Evolving Outsourcing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Evolving Outsourcing"

Transkrypt

1 Evolving Outsourcing

2 Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ obni ania kosztów i poszukiwania nowych Ÿróde³ dochodu. Outsourcing wybranych procesów przedsiêbiorstwa pozwala na zaoszczêdzenie œrodków finansowych, poprawê jakoœci us³ug oraz na takie wykorzystanie zasobów firmy, które przyczyni siê do jej wzrostu. W konsekwencji firmy te osi¹gaj¹ znacznie lepsze rezultaty od konkurencji, która pozostaje w tyle. Roczny wzrost przychodów w ci¹gu ostatnich 3 lat Liczba aktywnych krajów 03 Kim jesteœmy? 04 Strategiczna Lokalizacja 06 Dlaczego outsourcing? 07 Nasze podejœcie 09 Rozwi¹zania z zakresu zarz¹dzania kontaktem z Klientem 10 Zarz¹dzanie dokumentacj¹ oraz danymi 11 Rozwi¹zania ksiêgowe i finansowe 12 Rozwi¹zania z zakresu wsparcia IT 13 Internet i E-commerce 14 Nasi Klienci % klientów, którzy skorzystali ponownie z naszych us³ug Brian O'Brien Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Evolving Outsourcing 130% 15 84%

3 Kim jesteœmy? Evolving Outsourcing to czêœæ Grupy Evolving, oferuj¹cej us³ugi zwi¹zane z rekrutacj¹, szkoleniami oraz outsourcingiem. Obs³ugujemy ponad 300 firm w wiêcej ni 15 krajach, realizuj¹c us³ugi zwi¹zane z rekrutacj¹, szkoleniami oraz outsourcingiem. Nasi Klienci to zarówno miêdzynarodowe korporacje, jak i ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê na terenie ca³ej Unii Europejskiej, w Kanadzie oraz na Bliskim Wschodzie. 84% naszych dotychczasowych Klientów zdecydowa³o siê na ponowne skorzystanie z naszych us³ug. Us³ugi zwi¹zane z Outsourcingiem Procesów Biznesowych BPO w Evolving to zarówno rozwi¹zania dotycz¹ce Zarz¹dzania Kontaktem z Klientem, Nowoczesnego Back Office Zarz¹dzanie Danymi i Dokumentami, Finanse i Ksiêgowoœæ, jak równie Outsourcing zwi¹zany z Internetem i E-commerce. Kim jesteœmy? G³ówna siedziba firmy znajduje siê w Polsce, w Krakowie. Firma zatrudnia ponad 100 pracowników w pe³nym wymiarze godzin. Posiadamy licencje i certyfikaty polskiego rz¹du.

4 Dlaczego warto wybraæ Kraków na centrum BPO? Nie jesteœmy jedynymi, którzy myœl¹ w ten sposób... Tholons (www.tholons.com), wiod¹ca globalna firma doradcza w ostatnim raporcie zatytu³owanym 50 najlepszych miejsc dla rozwoju outsourcingu plasuje Polskê na pierwszym miejscu w Europie i pi¹tym na œwiecie pod wzglêdem atrakcyjnoœci lokalizacji centrów outsourcingowych. Ranking opiera siê na kryteriach takich, jak jakoœæ i liczba zasobów ludzkich, poziom edukacji, koszty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, poziom ryzyka, atmosfera sprzyjaj¹ca inwestycjom, infrastruktura i jakoœæ ycia. Strategiczna Lokalizacja

5 Podjêliœmy strategiczn¹ i taktyczn¹ decyzjê o lokalizacji naszego centrum outsourcingu w³aœnie w Krakowie, poniewa czujemy, i jest to najlepsze mo liwe rozwi¹zanie, zarówno dla nas, jak i dla naszych partnerów biznesowych. Swoj¹ wyj¹tkowoœæ bowiem, Kraków zawdziêcza nadzwyczajnemu potencja³owi edukacyjnemu z kilkunastoma uniwersytetami oraz szko³ami wy szymi i studentów- absolwentów informatyki, in ynierii, zarz¹dzania, medycyny, filologii. Wiele z wiod¹cych na œwiecie firm outsourcingowych i liderów w dziedzinie technologii wybra³o Polskê jako swoj¹ siedzibê w Europie. Capgemini General Electric Google Research Labs HCL Co wiêcej, du a iloœæ firm posiada równie centra shared services w Krakowie: Hitachi Lufthansa Electrolux RR Donnelly Hewitt International Paper HP BP Shared Services Centre IBM Outsourcing Shell Shared Services LogicaCMG Philip Morris Motorola

6 Dlaczego outsourcing? Dlaczego warto skorzystaæ z us³ugi outsourcingu? Jakie korzyœci przyniesie to mojemu biznesowi? ZNACZ CA REDUKCJA KOSZTÓW KAPITA OWYCH I KOSZTÓW PRACY: Najczêœciej o kosztach pracy myœlimy w kategorii kosztu, jaki firma poniesie, gdy dana osoba ma do wykonania zadanie A, B i C. Aby jednak mieæ pe³ny obraz prawdziwego kosztu, jaki organizacja ponosi na dan¹ osobê nie nale y zapominaæ o kosztach zwi¹zanych z zakupem oprogramowania, oprzyrz¹dowania czy mebli; o tych zwi¹zanych z rozwojem danego pracownika czy ze œwiadczeniami poœrednimi, a tak e o wielu innych, które wchodz¹ w sk³ad ca³kowitego kosztu pracy. Dziêki wspó³pracy ze specjalistami z BPO, koszty rekrutacji i szkoleñ zostan¹ wyeliminowane, a te zwi¹zane z administracj¹ czy zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi zostan¹ obni one. POZYSKANIE WIEDZY EKSPERCKIEJ DZIÊKI WSPÓ PRACY Z DOSTAWC SPECJALISTYCZNYCH US UG: Wkroczyliœmy w tzw. Trzeci¹ Generacjê Outsourcingu, w której nacisk k³adziony jest teraz bardziej na poprawê jakoœci dostarczanych us³ug, ni na czyst¹ redukcjê kosztów. Osoby, które zajmuj¹ siê dostarczaniem us³ug BPO to specjaliœci w swojej bran y, ceni¹cy sobie jakoœæ i nieustanne ulepszanie oferowanych us³ug. MO LIWOŒÆ KONCENTRACJI NA KLUCZOWYCH KOMPETENCJACH: Poprzez zlecenie ca³oœci b¹dÿ czêœci dzia³añ pobocznych firmy Partnerowi BPO, macie Pañstwo mo liwoœæ skupienia siê na swojej g³ównej dzia³alnoœci. Cz³onkowie zespo³u mog¹ zatem wykorzystaæ ca³¹ swoja energiê, czas oraz kompetencje na sprzeda i osi¹ganie zysków. IDEA NIEUSTANNEGO UDOSKONALANIA: Idea nieustannego udoskonalania jest kluczowa dla BPO. Dostawcy BPO powinni potwierdzaæ swoje s³owa czynami poprzez ci¹g³e poszukiwanie mo liwoœci ulepszania procesów biznesowych dla istniej¹cych klientów. ZWIÊKSZONA ELASTYCZNOŒÆ RYNKU ORAZ SKRÓCENIE CZASU WPROWADZANIA NA RYNEK: Korzystaj¹c z us³ug centrum outsourcingu, firmy mog¹ staæ siê bardziej dynamiczne, operatywne i obrotne. Organizacje s¹ w stanie szybciej odpowiadaæ na zwiêkszone zapotrzebowanie na produkty lub us³ugi. W dzisiejszym klimacie gospodarczym to niemal e konieczne.

7 Efektywna Realizacja Procesów Firmy Evolving - Efektywna Realizacja Procesów Firmy Centrum Procesów Biznesowych BPO Evolving Outsourcing ma na celu dostarczenie Klientom rozwi¹zañ na najwy szym poziomie, przy jednoczesnej redukcji kosztów. To jednak wymaga po³¹czenia zarówno systematycznego planowania i przygotowywania struktury dzia³ania, jak i wykorzystania odpowiednich technologii, procesów i zasobów ludzkich. W Evolving opracowaliœmy dwie kluczowe metody dzia³ania, które umo liwiaj¹ nam osi¹gniecie za³o onego celu, jakim jest "Efektywna Realizacja Procesów Nasze podejœcie

8 1. Metodologia Evolving Transition Management Kluczowym aspektem naszych us³ug jest pomyœlna migracja procesów biznesowych naszych Klientów z ich organizacji do miejsca docelowego, jakim jest centrum Evolving BPO. W tym celu Evolving opracowa³o w³asn¹ piêciofazow¹ metodê Evolving Transition Management Methodology - - jest ona zarz¹dzana oraz dostarczana przez Transition Team. Metodologia ta opiera siê na piêciu fazach: Odkrycie Planowanie i Analiza Przygotowanie programu pilota owego Faza testowa Wdro enie programu Odkrycie Planowanie i Analiza Przygotowanie programu pilota owego Operational Excellence Delivered Faza testowa Wdro enie programu (Tydzieñ 0-2 ) (Tydzieñ 2-5) (Tydzieñ 5-7) (Tydzieñ 7-10) (Tydzieñ 10-12) 2. Evolving Optimum Excellence Program Poza metodologi¹ pomyœlnego przejœcia, w Evolving opracowaliœmy nasz w³asny program do optymalizacji procesów biznesowych, w oparciu o Metodologiê Lean Six Sigma, stosuj¹c DMIAC- definiujemy, mierzymy, analizujemy, ulepszamy i kontrolujemy - koncentruj¹c siê na poszukiwaniu takiej transformacji procesów biznesowych, która zapewni optymalizacjê kosztów, jakoœci oraz rezultatów. Jesteœmy gotowi podzieliæ ryzyko tam, gdzie wymagana jest inwestycja kapita³u, jednoczeœnie osi¹gaj¹c zyski, dziêki zastosowaniu tzw. modelu Gainshare. Przegl¹d procesu Planowanie zasobów kadrowych - ich wymagañ i umiejêtnoœci Przygotowanie kwestionariusza technicznego Opracowanie wymagañ technicznych Utworzenie Zespo³u Projektowego obowi¹zki i podzia³u ról Mapa Procesu Udokumentowanie technologii wspieraj¹cych zestawienie umiejêtnoœci osób wspieraj¹cych proces Identyfikacja Ÿróde³ kosztów i niewydajnych elementów Zgromadzenie informacji z zakresu wymaganych danych, replikacja modelu Rekrutacja Zespo³u Zespo³owe Szkolenie produktowous³ugowe Przygotowanie ³¹cznoœci Wdro enie - Przeprowadzenie testu z zakresu technologii oraz bezpieczeñstwa danych Ustanowienie w pe³ni funkcjonalnej technologii Uruchomienie oraz monitorowanie fazy testowej Gromadzenie oraz rejestrowanie informacji zwrotnej Dostosowanie poziomu obs³ugi do tej zdefiniowanej przez Klienta Opracowanie planu awaryjnego, oszacowanie ryzyka Uzyskanie zgody Klienta na wdro enie procesu Ustalenie, akceptacja poziomu obs³ugi Implementacja Planu Kontroli Jakoœci Przeprowadzenie audytów oraz przegl¹dów Zgromadzenie informacji zwrotnej od Klienta, przeprowadzenie ewentualnych dzia³añ koryguj¹cych Systematyczne przygotowywanie raportów dla Klienta Udoskonalanie oraz reorganizacja procesów poprzez zastosowanie Evolving Optimum Excellence Program" Proces Ramp Up

9 Rozwi¹zania Evolving z zakresu kontaktu z Klientem to umiejêtnoœæ zorganizowania odpowiedniego zespo³u projektowego, wykorzystanie sprawdzonej technologii oraz zastosowanie autorskiej metodologii. To wszystko ma na celu poprawê efektywnoœci oraz wydajnoœci funkcji zwi¹zanych z marketingiem, sprzeda ¹ czy us³ugami Pañstwa firmy przy jednoczesnej redukcji kosztów od 30 do 50 % +. Zarz¹dzanie kontaktem Rozwi¹zania z zakresu zarz¹dzania kontaktem z Klientem US UGI ZWI ZANE Z POZYSKIWANIEM KLIENTÓW: Lead qualification Tworzenie baz danych Klientów Rekomendacje Wsparcie po pokazach handlowych Promocja Produktów/Us³ug Informacje o nowych produktach Programy lojalnoœciowe Umawianie spotkañ Obs³uga maila Obs³uga programów cz³onkowskich, subskrypcji Organizacja seminariów Umowy serwisowania Sprzeda po godzinach Zbieranie funduszy Sprzeda bezpoœrednia produktów i us³ug Cross Selling i Up Selling Przyjmowanie zamówieñ oraz monitoring statusu przesy³ki Teleshopping Obs³uga zamówieñ online Kontrola stanu inwentarza Kompleksowa realizacja zamówieñ US UGI ZWI ZANE Z OBS UG KLIENTA: Obs³uga reklamacji Obs³uga zapytañ Aktualizacja danych kontaktowych Informacje o zmianach/aktualizacjach produktów Rozwi¹zywanie sporów Aktywacja/Zmiana wybranych us³ug Wsparcie p³atnoœci, rachunków Obs³uga umów gwarancyjnych Wsparcie techniczne Interaktywne sesje internetowe Interaktywna obs³uga Klienta online Powitalne telefony Aktualizacja profilu Klienta Windykacja US UGI MARKETINGOWE: Badania rynku Badania marketingowe Wybory Ankiety zadowolenia z poziomu dostarczonych us³ug Ankiety satysfakcji z zatrudnionego Pracownika Obs³uga zapytañ Badania opinii publicznej Wsparcie kampanii reklamowych Wsparcie dzia³añ prasowych Posiadamy wiedzê, zasoby technologiczne, narzêdzia oraz zespó³ pracowników, których wykorzystanie pozwoli na bardziej efektywn¹ realizacjê procesów firmy zwi¹zanych z marketingiem, obs³ug¹ klienta czy sprzeda ¹. Trevor Coyne CEO Evolving Group

10 Evolving Outsourcing dostarcza elastyczne oraz wydajne rozwi¹zania tym Klientom, którzy ceni¹ sobie doskona³oœæ obs³ugi nie tylko poprzez odpowiednie zarz¹dzanie procesami outsourcingowymi, ale tak e poprzez ich optymalizacjê oraz reorganizacjê, zawsze wtedy, kiedy jest to mo liwe. To wi¹ e siê bezpoœrednio z nasz¹ kultur¹ ci¹g³ego udoskonalania. Zarz¹dzanie dokumentacj¹ oraz danymi NASZE ROZWI ZANIA Z ZAKRESU ZARZ DZANIA DOKUMENTACJ ORAZ DANYMI: Modyfikacja dokumentów Zmiany zamówieñ Przetwarzanie procesów Gromadzenie i przetwarzanie informacji Obs³uga zamówieñ przesy³anych faxem Skanowanie dokumentów Wprowadzanie danych oraz ich poprawa Obs³uga p³atnoœci internetowych Korekty rachunku zobowi¹zañ Obs³uga wyj¹tkowych przypadków Korespondencja Obs³uga a Back Office: Zarz¹dzanie dokumentacj¹ oraz danymi Obs³uga zamówieñ Sprawdzanie dok³adnoœci konta Obs³uga reklamacji Obs³uga zamówieñ katalogowych Komunikacja marketingowa Bazy danych Us³ugi kurierskie

11 Rozwi¹zania finansowo-ksiêgowe: - Ca³kowity lub czêœciowy outsourcing us³ug windykacyjnych - Dostêp do specjalistycznych systemów oraz metodologii - Czêœciowe b¹dÿ ca³oœciowe prowadzenie ksiêgi g³ównej - Obs³uga nale noœci i zobowi¹zañ w ka dym stadium przeterminowania Rozwi¹zania ksiêgowe i finansowe Rozwi¹zania ksiêgowe i finansowe Outsourcing nale noœci Efektywne zarz¹dzanie nale noœciami ma bezpoœredni wp³yw na przep³yw pieniê ny, jak równie na rentownoœæ. Pomimo swojej wa noœci ta funkcja mo e byæ czêsto pomijana, w szczególnoœci w mniejszych organizacjach. Evolving Outsourcing opracowa³ us³ugê, która daje ma³ym i œrednim firmom dostêp do funkcji Nale noœci, maj¹cej na celu poprawê zarówno przep³ywu pieniê nego, jak i relacji z Klientami. Us³uga Kontroli Kredytowej/Kontroli Portfela Kredytowego w Evolving Outsourcing z kolei odci¹ a firmy od kwestii administracyjnych, pozwalaj¹c tym samym na zachowanie kontroli i przejrzystoœci procesu. Inne rozwi¹zania z zakresu kontroli kredytowej Raporty kredytowe (krajowe oraz miêdzynarodowe) Us³ugi zwi¹zane z odzyskaniem d³ugów Korzyœci dla firmy Poprawa przep³ywu pieniê nego dziêki redukcji liczby dni na otrzymanie p³atnoœci d³u ników Windykacja Redukcja kosztów zwi¹zanych z Kontrol¹ Kredytow¹( do 50%) Poprawa obs³ugi Klienta Obni enie kosztów windykacyjnych Lepsze zarz¹dzanie informacj¹ dziêki naszemu systemowi raportowania

12 Wyró niamy siê przede wszystkim tym, i zatrudniamy zespó³ prawdziwych specjalistów, posiadamy odpowiedni¹ technologiê oraz tym, e wierzymy w partnerskie relacje z Klientami. Proponujemy Pañstwu dzia³ IT je li takowego nie posiadacie. Naszym celem nie jest bycie najwiêkszymnaszym celem jest bycie najlepszym. Rozwi¹zania z zakresu wsparcia IT Inteligentna i wydajna alternatywa dla wewnêtrznego dzia³u IT Dobre zaplecze informatyczne i komunikacyjne firmy jest kluczowe dla jej prawid³owego funkcjonowania. Je eli Pañstwa Pracownicy nie s¹ w stanie obs³ugiwaæ komputera/aplikacji w wydajny sposób, jeœli pojawiaj¹ siê problemy z dzia³aniem serwerów i nikt nie otrzymuje wsparcia na czas, wówczas wydajnoœæ ca³ej organizacji na tym cierpi. Rozwi¹zania Evolving z zakresu wsparcia infrastruktury IT to szeroki wachlarz us³ug, który pozwala Pañstwu skupiæ siê na prowadzeniu podstawowej dzia³alnoœci i d¹ eniu do osi¹gniêcia strategicznych celów. Rozwi¹zania z zakresu wsparcia IT Nasze rozwi¹zania: Help desk 24/7 Monitoring Rozwi¹zania Internetowe Backup danych Administracja serwerem Desktop Management Network Management (Cisco, Juniper itp.) Korporacyjne systemy mailingowe (Exchange, Lotus itp.) Microsoft CRM oraz Rozwi¹zania SharePoint Kolokacja Dedykowane serwery oraz oprogramowanie Filtrowanie Spamu, Antywirusy, Spyware Leasing Oprogramowania (Microsoft i Parallels)

13 Pocz¹wszy od projektowania stron internetowych, optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO) oraz obs³ugi Klienta po obs³ugê procesu p³atnoœci, nasz oddany zespó³ ds. handlu elektronicznego nie tylko zajmie siê pobocznymi dzia³aniami Pañstwa firmy redukuj¹c koszty, ale tak e przyczyni siê do wygenerowania zysków poprzez implementacjê efektywnej e-strategii, tym samym wzmacniaj¹c kluczowe aspekty biznesu. Internet i E-commerce Rozwi¹zania z zakresu outsourcingu us³ug zwi¹zanych z Internetem i E-commerce IT I INTERNET Help desk Utrzymanie, obs³uga strony internetowej Projektowanie stron internetowych Administracja baz danych MARKETING Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (SEO) Blog ADMINISTRACJA TREŒCI Zarz¹dzanie treœci¹ Przygotowywanie tekstów oraz ich aktualizacja FINANSE I KSIÊGOWOŒÆ Windykacja Pomoc przy procesach p³atnoœci ZARZ DZANIE KONTAKTEM Z KLIENTEM Obs³uga Klienta/Wsparcie Wsparcie przy badaniach rynku Czat internetowy na ywo Web Call Back

14 Nasi Klienci:

15 W Evolving Outsourcing pomagamy redukowaæ koszty, generowaæ zyski, usprawniaæ obs³ugê Klienta oraz eliminowaæ dzia³alnoœæ poboczn¹ poprzez dostarczanie rozwi¹zañ BPO. Jeœli chcieliby Pañstwo omówiæ kwestie zwi¹zane z tym, jak Evolving Outsourcing mo e pomoc Pañstwa organizacji, bêdzie nam niezmiernie mi³o porozmawiaæ z Pañstwem ul. Grodzka 50/LU Kraków Polska Polska: Irlandia:

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

efektywne biznesowo us³ugi szkoleniowe, doradcze i diagnostyczne z dofinansowaniem do 80%

efektywne biznesowo us³ugi szkoleniowe, doradcze i diagnostyczne z dofinansowaniem do 80% efektywne biznesowo us³ugi szkoleniowe, doradcze i diagnostyczne z dofinansowaniem do 80% Dofinansowanie na us³ugi szkoleniowe, 80% do doradcze i diagnostyczne. Ca³kowita kwota dofinasowania to ponad 80

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Evolving Recruitment

Evolving Recruitment Evolving Recruitment Spis treœci: 03 Kim jesteœmy? 04 Sektory 05 Nasze podejœcie 10 Nasze us³ugi 11 Nasi Klienci Roczny wzrost przychodów w ci¹ gu ostatnich 3 lat 130% Liczba aktywnych krajów 15 Procent

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT?

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Mirosław Osuch Specjalista ds. finansowania IBM Global Financing IBM Global Financing (IGF) zarządzając

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk WARTOŚĆ KLIENTA SPRAWDZIAN SKUTECZNOŚCI PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA Dominująca rola klienta we współczesnym zarządzaniu Truizmem jest stwierdzenie, że jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy EDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. Forma prawna prowadzonej działalności SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Z nami dowiesz sie wiecej. C e n t r u m B a d a ñ Te l e f o n i c z n y c h OFERTA WSPÓ PRACY

Z nami dowiesz sie wiecej. C e n t r u m B a d a ñ Te l e f o n i c z n y c h OFERTA WSPÓ PRACY Z nami dowiesz sie wiecej C e n t r u m B a d a ñ Te l e f o n i c z n y c h OFERTA WSPÓ PRACY Nasze doœwiadczenie Badania konsumenckie Badamy zachowania i preferencje konsumenckie. Realizujemy projekty

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy?

Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy? Pruftechnik - Wibrem Sp. z o.o. Kim jesteśmy? 1972 Pruftechnik AG Sprzedaż urządzeń Laserowe osiowanie Diagnostyka wibracyjna (Off, ON Line) NDT 1999 Pruftechnik - Wibrem Ltd. Sprzedaż urządzeń Pruftechnik

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo