Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Oferty Ramowej Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y DO OFERTY OKREŚLAJĄCEJ RAMOWE WARUNKI UMÓW O DOSTĘPIE DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIM UDOGODNIEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I WSPÓŁDZIELONEGO

2 Spis treści Wstęp Objaśnienia terminów i skrótów Zasady ogólne Metodologia określania formy kolokacji Rezerwacja miejsca dla szaf Operatorów Budowa i rozbudowa przełącznic Rezerwacja zasobów zasilania Okablowanie sygnałowe Dostęp Pełny Dostęp Współdzielony Charakterystyka poszczególnych form kolokacji Powierzchnia Dedykowana Sala Kolokacyjna Lokalizacja Wyniesiona Kolokacja Wirtualna Zasady określania i wydawania Warunków Technicznych

3 Wstęp Celem niniejszego Załącznika jest nakreślenie szczegółowych warunków technicznych regulujących, w jakich okolicznościach powinny być stosowane poszczególne formy kolokacji: I. Powierzchnia Dedykowana (PD), II. Sala Kolokacyjna (SK), III. Lokalizacja Wyniesiona (LW), IV. Kolokacja Wirtualna (KW), a także sprecyzowanie sposobów ich realizacji. Przy opracowywaniu dokumentu uwzględniono zalecenia wynikające z obowiązujących światowych, jak i krajowych regulacji prawnych, jak np.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U nr 219 poz. 1864), Rozporządzenie Ministra Łączności z 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U nr 50 poz. 271), Wzięto również pod uwagę: zalecenia i wyniki konsultacji publicznych wypracowane przez inne europejskie urzędy regulacyjne, doświadczenia wypracowane przez operatorów telekomunikacyjnych z innych krajów, zalecenia producentów sprzętu oraz normy PN-EN. 1. Objaśnienia terminów i skrótów Użyta w niniejszym dokumencie terminologia jest tożsama z zastosowaną w Ofercie. Dodatkowe określenia zostały objaśnione poniżej. Łączówki Pośredniczące Operatora (ŁPO) łączówki zamontowane po stronie stacyjnej PG, do których podłączane są urządzenia dostępowe Operatora za pośrednictwem budowanego przez TP na zlecenie Operatora Kabla Korespondencyjnego (KK) do Powierzchni Dedykowanej, lub Sali Kolokacyjnej. Obszar szafkowy zbiór przyłączy abonenckich zasilanych z jednej szafy kablowej magistralnej. W obręb danego obszaru szafkowego wchodzą: słupki kablowe, budynkowe szafki kablowe i inne punkty rozgałęźne w sieci rozdzielczej. 3

4 Operator przedsiębiorca telekomunikacyjny, świadczący usługi na uwolnionych LPA. PCO Przełącznica Cyfrowa Operatora. PMO Przełącznica Miedziana Operatora. Sala teletechniczna pomieszczenie, w którym zainstalowane są urządzenia komutacyjne, teleinformatyczne i/lub teletransmisyjne (bez urządzeń zasilających). Terminal abonencki zakończenie sieci TP lub Operatora, stanowiące ostatni punkt sieci, za którego utrzymanie odpowiada TP, lub Operator. W przypadku analogowych usług głosowych POTS, terminalem abonenckim jest gniazdo abonenckie, a dla usług cyfrowych: ISDN oaz Internet, odpowiednio: terminal NT1 oraz modem. TP Telekomunikacja Polska S.A. 2. Zasady ogólne Zważywszy na dużą różnorodność lokalizacji, zarówno będących, jak i niebędących własnością TP, część zaleceń ma charakter ogólny, nakreślający jedynie ramowe zasady postępowania w określonych warunkach i przy stanie istniejącej infrastruktury. Podstawowym wymaganiem jest, aby miejsce pod instalację sprzętu Operatorów było wyznaczane z zachowaniem aktualnego przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń dla typów urządzeń. Od strony eksploatacyjnej istotne jest także stosowanie tego samego typu łączówek. W przypadku braku takiej możliwości (np. niedostępność na rynku), rodzaj łączówek powinien zostać określony przez TP w Warunkach Technicznych (WT). Zastosowanie klimatyzatorów uzależnione jest od zaleceń producentów urządzeń aktywnych, jakie mają być zainstalowane w PDK. Jeżeli dane pomieszczenie jest wentylowane (obieg grawitacyjny, lub wymuszony), a generowana moc cieplna nie powoduje wzrostu temperatury otoczenia urządzeń powyżej dopuszczalnych dla nich poziomów, instalacja klimatyzacji nie jest niezbędna Metodologia określania formy kolokacji Podstawowym kryterium, warunkującym wydanie pozytywnych warunków technicznych, jest możliwość montażu ŁPO na PG. W przypadku braku takiej możliwości w danej lokalizacji oraz niedostatecznego miejsca na rozbudowę PG (dostawienie dodatkowej konstrukcji), Operator powinien zająć stanowisko w sprawie ewentualnego uruchomienia mniejszej liczby Łączy Abonenckich. W przypadku braku jego zgody, kolokacja nie będzie zrealizowana. Zależnie od zasobów, jakimi w danej lokalizacji dysponuje TP, prowadzone inwestycje oraz w oparciu o złożone dotychczas przez Operatorów Zamówienia na kolokację, należy 4

5 w pierwszej kolejności zbadać możliwości wyznaczenia PD pod instalację nowych urządzeń w salach teletechnicznych, gdzie TP ma zainstalowany własny sprzęt. Przy określaniu dostępnego miejsca należy uwzględnić niezbędne odległości dla szaf (Rys ), a także przestrzeń na PMO i PCO oraz rozdzielnię elektryczną (Rys ). W przypadku braku dostatecznej ilości miejsca w sali teletechnicznej oraz gdy istnieje uzasadnienie biznesowe i ekonomiczne, należy wybudować salę kolokacyjną. Jej sugerowane parametry oraz sposób realizacji opisano w Rozdziale 3.2. W lokalizacjach 1-2- pomieszczeniowych, oraz większych, w których nie można wygospodarować oddzielnej SK, należy zweryfikować dostępność miejsca w pomieszczeniu PG (opis w Rozdziale 3.1.) W sytuacji braku możliwości wydzielenia PD oraz wybudowania SK, a także niedostatecznego miejsca na instalację urządzeń przy PG, należy rozważyć instalację sprzętu Operatora (Operatorów) w lokalizacji wyniesionej. Rozwiązanie to zależne jest jednak od dostępności miejsca na PG pod montaż ŁPO, lub możliwości rozbudowy jej konstrukcji nośnej pod bloki łączówek (i ewentualnie splitterów), w celu rozszycia KKLW. Szczegóły dotyczące metodologii określania Warunków Technicznych opisano w Rozdziale 4. Proces określania i wydawania WT, z uwzględnieniem poszczególnych form kolokacji przedstawiono na Rys Rezerwacja miejsca dla szaf Operatorów Dla każdej szafy należy zarezerwować miejsce, odpowiednie do jej konstrukcji oraz zgodne ze specyfikacją producenta koncentratorów szerokopasmowych, które mają w niej pracować. Poniżej podano minimalne pola powierzchni dla różnych rodzajów szaf: 600 x 600 mm 1,5 m 2, 800 x 600 mm (głęb. x szer.) 1,5 m 2, 800 x 800 mm 2,2 m 2, x mm 3,5 m 2. Powyższe wielkości powierzchni uwzględniają: pole podstawy szafy, przestrzeń na pełne otwarcie (kąt min. 90 ) drzwi przednich szafy (szerokość otwartych drzwi + 10 cm), przestrzeń na pełne otwarcie (kąt min. 90 ) drzwi tylnych (ścianki tylnej) szafy (szerokość otwartych drzwi + 10 cm). Do wszystkich powyższych rodzajów szaf należy zapewnić dostęp dwustronny (od przodu i z tyłu). Dostęp jednostronny można dopuścić jedynie w przypadku konstrukcji mniejszych, 5

6 np. 300 x 600 mm. Rozmiary instalowanych szaf Operatorów powinny być dostosowane do wymiarów rzędów, w których mają być instalowane w danym obiekcie. Większa dowolność typów szaf dopuszczalna jest w przypadku ich instalacji w SK. Najistotniejsze jest tu zapewnienie odległości pomiędzy rzędami szaf w sposób umożliwiający otwarcie drzwi każdej szafy z zapasem 10 cm do kolejnego rzędu, lub ściany. Z uwagi na fakt, iż środek ciężkości zamontowanych urządzeń dostępowych przesunięty jest zwykle do przodu szafy, należy również zadbać o odpowiednie jej wyważenie i/lub przymocowanie do podłoża (lub ściany, czy innych szaf w przypadku sali z podłogą techniczną), aby zapobiec jej przewróceniu (np. po otwarciu drzwi). Zasadę rezerwacji miejsca dla poszczególnych rodzajów szaf przedstawia Rys Rys Rezerwacja miejsca dla poszczególnych wielkości szaf 6

7 W przypadku braku możliwości wydzielenia PD w sali teletechnicznej, a także braku możliwości wybudowania SK, należy sprawdzić dostępne miejsce w pomieszczeniu PG. Obowiązują wówczas te same zasady instalacji urządzeń, co dla PD (Rozdział 3.1.). Z uwagi na niewielkie odległości, można w tym przypadku rozszyć porty abonenckie, wyprowadzone na półce koncentratora szerokopasmowego Operatora, bezpośrednio na ŁPO, zamontowanych po stronie stacyjnej PG. Warunkiem jest tu jednak dostępność miejsca na PG w ilości wystarczającej do rozszycia półki Operatora, odpowiadającej jej bieżącemu zapotrzebowaniu oraz ewentualnej rezerwacji na okres kolejnych 3 miesięcy. W każdym przypadku wykorzystania PDK, Operatorzy powinni mieć możliwość wyboru pomiędzy instalacją własnej szafy, a korzystaniem z szaf instalowanych przez TP. Zwłaszcza w mniejszych lokalizacjach może okazać się nieekonomiczne opłacanie przez Operatora miesięcznych kosztów podnajmu miejsca w szafie, posadowionej przez TP. W przypadku braku miejsca na posadowienie kilku szaf Operatorów, o pierwszeństwie instalacji decyduje kolejność złożonych Zamówień na Kolokację. W przypadku, gdy o uwolnienie pętli w danej lokalizacji ubiega się jednocześnie dwóch, lub więcej operatorów, a na ich instalację nie ma miejsca na PD, należy rozważyć budowę sali kolokacyjnej (Rozdział 3.2.) Budowa i rozbudowa przełącznic Produkowane obecnie systemy dostępowe wyposażane są w karty xdsl o wysokiej koncentracji (kilkadziesiąt portów na karcie). Dzięki temu, w pełni wyposażona Szafa o wysokości 42 45U może obsłużyć nawet ponad 3 tys. linii abonenckich. Wielkość miejsca rezerwowanego na potrzeby PMO powinna uwzględniać docelowe pojemności Szaf Operatorów, którzy potwierdzili gotowość instalacji w danym obiekcie poprzez złożenie wiążących zamówień. Jednocześnie rezerwację tę należy dostosować do dostępnej w danej lokalizacji przestrzeni. Do maksymalnego możliwego wyposażenia szafy powinno się dostosować samą konstrukcję stojaka. Nie oznacza to jednak konieczności montażu łączówek na PMO dla pełnej liczby portów. PMO i PCO montowane są na konstrukcjach nośnych (mocowanych do ścian, lub wolnostojących), możliwie najbliżej urządzeń Operatora. Wielkość miejsca na PMO i PCO powinna stanowić iloczyn: portów abonenckich obsługiwanych przez jedną półkę oraz maksymalnej liczby półek w szafie Operatora plus 20%. Zaleca się, aby każda pracująca w szafie półka była rozszyta w całości na PMO. Łączówki na PMO łączą się z ŁPO na PG 7

8 poprzez KK. Jego pojemność ustala się na 100 par. Ilość Kabli Korespondencyjnych zależy od liczby zamawianych przez operatora portów i należy ją określić biorąc pod uwagę: bieżące zapotrzebowanie Operatora na uwalniane LPA, prognozy Operatora na kolejne 3-6 miesięcy, miejsce oraz przepustowość otworów do poprowadzenia KK od PD, lub SK do PG. Ilość ŁPO zamontowanych na PG musi odpowiadać możliwości rozszycia całego KK, bez względu na liczbę obsługiwanych przez Operatora łączy abonenckich. W przypadku braku wolnych łączówek na PG należy sprawdzić wolne miejsce pod ich instalację. Jeżeli brak jest wolnego miejsca na konstrukcji nośnej PG, należy rozważyć możliwość jej rozbudowy poprzez dostawienie odpowiednich elementów i na nich zamontować ŁPO (oraz ewentualnie splittery dla dostępu współdzielonego) Rezerwacja zasobów zasilania Standardowo TP zapewnia gwarantowane zasilanie stałoprądowe 48V (niezawodność jak dla urządzeń TP) oraz odpowiednie punkty uziemienia i zerowania. W przypadku, gdy urządzenia Operatora znajdują się na odgrodzonej powierzchni dedykowanej i chłodzone są oddzielnym klimatyzatorem, do tego celu TP może zapewnić zasilanie zmiennoprądowe 230V. Na formularzu Zamówienia na kolokację Operator powinien zaznaczyć, czy ma to być zasilanie gwarantowane. Wielkość rezerwy zasilania równa się sumie maksymalnego zapotrzebowania na moc, niezbędną dla w pełni wyposażonych szaf. Sposób ułożenia kabli zasilających powinien odpowiadać metodzie okablowania przyjętej w danym obiekcie. O ułożeniu okablowania zasilającego w szafie decyduje Operator. W przypadku planowanych dużych przekrojów kabli zasilających (zwłaszcza stałoprądowych) wskazane jest przeprowadzenie ich pod podłogą techniczną (jeżeli jest dostępna). Każda szafa musi być podłączona do oddzielnego obwodu zasilającego z osobnym bezpiecznikiem. Jeżeli w szafie zainstalowane są urządzenia więcej niż jednego Operatora, urządzenia każdego z nich powinny posiadać oddzielny obwód zasilający z bezpiecznikiem Okablowanie sygnałowe Wszelkie kable sygnałowe (teletransmisyjne i korespondencyjne), wychodzące z urządzeń Operatora muszą być zakończone na odpowiednich przełącznicach: trakty teletransmisyjne na PCO (przełącznica miedziana, lub światłowodowa), kable korespondencyjne na PMO. 8

9 Przeprowadzenie okablowania sygnałowego powinno być zgodne ze sposobem przyjętym w danej sali teletechnicznej. Zalecane jest przeprowadzenie kabli sygnałowych od PMO podwieszanymi drabinkami i wprowadzenie ich do szafy od góry. W przypadku jednak, gdy w sali teletechnicznej znajduje się podłoga techniczna i pod nią doprowadzone są kable do istniejących szaf, a jednocześnie brak jest drabinek oraz istnieją trudności w ich zamontowaniu (np. podwieszany sufit), zaleca się przeciągnięcie kabli sygnałowych pod podłogą techniczną i wprowadzenie ich od dołu szafy. W przypadku współdzielenia szafy przez kilku Operatorów, urządzenia każdego z nich powinny być wyraźnie oznakowane firmą Operatora oraz muszą być okablowane (kable sygnałowe i zasilające) oddzielnie. Operatorom przydziela się oddzielne piony na PMO. Analogicznie, każdy z Operatorów połączony jest oddzielnym KK do swoich ŁPO na PG. Dotyczy to zarówno przypadku PD, jak i SK. Podobnie ma się sytuacja dzierżawy przez Operatora miejsca w szafie innego podmiotu. Odstęp pomiędzy poszczególnymi urządzeniami (tego samego Operatora, lub różnych Operatorów) powinien wynosić min. 2 U Dostęp pełny Dostęp pełny do łącza abonenckiego umożliwia Operatorowi świadczenie na rzecz Użytkownika podstawowej usługi telefonicznej POTS oraz transmisji danych, z wykorzystaniem technologii xdsl. Sposób realizacji dostępu pełnego pokazuje Rys

10 Rys Sposób dostarczania usług w trybie dostępu pełnego Pętla abonencka użytkownika, który zamówił u Operatora usługi w trybie dostępu pełnego, jest na PG łączona z portem na ŁPO. Stamtąd, poprzez KK, przedłużana jest do PMO (na PD, w SK, lub LW), gdzie wykonane jest kolejne połączenie z odpowiednim portem xdsl w koncentratorze szerokopasmowym Operatora Dostęp współdzielony Dostęp współdzielony do łącza abonenckiego umożliwia Operatorowi świadczenie na rzecz Użytkownika usługi transmisji danych w technologii xdsl w paśmie niegłosowym (ponadakustycznym), podczas gdy usługę POTS świadczy nadal TP. Sposób realizacji dostępu współdzielonego przedstawiono na Rys

11 Rys Sposób realizacji usług w trybie dostępu współdzielonego Pętla abonencka użytkownika, który zamówił u Operatora usługi transmisji danych jest na PG łączona z portem w bloku splitterów (bloki o wielkości ustalonej przez TP). Z drugiej strony splittera przyłączone są pary z: portu analogowego w centrali TP oraz z portu na ŁPO, połączonego dalej poprzez KK oraz PMO z portem xdsl (na PD, w SK, lub LW) w koncentratorze szerokopasmowym Operatora. 3. Charakterystyka poszczególnych form kolokacji 3.1. Powierzchnia dedykowana PD jest formą kolokacji, gdzie urządzenia dostępowe Operatorów zainstalowane są w salach teletechnicznych. Niemniej jednak, w lokalizacjach niewielkich, gdzie wszystkie urządzenia (komutacyjne, teleinformatyczne, teletransmisyjne i zasilające) zainstalowane są w jednym pomieszczeniu, dopuszcza się również instalację szaf Operatora (ów). Poza ww. przypadkami sprzęt Operatorów nie może być montowany w pomieszczeniach przeznaczonych przez TP 11

12 wyłącznie dla urządzeń zasilających (siłownie, baterie akumulatorów). Nie zaleca się fizycznego separowania PD (np. ścianą działową) od pozostałej części sali w przypadku instalacji tylko jednego Operatora oraz gdy istniejące urządzenia klimatyzacyjne / wentylacyjne nawiewają powietrze po powierzchni podłogi (sala bez podłogi technicznej). W niewielkich obiektach TP (a także dzierżawionych od innych podmiotów), w przypadku braku możliwości utworzenia PD, lub budowy SK, dopuszcza się możliwość montażu Szafy w pomieszczeniu PG. Schemat podłączenia urządzeń Operatora dla przypadku dostępu pełnego pokazano na Rys Dostęp współdzielony realizowany jest analogicznie do sposobu przedstawionego w Rozdziale Rys Włączenie urządzeń Operatora posadowionych w pomieszczeniu PG do infrastruktury TP Zależnie od planowanej do włączenia przez Operatora liczby LPA oraz w przypadku pojemności PG rzędu 3 4 tys. NN, zamiast szafy należy rozważyć instalację urządzeń dostępowych Operatora w szafce wiszącej. Nie można wykonywać bezpośrednich połączeń pomiędzy urządzeniami dostępowymi różnych Operatorów, ani innych podmiotów, których urządzenia pracują w danej lokalizacji. Wszelkie podłączenia urządzeń Operatorów muszą być wykonane za zgodą TP i przechodzić przez jej przełącznice. Włączenie urządzeń Operatora oraz infrastruktury kablowej do eksploatacji możliwa jest po odbiorze przez TP. Poza dostępnością miejsca na posadowienie szafy Operatora (lub Operatorów, w przypadku zgłoszeń równoczesnych), istotne jest również skalkulowanie ewentualnych zmian bilansu cieplnego pomieszczenia, gdzie wydzielono PD. TP może wydać zgodę na instalację urządzeń Operatora, jeżeli generowana przez nie moc cieplna (wyliczona z uwzględnieniem wartości podanych przez Operatora, dla docelowej ilości urządzeń), nie spowoduje podniesienia 12

13 temperatury otoczenia, powyżej poziomu zalecanego przez producentów pracującego aktualnie sprzętu. W przeciwnym razie niezbędne będzie rozważenie (pod względem technicznym i ekonomicznym) jednego z poniższych rozwiązań: instalacji klimatyzatora (jeżeli obecnie nie ma), zwiększenia mocy chłodniczej klimatyzatora (rozbudowa istniejącego systemu), W przypadku braku możliwości technicznych, lub uzasadnienia ekonomicznego dla powyższej inwestycji, należy rozważyć zainstalowanie urządzeń Operatora w wydzielonej dla niego SK, lub w LW. Powyższa procedura ma zastosowanie dla każdego kolejnego Operatora, składającego Zamówienie na Kolokację Sala kolokacyjna W przypadku braku fizycznego miejsca na wydzielenie PD, należy rozważyć budowę SK. Do tego celu wykorzystuje się oddzielne pomieszczenie, znajdujące się w możliwie najbliższej odległości od PG, a przede wszystkim od urządzeń zasilających. Pozwoli to na zminimalizowanie kosztów kabli energetycznych o dużych przekrojach oraz korespondencyjnych, o łącznej pojemności od kilkuset do kilku tysięcy par miedzianych. O budowie SK może również zadecydować fakt złożenia przez Operatora zamówienia z wymaganiami np. dedykowanej dla niego klimatyzacji. Operatorzy powinni mieć możliwość wyboru pomiędzy instalacją własnych szaf, a korzystaniem z szaf instalowanych przez TP. Zwłaszcza w mniejszych lokalizacjach może okazać się nieekonomiczne opłacanie przez Operatora miesięcznych kosztów dzierżawy miejsca w szafie TP. Zagospodarowanie SK musi być zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP i PPOŻ. Podobnie, jak w przypadku PD, w SK nie można wykonywać bezpośrednich połączeń pomiędzy urządzeniami dostępowymi różnych Operatorów. Wszelkie podłączenia urządzeń Operatorów muszą być wykonane za zgodą TP i przechodzić przez jej przełącznice. Przykładowe zagospodarowanie miejsca w SK przedstawia Rysunek

14 Rys Przykładowe zagospodarowanie Sali Kolokacyjnej dla szaf 800 x 800 Włączenie urządzeń Operatora oraz infrastruktury kablowej do eksploatacji możliwe jest po dokonaniu odbioru przez TP. W przypadku instalacji sprzętu tylko jednego Operatora, oraz gdy kubatura pomieszczenia umożliwia posadowienie kilku kolejnych szaf, Operator podejmuje decyzję o ewentualnej instalacji klimatyzatora. Jeżeli w SK ma instalować sprzęt więcej niż jeden Operator (bez względu na kolejność złożonych Zamówień na Kolokację), klimatyzacja musi być zainstalowana, gdy co najmniej jeden Operator o nią zawnioskuje. Koszty instalacji oraz eksploatacji ponoszą wszyscy Operatorzy, proporcjonalnie do ilości swoich szaf z urządzeniami aktywnymi. Typ, rodzaj i sposób montażu klimatyzatora musi być uzgodniony z TP. Jeżeli instalacja klimatyzacji zostaje zlecona TP przez Operatora, jej model (dla danego pomieszczenia i planowanych urządzeń aktywnych), zależny będzie od aktualnie obowiązujących umów ramowych TP z jej dostawcami. Typ oraz moc chłodnicza projektowanego klimatyzatora uzależniona będzie od: kubatury SK i czynników, wynikających z jej usytuowania w budynku, zaleceń producentów i całkowitej mocy cieplnej planowanych do instalacji urządzeń. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych (bieżące utrzymanie, naprawy) obciąża podmiot, którego są własnością. 14

15 3.3. Lokalizacja wyniesiona Lokalizacją wyniesioną może być budynek, lub pomieszczenie stanowiące, bądź niestanowiące własności TP. Dla tej formy kolokacji obowiązują te same zasady rezerwacji zasobów, instalacji urządzeń i okablowania, co dla PD oraz SK. Istotną cechą różniącą tę formę kolokacji od PD, czy SK jest długość KK, łączącego sprzęt w LW z PG w lokalizacji bezpośrednio obsługującej sieć magistralną i obszary szafkowe. Ponieważ w przypadku świadczenia usług transmisji danych istotną rolę odgrywają parametry par miedzianych (przede wszystkim długość), podjęcie decyzji o zastosowaniu tej formy kolokacji winno być poprzedzone analizą wielkości potencjalnego, możliwego do obsłużenia obszaru, wziąwszy pod uwagę możliwości techniczne urządzeń. Wszystkie pętle abonenckie zostaną wydłużone o długość KKLW (do kilkuset metrów). W rezultacie może to znacznie utrudnić, lub uniemożliwić świadczenie usług (zwłaszcza dostępu do Internetu) użytkownikom znajdującym się najdalej (w odległości kablowej) od centrali. Warunkiem niezbędnym, pozwalającym na wybór tej formy kolokacji, jest dostępność drożnej kanalizacji teletechnicznej, z co najmniej jednym wolnym otworem na przeciągnięcie KKLW do budynku z PG. Podobnie jak w przypadku PD i SK, TP wykonuje instalację KKLW oraz rozszywa go na ŁPO w pomieszczeniu PG, a z drugiej strony na PMO w LW. Zagospodarowanie pomieszczeń w Lokalizacji Wyniesionej musi być zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP i PPOŻ. Włączenie urządzeń Operatora oraz okablowania do eksploatacji następuje po dokonaniu odbioru przez TP Kolokacja wirtualna Kolokacja wirtualna (KW) jest świadczeniem przez TP usług bieżącego utrzymania urządzeń Operatora w okresie ich eksploatacji. Usługi w ramach KW mogą być realizowane zarówno, gdy Operator zainstalował swoje urządzenia na PD, w SK, lub też w LW. Niezbędne jest przeszkolenie przez Operatora pracowników TP, zatrudnionych do obsługi sprzętu TP w lokalizacji, objętej usługami w ramach Kolokacji Wirtualnej. Szkolenie powinno obejmować czynności związane z pracami eksploatacyjnymi: sprawdzenie połączeń optycznych i miedzianych do koncentratora szerokopasmowego, usuwanie ewentualnych zabrudzeń i nadmiaru kurzu, mogącego np. ograniczać dostateczną cyrkulację powietrza, chłodzącego pracujące urządzenia aktywne, ręczne resetowanie poszczególnych kart z portami abonenckimi oraz całej półki koncentratora, wymianę uszkodzonych elementów koncentratorów szerokopasmowych (kart, półek), 15

16 diagnozowanie nieprawidłowości pracy sprzętu i raportowanie wyników podjętych działań naprawczych, procedury wykonywane wspólnie ze służbami Operatora. 4. Zasady określania i wydawania Warunków Technicznych TP wydaje Warunki Techniczne (WT) w odpowiedzi na złożone przez Operatora Zamówienie na kolokację. Operator definiuje w Zamówieniu: rodzaj i ilość urządzeń (półki, karty), liczbę planowanych do włączenia portów abonenckich (oddzielnie dla dostępu współdzielonego i/lub pełnego), pobór mocy poszczególnych elementów systemu, moc cieplną urządzeń, rodzaj interfejsu do własnej sieci, wymiary szafy, ewentualne dodatkowe wymagania na usługi, czy inne udogodnienia. Pierwszym krokiem w ocenie możliwości uwolnienia LPA na rzecz Operatora jest sprawdzenie dostępnego miejsca na PG, lub w przypadku jego braku, rozważenie jej rozbudowy. Jeżeli w pomieszczeniu PG jest wolne miejsce (obok, lub na PG), może być ona rozbudowana poprzez dostawienie gotowej, lub odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji, przymocowanej na stałe do istniejącej przełącznicy. Rozbudowa konstrukcji PG nie może być wykonana w sposób uniemożliwiający służbom TP swobodnego dostępu do niej od strony stacyjnej oraz liniowej. Dostępność miejsca na PG (istniejącego, lub utworzonego) pod instalację ŁPO (i ewentualnie splitterów, w przypadku dostępu współdzielonego) warunkuje kolejne kroki, zmierzające do ustalenia formy kolokacji. TP podejmuje decyzję w zakresie wyboru kolokacji (PD, SK lub LW), biorąc pod uwagę Zamówienia na kolokację, otrzymane od wszystkich Operatorów, ubiegających się o wstęp do danej lokalizacji oraz własne uruchomione inwestycje w postaci zadania, lub projektu (z zatwierdzonym ZZI oraz budżetem), obejmującego daną lokalizację. W przypadku ograniczonych możliwości wydzielenia PDK w postaci PD lub SK, o wydaniu pozytywnych WT dla danego Operatora decyduje kolejność złożenia Zamówień na kolokację oraz własne, uruchomione inwestycje. Dla wybranej formy kolokacji TP wyznaczy Operatorowi wymagania w zakresie instalacji sprzętu i okablowania w sposób dopasowany do architektury oraz wyposażenia w danej lokalizacji. Dotyczy to w szczególności: wielkości szaf Operatora, 16

17 rodzaju łączówek na PMO, PG (tu opcjonalnie splitterów) i PCO oraz typów złączy, jeżeli PCO jest przełącznicą światłowodową, sposobu prowadzenia okablowania i przybliżonych długości KK, lub KKLW oraz kabli do punktu styku z siecią szkieletową Operatora, kosztów związanych z budową KK, montażem łączówek, doprowadzeniem zasilania oraz ewentualnie dodatkowych adaptacji, niezbędnych do uruchomienia urządzeń Operatora na PDK. TP określi ponadto realny harmonogram wykonania niezbędnych adaptacji i realizacji Zamówienia na kolokację Operatora. Przystosowanie PD lub SK przez TP nie może przekroczyć 3 miesięcy od akceptacji przez Operatora WT. Dotyczy to jednak prac, które nie wymagają projektów technicznych, związanych z uzyskaniem zezwoleń administracyjnych oraz dokonaniem ewentualnych innych uzgodnień, a czas realizacji tych czynności nie jest zależny od TP. W przypadku prac niewymagających opracowywania skomplikowanych projektów oraz realizacji nietypowych dostaw (zwłaszcza, gdy TP ma na dany zakres podpisane umowy ramowe), niezbędne adaptacje muszą być zakończone w okresie do 2 miesięcy. Operator ma możliwość wglądu do danej lokalizacji, którego celem będzie zapoznanie z infrastrukturą TP, weryfikacja przedłożonych przez TP WT oraz wykonanie obmiarów, pozwalających na przeprowadzenie własnych wyliczeń kosztów inwestycji i opracowanie projektu instalacji urządzeń. Proces określania WT dla danej lokalizacji przedstawiono na Rys Instalacja urządzeń i okablowania Operatora może być wykonana wyłącznie na podstawie zaakceptowanego przez TP projektu technicznego, który powinien zawierać: rysunek pomieszczenia z zaznaczeniem uzgodnionego z TP miejsca posadowienia szafy (szaf) oraz swojej części PMO i PCO, przebiegi kablowe (sygnałowe oraz zasilające z podaniem rozdzielnicy i bezpiecznika) wraz z pojemnościami / przekrojami kabli, widok frontu szafy z zainstalowanymi półkami, ilość rozszytych portów i okablowanych półek, dane dotyczące poboru mocy przez urządzenia oraz wielkości oddawanego ciepła. Operatorzy współkorzystający z szafy przedkładają do TP jeden wspólny projekt, celem uzyskania akceptacji. 17

18 Rys Proces określania i wydawania WT 18

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa

SPIS TREŚCI I Część opisowa - 1 - SPIS TREŚCI I Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Podstawa opracowania...2 1.3. Inwestor...2 1.4. Nazwa inwestycji...2 1.5. Adres Inwestycji...2 1.6. Cel inwestycji...3 1.7. Termin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I WSPÓŁDZIELONEGO DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ

UMOWA O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I WSPÓŁDZIELONEGO DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ Załącznik Nr 4 Wzór Umowy o Dostępie UMOWA O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I WSPÓŁDZIELONEGO DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ zawarta w dniu 20xx roku w zwana dalej "Umową o Dostępie",

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DRTH-WWM /07( )

DECYZJA Nr DRTH-WWM /07( ) Warszawa, dnia 2007 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska Multimedia Polska S.A. Ul. Tadeusza Wendy 7/9 81-341 Gdynia Telekomunikacja Polska S. A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. 1 Uwaga ogólna: Jeżeli w remontowanym pomieszczeniu istnieje instalacja położona w korytkach, które przechodzi

Bardziej szczegółowo

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna PSB-NH-xx strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu Model /EQUIPMENTEQUIPMENT Data sporządzenia dokumentu 12.07.2016 Data aktualizacji 12.07.2016 OptiHome SDU PSB-NH-72, PSB-NH-144 Wersja dokumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia )

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia ) CENNIK USŁUG (obowiązuje od dnia ) Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 2 a) Poziomy SLA... 2 b) Kategorie Opustów... 2 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług... 4 a) Opłaty za Nadzór OI...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA PSB 12-32 strona 1/7 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model /EQUIPMENTEQUIPMENT PSB12, PSB32 Data sporządzenia dokumentu 15.01.2015 Data aktualizacji 19.05.2016 Wersja dokumentu 1.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA PSB32 strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model PSB12 Data sporządzenia dokumentu 05.01.2012 Data aktualizacji 30.01.2012 Wersja dokumentu 1.0 Przygotował Krzysztof Karczewski

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG OPERATORA DSS

CENNIK USŁUG OPERATORA DSS CENNIK USŁUG OPERATORA DSS (obowiązuje od dnia 01.03.2016r.) 1 Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 3 a) Poziomy SLA... 3 b) Kategorie Opustów... 3 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej z możliwością współużytkowania. Uwagi i wnioski PIRC do art. 139 Pt Obecna sytuacja - pierwszy operator telekomunikacyjny na budynku

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu audio-wideo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO-

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- Gdynia -NGO- 1998 1/12 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i KLIMATYZACYJNYCH KLIMOR Spółka z o.o. 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8 tel. (058) 622-30-81 fax. (058)

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Panel UKE Piotr Gawryluk

Panel UKE Piotr Gawryluk Panel UKE hurtowe dotyczące budowanych sieci: nadmiarowość sieci zakres świadczonych usług Piotr Gawryluk Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej p.gawryluk@uke.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu KODAK 8000 / C Wersja Ethernet Przygotowanie pomieszczenia do montażu Szanowni Państwo, Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Wam w przygotowaniu się do instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.:

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.: Nr sprawy: 6/RA-AI/2017 załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.: Budowa linii światłowodowej na terenie Zielonej Góry i na terenie Nowej Soli CPV: 71000000-8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI Działając na podstawie postanowień przepisu art. 35a ust.6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI 1. Definicje... 3 2. Postanowienia ogólne... 5 3. Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Oferta ramowa Kanalizacja Kolokacja Ciemne włókna Lambda Transmisja Ethernet Internet Konstrukcja Oferty Ramowej Oferta ramowa Umowa ramowa Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1 CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1 Opłaty wspólne dla wszystkich usług 1. Opłaty za Nadzór OI Tabela 1. Nazwa Jednostka 1 Nadzór OI (ryczałt do 2h) opłata jednorazowa 180 2 Nadzór

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Projekt międzywęzłowej sieci światłowodowej na terenie Warszawy. Mirosław Lament

Praca dyplomowa. Projekt międzywęzłowej sieci światłowodowej na terenie Warszawy. Mirosław Lament Praca dyplomowa Projekt międzywęzłowej sieci światłowodowej na terenie Warszawy Mirosław Lament 1 CEL Projekt bezpiecznej sieci światłowodowej łączącej wybrane budynki na terenie miasta Warszawy, które

Bardziej szczegółowo

Testy ADSL punktów rozdzielczych. Testy MDF ADSL

Testy ADSL punktów rozdzielczych. Testy MDF ADSL Testy punktów rozdzielczych Grupy techniczne odpowiadające za uruchamianie usług w głównych punktach rozdzielczych () bardzo często wykonują wiele nowych połączeń każdego dnia, zwłaszcza przy wciąż rosnących

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu rozbudowy sieci światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie I. Opis

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEŁACZEŃ NOWO PROJEKTOWANEJ SERWEROWNI I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CENTRALI BGK WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 7

PROGRAM PRZEŁACZEŃ NOWO PROJEKTOWANEJ SERWEROWNI I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CENTRALI BGK WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 7 PROGRAM PRZEŁACZEŃ NOWO PROJEKTOWANEJ SERWEROWNI I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CENTRALI BGK WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 7 Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 WARSZAWA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 O czym chcielibyśmy porozmawiać wygodne i tanie dojście do obiektu

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia Dokument: PROJEKT WYPOSAŻENIA DLA BUDOWY SIECI LAN MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU Inwestor: MAZOWIECKI

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i kosztorys inwestorski wg zamieszczonego poniżej wykazu:

Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i kosztorys inwestorski wg zamieszczonego poniżej wykazu: Załącznik nr 1 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i kosztorys inwestorski wg zamieszczonego poniżej wykazu: 1. Hala A W rozdzielni

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary mgr inż. Mieczyslaw Timler FIRMA TIMLER Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej Nowy Sącz ul. św. Heleny 23 Maj 2005 Jak powstała

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn.: Budowa sieci światłowodowych na terenie Zielonej Góry w 2013 roku: 1. Sieć światłowodowa w relacji: Węzeł sieci ZielMAN, ul. Energetyków 2 studnia Orange

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Warunki montowania dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Treść W niniejszym dokumencie opisano wymiary, minimalnie wymagane odstępy, ilości dolotowego i odlotowego powietrza wentylacyjnego niezbędne

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O FAZA : P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y BRANŻA I N S T A L A C J E T E L E I N F O R M A T Y

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC Sp. o.o. Mieszka I 73A, Rzeszów. Rzeszów, dn r.

ENFORMATIC Sp. o.o. Mieszka I 73A, Rzeszów. Rzeszów, dn r. ENFORMATIC Sp. o.o. Mieszka I 73A, 35-303 Rzeszów Rzeszów, dn. 28.07.2016r. Zapytanie o cenę dotyczące projektu pn.: Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego (POPC01_180794)

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci komputerowych. przegląd projektów

Projektowanie sieci komputerowych. przegląd projektów Projektowanie sieci komputerowych przegląd projektów Wykaz projektów 1. Budynek 15 pięter 2. Firma budowlana 3. Osiedle domków szeregowych 4. Elewator 5. Sąsiedzi 6. Muzeum 7. Szkoła 8. Fabryka, biuro

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/ Opis Przedmiotu Zamówienia Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.: Budowa pięciu linii światłowodowych na terenie Zielonej Góry o następujących relacjach: a) ul. B. Chrobrego 3 (DA-S.A. s.c.) ul.

Bardziej szczegółowo

Stojaki LiSA. charakterystyka:

Stojaki LiSA. charakterystyka: Stojaki LiSA Stojaki systemu LiSA charakterystyka: elastyczne systemy modułowe dla dużych węzłów sieci szkieletowych, dystrybucyjnych oraz węzłów kolokacyjnych idealne dla dużych punktów dystrybucyjnych

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie centrali telefonicznej wraz z podzespołami oraz przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przeniesienie centrali telefonicznej wraz z podzespołami oraz przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Załącznik nr 7 do siwz Przeniesienie centrali telefonicznej wraz z podzespołami oraz przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. I. Stan obecny 1. System telekomunikacyjny Siemens HIPATH 4000 v 5.0 zamontowany

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA GRUPA ENERGA WYTWARZANIE DYTRYBUCJA SPRZEDAŻ NASZA DZIAŁALNOŚĆ W LICZBACH Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ORGANIZATORA

WYMAGANIA ORGANIZATORA WYMAGANIA ORGANIZATORA Załącznik nr 2 do Regulaminu I. OGÓLNE: 1. Oferent będzie świadczył usługę zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz usługi telekomunikacyjne i serwerowe dla firm umiejscowionych

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r.

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.4.2015.20.JG) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Położenie dedykowanej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Telehousing PRO & usługi platformy TPIX PLNOG Pion Klientów-Operatorów TP październik 2010 r.

Telehousing PRO & usługi platformy TPIX PLNOG Pion Klientów-Operatorów TP październik 2010 r. Telehousing PRO & usługi platformy TPIX PLNOG 2010 Pion Klientów-Operatorów TP październik 2010 r. Telehousing PRO Telehousing PRO jest to usługą skierowana do operatorów telekomunikacyjnych, polegającą

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Najważniejsze cele to:

Cel działania. Najważniejsze cele to: Program E- VITA Projekt Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej e -Vita inter@ktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Bardo. Najważniejsze cele

Bardziej szczegółowo