PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI"

Transkrypt

1 Adrzej POWNUK *) PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI. Wprowadzee Mechaka lowa staow jak dotąd podstawowy obszar zateresowań żyerskch. Isteje jedak pewa klasa zadań, gdze aalza lowa jest e wystarczająca. Powstało wele moografczych opracowań tego typu zagadeń [,,3,4,5,6,7,8]. Efektywe korzystae z algorytmów aalzy elowej stało sę możlwe dzęk wykorzystau techk komputerowej oraz rozwojow metod umeryczych. Spośród stosowaych obece algorytmów a szczególą uwagę zasługują MEB [9, 3], MES [,3,4,5,6,8,0,] oraz MRS [3]. Z teoretyczego puktu wdzea wszystke wymeoe metody są szczególym przypadkem metody odchyłek ważoych [3,,8]. Algorytm metody tej przebega w astępujących etapach. Najperw określamy postać przyblżoego rozwązaa zadaa brzegowego Lu ( ) b( ) B=0 dla x Ω () b L u B =0 dla x Ω () jako kombację lową pewych fukcj bazowych ϕ tz. ( ) Nezae współczyk a ( ) ( ) h = ( ) = ϕ ( ) u x a x oblczamy rozwązując układ rówań algebraczych: ( ) b ( ) [ ( h ) ] Ω ( h ) b [ ] ( ). (3) Lu Bϕ d + L u B ϕ d Ω = 0 dla =,...,. (4) Ω Ω Doberając odpowedo fukcje ϕ otrzymujemy metodę kolokacj, metodę elemetów skończoych (jako szczególy przypadek metody Galerka), metodę elemetów brzegowych lub metodę różc skończoych. ( ) Przyblżoe rozwązae problemu brzegowego (,) otrzymujemy wstawając rozwązaa układu rówań (4) a h do wzoru (3). Z oblczeowego puktu wdzea bardzo stotym etapem oblczeń jest rozwązae układu rówań elowych (4). Isteje bardzo wele metod rozwązaa tego problemu [,3,3,0,6]. Moża tu przykładowo wymeć: metodę przyrostową, metodę teracyją eprzyrostową, metody asymptotycze oraz metody specjale dostosowae do aalzy ograczoych klas zagadeń elowych. Jeżel mamy do czyea z układem mechaczym, w których może jedocześe występować klka staów rówowag [4], to rówaa rówowag będą meć węcej ż jedo rozwązae. Taka sytuacja występuje róweż w zagadeach stateczośc. Aalzując fzyczą stroę zagadea zwykle możemy oszacować obszar X, w którym ależy poszukwać rozwązaa daego problemu brzegowego. Z matematyczego puktu wdzea zagadee możemy sformułować astępująco. Dla daej fukcj gr : X R pewego przedzału X R zaleźć wszystke perwastk rówaa: gx ( ) = 0 (5) w obszarze X. Należy podkreślć, że w ogólym przypadku żada z wymeoych metod rozwązywaa rówań elowych e gwaratuje rozwązaa tego zagadea. W ostatch latach pojawły sę algorytmy oparte a matematyce przedzałowej [5,6,7], które pozwalają a zalezee wszystkch perwastków rówaa g(x)=0 w daym -wymarowym przedzale X. Celem pracy jest przedstawee zastosowaa tych algorytmów w elowej mechace kostrukcj. (*) Mgr ż. -Poltechka Śląska

2 . Arytmetyka przedzałowa Przez domkęty przedzał rozumemy astępujący zbór: + { } X = x: x x x. (6) Zbór wszystkch przedzałów ozaczymy przez I(R). Dla dowolych a,b Ι(R) defujemy dwuargumetowe dzałaa zgode z wzorem: a! b = { x! y: x a, y b,! {,+,-,/}}, (7) oraz jedoargumetowe określoe astępującym wzoram: + + a + a a a + md( a) =, rad ( a) =, w(a) = w - w dla a I(R). (8) Jeśl ABCD,,, IR ( ) oraz "!" jest dzałaem w zborze I(R), to. A B C D A! C B! D. (9) ABCD,,, I( R) Własość ta zwaa cluso sotocty jest jedą z ajważejszych w całej matematyce przedzałowej. Fukcją przedzałową azywamy dowolą fukcję F określoą a przedzałowych argumetach X,..., X o wartoścach w zborze przedzałów I(R). Weźmy pod uwagę fukcję f: R Df R przedzałową fukcję FI :( R ) I( R). Przedzałową fukcję F będzemy azywal przedzałowym rozszerzeem fukcj f gdy: f( x,..., x) = F(x,..., x), (0) ( x,..., x) Df Przedzałowe rozszerzee fukcj ma szereg teresujących własośc, które są szczegółowo omówoe p. w pracy [8,9]. Nech X I( R ), przez aturale rozszerzee przedzałowe fukcj f a przedzał X będzemy rozumel wyrażee arytmetycze, które powstaje z wyrażea arytmetyczego określającego fukcję f przez zastąpee wszystkch zmeych rzeczywstych x odpowedm przedzałam oraz wszystkch dzałań arytmetyczych, odpowedm dzałaam a przedzałach. Naturale przedzałowe rozszerzee wyrażea arytmetyczego f(x) ozaczamy przez F(X). Przykładowo aturalym przedzałowym rozszerzeem fukcj f( x) = x x jest fukcja F(X) = X X, gdze x R X I( R). Wartość fukcj F a terwale [-,] wyos: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] F(, ) =,,, =, () Wartość fukcj f a -wymarowym terwale X ozaczamy f(x) określamy przy pomocy formuły: f( X) = f( x): x X () Przykładowo gdy f( x) = x x sę bardzo ważą własoścą:, to [ ] { } f(, ) =,. Naturale rozszerzee przedzałowe fukcj f charakteryzuje 4 X I( R ) f(x) F(X). (3) Czyl wartość f(x) zawsze możemy oszacować z góry z dołu wartoścą rozszerzea przedzałowego F(X), poadto zalezee wartośc F(X) jest o wele prostsze ż oblczee f(x). Podae własośc aturalego rozszerzea przedzałowego, są podstawą algorytmu przedzałowej optymalzacj globalej. Dowolą fukcję przedzałową F posadającą własość (3) azywamy fukcją kluzyją fukcj f. 3. Przedzałowa metoda Newtoa Weźmy pod uwagę cągłą różczkowalą fukcję g: R R 0. Będzemy poszukwal rozwązań rówaa g(x)=0 w daym -wymarowym przedzale X. Podstawową zaletą przedzałowej metody Newtoa jest to, że daje oa możlwość zalezea wszystkch perwastków w daym przedzale X, co jest ewykoale gdy użyjemy klasyczego algorytmu. Koleje krok algorytmu podae są w pracach [5,6,8,0] tutaj ograczymy sę do przedstawea ajważejszych de. Moża pokazać (patrz p. [6,0]), że z twerdzea Lagrage a wyka wzór: g(x j,...,x, x +,...,x ) g(y) j g(x)+ j (y-x ) 0 dla j=,..., (4) = x lub w postac macerzowej: g(y) g(x) + J(X, x)(y - x) 0 (5)

3 [ ] [ ] + + gdze0, [ ] [ ] X = x, x,..., x, x = X,..., X, y X, x = md X ( ), x [ x x ] =,...,, g( X, x,..., x) g( X,..., X)... x x g j( X,..., X, x+,..., x) JXx (, ) = x 00. g( X, x,..., x) g( X,..., X)... x x Dla ustaloej wartośc x określmy zbór: S = { y R : g(x) + J(x ', x)(y - x) = 0, x' X} 0 (6) zbór te zawera wszystke wektory y, dla których g(y)=0. Ideą przedzałowej metody Newtoa jest koleje zmejszae przedzału X tak długo, aż S będze tak małe jak będzemy tego sobe życzyć. Przez Y ozaczymy ajmejszy -wymarowy przedzał zawerający rozwązae przedzałowego układu rówań: g(x) + J(X, x)(y - x) = 0 0. (7) lub Ay=B,0 (8) gdze A=J(X,x), B=J(X,x)x-f(x), a J(.,.) ozacza przedzałowe rozszerzee zwykłego jakobau. Rozwązae przedzałowego układu rówań (8) ozaczymy przez Σ( AB, ) określmy astępująco: Σ( AB, ) = { y R : Ay ~ = B ~, A ~ A, B ~ B }.0 (9) Metody rozwązywaa przedzałowych układów rówań lowych przedstawoe są w pracach [7,]. Nech Y ozacza ajmejszy -wymarowy przedzał zawerający zbór Σ( A, B ). Fukcję, która określa zbór Y a podstawe zboru Σ( A, B ) ozaczymy przez hull(.), tz. Y = hull Σ( A, B). Z defcj zboru S wyka, że S Y por.[5,8,0]0. Pożej podajemy teracyjy algorytm przedzałowej metody Newtoa: ) Ustalć początkowe oszacowae zboru rozwązań X = X, przyjąć k=. ) Oblczyć przedzałowe macerze A k B k : 3) Ak = J( Xk, md( Xk)). 4) Bk = J( X k, md( X k)) md( X k) g( md( X k)). 5) Oblczyć Yk = hull Σ(A k, B k ). 6) Oblczyć Xk+ = Yk Xk. 7) Sprawdzć krytera zatrzymaa oblczeń (p. możemy ograczyć lczbę teracj). 8) Skok do puktu. Rozważymy rówae gdze g R D R 4. Przedzałowa metoda bsekcj gx ( ) = 0 (0) : jest daą fukcją a D jest welowymarowym przedzałem + D = [ d d ] =,. Nech GIR :( ) IR ( ) będze fukcją kluzyją dla fukcj g. Z własośc cluso sotocty arytmetyk przedzałowej wyka, że jeżel: 0 G( D) () gdze G(.) jest fukcją kluzyją (p. aturalym rozszerzeem przedzałowym), to fukcja g(x) e ma perwastków w obszarze D. Metoda bsekcj (porówaj []) oparta jest a własośc () w przypadku welowymarowym oblczea możemy przeprowadzać zgode z astępującym algorytmem:. Przyjąć Y=D.. Zacjować lstę L={Y}. : w(y j) = max w(y ) oraz podzelć Y wzdłuż współrzędej k {,...,} otrzymując dwa podprzedzały V, V tak, że Y = V V, oraz ItV ItV =. 3. Oblczyć k = m j {,..., } 4. Jeśl 0 G( V )(=,), to usuąć elemet V z lsty L, w przecwym przypadku dołączyć przedzał V a koec lsty L.

4 5. Jeśl lsta L jest pusta, to rówae g(x)=0 e posada perwastków w przedzale D ależy zakończyć oblczea. 6. Jeśl max w( V) < ε, to dź do puktu 8. V L 7. Ozaczyć perwszy elemet lsty L przez Y przejść do puktu Wszystke perwastk rówaa g(x)=0 zajdują sę w przedzałach z lsty L. Zakończyć oblczea. Należy podkreślć, że do stosowaa metody bsekcj potrzeba wystarcza aby dla fukcj g(x) stała fukcja kluzyja G(X), czyl odwzorowae g może być w ogólośc eróżczkowale, a awet ecągłe. 5. Metoda mmalzacj 5. Przedzałowa optymalzacja globala Szczegółowy ops algorytmu zajduje sę w pracach [9,0,3,4,6,7], tutaj ograczymy sę do przedstawea jedye jego ajważejszych elemetów. Będzemy rozważal odwzorowae f określoe a - wymarowym przedzale X0 o wartoścach w zborze lczb rzeczywstych R. Poszukujemy ekstremalych wartośc fukcj f określoej a zborze X tz. lczb: + f = f{ f(x): x X} 0 f = sup { f( x): x X }.0 () Przedzałowa optymalzacja globala jest jedyym stejącym algorytmem, który gwaratuje oszacowae globalego mmum dla dowolej elowej fukcj celu z 00% gwaracją wyków uwzględeem błędów zaokrągleń. 5.. Podstawowy algorytm Algorytm globalej optymalzacj opera sę a astępującym schemace (algorytm Hasea [7]):. Przyjąć Y=X.. Oblczyć F(Y) f = max F(md( Y)). 3. Przyjąć y=mf(y). 4. Zacjować lstę L={(Y,y)}. { j } 5. Oblczyć k = m j : ( Y ) = max w( Y ), { } w j,...,. 6. Podzelć przedzał Y a dwe rówe częśc V, V wzdłuż keruku k. 7. Oblczyć F(V ), F(V ). 8. Przyjąć v = m F(V ) dla =,. 9. Dołączyć pary ( V v ) ( V v ),,, a koec lsty L. 0. Usuąć z lsty L wszystke pary (Z,z) dla których spełoa jest zależość f < z (test puktu środkowego).. Jeśl spełoe są krytera zbeżośc przejść do puktu 4.. Zazaczyć perwszą parę lsty L jako (Y,y). Przyjąć f = m { f, max F(md( Y)) }. 3. Skok do puktu Koec oblczeń. W celu przyspeszea zbeżośc algorytmu wprowadzoo pewe dodatkowe procedury, które zostaą opsae pożej. 5.. Sprawdzee mootoczośc Jako kryterum mootoczośc moża przyjąć astępujący waruek koeczy: f(x) x X 0.0 (3) x F(X) Stąd jeśl 0,0 to wtedy fukcja jest mootocza w X. W przypadku stwerdzea mootoczośc x ekstremale wartośc fukcj f a pewo zajdują sę a brzegach przedzału X możemy w dalszych oblczeach używać puktowych wartośc x, x +. Aby moża było stosować tę procedurę fukcja f mus być klasy C.

5 5..3 Test puktu środkowego W klasyczym algorytme aby odrzucć przedzał X wystarcza by spełoa była erówość: F(X) < F(X ). (4) Oczywśce, jeśl spełoa jest erówość: f( md( X)) < F(X ), (5) to globale mmum róweż (a pewo) e zajdze sę w przedzale X możemy go odrzucć. Procedurę sprawdzającą erówość (5) azywamy testem puktu środkowego. W ogólośc lewa stroa erówośc (5) może być oblczoa dla dowolej wartośc x 0 z przedzału X. Aby stosować test puktu środkowego dla daej fukcj f mus steć jedye fukcja kluzyja F(X), czyl f może być eróżczkowala, a awet ecągła Sprawdzee wypukłośc fukcj Jeśl fukcja f(x) posada mmum w pukce x 0, to jest w otoczeu tego puktu wypukła. Czyl hesja H tej fukcj jest w otoczeu tego puktu dodato określoy. Warukem koeczym dodatej określoośc Hesjau jest by dagoale elemety hesjau tz. H były eujeme ( H 0). Jeśl H ( X) < 0 (6) dla jakegokolwek {,..., }, to w przedzale X brak lokalych mmów. W przypadku gdy przedzał X e ma wspólych śca z brzegem wyjścowego obszaru X 0, to możemy go odrzucć w dalszych oblczeach. Aby moża było stosować test wypukłośc fukcja mus być klasy C Przedzałowa metoda Newtoa Pukty stacjoare fukcj f spełają astępujące rówae: grad f(x) = 0. (7) W celu zalezea perwastków rówaa (7) stosujemy przedzałową metodę Newtoa. Przy pomocy, której zajdzemy wszystke perwastk lub stwerdzmy ch brak. Gdy day przedzał e zawera puktów stacjoarych oraz e posada wspólego brzegu z początkowym przedzałem X, to możemy go pomąć w dalszych oblczeach, poeważ a pewo e zawera globalego mmum. Aby moża było stosować tę procedurę fukcja f mus być klasy C [0] Dobór odpowedej fukcj kluzyjej Użyce specjalych fukcj kluzyjych, zamast aturalego przedzałowego rozszerzea, prowadz zwykle do przyspeszee zbeżośc algorytmu. Korzystając z twerdzea Lagrage a moża pokazać, że: F(X) f( X) f( x) + ( X x), (8) x = gdze x X oraz F(. ) f jest fukcją kluzyją w pochodej. Ie sposoby budowaa fukcj kluzyjych x x moża zaleźć w pracy [5]. 5. Algorytm metody mmalzacj W pracy [8] J. Pter pokazał, że rozwązaa rówaa g(x)=0 ( gr : R ) jest rówoważe problemow mmalzacj fukcjoału: fx ( ) = gx ( ) (9) gdze. jest dowolą ormą w przestrze R p. ( ) gx = gx ( ) = g( x), gx ( ) = gx ( ) = g ( x) tp.. Rówoważość problemów wyka z aksjomatów ormy. ( gx ( ) = 0 gx ( ) = 0). Poeważ fukcjoał f(x) może być bardzo skomplkowaą elową fukcją, dlatego jako algorytmu poszukującego mmum przyjmujemy algorytm przedzałowej optymalzacj globalej. 6. Przykłady zastosowań = =

6 6. Ogóle formacje o elowych rówaach algebraczych MES Jak wadomo (porówaj [,3,4,8]) w przypadku materałów sprężystych po zastosowau skończee elemetowej aproksymacj pola przemeszczeń rówaa rówowag mają astępującą postać: ( K ab K ab ( q() t ) K ab a 0 ( q() t )) qb () t Q () t + + = (30) Rówae (30) moża w skróce zapsać w postac: ab a ( ()) b () () K q t q t = Q t (3) Ogóle moża przyjąć, że eprzyrostowe rówaa MES (metody odchyłek ważoych), są astępującej postac (porówaj [,3,4,6,8,0]): K(q)q=Q. (3) gdze q jest wektorem uogóloych przemeszczeń, czyl są to układy elowych rówań algebraczych. 6. Przykład umeryczy W charakterze przykładu rozpatrzymy zadae, w którym ależy określć położea rówowag układu przedstawoego a rysuku (por. [3]). ϕ Rys. Rówae rówowag w tym przypadku mają astępującą postać: P L s( ϕ) = c ϕ (33) gdze P.=mg jest cężarem cała, L jest długoścą pęta, c jest stałą sprężystośc lowej sprężyy oraz ϕ ( ϕ 0, ϕ 0 ) jest kątem, o który obrócł sę pręt od położea początkowego. Rówae (33) moża przekształcć do astępującej postac: kϕ s( ϕ) = 0 (34) c gdze k =. W celu uproszczea oblczeń przyjmujemy k = 3 3 P L 4π. Stosując przedzałową metodę Newtoa otrzymujemy rezultaty przedstawoe w tabel. Tabela Rozwązaa otrzymae przedzałową metodą Newtoa Lczba Początkowe przedzały [rad] teracj π π π π π,, π, [-.67, ] X [.073,.67] 3 [-.0957, ] X [.0935,.0957] 4 [ , ] X [ , ]

7 Podczas oblczeń perwastka w przedzale π π, wystąpł błąd dzelea przez przedzał zawerający 0. Trudośc tej moża ukąć stosując uogóloą arytmetykę Kaucher a [30,3]. Należy dodać, że stosując arytmetykę Kaucher a możemy dowole doberać przedzał początkowy. Stosując przedzałową metodę bsekcj otrzymujemy astępujące perwastk rówaa: Tabela Lczba teracj Przedzałowe rozwązaa otrzymae metodą bsekcj Elemety lsty L spełające waruek 0 F(X) [rad] 0 [-.356, -.963],[-0.393, 0], [0, 0.785], [.57,.356] 0 [-.60, -.963], [-.96,0], [0,96], [.963,.356] 30 [-.60,-.06], [-0.098, 0], [0, 0.098], [.06,.60] 40 [-., -.086], [-0.049, 0], [0, 049], [.06,.] π π Rozwązae dokłade ϕ =, ϕ = 0, ϕ 3 =. 3 3 Wyk oblczeń metodą mmalzacj wg. algorytmu Hasea przedstawa tabela 3. Tabela 3 Przedzałowe rozwązaa otrzymae metodą mmalzacj Lczba Elemety lsty L [rad] teracj 0 [-.60, -.06], [-.06, -.963], [-0.393, -0.96], [-0.96, 0], [0, 0.96], [0.96, 0.39], [.963,.60] 30 [-., -.086], [-.086, -.06], [-0.098, ], [-0.049, 0], [0, 0.049], [0.049, 0.098], [.06,.] 40 [-.098,-.09], [-.09,-.086], [-0.05, -0.0], [-0.0, 0], [0, 0.0], [0.0, 0.05], [.086,.098] 7. Wosk Z przeprowadzoych oblczeń wyka, że przedzałowa metoda Newtoa jest ajszybcej zbeżą metodą spośród przedstawoych przedzałowych metod rozwązywaa rówań elowych. Jedak metoda ta wymaga aby fukcja g(x) była klasy C. Poadto w przypadku, jeśl w przedzale początkowym X będze węcej rozwązań, to algorytm będze zbeży do zboru, który zawera wszystke perwastk wtedy e otrzymamy oszacowaa wartośc puktowych. (W pracy [7] zajduje sę ops zmodyfkowaego algorytmu przedzałowej metody Newtoa, który jest zawsze zbeży do wartośc puktowych.) Przedzałową metodę bsekcj możemy stosować awet w przypadku gdy fukcja g jest eróżczkowala ecągła (powa meć jedye określoą fukcję kluzyją) jedak algorytm te jest stosukowo wolo zbeży. Poadto kryterum 0 G( X) jest warukem wystarczającym, ale e koeczym stea perwastka rówaa g(x)=0 w przedzale X. Dlatego wyk otrzymae tą metodą ależy zweryfkować ym metodam. Metoda ta jest bardzo efektywym uwersalym arzędzem do stwerdzaa braku perwastków rówaa g(x)=0 w daym przedzale X. Metoda mmalzacj może być stosowaa do dowolych przedzałam cągłych fukcj g(x). Może być róweż zastosowaa do poszukwaa rozwązań rówań sprzeczych w sese metody ajmejszych kwadratów. Jedak podobe jak w przypadku metody bsekcj otrzymujemy jedye oszacowae rozwązaa e mamy pewośc, czy w daym przedzale wykowym X zajduje sę rozwązae (tz. ( ) = 0), czy jedye lokale mmum gx x X (tz. gx ( ) > 0). x X Przedstawoe algorytmy umożlwają zalezee wszystkch perwastków elowych rówań algebraczych mechak kostrukcj w daym -wymarowym przedzale X mogą zostać efektywe wykorzystae do rozwązywaa szerokej klasy zagadeń praktyczych. Lteratura [] Hayga A.: Mathematcal Theory of No-Lear Elastcty. PWN, Warszawa, 985 [] Kleber M. Woźak Cz.: Nolear Mechacs of Structures. Kluwer Academc Publshers. Dordrecht, 99 [3] Kleber M.(red.): Mechaka Techcza. Tom XI. Komputerowe metody mechak ca³ sta³ych. PWN Warszawa, 995 [4] Kleber M.: Metoda elemetów skończoych w elowej mechace kotuum. PWN, Warszawa, 985 [5] Ode J.T. (ed.): Computatoal Methods Nolear Mechacs. North-Hollad, New-York, 980

8 [6] Waszczyszy Z., Cchoń Cz., Radwańska M.: Metoda elemetów skończoych w stateczośc kostrukcj. Arkady, Warszawa, 990 [7] Wesołowsk Z., Woźak Cz.: Podstawy elowej teor sprężystośc. PWN, Warszawa, 970 [8] Woźak Cz., Kleber M.: Nelowa mechaka kostrukcj. PWN, Warszawa, 98 [9] Burczyńsk T.: Metoda elemetów brzegowych w mechace. WNT, Warszawa, 995 [0] Rakowsk G., Kacprzyk Z.: Metoda elemetów skończoych w mechace kostrukcj. Ofcya Wydawcza Poltechk Warszawskej, Warszawa, 993 [] Zekewcz O.C.: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa, 97 [] Mohack B., Suchy J.S.: Modelowae symulacja krzepêca odlewów. PWN, Warszawa, 993 [3] Press W.H., Teukolsky S.A., Vetterlg W.T., Flaery B.P.: Numercal Recpes FORTRAN. The Art of Scetfc Computg. Cambrdge Uversty Press, New York, 99 [4] Kurk W.: Bfurgacje dywergecje oscylacje. WNT, Warszawa, 997. [5] Alefeld G., Herzberger J.: Itroducto to Iterval Computato. Academc Press, New York, 983 [6] Moore R.E.: Iterval aalyss. Pretce-Hall, Eglewood Clffs, New Jersy, 966 [7] Neumaer A.: Iterval methods for system of equatos. Cambrdge Uversty Press, 990 [8] Alefeld G., Frommer A.: Scetfc Computg ad Valdated Numercs. Proceedgs of the Iteratoal Symposum o Scetfc Computg, Computer Arthmetc ad Valdated Numerc SCAN 95 held Wuppertal, Germay, September 6-9, 995 [9] Csedes T., Ratz D.: Subdvso drecto selecto terval methods for global optmzato. SIAM J. Numer. Aal. Vol. 34, No. 3, 997, s [0] Hase E.: Global optymzato usg terval aalyss. New York, Marcel Dekker, 99 [] Kulpa Z., Powuk A., Skala I.: Aalyss of lear mechacal structures wth ucertates by meas of terval methods. Computer Asssted Mechacs ad Egeerg Sceces, Vol. 5 (998), 38 s. [] Beedett A., Guglelm N.: Tracg characterstcs of smooth olear resstve crcuts by terval aalyss. Proceedgs of ISCAS-96, Atlata May. -5, 996 [3] A Local Iterval Arthmetc Lbrary for Dscotuous Itervals. User s Maual Verso.0. Delsoft, Helsk, Flad, 997 [4] Kolev L.V.: Iterval Methods for Crcut Aalyss. World Scetfc, New Jersey, 993 [5] Ratschek, H., Roke J.: Computer methods for the rage of fuctos. Ells Horwood, Chchester, 984 [6] Skrzypczyk J., Powuk A.: O pewej metodze określaa górego ograczea welkośc mechaczych w warukach przedzałowych eokreśloośc parametrów ch matematyczego modelu. Zeszyty Naukowe Katedry Mechak Stosowaej r 7, XXXVI Sympozjo PTMTS Modelowae w Mechace, Wsła, 998, s [7] Ratschek, H., Roke J.: New Computer method for global optmzato. Joh Wley & Sos, New York, 988 [8] Pter J.: Solvg Nolear Equato Systems Va Global Partto ad Search: Some Expermetal Results. Computg 43, 990, s [9] Kaucher, E.: Iterval aalyss the exteded terval space. Computg. Supp. (980), s [30] Tupper J.A.: Graphg Equatos wth Geeralzed Iterval Arthmetc. Toroto, 996 (http://www.dgp.utoroto.ca/people/moocake/msc.html) [3] Borkowsk Sz.: Mechaka ogóla. Dyamka Lagrage a Hamltoa. Stateczoœæ. Skrypt Poltechk Śląskej r 64, Glwce, 993 INTERVAL METHODS FOR SOLUTION OF NONLINEAR ALGEBRAIC EUQUATIONS OF STRUCTURAL MECHANICS Summary I ths paper ew soluto methods for system of olear algebrac equatos are preseted. These methods are based o terval mathematcs. Preseted methods ca fd all soluto of gve system of equato g(x)=0 -dmesoal terval X. Fucto g(x) ca be twce cotuously dfferetable, cotuous or eve ot cotuous, whch depeds o method. Usg terval methods olear algebrac equatos of structural mechacs are solved. A llustratve umercal example s cluded.

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH FUNKCJE DWÓCH MIENNYCH De. JeŜel kaŝdemu puktow (, ) ze zoru E płaszczz XY przporządkujem pewą lczę rzeczwstą z, to mówm, Ŝe a zorze E określoa została ukcja z (, ). Gd zór E e jest wraźe poda, sprawdzam

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Wykład FIZYKA I 6. Zasada zachowaa pęd Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Istytt Fzyk Poltechk Wrocławskej http://www.f.pwr.wroc.pl/~wozak/fzyka.htl Dr hab. ż. Władysław Artr

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, 19-30 OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Marek Trojaowicz Uiwersytet Przyrodiczy we

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

ANALIZA N IELIN IOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH BELEK WIELOPRZĘ SŁOWYCH

ANALIZA N IELIN IOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH BELEK WIELOPRZĘ SŁOWYCH MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 3, 26 (1988) ANALIZA N IELIN IOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH BELEK WIELOPRZĘ SŁOWYCH ROMAN LEWANDOWSKI Politechnika Poznań ska W niniejszej pracy podano numeryczne rozwią zanie

Bardziej szczegółowo