Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania"

Transkrypt

1 E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej, zalecenia dla systemu egzaminacyjnego J O A N N A D O B K O W S K A *, A G A T A H!c C I A * A r t y k u ł p r z e d s t a w i a p r z y c z y n y t r u d n o!fl c i w o c e n i a n i u p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j p r a c p i s e m n y c h u c z n i ó w n a p r z y k ł a d z i e p r a c u c z n i o w s k i c h z bda id a gn ni oa z a k o m p e t e n c j i g i m n a z j a l i s t ó w P2r 0z 1y 1 c. z y n y t e m a j! c h a r a k t e r!fl c i!fl l e j!ł z y k o w y ( n p. n i e z a w s z e w i a d o m o, j a k k l a s y 4 k o w a! p e w n e z j a w i s k a t e k s t o w e ) l u b z e - w n!ł t r z n y ( n p. e g z a m i n a t o r z y r ó!ˆ n i e o c e n i a j! t e s a m e b ł!ł d y ). D e c y z j e e g z a m i n a t o r ó w s! t o tt-y m b a r d z i e j i s n e,!ˆ e p o d c z a s e g z a m i n u g i m n a z j a l n e g o s t o s u j e s i!ł s k a l!ł i l o!fl c i o w!, c o o z n a c z a,!ˆ e k n a o s t a t e c z n y w y n i u c z n i a m a w p ł y w l i c z b a w s k a z a n y c h p r z e z e g z a m i n a t o r a b ł!ł d ó w. A n a l i z a p r z e d s t a w i o n a w a r t y k u l e d o w o - d z i,!ˆ e j e s t t o r o z w i! z a n i e z a w o d n e. A b y p o p r a w i! o b e c n y w y s o c e n i e z a d o w a l a j! c y e - s t a n r z e c z y, n a l!ˆ y u ł a t w i! n a u c z y c i e l o m d o s k o n a l e n i e z a w o d o w e o r a z z m o d y 4 k o w a! s p o s ó b o c e n i a n i a w a r s t w y j!ł z y k o w e j p r a c u c z n i o w s k i c h p o d c z a s e g z a m i n ó w k o! c z! c y c h e t a p y e d u k a c y j n e. C e l e m a r t y k u ł u j e s t o p i s p r z y c z y n n ip e!fl r o - s i!ł d o p r z y k ł a d ó w z% i n n y c h u t w o r ó w l i - b l e m ó w w% o c e n i e p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k ot -e r a c k i c h. w e j p r a c p i s e m n y c h u c z n i ó w, s z c z e g ó l n i e p r a c e g z a m i n a c y j n y c h. M a t e r i a ł d o a n aalniazly i z o w a n e p r a c e z o s t a ł y w y b r a n e z e s t a n o w i ł y r o z p r a w k i z% p r ó b n e g o e g z a m iw nz u g l!ł d u n a d u!ˆ e r o z b i e!ˆ n o!fl c i u% p o s z c z e - g i m n a z j a l n e g o p r z e p r o w a d z o n e g o w% g r u dg-ó l n y c h e g z a m i n a t o r ó w w% o c e n i e p o p r a w - n i u r., k t ó r y c h t e m a t b r z m i a ł : n o!fl cc i o o r t o g r a f i c z n e j, i n t e r p u n k c y j n e j i% j!ł - w% k o n t e k!fl c ide z i a d ó w c z. Iz In a c z y b y«c z ł o - z y k o w e j ( r o z u m i a n e j j a k o p o p r a w n o!fl! l e k - w i e k i e m? R o z w a!ˆ p r o b l e m w% r o z p r a w c e. O ds- y k a l n a i% g r a m a t y c z n a ). W% d w ó c h g r u p a c h e g z a m i n a t o r ó w ( A i% B ) p o d d a n o p o t r ó j n e - m u s p r a w d z e n i u p o w y l o s o w a n y c h p r a c, c o d a ł o ł! c z n i e p o t r ó j n y c h s p r a w d z e!. A r t y k u ł p o w s t a ł n a p o d s t a w i e B a ddainaiga n o z a k o m p e - t e n c j i g i m n a z j a l i s2 t0 ó1 1 w p r z e p r o w a d z o n e g o w I n s t y t u c i e B a d a! E d u k a c y j n y c h. P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y j e s t p r z e z D o o b s e r w a c j i w% z a k r e s i e o c e n y p o p r a w n o - U n i!ł E u r o p e j s k! w r a m a c h E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o - ł e c z n e g o. A d r e s d o k o r e s p o n d e n c j i : J o a n n a D o b k o w s k a, A g a t a H! c i a, P r a c o w n i a J!ł z y k a P o l s k i e g o, I n s t y t u t B a d a! E d u k a c y j n y c h, u l. G ó r c z e w s k a 8, W a r s z a w a. A* d r ep s r a c o w n i a J!ł z y k a P o l s k i e g o, I n s t y t u t B a d a! E d u k a - e - m a i l : j. d o b k o w s k i b e. e d u. p l, a. h a c i i b e. e d u. p l c y j n y c h!fl c i j!ł z y k o w e j o r a z p o p r a w n o!fl c i z a p i s u ( o r t o -

2 Ł D [ N W [ c _ W M, H! O U M g r a f i a i% i n t e r p u n k c j a ) w ł! c z o n o t y l k o ttee r pru on zk -c y j n y c( h b d w. ). R a p o r t z% t e g o b a d a n i a p r a w k i, w% k t ó r y c h o c e n a z a t r e!fl! b y ł a w swky!ˆ a z-u j e n i e p o k o j! c o n i s k! z g o d n o!fl! p u n k - s z a n i!ˆ 0 p u n k t ó w ( 0 p u n k t ó w o z n a c zt oa w- a n i a p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k a i% z a p i s u. ł o b r a k p r a c y l u b p r a c!ł n i e n a t e m a t ). E g z a - m i n a t o r z y w% k a r c i e o c e n y p r a c y w p i s y w a lsi k a l a p o p r a w n o!fl c i z a p i s u d a w a ł a e g z a m i - l i c z b!ł z n a l e z i o n y c h b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h ( dno a t o r o m d u!ˆ o s w o b o d y. N i e m u s i e l i l i c z y! k t ó r y c h z a l i c z a n o b ł!ł d y g r a m a t y c z n e i% l be ł!ł k -d ó w o r t o g r a 4 c z n y c h i% i n t e r p u n k c y j n y c h, s y k a l n e ) o r a z o d r!ł b n i e o r t o g r a f i c z n yl ce ch z j e d y n i e w a!ˆ y! j e, c z y l i r o z r ó!ˆ n i a! b ł!ł - i% i n t e r p u n k c y j n y c h. Ł! c z n i e d l a p r a c z% g rd uy p y n i e r a!ˆ! c e i% r a!ˆ! c e ( p o l e g a j! c e n a n a r u - 1 A% i B, c z y l i d l a o 3b 7s 0e r w a c j i, s t w i e r d z o n o s z e n i u o g ó l n e j r e g u ł y o r t o g r a 4 c z n e j l u b i n - j e d y n i e 1 4 o c e n b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h z g o d -t e r p u n k c y j n e j w% z a p i s i e s ł ó w l u b f r a z o% w y - n y c h d l a w s z y s t k i c h t r z e c h e g z a m i n a t o r ó w s, o k i e j f r e k w e n c j i ). N i s k! z g o d n o!fl! p u n k t o z g o d n y c h o c e n b ł!ł d ó w o r t o g r a f i c z n y c h w a n i a ( 3 2 % ) m o!ˆ n a b y w y j a!fl n i! n a d m i a - i% 2 7 z g o d n y c h o c e n b ł!ł d ó w i n t e r p u n k c y j -r e m s w o b o d y, g d y b y n i e t o,!ˆ e n i e m a l i d e n - n y c h. R o z b i e!ˆ n o!fl c i w% p r z y p a d k u l i c z b y b ł!ł t y-c z n! z g o d n o!fl! o s i! g n i!ł t o w% s k a l i p o p r a w - d ó w j!ł z y k o w y c h s i!ł g a ł y n i e k i e d y 9, 1 0 a% n o!fl a -c i j!ł z y k o w e j, k t ó r a s w o b o d!ł o g r a n i c z y ł a w e t 1 2 5, c o!fl w i a d c z y o% t y m,!ˆ e e g z a m i n a t od-o m i n i m u m. S k a l a p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j r z y n i e z a u w a!ˆ a l i b ł!ł d ó w l u b z% j a k i c h!fl p o w yom-a g a ł a p r o s t e g o p o l i c z e n i a b ł!ł d ó w s k ł a - d ó w n i e w l i c z a l i i c h d o w y k a z y w a n e j k w o t dy n. i o w y c h, l e k s y k a l n y c h ( w t y m s ł o w o t w ó r - c z y c h ), f r a z e o l o g i c z n y c h i% 7 e k s y j n y c h. W y - P o d o b n e n i e z g o d n o!fl c i w y k r y t o w% t r a k - p r a c o w a n i u z a w i e r a j! c e m u n i e w i!ł c e j n i!ˆ 3 c i e b a d a n i a p i l o t a!ˆ o w e g o p r a c m a t u r a l n y c h1 b ł! d n a l e!ˆ a ł o p r z y p i s a! 3 p u n k t y. D w a z% j!ł z y k a p o l s k i e g o, w% k t ó r y m 7 5 w y p r a c ol -u b t r z y b ł!ł d y d a w a ł y 2 p u n k t y, 4 5 b ł!ł d ó w w a! z o s t a ł o o c e n i o n y c h p o d w ó j n i e. E g z a - 1 p u n k t, a% w i!ł c e j n i!ˆ 5 b ł!ł d ó w 0 p u n k - m i n a t o r z y p u n k t o w a l i w y p r a c o w a n i a n a t ó w. T r u d n o z r o z u m i e!, d l a c z e g o w% t e j p r o - 8 s k a l a c h c z! s t k o w y c h, w% t y m m i!ł d z y i n n y m i s t e j s k a l i e g z a m i n a t o r z y p o d j!ł l i t y l k o 3 3 % n a c z t e r o w a r t o!fl c i o w e j s k a l i p o p r a w n o!fl c i j!łz gyo-d n y c h d e c y z j i n i e m a l t y l e s a m o, i l e d a - k o w e j o r a z c z t e r o w a r t o!fl c i o w e j s k a l i p o p r awwa-ł o b y p u n k t o w a n i e c z y s t o l o s o w e. N a s u - n o!fl c i z a p i s u. K a!ˆ d y z% e g z a m i n a t o r ó w o t r z wy a - s i!ł p r z y p u s z c z e n i e,!ˆ e r o z m a i c i e r o z u - m a ł o b o w i! z u j! c e w% c z a s i e o c e n y o b e c n e j m am-i e l i s a m o p o j!ł c i e b ł!ł d u j!ł z y k o w e g o ( K o - t u r y ( a w i!ł c z% p e w n o!fl c i! o m a w i a n e p o d c z a ns a r z e w s k i, , s. 1 3 ). s z k o l e! ) m a t e r i a ł y p r z y g o t o w a n e p r z e z R a d!ł J!ł z y k a P o l s k i e g Uo s: t a l e n i a d o t y c z' c e b ł T a -k a s y t u a c j a w y d a j e s i!ł b a r d z o n i e p o k o j! - d ó w o r t o g r a f i c z n yi%k c h l a s y f i k a c j b ł d ó w icna -. P o d c z a s w ł a!fl c i w e g o e g z a m i n u g i m n a - z j a l n e g o l i c z b a b ł!ł d ó w ( j!ł z y k o w y c h, o r t o - 1 Z o g ó l n e j l i c z b y o b s e r w a c j i w y ł! c z o n o t e p r a c e, g w% r ak ft ói -c z n y c h i% i n t e r p u n k c y j n y c h ), k t ó r! m i e - r y c h d w ó c h l u b t r z e c h e g z a m i n a t o r ó w o c e n i ł o p r a c e n a r z o n a j e s t p o p r a w n o!fl! j!ł z y k o w a u c z n i o w - 0 p u n k t ó w w% z a k r e s i e t r e!fl c i. s k i c h t e k s t ó w, p r z e k ł a d a s i!ł n a o k r e!fl l o - 2 W% 2 8 s p o!fl r ó d p r a c z% g r u p y A% r ó!ˆ n i c a p o m i!ł d z y s k r a j n y m i o c e n a m i e g z a m i n a t o r ó w w y n o s i ł a 6 8 b ł!ł n! - l i c z b!ł p u n k t ó w, u m i e j s c o w i o n! w% s k a - d ó w, w% 8 p r a c a c h : b ł!ł d ó w, w% 1 p r a c y : 1 5 b ł!ł d ólw. i z% o s t r y m i p r z e d z i a ł a m i p u n k t o w y m i. O d 3 P r o w a d z o n e g o w% r a m a c h P r o j e k t u P ii lv o t a n o w y c h w ł a!fl c i w e g o o k r e!fl l e n i a l i c z b y b ł!ł d ó w w% p r a - e g z a m i n ó w m a t u r a l n y c h k o m p o n e n t I V M o d e r n i z a - c y u c z n i a z a l e!ˆ y z a t e m w% d u!ˆ e j m i e r z e o s t a - c j a e g z a m i n u m a t u r a l n e g o zm j z y k a p o lpsrkoijeegko t. r e - t e c z n y w y n i k e g z a m i n a c y j n y. a l i z o w a n y j e s t p r z e z C e n t r a l n! K o m i s j!ł E g z a m i n a c y j n!, a% w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i!ł E u r o p e j s k! w% r a m a c h E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o ( K r z y s z t o f K o n a - r z e w s k i, J o a n n a D o b k o w s k a, ). S p o s ó b o c e n y p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j p r a c u c z n i o w s k i c h n i e j e s t p r z y t y m s p r a w! ł a t w!.

3 J e s t u w a r u n k o w a n y r ó!ˆ n y m i c z y n n i k a m i : P o d s y s t e m y j!ł z y k a p r z e n i k a j! s i!ł n i e r z a d - w e w n!ł t r z n o j!ł z y k o w y m i ( j a k t e n,!ˆ e skyo s -t a k!fl c i!fl l e,!ˆ e r o z ł! c z n a k l a s y f i k a c j a z j a - t e m j!ł z y k o w y z e s w e j i s t o t y c z!ł s t o w i ws k y - t e k s t o w y c h o d p o w i a d a j! c y c h p o s z c z e - m y k a s i!ł r o z ł! c z n y m p o d z i a ł o m i% j e d gn óo l- n y m p o d s y s t e m o m j e s t n i e m o!ˆ l i w a. D o - z n a c z n y m o c e n o m ) ; t y c z y t o n p. p o g r a n i c z a f l e k s y j n o - s k ł a d n i o - k u l t u r a l n o j!ł z y k o w y m i ( k o n w e n c j e k l a sw ye -g o ( i s t o t! p o l s k i e j f l e k s j i, u m i e j s c a w i a - f i k a c j i b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h i% o c e n y n o nr em j a - t r a d y c y j n i e n a p o z i o m i e m o r f o l o g i c z - t y w n e j t e k s t ó w ) ; n y m, j e s t w s k a z y w a n i e n a f u n k c j!ł s k ł a d n i o - z e w n!ł t r z n y m i ( j a k p r z y g o t o w a n i e m e r w! y - l e k s e m ó w, a% z a t e m c z!ł s t o p o p r z e z a n a - t o r y c z n e i% w y c z u c i e j!ł z y k o w e o r a z!fll wi iz!ł a - f l e k s y j n! l e k s e m ó w m o!ˆ n a w n i o s k o - d o m o!fl! j!ł z y k o w a e g z a m i n a t o r ó w ). w a! o% w ł a!fl c i w o!fl c i a c h s k ł a d n i o w y c h t e k s t u ), f l e k s y j n o - s e m a n t y c z n e g o ( d o b ó r o d p o w i e d - W p ł y w t y c h t r z e c h t y p ó w c z y n n i k ó w s p rnai-e g o p a r a d y g m a t u f l e k s y j n e g o c z!ł s t o w i!!ˆ e w i a,!ˆ e z% d u!ˆ y m p r a w d o p o d o b i e! s t w e m s i!ł z e z n a c z e n i e m l e k s e m ó w ), s e m a n t y c z n o - m o!ˆ n a p r z y j!!, i!ˆ i d e n t y c z n e o c e n i e n i se k łd ao d- n i o w e g o ( w y b ó r o k r e!fl l o n e j k o n s t r u k - w o l n e j p r a c y u c z n i o w s k i e j p r z e z d o w o l ncyjci h s k ł a d n i o w e j c z!ł s t o m a k o n s e k w e n c j e s e - d w ó c h e g z a m i n a t o r ó w w% z a s a d z i e j e s t nm ia en -t y c z n e i% o d w r o t n i e : z n a c z e n i e l e k s e m u m o!ˆ l i w e. D l a t e g o n a l e!ˆ y s i!ł z a s t a n o w i! d e, c yj da uk j e n i e r z a d k o o% j e g o w ł a!fl c i w o!fl c i a c h z m i n i m a l i z o w a! n i e k o r z y s t n e d l a u c z n is ók w ł a d n i o w y c h ). E x p l i c i t e m ó w i o% t y m r ó w - s k u t k i t a k i c h r o z b i e!ˆ n o!fl c i. n i e!ˆ Z y g m u n t S a l o n i : N a p o c z! t e k r o z p a t r z y m y p o k o l e i w y m i e n i o -Z e b r a n e b ł!ł d y j!ł z y k o w e p o d z i e l i ł e m n a k i l - n e w y!ˆ e j c z y n n i k i w p ł y w a j! c e n a o c e n!ł p r ak c a g r u p w e d ł u g t e g o, j a k i c h d z i e d z i n j!ł z y k a u c z n i o w s k i c h, b y p r z e j!fl! d o o m ó w i e n i a s k ad l o t y c z!. J e s t t o k l a s y 4 k a c j a r o b o c z a, c e l e m e g z a m i n a c y j n y c h i% a n a l i z o w a n e g o m a t e r i a ł u. j e j j e s t t y l k o u ł a t w i e n i e p r z e g l! d u. S z c z e - g ó l n i e z b y t w i e l e b y ł o t u w y p a d k ó w p o g r a - W t r a d y c j i s z k o l n e j o p i s s y s t e m u j!ł z y k o w e ng io c z n y c h, t a k i c h, g d y w y k o l e j e n i e w i!!ˆ e s i!ł n a w z ó r a k a d e m i c k i j e s t p r o w a d z o n y n z% a d w o m a d z i a ł a m i g r a m a t y k i l u b g d y s t o i n a g r u n c i e j!ł z y k o z n a w s t w a s t r u k t u r a l i s t y c z n pe o-g r a n i c z u g r a m a t y k i i% l e k s y k i. C h a r a k t e r y - g o. O z n a c z a t o p r z e d e w s z y s t k i m w y r ó!ˆ n i e s- t y c z n y m p r z y k ł a d e m m o g! t u b y! w y k o l e - n i e k i l k u p o d s y s t e m ó w j!ł z y k a : j e n i a r e k c j i, k t ó r e m o!ˆ n a z a l i c z y! z a r ó w n o f o n o l o g i c z n e g o, g d z i e j e d n o s t k! j e s t dfo o -g r a m a t y k i, j a k i% d o s ł o w n i c t w a. C z y s t o n e m, a% j e g o t e k s t o w y m o d p o w i e d n i k i e m u m o w n e j e s t t a k!ˆ e z a l i c z a n i e b ł!ł d ó w w% u!ˆ y - g ł o s k a ; c i u p r z y i m k ó w i% s p ó j n i k ó w d o d z i a ł u s k ł a d - m o r f o l o g i c z n e g o, g d z i e j e d n o s t k! j e s t m on ri -, a% b ł!ł d ó w w% u!ˆ y c i u z a i m k ó w d o s ł o w - f e m ( n a j m n i e j s z a c z! s t k a z n a c z e n i o w a ) n, i c t w a. T r u d n e b y ł o r o z g r a n i c z e n i e b ł!ł d ó w a% j e g o t e k s t o w e o d p o w i e d n i k i t o m o r f y s t y l i s t y c z n y c h i% w ł a!fl c i w y c h b ł!ł d ó w j!ł z y k o - l e k s y k a l n e, s ł o w o t w ó r c z e i% g r a m a t y c z n e w; y c h ( S a l o n i, , s. 2 1 ). l e k s y k a l n e g o, g d z i e j e d n o s t k! j e s t l e k s e m, k t ó r e m u w% t e k!fl c i e z a z w y c z a j o d p o w i apdea r s p e k t y w a s t r u k t u r a l i s t y c z n a o p i s u j!ł z y - w y r a z w% o k r e!fl l o n y m z n a c z e n i u ( s! r ó w n ki a e!ˆ w i!!ˆ e s i!ł r ó w n i e!ˆ z% w y r a z i s t y m r o z d z i e - l e k s e m y z ł o!ˆ o n e, k t ó r y c h t e k s t o w e o dl pe on -i e m z j a w i s k w e w n!ł t r z n o j!ł z y k o w y c h ( d o - w i e d n i k i t o n p. z w i! z k i f r a z e o l o g i c z nte y) c; z! c y c h w s k a z a n y c h p o d s y s t e m ó w ) i% z e - s k ł a d n i o w e g o, g d z i e j e d n o s t k! j e s t w n!ł s ytn r- z n o j!ł z y k o w y c h ( t a k i c h j a k o r t o g r a - t a k s a, k t ó r e j w% t e k!fl c i e o d p o w i a d a j! fp ir a o s ti% e i n t e r p u n k c j a ). T y m c z a s e m n i e r z a d k i e l u b s k o m p l i k o w a n e z w i! z k i s k ł a d n i o w e s!. w y p a d k i p o g r a n i c z n e, z w ł a s z c z a d o t y c z! -

4 D [ N W [ c _ W M, H! O U M c e f l e k s j i i% o r t o g r a f i i ( g d y z m i a n a w% k lo ab r!ł o wb ni a e ), z% p u n k t u w i d z e n i a n p. p r a k t y k i t e m a t u l e k s e m u m o!ˆ e b y! t r a k t o w a n a b! sd! z k o l n e j j e s t w% z a s a d z i e n i e w y k o n a l n e. j a k o z m i a n a g r a m a t y c z n a, b! d! j a k o n a r u - s z e n i e p i s o w n i b e z k o n s e k w e n c j i g r a m a t Dy o c z t- r u d n o!fl c i z% s a m y m r o z p o z n a n i e m i% o p i - n y c h ) o r a z i n t e r p u n k c j i i% s k ł a d n i ( g d y s we m y b ózr j a w i s k j!ł z y k o w y c h r e p r e z e n t o w a n y c h z n a k u i n t e r p u n k c y j n e g o w p ł y w a n a s p o s w% ó b t e k s t a c h d o c h o d z! k ł o p o t y w y n i k a j! c e z% k o - i n t e r p r e t a c j i s k ł a d n i o w e j w y p o w i e d z e n ina i) e. c z n o!fl c i o d n i e s i e n i a s i!ł w% o c e n i e d o u s t a l e! j!ł z y k o z n a w s t w a n o r m a t y w n e g 4 o. K l u c z o w e O d r!ł b n! k w e s t i!ł s t a n o w i o p i s i% o c e n a pwoaj!ł r -c i a t e j d z i e d z i n y d z i a ł a l n o!fl c i j!ł z y k o z n a w - t o!fl c i s t y l u. W% p o l s k i e j t r a d y c j i j!ł z yck zo ez j n atwo - n o r m a j!ł z y k o w a, d e f i n i o w a n a j a k o : c z e j, t r a d y c j i s t r u k t u r a l i s t y c z n e j, p o j!ł c e t o z b i ó r t y c h e l e m e n t ó w s y s t e m u j!ł z y k o w e - j e s t w i! z a n e r a c z e j z% t e k s t e m n i!ˆ z% s y s t eg mo, e m a% w i!ł c z a s ó b w y r a z ó w, i c h f o r m i% p o ł! - j!ł z y k o w y m. S t y l j e s t w i!ł c n a j c z!ł!fl c i e j dc ez e! f i - o r a z i n w e n t a r z s p o s o b ó w t w o r z e n i a, n i o w a n y s t r u k t u r a l i s t y c z n i e j a k o z e s pł! ó ł c z e n i a, w y m a w i a n i a i% z a p i s y w a n i a w s z e l -!fl r o d k ó w j!ł z y k o w o - s t y l i s t y c z n y c h, a% w i!łkc i c h!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h, k t ó r e s! w% p e w -!fl r o d k ó w p e ł n i! c y c h e k s p r e s y w n o - i m p r e - n y m o k r e s i e u z n a n e p r z e z j a k!!fl s p o ł e c z - s y w n! f u n k c j!ł w% w y p o w i e d z i ( K u r k o w s k a n o!fl! ( n a j c z!ł!fl c i e j p r z e z c a ł e s p o ł e c z e! s t w o, i% S k o r u p k a, , s. 1 7 ) l u b p o u w z g l!ł d a% n iper -z e d e w s z y s t k i m p r z e z j e g o w a r s t w y w y - k s z t a ł c o n e ) z a w z o r c o w e, p o p r a w n e a l b o c o n i u w y b r a n y c h e l e m e n t ó w p r a g m a t y c z n o j!ł - n a j m n i e j d o p u s z c z a l n e ( M a r k o w s k i, , z y k o w y c h j a k o s p o s ó b u k s z t a ł t o w a n i a j!ł - h a s ł o p r o b l e m o w e : N o r m a j!ł z y k!p o w a z y k a w y p o w i e d z i, z a s a d z a j! c y s i!ł n a w y b o - r z e z% b o g a c t w a s y s t e m u j!ł z y k o w e g o o ki r eb-ł! d j!ł z y k o w y, d e f i n i o w a n y n a s t!ł p u j! c o :!fl l o n y c h!fl r o d k ó w [ ], i c h i n t e r p r e t a c j i, a% n a - s t!ł p n i e u ł o!ˆ e n i u z% n i c h t a k i e j c a ł o!fl c i, n ki e!fl t ówri a d o m e o d s t!ł p s t w o o d o b o w i! z u j! c e j m a n a j l e p i e j s ł u!ˆ y! c e l o w i, j a k i z a k ł a d aw%ł d ajn ey m j m o m e n c i e n o r m y j!ł z y k o w e j, c z y - n a d a w c a ( M a r k o w s k i, , h a s ł o p r o b l e -l i t a k a i n n o w a c j a, k t ó r a n i e z n a j d u j e u z a - m o w e : S t y l ). J a k o!fl r o d k i s t y l i s t y c z n e m so ag! d n i e n i a : n i e u s p r a w n i a p o r o z u m i e w a n i a b y! z a t e m t r a k t o w a n e e l e m e n t y t e k s t u o d s- i!ł, n i e w y r a!ˆ a n o w y c h t r e!fl c i, n i e p r z e k a z u - p o w i a d a j! c e w s z y s t k i m p o z i o m o m s y s t e - j e n a n o w o, w% i n n y s p o s ó b e m o c j i n a d a w c y m u j!ł z y k o w e g o. Z e z r o z u m i a ł y c h p o w o d ó w i t d. B ł! d m o!ˆ n a t e!ˆ o k r e!fl l i! j a k o t a k i s p o - r o d z i t o w i e l e t r u d n o!fl c i i n t e r p r e t a c y j n sy óc b h : u!ˆ y c i a j a k i e g o!fl e l e m e n t u j!ł z y k a, k t ó r y k a!ˆ d y e l e m e n t t e k s t u m o!ˆ n a w% z a s a d z i e o c er -a z i j e g o!fl w i a d o m y c h u!ˆ y t k o w n i k ó w, g d y!ˆ n i! i% p o d w z g l!ł d e m s p o s o b u r e p r e z e n t o w a -p o z o s t a j e w% s p r z e c z n o!fl c i z% i c h d o t y c h c z a s o - n i a s y s t e m u j!ł z y k o w e g o ( n p. c z y w y r a z t ewky-m i p r z y z w y c z a j e n i a m i, a% n i e t ł u m a c z y s i!ł s t o w y z o s t a ł u!ˆ y t y z g o d n i e z e z n a c z e n i efm u, n k c j o n a l n i e ( M a r k o w s k i, , h a s ł o p r o - k t ó r e m a o d p o w i a d a j! c y m u l e k s e m e l e -b l e m o w e : B ł! d j!ł z y k o w y ). m e n t s y s t e m u j!ł z y k a ; c z y p o w i e r z c h n i o - w a k o n s t r u k c j a s k ł a d n i o w a o d p o w i a d a s Ny as l- e!ˆ y m i e! n a u w a d z e t o,!ˆ e w s p ó ł c z e s n a t e m o w y m r e g u ł o m t w o r z e n i a s y n t a k s ; c tz ey o r i a k u l t u r y j!ł z y k a r o z r ó!ˆ n i a d w a p o z i o - d a n a f o r m a w y r a z o w a j e s t z g o d n a z% p am ry a -n o r m y j!ł z y k o w e j : n o r m!ł w z o r c o w!, o b o - d y g m a t e m o k r e!fl l o n e g o l e k s e m u i t d. ), i%w i! p o zd u j! c! w e w s z y s t k i c h k o n t a k t a c h i% w y p o - w z g l!ł d e m j e g o w a r t o!fl c i s t y l i s t y c z n e j. R o z - 4 O p i s w s p ó ł c z e s n e j t e o r i i k u l t u r y j!ł z y k a p o l s k i e g o m o!ˆ - w i! z a n i e z% p u n k t u w i d z e n i a t e o r e t y k a j!ł y - n a z n a l e!! p r z e d e w s z y s t k i m w% h a s ł a c h p r o b l e m o w y c h k a z r o z u m i a ł e, c h o! t r u d n e d o z r e a l i zw io ewl ak i- e g o s ł o w n i k a p o p r a w n e j p o l s z c( zmy azrn ky o w s k i, n i a w% p r a k t y c e ( t a k a p o d w ó j n a k l a s y f i2k0 a0 4 c) j a o r a z w% t r z y t o m o w y m p o d r!ł c z n i k u a k a d e m i c k i m!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h b y ł a b y z r e s z t! m ak uł lo t u r a j z y k a p o l s k i( em ga or k o w s k i, ).

5 w i e d z i a c h ( u s t n y c h i% p i s a n y c h ) o f i c j a l nryec ah l i( zt oj w. a«p r o j e k t, [ d z i a ł a n i a ] d e d; y k o w a n e n i e p r y w a t n y c h ), o r a z n o r m!ł u!ˆ y t k o w!, dto y -n i e z n i e k s z t a ł c a n i a f o r m y i% z n a c z e n i a f r a - p o w! d l a k o n t a k t ó w s w o b o d n y c h, p r y w a tz -e o l o g i z m ó w i t d. Z g o d n e z% n o r m! w z o r c o - n y c h. N o r m a w z o r c o w a o p i e r a s i!ł n a t r aw! d y -b!ł d z i e r ó w n i e!ˆ s i!ł g n i!ł c i e d o r e p e r t u a r u c j i j!ł z y k o w e j, w y m a g a o d u!ˆ y t k o w n i k ó w rj!ł z a-d s z y c h!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h ( j a k n p. e r u - z y k a w i!ł k s z e j s t a r a n n o!fl c i w% t w o r z e n i u d ytc eykj- n y c h f r a z e o l o g i z m ó w ), n i e z g o d n e z a!fl s t ó w, w i!ł k s z e g o s z a c u n k u d l a m a t e r i i j!łpzoys- ł u g i w a n i e s i!ł!fl r o d o w i s k o w! o d m i a n! k o w e j, n o r m a u!ˆ y t k o w a z a!fl d o p u s z c z a w i!łpcoelj s z c z y z n y, n p. j!ł z y k i e m m ł o d z i e!ˆ o w y m o d s t!ł p s t w o d t r a d y c y j n y c h r o z s t r z y g n i!ł! (, p od da cj ze a s o d p o w i e d z i u s t n e j l u b w% w y p r a c o - m i e j s c e n a w i!ł k s z! s w o b o d!ł w y p o w i e d z i, wja en sit u ). P o n i!ˆ e j n o r m y w z o r c o w e j j e s t r ó w - t e!ˆ m o c n o z r ó!ˆ n i c o w a n a w e w n!ł t r z n i e ( o b en ji -e!ˆ p u b l i c z n e s t o s o w a n i e w u l g a r y z m ó w. m u j e m. i n. o d m i a n y!fl r o d o w i s k o w e j!ł z y k a ). U c z e! p o w i n i e n m i e!!fl w i a d o m o!fl! t e g o,!ˆ e N o r m y w z o r c o w e j, z g o d n i e z% z a l e c e n i awmyi b ó r o d p o w i e d n i e g o r e p e r t u a r u!fl r o d k ó w j!ł z y k o z n a w c ó w n o r m a t y w i s t ó w, n a l e!ˆ y n j!ł a - z y k o w y c h j e s t j e d n y m z% e l e m e n t ó w p r z e - u c z a! w% s z k o l e j a k o w z o r c a s t a r a n n e g o s t rj!ł z e- g a n i a z a s a d y s t o s o w n o!fl c i w% o g ó l e. Z a d a - z y k a o g ó l n o p o l s k i e g o, k t ó r y m w i n n i wnłi ae -m s z k o ł y j e s t r ó w n i e!ˆ w y r o b i e n i e w% u c z n i u d a! u c z n i o w i e p o z a k o! c z e n i u e d u k a c j i.!fl wni ae d o m o!fl c i b o g a c t w a j!ł z y k o w e g o, k t ó r e p o - o z n a c z a t o j e d n a k,!ˆ e t r z e b a o d u c z n i ózw w aw ly a - n a d o b ó r w ł a!fl c i w y c h r ó!ˆ n y c h!fl r o d - m a g a!, b y w% w y p o w i e d z i a c h ( p i s a n y c h i% km ó w - j!ł z y k o w y c h p a s u j! c y c h d o r ó!ˆ n o r o d n y c h w i o n y c h ) p o s ł u g i w a l i s i!ł j!ł z y k i e m k o sst y tc uz a- c j i. D l a t e g o p o d c z a s p r z e r w u c z e! n i e n y m, a r c h a i c z n y m, p a t e t y c z n y m l u b p r b!ł z e d- z i e s i!ł z a c h o w y w a ł n i e s t o s o w n i e, r o z m a - c i w n i e : p o z b a w i o n y m e m o c j i. S t o s o w wa i- a j! c z% k o l e g a m i s l a n g i e m m ł o d z i e!ˆ o w y m n i e p r z e z u c z n i ó w n o r m y w z o r c o w e j o z n a -w r!ł c z n i e n a t u r a l n e i% n i e d o b r e b y ł o b y, g d y b y c z a p r z e d e w s z y s t k i m t o,!ˆ e p o w i n n i w%oknoi n t a k t a c h z% r ó w i e!fl n i k a m i p o s ł u g i w a ł s i!ł m a j! c!fl w i a d o m o!fl! w a r t o!fl c i p r a g m a t y cj!ł z -z y k i e m n a u k o w y m a l b o u r z!ł d o w y m ( p o m i - n e j!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h s t o s o w a! j e jw ał ma y - t u k w e s t i!ł z a b a w s ł o w n y c h ). Z k o l e i u!ˆ y -!fl c i w i e, o d p o w i e d n i o d o o k o l i c z n o!fl c i i% w at ny ipe u p o l s z c z y z n y b a r d z o p o t o c z n e j ( a l e t a k - w y p o w i e d z i. N o r m a w z o r c o w a w y m a g a!ˆ e n p. u r z!ł d o w e j ) n a l e k c j i b!ł d z i e z n a c z n y m o d u c z n i a s t a r a n n o!fl c i j!ł z y k o w e j, k t ó rwa y kjr eo sc t z e n i e m p r z e c i w k o n o r m i e w z o r c o w e j. m o!ˆ l i w a d z i!ł k i p o g ł!ł b i o n e j!fl w i a d o m o!fl c i z j a w i s k j!ł z y k o w y c h. Z g o d n a z% n o r m! w z os rz -c z e g ó ł o w e r o z s t r z y g n i!ł c i a o% p r z y n a l e!ˆ n o - c o w! b!ł d z i e n a p r z y k ł a d w y p o w i e d!, w%!fl k tcói -!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h d o d a n e g o p o z i o m u r e j u c z e! b!ł d z i e p r z e s t r z e g a ł z a s a d d on ob r em gy o j!ł z y k o w e j, c z y l i k o d y f i k a c j!ł n o r m y, s t y l u ( j a s n o!fl c i, p r o s t o t y, z w i!ł z ł o!fl c i ) z, a w in ei re an j! a - w y d a w n i c t w a p o p r a w n o!fl c i o w e c e c h o w a n a s t y l i s t y c z n i e ( n p. n i e u p o t o c( zn p i. o - s ł o w n i k p o p r a w n e j p o l s z c z y z n y w% h a - n a, n i e z a w i e r a j! c a e l e m e n t ó w s t y l u k a nscłealcah - p r o b l e m o w y c h i% s z c z e g ó ł o w y c h ), z b i o - r y j n o - u r z!ł d o w e g o, n i e a r c h a i z o w a n a ). N ro y r - f e l i e t o n ó w j!ł z y k o w y c h j!ł z y k o z n a w c ó w m a w z o r c o w a o b l i g u j e u c z n i a p r z y k ł andoo r-m a t y w i s t ó w i% i n n e w y d a w n i c t w a u p o - w o d o u!ˆ y w a n i a f o r mt y w% b i e r n i k u l i c z bwy s z e c h n i a j! c e k u l t u r!ł j!ł 5. z y k a p o j e d y n c z e j z a i m kta a; d o s t o s o w a n i a k o n - 5 s t r u k c jwi y s y ł a m S M S, w y s y ł a m e - m a i( la n i e S z u k a j! c! r ó d e ł w i e d z y o% n o r m i e j!ł z y k o w e j w s p ó ł c z e - s n e j p o l s z c z y z n y, n a l e!ˆ y j e d n a k z% d u!ˆ! o s t r o!ˆ n o!fl c i! t r a k - c o c h a r a k t e r y s t y c z n e d l a n o r m y u!ˆ y t k o - t o w a! i n t e r n e t o w e w y p o w i e d z i, t a k!ˆ e d ł u!ˆ s z e t e k s t y, m i - w e j w y s y ł a m S M S - a, w y s y ł a m e - m a ) i ; l a d o ł o!fl n i k ó w p o l s z c z y z n y o s ó b n i e p r z y g o t o w a n y c h m e r y - u n i k a n i a w y r a z ó w m o d n y c h, n dp o. k ł a d n i e t o r y c z n i e d o o c e n y z j a w i s k j!ł z y k o w y c h, w% s! d a c h k i e r u - [ t a k ] ; f i l o z o f i a [ d z i a ł a n i a ] ; k o n d y c j a j! c[ yfc h i rs mi!ł y ] n; i e m a l w y ł! c z n i e e m o c j a m i.

6 D [ N W [ c _ W M, H! O U M A b y t a k i w z o r z e c u c z n i o m w p o i!, n a u c z y cp ri ze l y j!!,!ˆ e u c z e! m a p o z n a! w% s z k o l e t!ł s a m! i% e g z a m i n a t o r ( c z!ł s t o t o d w i e f u n k c j ne o rjm!ł e d -j!ł z y k o w! w z o r c o w!, k t ó r e j z n a j o m o - n e j o s o b y ) w i n i e n s p e ł n i! s z e r e g w a r u!fln ck i ó w w y m a g a s i!ł o d w y k s z t a ł c o n y c h i%!fl w i a d o - b y t a k r z e c : t e c h n i c z n y c h i% e t y c z n ymcyh c. h Pu!ˆ o y t k o w n i k ó w j!ł z y k a, t o n a l e!ˆ a ł o b y p i e r w s z e, m u s i s a m d o s k o n a l e z n a! n o ru m!ł z n a!,!ˆ e w% o c e n i e p r a c u c z n i o w s k i c h p o w i n - j!ł z y k o w! w s p ó ł c z e s n e j p o l s z c z y z n y. P o nd o r u s- i!ł s k r u p u l a t n i e o d n o t o w y w a! n i e t y l k o g i e, w s k a z a n e j e s t, a b y n i e u s t a n n i e bpł!ł o gd ł!ł y, - a l e t a k!ˆ e p o t k n i!ł c i a j!ł z y k o w e. P u n k - b i a ł!fl w i a d o m o!fl! w% t e j d z i e d z i n i e ( n o r m a t e bm o o- d n i e s i e n i a b y ł a b y b o w i e m n o r m a w z o r - w i e m j e s t z m i e n n a ), d o s k o n a l i ł s w ó j w ca or ws a z - p o l s z c z y z n y, d e f i n i o w a n a b e z u w z g l!ł d - t a t p o t o, b y m ó c s p r a w n i e i%!fl w i a d o m i e n ioe cn ei -a k r y t e r i u m w i e k u u!ˆ y t k o w n i k ó w j!ł z y - n i! p o p r a w n o!fl! j!ł z y k o w! p r a c u c z n i ó w. k Pa o. J e!fl l i b y j e d n a k u z n a!,!ˆ e n a u c z a n i e n o r m y t r z e c i e w r e s z c i e, p o w i n n a g o c e c h o w a! j!ł t az ky a k o w e j a% c o z a t y m i d z i e : o c e n a p o z i o m u p o s t a w a w o b e c j!ł z y k a, k t ó r a p o l e g a n a j!ł t rz ay k-o w e g o p r a c u c z n i ó w w i n n o u w z g l!ł d - t o w a n i u g o j a k o w a r t o!fl c i a u t o t e l i c z n e j n, i a! a% nniae t u r a l n e p r z e c i e!ˆ n i e d o s t a t k i u c z n i o w - t y l k o n a r z!ł d z i a k o m u n i k a c y j n e g o ; p o s t as wk a i, e j k o m p e t e n c j i j!ł z y k o w e j, r o d z i s i!ł p y t a - k t ó r a o p i e r a s i!ł n a s z a c u n k u d o j!ł z y k a n, i e a% : nji ae k w y z n a c z y! t!ł c z!ł!fl! n o r m y, k t ó r! j e s t n a i n s t r u m e n t a l n y m t r a k t o w a n i u g o. T y w% l k so t a n i e p o z n a! i% o p a n o w a! u c z e! w% o k r e!fl l o - n a u c z y c i e l ( i e g z a m i n a t o r ), k t ó r e g o r nz ye m c zwyi-e k u? K t ó r e o d s t!ł p s t w a o d n o r m y d o - w i!fl c i e c e c h u j e t a k i s t o s u n e k d o j!ł z y kra o, s ł je ej s, t t j. b ł!ł d y i% u s t e r k i j!ł z y k o w e, t o l e r o w a! w% s t a n i e w p o i! g o u c z n i o m i% r z e t e l n i e w% o c pe rn ai! k t y c e n a u c z y c i e l s k i e j i% e g z a m i n a c y j n e j? p o z i o m j!ł z y k o w y p r a c u c z n i o w s k i c h. C z!ł!fl c i o w o t y l k o z n a m y o d p o w i e d z i n a t e N a j w i!ł k s z! t r u d n o!fl! s p r a w i a j e d n a k e gp zy at -a n i a p r z e d e w s z y s t k i m d z i!ł k i w y n i - m i n a t o r o w i n i e o p a n o w a n i e t e o r i i k u l tk ou m r y b a d a! p s y c h o l o g i c z n y c h i% p s y c h o l i n - j!ł z y k a, l e c z z a s t o s o w a n i e t e j t e o r i i g w% w i ps rt ay ck -z n y c h ( n p. w i e m y,!ˆ e w ł a!fl c i w e g o o p e - t y c e e g z a m i n a c y j n e j. T r u d n o!fl! t a w yr no wi a- n i a s ł o w n i c t w e m a b s t r a k c y j n y m m o!ˆ - k a z% k o n i e c z n o!fl c i z n a l e z i e n i a o d p o w inea d zwi y m a g a! d o p i e r o o d u c z n i a k i l k u n a s t o - n a p r z e d s t a w i o n e n i!ˆ e j p y t a n i a, k t ó r e l we ct i!!ˆ n i e g o, t j. t a k i e g o, k t ó r y w ł a!fl n i e p r z e!ˆ y w a j e s z c z e n i e d o c z e k a ł y s i!ł s a t y s f a k c ij no tn eu nj! s y- w n y r o z w ó j u m i e j!ł t n o!fl c i a b s t r a k c y j - c y c h o d p o w i e d z i i% g r u n t o w n y c h o p r a c o w a! n e. g o m y!fl l e n i a ). D a n y c h d o u s t a l e n i a p o z i o - m u n o r m y j!ł z y k a u c z n i ó w, i n n y c h n i!ˆ i n t u - N a j w a!ˆ n i e j s z e p y t a n i e, k t ó r e r o d z i ik co yl je nj e - l u b p o z y s k a n e z% d o r a! n y c h o b s e r w a - n e k w e s t i e d o r o z s t r z y g n i!ł c i a, t o : c jz i y, oj d e s t w c i!!ˆ z a m a ł o, b y w y r a z i!fl c i e z a k r e!fl l i! u c z n i ó w, z w ł a s z c z a s t a r s z y c h, n a l e!ˆ y g r aw ny i- c e t e j n o r m y. m a g a! z n a j o m o!fl c i n o r m y j!ł z y k o w e j w% t a - k i m s a m y m z a k r e s i e j a k o d d o r o s ł y c h u!ˆ D oy dt a- j m y j e s z c z e,!ˆ e w% i s t o c i e o c e n a w a r - k o w n i k ó w j!ł z y k a, c z y t e!ˆ n a l e!ˆ a ł o b y w ysztnwa y - j!ł z y k o w e j p r a c y u c z n i o w s k i e j p o w i n - c z y! o d r!ł b n y p o z i o m n o r m y s z k o l n e j ( n o nr a m b y! o c e n! n i e t y l e p o p r a w n o!fl c i, i l e s p r a w - s z k o l n y c h ) d l a u c z n i ó w w% r ó!ˆ n y m w i e knu o!fl? c i j!ł z y k o w e j u c z n i a. W! s k i e t r a k t o w a - W y p o w i a d a s i!ł r ó w n i e!ˆ w t e j s p r a w i e Sna il e o -t e g o a s p e k t u o c e n y j!ł z y k o w e j t e k s t u, t z n. n i : W y p o w i e d! [ u c z n i a ] m u s i o s i! g n!! w k iz ea r- o w a n i e s i!ł w% p r a c y e g z a m i n a t o r a w y ł! c z - s a d z i e ( t o o s t r o!ˆ n e z a s t r z e!ˆ e n i e j e s t nw ia!ˆ e noy gm ó l n y m i z a s a d a m i w y o d r!ł b n i a n i a i% k l a - e l e m e n t e m n i n i e j s z e g o w y w o d u ) p o z i o m s y f i k o w a n i a b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h, s p r a w i a, p e ł n e j p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j i s t y l i s t!ˆy e c z nw ei j e. l e f r a g m e n t ó w p i s e m n y c h w y p o w i e - I b!ł d z i e m y j e j w y m a g a! o d a b s o l w e n t a s dz kz oi - u c z n i o w s k i c h w y m y k a s i!ł o c e n i e : o g ó l - ł y!fl r e d n i e j ( z o b. S a l o n i, , s. 4 n) e. i% J e!fl d o!fl! l i b y s z t y w n e k l a s y f i k a c j e n i e p o z w a l a -

7 j! n a d o k ł a d n! c h a r a k t e r y s t y k!ł u k s z t a ł t o wd az -i e l n e g o m y!fl l e n i a i l o g i c z n e g o r o z u m o w a - n i a j!ł z y k o w e g o p r a c u c z n i ó w. n i a, a t a k!ˆ e z p e w n! w r a!ˆ l i w o!fl c i! e s t e t y c z - n! ( S a l o n i, , s. 3 4 ). T e k s t p o p r a w n y j!ł z y k o w o j e s t t o w i!ł c t e k s t w o l n y o d b ł!ł d ó w i% u s t e r e k j!ł z y k o w y c h. N i e z n a c z y t o,!ˆ e t a k i t e k s t s p e ł n i a j u!ˆ w s z y W s t ktiye m k o n t e k!fl c i e o d p o w i e d! n a p o s t a w i o - w a r u n k i s t a w i a n e t e k s t o w i d o b r e m u, w ł a - n e w c z e!fl n i e j p y t a n i a o% t o, j a k w y z n a c z y!!fl c i w e m u w% d a n e j s y t u a c j i ; t e k s t d o b r y p og-r a n i c e n o r m y, k t ó r e j p r z e s t r z e g a n i e p r z e z w i n i e n b y! b o w i e m p o z a t y m s p r a w n i e n a - u c z n i ó w n a l e!ˆ y w% s z k o l e e g z e k w o w a!, p y t a - p i s a n y, o d z n a c z a! s i!ł w a l o r a m i e s t e t y c z n yn-i a p r z e c i e!ˆ n i e ł a t w e, s t a j e s i!ł t y m t r u d n i e j - m i i% n i e n a r u s z a! z a s a d e t y k i s ł o w a ( M a rs -z a, i m w y r a z i s t s z a j e s t k o n i e c z n o!fl! u w s p ó l - k o w s k i, , h a s ł o p r o b l e m o w e : P o p r a w - n i e n i a s t a n o w i s k a w% t e j s p r a w i e, k t ó r e w i n n i n o!fl! j!ł z y k o w a ). z a j!! k o n s t r u k t o r z y s k a l o c e n i a n i a, a% p r z e d e N a t o m i a s t s p r a w n o!fl! j!ł z y k o w a t o : w s z y s t k i m e g z a m i n a t o r z y o c e n i a j! c y p o - p r a w n o!fl! j!ł z y k o w! p r a c u c z n i o w s k i c h. B e z c e c h a o s o b y m ó w i! c e j l u b p i s z! c e j, p o l ew- y r a z i s t e g o o k r e!fl l e n i a i% u z a s a d n i e n i a, k t ó - g a j! c a n a u m i e j!ł t n o!fl c i p r z e k a z a n i a w% s w o -r a p o s t a w a b!ł d z i e w ł a!fl c i w s z a w% p r o c e s i e i c h t e k s t a c h t e g o, c o s i!ł c h c e p r z e k a z a! ( i n -s y s t e m i e ) e d u k a c y j n y m ( c z y o c z e k i w a! o d f o r m a c j i, p r z e!ˆ y!, e m o c j i i t p. ) w% s p o s ó b nu acjz- n i ó w z n a j o m o!fl c i d o r o s ł e j n o r m y j!ł z y - o d p o w i e d n i e j s z y w% d a n e j s y t u a c j i k o m u n i - k o w e j, c z y t e!ˆ w y z n a c z a! p o z i o m y n o r m y k a t y w n e j. U m i e j!ł t n o!fl! t a p o l e g a n a d o b o - d z i e c i!ł c e j ), p o p a r t e g o b o g a t y m m a t e r i a - r z e t a k i c h!fl r o d k ó w j!ł z y k o w y c h, k t ó r e p o -ł e m e g z e m p l i f i k a c y j n y m, n i e m o!ˆ n a o c z e - z w o l! n a j l e p i e j d o t r z e! d o o d b i o r c y, s p o w ok -i w a! z b i e!ˆ n y c h o c e n p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o - d o w a! j e g o w ł a!fl c i w! ( t o z n a c z y t a k!, o% j awk! e j p r a c u c z n i ó w. W s p ó l n e s t a n o w i s k o m o!ˆ - c h o d z i ł o a u t o r o w i t e k s t u ) r e a k c j!ł i% w y w o ł a! n a b y w y p r a c o w a! t y l k o p o d c z a s g ł!ł b o k i e j, u% n i e g o p o z y t y w n! o c e n!ł m ó w i! c e g o ( p i s z! - c e g o ) ( M a r k o w s k i, , h a s ł o p r o b l e m o w e : S p r a w n o!fl! j!ł z y k o w a ). r z e t e l n e j d e b a t y e k s p e r t ó w i% p r a k t y k ó w, k t ó - r a d a ł a b y t a k!ˆ e o k a z j!ł d o s t w o r z e n i a p r o p o - z y c j i s y s t e m u o d p o w i e d n i e g o p r z y g o t o w y - w a n i a e g z a m i n a t o r ó w d o p r a c y, a n a l i z y s t o - N a t e n t e m a t p i s a ł r ó w n i e!ˆ S a l o n i : s o w a n y c h m e t o d o c e n i a n i a j!ł z y k o w e j w a r - s t w y t e k s t ó w u c z n i o w s k i c h o r a z u!ˆ y w a n y c h N i e p o r a d n o!fl! j!ł z y k o w a i s t y l i s t y c z n a a b s o lw% - t y m p r o c e s i e s k a l. w e n t a s z k o ł y!fl r e d n i e j s t a n o w i n a j b a r d z i e j w i d o m e!fl w i a d e c t w o n i e p o w o d z e n i a d y d a k - O b e c n i e s t o s u j e s i!ł p r z e d e w s z y s t k i c h d w a z a - t y c z n e g o p o l o n i s t y. D l a n a j r ó!ˆ n i e j s z y c h fsaa- d n i c z e p o d e j!fl c i a d o o c e n i a n i a p o p r a w n o - c h o w c ó w, r e k r u t u j! c y c h s i!ł s p o!fl r ó d a b s o l!fl - c i j!ł z y k o w e j w% p r a c a c h u c z n i o w s k i c h, k t ó r e w e n t ó w r ó!ˆ n e g o t y p u l i c e ó w, o g ó l n a s p r a w - z o s t a ł y j u!ˆ s c h a r a k t e r y z o w a n e w% o p i s i e p i l o - n o!fl! j!ł z y k o w a j e s t p r z e c i e!ˆ k o n i e c z n y m e l et-a!ˆ u p r a c m a t u r a l n y c h : w% p i e r w s z y m z% n i c h m e n t e m w y k s z t a ł c e n i a. W y r o b i e n i a o w e j e g z a m i n a t o r j e s t z o b l i g o w a n y d o s z c z e g ó - s p r a w n o!fl c i s ł u s z n i e s i!ł w y m a g a o d s z k o ł y ł, o w e g o l i c z e n i a p o p e ł n i o n y c h w% w y p r a c o - a z w ł a s z c z a o d n a u c z y c i e l i j!ł z y k a p o l s k i e wg o a. n i u b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h, o r t o g r a f i c z n y c h [ ] S p r a w n o!fl! t a n i e o b e j m u j e o c z y w i!fl c i e l u b i n t e r p u n k c y j n y c h, w% d r u g i m s z a c u j e t y l k o z a g a d n i e! c z y s t o j!ł z y k o w y c h. W r!ł c z i c h i l o!fl! w z g l!ł d e m d ł u g o!fl c i t e k s t u, p o s ł u g u - w a r u n k i e m j e j w y r o b i e n i a j e s t u z y s k a n i e j! c s i!ł p r z y j!ł t y m i w% d a n e j s k a l i o k r e!fl l e n i a - p r z e z u c z n i a o d p o w i e d n i e g o p o z i o m u u m y - m i ( n p. : b r a k b ł!ł d ó w, b ł!ł d y n i e l i c z n e, b ł!ł d y s ł o w e g o, z w i! z a n a j e s t b o w i e m n i e r o z d z i e l l- i c z n e ), c z a s e m d o d a t k o w o w a!ˆ! c b ł!ł d y, c z y l i n i e n p. z u m i e j!ł t n o!fl c i! k o n c e n t r a c j i, s a m do -z i e l! c j e n a n i e r a!ˆ! c e i% r a!ˆ! c e. W% p r z y p a d -

8 D [ N W [ c _ W M, H! O U M Język: Poziom 2: najwyżej 3 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 1: 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 0: ponad 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Ortografia: Poziom 1: najwyżej 2 błędy Poziom 0: ponad 2 błędy Interpunkcja: Poziom 1: najwyżej 3 błędy Poziom 0: ponad 3 błędy Rysunek 1. Sposób oceniania dłuższej wypowiedzi pisemnej w aspekcie języka, ortografii i interpunkcji. k u o b u m e t o d p o r ó w n y w a l n o!fl! o c e n e g z az-a m i n a t o r a t a k!ˆ e z% j e g o p r z e k o n a! d o t y - m i n a t o r ó w m o!ˆ l i w a j e s t j e d y n i e w% p r z y pc az! d -c y c h r e l a c j i p o m i!ł d z y t r e!fl c i! a% f o r m! p r a - k u t a k i e j s a m e j o c e n y n o r m a t y w n e j z j a cw y i s i% k n a s t a w i e n i a u w a r u n k o w a n e g o c h a r a k t e - j!ł z y k o w y c h, z b i e!ˆ n e j k a t e g o r y z a c j i r o d rz ea m j ó w u c z n i o w s k i e g o p i s m a l u b p r e z e n t o w a - b ł!ł d ó w o r a z t r a f n e g o o k r e!fl l e n i a i c h nr ya mn i g i. w% p r a c y p o g l! d a m i. N i e b e z z n a c z e - W% p r z y p a d k u k r y t e r i ó w i l o!fl c i o w y c h i s t on ti na a j e s t t u d z i a ł a n i e p s y c h o l o g i c z n e g o e f e k - s t a j e s i!ł r ó w n i e!ˆ l i c z b a b ł!ł d ó w, a% w i!łtc u w hs ak la o - ( e f e k t u a u r e o l i ), k t ó r y p o w o d u j e,!ˆ e z a n e j w y!ˆ e j o c e n y e g z a m i n a t o r d o k o n w% u j e p r z y p a d k u p r a c o c e n i o n y c h w y!ˆ e j w% k r y - o s o b n o d l a k a!ˆ d e g o w y r a z u l u b k o n s t r u tk ec rj i u m t r e!fl c i e g z a m i n a t o r z y ( i n a u c z y c i e l e s k ł a d n i o w e j. P o d e j!fl c i e i l o!fl c i o w e w% o c e nw% i aongióu l e ) s! b a r d z i e j t o l e r a n c y j n i w o b e c p o - p o p r a w n o!fl c i p r a c e g z a m i n a c y j n y c h p r z e wpie -ł n i o n y c h b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h, o r t o g r a f i c z - d u j e I n f o r m a t o r om e g z a m i n i e g i m n a z j a l nny ym c h c z y i n t e r p u n k c y j n 6 y. c hs k u t k u j e t o p o - o d r o k u s z k o l n e g o / 2( 0C 1K 2 E O K E, m i j a n i e m w% o c e n i e n i e k t ó r y c h b ł!ł d ó w i% u s t e ). Z g o d n i e z% t y m d o k u m e n t e m k r y t e r ie a k j!ł z y k o w y c h. i l o!fl c i o w e z a s t o s o w a n o w% t r a k c i e s p r a w d z a - n i a w y p r a c o w a! u c z n i o w s k i c h p o z y s k a n y czh a d a n i e o c e n y p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j p r a c p o d c z a s p r ó b n e g o e g z a m i n u g i m n a z j a l n e guo c, z n i ó w, z w ł a s z c z a w% s y t u a c j i e g z a m i n a c y j - a% t a k!ˆ e w% o c e n i e e g z a m i n ó w g i m n a z j a l n ny ec h j, g d y o d w y n i k u e g z a m i n u z a l e!ˆ y c z!ł - p r z e p r o w a d z o n y c h w% k w i e t n i u r. K rs yt -o k r o! p r z y s z ł o!fl! e d u k a c y j n a d z i e c k a, j e s t t e r i a t e w% a s p e k c i e o c e n y p o p r a w n o!fl c i w i!ł j!ł zc y -n a d w y r a z t r u d n e. D o w o d z! t e g o p r z y - k o w e j i% p o p r a w n o!fl c i z a p i s u z a k ł a d a j! w!k sł ka id e y o c e n y p r a c g i m n a z j a l i s t ó w, z% k t ó r y c h p r z e d z i a ł y i% b r a k r ó!ˆ n i c o w a n i a r a n g i bkł!ł a!ˆd dó a w s p r a w d z a n a b y ł a n i e z a l e!ˆ n i e p r z e z ( R y s u n e k 1 ). D o d a t k o w o m o!ˆ n a p r z y j!!,!ˆ e n a o c e n!ł d o - k o n y w a n! z a p o m o c! k r y t e r i ó w n a k ł a d a j! s i!ł o s o b i s t e p r e f e r e n c j e e g z a m i n a t o r ó w : k a!ˆ - d y z% n i c h o s o b n o p r z y j m u j e w% s p o s ó b!fl w i a - d o m y l u b n i e u!fl w i a d o m i o n y o k r e!fl l o n! p o - s t a w!ł w o b e c p r z e d s t a w i o n e g o p r o b l e m u w y - n i k a j! c! p o z a p r z y c z y n a m i z w i! z a n y m i z e!fl w i a d o m o!fl c i! i% w i e d z! j!ł z y k o w! s a m e g o e g - 6 E f e k t t e n d z i a ł a r ó w n i e!ˆ w% d r u g! s t r o n!ł : w% p r z e p r o w a - d z o n y m p r z e z a u t o r k!ł [ J. D. ] e k s p e r y m e n c i e, w% k t ó r y m u d z i a ł w z i!ł ł o 9 6 s t u d e n t ó w s p e c j a l i z a c j i n a u c z y c i e l s k i e j ( s t u d e n c i I I I r o k u p o l o n i s t y k i n a W y d z i a l e P o l o n i s t y k i U n i w e r s y t e t u W a r s z a w s k i e g o ), p o n a d 7 5 % b a d a n y c h n i!ˆ e j o c e n i ł o t r e!fl! p r z e c i!ł t n y c h p o d t y m w z g l!ł d e m p r a c, k t ó - r y c h a u t o r z y p o p e ł n i l i l i c z n e b ł!ł d y j!ł z y k o w e i% o r t o g r a f i c z - n e. M o!ˆ n a w i!ł c z a ł o!ˆ y!,!ˆ e n a s u r o w o!fl! l u b p o b ł a!ˆ l i w o!fl! n a u c z y c i e l a w% o c e n i e p o j e d y n c z y c h z j a w i s k j!ł z y k o w y c h w p ł y w a n i e t y l k o s u m a b ł!ł d ó w i% u s t e r e k w% c a ł y m t e k!fl c i e u c z n i o w s k i m, a l e t a k!ˆ e o c e n a t r e!fl c i w y p r a c o w a n i a.

9 t r z e c h e g z a m i n a t o r ó w. W% d a l s z e j c z!ł!fl c ł! i cazrl- i w o!fl c i w y n i k a j! c y c h t y l k o z e z w y c z a j u t y k u ł u p r z e d s t a w i m y p r z y k ł a d y b ł!ł d ó w rj!ł ó!ˆz-y k o w e g o ( t a k z d a r z a ł o s i!ł n a j c z!ł!fl c i e j ), n p. : n e g o t y p u, k t ó r e w% p r a c a c h u c z n i o w s k i c h w y m y k a j! s i!ł j e d n o z n a c z n y m o c e n o m, o r a1 z. W i d m o p r a g n i e w y z w o l i«s i zm t u ł. a c z k i p o d e j m i e m y p r ó b!ł w s k a z a n i a m o!ˆ l i w y c h p r z y c z y n t y c h t r u d n o!fl c i. W% a n a l i z i e mpao-p r a w n i e : z a p r z e s t a«t u ł a ; c z k ci z a s o w n i k t e r i a ł u p o m i j a m y t e b ł!ł d y i% u s t e r k i j!ł zw y zk wo o-l i«s i ł! c z y s i!ł z% r z e c z o w n i k a m i t y p u w e, k t ó r e t r a d y c y j n i e s! t r a k t o w a n e j a k o n i ze we o-l a, r z' d y w% j e d n y m z e z n a c z e! ; z% r z e - w n!ł t r z n o j!ł z y k o w e, p o n i e w a!ˆ i c h o m ó w i e - c z o w n i k a m i t y p u w i z y, o b j c i a w% i n n y m n i e z a s ł u g u j e n a o s o b n e o p r a c o w a n i e. z n a c z e n i u ; z% r z e c z o w n i k a m i st ty rp au c h, k o m - p l e k s y, p r z e s' d yw% j e s z c z e i n n y m z n a c z e n i u ; A n a l i z a w a r s t w y j!ł z y k o w e j p r a c p o z w a l ra z e c z o w n i k t u ł a c z k a n i e n a l e!ˆ y d o!ˆ a d n e j n a w y o d r!ł b n i e n i e d w ó c h g ł ó w n y c h t y p ó w z% t y c h g r u p s e m a n t y c z n y c h. p o t k n i!ł! : w% d o b o r z e l e k s y k a l n y m s k ł a d n i - k ó w z d a n i a o r a z w% s k ł a d n i o w y c h w% k o2 n. - P a m i!ł t a j m y,!ˆ e t r z e b a b y! m i ł y m i% w s p ó ł - s t r u k c j i z d a!. W% z a s a d z i e n i e w y s t! p i ł y c bz ł!ł u j! - c y m d l a w s z y s t k i c h, n i e m o!ˆ n a s i!ł d y f l e k s y j n e, s t o s u n k o w o n i e w i e l e b y ł o rpórw z- e n o!fl n y s t a! p r z e d s t a w i c i e l e m z n i e c z u - n i e!ˆ b ł!ł d ó w f r a z e o l o g i c z n y c h. L i c z n e n a lt io c- y s p o ł e c z n e j. m i a s t b y ł y p r z y k ł a d y n i e p o r a d n o!fl c i j!ł z y k o - w e j u w i d a c z n i a j! c e j s i!ł w% s p l o c i e u c h y bp io e! p r a w n a k o n s t r u k c j a c : z y j e z a c h o w a n i e j e s t i% u s t e r e k, c z!ł s t o w y w o ł u j! c y c h n i e z a m i e r dz oow -o d e m z n i e c z u l i c y s p o ł e c; z nrezje c z o w n i k n y k o m i z m j!ł z y k o w y. p r z e d s t a w i c ił! e l c z y s i!ł t y l k o z% n a z w a m i g r u p s p o ł e c z n y c h, n p r. z e d s t a w i c i e l c h ł o p ó w, i n t e - P o n i!ˆ e j p r z e d s t a w i a m y t y p y b ł!ł d ó w, k t ó rl e i g e n c; j i z% n a z w a m i z w i! z k ó w, s t o w a r z y s z e!, p o j a w i ł y s i!ł w% a n a l i z o w a n y c h p r a c a c h, w r4 arz m, i n s t y t u c j i. z% k o m e n t a r z e m d o t y c z! c y m i c h o c e n y n o r m a - t y w n e j o r a z s p o s o b u o c e n i e n i a i c h p r z e z 3 e. g z[ a -] b y ł y w ł a!fl c i c i e l w i o s k i, k t ó r y j u!ˆ n i e m i n a t o r ó w. P o n i!ˆ s z a k l a s y f i k a c j a b ł!ł d ó w!ˆ z oy-j e z% 3 l a t ka r z ya w d y j a k ipe o p e ł n i ł. s t a ł a z a p r o p o n o w a n a p r z e z n a s e g z a m i n a t o - P o p r a w n i e : z a k r z y w d y, k t ó r e w y r z' ; d zc iz ła - r z y b o w i e m p o s ł u g i w a l i s i!ł, j a k w s p o m n i a łs oy w- n i k p o p e ł n i«ł! c z y s i!ł n a m o c y k o n w e n -!fl m y w c z e!fl n i e j, t y l k o t r z e m a k a t e g o r i a m i bc ł!ł j i -j!ł z y k o w e j z% r z e c z o w n i k a m i n i te yt pa u k t, d ó w : o r t o g r a f i c z n y m i, i n t e r p u n k c y j n y m i i%wj!ł y k -r o c z e n i e, p r z e s t p. s t w o z y k o w y m i. C y t a t y z% p r a c u c z n i o w s k i c h p o d a - j e m y w% n i e z m i e n i o n e j p o s t a c i, t j. z a c h 4 o w. u jm eó -j o s t a t an ri g u m e n t [ ] m o!ˆ e m y r ó w - m y o r y g i n a l n! o r t o g r a f i!ł i% i n t e r p u n k c j!ł. n i e!ˆ z o b a c z y«w% l e k t u r z e M a ł y K s i!!ˆ e, g d z i e c h ł o p i e c o p i e k u j e s i!ł r zó!ˆ! o s t, a -n i e B łł d y w d o b o r z e l e k s y k a l n y m w y r a z ó w w i a k w i a t u b e z b r o n n i e[ ] P i e r w s z y b ł! d ł! c z l i w o!fl c i w y n i k a z% n i e z r o z u - B łł d y w ł c z l i w ofl c i l e k s y k a l n o - m i e n i a, c z y m j e s t a r g u m e n t ; d r u g i z% n i e w i e d z y, - s e m a n t y c z n e j!ˆ e p r z y s ł ó w e bk e z b r o n n i e m o!ˆ e o k r e!fl l a! w y - g l! d, s t a n o s o b y a l e t y l k o t e j, k t ó r a p o d l e g a J a k o b ł!ł d y w% z a k r e s i e ł! c z l i w o!fl c i l e k s y k ac zl yn non-o!fl c i o m d r u g i e g o u c z e s t n i k a z d a r z e n i a. s e m a n t y c z n e j t r a k t o w a ł y!fl m y t a k i e w y k o l e - j e n i a w% t w o r z e n i u k o l o k a c j i, k t ó r y c h 5 p. r zm yi -ł o!fl! w i e l e m a d r ó g. O b o j!ł wm tj na i- e c z y n! j e s t n i e w ł a!fl c i w e r o z p o z n a n i e z n a c zk ei -e j m i ł o c i y, j e ma yl e w a!ˆ n e, a b y b y ł a n i a w y r a z u l u b n i e r e s p e k t o w a n i e o g r a n i c z e! o n a s z c z e r a, w i e r n a, p r a w d z i w a.

10 D [ N W [ c _ W M, H! O U M C z a s o w n i k y«ł! c z y s i!ł z% n a z w a m i n i e k t ó - C z a s o w n i k p o r u s z a«w% z n a c z e n i u s p r a w i!, r y c h u c z u! / s t a n ó w ( w w i e l u w y p a d k a c h t r u d -!ˆ e c o!fl s i!ł s t a ł o p r z e d m i o t e m o p i s u n i e p o d - n o j e r o z g r a n i c z y! ), y«n p. wm s t r a c h u, wm n i e - l e g a o c e n i e j a k o!fl c i o w e j w% p r z e c i w i e! s t w i e n a w i c i, wm r o z p a, c z yr z a d k o r ó w n i e!ˆ z% r z e - d o c z a s o w n i k a o m a w i a«, k t ó r y m m o!ˆ n a g o c z o w n i k i e m m i ł o «; b y! m o!ˆ e t a k i e u!ˆ y c i e w% t y m z d a n i u z a s t! p i!. j e s t o g r a n i c z o n e s t y l i s t y( cn zp n. ise t a r u s z - k o w i e c i p r z e y l i w s p ó l n i e p ó ł w i e k u, am w9 c. i' C z ł o w i e k!ˆ y j e j u!ˆ o d t y p u l a t. Z p o k o l e n i a y l i wm m i ł o). c i N i e m o!ˆ l i w a j e s t j e d n a k t a k a n a p o k o l e n i e p r z e k a z su oj be i e n a w z a j e m z m i a n a s z y k u z d a n i a z% o m a w i a n! k o l o k a c j!, k u l t u r, z w y c z a j e im p a n u j' c e n o r m y. k t ó r a z m i e n i f u n k c j e s k ł a d n i o w e w y r a z ó w, z w ł a s z c z a e l e m e n tm u i ł o «:n i e m o!ˆ e o n p e ł - C z a s o w n i k p r z e k a z y w a«ł! c z y s i!ł z% n a z w a m i n i! f u n k c j i o r z e c z e n i a. r z e c z y m a t e r i a l n y c h i% n i e m a t e r i a l n y c h z a - l e!ˆ n y c h o d a k t a n t a ; t a k i e, o% k t ó r y c h m o!ˆ n a 6. J e d n a k d z i e w c z y n a t a g d y m a d o w y b op- o w i e d z i e!,!ˆ e j e m a m o!ˆ n a p rnzp e. k a z y - r u u r a t o w a n i e s w o j e j p r z y j a c i ó ł k i K a rw ea«n m a j' t e k, s e k r e t y, r o d z i n n e t a jie tmp n. i c e p o p r z e z p o d a n i e j e j e l i k s i r u k t ó r y m ót gr uł d- n o w y r a! n i e w y z n a c z y! g r a n i c e t e g o b y o b a l i«g r a n i c e n i e t y k a l n o c i m i d z y znbi' i o r, u ( n p. d y s k u s y j n e, c z y m o!ˆ n a p r z e k a z y - am j ecjh ł o p a k i e m D a l m e n e m [? A. H. ] p o - w a! z w y c z a j e i% n o r m y ), n i e m n i e j b e z w! t p l i - s t a n a w i a u r a t o w a! s w o j! p r z y j a c i ó ł k e pwoo!fl - c i n i e n a l e!ˆ y d o n i e g o r z e c zko uw ln ti uk - d a j! c j e j e l i k s i r i% t y m s a m y m c z y n i j! r a n i ep -o s t r z e g a m y j! b o w i e m j a k o o s o b n y b y t,!fl m i e r t e l n!. a% n i e w ł a s n o!fl! c z ł o w i e k a. O c z y w i s t e z a k ł ó c e n i a ł! c z l i w no!fl i ec ti y: k a l S! d z!ł,!ˆ z ae c h o w a n i e t a k i c h n o r m j e s t n o «m i d z y k i m am k i m p o p r a w n i e c: z y - t r u d n e, w i!ł c n i e o% k a!ˆ d y m m o!ˆ n a p o - j a n i e t y k a l n. o «W a r u n e k p o p r a w n e g o z a - w i e d z i e!,!ˆ e j e s t c z ł o w i e k i e m. s t o s o w a n i a t e g o s c h e m a t u s k ł a d n i o w e g o w y - n i k a z e z n a c z e n i a r z e c z o w n i ke a t y k a l n o: «K o n w e n c j o n a l n i e p o p r a w n e j e s t p o ł! c z e - o k r e!fl l a o n c e c h!ł o s o b y, a% n i e r e l a c j!ł m i!ł -n i e p r z e s t r z e g a«n o rl m u b z a c h o w y w a«s i d z y o s o b a m i ( c o b o w i e m m i a ł a b y z n a c z y! : wm z g o d z i e zm n o r m a. m i n i e t y k a l n o «m i d z y k i m am ) k. i m P o? n a d - t o n a r u s z e n i e ł! c z l i w o!fl c i c z a s owbna il ki«a 1 1. T a k i ze a c h o w a n i e p r e z e n t o w a łd az i e w i c a w% z n a c z e n i u 4 z y c z n y m ł! c z y s i!ł z% n a z w a - Z o s i a z% I I c z. D z i a d ó w, g d y!ˆ o d m a w i a ł a m i o s ó b i% r z e c z y, onb p a. l i«d r z e w o, o b a l i ł u c z u c i a w s z y s t k i m z a l o t n i k o m. g o n a z i e m ; i w% z n a c z e n i a c h p r z e n o!fl n y c h P o p r a w n e p o ł! c z e n i e z: a c h o w a n i e c e c h u j e z% n a z w a m i s y s t e m ó w, r z! d ó w i t p. o, b an- p. k o g o l u b w% k o n s t r u k c j i n i e z n o m i n a l i z o - l i«k o m u n i z m, m o n a r c h; i z% n a z w a m i t e o r i i, w a n e j : k t o s i z a c h o w u j e p o g l! d ó w, i d e i i t p N i e p o t r a f i ł z r o z u m i e! c z ł o w i e k a d o p ó k i 7. B a r d z o p o w i c i łsaw o j e s z c z!ł!fl c i e i% s w ó j s a m n i e s t a n' ł wm t a k i e j s y t. u a c j i z w i! z e k [ ]. P o p r a w n i e n a m o c y k o n w e n c j i z n a l e «Z n a c z e n i e c z a s o w n i kpa o w i c i«n i e p o z w a l a s i wm j a k i e j s y t u a c j i, wm p. o ł o e n i u n a ł! c z e n i e g o z% i n t e n s y 4 k a t o r a m i Z a b i ł w z% y b i t n y m o k r u c i e s t w e mb e z - 8. A d a m M i c k i e w i c z n a k o m i c i e p o r u s ztae n b r o n n e g o c z ł o w i e k a p r z y w i! z a n e g o d o t e m a t. d r z e w a.

11 P r o z o d i a s e m a n t y c z n a k a!ˆ e ł! c z y! p r z y - s a d!ł p o d w ó j n e j n e g a c j i w% p o ł! c zp er nz ie u - m i o t n i k w y b i t n y t y l k o z% n a z w a m i o s ó b, r z e - s t a j e w i e r z y«wm k a( pd' o p r a w n i e : p r z e s t a j e c z y i t p. o c e n i a n y c h j a k o d o b r e, k o r z y s t n e. w i e r z y«wm j a k' k o l w) i: e kc z a s o w n ipk r z e s t a j e Z ł a m a n i e t e j z a s a d y b y ł o b y m o!ˆ l i w e t y l k o o d n o s i s i!ł d o s t a n u z a b i e r a n i a, u j m o w a n i a, w%!fl w i a d o m e j g r z e j!ł z y k o w e j p o d o b n i e j a k u b y w a n i a, z a p r z e s t a w a n i a c z e g o!fl a% z a - a k c e p t o w a l n e w y ł! c z n i e j a k o g r a s ł o w n a j e s t t e m w y m a g a z a i m k a, w% k t ó r e g o z n a c z e n i u p o ł! c z e n i pe o p e ł n i«d z i. e ł o r ó w n i e!ˆ t k w i ł b y e l e m e n t m a ł o, m n i e j, n i e 1 4. T e n a r g u m e n t m ó w i n a m o% t y m,!ˆ e [ ] P o p r a w n i e : a r g u m e n t d o t y c z y c z e g o!fl ; u c z e! z a p e w n e o d w z o r o w a ł t u s z k o l n y s z a b l o n : k s i' k a / l e k t u r a m ó w i n a m om t y m, e 1 6. S t a r a ł a zs wi!ł a l c z a«r ó n i cpeo m i!ł d z y l u d! m i, n a p r z y k łzam d n i e j s z y«r a s i. z m w s z y s t k o. T a k i m z a i m k i e m jea sk t i k o l w i. e k P o p r a w n i e u c z e! p o w i n i e n w i!ł c n a p i s a! : p r z e s t a j e w i e r z y«wm j a k i e k o l w i e k w a r t o c i. W w i!ł k s z o!fl c i w y p a d k ó w e g z a m i n a t o r z y r o z p o z n a w a l i t e g o t y p u b ł!ł d y b y! m o!ˆ e d l a t e g o,!ˆ e p o w o d u j! o n e n i e z a m i e r z o n y k o WM t y m m o m e n c i e B r e n a n d o z n a ł a g o r y - m i z m, k t ó r y w% t e k!fl c i e ł a t w o z a u w a!ˆ y! i% n a - c z y. U c z u c i a, k t ó r e p o t w i e r d z i ł o tpo i!ł, t!ˆn oe w a!. W s z y s c y t r z e j e g z a m i n a t o r z y j e s t c z ł o w i e k i e m w% k o n t e k!fl c i e D z i ard oó zw p o z n a l i b ł!ł d y w% p r z y k ł a d a c h 2., 3., 7., 9. ; c z. I I. p o d w ó c h e g z a m i n a t o r ó w r o z p o z n a ł o b ł!ł d y z% p r z y k ł a d ó w : 4., 5., 1 0., 1 2., 1 3., 1 4., 1 5., 1 6., P o ł! c z e n i e d o z n a«g o r y c z oy p i s u j e d ł u g o N i e p o k o j! c e j e d n a k,!ˆ e t y l k o j e d e n e g - t r w a ł e o d c z u c i a, s t a n y w y w o ł a n e j a k i m!fl z a m i n a t o r s p o!fl r ó d t r ó j k i p r z y p o r z! d k o w a - z d a r z e n i e m, n i e z a!fl o d c z u c i e c h w i l o w e, l on -e j k a!ˆ d e j p r a c y r o z p o z n a ł b ł!ł d y w% p r z y k ł a - k o w a n e n a o s i c z a s u m i e r z o n e j m o m e n t a m i. d a c h 1., 6., 8., 1 7., a%!ˆ a d e n (! ) n i e z o b a c z y ł b ł!ł - d u w% p r z y k ł a d z i e 1 1. P r z y k ł a d t e n u w y r a! n i a r e a l n e t r u d n o!fl c i w% o c e n i e l e k s y k a l n o - s k ł a - d n i o w e j p r a c. P o p r a w n i e : z m n i e j s z a«, n i w e l o w a«r ó n i c e ; w a l c z y«zm r a s i z m. e m G d y b y g ł!ł b i e j s z u k a! p r z y c z y n b ł!ł d ó w w% ł! c z l i w o!fl c i l e k s y k a l n o - s e m a n t y c z n e j n i!ˆ 1 7. P r o b l e m, k t ó r y m a m z a m i a r r o z w a!ˆ y! t y l k o p r z e z o d w o ł a n i e s i!ł d o z n a c z e! l e k s e - w% t e j r o z p r a w c e b, d z i e m i a ł n a c e lmu ó w t w o r z! c y c h k o l o k a c j e l u b d o z w y c z a - s t w i e r d z e n i ec o w% k o n t e k!fl c i e D z i a d ó jw u j!ł z y k o w e g o, n a l e!ˆ a ł o b y s i!ł g n!! d o s i a t - c z. I I o z n a c z a b y! c z ł o w i e k i e m. k i p o j!ł c i o w e j n a s t o l a t k ó w, k t ó r e j p r z e j a w e m s! b y! m o!ˆ e w ł a!fl n i e w y k o l e j e n i a j!ł z y k o w e. Z w r o t m i e«n a c e l up o p r a w n i e ł! c z y s i!ł l e - w o s t r o n n i e z% n a z w a m i o s o b o w y m i w% f u n k - M o!ˆ n a z a ł o!ˆ y!,!ˆ e n a s t o l a t k i w% n i e d o s k o - c j i p o d m i o t u. n a ł y j e s z c z e s p o s ó b k a t e g o r y z u j!!fl w i a t, t z n. m o g! n i e d o s t r z e g a! p e w n e g o p o z i o m u b y A u t o r b a r d z o r o z p a c z a p o!fl m i e r c i t só w e j a b s t r a k c y j n y c h, k t ó r y c h n a z w a n i u s ł u - c ó r k i, p r z e s twaijee r z y«wm k a d' w a r t. o «!ˆ y s ł o w n i c t w o a b s t r a k c y j n e. N i e d o s t a t k i t a - k i c h k o m p e t e n c j i w y r a!ˆ a j! s i!ł w% t w o r z e - W z d a n i u t y m n a r u s z o n o ł! c z l i w o!fl! c z a - n i u k o n s t r u k c j i, w% k t ó r y c h ł! c z y s i!ł l e k s e - s o w n i k a w i e r z y«: p o p r a w n i e ł! c z y s i!ł o n t y l -m y r e p r e z e n t u j! c e o d m i e n n e p o j!ł c i a ( z w y - k o z% p l u r a l n!, z l e k s y k a l i z o w a n! w fa or r- m! k l e : a b s t r a k c y j n e i% k o n k r e t n e ), c o z w y k l e t o c i r o z u m i a n! j a k o o g ó ł s! d ó w p r z y j!ł - d a j e w r a!ˆ e n i e b a r d z o n i e p o r a d n e g o w y w o - t y c h s p o ł e c z n i e i% u z n a n y c h z a d o b r e. P od-u i% c z!ł s t o p o w o d u j e n i e z a m i e r z o n y e f e k t n a d t o n a r u s z o n o g ł!ł b o k o s t r u k t u r a l n! z a - k o m i c z n y, n p. :

12 Ł D [ N W [ c _ W M, H! O U M 1 9. c z ł o w i e k[ ] p o s i a d a s w o j e p o t r z e br y a s i z m). R a s i z m t o p o s t a w a o p a r t a n a p r z e - i% p r a g n i e n ija a, k k a d y o r g a n i. z m k o n a n i u,!ˆ e i s t n i e j! r ó!ˆ n i c e m i!ł d z y l u d! - m i, a% n i e r z e c z y w i s t a r ó!ˆ n i c a. Z ł a k a t e g o r y T o m y s i!ł r o z w i j a m y, r o z m n a a m y, p o d -z a c j a p o j!ł c i o w a u w i d a c z n i a s i!ł t e!ˆ n i e m a l t r z y m u j e m y y c, i ed b a m y o% t o c o d a ł n aw% m k a!ˆ d e j p r a c y w% s p o s o b i e w p r o w a d z a n i a B ó g. B e z c z ł o w i e k a y c i e, b y n i e. i s tan ri ga uł mo e n t ó w z a p o m o c! k o n s t r u k c j i t y p u : 2 1. P y t a n i e r o z p r a w k i b r z m i a ł o t a k : 2 9. C o P i e r w s z y m a r g u m e n t e m [ ] j e s t z a c h o - w% k o n t e k!fl c i e D z i a d ó w c z. I I zb ny a- c z y w a n i e w i d m a. c i e c z ł o w i e k i e? m W i!ł c o d p o w i a d a m,!ˆ e m o i m z d a n i e m t o s' c z y, n yk t ó r e!fl w i a d P i e r w s za y r g u m e n t j a k i p r z y t o c z!ł d tr ao - c z! o% t y m, b o p r a w d z i w y c z ł obwy i enk i e m a t D z i a d y c z. I I A d a m a M i c k i e w i c z a. b y ł z d o l n y d o z a b i c i a i n n e g o c z ł o w i e k a, a% t y m b a r d z i e j k o g o!fl z e s w o j e j r o d3 z1 i. n y M, o i m d r u g i m a r g u m e n t e m j e s t p o w i e «a n i b y n i e z a d a wna ił k o m u c i e r p i e n i a. Q u o v a d i s M o i m t e m a t e m j e s t c z ł o w. i ecko o z n a c z a n i m b y!? O% t o j e s t p y t Ma an m i e. k i l k a p o w o d ó w im z n a c z e O s t a t n i m a r g u m e n t e m t e j p r a cjy e s t d z i e w c z y n a, k t ó r a o d r z u c a ł a k a!ˆ d e g o m!ł!ˆ c z y z n!ł C z ł o w i e k m a w i e l e z n a c zi% e w i e l e p o w o J a k o d r uag ri g u m e n t p o s ł u y m i p o s t a w a d ó w, b y!ˆ y!. b o h a t e r ó w [ ] W e d ł u g u t w o r u A d a m a M i c k i e w i c z ab y! B y! m o!ˆ e z j a w i s k o t o n a l e!ˆ y ł! c z y! z% n i e d o - c z ł o w i e k i t o z n a c z y k ł a d n y m r o z u m i e n i e m p r z e z u c z n i ó w z n a - c z e n i a s ł o wa r g u m e n t. N i e w y k l u c z o n e,!ˆ e 2 5. [ ] d o p ó k i n is e k o s z t u j e m y t e g o, c o d l a g i m n a z j a l i s t ó w j e s t t o t y l k o h a s ł o w y - l u d z k i e, t o w% p e ł n i n i e z r o z u em gi -e m y w o ł u j! c e s e g m e n t a c j!ł t e k s t u r o z p r a w k i w e - z y s t e n c jci z ł o w i e k a. d ł u g p o r u s z a n y c h w! t k ó w, a% n i e j a k c h c i a - ł y b y s ł o w n i k i f a k t l u b p r z e k o n a n i e s ł u!ˆ! S! t o k o l epjrnze y m i o t y o k r e l a j' c e z nc ae - d o u z a s a d n i e n i a j a k i c h!fl r a c j i l u b d e c y z j i c z e n i e s t w i e r d z e n ib ay! c z ł o w i e k i e m. ( D u b i s z, ) K a!ˆ d y z% n a s p r z y n a j m n i e j r a z z n a l ac zo ł isn i!ł t e r e s u j! c e, w s z y s c y e g z a m i n a t o r z y z a - wm s y t u a c j i z%, k t ó r e j b e z n i c z y j e j p o muowca!ˆ y y l i b ł!ł d y w% p r z y k ł a d a c h o r a z 2 2. n i e p o t r a f i ł b y w y j!fl!. Ztn o a j! u c z u c, i e i% 2 3., p o d w ó c h z a u w a!ˆ y ł o b ł!ł d y w% p r z y k ł a - w i e m y [ ] d a c h 2 1., 2 8., a l e j u!ˆ t y l k o p o j e d n y m 2 4., 2 5., 2 6., a%!ˆ a d e n n i e z o b a c z y ł b ł!ł d ó w w% p r z y [ ] o n e t a k!ˆ e n i e d o w i e d z i a ł y s ki!ł ł a dcao c h : 1 9., 2 0., 2 7. M u s i t o b u d z i! z d z i w i e - o z n a c z a b y! c z ł o w i e k i e m, p o n i e w a!ˆ n i e, g d y!ˆ b ł!ł d y t e w y d a j! s i!ł r a!ˆ! c e. o d k r y ł y p o d s t a w o w y c h u c z u«w y s t p u j' - c y c h wm n a s z e j r z e c z y w i. s t o c i B łł d y z n a c z e n i o w e N i e w ł a!fl c i w! k a t e g o r y z a c j!ł w i d a! r ó w nbił!ł e!ˆ d y m o g! w y n i k a!, j a k s t w i e r d z i - w% p r z y k ł a d z i e 1( 6 S. t a r a ł a sz i!ł w a l c z a«r ó n i -ł y!fl m y, z% n i e w ł a!fl c i w e g o r o z u m i e n i a p r z e z c e p o m i!ł d z y l u d! m i, n a p r z y kz łm an d i e j s z y«u c z n i ó w z n a c z e n i a s ł oawra g u m e n t, w% z w i! z -

13 k u z% t y m w s k a z a n e p r z y k ł a d y m o g ł y b y r ók wo -l e j n y t y p b ł!ł d ó w l e k s y k a l n y c h p o p e ł n i a - n i e!ˆ i l u s t r o w a! k a t e g o r i!ł b ł!ł d ó w l e k ns y ck h a l -p r z e z u c z n i ó w t o w p r o w a d z a n i e d o n y c h p o l e g a j! c y c h n a u!ˆ y c i u s ł o w a w% n i et we łk as -t u r o z p r a w k i e l e m e n t ó w m o d n y c h, c z!ł -!fl c i w y m z n a c z e n i u, n i e z g o d n i e z e z n a c z e nsiteo m s z a b l o n o w y c h. Z a t a k i e n a l e!ˆ y u z n a! w y - s ł o w n i k o w y m. T a k s i!ł s t a ł o w% z d a n i a c h : r a z y i% k o n s t r u k c j e n a d u!ˆ y w a n e, w y w o d z! - c e s i!ł z% n i e k t ó r y c h o d m i a n!fl r o d o w i s k o w y c h 3 4. K i e d y!ˆ y j e n a Z i e m i i% j e s t d o b r y pt o l spz o c z y z n y ( g ł ó w n i e z% j!ł z y k a m ł o d z i e!ˆ o w e -!fl m i e r c i c z e k a wgyo n a g r o d z e n i e, l e ck z i e - g o, n a u k o w e g o o r a z u r z!ł d o w o - k a n c e l a r y j n e - d y c z y n i ł z ł o t o p o!fl m i e r c i b ł! k a gso i!ł ), jpao k w t a r z a n e z w y k l e b e z r e f l e k s y j n i e, n i e - z ł y d u c h. k i e d y u b a r w i a j! c e ( w o p i n i i m ó w i! c e g o ) w y - p o w i e d!, p r o w a d z! c e j e d n a k w% r z e c z y w i - C o p r a w d a w y n a g r o d z e n i e j e s t g e r u n d i u m s t o!fl c i d o z u b o!ˆ e n i a t e k s t u ( z o b. M a r k o w s k i, i% o z n a c z a t o,!ˆ e s i!ł w y n a g r o d z i ( n i e m o!ˆ , s ). P r z y k ł a d y w y r a z ó w m o d - n a w y k l u c z y!,!ˆ e t o w ł a!fl n i e m i a ł n a m y -n y c h i% k o n s t r u k c j i s z a b l o n o w y c h z n a j d z i e m y!fl l i u c z e! ), j e d n a k o% w i e l e c z!ł!fl c i e j f o r m w% a zt a d a n i a c h : j e s t u!ˆ y w a n a w% z n a c z e n i u z a p ł a t a. T a d w u - z n a c z n o!fl! w e w s k a z a n y m k o n t e k!fl c i e p o c z ł o w i e k [ p] o s i a d a s w o j e p o t r z e b y w o d u j e k o m i z m ; n a l e!ˆ y r ó w n i e!ˆ z a u w a!ˆ y! im p r a g n i e n, i aj a k k a!ˆ d y o r g a n i z m u!ˆ y c i e n i e w ł a!fl c i w e g o s p ó j n i k a ; z d a n i e m i a - Z g o d n i e z% n o r m! w z o r c o w! w ł a!fl c i w e w a - ł o w y r a!ˆ a! o g ó l n! z a s a d!ł, w a r u n e k l u d z - r u n k i u!ˆ y c i a c z a s o w n ipkoa s i a d a«t o w y - k i c h l o s ó w, d l a t e g o p o p r a w n y b y ł b y z a - s t! p i e n i e p o d m i o t u o s o b o w e g o o r a z n a z w y m i a s t s ł o w ka i e d y s p ó j n ij k e l. i r z e c z y o% d u!ˆ e j w a r t o!fl c i, n p. c z!ł!fl c i m a j! t - k u, z w ł a s z c z a n i e r u c h o m o!fl c i, w% f u n k c j i d o P o n i!ˆ s z e a r g u m e nu ty w i e r d z' m o j! r a c j!ł. p e ł n i e n i a. P o n a d t o p o p r a w n i e z a s t o s o w a n a U c z e! p o m y l i ł c z a s o w n i uk ti w i e r d z i«i% p o - t w i e r d z i«. k o n s t r u k c j a X p o s i a d a Y - ap o w i n n a s i!ł d a! p r z e k s z t a ł c i! n a k o n s t r ux k cjj!ł e s: t p o s i a d a - c z e m Y - a) P a n T o m a s z, p r z e d p o j a w i e n i e m s i!ł w% j e g o d o m u d z i e w c z y n k i, j e s t z a3j!ł 9. t Uy w a a m,!ˆ e m o i m i p o w y!ˆ s z y m i a r g u - p r a c!, m a n e u t r a l n e p o d e j c i e d o, y c i a m e n t a m i p o t w i e r d z i ł a m s ł u s z n o!fl! m o j e j n i c g o n i e b a w i. T r u d n o r o z p o z n a!, j a k i e z n a c z e n i e u c z e! t e z y i%!ˆ e m o j a p r a c a z o sp to az ny it e y w n i e r o z p a t r z o n. a p r z y p i s a ł p r z y m i o t n i k on we i u t r a l n. y W p r o w a d z e n i e s z a b l o n u k a n c e l a r y j n e g o, d o d a t k o w o b e z z a s a d n e p o ł! c z e n i e g o z% c z a [ ] c z t e r y o s o b y [ ] n i g dp y o nw ie a d c z y - s o w n i k i e m w y r a!ˆ a j! c y m s! d. ł y s w o i m z a c h o w a n i e m c z ł o w i e c z e s t w a B y l i p o t en m i e s a m o w i c i e w% s o b i e z a k o - C z a s o w n i k o w i p o w i a d c z y«b ł!ł d n i e p r z y - p i s a n o z n a c z e n i e!fl w i a d c z y! o% c z y m!fl, s t! d c h a n i. z a b u r z e n i e k o n s t r u k c j i. P o p r a wz na ic e h : o - w a n i e c z t e r e c h o s ó b n i g d y n i e w i a d c z y ł o N i e s a m o w i c i e j e s t s ł o w e m n a d u!ˆ y w a n y m om i c h c z ł o w i e c z e s. t w i e w% u c z n i o w s k i e j g w a r z e!fl r o d o w i s k o w e j j a k o w y r a z e m f a z y. T y l k o w% j e d n y m w y p a d k u ( 3 6. ) w s z y s c y e g - z a m i n a t o r z y z a u w a!ˆ y l i b ł! d ; p o d w ó4 c1 h. W% u t w o r z e A d a m a M i c k i e w i c z a s! w y - w s k a z a ł o u s t e r k i ( p r z y k ł a d y 3 5. i% 3 7. ), a% r a! t ny li e - p o k a z a n e u c z y n k i z m a r ł y c h, k t ó - k o j e d e n w% p r z y k ł a d z i e 3 4. r z y wm t y m m o m e n c i e p o n o s z! z a n i e k a r!ł.

14 D [ N W [ c _ W M, H! O U M K o n s t r u k c j a wm t y m m o m e n c i e j e s t e l e m e n - t e m s z a b l o n u, n a d u!ˆ y w a n a w% j!ł z y k u m ó - w i o n y m n i e w n o s i d o t e k s t u!ˆ a d n e j t r e!fl c i, 4 6. L u d z i e o t a c z a j! c y n a s s! r ó!ˆ n i. J e d n i s! m i l i, j e d n i b o g a c i, pa% r zi en m' n i d r z a l i. n i e w s k a z u j e w b r e w z n a c z e n i o m l e k s y k a l D e m o n y p o d c z a s!ˆ y c i a b y ł y e g o i s t y c z n e, n y m j e j s k ł a d n i k ó w n a e l e m e n t y t e m p o - r a l n e. P o d o b n e s z a b l o n o w e u!ˆ y c i e k o n - n i e z w r a c a ł y u w a g i n a n i e s z c z!ł!fl c i e i n - n y c h, p a t r z y l i w y ł' c z n i e n a s w o j e d o b r o. s t r u k c jwm i t y m m o m e n c i e w i d z i m y w% p r z y - k ł a d z i e P o z a p o z n a n i u s i!ł z% l em ko tg u r! p o w i e - d z i e«,!ˆ e m o i m p i e r w s z y m s t r z a ł e m 4 2. P o w i n n i p o t r a f i! p r z e b a c z a! i% m y!fl l!ł, b!ˆ y łe a t e z a [ ] j e s t tp o r z e s t r o g a d l a p r z y s z ł y c h p. o k o l e 4 9. C o n a j w a!ˆ n i e j s z e d l a c z ł o w i e k a, t o m i - W t y m w y p a d k u m a m y d o c z y n i e n i a z e ł o!fl!, b l i s k o!fl! p o c, z u c i ep o t r z e b y, e k t o s z k o l n! s z a b l o n o w! k o n s t r u k c j!, z u!ˆ y t! g o p o t r z e b u j e. i% n i e m a l p o z b a w i o n! w s p ó ł c z e!fl n i e t r e!fl c i W% k o n t e k!fl c i e D z i a d ó w c z. I I b y! c z ł o w i e - B ł!ł d y w% p r z y k ł a d z i e 3 9. z a u w a!ˆ y ł o d w ó c h k i e m o z n a c z a b y c i e d o b r yp m o, m o c n y m e g z a m i n a t o r ó w, p o j e d n y m b ł!ł d y w% p r z y - zm c h c i' n i o s' c y m i n n y m p o. m o c k ł a d a c h 4 0. i% 4 2.,!ˆ a d e n z a!fl n i e o d n o t o w a ł b ł!ł d u w% p r z y k ł a d a c h 3 8. i% [. ] d o k o n y w a«w ł a s n y c hw y b o r ó w [ ] B a r d z o c z!ł s t y m t y p e m b ł!ł d ó w l e k s y k a5 l2 -. C z y z a s t a n a w i a ł e!fl s i!ł k i e d y!fl, d r o g i c z y - n y c h, m i e s z c z! c y c h s i!ł n a p o g r a n i c z u s t y tl ei l- n i k u, c z y t w o i p r z y jn acpir ealw e d e s' s t y k i, j e s t w p l a t a n i e w% t e k s t p i s a n y e l epmreanw-d z i w y m i l u d z m i? t ó w p o t o c z n y c h, n p. u!ˆ y w a n i e w y r a z ó w w% z n a c z e n i a c h k o l o k w i a l n y c h, w ł a!fl c i w y5 c3. h C z y!ˆ y j e m y p o t o, a b y!ˆ y!, c z y p o t o, a b y t y l k o j!ł z y k o w i m ó w i o n e m u. C z!ł s t o w i!!ˆ e b y!? C i k o o d p o w i e d z i e!. s i!ł t o z% r e d u n d a n c j! ( t y p o w! p r z e c i e!ˆ d l a j!ł - z y k a m ó w i o n e g o ; p o r. t e!ˆ p r z y k ł a d 9. ) ; 5 4. n i ek -a!ˆ d y p r a g n! ł b y d o s t a! s i!ł d o n i e b a p o r z a d k o r ó w n i e!ˆ w y s t! p i e n i e l e k s e m u w% p o -!fl m i e r c i, j e d n ac k i k o n a m z r o b i! c o!fl t o c z n y m z n a c z e n i u j e s t m o!ˆ l i w e t y k o w% p o -wm t y m k i e r u n k. u t o c z n e j k o n s t r u k c j i s k ł a d n i o w e j, a% z a t e m k o - l o k w i a l i z a c j a w y w o d u m o!ˆ e o b e j m o w a! k i5l5 -. C z y w a r t o b y! w% o g ó l e d o b r y m? M y!fl l!ł, k a s f e r j!ł z y k a. O t o p r z y k ł a d y :!ˆ e j a k n a j b a r d z i i% e j p o s t a r a m s i!ł t o u d o - w o d n i! M y!fl l!ł,!ˆ e p o w y!ˆ s z e a r g u m e n t y p o z w o l! n a t o i!ˆ l u d z i e z a c z n! m y!fl l e! n a d s w o i m i 5 6 c. z y[ - ] b y ł y w ł a!fl c i c i e l w i o s k i j, u k tnóire y n a m i, n i e s k o c z' t a k j a k w ł a c i c i e l w i os ky i j. e zm 3 l azta ak r z y w d y j a k i pe o p e ł n i ł, e k a r a ł b i e d n y c h l, u dk ztió r zny i e m i e J a k o p r z y k ł a d p o d a m h i s t o r i!ł H o b b i t a l, i n i c d o j e d zim e nji a k j e d ez na b r a ł z% j e g o k t ó r y c h o! n i e j e s t i s t o t! l u d z k!, p r zoe gk ro o- d u k i l k a j a b im ł e zk a t o w s z y s tm ku o- n a ł s i!ł,!ˆy e c i e n i e p o l e g a t y l k o n a s i e d zs ei -a ł c i e r p i e!. n i u wm c i e p ł y m d o m u M a m n a d z i e j!ł,!ˆ e a r g u m e n t y, k t ó r e p o d a U w a!ˆ a m,!ˆ e o b o j e p o s t! p i l i n i e r o z s! d nłi ae m o s t a t e c z n i e p r z e k o n a j! c h o c i a!ˆ n i e - t o c o i c h s p o t knaał lo e a ł o i m s i. k t ó r y c h z% w a s d o s ł u!ˆ n o!fl c i m o j e g o z d a -

15 n i a, b bo y c i e c z ł o w i e k i e m n i e z n a c z y s a m o s i!ł t e!ˆ p r z y k r y w a! s w o j e g o p r a w d z i w e - b y c i e, s a m o i s t n i e n i e, a l e w ł a n i e z a c h go o w a - j a, b o g d y b!ł d z i e m y z a k ł a d a! m a - n i e, j a k i e c z y n y r o b i m y c z y d o b r e, c z y zs łk!ł e. i n n i t o z a u w a!ˆ!. W i!ł k s z o!fl c i w s k a z a n y c h p o w y!ˆ e j b ł!ł d ó5w 9. C z ł o w i e k g d y p o p e ł n i b ł! d, t o m a j e s z c z e e g z a m i n a t o r z y n i e z a u w a!ˆ y l i ( p o t r z e c h e wg i- e l e l a t n a p r z e m y!fl l e n i e t e g o j a k s i!ł z a - z a m i n a t o r ó w t y l k o p r z y k ł a d y 4 8., 5 6., c5 7 h. o ; w a ł, c z y p o s t! p i ł. P o d r u g i e, w% u t w o - p o d w ó c h 4 3., 5 0., 5 2., 5 3., 5 4. ; p o j er dz ne y m p t B a l l a d y n a, m o!ˆ n a z n a l e!fl! i% z o , 4 7.,!ˆ a d e n w% p r z y k ł a d a c h : 4 4., b a4 c6 z. y!, j a k n i e k t ó r z y l u d z i e s i!ł z m i e n i a , 5 1., 5 5 ). M o!ˆ e t o o z n a c z a! b! d! i c h pj! r z. y -Z m i e n i a j! s i!ł c z a s a m i z% d n i a n a d z i e! z w o l e n i e n a u p o t o c z n i a n i e t e k s t u p i s a n ei% - t o z% b l a c h e g o p o w o d u. W% t y m u t w o - g o p r z e z u c z n i ó w, b! d! n i e r o z p o z n a w a n i e r z e w i d a!,!ˆ e n o s z e n i e m a s k i i% u k r y w a - p r z e z e g z a m i n a t o r ó w w a r t o!fl c i s t y l i s t y c z n ne ij e s i!ł p o d n i! n i c n i e d a, b o p r!ł d z e j c z y e l e m e n t ó w j!ł z y k o w y c h, a% z a t e m z a s a d n i c z y p ó! n i e j z% r ó!ˆ n y c h p o w o d ó w p o k a!ˆ e m y b r a k w i e d z y o% n o r m i e w s p ó ł c z e s n e g o j!ł z y k a k i m n a p r a w d!ł j e s t e!fl m y i% m o!ˆ e t o m i e! p i s a n e g o. J e!fl l i b y t a d i a g n o z a s i!ł p o t w i e rndize i -o d w r a c a l n e s k u t k i. ł a, n a l e!ˆ y s i!ł m o c n o z a n i e p o k o i! P o t r z e c i e, w% u t w o r z e p t. I l i a d a g d z i e e w i - W a r t o t e!ˆ z w r ó c i! u w a g!ł n a t o,!ˆ e e g z a m id -e n t n i e w i d a!,!ˆ e c z a s a m i n a p r a w d!ł z ł y n a t o r z y r ó!ˆ n i e t r a k t o w a l i z d a n i a, w% k t ó r yc cz h ł o w i e k, a% p o t r a f i u l e c i% w y b a c z y!. N a w e t w y s t! p i ł o k i l k a u s t e r e k. W% p r z y k ł a d z i e 5n a6 j. g o r s z a k r z y w d a w y!ˆ! d z o n a c z ł o w i e k o - j e d e n z% e g z a m i n a t o r ó w c a ł y f r a g m e n t p o -w i, p o t r a f i o d m i e n i! c z ł o w i e k a. t r a k t o w a ł j a k j e d e n b ł! d j!ł z y k o w y, i n n y o z n a c z y ł w a d l i w e m i e j s c a n a s t!ł p u j! c o 6: 1. D w i e r o d z i n y k ł u c i ł y s i!ł o% m u r p o s t a w i o - n y p o m i!ł d z y n i m i. P r z e z c a ł e z a m i e s z a - [ ] b y ł y w ł a!fl c i c i e l w i o s k i, k t ó r y j u!ˆ n i e!ˆ y j e n i e o j c o w i e n i e z w r a c a l i u w a g i n a w ł a - zm3 l a t a zk a r z y w d y j a k i e p o p e ł n i ł, e k a r a ł s n e d z i e c i, k t ó r e s i!ł k o c h a ł y. C a ł a k ł ó t - b i e d n y c h l u d z i, k t ó r z y n i e m i e l i n i c d o j e - n i a z a b r a n i a ł a k o c h a n k o m s i!ł r a z e m d z e n i a im j a k j e d e n z a bz% r aj ł e g o o g r o d u k i l k a s p o t y k a!, g d y!ˆ i c h o j c o w i e b y l i w r o g a - j a b ł e k i% z a t o w s z y s t k o m u s i a ł c i e r p i e!. m i. P o d k o n i e c k s i!!ˆ k i k o c h a n k o m u d a - j e s i!ł p r z e c h y t r z y! r o d z i c ó w i% p o g o d z i! t r z e c i z a!fl w% t e n s p o s ó b : i c h r a z e m. O s o b i!fl c i e u w a!ˆ a m,!ˆ e c a ł e z a m i e s z a n i e n i e b y ł o p o t r z e b n e. [ ] b y ł y w ł a!fl c i c i e l w i o s k i, k t ó r y j u!ˆ n i e!ˆ y j e z% 3 l a t a z a k r z y w d y jp ao kp ie e ł n i ł, k ea r a ł T e g o t y p u u s t e r k i j e!fl l i b y ł y z a u w a!ˆ a n e b i e d n y c h l u d z i, k t ó r z y n i e m i e l i n i c d o pjrez- e z e g z a m i n a t o r ó w n a j c z!ł!fl c i e j b y ł y t r a k - d z e n i a im j a kj e d e n z a b r a ł z% j e g o o g r o d u k i l k ta o w a n e ł! c z n i e j a k o j e d e n b ł! d ( c h o! w% i s t o - j a b ł e k im z a w ts oz y s t k o m u s i a ł c i e r p i e!. c i e n a d e f e k t t e k s t u s k ł a d a s i!ł k i l k a z j a w i s k ). U p o t o c z n i e n i e w y w o d ó w u c z n i o w s k i c h B łł d y f r a z e o l o g i c z n e w% s k r a j n y c h w y p a d k a c h w y w o ł a ł o e f e k t k o - m i c z n y, s p o w o d o w a ł o b e ł k o t l i w o!fl! w y w oj-a k o b ł!ł d y f r a z e o l o g i c z n e w% a n a l i z o w a n y c h d u, n p. : p r a c a c h t r a k t o w a ł y!fl m y z a b u r z e n i a s t r u k t u - r y i% w a r u n k ó w s e m a n t y c z n y c h o r a z f o r m a l C z ł o w i e k, j a k c z ł o w i e k, m o!ˆ e b y! n yrcó!ˆ h - w ł a!fl c i w e g o u!ˆ y c i a f r a z e o l o g i z m ó w n y r a z g o r s z y, r a z l e p s z y. N i e p o w% i nw! n o s k i m s e n s i e, t j. f r a z e o l o g i z m ó w w% r o -

16 D [ N W [ c _ W M, H! O U M z u m i e n i u A n d r z e j a M a r i i L e w i c k i e g o : j e rd o- z w i j a j! c e ( w p o n i!ˆ s z y m p r z y k ł a d z i e w y - n o s t e k n i e c i! g ł y c h, o% g l o b a l n y m z n a c z e ns it! u p i ł a j e d n o c z e!fl n i e i n n o w a c j a r e g u l u j! - i% s t a ł e j s t r u k t u r z e, u t r w a l o n y c h w% s y s tc ea m) i, e n p. : p o l s z c z y z n y ( p o r. L e w i c k i, P a j d z i! s k a i% R e - j a k o w a, , s. 6 ). T a k r o z u m i a n e f r a6z5 e. o lmo o-i m z d a n i e m, b y! c z ł o w i e k i e m, o z n a - g i z m y z% g r u b s z a o d p o w i a d a j! t y m j e d n o s t -c z a!ˆ e b y b y! t a k i m j a k i m s i!ł u r o d z i l i - k o m j!ł z y k a, k t ó r e w% k l a s y f i k a c j i S t a n i s ł!fla mw y a i% z o s t a l i w y c h o w a n i. M u swiymj y «S k o r u p k i r e p r e z e n t o w a ł y g r u p!ł z w i! z k ó w n a p o ' d n e g o c z ł o w i e ki% oag a r n i t e g ob y s t a ł y c h ( p o r. S k o r u p k a, ). Z a b u r z e n ci ia e s z y ł o t o i n n y c h i% r o d z i c ó w. S k o r u p k o w s k i c h z w i! z k ó w t z w. ł! c z l i w y c h i% l u! n y c h t r a k t o w a ł y!fl m y z w y k l e j a k o z a b up -o p r a w n i e : w y j «n a l u d z i l u b n i e f r a z e - r z e n i e ł! c z l i w o!fl c i l e k s y k a l n o - s e m a n t y c z n oe lj o. g i c z n i e s : t a«s i p o r z' d n y m c z ł o w i e. k i e m N a p o t r z e b y n a s z e g o o p i s u j a k o b ł!ł d y f r a z e - o l o g i c z n e t r a k t o w a ł y!fl m y r ó w n i e!ˆ z a b u rtze eg -o t y p u b ł!ł d y f r a z e o l o g i c z n e, n a j b a r d z i e j n i a s t r u k t u r y i% s e m a n t y c z n y c h o r a z f o wr my ra al z- i s t e i% ł a t w e d o o d n o t o w a n i a, b y ł y z a z w y - n y c h w a r u n k ó w w ł a!fl c i w e g o u!ˆ y c i a p r z cy z- a j z a u w a!ˆ a n e p r z e z d w ó c h l u b t r z e c h e g z a - s ł ó w c z y l i j e d n o s t e k o% w ł a!fl c i w o!fl c i a cm h i n pa to o- r ó w. G o r z e j b y ł o z% r o z p o z n a w a n i e m t a - d o b n y c h d o w ł a!fl c i w o!fl c i w! s k o r o z u m i ka i- c h w y k o l e j e! f r a z e o l o g i c z n y c h, k t ó r e p o l e g a - n y c h f r a z e o l o g i z m ó w. ł y n a u!ˆ y c i u w% n i e w ł a!fl c i w y m k o n t e k!fl c i e, z w y - k l e z% p o w o d u p r z y p i s a n i a z w i! z k o w i f r a z e - B ł!ł d ó w f r a z e o l o g i c z n y c h w% p r z y j!ł toy lm o g i c z n e m u z ł e g o z n a c z e n i a a l b o z a b u r z e n i a p r z e z n a s z n a c z e n i u z n a l a z ł y!fl m y w% p r a cł! a c zh l i w o!fl c i z e w n!ł t r z n e j f r a z e o l o g i z m u, n p. : u c z n i o w s k i c h s t o s u n k o w o n i e w i e l e. G ł ó w - n i e b y ł y t o i n n o w a c j e : 6 6.! y c i e b y w a c z a s e m b a r d z o b r u t a l n e, a l e m y n i e m o!ˆ e m y s i!ł p o d d a w a! i% z a w s z e w y m i e n i a j! c e, n p. : m u s i m y s t a n'«t w a r z' wm t w a r z zm p r o b l e - m a m i a% w y j d z i e m y j a k o z w y c i!ł z c y! 6 2. M o n a r c h a t e g o p a! s t zw a p l' t a ł s i w e w ł a s n e s i d ł a. Z w i! z e k s t a n'«zm c z y m t w a r z' wm t w a r z o z n a c z a b e z p o!fl r e d n i o, b l i s k o z e t k n!! s i!ł P o p r a w n i e : w p a «wm s i d. ł a z% c z y m!fl, n p. z% n i e b e z p i e c z e! s t w e m i% n i e m o!ˆ e b y! u!ˆ y w a n y w% o d n i e s i e n i u d o s y t u - k o n t a m i n u j! c e, n p. : a c j i p r z e w i d y w a n y c h i% p l a n o w a n y c h ; w% t a - k i c h s y t u a c j a c h n a o k r e!fl l e n i e k o n i e c z n o!fl c i 6 3. G ł ó w n a b o h a t e r k a t e j k s i!!ˆ k i z r o b pi rł za e z w y c i!ł!ˆ e n i a c z e k a j! c y c h t r u d n o!fl c i w ł a - w s z y s t k o b y d o p i'«s w e g o c e l u.!fl c i w y j e s t f r a z e o l o sg ti az wm i«c z e m u c z. o ł a P o p r a w n i e : d o p i'«s w e gl o u b d o p i'«c e l u. T e g o t y p u z a b u r z e! f r a z e o l o g i c z n y c h e g z a - m i n a t o r z y w% z a s a d z i e w% o g ó l e n i e z a u w a!ˆ a l i, 6 4. B y! c z ł o w i e k i e m w% t y m w y p a d k u o z npa o- d o b n i e j a k d e k o n s t r u k c j i z w i! z k ó w f r a z e - c z a s ł u y«p o m o c n' d ł o n i' i n n yl mu - o l o g i c z n y c h ( i p r z y s ł ó w ) o r a z s t o s o w a n i a n o - d z i o m p o t r z e b u j! c y m p o m o c y. w y c h k a l k f r a z e o l o g i c z n y c h, n p. : P o p r a w n i e : s ł u y«p o m o c', w y c i' g n'«p o - m o c n' d ł o P o d s u m o w u j! c, b y! c z ł o w i e k i e m z n a - c z y n i e r o b i«k o m u t e g o, c o t o b i e n i e m i ł e

17 D e k o n s t r u k c j a p r z y s ł o w in a i : e r ó b d r u g i e - m u, c o t o b i e n i e. m i ł e 6 8. Z a c z ł o w i e k a u z n a n y m o e b y«, tketno [ ] D e k o n s t r u k c j a f r a z e o l o g i zbmy«u c z ł o w i e - k i e m. u ł a m e k s e k u n d y n i e z a s t a n a w i a m y s i!ł, 6 9. [ ] a b y w% p e ł n i d o z n a! c z ł o w i e c z e! s t w a, j a k b y!fl m y s i!ł c z u l i t a k i e j s y t u a c j i. n i c c o l u d z k i e n i e m o e b y«n a m o b c e 7 7. [ ] p o d d a n i n i e m o g! l u b n i e c h c! p o - D e k o n s t r u k c j a c y t a t u z% T e r e n c j cu zs zł oa -: m ó c s w e m u p a n u, p o n i e w a!ˆ o n z a!ˆ y - w i e k i e m j e s t e m im n i c, c o l u d z k i e, n i e j e s t mc i i a z u p e ł n i e n i e z w r a c a ł u w a g i n a i c h o b c e. k r z y w d!ł i% n i e z a w r a c a ł s o b i e g łio cw h y b ó l e m O s t a t n i m, a l e n i e n a j g o r sa zr yg mu m e n - t e m j e s t z a c h o w a n i e E b e n e z e r a S c r o u gt e g a o r o d z a j u b ł!ł d y r ó w n i e!ˆ r z a d k o b y ł y r o z - z% O p o w i e!fl c i W i g i l i j n e j C z!ł s t o b ł!ł d y w% u!ˆ y c i u f r a z e o l o g i z m ó w m i a - ł y c h a r a k t e r s t y l i s t y c z n y, t z n. p o l e g a ł y n a n i e u z a s a d n i o n y m u!ˆ y c i u p o t o c z n y c h z w i! z - k ó w f r a z e o l o g i c z n y c h, j a k n p. : 7 5. Z a b i ł j!,!ˆ e b y p o kat zo a! t, u r z' d z[ i] 7 6. W y r z! d z a j! c i n n y m k r z y w d!ł a n, i p r z e z p o z n a w a n e p r z e z e g z a m i n a t o r ó w. K a l k a f r a z e o l o g i z ml u a s t b u t n o t. l e a s t W a r t o s i!ł z a s t a n o w i!, d l a c z e g o t y l k o j e d e n t y p z a b u r z e! w% u!ˆ y c i u z w i! z k ó w f r a z e o l o - C i e k a w y m s p o s o b e m d e k o n s t r u k c j i f r a z ge i- c z n y c h b y ł z g o d n i e o d n o t o w y w a n y. P r z y - o l o g i z m u j e s t t r a k t o w a n i e g o j a k o k o l co zk ay cn j i m o!ˆ n a u p a t r y w a! w% w y r a z i s t o!fl c i t z w. n i e s f r a z e o l o g i z o w a n e j i% i n f o r m o w a n i e o% i n cn eo -w a c j i f r a z e o l o g i c z n y c h m o d y f i k u j! c y c h s z e o k r e!fl l a n e j j a k o g l o b a l n o!fl! z n a c z( ce zn yi la i n p. k o n t a m i n u j! c y c h, r o z w i j a j! c y c h, z a p o m o c! d o p o w i e d z e n i a, n p. : r e g u l u j! c y c h ) l u b w% b r a k u w r a!ˆ l i w o!fl c i e g - z a m i n a t o r ó w n a w a r u n k i w ł a!fl c i w e g o s t o [ ] b y c i e c z ł o w i e k iwm e m p r z e n o n y m, s o w a n i a t e j c z!ł!fl c i l e k s y k i. N i e m o!ˆ n a c h y b a u l o t n y m z n a c z e n i u [ ] w i d z i e! p o w o d ó w t a k i c h w y b i ó r c z y c h o c e n w% p r z y z w a l a n i u e g z a m i n a t o r ó w n a u p o t o c z W i d m o [ ] m u s i b y«z w y k ł y m c z ł o w i e -n i a n i e p r z e z u c z n i ó w j!ł z y k a w y p r a c o w a! : k i e m, wm f i z y c z n y s p [ o s] ó b w% j!ł z y k u p o t o c z n y m, m ó w i o n y m, w y s t!ł p u - j! b o w i e m w s z y s t k i e o p i s a n e t u w y k o l e j e D z i a d y o d n o s z! s i!ł b y dc o i a c z ł o w i e -n i a f r a z e o l o g i c z n e, a% j e d n a k e g z a m i n a t o r z y k i e m wm u l o t n y s p o. s ó b k w e s t i o n o w a l i t y l k o i c h c z!ł!fl! D z i a d y o d n o s z! s i!ł b y dc o i a c z ł o w i e -B łł d y s k ł a d n i o w e k i e m wm p r z e n o n y s p o. s ó b T r u d n o!fl c i w% r o z p o z n a n i u i% o c e n i e b ł!ł - T u d o d a t k o w o p o w s t a ł w t ó r n y z w i! z e k s k ł a d n i o w y : n i e w i a d o m o, c z y u c z n i o - d ó w j!ł z y k o w y c h d o t y c z! r ó w n i e!ˆ a% m o!ˆ e p r z e d e w s z y s t k i m b ł!ł d ó w s k ł a d n i o w y c h. w i c h o d z i ł o o% b y c i e c z ł o w i e k i e m w% u l o t n y U, m i e j!ł t n o!fl c i p o s ł u g i w a n i a s i!ł r ó!ˆ n y m i p r z e n o!fl n y s p o s ó b, c z y Dtz e!ˆ i a d y o d n o s z! k o n s t r u k c j a m i s k ł a d n i o w y m i, f o r m u ł o w a - s i!ł d o b y c i a c z ł o w i e k i e m w% u l o t n y, p r z e n on-i a s! d ó w i% p r z e k a z y w a n i a i c h z a p o m o c!!fl n y s p o s ó b. p o p r a w n i e s k o n s t r u o w a n y c h z d a! n a b y w a -

18 D [ N W [ c _ W M, H! O U M n e s! n a w c z e!fl n i e j s z y c h e t a p a c h k s z t a łucceznnii a o, w s k i c h, z w r a c a u w a g!ł n a z r ó!ˆ n i c o w a - a l e d o s k o n a l i s i!ł j e p r z e d e w s z y s t k i m nw% i e g i ms -k ł a d n i o w e p o s z c z e g ó l n y c h o d m i a n p o l - n a z j u m, a% s p r a w d z a m. i n. w% r o z p r a w c e psozdc-z y z n y, z w ł a s z c z a r ó!ˆ n i c e p o m i!ł d z y s k ł a d - c z a s e g z a m i n u g i m n a z j a l n e g o. J!ł z y k nr i! o z - j!ł z y k a m ó w i o n e g o i% j!ł z y k a p i s a n e g o : p r a w k i, c z y s z e r z e j : j!ł z y k t e k s t ó w a r g u m e n - t a c y j n y c h, c h a r a k t e r y z u j e s i!ł n i e t y l k o W is ep lee - b ł!ł d ó w u c z n i o w s k i c h t o z a p i s a n e c y f i c z n y m s ł o w n i c t w e m ( m. i n. w y r a z y a b s -k o n s t r u k c j e m ó w i o n e, t a k i e, k t ó r e w% p o - t r a k c y j n e, w y r a!ˆ e n i a m o d a l n e s ł u!ˆ! c e p o dt -o c z n e j r o z m o w i e b y ł y b y c a ł k o w i c i e d o - k r e!fl l e n i u s t a n o w i s k a n a d a w c y, w y z n a c z -p u s z c z a l n e. P o j a w i e n i e s i!ł i c h w% w y p r a c o - n i k i s p ó j n o!fl c i t e k s t u p o r z! d k u j! c e w y w ówd a n i a c h t ł u m a c z y s i!ł t y m,!ˆ e u c z e! o p a - i% u w y d a t n i a j! c e s t o s u n k i m y!fl l o w e j ł! c z n o!fln co i w u j e p r z e d e w s z y s t k i m s k ł a d n i!ł j!ł z y k a m i!ł d z y c z ł o n a m i w y p o w i e d z i ), a l e p r z e d e m ó w i o n e g o, k t ó r a j e s t z n a c z n i e s w o b o d - w s z y s t k i m s k ł a d n i!, k t ó r a n a z y w a n a b y w a n i e j s z a i% w k t ó r e j c a ł k o w i c i e d o p u s z c z a l - a r g u m e n t a c y j n!. J e j c e c h y r o z p o z n a w c z e t o n e : s! z j a w i s k a u z n a w a n e z a p o w a!ˆ n e b ł!ł - l i c z n e w y s t!ł p o w a n i e z d a! p o d r z!ł d n i e z ł o d-y w% j!ł z y k u p i s a n y m. W y p a d k i z b y t s w o -!ˆ o n y c h ( t a k!ˆ e w i e l o k r o t n i e ), z w ł a s z c z a s kb uo td -n e j s k ł a d n i w% t e k!fl c i e p i s a n y m u z n a! k o w y c h, p r z y c z y n o w y c h i% c e l o w y c h, c z!ł s t ta r z e b a p r z e d e w s z y s t k i m z a p o w s t a ł e p o d o b e c n o!fl! z d a! p y t a j! c y c h w% p o c z! t k o w y c h w p ł y w e m j!ł z y k a m ó w i o n e g o, t a k j a k w p ł y - p a r t i a c h t e k s t u, w y s t!ł p o w a n i e s k ł a d n i p r wz ey m - j!ł z y k a p i s a n e g o t ł u m a c z y s i!ł n i e t y p o - t o c z e n i a z w i! z a n e z% c y t a t a m i, k t ó r y c h wz e a, - d y s c y p l i n o w a n e t e k s t y m ó w i o n e ( S a l o - d a n i e m j e s t w z m o c n i e n i e i% u w i a r y g o d n i e -n i, , ). n i e a r g u m e n t ó w, c z y w y n i k a j! c y z% u w a r u n - k o w a! s t y l i s t y c z n y c h ( w r o z p r a w k a c h d o mw yi k- o l e j e n i a t e g o r o d z a j u l i c z n i e w y s t!ł p u - n u j e s t y l n a u k o w y ) b r a k w y k r z y k n i e!, zj! d a! w% a n a l i z o w a n y c h r o z p r a w k a c h, a l e n i e u r w a n y c h, r ó w n o w a!ˆ n i k ó w z d a!. Z b u d o -z a w s z e s! o z n a c z a n e p r z e z e g z a m i n a t o r ó w w a n i e w ł a!fl c i w e j k o n s t r u k c j i s k ł a d n i oj wa ek j o, b ł!ł d 8 : y k t ó r a o d d a ł a b y p o m y!fl l a n e s e n s y, j e s t n a j - t r u d n i e j s z y m m o m e n t e m w% t w o r z e n i u w y T e g o n i e w i e m y, a l e w i e m y, e wm s y t u a c j i p o w i e d z i p i s e m n e j z w ł a s z c z a w y p o w i e d z i wm j a k i e j z n a l a z ł s i K r u k k o m p l e t n i e n i e a r g u m e n t a c y j n e j. T o t u t a j p o w s t a j! b ł!ł d y p o s t a w i ł s i o g r o. d n i k ( U d z i k, , s ) D l a t e gmo u s i m y z a c z'«b y«l u d. m i O c e n a s k ł a d n i w% t e k s t a c h u c z n i o w s k i c h p o - z w a l a w n i o s k o w a! o% p o z i o m i e u m i e j!ł t n o!fl8 c0 i. P o d r u g ib e y c i e t' p o s t a c i' m o e o z n a - l o g i c z n e g o m y!fl l e n i a, d l a t e g o t!ł k a t e g o r i!ł cbzł!ł a«- b y«o s o b' d o. b r' d ó w j!ł z y k o w y c h m o!ˆ n a u z n a! z a s z c z e g ó l - n i e d i a g n o s t y c z n!. B ł!ł d y s k ł a d n i o w e w!fl P ir eó rd w s z e z% p o d a n y c h z d a! w s z y s c y e g z a m i - w y k o l e j e! i n n e g o t y p u w% t e k s t a c h a n a ln ia zt o -r z y o c e n i l i z g o d n i e j a k o n i e p o p r a w n e. w a n y c h r o z p r a w e k p o j a w i a j! s i!ł n a j l i c W% z n ik eoj l. e j n y c h d w ó c h p r z y k ł a d a c h, d l a k t ó - P o z a n i s k i m p o z i o m e m!fl w i a d o m o!fl c i u c z n i ó w r y c h c h a r a k t e r y s t y c z n e j e s t n a g r o m a d z e n i e 7 w% t y m z a k r e s i em a j! o n e! r ó d ł o w% s y s t e m i e cj!ł z a-s o w n i k ó w d o p u s z c z a l n e w% j!ł z y k u m ó - z y k o w y m. Z y g m u n t S a l o n i, p o s z u k u j! c p r z y - 8 c z y n n i e d o s t a t k ó w s k ł a d n i o w y c h w% t e k s t a c W% h c y t o w a n y m m a t e r i a l e! r ó d ł o w y m p o z a o m ó w i o n y - m i b ł!ł d a m i s k ł a d n i o w y m i w y s t!ł p u j! t a k!ˆ e p o m i n i!ł - 7 D o n a j s ł a b i e j o p a n o w a n y c h p r z e z u c z n i ó w u m i etj!ł e tw% - a n a l i z i e u s t e r k i i% w y k o l e j e n i a j!ł z y k o w e : l e k s y k a l - n o!fl c i n a l e!ˆ! u m i e j!ł t n o!fl c i w% z a k r e s i e s k ł a d n i ( p o r n. e, S yf nloe -k s y j n e, s t y l i s t y c z n e c z y z w i! z a n e z% ł! c z l i w o!fl c i p o - w i e c, , s ). s z c z e g ó l n y c h w y r a z ó w i% k o n s t r u k c j i.

19 w i o n y m, a l e b u d z! c e z a s t r z e!ˆ e n i a w% w y m a - z% t e g o k o r z y s t a! b o p u! n i e j n i e b!ł d z i e g a j! c y m w i!ł k s z e j s t a r a n n o!fl c i t e k!fl c i e p i ls ia t- o!fl c i n a d u s z!ł o s o b y k t ó r e l u b i! n i e - n y m, o c e n y b y ł y r o z b i e!ˆ n e : d w ó c h e g z a m i - b o, J e z u s a, c h o d z! d o k o!fl c i o ł a s! k a t o - n a t o r ó w u z n a ł o,!ˆ e o b y d w i e c y t o w a n e k o n - l i k a m i n a z y w a j! s i!ł B r a! m i, C z ł o w i e - s t r u k c j e s! p o p r a w n e, t r z e c i p o t r a k t o w a ł k ajme i ( l u d! m i ). j a k o b ł!ł d y P o d s u m o w u j! c p o w y!ˆ s z e a r g u m e n - P r z y c z y n! c z!ł s t o p o p e ł n i a n y c h b ł!ł d ó w s k ł a t- y, z% c a ł! p e w n o!fl c i! s t w i e r d z a m,!ˆ e b y! d n i o w y c h j e s t w e d ł u g S a l o n i e g o t a k!ˆ e b oc- z ł o w i e k i e m t o z n a c z y n i e o d z n a c z a! s i!ł g a t a s y n o n i m i k a s k ł a d n i o w a, k t ó r a s p r z y jg a n i e w e m, z ł e m, o k r u c i e! s t w e m, a% w% w y - p o w s t a w a n i u p o m y ł e k, t a k i c h j a k k o n t a m i - m a g a j! c e j t e g o s y t u a c j i w a l c z y! w% o b r o - n a c j e. A b y b u d o w a! p o p r a w n e k o n s t r u k c j e n i e i d e a ł ó w, w a r t o!fl c i, n i e p o z o s t a w i a! s y n t a k t y c z n e, u c z e! m u s i o p a n o w a! l i c z n e s p r a w y w a!ˆ n e j s a m e j s o b i e, b o j e!fl l i t a k i% z r ó!ˆ n i c o w a n e z a s a d y, d o t y c z! c e n p. r e k uc cj zi y n i m y, s k r z y w d z i m y w i e l u l u d z i, p o s z c z e g ó l n y c h c z a s o w n i k ó w i% p r z y m i o t n i - k t ó r y c h d o t y c z y! b!ł d z i e n a s z a d e c y z j a k ó w ( S a l o n i, ). T r u d n o!fl c i s p r a w i a t a k!ˆ o%e d z i a ł a n i u l u b n i e, j a k!ˆ o ł n i e r z e k t ó r z y t w o r z e n i e s k o m p l i k o w a n y c h w y p o w i e d z e! b u d o w a l i P o l s k!ł, m i e j s c e!ˆ y c i a P o l a k ó w. w i e l o k r o t n i e z ł o!ˆ o n y c h, k t ó r e o d z w i e r c i e d l a - j! a b s t r a k c y j n y t o k r o z u m o w a n i a u c z!mn wi io a- d c z! o n e o% k ł o p o t a c h a u t o r ó w z% w ł a!fl c i - w i e c z!ł s t o g u b i! s i!ł w e w ł a s n y m t e k!fl c i e w. y m r o z c z ł o n k o w a n i e m t e k s t u i% z a m k n i!ł - c i e m p o s z c z e g ó l n y c h m y!fl l i w% o b r!ł b i e k o l e j - T o, c o t r u d n e d l a u c z n i ó w, s p r a w i a k nł yo pc oh - z d a!. Z d a r z a j! s i!ł r ó w n i e!ˆ k o n s t r u k - t y t a k!ˆ e e g z a m i n a t o r o m. P r o b l e m e m n i e cj je e s t z b y t k r ó t k i e, k t ó r e s k ł a d n i o w o p r z y n a l e - j e d y n i e b r a k w i e d z y n a t e m a t n o r m y i% u!ˆ! m i ed- o z d a n i a p o p r z e d z a j! c e g o : j!ł t n o!fl c i r o z p o z n a w a n i a k o n s t r u k c j i z% n i! n i e - z g o d n y c h, a l e p r z e d e w s z y s t k i m b r a k w y 8r 3 a!. - W e d ł u g m n i e, b y! c z ł o w i e k i e m o z n a - n y c h g r a n i c m i!ł d z y z j a w i s k a m i s k ł a d n i o w y -c z a b y! i s t o t!!ˆ y j! c!. P o t r a f i! c! o d c z u - m i a% f l e k s y j n y m i l u b s t y l i s t y c z n y m i o r a z w a! c o r ó!ˆ n e u c z u c i a, m y!fl l e!, z d a w a! s o b i e k l u c z o w e w% p r z y p a d k u k r y t e r i ó w i l o!fl c i o w y c h s p r a w!ł s w o j e j p o s t a w y. s p o s ó b l i c z e n i a b ł!ł d ó w s k ł a d n i o w y c h. P o n i -!ˆ e j p r e z e n t u j e m y p r z y k ł a d y b ł!ł d ó w s k ł a d8n4 i. o -P o d r u g i e b y c i e t! p o s t a c i!, m o!ˆ e o z n a - w y c h p o p e ł n i a n y c h w% e g z a m i n a c y j n y c h r o z - c z a! b y! o s o b! d o b r! R e. a g u j' c' n a p r a w k a c h u c z n i o w s k i c h w r a z z% k o m e n t a r z e m l u d z k i e z ł o. d o t y c z! c y m o c e n e g z a m i n a t o r ó w. N i e m a w! t p l i w o!fl c i,!ˆ e c y t o w a n e p r z y k ł a d y P o t o k i s k ł a d n i o w e n a l e!ˆ y z a l i c z y! d o n i e p o p r a w n y c h. Z a s a d n i - c z y p r o b l e m w% o c e n i e k o n s t r u k c j i t e g o t y p u W a n a l i z o w a n y m m a t e r i a l e p o j a w i a j! ps oi!ł l e g a j e d n a k n a t r u d n o!fl c i w% o s z a c o w a n i u c z!ł s t o r o z b u d o w a n e, w i e l o p r e d y k a t o wl e i c z b y b ł!ł d ó w p o p e ł n i o n y c h w% r a m a c h j e d n e - k o n s t r u k c j e s k ł a d n i o w e, w% k t ó r y c h a u t og ro z wy, y p o w i e d z e n i a. W% p r z y k ł a d z i e 8 1. p i e r w - p o d!!ˆ a j! c z a s w o i m i m y!fl l a m i, k s z t a łstzuy j! e g z a m i n a t o r w s k a z a ł 4 b ł!ł d y j!ł z y k o w e, t e k s t w% p o s t a c i n i e u s t r u k t u r y z o w a n e g o d rzu ag-i 0, t r z e c i 3 b ł!ł d y. D l a p r z y k ł a d u 8 2. p i s u s t r u m i e n i a!fl w i a d o m o!fl c i : l i c z b y w s k a z a n y c h b ł!ł d ó w w y n i o s ł y o d p o - w i e d n i o : 2, 3 i% 5. B i o r! c p o d u w a g!ł z a s t o s o B y! c z ł o w i e k i e m t o n i c i n n e g o j a wk a np e o - k r y t e r i a o c e n y, a u t o r z y p r z y w o ł a n y c h s i a d a! d u s z!ł, r o z u m i% s e r c e t rrzo ez bp a r a w e k n a p o d s t a w i e w s k a z a n e g o f r a g -

20 D [ N W [ c _ W M, H! O U M m e n t u, o t r z y m a l i b y w% z a l e!ˆ n o!fl c i o d 9t 0 e. gno i, e k t ó r z y z a c h o w u j! s i!ł z ł o!fl l i w i e w o b e c k t o s p r a w d z a ł i c h p r a c e 0, 1 l u b 2 p u n ik ct h y, p o n i e w a!ˆ n i e z d a j! s o b i e js ap rk a w!ł, c o o z n a c z a,!ˆ e p r z y p o r z! d k o w a n i e p r a c y d o t o b y«w i d m e m, k t ó r e p r olsei c, z n i k t m u j e d n e g o z% t r z e c h p o z i o m ó w w% z a k r e s i e o c e n- i e d a j e p o m o c y im o d p y c. h a j e n y p o p r a w n o!fl c i j!ł z y k o w e j j e s t t u c a ł k o w i c i e u z n a n i o w e. W a r t o w i!ł c p o s t a w i! p y t a n i e, 9 1 j. azk a m i a s t z r o z u m i e«p r o b l e m K r u k a, t o j e s t l i c z y! t e g o r o d z a j u b ł!ł d y? Z a s a d a p o l e g a j! b rc a k j e d z e n i a im c i e r p i e n i e g ł o d u, ó w m - n a w y o d r!ł b n i a n i u m o!ˆ l i w y c h d o w y z n a c z e - c z y z n a s k a z a ł b i e d a k a n a c. h ł o s t n i a w y p o w i e d z e! s k ł a d o w y c h n i e s p r a w d z a s i!ł, p o n i e w a!ˆ p o d z i a ł z a w s z e o p a r t y b!ł P rdzzyite o c z o n e p r z y k ł a d y p o z w a l a j! z a u w a - n a s u b i e k t y w n y c h p r z e s ł a n k a c h.!ˆ y!,!ˆ e n i e u z a s a d n i o n e u!ˆ y c i e e l i p s y w% s p o s ó b o c z y w i s t y z a b u r z a l o g i k!ł w y p o w i e d z i i% p o w o - N i e z a m i e r z o n e s k r ó t y i e l i p s y d u j e,!ˆ e s! d y p r z e s t a j! b y! j e d n o z n a c z n e. N i e - s t e t y w% o c e n i e o m a w i a n e g o z j a w i s k a e g z a m i - E l i p s y p o l e g a j! c e n a p o m i n i!ł c i u w% s t r u knta ut ro zr e z y n i e s! z g o d n i. T y l k o w% t r z e c h p r z y - z d a n i a e l e m e n t ó w, k t ó r e n i e s! k o n i e c z pn ae d kd ao c h s p o!fl r ó d w s k a z a n y c h w y!ˆ e j ( 8 5., 8 6., z r o z u m i e n i a t r e!fl c i l u b k t ó r e m o!ˆ n a u z n a! 8 7. ) z a w s z y s c y s p r a w d z a j! c y z a l i c z y l i k o n s t r u k - z b!ł d n e z e w z g l!ł d u n a m o!ˆ l i w o!fl! o d n i e s i ec nj ie a z% e l i p s! d o b ł!ł d ó w j!ł z y k o w y c h ( n a l e!ˆ y j e d - b a d a n e g o t e k s t u d o w a r u n k ó w u!ˆ y c i a b!nd! a k z w r ó c i! u w a g!ł,!ˆ e p r z y k ł a d y t e p o c h o d z! s c h e m a t u f o r m a l n o s y n t a k t y c z n e g o ( p o r. z% P o -t e j s a m e j p r a c y, k t ó r a o c e n i a n a b y ł a p r z e z l a! s k i, ), s! u!ˆ y t e c z n y m i% o c z y w i s tty ym c h z as-a m y c h t r z e c h e g z a m i n a t o r ó w ). b i e g i e m j!ł z y k o w y m, a l e n i e w ł a!fl c i w i e u!ˆ y t e p r z y c z y n i a j! s i!ł d o p o w s t a n i a b ł!ł d ó w S ks kr ła ac -a n i e w y p o w i e d z i w i!!ˆ e s i!ł t a k!ˆ e z% u!ˆ y - d n i o w y c h, t a k i c h j a k p r z y t o c z o n e p o n i!ˆ ecj i: e m k o n s t r u k c j i z% g e r u n d i u m p e ł n i! c y m r o l!ł w y r a z u n a d r z!ł d n e g o w% f u n k c j i z d a! 8 5. M o i m p i e r w s z y m a r g u m e n t e m j e s t tpo o, d r z!ł d n y c h : e j a k c h c e s i b y«c z ł o w i e k i e m, k t ó r y j e s t g o d n y p o c h w a ł y, c z y l i n i e k r a d n i e 9, 2. n ib e y! c z ł o w i e k i e m t o z n a c z y [ ] n i e u c i e - o s z u k u j e. k a! s i!ł d o p r z e m o c y b e z i s t o t n e g o p o w o - d u, j a k b r o n i e n i e w a n y c h w a r, t oi dc ei i, 8 6. J e!ˆ e l i c z ł o w i e k z ł a m i!ł r e g u ł!ł s p o k o jsnp er-a w n a d r z!ł d n y c h. g o!ˆ y c i a, n i e p o w i n i e n n a z y w a! s i e b i e c z ł o w i e k i e m g o d n e g o p o c h w a łt y. r e - J a k s y g n a l i z u j e S a l o n i b ł!ł d y t e g o r o d z a j u g u ł m o n a z ł a m a«n p. : k r a d z i e, r op zo bt ow -i e r d z a j! o b e c n! w e w s p ó ł c z e s n e j p o l - j e, z a b u j s t. w a s z c z y! n i e t e n d e n c j!ł d o u!ˆ y w a n i a c z ł o n ó w n o m i n a l n y c h z a m i a s t w e r b a l n y c h ( S a l o n i, 8 7. N i e t y l k o m o e m y n a z w a«k o g o c z ł o w1i9e7-1 ). W% t y m p r z y p a d k u t y l k o d w ó c h e g z a - k i e m p o p r z e z c i a ł o l u b p o s t a«, a l e m icnh aytb oa r ó w u z n a ł o p r z y t o c z o n! w y p o w i e d! n a j b a r d z i e j p r z e z c z y n. i e n i a z a n i e p o p r a w n!, t r z e c i n i e z a z n a c z y ł l u b n i e z a u w a!ˆ y ł b ł!ł d u P a n n i e c h c i a ł s i!ł d z i e l i! z% n i k i m t y m c o m i a ł, n a w e t j a b ł k i e m zm k r u k. i e m B łł d y w z a k r e s i e z w i z k u z g o d y 8 9. WM w i e l u k s i' k a c h im n i e tm yo!ˆ l ke om y p o z n a! l u d z k! c h c i w o!fl!. W a n a l i z o w a n y c h p r a c a c h b a r d z o c z!ł - s t o z d a r z a j! s i!ł b ł!ł d y p o l e g a j! c e n a b r a k u

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~ , An M A R S V L I E r nti,am E S 0 /219b In Befogung des te egrapbiaohen Befe1es vom 16 Jfumer 19)6, QU ub /Ni2076 w1rd in der Anage e1n Verzg c11n1 Ube d n B ub 2/des Art1er1ereg1ment s, s 1e ein Verzeichnia

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y I S S N 0 8 6 7-2 1 6 4 ROZMOWA O ZDROWIU: 02 2015 P I S M O I Z B L E K A RS K I CH Temat miesiąca 12 Kolejki i onkologia:

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,"':' \

Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,':' \ ,...' ~, Cefta ftlł",.'~ ',20 grt ".', -? : tełl 'II III f.1 tl '. ~. "..,-,""'~ Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,"':' \ 24... 35i,',.' \, 2~ :~".,~5 ) / dk: L ' " :Jh\-:,'". Ogol01 sytugcja. sł -rt"'.< Ł6df 12

Bardziej szczegółowo

Oo/4A. Warszawa, dnia 15.04.2014r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI. wg rozdzielnika

Oo/4A. Warszawa, dnia 15.04.2014r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI. wg rozdzielnika wg rozdzielnika OO909 Wrnawa 1504 2014 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI T:21/3 Dnia [5.04.2014 Marta NIEPORĘCKA, nrtel. 2268731 22 PRZEWODNICZĄCY KOMISM Lilianna OCHAL Oo/4A Załącznik

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

NORMA BRANŻOWA. Pojazdy samochodowe. typu Bowden. Wymagania i badania. cd. tabl. 1. os łony do wygięcia ( kg )

NORMA BRANŻOWA. Pojazdy samochodowe. typu Bowden. Wymagania i badania. cd. tabl. 1. os łony do wygięcia ( kg ) UKD 629.113.01 3 51 ŚRODKI ORMA BRAŻOWA TRASPORTU Cięgna giętkie sterujące DROGOWEGO typu Bowden Wymagania i badania B-19 Pojazdy samochodowe 3616-06 GruPCl kclłoloqowci V 25 1. WSTĘP cd. tabl. 1 Pl'zedmiot"m

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju COMMISSION FOR STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES OUTSIDE POLAND affiliated to the Surveyor General of Poland

Bardziej szczegółowo

M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ).

M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ). M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ). OREM US ' " 7 '* Jako d o b r z y szafarze ró ż n orakiej lask i Bożej

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

..ÁFENERGOTECH PROJEKT

..ÁFENERGOTECH PROJEKT ÁFENERGOTECH PROEKT ENERGOTECH PROEKT Marek Kalicki, 80331 Gda ń sk ul Tatrza ń ska 1B44 TEL 883417881 mail biuro@energotechprojektpl; wwwenergotechprojektpl PROEKT ORGANZAC RUCHU TEMAT Rozbudowa o świetlenia

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa 0550. p, 2.6.1. 4. Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ 3500-13/ 00. p, 2. 6.

Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa 0550. p, 2.6.1. 4. Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ 3500-13/ 00. p, 2. 6. .. \ TRASPORT O A A -B A A Ż O W A apisy i zpak_i Wagny sbwe. typu sbweg -B-88 00-1/ SZYOWY Zamiast 1 B -80/ 00-1/ Oznaczenia różne Grupa katagwa 00 1, Przedmit arkusza nrmy, Przedmit wn niniejszeg arkusza

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty 1.4. 1:,75=4:11 4+11>14 1.85. 0 FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15

Bardziej szczegółowo

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 Stan wypa d ko wo œc w PSP OSP Accdents n State Fre Servce W sto sun ku do roku 2007 nast¹p³o zwê ksze ne lo œc pro wa dzo nych akcj ra to w

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca an Kdt 4 3 9 93 8 wwwbandtnbpp wwwbananddtnbpp Kztwna wfaja ja mnt aj ban-dtba Andzj Pań Nadłan: 3 tpada 8 Zaaptwan: maja 9 Stzzn W at dnan pób wjaśnna pzzn tg ż tandadwa mwa dtwa jt ta pwzn ptanm ntatm

Bardziej szczegółowo

RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z

RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z RANE MIKSERY DJ Netto z Brutto z MP25 Classic club mixer 19", 4 phono /line inputs, 4 aux inputs, 4 stereo inputs from usb, 2 mic inputs includes 4 asio 471,54 & core audio 5 drivers 500,00 MP26 Mixer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. Nr t5 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Poz.: Poz.: Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: POROZUMIENIE 17S

DZIENNIK USTAW. Nr t5 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Poz.: Poz.: Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: POROZUMIENIE 17S DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Nr t5 Treść, Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: 100-między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem WęgIer. podpisana w Budapeszcie dnia 24

Bardziej szczegółowo

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 9 (1971) ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI RYSZARD GRYBOŚ (GLIWICE) 1. Wstę p Podczas zderzenia dwóch ciał stał ych powstaje sił a wzajemnego

Bardziej szczegółowo

PISMO IZB LEKARSKICH

PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Brak lekarzy, coraz dłuższe kolejki Krzysztof Kwiatkowski EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 05 2015 PISMO IZB LEKARSKICH 29 Stomatologia Kształcenie po nowemu 36 Praktyka lekarska

Bardziej szczegółowo