oferta portalu nf.pl: marketplace b2b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta portalu nf.pl: marketplace b2b"

Transkrypt

1 oferta portalu nf.pl: marketplace b2b

2 nowoczesna firma jako marketplace miejsce promocji i sprzedaży usług b2b / miejsce aktywnej promocji i sprzedaży usług związanych z zarządzaniem i prowadzeniem biznesu. Nowoczesna Firma inspiruje menedżerów do rozwoju swoich firm poprzez dostarczenie informacji o najnowszych trendach, produktach i praktykach zarządzania. Przykłady branż przykład: szkolenia.nf.pl kadra kierownicza poszukujący rozwiązań i wiedzy dla swoich firm portal nf.pl dostawcy usług b2b poszukujący nowych klientów użytkowników miesięcznie szkoleń sylwetek trenerów 700 pełnych profili firm szkoleniowych 500 artykułów i porad 200 porad wideo 100 zapytań i zamówień dziennie przykład: oprogramowanie.nf.pl użytkowników miesięcznie opisów programów Branże: menedżerów Szkolenia Szkolenia Biznesowe Szkolenia Informatyczne Szkolenia Integracyjne Kursy Językowe Studia MBA Organizacja Eventów Ośrodki Szkoleniowe Konsulting Menedżerski Doradztwo Personalne Rekrutacja i Selekcja Doradztwo Strategiczne Doradztwo Finansowe Prawo i Podatki Obsługa Prawna Księgowość i Podatki Windykacja Corporate Finance Marketing i Sprzedaż Agencje Marketingowe Agencje Interaktywne Agencje Public Relations Agencje Badawcze Telemarketing Reklama Zewnętrzna IT i oprogramowanie Oprogramowanie dla Firm Oprogramowanie Biurowe Integracja Systemów Sprzęt i akcesoria (hardware) zaakredytowanych firm Biuro i Telekomunikacja Outsourcing IT Telekomunikacja Hosting i Kolokacja Meble Biurowe Transport i Logistyka Tłumaczenia 300 pełnych profili firm IT 200 newsów i komunikatów miesięcznie sylwetek ekspertów IT 400 artykułów i porad 100 porad wideo IT

3 zawartość portalu portal Nowoczesna Firma medium wiedzy dla biznesu nf.pl jest liderem w środowisku kadry kierowniczej w zakresie informacji dotyczących nowoczesnych metod zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju pracowników. serwisy portalu nf.pl Wie dza Me ne dżer po dej mu je set ki de cy zji dzien nie. Wie le z nich jest ob cią żo nych ry zy kiem a od wie lu za le ży sto pień po wo dze nia pro jek tu. Do opty mal - nych de cy zji po trzeb ne są klu czo we in for ma cje. tysiące artykułów, porad wideo, blogów opisy narzędzi i metod zarządzania wiedza praktyków i trenerów biznesu moduł komunikacji z autorami ekspertami sekcje tematyczne wg. działów firmy Marketplace Za war tość por ta lu two rzy po - nad firm, któ re dzię ki edu ko wa niu klien tów bu du ją po zy cję eks per ta na ryn ku oraz sprze da ją swo je pro duk ty. Jest to miej sce spo tkań do staw ców roz wią zań b2b ze swo imi klien ta mi. wyszukiwarki branżowe wyszukiwarki produktów wyszukiwarki firm zestawienia rynkowe moduły komunikacji i zakupu przykładowe wyceny usług Klub Spo łecz ność me ne dże rów i spe cja li stów, któ - rych łą czy za mi ło wa nie do do brych prak tyk za rzą - dza nia. Dzię ki wza jem nej ko mu ni ka cji za po śred nic - twem blo gów i grup dys ku syj nych użyt kow ni cy wspól nie roz wią zu ją prak tycz ne pro ble my i wy pra - co wu ją me to dy uspraw nia nia swo jej pra cy. baza ekspertów blogi eksperckie grupy dyskusyjne praca dla menedżerów kontakt z grupą lojalnych użytkowników miesięcznie stwarza rolę efektywnej platformy sprzedaży i promocji usług związanych z zarządzaniem. Mul ti me dia Bi blio te ka fil mów wi deo skie ro wa nych do pra cow ni ków ka dry za rzą dza ją cej, dy rek to rów ime ne dże rów. Za wie ra za rów no po ra dy me ry to - rycz ne jak i pre zen ta cje usług, pro duk tów oraz cie ka wych roz wią zań stwo rzo nych przez eks per tów. inspiracja do zakupu najefektywniejszy mix dotarcia 3 min/audio/wideo/tekst/24h zaspokojenie kontaktu osobistego z doradcą

4 użytkownik portalu nf.pl wzrost oglądalności liczba użytkowników w zależnosci od miesiąca rozkład geolokalizacyjny liczba użytkowników w poszczególnych ośrodkach branże użytkowników telekomunikacja 4,18% ponad aktywnych menedżerów i przedsiębiorców - użytkownicy pochodzą głównie z dużych ośrodków miejskich 32% użytkowników to decydenci z dużych korporacji. menedżerowie w średnich firmach (od 21 do 250 pracowników) prezes zarządu 35,2% członek zarządu 20,7% dyrektor 17,5% menedżer 9,6% specjalista 6,5% asystent 2,2% właściciel 1,7% konsultant 1,5% starszy specjalista 1,2% menedżer projektu 0,7% menedżerowie działów w firmie 25% 32% Źródło: Badanie gemiustraffic, maj 2007 czerwiec 2008 decydenci zakupu w dużych firmach (ponad 250 pracowników) menedżer 30,1% dyrektor 27,8% specjalista 16,6% asystent 5,1% starszy specjalista 4,2% menedżer projektu 3,1% konsultant 2,8% prezes 2,1% właściciel 1,6% starszy referent 1,6% 25% właściciele mikro i małych firm (do 20 pracowników) właściciel 21,5% dyrektor 16,9% menedżer 13,1% prezes 9,1% konsultant 8,1% specjalista 6,8% trener 6,3% asystent 4,3% starszy specjalista 3,6% menedżer projektu 2,2% budownictwo 3,96% spożywcza 3,68% bankowość 3,35% marketing 3,23% detaliczny 2,69% motoryzacja 2,49% internet 2,40% elektronika 1,94% fi nanse 1,89% organizacje 1,76% ubezpieczenia 1,70% media gazety 1,54% usługi medyczne 1,28% komputery 1,19% inwestycyjna 1,17% papier 1,10% chemia 1,10% turystyka 1,03% kosmetyki 0,92% paliwa, oleje 0,92% chemia 0,90% transport 0,81% administracja rządowa 0,66% 11% inne źródło: System SARE subskrybenci nf-zinów newsletterów menedżerskich

5 krok po kroku jak firma b2b korzysta z portalu 1. Rejestracja w portalu nf.pl Wypełnij formularz rejestracyjny (platforma.nf.pl/rejestracja/) i wyślij faksem do Nowoczesnej Firmy. 2. Zaloguj się do panelu Odbierz , w którym znajdziesz podstawowe dane dostępu do Twojego panelu: login i hasło. Wejdź na stronę platforma.nf.pl i zaloguj się. 2. Pamiętaj, zawsze możesz skorzystać z opieki konsultanta pod nr Sprawdź i uzupełnij dane firmy Dane teleadresowe: sprawdź poprawność Opis firmy: krótki opis działalności, 3 przewagi konkurencyjne, grupa docelowa, słowa kluczowe Osoby kontaktowe: dane kontaktowe, opisy kariery i zdjęcia kluczowych ekspertów 4. Wpisz Ofertę Dodaj firmę do swojej branży. Opis działalności w danej branży: ankieta działalności i specjalizacji Produkty branżowe: opis usług, ceny oraz przykłady zastosowania 5. Promuj się poprzez Wiedzę Artykuły merytoryczne: wiedza związana z Twoją specjalizacją. Artykuły merytoryczne i prezentacje wideo są istotną częścią budowy wizerunku eksperta w branży. Obok artykułów wyświetla się spis Twoich produktów i opis firmy. Porady wideo: to sposób na prezentację ekspertów firmy. 6. Korzystaj z Centrum PR Newsy: informuj na bieżąco użytkowników portalu o ważnych wiadomościach związanych z Twoją firmą Wydarzenia: poinformuj o eventach organizowanych przez firmę prezentacjach, seminariach, targach itp. 7. Aktywizacja sprzedaży Wspieranie oglądalności i efektywności sprzedaży dobierając odpowiednie płatne produkty aktywizacji sprzedaży. Śledzenie efektów wszystkie zarejestrowane firmy otrzymują: adres nazwafirmy.nf.pl obecność w wyszukiwarkach branżowych samodzielne konfigurowanie profilu firmy obecność w serwisach branżowych publikowanie ofert i opisu działalności firmy apublikowanie wiedzy: tekstów, filmów, mp3 dostęp do statystyk swoich i branżowych Obserwuj Koszyk Korzyści Statystyki oglądalności: śledź statystyki oglądalność swoich produktów, artykułów, działalności. Masz dostęp również do statystyk branżowych najbardziej oglądanych firm i produktów z Twojej branży Pobranie danych kontaktowych: Możesz obserwować on-line ilu użytkowników portalu pobrało Twoje dane kontaktowe Leady biznesowe: call back (prośba o telefon), meet back (prośba o spotkania), offer back (podanie danych w zamian za ofertę w PDF). Obsługuj na bieżąco wiadomości wysyłane przez użytkowników. Zapytania i zamówienia: Każde zapytanie i lead biznesowy to zalążek transakcji. Zamówienia wymagają zatwierdzenia przez Firmę.

6 generator sprzedaży Nowoczesna Firma udostępnia narzędzie generowania sprzedaży usług b2b. Portal nf.pl jest skonstruowany w taki sposób, by oglądalność prezentowanych ofert przekładała się w największym stopniu na efekt sprzedaż usług. Statystyki wybranych firm za ostanie 6 miesięcy. Na efekt sprzedażowy obecności w nf.pl składają się 2 wskaźniki: czynniki zależne od nf.pl: oglądalność portalu nf.pl jakość grupy docelowej różnorodność produktów dotarcia lejek konwersji sprzedaży: czynniki zależne od firmy: wielkość budżetu ilość i jakość wprowadzonych danych korzystanie z różnych produktów oglądalność ofert aktualny lejek nf.pl: firma A wejść na oferty firm b2b leady biznesowe sprzedaż leadów biznesowych transakcji dokonanych przez firmy 28 firma D firma B firma C firma E

7 abonament sprzedaży Firmy podejmujące decyzję o rozpoczęciu współpracy i zakupie abonamentu msp (lub wyższego) otrzymują w ramach oferty promocyjnej abonament na okres 8 miesięcy i dodatkowe 300 zł do wykorzystania w ramach produktów aktywizacji sprzedaży. Firmy, które w aktywny sposób wykorzystują portal do sprzedaży mogą zakupić pakiet abonament plus bądź abonament top, który pozwoli zakupić produkty aktywizacji sprzedaży po korzystniejszej cenie. opcja bezpłatna abonament msp abonament plus abonament top pakiet wizerunkowy, eksponowanie logo: w wynikach wyszukiwania przy ofertach nad wynikami wyszukiwania na stronie głównej szkolenia.nf.pl na portalu firmy w prawym górnym rogu na ofertach i artykułach firmy w prawym górnym rogu wsparcie sprzedaży: wyższa pozycja od firm bez abonamentu uatrakcyjnienie ofert: rabaty i zniżki możliwość zakupu usług aktywizacji sprzedaży moduł komunikacji z firmą: oferty - moduł zapytań oferty - moduł zamówień pobranie danych kontaktowych prośba o telefon (call back) prośba o spotkanie (meet back) prośba o ofertę (offer back) telefoniczne wsparcie systemu zapytań promocja jeszcze więcej korzyści dla firm: uruchamiając abonament msp (lub wyższy), otrzymujesz: 2 dodatkowe miesiące abonamentu msp gratis 300 zł do wykorzystania na inne produkty cena za 6 miesięcy (gwarancja korzyści) * 0 zł zł zł zł dostępne środki do wykorzystania na inne produkty promocji i sprzedaży 0 zł 600 zł zł zł * w przypadku, gdy efekty uzyskane przez Klienta są niższe od oczekiwanych (wg. koszyka korzyści), konsultant udostępnia w ramach ceny dodatkową pulę do wykorzystania lub abonament zostaje przedłużony, aż do osiągnięcia efektów.

8 produkty aktywizacji sprzedaży cennik pozycjonowanie branżowe wysoka pozycja oferty w wyniku wyszukiwania przez 1 miesiąc gorący tydzień obecność 1 oferty w górnej części strony głównej serwisu branżowego przez 1 tydzień, wyższe pozycjonowanie branżowe, max 10 firm super promocje obecność 1 oferty na stronie głównej serwisu branżowego w sekcji Super Promocje przez 1 tydzień, wyższe pozycjonowanie wśród promocji, max 10 firm w 1 branży reklama kontekstowa reklama tekstowo-graficzna obok billboarda na stronach nf.pl tematycznie powiązanych z ofertą (do 10 słów kluczowych), płatność za wejścia na ofertę, niższa cena za przejście wewnątrz portalu nf.pl porady wideo produkcja pakietu porad (merytoryczne, prezentacja produktu, prezentacja firmy) oraz publikacja porad na portalu obecność w newsletterach menedżerskich reklama tekstowa doklejka w wybranym newsletterze (dziennik lub nf-zin: kadry, sprzedaż, strategie, marketing, finanse, technologie) konkurs promocja konkursu sponsorowanego przez klienta oraz 1 produktu, gromadzenie leadów biznesowych danych osób zainteresowanych tematyką box wizerunkowy 200x200 reklama graficzna (flash/gif) na węższym pasku portalu (lewy lub sky), możliwość wyboru serwisu, cel: wzmacnianie wizerunku sponsor sekcji tematycznej obecność wizerunkowa w jednej z 40 sekcji (np. rekrutacja, aktywizacja sprzedaży itp.) serwisów menedżerskich (kadry, sprzedaż, dyrektor, finanse, marketing, sekretariat, high-tech) artykuł sponsorowany boks w widocznym miejscu serwisu za co 1 oferta przez miesiąc oferta przez tydzień oferta przez tydzień Wejście na ofertę, pakiety po 1000 wejść 1 porada 3min promocyjna / merytoryczna, min 3 porady wysyłka do 1 użytkownika dziennik / nf-zin zgromadzenie min. 500 leadów CPM (1000 odsłon) cały portal / wybrany serwis miesiąc / rok,wyłączność w danej sekcji Tydzień emisji na stronie głównej nf.pl cena 300 zł 500 zł 300 zł 1,5 zł / 2 zł 1000zł / 500zł 0,25 zł / 0,3 zł 20 zł / lead 120zł / 150zł 1000zł / 9000zł 2 500zł Kompendia zarządzania wpisy wielkość cena Kompendium Oprogramowanie dla Biznesu Kompendium B2B Kompendium Kadry w Polsce Kompendium Szkolenia w Polsce wpis produktu / wpis eksperta / wpis firmy 1/6 strony / 1/6 strony / 1/2 strony 800zł / 800zł / 2200zł

9 gwarancja efektów koszyk korzyści zamówienie korzyść: Nowoczesna Firma gwarantuje efekty z zainwestowanych środków finansowych. Przy współpracy skupiamy się na osiąganiu konkretnych efektów sprzedaży. Produkty sprzedażowo-marketingowe zostały skonstruowane i wycenione w taki sposób, by Klient w ramach oferty abonamentowej otrzymał gwarantowany efekt. Wejścia na ofertę firmy Cena rynkowa Wyjaśnienia 0,50 zł Cena kliknięcia w boks sponsorowany w popularnej wyszukiwarce internetowej (wyniki dla 2000 klików): od 0,50 zł do 3 zł - google od 1,5 zł do 2 zł - netsprint.pl od 1,5 zł do 2 zł - businessclick.pl Zamówienie 150 zł Wartość jednorazowej prowizji wypłaconej pracownikowi działu handlowego Zapytanie ofertowe / lead biznesowy 40 zł Cena pozyskania leada biznesowego w największej sieci serwisów partnerskich: od 10zł dla produktów finansowych do 200zł dla produktów informatycznych) Umówienie spotkania 80 zł Równowartość pozyskania dwóch zapytań ofertowych Przykład: Firma ART Consulting wybrała opcję abonamentu msp (1.800zł/ 6 miesięcy), 3 hotweeki (1.500zł) oraz 10 produktów pozycjonowania branżowego (3000zł). Razem wg. cennika wydała 6.300zł. Po 6 miesiącach obecności w koszyku korzyści jest 5.500zł. Konsultant po analizie oglądalności zaproponował nieodpłatnie dodatkowe 2 hotweeki, by uzyskać gwarantowany efekt Pobranie danych kontaktowych Wyświetlenie logo firmy obok opisu działalności Wyświetlanie artykułów merytorycznych firmy 20 zł małe - gratis większe - 0,03 zł gratis Kontakt telefoniczny do firmy. 2 pobrane kontakty równoważność 1 leada biznesowego Cena małej reklamy 120x60 (button) w serwisach biznesowych 3 sieci reklamy (arbomedia, idmnet, adnet): cena 0,8zł Współpraca z redakcją jest niezależna od współpracy promocyjno-sprzedażowej. Gwarancja zwrotu z inwestycji na czym polega? Firma śledzi swój koszyk korzyści w panelu administracyjnym. Nowoczesna Firma gwarantuje, iż wydane środki co najmniej się zwrócą. W przypadku, gdy koszyk korzyści jest mniejszy od wydanych środków: abonament zostaje przedłużony lub konsultant w porozumieniem z klientem przyznaje dodatkowe środki do czasu napełnienia się koszyka

10 kontakt ul. Flory 9/ Warszawa telefon: fax:

11 oferta portalu nf.pl: produkty promocyjno-sprzedażowe

12 produkty aktywizacji sprzedaży cennik pozycjonowanie branżowe wysoka pozycja oferty w wyniku wyszukiwania przez 1 miesiąc gorący tydzień obecność 1 oferty w górnej części strony głównej serwisu branżowego przez 1 tydzień, wyższe pozycjonowanie branżowe, max 10 firm super promocje obecność 1 oferty na stronie głównej serwisu branżowego w sekcji Super Promocje przez 1 tydzień, wyższe pozycjonowanie wśród promocji, max 10 firm w 1 branży reklama kontekstowa reklama tekstowo-graficzna obok billboarda na stronach nf.pl tematycznie powiązanych z ofertą (do 10 słów kluczowych), płatność za wejścia na ofertę, niższa cena za przejście wewnątrz portalu nf.pl porady wideo produkcja pakietu porad (merytoryczne, prezentacja produktu, prezentacja firmy) oraz publikacja porad na portalu obecność w newsletterach menedżerskich reklama tekstowa doklejka w wybranym newsletterze (dziennik lub nf-zin: kadry, sprzedaż, strategie, marketing, finanse, technologie) konkurs promocja konkursu sponsorowanego przez klienta oraz 1 produktu, gromadzenie leadów biznesowych danych osób zainteresowanych tematyką box wizerunkowy 200x200 reklama graficzna (flash/gif) na węższym pasku portalu (lewy lub sky), możliwość wyboru serwisu, cel: wzmacnianie wizerunku sponsor sekcji tematycznej obecność wizerunkowa w jednej z 40 sekcji (np. rekrutacja, aktywizacja sprzedaży itp.) serwisów menedżerskich (kadry, sprzedaż, dyrektor, finanse, marketing, sekretariat, high-tech) artykuł sponsorowany boks w widocznym miejscu serwisu za co 1 oferta przez miesiąc oferta przez tydzień oferta przez tydzień Wejście na ofertę, pakiety po 1000 wejść 1 porada 3min promocyjna / merytoryczna, min 3 porady wysyłka do 1 użytkownika dziennik / nf-zin zgromadzenie min. 500 leadów CPM (1000 odsłon) cały portal / wybrany serwis miesiąc / rok,wyłączność w danej sekcji Tydzień emisji na stronie głównej nf.pl cena 300 zł 500 zł 300 zł 1,5 zł / 2 zł 1000zł / 500zł 0,25 zł / 0,3 zł 20 zł / lead 120zł / 150zł 1000zł / 9000zł 2 500zł Kompendia zarządzania wpisy wielkość cena Kompendium Oprogramowanie dla Biznesu Kompendium B2B Kompendium Kadry w Polsce Kompendium Szkolenia w Polsce wpis produktu / wpis eksperta / wpis firmy 1/6 strony / 1/6 strony / 1/2 strony 800zł / 800zł / 2200zł

13 pozycjonowanie branżowe Nowy produkt Nowoczesnej Firmy polegający na pozycjonowaniu wyników w wyszukiwarce branżowej. Jest to sposób na bardzo wysoką pozycję na liście ofert. Kolejność ofert w wykazach i wynikach wyszukiwania serwisu branżowego: oferty pozycjonowane branżowo* (300zł/1 oferta przez 1 mc) oferty firm z abonamentem posortowane wg. trafności tematycznej (tagi, tytuł, opis) (3600zł/rok) oferty firm bez abonamentu posortowane wg. trafności tematycznej (tagi, tytuł, opis) (bezpłatne) * pod ofertami HotWeek (max. 10 w danym serwisie branżowym) Cena netto: 300zł za 1 ofertę/mc pozycjonowanie 1 produktu przez 1 miesiąc opłata jednorazowa

14 gorący tydzień / HotWeek Przykład boxu z ofertami Hot Week na portalu Wyspecjalizowany produkt przeznaczony dla Firm, które chcą szybko, a zarazem bardzo skutecznie, wypromować swoje produkty. Usługa Hot Week polega na intensywnej kampanii szeroko promującej 1 produkt przez 1 tydzień. Dedykowane boksy wyświetlają maksymalnie 10 produktów jednocześnie w danym serwisie branżowym. Boksy specjalne wydzielone sektory, gdzie są prezentowane najgorętsze oferty na rynku: pierwsza strona serwisu branżowego b2b górna prawa część strony pod billboardem ò newslettery: dziennik nf. pl (5 x ok wysyłek) ù najwyższe pozycjonowanie hotweeków w wynikach wyszukiwania spełniających zadane kryterium ä maksymalnie 10 produktów w danym serwisie branżowym Cena netto: 500zł za 1 Hot Week promowanie 1 produktu przez 1 tydzień - opłata jednorazowa ò ù ä

15 superpromocja Usługa SuperPromocja pozwala wyróżnić produkty i usługi Państwa firmy w specjalnie przygotowanych do tego celu boksach. Produkty firmy, które kwalifikują się do prezentacji w kategoriach Super Promocje, są wyróżniane i chętnie przeglądane przez użytkowników portalu. Dzięki stosowanym przez firmy odpowiednim rabatom skuteczność sprzedaży szkoleń jest zdecydowanie wyższa od standardowej prezentacji usług. Boksy specjalne wydzielone sektory, gdzie są prezentowane superpromocje: na stronie głównej serwisu szkoleń najwyższa pozycja w wynikach wyszukiwania po promocyjnych cenach maksymalnie 10 ofert w danym serwisie branżowym (liczy się data rezerwacji) Cena netto: 300zł tydzień / 1 produkt

16 reklama kontekstowa Przykład reklamy kontekstowej przy belce nawigacyjnej Reklama umożliwia precyzyjne dotarcie do osób, poszukujących informacji związanych tematycznie z Państwa produktami i usługami. Reklama kontekstowa zawiera do 25 znaków w tytule, obrazek o wymiarach 50 x 50 pikseli plus 4 linie tekstu do 25 znaków każda. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania do 10 słów kluczowych związanych tematycznie z reklamą. Cennik Pakiety reklamy kontekstowej Ilość kilków w pakiecie Pakiet minimalny 500 Pakiet standard 1000 Linkowanie wewnątrz portalu nf.pl Cena Linkowanie zewnętrzne 750 PLN 1000 PLN cana za klik 1,5 PLN cena za klik 2 PLN 1000 PLN 1500 PLN cena za klik 1 PLN cena za klik 1,5 PLN Zalety reklamy kontekstowej: płatność za efekt model CPC (cost per click) w którym reklamodawca płaci jedynie za kliknięcie użytkownika na reklamę bez względu na ilość jej odsłon emitowana na stronach tematycznie powiązanych ze zdefiniowanymi słowami kluczowymi najlepsze miejsca emisji: góra portalu obok billboardu i przed wynikami wyszukiwania tytuł + 4 linijki tekstu + obrazek do 10 słów kluczowych związanych z reklamą możliwość szybkiego zarządzania kampaniami określanie budżetu i wielkości kampanii dostęp do statystyk kampanii pomoc konsultanta w doborze słów i wielkości kampanii

17 obecność w newsletterach Obecność w newsletterach to możliwość dotarcia do skrzynek mailowych decydentów dyrektorów, menedżerów i specjalistów umiejscowienie przekazu obok treści chętnie czytanych i odbieranych Dostępne formy: 1. Billboard kreacja w formacie. gif lub. jpg o wymiarach 750x100 pikseli i wadze nie przekraczającej 50 kb, w górnej części newslettera przed artykułami 2. Reklama tekstowa news + obrazek 100x75 pikseli, tekst o wielkości do 300 znaków w widocznym miejscu po otworzeniu maila po lewej stronie, tuż pod głównym artykułem 3. Box reklama składająca się z grafiki o wielkości 50x50 pikseli oraz nagłówka (do 25 znaków) i czterech linii tekstu (po 25 znaków każda), widoczny na prawym pasku newslettera pod ofertami Gorący Tydzień 4. Mailing dedykowany niezależna wysyłka listów reklamowych w dowolnym terminie ò ä Rodzaj newslettera Wielkość bazy* Grupa docelowa Dziennik 8711 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci zainteresowani tematyka zarzadzania codziennie Częstotliwośc wysyłki Billboartd / CPM* Reklama tekstowa / CPM** Box / CPM** Mailing / CPM** ù Kadry 7302 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci z dzialów HR w firmie Sprzedaż 4610 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci sprzedazy i z dzialów handlowych Strategie 5899 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci odpowiedzialni za ksztaltowanie strategii firmy Marketing 5451 Dyrektorzy, menedzerowie,i specjalisci z dzialów marketingu Finanse 5039 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci odpowiedzialni za finanse w firmie Technologie 4163 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci odpowiedzialni za dzialy IT i nowych technologii w firmie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie * Liczby subskrybentów na dzień Liczby te ulegają zmianie na skutek rozwoju baz portalu. ** Cena za 1000 wysłanych i

18 artykuł sponsorowany Artykuł napisany przez Klienta emitujący się w określonym czasie na wybranym serwisie portalu Nowoczesnej Firmy. Artykuł jest wyraźnie oznaczony etykietą artykuł sponsorowany. Zajawka artykułu wyróżniony boks: emisja w dobrze widocznym miejscu strony głównej serwisu tytuł, obrazek 100x75, wstęp artykułu sponsorowanego (ok. 90 znaków ze spacjami) link do artykułu, ulokowanego w ramach dowolnego serwisu portalu nf. pl W skład artykułu sponsorowanego wchodzi: obrazek 100px X 75px w formacie. gif do 20 kb (logo firmy lub zdjęcie) tekst do znaków ze spacjami maksymalnie 5 linków tekstowych, kierujących do serwisu zewnętrznego obok artykułu po prawej stronie automatycznie wyświetla się pasek z opisem firmy i logiem. Cena jest uzależniona od średnich statystyk danego serwisu i czasu emisji. Główne serwisy Cena za tydzień emisji w PLN netto nf.pl 2500 kadry.nf.pl 2500 finanse.nf.pl 1000 sprzedaz.nf.pl 1000 marketing.nf.pl 1000 szkolenia.nf.pl 2500 dyrektor.nf.pl 1000 oprogramowanie.nf.pl 2000

19 porada wideo Porady wideo to 3 minutowe pigułki wiedzy. Światowy sukces wideo-porad leży w łatwości ich użycia. Wideo jest lepsze w przyswajaniu i przyjaźniejsze w oglądaniu niż tekst. Za pomocą nagrania można zaprezentować nie tylko wiedzę merytoryczną, ale też pokazać profesjonalizm i wysoki poziom specjalizacji firmy. Efekty wykorzystania porad wideo: promocja produktu/usługi / multimedialna prezentacja produktu bądź usługi firmy przedstawiająca jego zastosowanie oraz przewagę konkurencyjną promocja eksperta / autoprezentacja eksperta umożliwia pokazanie własnych umiejętności interpersonalnych i wystąpień publicznych promocja wiedzy / merytoryczne wystąpienie eksperta umożliwia przekazanie części wiedzy w kluczowym obszarze kompetencji i zainspirowanie nim oglądającego Cena produkcji i promocji pakietu Porady eksperta (minimum 3 porady): 500 zł / 1 porada 3 min. ekspercka pigułka wiedzy (bez autopromocji) 1000 zł / 1 porada 3 min. pozostałe porady/prezentacje Produkcja w ramach ceny: studio nagrań doradztwo w zakresie konceptu nagrania opieka reżyserska postprodukcja istnieje możliwość wyjazdu do siedziby klienta na terenie Warszawy gratis istnieje możliwość wykonania nagrania w technologii HD (+50% ceny) Wsparcie marketingowe w ramach ceny: emisja zaproszeń do udziału dla min tys. użytkowników emisja porady min przez 1 dzień na stronie głównej portalu nf.pl emisja porady min przez 1 dzień na stronie głównej kadry.tv możliwość wysłania masowego zaproszenia do obejrzenia porady na dostarczoną przez Państwa bazę adresów/klientów

20 linki sponsorowane w Google Linki sponsorowane to jedna z najpopularniejszych form reklamy tekstowej. Pojawiają się obok wyników wyświetlanych przez wyszukiwarkę Google w formie krótkiego opisu usługi lub produktu zawierającego bezpośredni odnośnik do strony internetowej reklamodawcy. Zaliczane są do reklamy kontekstowej, ponieważ nawiązują do zapytania, które wprowadził Internauta. Cennik Pakietów dla MSP Budżet miesięczny Cena za klik do 299 zł 1,2 zł netto zł 1,1 zł netto zł 1 zł netto Przy kampaniach reklamowych obejmujących budżety powyżej 5000 PLN miesięcznie oferta dopasowywana jest do konkretnych potrzeb i celów reklamodawcy, a ceny ustalane są na podstawie indywidualnych ustaleń. Korzyści: Pełna kontrola kosztów Natychmiastowy efekt Pozyskanie sprofilowanych użytkowników Model CPC płatność ze efekt nie za emisję reklamy, lecz za przekierowanie na stronę klienta Szerokie możliwości geotargetowania reklamy Możliwość modyfikowania parametrów kampanii w dowolnym momencie Dlaczego my? Wieloletnie doświadczenia związane z Google AdWords Duży i profesjonalny zespół analityków SEM Realizacja obszernych kampanii na potrzeby Nowoczesnej Firmy Obsługa 300 firm Przebieg współpracy: 1. Ustalenie miesięcznego budżetu, podpisanie umowy o obsługę kampanii 2. Analiza i dobór słów kluczowych przez naszych doświadczonych analityków, akceptacja 4. Stworzenie kreacji reklam, akceptacja 5. Raport miesięczny

21 konkurs Konkurs to narzędzie marketingowe, służące do: pozyskania leadów biznesowych danych kontaktowych osób, zainteresowanych produktem edukowania i zainteresowania rynku produktem firmy utrwalania wizerunku firmy Kampania promująca konkurs: krótka informacja na I stronie portalu reklama kontekstowa konkursu link do opisu nagrody / produktu ( jeśli nagroda jest produktem firmy) logo firmy krótki opis firmy spis innych produktów firmy (wpisanych do platformy do 10) regulamin konkursów nf. pl promowanie 1 produktu przez 1 tydzień opłata jednorazowa reklama tekstowa w dzienniku minimalna liczba leadów: 500 inne w zależności od potrzeb przy dużych konkursach (kampania banerowa, e-mialing) minimalna wartość nagrody/nagród: 2 000zł pytanie/zadanie konkursowe (otwarte lub zamknięte) opis nagrody (tytuł, tekst 200 znaków + obrazek 200x150 px) lead biznesowy + wartość nagrody reklama śródtekstowa na artykułach portalu Strona konkursowa zawiera następujące elementy: formularz odpowiedzi wraz z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, telefon, , nazwa firmy, stanowisko) Cena netto: 20zł Płatność za efekt 20zł/lead Klient płaci za pozyskanie danych teleadresowych osób, które wzięły udział w konkursie. Nagrodą może być zarówno własny produkt (np. oprogramowanie, szkolenie, książki, narzędzia, dostęp do usługi itp.) jak i atrakcyjny gadżet (np. laptop, ipod itp.) w przypadku, gdy promujemy drogi lub zindywidualizowany produkt. w przypadku, gdy liczba leadów jest mniejsza od 750 a nagrodą jest produkt firmy konieczne wykupienie dodatkowej nagrody za min. 500zł (np. ipod) minimalna liczba leadów do dużej zindywidualizowanej kampanii: 2000 leadów jeden konkurs trwa maksymalnie przez 1 miesiąc. Istnieje możliwość zaplanowania sekwencji wielu konkursów w zależności od zapotrzebowania na ilość leadów biznesowych.

22 kontakt ul. Flory 9/ Warszawa telefon: fax:

oferta portalu nf.pl: produkty promocyjno-sprzedażowe

oferta portalu nf.pl: produkty promocyjno-sprzedażowe oferta portalu nf.pl: produkty promocyjno-sprzedażowe produkty aktywizacji sprzedaży cennik pozycjonowanie branżowe wysoka pozycja oferty w wyniku wyszukiwania przez 1 miesiąc gorący tydzień obecność 1

Bardziej szczegółowo

oferta portalu nf.pl: marketplace b2b

oferta portalu nf.pl: marketplace b2b oferta portalu nf.pl: marketplace b2b nowoczesna firma jako marketplace miejsce promocji i sprzedaży usług b2b / miejsce aktywnej promocji i sprzedaży usług związanych z zarządzaniem i prowadzeniem biznesu.

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

oferta współpracy serwis wydarzenia.nf.pl medium wiedzy dla biznesu

oferta współpracy serwis wydarzenia.nf.pl medium wiedzy dla biznesu oferta współpracy serwis wydarzenia.nf.pl Wydarzenia.nf.pl Nowoczesna Firma upowszechnia wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania. Inspiruje menedżerów do rozwoju swoich firm i profesjonalizacji

Bardziej szczegółowo

oferta portalu nf.pl: szkolenia.nf.pl medium wiedzy dla biznesu

oferta portalu nf.pl: szkolenia.nf.pl medium wiedzy dla biznesu oferta portalu nf.pl: szkolenia.nf.pl serwis: szkolenia.nf.pl platforma szkolenia.nf.pl umożliwia firmom szkoleniowym aktywną promocję ofert wśród użytkowników portalu nf.pl. Kompleksowa oferta branżowa

Bardziej szczegółowo

mapa wyjazdów firmowych sale.nf.pl Szukaj szukam obiektu na szkolenie oferta dotarcia do decydentów wyjazdów medium wiedzy dla biznesu

mapa wyjazdów firmowych sale.nf.pl Szukaj szukam obiektu na szkolenie oferta dotarcia do decydentów wyjazdów medium wiedzy dla biznesu szukam obiektu na szkolenie Szukaj oferta dotarcia do decydentów wyjazdów platforma zakupu wyjazdów platforma nowoczesnej firmy umożliwia hotelom i ośrodkom szkoleniowym sprzedawać pakiety konferencyjno

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa Portal drogowy -

Oferta reklamowa Portal drogowy - Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-22.06.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o - 2016 Experto24.pl to portal z bezpłatnymi poradami wykwalifikowanych ekspertów z wielu branż. Codziennie przybywają nowe artykuły w najpopularniejszych kategoriach. Tysiące porad, dziesiątki specjalistów

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. Portal drogowy - www.edroga.pl. Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-31.07.2013

Oferta reklamowa. Portal drogowy - www.edroga.pl. Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-31.07.2013 Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-31.07.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Kursola.pl

Cennik usług Kursola.pl Cennik usług Kursola.pl I. Cennik pakietów usług reklamowych Kursola.pl... 2 II. Dodatkowe usługi reklamowe... 8 III. Win-win (bezpłatna promocja)... 10 1 I. Cennik pakietów usług reklamowych Kursola.pl

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. WIZYTÓWKA W WYSZUKIWARCE SZKÓŁ JOGI 2. DZIAŁ INFORMACJE, INFORMACJE SPECJALNE 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE ( wakacje z jogą, majówka z jogą, zima z jogą etc) 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

oferta portalu nf.pl: ruch i zasięg medium wiedzy dla biznesu

oferta portalu nf.pl: ruch i zasięg medium wiedzy dla biznesu oferta portalu nf.pl: ruch i zasięg o portalu nf.pl Portal wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma () to wiodący w Polsce serwis którego wiodącą tematyką są zagadnienia związane z zarządzeniem i prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Baner 468x60 : Wyświetlany na stronie głównej i podstronach. Baner 468x60 450 zł /msc (lub 90 zł /CPM*) Baner wyświetla się w konkretnym rejonie poszukiwań (np.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wortalu Plastech

Prezentacja wortalu Plastech Prezentacja wortalu Plastech Plastech.pl to profesjonalny, internetowy serwis stanowiący centrum informacji dla branży tworzyw sztucznych i opakowań. Wspieramy menedżerów w realizacji zadań promocji firmy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych w ramach platforma.nf.pl

Regulamin usług świadczonych w ramach platforma.nf.pl Regulamin usług świadczonych w ramach platforma.nf.pl 1 Wstęp 1. Portal wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma (www.nf.pl) dostarcza polskiej kadrze kierowniczej w kompleksowy sposób informacje przydatne

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

www.plastech.pl » Wiadomości codzienne aktualności » Targi i Wydarzenia wydarzenia Prezentacja wortalu Plastech

www.plastech.pl » Wiadomości codzienne aktualności » Targi i Wydarzenia wydarzenia Prezentacja wortalu Plastech www.plastech.pl Prezentacja wortalu Plastech Plastech.pl to profesjonalny, internetowy serwis stanowiący centrum informacji dla branży tworzyw sztucznych i opakowań. Celem serwisu jest kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Blisko 2 000 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy ARTYKUŁ SPONSOROWANY Jest to narzędzie promocji w formie tekstu, zawierające grafiki oraz łącza hipertekstowe. Artykuł widoczny jest dzięki zajawkom z plikami graficznymi, utrzymującym się na stronie głównej

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Ponad 2 500 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2014

OFERTA REKLAMOWA 2014 OFERTA REKLAMOWA 2014 PortalRtrendy.pl Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2014.01.20 do 2014.06.30. O PORTALU

Bardziej szczegółowo

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL Proponujemy Państwu możliwość zareklamowania swojej oferty wśród użytkowników portalu wypozycz.pl. Zakres oferty, której szczegóły znajdą Państwo poniżej, obejmuje moduły

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Serwis inwestycyjno - przetargowy Pressinfo.pl to jedyny serwis w Polsce, w którym użytkownik może dokonać tak precyzyjnego wyboru rodzaju poszukiwanych

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl Oferta usług reklamowych Copyright 2014 elektroonline.pl Statystyki portalu Odwiedziny wg Google Analytics w okresie maj listopad 2014 roku: Średnio: 77 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie 230 tys.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR OFERTA PortalRtrendy.pl REKLAMOWA 2014 Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2014.05.26 do odwołania. Poprzednie

Bardziej szczegółowo

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR

Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR OFERTA PortalRtrendy.pl REKLAMOWA 2015 Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2015.01.01 do odwołania. Poprzednie

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Obowiązuje od dnia 15 września 2014 Spis treści 1 Regionalne pasmo czasowe... 3 2 Regionalne pakiety zasięgowe... 5 3 Zakładka regionalna... 6 4 Button regionalny...

Bardziej szczegółowo

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Poznajmy się! Poznaj sekcje sprzedażowe. Statystyki

Poznajmy się! Poznaj sekcje sprzedażowe. Statystyki Poznajmy się! NASZANOWAZELANDIA.PL jest serwisem internetowym łączącym w sobie funkcje informacyjne, społecznościowe oraz sprzedażowe. Główny cel to dzielenie się aktualnymi informacjami dotyczącymi organizacji

Bardziej szczegółowo

Prosta droga do informacji. Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl

Prosta droga do informacji. Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl Prosta droga do informacji Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl O portalu... Gdzie znajdziesz największą grupę polskich drogowców? W portalu drogowym edroga.pl. Ten największy portal branżowy

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

oferta portalu nf.pl: ruch i zasięg medium wiedzy dla biznesu

oferta portalu nf.pl: ruch i zasięg medium wiedzy dla biznesu oferta portalu nf.pl: ruch i zasięg o portalu nf.pl Portal wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma () to wiodący w Polsce serwis którego wiodącą tematyką są zagadnienia związane z zarządzeniem i prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE A Billboard A1 Double Billboard A2 Triple Billboard B Belka A C Rectangle Billboard Rozmiar: 750x100 pikseli (do 40 kb) Cena 100 zł* A1 Double Billboard Rozmiar: 750x200 pikseli (do 40 kb) Cena 120 zł*

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Portal pięknych wnętrz

Portal pięknych wnętrz Portal pięknych wnętrz O PORTALU Dobrzemieszkaj.pl to portal poświęcony urządzaniu i wyposażaniu wnętrz. Codziennie aktualizowany i tworzony przy aktywnym udziale ekspertów, inspiruje do zmian we wnętrzach,

Bardziej szczegółowo

NewsLink. Oferta produktu PR

NewsLink. Oferta produktu PR Oferta produktu PR 66%* użytkowników Interaktywnie.com podejmuje decyzje lub ma głos doradczy w zakresie lokowania budżetu reklamowego bądź wyborze firmy, która zrealizuje działania marketingowe. *badanie

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających Miastodzieci.pl to serwis dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw oraz informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast

Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast Katowice 4% Łódź 4% Gdańsk 3% Rzeszów Lublin 3% 2% Szczecin 2% Wrocław 11% Warszawa 42% Poznań 12% Kraków 17% Dane na podstawie Google Analytics za okres od 1

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu Zacznij Biegać formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE FORMY REKLAMY GRAFICZNEJ 2. INNE FORMY REKLAMY 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTÓW REKLAMOWYCH Mocna strona biegacza

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam. ważny od 1 września 2012

Cennik reklam. ważny od 1 września 2012 Cennik reklam ważny od 1 września 2012 Standardowe formy reklamy Produkt Rozmiar (px) Waga (kb) Format pliku Cena* Billboard 750 x 100 40 jpg / gif / swf 60,00 zł Double Billboard 750 x 200 40 jpg / gif

Bardziej szczegółowo

U nas zawsze otrzymasz

U nas zawsze otrzymasz U nas zawsze otrzymasz gorących informacji PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW 1 Wykorzystaj możliwości jakie niesie ze sobą Internet Co oferuje portal INT Laboratoria.net? I. Pakiet reklamowy 3 II. Wpis do Katalog

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2014

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2014 CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2014 KONTAKT BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Informacje ogólne Formy reklamy Kreacje odsłonowe Reklamy tekstowe Pozycje stałe

Bardziej szczegółowo

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl 1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl Reklama graficzna L.p Rodzaj Opis Cena (PLN) Czas emisji 1. Billboard / Double Billboard Graficzny prostokąt umieszczony

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą PORTAL TURYSTYCZNY Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą SPIS TREŚCI 1. Informacja o serwisie - str. 2 2. Statystyki - str. 3 3. Oferta reklamy - str. 4 4. Kontakt - str. 11

Bardziej szczegółowo

Zwiększ z nami sprzedaż swojego salonu

Zwiększ z nami sprzedaż swojego salonu Oferta współpracy dla autoryzowanych dealerów samochodów Zwiększ z nami sprzedaż swojego salonu Wypromuj salon w swoim regionie. mojeauto.pl - internetowa platforma motoryzacyjna. Od 2000 roku udostępnia

Bardziej szczegółowo

Informator. AutomatykaB2B.pl. Portal branżowy dla automatyków

Informator. AutomatykaB2B.pl. Portal branżowy dla automatyków Informator AutomatykaB2B.pl Portal branżowy dla automatyków 2017 Informator 2017 www.automatykab2b.pl Portal biznesowy dla automatyków informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Płatne Kampanie UWAGA! Płacisz jedynie za klikniecia S T A R T Skuteczność reklamy płatnej polega na jej trafności oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

Oferta KEO dla Biznesu

Oferta KEO dla Biznesu Oferta KEO dla Biznesu Tworzenie stron internetowych Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 20 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry, Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz portal internetowy EKO, OZE ekoenergia.pl

Dzień dobry, Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz portal internetowy EKO, OZE ekoenergia.pl Dzień dobry, Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz portal internetowy EKO, OZE ekoenergia.pl Zespół Ecoeurope.eu Sp. z o.o. Wita Państwa serdecznie w firmie. Na kolejnych stronach znajdą Państwo: 1. korzyści

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Interruption marketing Permission Marketing Reklama a użytkownik internetu 5 tys. przekazów reklamowych dziennie na osobę (badanie DoubleClick). Człowiek buduje

Bardziej szczegółowo

nieograniczona możliwość dodawania filmów z 1,5 miliona unikalnych użytkowników dlastudenta miesięcznie integracja profilu z

nieograniczona możliwość dodawania filmów z 1,5 miliona unikalnych użytkowników dlastudenta miesięcznie integracja profilu z nieograniczona możliwość dodawania filmów z 1,5 miliona unikalnych użytkowników dlastudenta miesięcznie integracja profilu z Informator Miejski to swoista interaktywna mapa drogowa. Pomaga odwiedzającym

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 11 12 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom przechowania

Bardziej szczegółowo

Miejsca oraz możliwości promocyjne w obszarze Motointegratora

Miejsca oraz możliwości promocyjne w obszarze Motointegratora Miejsca oraz możliwości promocyjne w obszarze Motointegratora Strona główna Motointegratora oraz cały serwis 1. Zakładka w Menu górnym element kierujący do landing page producenta, w ramach kampanii np.:

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu www.mypolacy.de

Oferta reklamowa portalu www.mypolacy.de Oferta reklamowa portalu www.mypolacy.de Portal mypolacy.de To szybko rozwijający się portal internetowy, który skupia wokół siebie Polaków w Niemczech. Portal informuje o najważniejszych wydarzeniach

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo,

WSTĘP. Szanowni Państwo, WSTĘP Szanowni Państwo, Jesteśmy największym portalem ekologicznym w Polsce. Skupiamy wokół siebie zarówno środowisko biznesowe, jak również użytkowników indywidualnych zainteresowanych tematyką ekologii.

Bardziej szczegółowo

OFERTA I PREZENTACJA PLATFORMY WHITEPRESS.PL DLA KLIENTÓW

OFERTA I PREZENTACJA PLATFORMY WHITEPRESS.PL DLA KLIENTÓW OFERTA I PREZENTACJA PLATFORMY WHITEPRESS.PL DLA KLIENTÓW 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48 redakcja@whitepress.pl I. PREZENTACJA FIRMY Lider w zakresie publikacji CM w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Statystyki miesięczne portalu FIT.PL:

Szanowni Państwo, Statystyki miesięczne portalu FIT.PL: Zdrowy styl życia Szanowni Państwo, Serwis FIT.PL jest największym niezależnym w kraju serwisem internetowym poświęconym tematyce fitnessowej. Istniejemy na Polskim rynku od 2000 roku, a zdobyte w tym

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa serwisu www.informed.com.pl oraz www.jaksieleczyc.pl

Oferta reklamowa serwisu www.informed.com.pl oraz www.jaksieleczyc.pl Oferta reklamowa serwisu Szanowni Paostwo, Uprzejmie informujemy, że baza INTERNETOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ > posiada dziś ponad 150 tysięcy wizytówek placówek medycznych z całej Polski, jest to największa

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Katalog szkoleń. www.trainingplanet.pl

OFERTA WSPÓŁPRACY. Katalog szkoleń. www.trainingplanet.pl OFERTA WSPÓŁPRACY Katalog szkoleń www.trainingplanet.pl Publikuj oferty szkoleniowe Pozyskuj zapytania ofertowe Sprzedawaj szkolenia Przeglądaj przetargi branżowe Promuj obiekty szkoleniowe Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe

nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe Formy standardowwwe Billboard i jego odmiany 750x100 i 750x200 b-31, b-32 Navibox (rectangle) 300x250 b-33 Pozostałe formy standardowwwe Banner 468x60 Billboard

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ZAGADNIENIA. Nakład 4 400 egz. Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych

KLUCZOWE ZAGADNIENIA. Nakład 4 400 egz. Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych 1 KLUCZOWE ZAGADNIENIA Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych odbiorców poszukujących wiedzy o rynku, producentach i rozwiązaniach. Zasilanie i chłodzenie w centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net Oferta reklamy na portalu Laboratoria.net (2) 364-6-95 m.czerwinski@laboratoria.net 885 222 000 Chcesz poznać ceny? Skontaktuj się przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage

Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage Prowadzenie firmowej strony WWW i fanpage artykuły tematyczne pozycjonowanie artykułów informacje prasowe obsługa redakcyjna copywriting Brak zaplecza redakcyjnego - Mamy na to radę? Redakcja Rankingu

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

Informacje o portalu

Informacje o portalu Informacje o portalu Serwis KalkulatorKalorii.net jest innowacyjnym portalem, który powstał by pomagać w uzyskaniu pięknej sylwetki. Misją serwisu jest edukacja użytkowników z zakresu odchudzania i zdrowego

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo