Dr Tomasz Połomski Właściwości języka prawnego rozważania definicyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Tomasz Połomski Właściwości języka prawnego rozważania definicyjne"

Transkrypt

1 Dr Tomasz Połomski Właściwości języka prawnego rozważania definicyjne Język to system znaków (prymarnie dźwiękowych, wtórnie pisanych i innych), który służy do porozumiewania się w obrębie danej społeczności. Jest tworem społecznym, tj. wspólnym wszystkim członkom danej społeczności (nazwanej społecznością języka), w przeciwnym wypadku niemożliwe byłoby porozumiewanie się (Polański 2003:269). Jest specyficznym, konwencjonalnym, umownym systemem znaków powstałym i utrwalonym historycznie. Bazuje na procesach myślowych danego użytkownika języka, rozwija się i jest uwarunkowany społecznie. Wielu językoznawców podejmowało i nadal podejmuje próbę scharakteryzowania języka. Implikuje to nowe odkrywcze wnioski. Jako jeden z pierwszych zainteresował się tym problemem Ferdinand de Saussure. Odróżnił język langue jako całokształt reguł językowych, abstrakcyjny system znaków, który może być synchronicznie lub diachronicznie opisywany, od mówienia parole dotyczącego człowieka jako indywiduum. Następnie Noam Chomsky, twórca gramatyki generatywnej, wyróżnił kompetencję językową (linguistic competence) oraz realizację lub wykonanie językowe (linguistic performance) (Chomsky 1965; por. Duszak 1998:252 i n.). Z kolei Wiener uznał, że język to inna nazwa komunikacji, jak również słowo używane na określenie kodów, za pośrednictwem których porozumiewanie dochodzi do skutku (Wiener 1961:81 i n.). Stwierdził, że system komunikacji odbywa się za pośrednictwem kodowania oraz rozkodowywania danych informacji przez użytkowników języka danej społeczności. W ujęciu Milewskiego (2004:21) język to system norm społecznych, trwałych i abstrakcyjnych, regulujących tę część znaków mowy, która ma charakter sygnałów semantycznych, konwencjonalnych, dwuklasowych i fonemowych. W takiej sytuacji stosowanie języka w różnych kontekstach społecznych, zależnie od posiadanego zasobu słownictwa, od klasy społecznej, wykonywanych zawodów, musi być wspólne wszystkim członkom społeczności (por. Malinowski 2006:15). 1

2 W najnowszym ujęciu językoznawczym język definiuje się jako zbiór dostępnych dla użytkowników języka środków służących symbolizacji myśli i komunikacji tych symbolizacji (Taylor 2007:36). Zatem artykułowanie myśli odbywa się za pomocą języka przy zastosowaniu materiału leksykalnego oraz określonych struktur morfologiczno-semantycznych, których dostarcza ten język, zależnie od celu i toku prowadzonej rozmowy. Ma on charakter symboliczny. Wykorzystując powyższe rozważania, można pokusić się o dokonanie charakterystyki języka stosowanego w tekstach prawnych. Rozróżniamy: a) Język prawny, w którym sformułowane są ustawy, rozporządzenia zarządzenia, statuty itp. Jest to język prawodawcy, który formułuje akty normatywne. Nazywamy go zatem idiolektem prawodawczym; b) Język prawniczy, w którym sporządzane są orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne. Prawnicy używają go do interpretacji norm prawnych. (Gizbert-Studnicki 1986:33 i n.; Malinowska 2001:13). Język prawny może być uznawany za rodzaj języka etnicznego w tym sensie, że jest to język, którego używają członkowie danej społeczności i wspólnoty językowej. Pojęcie wspólnoty językowej rozumiane jest bardzo szeroko. Określa zawsze grupę osób, która pozostaje w stałym kontakcie językowym ze sobą i stosuje dany język, zrozumiały dla tej grupy (Gizbert-Studnicki 1986:38), czyli język naturalny, który ukształtował się wewnątrz jakiegoś społeczeństwa etnicznego i język, w pewnym sensie sztuczny, który kreowany jest przez pewną grupę ludzi. Grupa ta jest odgraniczona od reszty społeczeństwa (Gizbert-Studnicki 1986:36). W przypadku języka prawnego należą do niej prawnicy i prawodawcy, którzy kształtują hermetyczną terminologię prawa, przeznaczoną przede wszystkim dla pewnej grupy docelowej, do której zaliczają się oni sami, jak również osoby z kręgów zainteresowanych prawoznawstwem. Można zatem uznać, że język prawny jest odmianą wyznaczoną sytuacyjnie (Gizbert-Studnicki 1986:42), tzn. że ( ) poszczególne właściwości językowe tekstów prawnych wyznaczane są przez cechy sytuacji społecznych, w których teksty prawne funkcjonują jako narzędzia komunikacji językowej (Ibidem). Z kolei Andrzej Malinowski (2006:21 i 23) język prawny nazywa językiem rodzajowym (generycznym), specjalistycznym (technolektem). Używany jest przez określone grupy społeczne w różnym wieku i wykonujących rożne zawody. 2

3 Malinowski odnosi język rodzajowy do języka powszechnego. Język rodzajowy odróżniają słowa i wyrażenia niespotykane w języku powszechnym, których znaczenia, reguły składniowe wyrażeń złożonych są zupełnie inne niż w języku powszechnym (Malinowski 2006:22). Podobną teorię na temat języka prawnego ma Jerzy Pieńkos (1999:71), uznając go za specjalistyczny podsystem języka etnicznego, podsystem, którego słownictwo, kolokacje, frazeologia tworzą wspólną całość. Do cech charakterystycznych języka specjalistycznego, jakim jest język prawny należą między innymi: precyzyjność, depersonalizacja autora wypowiedzi, przewaga terminów rzeczownikowych (ich zadaniem jest nazywanie, czyli porządkowanie świata), ścisły związek pomiędzy pojęciem a jego nazwą (Malinowski 2006:23). Język prawa z punktu widzenia wiedzy na jego temat należy do metajęzyków specjalistycznych. Odnosi się do grupy docelowej prawników i prawodawców, ale cechuje się szerokim zasięgiem użycia. Zachowuje wszystkie właściwości gramatyczne i leksykalno-fonologiczne języka ogólnego. Powinien być jasny i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Musi być przystępny i komunikatywny (por. Luttermann 2001:160 i 171). Przeciętny obywatel nie ma przygotowania do udziału w komunikacji w sferze administracyjno-prawnej i nie zna specyfiki tej sfery życia społecznego (Gajda 2004a:28). Zastanawiające jest więc to, że skoro można napisać interpretację przepisów prawnych zrozumiałą dla wszystkich, dlaczego nie można w bardziej przystępny sposób formułować przepisów. Czy język prawny przechodziłby wtedy na płaszczyznę języka potocznego, którego cechami są wieloznaczność i nieścisłość? Język potoczny to język codziennego użytku. Pojawiają się w nim wypowiedzi eliptyczne, przenośnie, wulgaryzmy, wypowiedzi uchodzące za sloganowe. Tych elementów w żadnym wypadku nie może zawierać język prawny. Gdyby jednak można było zawęzić język potoczny do najważniejszego słownictwa interpretującego na poziomie obywatela laika, wówczas zasięg i grono nadawczo-odbiorcze języka potocznego zostałoby zawężone (Choduń 2004:79). Taki zabieg pozwoliłby wszystkim zainteresowanym rozumieć teksty prawne. Niektórzy sugerują, iż komplikowanie wypowiedzi prawniczej leży w interesie środowiska prawniczego, któremu odpowiada pewna hermetyczność i niedostępność aktów urzędowych. Podyktowane jest to nie tylko opłacalnością interpretacji takich tekstów, lecz również wzmocnieniem poczucia własnej wartości prawników i prawodawców. 3

4 Z przytoczonych koncepcji na temat języka prawnego można wywnioskować, iż jest on częścią języka urzędowego. Mówiąc ogólniej, jest nie tyle samodzielnym językiem, ale składnikiem całej wiedzy językowej tych, którzy budują teksty prawne, bądź posługują się nimi. Niemniej jednak temu podsystemowi języka przysługuje określona kompetencja pragmatyczna. Język ogólny to baza dla języka prawnego. Jerzy Podracki (1998:113) określa język ogólny jako upowszechnioną odmianę kulturalną języka narodowego, będącą środkiem porozumiewania się we wszystkich dziedzinach. Z kolei język prawny to taka odmiana języka, w której formułowane są teksty prawne ( ) (Zieliński 1999:50, por. Malinowski 2006). W przypadku tekstów prawnych nie ma mowy o indywidualnym, tj. swobodnym używaniu języka, ponieważ teksty i formuły prawne mają określoną budowę i strukturę. Składają się z terminów, które wchodzą w skład zwrotów, te z kolei tworzą zdania powiązane ze sobą treściowo i gramatycznie. Każdy termin może cechować polisemia (wieloznaczność), jak i homonimia. Kreowaniu świata tekstów prawnych sprzyja tworzenie się określonych modeli sytuacyjnych. Na modelowe sytuacje prawne zawarte w tekście prawnym składają się odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne. Taką sytuację zauważamy m.in. w zarządzeniach, regulaminach czy statutach. Przykładowo statuty spółek tworzą odmienne uwarunkowania prawne od statutów innych przedsiębiorstw, a co za tym idzie wymagają zastosowania pożądanej dla nich leksyki. Aby wypowiedź prawna tworzyła rzeczywistość prawną i informowała o niej, musi zawierać dostosowaną do niej terminologię, zgodną z przedmiotem regulacji. Terminologia powinna być tak dobrana, aby sformułowania ułatwiały w najwyższym stopniu zrozumienie tekstu prawnego. Przy warunkach tworzenia przez wypowiedź prawną rzeczywistości prawnej warto byłoby się posłużyć terminem warunki fortunności aktu mowy i konstytutywne akty mowy (uproszczona typologia kognitywistyczna). Realizują one różne intencje komunikacyjne, ale ich wspólną cechą jest fakt tworzenia przez nie nowej sytuacji społecznej, pod warunkiem że spełnione są wszystkie warunki fortunności. Każda wypowiedź prawna osadzona jest w pewnym kontekście językowym, czyli jest to otoczenie wypowiedzeniowe danego elementu językowego, które pozostaje w bezpośrednim lub pośrednim związku z elementem i wpływa modyfikująco na jego funkcję znaczeniową lub składniową (Malczewski 1993:105). Można zatem rozróżnić świat kontekstów, które mają bliższy lub dalszy związek ze 4

5 światem wypowiedzi prawnych (kontekst najbliższy i kontekst szerszy oraz minikontekst, mediakontekst i makrokontekst). Głównymi składnikami tekstów prawnych są rzeczowniki i czasowniki. Pełnią rolę nośników treści. Rzeczowniki wskazują: a) adresata normy; b) recypienta cudzych obowiązków; c) element charakterystyki należnego lub dopuszczalnego zachowania się; d) okoliczności zastosowania normy (Zieliński 2002:151). Rzeczowniki wchodzą zatem w skład wypowiedzi dyrektywnych (dyrektywalnych). Do najczęściej występujących dyrektyw należą m.in. pozwolenie, zobowiązanie, uprawnienie, ostrzeżenie, nakaz i obowiązek (Połomski 2005:163). Natomiast czasowniki występujące w aktach normatywnych na poziomie dyrektywnym pełnią funkcję czasowników performatywnych (wykonawczych), np. powinien, jest obowiązany, może itd. Austin dzieli wypowiedzi performatywne na (za Malinowski 2006:99): a) Wyrażenia performatywne eksplicytnie: zawierające czasownik performatywny. Performatywy zdolne są nazywać i jednocześnie na podstawie swej mocy illokucyjnej stwarzać pewien stan rzeczy (Pisarkowa 1976:268). Znaczenia wyżej wymienionych performatywów nie da się jednoznacznie określić, gdyż zależy ono od kontekstu, w którym się znajdują. Za pomocą czasowników performatywnych (deontycznych lub operatorów deontycznych) prawodawca statutu formułuje różnorodne dyrektywy postępowania w określonej sytuacji (por. Malinowski 2006:104). b) Wyrażenia performatywne implicytnie (prymarnie): nie zawierają czasownika performatywnego, tylko czasownik dyrektywalny, który orzeka o działaniu bądź działaniach, które prawodawca reguluje w danym tekście prawnym; czasownik ten zawiera opis zachowania podmiotów podległych kompetencji (Malinowski 2006:115). Czasowniki te spełniają obok funkcji dyrektywalnej, funkcję informującą odbiorcę tekstu statutu o istnieniu pewnego stanu rzeczy, pewnej rzeczywistości prawnej, z góry określonej przez prawodawcę. Zwroty występujące w tekstach prawnych mogą być z jednej strony niedookreślone, z drugiej zaś nieostre (nieprecyzyjne). Brak precyzji w określaniu nazw w języku prawnym polega na tym, że pomimo znajomości cech charakterystycznych danego przedmiotu, nie zawsze potrafimy się o nim 5

6 wypowiedzieć, czy jest on, czy nie jest desygnatem określonej nazwy, ( ) czy wchodzi do jej aktualnego zakresu, czy nie wchodzi (Zieliński 2002:165). Treść zwrotu niedookreślonego nie jest wyraźna, a osoba chcąca go scharakteryzować nie jest w stanie tego zrobić, to znaczy nie potrafi wskazać pełnego zespołu cech składających się na treść danego zwrotu, ( ) treść słownikowa danego zwrotu jest niepełna ( ) (trudno stwierdzić, czy da się ją przypisać jakiemuś przedmiotowi, czy nie) (Zieliński 2002:163). Zdaniem Macieja Zielińskiego (2002) charakterystyczne dla tekstów prawnych jest występowanie archaizmów i eufemizmów. Natomiast słownictwo kolokwialne, ekspresywne oraz wszelkiego rodzaju dysfemizmy i wulgaryzmy się tu nie pojawiają. Wprowadzane jest natomiast słownictwo specjalistyczne związane z przedmiotem regulacji (por. Gizbert-Studnicki 1986). Zauważalne są liczne neologizmy oraz zapożyczenia, które z biegiem czasu zostały wchłonięte przez język ojczysty. W moich kolejnych artykułach omówię bliżej leksykę specjalistyczną występującą w różnych aktach normatywnych. BIBLIOGRAFIA Brodziak K., 2004, O lingwistycznym statusie języka prawnego. W: Język Prawo Społeczeństwo. Red. E. Malinowska, Opole. Choduń A., 2004, Język prawny a język potoczny. W: Język Prawo Społeczeństwo. Red. E. Malinowska, Opole. Chomsky N., 1965, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge. Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa. Felder E., 2003, Juristische Textarbeit im Spiegel der Öffentlichkeit. Studia Linguistica Germanica, Berlin New York. Gajda S., 2004, Język administracyjno-prawny w perspektywie językoznawczej i prawoznawczej. W: Język Prawo Społeczeństwo. Red. E. Malinowska, Opole. Galindo F., 1993, Die Reinheit der Sprache als Voraussetzung einer juristischen Methodenlehre. W: Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts. Festgabe 6

7 für Kazimierz Opałek zum 75. Geburtstag. Red. W. Krawietz, J. Wróblewski, Berlin. Gizbert-Studnicki T., 1986, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych, z. 26, Kraków. Grucza F., 1983, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka i jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa. Kurcz I., 1992, Język a psychologia, Warszawa. Luttermann K., 2001, Gesetzesinterpretation durch Juristen und Laien: Ein rechtslinguistischer Beitrag zum Nötigungstatbestand. W: Linguistische Berichte, Heft 186. Red. G. Grewendorf, A. von Stechow, Hamburg. Malczewski J. (red.), 1993, Szkolny słownik nauki o języku, Warszawa. Malinowska E., 2001, Wypowiedzi administracyjne struktura i pragmatyka, Opole. Malinowski A., 2006, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa. Milewski T., 2004, Językoznawstwo, Warszawa. Pieńkos J., 1999, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie prawo w języku, Warszawa. Pisarkowa K., 1976, Pragmatyczne spojrzenie na akty mowy, Polonica II. Podracki J. (red.), 1998, Szkolny słownik nauki o języku, Warszawa. Polański K. (red.), 2003, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław Warszawa Kraków. Połomski T., 2005, Struktura i język statutu na przykładzie Statutu Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kwartalnik Opolski nr 2-3, Opole. Saussure de F., 1967, Grundlagen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Der Kreislauf des Sprechens p 14, Berlin. Taylor J. R., 2007, Gramatyka kognitywna, Kraków. Wiener N., 1961, Cybernetyka a społeczeństwo, Warszawa. Zieliński M., 1999, Języki prawne i prawnicze. W: Polszczyzna Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Red. W. Pisarek, Kraków. Zieliński M., 2002, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Wydanie drugie, Warszawa. 7

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO universitas Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO

Bardziej szczegółowo

PRAWO OBRONNE RP PRÓBA INTERPRETACJI

PRAWO OBRONNE RP PRÓBA INTERPRETACJI dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie PRAWO OBRONNE RP PRÓBA INTERPRETACJI Streszczenie: Obronność państwa, jako szczególna funkcja

Bardziej szczegółowo

Związki między składnikami w zdaniu polskim

Związki między składnikami w zdaniu polskim P i o t r Ż m i g r o d z k i Związki między składnikami w zdaniu polskim Wstę pne ustalenia terminologiczne Wtytule niniejszego tekstu zostały użyte przynajmniej dwa wyrazy, które, choć funkcjonują również

Bardziej szczegółowo

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ /manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ Aleksandra Derra Język i jego problematyczne właściwości w teorii Noama Chomsky ego

Bardziej szczegółowo

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej Wspólny przewodnik praktyczny przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej PL Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących

Bardziej szczegółowo

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki Tadeusz Ciecierski BIBLIOTEKA OŚRODKA BADAŃ FILOZOFICZNYCH Komitet redakcyjny serii: Marta Bucholc, Tadeusz Ciecierski, Paweł Grabarczyk, Witold Hensel,

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Izabela Szeląg OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

Michał Wendland KOMUNIKOWANIE A WYMIANA INFORMACJI PYTANIE O ZAKRES POJĘCIA KOMUNIKACJI

Michał Wendland KOMUNIKOWANIE A WYMIANA INFORMACJI PYTANIE O ZAKRES POJĘCIA KOMUNIKACJI Michał Wendland KOMUNIKOWANIE A WYMIANA INFORMACJI PYTANIE O ZAKRES POJĘCIA KOMUNIKACJI Celem tego krótkiego artykułu jest zasygnalizowanie problemu dotyczącego interpretowania pojęcia komunikacji (komunikowania

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

AKSJOLOGIA PRAWA Jest subdyscypliną aksjologii, czyli ogólnej nauki o wartościach, będącą częścią obszerniejszych rozważań filozoficznych. Przedmiotem aksjologii prawa jest skomplikowany syndrom zależności

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Praca magisterska Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Aleksander Pohl Kierunek: Informatyka Nr

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Zasada formalizmu a komunikacja na sali rozpraw. W dążeniu do dyskursu sądowego

Zasada formalizmu a komunikacja na sali rozpraw. W dążeniu do dyskursu sądowego Ius et Administratio 2/2013 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Mgr Anna Mordel Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski Streszczenie Sytuacja komunikacyjna, która ma miejsce

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 24 września 2013 r. Sygn. akt K 35/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Jednym z nośników takiej kultury jest ubogi i prymitywny ję-

Jednym z nośników takiej kultury jest ubogi i prymitywny ję- PERSPEC IVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VIII 2009 Nr 2 (15) Krzysztof Kunert MOŻLIWOŚĆ RECEPCJI JĘZYKA RELIGIJNEGO W KOMUNIKACJI MASOWEJ Współczesny język religijny niewiele znaczy dla

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo