PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI"

Transkrypt

1 PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej numer referencyjny postępowania: WSS 1/13 Strona 1 z 24

2 9 PROGRAMY REGIONALNE A RODOWA, STRATf GPA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO WlgtKOTOtSKIg EUROPEJSKI FUNDUSZ HOZWOJU REG loffalnećo Spis treści: I. Definicje; II. Nazwa i adres Koncesjodawcy; III. Opis przedmiotu koncesji; IV. Miejsce i termin składania ofert oraz forma oferty; V. Termin związania ofertą; VI. Termin wykonania przedmiotu koncesj i; VII. Określenie opłat za korzystanie z przedmiotu koncesji przez Koncesjonariusza lub podmioty trzecie lub sposób ich ustalania; VIII. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; IX. Informacja o dokumentach składanych przez zainteresowany podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału; X. Informację na temat wadium; XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; XII. Warunki uznania oferty za niespełniąjącą wymagań Koncesjodawcy, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania; XIII. Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania; XIV. Procedura wyjaśnień i wprowadzania zmian do Opisu Warunków Koncesji; XV. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty; XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; XVII. Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na czynności podejmowane przez Koncesj odawcę w trakcie postępowania; XVIII. Załączniki. Strona 2 z 24

3 PROGRAMY REGIONALNE N M O D O W ń. STRATNA. itó JN O ic I W OJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I. Definicje Na potrzeby niniejszego Opisu Warunków Koncesji definiuje się następujące wyrażenia, które są tożsame z wyrażeniami użytymi w Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji: 1) Awaria - stan techniczny Infrastruktury Telekomunikacyjnej lub Sieci WSS uniemożliwiający albo znacznie ograniczający świadczenie przez Operatora Infrastruktury usług do których jest uprawniony lub zobowiązany na podstawie Umowy, w tym przede wszystkim Dostępu, bądź też stan techniczny kabli telekomunikacyjnych lub kanalizacji wtórnej Operatora Sieci Dostępowej, zainstalowanych w Infrastrukturze Telekomunikacyjnej, uniemożliwiający bądź ograniczający możliwość świadczenia przez Operatora Sieci Dostępowej usług telekomunikacyj ny ch; 2) Czynsz Działalność Spółki - część składowa Czynszu Gwarantowanego wypłacana w Okresie Realizacji Umowy; 3) Czynsz Dzierżawny - wyrażona w złotych polskich płatność Operatora Infrastruktury na rzecz Podmiotu Publicznego z tytułu zawarcia Umowy i udostępnienia Sieci WSS w całości lub części, składająca się z Czynszu Gwarantowanego, Czynszu Zmiennego oraz Czynszu Clawback, płatny na zasadach określonych w Umowie przez Okres Obowiązywania Umowy; 4) Czynsz Gwarantowany - podstawowy składnik Czynszu Dzierżawnego, który w Okresie Realizacji Umowy obejmuje: Czynsz Podatki, Czynsz Odtworzenie Infrastruktury, Czynsz Opłaty Administracyjne, Czynsz Działalność Spółki, Czynsz Ubezpieczenie, Czynsz Uzupełniający; w Okresie Obowiązywania Umowy nie stanowiącym Okresu Realizacji Umowy Czynsz Gwarantowany obejmuje wyłącznie Czynsz Przejściowy oraz Czynsz Podatki i Czynsz Opłaty Administracyjne, jeżeli konieczność ich zapłaty powstanie w Okresie Obowiązywania Umowy nie stanowiącym Okresu Realizacji; 5) Czynsz Odtworzenie Infrastruktury - część składowa Czynszu Gwarantowanego opisana w 30 ust. 16 Umowy Koncesji; 6) Czynsz Opłaty Administracyjne - część składowa Czynszu Gwarantowanego w Okresie Realizacji Umowy, płatny zgodnie z postanowieniami Umowy; 7) Czynsz Podatki - część składowa Czynszu Gwarantowanego w Okresie Realizacji Umowy, płatny zgodnie z postanowieniami Umowy; 8) Czynsz Ubezpieczenie - część składowa Czynszu Gwarantowanego w Okresie Realizacji Umowy, płatny zgodnie z postanowieniami Umowy; 9) Czynsz Uzupełniający - jedna ze składowych Czynszu Gwarantowanego w Okresie Realizacji Umowy, opisany w 30 ust. 17,23 Umowy Koncesji; 10) Czynsz Zmienny - część składowa Czynszu Dzierżawnego, stanowiący określony w Umowie na podstawie Oferty Operatora Infrastruktury procent przychodów Operatora Infrastruktury uzyskanych w związku z wykorzystaniem z Sieci WSS; 11) Decyzja Komisji w sprawie pomocy publicznej - decyzja Komisji Europejskiej z dnia roku dotycząca pomocy państwa dla Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. - SA (2011/N); 12) Infrastruktura Teleinformatyczna lub Sieć WSS - wybudowany lub nabyty przez WSS S.A. (własność lub inny rzeczowy lub obligacyjny tytuł prawny) zespół Strona 3 z 24

4 PROGRAMY REGIONALNE NARODOWA, STKATKIA SPOf NOSC) województwo WIEtKÓPOLSKIg EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IONALNEGO składników majątkowych, zawierający aktywne i pasywne elementy infrastruktury, obejmujący w szczególności kanalizację kablową, linie, przewody i kable, w tym kable światłowodowe, słupy, maszty, wieże, osprzęt oraz urządzenia telekomunikacyjne, będąca wynikiem zrealizowania Umów Realizatorskich, opisany szczegółowo w sporządzonej przez WSS S.A. inwentaryzacji powykonawczej opracowanej według wzoru stanowiącego Załącznik numer 4 do Umowy; 13) Infrastruktura Telekomunikacyjna - Sieć WSS powiększona o Zasoby Własne Operatora Infrastruktury, Nowe Inwestycje Operatora Infrastruktury oraz o inne nakłady dokonane przez Operatora Infrastruktury konieczne do powstania i uruchomienia Sieci WSS; 14) Koncesjodawca lub WSS S.A. lub Partner Publiczny lub Podmiot Publiczny Wielopolska Sieć Szerokopasmowa SA. z siedzibą w Poznaniu; 15) Oferent - podmiot zainteresowany, zaproszony do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu koncesyjnym, który złożył ofertę WSS S.A.; 16) Ogłoszenie lub Ogłoszenie o Koncesji - ogłoszenie o postępowaniu koncesyjnym, nr referencyjny WSS-1/13 na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie WSS, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: oraz na stronie internetowej WSS S.A.: 17) Operator Infrastruktury lub Koncesjonariusz lub Partner Prywatny - Oferent, z którym WSS S.A. zawrze Umowę Koncesji po przeprowadzeniu niniejszego postępowania koncesyjnego; 18) Operator Sieci Dostępowej - przedsiębiorca telekomunikacyjny, jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność w zakresie telekomunikacji lub podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt. 1, 2, 4, 5 i 8 Prawa telekomunikacyjnego, korzystający z Infrastruktury Telekomunikacyjnej, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług w ramach dostępu telekomunikacyjnego, w tym dostępu do Infrastruktury Telekomunikacyjnej lub współkorzystania zapewnianego przez Operatora Infrastruktury lub żądający od Operatora Infrastruktury takiego dostępu lub współkorzystania, przy czym podmiot ten nie musi być operatorem w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, co nie obejmuje Użytkowników Końcowych; 19) Prezes UKE - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 20) Projekt lub Projekt WSS - projekt kluczowy Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, którego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowodystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa wielkopolskiego, realizowany przez WSS S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 23 grudnia 2010 roku, numer UDA-RPWP /10-00, zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata ; 21) Przedsięwzięcie - realizowane zgodnie z Umową usługi dostarczania Sieci telekomunikacyjnej, jak również zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego oraz współkorzystania lub dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu PrTel, w tym świadczenia usług na zasadach otwartego dostępu dla wszystkich Operatorów Sieci Dostępowej, w zakresie określonym w Umowie, połączone z utrzymaniem i zarządzaniem Siecią WSS oraz Infrastrukturą Telekomunikacyjną, co obejmuje w szczególności oferowanie i świadczenie Usług Strona 4 z 24

5 * II. PROGRAMY REGIONALNE m j ^SSSSSS ihbrsssusss MAKODOWUSTSATFCift SP0 JN0 SC1 W / ROZWOJU REGIONALNEGO Dostępowych, nadzór, eksploatację, zarządzanie i utrzymanie Sieci WSS w Obowiązywania Umowy, uiszczanie Czynszu Dzierżawnego zgodnie z Umową; 22) Studium Wykonalności - opracowane przez WSS S.A. warunki realizacji Projektu, stanowiące załącznik nr 6 do Umowy; 23) Umowa lub Umowa Koncesji - umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania koncesyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. Nazwa i adres Koncesjodawcy Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., ul. Łąkowa 21/17, Poznań, woj. wielkopolskie, tel , faks III. Opis przedmiotu koncesji Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego (koncesji) obejmuje etap operacyjny (eksploatacyjny) Projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W rezultacie realizacji Projektu na obszarze województwa wielkopolskiego powstanie Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (Sieć WSS), składająca się z infrastruktury pasywnej i aktywnej, która w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (koncesji) zostanie oddana wybranemu Operatorowi Infrastruktury do utrzymania i zarządzania oraz dostarczania sieci telekomunikacyjnej i zapewniania efektywnego dostępu hurtowego wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz administracji publicznej, w zakresie i na warunkach określonych w Decyzji Komisji Europejskiej nr SA (2011/N) w sprawie pomocy publicznej. Zawarcie umowy będzie stanowiło udzielenie pomocy publicznej Operatorowi Infrastruktury, poprzez udostępnienie Sieci WSS współfinansowanej ze środków publicznych. Decyzja Komisji w sprawie pomocy publicznej określa warunki na jakich dopuszczalne jest udzielenie Operatorowi Infrastruktury takiej pomocy. Operator Infrastruktury zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w Decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej, w szczególności w zakresie zapewniania dostępu hurtowego, sposobu określania opłat hurtowych oraz przestrzegania zasad warunkowego dostępu do węzłów Sieci WSS. Operator Infrastruktury nie może świadczyć usług detalicznych z wykorzystaniem Sieci WSS. Ponadto, Umowa Koncesji szczegółowo określi mechanizm monitorowania oraz odzyskiwania środków w celu uniknięcia nadpłaty pomocy publicznej. Sieć WSS to światłowodowa infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna. Sieć WSS nie obejmuje infrastruktury ostatniej-mili (sieci dostępowej). Na Sieć WSS składa się infrastruktura pasywna i infrastruktura aktywna w zakresie części szkieletowej, części dystrybucyjnej oraz Centrum Zarządzania Siecią, które zostanie utworzone w mieście Poznań. Zestawienie ilościowe (szacunkowe) kluczowych elementów Sieci WSS Opis Ilość Liczba punktów dystrybucyjnych [szt.] 576 Liczba węzłów szkieletowych w tym węzeł w Centrum Zarządzania Siecią [szt.] 32 Długość sieci dystrybucyjnej [km] 3687 Strona 5 z 24» [ / \

6 0 PROGRAMY REGIONALNE I B S S NARODOWASIUTEGM. StóiNOSC! W? UNIAEUROPEJSKA I I EUROPEJSKI FUNDUSZ K ROZWOJUREGIONALNEGO H Długość sieci szkieletowej (częściowo współbieżna z siecią dystrybucyjną) [km] 1546 Kable światłowodowe [km] 5234 Całkowita planowana długośćsieci WSS km] ok Długość Sieci WSS według szacunku wykonawców Sieci WSS, w oparciu o wykonane na dzień projekty1 ok Infrastruktura pasywna jest realizowana w sześciu obszarach inwestycyjnych przez wykonawców robót wyłonionych w 6 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nr: WSS-2/12, WSS-3/12, WSS-4/12, WSS-5/12, WSS-6/12, WSS-7/12. Koncesjodawca zawarł już umowy na realizację ww. robót budowlanych. Nad realizacją Sieci WSS przez wykonawców robót nadzór sprawuje Inżynier Kontraktu, z którym Partner Publiczny zawarł umowę po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Szczegółowe wymagania dla infrastruktury pasywnej wraz z planowaną lokalizacją węzłów Sieci WSS określono w dokumentacji przetargowej do tych postępowań (Program Funkcjonalno-Użytkowy jest dostępny na stronie internetowej Podmiotu Publicznego oraz w jego siedzibie; ponadto pełen protokół postępowań wraz z załącznikami również jest jawny i dostępny na żądanie kandydata). Infrastruktura pasywna będzie składała się głównie z infrastruktury światłowodowej nowobudowanej, a w zakresie zgodnym z zawartymi umowami również z infrastruktury istniejącej pozyskanej na własność Podmiotu Publicznego albo do korzystania i pobierania pożytków. Planowanym terminem zakończenia inwestycji w zakresie infrastruktury pasywnej jest 31 grudnia 2014 r., przy czym zgodnie z zawartymi umowami, w enumeratywnie wymienionych okolicznościach dopuszcza się przesunięcie tego terminu maksymalnie do dnia 30 czerwca 2015 r. Dla warstwy szkieletu przyjęto topologię pierścienia. Zapewnia ona wysoki poziom bezpieczeństwa nawet w przypadku przerwania medium transmisyjnego w dowolnym miejscu lub uszkodzenia węzła, pozwala na dalsze funkcjonowanie sieci. Dla warstwy dystrybucyjnej przyjęto topologię gwiazdy. Każda z warstw Sieci WSS zbudowana jest z wykorzystaniem elementów pasywnych oraz aktywnych. Elementy pasywne, które posłużą budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w niniejszym Projekcie to kanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe, szafy telekomunikacyjne, osprzęt, itd. Węzły szkieletu sieci WSS w rozumieniu infrastruktury pasywnej zostaną zlokalizowane w pomieszczeniach znajdujących się w istniejących obiektach. Punkty dystrybucyjne zostaną zrealizowane w postaci zewnętrznych szaf telekomunikacyjnych lub pasywnych zakończeń łączy światłowodowych. W ramach projektu powstanie jedno Centrum Zarządzania Siecią, wyposażone w infrastrukturę pasywną (np. przełączniki LAN, firewall pamięci masowe SAN, serwery), urządzenia aktywne (systemy zarządzania - sprzęt oraz oprogramowanie służące do administrowania urządzeniami sieci oraz usługami) oraz wyposażenie zabezpieczające. Przyjęte rozwiązania pozwalają na świadczenie szerokiego zakresu usług. Sieć WSS będzie neutralna pod względem technologicznym dzięki czemu umożliwi podmiotom ubiegającym się o dostęp korzystanie z wszelkich dostępnych technologii w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. Sieć WSS będzie umożliwiać podłączenie oraz obsługę 1 Długość określona według szacunku wykonawców robót dla terenu całego województwa wielkopolskiego, oszacowana w oparciu o wykonane na dzień projekty budowlane obrazujące planowane przebiegi i długość Sieci WSS; Oferent winien założyć możliwość zmiany tego parametru w zakresie +- 5% podanej wyżej wartości; dokładna długość Sieci WSS będzie znana dopiero w dniu jej odbioru od wykonawców robót. Strona 6 z 24

7 % PROGRAMY REGIONALNE 18818? europejski fu n d u sz M A to o o n n.s TU TH M S M jn O S ci w ie l k o p o l s k ie r o z w o ju reg io n a ln eg o ruchu do i z sieci dostępowych zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Różnorodność usług świadczonych przez tych przedsiębiorców wymaga zastosowania systemów zarządzania, świadczenia usług oraz wykorzystania urządzeń aktywnych warstwy transportowej (urządzenia znajdujące się w węzłach szkieletowych sieci jak i urządzeniach w punktach dystrybucyjnych), które umożliwią podłączenie operatorów z wykorzystaniem różnorodnych technologii. Model, który jest w stanie sprostać tym wymaganiom, to model wielodomenowy z podziałem funkcjonalnym składający się z domeny transportowej bazującej na technologii DWDM oraz domeny usługowej bazującej na technologii IP/MPLS. Sieć WSS będzie siecią pakietową umożliwiającą świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wielu usług szerokopasmowych przy zapewnionej właściwej jakości usług Operatora Infrastruktury. Zapewni swobodny dostęp użytkowników do usług oferowanych przez konkurujących ze sobą dostawców. W związku z upowszechnianiem się trendu oferowania przez niektórych operatorów obsługujących użytkowników końcowych nowych kategorii usług w modelu triple-play / multi-play przyjęto, że Sieć WSS oprócz świadczenia podstawowej kategorii usług dostępowych do Internetu będzie umożliwiać świadczenie usług multimedialnych: przesył treści TV, video-on-demand, usługi M2M - czyli wszelkie usługi sterowania automatycznego różnego rodzaju urządzeń (Machinę to Machinę), np. różnego rodzaju monitoring, inne usługi o wartości dodanej (VAS - Value Added Services), których specyfiki nie można na razie określić. Warstwę szkieletu sieci tworzą węzły szkieletowe wraz z łączącymi je elementami pasywnymi i składa się ona z: części pasywnej - pomieszczeń w których zostaną zlokalizowane urządzenia aktywne węzłów szkieletowych oraz zapewnione zostanie miejsce dla kolokacji urządzeń operatorów sieci dostępowych, wraz z instalacjami niezbędnymi do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej, kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego; części aktywnej - urządzeń aktywnych sieci szkieletowej. Rola warstwy szkieletowej w sieci szerokopasmowej jest następująca: połączenie z innymi sieciami krajowymi i międzynarodowymi poprzez punkty styku; transport ruchu w szkielecie sieci; agregacja ruchu z sieci dostępowych z wykorzystaniem warstwy dystrybucyjnej. Infrastruktura aktywna - Centrum Zarządzania Siecią (CZS1 Jako przykładowe rozwiązanie infrastruktury sprzętowej do Centrum Zarządzania Siecią przedstawiono centrum zarządzania. Jest to jednak wyłącznie przedstawienie jednego z wielu gotowych rozwiązań, które można zastosować. W skład takiego systemu wchodzą: sieć systemu zarządzania; centrum zarządzania. Zadaniem sieci systemu zarządzania, jest przesyłanie danych z oraz od urządzeń sieciowych. W centrum zarządzania zainstalowane będą systemy zarządzania - sprzęt oraz oprogramowanie służące do administrowania urządzeniami sieci oraz usługami. Podejście do sieci systemu zarządzania w ostatnim okresie mocno się zmieniło. Obecnie, w erze technologii IP MPLS sieć zarządzania nie jest oddzielnie budowaną siecią, tak jak miało to miejsce dawniej. W tej chwili sieć systemu zarządzania to zdefiniowana logicznie sieć kanałów VPN, tworzących bezpieczną oraz niezawodną warstwę transportową dla centrum zarządzania. Należy pamiętać jednak, że od prawidłowej pracy Centrum Zarządzania Siecią WSS będzie zależała praca całej sieci. Należy więc oprócz wystąpienia awarii wziąć pod uwagę możliwość przeprowadzenia ataku przez intruza. Dlatego konieczne wydaje się zabezpieczenie CZS na styku Centrum Zarządzania Siecią - nadzorowana sieć. Strona 7 z 24

8 PROGRAMY REGIONALNE KM0DOWASTRATEGASPCuNOSCI WOJEWÓDZTWO WI6VKOP0 lskię EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IOHALNEGO W ogólnym przypadku sieć CZS zawierać powinna: moduł firewalla, którego zadaniem jest ochrona dostępu do zasobów Centrum Zarządzania; sondę IDS/IPS (ang. Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System), której zadaniem - podobnie jak dodatkowego modułu firewall - jest ochrona wewnętrznych zasobów Centrum Zarządzania Siecią przed niepowołanym dostępem. Przy wybieraniu sondy należy zwrócić szczególną uwagę na możliwą do obsłużenia przez nią wydajność, która powinna być dopasowana konkretnie do Centrum Zarządzania Siecią; urządzenia, które będą pełnić funkcję bramy pomiędzy rdzeniem sieci a serwerami umieszczonymi wewnątrz centrów zarządzania; jedynie za pośrednictwem bram możliwa będzie komunikacja pomiędzy rdzeniem a zbudowanym Centrum Zarządzania Siecią; dla każdej bramy należy zapewnić odrębny switch, firewall oraz sondę IDS/IPS; przełączniki warstwy drugiej, pośredniczące pomiędzy określonym punktem sieci, bramą a Centrum Zarządzania Siecią; dołączenie Centrum Przetwarzania Danych do bramy, powinno zostać zrealizowane przy użyciu switcha z funkcjonalnością content switching. Jak już zaznaczono wcześniej, Centrum jest jednostką krytyczną dla działania Sieci WSS, dlatego też zaleca się, aby obok podstawowego było zbudowane również Centrum Zapasowe. Oba centra powinny być wyposażone identycznie (z punktu widzenia infrastruktury), a w określonych odstępach czasu synchronizują swoje dane - wymieniają pomiędzy sobą informacje dotyczące parametrów ustawień poszczególnych urządzeń sieciowych oraz dane konfiguracyjne tych urządzeń. Infrastruktura aktywna - węzły szkieletowe W ramach węzłów szkieletowych wyróżnić można 3 rodzaje konfiguracji: węzeł szkieletowy podstawowy: Realizowane funkcje: o agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej za pomocą routera MPLS, z wykorzystaniem łącz lgbe(opcjonalnie logbe), o realizacja warstwy transportowej DWDM, o przyjmowanie ruchu z routera MPLS z wykorzystaniem portów nxlogbe. Rys. 1. Schemat połączeń podstawowego węzła szkieletowego Źródło: opracowanie własne węzeł szkieletowy z łączem skrośnym: Realizowane funkcje: o agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej za pomocą routera MPLS, z wykorzystaniem łącz lgbe(opcjonalnie logbe), o realizacja warstwy transportowej DWDM, Strona 8 z 24

9 3PROGRAMY REGIONALNE NAftOUOWń.5TRATfCi>4 SKtfNOlCl W OJEWÓDZTWO WIEt, KOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IONALHEGO o przyjmowanie ruchu z routera MPLS z wykorzystaniem portów nxlogbe, o obsługa dodatkowego łącza skrośnego w DWDM, które ma służyć lepszemu rozkładowi ruchu oraz dodatkowemu zabezpieczeniu łączy szkieletowych Rys. 2. Schemat połączeń węzła szkieletowego z połączeniem skrośnym Źródło: opracowanie własne Węzeł szkieletowy z punktem styku Realizowane funkcje: o agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej za pomocą routera MPLS, z wykorzystaniem łącz lgbe(opcjonalnie logbe), o realizacja warstwy transportowej DWDM, o przyj mowanie ruchu z routera MPLS z wykorzystaniem portów nx 1 OGbE, o peering z punktem wymiany ruchu lub inną siecią wojewódzką. Rys. 3. Schemat połączeń węzła szkieletowego z punktem styku Źródło: opracowanie własne Warstwę sieci dystrybucyjnej tworzą punkty dystrybucyjne wraz z elementami pasywnymi, które łączą je z węzłami szkieletu sieci i składa się ona z szaf telekomunikacyjnych w wykonaniu zewnętrznym bądź wewnętrznym w zależności od warunków lokalizacyjnych węzła, kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych oraz pasywnego osprzętu światłowodowego. Nie wyklucza się umieszczenia poszczególnych punktów dystrybucyjnych w pomieszczeniach, w szczególności należących do jednostek samorządu terytorialnego. Rola warstwy dystrybucyjnej to agregacja ruchu z sieci dostępowych oraz punkt styku sieci szerokopasmowej z sieciami budowanymi przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych budujących sieci ostatniej mili, w tym sieci NGA. Strona 9 z 24

10 PROGRAMY REGIONALNE MAUODOWń. STRAlFGffc SPfrNuSCl W OJEWÓDZTWO WĘLKOPCM.5 KI6 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Infrastruktura aktywna - węzły dystrybucyjne Punkt dystrybucyjny budowany w ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej nie będzie wyposażony w sieciowe urządzenia aktywne, ich funkcjonalność będzie realizowana właśnie w węzłach sieci szkieletowej, poprzez zapewnienie w węzłach szkieletowych urządzeń z portami obsługującymi najpopularniejsze dostępne technologie transmisji wykorzystywane w sieciach tego typu: Ethernet: logbit/s (10GE), 1 Gbit/s (GE), loombit/s (FE). Połączenia z węzłami szkieletowymi realizowane będą poprzez interfejsy optyczne. Infrastruktura aktywna będzie przedmiotem zamówienia publicznego, którego udzielenie jest planowane w 2014 r., a dostawa do 31 marca 2015 r. (ewentualnie do 30 czerwca 2015 r. w razie przedłużenia terminu wykonania infrastruktury pasywnej). Sieć WSS może być udostępniana sukcesywnie Operatorowi Infrastruktury na jego wniosek lub w całości po wybudowaniu całej Sieci WSS (co może nastąpić najpóźniej do dnia r.) i dostarczeniu urządzeń aktywnych (która to dostawa może nastąpić najpóźniej do r.), a pełna gotowość do świadczenia przez Operatora Infrastruktury wszystkich usług określona została we Wzorze Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. Operator Infrastruktury będzie miał możliwość wcześniejszej eksploatacji udostępnionych części Sieci WSS, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Koncesji. W ramach przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego Operator Infrastruktury w pierwszej kolejności przygotuje Sieć WSS do świadczenia usług dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a następnie będzie Sieć WSS utrzymywał i zarządzał nią, jak również nadzorował i eksploatował, w szczególności wykonując nałożony umową obowiązek zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego (w rozumieniu Decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej) dla zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez cały okres obowiązywania umowy. Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do dokonania niezbędnych nakładów i inwestycji potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia na zasadach określonych w Umowie Koncesji i zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą. Podstawowym obowiązkiem Partnera Prywatnego jest zapewnianie efektywnego dostępu hurtowego w rozumieniu Decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej, poprzez świadczenie usług dostępowych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Ponadto Partner Prywatny zobowiązany będzie do utrzymywania Sieci WSS w stanie zdatnym do świadczenia usług dostępowych, w tym zapewniania dostaw energii elektrycznej i innych potrzebnych mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sieci WSS, zapewniania pomieszczeń i innych obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci, dokonywania koniecznych nakładów na infrastrukturę. Partner Prywatny będzie zarządzał Siecią WSS, a w tym w szczególności zapewniał kompatybilność i połączalność z innymi sieciami telekomunikacyjnymi, zapewniał odpowiednie interfejsy, systemy informatyczne, systemy wsparcia, służby techniczne, służby finansowe, sprawował nadzór nad Siecią WSS oraz właściwie wypełniał nałożone obowiązki informacyjne oraz obowiązki podatkoworachunkowe. Podstawowe wymagania dla usług Operatora Infrastruktury w ramach Przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot koncesji opisane zostały szczegółowo we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji i z zastrzeżeniem tychże postanowień Umowy obejmują w szczególności: a) Operator Infrastruktury świadczyć będzie dostęp hurtowy na rzecz zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych; H Strona 10 z 24

11 PROGRAMY REGIONALNE NA RODOWA STRATfOIŁ SPÓJNOSCI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IONAUNGGO b) Operator Infrastruktury zobowiązany będzie zapewnić korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz świadczyć wszelkiego rodzaju usługi, które będą niezbędne do zagwarantowania zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu hurtowego; c) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do zapewnienia w szczególności dzierżawy kanalizacji kablowej, dzierżawy ciemnych włókien, usług transmisyjnych (lambda, Ethernet, MPLS, inne), kolokacji, połączenia sieci; d) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowania dostępu oraz udostępniania informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami powiązanymi; e) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do prowadzenia negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego oraz dostępu do budynków i Infrastruktury telekomunikacyjnej w dobrej wierze; f) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej oferty ramowej zgodnej z postanowieniami umowy, wraz z zatwierdzonymi wzorami umów o dostępie telekomunikacyjnym, listy KPI, oraz oferowania usług na warunkach nie gorszych niż określone w zatwierdzonej ofercie i wzorach umów o dostępie telekomunikacyjnym; g) Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do udostępniania aktualnych informacji dotyczących specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, lokalizacji i przebiegu elementów infrastruktury, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z Sieci WSS, w tym także opłat; h) Operator Infrastruktury przygotowywał będzie raporty, porównujące wskaźniki KPI różnych operatorów sieci dostępowych. Operatorzy sieci dostępowych będą m ieli wgląd do raportów bieżących i historycznych; i) Operator Infrastruktury zapewni minimalny poziom zapewnienia jakości usług (SLA); maksymalny czas na usunięcie Awarii Sieci WSS (niespowodowanej klęską żywiołową lub wynikającej z wyłącznej winy Koncesjodawcy lub powstałej w wyniku przestępstwa) wynosi 24 godziny. Za skrócenie czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS Oferent otrzyma dodatkowe punkty za kryterium: Poziom jakości usług hurtowych świadczonych przez Partnera Prywatnego (maksymalnie 3 punkty); j) W przypadku konieczności wykonania okresowych czynności konserwacyjnych Operator Infrastruktury zobowiązany będzie poinformować ze stosownym wyprzedzeniem odbiorców usług o planowanym czasie rozpoczęcia czynności i czasie ich trwania, nie później niż na 4 dni przed dniem planowanym na ich przeprowadzenie. Prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie w godzinach z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych zadań. Dopuszcza się nie więcej niż jedną przerwę konserwacyjną w okresie miesiąca kalendarzowego, z tym że prace konserwatorskie nie mogą przekroczyć 12 godzin w skali roku, jednak nie więcej niż 4 godziny w miesiącu; k) W celu umożliwienia monitorowania jakości wykonywania Obowiązku Zapewnienia Dostępu Partner Prywatny będzie stosował wskaźniki pomiaru efektywności, mierzył, monitorował, publikował i przekazywał Podmiotowi Publicznemu wskaźniki KPI dla procesu negocjowania, podpisywania Umów Dostępowych oraz realizacji usług oraz sporządzał i przedkładał raporty dotyczące tych wskaźników; 1) Eksploatując Sieć WSS i wykonując zobowiązanie do zapewnienia efektywnego dostępu, Partner Prywatny zobowiązany jest przestrzegać ograniczeń wynikających z

12 mw$ I W m PROGRAMY REGIONALNE W g S8S 5& 2K EUROPEJSKI FUNDUSZ MASODOWtt. STRATEGIA SPÓJNOiCI l r W W JW H S W W ROZWOJU REGIONALNEGO J g g g f l "warunkowego systemu dostępu do węzłów określonego w Decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej. Zgodnie z tym systemem każdy z węzłów Sieci WSS jest przypisany do kategorii określającej, jaki rodzaj infrastruktury "ostatniej mili" może zostać do niego dołączony. Operator Infrastruktury zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie tych ograniczeń przez osoby trzecie korzystające z jego usług, a także ustanowić odpowiednie mechanizmy kontrolne. Podmiot Publiczny będzie kontrolował przestrzeganie tych warunków; Szczegółowe warunki świadczenia usług Operatora Infrastruktury określone zostały w Umowie Koncesji. Umowa określa podstawowe usługi jakie Partner Prywatny świadczyć musi w okresie obowiązywania Umowy. Oprócz usług podstawowych, Operator Infrastruktury będzie mógł świadczyć inne usługi z wykorzystaniem Sieci WSS, z ograniczeniami wynikającymi z niniejszego Opisu Warunków Koncesji i Umowy Koncesji. Wszelkie opłaty za korzystanie z Sieci WSS wymagają zatwierdzenia przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność określoną w Umowie Koncesji za zaniechanie realizacji tego obowiązku. IV. Miejsce i termin składania ofert oraz forma oferty. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Koncesjodawcy w Poznaniu, ul. Łąkowa 21/17 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godziny 10:00 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej - nr ref. WSS-1/13 Nie otwierać przed dniem: r., godzina 10:30 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. ul. Łąkowa 21/ Poznań 3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu j w. należy umieścić nazwę i adres Oferenta. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Koncesjodawcy w Poznaniu, ul. Łąkowa 21/17. w dniu r. o godzinie 10:30 V. Termin związania ofertą Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem 90 dnia terminu związania ofertą, Koncesjodawca wezwie Oferentów do przedłużenia Strona 12 z 24

13 PROGRAMY REGIONALNE NM ODOW fcstrattgtt. SPÓJNO&I W OJEWÓDZTWO WlEl.KOPCS.SKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dobrowolne. Oferta Oferenta, który nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na okres wskazany przez Koncesjodawcę nie będzie podlegać ocenie przez Koncesjodawcę. Termin wykonania przedmiotu koncesji Umowa Koncesji zawarta będzie na okres 7 lat, z zastrzeżeniem, że okres 7 lat liczony będzie zgodnie z postanowieniami Umowy Koncesji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji od dnia protokolarnego przekazania Operatorowi Infrastruktury całości Sieci WSS. Pierwszym dniem okresu na jaki Umowa zostanie zawarta będzie dzień podpisania przez Koncesj odawcę i Koncesjobiorcę protokołu zdawczo-odbiorczego Sieci WSS (części pasywnej i aktywnej) lub protokołu zdawczo-odbiorczego ostatniej części Sieci WSS. Przekazanie przez Koncesjodawcę Koncesjonariuszowi części Sieci WSS wywołuje skutki określone w Umowie, jednak nie powoduje, że okres na jaki Umowa została zawarta rozpoczyna bieg, aż do dnia przekazania ostatniej części Sieci WSS. Na zasadach określonych w Umowie, przekazywanie Sieci WSS Koncesjonariuszowi może następować częściami. Określenie opłat za korzystanie z przedmiotu koncesji przez Koncesjonariusza lub podmioty trzecie lub sposób ich ustalania 1. Sposób określenia opłat za korzystanie z przedmiotu koncesji przez Koncesjonariusza lub podmioty trzecie określony został w Umowie Koncesji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. 2. Z tytułu przekazania przez WSS S.A. na rzecz Operatora Infrastruktury Sieci WSS, Operator Infrastruktury zobowiązany będzie uiszczać Czynsz Dzierżawny za zasadach określonych w Umowie. Na Czysz Dzierżawny składać się będzie Czynsz Gwarantowany płatny przez Operatora Infrastruktury niezależnie od przychodu osiągniętego w wyniku korzystania z Sieci WSS oraz Czynsz Zmienny uzależniony od uzyskanego przez Operatora Infrastruktury przychodu z Sieci WSS. Szczegółowe uregulowania kwestii wysokości, składników, terminów zapłaty Czynszu Dzierżawnego określone zostały w Umowie. Załącznik nr 3 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji stanowi kalkulację wysokości Czynszu Gwarantowanego przeprowadzoną przez Koncesjodawcę w toku postępowania koncesyjnego. Kalkulacja ta w zakresie: Czynszu Działalność Spółki i Czynszu Odtworzenie Infrastruktury ma charakter wiążący dla WSS S.A. i Operatora Infrastruktury, a w zakresie Czynszu Podatki, Czynszu Opłaty Administracyjne, Czynszu Ubezpieczenie stanowi jedynie prognozę wysokości tych składników Czynszu Gwarantowanego, które w okresie obowiązywania Umowy mogą ulegać zmianie na warunkach określonych w Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. 3. Wszelkie opłaty za korzystanie z przedmiotu koncesji przez podmioty trzecie podlegać będą w zakresie usług dostępu hurtowego do Sieci WSS zatwierdzeniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

14 _ U W U, H E P f f l PROGRAM Y REGIONALNE n SffiSSSSSiS euhopdskifondosz H j f j B f t NAttlMmiUATfGKSMlNDSCl Wl6LKOPOtSKI5 ROZWOJUREGIONALNEGO g ^ j j H W postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym (koncesji na usługi) mogą brać udział podmioty, które spełniają następujące warunki: 1. w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedsięwzięcia w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). 2. w zakresie kwalifikacji technicznych lub zawodowych: a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: i. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) usługi transmisji danych dla co najmniej 3 podmiotów, o łącznej wartości usług co najmniej ,00 PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych), ii. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) usługi polegające na wykonywaniu czynności zarządzania, konserwacji lub utrzymania sieci teleinformatycznej o co najmniej 400 km łączy a łączna wartość tej usługi lub usług wynosiła co najmniej PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych), a) dysponowania potencjałem technicznym: Podmiot Publiczny nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno - prywatnego, dysponuje: i. specjalistą ds. zarządzania siecią, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w zarządzaniu siecią teleinformatyczną o łącznej długości co najmniej 100 km, ii. specjalistą ds. konserwacji i utrzymania sieci, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w konserwacji i utrzymania sieci teleinformatycznej o łącznej długości co najmniej 100 km, iii. specjalistą ds. systemów informatycznych, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w obsłudze systemów informatycznych operatora telekomunikacyjnego, iv. specjalistą ds. sprzedaży lub obsługi klientów, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w obsłudze sprzedaży usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Strona 14 z 24

15 PROGRAMY REGIONALNE H ^ WILL^JJPDLrillL EUROPEJSKI FUNDUSZ NARODOWA STtoTKiJASrtMNOSCI ROZWOIU REGIONALNEGO 3. uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Podmiot wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn, zm.), 4. w zakresie niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, W przypadku podmiotów występujących wspólnie wyżej wymienione warunki spełniają oni wspólnie, za wyjątkiem warunku z pkt 4, który powinien być spełniony przez każdy podmiot z osobna. Do oferty Oferent zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język polski. W przypadku, w którym w imieniu Oferenta działa pełnomocnik, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, pełnomocnik jest zobowiązany do przedłożenia stosownego pełnomocnictwa od Oferenta. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania, podmiotu zainteresowanego ubiegającego się o zawarcie umowy partnerstwa publiczno - prywatnego oraz zakres jego umocowania. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Wszelkie kwoty wyrażone w walutach obcych, o których mowa powyżej, będą przeliczane według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacja o dokumentach składanych przez zainteresowany podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału Zainteresowany podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie zobowiązany do złożenia:

16 PROGRAMY REGIONALNE 1V'A 0Q0WA5TRA7SGML SPÓJNOŚCI f W OJEW ÓDZTW O WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których zainteresowany podmiot posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową zainteresowanego podmiotu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, 2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że zainteresowany podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 4) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 5) odpisu aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 7) Dokumenty wskazane powyżej (pkt 1-6) powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (koncesji na usługi) przez zainteresowany podmiot. 8) Jeżeli zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające niekaralność zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków. Jeżeli w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania oferenta nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (daty wystawienia odpowiednio jak wyżej). Strona 16 z 24

17 PROGRAMY REGIONALNE hi AltODOkYń. STRńlfGIL SPOlNOSCI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez zainteresowany podmiot. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się z tłumaczeniem z języka obcego na język polski. Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie będzie mógł przedstawić dokumentów wymaganych przez Podmiot Publiczny, będzie mógł udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Podmiot Publiczny uzna za przedmiotowo odpowiedni. Zainteresowany podmiot, w zakresie spełniania warunków określonych w art. 15 ust. 2 pkt 7 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, niezbędne do wykonania umowy. Zainteresowany podmiot przedstawi w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji umowy. Informację na temat wadium Podmiot Publiczny wymaga wniesienia wadium w wysokości PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium wnoszone będzie przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.), Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr Dowód wniesienia wadium Oferent zobowiązany będzie dołączyć do oferty w oryginale, jeżeli wadium złożone zostało w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku, gdy Oferent, którego Oferta zostanie uznana za naj korzystniejszą nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu koncesyjnym lub dokumenty przedstawione przez Oferenta nie potwierdzą, iż spełnia on te warunki, Koncesjodawca zatrzyma wadium na co Oferent wyraża zgodę składając ofertę w niniejszym postępowaniu koncesyjnym. Wadium podlega zatrzymaniu, jeżeli Oferent uchylać się będzie od zawarcia Umowy. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 1. Partner Publiczny przewidział zastosowanie poniższych kryteriów oceny ofert: Strona 17 z 24

18 PROGRAMY REGIONALNE NARODOWA STRATNA SPÓJNOŚĆ i 1 WOJEWÓDZTWO WIĘI,KOP Ł$KIĘ UHM EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Lp. Nazwa kryterium Znaczenie punktowe kryterium (suma 100 punktów) Kryterium nr 1 Wynagrodzenie - kwota przyznanej pomocy 80 punktów publicznej: (im wyższy czynsz zmienny liczony od przychodu, tym więcej punktów) Kryterium nr 2 Poziom wydatków kapitałowych Partnera 12 punktów Prywatnego: (im wyższy dodatkowy czynsz gwarantowany niezależny od przychodu, tym więcej punktów) Kryterium nr 3 Terminy i wysokość przewidywanych płatności 2 punkty lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego Kryterium nr 4 Podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem 3 punkty Publicznym i Partnerem Prywatnym Kryterium nr 5 Poziom jakości usług hurtowych świadczonych przez Partnera Prywatnego 3 punkty Koncesjodawca w celu dokonania oceny ofert zsumuje punkty uzyskane przez każdego Oferenta za wszystkie 5 kryteriów oceny ofert. 2. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert. 2.1 Kryterium nr 1: Wynagrodzenie - kwota przyznanej pomocy publicznej: (im wyższy Czynsz Zmienny liczony od przychodu, tym więcej punktów) Kryterium jest określone poprzez wysokość Czynszu Zmiennego obliczanego od osiąganego przez Partnera Prywatnego przychodu z działalności prowadzonej w wykonaniu Umowy Koncesji, płaconego Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego. Partner Prywatny zadeklaruje w swojej ofercie wysokość Czynszu Zmiennego im wyższa wysokość Czynszu Zmiennego zadeklarowana w Ofercie, tym niższe wynagrodzenie Partnera Prywatnego w postaci zatrzymanej części przychodu z działalności w wykonaniu Umowy Koncesji i tym większa liczba przyznanych za to kryterium punktów; jednocześnie jest to kryterium kwoty przyznanej pomocy publicznej - im wyższa wysokość Czynszu Zmiennego zadeklarowana w Ofercie, tym niższa kwota pomocy publicznej z tytułu udostępnienia do korzystania Partnerowi Prywatnemu infrastruktury Sieci WSS. Oferent zobowiązany jest w zakresie tego kryterium podać wartość procentową liczoną od przychodu uzyskanego z wykorzystaniem Sieci WSS. Wartość procentową należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Przychód uzyskany przez Operatora Infrastruktury z wykorzystaniem Sieci WSS określany jest jako wartość netto (bez podatku VAT) i obejmuje przychód uzyskany bezpośrednio jak i pośrednio z wykorzystania Sieci WSS. Punktacja za kryterium nr 1 obliczona zostanie według wzoru; CZzm = (CZzmob / NCZzm) x 80 Strona 18 z 24

19 PROGRAMY REGIONALNE NARODOWA STR A W A SPDiNOSCi gdzie: WOJEW ÓDZTW O wtemopoiskie EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO CZzm CZzmob NCZzm - oznacza Czynsz Zmienny - oznacza Czynsz Zmienny oferty badanej - oznacza najwyższy Czynsz Zmienny spośród złożonych ofert Uzyskany wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 2.2 Kryterium nr 2: Poziom wydatków kapitałowych Partnera Prywatnego: (im wyższy dodatkowy Czynsz Gwarantowany niezależny od przychodu, tym więcej punktów) W kryterium tym oceniana jest wysokość dodatkowego Czynszu Uzupełniającego, do którego zapłaty zobowiąże się Operator Infrastruktury ponad wysokość minimalnego Czynszu Gwarantowanego. Przy ustaleniu punktacji za to kryterium Koncesjodawca zastosuje zasadę: im wyższy Czynsz Uzupełniający, tym więcej punktów za kryterium nr 2. Oferent zobowiązany jest w zakresie tego kryterium podać kwotę rocznego Czynszu Uzupełniającego z zaokrągleniem tej kwoty do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja za kryterium nr 2 obliczona zostanie według wzoru: CZU = (CZUob / NCZU) x 12 gdzie: CZU CZUob NCZU - oznacza Czynsz Uzupełniający - oznacza Czynsz Uzupełniający oferty badanej - oznacza najwyższy Czynsz Uzupełniający spośród złożonych ofert Uzyskany wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 2.3 Kryterium nr 3: Terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego W celu poprawy jakości funkcjonowania i zwiększenia użyteczności Sieci WSS, Koncesj odawca planuje utworzenie dodatkowych 2 (dwóch) międzyoperatorskich Punktów Wymiany Ruchu szczegółowo opisanych w załączniku nr 14 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. Oferent, który w ofercie zobowiąże się do wykonania w zastępstwie Koncesjodawcy jednego międzyoperatorskiego Punktu Wymiany Ruchu otrzyma 1 punkt. Oferent, który w ofercie zobowiąże się do wykonania w zastępstwie Koncesjodawcy dwóch międzyoperatorskich Punktów Wymiany Ruchu otrzyma 2 punkty. 2.4 Kryterium nr 4: Podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym Strona 19 z 24

20 %PROGRAMY REGIONALNE NACODOWń.STRATEGASPĆMNOiCl VWOJEW0 EKTWO ' WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG IpNALNEGO Partner Publiczny przyzna 3 punkty Oferentowi, który zaoferuje, że poniesie koszt likwidacji szkody powstałej w Sieci WSS w sytuacji, gdy ubezpieczyciel Sieci WSS, z którym Koncesjodawca zawrze umowę ubezpieczenia majątkowego Sieci WSS - po zgłoszeniu szkody przez Koncesjodawcę i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego - wypłaci odszkodowanie za powstałą w Sieci WSS szkodę w kwocie niższej niż rzeczywisty koszt naprawienia szkody powstałej w Sieci WSS. Oferent, który złoży w ofercie takie oświadczenie zobowiązany będzie na zasadach określonych w Umowie Koncesji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji do uzupełnienia kosztu naprawienia szkody powstałej w Sieci WSS (za wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda ta powstanie na skutek okoliczności, za których powstanie winę wyłączną ponosi Koncesjodawca) i tymczasowego, tj. do czasu wypłaty odszkodowania poniesienia kosztów naprawy Sieci WSS. Uzupełnienie kosztu likwidacji szkody nie dotyczy części odszkodowania zatrzymanego przez ubezpieczyciela, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia z tytułu udziału własnego ubezpieczonego lub franszyzy (przez co rozumie się zarówno franszyzę integralną jak i franszyzę redukcyjną). 2.5 Kryterium nr 5: Poziom jakości usług hurtowych świadczonych przez Partnera Prywatnego Partner Publiczny określił minimalny poziom jakości usług hurtowych świadczonych przez Partnera Prywatnego, określając maksymalny czas na usunięcie Awarii Sieci WSS na poziomie 24 godzin od zgłoszenia Awarii Sieci WSS. W zakresie kryterium nr 5 Partner Publiczny przyzna Oferentom alternatywnie: a) 1 punkt za skrócenie minimalnego czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS do 18 godzin od zgłoszenia Awarii, b) 2 punkty za skrócenie minimalnego czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS do 12 godzin od zgłoszenia Awarii, c) 3 punkty za skrócenie minimalnego czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS do 6 godzin od zgłoszenia Awarii. Zgłoszenie Awarii i jej usunięcie następować będzie zgodnie z zasadami określonymi w Umowie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Warunków Koncesji. Skrócenie czasu na usunięcie Awarii Sieci WSS w stosunku do podstawowych 24 godzin zostanie ujęte w Umowie zawartej z Koncesjonariuszem. XII. Warunki uznania oferty za niespełniającą wymagań Koncesjodawcy, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania Podmiot Publiczny za ofertę, która nie odpowiada jego wymaganiom uzna: 1) ofertę, która nie spełnia warunków określonych w treści opisu warunków koncesji, 2) ofertę, do której nie dołączono dowodu wniesienia wadium, 3) ofertę złożoną przez podmiot, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 4) ofertę, która złożona została po terminie, Strona 20 z 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo