RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2014 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

2 Szanowni Akcjonariusze, w imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję w Państwa ręce Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 2014 oraz tradycyjnie pragnę w kilku słowach dokonać podsumowania działalności WASKO S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w tym okresie. Rok 2014 to kolejny okres realizacji dotychczasowej strategii, dzięki której następuje kontynuacja rozwoju Grupy zarówno w sferze operacyjnej jak i finansowej. Rok ten był dla nas sprawdzianem, zarówno jako integratora IT, jak i generalnego wykonawcy, prowadzącego duże i złożone projekty o łącznej wartości prawie 460 mln zł, do których należy m.in. wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu, Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w Województwie Dolnośląskim, budowy Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej dla Urzędu Morskiego w Gdyni, wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w Województwie Świętokrzyskim oraz wiele innych. W chwili obecnej dwa pierwsze ze wspomnianych wyżej projektów zostały zakończone z sukcesem, a dwa pozostałe realizowane są zgodnie z harmonogramem, stąd mogę z dumą stwierdzić, że Grupa Kapitałowa WASKO przeszła ten sprawdzian pomyślnie i jest gotowa do realizacji kolejnych przedsięwzięć. Potwierdzeniem wysokich kompetencji i jakości naszych usług było m.in. otrzymanie nagrody w V edycji konkursu Lider ITS 2014 w kategorii: Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS, organizowanego przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Miniony rok był dla Grupy Kapitałowej WASKO S.A. również bardzo ważny z punktu widzenia uwydatnienia się efektów synergii związanej z wejściem w skład Grupy Kapitałowej WASKO spółki COIG S.A. działającej w sektorze przemysłu wydobywczego, jak również GABOS Sp. z o.o. podmiotu oferującego produkty i usługi w sektorze ochrony zdrowia. Efektem tej synergii jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, wzrost udziału w rynku, zwiększenie sprzedaży w nowych segmentach, poprawa organizacji pracy oraz podział ról i kompetencji poszczególnych podmiotów w ramach całej Grupy Kapitałowej WASKO. Pod względem finansowym rok 2014 był bardzo zbliżony do roku poprzedniego. Grupa uzyskała podobne skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 372,5 mln zł, jednak wypracowany skonsolidowany zysk netto był o ponad 60 % wyższy od osiągniętego w roku 2013 i wyniósł 13,5 mln zł. Aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest bardzo dobra, a prowadzona w Grupie konserwatywna polityka finansowa jest gwarantem zdrowych i mocnych fundamentów, na których oparta jest jej działalność. Brak jest widocznych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki i pozostałych podmiotów wchodzących w skład Grupy. Pozycja rynkowa i wypracowane wyniki finansowe znalazły odzwierciedlenie kolejny raz w rankingu tygodnika Gazeta Finansowa, wg którego WASKO S.A. znalazło się na 20 miejscu wśród 100 największych polskich firm z branży IT i telekomunikacji.

3 Przed nami kolejny rok obrotowy pełen wyzwań i pracy, w którym nasze działania skierowane będą na dokończenie kolejnych projektów, jak i poszukiwania nowych możliwości rynków zbytu i obszarów, mogących być kolejnym źródłem stabilnych przychodów dla Spółki i Grupy. Stąd też coraz częstsza obecność WASKO S.A. przy kompleksowej realizacji projektów nie ograniczająca się wyłącznie do roli dostawcy oprogramowania, technologii, czy usług IT, ale obejmująca szerszy zakres usług. W ostatnim roku były to wymieniane na wstępie mojego listu projekty z branży transportowej, radiokomunikacyjnej, automatyki przemysłowej i budowlanej. Poza nowymi kierunkami rozwoju celem Zarządu jest utrzymanie mocnej pozycji na sektorach, w których Grupa Kapitałowa WASKO jest obecna od lat, tj. instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w sektorze telekomunikacyjnym, w przemyśle, w sektorze paliwowo-energetycznym, w bankowości, w transporcie oraz w ochronie zdrowia. W kolejnym roku będziemy kontynuować rozwijaną od lat współpracę z ośrodkami akademickimi oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi, czego dowodem jest m.in. podpisanie szeregu umów. Jedną z nich jest zawarcie w roku ubiegłym w Wojskowej Akademii Technicznej umowy, której celem jest utworzenie przez WASKO S.A. Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej we współpracy z 26 innymi firmami i instytucjami. Współpraca ta umożliwia nam stałe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i rozwiązaniami w części finansowanymi z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej. Na koniec serdecznie dziękuję pracownikom i współpracownikom za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną pracę. Dziękuję również za dotychczasową współpracę wszystkim naszym klientom, kontrahentom oraz partnerom akademickim i instytucjom badawczym. Jestem przekonany, że informacje zaprezentowane w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym pozwolą wszystkim zainteresowanym w sposób wyczerpujący zapoznać się z działalnością Grupy Kapitałowej WASKO w roku 2014, jej sytuacją finansową oraz pozwolą ocenić jej perspektywy na przyszłość. Z poważaniem, Wojciech Wajda Prezes Zarządu

4

5 # # # # ##! " & ) * #! "!! " $ % % " & '& '( ' ' ') ' ' $ ) * % (% %' '' ' %'" * ' ' ' # ' +$ + " ' + + '# ' #! (' '$ ' %'$ ' ' (' ' ' ' '#& ' '#* " ' ', % #*

6 " ' ' '$ ' '$ ' '' ' #* "# $($ " ' ' ' & ) * # '' % ' $ ( # #! " & #! " & ) * " & $ & ' ' ( + ' ) ' * ' '$ * '+! ' + '! ' ' '+!!! ' ' '!# #

7 -./ < 7B->?.>7B-0 ***.$ <4E2.F/ H7> F78-03 J < L<2<=80G' M <1-G0B0 6I6GE.> GF?B0E>.H ' B. &) B-0 &. 1234A 6I6GE.86 B>/6.6/ "** 96=B-6 <30C=-<F/ 4=I GH B < < 0.G80< >9;-=8BF=K <-07=8F/F >G3>?- < 804.6G EB6. B0I<-A4G8F=K G1.8AE> @.08 B0G8F/ GE09-;B6 - 6GE6C/F I67BF/ 8 >G3>? GFGE6/2< >G3>?- < 804.6G-6 GFGE6/2< 80.8H780B-0 80E.>7B-0 " 0.>10 I>P <FPG8F/ <F4G8E03=6B-6/$ =6.EFO-40EF 0.8H7> /-6C=- G-A < ;-<-=0=K 0 E6.6B-6 4.0I> </-0GE0=K 0I<-A4G86 8B-=K 8B0I7>IH G-A @G-070/F/-B =6.EFO-40E *$ $ &$ 6.EFO-40E 0G86 GFGE6/2< /0IH=F=K B0 =6;> "&"'() "*+!,-.

8 =K<-;- 1>9;-40=I- B-6/-03F /-6IG=08/-0BF<0.8H <63>=K B7.86IF/>80.R#..R#..0*!,*1"0"2$,,%"$ "&,#(*12!*,4$,,%"$ 3( 5$,067( "8!*,4$,,%"$ 3(.7"% "*")!+2 #.5,+"$ 3(!

9 @.08 7B-0 < F /-03F/-6IG=6B0GEA1>IH=68/-0BF5 < 7B-> GEF=8B-0. 0I FG3>?>IH=F=K/> >1.0<B-6Q <FB-40IH=F=K 86 E0E>E> G4307> 07F 0B2< -=K030E>G04 9 ' : : ()* +#&,'") $#-$.+.*!* $!#-$#-& /*#%01-!"#%& &' ()*2 '"%* +#&,'") $#-$.+.*!*3"2+ "'&042 '"%* '$3-& &'"% 5 2+!&0"#& 2'"%* %'$6.0*!,*1"0" 9;' '; ' 89 "&,#(*1 <' =<' ' $,067( " <' =<' ' 89.7"% "*")!+ ' 9'; ' 89 & $3 789 :759 9 "

10 <EFG5 +#&,'") $#-$.+.*!*!"#$%&)+ &) "'0 $1 $!#-$#-&/*#%01-2&) -$&) "'0 $1 %'$6 2'"%* 5$,0()" ' 89 $ 6% >.?"&)!+ <' 89 9!*1"#">(%"+ ='< 89 5$,0"4!,$ ='< 89 A (-,5!(% <' 89 5;9< 5 9 B B0 %01"#&'-*6 $ -0 =&&%01- >%&-.&!* &%!&)"2$," -0 =&,!"6?2 #& >,!"6?2 #&.0*!,*1"0" AAA=A<; AC'<D AAA=A<; AC'<D $6%>65""0" 9A 'D 9A 'D >")"B.)!5-E$) F =9< ;'D =9< ;'D..%>")! ;AC9 <'<D ;AC9 <'<D (0 ;78: 9> ;78: 9> &

11 9 F B GB H B B %01"#&'-*6-0 =&&%01- >2%&-.&A$ &%!&)"2+3-0 =&,!"6?2#& >2",?A#$1 A-0 I$,,%"$ 3(J "&,#(*1 I!*,4$,,%"$ 3(J B7.86IF/>80 I!*,4$,,%"$ 3(JK B7.86I01-6.8FQG4- I #.5,+ J AAA=A<; AC'<9 AAA=A<; AC'<9 =A '<< =A '<< ;=A 'C9 ;=A 'C9 =9 ' =9 ' K#"L*!*!,),7"+*0!0,%>M.5"5$,0"67( 62!*,4$,,%""$ 3('4..%>"03*" 5!7&(%>"&.&,0 < 123=6 B09F<0IH= 3H=8B-6 "")") 04=I- B0 G6GI0=K 8<F43F=K E.0BG04=I0=K B09F=-0 04=I G0 0.8H7> F B B H ' H 67FBF/ G8=86?2;B6 >1.0<B-6B-0 0I70$ 4E2.F =K<-;- <G8FGE4-=K 04=I- E.86=K 07F $ =8E6.6=K 07F 1-A=-> 07F )

12 86 GE0B6/ B0 G ;6PB65 $ 1 : G % 8 G-678-9H < I6GE < 7; /-B-GE.0=FIBF=K$ < EF/ E04P6 < 07/-B-GE.0=I- < IH=F=K 4;0GF FB0/-=G N$ GFGE6/2< B0 N$ -:G6.-6G 8 G-678-9H < ;-<-=0=K 8 G-678-9H < I6GE 67-W>G$ 4E2.F /0 B0 07/-B-GE.0=FIB6I #!" 8 G-678-9H < C<-07=8F30 >G3>?- B0.86=8 < 7;0 07/-B-GE.0=I- 1>9;-=8B6I J 4<0.E0; B-6G-6B-> <G8FGE4-=K : 1 8 *

13 $ < <FB-4> #. : =F8I- <.>1-6 96=B-6 ' $#"% 8 G-678-9H < 0.G80<-6 80I/>I6 >E.8F/F<0B-6/ O-=I0;BF=K 6.<-G2< ->;6EFB2< >9;-=8B6I: 8>;=:O64E 1 C<-07=8F.2<B-6P >G3>?- 8<-H80B6 8 <7.0P0B-6/- #?.>7B-0. B-6 <F< <13F<> B0 1234A 8>;=:O64E 1 &%' '% %(&% < ;-4<-70=FIB6I 8 G-678-9H < G-A < - GFGE6/2< =86QGE<0 GH 04EF<0 G1.8670PF - < E6B H7 7G <=8F=K ;-4<-70=FIB6I : C 7B-> $ < 7B-> E03> EFG $ 83 40P7F >78-03$ 80 3H=8BH =6BA EFG E.0BG04=I- B09F=-0 >78-032< &! EFG E0 @OE< G-678-9H < I6GE 67-W>G$ 4E2.F /0 B0 07/-B-GE.0=FIB6I 86 <8?;A7> B0 =K0.04E B-6/ 0.8H7> 8 8B0=8H=6 @ 7B-> O-8F=8BF=K #* 04=I- G ;6PB6I EF/

14 < DC CE B0.86=8 $$ E.0BG04=I- * EFG 7B->#?.>7B-0. H7 F78-03 J < <1-G> <.6I6GE.86 G12364 LE I 8 8 #.$ # 86 8/M$ 8<0B6I 70;6I 8 0.E * Y >GE0<F$ 8 7B-6/ E BE B C<-07=8F I6GE G1.8AE> - B0.86=8 C.67B-=K - 7>PF=K < EF/ I04.2<B-6P-BGEFE>=I-$ < EF/-BGEFE>=I- < 804.6G Q$ 1.86E<0.80B-0 <30C=-<F=K G-3 0 E04P6 <-8>0;-80=I-$ E<0.80B-0 70BF=K F<> 8070Q I6GE -BE6.O6IG 1.86?;H <BF/ 8070B-6/ GFGE6/> I6GE <F/-0BF ;>9 < 07/-B-GE.0=I- 1>9;-=8B6I$ 9FD - <6<BAE.8BF=K FGE6/ 6ICD O-./F I67FBF GFGE6/ B0 B-6/0; T?<0.0B=IA-76BEFO-40=I- 4-9-=0$ 804>1> 9-;6E>$ I04

15 LFGE6/ >/6.0=I- 7;0 4E2.F=K 6;6/6BE6/ I6GE >G3>? I04 -B6 6BE0;M$ L-E E.60/ ==6GGM$ @?32<BF=K8070QGFGE6/>B0;6PF5 163B0 <.0/0=K 163B6<G10.=-604E>0;BF=K<6.GI-G16=FO-40=I- 0BF=K$ <G8FGE4-=K -=K GE0E>G2<$ 163B0 -BE6?.0=I0 8 -BO.0GE.>4E>.H GFGE6/2< FGE6/ 6E G1.8670PF 4;-6BE2< 6B6.?-A =-61;BH 6GE GFGE6/6//>;E-/67-0;BF/$ ->G3>? 78-A4- 9FD G GFGE6//67-0=I-- 70BF=K E.0BG/-GI-$ 1.86E<0.80B ;6/6BEF G-6=- 8.>=K> $ 70B6 8 \.2736/ 70BF=K 9FD.2<B-6P -BB6 >.8H786B-0$ GFGE6/F - GFGE6/F 70B6 B0 /67-2< 8<-6;>.2PBF=K 6;6/6BE2< G-6=-$.60;-8>IH=1.8FEF/<6.FO-40=IA->B-O-40=IA70BF=K 6GE.2<B-6P].2736/ 70BF=K 7;0-BBF=K GFGE6/2<$ E04-=K I045 GFGE6/F <F4.F<0B-0 B07>PFD GFGE6/F GFGE6/ 0B0;-8 G3>PH=F 1.0=F G-6=- FGE6/

16 8070B-6/ I6GE G8F G30B-6 I6I @9G3>?A.60;-80=I- < 804.6G-6.60;-80=I- GFGE6/2< 968 <8?;A7> B0 O>B4=I6 ;0GEF=8B0 B0 30E<H -BE6?.0=IA 8 GFGE6/0/- GFGE6/ EF1> 0;;6BE6. <G1-6.0IH=F B0 GE0B70.F80=IA 8 4;-6BE6/ -GFGE6/0EF=8B6 G86.6? B0 G4>E6=8BH- 6O64EF<BH 8 4;-6BE0/- FGE6/ 4;-6BE2< LK6;176G4$.64;0/0=I6M$ G1.8670P @9G3>?A $ $ $ $ ' $ - $ <.08 8 <-8>0;-80=IH$ 70BF=K E0 8B0I7>I6 G-6=-0/- =8F E6P <G-6=-0=K 40B0;-80=FIBF=K 0.=K-E64E>.F -BE6?.0=IA8 86<BAE.8BF/- GFGE6/0/-$ FGE6/ 70BF=K 7FGE.F9>=I- -<F70<0B-0 FGE6/ < EF/.2<B-6P 80<-6.0IH=F=K 70B6 B. *## 80<-6.0IH=H 00^ E.0BG/-GI- 70BF=K$ O-./F B0 GE0B )"7_ 8B0BF/ E0 I6GE -N GFGE6/2< -- <FB-40 /-B #

17 FGE6/ < >.8A70=K FGE6/ G1.0<786B-6 GE0E>G> G1.0<F$ FGE6/ 80<-6.0.2<B-6P GFGE6/ 80.8H780B-6 FGE6/ /-6IG=0=K I6GE E2.F 870;B6 GFGE6/> FGE6/ E6B V 8 04E>0;BF=K/01 I6GE < 6<-76B=IA G43072< 8>PF=-0 10;-< ?;H72< =80G> 1.0=F 7.>PFB E.04=FIBF=K - -BB6 -<7.0P0BF G1234A 80;6PBH 10.EB6.0 < EF/ 804.6G-6 GE.>4E>.0 GFGE6/> 80.8H780D O-B0BG0/-$ ;>784-/-$ ;-6BE6/ B0.8A78-0 FGE6/ < 163B- LM FB0/-=G N` I6GE < 104-6E G8F E<6 01;-40=I- 8 GFGE6/6/ 8 /-6IG=0 GFGE6/> >8FG4>I6 G-A B0 <-6;6 B ?;H70.4A GFGE6/> 8 -BB6I 01;-40=I- 80 GFGE6/ 80.8H780B-6/ < $

18 G0/F/ >G1.0<B-6B-6 B0 40P7F/ G8=869;> 80.8H780B <B-0 G164E.>/ 86GE0<-6Q- 0B0; H780B < O-./0=K I04-<GE.>4E>.0=K FGE6/ 0.8H780B-0 7; B-6/ I6GE 07/-B-GE.0=FIBF=K : < EF/ < 07/-B-GE.0=I- GE.>4E>.A 163B6 04E>0;BF=K >.8A7>$ B-6 80/F40IH= 163B6I-BGE0;0=I- < GFGE6/ I6GE B0 <F/0?0Q B-- < /-0.A 1.0<BF=K -$ <F/0?0IH=H I67FB-6 9-6PH=F=K < GE0I6 G-A 7;0 O-./ =K=H=F=K 6O64EF<B H780D G>4=6G B0.FB4> I6GE GFGE6/6/ < G1.0<BF G1.0< -BGEFE>=I0=K - O-./0=K GE0<-0IH=F=K <F/0?0B-0 < 804.6G-6 - G1.0< I6GE B0.8A78-6/ BF 0G- G16=I0;-C=- 9.0;- >78-03 < G81-E0;- < G-A <7.0P0B-6/ - GFGE6/> < G81-E0;0=K < <G10.=-6/ 0E0 6BE6.$ 4E2.6 G-A C<-07=86B-0 7;0 B0I<-A4G8F=K O-./ 0E0 6BE <B-0IH

19 /0= <B-0IH=6 <F70IBH 7 E C B B E.>10 <.0/0=K G86C=-> >E.8F/0B-6 - G6.<-G G1.8AE> G6.<-G G1.8670P>G3>?1.86E<0.80B-070BF=K$ ' %'LM 5 '")*%.F*6!*,& &'."GH ) -&! &'."GH ) -&! 6%>,76!5?.$7">6* 5,.$" (%#(-!"5")!>6* 5.84$.-$"7!%>6* 5, A='A A'D <;'= 9'=D >$ 67"5!,!%,$&!%%4$ O>(+.74(>,$.&,-..$"!5?$"%>$(+>($6!5?.$7">6* 5,0.$" %,$&!%.4$.-$"7.&"5!" ;' C'D ;' C'CD 4$,"M(%#(-4$,>&"$ "5!""56*1 ' A'D C'; A'9D %#(-!/(.&6%6%>,7N&%!,*!.&6*1 <' 9'D 9<'A '9D 4$,"M4..%>"#6*1(%#(- 9;' C'CD A<'A A';D 4$,"M%4$ O>(+.74(>,$.&,-.!.4$.-$"7.&"5!" A<'= A';D C9'= A'D & $3 589: 9> 589; 9> "

20 ' %'LM : 7 G-A B0 - <7.0P0B-> 7;0 : 16=I0;-8>I6/F G-A < - GFGE6/2< 7;0 7>PF=K - C.67B-=K @C<-07=86B-0 1.8F.60;-80=I- B0I<-A4G8F=K <G1231.0= /-=4-/- B0I<-A4G86 0E>EF$ < 804.6G-6 <7.0P0B-0 B0<6E B0I I E6I?.>1-6 <. 83$ &

21 ( G3>?- < >E.8F/0B-0- G6.<-G>/0IH =K0.04E6. 1;0B> I6I - @O6.>I6 8B0I7>IH=F=K G-A <6 <G8FGE4-=K 70I6 ' G3>?- B0;6PH=6 E6I?.>1F G-6=- - 7FGE.F9>=FIBF=K 804.6G >G3>? 1.0= 8<-H80BF=K 8 < 7;0 G-6=- 7;0 E6I?.>1F E6/0EF G-6=- ' G3>?- B0;6PH=6 E6I?.>1F <FB0I6/ 80.8H780BF=K <FB0I6/ G6.<6.2< < <FB0I6/ -BO.0GE.>4E>.F C<-07=86B-0 7;0 B0I<-A4G8F=K O-./ 0E0 6BE <B-0IH G6.<6.F 1.0=>IH=6 < E.F E6I?.>1F $/;B 83 G1.8670PF %(.0/0=K E6I?.>1F G1.8670P <G1231.0=>I6 86 G1.8AE> $/-B'-E0=K-$ $ $ $-E1 G1.8670IH=-=K G1.8AE )

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo