SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice r.

2 Niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowi specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących części: CZĘŚĆ I - WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCY CZĘŚĆ II - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY/PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA lub SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY Wymagania określone w Części I oraz Części II SIWZ są nadrzędne w stosunku do szczegółowych Specyfikacji Technicznych stanowiących załączniki do Części II SIWZ. Rysunki i schematy zamieszczone w Części II SIWZ mają charakter poglądowy. [jeżeli dotyczy] Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 2 z 34

3 CZĘŚĆ I SIWZ WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCY Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 3 z 34

4 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI I: I. Zamawiający... 5 II. Postępowanie... 5 III. Przedmiot zamówienia... 6 IV. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające... 6 V. Termin wykonania zamówienia... 6 VI. Opis warunków udziału w postępowaniu... 6 VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art ust 1 Regulaminu... 7 VIII. Wykonawcy występujący wspólnie... 8 IX. Sposób przygotowania oferty... 8 X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert XI. Termin związania ofertą XII. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami (poprzez Organizatora postępowania) XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty XIV. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej XV. Wadium XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVII. Formalności po wyborze oferty najkorzystniejszej XVIII. Warunki Umowy Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 4 z 34

5 I. Zamawiający Zamawiającym jest spółka: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Adres: ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna Konto bankowe: Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 11, Warszawa, Nr konta: Organizator postępowania: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach Adres: ul. Jordana 25, Katowice Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Krzysztof Kic tel (32) fax (32) Tomasz Sikora tel (32) fax (32) II. Postępowanie 1) Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: 2) Oznaczenie postępowania Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach oraz oznaczone jest numerem: 10/2015/TK/1. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 3) Definicje Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o: Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A., zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego dotyczy niniejsza SIWZ, postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia, Zamawiającym należy przez to rozumieć PSE S.A., Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. o/katowice Strona 5 z 34

6 Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę w postępowaniu lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, konsorcjum należy przez to rozumieć Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, SIWZ, specyfikacja należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia, obiekcie należy przez to rozumieć stacje elektroenergetyczne i/lub linie elektroenergetyczne. 4) Informacje dodatkowe Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. III. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ Program Funkcjonalno Użytkowy/Przedmiot Zamówienia. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie podwykonawców wraz z zakresem wykonywanych przez nich prac. IV. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: od 01 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art ust. 1 Regulaminu. 2) Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji potrzebnych dla wykonywania prac przy urządzeniach o napięciu do 1 kv; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizował z należytą starannością w okresie Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 6 z 34

7 ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prace modernizacyjne lub ekploatacyjne lub związane z pełnieniem dyżurów - dla systemów zasilania napięciem gwarantowanym i systemów klimatyzacji. VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art ust 1 Regulaminu W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca przedkłada: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Formularzu oferty Wzór nr 1 Części III SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) i 3), składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA: W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty o których mowa w pkt 2)-4) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 5) Wykaz (tabela zgodnie ze Wzorem nr 2 Części III SIWZ), co najmniej 1 osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. posiadającej ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji potrzebnych dla wykonywania prac przy urządzeniach o napięciu do 1 kv, przy pomocy których Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie. 6) Kopie ważnych i potwierdzonych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji potrzebnych dla wykonywania prac przy urządzeniach o napięciu do 1 kv - dla osób wymienionych wyżej w podpunkcie 5). 7) Wykaz (tabela zgodnie ze Wzorem nr 3 Części III SIWZ) wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac związanych z modernizacą lub ekploatacą lub z pełnieniem dyżurów - dla systemów zasilania napięciem Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 7 z 34

8 gwarantowanym i systemów klimatyzacji; z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Prace z ww. wykazu muszą być potwierdzone referencjami. 8) Informacje o podwykonawcach oraz częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zawarta w Formularzu oferty (zgodnie ze Wzorem nr 1 Części III SIWZ). 9) Dokument (pełnomocnictwo) ustanawiający Pełnomocnika, o którym mowa w pkt VIII 1) Części I SIWZ w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcjum). [jeżeli dotyczy] UWAGA: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) umowa musi wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i pełnomocnika, (o którym mowa w w pkt VIII 1) Części I SIWZ) do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym, wystawiania faktur z tytułu wykonania umowy i rozliczenia gwarancji oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. VIII. Wykonawcy występujący wspólnie 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę. 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. IX. Sposób przygotowania oferty 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Ofertę należy złożyć w 2 egzemplarzach: jeden oryginał i jedna kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. W przypadku rozbieżności między egzemplarzami rozstrzygające znaczenie ma treść egzemplarza oznaczonego jako oryginał. 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopię poświadczoną przez notariusza. 5) Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę/y, dla której upoważnienie zostało dołączone do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 8 z 34

9 6) Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 7) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9) Wymaga się aby oferta zawierała: a) Formularz oferty zgodnie ze Wzorem nr 1 Części III SIWZ; b) Oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty; c) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt VII powyżej. 10) Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na organizatora postępowania: ul. Jordana 25, pokój 19 kancelaria, Katowice i zawierającym oznaczenie: Oferta na Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach. Nie otwierać przed dniem r. godz ) Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, organizator postępowania nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby ogranizatora postępowania bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 12) Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma na żądanie pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. 13) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty. W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca powinien wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ma prawo do wnioskowania o podanie przez Wykonawcę uzasadnienia dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wskazania wartości gospodarczej danej informacji oraz środków podjętych przez Wykonawcę, w celu zachowania ich w poufności. Wyjaśnienia takie będą podlegać wnikliwej ocenie. 14) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 15) Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 9 z 34

10 sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie organizatora postępowania ul. Jordana 25, pokój 19 kancelaria, Katowice. 2) Termin składania ofert upływa w dniu r., godz czasu lokalnego. 3) Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę znajdującą się fizycznie w siedzibie organizatora postępowania w dniu r., do godz. 11:45. 4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., godz czasu lokalnego, w siedzibie organizatora postępowania ul. Jordana 25, pokój 222, Katowice. 5) Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych elementów dotyczących kryteriów wyboru. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone niezwłocznie nieobecnym Wykonawcom wyłącznie na ich wniosek. 6) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. XI. Termin związania ofertą 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2) Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres. XII. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami (poprzez Organizatora postępowania) 1) Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu lub drogą elektroniczną. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer (32) lub drogą elektroniczną na adres uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (o ile Strona żądała potwierdzenia). 3) Wykonawca może zwrócić się do organizatora postępowania o wyjaśnienie treści SIWZ. Organizator postępowania niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba ta wpłynie do organizatora postępowania na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Organizator postępowania jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: 4) Pytania należy kierować na dane osoby upoważnionej do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wymienionej w pkt I Części I SIWZ. Pytania powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej w formie edytowalnej (np. MS Word) na adres podany w pkt 2) powyżej i potwierdzone niezwłocznie na piśmie. 5) W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście do siedziby organizatora postępowania, należy składać ją w Kancelarii pokój 19, w godzinach: 8:00 14:00, powołując się na numer postępowania. Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 10 z 34

11 6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej: 7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1) Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała: a) cenę netto w [zł], kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę brutto w [zł]; b) dla wykonawców zagranicznych (tj. Wykonawców nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i niepodlegających obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP wg stanu aktualnego w dacie składania oferty): cenę netto w [zł], z zastrzeżeniem postanowień pkt 3) poniżej; c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy. Pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 1) lit. a), zaś pełnomocnik nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 1) lit. b). 2) Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty zawiązane z realizacją zamówienia. 3) Dla celów przeprowadzenia postępowania, w tym porównania ofert oraz obliczenia należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, w przypadku o którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcy zagranicznego kwotę podatku VAT, jaki byłby należny wg obowiązujących w RP przepisów prawa. 4) Cena podana w ofercie jest ceną stałą i poza przypadkami określonymi szczegółowo w umowie jako podstawa jej zmiany, nie będzie podlegać korektom oraz zawiera wszystkie wymagane dostawy i prace niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed złożeniem oferty i przed zawarciem umowy ocenił na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność istniejący poziom cen i obowiązujące w kraju podatki i opłaty, mające wpływ na jego wynagrodzenie oraz oszacował wszystkie zmiany w tym zakresie, które mogą nastąpić w okresie realizacji umowy i uwzględnił je ustalając cenę lub jej stawki jednostkowe. XIV. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 2) Kryteria przyznania zamówienia są następujące: cena ofertowa brutto (o której mowa w Formularzu oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia) - znaczenie 100%. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie z najniższą ceną ofertową. Ilość punktów przyznanych pozostałym ofertom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 11 z 34

12 gdzie: C PCOB N 100 pkt C OB PC OB - ilość punktów za cenę ofertową dla badanej oferty C N - najniższa zaoferowana cena C OB - cena zaoferowana w ofercie badanej Punkty będą obliczane i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Komisja przetargowa podda ocenie jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. XV. Wadium Wadium nie jest pobierane. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest pobierane. XVII. Formalności po wyborze oferty najkorzystniejszej 1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2) Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy załączonym w Części IV SIWZ. 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. XVIII. Warunki Umowy Z Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu Regulaminu, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy, załączonym w Części IV SIWZ. Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 12 z 34

13 CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Część II SIWZ Przedmiot zamówienia - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 13 z 34

14 1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach. Szczegółową instrukcję prowadzenia dyżuru na w/w stanowisku stanowi załącznik Nr 3 do umowy, który jest integralną jej częścią. 2. Dyżury, o których mowa w pkt. 1 dotyczą zapewnienia nadzoru nad elementami infrastruktury zainstalowanej w siedzibie PSE S.A. o/katowice w tym: a) Urządzeniami w pomieszczeniu Kolokacji, b) Systemami zasilania gwarantowanego i klimatyzacji budynku B1, c) Systemami zasilania gwarantowanego i klimatyzacji budynku B2 i B5, d) Systemem przeciw zalewowym budynku B2. 3. W szczególności do zadań Dyżurnego ds. Kolokacji należy: a) ciągły nadzór nad pracą urządzeń klientów komercyjnych, które zainstalowane są w pomieszczeniach Kolokacji, b) stały nadzór nad systemem monitoringu pomieszczeń Kolokacji, c) ciągły nadzór nad pracą klientów Kolokacji w pomieszczeniu Nr 8 centralnej krosownicy, d) rejestracja pracy klientów komercyjnych, dopuszczenie ich do pracy oraz odbiór po zakończeniu pracy, e) stały nadzór nad pracą systemu zasilania napięciem gwarantowanym 230V AC budynku B1 zainstalowanym w pom. 025 i 026. Wykonywanie funkcji łączeniowych umożliwiających ciągłość pracy wszystkich szaf teleinformatycznych klientów Kolokacji zainstalowanych w pomieszczeniach 4 i 5 budynku B1. W razie konieczności Dyżurny ds. Kolokacji może wnioskować do ODM/RCN o wezwanie specjalisty Wydziału Teleinformatyki, f) stały nadzór nad pracą systemów klimatyzacji pomieszczeń Kolokacji (025, 026, 4 i 5). Wykonanie niezbędnych zabiegów zapobiegających przegrzaniu zainstalowanych urządzeń. W razie konieczności Dyżurny ds. Kolokacji może wnioskować do ODM/RCN o wezwanie specjalisty Wydziału Teleinformatyki, g) dyżurny ds. Kolokacji zobowiązany jest dwukrotne w czasie zmiany (przez rozpoczęciem każdej zmiany oraz po 4 godzinach dyżuru) wykonać obchód pomieszczeń i sprawdzić stan urządzeń zasilania i klimatyzacji oraz potwierdzić ten fakt w dzienniku dyżurów. Obchód powinien obejmować wszystkie nadzorowane pomieszczenie. Należy sprawdzać stan działania urządzeń i dokonywać identyfikacji zagrożeń wynikających z wadliwego działania systemów klimatyzacyjnych, zasilania lub zagrożeń pożarowych, h) nadzór na systemem zasilania napięciem gwarantowanym 230V AC i 48V DC budynku B2 oraz B5 współpracującym z agregatem prądotwórczym. Wykonywanie funkcji łączeniowych umożliwiających ciągłość pracy wszystkich systemów teleinformatycznych zainstalowanych w ODM i RCN Katowice. W razie konieczności Dyżurny ds. Kolokacji może wnioskować do ODM/RCN o wezwanie specjalisty Wydziału Teleinformatyki, i) nadzór nad systemami klimatyzacji zainstalowanymi w bud. B2 i B5, j) informowanie Kierownika Wydziału Teleinformatyki o zaistniałych incydentach mających wpływ na pracę urządzeń, k) w przypadku wystąpienia zewnętrznej temperatury powietrza powyżej 25 C Dyżurny ds. Kolokacji ma obowiązek w odstępach 2 godzin sprawdzać stan urządzeń klimatyzacyjnych oraz temperaturę panującą w nadzorowanych pomieszczeniach, l) co najmniej raz na zmianę dokonywać odczytu obciążenia faz na szafach rozdzielnic napięcia gwarantowanego pomieszczeń Kolokacji (RNG1 i RNG2) i zanotowanie odczytanych wartości, m) przynajmniej raz na zmianę kontrolować stan baterii akumulatorów oraz prąd ładowania baterii, n) w przypadku wystąpienia incydentów w systemie zasilania pomieszczeń Kolokacji wykonanie odpowiednich przełączeń, o) w przypadku nieprawidłowej pracy klimatyzatorów pracujących w nadzorowanych pomieszczeniach (np. stwierdzenie podwyższonej temperatury w pomieszczeniach) należy otworzyć okna i uruchomić awaryjne wentylatory wyciągowych lub awaryjne klimatyzatory przenośne czynności te należy uzgodnić z dyżurnym specjalistą Wydziału Teleinformatyki, p) informowanie Kierownika Wydziału Teleinformatyki o zaistniałej awarii w Kolokacji mającej istotny wpływ na prace urządzeń klientów Kolokacji, Część II SIWZ Przedmiot zamówienia - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 14 z 34

15 q) powiadomienie ODM lub RCN Katowice o zaistniałym incydencie, który dotyczy daną komórkę i podjęcie odpowiednich działań, r) w przypadku wystąpienia incydentów w systemach zasilania ODM lub RCN wykonanie odpowiednich przełączeń na polecenie ODM lub RCN w porozumieniu z dyżurnym specjalistą Wydziału Teleinformatyki, s) w przypadku długotrwałego zaniku sieci zasilającej i problemu z automatycznym uruchomieniem agregatu prądotwórczego jego ręczne uruchomienie, t) uruchomienie motopompy zainstalowanej w piwnicy bud. B2 w przypadku zalania w/w pomieszczeń. 4. Powyższe prace mają zapewnić ciągły i bezawaryjny czas pracy urządzeń w ODM, RCN i pomieszczeniach Kolokacji, a w przypadku awarii zmniejszyć ich rozmiar. 5. Dyżury będą pełnione w systemie 8-godzinnym zgodnie z następującym harmonogramem: a) przy rozpoczęciu dyżuru w dzień roboczy w godzinach od danego dnia do godziny 07:00 następnego dnia, b) przy rozpoczęciu dyżuru w inny dzień niż roboczy w godzinach od 07:00 danego dnia do godziny 07:00 następnego dnia (całodobowo) c) jako inny dzień niż roboczy traktuje się wszystkie soboty, niedziele i święta ustawowo wolne od pracy, dni wolne za święta wypadające w soboty zgodnie z harmonogramem przyjętym przez PSE S.A. o/katowice oraz Dzień Energetyka przypadający 14 sierpnia. 6. Dyżur będą penione w pomieszczeniu Nr 14 budynku B1 PSE S.A. o/katowice. Pomieszczenie to zostanie wyposażone przez Zamawiającego w podstawowy sprzęt biurowy, aparat telefoniczny, drukarkę i komputer z dostępem do systemu zdalnego nadzoru WinCN oraz systemów nadzoru klimatyzacji. Koszt wynajęcia pomieszczenia Nr 14 będzie spoczywał na Wykonawcy. Miesięczy koszt wynajęcia w/w pomieszcenia wynosi 697,50 PLN netto. 7. Dla prawidłowgo wykonania czynności Dyżurny ds. Kolokacji musi posiadac ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. Część II SIWZ Przedmiot zamówienia - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 15 z 34

16 CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY Część III SIWZ Wzory formularzy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 16 z 34

17 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III: Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY Wzór nr 2 Części III SIWZ WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH WAŻNE UPRAWNIENIA.. 20 Wzór nr 3 Części III SIWZ WYKAZ WYKONANYCH PRAC Część III SIWZ Wzory formularzy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 17 z 34

18 Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY I. OFERTĘ składa: Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie 1 Adres Nr telefonu Nr faxu Pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym w trakcie postępowania dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna Organizator postępowania: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach, ul. Jordana 25, Katowice My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wzoru Umowy, jak też przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących przedmiotem zamówienia, wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie: Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach, za 1 miesiąc za cenę netto kwota podatku VAT 2 za 1 miesiąc za cenę brutto... zł,... zł,...zł. II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że: 1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 1 jeżeli dotyczy. 2 uwaga Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty, z zastrzeżeniem pkt XIII 3) Części I SIWZ. Część III SIWZ Wzory formularzy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 18 z 34

19 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opisane przez Zamawiającego w SIWZ. 2) Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. 3) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ. 4) Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia. 5) Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni. 6) Wykaz podwykonawców oraz zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom: Nazwa podwykonawcy Zakres prac ( ) III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się: 1) Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione... miejscowość i data imię, nazwisko i podpis, pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy Załączniki do oferty: 1)... Część III SIWZ Wzory formularzy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 19 z 34

20 Wzór nr 2 Części III SIWZ WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH WAŻNE UPRAWNIENIA L.p. Imię i nazwisko Nazwa dokumentu ( ) Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień dla osób wymienionych powyżej... miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy Część IV SIWZ Wzór umowy - Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Strona 20 z 34

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo