SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia powyżej EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług kolokacji obejmujących najem powierzchni serwerowej, usługi transmisji światłowodowej do Centrali, usługi migracji i inne usługi powiązane Specyfikacja składa się łącznie z 60 stron. ZATWIERDZAM w dniu r. Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego (podpis Kierownika Zamawiającego ) Strona 1 z 60

2 I. ZAMAWIAJĄCY: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa NIP: REGON Tel: Faks: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA III. IV. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego następujących usług: 1) kolokacji polegających na udostępnianiu Zamawiającemu powierzchni technicznych i biurowych Rezerwowego Centrum Przetwarzania Danych (dalej: RCPD ) wraz z mediami właściwymi dlatego typu pomieszczeń, celem umiejscowienia i eksploatacji sprzętu teleinformatycznego Zamawiającego w szafach rackowych Zamawiającego. Opis wymagań dla powierzchni technicznej RCPD wraz z parametrami technicznymi zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) transmisji światłowodowej, tj. usług dostawy łączy światłowodowych i transmisji danych pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych (dalej: CPD ) Zamawiającego w Centrali przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie i RCPD, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SOPZ, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) transmisji dla Instytucji Zewnętrznych (dalej :IZ ), tj. usług dostawy łączy i transmisji danych wyszczególnionych w Załączniku nr 7do Istotny postanowień umowy; stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.; 4) dostępu do Internetu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SOPZ, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 5) przeniesienia zasobów i usług Zamawiającego z aktualnej lokalizacji RCPD Zamawiającego przy ul. Mory 8 w Warszawie do nowej lokalizacji RCPD. Przedmiot zamówienia określają: 1. Kod i nazwa CPV: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej; Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego. 2. Istotne postanowienia umowy (dalej IPU ) - załącznik nr 1 do SIWZ 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ ), w tym opis powierzchni technicznej RCPD wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami technicznymi, orientacyjnym harmonogramem realizacji usług będących przedmiotu zamówienia oraz wykaz Firm Serwisujących stanowią - załączniki nr 2 oraz nr 2.1 i 2.2. do SIWZ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: świadczenie usług najmu i transmisji w terminie: 48 miesięcy od daty odbioru powierzchni, w tym dokonanie migracji i uruchomienia RCPD zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Strona 2 z 60

3 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 17 % wartości zamówienia podstawowego. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej 2 zamówienia polegające na świadczeniu usług kolokacji, o wartości minimum ,00 zł brutto każde z zamówień. Poprzez kolokację Zamawiający rozumie udostępnienie powierzchni technicznych i biurowych wraz z mediami właściwymi dla tego typu pomieszczeń (w szczególności zasilania, klimatyzacji, zabezpieczeń). Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone) ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w ww. warunku. W przypadku gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż dysponuje powierzchnią techniczną i biurową ( powierzchnia ), wraz z mediami właściwymi dla tego typu pomieszczeń (w szczególności zasilaniem, klimatyzacją, zabezpieczeniami), o poniższych parametrach: Strona 3 z 60

4 1) powierzchnia zlokalizowana w odległości nie większej niż 25 kilometrów i nie mniejszej niż 6 kilometrów od siedziby BGK, zlokalizowanej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa. Podstawą do weryfikacji odległości minimalnej przez Zamawiającego będzie np. serwis (najkrótsze znalezione połączenie samochodowe). 2) obiekt, w którym znajduje się powierzchnia którą dysponuje wykonawca, wyposażony jest w redundantne zasilanie gwarantowane tj. dwie niezależne stacje transformatorowe zasilane dwoma liniami średniego napięcia z różnych źródeł. Źródła zasilania inne niż: - rozdzielnia SN nr 6140 ul. Mysia 2, - rozdzielnia SN nr 8923 Al. Jerozolimskie 7, - rozdzielnia SN nr 6456 Al. Jerozolimskie 21. 3) obiekt, w którym znajduje się powierzchnia, którą dysponuje wykonawca wyposażona jest w połączenia światłowodowe od operatora telekomunikacyjnego, po dwóch niezależnych trasach. 4) obiekt, w którym znajduje się powierzchnia którą dysponuje wykonawca: a) spełnia wymagania, których mowa w art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), lub b) ochraniany jest przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO), posiadającą ważną (aktualną) koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 3. W zakresie sytuacji finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum ,00 zł. W przypadku gdy środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażone zostały w walucie innej niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeliczy je na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać m.in. na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane w ust 1-3 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Strona 4 z 60

5 VIII. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Spełnianie warunków opisanych w części VI i VII SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w części IX SIWZ. 2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 3. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki zostały spełnione. 4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w części VII SIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 4 do SIWZ. 2. Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty wykonania i odbiorcy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ (wykaz Doświadczenie ). 3. Dokumentów potwierdzających, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawianej nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości minimum ,00 zł. 5. Oświadczenie wykonawcy, iż obiekt, w którym znajduje się powierzchnia którą dysponuje wykonawca spełnia wymagania, których mowa w art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), lub koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 litera a oraz b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), wydaną dla Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej realizującej ochronę obiektu. 6. Oświadczenie, iż obiekt, w którym znajduje się powierzchnia którą dysponuje wykonawca oraz sama powierzchnia odpowiadają parametrom niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania potencjału technicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ (formularz Potencjał techniczny ). 7. Informację, o podstawie dysponowania obiektem, w którym udostępniana jest powierzchnia. Informację można złożyć w formularzu Potencjał techniczny. 8. Informację, o której mowa w ust. 5 można złożyć w formularzu Potencjał techniczny. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: Strona 5 z 60

6 1. Oświadczenia o braku postaw do wykluczenia, zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 5 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Postanowienia dotyczące terminu wystawienia i zakresu dokumentu zawierającego w/w oświadczenie stosuje się odpowiednio. 6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Strona 6 z 60

7 7. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp, na dokumencie własnym Wykonawcy. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. X. PEŁNOMOCNICTWO 1. Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ WYKONAWCY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymogi dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) 1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w części IX SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w części IX B SIWZ: 1) ust. 2 4 i ust. 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2) ust. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) niniejszej części SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b niniejszej części SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a i c niniejszej części SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 2 niniejszej części SIWZ stosuje się odpowiednio. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 1. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) Strona 7 z 60

8 2. Oświadczenie, o którym mowa w części IX A ust. 1 należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty, o których mowa w części IX A i B oraz części X i XI mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 3. Zgodnie z 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 cyt. rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. 5. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. XIII. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA XIV. 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, mogą oni zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. 4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu, określone w części VI SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie. 5. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi zostać utworzona z dokumentów wymienionych w części IX - X (w razie konieczności także części XI) z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w części IX B ust. 1-6 (i odpowiednio w części XII ust. 1), składane są przez każdego z wykonawców osobno. 6. Oferta wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. PODWYKONAWCY 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. Informacje o powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy należy podać w formularzu Oferta cenowa (załącznik nr 3a do SIWZ) Strona 8 z 60

9 XV. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca w formularzu Oferta poda cenę brutto w PLN (z podatkiem od towarów i usług (VAT), w danym roku obowiązywania umowy, za każdy rodzaj świadczonych usług będących przedmiotem niniejszego zamienienia (cena jednostkowa). 2. Cena brutto będąca sumą iloczynów cen jednostkowych za każdy rodzaj świadczonych usług dla uśrednionych rocznych ilości w całym okresie obowiązywania umowy, będzie podstawą oceny i porównania ofert oraz wyznaczać będzie maksymalne nominalne zobowiązanie Zamawiającego wynikające z umowy. 3. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą, zgodne z zasadami określonymi w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SIWZ, w szczególności z IPU oraz zobowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. 6. Cena musi być wyrażona z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku. 7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 1. Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą: KRYTERIUM I - cena - waga 80 %. KRYTERIUM II dostępność świadczonej usługi IT waga 20 % 3. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium - cena: W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: najniższa oferowana cena brutto Cena = x 80 pkt. cena badanej oferty brutto 4. Sposób obliczenia wartości punktowej ocenianego kryterium dostępność świadczonej usługi IT: Podstawą oceny jest dostępność usług (x) stanowiącej iloczyn współczynnika rocznej dostępności usługi kolokacji i współczynnika rocznej dostępności usługi transmisji światłowodowej podany w ofercie. Ocena wg wzoru: f(x) = 200 * (x-99,87) gdzie x współczynnik rocznej dostępności wszystkich usług wyrażony w procentach, co oznacza: Strona 9 z 60

10 0 pkt. za dostępność usług na poziomie x=99,87% lub mniejszym 20 pkt. za dostępność usług na poziomie x=99,97% lub powyżej od 0 do 20 pkt. Przyznana wartość punktowa będzie proporcjonalna do zaoferowanej wartości procentowej rocznego poziomu dostępności (x) zgodnie ze wskazanym wyżej wzorem. 5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów ustaloną zgodnie z poniższym wzorem: O n = (C oferty ) + f(x) 6. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu. XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XVIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI XIX. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e mail em, z zastrzeżeniem ust Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub e - mail em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Jarosław Talarowski (Biuro Zamówień Publicznych) tel fax e- mail: XX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Zamówień Publicznych, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa nr faksu: , Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Strona 10 z 60

11 XXI. SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ. WADIUM. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu r. o godz Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym w gwarancjach bankowych w gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w/w forma lub formy wadium muszą zostać wniesione - oryginał dokumentu gwarancyjnego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, Biuro Zamówień Publicznych osoba do kontaktów j.w. w wymaganym terminie, zaś do oferty należy dołączyć kopię ww. dokumentu w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta z dopiskiem: postępowanie sygn: BZP/131/DI/2012 Świadczenie usług kolokacji obejmujących najem powierzchni serwerowej, usługi transmisji światłowodowej do Centrali, usługi migracji i inne usługi powiązane Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania. 7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj.: - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: Strona 11 z 60

12 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający ustalił wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % maksymalnej nominalnej wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy. 3. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta oraz w: w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony w istotnych postanowieniach umowy. XXIII. OFERTA. 1. Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. 2. Oferta musi zawierać: A) wypełniony formularze Oferta cenowa Oferta poziomu dostępności świadczonych usług oraz Oferta techniczna, który stanowi załącznik nr 3a, 3b oraz 3c do SIWZ; B) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części IX SIWZ (w razie konieczności także XI SIWZ); C) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (jeśli dotyczy); D) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 3. Formularz Oferty Technicznej stanowiący załącznik 3c do SIWZ winien wskazywać, które z wymagań Zamawiającego są spełniane przez Wykonawcę. a) Niespełniane wymagań określonych przez Zamawiającego jako krytyczne będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy. b) Niespełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego jako istotne będzie związane, w przypadku wyboru danej oferty jako najkorzystniejszej, z realizacją uprawnień Zamawiającego opisanych w par. 10 IPU. 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Strona 12 z 60

13 5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. 6. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym. 8. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty). 9. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 11. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 12. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty złożonej wspólnie. 13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.), Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. 14. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych,) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. XXIV. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie WYCOFANIE. 2. zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. XXV. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT 1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Strona 13 z 60

14 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych oraz powinna być opisana następująco: Świadczenie usług kolokacji obejmujących najem powierzchni serwerowej, usługi transmisji Nie otwierać przed roku do godziny 11: Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. XXVI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Kancelaria Ogólna (parter budynku) 2. Termin składania ofert upływa r. o godz. 11:00 3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt 2. Decyduje data wpływu do kancelarii BGK poświadczona stemplem z wpisaną godziną. 4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. XXVII. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. 4. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w ust. 3 i 4. XXVIII. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Istotne postanowienia umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 3. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy. XXIX. INFROMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz udostępnić do wglądu oryginał opłaconej polis potwierdzających posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w Strona 14 z 60

15 związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, której zakresem objęta jest działalność będąca przedmiotem Umowy, w zakresie deliktowym i kontraktowym na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 3. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, dokumentu wystawionego przez uprawniony podmiot, właściwy ze względu na miejsce lokalizacji obiektu, w którym znajduje się powierzchnia którą dysponuje wykonawca, opisującego stan zagrożenia powodzią obszaru na którym zlokalizowany jest ww. obiekt, w szczególności zagrożenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. 6b) i 6c) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145). 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, kopii dokumentów poświadczających uprawnienia i kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności dokumentów wskazanych w części VII ust. 2 pkt 4 lit b) SIWZ. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, Planu ochrony obiektu, w którym znajduje się powierzchnia, którą dysponuje wykonawca. XXX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 art. 198 a-g). 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w ustawie w art. 182 ustawy Pzp. XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. XXXII. ZAŁĄCZNIKI: 1. Istotne postanowienia umowy załącznik nr 1do SIWZ 2. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ 3. Formularz Oferta : 1) Oferta cenowa załącznik nr 3a do SIWZ 2) Oferta poziomu dostępności świadczonych usług załącznik nr 3b do SIWZ Strona 15 z 60

16 3) Oferta techniczna załącznik nr 3c do SIWZ 4. Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp załącznik nr 4 do SIWZ 5. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Wykaz Doświadczenie załącznik nr 6 do SIWZ 7. Wykaz Potencjał techniczny załącznik nr 7 do SIWZ Strona 16 z 60

17 Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego UMOWA nr. / O ŚWIADCZENIE USŁUG KOLOKACJI I USŁUG POWIĄZANYCH zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą i adresem w Warszawie (kod pocztowy ) przy Al. Jerozolimskich 7, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. nr 65, poz. 594, ze zm.), reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną a zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną, Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); sygnatura postępowania BZP/131/DI/2012 o następującej treści: 1 1. Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług (,,Usługi ): 1) usług kolokacji polegających na udostępnianiu Zamawiającemu powierzchni technicznych i biurowych Rezerwowego Centrum Przetwarzania Danych (RCPD) wraz z mediami właściwymi dlatego typu pomieszczeń, celem umiejscowienia i eksploatacji sprzętu teleinformatycznego Zamawiającego w szafach rackowych Zamawiającego. Opis wymagań dla powierzchni technicznej RCPD wraz z parametrami technicznymi zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Formularzu Oferty Technicznej (SOPZ/FOT), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 2) usług transmisji światłowodowej, tj. usług dostawy łączy światłowodowych i transmisji danych pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Zamawiającego w Centrali przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie i RCPD, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SOPZ/FOT, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 3) usług transmisji dla Instytucji Zewnętrznych (IZ), tj. usług dostawy łączy i transmisji danych wyszczególnionych w Załączniku nr 7do Umowy; 4) usługi dostępu do Internetu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SOPZ/FOT, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 5) usług przeniesienia zasobów i usług Zamawiającego z aktualnej lokalizacji RCPD Zamawiającego przy ul. Mory 8 w Warszawie do nowej lokalizacji RCPD, zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 7 i Załączniku nr 8. Strona 17 z 60

18 2. Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy będzie świadczyć Usługi: 1) zgodnie ze specyfikacją wymagań dla Usług określoną w SOPZ/FOT, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 2) zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w Formularzu Cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy; 3) zgodnie z Gwarancją Jakości Świadczonych Usług (SLA), stanowiącą Załącznik nr 2do Umowy. 3. Umowa zawarta jest na czas określony 4 lat licząc od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem 9 Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem/najemcą/dzierżawcą/użytkownikiem (niepotrzebne skreślić)obiektu (adres), w obrębie którego świadczone będą Usługi oraz, że posiada prawo dysponowania udostępnianą Zamawiającemu w ramach obiektu powierzchnią, w sposób i na zasadach, o których mowa w Umowie. 5. Wykonawca oświadcza, że podmiot świadczący na rzecz Zamawiającego usługi objęte Umową, stanowiące usługi telekomunikacyjne, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800), jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Zamawiający oczekuje, że objęte przedmiotem umowy Usługi posiadają wszelkie cechy i właściwości umożliwiające przejęcie przez RCPD funkcji Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Zamawiającego. 2. Usługi określone w 1 będą uruchamiane sukcesywnie, w terminach określonych w Harmonogramie uruchomienia RCPD, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy. Ostateczne terminy uruchomienia każdej usługi zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami w trybie roboczym z zastrzeżeniem, że realizacja usługi opisanej w 1 ust. 1 pkt5) Umowy oraz rozpoczęcie świadczenia usług opisanych w 1 ust. 1 pkt1), 2), 3) i 4) Umowy nastąpi w terminach określonych w Załączniku nr 5, ale nie później niż do dnia 4 kwietnia 2013 roku. Rozpoczęcie świadczenia Usług będzie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołów Zdawczo- Odbiorczych w terminach określonych w Harmonogramie. 3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość usługi do odbioru na co najmniej dwa dni robocze przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi określonym w Załączniku nr 5 do Umowy. Zamawiający przystąpi niezwłocznie do sprawdzenia dostępności i jakości usługi na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego scenariuszy testowych Wykonawcy przez kolejne dwa dni robocze. Brak zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie dostępności i jakości usług przed ustalonym terminem rozpoczęcia świadczenia usługi oznacza akceptację dostarczonej usługi, co Strony potwierdzają podpisaniem Protokołu Zdawczo-Odbiorczego bez uwag. W razie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy termin odbioru usługi. Ustalenie nowego terminu odbioru usługi nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu opóźnienia w dostarczeniu usługi. 4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość świadczenia Usług, zgodnie z parametrami niezawodnościowymi i jakościowymi opisanymi w Gwarancji Jakości Świadczonych Usług (SLA) dla danej Usługi stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy i deklaracją współczynników dostępności świadczonych usług stanowiącą Załącznik nr 3b do Umowy. 5. W sytuacjach uzasadnionych potrzebami technicznymi lub technologicznymi Wykonawcy, dopuszcza się przerwę techniczną w świadczeniu Usług przez Wykonawcę, maksymalnie dwukrotnie w roku, dotyczącą części lub całości Usług, bez jej wpływu na ocenę dostępności usługi. Przerwa, o której mowa w zdaniu pierwszymi jej długość wymaga każdorazowej uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Strona 18 z 60

19 3 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 2. Wynagrodzenie (Miesięczna Opłata) Wykonawcy płatne będzie z dołu, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. 3. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy, będzie naliczane: 1) proporcjonalnie do wygrodzonej powierzchni, 2) proporcjonalnie do liczby szaf rackowych, 3) proporcjonalnie do zużytej według liczników energii elektrycznej, 4) proporcjonalnie do zamówionej przepustowości światłowodu pomiędzy RCPD i CPD, 5) proporcjonalnie do przepustowości łącza do Internetu, 6) proporcjonalnie do zakresu usług określonych w Załączniku nr 7 do Umowy, zgodnie z tabelą D zawartą w Załączniku nr 3 do Umowy. 4. Zamawiający gwarantuje w każdym okresie rocznym obowiązywania Umowy zamówienie usług o łącznej wartości co najmniej 80% kwoty wskazanej w Ofercie Wykonawcy dla danego roku. 5. Ceny jednostkowe dla usług wskazanych w Formularzu Cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, mają charakter stały przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w całym okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty PLN netto (słownie: ), tj. kwoty PLN brutto (słownie: ). 7. Z każdym kolejnym początkiem roku kalendarzowego obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany opłaty miesięcznej za energię elektryczną, liczonej zgodnie z 3 ust.3, w proporcji nie wyższej niż zmiana wskaźnika wzrostu cen dla odbiorców przemysłowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O zmianie opłaty Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego. 8. Do każdej fakturowanej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczone Usługi będzie regulowane przelewem na konto bankowe podane na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 10. W razie niezgodności danych na fakturze z Umową, Zamawiający może wstrzymać płatność faktury do czasu dostarczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury VAT. 11. Wykonawca ma obowiązek wskazania na każdej fakturze lub w załączonym do niej piśmie, osoby, z którą można się kontaktować w sprawach rozliczeń finansowych po stronie Wykonawcy. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do wynagrodzenia za świadczone usługi. 13. Wynagrodzenie za niepełne okresy rozliczeniowe będzie naliczane proporcjonalnie do długości okresu świadczenia Usług w danym miesiącu. 4 Szczegółowe zasady Gwarancji Jakości Świadczonych Usług (SLA) określa Załącznik nr 2do Umowy. Strona 19 z 60

20 5 1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej jednak, Stronom nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ujawniać jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową, w tym specyfikacji, planów, rysunków, wzorów dostarczonych przez drugą Stronę lub na jej rzecz w związku z realizacją Umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej. 2. Strony ustalają, że wszelkie informacje, w posiadanie których Strona wejdzie w związku z wykonywaniem Umowy, będą wykorzystywane jedynie do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 3. W szczególności Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, udostępniać osobom trzecim dokumentacji lub informacji dotyczących posiadanych lub użytkowanych przez Zamawiającego systemów, sieci i połączeń teleinformatycznych. 4. Zobowiązania powyższe nie dotyczą sytuacji udostępniania informacji upoważnionym władzom lub organom administracyjnym na ich prawnie uzasadnione żądanie Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony bezzwłocznie przekażą sobie na piśmie związane z tym informacje i ustalą bezzwłocznie termin wznowienia udostępniania usług. 2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej. 3. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej Strony dołożą wszelkich starań w celu ograniczenia przerwy do minimum i ustalenia nowych terminów jej realizacji. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w tej kwestii, Strony powinny zgodzić się na rozwiązanie Umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań. 4. Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. Inicjalny zakres świadczenia Usług przedstawia się następująco: 7 1) udostępniana powierzchnia serwerowni - dla 20 szaf rackowych (dwie jednostki rozliczeniowe); 2) liczba zainstalowanych racków - 15 sztuk; 3) moc zasilania -..; 4) suma przepustowości dla transmisji światłowodowej 16 Gbps, zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 7 do Umowy; 5) zakres usług dla Instytucji Zewnętrznych określony w Załączniku nr 7 do Umowy; 6) przepustowość łącza do Internetu - 24 Mbps. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany zakresu Usług objętych Umową, zgodnie z SOPZ/FOT. W takiej sytuacji żądanie zmiany zakresu zostanie przekazane Wykonawcy w terminach: 1) co najmniej1 miesiąca przed wprowadzaną zmianą - w przypadku zwiększenia mocy gwarantowanej dla szafy rackowej lub dostawienia kolejnej szafy rackowej w ramach udostępnionej powierzchni; Strona 20 z 60

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo