Opis systemu PFK. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia. Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis systemu PFK. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia. Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014."

Transkrypt

1 Opis systemu PFK Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014.

2 Spis treści 1. Wstęp - Ogólny opis sytemu PFK Definicje Zakres wsparcia konsultanta Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Zasady dofinansowania do usług edukacyjno-szkoleniowych za pomocą bonu szkoleniowego... 8 Warunki uczestnictwa i rekrutacja MŚP do systemu... 9 Realizacja umowy dofinansowania usług edukacyjno - szkoleniowych dla MŚP oraz związane z tym obowiązki przedsiębiorcy Szczegółowe zasady finansowania usług edukacyjno - szkoleniowych Działania informacyjno-promocyjne Oferta szkoleniowa w kontekście bonu szkoleniowego Kontrola systemu Wizyty monitoringowe Kontrola w siedzibie przedsiębiorcy i instytucji szkoleniowej Zakres kontroli Informacja pokontrolna Konsekwencje stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości w realizacji bonu szkoleniowego Zasady monitorowania jakości usług instytucji szkoleniowych Ocena usługi edukacyjno szkoleniowej oraz systemu PFK Załączniki Załącznik nr 1 Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych Załącznik nr 2 Instrukcja akceptacji i rozliczania bonów szkoleniowych

3 1. Wstęp - Ogólny opis sytemu PFK Opis sytemu powstał na podstawie założeń projektu PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie projekt innowacyjny testujący. Opis ten został stworzony dla jego kluczowych uczestników: 1. Przedsiębiorców będących w ramach systemu beneficjentami wsparcia (uczestnikiem systemu są również pracownicy i właściciel przedsiębiorstwa -określani jako uczestnicy usługi edukacyjno - szkoleniowej); 2. Instytucji szkoleniowych będących w ramach systemu usługodawcami dla przedsiębiorcy. 3. Instytucji publicznych, potencjalnych dysponentów środków publicznych, które można dystrybuować w ramach podmiotowego finansowania usług. Opis ten stanowi uzupełnienie i dookreślenie zbioru zasad (praw i obowiązków) określonych w umowach pomiędzy przedsiębiorcą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie jako dysponentem środków oraz instytucją szkoleniową a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie jako właścicielem znaku jakości. Opis przedstawia również prawa i obowiązki pozostałych uczestników systemu wobec tych dwóch kluczowych. Do pozostałych uczestników systemu należą: 1. Operator finansowy podmiot wynajęty przez dysponenta do realizacji części jego zadań związanych z obsługą bonu; 2. Audytorzy podmiot wynajęty przez dysponenta do oceny jakości usług instytucji szkoleniowych w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia. Mechanizm podmiotowego finansowania kształcenia, odwraca obieg pieniędzy publicznych w stosunku do obecnej perspektywy finansowej EFS ( ) wprowadzając system dystrybucji publicznego pieniądza na rynku szkoleń bezpośrednio do odbiorcy pomocy a nie do usługodawcy (co było do tej pory częstym zjawiskiem) co wpisuje się w założenia nowego podejścia do wsparcia przedsiębiorstw i pracowników w nowej perspektywie ( ). W tym rozwiązaniu wsparcie kierowane jest bezpośrednio do przedsiębiorcy MŚP. Tym samym staje się on centralnym podmiotem wsparcia, który decyduje o wyborze usługi. System podmiotowego finansowania kształcenia testowany w ramach projektu innowacyjnego w Małopolsce, ogranicza usługodawców jedynie do instytucji szkoleniowych, spełniających wymagany przez system poziom jakości usług. Sposobem na zapewnienie jakości usług edukacyjno - szkoleniowych jest proces weryfikacji instytucji szkoleniowych pod kątem spełniania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Weryfikacja instytucji szkoleniowych zainteresowanych uzyskaniem znaku jakości MSUES prowadzona jest przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce funkcjonujące w WUP w Krakowie. Weryfikacji może poddać się każda instytucja chcąca wejść do systemu, niezależnie od swojej wielkości, ilości i tematyki prowadzonych szkoleń czy obszaru funkcjonowania. Tylko pozytywna ocena audytu pozwala przyznać 3

4 instytucji znak jakości. Jego posiadanie jest warunkiem niezbędnym do oferowania usług edukacyjno - szkoleniowych w ramach przedmiotowego systemu. W momencie otrzymania znaku jakości instytucja szkoleniowa zostaje wpisana do Bazy instytucji szkoleniowych zweryfikowanych pod względem spełniania MSUES, która stanowi pierwszy element systemu podmiotowego finansowania kształcenia. Decyzja o skorzystaniu z oferty konkretnej instytucji szkoleniowej leży po stronie przedsięb Kolejnym zasadniczym elementem systemu jest mechanizm dystrybucji środków publicznych za pomocą bonów szkoleniowych. Dotacja kierowana jest bezpośrednio do przedsiębiorcy, który jest podmiotem wsparcia, co oznacza, że decyduje o wyborze usługi edukacyjno szkoleniowej odpowiedniej dla siebie i swoich pracowników, a także może liczyć na maksymalne, w ramach przepisów prawa, uproszczenie procedur systemu oraz na kompleksowe wsparcie w przejściu przez ten system. Dysponent środków publicznych (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) wybiera w drodze przetargu operatora finansowego. Bony szkoleniowe emitowane będą przez operatora w formie papierowej. Przedsiębiorca, po spotkaniu z konsultantem ds. bonów szkoleniowych (o którym mowa w rozdziale 3), zgłasza zapotrzebowanie na bony do operatora wg wskazanej procedury. Po wybraniu odpowiedniej dla siebie oferty szkoleniowej przedsiębiorca lub jego pracownik zgłasza się do instytucji szkoleniowej posiadającej znak jakości (znajdującej się w Bazie instytucji szkoleniowych zweryfikowanych pod względem spełnienia MSUES ), która otrzymuje od niego liczbę bonów adekwatną do liczby godzin usługi edukacyjno - szkoleniowej. Trzecim elementem systemu jest metoda wsparcia MŚP w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego. Rekrutację przedsiębiorstw do systemu prowadzić będzie wyspecjalizowany zespół konsultantów ds. bonów szkoleniowych. Konsultant informuje przedsiębiorcę o systemie, pomaga mu w wypełnieniu formalności związanych z pomocą publiczną, wyjaśnia elementy związane z rozliczaniem bonu oraz w razie potrzeby udziela wsparcia w zakresie możliwości diagnozowania potrzeb szkoleniowych firmy i jej pracowników. Informuje również o zasadach korzystania z systemu i o ofercie szkoleniowej zweryfikowanych pod względem jakości instytucji szkoleniowych. Potrzeby przedsiębiorcy w zakresie rozwoju pracowników na podstawie informacji od konsultantów są brane pod uwagę przy konstruowaniu oferty szkoleniowej przez instytucje szkoleniowe. Prezentowane rozwiązanie bazuje na doświadczeniach belgijskich. Waloński model podmiotowego finansowania kształcenia, funkcjonujący od 1998 roku, odniósł sukces dzięki jednoczesnemu wystąpieniu 3 elementów: certyfikacji firm szkoleniowych pod kątem jakości świadczonych przez nie usług, sprawnej, transparentnej i odbiurokratyzowanej procedurze dystrybucji pomocy publicznej w postaci bonów szkoleniowych oraz programowi wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie diagnozy potrzeb szkoleniowych i wyboru oferty szkoleniowej. Model waloński, wykorzystując bony szkoleniowe, miał wpływ na wzrost jakości szkoleń oraz poszerzył dostęp do rynku szkoleniowego, w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorców. 2. Definicje 1. Systemie PFK - oznacza to, system podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, wypracowywany i testowany w ramach projektu PFK podmiotowe 4

5 finansowanie kształcenia realizowanego w ramach poddziałania PO KL , oparty o trzy elementy: bezpośrednie przekazywanie dofinansowania na szkolenia przedsiębiorcom za pomocą umowy dofinansowania, system zapewniania jakości usług edukacyjno-szkoleniowych i rozliczanie dofinansowania za pomocą bonu szkoleniowego poprzez Operatora finansowego. 2. WUP Kraków Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 3. Audyt rozumiany jest jako audyt zewnętrzny, ogół działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, niezależny od podmiotu audytowanego, którym jest instytucja szkoleniowa, skutkujący uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny jakości usług edukacyjno szkoleniowych świadczonych przez instytucję szkoleniową przy zastosowaniu wymagań zdefiniowanych w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. 4. Audytor osoba uprawniona do przeprowadzenia audytu w instytucji szkoleniowej. 5. Instytucja szkoleniowa jest rozumiana jako publiczny i niepubliczny podmiot prowadzący na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną, skierowaną do osób dorosłych. 6. Usługa edukacyjno szkoleniowa, zwana dalej usługą, oznacza usługę obejmującą różnorodne formy nauczania mającą na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzającą do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowaną zgodnie z przygotowanym wcześniej programem. 7. MSUES oznacza to Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych zamieszczone w Opisie systemu PFK. 8. Znak jakości oznacza znak Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, przyznawany instytucji szkoleniowej spełniającej Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno- Szkoleniowych. 9. CZJK oznacza Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce proces funkcjonujący w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w ramach którego prowadzona jest m.in. weryfikacja pod kątem zgodności z MSUES, w tym audyt zewnętrzny. 10. Kadra szkoleniowa - osoby odpowiedzialne za projektowanie i samodzielne prowadzenie usługi edukacyjno - szkoleniowej. W rozumieniu MSUES do kadry szkoleniowej nie są zaliczane osoby, które zdobywają doświadczenie zawodowe pracując w roli ko-trenera, tj. współprowadząc usługę edukacyjno - szkoleniową pod kierunkiem doświadczonych prowadzących. Inaczej trenerzy, kadra dydaktyczna. 11. Operatorze finansowym oznacza to firmę świadczącą usługi przygotowania, druku, dystrybucji, nadzoru obiegu bonów szkoleniowych, wyłonioną w wyniku zamówienia publicznego. Operatorem finansowym jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Kłobucka Dysponent środków jednostka finansów publicznych mająca w dyspozycji środki publiczne na finansowanie szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie projekt innowacyjny testujący. 13. Przedsiębiorcy - jest on definiowany zgodnie z rozumieniem art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U r. poz. 672 z późn. zm.), który ma siedzibę lub oddział w Małopolsce; 5

6 14. Pracownikach przedsiębiorstwa oznacza to pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), właścicieli, pełniących funkcje kierownicze lub wspólników, w tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z tego korzyści finansowe lub osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie Usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. 15. MŚP, tj. mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach, z którymi może być zawarta umowa dofinansowania- oznacza to, że jako średnie przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; jako małe przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; jako mikroprzedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; 16. Bonie szkoleniowym - oznacza to znak legitymacyjny uprawniający pracowników przedsiębiorstwa do skorzystania z usług edukacyjno-szkoleniowych w ramach systemu PFK; 17. Systemie bonów szkoleniowych oznacza to zespół działań Operatora finansowego tj. przygotowanie, druk i dostarczanie MŚP bonów szkoleniowych, prowadzenie Telefonicznego Biura Obsługi Klienta, weryfikowanie kwalifikowalności MŚP w ramach projektu PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia, rozliczanie bonów szkoleniowych, prowadzenie sprawozdawczości, realizowanych w ramach Systemu PFK; 18. Wydatki kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonymi na stronie internetowej w zakładce Dokumenty i wytyczne. 19. Dofinansowaniu oznacza to dotację ze środków publicznych, z których częściowo finansowany jest zakup usług edukacyjno-szkoleniowych z wykorzystaniem bonów szkoleniowych. 20. Limicie oznacza to maksymalną kwotę dofinansowania możliwą do realizacji przez danego MŚP do 31 marca 2015 roku. 3. Zakres wsparcia konsultanta W ramach systemu PFK przewidziano różne formy wspierania przedsiębiorcy w ramach korzystania z systemu: TBOK czuli Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta jako wystandaryzowana informacja dla klientów, udział wyspecjalizowanego zespołu konsultantów ds. bonów szkoleniowych, zatrudnionych w ramach projektu PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia, Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce możliwość zgłoszenia uwag do jakości usług edukacyjno - szkoleniowych. 6

7 Zespół konsultantów prowadzi m. in. rekrutację przedsiębiorstw do systemu. Konsultant jest przede wszystkim osobą informującą o systemie i zachęcającą do skorzystania z niego. Z założenia konsultant będzie poszukiwał kontaktu z przedsiębiorcą, ale również można nawiązać z nim kontakt przez telefon (12) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e mail: Wsparcie konsultantów jest finansowane w ramach projektu, a przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z ich usług. Wsparcie dla przedsiębiorcy w ramach systemu PFK pozwala na realizację efektywnej polityki szkoleniowej w przedsiębiorstwie. Wybór szkoleń następuje spośród oferty wysokiej jakości. Konsultacje proponowane przedsiębiorcom pozwalają na wybór oferty w najwyższym stopniu dopasowanej do potrzeb. Wsparcie jest oferowane przedsiębiorcy na każdym etapie związanym z korzystaniem z bonu szkoleniowego (np. w zakresie kwestii prawno-podatkowych, w uporaniu się z biurokracją, zapewnienie jednoznacznych interpretacji dotyczących kwestii podatkowych i związanych z przyznawaniem pomocy publicznej, odpowiadanie na obawy związane z wejściem do systemu). Poniżej przedstawiono główne zadania konsultanta, czyli czego przedsiębiorca może oczekiwać od takiej osoby: informowanie przedsiębiorcy o systemie oraz zasadach korzystania z bonu, pomoc przedsiębiorcy w wypełnieniu formalności związanych z pomocą publiczną, wyjaśnianie obiegu i zasad rozliczania bonu, wsparcie w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych firmy i jej pracowników (na życzenie) informacja o narzędziach służących diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych, informacja o możliwościach uzyskania wsparcia w instytucjach otoczenia biznesu i innych, informowanie o ofercie szkoleniowej instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości, gromadzenie informacji o potrzebach szkoleniowych przedsiębiorców i ich pracowników w celu dostosowania oferty instytucji szkoleniowych. Podsumowując - konsultant towarzyszy przedsiębiorcy na etapie podejmowania decyzji o wejściu do systemu PFK i zakupie bonów, pomaga dobrać właściwą ofertę szkoleń pracując z elektroniczną Bazą instytucji szkoleniowych zweryfikowanych pod względem spełniania MSUES. Dba o to, by zakupione bony zostały wykorzystane przez przedsiębiorcę w wymaganym czasie od dnia zakupu oraz aby zostały właściwie rozliczone. Konsultant monitoruje również poziom zadowolenia przedsiębiorcy z uczestnictwa w systemie. 4. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Głównym narzędziem zapewniania jakości kształcenia w Małopolsce są Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Standardy jako weryfikowalna norma jakości zostały wypracowane w WUP Kraków we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (m.in. instytucjami szkoleniowymi, instytucjami zamawiającymi szkolenia). Standardy to innowacyjne narzędzie, które służy do oceny instytucji szkoleniowych, zainteresowanych otrzymaniem znaku jakości. Standardy (a w zasadzie wskaźniki spełnienia poszczególnych standardów) stanowią kryterium oceny jakości szkoleń dla instytucji szkoleniowych, audytu zewnętrznego oraz ewentualnych kontroli systemu PFK, o których mowa w rozdziale 7. 7

8 Przedmiotowe standardy mogą ulec zmianie w wyniku wniosków z prowadzonych w instytucjach szkoleniowych audytów, o których mowa poniżej. W przypadku przyjęcia zmiany standardów (przez Radę Programową Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego) instytucje szkoleniowe, które otrzymały znak jakości na bazie danej wersji standardów stosują się do nich przez okres 3 lat (na jaki został przyznany znak jakości). W przypadku przyjęcia nowej wersji standardów weryfikacja instytucji szkoleniowych odbywa się na podstawie tej wersji. Przedmiotowe standardy stanowią załącznik nr 1 do Opisu Systemu PFK. Weryfikacja instytucji szkoleniowej pod kątem spełniania standardów to proces, który składa się z IV etapów: 1. Samoocena; 2. Konsultacje; 3. Audyt; 4. Monitoring. Instytucja szkoleniowa, która posiada znak jakości prowadzi swoją działalność zgodnie z MSUES. W ramach pilotażu systemu podmiotowego finansowania kształcenia tylko instytucje szkoleniowe, które mają znak jakości MSUES, będą mogły szkolić pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posługujących się bonem szkoleniowym. W WUP w Krakowie funkcjonuje Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, które dba o odpowiednią jakość szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych (w szczególności realizuje proces weryfikacji instytucji szkoleniowej pod kątem spełniania standardów, o którym mowa w niniejszym rozdziale). 5. Zasady dofinansowania do usług edukacyjno-szkoleniowych za pomocą bonu szkoleniowego 1. Udzielenie dofinansowania jest uwarunkowane spełnieniem łącznie następujących warunków: 1) pozytywna weryfikacja przez Operatora finansowego formularza Zamówienie bonów szkoleniowych w ramach Systemu PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia zakończona akceptacją formularza oraz 2) zawarcie Umowy dofinansowania usług edukacyjno - szkoleniowych dla MŚP między MŚP a Dysponentem środków oraz 3) dokonanie wpłaty wkładu własnego MŚP w poprawnej kwocie i na rachunek bankowy wskazany przez Operatora finansowego w zatwierdzonym formularzu Zamówienie bonów szkoleniowych, w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt Dofinansowanie wypłacane będzie przez Operatora finansowego w formie dopłaty do zrealizowanej wcześniej usługi edukacyjno - szkoleniowej. 3. Do publicznej wiadomości zostanie podana informacja o zawarciu umowy dofinansowania poprzez publikację na stronie internetowej listy rankingowej zawierającej nazwę MŚP, datę zawarcia umowy, wysokość limitu i ilość zamawianych bonów. 4. Dofinansowanie do usług edukacyjno-szkoleniowych z wykorzystaniem bonów szkoleniowych stanowi dla MŚP pomoc de minimis. 8

9 5. Każdemu z MŚP korzystającemu z pomocy de minimis w dniu zawarcia umowy z dysponentem środków zostanie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 6. W przypadku, gdy przedsiębiorca zgłaszający się do systemu ma wyczerpany limit pomocy de minimis nie może otrzymać dofinansowania w formie zryczałtowanej. Do końca 2014 roku jest możliwe przekazanie dofinansowania w formie pomocy publicznej na szkolenia co wymaga odstępstwa od przedstawionych zasad w szczególności w zakresie kwoty dofinansowania za godzinę szkolenia. Wówczas zgłoszenie takie rozpoczyna się spotkaniem indywidualnym w celu określenia indywidualnych warunków uzyskania dofinansowania na szkolenia. 7. Uzyskanie dofinansowania wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 50 % każdego zamawianego bonu szkoleniowego do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy dofinansowania. 8. Bon szkoleniowy: 1) stanowi równowartość 1 osobogodziny usługi edukacyjno szkoleniowej i nie jest wymienialny na gotówkę; 2) ma ustaloną zryczałtowaną wartość nominalną w wysokości 90,00 zł (45,00 zł wkład MŚP, 45,00 zł dofinansowanie); 3) ma ważność do dnia 31 marca 2015 roku co oznacza, że jest to ostatni dzień usługi edukacyjnoszkoleniowej finansowanej w systemie bonów szkoleniowych; 4) jest zabezpieczonym znakiem legitymacyjnym dostarczanym MŚP przesyłką zabezpieczoną po podpisaniu umowy dofinansowania usług edukacyjno - szkoleniowych dla MŚP. 9. Każdemu z MŚP przyznawany jest Limit bonów, który może wykorzystać do 31 marca 2015 roku podpisując aneks do umowydofinansowania w ramach tego Limitu. Zamówienie kolejnej puli bonów szkoleniowych w ramach przyznanego limitu odbywa się poprzez przesłanie Zamówienia bonów szkoleniowych do Operatora finansowego, które podlega weryfikacji. 10. Bony szkoleniowe mogą zostać zrealizowane wyłącznie w Instytucjach Szkoleniowych posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych. Informacja o instytucjach szkoleniowych i ich ofercie znajduje się na stronie MŚP nie może otrzymać dofinansowania do usług edukacyjno-szkoleniowych świadczonych przez Instytucję szkoleniową, z którą jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między przedsiębiorcą dysponującym bonem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu MŚP, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 12. W ramach Systemu PFK nie mogą być dofinansowane szkolenia typu e-learning, jak również szkolenia obowiązkowe, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dotyczące okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu, bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku (np. szkolenia z zakresu BHP). Warunki uczestnictwa i rekrutacja MŚP do systemu 1. Rekrutacja oznacza wybór próby badawczej niezbędnej do przeprowadzenia testu systemu podmiotowego finansowania kształcenia. Warunki rekrutacji są zatem uzależnione od konieczności zagwarantowania zróżnicowanej grupy MŚP. 9

10 2. Rekrutacja do pilotażu systemu PFK będzie trwała do momentu zrekrutowania 180 MŚP, z którymi zostanie zawarta umowa dofinansowania w następujących 2 poziomach: 1) Poziom I rekrutacji kwalifikowalność wg spełnienia łącznie następujących kryteriów warunków: a) siedziba MŚP lub oddziału MŚP mieści się w Małopolsce; b) prowadzą działalność na obszarze terytorium RP; c) nie prowadzą działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis); d) istnieje możliwość udzielenia MŚP pomocy de minimis (w przypadku nie spełnienia tylko tego warunku postępowanie zgodnie z opisem w rozdziale 5 pkt 6) Kryterium dostępu w poziomie I rekrutacji to kolejność wpływu Zamówienia bonów szkoleniowych na adres wskazany na stronie 2) Poziom II rekrutacji przyznanie Limitu. Każdy uprawniony MŚP będzie miał przyznany limit podstawowy 70 bonów szkoleniowych. Równocześnie będzie możliwość uzyskania limitu dodatkowego związanego z wielkością przedsiębiorstwa pod warunkiem nie wyczerpania określonej ilości limitów dodatkowych w poszczególnych grupach wyodrębnionych ze względu na wielkość przedsiębiorstw. O kolejności uprawnienia otrzymania limitu dodatkowego decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Limity dodatkowe: a) Limit A = Limit podstawowy samozatrudnieni b) Limit B = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 10 bonów dla 128 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy mikro 1-3 pracowników c) Limit C = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 140 bonów dla 20 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy mikro 4-9 pracowników d) Limit D = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 210 bonów dla 6 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy małych przedsiębiorstw pracowników e) Limit E = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 490 bonów dla 3 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy małych przedsiębiorstw pracowników f) Limit F = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 630 bonów dla 2 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy średnich przedsiębiorstw pracowników g) Limit G = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 1330 bonów dla pierwszego zgłoszenia MŚP z grupy średnich przedsiębiorstw pracowników W przypadku pojawienia się bonów niezagospodarowanych zawartymi umowami i przyznanymi limitami Dysponent środków zaproponuje zwiększenie limitu ostatecznego przedsiębiorcom z którymi już została zawarta umowa wg dodatkowych kryteriów rekrutacji określonych po analizie zbieżności próby badawczej (180 przedsiębiorców) z zakładanym na etapie planowania projektu szacunkiem. O takiej możliwości MŚP zostaną poinformowani mailowo. 3. MŚP dokonuje zgłoszenia poprzez wysłanie do Operatora finansowego na adres wskazany na stronie uzupełnionego formularza Zamówienie bonów szkoleniowych. Operator finansowy weryfikuje zgłoszenia zgodnie z kolejnością wiadomości w poczcie elektronicznej wg tej kolejności przyznaje poszczególne limity. 4. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach składanych w ramach rekrutacji do Systemu PFK grozi odpowiedzialność karna z art.233 Kodeksu Karnego. 5. MŚP w ciągu trzech dni od daty wpłynięcia Zamówienia bonów szkoleniowych do Operatora finansowego zostanie powiadomione przez Operatora finansowego 10

11 o wynikach weryfikacji pod kątem poprawności dokumentów i możliwości uczestnictwa w projekcie PFK. 6. W przypadku złożenia niekompletnych lub niepoprawnych pod względem formalnym dokumentów Operator finansowy wzywa MŚP, za pomocą poczty elektronicznej, do ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest jednorazowe uzupełnienie dokumentów. Po przesłaniu uzupełnionych/poprawionych dokumentów MŚP podlega powtórnej weryfikacji. Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu do uzupełnienia lub poprawy oznacza konieczność ponownego złożenia Zamówienia bonów szkoleniowych. 7. Dopuszcza się poprawianie oczywistych pomyłek w dokumentach przedstawionych przez MŚP weryfikowalnych na podstawie dostarczonych dodatkowych dokumentów. Ewentualne poprawki mogą być dokonane przez uprawnioną przez Operatora finansowego osobę i będą opatrzone jego własnoręcznym podpisem. 8. W przypadku pozytywnej weryfikacji danego MŚP tzn., gdy dokumenty przedstawione przez MŚP są kompletne, poprawne i świadczą o spełnieniu warunków wskazanych w pkt 2 MŚP trafia na listę uczestników projektu. Operator finansowy przesyła do MŚP oraz do Dysponenta środków drogą elektroniczną pozytywnie zweryfikowane Zamówienie bonów szkoleniowych. Wersja papierowa, na podstawie której zostanie sporządzona umowa dofinansowania usług edukacyjno - szkoleniowych dla MŚP zostanie przekazana do Dysponenta środków. 9. Wypełniona umowa dofinansowania usług edukacyjno - szkoleniowych dla MŚP zostanie przekazana do MŚP, wraz z zweryfikowanym przez Operatora finansowego Zamówieniem bonów szkoleniowych, stanowiącym załącznik do tejże umowy z prośbą o jej podpisanie i odesłanie do Dysponenta środków w wyznaczonym terminie. Brak podpisanej umowy ze strony przedsiębiorcy w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od jej podpisania. 10. Odstąpienie przedsiębiorcy od zawarcia umowy dofinansowania usług edukacyjno - szkoleniowych dla MŚP z Dysponentem środków oznacza rezygnację z udziału MSP w projekcie. Realizacja umowy dofinansowania usług edukacyjno - szkoleniowych dla MŚP oraz związane z tym obowiązki przedsiębiorcy 1. MŚP na mocy umowy dofinansowania usług edukacyjno-szkoleniowych zobowiązuje się do: 1) przekazania do Dysponenta środków danych dotyczących MŚP oraz jego pracowników, którzy korzystają ze wsparcia w ramach systemu PFK, zgodnie z wymaganiami Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS, poprzez wypełnienie dokumentu Deklaracja uczestnictwa w Systemie PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia złożenie do Dysponenta środków, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia szkolenia. 2) osiągnięcia przez uczestnika usługi edukacyjno-szkoleniowej przewidywanych efektów kształcenia, potwierdzonych stosownymi dokumentami, które każdorazowo określone są przez Instytucję szkoleniową w bazie ofert Instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości MSUES dostępnej na stronie 3) pokrycia części kosztów szkolenia w kwocie odpowiadającej liczbie godzin, podczas których pracownik był nieobecny na szkoleniu pomnożonej przez koszt godziny szkolenia; 4) pokrycia kosztów szkolenia wynikających z oferty a przekraczających 90 zł za jedną godzinę oraz dokonania zapłaty tej należności na rzecz Instytucji szkoleniowej przed rozpoczęciem szkolenia. 11

12 5) wydelegowania pracowników do udziału w usługach edukacyjno-szkoleniowych, przy uwzględnianiu równości szans kobiet i mężczyzn. 2. Należność za zrealizowaną usługę edukacyjno-szkoleniową dokonywana jest przez operatora finansowego na podstawie kopii FV/rachunku otrzymanych od Instytucji szkoleniowej. 3. W przypadku nie dopełnienia obowiązków, o których mowa powyżej MŚP zobowiązany jest pokryć 100 % wartości faktury za szkolenie ze środków własnych. Szczegółowe zasady finansowania usług edukacyjno - szkoleniowych 1. W przypadku wykorzystania bonu szkoleniowego przez pracownika MŚP operator finansowy dokonuje rozliczenia bonów w sposób zależny od ceny jednej godziny usługi edukacyjno szkoleniowej: 1) cena wyższa niż 90,00 zł - operator finansowy przekazuje firmie szkoleniowej za każdy bon szkoleniowy 90 zł i nie dokonuje żadnego zwrotu do MŚP; 2) cena niższa niż 90,00 zł ale wyższa niż 22,50 zł - operator finansowy przekazuje instytucji szkoleniowej za każdy bon szkoleniowy faktyczną cenę jednostkową szkolenia określoną na kopii faktury/rachunku, a różnicę pomiędzy 90 zł a faktyczną ceną jednostkową szkolenia przekazuje na konto MŚP wskazane w Zamówieniu bonów szkoleniowych. 2. W przypadku niewykorzystania przez MŚP bonów szkoleniowych istnieje możliwość zwrócenia bonów do operatora finansowego, na koszt własny MŚP, przy czym: 1) zwrot bonów szkoleniowych do dnia 28 lutego 2015 roku skutkuje zwrotem przez operatora finansowego środków wpłaconych przez MŚP w kwocie równej iloczynowi liczby zwróconych bonów i kwoty 45,00 zł w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu bonów do operatora finansowego; 2) zwrot bonów po 28 lutym 2015 roku jednak nie później niż do dnia 7 kwietnia 2015 roku skutkuje zwrotem przez operatora finansowego środków wpłaconych przez MŚP w kwocie równej iloczynowi liczby zwróconych bonów i kwoty 45,00 zł, pomniejszonej o koszt manipulacyjny wynoszący 5 zł dla każdego zwracanego bonu, w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia bonów do operatora finansowego. 3) za bony zwrócone po 7 kwietnia 2015 roku MŚP nie uzyska zwrotu wpłaconego wkładu własnego. 3. Zwrot niewykorzystanych bonów szkoleniowych, o których mowa w pkt 2 jest równoznaczny ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy dofinansowania usług edukacyjno - szkoleniowych dla MŚP. 4. Data ważności bonu szkoleniowego (31 marca 2015) oznacza, że jest to ostatni dzień usługi edukacyjno szkoleniowej finansowanej w ramach Systemu bonów szkoleniowych. 5. Bony można wykorzystać również na sfinansowanie części usługi pod warunkiem osiągnięcia efektów zgodnie z zapisami umowy dofinansowania usług edukacyjno - szkoleniowych dla MŚP. Wówczas rozliczenie przez operatora finansowego dotyczy ilości godzin równej liczbie przekazanych bonów. Pozostałą część kosztów usługi MŚP pokrywa z własnych środków. 6. Bony podarte, zmięte, sklejone, zabrudzone mogą podlegać wymianie, pod warunkiem możliwości ich identyfikacji (tzn. odczytania numeru autoryzacji i numeru seryjnego/kodu kreskowego) jedynie w przypadku ich odesłania do operatora finansowego w terminie do 31 marca 2015 roku. Koszty zwrotu i ponownej wysyłki bonów przesyłką zabezpieczoną ponosi MŚP. Przykłady obrazujące poszczególne przypadki finansowania szkoleń w sytuacji, gdy dofinansowanie do zakupu bonu jest udzielane zgodnie z regułami pomocy de minimis: 12

13 Przykład 1 Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje tyle samo ile wart jest bon szkoleniowy. W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie 45 zł.). Przedsiębiorca kupuje 10 bonów, wpłaca 450 zł do operatora Operator wystawia bony na 900 zł I wysyła do przedsiębiorcy Usługa trwa 10 godzin dla 1 pracownika i kosztuje 900 zł Operator wpłaca na konto instytucji szkoleniowej 900 zł Instytucja szkoleniowa wstawia fakturę na 900 zł Pracownik z bonami zgłasza się na wybraną usługę Przykład 2 Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje więcej niż wart jest bon szkoleniowy. W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio mniej niż 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.). Przedsiębiorca kupuje 10 bonów, wpłaca 450 zł Operator wystawia bony na 900 zł i wysyła do przedsiębiorcy Usługa trwa 10 godzin dla 1 pracownika i kosztuje 1200 zł Operator wpłaca na konto instytucji szkol. 900 zł, a brakujące 300 zł płaci przedsiębiorca ) Instytucja szkoleniowa wstawia fakturę na 1200 zł Pracownik z bonami zgłasza się na usługę 13

14 Przykład 3 Obieg bonu w sytuacji, gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje mniej niż wart jest bon szkoleniowy (nie mniej niż 22,50 zł). W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio więcej niż 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.). Przedsiębiorca kupuje 10 bonów, wpłaca 450 zł Operator wystawia bony na 900 zł I wysyła do przedsiębiorcy Usługa trwa 10 godzin dla 1 pracownika i kosztuje 400 zł Operator wpłaca na konto instytucji szkol. 400 zł, a pozostałe 500 zł przekazuje przedsiębiorcy Instytucja szkoleniowa wstawia fakturę na 400 zł Pracownik z bonami zgłasza się na usługę W przypadku pomocy publicznej na szkolenia poziom dofinansowania zależny będzie od możliwej intensywności pomocy publicznej na szkolenia dla danego przedsiębiorcy. Działania informacyjno-promocyjne Wszystkie informacje oraz załączniki dotyczące naboru MŚP do projektu PFK umieszczone są na stronie w tym w szczególności następujące informacje: 1) zasady kontaktu z konsultantem ds. bonu szkoleniowego; 2) wzór formularza Zamówienie bonów w ramach systemu PFK Podmiotowe Finansowanie Kształcenia; 3) wzór umowy dofinansowania usług edukacyjno szkoleniowych dla MŚP; 4) terminy rozpoczęcia i zakończenia procesu rekrutacji; 5) aktualna informacja na temat MŚP uczestniczących w projekcie i jednocześnie informacja na temat liczby wolnych miejsc w ramach projektu PFK. Prawa MŚP związane z korzystaniem z usług edukacyjno szkoleniowych świadczonych przez instytucje szkoleniowe ze znakiem jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych (MSUES) 1. Świadczone przez instytucja szkoleniową ze znakiem jakości MSUES usługi edukacyjno szkoleniowe są odpowiedniej jakości - zgodnie z wymaganiami określonymi w MSUES (załącznik nr 1 do Opisu systemu PFK). 2. W przypadku, gdy usługa, w której uczestniczył przedstawiciel MŚP, była niskiej jakości może on zgłosić ten fakt do Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (tel , którego rolą jest monitorowanie jakości usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości w tym odpowiednia reakcja na sygnały klientów usług. 14

15 6. Oferta szkoleniowa w kontekście bonu szkoleniowego. Instytucja szkoleniowa, która posiada znak Jakości MSUES, czyli jest upoważniona do uczestnictwa w systemie w PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia, przygotowuje oraz zamieszcza we wskazanym przez WUP Kraków miejscu aktualną ofertę usług edukacyjno szkoleniowych, z których przedsiębiorca wybiera dla siebie usługę adekwatną do jego potrzeb. Proponowane informacje na temat konkretnej usługi edukacyjno szkoleniowej dla przedsiębiorstw będą posiadały określoną przez WUP Kraków strukturę (instytucja szkoleniowa uzupełnia pozycje 1-13, jest to minimalny zakres informacji, który może być modyfikowany w trakcie testowania systemu PFK). 1. Tytuł, opis, kategorie i podkategorie usługi. 2. Cel/cele (w formie opisu efektów uczenia się dla uczestnika oraz mierzalne). 3. Formy i metody kształcenia, materiały dla uczestników. 4. Grupa docelowa a także warunki uczestnictwa.. 5. Zakładana maksymalna i minimalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej. 6. Terminy i czas trwania (szczegółowy harmonogram) oraz terminy rozpoczęcia oraz zakończenia rekrutacji. 7. Miejsce realizacji usługi (adres i warunki logistyczne ). 8. Koszt osobogodziny oraz przypadający na jednego uczestnika. 9. Program nauczania (zawierający informację o efektach nauczania) 10. Osoba/osoby prowadzące usługę (rola i obszary, opis kariery i wykształcenie). 11. Informacja czy jest to oferta szkolenia otwartego czy szkolenia zamkniętego na zlecenie przedsiębiorcy. 12. Data zamieszczenia oferty (oferta nie może być modyfikowana po upływie terminu określonego jako 5 dni przed terminem rozpoczęcia usługi), jeśli instytucja chce wprowadzić zmiany może również zgłosić nową ofertę. 13. Dokumenty dla uczestnika potwierdzające osiągniecie efektu usługi 14. Ocena usługi dokonywana przez jej uczestników. W ramach systemu PFK nie mogą być finansowane nie mogą być podawane przez instytucję szkoleniową w ofercie : szkolenia typu e-learning, szkolenia obowiązkowe, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) tj. niekwalifikowalne ze środków EFS są szkolenia, które dotyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku. szkolenia tańsze niż 22,50 zł za godzinę. W związku z realizacją usługi dla przedsiębiorcy z bonem szkoleniowym instytucja szkoleniowa powinna zabezpieczyć (np. w umowie z przedsiębiorcą) zapłatę wystawionej faktury/rachunku w przypadku gdy przedsiębiorca nie spełni warunków otrzymania dotacji, o których mowa w rozdziale 5 Dotyczy to w szczególności nieosiągnięcia przez skierowanego na szkolenie pracownika efektu usługi (np. nieobecność (w tym częściowa) na szkoleniu przedsiębiorca przekazuje bony w każdym dniu 15

16 realizacji usługi, brak zdanego egzaminu itp.). Instytucje szkoleniowe ze znakiem jakości MSUES otrzymają drogą elektroniczną od WUP Kraków wzór dokumentu potwierdzającego osiągnięcie efektu (instytucja szkoleniowa stosuje go w przypadku gdy nie potwierdza tego w inny sposób, np. zaświadczenie, certyfikat itp.). W przypadku gdy cena godziny usługi edukacyjno szkoleniowej jest wyższa niż 90 zł instytucja szkoleniowa powinna wystawić przedsiebiorcy fakturę zaliczkową na kwotę różnicy pomiędzy W związku z z faktem, że usługa rozliczana bonem szkoleniowym musi zakończyć się do dnia 31 marca 2015 instytucja szkoleniowa ma obowiązek wystawić fakturę/rachunek oraz zgłosić do operatora finansowego fakt posiadania bonów do rozliczenia do dnia 7 kwietnia Operator nie ma możliwości rozliczenia bonów, zgłoszonych po tym terminie. Instytucja szkoleniowa jest zobowiązana do stosowania INSTRUKCJI AKCEPTACJI i ROZLICZANIA BONÓW SZKOLENIOWYCH w ramach projektu innowacyjnego testującego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia stanowiącej załącznik nr2 do niniejszego dokumentu. 7. Kontrola systemu Zarówno przedsiębiorca jak i instytucja szkoleniowa mają do czynienia ze środkami publicznymi, które muszą być wydatkowane efektywnie i racjonalnie oraz zgodnie z prawem. Korzystanie przez przedsiębiorców ze środków publicznych w postaci dofinansowania szkoleń oraz świadczenie przez instytucje szkoleniowe usług finansowanych ze środków publicznych pociąga za sobą wprowadzenie kontroli ich wykorzystania. Przedsiębiorca jak i instytucja szkoleniowa mogą zostać objęci kontrolą dotyczącą realizacji zobowiązań zawartych w umowach zawieranych w ramach systemu PFK. Takie kontrole obejmują wizyty monitoringowe (w miejscu realizacji usługi edukacyjno - szkoleniowej) oraz kontrole w siedzibie przedsiębiorcy lub/i instytucji szkoleniowej. Wizyty monitoringowe Wizyty monitoringowe są niezapowiedziane i odbywają się w godzinach i w miejscu realizacji usługi edukacyjno - szkoleniowej. Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji usługi oraz jej jakości. Zakres wizyty monitoringowej obejmuje miedzy innymi sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z rejestrem usług (co do zakresu, liczby godzin) oraz odpowiedniej jakości (zgodnie z MSUES). Kontrola w siedzibie przedsiębiorcy i instytucji szkoleniowej Przedsiębiorca oraz instytucja szkoleniowa uczestniczący w systemie PFK zawiadamiani są o kontroli na co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem. Przedsiębiorca oraz instytucja szkoleniowa powinni przygotować niezbędną dokumentację związaną z obrotem bonu oraz realizacją usługi. Szczegółowy zakres kontroli wskazany zostanie w zawiadomieniu o kontroli. W razie wątpliwości związanych z terminem kontroli lub jej zakresem należy skontaktować się z CZJK w WUP Kraków. 16

17 Zakres kontroli Zakres kontroli obejmuje w szczególności weryfikację zgodności realizacji bonu szkoleniowego z jego założeniami określonymi w umowach oraz w przedmiotowym Opisie systemu PFK, a w szczególności: 1. Zgodność danych przekazywanych przez przedsiębiorcę i instytucję szkoleniową do operatora w części dotyczącej realizacji usługi edukacyjno szkoleniowej z dokumentacją dotyczącą realizacji usługi dostępną w siedzibie przedsiębiorcy oraz instytucji szkoleniowej; 2. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących przedsiębiorców. Informacja pokontrolna Po zakończeniu kontroli, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia, sporządzana jest i przekazywana do przedsiębiorcy lub instytucji szkoleniowej informacja pokontrolna. Informacja pokontrolna jest sporządzana przez Zespół kontrolujący w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla przedsiębiorcy lub instytucji szkoleniowej, drugi dla WUP Kraków. Przedsiębiorca lub zarządzający instytucją szkoleniową może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej odnieść się do wyników oraz ewentualnie zaleceń kontroli odniesienie to powinno zawierać uzasadnienie i ewentualną dokumentację (jeśli istnieje) do przedstawionych uwag co do ustaleń kontrolerów. W przypadku braku uwag we wskazanym terminie do Informacji pokontrolnej uznaje się, że przedsiębiorca lub instytucja szkoleniowa zgadzają się z ustaleniami kontroli i wdrożą ewentualne zalecenia pokontrolne w określonych w informacji pokontrolnej terminach. Zalecenia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, a także mające na celu zapobieganie wystąpieniu kolejnych uchybień/nieprawidłowości w przyszłości. Przedsiębiorca lub instytucja szkoleniowa jest zobowiązana, w terminie wyznaczonym w informacji pokontrolnej, do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania WUP Kraków o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań. 8. Konsekwencje stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości w realizacji bonu szkoleniowego W przypadku stwierdzenia poniższych rodzajów nadużyć ze strony instytucji szkoleniowej zostaje jej odebrany znak jakości bez możliwości ponownego ubiegania się o przyznanie znaku jakości. 1. Instytucja szkoleniowa rozlicza większą ilość bonów aniżeli wynika to z faktycznie zrealizowanych godzin usługi. 2. Rozliczenie bonów edukacyjnych na zakup innej usługi niż określonej w rejestrze usług i na bonie. 3. Rozliczenie bonów pomimo niezrealizowania usługi, za którą nimi zapłacono szkolenia duchy. 17

18 W przypadku stwierdzenia - wydatkowania przez przedsiębiorcę środków publicznych niezgodnie z zasadami określonymi w umowie i przedmiotowym opisie może on zostać wezwany do zwrotu środków na zasadach określonych w umowie. 9. Zasady monitorowania jakości usług instytucji szkoleniowych W ramach systemu przewidziano monitorowanie jakości usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości MSUES. Monitorowanie to będzie miało następujące formy: monitoringu aktywnym badaniu ankietowym lub telefonicznym, wykonanym raz w roku przez pracownika CZJK. Głównym celem będzie tu pozyskanie informacji o zmianach zachodzących w instytucjach szkoleniowych oraz wychwycenie problemów z utrzymaniem jakości. monitoring reaktywny występuje w momencie zgłoszenia zdarzenia wpływającego na zmianę w organizacji instytucji szkoleniowej lub zgłoszenia na nią skargi ze strony uczestników szkoleń (instytucje szkoleniowe zobowiązane są w umowie do informowania swoich klientów o posiadaniu znaku jakości MSUES a co za tym idzie możliwości składania skarg na jakość usługi do CZJK w WUP Kraków. Pracownik CZJK rozpatruje każdą sytuację indywidualnie i w przypadku powtarzających się skarg prosi instytucję szkoleniową o wyjaśnienia lub/i instytucja szkoleniowa podlega kontroli lub audytowi ze strony CZJK. 10. Ocena usługi edukacyjno szkoleniowej oraz systemu PFK W ramach realizowanego projektu przewidziano przeprowadzenie oceny systemu PFK przez jego uczestników i użytkowników oraz badanie satysfakcji przedsiębiorców i instytucji szkoleniowych. W związku z powyższym mogą być prowadzone ze strony WUP Kraków ankiety oraz wywiady z przedsiębiorcami, uczestnikami usług edukacyjno szkoleniowych oraz instytucjami szkoleniowymi. 18

19 11. Załączniki Załącznik nr 1 Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych Wersja 1.0 Standard Wskaźniki spełnienia standardu O wskaźniki poziomu oczekiwanego, świadczącego o wysokiej jakości usług P wskaźniki poziomu wykraczającego ponad standard I. Standardy dotyczące usługi edukacyjno-szkoleniowej. 1. Cele i zakres O tematyczny szkoleń są dostosowane do potrzeb uczestników 1.1. Kadra zarządzająca instytucją szkoleniową potrafi wskazać związek pomiędzy ofertą szkoleń otwartych a potrzebami i oczekiwaniami potencjalnych odbiorców, odwołując się do wykraczających poza własną opinię źródeł wiedzy (np. własne badania rynku, ogólnodostępne raporty i publikacje) Realizacja wszystkich prowadzonych przez instytucję szkoleń zamkniętych jest poprzedzone badaniem potrzeb, którego wyniki są opisane w postaci notatki zawierającej co najmniej: informacje o uczestnikach, w szczególności dotyczące wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia; informacje o oczekiwaniach zamawiającego, w szczególności dotyczące pożądanych rezultatów szkolenia i obszaru ich stosowania Instytucja kontaktuje się z częścią uczestników szkoleń otwartych przed rozpoczęciem szkolenia i zbiera uzupełniające informacje o ich potrzebach W szkoleniach otwartych o czasie trwania wynoszącym 60 lub więcej godzin szkoleniowych instytucja zawiera z każdym uczestnikiem lub podmiotem zamawiającym szkolenie umowę określającą zakres usług i wzajemne zobowiązania. 19

20 2. Programy nauczania są opisane w języku efektów uczenia się 3. Programy szkoleniowe są oparte na aktualnej, rzetelnej wiedzy i realizowane w adekwatnej do celów formie P 1.1. Instytucja szkoleniowa stosuje wykraczające poza wywiad z uczestnikami i ankiety metody diagnozowania potrzeb uczestników Instytucja szkoleniowa kwalifikuje uczestników do udziału w szkoleniach kierując się wynikami oceny ich początkowego poziomu zaawansowania Analiza potrzeb dla wszystkich oferowanych przez instytucję szkoleń zamkniętych obejmuje gromadzenie informacji pochodzących z co najmniej trzech różnych perspektyw wybranych spośród wymienionych poniżej: bezpośredni przełożeni uczestników współpracownicy lub podwładni uczestników pracownicy odpowiedzialni w organizacji klienta za rozwój i szkolenia członkowie zarządu lub wyższej kadry kierowniczej klienci wewnętrzni i zewnętrzni inni interesariusze zainteresowani efektami pracy uczestników. O 2.1. Instytucja opisuje cele uczenia się dla oferowanych szkoleń w taki sposób, by spełniały one łącznie następujące kryteria: cele są prezentowane w formie opisu efektów uczenia się dla uczestnika cele są sformułowane w sposób mierzalny P 2.2. Instytucja przyznaje wszystkim uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu w formie dostosowanej do wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej Instytucja umożliwia uczestnikom wybranych szkoleń potwierdzanie efektów uczenia się w procedurze zgodnej z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. O 3.1. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały zawierające podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte Oferowane przez instytucję materiały wspomagające kształcenie (np. skrypty, prezentacje, filmy) są wykorzystywane w sposób respektujący prawo autorskie, co obejmuje w szczególności przywołanie ich autora i źródła Oferowane przez instytucję szkolenia wykorzystują różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia i są dostosowane do specyfiki sytuacji uczących się osób dorosłych Stosowane metody są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy. P 20

21 4. Instytucja szkoleniowa prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów uczenia się O 4.1. Instytucja zapewnia uczestnikom lub delegującej ich organizacji co najmniej jedną formę wsparcia w utrwalaniu efektów uczenia się, w tym m.in.: rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia dodatkowe ćwiczenia i zadania do wykonania po szkoleniu spotkania i sesje poszkoleniowe osobiste lub dystansowe konsultacje z kadrą szkoleniową moderowane przez kadrę szkoleniową internetowe fora dyskusyjne uzupełniające lekcje e-learningowe dostęp do bazy wiedzy (artykuły, ćwiczenia, materiały audiowizualne) wspierającej dalsze samodzielne uczenie. P 4.2. Instytucja umożliwia wszystkim uczestnikom szkoleń indywidualną informację zwrotną o postępach w uczeniu się Instytucja oferuje uczestnikom swoich szkoleń min. dwie różne formy wsparcia we wdrażaniu zdobytej wiedzy i umiejętności, w tym m.in.: dodatkowe ćwiczenia i zadania do wykonania po szkoleniu spotkania i sesje poszkoleniowe osobiste lub dystansowe konsultacje z kadrą szkoleniową moderowane przez kadrę szkoleniową internetowe fora dyskusyjne uzupełniające lekcje e-learningowe dostęp do bazy wiedzy (artykuły, ćwiczenia, materiały audiowizualne) wspierającej dalsze samodzielne uczenie Instytucja realizuje rocznie przynajmniej jeden projekt szkoleniowy dla organizacji, który uwzględnia rozbudowane działania wspierające utrwalanie zmian po zakończeniu szkolenia. 5. Instytucja szkoleniowa systematycznie O 5.1. Instytucja stosuje procedurę oceny efektów uczenia się wszystkich szkoleń, uwzględniającą badanie opinii uczestników lub inne zaawansowane formy ewaluacji. bada rezultaty prowadzonych szkoleń 5.2. Instytucja udostępnia raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się kadrze prowadzącej dane szkolenie, a w wypadku szkoleń zamkniętych również zlecającej je instytucji Instytucja publikuje na stronach internetowych lub w materiałach informacyjnych podsumowania prowadzonych działań ewaluacyjnych, referencje lub opinie uczestników szkoleń. P 5.4. Instytucja stosuje różnorodne, wykraczające poza badanie opinii uczestników narzędzia oceny szkoleń na poziomie efektów uczenia Instytucja prowadzi i publikuje coroczne wyniki badań długofalowych rezultatów uczenia, obejmujące analizę zmian w sytuacji i zachowaniach uczestników po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia wybranego do badań szkolenia. II. Standardy dotyczące kompetencji i rozwoju kadry szkoleniowej 21

22 6. Instytucja szkoleniowa dysponuje kadrą odpowiedzialną za merytoryczną jakość usług. 7. Wiedza teoretyczna i praktyczna kadry szkoleniowej jest odpowiednia do zakresu szkoleń oraz ich celów edukacyjnych O 6.1. Każde z oferowanych przez instytucję szkoleń jest objęte nadzorem kierownika/opiekuna merytorycznego: osoby zatrudnionej lub stale współpracującej z instytucją i odpowiedzialnej za zapewnienie rzetelności treści i adekwatnych do celów metod pracy. Funkcja ta może być pełniona przez osobę prowadzącą szkolenie Osoba pełniąca w instytucji szkoleniowej rolę kierownika/opiekuna merytorycznego spełnia łącznie następujące warunki: posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych szkoleń LUB zrealizowała w tym zakresie 300 godzin szkoleń lub doradztwa dysponuje wykształceniem (np. wyższe wykształcenie kierunkowe specjalistyczne kursy i studia podyplomowe, właściwe dla dziedziny certyfikaty i uprawnienia) w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia P 6.3. Do pracującej na rzecz instytucji kadry szkoleniowej należy co najmniej 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub deklarujących stałą współpracę i realizujących na zlecenie tej instytucji co najmniej 60 godzin szkoleniowych rocznie. O 7.1. Wszyscy członkowie kadry szkoleniowej posiadają doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń. P 7.2. Ponad połowa członków kadry szkoleniowej dysponuje wykształceniem i doświadczeniem na poziomie eksperckim tj. w obrębie dziedziny, której dotyczą świadczone usługi spełnia łącznie trzy z wymienionych poniżej kryteriów: min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (w tym doświadczenie związane z nauczaniem lub doradztwem) min. 500 godzin zrealizowanych szkoleń udokumentowane, zaawansowane wykształcenie (np. specjalistyczne kursy lub studia podyplomowe, tytuł naukowy, właściwe dla dziedziny certyfikaty i uprawnienia) dorobek w tworzeniu autorskich rozwiązań i treści lub kierowaniu pracami merytorycznymi (np. publikacje, badania, autorstwo dokumentów strategicznych, doradztwo dla organizacji, kierownictwo merytoryczne projektów) 22

23 8. Kadra szkoleniowa posiada kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych 9. Kadra szkoleniowa aktywnie uczestniczy w działaniach rozwojowych i aktualizuje własne kompetencje 10. Kadra O O 8.1. Każda z osób należących do kadry szkoleniowej instytucji spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków: ukończyła trwający min. 60 godzin kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych, tj. służący rozwojowi kompetencji zbliżonych do następujących: rozumienie sytuacji uczących się dorosłych, definiowanie celów edukacyjnych, projektowanie programu szkolenia, klarowne prezentowanie wiedzy, stosowanie aktywizujących metod nauczania; dysponuje przyznanym przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do wymienionych powyżej; posiada 750 godzin doświadczenia zakresie w edukacji osób dorosłych; posiada specjalistyczne wykształcenie i min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz prowadzi kształcenie wyłącznie w formie wykładowej. P 8.2. Ponad połowa członków kadry szkoleniowej ukończyła zaawansowany kurs lub kursy przygotowujące do kształcenia dorosłych, tj. kurs lub kursy trwające łącznie min. 150 godzin szkoleniowych i służące rozwojowi kompetencji wymienionych w punkcie 9.1. oraz poniżej: diagnoza potrzeb szkoleniowych ewaluacja efektów uczenia rozumienie poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych uwarunkowań skuteczności uczenia dorosłych rozumienie i oddziaływanie na dynamikę funkcjonowania małych grup społecznych radzenie sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych lub dysponuje przyznanym przez inną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie ww. kompetencji Ponad połowa członków kadry szkoleniowej posiada certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie kształcenia dorosłych, uzyskane w procesie spełniającym następujące kryteria: jasno określony zestaw diagnozowanych kompetencji, odpowiadający w przybliżeniu kompetencjom wymienionym w punktach 8.1. i 8.3. różnorodne metody oceny pozwalające na wieloaspektową diagnozę kompetencji niezależność instytucji przyznającej certyfikat od instytucji zatrudniającej certyfikowaną osobę. O 9.1. Każdy z członków kadry szkoleniowej bierze udział w co najmniej jednym w ciągu roku programie edukacyjnym zorientowanym na rozwój i aktualizację kompetencji związanych z wykonywanym zawodem i trwającym min. 16 godzin w tym m.in. wewnętrzne lub zewnętrzne szkolenie, konferencja, studia podyplomowe). P 9.2. Instytucja szkoleniowa wdrożyła systemowe rozwiązania dotyczące doskonalenia kompetencji własnej kadry szkoleniowej (np. indywidualne plany rozwoju i szkoleń, cykle szkoleń wewnętrznych, programy mentoringowe, superwizja). 23

24 szkoleniowa wnosi wkład w popularyzację wiedzy i wymianę dobrych praktyk w zakresie LLL P Ponad połowa członków kadry szkoleniowej należy organizacji działającej na rzecz promocji idei kształcenia przez całe życie, popularyzacji wiedzy lub podnoszenia jakości usług i wymiany dobrych praktyk Członkowie kadry szkoleniowej uczestniczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy w łącznie co najmniej trzech wydarzeniach (np. konferencje, warsztaty, seminaria, wizyty studyjne) służących realizacji celów wymienionych w punkcie Członkowie kadry szkoleniowej przygotowali w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jedną publikację lub wystąpienie konferencyjne służące celom wymienionym w punkcie III. Standardy dotyczące infrastruktury, organizacji i obsługi klienta O 11. Instytucja szkoleniowa zapewnia uczestnikom rzetelną obsługę sprawną organizację szkolenia 12. Instytucja organizuje szkolenia w warunkach zapewniających komfort uczestników i higienę pracy umysłowej i Instytucja stosuje procedurę realizacji usługi szkoleniowej rozumianą jako spis czynności, do których przypisane są role odpowiedzialne za ich wykonanie. Procedura definiuje co najmniej następujące role: opiekun/kierownik merytoryczny (por. standard 6) odpowiedzialny za nadzór nad treścią i rezultatami szkolenia koordynator organizacyjny odpowiedzialny za zarządzanie informacją, kontakt z klientem i organizację szkolenia Wymienione powyżej role nie są łączone przez jedną osobę w obrębie szkoleń trwających dłużej niż 16 godzin. P O Oferowane przez instytucję szkolenia odbywają się w pomieszczeniach spełniających poniższe warunki: powierzchnia odpowiednia do liczebności grupy, dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego komfortowa temperatura powietrza brak zakłócającego pracę hałasu z zewnątrz utrzymanie w czystości dostęp do zaplecza sanitarnego umeblowanie (krzesła, ew. stoły) umożliwiające aranżację przestrzeni w sposób odpowiednio do specyfiki szkolenia. W obrębie standardu dopuszczalna jest realizacja szkoleń nie spełniających części wymienionych warunków, o ile jest to uzasadnione wyjątkową formą pracy, wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia (np. ćwiczenie terenowe). P Oferowane przez instytucję szkolenia odbywają się w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy, windy, toalety, sala szkoleniowa) Oferowane przez instytucję szkolenia są zorganizowane w miejscach zapewniających uczestnikom: napoje i poczęstunek w trakcie przerw; znajdującą się poza salą szkoleniową przestrzeń do odpoczynku w trakcie przerw; dostęp do Internetu i urządzeń biurowych (np. kserokopiarka, faks, drukarka) 24

25 13. Instytucja planuje czas szkolenia w sposób sprzyjający komfortowi uczestników i higienie pracy umysłowej 14. Instytucja szkoleniowa dysponuje różnorodnymi środkami technicznymi i materiałami wspierającymi uczenie 15. Instytucja szkoleniowa jest przygotowana do reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów O Harmonogramy czasowe szkoleń prowadzonych przez instytucję spełniają następujące wymagania: czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia w trakcie zajęć zaplanowane są się regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa obiadowa trwająca min. 45 minut. W obrębie standardu dopuszczalna jest realizacja szkoleń nie spełniających części ww. warunków, o ile jest to uzasadnione specyficzną formą pracy wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia. P O Oferowane przez instytucję szkolenia odbywają się w pomieszczeniach zapewniających dostęp do różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych, w tym: tablicy suchościeralnej lub tablicy typu flipchart rzutnika folii lub komputera i rzutnika multimedialnego papieru i przyborów do pisania dla uczestników innych specjalistycznych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia W obrębie standardu dopuszczalna jest realizacja szkoleń niespełniających części wymienionych warunków, o ile jest to uzasadnione specyficzną formą pracy, wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia P W miejscu realizacji oferowanych przez instytucję szkoleń znajduje się dostępna dla uczestników biblioteczka publikacji i materiałów edukacyjnych o tematyce odpowiedniej do obszaru kształcenia. O Instytucja stosuje procedurę reklamacji dotyczącą sytuacji, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców. Procedura ta jest podana do wiadomości odbiorców i opisuje sposoby rozpatrywania reklamacji oraz możliwe formy rekompensaty Instytucja stosuje procedurę postępowania w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności szczególnie nieobecności osoby prowadzącej szkolenie lub niedostępności miejsca jego realizacji. P IV. Standardy dotyczące zarządzania jakością usług szkoleniowych. O 16. Instytucja szkoleniowa dysponuje spójną Instytucja szkoleniowa publikuje na stronie internetowej lub w materiałach promocyjnych informacje o swojej koncepcji działania, która może zawierać m.in. misję, cele, wartości, obszary tematyczne szkoleń, metody kształcenia, czy kierunki doskonalenia i rozwoju. 25

26 koncepcją funkcjonowania określającą jej sposób działania i kierunki rozwoju 17. Instytucja szkoleniowa publikuje rzetelną informację o oferowanych usługach 18. Instytucja szkoleniowa stosuje systemowe rozwiązania wspierające wysoką jakość świadczonych usług P O Instytucja szkoleniowa publikuje aktualny katalog oferowanych szkoleń zawierający informację o programach nauczania, uwzględniając: efekty uczenia wstępne wymagania wobec poziomu zaawansowania uczestników czas trwania i formę kształcenia zarys programu nauczania, w tym nazwy tematów wraz z ramami czasowymi Instytucja publikuje aktualną informację o kadrze szkoleniowej delegowanej do prowadzenia konkretnych zajęć a w szczególności jej kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i ważniejszych dotychczas zrealizowanych projektach szkoleniowych W wypadku szkoleń projektowanych na zlecenie klienta informacje wymienione w punktach i są przekazywane zleceniodawcy przed rozpoczęciem szkolenia. P O Instytucja prowadzi ocenę kadry szkoleniowej w sposób uwzględniający teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu tematyki szkoleń oraz kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem dorosłych. Analogiczne kryteria są stosowane w odniesieniu do rekrutacji, o ile jest prowadzona Instytucja szkoleniowa wdrożyła wewnętrzną procedurę zapewniania jakości uwzględniającą w szczególności wykorzystanie wniosków z ewaluacji Instytucja szkoleniowa powadzi dokumentację przebiegu kształcenia w rejestrując co najmniej: program szkolenia (w tym wymiar godzinowy i tematy poszczególnych zajęć) listę lub listy obecności protokół z egzaminu, o ile taki został przeprowadzony zaświadczenia wydane uczestnikom 19. Instytucja szkoleniowa upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń O P Instytucja podaje do publicznej wiadomości rozwiązania i dobre praktyki, które stosuje w celu zapewniania jakości realizowanych szkoleń Instytucja szkoleniowa działa na rzecz promocji idei kształcenia przez całe życie, popularyzacji wiedzy lub podnoszenia jakości usług i wymiany dobrych praktyk wewnątrz branży. 26

27 20. Instytucja szkoleniowa oferuje usługi w zgodzie z obowiązującym i normami prawnymi i wymogami narzucanymi przez zewnętrzne regulacje O W obszarach tematycznych szkoleń i formach kształcenia, w których jest to wymagane, instytucja szkoleniowa tworzy programy nauczania zgodne z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów W tych obszarach tematycznych szkoleń oraz formach kształcenia, w których jest to wymagane, instytucja szkoleniowa posiada aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty. 27

28 Załącznik nr 2 Instrukcja akceptacji i rozliczania bonów szkoleniowych INSTRUKCJA AKCEPTACJI i ROZLICZANIA BONÓW SZKOLENIOWYCH w ramach projektu innowacyjnego testującego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia Wykonawca usługi: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.

29 pasek holograficzny z napisem Sodexo i gwiazdami Awers: Wzór i zabezpieczenia Bonów Szkoleniowych emitowanych w ramach projektu PFK - Podmiotowe Finansowanie Kształcenia nazwa i logo Bonu logotypy: Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Systemu PFK, zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, Operatora finansowego logo Sodexo data ważności Bonu logo Sodexo świecące na żółto w ultrafiolecie umieszczone w dwóch miejscach na awersie Bonu sześciocyfrowy numer autoryzacji - numer nadawany przez Sodexo kod kreskowy numer seryjny informacja o wartości Bonu - Bon ważny na jedną godzinę usługi edukacyjno-szkoleniowej dla jednego pracownika Rewers: miejsce na pieczęć Instytucji Szkoleniowej i podpis przedstawiciela Instytucji Szkoleniowej kod QR informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz logotypy: Kapitał Ludzki, Małopolska, Unia Europejska 29

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014 Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców Kraków, 04 września 2014 EUROPEJSKIE WZORCE: Walonia bony w formie papierowej i elektronicznej dla przedsiębiorców (system zapewniania jakości usług

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych

Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK Opis systemu bonów szkoleniowych W związku z przyznaniem prorozvoyovo Małopolskiego Znaku Jakości Usług Szkoleniowych, szkolenia prorozvoyovo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016

Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016 Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016 Warunki uczestnictwa w projekcie Projekt adresowany jest do osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce 2015 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Kwartalnik projektu PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia 3/2015 Małopolska innowacja SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.........- 3 2. FINISZ PROJEKTU PFK-PODMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw Broszura informacyjna dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw korzystających z usług edukacyjno szkoleniowych w Systemie Podmiotowego finansowania kształcenia, w ramach Działania 8.1.1. Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015

Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015 Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015 SYSTEM PODMIOTOWEGO FINANSOWANIA USŁUG - ZAŁOŻENIA 1. Przedsiębiorca szybko uzyskuje dofinansowanie. 2. Przedsiębiorca ma minimum

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje o zamówieniu Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby przygotowania do realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat

UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat zawarta w Chodzieży w dniu... 2015 roku pomiędzy: Starostą Chodzieskim, w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE BONU NA SZKOLENIE

UMOWA O PRZYZNANIE BONU NA SZKOLENIE Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie UMOWA O PRZYZNANIE BONU NA SZKOLENIE NR.. Nr Projektu: WND-RPPD.03.02.01-20-0004/17; realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Strefa RozwoYou Regulamin kontroli w ramach Projektu pn.

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Strefa RozwoYou Regulamin kontroli w ramach Projektu pn. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Strefa RozwoYou Regulamin kontroli w ramach Projektu pn. "Strefa RozwoYou WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ: ŁÓDŹ, 28 WRZEŚNIA 2017 r. Beneficjent

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM. REGULAMIN REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH organizowanych przez Europejski Instytut Edukacji Sp. z o.o.

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM. REGULAMIN REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH organizowanych przez Europejski Instytut Edukacji Sp. z o.o. REGULAMIN REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH organizowanych przez Europejski Instytut Edukacji Sp. z o.o. I. Organizator 1. Szkolenia organizuje Europejski Instytut Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Oferty można składać do dnia 24 października 2017 roku do godziny 24:00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Wnioskodawcy.

Oferty można składać do dnia 24 października 2017 roku do godziny 24:00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Wnioskodawcy. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017 dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi badawczej, będącej przedmiotem zamówienia. Usługa badawcza jest planowana w ramach Projektu, który został

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Zasady przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Warszawa 05.03.2014 r.

Warszawa 05.03.2014 r. Warszawa 05.03.2014 r. I. Przedmiot zapytania nr WP.A.2.1 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C1+E, C, C+E Adres instytucji szkoleniowej:

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C1+E, C, C+E Adres instytucji szkoleniowej: Projekt Aktywizacja Praca III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Nazwa instytucji szkoleniowej: O F E

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 27 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) art. 69 a, 69 b i art. 109 ust. 2d 2 n Art. 69a.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w zakresie

Procedury postępowania w zakresie Procedury postępowania w zakresie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. z o.o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego 2 dwudniowych szkoleń (każde w wymiarze 16 godzin) pt. Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w tym zarządzania projektem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Bilans Kariery Spotkania z doradcą zawodowym Umowa na bony szkoleniowe Usługa z Bazy Usług Rozwojowych Kierunek Kariera

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opoczno, dnia 22 września 2014 r. OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o., ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków.

1. Zamawiający: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o., ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, Kraków. Warszawa, 27 lipca 2017 r. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia pt. Sprzedaż w małej firmie w ramach szkoleniowego wsparcia pomostowego w zakresie realizacji projektu Sam stworzę sobie miejsce

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED SP. Z O.O. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE w formie rozeznania rynku na terapeutę (np. ds. uzależnień, terapii rodzinnej, interwencji kryzysowej) dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu: Zaprogramowani

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Nr Zapytania: 25/8.1.1/K/2015 Rzeszów, 2.06.2015 r. Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w

Bardziej szczegółowo

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu Gdańsk, dnia 29.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL dotyczące naboru na stanowisko Asystent Kierownika Projektu dla Projektu Menadżer jutro wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku Kraków, dnia 16.01.2012 roku ZAPROSZENIE Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (dalej CBB), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, NIP 6782829068, REGON 356315357, jako Beneficjent projektu Kompetencje i wiedza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE NR 2/01/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE NR 2/01/2017 Warszawa, dnia 26 stycznia 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE NR 2/01/2017 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający: tel.: (22) 678 34 84 e- Z uwagi na to, że wyznaczony termin nie pozwolił Oferentom

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE Chełm, dnia 11.10.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty celem wyłonienia Wykonawców na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 1. Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia pn.: Budżetowanie i rozliczanie inwestycji (w tym dotacja z UE i jej rozliczenie)

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia pn.: Budżetowanie i rozliczanie inwestycji (w tym dotacja z UE i jej rozliczenie) ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia pn.: Budżetowanie i rozliczanie inwestycji (w tym dotacja z UE i jej rozliczenie) Bydgoszcz, 9 stycznia 2014 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Zaproszenie do składania ofert

Warszawa, r. Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 14.02.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Pytanie 1: Czy instytut badawczy wpisany do rejestru przedsiębiorstw jest również uprawniony do pozyskania środków w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu?

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 1 Zarządzanie jakością usług szkoleniowych 1. Celem niniejszej polityki zarządzania jakością jest zapewnienie najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych i warsztatu

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do wzięcia udziału w POSTĘPOWANIU Z ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie EKO-Doradztwa oraz przygotowanie do: opracowania i wdrożenia Programu Wdrażania Działań Proekologicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Bilans Kariery Spotkania z doradcą zawodowym Umowa na bony szkoleniowe Usługa z Bazy Usług Rozwojowych Kierunek Kariera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/DOR 3.1.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/DOR 3.1.2 Radom, dnia 20.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/DOR 3.1.2 zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. Opracowanie strategii rozwoju dla firmy RCB sp. j. nr RPMA.03.01.02-14-8298/17 RCB

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Z A S A D Y Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna : 1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie diagnozy funkcjonalnej dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w ramach prowadzonego projektu: Zaprogramowani na pomaganie (zakres zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE NR 1/01/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE NR 1/01/2017 Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE NR 1/01/2017 Zamawiający: ul. Słomińskiego 19/144 00-195 Warszawa tel.: (22) 678 34 84 e- 1. Opis przedmiotu zamówienia W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

dotyczące wyboru wykonawcy przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Akademia wiedzy ekonomicznej dla zachodniopomorskich MMP

dotyczące wyboru wykonawcy przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Akademia wiedzy ekonomicznej dla zachodniopomorskich MMP Kołobrzeg, 22.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EAB dotyczące wyboru wykonawcy przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Akademia wiedzy ekonomicznej dla zachodniopomorskich MMP KOMPASS Doradztwo Gospodarcze

Bardziej szczegółowo

z PROJEKTOWANIA STRON WWW.

z PROJEKTOWANIA STRON WWW. Poznań, dnia 2 września 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro W związku z realizacją projektu pt. Profesjonalne kadry ICT wielkopolskich MSP dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 20 AM 2017 prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami

ZAPYTANIE O CENĘ NR 20 AM 2017 prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami ZAMAWIAJĄCY Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań NIP:7792348879, REGON: 301012830 Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia r. Rzeszów 22.05.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY CHDE POLSKA Spółka Akcyjna Ul. Biesiadna 7 35-304, Rzeszów KRS: 0000641273 REGON: 180291650 NIP: 813-35-32-438

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 2 czerwca 2014r. REGULAMIN FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 Katowice, dn. 12.08.2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 dla projektu pn. Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 05 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje pracowników

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo