SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU"

Transkrypt

1 Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation methods Kierunek studiów: górnictwo i geologia Specjalność: geoinformatyka Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu. Grupa kursów NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) *niepotrzebne skreślić 3 3 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. wiedzę z rachunku różniczkowego i całkowego. ma potrafi zastosować statystykę matematyczną w zadaniach (średnia, moda mediana) CELE PRZEDMIOTU C1 Poznanie zasad opracowywania zbiorów danych pomiarowych C Poznanie metod wyrównania obserwacji wielowymiarowych wraz z oceną dokładności C3 Nabycie praktycznych umiejętności aproksymacji danych jedno i wielowymiarowych C4 Zrozumienie zasad wyrównania swobodnego obserwacji i pomiarów geodezyjnych C4 Rozumie zasady wyrównania odpornego na obserwacje odstające

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 zna teorię powstawania błędów w czasie pomiarów. Oraz ma podstawową wiedzę w zakresie opracowywania danych i doboru metod pomiarowych do założonych dokładności pomiarowych PEK_W0 ma wiedzę niezbędną do przeprowadzenia zaawansowanych analiz danych pomiarowych PEK_W03 zna zasady wyrównywania obserwacji wielowymiarowych wraz z ocena dokładności oraz zna zasady wyrównania odpornego na obserwacje odstające PEK_W04 ma ugruntowaną wiedzę na temat swobodnego wyrównania sieci geodezyjnych Z zakresu umiejętności: PEK_U01 potrafi wyrównać dane pomiarowe jedno i wielowymiarowe wraz z oceną dokładności PEK_U0 potrafi samodzielnie przeprowadzić zaawansowane estymacje i aproksymację otrzymanych wyników i wykorzystać je do zaawansowanych obliczeń geodezyjnych PEK_U03 potrafi przeprowadzić zaawansowane obliczenia wyrównawcze z nieuwzględnieniem obserwacji niepewnych Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 rozumie zasady powstawania błędów pomiarowych i ich eliminacji z obserwacji geodezyjnych PEK_K0 potrafi sformułować i przekazać wiedzę na temat wykorzystania obliczeń numerycznych w różnych aspektach i dziedzinach wiedzy technicznej. Wy1 Wy Wy3 Wy4 Wy5 Wy6 Wy7 Wy8 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Aproksymacja funkcji jednej i wielu zmiennych metodą najmniejszych kwadratów. Opis modeli matematyczne najlepiej odzwierciedlających badane zjawisko i ich ocena Analiza błędu pomiarowego. Błędy systematyczne pomiarów: instrumentalne i środowiskowe oraz błędy przypadkowe pomiarów. Wartość średnia. Probabilistyczne modele losowych błędów pomiaru, wyniki pomiarów jako funkcja losowa. Rozkłady funkcji, Obliczanie błędu funkcji obserwacji. Prawo przenoszenia się błędów przypadkowych. Krzywa i elipsa błędów średnich Własności funkcji gęstości pomiarów. Poziom ufności. Rozkład normalny. Statystyczny test zgodności wyników pomiarów. Kowariancje obserwacji. Współczynniki korelacji. Błędy obserwacji, wyników obserwacji, poprawek. Wybrane rodzaje estymacji. Estymacja punktowa i przedziałowa. M- estymatory, estymacja mocna. Wyrównanie odporne na błędy grube. Metody wyrównania obserwacji z nieuwzględnieniem pseudo-odwrotności oraz funkcji tłumienia. Defekty sieci. Swobodne sieci geodezyjne. Wyrównania swobodne. Wyrównania wieloetapowe Filtracja i predykcja funkcji losowych. Metody filtracji, filtr Kalmana. Kolokacja metodą najmniejszych kwadratów. Analiza spektralna. Wyrównanie sieci poziomej i wysokościowej z uwzględnieniem błędów punktów nawiązania. Suma godzin 15 1 La1 La La3 La4 Forma zajęć - Laboratorium Wykonanie 0 pomiarów odległości i kątów poziomych za pomocą tachimetru oraz ich opracowanie z wykreśleniem histogramu, obliczeniem błędów pomiarowych i błędów średnich. Analiza rozkładów zmiennych losowych (jedno- i wielowymiarowych) wraz z charakterystyką dokładnościową na zadanych przykładach. Estymacja punktowa i przedziałowa wartości oczekiwanej i wariancji Określenie wartości kowariancji i współczynników korelacji pomiaru wielkości zależnych funkcyjnie. Modele liniowe estymacja parametrów modelu na podstawie obserwacji geodezyjnych., La5 Modele nieliniowe. Aproksymacja funkcji jednej i wielu zmiennych.

3 La6 Modele nieliniowe. Aproksymacja funkcji wielu zmiennych. La7 Obliczenie półosi elipsy błędu średniego oraz wykreślenie elipsy błędów. La8 Wyrównanie odporne na błędy grube przykładowej sieci wysokościowej La9 Analiza dokładności wyrównanych obserwacji z identyfikacją wartości La10 La11 odstających. Weryfikacja danych pomiarowych. Metody odwracania macierzy z defektem. Metoda pseudo-odwrotności Moora- Penrosa, rozkład SVD. Wyrównanie swobodnej sieci geodezyjnej z zastosowaniem pseudoodwrotności analiza wyników i ocena dokładności. La1 Wieloetapowe wyrównanie sieci geodezyjnych, wraz z oceną dokładności La13 Metody estymacji odpornej wyrównania wyników pomiarów. Metoda Hubera La14 Metody estymacji odpornej Metoda Hampela i Liniowa. La15 Analiza wyników pomiarów i dobór odpowiedniej metody wyrównania Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. forma wykładów tradycyjna, treści ilustrowane prezentacjami multimedialnymi z użyciem sprzętu audio-wizualnego N. Przygotowanie sprawozdań z zadań laboratoryjnych N3. Konsultacje OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu kształcenia P1 PEK_W01- PEK_W04 F, P PEK_U01- PEK_U03 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P1 zaliczenie na ocenę końcowego sprawdzianu pisemnego według podanego zakresu materiału F1.Ocena z pisemnych sprawdzianów wiedzy z poszczególnych grup tematów laboratoriów F. Ocena ze sprawozdań z poszczególnych grup tematycznych laboratoriów P Ocena końcowa (średnia arytmetyczna ważona z F1 70% i F 30%)

4 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Wiśniewski Z. Rachunek wyrównawczy w geodezji. Wyd. UWM, Olsztyn 005 [] Osada E. Geodezja. Oficyna Wyd. PWr., Wrocław 00 [3] Adamczewski Z. Rachunek wyrównawczy w 15 wykładach. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 007 [4] Osada E. Wykłady z geodezji i geoinformatyki. Osnowy geodezyjne. UxLan, Wrocław 010 [5] Baran L. W. Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. PWN, Warszawa 1999 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Adamczewski Z. Teoria błędów dla geodetów. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 005 [] Osada E. Analiza, wyrównanie i modelowanie Geo-Danych. Podręcznik elektroniczny programu Mathcad dla Windows 98. Wyd. AR, Wrocław 1998 [3] Materiały z wykładu OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) TADEUSZ GŁOWACKI, )

5 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU górnictwo i geologia Specjalność: geoinformatyka Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów górnictwo i geologia,specjalność geoinformatyka Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego PEK_W01 K_W01 C1, C4 Wy1-Wy4 N1, N3 PEK_W0 K_W01 C1, C Wy5-Wy6 N1, N3 PEK_W03 K_W01 C3 Wy-Wy6 N1, N3 PEK_W04 K_W01 C4 Wy4-Wy8 N1, N3 PEK_U01 K_U01 C1, C, C3 La1-La10 N, N3 PEK_U0 K_U01 C4 La11-La1 N, N3 PEK_U03 K_U01 C4 La13-La14 N, N3 PEK_K01 K_K01 PEK_K0 K_K03 ** - wpisać symbole kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia *** - z tabeli powyżej

6 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody analiz przestrzennych Nazwa w języku angielskim Advanced spatial analysis methods Kierunek studiów: górnictwo i geologia Specjalność: geoinformatyka Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu. Grupa kursów NIE Całkowita liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) W tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Ma podstawową wiedzę z zakresu roli narzędzi geoinformacyjnych (GIS) oraz z zakresu technik pozyskiwania danych przestrzennych.. Potrafi praktycznie posługiwać się pakietem oprogramowania GIS (np. ArcGIS ESRI) w szerokim zakresie jego funkcjonalności 3 C1 C C3 ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU Przekazanie, na przykładach, wiedzy z zakresu budowy, wdrażania i działania systemów geoinformacyjnych w organizacjach. Przedstawienie wiadomości dotyczących wykorzystywania systemów geoinformacyjnych w analizie obiektów, zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Nabycie umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań z zastosowaniem funkcji analitycznych systemów geoinformacyjnych

7 C4 C5 Nabycie umiejętności tworzenia prostych algorytmów w języku Python w celu rozwiązania problemów o charakterze przestrzennych Nabycie umiejętności projektowania i obsługi systemów geoinformacyjnych zgodnie z zapisami dyrektywy INSPIRE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Z zakresu wiedzy: PE_W01 Zna przykłady i zasady budowy, wdrażania oraz funkcjonowania systemów geoinformacyjnych w organizacjach (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, sektor badawczo-rozwojowy PE_W0 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania systemów geoinformacyjnych w analizie obiektów, zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni niezależnie od platformy sprzętowej. Z zakresu umiejętności: PE_U01 Potrafi formułować i rozwiązywać zadania przestrzenne posługując się zaawansowani funkcjami analitycznymi GIS PE_U0 Potrafi programować proste algorytmy obliczeniowe w języku Python niezależnie od platformy sprzętowej. PE_U03 Potrafi projektować i obsługiwać systemy geoinformacyjne zgodnie z wymogami przepisów prawa (dyrektywa Inspire). Z zakresu kompetencji społecznych: PE_K01 Potrafi formułować i przekazać wiedzę na temat wykorzystania systemów geoinformacyjnych w analizach przestrzennych i prezentacji ich wyników TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykłady Omówienie syllabusu, warunków zaliczenia, literatury. Wy1 Usystematyzowanie podstawowych pojęć z zakresu systemów informacji geograficznej Wy Modelowanie danych w GIS. Reprezentacja danych przestrzennych. Stan obecny i przyszłość Wy3 Niepewność w operacjach przetwarzania danych przestrzennych Wy4 Statystyka przestrzenna Wy5 Przykłady zastosowań systemów geoinformacyjnych w organizacjach (administracji, gospodarce, nauce) Wy6 Infrastruktury geoinformacyjne, Usługi sieciowe OGC i INSPIRE Wy7 Wprowadzenie do modelowania w GIS z wykorzystaniem języka Python Wy8 Powtórzenie materiału 1 Suma godzin 15

8 Forma zajęć - laboratorium La1 Wprowadzenie do pakietu ArcGIS, modułów i narzędzi analitycznych (ArcToolBox, ModelBuilder, Spatial Analyst) La Analiza problemu - Identyfikacja obszarów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych przygotowanie bazy danych (z wykorzystaniem Open Data), aktualizacja, weryfikacja danych La3 Analiza problemu - Identyfikacja obszarów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych przygotowanie bazy danych (z wykorzystaniem Open Data), konwersja danych La4 Analiza problemu - Identyfikacja obszarów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych analizy rastrowe i wektorowe La5 Analiza problemu - Identyfikacja obszarów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych analizy powierzchni La6 Analiza problemu - Identyfikacja obszarów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych ważona kombinacja liniowa La7 Analiza problemu - Identyfikacja obszarów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych Zapis modeli analiz przestrzennych w języku skryptowym i w interfejsie graficznym La8 Analiza problemu - Identyfikacja obszarów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wizualizacja wyników D i 3D La9 Analiza problemu - Identyfikacja obszarów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych przygotowanie danych do prezentacji online La10 Analiza problemu - Identyfikacja obszarów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych publikacja danych online La11 Wprowadzenie do środowiska Python Win La1 Podstawy języka Python La13 Wprowadzenie do pakietu ArcPy. Tworzenie prostych programów wykorzystujących narzędzia analizy w pakiecie ArcPy La14 Wykorzystanie Pythona do automatyzowanie czynności w ArcGIS La15 Tworzenie narzędzi dla ArcToolbox z wykorzystaniem programowania w języku Python Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE PRZYKŁAD: N1. Wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego N. Prezentacje multimedialne N3 Wykonanie indywidualnej pisemnej pracy semestralnej na zadany temat N4. Przeprowadzenie i przygotowanie sprawozdań z zadań laboratoryjnych N5. Konsultacje Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) OCENA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia F, P PE_W01 PE_W0 F1 Ocena z zaliczenia w formie pisemnego kolokwium F Ocena pisemnej pracy semestralnej P1 Ocena końcowa z wykładu (średnia waż ona zf1 75% oraz F - 5%).

9 F, P PE_U01 PE_U03, PE_K01 Np. P = α 1 F1 + α F +, gdzie α 1 =.., α =.., Σ α = 1 F3 Ocena sprawozdania pisemnego z ćwiczeń laboratoryjnych F4 Ocena ze sprawdzianu P Ocena końcowa z laboratorium (średnia waż ona z F3 70% oraz F4-30%). LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 006. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [] Urbański J., 010. GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego [3] Dyrektywa 007//We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej , L 108/1 [4] Ustawa z dnia 4 marca 010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz. U. 010 nr 76 poz. 489 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 007: GIS. Obszary zastosowań, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa [] Maguire D., Batty M., Goodchild M., 005. GIS Spatial Analysis and Modelling. ESRI Press [3] Kennedy M., 009: Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS: A Workbook Approach to Learning GIS, Second Edition, John Wiley and Sons; [4] Zandbergen P., 013. Python Scripting for ArcGIS. ESRI Press [5] Lutz M., 011. Python Wprowadzenie. Wydanie IV, Wydawnictwo Python PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Jan Blachowski,

10 Efekt kształcenia MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ PRZESTZRENNYCH Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA I SPECJALNOŚCI GEOINFORMATYKA Odniesienie danego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów górnictwo i geologia, specjalność geoinformatyka Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego Sposób oceny PE_W01 K_W0 C1 Wy1, Wy5, Wy6, Wy8 N1, N F1, P1 PE_W0 K_W0 C Wy, Wy3, Wy4, Wy7 N1, N3 F, P1 PE_U01 K_U0 C3, C4 La1-La7 N4 F4,P PE_U0 K_U0 C3, C4 La11-La15, Wy7 N4 F4, P PE_U03 K_U0 C5 La8-La10 N4, N5 F3, P PE_K01 K_K03 C5 Wy6, La9, La10 N3, N4 P

11 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Geostatystyka Nazwa w języku angielskim: Geostatistics Kierunek studiów: górnictwo i geologia Specjalność: geoinformatyka Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu. Grupa kursów NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium (CNPS) Forma zaliczenia Egzamin zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 3 3 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Znajomość i zrozumienie podstawowych pojęć statystyki matematycznej (podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa ich parametry, zmienna losowa o wartościach rzeczywistych i jej rozkład, niezależność zmiennych losowych, kowariancja, korelacja) oraz metod wnioskowania statystycznego (populacja i próba, estymatory wartości średniej oraz wariancji, przedział ufności. testowanie hipotez statystycznych testy istotności dotyczące wartości średniej albo wariancji, testy zgodności).. Umiejętność przeprowadzenia analizy statystycznej skończonego zbioru liczb rzeczywistych w zakresie opisu statystycznego i estymacji podstawnych parametrów rozkładu prawdopodobieństwa analizowanej cechy populacji, postawienie i zweryfikowania hipotezy parametrycznej i nieparametrycznej, oceny korelacji dwóch cech populacji. 3. Podstawowa wiedza z zakresu genezy i form występowania złóż, parametrów złożowych, metod rozpoznawania złóż, klasyfikacji zasobów naturalnych.

12 CELE PRZEDMIOTU C1 Nabycie wiedzy w zakresie podstawowych metod analizy i budowy modelu geostatystycznego parametrów warstw powierzchniowych oraz typowych zastosowań geostatystyki. C Nabycie umiejętności w zakresie budowy modelu strukturalnego stratoidalnego układu warstw, estymacji i przetwarzania modelu blokowego przestrzennej zmienności parametru warstw powierzchniowych. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: PEK_W01: rozróżniać typy zmienności parametrów warstw powierzchniowych, opisywać je w kategoriach zmiennej zregionalizowanej i scharakteryzować geostatystyczny modelu zmienności, wskazać metodę estymacji analizowanego parametru, PEK_W0: znać techniki budowy cyfrowego modelu przestrzennej zmienności parametrów warstw powierzchniowych (model blokowy) oraz sposoby jego przetwarzania (oszacowania ilościowe, generowanie przekrojów, rzutów, map), PEK_W03: znać typowe zastosowania metod geostatystycznych (optymalizacja rozpoznania geologicznego, szacowanie parametrów warstw, szacowanie zasobów złoża). Z zakresu umiejętności: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: PEK_U01: klasyfikować rozkład prawdopodobieństwa i estymować podstawowe parametry rozkładu, weryfikować hipotezy z wykorzystaniem testu istotności lub zgodności PEK_U0: opracować prosty model geostatystyczny jakościowego parametru warstwy powierzchniowej PEK_U03: zrealizować estymację wartości średniej parametru w zadanym obszarze, z wykorzystaniem podstawowych estymatorów średniej ważonej (w tym krigingu) PEK_U04: zbudować przestrzenny model blokowy parametru jakościowego a także zweryfikować dokładność estymacji oraz zweryfikować poprawność modelu z wykorzystaniem technik wizualizacji cyfrowej PEK_U05: oszacować zasoby złoża na podstawie blokowego modelu parametru jakościowego PEK_U06: wykonać podstawowe elementy dokumentacji graficznej (przekroje, rzuty, mapy) Wy1 Wy Wy3 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wprowadzenie do geostatystyki. Baza danych geologicznych (z odwiertów badawczych lub bieżącego opróbowania). Wstępna analiza statystyczna zmiennej losowej o wartościach rzeczywistych (statystyki opisowe, estymacja wartości średniej i wariancji, dopasowanie rozkładu prawdopodobieństwa, testy parametryczne i nieparametryczne). Kowariancja i korelacja. Zmienna zregionalizowana. Stacjonarność procesu stochastycznego. Geostatystyczny model zmienności zmiennej zregionalizowanej (składowa zdeterminowana i losowa).

13 Wy4 Wy5 Wy6 Wy7 Wy8 Analiza anizotropii kierunkowej. Wariogramy empiryczne i ich modelowanie. Weryfikacja modelu wariogramu. Najefektywniejszy estymator wartości średniej w klasie estymatorów liniowych (kriging) Wybrane odmiany krigingu. Tradycyjne metody estymacji zmiennej zregionalizowanej i ich dokładność. Zastosowanie metod geostatystycznych w dokumentowaniu złóż, w zakresie szacowania zasobów. Zastosowanie metod geostatystycznych w optymalizacji rozpoznania geologicznego. 1 Suma godzin 15 Forma zajęć - laboratorium La1 Ustalenie zasada pracy w ramach ćwiczeń laboratoryjnych. 3 Zapoznanie się ze środowiskiem Datamine Studio Zapoznanie się ze strukturą danych geologicznych (z odwiertów badawczych lub bieżącego opróbowania) oraz przydzielenie indywidualnych zestawów danych do analizy i modelowania. Przygotowanie danych geologicznych do modelowania przestrzennego. Określenie lokalizacji prób i identyfikacja gęstości opróbowania La Utworzenie kompozytów i wyznaczenie rozkładów empirycznych 3 analizowanych parametrów wraz z charakterystykami statystycznymi. La3 Identyfikacja rozkładu prawdopodobieństwa podstawowego parametru, w 3 poszczególnych warstwach powierzchniowych. La4 Identyfikacja rozkładu prawdopodobieństwa pozostałych parametrów, w 3 poszczególnych warstwach powierzchniowych (test zgodności rozkładu). La5 Identyfikacja domen oraz niwelacja asymetrii rozkładu 3 prawdopodobieństwa analizowanych parametrów La6 Identyfikacja kierunków anizotropowego charakteru zmienności 3 analizowanego parametru. Wyznaczenie wariogramów empirycznych parametru w poszczególnych domenach. La7 Dopasowanie modelu teoretycznego wariogramu analizowanego parametru 3 w poszczególnych domenach. La8 Weryfikacja modelu teoretycznego wariogramu podstawowego parametru, 3 z wykorzystaniem cross validation na podstawie wyników estymacji metodą krigingu. La9 Weryfikacja modelu teoretycznego wariogramu analizowanych parametrów 3 w poszczególnych domenach, z wykorzystaniem cross validation. La10 Budowa modelu strukturalnego warstw powierzchniowych - modele 3 sieciowe powierzchni granicznych. La11 Budowa modelu blokowego warstw powierzchniowych. 3 La1 Budowa jakościowego modelu blokowego złoża - estymacja wartości parametrów w komórkach modelu blokowego. Szacowanie zasobów geologicznych (objętość, tonaż i wartości średnie parametrów jakościowych). La13 Przetwarzanie modelu strukturalno-jakościowego. Szacowanie zasobów 3 bilansowych złoża (objętość, tonaż i wartości średnie parametrów jakościowych). Wizualizacja cyfrowa modelu jakościowego. Tworzenie elementów dokumentacji geologicznej (mapy i przekroje). La14 Uzupełnianie niezrealizowanych elementów ćwiczeń laboratoryjnych. 3 La15 Zaliczenie. 3 Suma godzin 45

14 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Forma wykładu wykład informacyjny z elementami wykładu problemowego, treści ilustrowane prezentacjami multimedialnymi N. Forma wykładu dyskusja moderowana N3. Ćwiczenia laboratoryjne prezentacja przez prowadzącego przykładowego wykorzystania narzędzi informatycznych N4. Ćwiczenia laboratoryjne dyskusja dotycząca metod analizy N5. Ćwiczenia laboratoryjne samodzielna realizacja badań zgodnie z instrukcją N6. Ćwiczenia laboratoryjne - sprawdzian ze znajomości metod badań laboratoryjnych N7. Ćwiczenia laboratoryjne udział w e-testach przeprowadzanych w laboratorium komputerowym. N8. Konsultacje N9. Praca własna przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych N10. Sprawozdanie pisemne z przeprowadzonych badań laboratoryjnych N11. Praca własna samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F P Numer efektu kształcenia PEK_W01 - PEK_W0 PEK_U01 - PEK_U06 PEK_W01 - PEK_W03 PEK_U01 - PEK_U03, PEK_U05 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia F1: Ocena z pisemnego lub ustnego sprawdzianu przygotowania do ćwiczenia laboratoryjnego, ocena wykonania zakresu badania laboratoryjnego F: Ocena ze sprawozdań pisemnych z ćwiczeń laboratoryjnych P1: Ocena z wykładu na podstawie egzaminu pisemnego. P PEK_U01 - PEK_U06 P: Ocena ze sprawdzianu metod badań laboratoryjnych - ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym P PEK_W01 - PEK_W0 PEK_U01 - PEK_U06 P3: Oceny końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych (średnia ważona: F1 x 0,3 + F x 0,7) pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny P LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Armstrong, M., Basic Linear Geostatistics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, [] Hołodnik K., Materiały do wykładów, Politechnika Wrocławska, [3] Hołodnik K., Materiały do ćwiczeń, Politechnika Wrocławska, [4] Isaaks E.H., Srivastawa R.M., An introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press, [5] Mucha J., Metody matematyczne w dokumentowaniu złóż, AGH Kraków, [6] Zawadzki J., Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 011.

15 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Davis J.C., Statistics and Data Analysis in Geology. J. Wiley and Sons, New York 1973 (rok pierwszego wydania, potem min. 1981, 1994, 00). [] Goovaerts, P., Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Oxford University Press [3] Isobel Clark and Bill Harper, Practical Geostatistics 000, Clark I., Practical geostatistics. Elsevier Applied Science, London and New York 000. [4] Jokiel-Rokita A., Magiera R., Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach, GiS, Wrocław, 005. [5] Namysłowska-Wilczyńska B., Geostatystyka. Teoria i zastosowania, Oficyna Politechniki Wrocławskiej, 006. [6] Rossi M.W., Deutsch C.V., Mineral Resources Estimation, Springer 014 [7] Webster, R., Oliver, M.A., Geostatistics for Environmental Scientists. John Wiley & Sons, 000. [8] Datamine Studio Users Guides and Tutorials, CAE Mining [9] Smogur Z., Excel w zastosowaniach inżynieryjnych, Helion, 008. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Krzysztof Hołodnik,

16 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Geostatystyka Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Górnictwo i Geologia I SPECJALNOŚCI Geoinformatyka Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów górnictwo i geologia, specjalność geoinformatyka Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego PEK_W01 - PEK_W03 (wiedza) PEK_U01 - PEK_U06 (umiejętności) K_W03 C1 Wy1 Wy6 N1, N, N8, N9, N11 K_U03 C La1 - La15 N3 - N10 ** - wpisać symbole kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia *** - z tabeli powyżej

17 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Bazy danych przestrzennych Nazwa w języku angielskim: Spatial databases Kierunek studiów: Górnictwo i geologia Specjalność: geoinformatyka Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu. Grupa kursów NIE Całkowita liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy Liczba punktów ECTS W tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) W tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. potrafi wykorzystać bazy danych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU C1 Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich za przestrzennych baz danych. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Z zakresu wiedzy: PE_W01 (TA_W01, TA_W03) Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych przestrzennych i standardów wymiany danych do budowy systemów geoinformacyjnych. Zna zaawansowanych zasady formułowania i tworzenia zapytań atrybutowych i przestrzennych w rozwiązywaniu problemów analizy przestrzennej. Z zakresu umiejętności: TA_U01 TA_U09 TA_U10

18 PE_U01 Potrafi zaprojektować i wykonać złożone zapytania do bazy danych przestrzennych wraz z analizą topologii. PE_U0 Potrafi pozyskiwać i interpretować informacje z przestrzennych baz danych. Z zakresu kompetencji społecznych: PE_K01 rozumie potrzebę ułatwiania pracy zawodowej inżyniera stosując dostępne narzędzia programistyczne PE_K0 potrafi sformułować i przekazać wiedzę na temat tworzonych danych przestrzennych TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykłady Wy1 Wprowadzenie do przestrzennych baz danych. Wy Typy geometryczne. Wy3 Zarządzanie danymi przestrzennymi. Wy4 Funkcje relacyjne a funkcje geometryczne Wy5 Zapytania atrybutowe. Wy6 Analizy przestrzenne. Wy7 Specyfikacja OGC Wy8 Współczesne trendy rozwoju przestrzennych baz danych 1 Suma godzin 15 Forma zajęć - laboratorium La1 Instalacja i konfiguracja przestrzennej bazy danych na przykładzie PostgreSQL i PostGIS La PostgreSQL polecenia, tworzenie nowego użytkownika, schematu i bazy danych. La3 PostGIS - polecenia, współpraca z QGIS. La4 PostGIS - import danych, konwersja współrzędnych, indeksy, proste zapytania La5 PostGIS - funkcje La6 PostGIS - eksport danych, cz. 1 La7 PostGIS - eksport danych, cz. La8 QGIS interfejs użytkownika La9 QGIS tworzenie warstwy wektorowej La10 QGIS import danych La11 QGIS usługa przeglądania WMS La1 QGIS warstwy rastrowe La13 QGIS analizy przestrzenne, cz. 1 La14 QGIS analizy przestrzenne, cz. La15 QGIS redakcja mapy Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1.Wykład informacyjny, N. Prezentacja multimedialna, N3. Laboratorium

19 OCENA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) P1 Numer efektu kształcenia PEK_W01, PEK_U01- PEK_U0 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Kolokwium - zaliczenie na ocenę, napisanie programu według podanych założeń Np. P = α 1 F1 + α F +, gdzie α 1 =.., α =.., Σ α = 1 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Shashi Shekhar, Sanjay Chawla: Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall, 003 [] Philippe Rigaux, Michel Scholl, Agnes Voisard: Spatial Databases With Application To GIS, Morgan Kaufmann, 001 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Harvey J. Miller, Jiawei Han: Geographic Data Mining and Knowledge Discovery, CRC Press, 009 [] Natalia Andrienko, Gennady Andrienko: Exploratory Analysis of Spatial and Temporal Data, Springer, 006 [3] Andy Mitchell: The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 1: Geographic Patterns and Relationships, ESRI Press, 1999 PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) ZBIGNIEW TELEC

20 Efekt kształcenia MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Bazy danych przestrzennych Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Górnictwo i Geologia I SPECJALNOŚCI Geoinformatyka Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów górnictwo i geologia, specjalność geoinformatyka Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego Sposób oceny PE_W01 K_W04 C1 Wy1-Wy8 N1, N P1 PE_U01 K_U04 C1 La1-La15 N3 P1 PE_U01 K_U04 C1 Wy1-Wy8, La1-La15 N1,N P1 PE_U0 K_U04 C1 Wy1-Wy8, La1-La15 N1, N P1

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: STATYSTYKA W MODELACH NIEZAWODNOŚCI I ANALIZIE PRZEŻYCIA Nazwa w języku angielskim: STATISTICS IN RELIABILITY MODELS AND

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza sygnałów Nazwa w języku angielskim Signal analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody statystyczne w badaniu wzroku Nazwa w języku angielskim: Statistical methods in eye research Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1 WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH Nazwa w języku angielskim ANALYSIS OF TIME SERIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA DANYCH ANKIETOWYCH Nazwa w języku angielskim: Categorical Data Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA I STATYSTYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH Nazwa w języku angielskim ANALYSIS OF TIME SERIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Nazwa w języku angielskim: DIAGNOSTIC IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH ROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim TEORIA ESTYMACJI Nazwa w języku angielskim ESTIMATION THEORY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploracja Danych Nazwa w języku angielskim: Data Mining Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA I STATYSTYKA Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria zarządzania

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Technologia przetwarzania danych Nazwa w języku angielskim: Data processing technology Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim WSTĘP DO TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH Nazwa w języku angielskim INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS THEORY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne w biomechanice Nazwa w języku angielskim: Numerical methods in biomechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim PODSTAWY TEORII INFORMACJI Nazwa w języku angielskim Introduction to Information Theory Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Programowanie w języku C Nazwa w języku angielskim C language programming Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi

przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 07/08 IN--008 STATYSTYKA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA Statistics in environmental engineering

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : AUTOMATYKA I ROBOTYKA Nazwa w języku angielskim: AUTOMATION AND ROBOTICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Techniki świetlne Nazwa w języku angielskim Light techniques Kierunek studiów (jeśli dotyczy):..optyka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Komputerowe aplikacje biznesowe Nazwa w języku angielskim Business computer pplications Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI Zał. nr do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (Zao EA EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BADANIA OPERACYJNE Nazwa w języku angielskim Operational research Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim WSTĘP DO STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ Nazwa w języku angielskim Introduction to Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: PROBABILISTYKA NIEPRZEMIENNA Nazwa w języku angielskim: NONCOMMUTATIVE PROBABILITY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

60 60 Egzamin / zaliczenie na ocenę* 1 1,5

60 60 Egzamin / zaliczenie na ocenę* 1 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ELEKTRONICZNA APARATURA MEDYCZNA Nazwa w języku angielskim ELECTROMEDICAL INSTRUMENTATION Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BAZY DANYCH Nazwa w języku angielskim DATABASE SYSTEMS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Języki programowania Nazwa w języku angielskim Programming languages Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka - INF Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Elementy statystyki matematycznej Mathematical statistics Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator Dr Ireneusz Krech Zespół dydaktyczny: Dr Ireneusz Krech Dr Grażyna Krech Opis

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim..lasery Nazwa w języku angielskim.lasers Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INP002018W, INP002018L

INP002018W, INP002018L WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim TECHNOLOGIE SIECIOWE Nazwa w języku angielskim NETWORK TECHNOLOGIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratoriu m 30 30 1,5 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

Wykład Ćwiczenia Laboratoriu m 30 30 1,5 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ELEMENTY TEORII GIER Nazwa w języku angielskim ELEMENTS OF GAME THEORY Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Rynkowy system finansowy - ubezpieczenia Nazwa w języku angielskim: Market financial system - insurance

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Urządzenia techniki komputerowej Nazwa w języku angielskim Computer technique devices Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 0,KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A.

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Nie ma wymagań wstępnych

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Nie ma wymagań wstępnych Zał. nr 4 do ZW 33/202 WYDZIAŁ Chemiczny / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Ekonomiczno - prawne aspekty przedsiębiorczości Nazwa w języku angielskim The economic and legal aspects of entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW33/2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : JĘZYKI PROGRAMOWANIA DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH Nazwa w języku angielskim: PROGRAMMING LANGUAGES

Bardziej szczegółowo

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Podstawy projektowania maszyn Nazwa w języku angielskim: Machinery Design Process Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-004 Statystyka. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta

Z-ZIPN1-004 Statystyka. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN-004 Statystyka Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Statistics Obowiązuje od roku akademickiego 0/04 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OPTYKA NIELINIOWA Nazwa w języku angielskim: Nonlinear optics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Fizyka Techniczna Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Przetwarzanie informacji wzrokowej - procesy wzrokowe Nazwa w języku angielskim Processing of visual information vision process

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza wypukła Nazwa w języku angielskim: Convex analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW Nazwa w języku polskim: FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim: Complex functions Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka i Robotyka Specjalność

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonometria 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo