o r, u ( n p. d y s k u s y j n e, c z y m o!ˆ n a p r z e k a z y - am j ecjh ł o p a k i e m D a l m e n e m [? A. H. ] p o - w a! z w y c z a j e i% n o r m y ), n i e m n i e j b e z w! t p l i - s t a n a w i a u r a t o w a! s w o j! p r z y j a c i ó ł k e pwoo!fl - c i n i e n a l e!ˆ y d o n i e g o r z e c zko uw ln ti uk - d a j! c j e j e l i k s i r i% t y m s a m y m c z y n i j! r a n i ep -o s t r z e g a m y j! b o w i e m j a k o o s o b n y b y t,!fl m i e r t e l n!. a% n i e w ł a s n o!fl! c z ł o w i e k a. O c z y w i s t e z a k ł ó c e n i a ł! c z l i w no!fl i ec ti y: k a l S! d z!ł,!ˆ z ae c h o w a n i e t a k i c h n o r m j e s t n o «m i d z y k i m am k i m p o p r a w n i e c: z y - t r u d n e, w i!ł c n i e o% k a!ˆ d y m m o!ˆ n a p o - j a n i e t y k a l n. o «W a r u n e k p o p r a w n e g o z a - w i e d z i e!,!ˆ e j e s t c z ł o w i e k i e m. s t o s o w a n i a t e g o s c h e m a t u s k ł a d n i o w e g o w y - n i k a z e z n a c z e n i a r z e c z o w n i ke a t y k a l n o: «K o n w e n c j o n a l n i e p o p r a w n e j e s t p o ł! c z e - o k r e!fl l a o n c e c h!ł o s o b y, a% n i e r e l a c j!ł m i!ł -n i e p r z e s t r z e g a«n o rl m u b z a c h o w y w a«s i d z y o s o b a m i ( c o b o w i e m m i a ł a b y z n a c z y! : wm z g o d z i e zm n o r m a. m i n i e t y k a l n o «m i d z y k i m am ) k. i m P o? n a d - t o n a r u s z e n i e ł! c z l i w o!fl c i c z a s owbna il ki«a 1 1. T a k i ze a c h o w a n i e p r e z e n t o w a łd az i e w i c a w% z n a c z e n i u 4 z y c z n y m ł! c z y s i!ł z% n a z w a - Z o s i a z% I I c z. D z i a d ó w, g d y!ˆ o d m a w i a ł a m i o s ó b i% r z e c z y, onb p a. l i«d r z e w o, o b a l i ł u c z u c i a w s z y s t k i m z a l o t n i k o m. g o n a z i e m ; i w% z n a c z e n i a c h p r z e n o!fl n y c h P o p r a w n e p o ł! c z e n i e z: a c h o w a n i e c e c h u j e z% n a z w a m i s y s t e m ó w, r z! d ó w i t p. o, b an- p. k o g o l u b w% k o n s t r u k c j i n i e z n o m i n a l i z o - l i«k o m u n i z m, m o n a r c h; i z% n a z w a m i t e o r i i, w a n e j : k t o s i z a c h o w u j e p o g l! d ó w, i d e i i t p N i e p o t r a f i ł z r o z u m i e! c z ł o w i e k a d o p ó k i 7. B a r d z o p o w i c i łsaw o j e s z c z!ł!fl c i e i% s w ó j s a m n i e s t a n' ł wm t a k i e j s y t. u a c j i z w i! z e k [ ]. P o p r a w n i e n a m o c y k o n w e n c j i z n a l e «Z n a c z e n i e c z a s o w n i kpa o w i c i«n i e p o z w a l a s i wm j a k i e j s y t u a c j i, wm p. o ł o e n i u n a ł! c z e n i e g o z% i n t e n s y 4 k a t o r a m i Z a b i ł w z% y b i t n y m o k r u c i e s t w e mb e z - 8. A d a m M i c k i e w i c z n a k o m i c i e p o r u s ztae n b r o n n e g o c z ł o w i e k a p r z y w i! z a n e g o d o t e m a t. d r z e w a.

11 P r o z o d i a s e m a n t y c z n a k a!ˆ e ł! c z y! p r z y - s a d!ł p o d w ó j n e j n e g a c j i w% p o ł! c zp er nz ie u - m i o t n i k w y b i t n y t y l k o z% n a z w a m i o s ó b, r z e - s t a j e w i e r z y«wm k a( pd' o p r a w n i e : p r z e s t a j e c z y i t p. o c e n i a n y c h j a k o d o b r e, k o r z y s t n e. w i e r z y«wm j a k' k o l w) i: e kc z a s o w n ipk r z e s t a j e Z ł a m a n i e t e j z a s a d y b y ł o b y m o!ˆ l i w e t y l k o o d n o s i s i!ł d o s t a n u z a b i e r a n i a, u j m o w a n i a, w%!fl w i a d o m e j g r z e j!ł z y k o w e j p o d o b n i e j a k u b y w a n i a, z a p r z e s t a w a n i a c z e g o!fl a% z a - a k c e p t o w a l n e w y ł! c z n i e j a k o g r a s ł o w n a j e s t t e m w y m a g a z a i m k a, w% k t ó r e g o z n a c z e n i u p o ł! c z e n i pe o p e ł n i«d z i. e ł o r ó w n i e!ˆ t k w i ł b y e l e m e n t m a ł o, m n i e j, n i e 1 4. T e n a r g u m e n t m ó w i n a m o% t y m,!ˆ e [ ] P o p r a w n i e : a r g u m e n t d o t y c z y c z e g o!fl ; u c z e! z a p e w n e o d w z o r o w a ł t u s z k o l n y s z a b l o n : k s i' k a / l e k t u r a m ó w i n a m om t y m, e 1 6. S t a r a ł a zs wi!ł a l c z a«r ó n i cpeo m i!ł d z y l u d! m i, n a p r z y k łzam d n i e j s z y«r a s i. z m w s z y s t k o. T a k i m z a i m k i e m jea sk t i k o l w i. e k P o p r a w n i e u c z e! p o w i n i e n w i!ł c n a p i s a! : p r z e s t a j e w i e r z y«wm j a k i e k o l w i e k w a r t o c i. W w i!ł k s z o!fl c i w y p a d k ó w e g z a m i n a t o r z y r o z p o z n a w a l i t e g o t y p u b ł!ł d y b y! m o!ˆ e d l a t e g o,!ˆ e p o w o d u j! o n e n i e z a m i e r z o n y k o WM t y m m o m e n c i e B r e n a n d o z n a ł a g o r y - m i z m, k t ó r y w% t e k!fl c i e ł a t w o z a u w a!ˆ y! i% n a - c z y. U c z u c i a, k t ó r e p o t w i e r d z i ł o tpo i!ł, t!ˆn oe w a!. W s z y s c y t r z e j e g z a m i n a t o r z y j e s t c z ł o w i e k i e m w% k o n t e k!fl c i e D z i ard oó zw p o z n a l i b ł!ł d y w% p r z y k ł a d a c h 2., 3., 7., 9. ; c z. I I. p o d w ó c h e g z a m i n a t o r ó w r o z p o z n a ł o b ł!ł d y z% p r z y k ł a d ó w : 4., 5., 1 0., 1 2., 1 3., 1 4., 1 5., 1 6., P o ł! c z e n i e d o z n a«g o r y c z oy p i s u j e d ł u g o N i e p o k o j! c e j e d n a k,!ˆ e t y l k o j e d e n e g - t r w a ł e o d c z u c i a, s t a n y w y w o ł a n e j a k i m!fl z a m i n a t o r s p o!fl r ó d t r ó j k i p r z y p o r z! d k o w a - z d a r z e n i e m, n i e z a!fl o d c z u c i e c h w i l o w e, l on -e j k a!ˆ d e j p r a c y r o z p o z n a ł b ł!ł d y w% p r z y k ł a - k o w a n e n a o s i c z a s u m i e r z o n e j m o m e n t a m i. d a c h 1., 6., 8., 1 7., a%!ˆ a d e n (! ) n i e z o b a c z y ł b ł!ł - d u w% p r z y k ł a d z i e 1 1. P r z y k ł a d t e n u w y r a! n i a r e a l n e t r u d n o!fl c i w% o c e n i e l e k s y k a l n o - s k ł a - d n i o w e j p r a c. P o p r a w n i e : z m n i e j s z a«, n i w e l o w a«r ó n i c e ; w a l c z y«zm r a s i z m. e m G d y b y g ł!ł b i e j s z u k a! p r z y c z y n b ł!ł d ó w w% ł! c z l i w o!fl c i l e k s y k a l n o - s e m a n t y c z n e j n i!ˆ 1 7. P r o b l e m, k t ó r y m a m z a m i a r r o z w a!ˆ y! t y l k o p r z e z o d w o ł a n i e s i!ł d o z n a c z e! l e k s e - w% t e j r o z p r a w c e b, d z i e m i a ł n a c e lmu ó w t w o r z! c y c h k o l o k a c j e l u b d o z w y c z a - s t w i e r d z e n i ec o w% k o n t e k!fl c i e D z i a d ó jw u j!ł z y k o w e g o, n a l e!ˆ a ł o b y s i!ł g n!! d o s i a t - c z. I I o z n a c z a b y! c z ł o w i e k i e m. k i p o j!ł c i o w e j n a s t o l a t k ó w, k t ó r e j p r z e j a w e m s! b y! m o!ˆ e w ł a!fl n i e w y k o l e j e n i a j!ł z y k o w e. Z w r o t m i e«n a c e l up o p r a w n i e ł! c z y s i!ł l e - w o s t r o n n i e z% n a z w a m i o s o b o w y m i w% f u n k - M o!ˆ n a z a ł o!ˆ y!,!ˆ e n a s t o l a t k i w% n i e d o s k o - c j i p o d m i o t u. n a ł y j e s z c z e s p o s ó b k a t e g o r y z u j!!fl w i a t, t z n. m o g! n i e d o s t r z e g a! p e w n e g o p o z i o m u b y A u t o r b a r d z o r o z p a c z a p o!fl m i e r c i t só w e j a b s t r a k c y j n y c h, k t ó r y c h n a z w a n i u s ł u - c ó r k i, p r z e s twaijee r z y«wm k a d' w a r t. o «!ˆ y s ł o w n i c t w o a b s t r a k c y j n e. N i e d o s t a t k i t a - k i c h k o m p e t e n c j i w y r a!ˆ a j! s i!ł w% t w o r z e - W z d a n i u t y m n a r u s z o n o ł! c z l i w o!fl! c z a - n i u k o n s t r u k c j i, w% k t ó r y c h ł! c z y s i!ł l e k s e - s o w n i k a w i e r z y«: p o p r a w n i e ł! c z y s i!ł o n t y l -m y r e p r e z e n t u j! c e o d m i e n n e p o j!ł c i a ( z w y - k o z% p l u r a l n!, z l e k s y k a l i z o w a n! w fa or r- m! k l e : a b s t r a k c y j n e i% k o n k r e t n e ), c o z w y k l e t o c i r o z u m i a n! j a k o o g ó ł s! d ó w p r z y j!ł - d a j e w r a!ˆ e n i e b a r d z o n i e p o r a d n e g o w y w o - t y c h s p o ł e c z n i e i% u z n a n y c h z a d o b r e. P od-u i% c z!ł s t o p o w o d u j e n i e z a m i e r z o n y e f e k t n a d t o n a r u s z o n o g ł!ł b o k o s t r u k t u r a l n! z a - k o m i c z n y, n p. :

12 Ł D [ N W [ c _ W M, H! O U M 1 9. c z ł o w i e k[ ] p o s i a d a s w o j e p o t r z e br y a s i z m). R a s i z m t o p o s t a w a o p a r t a n a p r z e - i% p r a g n i e n ija a, k k a d y o r g a n i. z m k o n a n i u,!ˆ e i s t n i e j! r ó!ˆ n i c e m i!ł d z y l u d! - m i, a% n i e r z e c z y w i s t a r ó!ˆ n i c a. Z ł a k a t e g o r y T o m y s i!ł r o z w i j a m y, r o z m n a a m y, p o d -z a c j a p o j!ł c i o w a u w i d a c z n i a s i!ł t e!ˆ n i e m a l t r z y m u j e m y y c, i ed b a m y o% t o c o d a ł n aw% m k a!ˆ d e j p r a c y w% s p o s o b i e w p r o w a d z a n i a B ó g. B e z c z ł o w i e k a y c i e, b y n i e. i s tan ri ga uł mo e n t ó w z a p o m o c! k o n s t r u k c j i t y p u : 2 1. P y t a n i e r o z p r a w k i b r z m i a ł o t a k : 2 9. C o P i e r w s z y m a r g u m e n t e m [ ] j e s t z a c h o - w% k o n t e k!fl c i e D z i a d ó w c z. I I zb ny a- c z y w a n i e w i d m a. c i e c z ł o w i e k i e? m W i!ł c o d p o w i a d a m,!ˆ e m o i m z d a n i e m t o s' c z y, n yk t ó r e!fl w i a d P i e r w s za y r g u m e n t j a k i p r z y t o c z!ł d tr ao - c z! o% t y m, b o p r a w d z i w y c z ł obwy i enk i e m a t D z i a d y c z. I I A d a m a M i c k i e w i c z a. b y ł z d o l n y d o z a b i c i a i n n e g o c z ł o w i e k a, a% t y m b a r d z i e j k o g o!fl z e s w o j e j r o d3 z1 i. n y M, o i m d r u g i m a r g u m e n t e m j e s t p o w i e «a n i b y n i e z a d a wna ił k o m u c i e r p i e n i a. Q u o v a d i s M o i m t e m a t e m j e s t c z ł o w. i ecko o z n a c z a n i m b y!? O% t o j e s t p y t Ma an m i e. k i l k a p o w o d ó w im z n a c z e O s t a t n i m a r g u m e n t e m t e j p r a cjy e s t d z i e w c z y n a, k t ó r a o d r z u c a ł a k a!ˆ d e g o m!ł!ˆ c z y z n!ł C z ł o w i e k m a w i e l e z n a c zi% e w i e l e p o w o J a k o d r uag ri g u m e n t p o s ł u y m i p o s t a w a d ó w, b y!ˆ y!. b o h a t e r ó w [ ] W e d ł u g u t w o r u A d a m a M i c k i e w i c z ab y! B y! m o!ˆ e z j a w i s k o t o n a l e!ˆ y ł! c z y! z% n i e d o - c z ł o w i e k i t o z n a c z y k ł a d n y m r o z u m i e n i e m p r z e z u c z n i ó w z n a - c z e n i a s ł o wa r g u m e n t. N i e w y k l u c z o n e,!ˆ e 2 5. [ ] d o p ó k i n is e k o s z t u j e m y t e g o, c o d l a g i m n a z j a l i s t ó w j e s t t o t y l k o h a s ł o w y - l u d z k i e, t o w% p e ł n i n i e z r o z u em gi -e m y w o ł u j! c e s e g m e n t a c j!ł t e k s t u r o z p r a w k i w e - z y s t e n c jci z ł o w i e k a. d ł u g p o r u s z a n y c h w! t k ó w, a% n i e j a k c h c i a - ł y b y s ł o w n i k i f a k t l u b p r z e k o n a n i e s ł u!ˆ! S! t o k o l epjrnze y m i o t y o k r e l a j' c e z nc ae - d o u z a s a d n i e n i a j a k i c h!fl r a c j i l u b d e c y z j i c z e n i e s t w i e r d z e n ib ay! c z ł o w i e k i e m. ( D u b i s z, ) K a!ˆ d y z% n a s p r z y n a j m n i e j r a z z n a l ac zo ł isn i!ł t e r e s u j! c e, w s z y s c y e g z a m i n a t o r z y z a - wm s y t u a c j i z%, k t ó r e j b e z n i c z y j e j p o muowca!ˆ y y l i b ł!ł d y w% p r z y k ł a d a c h o r a z 2 2. n i e p o t r a f i ł b y w y j!fl!. Ztn o a j! u c z u c, i e i% 2 3., p o d w ó c h z a u w a!ˆ y ł o b ł!ł d y w% p r z y k ł a - w i e m y [ ] d a c h 2 1., 2 8., a l e j u!ˆ t y l k o p o j e d n y m 2 4., 2 5., 2 6., a%!ˆ a d e n n i e z o b a c z y ł b ł!ł d ó w w% p r z y [ ] o n e t a k!ˆ e n i e d o w i e d z i a ł y s ki!ł ł a dcao c h : 1 9., 2 0., 2 7. M u s i t o b u d z i! z d z i w i e - o z n a c z a b y! c z ł o w i e k i e m, p o n i e w a!ˆ n i e, g d y!ˆ b ł!ł d y t e w y d a j! s i!ł r a!ˆ! c e. o d k r y ł y p o d s t a w o w y c h u c z u«w y s t p u j' - c y c h wm n a s z e j r z e c z y w i. s t o c i B łł d y z n a c z e n i o w e N i e w ł a!fl c i w! k a t e g o r y z a c j!ł w i d a! r ó w nbił!ł e!ˆ d y m o g! w y n i k a!, j a k s t w i e r d z i - w% p r z y k ł a d z i e 1( 6 S. t a r a ł a sz i!ł w a l c z a«r ó n i -ł y!fl m y, z% n i e w ł a!fl c i w e g o r o z u m i e n i a p r z e z c e p o m i!ł d z y l u d! m i, n a p r z y kz łm an d i e j s z y«u c z n i ó w z n a c z e n i a s ł oawra g u m e n t, w% z w i! z -

13 k u z% t y m w s k a z a n e p r z y k ł a d y m o g ł y b y r ók wo -l e j n y t y p b ł!ł d ó w l e k s y k a l n y c h p o p e ł n i a - n i e!ˆ i l u s t r o w a! k a t e g o r i!ł b ł!ł d ó w l e k ns y ck h a l -p r z e z u c z n i ó w t o w p r o w a d z a n i e d o n y c h p o l e g a j! c y c h n a u!ˆ y c i u s ł o w a w% n i et we łk as -t u r o z p r a w k i e l e m e n t ó w m o d n y c h, c z!ł -!fl c i w y m z n a c z e n i u, n i e z g o d n i e z e z n a c z e nsiteo m s z a b l o n o w y c h. Z a t a k i e n a l e!ˆ y u z n a! w y - s ł o w n i k o w y m. T a k s i!ł s t a ł o w% z d a n i a c h : r a z y i% k o n s t r u k c j e n a d u!ˆ y w a n e, w y w o d z! - c e s i!ł z% n i e k t ó r y c h o d m i a n!fl r o d o w i s k o w y c h 3 4. K i e d y!ˆ y j e n a Z i e m i i% j e s t d o b r y pt o l spz o c z y z n y ( g ł ó w n i e z% j!ł z y k a m ł o d z i e!ˆ o w e -!fl m i e r c i c z e k a wgyo n a g r o d z e n i e, l e ck z i e - g o, n a u k o w e g o o r a z u r z!ł d o w o - k a n c e l a r y j n e - d y c z y n i ł z ł o t o p o!fl m i e r c i b ł! k a gso i!ł ), jpao k w t a r z a n e z w y k l e b e z r e f l e k s y j n i e, n i e - z ł y d u c h. k i e d y u b a r w i a j! c e ( w o p i n i i m ó w i! c e g o ) w y - p o w i e d!, p r o w a d z! c e j e d n a k w% r z e c z y w i - C o p r a w d a w y n a g r o d z e n i e j e s t g e r u n d i u m s t o!fl c i d o z u b o!ˆ e n i a t e k s t u ( z o b. M a r k o w s k i, i% o z n a c z a t o,!ˆ e s i!ł w y n a g r o d z i ( n i e m o!ˆ , s ). P r z y k ł a d y w y r a z ó w m o d - n a w y k l u c z y!,!ˆ e t o w ł a!fl n i e m i a ł n a m y -n y c h i% k o n s t r u k c j i s z a b l o n o w y c h z n a j d z i e m y!fl l i u c z e! ), j e d n a k o% w i e l e c z!ł!fl c i e j f o r m w% a zt a d a n i a c h : j e s t u!ˆ y w a n a w% z n a c z e n i u z a p ł a t a. T a d w u - z n a c z n o!fl! w e w s k a z a n y m k o n t e k!fl c i e p o c z ł o w i e k [ p] o s i a d a s w o j e p o t r z e b y w o d u j e k o m i z m ; n a l e!ˆ y r ó w n i e!ˆ z a u w a!ˆ y! im p r a g n i e n, i aj a k k a!ˆ d y o r g a n i z m u!ˆ y c i e n i e w ł a!fl c i w e g o s p ó j n i k a ; z d a n i e m i a - Z g o d n i e z% n o r m! w z o r c o w! w ł a!fl c i w e w a - ł o w y r a!ˆ a! o g ó l n! z a s a d!ł, w a r u n e k l u d z - r u n k i u!ˆ y c i a c z a s o w n ipkoa s i a d a«t o w y - k i c h l o s ó w, d l a t e g o p o p r a w n y b y ł b y z a - s t! p i e n i e p o d m i o t u o s o b o w e g o o r a z n a z w y m i a s t s ł o w ka i e d y s p ó j n ij k e l. i r z e c z y o% d u!ˆ e j w a r t o!fl c i, n p. c z!ł!fl c i m a j! t - k u, z w ł a s z c z a n i e r u c h o m o!fl c i, w% f u n k c j i d o P o n i!ˆ s z e a r g u m e nu ty w i e r d z' m o j! r a c j!ł. p e ł n i e n i a. P o n a d t o p o p r a w n i e z a s t o s o w a n a U c z e! p o m y l i ł c z a s o w n i uk ti w i e r d z i«i% p o - t w i e r d z i«. k o n s t r u k c j a X p o s i a d a Y - ap o w i n n a s i!ł d a! p r z e k s z t a ł c i! n a k o n s t r ux k cjj!ł e s: t p o s i a d a - c z e m Y - a) P a n T o m a s z, p r z e d p o j a w i e n i e m s i!ł w% j e g o d o m u d z i e w c z y n k i, j e s t z a3j!ł 9. t Uy w a a m,!ˆ e m o i m i p o w y!ˆ s z y m i a r g u - p r a c!, m a n e u t r a l n e p o d e j c i e d o, y c i a m e n t a m i p o t w i e r d z i ł a m s ł u s z n o!fl! m o j e j n i c g o n i e b a w i. T r u d n o r o z p o z n a!, j a k i e z n a c z e n i e u c z e! t e z y i%!ˆ e m o j a p r a c a z o sp to az ny it e y w n i e r o z p a t r z o n. a p r z y p i s a ł p r z y m i o t n i k on we i u t r a l n. y W p r o w a d z e n i e s z a b l o n u k a n c e l a r y j n e g o, d o d a t k o w o b e z z a s a d n e p o ł! c z e n i e g o z% c z a [ ] c z t e r y o s o b y [ ] n i g dp y o nw ie a d c z y - s o w n i k i e m w y r a!ˆ a j! c y m s! d. ł y s w o i m z a c h o w a n i e m c z ł o w i e c z e s t w a B y l i p o t en m i e s a m o w i c i e w% s o b i e z a k o - C z a s o w n i k o w i p o w i a d c z y«b ł!ł d n i e p r z y - p i s a n o z n a c z e n i e!fl w i a d c z y! o% c z y m!fl, s t! d c h a n i. z a b u r z e n i e k o n s t r u k c j i. P o p r a wz na ic e h : o - w a n i e c z t e r e c h o s ó b n i g d y n i e w i a d c z y ł o N i e s a m o w i c i e j e s t s ł o w e m n a d u!ˆ y w a n y m om i c h c z ł o w i e c z e s. t w i e w% u c z n i o w s k i e j g w a r z e!fl r o d o w i s k o w e j j a k o w y r a z e m f a z y. T y l k o w% j e d n y m w y p a d k u ( 3 6. ) w s z y s c y e g - z a m i n a t o r z y z a u w a!ˆ y l i b ł! d ; p o d w ó4 c1 h. W% u t w o r z e A d a m a M i c k i e w i c z a s! w y - w s k a z a ł o u s t e r k i ( p r z y k ł a d y 3 5. i% 3 7. ), a% r a! t ny li e - p o k a z a n e u c z y n k i z m a r ł y c h, k t ó - k o j e d e n w% p r z y k ł a d z i e 3 4. r z y wm t y m m o m e n c i e p o n o s z! z a n i e k a r!ł.

14 D [ N W [ c _ W M, H! O U M K o n s t r u k c j a wm t y m m o m e n c i e j e s t e l e m e n - t e m s z a b l o n u, n a d u!ˆ y w a n a w% j!ł z y k u m ó - w i o n y m n i e w n o s i d o t e k s t u!ˆ a d n e j t r e!fl c i, 4 6. L u d z i e o t a c z a j! c y n a s s! r ó!ˆ n i. J e d n i s! m i l i, j e d n i b o g a c i, pa% r zi en m' n i d r z a l i. n i e w s k a z u j e w b r e w z n a c z e n i o m l e k s y k a l D e m o n y p o d c z a s!ˆ y c i a b y ł y e g o i s t y c z n e, n y m j e j s k ł a d n i k ó w n a e l e m e n t y t e m p o - r a l n e. P o d o b n e s z a b l o n o w e u!ˆ y c i e k o n - n i e z w r a c a ł y u w a g i n a n i e s z c z!ł!fl c i e i n - n y c h, p a t r z y l i w y ł' c z n i e n a s w o j e d o b r o. s t r u k c jwm i t y m m o m e n c i e w i d z i m y w% p r z y - k ł a d z i e P o z a p o z n a n i u s i!ł z% l em ko tg u r! p o w i e - d z i e«,!ˆ e m o i m p i e r w s z y m s t r z a ł e m 4 2. P o w i n n i p o t r a f i! p r z e b a c z a! i% m y!fl l!ł, b!ˆ y łe a t e z a [ ] j e s t tp o r z e s t r o g a d l a p r z y s z ł y c h p. o k o l e 4 9. C o n a j w a!ˆ n i e j s z e d l a c z ł o w i e k a, t o m i - W t y m w y p a d k u m a m y d o c z y n i e n i a z e ł o!fl!, b l i s k o!fl! p o c, z u c i ep o t r z e b y, e k t o s z k o l n! s z a b l o n o w! k o n s t r u k c j!, z u!ˆ y t! g o p o t r z e b u j e. i% n i e m a l p o z b a w i o n! w s p ó ł c z e!fl n i e t r e!fl c i W% k o n t e k!fl c i e D z i a d ó w c z. I I b y! c z ł o w i e - B ł!ł d y w% p r z y k ł a d z i e 3 9. z a u w a!ˆ y ł o d w ó c h k i e m o z n a c z a b y c i e d o b r yp m o, m o c n y m e g z a m i n a t o r ó w, p o j e d n y m b ł!ł d y w% p r z y - zm c h c i' n i o s' c y m i n n y m p o. m o c k ł a d a c h 4 0. i% 4 2.,!ˆ a d e n z a!fl n i e o d n o t o w a ł b ł!ł d u w% p r z y k ł a d a c h 3 8. i% [. ] d o k o n y w a«w ł a s n y c hw y b o r ó w [ ] B a r d z o c z!ł s t y m t y p e m b ł!ł d ó w l e k s y k a5 l2 -. C z y z a s t a n a w i a ł e!fl s i!ł k i e d y!fl, d r o g i c z y - n y c h, m i e s z c z! c y c h s i!ł n a p o g r a n i c z u s t y tl ei l- n i k u, c z y t w o i p r z y jn acpir ealw e d e s' s t y k i, j e s t w p l a t a n i e w% t e k s t p i s a n y e l epmreanw-d z i w y m i l u d z m i? t ó w p o t o c z n y c h, n p. u!ˆ y w a n i e w y r a z ó w w% z n a c z e n i a c h k o l o k w i a l n y c h, w ł a!fl c i w y5 c3. h C z y!ˆ y j e m y p o t o, a b y!ˆ y!, c z y p o t o, a b y t y l k o j!ł z y k o w i m ó w i o n e m u. C z!ł s t o w i!!ˆ e b y!? C i k o o d p o w i e d z i e!. s i!ł t o z% r e d u n d a n c j! ( t y p o w! p r z e c i e!ˆ d l a j!ł - z y k a m ó w i o n e g o ; p o r. t e!ˆ p r z y k ł a d 9. ) ; 5 4. n i ek -a!ˆ d y p r a g n! ł b y d o s t a! s i!ł d o n i e b a p o r z a d k o r ó w n i e!ˆ w y s t! p i e n i e l e k s e m u w% p o -!fl m i e r c i, j e d n ac k i k o n a m z r o b i! c o!fl t o c z n y m z n a c z e n i u j e s t m o!ˆ l i w e t y k o w% p o -wm t y m k i e r u n k. u t o c z n e j k o n s t r u k c j i s k ł a d n i o w e j, a% z a t e m k o - l o k w i a l i z a c j a w y w o d u m o!ˆ e o b e j m o w a! k i5l5 -. C z y w a r t o b y! w% o g ó l e d o b r y m? M y!fl l!ł, k a s f e r j!ł z y k a. O t o p r z y k ł a d y :!ˆ e j a k n a j b a r d z i i% e j p o s t a r a m s i!ł t o u d o - w o d n i! M y!fl l!ł,!ˆ e p o w y!ˆ s z e a r g u m e n t y p o z w o l! n a t o i!ˆ l u d z i e z a c z n! m y!fl l e! n a d s w o i m i 5 6 c. z y[ - ] b y ł y w ł a!fl c i c i e l w i o s k i j, u k tnóire y n a m i, n i e s k o c z' t a k j a k w ł a c i c i e l w i os ky i j. e zm 3 l azta ak r z y w d y j a k i pe o p e ł n i ł, e k a r a ł b i e d n y c h l, u dk ztió r zny i e m i e J a k o p r z y k ł a d p o d a m h i s t o r i!ł H o b b i t a l, i n i c d o j e d zim e nji a k j e d ez na b r a ł z% j e g o k t ó r y c h o! n i e j e s t i s t o t! l u d z k!, p r zoe gk ro o- d u k i l k a j a b im ł e zk a t o w s z y s tm ku o- n a ł s i!ł,!ˆy e c i e n i e p o l e g a t y l k o n a s i e d zs ei -a ł c i e r p i e!. n i u wm c i e p ł y m d o m u M a m n a d z i e j!ł,!ˆ e a r g u m e n t y, k t ó r e p o d a U w a!ˆ a m,!ˆ e o b o j e p o s t! p i l i n i e r o z s! d nłi ae m o s t a t e c z n i e p r z e k o n a j! c h o c i a!ˆ n i e - t o c o i c h s p o t knaał lo e a ł o i m s i. k t ó r y c h z% w a s d o s ł u!ˆ n o!fl c i m o j e g o z d a -

15 n i a, b bo y c i e c z ł o w i e k i e m n i e z n a c z y s a m o s i!ł t e!ˆ p r z y k r y w a! s w o j e g o p r a w d z i w e - b y c i e, s a m o i s t n i e n i e, a l e w ł a n i e z a c h go o w a - j a, b o g d y b!ł d z i e m y z a k ł a d a! m a - n i e, j a k i e c z y n y r o b i m y c z y d o b r e, c z y zs łk!ł e. i n n i t o z a u w a!ˆ!. W i!ł k s z o!fl c i w s k a z a n y c h p o w y!ˆ e j b ł!ł d ó5w 9. C z ł o w i e k g d y p o p e ł n i b ł! d, t o m a j e s z c z e e g z a m i n a t o r z y n i e z a u w a!ˆ y l i ( p o t r z e c h e wg i- e l e l a t n a p r z e m y!fl l e n i e t e g o j a k s i!ł z a - z a m i n a t o r ó w t y l k o p r z y k ł a d y 4 8., 5 6., c5 7 h. o ; w a ł, c z y p o s t! p i ł. P o d r u g i e, w% u t w o - p o d w ó c h 4 3., 5 0., 5 2., 5 3., 5 4. ; p o j er dz ne y m p t B a l l a d y n a, m o!ˆ n a z n a l e!fl! i% z o , 4 7.,!ˆ a d e n w% p r z y k ł a d a c h : 4 4., b a4 c6 z. y!, j a k n i e k t ó r z y l u d z i e s i!ł z m i e n i a , 5 1., 5 5 ). M o!ˆ e t o o z n a c z a! b! d! i c h pj! r z. y -Z m i e n i a j! s i!ł c z a s a m i z% d n i a n a d z i e! z w o l e n i e n a u p o t o c z n i a n i e t e k s t u p i s a n ei% - t o z% b l a c h e g o p o w o d u. W% t y m u t w o - g o p r z e z u c z n i ó w, b! d! n i e r o z p o z n a w a n i e r z e w i d a!,!ˆ e n o s z e n i e m a s k i i% u k r y w a - p r z e z e g z a m i n a t o r ó w w a r t o!fl c i s t y l i s t y c z n ne ij e s i!ł p o d n i! n i c n i e d a, b o p r!ł d z e j c z y e l e m e n t ó w j!ł z y k o w y c h, a% z a t e m z a s a d n i c z y p ó! n i e j z% r ó!ˆ n y c h p o w o d ó w p o k a!ˆ e m y b r a k w i e d z y o% n o r m i e w s p ó ł c z e s n e g o j!ł z y k a k i m n a p r a w d!ł j e s t e!fl m y i% m o!ˆ e t o m i e! p i s a n e g o. J e!fl l i b y t a d i a g n o z a s i!ł p o t w i e rndize i -o d w r a c a l n e s k u t k i. ł a, n a l e!ˆ y s i!ł m o c n o z a n i e p o k o i! P o t r z e c i e, w% u t w o r z e p t. I l i a d a g d z i e e w i - W a r t o t e!ˆ z w r ó c i! u w a g!ł n a t o,!ˆ e e g z a m id -e n t n i e w i d a!,!ˆ e c z a s a m i n a p r a w d!ł z ł y n a t o r z y r ó!ˆ n i e t r a k t o w a l i z d a n i a, w% k t ó r yc cz h ł o w i e k, a% p o t r a f i u l e c i% w y b a c z y!. N a w e t w y s t! p i ł o k i l k a u s t e r e k. W% p r z y k ł a d z i e 5n a6 j. g o r s z a k r z y w d a w y!ˆ! d z o n a c z ł o w i e k o - j e d e n z% e g z a m i n a t o r ó w c a ł y f r a g m e n t p o -w i, p o t r a f i o d m i e n i! c z ł o w i e k a. t r a k t o w a ł j a k j e d e n b ł! d j!ł z y k o w y, i n n y o z n a c z y ł w a d l i w e m i e j s c a n a s t!ł p u j! c o 6: 1. D w i e r o d z i n y k ł u c i ł y s i!ł o% m u r p o s t a w i o - n y p o m i!ł d z y n i m i. P r z e z c a ł e z a m i e s z a - [ ] b y ł y w ł a!fl c i c i e l w i o s k i, k t ó r y j u!ˆ n i e!ˆ y j e n i e o j c o w i e n i e z w r a c a l i u w a g i n a w ł a - zm3 l a t a zk a r z y w d y j a k i e p o p e ł n i ł, e k a r a ł s n e d z i e c i, k t ó r e s i!ł k o c h a ł y. C a ł a k ł ó t - b i e d n y c h l u d z i, k t ó r z y n i e m i e l i n i c d o j e - n i a z a b r a n i a ł a k o c h a n k o m s i!ł r a z e m d z e n i a im j a k j e d e n z a bz% r aj ł e g o o g r o d u k i l k a s p o t y k a!, g d y!ˆ i c h o j c o w i e b y l i w r o g a - j a b ł e k i% z a t o w s z y s t k o m u s i a ł c i e r p i e!. m i. P o d k o n i e c k s i!!ˆ k i k o c h a n k o m u d a - j e s i!ł p r z e c h y t r z y! r o d z i c ó w i% p o g o d z i! t r z e c i z a!fl w% t e n s p o s ó b : i c h r a z e m. O s o b i!fl c i e u w a!ˆ a m,!ˆ e c a ł e z a m i e s z a n i e n i e b y ł o p o t r z e b n e. [ ] b y ł y w ł a!fl c i c i e l w i o s k i, k t ó r y j u!ˆ n i e!ˆ y j e z% 3 l a t a z a k r z y w d y jp ao kp ie e ł n i ł, k ea r a ł T e g o t y p u u s t e r k i j e!fl l i b y ł y z a u w a!ˆ a n e b i e d n y c h l u d z i, k t ó r z y n i e m i e l i n i c d o pjrez- e z e g z a m i n a t o r ó w n a j c z!ł!fl c i e j b y ł y t r a k - d z e n i a im j a kj e d e n z a b r a ł z% j e g o o g r o d u k i l k ta o w a n e ł! c z n i e j a k o j e d e n b ł! d ( c h o! w% i s t o - j a b ł e k im z a w ts oz y s t k o m u s i a ł c i e r p i e!. c i e n a d e f e k t t e k s t u s k ł a d a s i!ł k i l k a z j a w i s k ). U p o t o c z n i e n i e w y w o d ó w u c z n i o w s k i c h B łł d y f r a z e o l o g i c z n e w% s k r a j n y c h w y p a d k a c h w y w o ł a ł o e f e k t k o - m i c z n y, s p o w o d o w a ł o b e ł k o t l i w o!fl! w y w oj-a k o b ł!ł d y f r a z e o l o g i c z n e w% a n a l i z o w a n y c h d u, n p. : p r a c a c h t r a k t o w a ł y!fl m y z a b u r z e n i a s t r u k t u - r y i% w a r u n k ó w s e m a n t y c z n y c h o r a z f o r m a l C z ł o w i e k, j a k c z ł o w i e k, m o!ˆ e b y! n yrcó!ˆ h - w ł a!fl c i w e g o u!ˆ y c i a f r a z e o l o g i z m ó w n y r a z g o r s z y, r a z l e p s z y. N i e p o w% i nw! n o s k i m s e n s i e, t j. f r a z e o l o g i z m ó w w% r o -

16 D [ N W [ c _ W M, H! O U M z u m i e n i u A n d r z e j a M a r i i L e w i c k i e g o : j e rd o- z w i j a j! c e ( w p o n i!ˆ s z y m p r z y k ł a d z i e w y - n o s t e k n i e c i! g ł y c h, o% g l o b a l n y m z n a c z e ns it! u p i ł a j e d n o c z e!fl n i e i n n o w a c j a r e g u l u j! - i% s t a ł e j s t r u k t u r z e, u t r w a l o n y c h w% s y s tc ea m) i, e n p. : p o l s z c z y z n y ( p o r. L e w i c k i, P a j d z i! s k a i% R e - j a k o w a, , s. 6 ). T a k r o z u m i a n e f r a6z5 e. o lmo o-i m z d a n i e m, b y! c z ł o w i e k i e m, o z n a - g i z m y z% g r u b s z a o d p o w i a d a j! t y m j e d n o s t -c z a!ˆ e b y b y! t a k i m j a k i m s i!ł u r o d z i l i - k o m j!ł z y k a, k t ó r e w% k l a s y f i k a c j i S t a n i s ł!fla mw y a i% z o s t a l i w y c h o w a n i. M u swiymj y «S k o r u p k i r e p r e z e n t o w a ł y g r u p!ł z w i! z k ó w n a p o ' d n e g o c z ł o w i e ki% oag a r n i t e g ob y s t a ł y c h ( p o r. S k o r u p k a, ). Z a b u r z e n ci ia e s z y ł o t o i n n y c h i% r o d z i c ó w. S k o r u p k o w s k i c h z w i! z k ó w t z w. ł! c z l i w y c h i% l u! n y c h t r a k t o w a ł y!fl m y z w y k l e j a k o z a b up -o p r a w n i e : w y j «n a l u d z i l u b n i e f r a z e - r z e n i e ł! c z l i w o!fl c i l e k s y k a l n o - s e m a n t y c z n oe lj o. g i c z n i e s : t a«s i p o r z' d n y m c z ł o w i e. k i e m N a p o t r z e b y n a s z e g o o p i s u j a k o b ł!ł d y f r a z e - o l o g i c z n e t r a k t o w a ł y!fl m y r ó w n i e!ˆ z a b u rtze eg -o t y p u b ł!ł d y f r a z e o l o g i c z n e, n a j b a r d z i e j n i a s t r u k t u r y i% s e m a n t y c z n y c h o r a z f o wr my ra al z- i s t e i% ł a t w e d o o d n o t o w a n i a, b y ł y z a z w y - n y c h w a r u n k ó w w ł a!fl c i w e g o u!ˆ y c i a p r z cy z- a j z a u w a!ˆ a n e p r z e z d w ó c h l u b t r z e c h e g z a - s ł ó w c z y l i j e d n o s t e k o% w ł a!fl c i w o!fl c i a cm h i n pa to o- r ó w. G o r z e j b y ł o z% r o z p o z n a w a n i e m t a - d o b n y c h d o w ł a!fl c i w o!fl c i w! s k o r o z u m i ka i- c h w y k o l e j e! f r a z e o l o g i c z n y c h, k t ó r e p o l e g a - n y c h f r a z e o l o g i z m ó w. ł y n a u!ˆ y c i u w% n i e w ł a!fl c i w y m k o n t e k!fl c i e, z w y - k l e z% p o w o d u p r z y p i s a n i a z w i! z k o w i f r a z e - B ł!ł d ó w f r a z e o l o g i c z n y c h w% p r z y j!ł toy lm o g i c z n e m u z ł e g o z n a c z e n i a a l b o z a b u r z e n i a p r z e z n a s z n a c z e n i u z n a l a z ł y!fl m y w% p r a cł! a c zh l i w o!fl c i z e w n!ł t r z n e j f r a z e o l o g i z m u, n p. : u c z n i o w s k i c h s t o s u n k o w o n i e w i e l e. G ł ó w - n i e b y ł y t o i n n o w a c j e : 6 6.! y c i e b y w a c z a s e m b a r d z o b r u t a l n e, a l e m y n i e m o!ˆ e m y s i!ł p o d d a w a! i% z a w s z e w y m i e n i a j! c e, n p. : m u s i m y s t a n'«t w a r z' wm t w a r z zm p r o b l e - m a m i a% w y j d z i e m y j a k o z w y c i!ł z c y! 6 2. M o n a r c h a t e g o p a! s t zw a p l' t a ł s i w e w ł a s n e s i d ł a. Z w i! z e k s t a n'«zm c z y m t w a r z' wm t w a r z o z n a c z a b e z p o!fl r e d n i o, b l i s k o z e t k n!! s i!ł P o p r a w n i e : w p a «wm s i d. ł a z% c z y m!fl, n p. z% n i e b e z p i e c z e! s t w e m i% n i e m o!ˆ e b y! u!ˆ y w a n y w% o d n i e s i e n i u d o s y t u - k o n t a m i n u j! c e, n p. : a c j i p r z e w i d y w a n y c h i% p l a n o w a n y c h ; w% t a - k i c h s y t u a c j a c h n a o k r e!fl l e n i e k o n i e c z n o!fl c i 6 3. G ł ó w n a b o h a t e r k a t e j k s i!!ˆ k i z r o b pi rł za e z w y c i!ł!ˆ e n i a c z e k a j! c y c h t r u d n o!fl c i w ł a - w s z y s t k o b y d o p i'«s w e g o c e l u.!fl c i w y j e s t f r a z e o l o sg ti az wm i«c z e m u c z. o ł a P o p r a w n i e : d o p i'«s w e gl o u b d o p i'«c e l u. T e g o t y p u z a b u r z e! f r a z e o l o g i c z n y c h e g z a - m i n a t o r z y w% z a s a d z i e w% o g ó l e n i e z a u w a!ˆ a l i, 6 4. B y! c z ł o w i e k i e m w% t y m w y p a d k u o z npa o- d o b n i e j a k d e k o n s t r u k c j i z w i! z k ó w f r a z e - c z a s ł u y«p o m o c n' d ł o n i' i n n yl mu - o l o g i c z n y c h ( i p r z y s ł ó w ) o r a z s t o s o w a n i a n o - d z i o m p o t r z e b u j! c y m p o m o c y. w y c h k a l k f r a z e o l o g i c z n y c h, n p. : P o p r a w n i e : s ł u y«p o m o c', w y c i' g n'«p o - m o c n' d ł o P o d s u m o w u j! c, b y! c z ł o w i e k i e m z n a - c z y n i e r o b i«k o m u t e g o, c o t o b i e n i e m i ł e

17 D e k o n s t r u k c j a p r z y s ł o w in a i : e r ó b d r u g i e - m u, c o t o b i e n i e. m i ł e 6 8. Z a c z ł o w i e k a u z n a n y m o e b y«, tketno [ ] D e k o n s t r u k c j a f r a z e o l o g i zbmy«u c z ł o w i e - k i e m. u ł a m e k s e k u n d y n i e z a s t a n a w i a m y s i!ł, 6 9. [ ] a b y w% p e ł n i d o z n a! c z ł o w i e c z e! s t w a, j a k b y!fl m y s i!ł c z u l i t a k i e j s y t u a c j i. n i c c o l u d z k i e n i e m o e b y«n a m o b c e 7 7. [ ] p o d d a n i n i e m o g! l u b n i e c h c! p o - D e k o n s t r u k c j a c y t a t u z% T e r e n c j cu zs zł oa -: m ó c s w e m u p a n u, p o n i e w a!ˆ o n z a!ˆ y - w i e k i e m j e s t e m im n i c, c o l u d z k i e, n i e j e s t mc i i a z u p e ł n i e n i e z w r a c a ł u w a g i n a i c h o b c e. k r z y w d!ł i% n i e z a w r a c a ł s o b i e g łio cw h y b ó l e m O s t a t n i m, a l e n i e n a j g o r sa zr yg mu m e n - t e m j e s t z a c h o w a n i e E b e n e z e r a S c r o u gt e g a o r o d z a j u b ł!ł d y r ó w n i e!ˆ r z a d k o b y ł y r o z - z% O p o w i e!fl c i W i g i l i j n e j C z!ł s t o b ł!ł d y w% u!ˆ y c i u f r a z e o l o g i z m ó w m i a - ł y c h a r a k t e r s t y l i s t y c z n y, t z n. p o l e g a ł y n a n i e u z a s a d n i o n y m u!ˆ y c i u p o t o c z n y c h z w i! z - k ó w f r a z e o l o g i c z n y c h, j a k n p. : 7 5. Z a b i ł j!,!ˆ e b y p o kat zo a! t, u r z' d z[ i] 7 6. W y r z! d z a j! c i n n y m k r z y w d!ł a n, i p r z e z p o z n a w a n e p r z e z e g z a m i n a t o r ó w. K a l k a f r a z e o l o g i z ml u a s t b u t n o t. l e a s t W a r t o s i!ł z a s t a n o w i!, d l a c z e g o t y l k o j e d e n t y p z a b u r z e! w% u!ˆ y c i u z w i! z k ó w f r a z e o l o - C i e k a w y m s p o s o b e m d e k o n s t r u k c j i f r a z ge i- c z n y c h b y ł z g o d n i e o d n o t o w y w a n y. P r z y - o l o g i z m u j e s t t r a k t o w a n i e g o j a k o k o l co zk ay cn j i m o!ˆ n a u p a t r y w a! w% w y r a z i s t o!fl c i t z w. n i e s f r a z e o l o g i z o w a n e j i% i n f o r m o w a n i e o% i n cn eo -w a c j i f r a z e o l o g i c z n y c h m o d y f i k u j! c y c h s z e o k r e!fl l a n e j j a k o g l o b a l n o!fl! z n a c z( ce zn yi la i n p. k o n t a m i n u j! c y c h, r o z w i j a j! c y c h, z a p o m o c! d o p o w i e d z e n i a, n p. : r e g u l u j! c y c h ) l u b w% b r a k u w r a!ˆ l i w o!fl c i e g - z a m i n a t o r ó w n a w a r u n k i w ł a!fl c i w e g o s t o [ ] b y c i e c z ł o w i e k iwm e m p r z e n o n y m, s o w a n i a t e j c z!ł!fl c i l e k s y k i. N i e m o!ˆ n a c h y b a u l o t n y m z n a c z e n i u [ ] w i d z i e! p o w o d ó w t a k i c h w y b i ó r c z y c h o c e n w% p r z y z w a l a n i u e g z a m i n a t o r ó w n a u p o t o c z W i d m o [ ] m u s i b y«z w y k ł y m c z ł o w i e -n i a n i e p r z e z u c z n i ó w j!ł z y k a w y p r a c o w a! : k i e m, wm f i z y c z n y s p [ o s] ó b w% j!ł z y k u p o t o c z n y m, m ó w i o n y m, w y s t!ł p u - j! b o w i e m w s z y s t k i e o p i s a n e t u w y k o l e j e D z i a d y o d n o s z! s i!ł b y dc o i a c z ł o w i e -n i a f r a z e o l o g i c z n e, a% j e d n a k e g z a m i n a t o r z y k i e m wm u l o t n y s p o. s ó b k w e s t i o n o w a l i t y l k o i c h c z!ł!fl! D z i a d y o d n o s z! s i!ł b y dc o i a c z ł o w i e -B łł d y s k ł a d n i o w e k i e m wm p r z e n o n y s p o. s ó b T r u d n o!fl c i w% r o z p o z n a n i u i% o c e n i e b ł!ł - T u d o d a t k o w o p o w s t a ł w t ó r n y z w i! z e k s k ł a d n i o w y : n i e w i a d o m o, c z y u c z n i o - d ó w j!ł z y k o w y c h d o t y c z! r ó w n i e!ˆ a% m o!ˆ e p r z e d e w s z y s t k i m b ł!ł d ó w s k ł a d n i o w y c h. w i c h o d z i ł o o% b y c i e c z ł o w i e k i e m w% u l o t n y U, m i e j!ł t n o!fl c i p o s ł u g i w a n i a s i!ł r ó!ˆ n y m i p r z e n o!fl n y s p o s ó b, c z y Dtz e!ˆ i a d y o d n o s z! k o n s t r u k c j a m i s k ł a d n i o w y m i, f o r m u ł o w a - s i!ł d o b y c i a c z ł o w i e k i e m w% u l o t n y, p r z e n on-i a s! d ó w i% p r z e k a z y w a n i a i c h z a p o m o c!!fl n y s p o s ó b. p o p r a w n i e s k o n s t r u o w a n y c h z d a! n a b y w a -

18 D [ N W [ c _ W M, H! O U M n e s! n a w c z e!fl n i e j s z y c h e t a p a c h k s z t a łucceznnii a o, w s k i c h, z w r a c a u w a g!ł n a z r ó!ˆ n i c o w a - a l e d o s k o n a l i s i!ł j e p r z e d e w s z y s t k i m nw% i e g i ms -k ł a d n i o w e p o s z c z e g ó l n y c h o d m i a n p o l - n a z j u m, a% s p r a w d z a m. i n. w% r o z p r a w c e psozdc-z y z n y, z w ł a s z c z a r ó!ˆ n i c e p o m i!ł d z y s k ł a d - c z a s e g z a m i n u g i m n a z j a l n e g o. J!ł z y k nr i! o z - j!ł z y k a m ó w i o n e g o i% j!ł z y k a p i s a n e g o : p r a w k i, c z y s z e r z e j : j!ł z y k t e k s t ó w a r g u m e n - t a c y j n y c h, c h a r a k t e r y z u j e s i!ł n i e t y l k o W is ep lee - b ł!ł d ó w u c z n i o w s k i c h t o z a p i s a n e c y f i c z n y m s ł o w n i c t w e m ( m. i n. w y r a z y a b s -k o n s t r u k c j e m ó w i o n e, t a k i e, k t ó r e w% p o - t r a k c y j n e, w y r a!ˆ e n i a m o d a l n e s ł u!ˆ! c e p o dt -o c z n e j r o z m o w i e b y ł y b y c a ł k o w i c i e d o - k r e!fl l e n i u s t a n o w i s k a n a d a w c y, w y z n a c z -p u s z c z a l n e. P o j a w i e n i e s i!ł i c h w% w y p r a c o - n i k i s p ó j n o!fl c i t e k s t u p o r z! d k u j! c e w y w ówd a n i a c h t ł u m a c z y s i!ł t y m,!ˆ e u c z e! o p a - i% u w y d a t n i a j! c e s t o s u n k i m y!fl l o w e j ł! c z n o!fln co i w u j e p r z e d e w s z y s t k i m s k ł a d n i!ł j!ł z y k a m i!ł d z y c z ł o n a m i w y p o w i e d z i ), a l e p r z e d e m ó w i o n e g o, k t ó r a j e s t z n a c z n i e s w o b o d - w s z y s t k i m s k ł a d n i!, k t ó r a n a z y w a n a b y w a n i e j s z a i% w k t ó r e j c a ł k o w i c i e d o p u s z c z a l - a r g u m e n t a c y j n!. J e j c e c h y r o z p o z n a w c z e t o n e : s! z j a w i s k a u z n a w a n e z a p o w a!ˆ n e b ł!ł - l i c z n e w y s t!ł p o w a n i e z d a! p o d r z!ł d n i e z ł o d-y w% j!ł z y k u p i s a n y m. W y p a d k i z b y t s w o -!ˆ o n y c h ( t a k!ˆ e w i e l o k r o t n i e ), z w ł a s z c z a s kb uo td -n e j s k ł a d n i w% t e k!fl c i e p i s a n y m u z n a! k o w y c h, p r z y c z y n o w y c h i% c e l o w y c h, c z!ł s t ta r z e b a p r z e d e w s z y s t k i m z a p o w s t a ł e p o d o b e c n o!fl! z d a! p y t a j! c y c h w% p o c z! t k o w y c h w p ł y w e m j!ł z y k a m ó w i o n e g o, t a k j a k w p ł y - p a r t i a c h t e k s t u, w y s t!ł p o w a n i e s k ł a d n i p r wz ey m - j!ł z y k a p i s a n e g o t ł u m a c z y s i!ł n i e t y p o - t o c z e n i a z w i! z a n e z% c y t a t a m i, k t ó r y c h wz e a, - d y s c y p l i n o w a n e t e k s t y m ó w i o n e ( S a l o - d a n i e m j e s t w z m o c n i e n i e i% u w i a r y g o d n i e -n i, , ). n i e a r g u m e n t ó w, c z y w y n i k a j! c y z% u w a r u n - k o w a! s t y l i s t y c z n y c h ( w r o z p r a w k a c h d o mw yi k- o l e j e n i a t e g o r o d z a j u l i c z n i e w y s t!ł p u - n u j e s t y l n a u k o w y ) b r a k w y k r z y k n i e!, zj! d a! w% a n a l i z o w a n y c h r o z p r a w k a c h, a l e n i e u r w a n y c h, r ó w n o w a!ˆ n i k ó w z d a!. Z b u d o -z a w s z e s! o z n a c z a n e p r z e z e g z a m i n a t o r ó w w a n i e w ł a!fl c i w e j k o n s t r u k c j i s k ł a d n i oj wa ek j o, b ł!ł d 8 : y k t ó r a o d d a ł a b y p o m y!fl l a n e s e n s y, j e s t n a j - t r u d n i e j s z y m m o m e n t e m w% t w o r z e n i u w y T e g o n i e w i e m y, a l e w i e m y, e wm s y t u a c j i p o w i e d z i p i s e m n e j z w ł a s z c z a w y p o w i e d z i wm j a k i e j z n a l a z ł s i K r u k k o m p l e t n i e n i e a r g u m e n t a c y j n e j. T o t u t a j p o w s t a j! b ł!ł d y p o s t a w i ł s i o g r o. d n i k ( U d z i k, , s ) D l a t e gmo u s i m y z a c z'«b y«l u d. m i O c e n a s k ł a d n i w% t e k s t a c h u c z n i o w s k i c h p o - z w a l a w n i o s k o w a! o% p o z i o m i e u m i e j!ł t n o!fl8 c0 i. P o d r u g ib e y c i e t' p o s t a c i' m o e o z n a - l o g i c z n e g o m y!fl l e n i a, d l a t e g o t!ł k a t e g o r i!ł cbzł!ł a«- b y«o s o b' d o. b r' d ó w j!ł z y k o w y c h m o!ˆ n a u z n a! z a s z c z e g ó l - n i e d i a g n o s t y c z n!. B ł!ł d y s k ł a d n i o w e w!fl P ir eó rd w s z e z% p o d a n y c h z d a! w s z y s c y e g z a m i - w y k o l e j e! i n n e g o t y p u w% t e k s t a c h a n a ln ia zt o -r z y o c e n i l i z g o d n i e j a k o n i e p o p r a w n e. w a n y c h r o z p r a w e k p o j a w i a j! s i!ł n a j l i c W% z n ik eoj l. e j n y c h d w ó c h p r z y k ł a d a c h, d l a k t ó - P o z a n i s k i m p o z i o m e m!fl w i a d o m o!fl c i u c z n i ó w r y c h c h a r a k t e r y s t y c z n e j e s t n a g r o m a d z e n i e 7 w% t y m z a k r e s i em a j! o n e! r ó d ł o w% s y s t e m i e cj!ł z a-s o w n i k ó w d o p u s z c z a l n e w% j!ł z y k u m ó - z y k o w y m. Z y g m u n t S a l o n i, p o s z u k u j! c p r z y - 8 c z y n n i e d o s t a t k ó w s k ł a d n i o w y c h w% t e k s t a c W% h c y t o w a n y m m a t e r i a l e! r ó d ł o w y m p o z a o m ó w i o n y - m i b ł!ł d a m i s k ł a d n i o w y m i w y s t!ł p u j! t a k!ˆ e p o m i n i!ł - 7 D o n a j s ł a b i e j o p a n o w a n y c h p r z e z u c z n i ó w u m i etj!ł e tw% - a n a l i z i e u s t e r k i i% w y k o l e j e n i a j!ł z y k o w e : l e k s y k a l - n o!fl c i n a l e!ˆ! u m i e j!ł t n o!fl c i w% z a k r e s i e s k ł a d n i ( p o r n. e, S yf nloe -k s y j n e, s t y l i s t y c z n e c z y z w i! z a n e z% ł! c z l i w o!fl c i p o - w i e c, , s ). s z c z e g ó l n y c h w y r a z ó w i% k o n s t r u k c j i.

19 w i o n y m, a l e b u d z! c e z a s t r z e!ˆ e n i a w% w y m a - z% t e g o k o r z y s t a! b o p u! n i e j n i e b!ł d z i e g a j! c y m w i!ł k s z e j s t a r a n n o!fl c i t e k!fl c i e p i ls ia t- o!fl c i n a d u s z!ł o s o b y k t ó r e l u b i! n i e - n y m, o c e n y b y ł y r o z b i e!ˆ n e : d w ó c h e g z a m i - b o, J e z u s a, c h o d z! d o k o!fl c i o ł a s! k a t o - n a t o r ó w u z n a ł o,!ˆ e o b y d w i e c y t o w a n e k o n - l i k a m i n a z y w a j! s i!ł B r a! m i, C z ł o w i e - s t r u k c j e s! p o p r a w n e, t r z e c i p o t r a k t o w a ł k ajme i ( l u d! m i ). j a k o b ł!ł d y P o d s u m o w u j! c p o w y!ˆ s z e a r g u m e n - P r z y c z y n! c z!ł s t o p o p e ł n i a n y c h b ł!ł d ó w s k ł a t- y, z% c a ł! p e w n o!fl c i! s t w i e r d z a m,!ˆ e b y! d n i o w y c h j e s t w e d ł u g S a l o n i e g o t a k!ˆ e b oc- z ł o w i e k i e m t o z n a c z y n i e o d z n a c z a! s i!ł g a t a s y n o n i m i k a s k ł a d n i o w a, k t ó r a s p r z y jg a n i e w e m, z ł e m, o k r u c i e! s t w e m, a% w% w y - p o w s t a w a n i u p o m y ł e k, t a k i c h j a k k o n t a m i - m a g a j! c e j t e g o s y t u a c j i w a l c z y! w% o b r o - n a c j e. A b y b u d o w a! p o p r a w n e k o n s t r u k c j e n i e i d e a ł ó w, w a r t o!fl c i, n i e p o z o s t a w i a! s y n t a k t y c z n e, u c z e! m u s i o p a n o w a! l i c z n e s p r a w y w a!ˆ n e j s a m e j s o b i e, b o j e!fl l i t a k i% z r ó!ˆ n i c o w a n e z a s a d y, d o t y c z! c e n p. r e k uc cj zi y n i m y, s k r z y w d z i m y w i e l u l u d z i, p o s z c z e g ó l n y c h c z a s o w n i k ó w i% p r z y m i o t n i - k t ó r y c h d o t y c z y! b!ł d z i e n a s z a d e c y z j a k ó w ( S a l o n i, ). T r u d n o!fl c i s p r a w i a t a k!ˆ o%e d z i a ł a n i u l u b n i e, j a k!ˆ o ł n i e r z e k t ó r z y t w o r z e n i e s k o m p l i k o w a n y c h w y p o w i e d z e! b u d o w a l i P o l s k!ł, m i e j s c e!ˆ y c i a P o l a k ó w. w i e l o k r o t n i e z ł o!ˆ o n y c h, k t ó r e o d z w i e r c i e d l a - j! a b s t r a k c y j n y t o k r o z u m o w a n i a u c z!mn wi io a- d c z! o n e o% k ł o p o t a c h a u t o r ó w z% w ł a!fl c i - w i e c z!ł s t o g u b i! s i!ł w e w ł a s n y m t e k!fl c i e w. y m r o z c z ł o n k o w a n i e m t e k s t u i% z a m k n i!ł - c i e m p o s z c z e g ó l n y c h m y!fl l i w% o b r!ł b i e k o l e j - T o, c o t r u d n e d l a u c z n i ó w, s p r a w i a k nł yo pc oh - z d a!. Z d a r z a j! s i!ł r ó w n i e!ˆ k o n s t r u k - t y t a k!ˆ e e g z a m i n a t o r o m. P r o b l e m e m n i e cj je e s t z b y t k r ó t k i e, k t ó r e s k ł a d n i o w o p r z y n a l e - j e d y n i e b r a k w i e d z y n a t e m a t n o r m y i% u!ˆ! m i ed- o z d a n i a p o p r z e d z a j! c e g o : j!ł t n o!fl c i r o z p o z n a w a n i a k o n s t r u k c j i z% n i! n i e - z g o d n y c h, a l e p r z e d e w s z y s t k i m b r a k w y 8r 3 a!. - W e d ł u g m n i e, b y! c z ł o w i e k i e m o z n a - n y c h g r a n i c m i!ł d z y z j a w i s k a m i s k ł a d n i o w y -c z a b y! i s t o t!!ˆ y j! c!. P o t r a f i! c! o d c z u - m i a% f l e k s y j n y m i l u b s t y l i s t y c z n y m i o r a z w a! c o r ó!ˆ n e u c z u c i a, m y!fl l e!, z d a w a! s o b i e k l u c z o w e w% p r z y p a d k u k r y t e r i ó w i l o!fl c i o w y c h s p r a w!ł s w o j e j p o s t a w y. s p o s ó b l i c z e n i a b ł!ł d ó w s k ł a d n i o w y c h. P o n i -!ˆ e j p r e z e n t u j e m y p r z y k ł a d y b ł!ł d ó w s k ł a d8n4 i. o -P o d r u g i e b y c i e t! p o s t a c i!, m o!ˆ e o z n a - w y c h p o p e ł n i a n y c h w% e g z a m i n a c y j n y c h r o z - c z a! b y! o s o b! d o b r! R e. a g u j' c' n a p r a w k a c h u c z n i o w s k i c h w r a z z% k o m e n t a r z e m l u d z k i e z ł o. d o t y c z! c y m o c e n e g z a m i n a t o r ó w. N i e m a w! t p l i w o!fl c i,!ˆ e c y t o w a n e p r z y k ł a d y P o t o k i s k ł a d n i o w e n a l e!ˆ y z a l i c z y! d o n i e p o p r a w n y c h. Z a s a d n i - c z y p r o b l e m w% o c e n i e k o n s t r u k c j i t e g o t y p u W a n a l i z o w a n y m m a t e r i a l e p o j a w i a j! ps oi!ł l e g a j e d n a k n a t r u d n o!fl c i w% o s z a c o w a n i u c z!ł s t o r o z b u d o w a n e, w i e l o p r e d y k a t o wl e i c z b y b ł!ł d ó w p o p e ł n i o n y c h w% r a m a c h j e d n e - k o n s t r u k c j e s k ł a d n i o w e, w% k t ó r y c h a u t og ro z wy, y p o w i e d z e n i a. W% p r z y k ł a d z i e 8 1. p i e r w - p o d!!ˆ a j! c z a s w o i m i m y!fl l a m i, k s z t a łstzuy j! e g z a m i n a t o r w s k a z a ł 4 b ł!ł d y j!ł z y k o w e, t e k s t w% p o s t a c i n i e u s t r u k t u r y z o w a n e g o d rzu ag-i 0, t r z e c i 3 b ł!ł d y. D l a p r z y k ł a d u 8 2. p i s u s t r u m i e n i a!fl w i a d o m o!fl c i : l i c z b y w s k a z a n y c h b ł!ł d ó w w y n i o s ł y o d p o - w i e d n i o : 2, 3 i% 5. B i o r! c p o d u w a g!ł z a s t o s o B y! c z ł o w i e k i e m t o n i c i n n e g o j a wk a np e o - k r y t e r i a o c e n y, a u t o r z y p r z y w o ł a n y c h s i a d a! d u s z!ł, r o z u m i% s e r c e t rrzo ez bp a r a w e k n a p o d s t a w i e w s k a z a n e g o f r a g -

20 D [ N W [ c _ W M, H! O U M m e n t u, o t r z y m a l i b y w% z a l e!ˆ n o!fl c i o d 9t 0 e. gno i, e k t ó r z y z a c h o w u j! s i!ł z ł o!fl l i w i e w o b e c k t o s p r a w d z a ł i c h p r a c e 0, 1 l u b 2 p u n ik ct h y, p o n i e w a!ˆ n i e z d a j! s o b i e js ap rk a w!ł, c o o z n a c z a,!ˆ e p r z y p o r z! d k o w a n i e p r a c y d o t o b y«w i d m e m, k t ó r e p r olsei c, z n i k t m u j e d n e g o z% t r z e c h p o z i o m ó w w% z a k r e s i e o c e n- i e d a j e p o m o c y im o d p y c. h a j e n y p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j j e s t t u c a ł k o w i c i e u z n a n i o w e. W a r t o w i!ł c p o s t a w i! p y t a n i e, 9 1 j. azk a m i a s t z r o z u m i e«p r o b l e m K r u k a, t o j e s t l i c z y! t e g o r o d z a j u b ł!ł d y? Z a s a d a p o l e g a j! b rc a k j e d z e n i a im c i e r p i e n i e g ł o d u, ó w m - n a w y o d r!ł b n i a n i u m o!ˆ l i w y c h d o w y z n a c z e - c z y z n a s k a z a ł b i e d a k a n a c. h ł o s t n i a w y p o w i e d z e! s k ł a d o w y c h n i e s p r a w d z a s i!ł, p o n i e w a!ˆ p o d z i a ł z a w s z e o p a r t y b!ł P rdzzyite o c z o n e p r z y k ł a d y p o z w a l a j! z a u w a - n a s u b i e k t y w n y c h p r z e s ł a n k a c h.!ˆ y!,!ˆ e n i e u z a s a d n i o n e u!ˆ y c i e e l i p s y w% s p o s ó b o c z y w i s t y z a b u r z a l o g i k!ł w y p o w i e d z i i% p o w o - N i e z a m i e r z o n e s k r ó t y i e l i p s y d u j e,!ˆ e s! d y p r z e s t a j! b y! j e d n o z n a c z n e. N i e - s t e t y w% o c e n i e o m a w i a n e g o z j a w i s k a e g z a m i - E l i p s y p o l e g a j! c e n a p o m i n i!ł c i u w% s t r u knta ut ro zr e z y n i e s! z g o d n i. T y l k o w% t r z e c h p r z y - z d a n i a e l e m e n t ó w, k t ó r e n i e s! k o n i e c z pn ae d kd ao c h s p o!fl r ó d w s k a z a n y c h w y!ˆ e j ( 8 5., 8 6., z r o z u m i e n i a t r e!fl c i l u b k t ó r e m o!ˆ n a u z n a! 8 7. ) z a w s z y s c y s p r a w d z a j! c y z a l i c z y l i k o n s t r u k - z b!ł d n e z e w z g l!ł d u n a m o!ˆ l i w o!fl! o d n i e s i ec nj ie a z% e l i p s! d o b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h ( n a l e!ˆ y j e d - b a d a n e g o t e k s t u d o w a r u n k ó w u!ˆ y c i a b!nd! a k z w r ó c i! u w a g!ł,!ˆ e p r z y k ł a d y t e p o c h o d z! s c h e m a t u f o r m a l n o s y n t a k t y c z n e g o ( p o r. z% P o -t e j s a m e j p r a c y, k t ó r a o c e n i a n a b y ł a p r z e z l a! s k i, ), s! u!ˆ y t e c z n y m i% o c z y w i s tty ym c h z as-a m y c h t r z e c h e g z a m i n a t o r ó w ). b i e g i e m j!ł z y k o w y m, a l e n i e w ł a!fl c i w i e u!ˆ y t e p r z y c z y n i a j! s i!ł d o p o w s t a n i a b ł!ł d ó w S ks kr ła ac -a n i e w y p o w i e d z i w i!!ˆ e s i!ł t a k!ˆ e z% u!ˆ y - d n i o w y c h, t a k i c h j a k p r z y t o c z o n e p o n i!ˆ ecj i: e m k o n s t r u k c j i z% g e r u n d i u m p e ł n i! c y m r o l!ł w y r a z u n a d r z!ł d n e g o w% f u n k c j i z d a! 8 5. M o i m p i e r w s z y m a r g u m e n t e m j e s t tpo o, d r z!ł d n y c h : e j a k c h c e s i b y«c z ł o w i e k i e m, k t ó r y j e s t g o d n y p o c h w a ł y, c z y l i n i e k r a d n i e 9, 2. n ib e y! c z ł o w i e k i e m t o z n a c z y [ ] n i e u c i e - o s z u k u j e. k a! s i!ł d o p r z e m o c y b e z i s t o t n e g o p o w o - d u, j a k b r o n i e n i e w a n y c h w a r, t oi dc ei i, 8 6. J e!ˆ e l i c z ł o w i e k z ł a m i!ł r e g u ł!ł s p o k o jsnp er-a w n a d r z!ł d n y c h. g o!ˆ y c i a, n i e p o w i n i e n n a z y w a! s i e b i e c z ł o w i e k i e m g o d n e g o p o c h w a łt y. r e - J a k s y g n a l i z u j e S a l o n i b ł!ł d y t e g o r o d z a j u g u ł m o n a z ł a m a«n p. : k r a d z i e, r op zo bt ow -i e r d z a j! o b e c n! w e w s p ó ł c z e s n e j p o l - j e, z a b u j s t. w a s z c z y! n i e t e n d e n c j!ł d o u!ˆ y w a n i a c z ł o n ó w n o m i n a l n y c h z a m i a s t w e r b a l n y c h ( S a l o n i, 8 7. N i e t y l k o m o e m y n a z w a«k o g o c z ł o w1i9e7-1 ). W% t y m p r z y p a d k u t y l k o d w ó c h e g z a - k i e m p o p r z e z c i a ł o l u b p o s t a«, a l e m icnh aytb oa r ó w u z n a ł o p r z y t o c z o n! w y p o w i e d! n a j b a r d z i e j p r z e z c z y n. i e n i a z a n i e p o p r a w n!, t r z e c i n i e z a z n a c z y ł l u b n i e z a u w a!ˆ y ł b ł!ł d u P a n n i e c h c i a ł s i!ł d z i e l i! z% n i k i m t y m c o m i a ł, n a w e t j a b ł k i e m zm k r u k. i e m B łł d y w z a k r e s i e z w i z k u z g o d y 8 9. WM w i e l u k s i' k a c h im n i e tm yo!ˆ l ke om y p o z n a! l u d z k! c h c i w o!fl!. W a n a l i z o w a n y c h p r a c a c h b a r d z o c z!ł - s t o z d a r z a j! s i!ł b ł!ł d y p o l e g a j! c e n a b r a k u

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14

W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14 l u t y 2 0 1 2 W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14 O d N a c z e l n y c h : F e r i e z a n a m i, z i m a s a m a n i e w i e, c z y c h c e n a m u p r z y k r z y!!ˆ

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org.

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org. T ł o h i s t o r y c z n Je e: d z e n i e, e n e r g i a i p r ar co a z w ó j n a u k i o ˆ y w i e n i u W p r o w a d z e n i e J a k o wy ł a n i a j c a s ił g a ł n a u k li o, g it am o pó ow

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo