Program funkcjonalno-użytkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno-użytkowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG /13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawę zestawów komputerowych i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizowanego przez Gminę Bolimów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VIII Oś Priorytetowa Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający: Gmina Bolimów, ul. Łowicka 9, Bolimów Zakres robót objętych zamówieniem wraz z kodami CPV: CPV Usługi inżynieryjne z zakresie projektowania, CPV Sprzęt i kable telekomunikacyjne, CPV Infrastruktura komunikacyjna, CPV Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, CPV Telekomunikacyjne roboty dodatkowe, CPV Wznoszenie masztów antenowych, CPV Instalowanie anten, CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznej, CPV Sieć internetowa, CPV Urządzenia komputerowe,cpv Usługi szkolenia komputerowego. CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego. Zawartość Opracowania: 1. Część Opisowa 2. Część Informacyjna Opracował: Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji w Warszawie mgr inż. Piotr Zychowicz Listopad 2014r. Gospodarka Strona 1

2 1 Część opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Zakładane produkty i rezultaty projektu wynikające z umowy o dofinansowaniu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Łącze operatorskie Punkt centralny sieci Sieć światłowodowa pasywna Sieć dostępowa radiowa Sieć LAN w jednostkach podległych UG Bolimów Instalacje elektryczne Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, właściwości funkcjonalno-użytkowych i minimalnych parametrów elementów przedmiotu zamówienia Budowa mikrokanalizacji kablowej Budowa sieci światłowodowej pasywnej. 16 Minimalną wymaganą specyfikację dla mikrokabli podano poniżej: Budowa i wyposażenie punktu centralnego sieci Budowa sieci radiowej dostępowej Okablowanie LAN jednostek podległych UG Bolimów Urządzenia aktywne i pasywne sieci System nadzoru i zarządzania siecią Wymagania na zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Wymagania na szkolenia dla beneficjentów ostatecznych z zakresu obsługi uruchomionego łącza oraz podstaw komunikacji elektronicznej Warunki wykonania i odbioru elementów przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa i powykonawcza Roboty budowlano instalacyjne Uruchomienie urządzeń aktywnych. 41 Gospodarka Strona 2

3 Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego na elementy przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie 42 2 Część informacyjna Oświadczenie Zamawiającego o posiadaniu prawa dysponowania nieruchomością Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Kopie mapy zasadniczej Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Inwentaryzacja zieleni Dane z zakresu ochrony środowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci energetycznych i teletechnicznych Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem Załączniki 49 Gospodarka Strona 3

4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, CPV Przygotowanie terenu pod budowę, CPV Roboty instalacyjne w budynkach, CPV Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, CPV Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych, CPV Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe, CPV Wznoszenie masztów antenowych, CPV Instalowanie anten, CPV Montaż anten radiowych, CPV Sieć radiowa, CPV Urządzenia do przesyłu danych, CPV Sprzęt do przesyłu danych, CPV Sieć internetowa, CPV Infrastruktura komunikacyjna, CPV Infrastruktura sieciowa, CPV Elementy składowe sieci, CPV Urządzenia sieciowe, CPV Urządzenia telekomunikacyjne, CPV Sprzęt i kable telekomunikacyjne, CPV Awaryjne urządzenia energetyczne, CPV Elektryczne elementy składowe, CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV Sieć telekomunikacyjna, CPV Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, CPV Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie budowy i ciągów komunikacyjnych, CPV Układanie kabli, CPV Telekomunikacyjne roboty dodatkowe, CPV Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, CPV Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych, CPV Pakiet oprogramowania dla sieci, Internetu i intranetu, CPV Usługi szkolenia komputerowego, CPV Urządzenia komputerowe, CPV Komputery osobiste, CPV Monitory ekranowe, CPV Nalepki przeciwkradzieżowe, CPV Myszka komputerowa, CPV Klawiatury komputerowe, CPV Wyświetlacze płaskie, CPV Systemy operacyjne, CPV Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, CPV Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej, CPV Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania, CPV Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych, Gospodarka Strona 4

5 CPV Usługi ubezpieczeniowe, CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego. 1 Część opisowa 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Celem ogólnym projektu Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jest zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego w grupie docelowej (tj. u osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Bolimów, których dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej) poprzez dostarczenie 100 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom podległym Gminie Bolimów sprzętu komputerowego i dostępu do szerokopasmowego Internetu. Osiągnięcie celu ogólnego projektu wymaga realizacji następujących celów szczegółowych: budowa infrastruktury dostępu do Internetu (z zastosowaniem technologii światłowodowej GPON i mikrokanalizacji kablowej), gwarantującej dostęp do sieci minimum 5 gospodarstwom domowym beneficjentom ostatecznym projektu (BO), w każdej z miejscowości objętych projektem oraz wytypowanym 3 jednostkom podległym Gminie Bolimów, dostarczenie zestawów komputerowych umożliwiających dostęp do Internetu BO, stworzenie (okablowanie) i uruchomienie ogółem 9 stanowisk dostępu do Internetu w 3 jednostkach podległych Gminie Bolimów, przeprowadzenie szkoleń dla BO z zakresu podstawowych informacji o komputerze, systemie operacyjnym, edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym oraz podstaw korzystania z Internetu (poczta elektroniczna, przeglądarki internetowe) min. 3 godz. w grupach do 10 osób, przeprowadzenie szkoleń w rozszerzonym zakresie dla 6 opiekunów świetlic w zakresie, jak dla BO w jednej grupie, min. 5 godz. Projekt obejmuje BO zlokalizowanych na obszarze niżej wymienionych miejscowości: Bolimów, Humin, Humin Dobra Ziemskie, Jasionna, Kęszyce Wieś, Kurabka, Gospodarka Strona 5

6 Nowe Kęszyce, Podsokołów, Sierzchów, Sokołów, oraz następujące jednostki podległe Gminie Bolimów: Szkoła Podstawowa w Bolimowie, ul. Sokołowska 24, Szkoła Podstawowa w Huminie, Humin 44A, Szkoła Podstawowa w Kęszycach, Kęszyce Wieś 50. Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, również te których Zamawiający nie uwzględnił w dokumentacji. Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące projektu, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów opisywanego systemu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac oraz uwarunkowaniami terenowymi Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje, iż zrealizowany i uruchomiony system spełni następujące wymagania jakościowe i funkcjonalne: Zaproponowane i dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie powinno zapewnić dla każdego BO łącze internetowe o parametrach minimalnych: DL: 2 Mbps, UL: 2Mbps, a dla każdej jednostki podległej Gminie wskazanej w pkt łącze internetowe o parametrach minimalnych: DL: 10 Mbps, UL: 10Mbps. Dostarczenie zintegrowanego systemu nadzoru nad siecią oraz użytkownikami NMS. Gospodarka Strona 6

7 Możliwość ustawienia strony www uruchamianej po zalogowaniu do systemu. Możliwość blokowania wybranych stron WWW oraz wybranych grup tematycznych - kontrola rodzicielska. Możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: 1. Zaprojektowanie i wykonanie sieci światłowodowej w architekturze GPON (Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna) w technologii FTTH (Fiber to the Home), w oparciu o mikrokanalizację kablową oraz konstrukcji wsporczych (o ile będą wymagane), które umożliwią montaż urządzeń i anten nadawczo/odbiorczych systemu radiowego punktwielopunkt w paśmie licencjonowanym, gwarantując ich stabilną i bezpieczną pracę. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz aktualna wiedzą techniczną. 2. Zaprojektowanie i wyposażenie serwerowni (centralny punkt sieci) w szafy teletechniczne, przeznaczone do instalacji urządzeń wraz z pozostałym sprzętem teleinformatycznym, informatycznym i telekomunikacyjnym oraz urządzeń podtrzymania napięcia wraz z bateriami, a także zakończeń sieci światłowodowej. Serwerownię należy wyposażyć w system klimatyzacji oraz nadzoru i kontroli dostępu. 3. Dostarczenie i montaż stacji bazowych systemu radiodostępowego w paśmie licencjonowanym (o ile będzie taka potrzeba) wraz z pozostałym sprzętem teleinformatycznym, informatycznym i telekomunikacyjnym oraz systemów zasilania tych urządzeń (z podtrzymaniem bateryjnym) w lokalizacjach stacji bazowych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. 4. Dostawa, montaż i uruchomienie terminali abonenckich (ONT lub radiowych) w gospodarstwach domowych wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zaprojektowanie i wykonanie linii energetycznej zasilającej w każdym węźle szkieletu sieci, po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego. 6. Uruchomienie oraz wykonanie testów/pomiarów prawidłowego działania urządzeń wybudowanej sieci oraz urządzeń abonenckich zgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego. 7. Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów PEM (BHP, środowiskowych itd.) wraz z oznaczenie stref promieniowania radiowego, w przypadku gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 8. Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Gospodarka Strona 7

8 9. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej sieci. 10. Konfiguracja systemu, uruchomienie sieci, konfiguracja usług i wszystkie niezbędne prace dodatkowe wymagane do realizacji celu projektu. 11. Zakup, dostarczenie, instalacja i ubezpieczenie zestawów komputerowych u BO i we wskazanych w pkt. 1.1 jednostkach podległych Gminie oraz oznaczenie sprzętu instalowanego zgodnie ze standardami przyjętymi przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi POIG. 12. Oznakowanie dostarczonych urządzeń, w tym terminali abonenckich i zestawów komputerowych numerem inwentarzowym zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; lista numerów inwentarzowych zostanie przedstawiona Wykonawcy przez Zamawiającego w momencie realizowania części zamówienia polegającego na dostarczeniu zestawów komputerowych, zgodnie z obustronnie uzgodnionym harmonogramem. 13. Przeprowadzenie szkoleń dla BO i opiekunów świetlic w zakresie wskazanym w pkt Podane informacje nie zwalniają Wykonawcy z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań niezbędnych do realizacji całości przedmiotu zamówienia Zakładane produkty i rezultaty projektu wynikające z umowy o dofinansowaniu. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu o numerze POIG /13 zakładane produkty to: liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu - 100, liczba zakupionych zestawów komputerowych 111, liczba zainstalowanych systemów 1, liczba przeprowadzonych szkoleń 2 (po jednym dla BO i opiekunów świetlic), długość wybudowanej sieci światłowodowej 24 km, a zakładane rezultaty to: liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu 100, liczba jednostek podległych Gminie, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu 3, liczba przeszkolonych osób 106. Gospodarka Strona 8

9 1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonanie dokumentacji projektowej o zakresie poniżej wymienionym wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, a następnie budowa na podstawie dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego, infrastruktury szerokopasmowej. Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać wykonanie następujących elementów: wykonanie projektu budowlanego (o ile jest wymagany) - wykonanie dokumentacji projektowej o zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb wykonania przedmiotowego zamówienia szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr.202 z 2004 r.), wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla potrzeb prac projektowych i wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej z Zamawiającym, opracowanie map do celów projektowych, przygotowanie dokumentacji specjalistycznych i wszelkich wymaganych materiałów do celów prawnych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego kompletu zgód wymaganych do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w imieniu Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wykonawczego - rysunki i opisy stanowiące uszczegółowienie projektu budowlanego, służące wykonawcy do zrealizowania obiektu, a Zamawiającemu do wyegzekwowania realizacji zgodnej z projektem, wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót budowlanych, wykonanie przedmiaru robót wraz z wykazem podstawowych materiałów, wykonanie przedmiotowego zakresu robót wg uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień projektowych znajduje się w gestii Wykonawcy. Projekt powinien zostać przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. Kompletne roboty budowlane wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu do odbioru w terminie co najmniej 7 dni od przewidywanej daty ich Gospodarka Strona 9

10 odbioru, dopuszcza się dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych prac, stanowiących funkcjonalną całość. Przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: r Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Sieć będąca przedmiotem niniejszego zamówienia ma zostać wybudowana jako hierarchiczna sieć światłowodowa składająca się z dwóch warstw: sieci szkieletowej, sieci dystrybucyjno-dostępowej. Jako medium transmisyjne dla całej sieci należy zastosować światłowód jednomodowy Łącze operatorskie. Zadaniem łącza operatorskiego będzie połączenie projektowanej sieci z jednym z istniejących w Gminie Bolimów operatorów dostawcą hurtowym Internetu, w celu zapewnienia dostępu do Internetu BO i wskazanym jednostkom podległym Gminie. Dla bezpieczeństwa i ciągłości działania planowanej infrastruktury, zakłada się wybudowanie/zestawienie własnego przyłącza światłowodowego pomiędzy centralnym punktem sieci, a miejscem kolokacji, gdzie możliwe będzie zestawienie punktu styku z dostawcą hurtowym Internetu. Projekt i budowa/zestawienie łącza operatorskiego oraz dostawa Internetu hurtowego będą przedmiotem osobnego postępowania przetargowego, którego termin zakończenia zostanie skorelowany przez Zamawiającego z terminem zakończenia obecnego postępowania w taki sposób, aby termin zakończenia prac związanych z budową/zestawieniem łącza operatorskiego, nie spowodował opóźnień w realizacji całego przedmiotu zamówienia Punkt centralny sieci. W centralnym punkcie sieci należy zainstalować wszystkie urządzenia niezbędne do obsługi projektowanej sieci. Punkt ten będzie też punktem styku między operatorem hurtowym dostarczającym sygnał Internetu dla sieci, a siecią szkieletową i dystrybucyjno-dostępową przeznaczoną dla rozprowadzenia sygnału do BO i wskazanych jednostek podległych Gminie Sieć światłowodowa pasywna. Budowa sieci światłowodowej objętej projektem realizowana będzie w terenie o niskim i średnim stopniu zurbanizowania. Trasy mikrokanalizacji kablowej prowadzone będą głównie w pasach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na terenach nieruchomości należących do Zamawiającego, jego jednostek podległych i osób trzecich (m.in. Polskich Kolei Państwowych, Gospodarka Strona 10

11 Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, BO). Koncepcja przebiegu tras mikrokanalizacji światłowodowej, przygotowana na mapie poglądowej stanowi załącznik nr. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania sieci, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego trasami, z zastrzeżeniem możliwych odstępstw w przypadku: braku możliwości zaprojektowania danego odcinka, w związku z brakiem zgody na dysponowanie nieruchomością wydanej przez jej właściciela/użytkownika, niedostatecznej ilości miejsca w pasie drogi lub innej nieruchomości, uniemożliwiającej ułożenie mikrokanalizacji zgodnie z trasą określoną w koncepcji. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrywania wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, w tym: opłat za zajęcie pasa drogi na czas prowadzenia robót, opłat za umieszczenie urządzeń na nieruchomości od dnia ich umieszczenia do dnia odbioru końcowego wybudowanej sieci). Sieć światłowodowa powinna zostać zaprojektowana i wykonana w technologii mikrokanalizacji. Mikrokanalizacja jest rodzajem wielootworowej kanalizacji teletechnicznej o zmniejszonych średnicach podstawowych rur (otworów), przeznaczonych do instalacji mikrokabli światłowodowych. Podstawowym elementem systemu jest mikrorurka (mikrotuba) wykonana z tworzywa HDPE, będąca odpowiednikiem funkcjonalnym rur wtórnych typu RHDPE w kanalizacji standardowej. Do mikrorurki wdmuchiwane są specjalne mikrokable światłowodowe o materiale powłoki i średnicach dobranych do średnicy mikrorurki. Mikrokanalizacja powinna zapewniać: łatwość wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych na odcinkach do 2 km, ochronę sieci kablowej przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi, w tym przed uszkodzeniami mechanicznymi z powodu złego oznakowania (budowana bezpośrednio w ziemi), szybką rozbudowę równoległą i szeregową sieci światłowodowej bez wykonywania robót ziemnych, wodoszczelność na poziomie mikrorurek i mułoszczelność na poziomie rur z mikrorurkami, tzn. zabezpieczenie mikrokanalizacji przed przenikaniem wody do wnętrza mikrorurek i wnikaniem mułu i zanieczyszczeń stałych do wnętrza prefabrykowanych rur mikrokanalizacji, niezależnie czy są one puste, czy wypełnione mikrorurkami, szczelność i wytrzymałość pneumatyczną mikrokanalizacji w każdym punkcie, rozróżnialność mikrorur na całej trasie, Gospodarka Strona 11

12 trwałość i funkcjonalność przez okres co najmniej 30 lat. Mikrokanalizację należy projektować i budować w sposób zapewniający jej trwałość i funkcjonalność, co można osiągnąć przez właściwą jakość budowy i zastosowanie odpowiednich materiałów, o parametrach równoważnych do określonych w niniejszych wytycznych i przytoczonych w pkt. 2.2 przepisach i normach Sieć dostępowa radiowa Generalnie projekt zakłada budowę sieci w technologii GPON z wykorzystaniem światłowodowej sieci doziemnej, jednak w przypadkach braku możliwości technicznych, np. braku zgód właścicieli nieruchomości lub zarządców dróg, dopuszcza się warunkowo po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wykorzystanie technologii radiowej punkt-wielopunkt w paśmie licencjonowanym, dla udostępnienia Internetu BO. W tym celu możliwe jest wykonanie radiowych punktów dostępowych w następujących lokalizacjach: 1. Szkoła Podstawowa w Bolimowie lub budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolimowie 2. Szkoła podstawowa w Huminie Dla lokalizacji opisanej w pkt. 1, na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, należy przeprowadzić analizę możliwego do uzyskania zasięgu sieci radiowej (w kontekście wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji BO) i wybrać rozwiązanie o większym zasięgu. Sieć radiowa powinna gwarantować dostępność do Internetu o parametrach nie gorszych, niż minimalne parametry sieci podane dla BO. Udział technologii radiowej nie może przekroczyć 20% liczby wszystkich, przewidzianych w projekcie do podłączenia BO. Sieć radiowa powinna zostać wybudowana w oparciu o pasmo licencjonowane 5,9-6,4 GHz Sieć LAN w jednostkach podległych UG Bolimów. W jednostkach podległych Gminie Bolimów należy wykonać instalację sieci strukturalnej LAN, umożliwiającą przyłączenie istniejącej instalacji na danym obiekcie z nowobudowaną siecią (punkt centralny sieci), oraz podłączenie projektowanych stanowisk komputerowych w świetlicach szkolnych. Sieć LAN powinna być wykonana w technologii Ethernet w kat. 5e. Okablowanie należy układać w kanałach elektroinstalacyjnych oraz zakończyć gniazdami natynkowymi zgodnymi ze standardem RJ-45 dla kat. 5e Instalacje elektryczne. Dla potrzeb zasilania elektrycznego należy wykonać wydzieloną instalację 3-fazową lub 1-fazową z istniejących układów pomiarowych obiektów. Napięcie zasilania 230/400V. Układ sieciowy Gospodarka Strona 12

13 TN-S z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód PE uziemić, oporność uziemienia nie może przekraczać 30 omów. Zasilanie odbywać się będzie przez kontrolny układ pomiarowy i zostanie doprowadzone do tablicy bezpiecznikowej. Tablica służyć będzie dla podłączenia urządzeń podtrzymujących zasilanie, urządzeń aktywnych, instalacji oświetlenia i gniazd porządkowych. Z tablicy głównej należy doprowadzić obwody zasilania do urządzeń sieciowych. Obwody zakończyć w szafach teleinformatycznych. Szafy uziemić do najbliższej szyny uziemień. W przypadku braku instalacji uziemiającej Wykonawca zobowiązany jest do jej zaprojektowania i wykonania. Dla każdego z obwodów należy wykonać osobne zabezpieczenie różnicowo-prądowe i nadmiarowe. Po zbilansowaniu mocy wszystkich zaprojektowanych w danej lokalizacji urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie do zweryfikowania dostępności rezerwy mocy w budynku. W przypadku gdy istniejąca moc przyłączeniowa nie jest wystarczająca, Wykonawca opracuje wniosek do właściwego terenowo dostawcy energii elektrycznej o wydanie warunków technicznych o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla obiektu, a w przypadku braku takiej możliwości uzyska warunki techniczne i przyłączeniowe oraz zaprojektuje i wybuduje niezbędne przyłącze. 1.2 Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, właściwości funkcjonalno-użytkowych i minimalnych parametrów elementów przedmiotu zamówienia Budowa mikrokanalizacji kablowej. Dla potrzeb budowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej należy przewidzieć budowę wiązki mikrorurek 4x14/10 o max. śred. zewnętrznej 40mm układanych bezpośrednio w ziemi. Wiązki mikrorurek układane będą pomiędzy szafą dystrybucyjną i słupkami abonenckimi. W zakresie budowy sieci dostępowej przewiduje się wiązki mikrorurek 7/3,5 prowadzone od słupka w kierunku grupy BO, bez wprowadzania drugiego końca do słupka (organizację mikrowiązkek należy dobrać do zapotrzebowania wynikającego z rozkładu BO). Z wiązki mikrorurek i do działek wyciągana będzie (przez nacięcie powłoki zewnętrznej wiązki) mikrorurka o średnicy zewnętrznej 7 mm i wewnętrznej 3,5 mm. Drugi koniec mikrorurki 7/3,5 wprowadzony zostanie do słupka abonenckiego umożliwiając w przyszłości wciągnięcie kabla abonenckiego 2J o średnicy 1,6-2,5mm lub większego (maksymalnie 24 włókna) o średnicy nie większej niż 3,1mm. Gospodarka Strona 13

14 W mikrowiązce szkieletowej/dystrybucyjnej 4x14/10, tj. mikrorurce o średnicy zewnętrznej 14mm i wewnętrznej 10 mm (oznaczanej dalej jako 14/10), pomiędzy szafą dystrybucyjną a słupkami abonenckimi oraz bezpośrednio pomiędzy słupkami abonenckimi układane będą mikrokable szkieletowe/dystrybucyjny o pojemności od 12J do 48J, w zależności od potrzeb. Odcinki rur mikrowiązek dostarczane na bębnach powinno się układać bezpośrednio w ziemi ręcznie, w uprzednio przygotowanym rowie wąsko przestrzennym albo metodami bez wykopowymi. Wybór technologii układania należy do Wykonawcy i uzależniony jest od rodzaju gruntu, ukształtowania terenu, uzbrojenia go w inne urządzenia podziemne i nadziemne, od występowania fauny i flory chronionej oraz pozostałych wymogów związanych z ochroną środowiska. Wiązka mikrorurek układana powinna być na głębokości nie mniejszej, niż 0,7m (zaleca się 1m), a pod jezdniami nie mniejszej, niż wymagana w decyzji zezwalającej na lokalizację sieci. W połowie wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem: UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY!. Dno wykopu - przed ułożeniem rurociągu kablowego - musi być wolne od kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno należy nasypać warstwę piasku o grubości 10 cm. Po ułożeniu rurociągu należy go zasypać 10 cm warstwą piasku. Dalej wykopy zasypywać warstwami po 20 cm, z ubijaniem każdej warstwy. W pasach drogowych grunt powinien być zagęszczony zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi, a wymagania w tym zakresie należy opisać w dokumentacji projektowej. Zasypanie rowów kablowych może być wykonywane spycharkami lub ręcznie. Po ułożeniu rur, lecz przed zasypaniem rowu, powinna być wykonana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Zaleca się, aby rurociągi z mikrowiązek posiadały sfalowanie w poziomie o wielkości od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych. W okresie letnim, gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa niż temperatura rur polietylenowych, zasypanie rurociągu winno odbywać się dwuetapowo: najpierw warstwą podsypki, a po upływie 24 godzin, po ochłodzeniu się rur rurociągu, winno nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu. Należy unikać wycinki drzew i krzewów. Jeżeli okaże się to jednak konieczne, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, oraz ponieść związane z tym koszty. Wszystkie pozostałe drzewa nieprzeznaczone do wycinki, znajdujące się w obrębie projektowanych tras należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczone mikrowiązki i mikrorury powinny być wykonane z polietylenu o dużej gęstości (PE- HD),posiadać odporność na prądy indukowane, odporność chemiczną, a także odporność na temperaturę w zakresie nie mniejszym niż: Gospodarka Strona 14

15 temperatura montażu: od -10 C do +50 C, temperatura pracy: od -40 C do +70 C, temperatura magazynowania: od -40 C do +60 C. Powinny również umożliwiać rozróżnienie kolorystyczne, poprzez zastosowanie różnych kolorów poszczególnych mikrorurek przy zastosowaniu większej ilości mikrorurek w jednym systemie. Promień gięcia mikrorur nie powinien być mniejszy niż 10 średnic zewnętrznej rury ochronnej. W słupku abonenckim i szafie dystrybucyjnej zakończenie wiązek mikrorurek zrealizowane powinno być na specjalnych organizatorach kabli na bocznych ścianach słupka, w celu uporządkowania i umożliwienia łatwej identyfikacji mikrorurek, a tym samym mikroduktu do BO. W obszarze fundamentu słupka i szafy należy pozostawić zwój mikrowiązki w celu umożliwienia wdmuchnięcia kabla w przyszłości, w przypadku np. konieczności wymiany uszkodzonego kabla. Każdy pozostawiony w ziemi koniec mikrorurki należy zabezpieczyć za pomocą zaślepki mikrorurki lub kapturka termokurczliwego bądź, gumowego elastycznego korka na mikrorurce. Łączenie mikrorurek kanalizacji kablowej powinno być wykonane przy użyciu złączek do mikrorur przeznaczonych do montażu bezpośrednio w ziemi (bez dodatkowej osłony). Zapewniających połączenia wodo- i gazoszczelne. Połączenia powinny zapewnić szczelność rurociągu, a także powinny być odporne na podwyższone ciśnienia powietrza przy wdmuchiwaniu mikrokabli światłowodowych metodami pneumatycznymi. W miejscach, w których niezbędne będzie wykonanie połączenia mikrorurki prowadzonej do BO, do łączenia należy zastosować złączki proste. Do łączenia mikrorurek 7/3,5mm należy stosować złączki proste o średnicy wewnętrznej 7mm a do rurek 14/10 mm złączki proste o średnicy wewnętrznej 14mm. Zaleca się stosowanie złączek producenta wiązek mikrorurek. Złącza powinny spełniać warunek szczelności, jak dla zmontowanego ciągu rurowego i posiadać wytrzymałość podwyższonego ciśnienia (1 Mpa). W razie budowy ciągu wielorurowego należy przeprowadzić badanie szczelności dla wszystkich ciągów. Miejsce złączek należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. Przed budynkami i szafami, do których mają być wprowadzone kable światłowodowe, rurociąg kablowy należy zakończyć w studni kablowej i uszczelnić. Wprowadzaną do budynku kanalizację należy ułożyć ze spadkiem, nie mniejszym od 0,5% w kierunku studni kablowych. Otwory kanalizacji oraz obudowę rur należy uszczelnić od strony budynku oraz studni przy budynkowej. Gospodarka Strona 15

16 Wprowadzenie rurociągów do budynków użyteczności publicznej (Gmina, szkoły) należy wykonywać w sposób gwarantujący gazoszczelność wprowadzenia. Dla kabli światłowodowych można wykonać to z zastosowaniem przerwy gazowej o długości co najmniej 1 m. Dopuszcza się wprowadzanie kanalizacji kablowej do obiektów, pod warunkiem wykonania uszczelnienia wodnego i gazowego wprowadzeń w sposób wskazany w projekcie technicznym wykonawczym, gwarantujący bezpieczne i pewne uszczelnienia. Uszczelnienia powinny być realizowane poprzez zastosowanie dedykowanych przepustów kablowych zapewniających trwałe, zarówno wodo- jak i gazoszczelne wprowadzenie kabli do budynków. Przy szafie dystrybucyjnej oraz przy słupkach dystrybucyjnych należy stosować studnie typu SKR-2 lub SKR-1. Wielkość studni należy dobrać w zależności od ilości wprowadzonych rur i kabli w danym punkcie. W uzasadnionych przypadkach (duża ilość uzbrojenia podziemnego lub ograniczone miejsce montażu) dopuszcza się zastosowanie studni typu SK Budowa sieci światłowodowej pasywnej. Zamawiający wymaga zaprojektowania logicznej topologii gwiazdy złożonej z centralnego punktu sieci (główny punkt dystrybucyjny sieci) oraz pasywnych węzłów dostępowych (DN) zlokalizowanych w słupkach/szafkach dostępowych. Każdy węzeł DN posiadał będzie nieredundantne logiczne połączenie z centralnym punktem sieci w standardzie Ethernet, pracujące z prędkością 1 Gbps, wykorzystujące co najwyżej dwa włókna światłowodowe. Relacje światłowodowe muszą zostać zestawione w taki sposób, aby każdy z węzłów DN łączył się bezpośrednio z przełącznikiem w centralnym punkcie sieci. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie spliterów o stosunku podziału sygnału i mocy 1:32, jako sposób zwielokrotnienia budowanych włókien światłowodowych. Przy budowie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej należy stosować mikrokable o min. pojemności 12J. Pojemność kabli na poszczególnych odcinakach szkieletowych i dystrybucyjnych należy dobrać w taki sposób, aby do każdego BO doprowadzić mikrokabel o pojemności 2J. Należy uwzględnić 20% rezerwy w celu zapewnienia w przyszłości możliwości migracji BO pomiędzy poszczególnymi punktami dystrybucyjnymi. Należy zastosować kable wykonane z włókien światłowodowych typu single mode, zgodnych ze specyfikacją ITU-G.652D. Kodowanie tub kabla powinno być zgodne z EN i przedstawiać się następująco: - tuba licznikowa - (1) - czerwona Gospodarka Strona 16

17 - tuba kierunkowa - (2) - zielona - tuby kolejne - (3 12) - białe (półprzezroczyste) Kodowanie włókien kabla powinno być realizowane zgodnie z EN Dopuszczalne jest numerowanie włókien zgodnie z IEC Numer włókna Kodowanie wg EN kolor Numer włókna Kodowanie wg IEC60304 kolor 1 niebieski 1 czerwony 2 żółty 2 zielony 3 czerwony 3 niebieski 4 biały 4 biały 5 zielony 5 fioletowy 6 fioletowy 6 pomarańczowy 7 pomarańczowy 7 szary 8 szary 8 żółty 9 turkusowy 9 brązowy 10 czarny 10 różowy 11 brązowy 11 czarny 12 różowy 12 turkusowy Wykonawca może zastosować własny sposób kodowania włókien, ale musi być on spójny na całym obszarze sieci FTTH oraz zostać opisany w dokumentacji projektowej. Minimalną wymaganą specyfikację dla mikrokabli podano poniżej: Właściwości optyczne: włókna światłowodowe typu matched cladding (z nieprzesuniętą dyspersją), G.652d, praca w oknie 1310 nm i 1550 nm, tłumienność włókien: o o < 0,40 db/km dla fali o długości 1310 nm, < 0,25 db/km dla fali o długości 1550 nm; dyspersja chromatyczna: o o < 3,5 ps/nm/km dla fali z zakresu nm, < 20 ps/nm/km dla fali z zakresu nm; długość fali zerowej dyspersji chromatycznej: /- 10 nm, średnica pola modu: 9,4 +/- 0,6 nm, Gospodarka Strona 17

18 długość fali odcięcia: < 1260 nm. Właściwości geometryczne i mechaniczne: średnica płaszcza: 125 +/- 2 µm., eliptyczność płaszcza: < 2 %, niecentryczność pola modowego: < 1,0 µm, średnica powłoki zewnętrznej: 250 +/- 15 µm, niecentryczność powłoki: < 25 µm, konstrukcja tubowa, dopuszczalny promień gięcia: 72 mm Instalowane w mikrokanalizacji mikrokable optotelekomunikacyjne, nie mogą być poddawane nadmiernym siłom rozciągającym i zagięciom. Promień gięcia mikrokabli nie powinien być mniejszy, niż 20 średnic zewnętrznych kabla. Jednak jeśli na kabel działa jednocześnie siła rozciągająca, dopuszczalny promień gięcia nie może być mniejszy, niż 24 średnice zewnętrzne kabla. Instalacja mikrokabli optotelekomunikacyjnych w mikrokanalizacji powinna być wykonana metodą pneumatyczną. Nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie wdmuchiwania mikrokabli. Odcinki mikrokabli światłowodowych należy łączyć metodą spawania w łuku elektrycznym. Przy złączach należy pozostawić zapasy kabli, umożliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na zewnątrz studni lub zasobnika złączowego i wykonanie złącza oraz pomiarów w samochodzie. zapasy te powinny wynosić co najmniej 15m z każdej strony złącza. Co około 800 m, w miejscach skąd wdmuchiwano kabel do rur polietylenowych, należy pozostawić zapasy kabli umożliwiające wykonanie dodatkowego złącza w przypadku przebudowy lub naprawy kabla. Zapasy te o długości co najmniej 30m powinny być ułożone w zasobniku lub studni kablowej. Dodatkowo należy przewidzieć pozostawienie dodatkowych zapasów przy przejściach przez tory kolejowe, drogę wojewódzką lub cieki wodne. Dla odcinków instalacyjnych poniżej 800 m dopuszcza się zrezygnowanie z dodatkowego zapasu w środku odcinka, jednak dla takich przypadków zaleca się zwiększenie zapasów kabli przy złączach. Zapasy kabli w studni należy zwinąć w pętle, umieścić na stelażu oraz starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniami i umieścić wraz ze złączem w takim miejscu i w taki sposób, aby możliwe było łatwe ponowne ich wyjęcie ze studni na zewnątrz. Stelaż z zapasem kabla wraz ze złączem należy mieścić pionowo na ścianie studni. Gospodarka Strona 18

19 Na zmontowanym odcinku linii optotelekomunikacyjnej należy wykonać następujące pomiary: pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną, pomiary tłumienności wynikowej metodą transmisyjną, pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych. Pomiary powinny być wykonywane dla obu pasm optycznych tj nm i 1550 nm z obydwu końców linii. Zamówione i dostarczone przez Wykonawcę na budowę mikrokable światłowodowe, powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, bez widocznych śladów uszkodzeń powłoki i przebarwień. Instalacja mikrokabli światłowodowych powinna przebiegać zgodnie z zastosowaniem kabla, z zachowaniem parametrów mechanicznych (maksymalny naciąg instalacyjny kabla, promień gięcia, temperatura układania, etc) określanymi przez producenta kabla w dokumentacji technicznej. Metoda instalacji kabli powinna być zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla. Identyfikację kabli powinny umożliwić trwałe napisy znacznikowe na powłoce kabla, wykonywane w sposób zapewniający trwałość oznaczenia, co 1 mb. Napis na kablu powinien zawierać oznaczenie producenta kabla, typ kabla, ilość włókien i ich rodzaj, datę produkcji, długość bieżącą, ewentualnie dane Inwestora. Dla każdego dostarczonego bębna powinna być dostarczona dokumentacja (metryczka kabla) określająca: typ kabla, liczbę i rodzaj włókien, producenta włókien, długość fabrykacyjną kabla, pomiary tłumienności jednostkowej dla dwóch lub trzech okien transmisyjnych, współczynnik wydłużenia optycznego, parametry mechaniczne kabla, profil kabla z kodem kolorowym tub i włókien w tubach wg IEC Końce kabla powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i tak zamocowane na bębnie, aby były dostępne do badań własności transmisyjnych. Kable powinny być pakowane, przechowywane i transportowane wg PN-70/E Odcinki fabrykacyjne kabla powinny być nawinięte na bębny wykonane z drewna, metalu lub z innych materiałów o nie gorszych własnościach, nieulegających odkształceniom pod działaniem czynników zewnętrznych jak wilgoć, wahania temperatury, itp. Tolerancja dostawy odcinków fabrykacyjnych kabli nie powinna przekraczać ±5% zamawianej długości kabla. W czasie przechowywania kable powinny być chronione przed uszkodzeniami Gospodarka Strona 19

20 mechanicznymi i uderzeniami oraz przed środkami szkodliwie oddziaływującymi na kable, a także przed promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi. Transport bębnów z kablem może odbywać się ogólnie dostępnymi środkami transportu, przy czym zamocowanie bębna do platform środków transportowych powinno uniemożliwiać przesuwanie się bębnów. Każdy dostarczony bęben powinien zostać trwale wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną zawierającą określenie typu kabla, ilości włókien, długości kabla oraz znaczników końcowych i początkowych i inne szczegóły ułatwiające identyfikację numeru partii i zwrot bębna do producenta Budowa i wyposażenie punktu centralnego sieci. Lokalizacja centralnego punktu dostępowego sieci została przewidziana w budynku - siedzibie Urzędu Gminy Bolimów. Pomieszczenie przeznaczone do umieszczenia szaf serwerowych zostanie zaadaptowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy do prowadzenia prac instalacyjnych w terminie, nie późniejszym niż 1 m-c od daty podpisania umowy. W zakresie Wykonawcy będzie: zakup i instalacja szaf stojących typu rack 19 w ilości umożliwiającej instalację wszystkich zaprojektowanych urządzeń oraz zakończenie kabli światłowodowych wymaganych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wyposażenie pomieszczenia (o ile będzie taka potrzeba) w system klimatyzacji, o wydajności uwzględniającej wszystkie zaprojektowane urządzenia zakup i instalacja, wykonanie instalacji elektrycznej dla szaf wraz niezbędnymi zabezpieczeniami, wykonanie kanałów elektroinstalacyjnych dla projektowanych instalacji elektrycznych, strukturalnych i światłowodowych, zakup i instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu z modułem kontroli dostępu dostęp tylko dla osób uprawnionych, zakup i instalacja system zasilania awaryjnego dla urządzeń aktywnych, o czasie podtrzymania min. 15 min. oraz mocy co najmniej o 30% większej od sumy mocy zaprojektowanych urządzeń Budowa sieci radiowej dostępowej. Ze względu na trudności terenowe (linia kolejowa, droga wojewódzka, rzeka Rawka), duże rozproszenie BO na terenie Gminy, oraz w celu zapewnianie możliwości technicznych dla podłączenia wszystkich BO projektu, dopuszcza się zastosowanie urządzeń zapewniających dostarczenie Internetu drogą radiową punkt-wielopunkt w paśmie licencjonowanym do max 20% Gospodarka Strona 20

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo