Program funkcjonalno-użytkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno-użytkowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG /13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawę zestawów komputerowych i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizowanego przez Gminę Bolimów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VIII Oś Priorytetowa Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający: Gmina Bolimów, ul. Łowicka 9, Bolimów Zakres robót objętych zamówieniem wraz z kodami CPV: CPV Usługi inżynieryjne z zakresie projektowania, CPV Sprzęt i kable telekomunikacyjne, CPV Infrastruktura komunikacyjna, CPV Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, CPV Telekomunikacyjne roboty dodatkowe, CPV Wznoszenie masztów antenowych, CPV Instalowanie anten, CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznej, CPV Sieć internetowa, CPV Urządzenia komputerowe,cpv Usługi szkolenia komputerowego. CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego. Zawartość Opracowania: 1. Część Opisowa 2. Część Informacyjna Opracował: Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji w Warszawie mgr inż. Piotr Zychowicz Listopad 2014r. Gospodarka Strona 1

2 1 Część opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Zakładane produkty i rezultaty projektu wynikające z umowy o dofinansowaniu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Łącze operatorskie Punkt centralny sieci Sieć światłowodowa pasywna Sieć dostępowa radiowa Sieć LAN w jednostkach podległych UG Bolimów Instalacje elektryczne Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, właściwości funkcjonalno-użytkowych i minimalnych parametrów elementów przedmiotu zamówienia Budowa mikrokanalizacji kablowej Budowa sieci światłowodowej pasywnej. 16 Minimalną wymaganą specyfikację dla mikrokabli podano poniżej: Budowa i wyposażenie punktu centralnego sieci Budowa sieci radiowej dostępowej Okablowanie LAN jednostek podległych UG Bolimów Urządzenia aktywne i pasywne sieci System nadzoru i zarządzania siecią Wymagania na zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Wymagania na szkolenia dla beneficjentów ostatecznych z zakresu obsługi uruchomionego łącza oraz podstaw komunikacji elektronicznej Warunki wykonania i odbioru elementów przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa i powykonawcza Roboty budowlano instalacyjne Uruchomienie urządzeń aktywnych. 41 Gospodarka Strona 2

3 Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego na elementy przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie 42 2 Część informacyjna Oświadczenie Zamawiającego o posiadaniu prawa dysponowania nieruchomością Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Kopie mapy zasadniczej Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Inwentaryzacja zieleni Dane z zakresu ochrony środowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci energetycznych i teletechnicznych Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem Załączniki 49 Gospodarka Strona 3

4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, CPV Przygotowanie terenu pod budowę, CPV Roboty instalacyjne w budynkach, CPV Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, CPV Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych, CPV Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe, CPV Wznoszenie masztów antenowych, CPV Instalowanie anten, CPV Montaż anten radiowych, CPV Sieć radiowa, CPV Urządzenia do przesyłu danych, CPV Sprzęt do przesyłu danych, CPV Sieć internetowa, CPV Infrastruktura komunikacyjna, CPV Infrastruktura sieciowa, CPV Elementy składowe sieci, CPV Urządzenia sieciowe, CPV Urządzenia telekomunikacyjne, CPV Sprzęt i kable telekomunikacyjne, CPV Awaryjne urządzenia energetyczne, CPV Elektryczne elementy składowe, CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV Sieć telekomunikacyjna, CPV Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, CPV Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie budowy i ciągów komunikacyjnych, CPV Układanie kabli, CPV Telekomunikacyjne roboty dodatkowe, CPV Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, CPV Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych, CPV Pakiet oprogramowania dla sieci, Internetu i intranetu, CPV Usługi szkolenia komputerowego, CPV Urządzenia komputerowe, CPV Komputery osobiste, CPV Monitory ekranowe, CPV Nalepki przeciwkradzieżowe, CPV Myszka komputerowa, CPV Klawiatury komputerowe, CPV Wyświetlacze płaskie, CPV Systemy operacyjne, CPV Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, CPV Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej, CPV Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania, CPV Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych, Gospodarka Strona 4

5 CPV Usługi ubezpieczeniowe, CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego. 1 Część opisowa 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Celem ogólnym projektu Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jest zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego w grupie docelowej (tj. u osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Bolimów, których dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej) poprzez dostarczenie 100 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom podległym Gminie Bolimów sprzętu komputerowego i dostępu do szerokopasmowego Internetu. Osiągnięcie celu ogólnego projektu wymaga realizacji następujących celów szczegółowych: budowa infrastruktury dostępu do Internetu (z zastosowaniem technologii światłowodowej GPON i mikrokanalizacji kablowej), gwarantującej dostęp do sieci minimum 5 gospodarstwom domowym beneficjentom ostatecznym projektu (BO), w każdej z miejscowości objętych projektem oraz wytypowanym 3 jednostkom podległym Gminie Bolimów, dostarczenie zestawów komputerowych umożliwiających dostęp do Internetu BO, stworzenie (okablowanie) i uruchomienie ogółem 9 stanowisk dostępu do Internetu w 3 jednostkach podległych Gminie Bolimów, przeprowadzenie szkoleń dla BO z zakresu podstawowych informacji o komputerze, systemie operacyjnym, edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym oraz podstaw korzystania z Internetu (poczta elektroniczna, przeglądarki internetowe) min. 3 godz. w grupach do 10 osób, przeprowadzenie szkoleń w rozszerzonym zakresie dla 6 opiekunów świetlic w zakresie, jak dla BO w jednej grupie, min. 5 godz. Projekt obejmuje BO zlokalizowanych na obszarze niżej wymienionych miejscowości: Bolimów, Humin, Humin Dobra Ziemskie, Jasionna, Kęszyce Wieś, Kurabka, Gospodarka Strona 5

6 Nowe Kęszyce, Podsokołów, Sierzchów, Sokołów, oraz następujące jednostki podległe Gminie Bolimów: Szkoła Podstawowa w Bolimowie, ul. Sokołowska 24, Szkoła Podstawowa w Huminie, Humin 44A, Szkoła Podstawowa w Kęszycach, Kęszyce Wieś 50. Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, również te których Zamawiający nie uwzględnił w dokumentacji. Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące projektu, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów opisywanego systemu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac oraz uwarunkowaniami terenowymi Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje, iż zrealizowany i uruchomiony system spełni następujące wymagania jakościowe i funkcjonalne: Zaproponowane i dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie powinno zapewnić dla każdego BO łącze internetowe o parametrach minimalnych: DL: 2 Mbps, UL: 2Mbps, a dla każdej jednostki podległej Gminie wskazanej w pkt łącze internetowe o parametrach minimalnych: DL: 10 Mbps, UL: 10Mbps. Dostarczenie zintegrowanego systemu nadzoru nad siecią oraz użytkownikami NMS. Gospodarka Strona 6

7 Możliwość ustawienia strony www uruchamianej po zalogowaniu do systemu. Możliwość blokowania wybranych stron WWW oraz wybranych grup tematycznych - kontrola rodzicielska. Możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: 1. Zaprojektowanie i wykonanie sieci światłowodowej w architekturze GPON (Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna) w technologii FTTH (Fiber to the Home), w oparciu o mikrokanalizację kablową oraz konstrukcji wsporczych (o ile będą wymagane), które umożliwią montaż urządzeń i anten nadawczo/odbiorczych systemu radiowego punktwielopunkt w paśmie licencjonowanym, gwarantując ich stabilną i bezpieczną pracę. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz aktualna wiedzą techniczną. 2. Zaprojektowanie i wyposażenie serwerowni (centralny punkt sieci) w szafy teletechniczne, przeznaczone do instalacji urządzeń wraz z pozostałym sprzętem teleinformatycznym, informatycznym i telekomunikacyjnym oraz urządzeń podtrzymania napięcia wraz z bateriami, a także zakończeń sieci światłowodowej. Serwerownię należy wyposażyć w system klimatyzacji oraz nadzoru i kontroli dostępu. 3. Dostarczenie i montaż stacji bazowych systemu radiodostępowego w paśmie licencjonowanym (o ile będzie taka potrzeba) wraz z pozostałym sprzętem teleinformatycznym, informatycznym i telekomunikacyjnym oraz systemów zasilania tych urządzeń (z podtrzymaniem bateryjnym) w lokalizacjach stacji bazowych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. 4. Dostawa, montaż i uruchomienie terminali abonenckich (ONT lub radiowych) w gospodarstwach domowych wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zaprojektowanie i wykonanie linii energetycznej zasilającej w każdym węźle szkieletu sieci, po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego. 6. Uruchomienie oraz wykonanie testów/pomiarów prawidłowego działania urządzeń wybudowanej sieci oraz urządzeń abonenckich zgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego. 7. Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów PEM (BHP, środowiskowych itd.) wraz z oznaczenie stref promieniowania radiowego, w przypadku gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 8. Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Gospodarka Strona 7

8 9. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej sieci. 10. Konfiguracja systemu, uruchomienie sieci, konfiguracja usług i wszystkie niezbędne prace dodatkowe wymagane do realizacji celu projektu. 11. Zakup, dostarczenie, instalacja i ubezpieczenie zestawów komputerowych u BO i we wskazanych w pkt. 1.1 jednostkach podległych Gminie oraz oznaczenie sprzętu instalowanego zgodnie ze standardami przyjętymi przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi POIG. 12. Oznakowanie dostarczonych urządzeń, w tym terminali abonenckich i zestawów komputerowych numerem inwentarzowym zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; lista numerów inwentarzowych zostanie przedstawiona Wykonawcy przez Zamawiającego w momencie realizowania części zamówienia polegającego na dostarczeniu zestawów komputerowych, zgodnie z obustronnie uzgodnionym harmonogramem. 13. Przeprowadzenie szkoleń dla BO i opiekunów świetlic w zakresie wskazanym w pkt Podane informacje nie zwalniają Wykonawcy z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań niezbędnych do realizacji całości przedmiotu zamówienia Zakładane produkty i rezultaty projektu wynikające z umowy o dofinansowaniu. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu o numerze POIG /13 zakładane produkty to: liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu - 100, liczba zakupionych zestawów komputerowych 111, liczba zainstalowanych systemów 1, liczba przeprowadzonych szkoleń 2 (po jednym dla BO i opiekunów świetlic), długość wybudowanej sieci światłowodowej 24 km, a zakładane rezultaty to: liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu 100, liczba jednostek podległych Gminie, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu 3, liczba przeszkolonych osób 106. Gospodarka Strona 8

9 1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonanie dokumentacji projektowej o zakresie poniżej wymienionym wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, a następnie budowa na podstawie dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego, infrastruktury szerokopasmowej. Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać wykonanie następujących elementów: wykonanie projektu budowlanego (o ile jest wymagany) - wykonanie dokumentacji projektowej o zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb wykonania przedmiotowego zamówienia szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr.202 z 2004 r.), wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla potrzeb prac projektowych i wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej z Zamawiającym, opracowanie map do celów projektowych, przygotowanie dokumentacji specjalistycznych i wszelkich wymaganych materiałów do celów prawnych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego kompletu zgód wymaganych do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wykonawczego - rysunki i opisy stanowiące uszczegółowienie projektu budowlanego, służące wykonawcy do zrealizowania obiektu, a Zamawiającemu do wyegzekwowania realizacji zgodnej z projektem, wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót budowlanych, wykonanie przedmiaru robót wraz z wykazem podstawowych materiałów, wykonanie przedmiotowego zakresu robót wg uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień projektowych znajduje się w gestii Wykonawcy. Projekt powinien zostać przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. Kompletne roboty budowlane wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu do odbioru w terminie co najmniej 7 dni od przewidywanej daty ich Gospodarka Strona 9

10 odbioru, dopuszcza się dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych prac, stanowiących funkcjonalną całość. Przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: r Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Sieć będąca przedmiotem niniejszego zamówienia ma zostać wybudowana jako hierarchiczna sieć światłowodowa składająca się z dwóch warstw: sieci szkieletowej, sieci dystrybucyjno-dostępowej. Jako medium transmisyjne dla całej sieci należy zastosować światłowód jednomodowy Łącze operatorskie. Zadaniem łącza operatorskiego będzie połączenie projektowanej sieci z jednym z istniejących w Gminie Bolimów operatorów dostawcą hurtowym Internetu, w celu zapewnienia dostępu do Internetu BO i wskazanym jednostkom podległym Gminie. Dla bezpieczeństwa i ciągłości działania planowanej infrastruktury, zakłada się wybudowanie/zestawienie własnego przyłącza światłowodowego pomiędzy centralnym punktem sieci, a miejscem kolokacji, gdzie możliwe będzie zestawienie punktu styku z dostawcą hurtowym Internetu. Projekt i budowa/zestawienie łącza operatorskiego oraz dostawa Internetu hurtowego będą przedmiotem osobnego postępowania przetargowego, którego termin zakończenia zostanie skorelowany przez Zamawiającego z terminem zakończenia obecnego postępowania w taki sposób, aby termin zakończenia prac związanych z budową/zestawieniem łącza operatorskiego, nie spowodował opóźnień w realizacji całego przedmiotu zamówienia Punkt centralny sieci. W centralnym punkcie sieci należy zainstalować wszystkie urządzenia niezbędne do obsługi projektowanej sieci. Punkt ten będzie też punktem styku między operatorem hurtowym dostarczającym sygnał Internetu dla sieci, a siecią szkieletową i dystrybucyjno-dostępową przeznaczoną dla rozprowadzenia sygnału do BO i wskazanych jednostek podległych Gminie Sieć światłowodowa pasywna. Budowa sieci światłowodowej objętej projektem realizowana będzie w terenie o niskim i średnim stopniu zurbanizowania. Trasy mikrokanalizacji kablowej prowadzone będą głównie w pasach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na terenach nieruchomości należących do Zamawiającego, jego jednostek podległych i osób trzecich (m.in. Polskich Kolei Państwowych, Gospodarka Strona 10

11 Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, BO). Koncepcja przebiegu tras mikrokanalizacji światłowodowej, przygotowana na mapie poglądowej stanowi załącznik nr. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania sieci, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego trasami, z zastrzeżeniem możliwych odstępstw w przypadku: braku możliwości zaprojektowania danego odcinka, w związku z brakiem zgody na dysponowanie nieruchomością wydanej przez jej właściciela/użytkownika, niedostatecznej ilości miejsca w pasie drogi lub innej nieruchomości, uniemożliwiającej ułożenie mikrokanalizacji zgodnie z trasą określoną w koncepcji. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrywania wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, w tym: opłat za zajęcie pasa drogi na czas prowadzenia robót, opłat za umieszczenie urządzeń na nieruchomości od dnia ich umieszczenia do dnia odbioru końcowego wybudowanej sieci). Sieć światłowodowa powinna zostać zaprojektowana i wykonana w technologii mikrokanalizacji. Mikrokanalizacja jest rodzajem wielootworowej kanalizacji teletechnicznej o zmniejszonych średnicach podstawowych rur (otworów), przeznaczonych do instalacji mikrokabli światłowodowych. Podstawowym elementem systemu jest mikrorurka (mikrotuba) wykonana z tworzywa HDPE, będąca odpowiednikiem funkcjonalnym rur wtórnych typu RHDPE w kanalizacji standardowej. Do mikrorurki wdmuchiwane są specjalne mikrokable światłowodowe o materiale powłoki i średnicach dobranych do średnicy mikrorurki. Mikrokanalizacja powinna zapewniać: łatwość wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych na odcinkach do 2 km, ochronę sieci kablowej przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi, w tym przed uszkodzeniami mechanicznymi z powodu złego oznakowania (budowana bezpośrednio w ziemi), szybką rozbudowę równoległą i szeregową sieci światłowodowej bez wykonywania robót ziemnych, wodoszczelność na poziomie mikrorurek i mułoszczelność na poziomie rur z mikrorurkami, tzn. zabezpieczenie mikrokanalizacji przed przenikaniem wody do wnętrza mikrorurek i wnikaniem mułu i zanieczyszczeń stałych do wnętrza prefabrykowanych rur mikrokanalizacji, niezależnie czy są one puste, czy wypełnione mikrorurkami, szczelność i wytrzymałość pneumatyczną mikrokanalizacji w każdym punkcie, rozróżnialność mikrorur na całej trasie, Gospodarka Strona 11

12 trwałość i funkcjonalność przez okres co najmniej 30 lat. Mikrokanalizację należy projektować i budować w sposób zapewniający jej trwałość i funkcjonalność, co można osiągnąć przez właściwą jakość budowy i zastosowanie odpowiednich materiałów, o parametrach równoważnych do określonych w niniejszych wytycznych i przytoczonych w pkt. 2.2 przepisach i normach Sieć dostępowa radiowa Generalnie projekt zakłada budowę sieci w technologii GPON z wykorzystaniem światłowodowej sieci doziemnej, jednak w przypadkach braku możliwości technicznych, np. braku zgód właścicieli nieruchomości lub zarządców dróg, dopuszcza się warunkowo po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wykorzystanie technologii radiowej punkt-wielopunkt w paśmie licencjonowanym, dla udostępnienia Internetu BO. W tym celu możliwe jest wykonanie radiowych punktów dostępowych w następujących lokalizacjach: 1. Szkoła Podstawowa w Bolimowie lub budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolimowie 2. Szkoła podstawowa w Huminie Dla lokalizacji opisanej w pkt. 1, na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, należy przeprowadzić analizę możliwego do uzyskania zasięgu sieci radiowej (w kontekście wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji BO) i wybrać rozwiązanie o większym zasięgu. Sieć radiowa powinna gwarantować dostępność do Internetu o parametrach nie gorszych, niż minimalne parametry sieci podane dla BO. Udział technologii radiowej nie może przekroczyć 20% liczby wszystkich, przewidzianych w projekcie do podłączenia BO. Sieć radiowa powinna zostać wybudowana w oparciu o pasmo licencjonowane 5,9-6,4 GHz Sieć LAN w jednostkach podległych UG Bolimów. W jednostkach podległych Gminie Bolimów należy wykonać instalację sieci strukturalnej LAN, umożliwiającą przyłączenie istniejącej instalacji na danym obiekcie z nowobudowaną siecią (punkt centralny sieci), oraz podłączenie projektowanych stanowisk komputerowych w świetlicach szkolnych. Sieć LAN powinna być wykonana w technologii Ethernet w kat. 5e. Okablowanie należy układać w kanałach elektroinstalacyjnych oraz zakończyć gniazdami natynkowymi zgodnymi ze standardem RJ-45 dla kat. 5e Instalacje elektryczne. Dla potrzeb zasilania elektrycznego należy wykonać wydzieloną instalację 3-fazową lub 1-fazową z istniejących układów pomiarowych obiektów. Napięcie zasilania 230/400V. Układ sieciowy Gospodarka Strona 12

13 TN-S z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód PE uziemić, oporność uziemienia nie może przekraczać 30 omów. Zasilanie odbywać się będzie przez kontrolny układ pomiarowy i zostanie doprowadzone do tablicy bezpiecznikowej. Tablica służyć będzie dla podłączenia urządzeń podtrzymujących zasilanie, urządzeń aktywnych, instalacji oświetlenia i gniazd porządkowych. Z tablicy głównej należy doprowadzić obwody zasilania do urządzeń sieciowych. Obwody zakończyć w szafach teleinformatycznych. Szafy uziemić do najbliższej szyny uziemień. W przypadku braku instalacji uziemiającej Wykonawca zobowiązany jest do jej zaprojektowania i wykonania. Dla każdego z obwodów należy wykonać osobne zabezpieczenie różnicowo-prądowe i nadmiarowe. Po zbilansowaniu mocy wszystkich zaprojektowanych w danej lokalizacji urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie do zweryfikowania dostępności rezerwy mocy w budynku. W przypadku gdy istniejąca moc przyłączeniowa nie jest wystarczająca, Wykonawca opracuje wniosek do właściwego terenowo dostawcy energii elektrycznej o wydanie warunków technicznych o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla obiektu, a w przypadku braku takiej możliwości uzyska warunki techniczne i przyłączeniowe oraz zaprojektuje i wybuduje niezbędne przyłącze. 1.2 Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, właściwości funkcjonalno-użytkowych i minimalnych parametrów elementów przedmiotu zamówienia Budowa mikrokanalizacji kablowej. Dla potrzeb budowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej należy przewidzieć budowę wiązki mikrorurek 4x14/10 o max. śred. zewnętrznej 40mm układanych bezpośrednio w ziemi. Wiązki mikrorurek układane będą pomiędzy szafą dystrybucyjną i słupkami abonenckimi. W zakresie budowy sieci dostępowej przewiduje się wiązki mikrorurek 7/3,5 prowadzone od słupka w kierunku grupy BO, bez wprowadzania drugiego końca do słupka (organizację mikrowiązkek należy dobrać do zapotrzebowania wynikającego z rozkładu BO). Z wiązki mikrorurek i do działek wyciągana będzie (przez nacięcie powłoki zewnętrznej wiązki) mikrorurka o średnicy zewnętrznej 7 mm i wewnętrznej 3,5 mm. Drugi koniec mikrorurki 7/3,5 wprowadzony zostanie do słupka abonenckiego umożliwiając w przyszłości wciągnięcie kabla abonenckiego 2J o średnicy 1,6-2,5mm lub większego (maksymalnie 24 włókna) o średnicy nie większej niż 3,1mm. Gospodarka Strona 13

14 W mikrowiązce szkieletowej/dystrybucyjnej 4x14/10, tj. mikrorurce o średnicy zewnętrznej 14mm i wewnętrznej 10 mm (oznaczanej dalej jako 14/10), pomiędzy szafą dystrybucyjną a słupkami abonenckimi oraz bezpośrednio pomiędzy słupkami abonenckimi układane będą mikrokable szkieletowe/dystrybucyjny o pojemności od 12J do 48J, w zależności od potrzeb. Odcinki rur mikrowiązek dostarczane na bębnach powinno się układać bezpośrednio w ziemi ręcznie, w uprzednio przygotowanym rowie wąsko przestrzennym albo metodami bez wykopowymi. Wybór technologii układania należy do Wykonawcy i uzależniony jest od rodzaju gruntu, ukształtowania terenu, uzbrojenia go w inne urządzenia podziemne i nadziemne, od występowania fauny i flory chronionej oraz pozostałych wymogów związanych z ochroną środowiska. Wiązka mikrorurek układana powinna być na głębokości nie mniejszej, niż 0,7m (zaleca się 1m), a pod jezdniami nie mniejszej, niż wymagana w decyzji zezwalającej na lokalizację sieci. W połowie wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem: UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY!. Dno wykopu - przed ułożeniem rurociągu kablowego - musi być wolne od kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno należy nasypać warstwę piasku o grubości 10 cm. Po ułożeniu rurociągu należy go zasypać 10 cm warstwą piasku. Dalej wykopy zasypywać warstwami po 20 cm, z ubijaniem każdej warstwy. W pasach drogowych grunt powinien być zagęszczony zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi, a wymagania w tym zakresie należy opisać w dokumentacji projektowej. Zasypanie rowów kablowych może być wykonywane spycharkami lub ręcznie. Po ułożeniu rur, lecz przed zasypaniem rowu, powinna być wykonana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Zaleca się, aby rurociągi z mikrowiązek posiadały sfalowanie w poziomie o wielkości od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych. W okresie letnim, gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa niż temperatura rur polietylenowych, zasypanie rurociągu winno odbywać się dwuetapowo: najpierw warstwą podsypki, a po upływie 24 godzin, po ochłodzeniu się rur rurociągu, winno nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu. Należy unikać wycinki drzew i krzewów. Jeżeli okaże się to jednak konieczne, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, oraz ponieść związane z tym koszty. Wszystkie pozostałe drzewa nieprzeznaczone do wycinki, znajdujące się w obrębie projektowanych tras należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczone mikrowiązki i mikrorury powinny być wykonane z polietylenu o dużej gęstości (PE- HD),posiadać odporność na prądy indukowane, odporność chemiczną, a także odporność na temperaturę w zakresie nie mniejszym niż: Gospodarka Strona 14

15 temperatura montażu: od -10 C do +50 C, temperatura pracy: od -40 C do +70 C, temperatura magazynowania: od -40 C do +60 C. Powinny również umożliwiać rozróżnienie kolorystyczne, poprzez zastosowanie różnych kolorów poszczególnych mikrorurek przy zastosowaniu większej ilości mikrorurek w jednym systemie. Promień gięcia mikrorur nie powinien być mniejszy niż 10 średnic zewnętrznej rury ochronnej. W słupku abonenckim i szafie dystrybucyjnej zakończenie wiązek mikrorurek zrealizowane powinno być na specjalnych organizatorach kabli na bocznych ścianach słupka, w celu uporządkowania i umożliwienia łatwej identyfikacji mikrorurek, a tym samym mikroduktu do BO. W obszarze fundamentu słupka i szafy należy pozostawić zwój mikrowiązki w celu umożliwienia wdmuchnięcia kabla w przyszłości, w przypadku np. konieczności wymiany uszkodzonego kabla. Każdy pozostawiony w ziemi koniec mikrorurki należy zabezpieczyć za pomocą zaślepki mikrorurki lub kapturka termokurczliwego bądź, gumowego elastycznego korka na mikrorurce. Łączenie mikrorurek kanalizacji kablowej powinno być wykonane przy użyciu złączek do mikrorur przeznaczonych do montażu bezpośrednio w ziemi (bez dodatkowej osłony). Zapewniających połączenia wodo- i gazoszczelne. Połączenia powinny zapewnić szczelność rurociągu, a także powinny być odporne na podwyższone ciśnienia powietrza przy wdmuchiwaniu mikrokabli światłowodowych metodami pneumatycznymi. W miejscach, w których niezbędne będzie wykonanie połączenia mikrorurki prowadzonej do BO, do łączenia należy zastosować złączki proste. Do łączenia mikrorurek 7/3,5mm należy stosować złączki proste o średnicy wewnętrznej 7mm a do rurek 14/10 mm złączki proste o średnicy wewnętrznej 14mm. Zaleca się stosowanie złączek producenta wiązek mikrorurek. Złącza powinny spełniać warunek szczelności, jak dla zmontowanego ciągu rurowego i posiadać wytrzymałość podwyższonego ciśnienia (1 Mpa). W razie budowy ciągu wielorurowego należy przeprowadzić badanie szczelności dla wszystkich ciągów. Miejsce złączek należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. Przed budynkami i szafami, do których mają być wprowadzone kable światłowodowe, rurociąg kablowy należy zakończyć w studni kablowej i uszczelnić. Wprowadzaną do budynku kanalizację należy ułożyć ze spadkiem, nie mniejszym od 0,5% w kierunku studni kablowych. Otwory kanalizacji oraz obudowę rur należy uszczelnić od strony budynku oraz studni przy budynkowej. Gospodarka Strona 15

16 Wprowadzenie rurociągów do budynków użyteczności publicznej (Gmina, szkoły) należy wykonywać w sposób gwarantujący gazoszczelność wprowadzenia. Dla kabli światłowodowych można wykonać to z zastosowaniem przerwy gazowej o długości co najmniej 1 m. Dopuszcza się wprowadzanie kanalizacji kablowej do obiektów, pod warunkiem wykonania uszczelnienia wodnego i gazowego wprowadzeń w sposób wskazany w projekcie technicznym wykonawczym, gwarantujący bezpieczne i pewne uszczelnienia. Uszczelnienia powinny być realizowane poprzez zastosowanie dedykowanych przepustów kablowych zapewniających trwałe, zarówno wodo- jak i gazoszczelne wprowadzenie kabli do budynków. Przy szafie dystrybucyjnej oraz przy słupkach dystrybucyjnych należy stosować studnie typu SKR-2 lub SKR-1. Wielkość studni należy dobrać w zależności od ilości wprowadzonych rur i kabli w danym punkcie. W uzasadnionych przypadkach (duża ilość uzbrojenia podziemnego lub ograniczone miejsce montażu) dopuszcza się zastosowanie studni typu SK Budowa sieci światłowodowej pasywnej. Zamawiający wymaga zaprojektowania logicznej topologii gwiazdy złożonej z centralnego punktu sieci (główny punkt dystrybucyjny sieci) oraz pasywnych węzłów dostępowych (DN) zlokalizowanych w słupkach/szafkach dostępowych. Każdy węzeł DN posiadał będzie nieredundantne logiczne połączenie z centralnym punktem sieci w standardzie Ethernet, pracujące z prędkością 1 Gbps, wykorzystujące co najwyżej dwa włókna światłowodowe. Relacje światłowodowe muszą zostać zestawione w taki sposób, aby każdy z węzłów DN łączył się bezpośrednio z przełącznikiem w centralnym punkcie sieci. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie spliterów o stosunku podziału sygnału i mocy 1:32, jako sposób zwielokrotnienia budowanych włókien światłowodowych. Przy budowie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej należy stosować mikrokable o min. pojemności 12J. Pojemność kabli na poszczególnych odcinakach szkieletowych i dystrybucyjnych należy dobrać w taki sposób, aby do każdego BO doprowadzić mikrokabel o pojemności 2J. Należy uwzględnić 20% rezerwy w celu zapewnienia w przyszłości możliwości migracji BO pomiędzy poszczególnymi punktami dystrybucyjnymi. Należy zastosować kable wykonane z włókien światłowodowych typu single mode, zgodnych ze specyfikacją ITU-G.652D. Kodowanie tub kabla powinno być zgodne z EN i przedstawiać się następująco: - tuba licznikowa - (1) - czerwona Gospodarka Strona 16

17 - tuba kierunkowa - (2) - zielona - tuby kolejne - (3 12) - białe (półprzezroczyste) Kodowanie włókien kabla powinno być realizowane zgodnie z EN Dopuszczalne jest numerowanie włókien zgodnie z IEC Numer włókna Kodowanie wg EN kolor Numer włókna Kodowanie wg IEC60304 kolor 1 niebieski 1 czerwony 2 żółty 2 zielony 3 czerwony 3 niebieski 4 biały 4 biały 5 zielony 5 fioletowy 6 fioletowy 6 pomarańczowy 7 pomarańczowy 7 szary 8 szary 8 żółty 9 turkusowy 9 brązowy 10 czarny 10 różowy 11 brązowy 11 czarny 12 różowy 12 turkusowy Wykonawca może zastosować własny sposób kodowania włókien, ale musi być on spójny na całym obszarze sieci FTTH oraz zostać opisany w dokumentacji projektowej. Minimalną wymaganą specyfikację dla mikrokabli podano poniżej: Właściwości optyczne: włókna światłowodowe typu matched cladding (z nieprzesuniętą dyspersją), G.652d, praca w oknie 1310 nm i 1550 nm, tłumienność włókien: o o < 0,40 db/km dla fali o długości 1310 nm, < 0,25 db/km dla fali o długości 1550 nm; dyspersja chromatyczna: o o < 3,5 ps/nm/km dla fali z zakresu nm, < 20 ps/nm/km dla fali z zakresu nm; długość fali zerowej dyspersji chromatycznej: /- 10 nm, średnica pola modu: 9,4 +/- 0,6 nm, Gospodarka Strona 17

18 długość fali odcięcia: < 1260 nm. Właściwości geometryczne i mechaniczne: średnica płaszcza: 125 +/- 2 µm., eliptyczność płaszcza: < 2 %, niecentryczność pola modowego: < 1,0 µm, średnica powłoki zewnętrznej: 250 +/- 15 µm, niecentryczność powłoki: < 25 µm, konstrukcja tubowa, dopuszczalny promień gięcia: 72 mm Instalowane w mikrokanalizacji mikrokable optotelekomunikacyjne, nie mogą być poddawane nadmiernym siłom rozciągającym i zagięciom. Promień gięcia mikrokabli nie powinien być mniejszy, niż 20 średnic zewnętrznych kabla. Jednak jeśli na kabel działa jednocześnie siła rozciągająca, dopuszczalny promień gięcia nie może być mniejszy, niż 24 średnice zewnętrzne kabla. Instalacja mikrokabli optotelekomunikacyjnych w mikrokanalizacji powinna być wykonana metodą pneumatyczną. Nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie wdmuchiwania mikrokabli. Odcinki mikrokabli światłowodowych należy łączyć metodą spawania w łuku elektrycznym. Przy złączach należy pozostawić zapasy kabli, umożliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na zewnątrz studni lub zasobnika złączowego i wykonanie złącza oraz pomiarów w samochodzie. zapasy te powinny wynosić co najmniej 15m z każdej strony złącza. Co około 800 m, w miejscach skąd wdmuchiwano kabel do rur polietylenowych, należy pozostawić zapasy kabli umożliwiające wykonanie dodatkowego złącza w przypadku przebudowy lub naprawy kabla. Zapasy te o długości co najmniej 30m powinny być ułożone w zasobniku lub studni kablowej. Dodatkowo należy przewidzieć pozostawienie dodatkowych zapasów przy przejściach przez tory kolejowe, drogę wojewódzką lub cieki wodne. Dla odcinków instalacyjnych poniżej 800 m dopuszcza się zrezygnowanie z dodatkowego zapasu w środku odcinka, jednak dla takich przypadków zaleca się zwiększenie zapasów kabli przy złączach. Zapasy kabli w studni należy zwinąć w pętle, umieścić na stelażu oraz starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniami i umieścić wraz ze złączem w takim miejscu i w taki sposób, aby możliwe było łatwe ponowne ich wyjęcie ze studni na zewnątrz. Stelaż z zapasem kabla wraz ze złączem należy mieścić pionowo na ścianie studni. Gospodarka Strona 18

19 Na zmontowanym odcinku linii optotelekomunikacyjnej należy wykonać następujące pomiary: pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną, pomiary tłumienności wynikowej metodą transmisyjną, pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych. Pomiary powinny być wykonywane dla obu pasm optycznych tj nm i 1550 nm z obydwu końców linii. Zamówione i dostarczone przez Wykonawcę na budowę mikrokable światłowodowe, powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, bez widocznych śladów uszkodzeń powłoki i przebarwień. Instalacja mikrokabli światłowodowych powinna przebiegać zgodnie z zastosowaniem kabla, z zachowaniem parametrów mechanicznych (maksymalny naciąg instalacyjny kabla, promień gięcia, temperatura układania, etc) określanymi przez producenta kabla w dokumentacji technicznej. Metoda instalacji kabli powinna być zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla. Identyfikację kabli powinny umożliwić trwałe napisy znacznikowe na powłoce kabla, wykonywane w sposób zapewniający trwałość oznaczenia, co 1 mb. Napis na kablu powinien zawierać oznaczenie producenta kabla, typ kabla, ilość włókien i ich rodzaj, datę produkcji, długość bieżącą, ewentualnie dane Inwestora. Dla każdego dostarczonego bębna powinna być dostarczona dokumentacja (metryczka kabla) określająca: typ kabla, liczbę i rodzaj włókien, producenta włókien, długość fabrykacyjną kabla, pomiary tłumienności jednostkowej dla dwóch lub trzech okien transmisyjnych, współczynnik wydłużenia optycznego, parametry mechaniczne kabla, profil kabla z kodem kolorowym tub i włókien w tubach wg IEC Końce kabla powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i tak zamocowane na bębnie, aby były dostępne do badań własności transmisyjnych. Kable powinny być pakowane, przechowywane i transportowane wg PN-70/E Odcinki fabrykacyjne kabla powinny być nawinięte na bębny wykonane z drewna, metalu lub z innych materiałów o nie gorszych własnościach, nieulegających odkształceniom pod działaniem czynników zewnętrznych jak wilgoć, wahania temperatury, itp. Tolerancja dostawy odcinków fabrykacyjnych kabli nie powinna przekraczać ±5% zamawianej długości kabla. W czasie przechowywania kable powinny być chronione przed uszkodzeniami Gospodarka Strona 19

20 mechanicznymi i uderzeniami oraz przed środkami szkodliwie oddziaływującymi na kable, a także przed promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi. Transport bębnów z kablem może odbywać się ogólnie dostępnymi środkami transportu, przy czym zamocowanie bębna do platform środków transportowych powinno uniemożliwiać przesuwanie się bębnów. Każdy dostarczony bęben powinien zostać trwale wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną zawierającą określenie typu kabla, ilości włókien, długości kabla oraz znaczników końcowych i początkowych i inne szczegóły ułatwiające identyfikację numeru partii i zwrot bębna do producenta Budowa i wyposażenie punktu centralnego sieci. Lokalizacja centralnego punktu dostępowego sieci została przewidziana w budynku - siedzibie Urzędu Gminy Bolimów. Pomieszczenie przeznaczone do umieszczenia szaf serwerowych zostanie zaadaptowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy do prowadzenia prac instalacyjnych w terminie, nie późniejszym niż 1 m-c od daty podpisania umowy. W zakresie Wykonawcy będzie: zakup i instalacja szaf stojących typu rack 19 w ilości umożliwiającej instalację wszystkich zaprojektowanych urządzeń oraz zakończenie kabli światłowodowych wymaganych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wyposażenie pomieszczenia (o ile będzie taka potrzeba) w system klimatyzacji, o wydajności uwzględniającej wszystkie zaprojektowane urządzenia zakup i instalacja, wykonanie instalacji elektrycznej dla szaf wraz niezbędnymi zabezpieczeniami, wykonanie kanałów elektroinstalacyjnych dla projektowanych instalacji elektrycznych, strukturalnych i światłowodowych, zakup i instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu z modułem kontroli dostępu dostęp tylko dla osób uprawnionych, zakup i instalacja system zasilania awaryjnego dla urządzeń aktywnych, o czasie podtrzymania min. 15 min. oraz mocy co najmniej o 30% większej od sumy mocy zaprojektowanych urządzeń Budowa sieci radiowej dostępowej. Ze względu na trudności terenowe (linia kolejowa, droga wojewódzka, rzeka Rawka), duże rozproszenie BO na terenie Gminy, oraz w celu zapewnianie możliwości technicznych dla podłączenia wszystkich BO projektu, dopuszcza się zastosowanie urządzeń zapewniających dostarczenie Internetu drogą radiową punkt-wielopunkt w paśmie licencjonowanym do max 20% Gospodarka Strona 20

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Główny cel świadomość odpowiedzialności Inwestor (świadomy swoich wymagań), Generalny wykonawca (świadomy całego procesu) inwestycyjnego)(wybór dostawców,

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Sławków,.06. 14 SPI-NET Norbert Nowicki ul. Rynek 26 41-260 Sławków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/14 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer POIG.08.04.00-12-007/13-00, realizując projekt

Bardziej szczegółowo

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 5 Celem projektu

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ INFORMACJE PODSTAWOWE Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie techniki światłowodowej. SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Techników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : Tytuł projektu: "

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : Tytuł projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.4. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu einclusion na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Borowe, dnia Wręczycka 9, Borowe NIP REGON Tel

Zapytanie ofertowe. Borowe, dnia Wręczycka 9, Borowe NIP REGON Tel Zapytanie ofertowe Firma SpiderNeT S.C. zaprasza do składania ofert dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci światłowodowej w technologii FTTx realizowanego w ramach działania Działania 1.1 Wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 Dotyczy: Zakup kabla komplet Zakup splitter Zakup OLT Zakup ONU Zapytanie ofertowe nr 2/2013 Łask, dn. 27 lipca 2013r. I. ZAMAWIAJĄCY DeR.Net Zbigniew Rosiak NIP: 831-105-43-44 REGON: 730984528 II. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 RANET Rafał Sproch Lipnica Wielka, 03.11.2014 r. Lipnica Wielka 859 34-483 Lipnica Wielka Tel: 601 570 813, Fax: 18 264 26 40 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 Na dostarczenie sprzętu na wyposażenie 4 wież

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

Kabel światłowodowy zewnętrzny typu Z-XOTKtsd, LTC A-DQ (ZN)2Y

Kabel światłowodowy zewnętrzny typu Z-XOTKtsd, LTC A-DQ (ZN)2Y Kabel światłowodowy zewnętrzny typu Z-XOTKtsd, LTC A-DQ (ZN)2Y Kabel światłowodowy jednomodowy zewnętrzny A-DQ(ZN)2Y (Z-XOTKtd) całkowicie dielektryczny kabel o lekkiej konstrukcji wielotubowej. Charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:..

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:.. Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU Katowice, 11 stycznia 2012 r. Etapy realizacji projektów budowa sieci szerokopasmowych Tryb rozdzielny lub łączny zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock

Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock Egz. nr 1 Przyłącza elektroenergetyczne do pompowni ścieków Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock Inwestor: Gmina Wiązowna 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 Branża: Elektryczna, Stadium: Projekt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NET-BIS s.c. Włodzimierz Gąsior, Jolanta Gądek ul. Racławicka 3, 32-200 Miechów Miechów, 26.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach projektu: Likwidacja białych plam poprzez

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna TEMAT : Przebudowa ul. Senatorskiejw Legnicy ADRES : Legnica ul. SEnatorska INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 STADIUM : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BRANŻA

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r Załącznik nr 1.1 do

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem A. Montaż i uruchomienie zewnętrznych punktów dostępu do Internetu WiFi Wykonawca zamontuje i uruchomi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Budowa sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Eliminacja wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach Projektu OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 395688-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC Sp. o.o. Mieszka I 73A, Rzeszów. Rzeszów, dn r.

ENFORMATIC Sp. o.o. Mieszka I 73A, Rzeszów. Rzeszów, dn r. ENFORMATIC Sp. o.o. Mieszka I 73A, 35-303 Rzeszów Rzeszów, dn. 28.07.2016r. Zapytanie o cenę dotyczące projektu pn.: Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego (POPC01_180794)

Bardziej szczegółowo

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach.

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach. ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdańsk tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Lokalizacja: Województwo: Kujawsko- Pomorskie Powiat: Toruń Miasto: Toruń. 2. Uzasadnienie realizacji projektu:

Załącznik Lokalizacja: Województwo: Kujawsko- Pomorskie Powiat: Toruń Miasto: Toruń. 2. Uzasadnienie realizacji projektu: Załącznik 4 Zakres zadań programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa

SPIS TREŚCI I Część opisowa - 1 - SPIS TREŚCI I Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Podstawa opracowania...2 1.3. Inwestor...2 1.4. Nazwa inwestycji...2 1.5. Adres Inwestycji...2 1.6. Cel inwestycji...3 1.7. Termin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr PO RPW - 2.1-01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr PO RPW - 2.1-01/2014 AMBIT Systemy Informatyczne Bogdan Kozicki ul. Piaskowa 34A 21-100 Lubartów NIP: 7141524654 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO RPW - 2.1-01/2014 Lubartów, 08.07.2014r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 01/POIG.8.4/003-13/2014

Zapytanie Ofertowe nr 01/POIG.8.4/003-13/2014 Reda 04.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe nr 01/POIG.8.4/003-13/2014 I. INORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pt.: Rozbudowa sieci Internetu światłowodowego FTTH Interkar na Pomorzu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*:

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: *Niniejszy wykaz cen nie ma charakteru wiążącego dla Zamawiającego Wykonawca winien wziąć

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6 AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI Załącznik nr Z6 Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość,

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar robót Num er Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar Przebudowa napowietrznej sieci TPSA oraz linii kablowejświatłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta,na odcinku od ul. Pułtuskiej do Prostej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Wrocław, 3 września 2012 r. FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 20_p08 1.Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo