RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2014 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

2 Szanowni Akcjonariusze, w imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję w Państwa ręce Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 2014 oraz tradycyjnie pragnę w kilku słowach dokonać podsumowania działalności WASKO S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w tym okresie. Rok 2014 to kolejny okres realizacji dotychczasowej strategii, dzięki której następuje kontynuacja rozwoju Grupy zarówno w sferze operacyjnej jak i finansowej. Rok ten był dla nas sprawdzianem, zarówno jako integratora IT, jak i generalnego wykonawcy, prowadzącego duże i złożone projekty o łącznej wartości prawie 460 mln zł, do których należy m.in. wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu, Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w Województwie Dolnośląskim, budowy Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej dla Urzędu Morskiego w Gdyni, wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w Województwie Świętokrzyskim oraz wiele innych. W chwili obecnej dwa pierwsze ze wspomnianych wyżej projektów zostały zakończone z sukcesem, a dwa pozostałe realizowane są zgodnie z harmonogramem, stąd mogę z dumą stwierdzić, że Grupa Kapitałowa WASKO przeszła ten sprawdzian pomyślnie i jest gotowa do realizacji kolejnych przedsięwzięć. Potwierdzeniem wysokich kompetencji i jakości naszych usług było m.in. otrzymanie nagrody w V edycji konkursu Lider ITS 2014 w kategorii: Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS, organizowanego przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Miniony rok był dla Grupy Kapitałowej WASKO S.A. również bardzo ważny z punktu widzenia uwydatnienia się efektów synergii związanej z wejściem w skład Grupy Kapitałowej WASKO spółki COIG S.A. działającej w sektorze przemysłu wydobywczego, jak również GABOS Sp. z o.o. podmiotu oferującego produkty i usługi w sektorze ochrony zdrowia. Efektem tej synergii jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, wzrost udziału w rynku, zwiększenie sprzedaży w nowych segmentach, poprawa organizacji pracy oraz podział ról i kompetencji poszczególnych podmiotów w ramach całej Grupy Kapitałowej WASKO. Pod względem finansowym rok 2014 był bardzo zbliżony do roku poprzedniego. Grupa uzyskała podobne skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 372,5 mln zł, jednak wypracowany skonsolidowany zysk netto był o ponad 60 % wyższy od osiągniętego w roku 2013 i wyniósł 13,5 mln zł. Aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest bardzo dobra, a prowadzona w Grupie konserwatywna polityka finansowa jest gwarantem zdrowych i mocnych fundamentów, na których oparta jest jej działalność. Brak jest widocznych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki i pozostałych podmiotów wchodzących w skład Grupy. Pozycja rynkowa i wypracowane wyniki finansowe znalazły odzwierciedlenie kolejny raz w rankingu tygodnika Gazeta Finansowa, wg którego WASKO S.A. znalazło się na 20 miejscu wśród 100 największych polskich firm z branży IT i telekomunikacji.

3 Przed nami kolejny rok obrotowy pełen wyzwań i pracy, w którym nasze działania skierowane będą na dokończenie kolejnych projektów, jak i poszukiwania nowych możliwości rynków zbytu i obszarów, mogących być kolejnym źródłem stabilnych przychodów dla Spółki i Grupy. Stąd też coraz częstsza obecność WASKO S.A. przy kompleksowej realizacji projektów nie ograniczająca się wyłącznie do roli dostawcy oprogramowania, technologii, czy usług IT, ale obejmująca szerszy zakres usług. W ostatnim roku były to wymieniane na wstępie mojego listu projekty z branży transportowej, radiokomunikacyjnej, automatyki przemysłowej i budowlanej. Poza nowymi kierunkami rozwoju celem Zarządu jest utrzymanie mocnej pozycji na sektorach, w których Grupa Kapitałowa WASKO jest obecna od lat, tj. instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w sektorze telekomunikacyjnym, w przemyśle, w sektorze paliwowo-energetycznym, w bankowości, w transporcie oraz w ochronie zdrowia. W kolejnym roku będziemy kontynuować rozwijaną od lat współpracę z ośrodkami akademickimi oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi, czego dowodem jest m.in. podpisanie szeregu umów. Jedną z nich jest zawarcie w roku ubiegłym w Wojskowej Akademii Technicznej umowy, której celem jest utworzenie przez WASKO S.A. Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej we współpracy z 26 innymi firmami i instytucjami. Współpraca ta umożliwia nam stałe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i rozwiązaniami w części finansowanymi z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej. Na koniec serdecznie dziękuję pracownikom i współpracownikom za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną pracę. Dziękuję również za dotychczasową współpracę wszystkim naszym klientom, kontrahentom oraz partnerom akademickim i instytucjom badawczym. Jestem przekonany, że informacje zaprezentowane w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym pozwolą wszystkim zainteresowanym w sposób wyczerpujący zapoznać się z działalnością Grupy Kapitałowej WASKO w roku 2014, jej sytuacją finansową oraz pozwolą ocenić jej perspektywy na przyszłość. Z poważaniem, Wojciech Wajda Prezes Zarządu

4

5 # # # # ##! " & ) * #! "!! " $ % % " & '& '( ' ' ') ' ' $ ) * % (% %' '' ' %'" * ' ' ' # ' +$ + " ' + + '# ' #! (' '$ ' %'$ ' ' (' ' ' ' '#& ' '#* " ' ', % #*

6 " ' ' '$ ' '$ ' '' ' #* "# $($ " ' ' ' & ) * # '' % ' $ ( # #! " & #! " & ) * " & $ & ' ' ( + ' ) ' * ' '$ * '+! ' + '! ' ' '+!!! ' ' '!# #

7 -./ < 7B->?.>7B-0 ***.$ <4E2.F/ H7> F78-03 J < L<2<=80G' M <1-G0B0 6I6GE.> GF?B0E>.H ' B. &) B-0 &. 1234A 6I6GE.86 B>/6.6/ "** 96=B-6 <30C=-<F/ 4=I GH B < < 0.G80< >9;-=8BF=K <-07=8F/F >G3>?- < 804.6G EB6. B0I<-A4G8F=K G1.8AE> @.08 B0G8F/ GE09-;B6 - 6GE6C/F I67BF/ 8 >G3>? GFGE6/2< >G3>?- < 804.6G-6 GFGE6/2< 80.8H780B-0 80E.>7B-0 " 0.>10 I>P <FPG8F/ <F4G8E03=6B-6/$ =6.EFO-40EF 0.8H7> /-6C=- G-A < ;-<-=0=K 0 E6.6B-6 4.0I> </-0GE0=K 0I<-A4G86 8B-=K 8B0I7>IH G-A @G-070/F/-B =6.EFO-40E *$ $ &$ 6.EFO-40E 0G86 GFGE6/2< /0IH=F=K B0 =6;> "&"'() "*+!,-.

8 =K<-;- 1>9;-40=I- B-6/-03F /-6IG=08/-0BF<0.8H <63>=K B7.86IF/>80.R#..R#..0*!,*1"0"2$,,%"$ "&,#(*12!*,4$,,%"$ 3( 5$,067( "8!*,4$,,%"$ 3(.7"% "*")!+2 #.5,+"$ 3(!

9 @.08 7B-0 < F /-03F/-6IG=6B0GEA1>IH=68/-0BF5 < 7B-> GEF=8B-0. 0I FG3>?>IH=F=K/> >1.0<B-6Q <FB-40IH=F=K 86 E0E>E> G4307> 07F 0B2< -=K030E>G04 9 ' : : ()* +#&,'") $#-$.+.*!* $!#-$#-& /*#%01-!"#%& &' ()*2 '"%* +#&,'") $#-$.+.*!*3"2+ "'&042 '"%* '$3-& &'"% 5 2+!&0"#& 2'"%* %'$6.0*!,*1"0" 9;' '; ' 89 "&,#(*1 <' =<' ' $,067( " <' =<' ' 89.7"% "*")!+ ' 9'; ' 89 & $3 789 :759 9 "

10 <EFG5 +#&,'") $#-$.+.*!*!"#$%&)+ &) "'0 $1 $!#-$#-&/*#%01-2&) -$&) "'0 $1 %'$6 2'"%* 5$,0()" ' 89 $ 6% >.?"&)!+ <' 89 9!*1"#">(%"+ ='< 89 5$,0"4!,$ ='< 89 A (-,5!(% <' 89 5;9< 5 9 B B0 %01"#&'-*6 $ -0 =&&%01- >%&-.&!* &%!&)"2$," -0 =&,!"6?2 #& >,!"6?2 #&.0*!,*1"0" AAA=A<; AC'<D AAA=A<; AC'<D $6%>65""0" 9A 'D 9A 'D >")"B.)!5-E$) F =9< ;'D =9< ;'D..%>")! ;AC9 <'<D ;AC9 <'<D (0 ;78: 9> ;78: 9> &

11 9 F B GB H B B %01"#&'-*6-0 =&&%01- >2%&-.&A$ &%!&)"2+3-0 =&,!"6?2#& >2",?A#$1 A-0 I$,,%"$ 3(J "&,#(*1 I!*,4$,,%"$ 3(J B7.86IF/>80 I!*,4$,,%"$ 3(JK B7.86I01-6.8FQG4- I #.5,+ J AAA=A<; AC'<9 AAA=A<; AC'<9 =A '<< =A '<< ;=A 'C9 ;=A 'C9 =9 ' =9 ' K#"L*!*!,),7"+*0!0,%>M.5"5$,0"67( 62!*,4$,,%""$ 3('4..%>"03*" 5!7&(%>"&.&,0 < 123=6 B09F<0IH= 3H=8B-6 "")") 04=I- B0 G6GI0=K 8<F43F=K E.0BG04=I0=K B09F=-0 04=I G0 0.8H7> F B B H ' H 67FBF/ G8=86?2;B6 >1.0<B-6B-0 0I70$ 4E2.F =K<-;- <G8FGE4-=K 04=I- E.86=K 07F $ =8E6.6=K 07F 1-A=-> 07F )

12 86 GE0B6/ B0 G ;6PB65 $ 1 : G % 8 G-678-9H < I6GE < 7; /-B-GE.0=FIBF=K$ < EF/ E04P6 < 07/-B-GE.0=I- < IH=F=K 4;0GF FB0/-=G N$ GFGE6/2< B0 N$ -:G6.-6G 8 G-678-9H < ;-<-=0=K 8 G-678-9H < I6GE 67-W>G$ 4E2.F /0 B0 07/-B-GE.0=FIB6I #!" 8 G-678-9H < C<-07=8F30 >G3>?- B0.86=8 < 7;0 07/-B-GE.0=I- 1>9;-=8B6I J 4<0.E0; B-6G-6B-> <G8FGE4-=K : 1 8 *

13 $ < <FB-4> #. : =F8I- <.>1-6 96=B-6 ' $#"% 8 G-678-9H < 0.G80<-6 80I/>I6 >E.8F/F<0B-6/ O-=I0;BF=K 6.<-G2< ->;6EFB2< >9;-=8B6I: 8>;=:O64E 1 C<-07=8F.2<B-6P >G3>?- 8<-H80B6 8 <7.0P0B-6/- #?.>7B-0. B-6 <F< <13F<> B0 1234A 8>;=:O64E 1 &%' '% %(&% < ;-4<-70=FIB6I 8 G-678-9H < G-A < - GFGE6/2< =86QGE<0 GH 04EF<0 G1.8670PF - < E6B H7 7G <=8F=K ;-4<-70=FIB6I : C 7B-> $ < 7B-> E03> EFG $ 83 40P7F >78-03$ 80 3H=8BH =6BA EFG E.0BG04=I- B09F=-0 >78-032< &! EFG E0 @OE< G-678-9H < I6GE 67-W>G$ 4E2.F /0 B0 07/-B-GE.0=FIB6I 86 <8?;A7> B0 =K0.04E B-6/ 0.8H7> 8 8B0=8H=6 @ 7B-> O-8F=8BF=K #* 04=I- G ;6PB6I EF/

14 < DC CE B0.86=8 $$ E.0BG04=I- * EFG 7B->#?.>7B-0. H7 F78-03 J < <1-G> <.6I6GE.86 G12364 LE I 8 8 #.$ # 86 8/M$ 8<0B6I 70;6I 8 0.E * Y >GE0<F$ 8 7B-6/ E BE B C<-07=8F I6GE G1.8AE> - B0.86=8 C.67B-=K - 7>PF=K < EF/ I04.2<B-6P-BGEFE>=I-$ < EF/-BGEFE>=I- < 804.6G Q$ 1.86E<0.80B-0 <30C=-<F=K G-3 0 E04P6 <-8>0;-80=I-$ E<0.80B-0 70BF=K F<> 8070Q I6GE -BE6.O6IG 1.86?;H <BF/ 8070B-6/ GFGE6/> I6GE <F/-0BF ;>9 < 07/-B-GE.0=I- 1>9;-=8B6I$ 9FD - <6<BAE.8BF=K FGE6/ 6ICD O-./F I67FBF GFGE6/ B0 B-6/0; T?<0.0B=IA-76BEFO-40=I- 4-9-=0$ 804>1> 9-;6E>$ I04

15 LFGE6/ >/6.0=I- 7;0 4E2.F=K 6;6/6BE6/ I6GE >G3>? I04 -B6 6BE0;M$ L-E E.60/ ==6GGM$ @?32<BF=K8070QGFGE6/>B0;6PF5 163B0 <.0/0=K 163B6<G10.=-604E>0;BF=K<6.GI-G16=FO-40=I- 0BF=K$ <G8FGE4-=K -=K GE0E>G2<$ 163B0 -BE6?.0=I0 8 -BO.0GE.>4E>.H GFGE6/2< FGE6/ 6E G1.8670PF 4;-6BE2< 6B6.?-A =-61;BH 6GE GFGE6/6//>;E-/67-0;BF/$ ->G3>? 78-A4- 9FD G GFGE6//67-0=I-- 70BF=K E.0BG/-GI-$ 1.86E<0.80B ;6/6BEF G-6=- 8.>=K> $ 70B6 8 \.2736/ 70BF=K 9FD.2<B-6P -BB6 >.8H786B-0$ GFGE6/F - GFGE6/F 70B6 B0 /67-2< 8<-6;>.2PBF=K 6;6/6BE2< G-6=-$.60;-8>IH=1.8FEF/<6.FO-40=IA->B-O-40=IA70BF=K 6GE.2<B-6P].2736/ 70BF=K 7;0-BBF=K GFGE6/2<$ E04-=K I045 GFGE6/F <F4.F<0B-0 B07>PFD GFGE6/F GFGE6/ 0B0;-8 G3>PH=F 1.0=F G-6=- FGE6/

16 8070B-6/ I6GE G8F G30B-6 I6I @9G3>?A.60;-80=I- < 804.6G-6.60;-80=I- GFGE6/2< 968 <8?;A7> B0 O>B4=I6 ;0GEF=8B0 B0 30E<H -BE6?.0=IA 8 GFGE6/0/- GFGE6/ EF1> 0;;6BE6. <G1-6.0IH=F B0 GE0B70.F80=IA 8 4;-6BE6/ -GFGE6/0EF=8B6 G86.6? B0 G4>E6=8BH- 6O64EF<BH 8 4;-6BE0/- FGE6/ 4;-6BE2< LK6;176G4$.64;0/0=I6M$ G1.8670P @9G3>?A $ $ $ $ ' $ - $ <.08 8 <-8>0;-80=IH$ 70BF=K E0 8B0I7>I6 G-6=-0/- =8F E6P <G-6=-0=K 40B0;-80=FIBF=K 0.=K-E64E>.F -BE6?.0=IA8 86<BAE.8BF/- GFGE6/0/-$ FGE6/ 70BF=K 7FGE.F9>=I- -<F70<0B-0 FGE6/ < EF/.2<B-6P 80<-6.0IH=F=K 70B6 B. *## 80<-6.0IH=H 00^ E.0BG/-GI- 70BF=K$ O-./F B0 GE0B )"7_ 8B0BF/ E0 I6GE -N GFGE6/2< -- <FB-40 /-B #

17 FGE6/ < >.8A70=K FGE6/ G1.0<786B-6 GE0E>G> G1.0<F$ FGE6/ 80<-6.0.2<B-6P GFGE6/ 80.8H780B-6 FGE6/ /-6IG=0=K I6GE E2.F 870;B6 GFGE6/> FGE6/ E6B V 8 04E>0;BF=K/01 I6GE < 6<-76B=IA G43072< 8>PF=-0 10;-< ?;H72< =80G> 1.0=F 7.>PFB E.04=FIBF=K - -BB6 -<7.0P0BF G1234A 80;6PBH 10.EB6.0 < EF/ 804.6G-6 GE.>4E>.0 GFGE6/> 80.8H780D O-B0BG0/-$ ;>784-/-$ ;-6BE6/ B0.8A78-0 FGE6/ < 163B- LM FB0/-=G N` I6GE < 104-6E G8F E<6 01;-40=I- 8 GFGE6/6/ 8 /-6IG=0 GFGE6/> >8FG4>I6 G-A B0 <-6;6 B ?;H70.4A GFGE6/> 8 -BB6I 01;-40=I- 80 GFGE6/ 80.8H780B-6/ < $

18 G0/F/ >G1.0<B-6B-6 B0 40P7F/ G8=869;> 80.8H780B <B-0 G164E.>/ 86GE0<-6Q- 0B0; H780B < O-./0=K I04-<GE.>4E>.0=K FGE6/ 0.8H780B-0 7; B-6/ I6GE 07/-B-GE.0=FIBF=K : < EF/ < 07/-B-GE.0=I- GE.>4E>.A 163B6 04E>0;BF=K >.8A7>$ B-6 80/F40IH= 163B6I-BGE0;0=I- < GFGE6/ I6GE B0 <F/0?0Q B-- < /-0.A 1.0<BF=K -$ <F/0?0IH=H I67FB-6 9-6PH=F=K < GE0I6 G-A 7;0 O-./ =K=H=F=K 6O64EF<B H780D G>4=6G B0.FB4> I6GE GFGE6/6/ < G1.0<BF G1.0< -BGEFE>=I0=K - O-./0=K GE0<-0IH=F=K <F/0?0B-0 < 804.6G-6 - G1.0< I6GE B0.8A78-6/ BF 0G- G16=I0;-C=- 9.0;- >78-03 < G81-E0;- < G-A <7.0P0B-6/ - GFGE6/> < G81-E0;0=K < <G10.=-6/ 0E0 6BE6.$ 4E2.6 G-A C<-07=86B-0 7;0 B0I<-A4G8F=K O-./ 0E0 6BE <B-0IH

19 /0= <B-0IH=6 <F70IBH 7 E C B B E.>10 <.0/0=K G86C=-> >E.8F/0B-6 - G6.<-G G1.8AE> G6.<-G G1.8670P>G3>?1.86E<0.80B-070BF=K$ ' %'LM 5 '")*%.F*6!*,& &'."GH ) -&! &'."GH ) -&! 6%>,76!5?.$7">6* 5,.$" (%#(-!"5")!>6* 5.84$.-$"7!%>6* 5, A='A A'D <;'= 9'=D >$ 67"5!,!%,$&!%%4$ O>(+.74(>,$.&,-..$"!5?$"%>$(+>($6!5?.$7">6* 5,0.$" %,$&!%.4$.-$"7.&"5!" ;' C'D ;' C'CD 4$,"M(%#(-4$,>&"$ "5!""56*1 ' A'D C'; A'9D %#(-!/(.&6%6%>,7N&%!,*!.&6*1 <' 9'D 9<'A '9D 4$,"M4..%>"#6*1(%#(- 9;' C'CD A<'A A';D 4$,"M%4$ O>(+.74(>,$.&,-.!.4$.-$"7.&"5!" A<'= A';D C9'= A'D & $3 589: 9> 589; 9> "

20 ' %'LM : 7 G-A B0 - <7.0P0B-> 7;0 : 16=I0;-8>I6/F G-A < - GFGE6/2< 7;0 7>PF=K - C.67B-=K @C<-07=86B-0 1.8F.60;-80=I- B0I<-A4G8F=K <G1231.0= /-=4-/- B0I<-A4G86 0E>EF$ < 804.6G-6 <7.0P0B-0 B0<6E B0I I E6I?.>1-6 <. 83$ &

21 ( G3>?- < >E.8F/0B-0- G6.<-G>/0IH =K0.04E6. 1;0B> I6I - @O6.>I6 8B0I7>IH=F=K G-A <6 <G8FGE4-=K 70I6 ' G3>?- B0;6PH=6 E6I?.>1F G-6=- - 7FGE.F9>=FIBF=K 804.6G >G3>? 1.0= 8<-H80BF=K 8 < 7;0 G-6=- 7;0 E6I?.>1F E6/0EF G-6=- ' G3>?- B0;6PH=6 E6I?.>1F <FB0I6/ 80.8H780BF=K <FB0I6/ G6.<6.2< < <FB0I6/ -BO.0GE.>4E>.F C<-07=86B-0 7;0 B0I<-A4G8F=K O-./ 0E0 6BE <B-0IH G6.<6.F 1.0=>IH=6 < E.F E6I?.>1F $/;B 83 G1.8670PF %(.0/0=K E6I?.>1F G1.8670P <G1231.0=>I6 86 G1.8AE> $/-B'-E0=K-$ $ $ $-E1 G1.8670IH=-=K G1.8AE )

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Orphée S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 wraz z opinią niezależnego Biegłego Rewidenta

Orphée S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 wraz z opinią niezależnego Biegłego Rewidenta Orphée S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 wraz z opinią niezależnego Biegłego Rewidenta Genewa, 7 maja 2014 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ PRZEZ

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ALUMETAL S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Spis treści Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ I RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Grupa Kapitałowa Pelion SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ I RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ I RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany raport roczny zawiera: Opinię niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo