oferta portalu nf.pl: marketplace b2b

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta portalu nf.pl: marketplace b2b"

Transkrypt

1 oferta portalu nf.pl: marketplace b2b

2 nowoczesna firma jako marketplace miejsce promocji i sprzedaży usług b2b / miejsce aktywnej promocji i sprzedaży usług związanych z zarządzaniem i prowadzeniem biznesu. Nowoczesna Firma inspiruje menedżerów do rozwoju swoich firm poprzez dostarczenie informacji o najnowszych trendach, produktach i praktykach zarządzania. Przykłady branż przykład: szkolenia.nf.pl kadra kierownicza poszukujący rozwiązań i wiedzy dla swoich firm portal nf.pl dostawcy usług b2b poszukujący nowych klientów użytkowników miesięcznie szkoleń sylwetek trenerów 700 pełnych profili firm szkoleniowych 500 artykułów i porad 200 porad wideo 100 zapytań i zamówień dziennie przykład: oprogramowanie.nf.pl użytkowników miesięcznie opisów programów Branże: menedżerów Szkolenia Szkolenia Biznesowe Szkolenia Informatyczne Szkolenia Integracyjne Kursy Językowe Studia MBA Organizacja Eventów Ośrodki Szkoleniowe Konsulting Menedżerski Doradztwo Personalne Rekrutacja i Selekcja Doradztwo Strategiczne Doradztwo Finansowe Prawo i Podatki Obsługa Prawna Księgowość i Podatki Windykacja Corporate Finance Marketing i Sprzedaż Agencje Marketingowe Agencje Interaktywne Agencje Public Relations Agencje Badawcze Telemarketing Reklama Zewnętrzna IT i oprogramowanie Oprogramowanie dla Firm Oprogramowanie Biurowe Integracja Systemów Sprzęt i akcesoria (hardware) zaakredytowanych firm Biuro i Telekomunikacja Outsourcing IT Telekomunikacja Hosting i Kolokacja Meble Biurowe Transport i Logistyka Tłumaczenia 300 pełnych profili firm IT 200 newsów i komunikatów miesięcznie sylwetek ekspertów IT 400 artykułów i porad 100 porad wideo IT

3 zawartość portalu portal Nowoczesna Firma medium wiedzy dla biznesu nf.pl jest liderem w środowisku kadry kierowniczej w zakresie informacji dotyczących nowoczesnych metod zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju pracowników. serwisy portalu nf.pl Wie dza Me ne dżer po dej mu je set ki de cy zji dzien nie. Wie le z nich jest ob cią żo nych ry zy kiem a od wie lu za le ży sto pień po wo dze nia pro jek tu. Do opty mal - nych de cy zji po trzeb ne są klu czo we in for ma cje. tysiące artykułów, porad wideo, blogów opisy narzędzi i metod zarządzania wiedza praktyków i trenerów biznesu moduł komunikacji z autorami ekspertami sekcje tematyczne wg. działów firmy Marketplace Za war tość por ta lu two rzy po - nad firm, któ re dzię ki edu ko wa niu klien tów bu du ją po zy cję eks per ta na ryn ku oraz sprze da ją swo je pro duk ty. Jest to miej sce spo tkań do staw ców roz wią zań b2b ze swo imi klien ta mi. wyszukiwarki branżowe wyszukiwarki produktów wyszukiwarki firm zestawienia rynkowe moduły komunikacji i zakupu przykładowe wyceny usług Klub Spo łecz ność me ne dże rów i spe cja li stów, któ - rych łą czy za mi ło wa nie do do brych prak tyk za rzą - dza nia. Dzię ki wza jem nej ko mu ni ka cji za po śred nic - twem blo gów i grup dys ku syj nych użyt kow ni cy wspól nie roz wią zu ją prak tycz ne pro ble my i wy pra - co wu ją me to dy uspraw nia nia swo jej pra cy. baza ekspertów blogi eksperckie grupy dyskusyjne praca dla menedżerów kontakt z grupą lojalnych użytkowników miesięcznie stwarza rolę efektywnej platformy sprzedaży i promocji usług związanych z zarządzaniem. Mul ti me dia Bi blio te ka fil mów wi deo skie ro wa nych do pra cow ni ków ka dry za rzą dza ją cej, dy rek to rów ime ne dże rów. Za wie ra za rów no po ra dy me ry to - rycz ne jak i pre zen ta cje usług, pro duk tów oraz cie ka wych roz wią zań stwo rzo nych przez eks per tów. inspiracja do zakupu najefektywniejszy mix dotarcia 3 min/audio/wideo/tekst/24h zaspokojenie kontaktu osobistego z doradcą

4 użytkownik portalu nf.pl wzrost oglądalności liczba użytkowników w zależnosci od miesiąca rozkład geolokalizacyjny liczba użytkowników w poszczególnych ośrodkach branże użytkowników telekomunikacja 4,18% ponad aktywnych menedżerów i przedsiębiorców - użytkownicy pochodzą głównie z dużych ośrodków miejskich 32% użytkowników to decydenci z dużych korporacji. menedżerowie w średnich firmach (od 21 do 250 pracowników) prezes zarządu 35,2% członek zarządu 20,7% dyrektor 17,5% menedżer 9,6% specjalista 6,5% asystent 2,2% właściciel 1,7% konsultant 1,5% starszy specjalista 1,2% menedżer projektu 0,7% menedżerowie działów w firmie 25% 32% Źródło: Badanie gemiustraffic, maj 2007 czerwiec 2008 decydenci zakupu w dużych firmach (ponad 250 pracowników) menedżer 30,1% dyrektor 27,8% specjalista 16,6% asystent 5,1% starszy specjalista 4,2% menedżer projektu 3,1% konsultant 2,8% prezes 2,1% właściciel 1,6% starszy referent 1,6% 25% właściciele mikro i małych firm (do 20 pracowników) właściciel 21,5% dyrektor 16,9% menedżer 13,1% prezes 9,1% konsultant 8,1% specjalista 6,8% trener 6,3% asystent 4,3% starszy specjalista 3,6% menedżer projektu 2,2% budownictwo 3,96% spożywcza 3,68% bankowość 3,35% marketing 3,23% detaliczny 2,69% motoryzacja 2,49% internet 2,40% elektronika 1,94% fi nanse 1,89% organizacje 1,76% ubezpieczenia 1,70% media gazety 1,54% usługi medyczne 1,28% komputery 1,19% inwestycyjna 1,17% papier 1,10% chemia 1,10% turystyka 1,03% kosmetyki 0,92% paliwa, oleje 0,92% chemia 0,90% transport 0,81% administracja rządowa 0,66% 11% inne źródło: System SARE subskrybenci nf-zinów newsletterów menedżerskich

5 krok po kroku jak firma b2b korzysta z portalu 1. Rejestracja w portalu nf.pl Wypełnij formularz rejestracyjny (platforma.nf.pl/rejestracja/) i wyślij faksem do Nowoczesnej Firmy. 2. Zaloguj się do panelu Odbierz , w którym znajdziesz podstawowe dane dostępu do Twojego panelu: login i hasło. Wejdź na stronę platforma.nf.pl i zaloguj się. 2. Pamiętaj, zawsze możesz skorzystać z opieki konsultanta pod nr Sprawdź i uzupełnij dane firmy Dane teleadresowe: sprawdź poprawność Opis firmy: krótki opis działalności, 3 przewagi konkurencyjne, grupa docelowa, słowa kluczowe Osoby kontaktowe: dane kontaktowe, opisy kariery i zdjęcia kluczowych ekspertów 4. Wpisz Ofertę Dodaj firmę do swojej branży. Opis działalności w danej branży: ankieta działalności i specjalizacji Produkty branżowe: opis usług, ceny oraz przykłady zastosowania 5. Promuj się poprzez Wiedzę Artykuły merytoryczne: wiedza związana z Twoją specjalizacją. Artykuły merytoryczne i prezentacje wideo są istotną częścią budowy wizerunku eksperta w branży. Obok artykułów wyświetla się spis Twoich produktów i opis firmy. Porady wideo: to sposób na prezentację ekspertów firmy. 6. Korzystaj z Centrum PR Newsy: informuj na bieżąco użytkowników portalu o ważnych wiadomościach związanych z Twoją firmą Wydarzenia: poinformuj o eventach organizowanych przez firmę prezentacjach, seminariach, targach itp. 7. Aktywizacja sprzedaży Wspieranie oglądalności i efektywności sprzedaży dobierając odpowiednie płatne produkty aktywizacji sprzedaży. Śledzenie efektów wszystkie zarejestrowane firmy otrzymują: adres nazwafirmy.nf.pl obecność w wyszukiwarkach branżowych samodzielne konfigurowanie profilu firmy obecność w serwisach branżowych publikowanie ofert i opisu działalności firmy apublikowanie wiedzy: tekstów, filmów, mp3 dostęp do statystyk swoich i branżowych Obserwuj Koszyk Korzyści Statystyki oglądalności: śledź statystyki oglądalność swoich produktów, artykułów, działalności. Masz dostęp również do statystyk branżowych najbardziej oglądanych firm i produktów z Twojej branży Pobranie danych kontaktowych: Możesz obserwować on-line ilu użytkowników portalu pobrało Twoje dane kontaktowe Leady biznesowe: call back (prośba o telefon), meet back (prośba o spotkania), offer back (podanie danych w zamian za ofertę w PDF). Obsługuj na bieżąco wiadomości wysyłane przez użytkowników. Zapytania i zamówienia: Każde zapytanie i lead biznesowy to zalążek transakcji. Zamówienia wymagają zatwierdzenia przez Firmę.

6 generator sprzedaży Nowoczesna Firma udostępnia narzędzie generowania sprzedaży usług b2b. Portal nf.pl jest skonstruowany w taki sposób, by oglądalność prezentowanych ofert przekładała się w największym stopniu na efekt sprzedaż usług. Statystyki wybranych firm za ostanie 6 miesięcy. Na efekt sprzedażowy obecności w nf.pl składają się 2 wskaźniki: czynniki zależne od nf.pl: oglądalność portalu nf.pl jakość grupy docelowej różnorodność produktów dotarcia lejek konwersji sprzedaży: czynniki zależne od firmy: wielkość budżetu ilość i jakość wprowadzonych danych korzystanie z różnych produktów oglądalność ofert aktualny lejek nf.pl: firma A wejść na oferty firm b2b leady biznesowe sprzedaż leadów biznesowych transakcji dokonanych przez firmy 28 firma D firma B firma C firma E

7 abonament sprzedaży Firmy podejmujące decyzję o rozpoczęciu współpracy i zakupie abonamentu msp (lub wyższego) otrzymują w ramach oferty promocyjnej abonament na okres 8 miesięcy i dodatkowe 300 zł do wykorzystania w ramach produktów aktywizacji sprzedaży. Firmy, które w aktywny sposób wykorzystują portal do sprzedaży mogą zakupić pakiet abonament plus bądź abonament top, który pozwoli zakupić produkty aktywizacji sprzedaży po korzystniejszej cenie. opcja bezpłatna abonament msp abonament plus abonament top pakiet wizerunkowy, eksponowanie logo: w wynikach wyszukiwania przy ofertach nad wynikami wyszukiwania na stronie głównej szkolenia.nf.pl na portalu firmy w prawym górnym rogu na ofertach i artykułach firmy w prawym górnym rogu wsparcie sprzedaży: wyższa pozycja od firm bez abonamentu uatrakcyjnienie ofert: rabaty i zniżki możliwość zakupu usług aktywizacji sprzedaży moduł komunikacji z firmą: oferty - moduł zapytań oferty - moduł zamówień pobranie danych kontaktowych prośba o telefon (call back) prośba o spotkanie (meet back) prośba o ofertę (offer back) telefoniczne wsparcie systemu zapytań promocja jeszcze więcej korzyści dla firm: uruchamiając abonament msp (lub wyższy), otrzymujesz: 2 dodatkowe miesiące abonamentu msp gratis 300 zł do wykorzystania na inne produkty cena za 6 miesięcy (gwarancja korzyści) * 0 zł zł zł zł dostępne środki do wykorzystania na inne produkty promocji i sprzedaży 0 zł 600 zł zł zł * w przypadku, gdy efekty uzyskane przez Klienta są niższe od oczekiwanych (wg. koszyka korzyści), konsultant udostępnia w ramach ceny dodatkową pulę do wykorzystania lub abonament zostaje przedłużony, aż do osiągnięcia efektów.

8 produkty aktywizacji sprzedaży cennik pozycjonowanie branżowe wysoka pozycja oferty w wyniku wyszukiwania przez 1 miesiąc gorący tydzień obecność 1 oferty w górnej części strony głównej serwisu branżowego przez 1 tydzień, wyższe pozycjonowanie branżowe, max 10 firm super promocje obecność 1 oferty na stronie głównej serwisu branżowego w sekcji Super Promocje przez 1 tydzień, wyższe pozycjonowanie wśród promocji, max 10 firm w 1 branży reklama kontekstowa reklama tekstowo-graficzna obok billboarda na stronach nf.pl tematycznie powiązanych z ofertą (do 10 słów kluczowych), płatność za wejścia na ofertę, niższa cena za przejście wewnątrz portalu nf.pl porady wideo produkcja pakietu porad (merytoryczne, prezentacja produktu, prezentacja firmy) oraz publikacja porad na portalu obecność w newsletterach menedżerskich reklama tekstowa doklejka w wybranym newsletterze (dziennik lub nf-zin: kadry, sprzedaż, strategie, marketing, finanse, technologie) konkurs promocja konkursu sponsorowanego przez klienta oraz 1 produktu, gromadzenie leadów biznesowych danych osób zainteresowanych tematyką box wizerunkowy 200x200 reklama graficzna (flash/gif) na węższym pasku portalu (lewy lub sky), możliwość wyboru serwisu, cel: wzmacnianie wizerunku sponsor sekcji tematycznej obecność wizerunkowa w jednej z 40 sekcji (np. rekrutacja, aktywizacja sprzedaży itp.) serwisów menedżerskich (kadry, sprzedaż, dyrektor, finanse, marketing, sekretariat, high-tech) artykuł sponsorowany boks w widocznym miejscu serwisu za co 1 oferta przez miesiąc oferta przez tydzień oferta przez tydzień Wejście na ofertę, pakiety po 1000 wejść 1 porada 3min promocyjna / merytoryczna, min 3 porady wysyłka do 1 użytkownika dziennik / nf-zin zgromadzenie min. 500 leadów CPM (1000 odsłon) cały portal / wybrany serwis miesiąc / rok,wyłączność w danej sekcji Tydzień emisji na stronie głównej nf.pl cena 300 zł 500 zł 300 zł 1,5 zł / 2 zł 1000zł / 500zł 0,25 zł / 0,3 zł 20 zł / lead 120zł / 150zł 1000zł / 9000zł 2 500zł Kompendia zarządzania wpisy wielkość cena Kompendium Oprogramowanie dla Biznesu Kompendium B2B Kompendium Kadry w Polsce Kompendium Szkolenia w Polsce wpis produktu / wpis eksperta / wpis firmy 1/6 strony / 1/6 strony / 1/2 strony 800zł / 800zł / 2200zł

9 gwarancja efektów koszyk korzyści zamówienie korzyść: Nowoczesna Firma gwarantuje efekty z zainwestowanych środków finansowych. Przy współpracy skupiamy się na osiąganiu konkretnych efektów sprzedaży. Produkty sprzedażowo-marketingowe zostały skonstruowane i wycenione w taki sposób, by Klient w ramach oferty abonamentowej otrzymał gwarantowany efekt. Wejścia na ofertę firmy Cena rynkowa Wyjaśnienia 0,50 zł Cena kliknięcia w boks sponsorowany w popularnej wyszukiwarce internetowej (wyniki dla 2000 klików): od 0,50 zł do 3 zł - google od 1,5 zł do 2 zł - netsprint.pl od 1,5 zł do 2 zł - businessclick.pl Zamówienie 150 zł Wartość jednorazowej prowizji wypłaconej pracownikowi działu handlowego Zapytanie ofertowe / lead biznesowy 40 zł Cena pozyskania leada biznesowego w największej sieci serwisów partnerskich: od 10zł dla produktów finansowych do 200zł dla produktów informatycznych) Umówienie spotkania 80 zł Równowartość pozyskania dwóch zapytań ofertowych Przykład: Firma ART Consulting wybrała opcję abonamentu msp (1.800zł/ 6 miesięcy), 3 hotweeki (1.500zł) oraz 10 produktów pozycjonowania branżowego (3000zł). Razem wg. cennika wydała 6.300zł. Po 6 miesiącach obecności w koszyku korzyści jest 5.500zł. Konsultant po analizie oglądalności zaproponował nieodpłatnie dodatkowe 2 hotweeki, by uzyskać gwarantowany efekt Pobranie danych kontaktowych Wyświetlenie logo firmy obok opisu działalności Wyświetlanie artykułów merytorycznych firmy 20 zł małe - gratis większe - 0,03 zł gratis Kontakt telefoniczny do firmy. 2 pobrane kontakty równoważność 1 leada biznesowego Cena małej reklamy 120x60 (button) w serwisach biznesowych 3 sieci reklamy (arbomedia, idmnet, adnet): cena 0,8zł Współpraca z redakcją jest niezależna od współpracy promocyjno-sprzedażowej. Gwarancja zwrotu z inwestycji na czym polega? Firma śledzi swój koszyk korzyści w panelu administracyjnym. Nowoczesna Firma gwarantuje, iż wydane środki co najmniej się zwrócą. W przypadku, gdy koszyk korzyści jest mniejszy od wydanych środków: abonament zostaje przedłużony lub konsultant w porozumieniem z klientem przyznaje dodatkowe środki do czasu napełnienia się koszyka

10 kontakt ul. Flory 9/ Warszawa telefon: fax:

11 oferta portalu nf.pl: produkty promocyjno-sprzedażowe

12 produkty aktywizacji sprzedaży cennik pozycjonowanie branżowe wysoka pozycja oferty w wyniku wyszukiwania przez 1 miesiąc gorący tydzień obecność 1 oferty w górnej części strony głównej serwisu branżowego przez 1 tydzień, wyższe pozycjonowanie branżowe, max 10 firm super promocje obecność 1 oferty na stronie głównej serwisu branżowego w sekcji Super Promocje przez 1 tydzień, wyższe pozycjonowanie wśród promocji, max 10 firm w 1 branży reklama kontekstowa reklama tekstowo-graficzna obok billboarda na stronach nf.pl tematycznie powiązanych z ofertą (do 10 słów kluczowych), płatność za wejścia na ofertę, niższa cena za przejście wewnątrz portalu nf.pl porady wideo produkcja pakietu porad (merytoryczne, prezentacja produktu, prezentacja firmy) oraz publikacja porad na portalu obecność w newsletterach menedżerskich reklama tekstowa doklejka w wybranym newsletterze (dziennik lub nf-zin: kadry, sprzedaż, strategie, marketing, finanse, technologie) konkurs promocja konkursu sponsorowanego przez klienta oraz 1 produktu, gromadzenie leadów biznesowych danych osób zainteresowanych tematyką box wizerunkowy 200x200 reklama graficzna (flash/gif) na węższym pasku portalu (lewy lub sky), możliwość wyboru serwisu, cel: wzmacnianie wizerunku sponsor sekcji tematycznej obecność wizerunkowa w jednej z 40 sekcji (np. rekrutacja, aktywizacja sprzedaży itp.) serwisów menedżerskich (kadry, sprzedaż, dyrektor, finanse, marketing, sekretariat, high-tech) artykuł sponsorowany boks w widocznym miejscu serwisu za co 1 oferta przez miesiąc oferta przez tydzień oferta przez tydzień Wejście na ofertę, pakiety po 1000 wejść 1 porada 3min promocyjna / merytoryczna, min 3 porady wysyłka do 1 użytkownika dziennik / nf-zin zgromadzenie min. 500 leadów CPM (1000 odsłon) cały portal / wybrany serwis miesiąc / rok,wyłączność w danej sekcji Tydzień emisji na stronie głównej nf.pl cena 300 zł 500 zł 300 zł 1,5 zł / 2 zł 1000zł / 500zł 0,25 zł / 0,3 zł 20 zł / lead 120zł / 150zł 1000zł / 9000zł 2 500zł Kompendia zarządzania wpisy wielkość cena Kompendium Oprogramowanie dla Biznesu Kompendium B2B Kompendium Kadry w Polsce Kompendium Szkolenia w Polsce wpis produktu / wpis eksperta / wpis firmy 1/6 strony / 1/6 strony / 1/2 strony 800zł / 800zł / 2200zł

13 pozycjonowanie branżowe Nowy produkt Nowoczesnej Firmy polegający na pozycjonowaniu wyników w wyszukiwarce branżowej. Jest to sposób na bardzo wysoką pozycję na liście ofert. Kolejność ofert w wykazach i wynikach wyszukiwania serwisu branżowego: oferty pozycjonowane branżowo* (300zł/1 oferta przez 1 mc) oferty firm z abonamentem posortowane wg. trafności tematycznej (tagi, tytuł, opis) (3600zł/rok) oferty firm bez abonamentu posortowane wg. trafności tematycznej (tagi, tytuł, opis) (bezpłatne) * pod ofertami HotWeek (max. 10 w danym serwisie branżowym) Cena netto: 300zł za 1 ofertę/mc pozycjonowanie 1 produktu przez 1 miesiąc opłata jednorazowa

14 gorący tydzień / HotWeek Przykład boxu z ofertami Hot Week na portalu Wyspecjalizowany produkt przeznaczony dla Firm, które chcą szybko, a zarazem bardzo skutecznie, wypromować swoje produkty. Usługa Hot Week polega na intensywnej kampanii szeroko promującej 1 produkt przez 1 tydzień. Dedykowane boksy wyświetlają maksymalnie 10 produktów jednocześnie w danym serwisie branżowym. Boksy specjalne wydzielone sektory, gdzie są prezentowane najgorętsze oferty na rynku: pierwsza strona serwisu branżowego b2b górna prawa część strony pod billboardem ò newslettery: dziennik nf. pl (5 x ok wysyłek) ù najwyższe pozycjonowanie hotweeków w wynikach wyszukiwania spełniających zadane kryterium ä maksymalnie 10 produktów w danym serwisie branżowym Cena netto: 500zł za 1 Hot Week promowanie 1 produktu przez 1 tydzień - opłata jednorazowa ò ù ä

15 superpromocja Usługa SuperPromocja pozwala wyróżnić produkty i usługi Państwa firmy w specjalnie przygotowanych do tego celu boksach. Produkty firmy, które kwalifikują się do prezentacji w kategoriach Super Promocje, są wyróżniane i chętnie przeglądane przez użytkowników portalu. Dzięki stosowanym przez firmy odpowiednim rabatom skuteczność sprzedaży szkoleń jest zdecydowanie wyższa od standardowej prezentacji usług. Boksy specjalne wydzielone sektory, gdzie są prezentowane superpromocje: na stronie głównej serwisu szkoleń najwyższa pozycja w wynikach wyszukiwania po promocyjnych cenach maksymalnie 10 ofert w danym serwisie branżowym (liczy się data rezerwacji) Cena netto: 300zł tydzień / 1 produkt

16 reklama kontekstowa Przykład reklamy kontekstowej przy belce nawigacyjnej Reklama umożliwia precyzyjne dotarcie do osób, poszukujących informacji związanych tematycznie z Państwa produktami i usługami. Reklama kontekstowa zawiera do 25 znaków w tytule, obrazek o wymiarach 50 x 50 pikseli plus 4 linie tekstu do 25 znaków każda. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania do 10 słów kluczowych związanych tematycznie z reklamą. Cennik Pakiety reklamy kontekstowej Ilość kilków w pakiecie Pakiet minimalny 500 Pakiet standard 1000 Linkowanie wewnątrz portalu nf.pl Cena Linkowanie zewnętrzne 750 PLN 1000 PLN cana za klik 1,5 PLN cena za klik 2 PLN 1000 PLN 1500 PLN cena za klik 1 PLN cena za klik 1,5 PLN Zalety reklamy kontekstowej: płatność za efekt model CPC (cost per click) w którym reklamodawca płaci jedynie za kliknięcie użytkownika na reklamę bez względu na ilość jej odsłon emitowana na stronach tematycznie powiązanych ze zdefiniowanymi słowami kluczowymi najlepsze miejsca emisji: góra portalu obok billboardu i przed wynikami wyszukiwania tytuł + 4 linijki tekstu + obrazek do 10 słów kluczowych związanych z reklamą możliwość szybkiego zarządzania kampaniami określanie budżetu i wielkości kampanii dostęp do statystyk kampanii pomoc konsultanta w doborze słów i wielkości kampanii

17 obecność w newsletterach Obecność w newsletterach to możliwość dotarcia do skrzynek mailowych decydentów dyrektorów, menedżerów i specjalistów umiejscowienie przekazu obok treści chętnie czytanych i odbieranych Dostępne formy: 1. Billboard kreacja w formacie. gif lub. jpg o wymiarach 750x100 pikseli i wadze nie przekraczającej 50 kb, w górnej części newslettera przed artykułami 2. Reklama tekstowa news + obrazek 100x75 pikseli, tekst o wielkości do 300 znaków w widocznym miejscu po otworzeniu maila po lewej stronie, tuż pod głównym artykułem 3. Box reklama składająca się z grafiki o wielkości 50x50 pikseli oraz nagłówka (do 25 znaków) i czterech linii tekstu (po 25 znaków każda), widoczny na prawym pasku newslettera pod ofertami Gorący Tydzień 4. Mailing dedykowany niezależna wysyłka listów reklamowych w dowolnym terminie ò ä Rodzaj newslettera Wielkość bazy* Grupa docelowa Dziennik 8711 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci zainteresowani tematyka zarzadzania codziennie Częstotliwośc wysyłki Billboartd / CPM* Reklama tekstowa / CPM** Box / CPM** Mailing / CPM** ù Kadry 7302 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci z dzialów HR w firmie Sprzedaż 4610 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci sprzedazy i z dzialów handlowych Strategie 5899 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci odpowiedzialni za ksztaltowanie strategii firmy Marketing 5451 Dyrektorzy, menedzerowie,i specjalisci z dzialów marketingu Finanse 5039 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci odpowiedzialni za finanse w firmie Technologie 4163 Dyrektorzy, menedzerowie, i specjalisci odpowiedzialni za dzialy IT i nowych technologii w firmie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie raz na dwa tygodnie * Liczby subskrybentów na dzień Liczby te ulegają zmianie na skutek rozwoju baz portalu. ** Cena za 1000 wysłanych i

18 artykuł sponsorowany Artykuł napisany przez Klienta emitujący się w określonym czasie na wybranym serwisie portalu Nowoczesnej Firmy. Artykuł jest wyraźnie oznaczony etykietą artykuł sponsorowany. Zajawka artykułu wyróżniony boks: emisja w dobrze widocznym miejscu strony głównej serwisu tytuł, obrazek 100x75, wstęp artykułu sponsorowanego (ok. 90 znaków ze spacjami) link do artykułu, ulokowanego w ramach dowolnego serwisu portalu nf. pl W skład artykułu sponsorowanego wchodzi: obrazek 100px X 75px w formacie. gif do 20 kb (logo firmy lub zdjęcie) tekst do znaków ze spacjami maksymalnie 5 linków tekstowych, kierujących do serwisu zewnętrznego obok artykułu po prawej stronie automatycznie wyświetla się pasek z opisem firmy i logiem. Cena jest uzależniona od średnich statystyk danego serwisu i czasu emisji. Główne serwisy Cena za tydzień emisji w PLN netto nf.pl 2500 kadry.nf.pl 2500 finanse.nf.pl 1000 sprzedaz.nf.pl 1000 marketing.nf.pl 1000 szkolenia.nf.pl 2500 dyrektor.nf.pl 1000 oprogramowanie.nf.pl 2000

19 porada wideo Porady wideo to 3 minutowe pigułki wiedzy. Światowy sukces wideo-porad leży w łatwości ich użycia. Wideo jest lepsze w przyswajaniu i przyjaźniejsze w oglądaniu niż tekst. Za pomocą nagrania można zaprezentować nie tylko wiedzę merytoryczną, ale też pokazać profesjonalizm i wysoki poziom specjalizacji firmy. Efekty wykorzystania porad wideo: promocja produktu/usługi / multimedialna prezentacja produktu bądź usługi firmy przedstawiająca jego zastosowanie oraz przewagę konkurencyjną promocja eksperta / autoprezentacja eksperta umożliwia pokazanie własnych umiejętności interpersonalnych i wystąpień publicznych promocja wiedzy / merytoryczne wystąpienie eksperta umożliwia przekazanie części wiedzy w kluczowym obszarze kompetencji i zainspirowanie nim oglądającego Cena produkcji i promocji pakietu Porady eksperta (minimum 3 porady): 500 zł / 1 porada 3 min. ekspercka pigułka wiedzy (bez autopromocji) 1000 zł / 1 porada 3 min. pozostałe porady/prezentacje Produkcja w ramach ceny: studio nagrań doradztwo w zakresie konceptu nagrania opieka reżyserska postprodukcja istnieje możliwość wyjazdu do siedziby klienta na terenie Warszawy gratis istnieje możliwość wykonania nagrania w technologii HD (+50% ceny) Wsparcie marketingowe w ramach ceny: emisja zaproszeń do udziału dla min tys. użytkowników emisja porady min przez 1 dzień na stronie głównej portalu nf.pl emisja porady min przez 1 dzień na stronie głównej kadry.tv możliwość wysłania masowego zaproszenia do obejrzenia porady na dostarczoną przez Państwa bazę adresów/klientów

20 linki sponsorowane w Google Linki sponsorowane to jedna z najpopularniejszych form reklamy tekstowej. Pojawiają się obok wyników wyświetlanych przez wyszukiwarkę Google w formie krótkiego opisu usługi lub produktu zawierającego bezpośredni odnośnik do strony internetowej reklamodawcy. Zaliczane są do reklamy kontekstowej, ponieważ nawiązują do zapytania, które wprowadził Internauta. Cennik Pakietów dla MSP Budżet miesięczny Cena za klik do 299 zł 1,2 zł netto zł 1,1 zł netto zł 1 zł netto Przy kampaniach reklamowych obejmujących budżety powyżej 5000 PLN miesięcznie oferta dopasowywana jest do konkretnych potrzeb i celów reklamodawcy, a ceny ustalane są na podstawie indywidualnych ustaleń. Korzyści: Pełna kontrola kosztów Natychmiastowy efekt Pozyskanie sprofilowanych użytkowników Model CPC płatność ze efekt nie za emisję reklamy, lecz za przekierowanie na stronę klienta Szerokie możliwości geotargetowania reklamy Możliwość modyfikowania parametrów kampanii w dowolnym momencie Dlaczego my? Wieloletnie doświadczenia związane z Google AdWords Duży i profesjonalny zespół analityków SEM Realizacja obszernych kampanii na potrzeby Nowoczesnej Firmy Obsługa 300 firm Przebieg współpracy: 1. Ustalenie miesięcznego budżetu, podpisanie umowy o obsługę kampanii 2. Analiza i dobór słów kluczowych przez naszych doświadczonych analityków, akceptacja 4. Stworzenie kreacji reklam, akceptacja 5. Raport miesięczny

21 konkurs Konkurs to narzędzie marketingowe, służące do: pozyskania leadów biznesowych danych kontaktowych osób, zainteresowanych produktem edukowania i zainteresowania rynku produktem firmy utrwalania wizerunku firmy Kampania promująca konkurs: krótka informacja na I stronie portalu reklama kontekstowa konkursu link do opisu nagrody / produktu ( jeśli nagroda jest produktem firmy) logo firmy krótki opis firmy spis innych produktów firmy (wpisanych do platformy do 10) regulamin konkursów nf. pl promowanie 1 produktu przez 1 tydzień opłata jednorazowa reklama tekstowa w dzienniku minimalna liczba leadów: 500 inne w zależności od potrzeb przy dużych konkursach (kampania banerowa, e-mialing) minimalna wartość nagrody/nagród: 2 000zł pytanie/zadanie konkursowe (otwarte lub zamknięte) opis nagrody (tytuł, tekst 200 znaków + obrazek 200x150 px) lead biznesowy + wartość nagrody reklama śródtekstowa na artykułach portalu Strona konkursowa zawiera następujące elementy: formularz odpowiedzi wraz z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, telefon, , nazwa firmy, stanowisko) Cena netto: 20zł Płatność za efekt 20zł/lead Klient płaci za pozyskanie danych teleadresowych osób, które wzięły udział w konkursie. Nagrodą może być zarówno własny produkt (np. oprogramowanie, szkolenie, książki, narzędzia, dostęp do usługi itp.) jak i atrakcyjny gadżet (np. laptop, ipod itp.) w przypadku, gdy promujemy drogi lub zindywidualizowany produkt. w przypadku, gdy liczba leadów jest mniejsza od 750 a nagrodą jest produkt firmy konieczne wykupienie dodatkowej nagrody za min. 500zł (np. ipod) minimalna liczba leadów do dużej zindywidualizowanej kampanii: 2000 leadów jeden konkurs trwa maksymalnie przez 1 miesiąc. Istnieje możliwość zaplanowania sekwencji wielu konkursów w zależności od zapotrzebowania na ilość leadów biznesowych.

22 kontakt ul. Flory 9/ Warszawa telefon: fax:

oferta portalu nf.pl: ruch i zasięg medium wiedzy dla biznesu

oferta portalu nf.pl: ruch i zasięg medium wiedzy dla biznesu oferta portalu nf.pl: ruch i zasięg o portalu nf.pl Portal wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma () to wiodący w Polsce serwis którego wiodącą tematyką są zagadnienia związane z zarządzeniem i prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O USŁUDZE: Google AdWords

INFORMACJE O USŁUDZE: Google AdWords O USŁUDZE Jak wygląda reklama idealna? Powinna być przede wszystkim skuteczna, czyli trafiać do tych, którzy naprawdę są zainteresowani reklamowanym produktem lub usługą. KORZYŚCI Dajemy Ci maksimum swobody

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best Witaj! Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy To zupełnie nic nie kosztuje kliknij O firmie Nasza Agencja Interaktywna jest już na rynku ponad

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Katalog firm i usług. www.ecommercepolska.pl

Katalog firm i usług. www.ecommercepolska.pl Katalog firm i usług www.ecommercepolska.pl Wstęp Izba Gospodarki Elektronicznej jest podmiotem reprezentującym branżę e-commerce. Naszym celem jest rozwój polskiego rynku usług świadczonych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo