Evolving Outsourcing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Evolving Outsourcing"

Transkrypt

1 Evolving Outsourcing

2 Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ obni ania kosztów i poszukiwania nowych Ÿróde³ dochodu. Outsourcing wybranych procesów przedsiêbiorstwa pozwala na zaoszczêdzenie œrodków finansowych, poprawê jakoœci us³ug oraz na takie wykorzystanie zasobów firmy, które przyczyni siê do jej wzrostu. W konsekwencji firmy te osi¹gaj¹ znacznie lepsze rezultaty od konkurencji, która pozostaje w tyle. Roczny wzrost przychodów w ci¹gu ostatnich 3 lat Liczba aktywnych krajów 03 Kim jesteœmy? 04 Strategiczna Lokalizacja 06 Dlaczego outsourcing? 07 Nasze podejœcie 09 Rozwi¹zania z zakresu zarz¹dzania kontaktem z Klientem 10 Zarz¹dzanie dokumentacj¹ oraz danymi 11 Rozwi¹zania ksiêgowe i finansowe 12 Rozwi¹zania z zakresu wsparcia IT 13 Internet i E-commerce 14 Nasi Klienci % klientów, którzy skorzystali ponownie z naszych us³ug Brian O'Brien Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Evolving Outsourcing 130% 15 84%

3 Kim jesteœmy? Evolving Outsourcing to czêœæ Grupy Evolving, oferuj¹cej us³ugi zwi¹zane z rekrutacj¹, szkoleniami oraz outsourcingiem. Obs³ugujemy ponad 300 firm w wiêcej ni 15 krajach, realizuj¹c us³ugi zwi¹zane z rekrutacj¹, szkoleniami oraz outsourcingiem. Nasi Klienci to zarówno miêdzynarodowe korporacje, jak i ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê na terenie ca³ej Unii Europejskiej, w Kanadzie oraz na Bliskim Wschodzie. 84% naszych dotychczasowych Klientów zdecydowa³o siê na ponowne skorzystanie z naszych us³ug. Us³ugi zwi¹zane z Outsourcingiem Procesów Biznesowych BPO w Evolving to zarówno rozwi¹zania dotycz¹ce Zarz¹dzania Kontaktem z Klientem, Nowoczesnego Back Office Zarz¹dzanie Danymi i Dokumentami, Finanse i Ksiêgowoœæ, jak równie Outsourcing zwi¹zany z Internetem i E-commerce. Kim jesteœmy? G³ówna siedziba firmy znajduje siê w Polsce, w Krakowie. Firma zatrudnia ponad 100 pracowników w pe³nym wymiarze godzin. Posiadamy licencje i certyfikaty polskiego rz¹du.

4 Dlaczego warto wybraæ Kraków na centrum BPO? Nie jesteœmy jedynymi, którzy myœl¹ w ten sposób... Tholons (www.tholons.com), wiod¹ca globalna firma doradcza w ostatnim raporcie zatytu³owanym 50 najlepszych miejsc dla rozwoju outsourcingu plasuje Polskê na pierwszym miejscu w Europie i pi¹tym na œwiecie pod wzglêdem atrakcyjnoœci lokalizacji centrów outsourcingowych. Ranking opiera siê na kryteriach takich, jak jakoœæ i liczba zasobów ludzkich, poziom edukacji, koszty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, poziom ryzyka, atmosfera sprzyjaj¹ca inwestycjom, infrastruktura i jakoœæ ycia. Strategiczna Lokalizacja

5 Podjêliœmy strategiczn¹ i taktyczn¹ decyzjê o lokalizacji naszego centrum outsourcingu w³aœnie w Krakowie, poniewa czujemy, i jest to najlepsze mo liwe rozwi¹zanie, zarówno dla nas, jak i dla naszych partnerów biznesowych. Swoj¹ wyj¹tkowoœæ bowiem, Kraków zawdziêcza nadzwyczajnemu potencja³owi edukacyjnemu z kilkunastoma uniwersytetami oraz szko³ami wy szymi i studentów- absolwentów informatyki, in ynierii, zarz¹dzania, medycyny, filologii. Wiele z wiod¹cych na œwiecie firm outsourcingowych i liderów w dziedzinie technologii wybra³o Polskê jako swoj¹ siedzibê w Europie. Capgemini General Electric Google Research Labs HCL Co wiêcej, du a iloœæ firm posiada równie centra shared services w Krakowie: Hitachi Lufthansa Electrolux RR Donnelly Hewitt International Paper HP BP Shared Services Centre IBM Outsourcing Shell Shared Services LogicaCMG Philip Morris Motorola

6 Dlaczego outsourcing? Dlaczego warto skorzystaæ z us³ugi outsourcingu? Jakie korzyœci przyniesie to mojemu biznesowi? ZNACZ CA REDUKCJA KOSZTÓW KAPITA OWYCH I KOSZTÓW PRACY: Najczêœciej o kosztach pracy myœlimy w kategorii kosztu, jaki firma poniesie, gdy dana osoba ma do wykonania zadanie A, B i C. Aby jednak mieæ pe³ny obraz prawdziwego kosztu, jaki organizacja ponosi na dan¹ osobê nie nale y zapominaæ o kosztach zwi¹zanych z zakupem oprogramowania, oprzyrz¹dowania czy mebli; o tych zwi¹zanych z rozwojem danego pracownika czy ze œwiadczeniami poœrednimi, a tak e o wielu innych, które wchodz¹ w sk³ad ca³kowitego kosztu pracy. Dziêki wspó³pracy ze specjalistami z BPO, koszty rekrutacji i szkoleñ zostan¹ wyeliminowane, a te zwi¹zane z administracj¹ czy zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi zostan¹ obni one. POZYSKANIE WIEDZY EKSPERCKIEJ DZIÊKI WSPÓ PRACY Z DOSTAWC SPECJALISTYCZNYCH US UG: Wkroczyliœmy w tzw. Trzeci¹ Generacjê Outsourcingu, w której nacisk k³adziony jest teraz bardziej na poprawê jakoœci dostarczanych us³ug, ni na czyst¹ redukcjê kosztów. Osoby, które zajmuj¹ siê dostarczaniem us³ug BPO to specjaliœci w swojej bran y, ceni¹cy sobie jakoœæ i nieustanne ulepszanie oferowanych us³ug. MO LIWOŒÆ KONCENTRACJI NA KLUCZOWYCH KOMPETENCJACH: Poprzez zlecenie ca³oœci b¹dÿ czêœci dzia³añ pobocznych firmy Partnerowi BPO, macie Pañstwo mo liwoœæ skupienia siê na swojej g³ównej dzia³alnoœci. Cz³onkowie zespo³u mog¹ zatem wykorzystaæ ca³¹ swoja energiê, czas oraz kompetencje na sprzeda i osi¹ganie zysków. IDEA NIEUSTANNEGO UDOSKONALANIA: Idea nieustannego udoskonalania jest kluczowa dla BPO. Dostawcy BPO powinni potwierdzaæ swoje s³owa czynami poprzez ci¹g³e poszukiwanie mo liwoœci ulepszania procesów biznesowych dla istniej¹cych klientów. ZWIÊKSZONA ELASTYCZNOŒÆ RYNKU ORAZ SKRÓCENIE CZASU WPROWADZANIA NA RYNEK: Korzystaj¹c z us³ug centrum outsourcingu, firmy mog¹ staæ siê bardziej dynamiczne, operatywne i obrotne. Organizacje s¹ w stanie szybciej odpowiadaæ na zwiêkszone zapotrzebowanie na produkty lub us³ugi. W dzisiejszym klimacie gospodarczym to niemal e konieczne.

7 Efektywna Realizacja Procesów Firmy Evolving - Efektywna Realizacja Procesów Firmy Centrum Procesów Biznesowych BPO Evolving Outsourcing ma na celu dostarczenie Klientom rozwi¹zañ na najwy szym poziomie, przy jednoczesnej redukcji kosztów. To jednak wymaga po³¹czenia zarówno systematycznego planowania i przygotowywania struktury dzia³ania, jak i wykorzystania odpowiednich technologii, procesów i zasobów ludzkich. W Evolving opracowaliœmy dwie kluczowe metody dzia³ania, które umo liwiaj¹ nam osi¹gniecie za³o onego celu, jakim jest "Efektywna Realizacja Procesów Nasze podejœcie

8 1. Metodologia Evolving Transition Management Kluczowym aspektem naszych us³ug jest pomyœlna migracja procesów biznesowych naszych Klientów z ich organizacji do miejsca docelowego, jakim jest centrum Evolving BPO. W tym celu Evolving opracowa³o w³asn¹ piêciofazow¹ metodê Evolving Transition Management Methodology - - jest ona zarz¹dzana oraz dostarczana przez Transition Team. Metodologia ta opiera siê na piêciu fazach: Odkrycie Planowanie i Analiza Przygotowanie programu pilota owego Faza testowa Wdro enie programu Odkrycie Planowanie i Analiza Przygotowanie programu pilota owego Operational Excellence Delivered Faza testowa Wdro enie programu (Tydzieñ 0-2 ) (Tydzieñ 2-5) (Tydzieñ 5-7) (Tydzieñ 7-10) (Tydzieñ 10-12) 2. Evolving Optimum Excellence Program Poza metodologi¹ pomyœlnego przejœcia, w Evolving opracowaliœmy nasz w³asny program do optymalizacji procesów biznesowych, w oparciu o Metodologiê Lean Six Sigma, stosuj¹c DMIAC- definiujemy, mierzymy, analizujemy, ulepszamy i kontrolujemy - koncentruj¹c siê na poszukiwaniu takiej transformacji procesów biznesowych, która zapewni optymalizacjê kosztów, jakoœci oraz rezultatów. Jesteœmy gotowi podzieliæ ryzyko tam, gdzie wymagana jest inwestycja kapita³u, jednoczeœnie osi¹gaj¹c zyski, dziêki zastosowaniu tzw. modelu Gainshare. Przegl¹d procesu Planowanie zasobów kadrowych - ich wymagañ i umiejêtnoœci Przygotowanie kwestionariusza technicznego Opracowanie wymagañ technicznych Utworzenie Zespo³u Projektowego obowi¹zki i podzia³u ról Mapa Procesu Udokumentowanie technologii wspieraj¹cych zestawienie umiejêtnoœci osób wspieraj¹cych proces Identyfikacja Ÿróde³ kosztów i niewydajnych elementów Zgromadzenie informacji z zakresu wymaganych danych, replikacja modelu Rekrutacja Zespo³u Zespo³owe Szkolenie produktowous³ugowe Przygotowanie ³¹cznoœci Wdro enie - Przeprowadzenie testu z zakresu technologii oraz bezpieczeñstwa danych Ustanowienie w pe³ni funkcjonalnej technologii Uruchomienie oraz monitorowanie fazy testowej Gromadzenie oraz rejestrowanie informacji zwrotnej Dostosowanie poziomu obs³ugi do tej zdefiniowanej przez Klienta Opracowanie planu awaryjnego, oszacowanie ryzyka Uzyskanie zgody Klienta na wdro enie procesu Ustalenie, akceptacja poziomu obs³ugi Implementacja Planu Kontroli Jakoœci Przeprowadzenie audytów oraz przegl¹dów Zgromadzenie informacji zwrotnej od Klienta, przeprowadzenie ewentualnych dzia³añ koryguj¹cych Systematyczne przygotowywanie raportów dla Klienta Udoskonalanie oraz reorganizacja procesów poprzez zastosowanie Evolving Optimum Excellence Program" Proces Ramp Up

9 Rozwi¹zania Evolving z zakresu kontaktu z Klientem to umiejêtnoœæ zorganizowania odpowiedniego zespo³u projektowego, wykorzystanie sprawdzonej technologii oraz zastosowanie autorskiej metodologii. To wszystko ma na celu poprawê efektywnoœci oraz wydajnoœci funkcji zwi¹zanych z marketingiem, sprzeda ¹ czy us³ugami Pañstwa firmy przy jednoczesnej redukcji kosztów od 30 do 50 % +. Zarz¹dzanie kontaktem Rozwi¹zania z zakresu zarz¹dzania kontaktem z Klientem US UGI ZWI ZANE Z POZYSKIWANIEM KLIENTÓW: Lead qualification Tworzenie baz danych Klientów Rekomendacje Wsparcie po pokazach handlowych Promocja Produktów/Us³ug Informacje o nowych produktach Programy lojalnoœciowe Umawianie spotkañ Obs³uga maila Obs³uga programów cz³onkowskich, subskrypcji Organizacja seminariów Umowy serwisowania Sprzeda po godzinach Zbieranie funduszy Sprzeda bezpoœrednia produktów i us³ug Cross Selling i Up Selling Przyjmowanie zamówieñ oraz monitoring statusu przesy³ki Teleshopping Obs³uga zamówieñ online Kontrola stanu inwentarza Kompleksowa realizacja zamówieñ US UGI ZWI ZANE Z OBS UG KLIENTA: Obs³uga reklamacji Obs³uga zapytañ Aktualizacja danych kontaktowych Informacje o zmianach/aktualizacjach produktów Rozwi¹zywanie sporów Aktywacja/Zmiana wybranych us³ug Wsparcie p³atnoœci, rachunków Obs³uga umów gwarancyjnych Wsparcie techniczne Interaktywne sesje internetowe Interaktywna obs³uga Klienta online Powitalne telefony Aktualizacja profilu Klienta Windykacja US UGI MARKETINGOWE: Badania rynku Badania marketingowe Wybory Ankiety zadowolenia z poziomu dostarczonych us³ug Ankiety satysfakcji z zatrudnionego Pracownika Obs³uga zapytañ Badania opinii publicznej Wsparcie kampanii reklamowych Wsparcie dzia³añ prasowych Posiadamy wiedzê, zasoby technologiczne, narzêdzia oraz zespó³ pracowników, których wykorzystanie pozwoli na bardziej efektywn¹ realizacjê procesów firmy zwi¹zanych z marketingiem, obs³ug¹ klienta czy sprzeda ¹. Trevor Coyne CEO Evolving Group

10 Evolving Outsourcing dostarcza elastyczne oraz wydajne rozwi¹zania tym Klientom, którzy ceni¹ sobie doskona³oœæ obs³ugi nie tylko poprzez odpowiednie zarz¹dzanie procesami outsourcingowymi, ale tak e poprzez ich optymalizacjê oraz reorganizacjê, zawsze wtedy, kiedy jest to mo liwe. To wi¹ e siê bezpoœrednio z nasz¹ kultur¹ ci¹g³ego udoskonalania. Zarz¹dzanie dokumentacj¹ oraz danymi NASZE ROZWI ZANIA Z ZAKRESU ZARZ DZANIA DOKUMENTACJ ORAZ DANYMI: Modyfikacja dokumentów Zmiany zamówieñ Przetwarzanie procesów Gromadzenie i przetwarzanie informacji Obs³uga zamówieñ przesy³anych faxem Skanowanie dokumentów Wprowadzanie danych oraz ich poprawa Obs³uga p³atnoœci internetowych Korekty rachunku zobowi¹zañ Obs³uga wyj¹tkowych przypadków Korespondencja Obs³uga a Back Office: Zarz¹dzanie dokumentacj¹ oraz danymi Obs³uga zamówieñ Sprawdzanie dok³adnoœci konta Obs³uga reklamacji Obs³uga zamówieñ katalogowych Komunikacja marketingowa Bazy danych Us³ugi kurierskie

11 Rozwi¹zania finansowo-ksiêgowe: - Ca³kowity lub czêœciowy outsourcing us³ug windykacyjnych - Dostêp do specjalistycznych systemów oraz metodologii - Czêœciowe b¹dÿ ca³oœciowe prowadzenie ksiêgi g³ównej - Obs³uga nale noœci i zobowi¹zañ w ka dym stadium przeterminowania Rozwi¹zania ksiêgowe i finansowe Rozwi¹zania ksiêgowe i finansowe Outsourcing nale noœci Efektywne zarz¹dzanie nale noœciami ma bezpoœredni wp³yw na przep³yw pieniê ny, jak równie na rentownoœæ. Pomimo swojej wa noœci ta funkcja mo e byæ czêsto pomijana, w szczególnoœci w mniejszych organizacjach. Evolving Outsourcing opracowa³ us³ugê, która daje ma³ym i œrednim firmom dostêp do funkcji Nale noœci, maj¹cej na celu poprawê zarówno przep³ywu pieniê nego, jak i relacji z Klientami. Us³uga Kontroli Kredytowej/Kontroli Portfela Kredytowego w Evolving Outsourcing z kolei odci¹ a firmy od kwestii administracyjnych, pozwalaj¹c tym samym na zachowanie kontroli i przejrzystoœci procesu. Inne rozwi¹zania z zakresu kontroli kredytowej Raporty kredytowe (krajowe oraz miêdzynarodowe) Us³ugi zwi¹zane z odzyskaniem d³ugów Korzyœci dla firmy Poprawa przep³ywu pieniê nego dziêki redukcji liczby dni na otrzymanie p³atnoœci d³u ników Windykacja Redukcja kosztów zwi¹zanych z Kontrol¹ Kredytow¹( do 50%) Poprawa obs³ugi Klienta Obni enie kosztów windykacyjnych Lepsze zarz¹dzanie informacj¹ dziêki naszemu systemowi raportowania

12 Wyró niamy siê przede wszystkim tym, i zatrudniamy zespó³ prawdziwych specjalistów, posiadamy odpowiedni¹ technologiê oraz tym, e wierzymy w partnerskie relacje z Klientami. Proponujemy Pañstwu dzia³ IT je li takowego nie posiadacie. Naszym celem nie jest bycie najwiêkszymnaszym celem jest bycie najlepszym. Rozwi¹zania z zakresu wsparcia IT Inteligentna i wydajna alternatywa dla wewnêtrznego dzia³u IT Dobre zaplecze informatyczne i komunikacyjne firmy jest kluczowe dla jej prawid³owego funkcjonowania. Je eli Pañstwa Pracownicy nie s¹ w stanie obs³ugiwaæ komputera/aplikacji w wydajny sposób, jeœli pojawiaj¹ siê problemy z dzia³aniem serwerów i nikt nie otrzymuje wsparcia na czas, wówczas wydajnoœæ ca³ej organizacji na tym cierpi. Rozwi¹zania Evolving z zakresu wsparcia infrastruktury IT to szeroki wachlarz us³ug, który pozwala Pañstwu skupiæ siê na prowadzeniu podstawowej dzia³alnoœci i d¹ eniu do osi¹gniêcia strategicznych celów. Rozwi¹zania z zakresu wsparcia IT Nasze rozwi¹zania: Help desk 24/7 Monitoring Rozwi¹zania Internetowe Backup danych Administracja serwerem Desktop Management Network Management (Cisco, Juniper itp.) Korporacyjne systemy mailingowe (Exchange, Lotus itp.) Microsoft CRM oraz Rozwi¹zania SharePoint Kolokacja Dedykowane serwery oraz oprogramowanie Filtrowanie Spamu, Antywirusy, Spyware Leasing Oprogramowania (Microsoft i Parallels)

13 Pocz¹wszy od projektowania stron internetowych, optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO) oraz obs³ugi Klienta po obs³ugê procesu p³atnoœci, nasz oddany zespó³ ds. handlu elektronicznego nie tylko zajmie siê pobocznymi dzia³aniami Pañstwa firmy redukuj¹c koszty, ale tak e przyczyni siê do wygenerowania zysków poprzez implementacjê efektywnej e-strategii, tym samym wzmacniaj¹c kluczowe aspekty biznesu. Internet i E-commerce Rozwi¹zania z zakresu outsourcingu us³ug zwi¹zanych z Internetem i E-commerce IT I INTERNET Help desk Utrzymanie, obs³uga strony internetowej Projektowanie stron internetowych Administracja baz danych MARKETING Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (SEO) Blog ADMINISTRACJA TREŒCI Zarz¹dzanie treœci¹ Przygotowywanie tekstów oraz ich aktualizacja FINANSE I KSIÊGOWOŒÆ Windykacja Pomoc przy procesach p³atnoœci ZARZ DZANIE KONTAKTEM Z KLIENTEM Obs³uga Klienta/Wsparcie Wsparcie przy badaniach rynku Czat internetowy na ywo Web Call Back

14 Nasi Klienci:

15 W Evolving Outsourcing pomagamy redukowaæ koszty, generowaæ zyski, usprawniaæ obs³ugê Klienta oraz eliminowaæ dzia³alnoœæ poboczn¹ poprzez dostarczanie rozwi¹zañ BPO. Jeœli chcieliby Pañstwo omówiæ kwestie zwi¹zane z tym, jak Evolving Outsourcing mo e pomoc Pañstwa organizacji, bêdzie nam niezmiernie mi³o porozmawiaæ z Pañstwem ul. Grodzka 50/LU Kraków Polska Polska: Irlandia:

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Kazimierz W. Krupa* Pavlo Skotnyy** Wojciech Krupa*** Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa Innowacyjnoœæ Unii

Bardziej szczegółowo

Po yczki grupowe jako g³ówny element mikrofinansów

Po yczki grupowe jako g³ówny element mikrofinansów Przemys³aw Pluskota * Przemys³aw Pluskota Po yczki grupowe jako g³ówny element mikrofinansów Po yczki grupowe jako g³ówny element mikrofinansów Wstêp Celem artyku³u jest przedstawienie sposobu udzielania

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo