SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: AZP /14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami NFZ i kolokacją, zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji). Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji, część zamówienia, które powierza podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w zakresie: - wykonania połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją zapasową siecią rozległą WAN w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy, - utrzymania połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją zapasową siecią rozległą WAN w okresie 12 m-cy od daty uruchomienia usługi, ale nie wcześniej niż od dnia 7 czerwca 2014 r., - zapewnienia dostępu do Internetu od daty uruchomienia połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją zapasową siecią rozległą WAN, przez 12 miesięcy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykażą się, że wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na instalacji i uruchomieniu sieci WAN MPLS o zasięgu ogólnopolskim (minimum 10 węzłów o przepustowości minimum 4 Mb/s), każda o wartości przekraczającej ,00 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jako usługę wykonaną Zamawiający uzna, 1

2 także usługę świadczoną na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony lub na podstawie umowy wieloletniej, trwającej co najmniej rok. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w pkt 6 Specyfikacji. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Wykaz wykonanych głównych usług wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 5.2) Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na instalacji i uruchomieniu sieci WAN MPLS o zasięgu ogólnopolskim (minimum 10 węzłów o przepustowości minimum 4 Mb/s), każda o wartości przekraczającej zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; jako usługę wykonaną Zamawiający uzna, także usługę świadczoną na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony lub na podstawie umowy wieloletniej, trwającej co najmniej rok; za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazanie spełniania warunku określonego w pkt 5.2.) Specyfikacji; w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie. 2. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi, 2) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 3) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1 i 2. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2) Specyfikacji polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z treści pisemnego zobowiązania (lub innych załączonych dokumentów) powinno wynikać, że udostępnienie zasobu jest rzeczywiste, tj. powinien zostać podany sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres dostępnych Wykonawcy 2

3 zasobów innego podmiotu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia muszą być złożone przez każdego Wykonawcę Wykonawcy zagraniczni 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do Specyfikacji. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 składają jedną ofertę, przy czym: wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt i składa osobno każdy z Wykonawców, kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem zgodnie z 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 3

4 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli niej jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Do oferty należy dołączyć: 1) schemat rozwiązania technicznego przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem parametrów łączy. 2) opis rozwiązania całości połączeń, w tym min. informacje na temat rodzaju wykorzystanej technologii połączeń. 2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do Specyfikacji. 3. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ oświadczeniami) muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 4. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej Usługa transmisji danych w zakresie podstawowej sieci rozległej WAN NFZ oraz dostępu do Internetu. Tajemnica przedsiębiorstwa. 12. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem POSTĘPOWANIE NR AZP /14. OFERTA POŁĄCZENIE CENTRALI 4

5 NFZ Z ODDZIAŁAMI WOJEWÓDZKIMI NFZ ZAPASOWĄ SIECIĄ ROZLEGŁĄ WAN. NIE OTWIERAĆ PRZED 17 KWIETNIA 2014 r. GODZ. 10: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, Warszawa, pok w terminie do dnia 17 kwietnia 2014 r. do godz. 10: Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu. 3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji. 4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca. 5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem WYCOFANIE lub ZMIANA. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia została wyliczona zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym. Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) za realizację zamówienia, która w toku postępowania nie może ulec zmianie. Cenę tę można podać z dokładnością do setnych części złotego. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 12. OCENA OFERT Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty). Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji do dwóch miejsc po przecinku. Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej Kryterium: CENA (100% wagi oceny) Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100. Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór: 5

6 K C C n = 100 pkt m m Gdzie: m oznacza kolejną badaną ofertę, K m oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny, C n oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto badanej oferty, C m oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty Ocena łączna Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru. K m X W c - O K X = l m C Gdzie: O l oznacza ocenę łączną oferty oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny, oznacza niezmienną liczbę członków Komisji przetargowej biorących udział w ocenie, oznacza wagę oceny kryterium. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z powyższym wzorem. 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 14. WZÓR UMOWY ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ 15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy W Do Specyfikacji załączono: 1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2), 3) formularz oferty (załącznik nr 3), 4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4), 5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5), 6) formularz wykazu wykonanych usług (załącznik nr 6), 7) formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 7), 6

7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI (po zawarciu umowy załącznik stanie się załącznikiem nr 1 do umowy). 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Połączenie sieci lokalnych Oddziałów Wojewódzkich NFZ z Centralą NFZ oraz kolokacją siecią rozległą WAN poprzez wydzielenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w sieci Wykonawcy, spełniającej warunki opisane w punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia. 2. Dostarczenie i utrzymanie w kolokacji łącza dostępowego do sieci Internet wraz z peeringiem BGP, spełniającego warunki opisane w punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia. 2. Wymagania szczegółowe dotyczące łączy sieci rozległej WAN Lista lokalizacji przeznaczonych do podłączenia jest następująca: 1. OW NFZ Wrocław, ul. Joannitów 6 2. OW NFZ Bydgoszcz, ul. Słowackiego 3 3. OW NFZ Lublin, ul. Szkolna OW NFZ Zielona Góra, ul. Podgórna 9B 5. OW NFZ Łódź, ul. Kopcińskiego OW NFZ Kraków, ul. Józefa OW NFZ Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 8. OW NFZ Opole, ul. Głogowska OW NFZ Rzeszów, ul. Zamkowa OW NFZ Białystok, ul. Pałacowa OW NFZ Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie OW NFZ Katowice, ul. Kossutha OW NFZ Kielce, ul. Jana Pawła II OW NFZ Olsztyn, ul. Żołnierska OW NFZ Poznań, ul. Grunwaldzka OW NFZ Szczecin, ul. Arkońska Centrala NFZ Warszawa, ul. Grójecka 186, nowa serwerownia w budynku pawilonu 18. Kolokacja, Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. nr 4 (kolokacja firmy MNI) 1. Usługa świadczona będzie jako jedna wirtualna sieć prywatna (VPN) stanowiąca spójną całość. 2. Sieć WAN połączy 16 lokalizacji znajdujących się w w/w miastach wojewódzkich z Centralą Zamawiającego w Warszawie oraz kolokacją w topologii full-mesh (każdy z każdym). Zamawiający wymaga, aby sieć prywatna VPN nie była realizowana poprzez publiczną sieć Internet. 3. Sieć WAN ma być oparta na technologii MPLS przy wykorzystaniu routerów Zamawiającego opisanych w punkcie 10 i zakończona interfejsem ethernetowym. 4. Centrala NFZ oraz kolokacja zostaną podłączone do zamawianej sieci WAN łączem o gwarantowanej przepustowości co najmniej 64 Mb/s za pomocą urządzeń aktywnych Zamawiającego opisanych w punktach 10a i 10b. 5. Oddziały Wojewódzkie NFZ we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach zostaną podłączone do zamawianej sieci WAN łączem o gwarantowanej przepustowości co najmniej 12 Mb/s. Oddziały Wojewódzkie NFZ w Krakowie, Warszawie i Poznaniu łączem o gwarantowanej przepustowości co najmniej 8 Mb/s, natomiast pozostałe Oddziały łączem o gwarantowanej przepustowości co najmniej 4 Mb/s za pomocą urządzeń aktywnych Zamawiającego opisanych w punkcie 10c. 6. Sieć WAN ma obsługiwać mechanizmy jakości usług (QoS - Qality of Service) zgodnie z modelem DiffServ w oparciu o znaczniki DSCP, dopuszcza się stosowanie znaczników IP Precedence. W sieci WAN Wykonawca wydzieli 5 klas ruchu z dynamicznym przydziałem pasma opisanych poniżej, w tym jedna klasa dla ruchu wideo oraz jedna klasa z kolejką priorytetową do obsługi ruchu głosowego. Parametry dla poszczególnych klas określa poniższa tabela. Wartości opóźnienia i zmienności opóźnienia dotyczą ruchu w jednym kierunku. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zmian 7

8 przydziału pasma do poszczególnych klas w terminie 1 tygodnia od zgłoszenia, nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Klasa Pasmo Opóźnienie (delay) Zmienność opóźnienia (jitter) Utrata pakietów Klasa 1 (BE) pozostała 70 ms 1 % część pasma Klasa 2 (AF2x) 40 % jw. jw. Klasa 3 (AF3x, CS3) 1 % jw. jw. Klasa 4 (AF4x - wideo) 30 % jw. 30 ms 0,5 % Klasa 5 (EF - głos) 10 % 50 ms 20 ms 0,5 % 7. Komunikacja między lokalizacjami zostanie zapewniona w oparciu o protokół IP. 8. Zamawiający informuje, że każda lokalizacja posiada własną, niepowtarzalną w sieci NFZ, klasę prywatnych adresów IP, zgodną z RFC Wykonawca dostarczy łącza i zapewni obsługę sieci aż do odpowiedniego portu na routerach Zamawiającego, znajdujących się w odpowiedniej lokalizacji Zamawiającego. Informacje na temat dokładnej lokalizacji routera należy uzyskać w odpowiedniej dla danej lokalizacji placówce NFZ. Lista osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcą jest następująca: Nazwa Osoby do kontaktu Telefon Dolnośląski OW Piotr Majewski, Robert Ćwiklak, Kujawsko- Pomorski OW Jacek Makarewicz, Adam Olchowik, Lubelski OW Robert Szostakiewicz, Wojciech Kwit, Lubuski OW Grzegorz Mikołajczak, Andrzej Ryś, Łódzki OW Tomasz Krawczyk, Krzysztof Łukaszczyk, Małopolski OW Grzegorz Krawczyk, Michał Grzybek, Mazowiecki OW Hubert Czajka, Adam Kiersnowski, Opolski OW Karol Brzana, Ireneusz Ganczarski, Podkarpacki OW Grzegorz Małek, Mateusz Jordan, Podlaski OW Tomasz Więcko, Kamil Szestowicki, Pomorski OW Grzegorz Siama, Piotr Mozala, Śląski OW Andrzej Hlubek, Sebastian Chłądzyński, Świętokrzyski OW Łukasz Maciejewski, Artur Bochenek, Warmińsko- Mazurski OW Cezary Lipniewicz, Paweł Kamiński, Wielkopolski OW Łukasz Witek, Krzysztof Sparty, Zachodniopomors ki OW Tadeusz Grzelak, Tadeusz Kokotowski,

9 10. Wykonawca podłączy usługę do urządzeń Zamawiającego za pomocą interfejsów określonych poniżej bądź doposaży urządzenia w odpowiednie interfejsy. Urządzenia Zamawiającego do realizacji usługi: a) Centrala NFZ: Cisco 7206VXR z NPE-G1, do wykorzystania 1 interfejs Gigabit Ethernet (styk miedziany) oraz gniazda rozszerzeń (port adapter slots), b) Kolokacja: Cisco 7206VXR z NPE-G2, do wykorzystania 1 interfejs Gigabit Ethernet (styk miedziany) oraz gniazda rozszerzeń (port adapter slots), c) Oddziały Wojewódzkie NFZ: Cisco 3845 do wykorzystania 1 interfejs Ethernet (styk miedziany) i interfejsy HWIC. 11. Wykonawca musi zapewnić wszelkie dodatkowe kable lub ewentualne dodatkowe rozszerzenia ww. urządzeń (moduły, karty) we własnym zakresie w celu prawidłowej i bezpiecznej realizacji usługi. Definiowanie i wykorzystanie innych, niezbędnych urządzeń do bezpiecznej i prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Wszelkie dodatkowe komponenty, aktualnie niebędące własnością Zamawiającego, a niezbędne do należytego wykonania usługi przy wykorzystaniu urządzeń Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy i przez niego mają być serwisowane. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z urządzeń i sieci szkieletowej należących do firmy świadczącej usługę podstawowej sieci WAN dla Centrali NFZ. Obecnie dostawcą tej usługi jest firma GTS Poland. 13. Zamawiający nie dopuszcza, aby łącza dostępowe były realizowane z wykorzystaniem: sieci Internet, łączy asymetrycznych w technologii DSL, łączy satelitarnych, telefonicznych łączy komutowanych, technologii radiowych niepodlegających koncesjonowaniu, technologii Wi-Fi i HSDPA, technologii radiowych wielopunktów (np. LMDS). 14. W celu dokonania wizji technicznej w poszczególnych lokalizacjach Oferent zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Centrali NFZ em na adres z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem podając informacje o dacie, listę osób wraz z numerami dowodów osobistych oraz nazwą firmy. 3. Wymagania szczegółowe dotyczące łącza dostępowego do sieci Internet 1. Wykonawca dostarczy i utrzyma łącze dostępowe do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości co najmniej 150 Mb/s w kolokacji przy ul. pl. Czerwca 1976 r. nr 4. Zamawiający wymaga, aby łącze było realizowane w technologii punkt-punkt. 2. Zamawiający wymaga, aby sieć NFZ została podłączona do Internetu z wykorzystaniem protokołu BGP. Zamawiający informuje, że posiada własny numer AS oraz pulę adresów PI (Provider Independent). 3. Urządzenie Zamawiającego do realizacji usługi: Cisco XR 12404, do wykorzystania 1 interfejs Gigabit Ethernet (styk miedziany lub optyczny) oraz gniazda na karty rozszerzeń. 4. Usługa dostępu do Internetu będzie realizowana jako łącze niezależne od usługi sieci WAN, z wykorzystaniem niezależnych, dedykowanych urządzeń Wykonawcy w lokalizacji Zamawiającego. 5. Zamawiający nie dopuszcza, aby łącze dostępowe było realizowane z wykorzystaniem: łączy asymetrycznych w technologii DSL, łączy satelitarnych, telefonicznych łączy komutowanych, technologii radiowych niepodlegających koncesjonowaniu, technologii Wi-Fi i HSDPA, technologii radiowych wielopunktów (np. LMDS). 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący usługę dostępu do Internetu posiadał co najmniej 5 punktów styku z operatorami krajowymi oraz co najmniej 2 punkty styku z operatorami zagranicznymi. 7. W razie potrzeby i na wyraźne żądanie Zamawiającego Wykonawca na swoim routerze brzegowym, do którego będzie podłączone łącze, skonfiguruje politykę QoS dotyczącą ruchu wysyłanego do sieci Zamawiającego. Polityka QoS musi zapewniać możliwość nakładania ograniczeń ruchu dla konkretnych protokołów, portów lub adresów (źródłowych i/lub docelowych) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 8. W przypadku, gdy łącze do Internetu będzie realizowane przez podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio do firmy faktycznie realizującej usługę. 4. Wymagania dotyczące gwarancji jakości usługi 1. Zamawiający wymaga objęcia całości usługi sieci WAN i łącza do Internetu jedną gwarancją jakości usług, tj. SLA (Service Level Agreement). Gwarancja SLA dotyczy łączy oraz sprzętu będącego własnością Wykonawcy. 2. SLA musi być określone dla dwóch okresów czasowych: miesięcznego i za cały okres trwania umowy. 9

10 3. Łączny czas niedostępności usługi w okresie miesięcznym oraz wynikającą z tego wysokość kar umownych określa poniższa tabela: Tabela 1 Niedostępność łącza w okresie miesięcznym dla danej lokalizacji [w godz.] Niedostępność 4-4 < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność 50 Kara umowna: % miesięcznego wynagrodzenia brutto za realizację umowy w danej lokalizacji 4. Łączny czas niedostępności usługi w okresie rocznym oraz wynikającą z tego wysokość kar umownych określa poniższa tabela: Tabela 2 Niedostępność usługi w całym okres trwania umowy dla danej lokalizacji [w godz.] Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność 10 Kara umowna: % rocznego wynagrodzenia brutto za realizację umowy w danej lokalizacji 5. Kary umowne za przekroczenie ilości awarii, których czas naprawy w danym miesiącu przekroczył 4 godz. określa poniższa tabela: Tabela 3 Liczba awarii w danej lokalizacji w okresie jednego miesiąca, w których czas przywrócenia awarii przekracza 4 godz i więcej 5 Kara umowna: % rocznego wynagrodzenia brutto za realizację umowy w danej lokalizacji 5. Wymagania dodatkowe 1. Wykonawca dostarczy schemat rozwiązania technicznego z wyszczególnieniem parametrów łączy. 2. Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania awarii w dzień ustawowo wolny od pracy oraz usunięcia niesprawności sieci bez względu na dni ustawowo wolne od pracy 3. Wykonawca wykonuje usługi serwisowe po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego w formie telefonicznej, telefaksowej lub poczty elektronicznej. Wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do zgłaszania awarii ustala Naczelnik Wydziału Eksploatacji Centrali NFZ. Zmiany w wykazie muszę być dostarczone Wykonawcy w formie telefaksowej lub poczty elektronicznej pod rygorem nieważności. Aktualny wykaz na dzień podpisania umowy stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostęp do pomieszczeń Zamawiającego, w których będą zainstalowane urządzenia w celu dokonania czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych i serwisowych w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI UMOWA zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:......, a... zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacją zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu, zwane dalej usługą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 2 URUCHOMIENIE USŁUGI 1. Uruchomienie połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ oraz kolokacji zapasową siecią rozległą WAN potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron. 2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, ze strony Zamawiającego podpisuje osoba pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału Eksploatacji lub Dyrektora Departamentu Informatyki lub upoważnionego przez Dyrektora DI pracownika Departamentu Informatyki. 3. Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w zakresie: a) instalacji i uruchomienia połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ oraz kolokacji zapasową siecią rozległą WAN w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy, b) utrzymania połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ oraz kolokacji zapasową siecią rozległą WAN w okresie 12 m-cy od daty uruchomienia usługi, ale nie wcześniej niż od dnia 7 czerwca 2014 r. c) zapewnienie dostępu do Internetu od daty uruchomienia połączenia Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ oraz kolokacją zapasową siecią rozległą WAN, przez 12 miesięcy. 3 CENA 1. Łączne wynagrodzenie za świadczenie usług w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty brutto.... złotych (słownie złotych:. złotych.), z zastrzeżeniem 8 ust Ustala się miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usługi w wysokości: brutto.... złotych (słownie:.. złotych). 3. Wartość łącznego wynagrodzenie za świadczenie usługi w okresie 1 miesiąca oraz za cały okres realizacji umowy od daty zakończenia instalacji w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji wynoszą: Nazwa Adres Centrala Warszawa, ul. Grójecka 186 Dolnośląski OW Wrocław, ul. Dawidów 2 Kujawsko-Pomorski OW Bydgoszcz, ul. Słowackiego 3 Lubelski OW Lublin, ul. Szkolna 16 Wartość wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc Wartość wynagrodzenia za cały okres realizacji zamówienia brutto w poszczególnych lokalizacjach 11

12 Lubuski OW Zielona Góra, ul. Podgórna 9b Łódzki OW Łódź, ul. Kopcińskiego 58 Małopolski OW Kraków, ul. Józefa 21 Mazowiecki OW Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Opolski OW Opole, ul. Głogowska 37 Podkarpacki OW Rzeszów, ul. Zamkowa 8 Podlaski OW Białystok, ul. Pałacowa 3 Pomorski OW Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69 Śląski OW Katowice, ul. Kossutha 13 Świętokrzyski OW Kielce, ul. Jana Pawła II 9 Warmińsko-Mazurski OW Olsztyn, ul. Żołnierska 16 Wielkopolski OW Poznań, ul. Grunwaldzka 158 Zachodniopomorski OW Szczecin, ul. Arkońska 45 Kolokacja Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. budynek 4 Łącze Internet Centrala Warszawa, ul. Grójecka 186 RAZEM 4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności w ratach przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za miesiąc poprzedni wystawionej, po jego upływie na konto Wykonawcy o numerze. W przypadku rozpoczęcia usługi utrzymania połączenia w trakcie miesiąca kalendarzowego należność za pierwszy i ostatni miesiąc będzie określona stosunkiem liczby dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia lub zakończenia usługi utrzymania połączenia, do liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu kalendarzowym. 5. Podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół za właściwy okres umowy sporządzony wg wzoru zawartego w załączniku nr 6 do umowy. Do podpisania protokołu upoważnia się osobę pełniącą funkcję Naczelnika Wydziału Eksploatacji lub Dyrektora Departamentu Informatyki lub Z-cy Dyrektora DI lub upoważnionego przez Dyrektora DI pracownika Departamentu Informatyki. 6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać, na wskazany na fakturze rachunek, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 4 GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG - SERVICE LEVEL AGREEMENT 1. Zamawiający wymaga, by realizowana usługa została objęte jedną gwarancją SLA (gwarancją jakości świadczonych usług). 2. SLA zostaje określone dla dwóch okresów czasowych: 1) miesięcznego: a) niedostępność usługi w okresie miesięcznym określa się oddzielnie dla każdej lokalizacji jako łączną liczbę godzin, w której usługa jest niedostępna, b) kary umowne z tytułu niedostępności usługi będą płatne zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, 2) całego okresu trwania umowy: a) niedostępność usługi w całym okresie trwania umowy określa się oddzielnie dla każdej lokalizacji jako łączną liczbę godzin, w której usługa jest niedostępna, b) kary umowne z tytułu niedostępności usługi będą płatne zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 3. Zamawiający wymaga, aby czas usunięcia awarii przez Wykonawcę liczony od momentu jej zgłoszenia nie przekraczał 4 godzin. 4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zapłaci kary umowne zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy. 5 ZASADY WYKONYWANIA SERWISU 1. Wykonawca wykonuje usługi serwisowe sieci po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego w formie telefonicznej na numer:..wykaz pracowników Zamawiającego uprawnionych do zgłaszania awarii stanowi załącznik nr 5 do umowy. 12

13 2. Zgłoszenie awarii Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić faksem na nr lub e- mailem:... Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt zgłoszenia awarii przez Zamawiającego faksem lub em. 3. Czas na usunięcie awarii liczony jest od momentu zgłoszenia awarii do momentu potwierdzenia jej usunięcia. 4. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłoszenia awarii także w dzień wolny od pracy. 5. Wykonawca gwarantuje usunięcie niesprawności sieci i urządzeń bez względu na dni ustawowo wolne od pracy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów serwisowych przez Wykonawcę, trwających nie dłużej niż 2 godziny, w godzinach Przeglądy serwisowe mogą być dokonywane nie częściej niż co dwa miesiące po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 7. Czas trwania przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasów wskazanych w 4 ust. 2 niniejszej umowy. 6 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w 7 ust. 1, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust.1, 2) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktury, odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni, o ile Wykonawca wykonuje ją w sposób nienależyty lub w sposób niezgodny z ofertą lub z treścią niniejszej umowy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego z 30 dniowym terminem wypowiedzenia, w następujących sytuacjach, gdy: 1) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności lub wszczęte zostanie wobec niego postępowanie likwidacyjne, 2) Wykonawca zleci wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 8 ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3, w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na doliczeniu do ceny netto wynikającej ze złożonej przez wykonawcę oferty zmienionej stawki podatku VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku. 3. Jednocześnie strony oświadczają, iż w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art ustawy Kodeks Cywilny. 13

14 9 WIERZYTELNOŚCI Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 10 ROZSTRZYGANIE SPRAW SPORNYCH Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 11 SPRAWY NIEUREGULOWANE W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Oferta stanowi integralną część umowy. 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOSTĘPNOŚCI USŁUGI W OKRESIE MIESIĘCZNYM Niedostępność łącza w okresie miesięcznym dla danej lokalizacji [w godz.] Niedostępność 4-4 < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność 50 Kara umowna: % miesięcznego wynagrodzenia brutto za realizację umowy w danej lokalizacji 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOSTĘPNOŚCI USŁUGI W OKRESIE ROCZNYM Niedostępność usługi w całym okres trwania umowy dla danej lokalizacji [w godz.] Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność < Niedostępność 10 Kara umowna: % rocznego wynagrodzenia brutto za realizację umowy w danej lokalizacji 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY KARY ZA PRZEKROCZENIE 4 GODZIN NA USUNIĘCIE AWARII Liczba awarii w danej lokalizacji w okresie jednego miesiąca, w których czas przywrócenia awarii przekracza 4 godz i więcej 5 Kara umowna: % rocznego wynagrodzenia brutto za realizację umowy w danej lokalizacji 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY WYKAZ PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONYCH DO ZGŁASZANYCH AWARII Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu

19 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY PROTOKÓŁ Z REALIZACJI USŁUGI do umowy nr.. z dnia za okres od do Nazwa Adres WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Grójecka Warszawa, WYKAZ ZGŁOSZEŃ Lp. 1. Jednostka org. NFZ oraz osoba zgłaszająca Data i czas* otwarcia zgłoszenia Numer zgłoszenia Numer łącza/usługi Opis Data i czas* zamknięcia zgłoszenia *czas podany z dokładnością do minuty. Uwagi Zamawiającego: WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY.... (podpis).. (data, podpis) 19

20 pieczęć Wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI..., dnia... Oferta połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ i kolokacji zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... tel.... fax... REGON.. NIP 1 Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia: A. Oferuję łączna cenę za realizację całości zamówienia w okresie obowiązania umowy w następującej wysokości: cena brutto...,... zł (słownie:...) B. Oferuję miesięczną cenę za świadczenie usługi w następującej wysokości 1) brutto...,... zł (słownie:...) Nazwa Adres Centrala Warszawa, ul. Grójecka 186 Dolnośląski OW Wrocław, ul. Dawidów 2 Kujawsko-Pomorski OW Bydgoszcz, ul. Słowackiego 3 Lubelski OW Lublin, ul. Szkolna 16 Lubuski OW Zielona Góra, ul. Podgórna 9b Łódzki OW Łódź, ul. Kopcińskiego 58 Małopolski OW Kraków, ul. Józefa 21 Mazowiecki OW Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Opolski OW Opole, ul. Głogowska 37 Podkarpacki OW Rzeszów, ul. Zamkowa 8 Podlaski OW Białystok, ul. Pałacowa 3 Pomorski OW Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69 Śląski OW Katowice, ul. Kossutha 13 Świętokrzyski OW Kielce, ul. Jana Pawła II 9 Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Żołnierska 16 OW Wielkopolski OW Poznań, ul. Grunwaldzka 158 Zachodniopomorski OW Szczecin, ul. Arkońska 45 Kolokacja Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. Wartość wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc Wartość wynagrodzenia za cały okres realizacji zamówienia brutto w poszczególnych lokalizacjach 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo