Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne"

Transkrypt

1 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2229 Jêzyk a Kultura tom 14 Wroc³aw 2000 AGNIESZKA LIBURA Uniwersytet Wroc³awski Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne 1. Zgodnie z potoczn¹, znajduj¹c¹ odbicie w jêzyku, kategoryzacj¹ rzeczy i zjawisk NIENAWIŒÆ zalicza siê do klasy uczuæ; mówimy o uczuciu nienawiœci, podobnie jak o uczuciu mi³oœci, strachu. Je eli przyjmiemy, e prototypowym uczuciem jest doznanie pozytywne 1 MI OŒÆ, to NIENAWIŒÆ jako przeciwieñstwo MI OŒCI 2 zajmowa³aby równie wa ne, nieperyferyjne miejsce w kategorii uczuæ. 1 Jako najlepszy przyk³ad uczucia testowani kompetentni u ytkownicy jêzyka polskiego podawali mi³oœæ, natomiast jako przyk³ady emocji z³oœæ, gniew, strach i inne. Rozbie noœci te zdaj¹ siê wskazywaæ na to, e w potocznej odmianie jêzyka s³owa uczucie i emocja nie s¹ synonimiczne. Do podobnych rezultatów prowadzi analiza odpowiednich hase³ w S³owniku jêzyka polskiego PWN. Wprawdzie w zamieszczonej tam definicji znaczenia leksemu uczucie podaje siê jako jego synonim wyraz emocja, to jednak oba has³a na tyle siê ró ni¹, e trudno by³oby uznaæ te dwa s³owa za semantycznie równowa ne. Znaczenie leksemu emocja jest objaœniane jako: ÿprzejêcie siê czymœ, podniecenie, wzruszenie; silne prze ycie uczuciowe, np. gniewu, strachu, radoœci. Definicja ta jest o wiele wê sza ni zamieszczona tam e definicja znaczenia wyrazu uczucie: ÿstan psychiczny, którego istotê stanowi ustosunkowanie siê wewnêtrzne do aktualnie dzia³aj¹cych bodÿców, przesz³ych lub przysz³ych zdarzeñ i wszystkich elementów otaczaj¹cego œwiata oraz do w³asnego organizmu. Kolejna istotna ró nica miêdzy tymi dwoma s³owami wy³ania siê z przyk³adów typowych kontekstów, z których analizy zdaje siê wynikaæ, e prototypowa emocja to doznanie silne i raczej negatywne (emocja gniewu, strachu, radoœci; gwa³towna, niespodziewana emocja), prototypowe uczucie pozytywne (uczucie macierzyñskie, uczucia patriotyczne, ludzkie uczucia). Wi¹za³aby siê z tym równie analogiczna ró nica u ywaj¹c terminologii Tomasza P. Krzeszowskiego (1997) w absolutnej, niezale nej od kontekstu aksjologii obu wyrazów. Za dodatnim wartoœciowaniem leksemu uczucie przemawia tak e to, e w jednym ze swych znaczeñ jest on synonimem wyrazu mi³oœæ, który niew¹tpliwie ma pozytywn¹ aksjologiê. 2 Por. uwagi Iwony Nowakowskiej-Kempnej: Porównuj¹c przytoczone tutaj ICM MI OŒCI i NIENAWIŒCI, mo na wysnuæ oczywisty wniosek, i uczucia te rozmieszczone s¹ na skali wartoœci po przeciwnych stronach, gdy odnosz¹ siê albo do APROBATY albo DEZAPROBATY (1995: 239), a tak e Aldony Zwierzyñskiej: Na koniec chcê jeszcze tylko zwróciæ uwagê na ³atwoœæ przejœcia od pojêcia ÿmi³oœci do pojêcia ÿnienawiœci, w³aœnie poprzez modele peryferyjne powy ej omówione [...] W istocie nienawiœæ jest jakby prototypow¹ mi³oœci¹, w której modele pozostaj¹ te same, tylko zmienia siê ich wartoœæ z pozytywnej na negatywn¹, a w zasadzie najwa - niejsza jest zmiana na poziomie modelu uczucia (1992: 109). Druga myœl zgodna jest z potoczn¹ wiedz¹ zawart¹ w porzekadle: Od mi³oœci do nienawiœci jeden krok.

2 136 AGNIESZKA LIBURA Niektórzy jêzykoznawcy uwa aj¹, e NIENAWIŒÆ jest postaw¹, a nie uczuciem. Iwona Nowakowska-Kempna (1987; 1995), powo³uj¹c siê na wczeœniejsze prace jêzykoznawców i psychologów 3, wyró nia trwaj¹ce krótko uczucia-afekty i d³ugotrwa³e uczucia-postawy emocjonalne. NIENAWIŒÆ podaje jako przyk³ad uczuæ-postaw. Zofia Zaron (1985) zalicza zarówno MI OŒÆ, jak i NIENAWIŒÆ do postaw: dyspozycji psychicznych, którym towarzyszy wynikaj¹ce z nich dzia³anie skierowane ku drugiemu cz³owiekowi. Ta sama autorka podkreœla, e w analizie semantycznej wyra eñ jêzykowych z nazwami uczuæ nie mo na pomin¹æ wartoœci nadbudowanych nad tymi uczuciami. Okreœla MI OŒÆ i NIENAWIŒÆ jako pojêcia etyczne, które wyznaczaj¹»horyzont poznawczy«œwiata wartoœci (1985: 16). 2. Bardzo negatywne wartoœciowanie uczucia NIENAWIŒCI, a do uto samienia NIENAWIŒCI ze z³em, potwierdzi³y wyniki pierwszej czêœci przeprowadzonych przeze mnie badañ ankietowych 4. 28% badanych na proœbê o spontaniczne podanie wyra eñ i zwrotów zawieraj¹cych s³owa: nienawiœæ, nienawidziæ lub wyra eñ zwi¹zanych z tymi s³owami odpowiedzia³o, zamieszczaj¹c negatywn¹ kwalifikacjê etyczn¹ uczucia NIENAWIŒCI w sposób wyra ony explicite, np. s³owami: nienawiœæ to z³o lub poœrednio, np. wymieniaj¹c ró ne przejawy i skutki nienawiœci. Niektórzy respondenci podawali d³u sze listy sk³adaj¹ce siê z pojedynczych wyrazów, np.: okrucieñstwo, zawiœæ, wrogoœæ, znêcanie siê, faszyzm. Nagromadzenie s³ów, które s¹ obarczone ujemn¹ ocen¹ aksjologiczn¹, a zosta³y po³¹czone z sob¹ na zasadzie skojarzenia z tym samym pojêciem NIENAWI- ŒCI, oddaje poœrednio sposób wartoœciowania tego pojêcia. Inni respondenci ankiety zamieszczali odpowiedzi œwiadcz¹ce o tym, e NIENAWIŒÆ jest uczuciem przez nich nie akceptowanym (chocia nie zosta³o to jasno powiedziane, mo na siê domyœlaæ, e wynika to z imperatywu etycznego), np.: nienawidzê nienawiœci; nienawiœæ jest czymœ, czego próbujê siê pozbyæ. Jedna odpowiedÿ ma charakter d³u szej eksplikacji znaczenia s³owa nienawidziæ: czuæ do kogoœ ogromn¹ niechêæ, bardzo nie chcieæ przebywaæ w czyimœ towarzystwie, mieæ do kogoœ z³e uczucia, wstrzymywaæ siê przed wyrz¹dzeniem komuœ krzywdy, jednoczeœnie nie lubiæ siebie za posiadanie takich uczuæ, których nie mo na zaakcep- 3 Wykaz tych prac zosta³ zamieszczony w artykule I. Nowakowskiej-Kempnej (1987: 113). 4 W badaniach ankietowych wziê³o udzia³ 200 osób studentów i uczniów szkó³ pomaturalnych. Respondenci zostali poproszeni o spontaniczne wypisanie wyra eñ i zwrotów ze s³owami: nienawiœæ, nienawidziæ. Czêœæ badanych w odpowiedzi zamieœci³a tak e próby eksplikacji znaczenia tych wyrazów lub ró ne skojarzenia z nimi zwi¹zane. Zebrany materia³ pozwoli³ wyodrêbniæ dosyæ jednorodn¹ grupê czterech uczuæ negatywnych, wœród których wymieniana by³a NIENA- WIŒÆ, oraz zespó³ piêciu semów istotnych dla definiowania tych uczuæ. Na tej podstawie zosta³a opracowana druga czêœæ ankiety, której celem by³o zbadanie udzia³u wyszczególnionych uprzednio cech semantycznych w znaczeniu nazw ka dego z czterech uczuæ negatywnych tej grupy (GNIE- WU, NIECHÊCI, NIENAWIŒCI, Z OŒCI).

3 Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ 137 towaæ i których nie chce siê mieæ w sobie. Te i inne odpowiedzi wskazuj¹ na to, e negatywna ocena aksjologiczna nie stanowi ma³o wa nej konotacji, ale tworzy sam rdzeñ znaczenia wyrazu nienawiœæ 5. Tylko w jednej ankiecie znalaz³ siê œlad pozytywnej oceny uczucia nienawiœci: ktoœ napisa³: lepsza jest nienawiœæ ni obojêtnoœæ. Dwie osoby stwierdzi³y: nienawiœæ jest rzecz¹ ludzk¹, nie opatruj¹c tego adn¹ kwalifikacj¹ etyczn¹. Fakt, e prawie 1/3 badanych zamieœci³a w ankiecie wyra enia pozwalaj¹ce przypisaæ NIENAWIŒCI negatywn¹ ocenê aksjologiczn¹, ma tym wiêksze znaczenie, i sposób sformu³owania polecenia dopuszcza³ ró ne strategie odpowiedzi: mo na by³o wypisaæ zwroty z wyrazami nienawiœæ, nienawidziæ, skojarzenia z nimi zwi¹zane lub eksplikacje znaczenia. 3% ankietowanych osób nie udzieli³o adnej odpowiedzi, a 10% ograniczy- ³o siê do podania wyra enia: nienawidziæ kogoœ (w tej ogólnej postaci lub wskazuj¹c konkretny przedmiot uczucia NIENAWIŒCI). Jedna z osób zauwa y³a: s³owa te maj¹ tak du y ³adunek emocjonalny, e wystarczaj¹ same. Zebrany materia³ jêzykowy prezentuje zaskakuj¹co ubog¹ ³¹czliwoœæ wyrazów nazywaj¹cych uczucie NIENAWIŒCI. Tylko trzy spoœród kolokacji 6 zamieszczonych w S³owniku jêzyka polskiego PWN nienawidziæ kogoœ za coœ; czuæ nienawiœæ; nienawiœæ do kogoœ zosta³y podane przez statystycznie istotny procent badanych. Jedn¹ z przyczyn, dla której respondenci ankiety ograniczyli siê do podania zaledwie kilku najprostszych zwi¹zków sk³adniowych, mo e byæ silne nacechowanie emocjonalne i aksjologiczne wyrazów nienawiœæ, nienawidziæ: ich negatywne zabarwienie jest tak mocne, e nie musi byæ wzmacniane i podkreœlane przez dodatkowe epitety. Dla porównania, S³ownik jêzyka polskiego podaje a kilkanaœcie typowych okreœleñ rzeczownika nienawiœæ: dzika, gwa³towna, namiêtna, œmiertelna, zagorza³a, za arta, ywio³owa, g³ucha, œlepa, g³êboka, skryta, bezsilna. Zgromadzony dziêki ankiecie materia³ jêzykowy pozwala te dostrzec niesymetrycznoœæ znaczeñ wyrazów nienawiœæ i nienawidziæ. Spektrum znaczenia czasownika nienawidziæ rozci¹ga siê od prototypowego nienawidziæ 1, do którego odwo³ywali siê respondenci ankiety, podaj¹c objaœnienia s³owa nienawidziæ i skojarzenia z nim zwi¹zane, po maj¹ce charakter emfatycznego ÿnie lubiê nienawidziæ 2. To drugie znaczenie pojawi³o siê jedynie w niektórych zwrotach podanych jako przyk³adowe u ycia wyrazu nienawidziæ, np.: nienawidzê szpinaku, nienawidzê poniedzia³ków, nienawidzê deszczu. Znaczenie rzeczownika nienawiœæ zawiera w sobie prototypowe znaczenie czasownika nienawidziæ, natomiast nie obejmuje znaczenia pobocznego (nienawidziæ 2 ). Poboczne, ekspresywne znaczenie czasownika nienawidziæ ukszta³towa³o siê w wyniku przegrupowania cech semantycznych, sk³adaj¹cych siê na znaczenie 5 Najogólniejsza definicja uczucia NIENAWIŒCI podawana przez respondentów ankiety brzmia³a: Nienawiœæ to coœ bardzo z³ego. 6 Za Encyklopedi¹ jêzykoznawstwa ogólnego (1993) przyjmujê, e termin kolokacja jest (w jednym ze swych dwóch sensów) synonimem ³¹czliwoœci i w takim znaczeniu go u ywam.

4 138 AGNIESZKA LIBURA nienawidziæ 1. Oprócz zmiany sposobu wartoœciowania (przy utrzymaniu silnego nacechowania emocjonalnego), nienawidziæ 2 ró ni siê od nienawidziæ 1 cechami semantycznymi wymaganego wyra enia uzupe³niaj¹cego. Czasownik nienawidziæ 2 mo e w pozycji dope³nienia bli szego mieæ wyraz desygnuj¹cy przedmiot nieo ywiony, i to tak b³ahy jak szpinak. Prototypowe nienawidziæ 1 wymaga jako dope³nienia nazw ludzi, grup i organizacji spo³ecznych, np.: ona nienawidzi swojego szwagra; Czeczeñcy nienawidz¹ Rosji; nienawidzê skinów. Rzadziej w funkcji dope³nienia czasownika nienawidziæ 1 wystêpuj¹ wyrazy oznaczaj¹ce elementy przyrody o ywionej (On nienawidzi zwierz¹t i znêca siê nad nimi). Najbardziej typowym obiektem NIENAWIŒCI jest cz³owiek. Podane w ankiecie parafrazy znaczenia wyrazów nienawiœæ, nienawidziæ i skojarzenia z nimi zwi¹zane (np. okrucieñstwo, zniewaga, cierpienie, zniszczenie, znêcanie siê, zemsta, odwet, wrogoœæ, krzywda) poœwiadczaj¹ potoczn¹ wiedzê o tym, e kto ywi NIENAWIŒÆ, pragnie wyrz¹dzaæ z³o, zadawaæ cierpienie lub wrêcz zniszczyæ przedmiot uczucia. Jedn¹ z cech semantycznych rzeczownika nienawiœæ i prototypowego znaczenia czasownika nienawidziæ by³aby zatem chêæ powodowania z³a dla przedmiotu uczucia 7. Tak okreœlony komponent semantyczny nale y uznaæ za konstytutywny dla znaczenia wyrazów nienawiœæ i nienawidziæ 1, gdy jego treœæ przes¹dza o zwi¹zanym z nimi ujemnym wartoœciowaniu, a tak e o zakresie i treœci s³ów mog¹cych zaj¹æ pozycjê dope³nienia bli szego, jakiego wymaga czasownik nienawidziæ 1. Poniewa nie mo na wyrz¹dziæ z³a materii nieo ywionej, wiêc takie wyrazy, jak: deszcz, szpinak, ko uch (na mleku) nie mog¹ wyst¹piæ w roli dope³nienia czasownika nienawidziæ w jego prototypowym znaczeniu. Analogiczne konstrukcje nominalne: nienawiœæ do deszczu, nienawiœæ do szpinaku maj¹ charakter artobliwych okazjonalizmów. Nie tylko wykraczaj¹ poza typow¹ ³¹czliwoœæ wyrazu nienawiœæ, ale towarzyszy im g³êbokie przeorganizowanie treœci tego leksemu, podobnie jak to siê dzieje w wypowiedziach ironicznych. W znaczeniu nienawidziæ 2 zamiast cechy semantycznej chêæ powodowania z³a dla przedmiotu uczucia wystêpuje chêæ unikania przedmiotu uczucia. St¹d w drugim znaczeniu czasownik nienawidziæ nie posiada negatywnego zabarwienia aksjologicznego, choæ tak jak nienawidziæ 1 jest silnie nacechowany emocjonalnie. Podobnie jak przekleñstwa pe³ni funkcjê ekspresywn¹ i dobrze siê do tego nadaje; publiczne przyznanie siê do uczucia NIENAWIŒCI zwi¹zane jest z naruszeniem spo³ecznego tabu, a kto mówi: nienawidzê, u ywaj¹c tego s³owa w znaczeniu nieprototypowym nienawidziæ 2, odwo³uje siê do tej samej formy jêzykowej, któr¹ posiada nienawidziæ 1 i która nie tylko jest znakiem silnych emocji, ale równie jest zdolna wzbudziæ wielkie emocje (strach, oburzenie itd.) u odbiorcy 8. 7 Jest to zgodne z eksplikacj¹ Anny Wierzbickiej: X nienawidzi Y = X pragnie wyrz¹dzaæ z³o Y (1971). 8 Funkcja konatywna wyra enia jêzykowego jest czêsto czynnikiem warunkuj¹cym jego funkcjê emotywn¹, np. aby wyraziæ uczucia negatywne u ywa siê przekleñstw tak e z tego powodu, e s¹ one zdolne poruszyæ emocje odbiorcy.

5 Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ 139 W wielu przypadkach mo na rozstrzygn¹æ, które z dwóch znaczeñ czasownika nienawidziæ zosta³o u yte, dopiero gdy znany jest kontekst i konsytuacja. Zdenerwowany turysta pos³u y siê emfatycznym nienawidziæ 2, mówi¹c: Nienawidzê tego kraju! (Bo nikt tu nie mówi po angielsku, a urzêdnicy ci¹gle robi¹ mi problemy. Nigdy tu wiêcej nie przyjadê), podczas gdy formu³uj¹c to samo zdanie w innej sytuacji, ktoœ mo e u yæ znaczenia nienawidziæ 1 : Nienawidzê tego kraju! (Wiêc popieram decyzjê wypowiedzenia wojny) 9. Istnieje te pewna liczba przypadków mniej jasnych. Odrêbn¹ i jednorodn¹ pod wzglêdem semantycznym grupê tworz¹ u ycia czasownika nienawidziæ w wyra eniach, w których dope³nieniem jest wyraz o ujemnym nacechowaniu aksjologicznym, np.: k³amstwo, fa³sz, ob³uda. Wyra enia: nienawidzê k³amstwa, fa³szu, ob³udy (a tak e mo liwe do utworzenia frazy nominalne: nienawiœæ do k³amstwa, fa³szu) podobnie jak inne, które wpisuj¹ siê w ogólniejszy schemat o znaczeniu: ÿÿle siê odnosiæ do czegoœ z³ego, s¹ wartoœciowane dodatnio. Analogiczna zasada obowi¹zuje w matematyce: iloczyn dwóch wyra eñ ze znakiem minus daje wynik ze znakiem plus 10. Znaczenie czasownika nienawidziæ w tego typu wyra eniach jest w sposób oczywisty ró ne od prototypowego (odmienne wartoœciowanie i nieosobowy, abstrakcyjny obiekt uczucia), ale nie jest identyczne z pobocznym nienawidziæ 2. Emfatycznie wyra ona niechêæ do szpinaku nie podlega kwalifikacji etycznej, podczas gdy rozpatrywane tu wyra enia wpisuj¹ siê w perspektywê aksjologiczn¹. Ponadto na znaczenie nienawidziæ 2 sk³ada siê cecha semantyczna ÿchêæ unikania przedmiotu uczucia. Nienawiœæ zaœ do k³amstwa, ob³udy itp. wi¹ e siê z negatywn¹, ale nierzadko aktywn¹ postaw¹ wobec tych zjawisk. 3. Aby ustaliæ, jak wartoœciowane s¹ wyra enia, w których jako obiekt uczucia NIENAWIŒCI wymienia siê osoby postêpuj¹ce nieetycznie, zbada³am dodatkowo teksty wywiadów prasowych i ksi¹ kowych oraz listów do redakcji, gdy materia³ jêzykowy zebrany dziêki ankiecie nie pozwala³ rozstrzygn¹æ tej kwestii. Z przeprowadzonej przeze mnie analizy kontekstów u ycia s³ów: nienawiœæ, nienawidziæ wynika, e negatywna kwalifikacja etyczna ludzi bêd¹cych przedmiotem NIENAWIŒCI os³abia ujemne wartoœciowanie, jakie prototypowo jest zwi¹zane z tymi wyrazami, chocia go nie niweluje ani tym bardziej nie zmienia znaku wartoœci na dodatni 11. Zgromadzone przyk³ady, pochodz¹ce z tekstów pry- 9 W pierwszym kontekœcie Nienawidzê tego kraju! [...] Nigdy tu wiêcej nie przyjadê czasownik nienawidziæ wystêpuje w znaczeniu pobocznym (z semem konstytutywnym ÿchêæ unikania przedmiotu uczucia ), w drugim zaœ w znaczeniu podstawowym (z semem konstytutywnym ÿchêæ powodowania z³a dla przedmiotu uczucia ). Zatem klasy semantyczne wyra eñ implikowanych prawostronnie przez nienawidziæ 1 i nienawidziæ 2 nie s¹ ca³kowicie roz³¹czne. 10 Dok³adniej zale noœci aksjologiczne w obrêbie wyra eñ jêzykowych opisa³ T.P. Krzeszowski (1997), ujmuj¹c je w postaci Podstawowej Macierzy Aksjologicznej. 11 Wyniki tej analizy s¹ interesuj¹ce równie w kontekœcie rozwijanej przez T.P. Krzeszowskiego (1997) teorii wartoœci wyra eñ jêzykowych. Trudno rozstrzygn¹æ, czy zdania typu: Ofiara nienawidzi swoich oprawców stanowi¹ przyk³ad VII czy VIII schematu Podstawowej Macierzy Aksjologicznej. Wahania te wynikaj¹ z w¹tpliwoœci, jakie wartoœciowanie przypisaæ figurze prymarnej tej relacji osobie, która nienawidzi.

6 140 AGNIESZKA LIBURA marnie mówionych (wywiady) lub zbli onych przez swoj¹ niestarannoœæ do mówionej odmiany jêzyka (niektóre listy czytelników), wskazuj¹ na to, e wyj¹wszy postawê ostentacyjnego ³amania zasad etycznych (reprezentowan¹ np. przez niektóre subkultury m³odzie owe) publiczne przyznanie siê do nienawiœci mo liwe jest tylko wówczas, gdy jest ono czêœciowo usprawiedliwione negatywn¹ ocen¹ moraln¹ przedmiotu uczucia. Jako ilustracjê podajê fragment anonimowego wyznania syna zbrodniarza stalinowskiego: (1) Strasznie trudno jest pogodziæ w sobie mi³oœæ i nienawiœæ do jednego i tego samego cz³owieka. Mi³oœæ do doktora Jeckylla po pracy, po po- ³udniu i wieczorem, w rodzinnym domu oraz nienawiœæ do mistera Hyde a w pracy, poza domem, rano i do po³udnia [...] Czasami wydaje mi siê, e chcia³bym wyrzygaæ z siebie tê nienawiœæ [...] Nie mia³em, nie starczy³o mi œmia³oœci, by go o to zapytaæ. I o to, w którym departamencie Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego on wczeœniej pracowa³? I czy katowa³ osobiœcie, czy raczej unika³ brudnej, krwawej roboty? I ilu pos³a³ do ziemi? (GabJac: s ) Podobnie usprawiedliwia siê swoich bliskich, podkreœlaj¹c, e wczeœniej doznali z³a od osób, które teraz darz¹ uczuciem nienawiœci. Oto fragment wywiadu z synem jednego z czo³owych opozycjonistów PRL-u: (2) Po drodze to by³ koszmar co kilkaset metrów zatrzymywa³y nas patrole policyjne i rewidowa³y samochód. A w drodze powrotnej, gdzieœ w okolicach odzi, zaproszono nas na posterunek milicji, gdzie zagro ono rewizj¹ osobist¹ [...] To doœwiadczenie jeszcze bardziej pog³êbi³o niechêæ, ba, chyba nienawiœæ mamy do panów z SB. (GabJac: s ) Jednak e wiele innych przyk³adów œwiadczy o tym, e nawet niska ocena moralna przedmiotu uczucia nie przekreœla negatywnego wartoœciowania, zwi¹zanego z wyrazami nienawiœæ, nienawidziæ. (3) Ja nawet dzisiaj nie odczuwam do X osobistej niechêci czy nienawiœci, choæ próbuje mnie wykoñczyæ w sposób zupe³nie bezczelny, z u yciem najgorszych metod. (KurSem: s. 53) (4) Ojciec zawsze powtarza³ mi, bym nigdy nie okazywa³ nienawiœci ani nawet lekcewa enia milicjantom i pracownikom s³u b specjalnych, choæby mi przysz³o spotkaæ siê z nimi w najbardziej nieprzyjemnych i upokarzaj¹cych okolicznoœciach. [...] nigdy, nawet w szczytowym okresie represji wobec ojca, nie zni y³em siê do nienawiœci. Nigdy nie sta³a siê ona si³¹ napêdow¹ mojego dzia³ania. Przed upadkiem w nienawiœæ chroni³a mnie œwiadomoœæ g³êbokiej przepaœci miêdzy sztucznym œwiatem zak³amanej propagandy i dzia³añ policyjnych a tym, co naprawdê czuj¹ i myœl¹ Polacy. (GabJac: s. 32)

7 Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ 141 Ostatni przyk³ad zawiera wyra enia: zni yæ siê do nienawiœci, upadek w nienawiœæ, które s¹ realizacj¹ metafory konceptualnej Z O TO W DÓ. Miêdzy innymi dziêki tej przenoœni do wypowiedzi zostaje wprowadzona bezwarunkowa negatywna ocena moralna NIENAWIŒCI. Cz³owiek sam w sobie jest tak wielk¹ wartoœci¹, e nawet pope³niane przez niego z³e czyny nie potrafi¹ zmieniæ znaku semantycznego iloczynu nienawidziæ z³ego cz³owieka na dodatni, a co najwy- ej mog¹ os³abiæ pejoratywnoœæ tego typu struktur znaczeniowych. Analiza kontekstów u ycia s³ów: nienawiœæ, nienawidziæ wykazuje, e uczucie NIENAWIŒCI, którego negatywna ocena aksjologiczna nie zosta³a os³abiona przez kontekst, jest postrzegane przez nadawcê komunikatu jako zewnêtrzne wobec niego i przypisywane niemal wy³¹cznie osobom trzecim (przyk³ady 5 i 6). Czasownik nienawidziæ w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej wystêpuje prawie bezwyj¹tkowo w znaczeniu pobocznym (przyk³ad 7). (5) Bez tej ksi¹ ki nigdy nie wiedzia³bym o szaleñstwie polityki i straszliwych emocjach i nienawiœciach, jakie wyzwala. (SamWal: s. 97) (6) Niemcy i teraz nas nienawidz¹ i jakby mogli, wiêcej by nam do³o- yli. (GabJac: s. 96) (7) Ja nienawidzê zakupów, nie mam na to czasu i nie lubiê niczego przymierzaæ. (Cogito 1994, 20) Poboczne znaczenie czasownika nienawidziæ pojawia siê najczêœciej w jêzyku ludzi m³odych i w wypowiedziach o charakterze swobodniejszym. 4. Najczêœciej wymieniany w pierwszej czêœci ankiety ci¹g skojarzeñ zwi¹zanych ze s³owem nienawiœæ sk³ada³ siê z wyrazów: gniew, zemsta, niechêæ, z³oœæ, krzywda. Spoœród nich wyodrêbniæ mo na jednorodn¹ grupê powi¹zanych ze sob¹ emocji: NIENAWIŒÆ, NIECHÊÆ, GNIEW i Z OŒÆ. Celem drugiej czêœci badañ ankietowych 12 by³o ustalenie, w jakim stopniu na znaczenie tych czterech wyrazistych uczuæ negatywnych sk³ada siê piêæ cech semantycznych, które wyodrêbni³am na podstawie analizy odpowiedzi zamieszczonych w pierwszej czêœci ankiety, a przez to równie okreœlenie relacji miêdzy tymi uczuciami. Uzyskane wyniki porówna³am z charakterystyk¹ NIENAWIŒCI, NIECHÊCI, GNIEWU i Z OŒCI, jaka wy³ania siê z prawid³owoœci zawartych w jêzyku. Analiza materia³u uzyskanego w drugiej czêœci ankiety prowadzi do wniosku, e w obrêbie badanego zespo³u uczuæ istniej¹ wyraÿne kontrasty i podobieñstwa (por. tab. 1). Bardzo zdecydowanie zarysowa³ siê podzia³ na emocje d³ugo- 12 W drugiej czêœci badañ ankietowych wziê³o udzia³ tych samych 200 respondentów studentów i uczniów szkó³ pomaturalnych. Badanym polecono zaznaczyæ na skali dziesiêciostopniowej takie w³aœciwoœci uczuæ, jak si³ê, d³ugoœæ, prawdopodobieñstwo ukrycia uczucia, szkodliwoœæ dla obiektu uczucia, prawdopodobieñstwo skierowania na obiekt zastêpczy. Wyniki badañ przedstawia tab. 1.

8 142 AGNIESZKA LIBURA Tabela 1. Œrednie natê enie wybranych cech semantycznych, sk³adaj¹cych siê na znaczenie wyrazów: gniew, niechêæ, nienawiœæ, z³oœæ D³ugoœæ Si³a Prawdopodobieñstwo ukrycia uczucia Szkodliwoœæ dla obiektu uczucia Prawdopodobieñstwo skierowania na obiekt zastêpczy gniew 2,79 5,26 3,21 4,78 4,95 niechêæ 5,63 3,26 5,26 3,49 2,35 nienawiœæ 5,79 6,58 4,21 6,10 1,81 z³oœæ 2,4 5,19 3,98 4,82 5,74 ród³o: badania w³asne i krótkotrwa³e: z jednej strony znalaz³y siê uczucia, takie jak NIENAWIŒÆ i NIE- CHÊÆ, z drugiej GNIEW i Z OŒÆ 13. Tylko nieliczne kolokacje wyrazów nienawiœæ, gniew, niechêæ, z³oœæ wskazywa³yby bezpoœrednio na to, e wiedza o d³ugoœci trwania nazywanych przez nie uczuæ zosta³a utrwalona w jêzyku 14. Ujawnia siê ona wyraÿnie dopiero na poziomie tekstu (tak e w tekstach minimalnych, jakimi s¹ przys³owia). Ustabilizowane w jêzyku po³¹czenia wyrazowe 15 (por. tab. 2) pozwalaj¹ jednak poœrednio wnioskowaæ, jaki typowy czas trwania przypisywany jest poszczególnym uczuciom. Z ³¹czliwoœci wyrazów nazywaj¹cych uczucia mo na odczytaæ jêzykowe sposoby konceptualizacji tych uczuæ 16. Regularne po³¹czenia wyrazowe i metafory potoczne odzwierciedlaj¹ sposób pojmowania przez cz³owieka rzeczy i zjawisk 17, który mimo przeciwstawnych niekiedy konceptualizacji, za- 13 W¹tpiæ nale y, czy mo liwy jest roz³¹czny i wyczerpuj¹cy podzia³ wszystkich uczuæ na dwa zbiory ze wzglêdu na kryterium czasu trwania. Próba takiej klasyfikacji przedstawiona przez I. Nowakowsk¹-Kempn¹ (1995: 120 i n.) nie jest wolna od rozstrzygniêæ arbitralnych, np. zaliczenia OBOJÊTNOŒCI i APATII do postaw emocjonalnych, a ZGORZKNIENIA i BEZWOLI do afektów. Byæ mo e, na skali czasu uczucia tworz¹ pewne continuum, choæ jednoczeœnie znaczna czêœæ uczuæ wydaje siê ci¹ yæ do jednego z dwu biegunów: chwilowego afektu lub trwalszej postawy emocjonalnej. 14 Por. np. wyra enie zanotowane przez S³ownik frazeologiczny S. Skorupki dozgonna nienawiœæ. Dziœ ma ono charakter wy³¹cznie literacki. Nie jest obecne ani w ywej mowie, ani w innych, nowszych s³ownikach (np. w wydanym w 1995 roku S³owniku jêzyka polskiego PWN). 15 Za ustabilizowane w jêzyku uzna³am po³¹czenia wyrazowe zanotowane przez S³ownik jêzyka polskiego PWN oraz takie, które siê tam nie znalaz³y, a mimo to s¹ poprawne, doœæ czêsto u ywane w jêzyku pisanym, a przez testowanych kompetentnych nosicieli jêzyka zosta³y uznane za sformu³owania stylistycznie trafne. 16 O metaforycznych sposobach konceptualizacji GNIEWU w jêzyku angielskim mo na siê dowiedzieæ z pracy George a Lakoffa (1987). Podobn¹ analizê polskich wyra eñ metaforycznych zwi¹zanych z tym pojêciem przeprowadza Agnieszka Miko³ajczuk (1994). Sposoby konceptualizacji NIENAWIŒCI wylicza w swojej pracy I. Nowakowska-Kempna (1995). 17 Wielu psychologów i jêzykoznawców kognitywnych przyjmuje nie tylko, e jêzyk odbija sposób pojmowania œwiata przez cz³owieka, lecz równie, e ów sposób rozumienia rzeczywistoœci odzwierciedla strukturê samej rzeczywistoœci, takiej, jaka siê jawi cz³owiekowi w jego doœwiadczeniu.

9 Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ 143 Tabela 2. Wybrane przyk³ady ³¹czliwoœci wyrazów: gniew, niechêæ, nienawiœæ, z³oœæ. nienawiœæ gniew z³oœæ niechêæ bezsilny (-a) + + * + gwa³towny (-a) * œmiertelny (-a) + za arty (-a) + namiêtny (-a) + ywio³owy (-a) + g³êboki (-a) + + * skryty (-a) + + * nieprzezwyciê ony (-a) + + jad + atak + wpaœæ w ogarnia kogoœ + * * opanowuje kogoœ + * * porywa kogoœ + + ponosi kogoœ + + kipi w kimœ + + gotuje siê w kimœ + wrze w kimœ pa³aæ + + p³on¹æ + + wy³adowaæ na kimœ + + wywrzeæ na kimœ ywiæ + + * siaæ + podsycaæ + hamowaæ w sobie + + dusiæ w sobie + ród³o: S³ownik jêzyka polskiego PWN, pod red. Szymczaka i badania w³asne (zaznaczone *) chowuje spójnoœæ. GNIEW i Z OŒÆ konceptualizowane s¹ na przyk³ad jako ciecz, która wrze i kipi (kipieæ ze z³oœci, gniew w kimœ zawrza³, z³oœæ gotuje siê w kimœ), co implikuje gwa³town¹, ale nie trwaj¹c¹ d³ugo reakcjê: mleko kipi b³yskawicznie, woda im mocniej siê gotuje, tym szybciej wyparowuje itp. Inne spo- Relacjonuj¹c badania Eleonory Rosch, Bogdan Wojciszke stwierdza: Uderzaj¹c¹ w³aœciwoœci¹ œwiata rzeczywistego jest jego obiektywna, niezale na od obserwatora organizacja, przejawiaj¹ca siê m.in. w wysoce korelacyjnej budowie w tym sensie, e pewne cechy obiektów lub zdarzeñ maj¹ tendencjê do czêstszego wspó³wystêpowania ze sob¹ ni inne ich cechy [...] Wykszta³cone przez podmiot schematy czy pojêcia, takie jak»ptak«czy»ekstrawertyk«, nie maj¹ zatem treœci i organizacji ca³kowicie dowolnej, uzale nionej jedynie od niego. Przeciwnie, jest ona w du ym stopniu podyktowana treœci¹ i struktur¹ rzeczywistego œwiata, jaki cz³owiek spostrzega i w jakim dzia³a (1986: 39).

10 144 AGNIESZKA LIBURA soby konceptualizacji uwypuklaj¹ nag³y pocz¹tek i koniec uczucia: wpaœæ w z³oœæ / gniew, wy³adowaæ na kimœ z³oœæ / gniew itp. Inaczej natomiast konceptualizowana jest NIENAWIŒÆ; uczucie to mimo du ej niekiedy dynamiki (np. mówimy o wybuchu nienawiœci podobnie jak o wybuchu gniewu) musi byæ trwalsze, skoro mo na je ywiæ, siaæ i podsycaæ. Podobnie mo na ywiæ niechêæ. Ten typ metaforyzacji wprowadza znacznie dalsz¹ perspektywê czasow¹ ni przenoœnie przywo- ³uj¹ce obraz kipi¹cego wrz¹tku. Inne metaforyczne konceptualizacje, które realizuj¹ siê jêzykowo w postaci wyra eñ: g³êboka niechêæ / nienawiœæ, równie uwypuklaj¹ cechê trwa³oœci tych uczuæ trudno jest: wyczerpaæ g³êbok¹ wodê (np. w studni), dotrzeæ do przedmiotu po³o onego g³êboko (odleg³ego od powierzchni, na dnie rzeki, w¹wozu itp.), wyrwaæ korzenie wroœniête g³êboko w ziemiê. Ilustrowane przez te konceptualizacje znaczenie s³owa g³êboki wydaje siê szczególnie wyraziste w antonimicznym zestawieniu: g³êboki ÿsilny, mocno zakorzeniony, niedostêpny p³ytki ÿs³aby, powierzchowny, ³atwo dostêpny. NIENAWIŒÆ przez respondentów ankiety oceniana jest jako uczucie najsilniejsze, w przeciwieñstwie do NIECHÊCI uznanej za uczucie s³abe. GNIEWO- WI i Z OŒCI przypisano równie znaczn¹ si³ê. Zarysowany podzia³ na uczucia s³abe (NIECHÊÆ) i silne (NIENAWIŒÆ, GNIEW i Z OŒÆ) znajduje potwierdzenie w materiale s³ownikowym. NIENA- WIŒÆ jest konwencjonalnie opisywana epitetami: œmiertelna, za arta (jak walka albo bitwa), namiêtna, ywio³owa. GNIEW i Z OŒÆ mog¹ kipieæ, wrzeæ, porywaæ, ponosiæ. Wszystkie trzy uczucia s¹ okreœlane jako gwa³towne. NIENA- WIŒÆ i GNIEW konceptualizowane s¹ jako ywio³ ognia 18, a NIENAWIŒÆ równie jako si³a i dzikoœæ. Wed³ug oceny respondentów ankiety naj³atwiej jest ukryæ NIECHÊÆ, a najtrudniej nie okazaæ GNIEWU. Natomiast prawdopodobieñstwo ukrycia Z OŒCI i NIENAWIŒCI uznano za niemal identyczne. Trochê inny obraz tych uczuæ wy³ania siê z analizy ³¹czliwoœci wyrazów w kolokacjach: skryta nienawiœæ, (g³êboko) skrywana niechêæ zosta³o utrwalone potoczne przekonanie, e mo na ukryæ uczucia NIECHÊCI i NIENAWIŒCI. Natomiast wyra enia: skryty gniew, skryta z³oœæ s¹ rzadziej spotykane i wypada przyj¹æ, e pojawiaj¹ siê raczej na zasadzie wyj¹tku. (Opozycja miêdzy nimi a poprzednimi wyra eniami nie sprowadza siê do przeciwstawienia: b³êdne poprawne, lecz polega na rozró nieniu tego, co regularne w jêzyku, i tego, co nietypowe.) Z metaforycznych konceptualizacji Z OŒCI i GNIEWU wy³ania siê obraz uczuæ krótkotrwa³ych i gwa³townych, zazwyczaj natychmiast znajduj¹cych ujœcie w dzia³aniu i trudnych do ukrycia. Ostatni¹ w³aœciwoœæ tych uczuæ uwydatniaj¹ przywo³uj¹ce odmienne (ale niesprzeczne z sob¹) konceptualizacje wyra enia: z trudem hamowaæ z³oœæ / gniew, dusiæ w sobie z³oœæ. Obie konwencjonalne prze- 18 Ten typ metafor motywowany jest fizjologicznymi objawami, które towarzysz¹ gwa³townym uczuciom. W polszczyÿnie mo emy znaleÿæ wiele frazeologizmów, które odwo³uj¹ siê do potocznego przekonania o tym, e cz³owiek opanowany uczuciem gniewu ma podwy szon¹ temperaturê cia³a, objawiaj¹c¹ siê ogólnym odczuciem gor¹ca (Miko³ajczuk 1994).

11 Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ 145 noœnie dobrze oddaj¹ dynamikê Z OŒCI i GNIEWU, uwypuklaj¹c trudnoœci, jakie musi pokonaæ ktoœ, kto próbuje ukryæ lub st³umiæ te uczucia. Pierwsza ujmuje uczucia jako rozpêdzony pojazd, trudny do zatrzymania, druga jako przeciwnika, którego trzeba pokonaæ i zabiæ (pozbawiaj¹c oddechu). Przez respondentów ankiety NIENAWIŒÆ postrzegana jest jako uczucie, z którego wyp³ywaj¹ najbardziej szkodliwe dla drugiego cz³owieka dzia³ania, w przeciwieñstwie do dzia³añ wynikaj¹cych z NIECHÊCI uznano je za najmniej mog¹ce wyrz¹dziæ szkody. Przeprowadzona wczeœniej analiza semantyczna wykaza³a, e konstytutywna dla znaczenia wyrazów nienawiœæ, nienawidziæ jest cecha semantyczna ÿchêæ powodowania z³a dla przedmiotu uczucia. Potwierdzaj¹ to ustabilizowane po³¹czenia wyrazowe: œmiertelna nienawiœæ, jad nienawiœci. Natomiast wyra enie: nienawiœæ kogoœ z era przywo³uje konceptualizacjê nienawiœci jako istoty po eraj¹cej tego, kto nienawidzi, lub co mniej prawdopodobne substancji r¹cej. Istnienie kolokacji: bezsilna nienawiœæ/z³oœæ, bezsilny gniew i brak podobnej konstrukcji z wyrazem niechêæ dowodzi utrwalonego w jêzyku przekonania, e trzem pierwszym uczuciom towarzyszy silna chêæ dzia³ania, a w przypadku niemo noœci podjêcia takiego dzia³ania frustracja. Tym samym jêzyk polski przechowuje potoczn¹ wiedzê o tym, e typowe uczucia NIENAWIŒCI, GNIEWU i Z OŒCI znajduj¹ ujœcie w dzia³aniach wobec obiektu tych uczuæ. Analiza innych konstrukcji sk³adniowych prowadzi do wniosku, e efektem tych dzia³añ jest najczêœciej wyrz¹dzenie szkody (por. wyra enia: jad nienawiœci, wybuchn¹æ gniewem). Nie ma natomiast w jêzyku polskim utrwalonego przekonania, e uczucie NIECHÊCI pobudza do dzia³añ szkodliwych dla obiektu uczucia. Ostatnim badanym przeze mnie sk³adnikiem znaczenia wyrazów nazywaj¹cych uczucia by³o prawdopodobieñstwo przeniesienia uczucia na obiekt zastêpczy. Jest to rzadko analizowany przez lingwistów, ale jak postaram siê dalej wykazaæ istotny komponent semantyczny nazw uczuæ. 5. Gdyby wiedzê o tym, w jakich okolicznoœciach i w jaki sposób ludzie gniewaj¹ siê, z³oszcz¹, nienawidz¹, uj¹æ w postaci schematów lub scenariuszy 19, to ich niezbêdnym elementem oka e siê informacja o obiekcie uczucia. Wiedza ta jest wyra ana jêzykowo, np. konstrukcje sk³adniowe: gniewaæ siê na kogoœ; wy³adowaæ z³oœæ na kimœ; nienawidziæ kogoœ i in. wyraÿnie wskazuj¹ na obiekt uczucia gniewu, z³oœci itd. Przez obiekt uczucia rozumiem tu jeden z elementów schematu poznawczego 20, dotycz¹cego danego uczucia (daj¹cy siê równie 19 Wed³ug szeroko rozpowszechnionej w badaniach nad sztuczn¹ inteligencj¹, w psychologii i psycholingwistyce koncepcji schematów wiedza ludzka zorganizowana jest w³aœnie w postaci schematów, które pe³ni¹ równie rolê procedury orientacyjnej i procedury postêpowania. Szczególnym rodzajem schematów s¹ scenariusze (skrypty). 20 Za B. Wojciszke przyjmujê, e schemat jest posiadan¹ przez podmiot wiedz¹ na temat okreœlonego wycinka rzeczywistoœci, jest semantyczn¹ reprezentacj¹ okreœlonego rodzaju treœci. Poniewa jest to reprezentacja semantyczna, zawiera ona nie wszystkie wiadomoœci podmiotu do-

12 146 AGNIESZKA LIBURA wyraziæ jêzykowo). Inne rozumienie tego terminu (jako jednego z argumentów struktury predykatowo-argumentowej) przyjmuje I. Nowakowska-Kempna (1987), zak³adaj¹c równie, e w przypadku uczuæ-afektów nie mo na mówiæ o obiekcie, ale o przyczynie i sprawcy uczucia. Zgodnie z propozycj¹ I. Nowakowskiej-Kempnej, nawi¹zuj¹c¹ do wprowadzonego przez Annê Wierzbick¹ (1971) sposobu definiowania predykatów okreœlaj¹cych uczucia oraz do teorii sk³adni wyra eñ predykatywnych Stanis³awa Karolaka (1984), nazwê uczucia mo na rozpatrywaæ jako predykat otwieraj¹cy pozycje dla argumentów. I. Nowakowska-Kempna czyni rozró nienie miêdzy struktur¹ predykatowo-argumentow¹ uczuæ-afektów i uczuæ-postaw. Przyjmuje, e pierwsze otwieraj¹ obligatoryjnie dwie pozycje argumentowe: dla doznaj¹cego uczucia i zdarzenia wywo³uj¹cego afekt i fakultatywnie pozycjê argumentow¹ dla sprawcy zdarzenia wywo³uj¹cego afekt 21. Struktura predykatowo-argumentowa uczuæ-postaw sk³ada³aby siê z trzech argumentów: doznaj¹cy uczucia, obiekt uczucia i zdarzenia o roli i charakterystyce przyczyny (por. Nowakowska- Kempna 1987: ). Istniej¹ wprawdzie uczucia krótkotrwa³e, daj¹ce siê zaliczyæ do afektów, które doskonale pasuj¹ do przedstawionego tu schematu predykatowo-argumentowego (np. WZRUSZENIE, OBAWA, OBURZENIE, ZDUMIENIE), to jednak wiele z nich, a w tym tak e analizowane przeze mnie Z OŒÆ i GNIEW, mo na lepiej scharakteryzowaæ za pomoc¹ schematu zaproponowanego dla uczuæ-postaw. Na przyk³ad w zdaniu: Ania gniewa siê na mamê za to, e nie pozwoli³a jej pójœæ na dyskotekê, wystêpuj¹, moim zdaniem, trzy argumenty: doznaj¹cy uczucia, obiekt uczucia 22 i zdarzenie o roli przyczyny. Istotniejsza jest nawet informacja o obiekcie uczucia ni o przyczynie, skoro z dwóch zdañ: Ania gniewa siê na mamê i Ania gniewa siê za to, e mama nie pozwoli³a jej pójœæ na dyskotekê pierwsze wydaje siê komunikatem pe³nym i samowystarczalnym (zdaniem minimalnym), a drugie mog³oby stanowiæ odpowiedÿ na pytanie: Dlaczego Ania gniewa siê na mamê? Równie w Z OŒCI obiekt uczucia jest argumentem równie wa nym jeœli nie wa niejszym jak zdarzenie afekt wywo³uj¹ce. S³ownik jêzyka polskiego PWN notuje nastêpuj¹ce wyra enia, w których nazwa uczucia z³o- tycz¹ce danego fragmentu rzeczywistoœci, lecz jedynie wiedzê uogólnion¹, wyabstrahowan¹ z konkretnych doœwiadczeñ (1986: 39). 21 Pierwsz¹ pozycjê argumentow¹ zajmuje tutaj ten, kto doznaje uczucia (subiekt), tzn. podmiot doznaj¹cy, zwany eksperiencerem (argument przedmiotowy), drug¹ zaœ zdarzenie wywo³uj¹ce afekt (argument zdarzeniowy), opatrzone w zwi¹zku z tym rol¹ i charakterystyk¹ semantyczn¹ przyczyny. Trzeci¹ pozycjê mo e zaj¹æ sprawca (agens) zdarzenia powoduj¹cego uczucie (Nowakowska-Kempna 1987: 116). 22 Inaczej ni I. Nowakowska-Kempna przyjmujê, e w zdaniu o strukturze: X gniewa siê na Y-a za Z, Y jest obiektem, a nie sprawc¹ uczucia. Wynika to z uznania Z za trzeci argument, a wiêc za niepodzielny element struktury predykatowo-argumentowej. Dopiero z analizy znaczenia Z wynika zazwyczaj, e Y jest nie tylko obiektem, ale i sprawc¹ uczucia. Nie zawsze tak byæ musi por. zdanie: Ania gniewa siê na rodziców za to, e mama nie pozwoli³a jej pójœæ na dyskotekê.

13 Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ 147 œci jest predykatem otwieraj¹cym miejsce dla argumentu przedmiotowego obiektu uczucia 23 : z³oœciæ siê na wszystkich; mieæ z³oœæ do kogoœ, odczuwaæ z³oœæ do kogoœ; a z argumentem zdarzeniowym o charakterze przyczyny podaje nastêpuj¹ce wyra enia: z³oœciæ siê bez powodu, z³oœciæ siê o byle co. Z tych powodów nale a³oby przyj¹æ, e cztery uczucia negatywne: NIECHÊÆ, NIENAWIŒÆ, GNIEW i Z OŒÆ maj¹ podobn¹ strukturê predykatowo-argumentow¹: nazwa uczucia jako predykat otwiera trzy pozycje argumentowe: dla doznaj¹cego uczucia, obiektu uczucia i przyczyny. Ró nica miêdzy GNIEWEM i Z OŒCI z jednej strony a NIENAWIŒCI i NIECHÊCI z drugiej, nie polega wiêc na tym, e w przypadku pierwszych nie mo na mówiæ o obiekcie uczucia. (Nawet rozpatruj¹c ten problem ze stanowiska sk³adni semantycznej, jak stara³am siê to przedstawiæ, bez odwo³ywania siê do struktur poznawczych ludzkiego umys³u, zasadne bêdzie przyj¹æ, e nazwy uczuæ GNIEWU i Z OŒCI jako predykaty otwieraj¹ pozycje argumentowe dla obiektu uczuæ). Natomiast tym, co ró ni te afekty i postawy, jest prawdopodobieñstwo przeniesienia uczucia na osobê lub przedmiot inny od tego, który by³ obiektem uczucia pierwotnie. Wed³ug oceny respondentów ankiety NIENAWIŒÆ jest uczuciem, które najtrudniej skierowaæ na obiekt zastêpczy. Przeniesienie NIECHÊCI na inn¹ osobê lub przedmiot uznano równie za ma³o prawdopodobne. Naj³atwiej natomiast, w œwietle wyników ankiety, przenieœæ na obiekt zastêpczy uczucie Z OŒCI i kolejno GNIEWU 24. Prawdopodobieñstwo przeniesienia uczucia na obiekt zastêpczy stanowi istotny komponent semantyczny, który musi tkwiæ w znaczeniu wyrazów oznaczaj¹cych pojêcia NIENAWIŒCI, GNIEWU czy Z OŒCI, skoro z ³atwoœci¹ rozumiemy zdania typu: Wy³adowa³ swój gniew na pierwszym napotkanym przechodniu; Gdy tylko dozorca nawin¹³ mu siê pod rêkê, wywar³ swoj¹ z³oœæ na Bogu ducha winnym Antonim; Czy w pracy ktoœ ciê zez³oœci³, e tak krzyczysz na dzieci? Podobne konstrukcje zaœ ze s³owem nienawiœæ:?? Wy³adowa³ swoj¹ nienawiœæ na pierwszym napotkanym przechodniu;?? Gdy tylko dozorca nawin¹³ mu siê pod rêkê, wywar³ swoj¹ nienawiœæ na Bogu ducha winnym Antonim;?? Czy w pracy ktoœ wzbudzi³ twoj¹ nienawiœæ, e tak krzyczysz na dzieci? brzmi¹ dosyæ osobliwie. Byæ mo e, sta³yby siê zrozumia³e 23 Wyra enia: wy³adowaæ, wywrzeæ na kimœ z³oœæ s¹ strukturami utworzonymi w oparciu o inny predykat, mog¹ jednak s³u yæ za przyk³ad jêzykowego utrwalenia wiedzy, e uczucie z³oœci ma swój obiekt. 24 Naturê samego fenomenu przeniesienia uczucia na obiekt zastêpczy mo na wyjaœniaæ jedynie na gruncie psychologii. Uczuciom okreœlanym potocznie jako Z OŒÆ i GNIEW towarzyszy, jak wynika z badañ psychologicznych, wiele zmian organicznych: wzrost ciœnienia krwi oraz szybkoœci i si³y uderzeñ serca, wydzielanie adrenaliny itp. W stanie wzburzenia emocjonalnego nastêpuj¹ zaburzenia procesów myœlenia, a podejmowane dzia³ania, s³u ¹ce obni eniu napiêcia miêœniowego, zazwyczaj s¹ gwa³towne i chaotyczne. Por. np. A.P. Sperling (1995).

14 148 AGNIESZKA LIBURA w jakimœ specyficznym kontekœcie, w przeciwnym razie nale y je uznaæ za sformu³owania niefortunne. Mo liwoœæ seryjnego tworzenia z nazwami uczuæ Z OŒCI i GNIEWU zdañ tego typu, jak tu przytoczone, wskazywa³aby na to, e sk³adnikiem znaczenia wyrazów nazywaj¹cych te uczucia jest du e prawdopodobieñstwo przeniesienia Z OŒCI i GNIEWU na obiekt zastêpczy, i to, jak wynika z analizy treœci podanych zdañ, czêsto przypadkowy, nie zwi¹zany wcale z pierwotnym obiektem uczuæ. Przedmiotu NIECHÊCI i NIENAWIŒCI nie mo na zast¹piæ innym, a co najwy ej emocje te mog¹ siê rozszerzyæ na osoby i rzeczy zwi¹zane z pierwotnym obiektem uczuæ. Potoczn¹ wiedzê o tym odzwierciedlaj¹ zbudowane poprawnie pod wzglêdem gramatycznym i stylistycznym oraz zrozumia³e bez wiêkszego wysi³ku zdania typu: Czu³ nieprzepart¹ niechêæ/ogromn¹ nienawiœæ do sklepikarza i wszystkiego, co mia³o z nim jakiœ zwi¹zek; Poniewa wrêcz nienawidzi³ wojskowych, od razu poczu³ niechêæ do tego mê czyzny o g³osie jakby przywyk³ym do wydawania rozkazów, który z takim zapa³em opowiada³ o tym, jak kupowa³ sobie broñ gazow¹. Ostatnie zdanie mo e te s³u yæ jako ilustracja bliskiego powi¹zania znaczeñ wyrazów niechêæ i nienawiœæ 25, które dok³adnie wyraziæ mo na zale noœci¹: niechêæ to nienawiœæ o s³abym natê eniu. Ta sama co do treœci, ale odwrotna co do kierunku zale noœæ zosta³a wykorzystana w S³owniku jêzyka polskiego PWN do zdefiniowania NIENAWIŒCI: uczucie silnej niechêci, wrogoœci do kogoœ lub czegoœ. Mo na przytoczyæ wiele przyk³adów u ycia s³ów niechêæ, nienawiœæ w kontekœcie sugeruj¹cym, e znaczenie drugiego wyrazu jest intensyfikacj¹ znaczenia pierwszego (por. przyk³ad 2). Wyniki ankiety pokazuj¹ wyraÿnie, e na treœæ wyrazów: niechêæ, nienawiœæ sk³ada siê podobne natê enie trzech spoœród rozpatrywanych piêciu cech semantycznych. Znaczenie tych leksemów ró ni natomiast minimalny (dla niechêci) lub maksymalny (dla nienawiœci) udzia³ semów ÿsi³y i ÿszkodliwoœci dla obiektu uczucia. Bliski zwi¹zek znaczeñ wyrazów z³oœæ i gniew potwierdza zarówno podobna ³¹czliwoœæ, jak i zbli one natê enie piêciu badanych cech semantycznych. Przeprowadzone badania dowiod³y istnienia niewielkich ró nic znaczeniowych miêdzy nimi: natê enie trzech semów: ÿd³ugoœci trwania, ÿprawdopodobieñstwa ukrycia uczucia i ÿprawdopodobieñstwa skierowania uczucia na obiekt zastêpczy jest dla leksemu gniew nieco wiêksze ni dla leksemu z³oœæ. Byæ mo e, ró nice znaczeñ tych dwóch wyrazów zarysowa³yby siê wyraÿniej, gdyby dok³adnej analizie poddaæ konteksty ich u ycia, odkrywaj¹c ró ne konotacje z nimi zwi¹zane. Wymaga to dalszych badañ, wykraczaj¹cych poza ramy niniejszej pracy. 25 Z etymologicznego punktu widzenia zwi¹zek wyrazów niechêæ i nienawiœæ, nienawidziæ jest jeszcze bli szy; etymologiczne znaczenie czasownika nienawidziæ to: niechêtnie kogoœ widzieæ (Brückner 1974).

15 Wykaz Ÿróde³ Cogito Cogito 1994, nr 20. GabJac Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ 149 P. Gabryjel, K. Jackowski, Jab³oñ i jab³ko. Mówi¹ dzieci prominentów i opozycjonistów, Warszawa KurSem J. Kurski, P. Semka, Lewy czerwcowy, Warszawa SamWal R. Samsel, M. Waloch, Wszystko o Stanie Tymiñskim, Toruñ Bibliografia Brückner A. (1974), S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Warszawa. Encyklopedia (1993), Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polañskiego, Wroc³aw. Karolak S. (1984), Sk³adnia wyra eñ predykatywnych, [w:] Gramatyka wspó³czesnego jêzyka polskiego. Sk³adnia, pod red. Z. Topoliñskiej, Warszawa. Krzeszowski T. P. (1997), Angels and Devils in Hell. Elements of Axiology in Semantics, Warszawa. Lakoff G. (1987), Women, Fire, and Dangerous Things, Chicago. Miko³ajczuk A. (1994), Objawy emocji gniewu utrwalone w polskich metaforach potocznych, Poradnik Jêzykowy, nr 7, s Nowakowska-Kempna I. (1987), O uczuciach-stanach emocjonalnych. Propozycja analizy semantycznej, Przegl¹d Humanistyczny, nr 3, s (1995), Konceptualizacja uczuæ w jêzyku polskim, Warszawa. Sperling A. P. (1995), Psychologia, prze³. M. Bardziejewska, M. Czub, B. Moderska i in., Poznañ. Wierzbicka A. (1971), Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa. Wojciszke B. (1986), Teoria schematów spo³ecznych, Wroc³aw. Zaron Z. (1985), Wybrane pojêcia etyczne w analizie semantycznej (Kochaj bliÿniego swego), Wroc³aw. Zwierzyñska A., (1992), Wyidealizowane modele kognitywne pojêcia mi³oœæ i love przedstawionego w przys³owiach polskich i angielskich porównanie, [w:] Jêzyk a Kultura, t. 8: Podstawy metodologiczne semantyki wspó³czesnej, pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, Wroc³aw. Semantic Analysis of the Words Referring to Hate and Other Negative Emotions Summary The purpose of the paper is to present an analysis of linguistic expressions referring to negative emotions, especially hate. The study is based on theories and methods elaborated within two frameworks: cognitive semantics and semantically based syntax. In the first part different ways of linguistic categorization of hate are briefly discussed. In the second part, after analyzing the results of a questionnaire, the author differentiates between two meanings of the Polish verb [hate]: basic, immensely negative nienawidziæ, and secondary, expressive, axiologically neutral nienawidziæ 1. The constitutive sem for formers is the wish to cause evil for the object of emotion and for the latter ÿthe wish to the object emotion.

16 150 AGNIESZKA LIBURA It is axiological charge that forms the very core of the meaning of the words nienawiœæ [hatred] and nienawidziæ 1. Moreover, how it is shown in the third part, their absolutely negative value can only be partly weakened in certain contexts. The fourth and fifth parts, the meanings of four Polish words referring to negative emotions (nienawiœæ [hate], niechêæ [disapproval], gniew [anger], z³oœæ [irritation]) are discussed. The author, relying on the results of the questionnaire, establishes to what extent five sens: ÿstrength, ÿlength,ÿprobability of hidden emotion, ÿharmfulness to the object, ÿprobability of directing emotion to a substitute object form the meaning of the lexical items in question. The research shows that there are clear contrasts and similarities in the investigated group of linguistic expressions and relevant notions. The divisions between short- (gniew, z³oœæ) and long-lasting emotions (nienawiœæ, niechêæ), weak (niechêæ) and strong ones (nienawiœæ, gniew, z³oœæ) as well as between those that are easy to direct to a substitute object (z³oœæ, gniew) and those that are not (nienawiœæ, niechêæ) appear to be particularly clear. The images of the four negative emotions that emerge from their conceptualizations (attested by dictionaries) are essentially in accordance with the results of the survey. Both the reflected in linguistic use metaphorical conceptualizations of the emotions and the results of the questionnaire indicate the semantic closeness of z³oœæ and gniew on the one hand and niechêæ and nienawiœæ on the other hand. Analyse sémantique d expressions de la haine et d autres sentiments négatifs Résumé Cet article a pour but de présenter une analyse de la signification des lexèmes polonais exprimant des sentiments négatifs, en particulier les expressions haine (nienawiœæ) et haïr (nienawidziæ). Nous utilisons pour ce faire des méthodes et des outils d analyse relevant de deux disciplines: la sémantique cognitive et la syntaxe sémantique. La première partie présente brièvement les divers moyens linguistiques permettant de catégoriser la haine. La deuxième partie, qui s appuie sur les résultats d une enquãte, présente les distinctions existant entre les deux significations du prédicat haïr (nienawidziæ): la signification de base, qui est très négative, de haïr 1 (nienawidziæ 1 ), et la signification secondaire, expressive et axiologique, de l indifférent haïr 2 (nienawidziæ 2 ). Dans le premier cas, le sème central du prédicat est ÿdésir de provoquer le mal à l encontre de l objet du sentiment ; dans le deuxième cas, il est ÿdésir d éviter l objet du sentiment. La valorisation négative liée aux lexèmes haine (nienawiœæ) et haïr 1 (nienawidziæ 1 ) est inclue dans la racine mãme de la signification de ces expressions en polonais, et ne peut Ãtre que faiblement atténuée par le contexte. C est ce que démontre la troisième partie de l article. Les quatrième et cinquième parties sont consacrées à l analyse de la signification des noms de quatre sentiments négatifs: haine (nienawiœæ), aversion (niechêæ), emportement (gniew) et colère (z³oœæ). En nous appuyant sur des résultats d enquãtes, nous avons déterminé dans quelle mesure les cinq sèmes suivants interviennent dans la signification de ces expressions: ÿlongueur, ÿdurée, ÿprobabilité de dissimuler le sentiment, ÿnuisibilité pour l objet du sentiment, ÿprobabilité de détourner le sentiment sur un objet de substitution. Comme l a montré l analyse, les lexèmes étudiés et les concepts qui y correspondent font état de con-

17 Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ 151 trastes et de similitudes marquants. Une distinction nette apparaît entre les émotions de brève durée (colère, emportement) et de longue durée (haine, aversion), entre les émotions faibles (aversion) et fortes (haine, colère, emportement), entre celles que l on peut facilement détourner de leur objet initial sur un autre objet (colère, emportement), et celles pour lesquelles il est difficile de trouver un substitut (haine, aversion). Les représentations de ces quatre sentiments telles qu elles apparaissent dans les conceptualisations attestées dans les dictionnaires sont dans l ensemble conformes aux résultats de notre enquãte. Les modes de conceptualisation des émotions fixés dans le langage métaphorique ainsi que les enquãtes confirment la proximité sémantique des lexèmes colère et emportement d une part, et haine et aversion d autre part. Traduit par Xavier Chantry

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDOLOGICZNE. tom 2 (1995)

STUDIA INDOLOGICZNE. tom 2 (1995) STUDIA INDOLOGICZNE tom 2 (1995) INSTYTUT ORIENTALISTYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA 1995 KOMITET REDAKCYJNY Piotr Balcerowicz redakcja techniczna Marek Mejor redakcja naukowa Ma³gorzata Wieliñska

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 210 230 ISSN 1896-1800 O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Monika Wróbel Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

przemiana ca³ego jego ycia.

przemiana ca³ego jego ycia. Verbum vitae 1 (2002), 163-184 SPOTKANIE ZE ZMARTWYCHWSTA YM JAKO PODSTAWA PAW OWEJ MISJI DO YDÓW I POGAN Andrzej Gieniusz CR Jeszcze nie zd¹ yliœmy przetrawiæ faktu, i koñ nie mia³ nic wspólnego z tym,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo