PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI"

Transkrypt

1 PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej numer referencyjny postępowania: WSS 1/13 Strona 1 z 24

2 9 PROGRAMY REGIONALNE A RODOWA, STRATf GPA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO WlgtKOTOtSKIg EUROPEJSKI FUNDUSZ HOZWOJU REG loffalnećo Spis treści: I. Definicje; II. Nazwa i adres Koncesjodawcy; III. Opis przedmiotu koncesji; IV. Miejsce i termin składania ofert oraz forma oferty; V. Termin związania ofertą; VI. Termin wykonania przedmiotu koncesj i; VII. Określenie opłat za korzystanie z przedmiotu koncesji przez Koncesjonariusza lub podmioty trzecie lub sposób ich ustalania; VIII. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; IX. Informacja o dokumentach składanych przez zainteresowany podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału; X. Informację na temat wadium; XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; XII. Warunki uznania oferty za niespełniąjącą wymagań Koncesjodawcy, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania; XIII. Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania; XIV. Procedura wyjaśnień i wprowadzania zmian do Opisu Warunków Koncesji; XV. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty; XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; XVII. Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na czynności podejmowane przez Koncesj odawcę w trakcie postępowania; XVIII. Załączniki. Strona 2 z 24

3 PROGRAMY REGIONALNE N M O D O W ń. STRATNA. itó JN O ic I W OJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I. Definicje Na potrzeby niniejszego Opisu Warunków Koncesji definiuje się następujące wyrażenia, które są tożsame z wyrażeniami użytymi w Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji: 1) Awaria - stan techniczny Infrastruktury Telekomunikacyjnej lub Sieci WSS uniemożliwiający albo znacznie ograniczający świadczenie przez Operatora Infrastruktury usług do których jest uprawniony lub zobowiązany na podstawie Umowy, w tym przede wszystkim Dostępu, bądź też stan techniczny kabli telekomunikacyjnych lub kanalizacji wtórnej Operatora Sieci Dostępowej, zainstalowanych w Infrastrukturze Telekomunikacyjnej, uniemożliwiający bądź ograniczający możliwość świadczenia przez Operatora Sieci Dostępowej usług telekomunikacyj ny ch; 2) Czynsz Działalność Spółki - część składowa Czynszu Gwarantowanego wypłacana w Okresie Realizacji Umowy; 3) Czynsz Dzierżawny - wyrażona w złotych polskich płatność Operatora Infrastruktury na rzecz Podmiotu Publicznego z tytułu zawarcia Umowy i udostępnienia Sieci WSS w całości lub części, składająca się z Czynszu Gwarantowanego, Czynszu Zmiennego oraz Czynszu Clawback, płatny na zasadach określonych w Umowie przez Okres Obowiązywania Umowy; 4) Czynsz Gwarantowany - podstawowy składnik Czynszu Dzierżawnego, który w Okresie Realizacji Umowy obejmuje: Czynsz Podatki, Czynsz Odtworzenie Infrastruktury, Czynsz Opłaty Administracyjne, Czynsz Działalność Spółki, Czynsz Ubezpieczenie, Czynsz Uzupełniający; w Okresie Obowiązywania Umowy nie stanowiącym Okresu Realizacji Umowy Czynsz Gwarantowany obejmuje wyłącznie Czynsz Przejściowy oraz Czynsz Podatki i Czynsz Opłaty Administracyjne, jeżeli konieczność ich zapłaty powstanie w Okresie Obowiązywania Umowy nie stanowiącym Okresu Realizacji; 5) Czynsz Odtworzenie Infrastruktury - część składowa Czynszu Gwarantowanego opisana w 30 ust. 16 Umowy Koncesji; 6) Czynsz Opłaty Administracyjne - część składowa Czynszu Gwarantowanego w Okresie Realizacji Umowy, płatny zgodnie z postanowieniami Umowy; 7) Czynsz Podatki - część składowa Czynszu Gwarantowanego w Okresie Realizacji Umowy, płatny zgodnie z postanowieniami Umowy; 8) Czynsz Ubezpieczenie - część składowa Czynszu Gwarantowanego w Okresie Realizacji Umowy, płatny zgodnie z postanowieniami Umowy; 9) Czynsz Uzupełniający - jedna ze składowych Czynszu Gwarantowanego w Okresie Realizacji Umowy, opisany w 30 ust. 17,23 Umowy Koncesji; 10) Czynsz Zmienny - część składowa Czynszu Dzierżawnego, stanowiący określony w Umowie na podstawie Oferty Operatora Infrastruktury procent przychodów Operatora Infrastruktury uzyskanych w związku z wykorzystaniem z Sieci WSS; 11) Decyzja Komisji w sprawie pomocy publicznej - decyzja Komisji Europejskiej z dnia roku dotycząca pomocy państwa dla Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. - SA (2011/N); 12) Infrastruktura Teleinformatyczna lub Sieć WSS - wybudowany lub nabyty przez WSS S.A. (własność lub inny rzeczowy lub obligacyjny tytuł prawny) zespół Strona 3 z 24

4 PROGRAMY REGIONALNE NARODOWA, STKATKIA SPOf NOSC) województwo WIEtKÓPOLSKIg EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IONALNEGO składników majątkowych, zawierający aktywne i pasywne elementy infrastruktury, obejmujący w szczególności kanalizację kablową, linie, przewody i kable, w tym kable światłowodowe, słupy, maszty, wieże, osprzęt oraz urządzenia telekomunikacyjne, będąca wynikiem zrealizowania Umów Realizatorskich, opisany szczegółowo w sporządzonej przez WSS S.A. inwentaryzacji powykonawczej opracowanej według wzoru stanowiącego Załącznik numer 4 do Umowy; 13) Infrastruktura Telekomunikacyjna - Sieć WSS powiększona o Zasoby Własne Operatora Infrastruktury, Nowe Inwestycje Operatora Infrastruktury oraz o inne nakłady dokonane przez Operatora Infrastruktury konieczne do powstania i uruchomienia Sieci WSS; 14) Koncesjodawca lub WSS S.A. lub Partner Publiczny lub Podmiot Publiczny Wielopolska Sieć Szerokopasmowa SA. z siedzibą w Poznaniu; 15) Oferent - podmiot zainteresowany, zaproszony do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu koncesyjnym, który złożył ofertę WSS S.A.; 16) Ogłoszenie lub Ogłoszenie o Koncesji - ogłoszenie o postępowaniu koncesyjnym, nr referencyjny WSS-1/13 na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie WSS, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: oraz na stronie internetowej WSS S.A.: 17) Operator Infrastruktury lub Koncesjonariusz lub Partner Prywatny - Oferent, z którym WSS S.A. zawrze Umowę Koncesji po przeprowadzeniu niniejszego postępowania koncesyjnego; 18) Operator Sieci Dostępowej - przedsiębiorca telekomunikacyjny, jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność w zakresie telekomunikacji lub podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt. 1, 2, 4, 5 i 8 Prawa telekomunikacyjnego, korzystający z Infrastruktury Telekomunikacyjnej, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług w ramach dostępu telekomunikacyjnego, w tym dostępu do Infrastruktury Telekomunikacyjnej lub współkorzystania zapewnianego przez Operatora Infrastruktury lub żądający od Operatora Infrastruktury takiego dostępu lub współkorzystania, przy czym podmiot ten nie musi być operatorem w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, co nie obejmuje Użytkowników Końcowych; 19) Prezes UKE - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 20) Projekt lub Projekt WSS - projekt kluczowy Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowodystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa wielkopolskiego, realizowany przez WSS S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 23 grudnia 2010 roku, numer UDA-RPWP /10-00, zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata ; 21) Przedsięwzięcie - realizowane zgodnie z Umową usługi dostarczania Sieci telekomunikacyjnej, jak również zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego oraz współkorzystania lub dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu PrTel, w tym świadczenia usług na zasadach otwartego dostępu dla wszystkich Operatorów Sieci Dostępowej, w zakresie określonym w Umowie, połączone z utrzymaniem i zarządzaniem Siecią WSS oraz Infrastrukturą Telekomunikacyjną, co obejmuje w szczególności oferowanie i świadczenie Usług Strona 4 z 24

5 * II. PROGRAMY REGIONALNE m j ^SSSSSS ihbrsssusss MAKODOWUSTSATFCift SP0 JN0 SC1 W / ROZWOJU REGIONALNEGO Dostępowych, nadzór, eksploatację, zarządzanie i utrzymanie Sieci WSS w Obowiązywania Umowy, uiszczanie Czynszu Dzierżawnego zgodnie z Umową; 22) Studium Wykonalności - opracowane przez WSS S.A. warunki realizacji Projektu, stanowiące załącznik nr 6 do Umowy; 23) Umowa lub Umowa Koncesji - umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania koncesyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. Nazwa i adres Koncesjodawcy Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., ul. Łąkowa 21/17, Poznań, woj. wielkopolskie, tel , faks III. Opis przedmiotu koncesji Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego (koncesji) obejmuje etap operacyjny (eksploatacyjny) Projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W rezultacie realizacji Projektu na obszarze województwa wielkopolskiego powstanie Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (Sieć WSS), składająca się z infrastruktury pasywnej i aktywnej, która w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (koncesji) zostanie oddana wybranemu Operatorowi Infrastruktury do utrzymania i zarządzania oraz dostarczania sieci telekomunikacyjnej i zapewniania efektywnego dostępu hurtowego wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz administracji publicznej, w zakresie i na warunkach określonych w Decyzji Komisji Europejskiej nr SA (2011/N) w sprawie pomocy publicznej. Zawarcie umowy będzie stanowiło udzielenie pomocy publicznej Operatorowi Infrastruktury, poprzez udostępnienie Sieci WSS współfinansowanej ze środków publicznych. Decyzja Komisji w sprawie pomocy publicznej określa warunki na jakich dopuszczalne jest udzielenie Operatorowi Infrastruktury takiej pomocy. Operator Infrastruktury zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w Decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej, w szczególności w zakresie zapewniania dostępu hurtowego, sposobu określania opłat hurtowych oraz przestrzegania zasad warunkowego dostępu do węzłów Sieci WSS. Operator Infrastruktury nie może świadczyć usług detalicznych z wykorzystaniem Sieci WSS. Ponadto, Umowa Koncesji szczegółowo określi mechanizm monitorowania oraz odzyskiwania środków w celu uniknięcia nadpłaty pomocy publicznej. Sieć WSS to światłowodowa infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna. Sieć WSS nie obejmuje infrastruktury ostatniej-mili (sieci dostępowej). Na Sieć WSS składa się infrastruktura pasywna i infrastruktura aktywna w zakresie części szkieletowej, części dystrybucyjnej oraz Centrum Zarządzania Siecią, które zostanie utworzone w mieście Poznań. Zestawienie ilościowe (szacunkowe) kluczowych elementów Sieci WSS Opis Ilość Liczba punktów dystrybucyjnych [szt.] 576 Liczba węzłów szkieletowych w tym węzeł w Centrum Zarządzania Siecią [szt.] 32 Długość sieci dystrybucyjnej [km] 3687 Strona 5 z 24» [ / \

6 0 PROGRAMY REGIONALNE I B S S NARODOWASIUTEGM. StóiNOSC! W? UNIAEUROPEJSKA I I EUROPEJSKI FUNDUSZ K ROZWOJUREGIONALNEGO H Długość sieci szkieletowej (częściowo współbieżna z siecią dystrybucyjną) [km] 1546 Kable światłowodowe [km] 5234 Całkowita planowana długośćsieci WSS km] ok Długość Sieci WSS według szacunku wykonawców Sieci WSS, w oparciu o wykonane na dzień projekty1 ok Infrastruktura pasywna jest realizowana w sześciu obszarach inwestycyjnych przez wykonawców robót wyłonionych w 6 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nr: WSS-2/12, WSS-3/12, WSS-4/12, WSS-5/12, WSS-6/12, WSS-7/12. Koncesjodawca zawarł już umowy na realizację ww. robót budowlanych. Nad realizacją Sieci WSS przez wykonawców robót nadzór sprawuje Inżynier Kontraktu, z którym Partner Publiczny zawarł umowę po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Szczegółowe wymagania dla infrastruktury pasywnej wraz z planowaną lokalizacją węzłów Sieci WSS określono w dokumentacji przetargowej do tych postępowań (Program Funkcjonalno-Użytkowy jest dostępny na stronie internetowej Podmiotu Publicznego oraz w jego siedzibie; ponadto pełen protokół postępowań wraz z załącznikami również jest jawny i dostępny na żądanie kandydata). Infrastruktura pasywna będzie składała się głównie z infrastruktury światłowodowej nowobudowanej, a w zakresie zgodnym z zawartymi umowami również z infrastruktury istniejącej pozyskanej na własność Podmiotu Publicznego albo do korzystania i pobierania pożytków. Planowanym terminem zakończenia inwestycji w zakresie infrastruktury pasywnej jest 31 grudnia 2014 r., przy czym zgodnie z zawartymi umowami, w enumeratywnie wymienionych okolicznościach dopuszcza się przesunięcie tego terminu maksymalnie do dnia 30 czerwca 2015 r. Dla warstwy szkieletu przyjęto topologię pierścienia. Zapewnia ona wysoki poziom bezpieczeństwa nawet w przypadku przerwania medium transmisyjnego w dowolnym miejscu lub uszkodzenia węzła, pozwala na dalsze funkcjonowanie sieci. Dla warstwy dystrybucyjnej przyjęto topologię gwiazdy. Każda z warstw Sieci WSS zbudowana jest z wykorzystaniem elementów pasywnych oraz aktywnych. Elementy pasywne, które posłużą budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w niniejszym Projekcie to kanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe, szafy telekomunikacyjne, osprzęt, itd. Węzły szkieletu sieci WSS w rozumieniu infrastruktury pasywnej zostaną zlokalizowane w pomieszczeniach znajdujących się w istniejących obiektach. Punkty dystrybucyjne zostaną zrealizowane w postaci zewnętrznych szaf telekomunikacyjnych lub pasywnych zakończeń łączy światłowodowych. W ramach projektu powstanie jedno Centrum Zarządzania Siecią, wyposażone w infrastrukturę pasywną (np. przełączniki LAN, firewall pamięci masowe SAN, serwery), urządzenia aktywne (systemy zarządzania - sprzęt oraz oprogramowanie służące do administrowania urządzeniami sieci oraz usługami) oraz wyposażenie zabezpieczające. Przyjęte rozwiązania pozwalają na świadczenie szerokiego zakresu usług. Sieć WSS będzie neutralna pod względem technologicznym dzięki czemu umożliwi podmiotom ubiegającym się o dostęp korzystanie z wszelkich dostępnych technologii w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. Sieć WSS będzie umożliwiać podłączenie oraz obsługę 1 Długość określona według szacunku wykonawców robót dla terenu całego województwa wielkopolskiego, oszacowana w oparciu o wykonane na dzień projekty budowlane obrazujące planowane przebiegi i długość Sieci WSS; Oferent winien założyć możliwość zmiany tego parametru w zakresie +- 5% podanej wyżej wartości; dokładna długość Sieci WSS będzie znana dopiero w dniu jej odbioru od wykonawców robót. Strona 6 z 24

7 % PROGRAMY REGIONALNE 18818? europejski fu n d u sz M A to o o n n.s TU TH M S M jn O S ci w ie l k o p o l s k ie r o z w o ju reg io n a ln eg o ruchu do i z sieci dostępowych zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Różnorodność usług świadczonych przez tych przedsiębiorców wymaga zastosowania systemów zarządzania, świadczenia usług oraz wykorzystania urządzeń aktywnych warstwy transportowej (urządzenia znajdujące się w węzłach szkieletowych sieci jak i urządzeniach w punktach dystrybucyjnych), które umożliwią podłączenie operatorów z wykorzystaniem różnorodnych technologii. Model, który jest w stanie sprostać tym wymaganiom, to model wielodomenowy z podziałem funkcjonalnym składający się z domeny transportowej bazującej na technologii DWDM oraz domeny usługowej bazującej na technologii IP/MPLS. Sieć WSS będzie siecią pakietową umożliwiającą świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wielu usług szerokopasmowych przy zapewnionej właściwej jakości usług Operatora Infrastruktury. Zapewni swobodny dostęp użytkowników do usług oferowanych przez konkurujących ze sobą dostawców. W związku z upowszechnianiem się trendu oferowania przez niektórych operatorów obsługujących użytkowników końcowych nowych kategorii usług w modelu triple-play / multi-play przyjęto, że Sieć WSS oprócz świadczenia podstawowej kategorii usług dostępowych do Internetu będzie umożliwiać świadczenie usług multimedialnych: przesył treści TV, video-on-demand, usługi M2M - czyli wszelkie usługi sterowania automatycznego różnego rodzaju urządzeń (Machinę to Machinę), np. różnego rodzaju monitoring, inne usługi o wartości dodanej (VAS - Value Added Services), których specyfiki nie można na razie określić. Warstwę szkieletu sieci tworzą węzły szkieletowe wraz z łączącymi je elementami pasywnymi i składa się ona z: części pasywnej - pomieszczeń w których zostaną zlokalizowane urządzenia aktywne węzłów szkieletowych oraz zapewnione zostanie miejsce dla kolokacji urządzeń operatorów sieci dostępowych, wraz z instalacjami niezbędnymi do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego; części aktywnej - urządzeń aktywnych sieci szkieletowej. Rola warstwy szkieletowej w sieci szerokopasmowej jest następująca: połączenie z innymi sieciami krajowymi i międzynarodowymi poprzez punkty styku; transport ruchu w szkielecie sieci; agregacja ruchu z sieci dostępowych z wykorzystaniem warstwy dystrybucyjnej. Infrastruktura aktywna - Centrum Zarządzania Siecią (CZS1 Jako przykładowe rozwiązanie infrastruktury sprzętowej do Centrum Zarządzania Siecią przedstawiono centrum zarządzania. Jest to jednak wyłącznie przedstawienie jednego z wielu gotowych rozwiązań, które można zastosować. W skład takiego systemu wchodzą: sieć systemu zarządzania; centrum zarządzania. Zadaniem sieci systemu zarządzania, jest przesyłanie danych z oraz od urządzeń sieciowych. W centrum zarządzania zainstalowane będą systemy zarządzania - sprzęt oraz oprogramowanie służące do administrowania urządzeniami sieci oraz usługami. Podejście do sieci systemu zarządzania w ostatnim okresie mocno się zmieniło. Obecnie, w erze technologii IP MPLS sieć zarządzania nie jest oddzielnie budowaną siecią, tak jak miało to miejsce dawniej. W tej chwili sieć systemu zarządzania to zdefiniowana logicznie sieć kanałów VPN, tworzących bezpieczną oraz niezawodną warstwę transportową dla centrum zarządzania. Należy pamiętać jednak, że od prawidłowej pracy Centrum Zarządzania Siecią WSS będzie zależała praca całej sieci. Należy więc oprócz wystąpienia awarii wziąć pod uwagę możliwość przeprowadzenia ataku przez intruza. Dlatego konieczne wydaje się zabezpieczenie CZS na styku Centrum Zarządzania Siecią - nadzorowana sieć. Strona 7 z 24

8 PROGRAMY REGIONALNE KM0DOWASTRATEGASPCuNOSCI WOJEWÓDZTWO WI6VKOP0 lskię EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IOHALNEGO W ogólnym przypadku sieć CZS zawierać powinna: moduł firewalla, którego zadaniem jest ochrona dostępu do zasobów Centrum Zarządzania; sondę IDS/IPS (ang. Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System), której zadaniem - podobnie jak dodatkowego modułu firewall - jest ochrona wewnętrznych zasobów Centrum Zarządzania Siecią przed niepowołanym dostępem. Przy wybieraniu sondy należy zwrócić szczególną uwagę na możliwą do obsłużenia przez nią wydajność, która powinna być dopasowana konkretnie do Centrum Zarządzania Siecią; urządzenia, które będą pełnić funkcję bramy pomiędzy rdzeniem sieci a serwerami umieszczonymi wewnątrz centrów zarządzania; jedynie za pośrednictwem bram możliwa będzie komunikacja pomiędzy rdzeniem a zbudowanym Centrum Zarządzania Siecią; dla każdej bramy należy zapewnić odrębny switch, firewall oraz sondę IDS/IPS; przełączniki warstwy drugiej, pośredniczące pomiędzy określonym punktem sieci, bramą a Centrum Zarządzania Siecią; dołączenie Centrum Przetwarzania Danych do bramy, powinno zostać zrealizowane przy użyciu switcha z funkcjonalnością content switching. Jak już zaznaczono wcześniej, Centrum jest jednostką krytyczną dla działania Sieci WSS, dlatego też zaleca się, aby obok podstawowego było zbudowane również Centrum Zapasowe. Oba centra powinny być wyposażone identycznie (z punktu widzenia infrastruktury), a w określonych odstępach czasu synchronizują swoje dane - wymieniają pomiędzy sobą informacje dotyczące parametrów ustawień poszczególnych urządzeń sieciowych oraz dane konfiguracyjne tych urządzeń. Infrastruktura aktywna - węzły szkieletowe W ramach węzłów szkieletowych wyróżnić można 3 rodzaje konfiguracji: węzeł szkieletowy podstawowy: Realizowane funkcje: o agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej za pomocą routera MPLS, z wykorzystaniem łącz lgbe(opcjonalnie logbe), o realizacja warstwy transportowej DWDM, o przyjmowanie ruchu z routera MPLS z wykorzystaniem portów nxlogbe. Rys. 1. Schemat połączeń podstawowego węzła szkieletowego Źródło: opracowanie własne węzeł szkieletowy z łączem skrośnym: Realizowane funkcje: o agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej za pomocą routera MPLS, z wykorzystaniem łącz lgbe(opcjonalnie logbe), o realizacja warstwy transportowej DWDM, Strona 8 z 24

9 3PROGRAMY REGIONALNE NAftOUOWń.5TRATfCi>4 SKtfNOlCl W OJEWÓDZTWO WIEt, KOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IONALHEGO o przyjmowanie ruchu z routera MPLS z wykorzystaniem portów nxlogbe, o obsługa dodatkowego łącza skrośnego w DWDM, które ma służyć lepszemu rozkładowi ruchu oraz dodatkowemu zabezpieczeniu łączy szkieletowych Rys. 2. Schemat połączeń węzła szkieletowego z połączeniem skrośnym Źródło: opracowanie własne Węzeł szkieletowy z punktem styku Realizowane funkcje: o agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej za pomocą routera MPLS, z wykorzystaniem łącz lgbe(opcjonalnie logbe), o realizacja warstwy transportowej DWDM, o przyj mowanie ruchu z routera MPLS z wykorzystaniem portów nx 1 OGbE, o peering z punktem wymiany ruchu lub inną siecią wojewódzką. Rys. 3. Schemat połączeń węzła szkieletowego z punktem styku Źródło: opracowanie własne Warstwę sieci dystrybucyjnej tworzą punkty dystrybucyjne wraz z elementami pasywnymi, które łączą je z węzłami szkieletu sieci i składa się ona z szaf telekomunikacyjnych w wykonaniu zewnętrznym bądź wewnętrznym w zależności od warunków lokalizacyjnych węzła, kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego. Nie wyklucza się umieszczenia poszczególnych punktów dystrybucyjnych w pomieszczeniach, w szczególności należących do jednostek samorządu terytorialnego. Rola warstwy dystrybucyjnej to agregacja ruchu z sieci dostępowych oraz punkt styku sieci szerokopasmowej z sieciami budowanymi przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych budujących sieci ostatniej mili, w tym sieci NGA. Strona 9 z 24

10 PROGRAMY REGIONALNE MAUODOWń. STRAlFGffc SPfrNuSCl W OJEWÓDZTWO WĘLKOPCM.5 KI6 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Infrastruktura aktywna - węzły dystrybucyjne Punkt dystrybucyjny budowany w ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej nie będzie wyposażony w sieciowe urządzenia aktywne, ich funkcjonalność będzie realizowana właśnie w węzłach sieci szkieletowej, poprzez zapewnienie w węzłach szkieletowych urządzeń z portami obsługującymi najpopularniejsze dostępne technologie transmisji wykorzystywane w sieciach tego typu: Ethernet: logbit/s (10GE), 1 Gbit/s (GE), loombit/s (FE). Połączenia z węzłami szkieletowymi realizowane będą poprzez interfejsy optyczne. Infrastruktura aktywna będzie przedmiotem zamówienia publicznego, którego udzielenie jest planowane w 2014 r., a dostawa do 31 marca 2015 r. (ewentualnie do 30 czerwca 2015 r. w razie przedłużenia terminu wykonania infrastruktury pasywnej). Sieć WSS może być udostępniana sukcesywnie Operatorowi Infrastruktury na jego wniosek lub w całości po wybudowaniu całej Sieci WSS (co może nastąpić najpóźniej do dnia r.) i dostarczeniu urządzeń aktywnych (która to dostawa może nastąpić najpóźniej do r.), a pełna gotowość do świadczenia przez Operatora Infrastruktury wszystkich usług określona została we Wzorze Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. Operator Infrastruktury będzie miał możliwość wcześniejszej eksploatacji udostępnionych części Sieci WSS, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Koncesji. W ramach przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego Operator Infrastruktury w pierwszej kolejności przygotuje Sieć WSS do świadczenia usług dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a następnie będzie Sieć WSS utrzymywał i zarządzał nią, jak również nadzorował i eksploatował, w szczególności wykonując nałożony umową obowiązek zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego (w rozumieniu Decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej) dla zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez cały okres obowiązywania umowy. Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do dokonania niezbędnych nakładów i inwestycji potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia na zasadach określonych w Umowie Koncesji i zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą. Podstawowym obowiązkiem Partnera Prywatnego jest zapewnianie efektywnego dostępu hurtowego w rozumieniu Decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej, poprzez świadczenie usług dostępowych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Ponadto Partner Prywatny zobowiązany będzie do utrzymywania Sieci WSS w stanie zdatnym do świadczenia usług dostępowych, w tym zapewniania dostaw energii elektrycznej i innych potrzebnych mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sieci WSS, zapewniania pomieszczeń i innych obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci, dokonywania koniecznych nakładów na infrastrukturę. Partner Prywatny będzie zarządzał Siecią WSS, a w tym w szczególności zapewniał kompatybilność i połączalność z innymi sieciami telekomunikacyjnymi, zapewniał odpowiednie interfejsy, systemy informatyczne, systemy wsparcia, służby techniczne, służby finansowe, sprawował nadzór nad Siecią WSS oraz właściwie wypełniał nałożone obowiązki informacyjne oraz obowiązki podatkoworachunkowe. Podstawowe wymagania dla usług Operatora Infrastruktury w ramach Przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot koncesji opisane zostały szczegółowo we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji i z zastrzeżeniem tychże postanowień Umowy obejmują w szczególności: a) Operator Infrastruktury świadczyć będzie dostęp hurtowy na rzecz zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych; H Strona 10 z 24

11 PROGRAMY REGIONALNE NA RODOWA STRATfOIŁ SPÓJNOSCI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IONAUNGGO b) Operator Infrastruktury zobowiązany będzie zapewnić korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz świadczyć wszelkiego rodzaju usługi, które będą niezbędne do zagwarantowania zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu hurtowego; c) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do zapewnienia w szczególności dzierżawy kanalizacji kablowej, dzierżawy ciemnych włókien, usług transmisyjnych (lambda, Ethernet, MPLS, inne), kolokacji, połączenia sieci; d) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowania dostępu oraz udostępniania informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami powiązanymi; e) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do prowadzenia negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej w dobrej wierze; f) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej oferty ramowej zgodnej z postanowieniami umowy, wraz z zatwierdzonymi wzorami umów o dostępie telekomunikacyjnym, listy KPI, oraz oferowania usług na warunkach nie gorszych niż określone w zatwierdzonej ofercie i wzorach umów o dostępie telekomunikacyjnym; g) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do udostępniania aktualnych informacji dotyczących specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, lokalizacji i przebiegu elementów infrastruktury, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z Sieci WSS, w tym także opłat; h) Operator Infrastruktury przygotowywał będzie raporty, porównujące wskaźniki KPI różnych operatorów sieci dostępowych. Operatorzy sieci dostępowych będą m ieli wgląd do raportów bieżących i historycznych; i) Operator Infrastruktury zapewni minimalny poziom zapewnienia jakości usług (SLA); maksymalny czas na usunięcie Awarii Sieci WSS (niespowodowanej klęską żywiołową lub wynikającej z wyłącznej winy Koncesjodawcy lub powstałej w wyniku przestępstwa) wynosi 24 godziny. Za skrócenie czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS Oferent otrzyma dodatkowe punkty za kryterium: Poziom jakości usług hurtowych świadczonych przez Partnera Prywatnego (maksymalnie 3 punkty); j) W przypadku konieczności wykonania okresowych czynności konserwacyjnych Operator Infrastruktury zobowiązany będzie poinformować ze stosownym wyprzedzeniem odbiorców usług o planowanym czasie rozpoczęcia czynności i czasie ich trwania, nie później niż na 4 dni przed dniem planowanym na ich przeprowadzenie. Prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie w godzinach z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych zadań. Dopuszcza się nie więcej niż jedną przerwę konserwacyjną w okresie miesiąca kalendarzowego, z tym że prace konserwatorskie nie mogą przekroczyć 12 godzin w skali roku, jednak nie więcej niż 4 godziny w miesiącu; k) W celu umożliwienia monitorowania jakości wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu Partner Prywatny będzie stosował wskaźniki pomiaru efektywności, mierzył, monitorował, publikował i przekazywał Podmiotowi Publicznemu wskaźniki KPI dla procesu negocjowania, podpisywania Umów Dostępowych oraz realizacji usług oraz sporządzał i przedkładał raporty dotyczące tych wskaźników; 1) Eksploatując Sieć WSS i wykonując zobowiązanie do zapewnienia efektywnego dostępu, Partner Prywatny zobowiązany jest przestrzegać ograniczeń wynikających z

12 mw$ I W m PROGRAMY REGIONALNE W g S8S 5& 2K EUROPEJSKI FUNDUSZ MASODOWtt. STRATEGIA SPÓJNOiCI l r W W JW H S W W ROZWOJU REGIONALNEGO J g g g f l "warunkowego systemu dostępu do węzłów określonego w Decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej. Zgodnie z tym systemem każdy z węzłów Sieci WSS jest przypisany do kategorii określającej, jaki rodzaj infrastruktury "ostatniej mili" może zostać do niego dołączony. Operator Infrastruktury zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie tych ograniczeń przez osoby trzecie korzystające z jego usług, a także ustanowić odpowiednie mechanizmy kontrolne. Podmiot Publiczny będzie kontrolował przestrzeganie tych warunków; Szczegółowe warunki świadczenia usług Operatora Infrastruktury określone zostały w Umowie Koncesji. Umowa określa podstawowe usługi jakie Partner Prywatny świadczyć musi w okresie obowiązywania Umowy. Oprócz usług podstawowych, Operator Infrastruktury będzie mógł świadczyć inne usługi z wykorzystaniem Sieci WSS, z ograniczeniami wynikającymi z niniejszego Opisu Warunków Koncesji i Umowy Koncesji. Wszelkie opłaty za korzystanie z Sieci WSS wymagają zatwierdzenia przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność określoną w Umowie Koncesji za zaniechanie realizacji tego obowiązku. IV. Miejsce i termin składania ofert oraz forma oferty. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Koncesjodawcy w Poznaniu, ul. Łąkowa 21/17 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godziny 10:00 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej - nr ref. WSS-1/13 Nie otwierać przed dniem: r., godzina 10:30 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. ul. Łąkowa 21/ Poznań 3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu j w. należy umieścić nazwę i adres Oferenta. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Koncesjodawcy w Poznaniu, ul. Łąkowa 21/17. w dniu r. o godzinie 10:30 V. Termin związania ofertą Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem 90 dnia terminu związania ofertą, Koncesjodawca wezwie Oferentów do przedłużenia Strona 12 z 24

13 PROGRAMY REGIONALNE NM ODOW fcstrattgtt. SPÓJNO&I W OJEWÓDZTWO WlEl.KOPCS.SKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dobrowolne. Oferta Oferenta, który nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na okres wskazany przez Koncesjodawcę nie będzie podlegać ocenie przez Koncesjodawcę. Termin wykonania przedmiotu koncesji Umowa Koncesji zawarta będzie na okres 7 lat, z zastrzeżeniem, że okres 7 lat liczony będzie zgodnie z postanowieniami Umowy Koncesji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji od dnia protokolarnego przekazania Operatorowi Infrastruktury całości Sieci WSS. Pierwszym dniem okresu na jaki Umowa zostanie zawarta będzie dzień podpisania przez Koncesj odawcę i Koncesjobiorcę protokołu zdawczo-odbiorczego Sieci WSS (części pasywnej i aktywnej) lub protokołu zdawczo-odbiorczego ostatniej części Sieci WSS. Przekazanie przez Koncesjodawcę Koncesjonariuszowi części Sieci WSS wywołuje skutki określone w Umowie, jednak nie powoduje, że okres na jaki Umowa została zawarta rozpoczyna bieg, aż do dnia przekazania ostatniej części Sieci WSS. Na zasadach określonych w Umowie, przekazywanie Sieci WSS Koncesjonariuszowi może następować częściami. Określenie opłat za korzystanie z przedmiotu koncesji przez Koncesjonariusza lub podmioty trzecie lub sposób ich ustalania 1. Sposób określenia opłat za korzystanie z przedmiotu koncesji przez Koncesjonariusza lub podmioty trzecie określony został w Umowie Koncesji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. 2. Z tytułu przekazania przez WSS S.A. na rzecz Operatora Infrastruktury Sieci WSS, Operator Infrastruktury zobowiązany będzie uiszczać Czynsz Dzierżawny za zasadach określonych w Umowie. Na Czysz Dzierżawny składać się będzie Czynsz Gwarantowany płatny przez Operatora Infrastruktury niezależnie od przychodu osiągniętego w wyniku korzystania z Sieci WSS oraz Czynsz Zmienny uzależniony od uzyskanego przez Operatora Infrastruktury przychodu z Sieci WSS. Szczegółowe uregulowania kwestii wysokości, składników, terminów zapłaty Czynszu Dzierżawnego określone zostały w Umowie. Załącznik nr 3 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji stanowi kalkulację wysokości Czynszu Gwarantowanego przeprowadzoną przez Koncesjodawcę w toku postępowania koncesyjnego. Kalkulacja ta w zakresie: Czynszu Działalność Spółki i Czynszu Odtworzenie Infrastruktury ma charakter wiążący dla WSS S.A. i Operatora Infrastruktury, a w zakresie Czynszu Podatki, Czynszu Opłaty Administracyjne, Czynszu Ubezpieczenie stanowi jedynie prognozę wysokości tych składników Czynszu Gwarantowanego, które w okresie obowiązywania Umowy mogą ulegać zmianie na warunkach określonych w Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. 3. Wszelkie opłaty za korzystanie z przedmiotu koncesji przez podmioty trzecie podlegać będą w zakresie usług dostępu hurtowego do Sieci WSS zatwierdzeniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

14 _ U W U, H E P f f l PROGRAM Y REGIONALNE n SffiSSSSSiS euhopdskifondosz H j f j B f t NAttlMmiUATfGKSMlNDSCl Wl6LKOPOtSKI5 ROZWOJUREGIONALNEGO g ^ j j H W postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym (koncesji na usługi) mogą brać udział podmioty, które spełniają następujące warunki: 1. w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedsięwzięcia w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). 2. w zakresie kwalifikacji technicznych lub zawodowych: a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: i. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) usługi transmisji danych dla co najmniej 3 podmiotów, o łącznej wartości usług co najmniej ,00 PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych), ii. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) usługi polegające na wykonywaniu czynności zarządzania, konserwacji lub utrzymania sieci teleinformatycznej o co najmniej 400 km łączy a łączna wartość tej usługi lub usług wynosiła co najmniej PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych), a) dysponowania potencjałem technicznym: Podmiot Publiczny nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno - prywatnego, dysponuje: i. specjalistą ds. zarządzania siecią, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w zarządzaniu siecią teleinformatyczną o łącznej długości co najmniej 100 km, ii. specjalistą ds. konserwacji i utrzymania sieci, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w konserwacji i utrzymania sieci teleinformatycznej o łącznej długości co najmniej 100 km, iii. specjalistą ds. systemów informatycznych, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w obsłudze systemów informatycznych operatora telekomunikacyjnego, iv. specjalistą ds. sprzedaży lub obsługi klientów, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w obsłudze sprzedaży usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Strona 14 z 24

15 PROGRAMY REGIONALNE H ^ WILL^JJPDLrillL EUROPEJSKI FUNDUSZ NARODOWA STtoTKiJASrtMNOSCI ROZWOIU REGIONALNEGO 3. uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Podmiot wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn, zm.), 4. w zakresie niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, W przypadku podmiotów występujących wspólnie wyżej wymienione warunki spełniają oni wspólnie, za wyjątkiem warunku z pkt 4, który powinien być spełniony przez każdy podmiot z osobna. Do oferty Oferent zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język polski. W przypadku, w którym w imieniu Oferenta działa pełnomocnik, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, pełnomocnik jest zobowiązany do przedłożenia stosownego pełnomocnictwa od Oferenta. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania, podmiotu zainteresowanego ubiegającego się o zawarcie umowy partnerstwa publiczno - prywatnego oraz zakres jego umocowania. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Wszelkie kwoty wyrażone w walutach obcych, o których mowa powyżej, będą przeliczane według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacja o dokumentach składanych przez zainteresowany podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału Zainteresowany podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie zobowiązany do złożenia:

16 PROGRAMY REGIONALNE 1V'A 0Q0WA5TRA7SGML SPÓJNOŚCI f W OJEW ÓDZTW O WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których zainteresowany podmiot posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową zainteresowanego podmiotu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, 2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że zainteresowany podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 4) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 5) odpisu aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 7) Dokumenty wskazane powyżej (pkt 1-6) powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (koncesji na usługi) przez zainteresowany podmiot. 8) Jeżeli zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające niekaralność zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków. Jeżeli w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania oferenta nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (daty wystawienia odpowiednio jak wyżej). Strona 16 z 24

17 PROGRAMY REGIONALNE hi AltODOkYń. STRńlfGIL SPOlNOSCI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez zainteresowany podmiot. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się z tłumaczeniem z języka obcego na język polski. Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie będzie mógł przedstawić dokumentów wymaganych przez Podmiot Publiczny, będzie mógł udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Podmiot Publiczny uzna za przedmiotowo odpowiedni. Zainteresowany podmiot, w zakresie spełniania warunków określonych w art. 15 ust. 2 pkt 7 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, niezbędne do wykonania umowy. Zainteresowany podmiot przedstawi w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji umowy. Informację na temat wadium Podmiot Publiczny wymaga wniesienia wadium w wysokości PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium wnoszone będzie przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.), Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr Dowód wniesienia wadium Oferent zobowiązany będzie dołączyć do oferty w oryginale, jeżeli wadium złożone zostało w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku, gdy Oferent, którego Oferta zostanie uznana za naj korzystniejszą nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu koncesyjnym lub dokumenty przedstawione przez Oferenta nie potwierdzą, iż spełnia on te warunki, Koncesjodawca zatrzyma wadium na co Oferent wyraża zgodę składając ofertę w niniejszym postępowaniu koncesyjnym. Wadium podlega zatrzymaniu, jeżeli Oferent uchylać się będzie od zawarcia Umowy. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 1. Partner Publiczny przewidział zastosowanie poniższych kryteriów oceny ofert: Strona 17 z 24

18 PROGRAMY REGIONALNE NARODOWA STRATNA SPÓJNOŚĆ i 1 WOJEWÓDZTWO WIĘI,KOP Ł$KIĘ UHM EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Lp. Nazwa kryterium Znaczenie punktowe kryterium (suma 100 punktów) Kryterium nr 1 Wynagrodzenie - kwota przyznanej pomocy 80 punktów publicznej: (im wyższy czynsz zmienny liczony od przychodu, tym więcej punktów) Kryterium nr 2 Poziom wydatków kapitałowych Partnera 12 punktów Prywatnego: (im wyższy dodatkowy czynsz gwarantowany niezależny od przychodu, tym więcej punktów) Kryterium nr 3 Terminy i wysokość przewidywanych płatności 2 punkty lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego Kryterium nr 4 Podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem 3 punkty Publicznym i Partnerem Prywatnym Kryterium nr 5 Poziom jakości usług hurtowych świadczonych przez Partnera Prywatnego 3 punkty Koncesjodawca w celu dokonania oceny ofert zsumuje punkty uzyskane przez każdego Oferenta za wszystkie 5 kryteriów oceny ofert. 2. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert. 2.1 Kryterium nr 1: Wynagrodzenie - kwota przyznanej pomocy publicznej: (im wyższy Czynsz Zmienny liczony od przychodu, tym więcej punktów) Kryterium jest określone poprzez wysokość Czynszu Zmiennego obliczanego od osiąganego przez Partnera Prywatnego przychodu z działalności prowadzonej w wykonaniu Umowy Koncesji, płaconego Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego. Partner Prywatny zadeklaruje w swojej ofercie wysokość Czynszu Zmiennego im wyższa wysokość Czynszu Zmiennego zadeklarowana w Ofercie, tym niższe wynagrodzenie Partnera Prywatnego w postaci zatrzymanej części przychodu z działalności w wykonaniu Umowy Koncesji i tym większa liczba przyznanych za to kryterium punktów; jednocześnie jest to kryterium kwoty przyznanej pomocy publicznej - im wyższa wysokość Czynszu Zmiennego zadeklarowana w Ofercie, tym niższa kwota pomocy publicznej z tytułu udostępnienia do korzystania Partnerowi Prywatnemu infrastruktury Sieci WSS. Oferent zobowiązany jest w zakresie tego kryterium podać wartość procentową liczoną od przychodu uzyskanego z wykorzystaniem Sieci WSS. Wartość procentową należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Przychód uzyskany przez Operatora Infrastruktury z wykorzystaniem Sieci WSS określany jest jako wartość netto (bez podatku VAT) i obejmuje przychód uzyskany bezpośrednio jak i pośrednio z wykorzystania Sieci WSS. Punktacja za kryterium nr 1 obliczona zostanie według wzoru; CZzm = (CZzmob / NCZzm) x 80 Strona 18 z 24

19 PROGRAMY REGIONALNE NARODOWA STR A W A SPDiNOSCi gdzie: WOJEW ÓDZTW O wtemopoiskie EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO CZzm CZzmob NCZzm - oznacza Czynsz Zmienny - oznacza Czynsz Zmienny oferty badanej - oznacza najwyższy Czynsz Zmienny spośród złożonych ofert Uzyskany wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 2.2 Kryterium nr 2: Poziom wydatków kapitałowych Partnera Prywatnego: (im wyższy dodatkowy Czynsz Gwarantowany niezależny od przychodu, tym więcej punktów) W kryterium tym oceniana jest wysokość dodatkowego Czynszu Uzupełniającego, do którego zapłaty zobowiąże się Operator Infrastruktury ponad wysokość minimalnego Czynszu Gwarantowanego. Przy ustaleniu punktacji za to kryterium Koncesjodawca zastosuje zasadę: im wyższy Czynsz Uzupełniający, tym więcej punktów za kryterium nr 2. Oferent zobowiązany jest w zakresie tego kryterium podać kwotę rocznego Czynszu Uzupełniającego z zaokrągleniem tej kwoty do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja za kryterium nr 2 obliczona zostanie według wzoru: CZU = (CZUob / NCZU) x 12 gdzie: CZU CZUob NCZU - oznacza Czynsz Uzupełniający - oznacza Czynsz Uzupełniający oferty badanej - oznacza najwyższy Czynsz Uzupełniający spośród złożonych ofert Uzyskany wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 2.3 Kryterium nr 3: Terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego W celu poprawy jakości funkcjonowania i zwiększenia użyteczności Sieci WSS, Koncesj odawca planuje utworzenie dodatkowych 2 (dwóch) międzyoperatorskich Punktów Wymiany Ruchu szczegółowo opisanych w załączniku nr 14 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. Oferent, który w ofercie zobowiąże się do wykonania w zastępstwie Koncesjodawcy jednego międzyoperatorskiego Punktu Wymiany Ruchu otrzyma 1 punkt. Oferent, który w ofercie zobowiąże się do wykonania w zastępstwie Koncesjodawcy dwóch międzyoperatorskich Punktów Wymiany Ruchu otrzyma 2 punkty. 2.4 Kryterium nr 4: Podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym Strona 19 z 24

20 %PROGRAMY REGIONALNE NACODOWń.STRATEGASPĆMNOiCl VWOJEW0 EKTWO ' WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IpNALNEGO Partner Publiczny przyzna 3 punkty Oferentowi, który zaoferuje, że poniesie koszt likwidacji szkody powstałej w Sieci WSS w sytuacji, gdy ubezpieczyciel Sieci WSS, z którym Koncesjodawca zawrze umowę ubezpieczenia majątkowego Sieci WSS - po zgłoszeniu szkody przez Koncesjodawcę i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego - wypłaci odszkodowanie za powstałą w Sieci WSS szkodę w kwocie niższej niż rzeczywisty koszt naprawienia szkody powstałej w Sieci WSS. Oferent, który złoży w ofercie takie oświadczenie zobowiązany będzie na zasadach określonych w Umowie Koncesji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji do uzupełnienia kosztu naprawienia szkody powstałej w Sieci WSS (za wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda ta powstanie na skutek okoliczności, za których powstanie winę wyłączną ponosi Koncesjodawca) i tymczasowego, tj. do czasu wypłaty odszkodowania poniesienia kosztów naprawy Sieci WSS. Uzupełnienie kosztu likwidacji szkody nie dotyczy części odszkodowania zatrzymanego przez ubezpieczyciela, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia z tytułu udziału własnego ubezpieczonego lub franszyzy (przez co rozumie się zarówno franszyzę integralną jak i franszyzę redukcyjną). 2.5 Kryterium nr 5: Poziom jakości usług hurtowych świadczonych przez Partnera Prywatnego Partner Publiczny określił minimalny poziom jakości usług hurtowych świadczonych przez Partnera Prywatnego, określając maksymalny czas na usunięcie Awarii Sieci WSS na poziomie 24 godzin od zgłoszenia Awarii Sieci WSS. W zakresie kryterium nr 5 Partner Publiczny przyzna Oferentom alternatywnie: a) 1 punkt za skrócenie minimalnego czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS do 18 godzin od zgłoszenia Awarii, b) 2 punkty za skrócenie minimalnego czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS do 12 godzin od zgłoszenia Awarii, c) 3 punkty za skrócenie minimalnego czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS do 6 godzin od zgłoszenia Awarii. Zgłoszenie Awarii i jej usunięcie następować będzie zgodnie z zasadami określonymi w Umowie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. Skrócenie czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS w stosunku do podstawowych 24 godzin zostanie ujęte w Umowie zawartej z Koncesjonariuszem. XII. Warunki uznania oferty za niespełniającą wymagań Koncesjodawcy, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania Podmiot Publiczny za ofertę, która nie odpowiada jego wymaganiom uzna: 1) ofertę, która nie spełnia warunków określonych w treści opisu warunków koncesji, 2) ofertę, do której nie dołączono dowodu wniesienia wadium, 3) ofertę złożoną przez podmiot, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 4) ofertę, która złożona została po terminie, Strona 20 z 24

Adres strony internetowej koncesjodawcy: www.szerokopasmowawielkopolska.pl

Adres strony internetowej koncesjodawcy: www.szerokopasmowawielkopolska.pl OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI SEKCJA I: KONCESJODAWCA I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 222 47 76, faks

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: KONCESJODAWCA SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI

SEKCJA I: KONCESJODAWCA SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI Kiszkowo: Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo na okres trzech lat od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w zakresie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.pl Wrocław: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.html Elbląg: Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2016 Numer ogłoszenia: 22365-2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Katowice: Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2015 Numer ogłoszenia: 24631-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer ogłoszenia: 182825-2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer ogłoszenia: 182825-2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-10 15:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan-grunwald.sr.gov.pl Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Orkiestra Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272 03-849 Warszawa PL 5252414353 jako Zamawiający ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gdynia/pl/bip/roboty%20budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gdynia/pl/bip/roboty%20budowlane mhtml:file://i:\si.271.x.2015\12_przetarg_siec_szkieletowa\ogłoszenie 24.03.2015... Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gdynia/pl/bip/roboty%20budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145813-2010:text:pl:html PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 2010/S 97-145813 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego-Jednostka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.pl Warszawa: Świadczenie usług serwisowych dla systemu informatycznego zapewniającego,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI 1. Informacje ogólne 1. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS S.A.), w ramach Projektu WSS (projekt dotyczący Budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ),

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,tabela.htm Poznań:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165679-2011:text:pl:html PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp342.waw.pl Warszawa: Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suchej 29 w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi Numer ogłoszenia: 183364-2015; data zamieszczenia: 20.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dot. budowy gazociągu na odcinku

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Łódź: Całodobowa ochrona obiektów Izby Celnej w Łodzi Numer ogłoszenia: 100049-2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Całodobowa ochrona obiektów Izby Celnej w Łodzi Numer ogłoszenia: 100049-2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 360000-ILGW.271.9.2015.9 Łódź: Całodobowa ochrona obiektów Izby Celnej w Łodzi Numer ogłoszenia: 100049-2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2).

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2). 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl/ Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-12-05 14:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan-grunwald.sr.gov.pl Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392527-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 222-392527 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SIWZ. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. Pkt V.2.2.2a

SIWZ. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. Pkt V.2.2.2a Toruń, dnia 21-07-2014 r. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP/2014/04/01 Zamawiający: Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA ul. Hallera 35 lok.2 (adres korespondencyjny: Projektu TP ALAUDA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 6 2015-07-30 08:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sejmik.kielce.pl/387-zamowienia-publiczne.html Chęciny: Budowa sieci światłowodowej na terenach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo