Beata Edyta Dworakowska Ekwiwalencja formalno-estetyczna w rosyjskich przekładach wierszy księdza Jana Twardowskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Beata Edyta Dworakowska Ekwiwalencja formalno-estetyczna w rosyjskich przekładach wierszy księdza Jana Twardowskiego."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI LITERATUROZNAWSTWO Agnieszka Baczewska Murdzek Artysta nieszczęśliwy, czyli tragizm osobowości twórczej w powieści Władimira Nabokowa Obrona Łużyna... Walentyna Jakimiuk Sawczyńska Impresjonistyczny charakter percepcji zorzy wieczornej w liryce Konstantego Fofanowa.. Joanna Nikołajuk Postmodernistyczna modyfikacja autobiografizmu w powieści Wiktora Jerofiejewa Dobry Stalin... Iwona Ostaszewska Человек и природа в Экологическом романе С. П. Залыгина Ewa Pańkowska Koncepcja miłości w Świętej księdze wilkołaka Wiktora Pielewina. Helena Smorczewska Epinicjum albo Pieśń o tejże przesławnej wiktoryji Teofana Prokopowicza. Kilka uwag o poetyce.. Walentyna Sobol (Валентина Соболь) Гротескова образність у творчості Валерія Шевчука.. Wanda Supa Terminy absurd, paradoks, nonsens w kontekście teorii satyry i groteski Anastazja Zieziulewicz (Анастасия Зезюлевич) Сатирическая инверсия как механизм трансформации вечного сюжета (на примере рассказов М.М. Зощенко Личная жизнь и Фотокарточка).. JĘZYKOZNAWSTWO Zofia Abramowicz Stereotyp Żyda utrwalony w polskiej i rosyjskiej frazeologii... Jolanta Chomko Семантика русских существительных, обозначающих возвышенности Natalia Czajka (Наталья Чайка) Эліптычныя канструкцыі з адасобленымі членамі Leonarda Dacewicz Nazwy rosyjskich uczelni wyższych w okresie postradzieckim.. Beata Edyta Dworakowska Ekwiwalencja formalno-estetyczna w rosyjskich przekładach wierszy księdza Jana Twardowskiego. Irena Łukaszuk Cecha percepcyjna wymiar w semantyce rzeczowników współczesnego języka rosyjskiego Mikadze Manana (Микадзе Мaнана) Реализация субъективно-оценочной модальности через когезию в романе "Фараон" Б. Пруса Michał Mordań Współczesne nazwiska mieszkańców Białostocczyzny pochodzenia

2 wschodniosłowiańskiego. Krzysztof Rutkowski Kilka uwag o adaptacji zapożyczeń leksykalnych z zakresu terminologii komputerowej w języku rosyjskim. Anna Rygorowicz-Kuźma Duma cnota czy grzech? O leksemach гордость i гордыня w słownikach języka rosyjskiego Katarzyna Smoktunowicz Unifikacja form czasu przeszłego w języku staroruskim na przykładzie Kroniki Supraskiej Joanna Szerszunowicz Łączliwość przymiotnika inteligentny we współczesnej polszczyźnie Inna Szwed (Інна Швед) Міфасемантыка зялѐнага колеру ў традыцыйнай духоўнай культуры Палесся... Włodzimierz Zaika (Владимир Заика) Анализ рассказа Дмитрия Горчева Город 3 в аспекте атрибутизации. DEBIUTY NAUKOWE Anna Kuchta Imiona w metrykach chrztu parafii prawosławnej pod wezwaniem Św. Onufrego w Jabłecznej ( ).. Magdalena Maria Ługowska Элементы сатиры в поэзии Владимира Высоцкого Elementy satyry w poezji Włodzimierza Wysockiego Joanna Sokołowska Piotr Wiaziemski ( ). W kręgu spraw polskich RECENZJE Zofia Abramowicz: Татьяна В. Скребнева, Антропонимикон современного белорусского города в динамическом и социолингвистическом аспектах (на материале русскоязычных личных имен г. Витебска).. Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska: И. Кириллова, Образ Христа в творчестве Достоевского. Размышления, Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, Москва Joanna Szerszunowicz: Ewa Białek, Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie, Lublin Joanna Szerszunowicz: Marija Stanonik, Le Folklore littéraire. Approche pluridisciplinaire d un phénomèn syncrétique, traduit du slovène par Florence Gacoin-Marks, Paris Joanna Szerszunowicz: Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, red. nauk. Wojciech Chlebda, Opole

3 Joanna Szerszunowicz: Phraseologie global areal regional. Akten der Konferenz EUROPHRAS vom in Helsinki, edited by Jarmo Korhonen, Wolfgang Mieder, Elisabeth Piirainen, Rosa Piñel, Tübingen SPRAWOZDANIA Joanna Szerszunowicz, Międzynarodowa konferencja naukowa Tous les chemins mènent à Paris Diderot Colloque International de Parémiologie, Paryż, 29 czerwca 2 lipca

4 CONTENS LITERATURE Agnieszka Baczewska Murdzek An unhappy artist that is the tragedy of the creative personality in Vladimir Nabokov`s novel "The Defense". Walentyna Jakimiuk Sawczyńska The impressionist character of the perception of twilight in lyric poetry by Constantin Fofanov Joanna Nikołajuk Postmodern modification of autobiographism in Victor Jerofieev s novel The good Stalin Iwona Ostaszewska Man and nature in the Ecological novel by S. P. Zalygin... Ewa Pańkowska The Conception of Love in Victor Pelevin s novel The Sacred Book of the Werewolf. Helena Smorczewska Epinicjum albo Pieśń tryumfalna o tejże przesławnej wiktoryji by Feofan Prokopovich. A few remarks on the poetica Walentyna Sobol (Валентина Соболь) Grotesque imaging in the works of Valery Shevchuk Wanda Supa The terms "absurd", "paradox," "nonsense" in the context of the theory of satire and grotesque Anastazja Zieziulewicz (Анастасия Зезюлевич) The satirical inversion as a mechanism for transformation of eternal story (by the example of M.M. Zoshchenko's stories "The private life" and "The photograph"). LINGUISTIC Zofia Abramowicz Stereotype of a jew in polish and russian proverbs and idioms... Jolanta Chomko Semantics of Russian nouns naming hills. Natalia Czajka (Наталья Чайка) Elliptical constructions with the isolated member.. Leonarda Dacewicz Names of Russian institutions of higher education in the post-soviet period... Beata Edyta Dworakowska Formal-aesthetic equivalence in Russian translations of poems by Father Jan Twardowski on example of animating.. Irena Łukaszuk The perceptual feature size in the semantics of nouns in modern Russian

5 Mikadze Manana (Микадзе Мaнана) A consideration of modality with cohesion in the B. Prus s novel Pharaon Michał Mordań Contemporary surnames of Białostocczyzna people of Eastern-Slavonic provenance... Krzysztof Rutkowski Some remarks on borrowed computer terms in Russian language Anna Rygorowicz-Kuźma Praid virtue or sin? About the lexemes гордость and гордыня in the dictionaries of the Russian language.. Katarzyna Smoktunowicz Unification of past tense forms in the Old Russian exemplified by the Suprasl Chronicle... Joanna Szerszunowicz Collocability of the adjective inteligentny ( intelligent ) in the modern Polish language Inna Szwed (Інна Швед) Mythological semantics of the green colour in the traditional spiritual culture of the Poles e. Włodzimierz Zaika (Владимир Заика) Analysis of the story Gorod 3 by Dmitry Gorchev in terms of attributivisation.. DEBUTS Anna Kuchta Names in baptismal certificates in Saint Onufry s Orthodox Parish in Jabłeczna.. Magdalena Maria Ługowska Vladimir Vysotsky elements of satire in his poetry.. Joanna Sokołowska Pyotr Vyazemsky ( ). In the circle of Polish affair. REVIEWS REPORTS

6 СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ Agnieszka Baczewska Murdzek Несчастный художник или трагедия творческой личности в романе Владимира Набокова Защита Лужина.. Walentyna Jakimiuk Sawczyńska Импрессионистический характер восприятия вечерней зари в лирике Константина Фофанова Joanna Nikołajuk Постмодернистическая модификация автобиографизма в романе Виктора Ерофеева Хороший Сталин Iwona Ostaszewska Человек и природа в Экологическом романе С. П. Залыгина Ewa Pańkowska Концепция любви в Священной книге оборотня Виктора Пелевина. Helena Smorczewska Walentyna Sobol (Валентина Соболь) Гротескова образність у творчості Валерія Шевчука Wanda Supa Термины «абсурд», «парадокс», «нонсенс» в контексте теории сатиры и гротеска... Anastazja Zieziulewicz (Анастасия Зезюлевич) Сатирическая инверсия как механизм трансформации вечного сюжета (на примере рассказов М.М. Зощенко Личная жизнь и Фотокарточка). ЯЗЫКОЗНАНИЕ Zofia Abramowicz Stereotyp Żyda utrwalony w polskiej i rosyjskiej frazeologii Стереотип еврея, закрепленный в русской и польской фразеологии Jolanta Chomko Семантика русских существительных, обозначающих возвышенности Natalia Czajka (Наталья Чайка) Эліптычныя канструкцыі з адасобленымі членамі Leonarda Dacewicz Beata Edyta Dworakowska Ekwiwalencja formalno-estetyczna w rosyjskich przekładach wierszy księdza Jana Twardowskiego. Irena Łukaszuk Mikadze Manana (Микадзе Мaнана) Реализация субъективнооценочной модальности через когезию в романе "Фараон" Б. Прус

7 Michał Mordań Восточнославянские языковые элементы в современных фамилиях жителей Подляшья. Krzysztof Rutkowski Kilka uwag o adaptacji zapożyczeń leksykalnych z zakresu terminologii komputerowej w języku rosyjskim. Anna Rygorowicz-Kuźma Гордость добродетель или грех? О лексемах гордость и гордыня в словарях русского языка... Katarzyna Smoktunowicz Unifikacja form czasu przeszłego w języku staroruskim na przykładzie Kroniki Supraskiej Joanna Szerszunowicz Łączliwość przymiotnika inteligentny we współczesnej polszczyźnie Сочетаемость прилагательного интеллигентный в современном польскм языке.. Inna Szwed (Інна Швед) Міфасемантыка зялѐнага колеру ў традыцыйнай духоўнай культуры Палесся... Włodzimierz Zaika (Владимир Заика) Анализ рассказа Дмитрия Горчева «Город 3» в аспекте атрибутизации. НАУЧНЫЕ ДЕБЮТЫ Anna Kuchta Imiona w metrykach chrztu parafii prawosławnej pod wezwaniem Św. Onufrego w Jabłecznej ( ).. Magdalena Maria Ługowska Элементы сатиры в поэзии Владимира Высоцкого.. Joanna Sokołowska Piotr Wiaziemski ( ). W kręgu spraw polskich.. РЕЦЕНЗИИ ОТЧЁТЫ

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

19-20 III 2015, Toruń

19-20 III 2015, Toruń 2nd International Edition of the Conference on Oriental Literatures and Orient in Literary Texts 19-20 III 2015, Toruń 10.00-10.30 Otwarcie konferencji / Conference opening (Collegium Maius, ) 10.30-11.30

Bardziej szczegółowo

1.1 The... 1 ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH

1.1 The... 1 ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH 1.1 The... 1 ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH 2 Contents NR 2951 Contents 3 Marcin Zabawa ENGLISH LEXICAL AND SEMANTIC LOANS IN INFORMAL SPOKEN POLISH Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką Numer 6-7, Marzec 2015 6 Świat Człowiek Polityka ISSN 1643-9503 Między etyką a polityką Człowiek, Świat, Polityka Od Redakcji Numer: 6/7-2015 ISSN 1643-9503 E-kwartalnik naukowy Redakcja: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations

Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations A N A L E C TA A R C H A E O L O G I C A R E S S O V I E N S I A VOLUME 4 RZESZÓW 2009 (2011) Anna Zalewska Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations The eponymous

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY. Socjalizacja jako społecznowychowawczy. jednostki ze społeczeństwem. Dr Adam KOPEREK SWSPiZ w Ło d z i

ARTYKUŁY. Socjalizacja jako społecznowychowawczy. jednostki ze społeczeństwem. Dr Adam KOPEREK SWSPiZ w Ło d z i Socjalizacja jako społecznowychowawczy proces integracji jednostki ze społeczeństwem Dr Adam KOPEREK SWSPiZ w Ło d z i Ur. w 1959 r., doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski,

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Title: M.D., PhD, MBA, Professor of Ophthalmology Date and place of birth: Oct. 9 th, 968, Poznan, Poland Official Address: Dept. of Ophthalmology, Poznan City Hospital,

Bardziej szczegółowo

Contents. Editors preface... 11

Contents. Editors preface... 11 Contents Editors preface.... 11 Stanisław Piłaszewicz Dr. Eugeniusz Rzewuski Portrait of the Scholar.... 13 Perpétua Gonçalves, Adelina Gouveia Geração da independência de Moçambique... 17 Publications

Bardziej szczegółowo

PROCES UPADŁOŚCI W ASPEKTACH RACHUNKOWOŚCI I PODATKOWYCH

PROCES UPADŁOŚCI W ASPEKTACH RACHUNKOWOŚCI I PODATKOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 285 Zarządzanie i Marketing z. 19 (3/2012) 2012 Streszczenia Halina CHŁODNICKA 1 PROCES UPADŁOŚCI W ASPEKTACH RACHUNKOWOŚCI I PODATKOWYCH Ogłoszenie upadłości

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland)

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) Special Volume 3 (2012), pp. 257 269 Maciej Karczewski Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) in Wiebke Bebermeier Robert Hebenstreit Elke Kaiser Jan Krause

Bardziej szczegółowo

Polish Grammar in a Nutshell Oscar E. Swan University of Pittsburgh 2003

Polish Grammar in a Nutshell Oscar E. Swan University of Pittsburgh 2003 Polish Grammar in a Nutshell Oscar E. Swan University of Pittsburgh 2003 Information on Polish sounds and grammar which should be mastered by the intermediate-level student of the language. 540 CONTENTS

Bardziej szczegółowo

Polish Grammar in a Nutshell

Polish Grammar in a Nutshell Polish Grammar in a Nutshell by Oscar E. Swan 2 Introduction 5 Table of Contents 1. The Polish Alphabet and Sounds 7 Sound Values of the Letters Notes on Spelling and Pronunciation 2. Nouns 11 Preliminaries

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Turyzm 2008, 18/2 Agnieszka Niezgoda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Turystyki al. Niepodległości 10 60-967 Poznań tel/fax (061) 8543766 a.niezgoda@ae.poznan.pl ROLA RÓŻNYCH KONCEPCJI I FORM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world Kuratorium CURATORIUM zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Wszystkie obcości świata Every otherness in the world W katalogu wystawy Le monde à l Envers 1, prezentowanej w niedawno otwartym Muzeum

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo