SELVITA S.A. Q3 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SELVITA S.A. Q3 2013"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SELVITA S.A. Q Listopad 2013

2 SPIS TREŚCI Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej... 2 Podmiot dominujący... 2 Podmioty powiązane na dzień 30 września 2013 r Główny przedmiot działalności Grupy Kapitałowej... 2 Wybrane dane finansowe... 3 Komentarz Zarządu Selvita S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 4 Wzrost i dynamika przychodów oraz wynik finansowy... 4 Sytuacja majątkowa i finansowa... 5 Prognozy wyników finansowych... 6 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 6 Działalność B+R... 6 Komercjalizacja prac badawczo rozwojowych... 9 Działalność usługowa... 9 Uczestnictwo w targach i wydarzeniach o dużym znaczeniu marketingowym... 9 Pozostałe istotne wydarzenia w III kwartale 2013 r Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem III kwartału 2013, a publikacją raportu Informacja o strukturze akcjonariatu Selvita S.A Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A Skonsolidowany skrócony bilans Skonsolidowany skrócony rachunek zysków i strat Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Selvita S.A Jednostkowy skrócony bilans Jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych Skrócone zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego:

3 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ Podmiot dominujący Firma Spółki Selvita Spółka Akcyjna Siedziba ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków REGON NIP Forma prawna spółka akcyjna Numer w KRS Strona www Podmioty powiązane na dzień 30 września 2013 r. Firma Spółki Siedziba REGON BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków NIP Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer w KRS Strona www Udziałowcy 100% udziałów posiada Selvita S.A. Firma Spółki Siedziba REGON NIP Forma prawna Numer w KRS Wspólnicy Selvita Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów posiada Selvita S.A. Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Selvita S.A. podlegają konsolidacji. Główny przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Działalność Grupy Kapitałowej należy rozpatrywać w trzech aspektach: działalności badawczo rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze w zakresie innowacyjnych leków, świadczenia usług badawczo rozwojowych na rzecz klientów zewnętrznych, w szczególności z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, wdrażania systemów bioinformatycznych 2

4 WYBRANE DANE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Selvita S.A. Pozycja Za okres od do dane skonsolidowane PLN Za okres od do Narastająco Za okres od do Narastająco Za okres od do kapitał własny , , , ,62 należności długoterminowe , , , ,23 należności krótkoterminowe , , , ,74 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,64 zobowiązania długoterminowe , , , ,69 zobowiązania krótkoterminowe , , , ,05 amortyzacja , , , ,97 przychody netto ze sprzedaży , , , ,62 przychody z dotacji , , , ,76 suma przychodów ze sprzedaży i dotacji , , , ,38 Koszty operacyjne , , , ,90 zysk/strata na sprzedaży , , , ,28 zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,34 zysk/strata brutto , , , ,29 zysk/strata netto , , , ,29 EBITDA , , , ,37 Grupa Kapitałowa Selvita S.A. dane skonsolidowane EUR Narastająco Narastająco Pozycja Za okres Za okres Za okres Za okres od od od od do do do do kapitał własny , , , ,43 należności długoterminowe , , , ,57 należności krótkoterminowe , , , ,12 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,51 zobowiązania długoterminowe 8 458, , , ,43 zobowiązania krótkoterminowe , , , ,50 amortyzacja , , , ,59 przychody netto ze sprzedaży , , , ,36 przychody z dotacji , , , ,34 suma przychodów ze sprzedaży i dotacji , , , ,70 Koszty operacyjne , , , ,64 zysk/strata na sprzedaży , , , ,28 zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,44 zysk/strata brutto , , , ,56 zysk/strata netto , , , ,06 EBITDA , , , ,85 3

5 Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: 1. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP: za okres : 4,1393 PLN, za okres : 4,2487 PLN, za okres : 4,2091 PLN, za okres : 4,2014 PLN. 2. Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: na dzień 30 września 2012: 4,1138 PLN, na dzień 30 września 2013: 4,2163 PLN. KOMENTARZ ZARZĄDU SELVITA S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Wzrost i dynamika przychodów oraz wynik finansowy W trzecim kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody w wysokości 5.127,1 tys. zł, co oznacza dynamikę na poziomie 6,6% w stosunku do trzeciego kwartału minionego roku, kiedy to przychody wyniosły 4.811,8 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły 3.099,2 tys. zł, co dało dynamikę na poziomie 5,6% w stosunku do trzeciego kwartału 2012 r., kiedy to sprzedaż netto wyniosła 2.935,6 tys. zł. Na szczególną uwagę zasługują przychody wygenerowane przez segment własnych projektów badawczych Grupy Selvita, które odnotowały wzrost o 34,9% z kwoty 694,1 tys. zł w trzecim kwartale 2012 r. do 936,4 tys. zł w analogicznym okresie 2013 r. Było to możliwe dzięki rozpoczęciu realizacji podpisanej we wrześniu 2013 r. umowy z H3 Biomedicine, na bazie której Selvita S.A. ma zagwarantowane wpływy tys. zł przez dwa lata trwania projektu. Przychody te w kolejnych kwartałach zwiększą jeszcze znacząco swoją dynamikę w związku z rozpoczęciem w Q r. realizacji dwuletniej umowy badawczo-rozwojowej zawartej z Merck Serono, gwarantującej wpływy na poziomie tys. zł. W obszarze usług Grupa Kapitałowa Selvita S.A. w 2013 r. konsekwentnie realizuje strategię koncentracji na projektach usługowych o większej wartości dodanej, a przez to większej rentowności. Dzięki tym działaniom, w portfelu zamówień Grupy Selvita widoczny jest pozytywny trend, który już przełożył się na lepszą dynamikę przychodów komercyjnych w okresie Q1-Q r. i który Grupa Selvita spodziewa się utrzymać w kolejnych kwartałach. Rentowny i dynamicznie rosnący segment usługowy zapewnia Grupie Selvita solidne podstawy wzrostu - przychody za trzy kwartały 2013 wyniosły 7.123,3 tys. zł, co oznacza 35,2% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W trzecim kwartale 2013 r. dokonano aktualizacji szacunku przychodów z jednego projektu w obszarze bioinformatyki rozliczanego metodą kontraktów długoterminowych w związku ze sporem z klientem. Wartość przeszacowania 4

6 spowodowała obniżenie przychodów o kwotę 228,9 tys. zł. Bez uwzględnienia tej korekty wartość przychody segmentu usługowego wyniosłyby za trzy kwartały 7352,2 tys. zł. W ostatnich miesiącach zostały podpisane kolejne umowy z dużymi międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi z Europy i Ameryki Północnej, w ramach których spółki Grupy Selvita rozpoczęły realizację zaawansowanych prac badawczych, czyli usług o dużej wartości dodanej, a co za tym idzie stosunkowo dużą marżą pozyskiwaną przez Grupę. W okresie Q1-Q r. o 15,9% wzrosły przychody z tytułu dotacji w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego z 4.801,0 tys. zł do 5.563,0 tys. zł. Wzrost przychodów z tego tytułu wynika z konsekwentnej realizacji projektów badawczych rozpoczętych przed 2013 r., a także realizowanych odpisów w przychody otrzymanych dotacji infrastrukturalnych ujętych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów. Wartość przychodów wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog) na okres wynosi ,8 tys. zł: W trzecim kwartale 2013 r. nastąpiło znaczące zmniejszenie straty Grupy będące efektem dalszej poprawy rentowności w obszarze usług realizowanych przez Grupę Selvita, pokryciem części kosztów działalności badawczo-rozwojowej przychodami z realizacji kontraktu z H3 Biomedicine, a także większym poziomem pokrycia dotacjami kosztów realizacji projektów innowacyjnych. Strata netto Grupy Selvita za trzeci kwartał 2013 r. wyniosła 756,0 tys. zł, co stanowi 12,9% kosztów Grupy Selvita, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku strata netto wyniosła 939,8 tys. zł, co stanowiło 16,5% kosztów w porównywanym okresie. Na poziomie EBITDA poprawa jest jeszcze bardziej widoczna w Q wskaźnik EBITDA Grupy Selvita wyniósł -242,8 tys. zł w porównaniu do -434,4 tys. zł w Q W raportowanym okresie Grupa Selvita konsekwentnie prowadziła intensywne prace badawcze w ramach programów badawczych rozpoczętych w poprzednich latach, które zgodnie z przyjętą polityką zaliczane są bezpośrednio do kosztów. Istotną informacją o rozwoju Grupy Selvita jest także systematycznie zwiększająca się wielkość zatrudnienia, która od listopada 2012 r. do listopada 2013 r. wzrosła ze 134 do 165 osób (160,28 w przeliczeniu na pełne etaty). Stan środków pieniężnych Grupy Selvita na dzień r. wynosił 5.744,4tys. zł i był wyższy o 808,7 tys. zł niż stan środków pieniężnych na dzień r. natomiast stan środków pieniężnych na dzień publikacji raportu wynosi 5.657,7 tys. zł. Sytuacja majątkowa i finansowa AKTYWA TRWAŁE Wartość aktywów trwałych wyniosła na dzień ,6 tys. zł, co stanowi 40,8% wartości majątku Grupy. Składają się na nie głównie rzeczowe aktywa trwałe o wartości 5.116,8 tys. zł, w tym nakłady poniesione na adaptację i wyposażenie laboratoriów oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe zawierające w większości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 5

7 NALEŻNOŚCI DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE Należności długoterminowe w kwocie 162,0 tys. zł dotyczą kaucji zabezpieczających wpłaconych przez Grupę na podstawie umowy najmu powierzchni badawczej. Wartość należności krótkoterminowych wyniosła na dzień ,0 tys. zł, co stanowi 20,7% wartości aktywów ogółem. Na tę pozycję aktywów składają się głównie należności z tyt. dostaw i usług o wartości 3.008,7 tys. zł oraz należności z tyt. VAT wynikające ze złożonych wniosków o zwrot VAT w kwocie 443,4 tys. zł ZOBOWIĄZANIA DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE Wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej na dzień wyniosła 4.108,9 tys. zł, co stanowi 24% pasywów Grupy, przy czym zobowiązania długoterminowe wynikające z umów leasingu wyniosły 142,0 tys. zł. Główną część zobowiązań krótkoterminowych tworzą zobowiązania z tyt. dostaw i usług, które opiewały na kwotę 3.112,6 tys. zł Prognozy wyników finansowych Grupa Kapitałowa Selvita S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. W czwartym kwartale 2013 r. Grupa spodziewa się znacznego wzrostu przychodów głównie za sprawą podpisanej we wrześniu umowy z H3 Biomedicine oraz podpisanej w październiku umowy z Merck Serono. Łączne oczekiwane w Q r. przychody wynikające z realizacji tych dwóch umów wynoszą 2.036,5 tys. zł. Zarząd Selvita S.A. spodziewa się osiągnięcia w czwartym kwartale 2013 dużej dynamiki przychodów w obrębie własnych projektów badawczych oraz projektów usługowych, na poziomie ok. 30% w porównaniu do Q i ok. 90% w porównaniu do Q Dynamiczny wzrost przychodów komercyjnych powoduje, że istnieją duże szanse że Grupa Kapitałowa Selvita S.A. może w czwartym kwartale br. osiągnąć zysk operacyjny i zysk netto. Czwarty kwartał ma szanse być pierwszym w historii, w którym Grupa wygeneruje zysk netto z działalności operacyjnej. Również przychody zakontraktowane na pierwszą połowę 2014 roku na dzień sporządzania raportu są już większe niż przychody osiągnięte w pierwszej połowie 2013 roku. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Działalność B+R W Q r. Grupa Kapitałowa Selvita S.A. pomyślnie kontynuowała wszystkie projekty badawcze, w które inwestuje własne środki. W ramach jednego z projektów we wrześniu została podpisana umowa z H3 Biomedicine, w ramach której prowadzony jest projekt Platforma Kinazowa (szczegóły poniżej). Równocześnie w trzecim kwartale prowadzone były zaawansowane rozmowy z firmą Merck Serono, które zaowocowały podpisaniem w październiku umowy o dwuletniej współpracy w ramach której Selvita planuje otrzymanie od Merck Serono 2,4 miliona euro (ok. 10 milionów zł) z tytułu prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez Spółkę i dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów zewnętrznych. W ramach obydwu przedsięwzięć możliwe są znaczne dalsze przychody dla Selvity z tytułu kamieni 6

8 milowych (milestones) w miarę postępu prac nad cząsteczkami. W ramach projektu z H3 są również możliwe royalties (tantiemy) po dopuszczaniu leków do rejestracji. SEL24 Prace w projekcie SEL24 koncentrowały się w Q r. na dalszej charakterystyce skuteczności oraz bezpieczeństwa leczenia za pomocą dualnego inhibitora PIM/FLT3. Oprócz wstępnych wyników potwierdzających skuteczność kandydata klinicznego B489 w modelach in vitro oraz in vivo ostrych białaczek szpikowych, przeprowadzono dalsze eksperymenty na liniach chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Zakończono także badania toksykologiczne na szczurach, które potwierdziły bezpieczeństwo kandydata klinicznego w schemacie podawania 10-dniowego w dawkach zapewniających wystarczające okno terapeutyczne. Aktualny status projektu i możliwości dalszego rozwoju przedklinicznego (pełna toksykologia GLP, synteza w dużej skali oraz formulacja) oraz klinicznego w fazie I, są dyskutowane z potencjalnymi partnerami z branży farmaceutycznej oraz inwestorami. SEL120 W ramach projektu SEL120 kontynuowano charakterystykę kandydata klinicznego, związku SEL inhibitora kinazy CDK8 zarówno pod względem molekularnych mechanizmów działania, jak efektywności w modelach in vitro oraz in vivo. Prace prowadzone w ramach rozwoju drugiej serii inhibitorów zaowocowały identyfikacją zaawansowanych cząsteczek wiodących o poprawionych parametrach selektywności i aktywności na cel białkowy oraz bezpieczeństwa. Prowadzone są dalsze badania, których celem jest wyselekcjonowanie reprezentatywnych związków do badań efektywności oraz toksyczności in vivo. Główny wysiłek projektowy nakierowany jest obecnie na lepsze poznanie mechanizmu działania inhibitorów kinazy CDK8 za pomocą unikalnych w skali światowej i pierwszych w swojej klasie inhibitorów o różnych chemotypach. SEL103 W następstwie przekazania prawa do dalszego rozwoju i wykorzystania opracowanych cząsteczek firmie Selvita S.A przez firmę Orion Pharma, wznowiono dyskusje partneringowe z potencjalnymi partnerami farmaceutycznymi. Celem rozmów jest dalszy rozwój opracowanych związków SEL103, które wykazują atrakcyjny mechanizm działania w porównaniu do zaawansowanych związków konkurencyjnych w badaniach klinicznych, w obszarze leczenia objawowego choroby Alzheimera. Dyskusje obejmują prawa do kilku niezależnych chemotypów wykazujących aktywność modulującą receptor 5HT6 oraz do zaawansowanych kandydatów klinicznych, dla których oprócz obszernych badań aktywności w modelach in vivo, dostępne są także zaawansowane badania toksykologiczne, obejmujące toksyczność chroniczną oraz kardiotoksyczność w dwóch modelach zwierzęcych. SEL141 W Q kontynuowano badania nowych związków o aktywności hamującej kinazę DYRK1A oraz inne białka regulujące fosforylację białka Tau przy użyciu narzędzi biologicznych (badania przesiewowe na rekombinowanych kinazach oraz potwierdzenie aktywności za pomocą biomarkerów komórkowych). Dalsze prace skupiają się na ekspansji najsilniejszych i najbardziej selektywnych chemotypów oraz określeniu potencjału terapeutycznego opracowanych inhibitorów za pomocą metod in vitro. 7

9 SEL201 W ramach projektu SEL201 zidentyfikowano cząsteczkę wiodącą, która według naszej wiedzy jest najsilniejszym i najbardziej selektywnym inhibitorem kinaz MNK1 i MNK2 opublikowanym do tej pory w literaturze. Aktualne badania w projekcie skupiają się na dalszej ekspansji chemicznej w celu opracowania cząsteczek o zwiększonym powinowactwie i dalszej optymalizacji parametrów ADME. Dodatkowo, za pomocą związku wiodącego prowadzone są badania charakteryzujące mechanizm działania przeciwnowotworowego inhibitorów MNK1/2. Eksperymenty in vitro wykazały aktywność związków na liniach nowotworowych, przy czym najsilniejsze efekty obserwowane były w badaniach potencjału do tworzenia metastaz. Ponieważ zidentyfikowane cząsteczki wiodące wykazują się zadowalająca biodostępnością i profilem farmakokinetycznym, obecnie trwają prace mające na celu potwierdzenie efektywności związków w modelach in vivo oraz dalsze prace, których celem jest zdefiniowanie hipotezy klinicznej inhibitorów MNK1/2. SEL212 W Q kontynuowano prace mające na celu zoptymalizowanie warunków ekspresji genów kodujących białka wchodzące w skład inflammasomu oraz ustawienie platformy biochemicznej dla białek należących do tej grupy. Ze względu na trudności w uzyskaniu czystych białek wymagane do ustawienia metody screeningowej, wynikające z ich rozmiaru i aktywności, głównym wysiłkiem projektowym są prace obejmujące optymalizację warunków hodowli oraz oczyszczania białek oraz ekspansja biblioteki chemicznej. PLATFORMA KINAZOWA Selvita S.A. ogłosiła 16 września nawiązanie strategicznej współpracy z firmą H3 Biomedicine Inc. mającej na celu opracowanie przełomowych, genetycznie zindywidualizowanych leków stosowanych w terapiach onkologicznych. Firmy będą wspólnie pracować nad ustaleniem roli i możliwości terapeutycznych modyfikacji aktywności wybranych celów białkowych z grupy kinaz, w zależności od kontekstu genetycznego pacjentów z nowotworami, w celu wygenerowania małocząsteczkowych związków chemicznych, jako potencjalnych kandydatów klinicznych. Szczegóły nawiązanej współpracy, takie jak ilość i tożsamość celi terapeutycznych objęte są umową o poufności. W ramach współpracy badawczo-rozwojowej Selvita otrzyma od H3 Biomedicine gwarantowane finansowanie swoich prac badawczych w latach na kwotę 1.796,0 tys. USD, co stanowi równowartość 5.783,0 tys. PLN. H3 Biomedicine będzie również wykonywało na swój koszt dodatkowe badania naukowe we wspólnie zdefiniowanym zakresie. Po zakończeniu współpracy badawczej strony zamierzają dalej współpracować nad rozwojem nowych cząsteczek zidentyfikowanych w ramach wspólnych projektów, co może stanowić źródło istotnych przychodów z tytułu kamieni milowych i tantiem (tzw. milestones i royalties) dla Selvity Przychody te mogą osiągnąć za każdą z opracowanych cząsteczek wartości znacznie większe niż przychody z tytułu prac badawczo-rozwojowych za całe projekty. INNE PROJEKTY Oprócz powyższych Grupa Kapitałowa Selvita S.A. prowadzi również inne własne projekty badawczo rozwojowe, których szczegóły objęte są tajemnicą handlową. 8

10 Komercjalizacja prac badawczo rozwojowych Grupa Kapitałowa Selvita S.A. prowadzi intensywne rozmowy z klientami zainteresowanymi projektami SEL24, SEL120, SEL141, SEL201, SEL203 i SEL212, przede wszystkim z zagranicy. Obecnie prowadzony jest wielotorowy proces ewaluacji poszczególnych projektów na bazie materiałów niepoufnych i poufnych oraz materiałów chemicznych dostarczonych przez Selvitę potencjalnym kontrahentom oraz rozmowy handlowe. Najbardziej zaawansowane rozmowy dotyczą projektów SEL24 i SEL120. Według oceny Zarządu Selvita S.A istnieją duże szanse na finalizację rozmów w zakresie co najmniej jednego projektu w najbliższych miesiącach. Działalność usługowa W zakresie działalności usługowej obserwujemy utrzymanie widocznego od ubiegłego roku mocnego trendu wzrostowego wartości marży pozyskiwanych kontraktów jak również struktury nowych kontraktów. Wzrost wartości zawieranych kontraktów jest pochodną stale pogłębianej współpracy z klientami, dla których Grupa Selvita dostarcza usługi od kilku lat, oraz ciągłego pozyskiwania nowych klientów. Stopniowo, zgodnie z obraną strategią, działalność usługowa migruje w stronę podpisywania z klientami umów na kontrakty zintegrowane oraz strategiczną współpracę w zdefiniowanych obszarach. Niezależnie od trwającego ożywienia na rynku usług dla farmacji, biotechnologii i dobrej koniunktury w branży chemicznej, obserwujemy także inne pozytywne dla Grupy Selvita trendy. Wśród nich warto zwrócić uwagę na spory odsetek dużych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, które coraz więcej usług zlecają do firm z Europy kosztem rynku azjatyckiego. Korzystne warunki rynkowe w zestawieniu z rosnącą pozycją Grupy Selvita na rynku usług w szeroko pojętej branży life science powinno zaowocować w kolejnych okresach dalszym wzrostem przychodów i zwiększeniem rentowności działalności usługowej Grupy. Uczestnictwo w targach i wydarzeniach o dużym znaczeniu marketingowym W III kwartale 2013 r. Grupa Selvita kontynuowała aktywną strategię marketingową i sprzedażową uczestnicząc w najważniejszych konferencjach i targach branżowych, konsekwentnie budując markę Grupy Kapitałowej Selvita S.A. w świecie biotechnologii, nawiązując nowe kontakty handlowe oraz podtrzymując dotychczasowe dobre relacje z klientami. W III kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Selvita S.A. uczestniczyła m.in. w: Alzheimer s Association International Conference 2013, lipca 2013 r. w Bostonie, BioPharm America 2013, września 2013, w Bostonie, Third AACR International Conference on Frontiers in Basic Cancer Research, września 2013, w Maryland, 6th Convention of the Polish Bioinformatics Society, września, we Wrocławiu. 9

11 Pozostałe istotne wydarzenia w III kwartale 2013 r. SELVITA OPUBLIKOWAŁA NAJNOWSZE WYNIKI SWOICH PROGRAMÓW ONKOLOGICZNYCH NA AACR ANNUAL MEETING 2013 Selvita przedstawiła najnowsze wyniki swojego programu badawczego w obszarze neurologii na tegorocznej edycji konferencji Alzheimer s Association International Conference 2013, która odbyła się w dniach lipca 2013 r. w Bostonie. Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Alezheimera (ang. Alzheimer s Association) jest uznaną, globalną platformą wymiany informacji dotyczących najnowszych postępów w badaniach nad chorobą Alzheimera i demencją. Projekt SEL141, który był przedmiotem prezentacji, jest potencjalnie pierwszym w swojej klasie programem celującym w kinazę DYRK1A i inne kinazy związane z tauopatiami, takimi jak choroba Alzheimera (AD) oraz zespół Downa. Poster jest dostępny na stronie internetowej Selvita S.A. pod adresem: ZAWARCIE UMOWY POMIĘDZY SELVITA S.A., A H3 BIOMEDICINE INC. W dniu 16 września 2013 r. H3 Biomedicine Inc., firma biotechnologiczna specjalizująca się w badaniach nad celowanymi terapiami przeciwnowotworowymi i Selvita S.A. zawarły umowę o strategicznej współpracy mającej na celu opracowanie przełomowych, genetycznie zindywidualizowanych leków stosowanych w terapiach onkologicznych. Firmy będą wspólnie pracować nad ustaleniem roli i możliwości terapeutycznych modyfikacji aktywności wybranych celów białkowych z grupy kinaz, w zależności od kontekstu genetycznego pacjentów z nowotworami, w celu wygenerowania małocząsteczkowych związków chemicznych, jako potencjalnych kandydatów klinicznych. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie genomiki nowotworów pozwalają na identyfikację dotąd nieznanych celów terapeutycznych, które umożliwiają opracowanie nowych strategii rozwoju leków na raka. Firma H3 Biomedicine opracowała, chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa, rozbudowaną bazę wiedzy na temat potencjalnych nowych celów terapeutycznych, jak również wdrożyła szereg unikalnych narzędzi w obszarze genomiki nowotworów, bioinformatyki i walidacji celów terapeutycznych, pozwalających na wykorzystanie najnowszych odkryć z dziedziny genomiki w sterowaniu procesami biologicznymi w organizmie. Mają one szansę przyczynić się do szybkich postępów w odkrywaniu i rozwoju nowych leków w ramach rozpoczętej strategicznej współpracy z Selvita S.A. Selvita rozpoczęła swoje pierwsze programy badawcze, których celami terapeutycznymi są białka z rodziny kinaz, w 2008 roku. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, z pomocą doskonale wykwalifikowanego zespołu naukowego, opracowała jedną z najlepiej rozwiniętych w skali światowej platform rozwoju nowych leków z tego obszaru. Połączenie doświadczenia i know-how będącego w posiadaniu obu firm pozwoli na skuteczne wykorzystanie danych o nowych celach terapeutycznych wynikających z bieżących odkryć naukowych z zakresu genomiki nowotworów. W ramach współpracy badawczo rozwojowej Spółka otrzyma od H3 Biomedicine gwarantowane finansowanie swoich prac badawczych w latach na kwotę USD, co stanowi 10

12 równowartość PLN. H3 Biomedicine będzie również wykonywało na swój koszt dodatkowe badania naukowe we wspólnie zdefiniowanym zakresie. Po zakończeniu współpracy badawczej strony zamierzają dalej współpracować nad rozwojem nowych cząsteczek zidentyfikowanych w ramach wspólnych projektów, co może stanowić źródło istotnych przychodów z tytułu kamieni milowych i tantiem (tzw. milestones i royalties) dla Spółki. O H3 Biomedicine H3 Biomedicine jest spółką zależną japońskiej firmy farmaceutycznej Eisai i ma swoją siedzibę w jednym z najważniejszych centrów światowej branży biotechnologicznej Cambridge w USA. Firma została założona w 2010 roku, zatrudnia 70 osób i specjalizuje się w odkrywaniu nowych leków onkologicznych dla pacjentów o zdefiniowanym profilu genetycznym. Prezesem firmy jest Dr Markus Warmuth, uprzednio szef działu odkrywania leków onkologicznych pionu R&D koncernu Novartis (NIBR) w Cambridge, w którym pracował od 2002 do 2011 roku. Dr Warmuth jest absolwentem Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Założycielami naukowymi H3 Biomedicine są: Dr Stuart L. Schreiber, profesor biologii chemicznej Instytutu Broada, Uniwersytetu Harvarda i Massachusetts Insitute of Technology, współtwórca takich firm biotechnologicznych jak: Vertex, Ariad, Infinity i Forma Therapeutics o łącznej wartości rynkowej ponad 23 miliardów dolarów oraz Dr Todd R. Golub, profesor genomiki nowotworów Instytutu Broada i Instytutu Dana-Farbera, współzałożyciel Forma Therapeutics i Foundation Medicine. Więcej informacji o H3 Biomedicine można znaleźć pod adresem O Eisai Eisai Co. Ltd. jest firmą z obszaru ochrony zdrowia opartą na badaniach i rozwoju, która odkrywa, rozwija i wprowadza do globalnej sprzedaży produkty poprzez sieć centrów badawczo rozwojowych, fabryk i biur sprzedażowych. Więcej informacji o globalnych operacjach Eisai znajduje się na stronie Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem III kwartału 2013, a publikacją raportu ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY W ZAKRESIE USŁUG CHEMICZNYCH PRZEZ SELVITA S.A. W dniu 10 października 2013 r. Spółka zawarła umowę ramową oraz otrzymała zlecenie na usługi chemiczne w zakresie odkrywania nowych leków od jednej z największych europejskich firm farmaceutycznych na kwotę EUR ( ,33 PLN przeliczone po kursie 1 EUR = 4,1918 PLN). Usługi w ramach zamówienia będą realizowane od października 2013 r. do grudnia 2014 r. Umowa ramowa została zawarta po blisko dwuletniej współpracy w oparciu o mniejsze, pojedyncze zlecenia; Zarząd Spółki spodziewa się otrzymania kolejnych zamówień w ramach dalszego rozwoju współpracy. SELVITA S.A. OPUBLIKOWAŁA NAJNOWSZE WYNIKI PROGRAMU ONKOLOGICZNEGO SEL24 NA 2013 AACR-NCI-EORTC MOLECULAR TARGETS AND CANCER THERAPEUTICS CONFERENCE Spółka zaprezentowała najnowsze wyniki swojego programu badawczego nad małocząsteczkowymi inhibitorami kinaz PIM i FLT3 na 2013 AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Conference, która odbyła się w dniach października 2013 r w Hynes Convention Center w Bostonie. 11

13 W ramach projektu SEL24 Spółka bada potencjał terapeutyczny inhibitorów dwóch kinaz odgrywających kluczową rolę w rozwoju ostrej białaczki szpikowej. Konkurencyjne zespoły badawcze w tym obszarze koncentrują się na badaniu inhibitorów działających selektywnie na każdy z celów terapeutycznych. Selvita S.A. opracowała pierwszą w swojej klasie cząsteczkę, działającą na zmutowaną formę receptora FLT3 i regulowaną bezpośrednio przez niego rodzinę kinaz PIM. Kandydat kliniczny, cząsteczka SEL24- B489, charakteryzuje się doskonałą przyswajalnością, bardzo obiecującym wstępnym profilem toksykologicznym oraz wykazuje działanie synergistyczne z cytarabiną, co dodatkowo zwiększa szanse na sukces leku w badaniach klinicznych. ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY POMIĘDZY SELVITA S.A., A MERCK SERONO W dniu 22 października 2013 r. Selvita S.A. i Merck Serono, biofarmaceutyczna część koncernu Merck, zawarły umowę dotyczącą współpracy nad rozwojem nowych małocząsteczkowych inhibitorów celujących specyficznie w enzymy regulujące metabolizm komórek nowotworowych. Współpraca badawcza obu firm obejmie kluczowe szlaki metaboliczne związane z namnażaniem komórek nowotworowych. W ramach umowy, w latach , Spółka otrzyma od Merck Serono 2,4 miliona euro (ok. 10 milionów zł) z tytułu prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez Spółkę i dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów zewnętrznych. Merck Serono będzie również wykonywać dodatkowe prace badawcze na własny koszt, w ramach wspólnie opracowanego harmonogramu. Po zakończeniu współpracy strony deklarują chęć dalszego rozwoju cząsteczek odkrytych w ramach projektu. W przypadku osiągniecia zamierzonych celów w rozwoju przedklinicznym i klinicznym nowych cząsteczek będących rezultatem współpracy, Spółka otrzyma dodatkowe płatności z tytułu kamieni milowych. Celem wspólnego projektu jest dostarczenie pierwszych w badaniach klinicznych na świecie inhibitorów enzymów regulujących metabolizm komórek nowotworowych (tzw. leki first-in-class), o szerokim potencjale terapeutycznym. Obydwie firmy przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych celów badawczych wnosząc do współpracy swoje dotychczasowe doświadczenie z zakresu walidacji nowych celów terapeutycznych, bioinformatyki, chemii medycznej, biologii in vitro i in vivo oraz toksykologii. O Merck Serono Merck Serono jest biofarmaceutyczną częścią grupy Merck KGaA, z siedzibą w Darmstadt w Niemczech. Merck Serono oferuje wiodące na rynku farmaceutycznym produkty w 150 krajach świata. Obszerne portfolio firmy wspomaga pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi, stwardnieniem rozsianym, bezpłodnością, zaburzeniami endokrynologicznymi i metabolicznymi oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, firma działa pod marką EMD Serono jako jednostka niezależna, wyłączona z Merck Serono. Merck Serono odkrywa, rozwija, produkuje i wprowadza na rynek leki na receptę zarówno o pochodzeniu chemicznym jak i biologicznym, ze specjalistycznymi wskazaniami. W 2012 roku Merck Serono wydał 1,19 miliarda euro na działalność badawczo rozwojową, co stanowiło 19,8% przychodów. Merck Serono skupia swoje działanie w obszarze nowych leków na wszelkiego rodzaju innowacjach, których celem jest doprowadzenie do znaczącej zmiany życia pacjentów. 12

14 Jednym z flagowych produktów koncernu Merck Serono, sprzedawanym na całym świecie, jest obecnie Rebif (interferon beta-1a), stosowany w leczeniu nawracającej postaci stwardnienia rozsianego. Erbitux, przeciwciało monoklonalne celujące w receptor naskórkowego czynnika wzrostowego (EGFR), jest drugim co do wielkości sprzedaży produktem, zarejestrowanym w leczeniu przerzutującego raka jelita grubego (mcrc) oraz płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi (SCCHN). Merck nabył prawa do sprzedaży Erbitux poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady od ImClone LLC, spółki zależnej koncernu Eli Lilly w 1998 roku. ODSTĄPIENIE OD ISTOTNEJ UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ SELVITA S.A. W dniu r. do Spółki wpłynęło oświadczenie kontrahenta Spółki o odstąpieniu od umowy wdrożenia i utrzymania oprogramowania systemu laboratoryjnego klasy LIMS, o której Spółka raportowała w dniu r. w raporcie bieżącym nr 25/2012. ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU SPÓŁKI W dniu 5 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki dr inż. Mirosławę Zydroń oraz mianowała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu dr Krzysztofa Brzózkę. Promowanie do rangi Wiceprezesa Zarządu Spółki dr Krzysztofa Brzózki jest związane z sukcesami i rozwojem pionu własnych projektów innowacyjnych Spółki. Powołanie dr inż. Mirosławy Zydroń na Członka Zarządu związane jest z dynamicznym rozszerzeniem skali działalności Spółki w obszarze usług chemicznych. Obie nominacje mają ułatwić utrzymanie dotychczasowych i nawiązywanie nowych kontaktów z partnerami biznesowymi Spółki oraz wzmocnić odpowiedzialność za wynik finansowy nadzorowanych przez Nominowanych działów Spółki tj.: Badań i Rozwoju Projektów Własnych oraz Działu Chemii Kontraktowej. Dr Mirosława Zydroń, związana ze spółką Selvita od grudnia 2009 r., jest odpowiedzialna za funkcjonowanie Działu Chemii Kontraktowej, strategiczny rozwój usług chemicznych, rozwój oferty Spółki oraz budowanie relacji z międzynarodowymi klientami z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, chemicznej i agrochemicznej. Nadzoruje toczące się projekty w celu zapewnienia najwyższej jakości ich usług. Dr inż. Mirosława Zydroń jest absolwentką Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra chemii ze specjalizacją w chemii polimerów oraz tytuł doktora chemii. Jej praca doktorska uzyskała wyróżnienie Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą rozprawę doktorską z obszaru chemii analitycznej w Polsce w latach W 2009 r. ukończyła dwuletnie studia MBA w Rotterdam School of Management, na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Doświadczenie w prowadzeniu projektów, tworzeniu struktur badawczo-rozwojowych oraz w zarządzaniu zespołami R&D w międzynarodowych organizacjach zdobywała najpierw w środowisku naukowym, a następnie w firmie Pliva (później Barr Pharmaceuticals, TEVA) jako Kierownik Laboratorium R&D, nadzorując prace analityczne i preformulacyjne laboratorium badawczego na etapie rozwoju leków oraz procesy pakowania podczas produkcji pilotażowych w środowisku GMP. Następnie, 13

15 na etapie transformacji firmy, jako Kierownik Projektów Optymalizacyjnych nadzorowała projekty efektywnościowe, ukierunkowane na obniżenie kosztów operacyjnych spółki. Dr Krzysztof Brzózka, posiada tytuł doktora Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją biologii molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył również dwuletnie studia Executive MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. W latach prowadził badania na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w obszarze sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, mechanizmów obronnych patogenów prowadzących do inhibicji układu odpornościowego oraz wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. W 2007 r. rozpoczął pracę w firmie Selvita w Dziale Badań i Rozwoju zajmując się ewaluacją oraz in-licensingiem projektów badawczych. W 2009 r. objął stanowisko kierownika pierwszego projektu przeciwnowotworowego, a w następnych latach zainicjował rozpoczęcie kolejnych projektów badawczych w kolejnych obszarach terapeutycznych. W styczniu 2012 r. został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Naukowych oraz członka Zarządu Selvita S.A i aktualnie nadzoruje całość badań naukowych mających na celu stworzenie innowacyjnych, małocząsteczkowych terapii w obszarach takich jak onkologia, choroby ośrodkowego układu nerwowego (w tym choroba Alzheimera) czy choroby autoimmunologiczne i zapalne. Dr Brzózka posiada unikalne interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie rozwoju projektów w fazie przedklinicznej poczynając od badań in silico, po chemię medyczną, badania in vitro i in vivo oraz badania toksykologiczne. WYBÓR AUDYTORA DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2013 W dniu 5 listopada 2013 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki, będącej organem uprawnionym na podstawie 22 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, dokonano wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie na audytora, który przeprowadzi badanie: jednostkowego sprawozdania finansowego Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, za lata obrotowe 2013 i Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (al. Jana Pawła II 19, Warszawa) jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73. Informacja o strukturze akcjonariatu Selvita S.A. Na dzień publikacji raportu struktura akcjonariatu Selvita S.A. przedstawia się następująco: Akcjonariusz Suma akcji % akcji Głosy % głosów Paweł Przewięźlikowski ,44% ,92% Bogusław Sieczkowski ,68% ,05% Privatech Holdings Limited ,84% ,65% Pozostali akcjonariusze ,03% ,37% Udziałowcy ,00% ,00% 14

16 15 SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SELVITA S.A. Skonsolidowany skrócony bilans PLN PLN EUR EUR Bilans Stan na 30/09/2012 Stan na 30/09/2013 Stan na 30/09/2012 Stan na 30/09/2013 A. Aktywa trwałe , , , ,42 I. Wartości niematerialne i prawne ,52 801, ,47 190,11 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych ,14 0, ,63 - III. Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,40 IV. Należności długoterminowe , , , ,57 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0, VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,33 B. Aktywa obrotowe , , , ,49 I. Zapasy , , , ,41 II. Należności krótkoterminowe , , , ,12 III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,51 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,45 Aktywa razem , , , ,91 A. Kapitał (fundusz) własny , , , ,44 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , , ,56 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , , , ,86 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,20) ( ,85) ( ,26) ( ,40) IX. Zysk (strata) netto ( ,33) ( ,29) ( ,35) ( ,58) X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,9 I. Rezerwy na zobowiązania , , , ,6 II. Zobowiązania długoterminowe , , , ,4 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,5 IV. Rozliczenia międzyokresowe , , , ,9 Pasywa razem , , , ,9

17 16 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 01/07/ /09/2012 Skonsolidowany skrócony rachunek zysków i strat PLN PLN PLN PLN EUR EUR EUR EUR 01/07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/2013 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , , , , , ,04 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , , , , , ,47 II. Zmiana stanu produktów (17 206,56) 2 022,57 ( ,99) (22 298,17) (4 156,88) 476,04 (33 713,62) (5 307,32) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , , , , , ,89 B. Koszty działalności operacyjnej , , , , , , , ,32 I. Amortyzacja , , , , , , , ,59 II. Zużycie materiałów i energii , , , , , , , ,82 III. Usługi obce , , , , , , , ,24 IV. Podatki i opłaty , , , , , , , ,88 V. Wynagrodzenia , , , , , , , ,73 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , , , , , ,26 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , , , , , ,36 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , , , , , ,46 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) ( ,96) ( ,27) ( ,53) ( ,28) ( ,35) ( ,68) ( ,93) ( ,28) D. Pozostałe przychody operacyjne , , , , , , , ,69 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje , , , , , , , ,34 III. Inne przychody operacyjne , , , , , , , ,35 E. Pozostałe koszty operacyjne 3 246, , , ,42 784, , , ,85 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 3 246, , , ,42 784, , , ,85 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D-E) ( ,72) ( ,64) ( ,51) ( ,34) ( ,38) ( ,01) ( ,25) ( ,44) G. Przychody finansowe , , , , , , , ,73 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki , , , , , , , ,69 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 4 700,98 477, , , ,69 112, , ,04 H. Koszty finansowe , , , , , , , ,07 I. Odsetki , , , , , , , ,72 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, ,41 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , , , , , ,95 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 17 jednostek podporządkowanych J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H+/-I) ( ,39) ( ,02) ( ,89) ( ,63) ( ,57) ( ,07) ( ,27) ( ,78) K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I-K.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy ,48 0, , , ,73 0, , ,78 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne ,48 0, , , ,73 0, , ,78 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N) ( ,87) ( ,02) ( ,33) ( ,29) ( ,30) ( ,07) ( ,71) ( ,56) P. Podatek dochodowy 0, ,00 0, ,00 0, ,13 0, ,49 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) ( ,87) ( ,02) ( ,33) ( ,29) ( ,30) ( ,20) ( ,71) ( ,06) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 01/07/ /09/2012 Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych PLN PLN PLN PLN EUR EUR EUR EUR 01/07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/2013 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto ( ,87) ( ,02) ( ,33) ( ,29) ( ,30) ( ,20) ( ,71) ( ,06) II. Korekty razem ( ,91) ( ,45) ( ,35) ( ,87) ( ,39) ( ,24) ( ,04) ( ,49) III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) ( ,78) ( ,47) ( ,68) ( ,16) ( ,70) ( ,45) ( ,75) ( ,55) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki , , , , , , , ,86 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ( ,05) ( ,10) ( ,85) ( ,53) (53 474,27) (54 290,04) ( ,27) ( ,86) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , , , , , ,27 II. Wydatki 9 170,27 0, , , ,42 0, , ,48 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , , , , , ,79 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) ( ,61) ,01 ( ,25) ,26 ( ,09) ,00 ( ,83) ,38 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych ( ,61) , , ,26 ( ,09) , , ,38 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , , , , , ,97 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , , , , , , , ,34

19 18 Skrócone zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym PLN PLN PLN PLN EUR EUR EUR EUR Zestawienie zmian w kapitale własnym 01/07/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/2013 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , , , , , ,89 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , , , , , ,84 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , ,84 JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SELVITA S.A. Jednostkowy skrócony bilans PLN PLN EUR EUR Aktywa Stan na 30/09/2012 Stan na 30/09/2013 Stan na 30/09/2012 Stan na 30/09/2013 A. Aktywa trwałe , , , ,44 I. Wartości niematerialne i prawne ,63 757, ,11 179,75 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,28 III. Należności długoterminowe , , , ,72 IV. Inwestycje długoterminowe , , , ,36 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,33 B. Aktywa obrotowe , , , ,65 I. Zapasy , , , ,92 II. Należności krótkoterminowe , , , ,91 III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,34 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,48 Aktywa razem , , , ,09

20 19 PLN PLN EUR EUR Pasywa Stan na 30/09/2012 Stan na 30/09/2013 Stan na 30/09/2012 Stan na 30/09/2013 A. Kapitał (fundusz) własny , , , ,75 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , , ,56 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , , , ,86 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,80) ( ,25) ( ,90) ( ,16) VIII. Zysk (strata) netto ( ,48) ( ,87) ( ,62) ( ,50) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,3 I. Rezerwy na zobowiązania , , , ,3 II. Zobowiązania długoterminowe , , , ,4 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,7 IV. Rozliczenia międzyokresowe , , , ,9 Pasywa razem , , , ,1 Jednostkowy skrócony rachunek zysków i strat PLN PLN PLN PLN EUR EUR EUR EUR Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 01/07/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/2013 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , , , , , ,19 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , , , , , ,54 II. Zmiana stanu produktów (12 523,77) 2 989,38 ( ,22) (15 965,93) (3 025,58) 703,60 (33 312,87) (3 800,15) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , , , , , ,79 B. Koszty działalności operacyjnej , , , , , , , ,59 I. Amortyzacja , , , , , , , ,57 II. Zużycie materiałów i energii , , , , , , , ,03 III. Usługi obce , , , , , , , ,56 IV. Podatki i opłaty , , , , , , , ,38 V. Wynagrodzenia , , , , , , , ,39 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , , , , , ,39

21 20 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , , , , , ,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , , , , , ,26 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) ( ,73) ( ,36) ( ,22) ( ,12) ( ,81) ( ,91) ( ,96) ( ,41) D. Pozostałe przychody operacyjne , , , , , , , ,67 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje , , , , , , , ,05 III. Inne przychody operacyjne , , , , , , , ,62 E. Pozostałe koszty operacyjne 3 240, , , ,26 782, , , ,83 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 3 240, , , ,26 782, , , ,83 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D-E) ( ,22) ( ,82) ( ,70) ( ,94) ( ,60) ( ,68) ( ,70) ( ,56) G. Przychody finansowe , , , , , , , ,71 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki , , , , , , , ,67 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 4 687,00 588, , , ,32 138, , ,04 H. Koszty finansowe , , , , , , , ,21 I. Odsetki 1 619, , , ,82 391, , , ,48 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0, ,90 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , , , , , ,83 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H) ( ,57) ( ,88) ( ,48) ( ,87) ( ,20) ( ,21) ( ,29) ( ,06) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) ( ,57) ( ,88) ( ,48) ( ,87) ( ,20) ( ,21) ( ,29) ( ,06) L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ( ,57) ( ,88) ( ,48) ( ,87) ( ,20) ( ,21) ( ,29) ( ,06)

22 21 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 01/07/ /09/2012 Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych PLN PLN PLN PLN EUR EUR EUR EUR 01/07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/2013 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto ( ,57) ( ,88) ( ,48) ( ,87) ( ,20) ( ,21) ( ,29) ( ,06) II. Korekty razem ( ,29) ( ,50) ( ,59) ( ,51) ( ,20) ( ,39) ( ,84) ( ,07) III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) ( ,86) ( ,38) ( ,07) ( ,38) ( ,40) ( ,60) ( ,12) ( ,13) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , , , ,45 622, , ,69 II. Wydatki , , , , , , , ,78 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,97 (78 402,45) ( ,78) ( ,39) ,21 (18 453,28) ( ,13) ( ,09) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , , , , , ,06 II. Wydatki 9 170, , , , , , , ,50 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , , , , , ,57 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) ( ,67) ,00 ( ,02) ,08 ( ,33) ,11 ( ,02) ,35 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych ( ,67) ,00 ( ,02) ,08 ( ,33) ,11 ( ,02) ,35 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , , , , , ,28 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , , , , , , , ,63 Skrócone zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym PLN PLN PLN PLN EUR EUR EUR EUR Zestawienie zmian w kapitale własnym 01/07/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /01/ /09/2013 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , , , , , ,07 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , , , , , ,01 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , ,01

23 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe, którego elementy zostały zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności (dla oprogramowania komputerowego oraz innych wartości niematerialnych i prawnych wynosi on 2 lata). ŚRODKI TRWAŁE Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Urządzenia techniczne i maszyny: Środki transportu: Inne środki trwałe: 10 lat od 3 do 10 lat 5 lat od 3 do 5 lat Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3.500,00 złotych, odnoszone są jednorazowo w koszty. 22

24 Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. LEASING Spółki Grupy nie są stronami umów leasingowych, na podstawie których oddają do odpłatnego używania lub pobierania pożytków środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Spółki Grupy są stronami umów leasingowych na podstawie, których przyjmują do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od okresu pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. ZAPASY Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób: materiały i towary według ceny nabycia, produkty gotowe i produkty w toku - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Do wyceny rozchodu zapasów stosowana jest metoda pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży. NALEŻNOŚCI KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Na należności przeterminowane powyżej 180 dni odpis aktualizujący stanowi 50% wartości tych należności, na należności przeterminowane powyżej 360 dni - 100% wartości tych należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano 23

25 odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna. CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. REZERWY Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na spółce Grupy ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Rezerwy na świadczenia pracownicze, tj. odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, są szacowane na każdy dzień bilansowy metodą aktuarialną. BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności: ze świadczeń wykonanych na rzecz spółki przez jej kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z przyjętych przez spółkę niefakturowanych dostaw i usług prezentuje się w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu niewykorzystanych urlopów prezentuje się w sprawozdaniu finansowym jako rezerwy na świadczenia pracownicze. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 24

26 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych, przy czym zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, ujemną wartość firmy powstałą na poziomie jednostkowego sprawozdania finansowego, przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ Spółki wchodzące w skład Grupy nie wykorzystują rachunkowości zabezpieczeń. TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. UZNAWANIE PRZYCHODÓW Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi. 25

27 DANE KONTAKTOWE Relacje Inwestorskie Tomasz Nocuń Kontakt dla mediów Paulina Wolanin telefon: fax: tel. kom: telefon: fax: tel. kom: Kraków, 14 listopada 2013 r. SELVITA S.A. Park Life Science ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków tel.: fax

SELVITA S.A. Q4 2013

SELVITA S.A. Q4 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SELVITA S.A. Q4 2013 Luty 2014 SPIS TREŚCI Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej...2 Podmiot dominujący...2 Podmioty powiązane na dzień 31 grudnia 2013 r....2 Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za II kwartał 2013 r.

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za II kwartał 2013 r. RAPORT EBI typ raportu Raport kwartalny numer 16/2013 data dodania 14-08-2013 17:51:10 spółka Selvita Spółka Akcyjna Raporty kwartalne Selvita S.A. za II kwartał 2013 r. Zarząd Selvita S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za I kwartał 2013 r.

RAPORT EBI. Raporty kwartalne Selvita S.A. za I kwartał 2013 r. RAPORT EBI typ raportu Raport kwartalny numer 8/2013 data dodania 2013-05-15 19:42:05 spółka Selvita Spółka Akcyjna Raporty kwartalne Selvita S.A. za I kwartał 2013 r. Zarząd Selvita S.A. przekazuje w

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku jednostkowy ZA LOYD SA Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: I JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku jednostkowy ZA LOYD S.A. Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI: I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu.

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: Typ raportu: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-31.12.2013 r. tysiące PLN skonsolidowany 1. Informacje podstawowe Nazwa: Genesis Energy S. A. Forma prawna:

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA IV KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.) 16 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 lutego 2017 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.10.2011 roku do 31.12.2011 roku Warszawa, 14.02.2012 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku Raport sporządzony zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

YELLOW HAT S.A. Raport za IV kwartał 2013 r. za okres Warszawa

YELLOW HAT S.A. Raport za IV kwartał 2013 r. za okres Warszawa YELLOW HAT S.A. Raport za IV kwartał 2013 r. za okres 01.10.2013 31.12.2013 Warszawa 14.02.2014 1 Spis Treści 1. Podstawowe informacje o spółce 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.3. RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku skonsolidowany ZA LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa 14 listopada, 2013 roku SPIS TREŚCI: I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku Warszawa, 14.05.2012 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.07.2011 roku do 30.09.2011 roku Warszawa, 14.11.2011 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Łódź, dnia 10 maja 2017 roku Dywilan Spółka Akcyjna 90-212

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2015

Raport za II kwartał 2015 Raport za II kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r.

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r. FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r. 1. Skonsolidowane dane finansowe Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SELVITA S.A. 2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SELVITA S.A. 2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SELVITA S.A. 2013 13 maja 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu Selvita S.A. do akcjonariuszy, inwestorów, pracowników oraz partnerów biznesowych... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

Selvita Środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami

Selvita Środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami Selvita Środkowoeuropejski lider w badaniach nad nowymi lekami www.selvita.com Plan prezentacji Informacje o spółce Obszary biznesowe Porównanie z zagranicznymi spółkami z branży Źródła przychodów Portfel

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 15 maja 2014 r. SPIS TREŚCI: Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny z działalności za V kwartał 2015 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016 roku Solec Kujawski, dnia 14 lutego 2017 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółki zależne...

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku 22 października 2015 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat... 3 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU grupy kapitałowej READ-GENE SA: READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie oraz INNOWACYJNA MEDYCYNA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.01.2017

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SELVITA S.A. 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SELVITA S.A. 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SELVITA S.A. 2013 13 maja 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu Selvita S.A. do akcjonariuszy, inwestorów, pracowników oraz partnerów biznesowych... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.07.2015r. 30.09.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 3 1.2. Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo