ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKTÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ METODY PURC DLA ZAGADNIEŃ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH 3D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKTÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ METODY PURC DLA ZAGADNIEŃ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH 3D"

Transkrypt

1 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE r 46 ISSN X ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ MEODY PURC DLA ZAGADNIEŃ EORII SPRĘŻYSOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH D Egeisz Zieik a Krzysztof Szerszeń b Zakład Metod Nmeryczych Wydział Matematyki i Iformatyki Uiwersytet w Białymstok a b Streszczeie Celem iiesze pracy est zbadaie wpływ liczby oraz sposob rozmieszeia pktów kolokaci a dokładość i stabilość rozwiązań zyskiwaych za pomocą parametryczych kładów rówań całkowych (PURC). Aalizę przeprowadzao dla brzegowych zagadień D modelowaych rówaiami Naviera-Lamégo z obszarami wielościeymi. Nmerycze rozwiązywaie PURC sprowadza się do rozwiązywaia kładów rówań algebraiczych które są zapisywae w pktach kolokaci. Liczba tych pktów oraz ich rozmieszczeie ma istoty wpływ a dokładość i stabilość rozwiązań. ANALYSIS OF HE INFLUENCE OF ARRANGEMEN AND NUMBER OF COLLOCAION POINS ON HE ACCURACY OF HE PIES MEHOD FOR LINEAR ELASICIY PROBLEMS IN D POLYHEDRAL DOMAINS Smmary he prpose of this paper is to stdy the iflece of mber ad arragemet of collocatio poits o the accracy ad stability obtaied by parametric itegral eqatio method (PIES). his aalysis has bee performed for D bodary vale problems modeled by Navier-Lamé eqatios i polyhedral domais. Nmerical soltio of the PIES comes dow to solvig algebraic eqatios writte at collocatio poits. he mber of these poits ad their arragemet have a sigificat impact o the accracy ad stability of the soltios.. WSĘP Poprawa dokładości rozwiązań meryczych w klasyczych metodach elemetowych (MES MEB) realizowaa est poprzez zwiększeie liczby wprowadzoych elemetów lb też zastosowaie elemetów wyższego rzęd. W obydw przypadkach prowadzi to do koieczości deklarowaia dże liczby węzłów a podstawie których bdowaa est siatka elemetowa przyętego schemat dyskretyzaci brzeg lb obszar. akie podeście wydae się szczególie ieefektywe w odiesiei do zagadień przestrzeych w których ieedokrotie dża liczba elemetów może być zbęda z pkt widzeia dokładości odwzorowaia modelowaego obszar []. 7

2 ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA Rozpatrywae w pracy alteratywe podeście dotyczące meryczego rozwiązywaia zagadień brzegowych realizowae est a podstawie parametryczych kładów rówań całkowych (PURC). Metoda PURC charakteryze się rozdzieleiem aproksymaci brzeg od aproksymaci fkci brzegowych [5]. W wyik tego możliwym okazało się wyelimiowaie w PURC koieczości dyskretyzaci brzeg i obszar w procesie meryczego rozwiązywaia zagadieia brzegowego. Kształt brzeg został w tym przypadk względioy w sposób aalityczy bezpośredio w fkcach podcałkowych PURC i matematyczie zdefiioway za pomocą dowolych fkci parametryczych. Z kolei rozwiązaia a brzeg zostały zdefiiowae z wykorzystaiem szeregów aproksymących. akie zdefiiowaie rozwiązań a brzeg i samego kształt obszar powode że poprawa dokładości rozwiązań est procesem iezależym od poprawy dokładości modelowaia obszar. Poprawa dokładości rozwiązań meryczych w PURC sprowadza się do zwiększeia liczby wyrazów w szeregach aproksymących. Liczba wyrazów w szeregach z kolei est związaa z liczbą deklarowaych w dziedziach poszczególych płatów powierzchi tzw. pktów kolokaci. Obecość pktów kolokaci wyika z zastosowae metody psedospektrale (kolokaci) do meryczego rozwiązaia PURC. Nmerycze rozwiązywaie PURC sprowadza się do rozwiązywaia kładów rówań algebraiczych które są zapisywae w pktach kolokaci. Poadto z przeprowadzoych badań okaze się że a dokładość rozwiązań ma też wpływ sposób ich rozmieszczeia w dziedziie płatów powierzchi. Dlatego też w pracy przebadao trzy wariaty ich rozmieszczeia w cel wyciągięcia wiosków dla akiego wariat rozmieszczeia i dla akie ich liczby otrzymywae rozwiązaia charakteryzą się awiększą dokładością. Dotychczasowe badaia aalizące wpływ liczby i rozmieszczeia pktów kolokaci w metodzie psedospektrale zastosowae do meryczego rozwiązywaia PURC realizowae były główie w zagadieiach płaskich [56]. Celem iiesze pracy est przeprowadzeie szczegółowe aalizy ich rozmieszczeia dla zagadień D matematyczie modelowaych rówaiami Naviera-Lamégo. Prezetowae testy przeprowadzoo dla zagadień brzegowych z obszarami wielościeymi.. APROKSYMACJA ROZWIĄZAŃ NA BRZEGU W PURC Cechą charakterystyczą MEB est podział brzeg a elemety i rówoczese aproksymowaie kształt brzeg i fkci brzegowych a tych elemetach []. Przy założei izoparametryczości elemetów brzegowych modelowaie fkci brzegowych w MEB a tych elemetach odbywa się w idetyczy sposób ak same geometrii brzeg i sprowadza się do zalezieia wartości tych fkci wyłączie w węzłach poszczególych elemetów brzegowych. Mówi się w tym przypadk o dyskretyzaci brzeg i fkci brzegowych tożsamiaych z zadawaymi warkami brzegowymi i poszkiwaymi rozwiązaiami a brzeg. Wartości fkci brzegowych w pozostałych pktach a brzeg moża wyzaczyć za pośredictwem z góry zdefiiowaych fkci kształt a poszczególych elemetach brzegowych. Przyęcie właśie takie formy aproksymowaia fkci v w 0.5 l w ) Ul w v p = v w 8 brzegowych powode że w cel zyskaia poprawy dokładości rozwiązań a brzeg ależy zagęścić liczbę węzłów co est ściśle związae z fizyczą deklaracą tych węzłów. Nieedokrotie liczba wprowadzoych w takim przypadk elemetów est admiarowa w stosk do wymagae w cel dokładego i edozaczego zamodelowaia brzeg. Istotą korzyścią płyącą z zastosowaia PURC est wspomiae ż rozdzieleie sposob deklaraci kształt brzeg od sposob aproksymaci fkci brzegowych w cel zyskaia rozwiązaia a brzeg. Dae to możliwość iezależe poprawy dokładości modelowaia kształt brzeg bez igereci w aproksymacę rozwiązań a brzeg i odwrotie. Formła PURC w przypadk problemów brzegowych D opisaych rówaiami Naviera-Lamégo przedstawiaa est w astępące postaci [7] { P ( v w v } J dvdw = l () przy czym ν l < ν < ν l w l < w < wl ν < ν < ν w < w < w l =... oraz J est akobiaem atomiast p są to parametrycze fkce brzegowe a poszczególych płatach powierzchi modelących brzeg. Jeda z tych fkci będzie zadaa w postaci warków brzegowych atomiast drga będzie poszkiwaa w wyik rozwiązaia (). Jawa postać fkci podcałkowych U l w v P l w v est przedstawioa w pracy [7]. Ogólie fkce te są zależe od rozwiązywaego rówaia różiczkowego

3 Egeisz Zieik Krzysztof Szerszeń dla rówaia Laplace'a są oe przedstawioe w pracy [8] atomiast dla rówaia Helmholtza w [9]. Fkce te w swoim formalizmie matematyczym względiaą kształt brzeg zdefiioway za pomocą dwwymiarowych fkci parametryczych. W odiesiei do aalizowaych w iiesze pracy zagadień D modelowaie brzeg opiera się a rys.. wykorzystai prostokątych płatów powierzchi Coosa. Za pomocą odpowiediego połączeia tych płatów moża bardzo łatwo zdefiiować kształt obszar bezpośredio w PURC. Przykład wykreowaego sześcioma płatami Coosa brzeg sześcia bezpośredio w PURC przedstawioo a Rys.. Modelowaie kształt brzeg płatami powierzchi Coosa schematycze rozmieszczaie pktów kolokaci w lokalych płaszczyzach odwzorowaia v w dla składowych płatów powierzchi Coosa realizaca aproksymaci fkci brzegowych wielomiaami Czebyszewa Bezpośredie względieie w formle PURC aproksymowae za pomocą szeregów z fkcami kształt brzeg wprowadza dżą swobodę w bazowymi Czebyszewa pierwszego rodza określei aproksymaci fkci brzegowych ( r ) ( v) (. Szeregi aproksymące dla ob oraz p w formle (). W trakcie fkci są przedstawioe w podoby sposób merycze realizaci PURC fkce brzegowe a każdym z modelących brzeg płatów powierzchi są N M ( r) = ( v) ( () p= 0 r= 0 gdzie N M ( r) p = p ( v) ( () p= 0 r= 0 p - są zadaymi lb poszkiwaymi współczyikami N M - są liczbami wyrazów szereg zdefiiowaego w dziedziie płata (obszarze). Po podstawiei tych szeregów () do formły PURC () dla rówaia Naviera-Lamégo otrzymamy astępące wyrażeie N M v w v w ( pr ) 0.5l ( ν w ) = p U l ( ν w ν P = p= 0 r= 0 v w v w ( v) ( r) Do meryczego rozwiązywaia (4) zastosowao metodę psedospektralą []. Zapisąc formłę (4) w pktach kolokaci otrzyme się kład rówań liiowych względem iewiadomych współczyików ( pr ) ( pr ) p z (). Poszkiwae są w tym ( J 9 dvdw. l ( ν w ν przypadk ie wartości rozwiązań w węzłach ak w MEB lecz wyłączie wartości współczyików ( pr ) ( pr ) p w szeregach które ie maą fizycze iterpretaci. (4)

4 ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA Pkty kolokaci w PURC ak przestawioo to a rys. ie są deklarowae bezpośredio a brzeg ale w lokale prostokąte dziedziie v w oddzielie dla każdego z płatów modelących brzeg. Jak zaprezetowao a rys. dla każdego ze składowych płatów powierzchi obok rozmieszczeia pktów kolokaci astępe także aproksymaca fkci brzegowych za pomocą fkci bazowych będących wielomiaami Czebyszewa.. ANALIZA SABILNOŚCI ROZWIĄZAŃ NUMERYCZNYCH Przedstawioy w poprzedim pkcie algorytm meryczego rozwiązywaia PURC poddao aalizie dotyczące dokładości zyskiwaych rozwiązań. Z wagi a fakt że fkce brzegowe zostały przybliżae w postaci szeregów () i () iewątpliwie czyikiem wpływaącym a dokładość rozwiązań w PURC będzie liczba iewiadomych współczyików w szeregach zapisywaa ako = ( N + )( M + ). Liczba ta est zgoda z liczbą pktów kolokaci. Zapisaie PURC w każdym z pktów kolokaci ostateczie sprowadza PURC do kład rówań algebraiczych. W wyik rozwiązaia tego kład otrzymywae są iewiadome współczyiki w edym z szeregów aproksymących. W pracy aalizowao wpływ liczby pktów kolokaci oraz róże wariaty ich rozmieszczeia w dziedziie płata powierzchi. Rozpatrywao rozmieszczeie rówomiere rozmieszczeie ze skraymi pktami miescowioymi bliże krańców obszar (dziedziy płata) oraz w trzecim wariacie w miescach odpowiadaących pierwiastkom wielomiaów Czebyszewa. a) b) c) rzy rozpatrywae wariaty rozmieszczeia pktów kolokaci wygeerowae odpowiedio dla = 9 oraz = 6 pktów kolokaci w dziedziie v w dla prostokątych płatów powierzchi Coosa modelących brzeg przedstawioo a rys.. Zaletą PURC est to że omawiae sterowaie liczbą oraz rozmieszczeiem pktów kolokaci odbywa się bez akiekolwiek igereci w zamodeloway parametryczymi płatami powierzchi kształt brzeg rozpatrywaego obszar. Odrębym problemem było także opracowaie efektywego i dokładego sposob obliczaia poawiaących się w matematycze formle PURC całek powierzchiowych. Całki te dla zagadień D zostały zdefiiowae w dziedziach odpowiadaących parametryczym płatom powierzchi modelącym brzeg. Występą tam całki reglare i osobliwe abardzie iwersalym sposobem ich obliczaia są kwadratry merycze. Problematykę dotyczącą wpływ liczby współczyików wagowych w kwadratrze meryczego całkowaia a dokładość rozwiązań zyskiwaych za pomocą PURC przedstawioo ż wcześie w [0]. Aalizę dokładości rozwiązań w zależości od wariat rozmieszczeia pktów kolokaci i ich liczby przeprowadzoo dla dwóch przedstawioych a rys. ab obszarów wielościeych z brzegiem zamodelowaym odpowiedio 4 oraz płatami Coosa zdefiiowaymi w obszarach prostokątych. a) b) wariat wariat wariat Rys.. Wariaty rozmieszczeia odpowiedio 9 oraz 6 pktów kolokaci: a) rówomiere b) z pktami skraymi bliże krawędzi c) w miescach pierwiastków wielomiaów Czebyszewa Rys.. Rozpatrywae obszary zamodelowae odpowiedio: a) 4 oraz b) płatami Coosa Zamodelowae w te sposób obszary traktowao ako obszary w zagadieiach brzegowych matematyczie modelowaych rówaiami Naviera- 0

5 Egeisz Zieik Krzysztof Szerszeń Lamégo. Warki brzegowe zostały zadae a podstawie zaych rozwiązań aalityczych w przestrzei R dla rówań Naviera-Lamégo. Rozpatrywao w ob przypadkach przemieszczeiowe warki brzegowe wyzaczoe dla dwóch zaych aalityczych rozwiązań tych rówań (przemieszczeń) [4] =.5(x + x + ) 0 x = 0.5( x + x x) = 0.5( x + x x) (5) + + oraz = x x x = x xx = x xx. (6) Po względiei współrzędych odpowiadaących krawędziom rozpatrywaych obszarów (rys. ) do (5) i (6) otrzymywae są warki brzegowe a krawędziach brzeg. Na podstawie (5) i (6) moża też w podoby sposób wyzaczyć warki brzegowe Nemaa (siły powierzchiowe). Maąc tak otrzymae warki a brzeg rozpatrywaych obszarów za pomocą PURC moża otrzymać rozwiązaia w obszarze. Rozwiązaia w obszarze moża porówać ze zaymi rozwiązaiami aalityczymi reprezetowaymi przez gradiety wyzaczoe odpowiedio dla fkci (5) oraz (6). O dokładości rozwiązań meryczych decyde liczba pktów kolokaci oraz wariat ich rozmieszczeia (rys.). Dla rozpatrywaych obszarów i rozwiązań przeprowadzoo testy merycze których wyiki zestawioo w tabelach. W tabelach i zestawioo błędy rozwiązań w PURC dla ={ } pktów kolokaci dla każdego z modelących brzeg płatów Coosa rozmieszczoych w ich dziedziach oraz wszystkich trzech wariatów ich rozmieszczeia. Liczba przyętych pktów kolokaci przekłada się bezpośredio a liczbę rozwiązywaych rówań algebraiczych zestawioych w kolmie drgie tych tabel. Porówywao miary błędów a podstawie ormy L otrzymae dla rozpatrywaych trzech wariatów ich rozmieszczeia oraz róże liczby pktów kolokaci. Obliczeia zrealizowao przy przyęci 04 współczyików wagowych w kwadratrach Gassa- Legedre'a dla całek osobliwych oraz reglarych a każdym ze składowych płatów powierzchi brzeg. ab.. Miara błęd rozwiązań w PURC a podstawie ormy L w zależości od liczby oraz rozmieszczeia pktów kolokaci dla kształt obszar z Rys. a Liczba rówań Składowe rozwiązań Sposoby rozmieszczeia pktów kolokaci Fkca (5) Fkca (6) Wariat Wariat Wariat Wariat Wariat Wariat e e e e e e e-8.784e e e e-6.96e e e e

6 ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA ab.. Miara błęd rozwiązań w PURC a podstawie ormy L w zależości od liczby oraz rozmieszczeia pktów kolokaci dla geometrii kształt obszar z rys. b Liczba rówań Składowe rozwiązań Sposoby rozmieszczeia pktów kolokaci Fkca (5) Fkca (6) Wariat Wariat Wariat Wariat Wariat Wariat 7.976e e e e e e e e e WNIOSKI Dokładość zyskiwaych rozwiązywaych za pomocą metody PURC zależy od dokładości zamodelowaia obszar oraz od zastosowaego algorytm do ego meryczego rozwiązywaia. Rozpatrywao obszary takie które moża było potraktować że zostały oe zamodelowae w sposób bardzo dokłady. Przy takim założei a błąd otrzymaych rozwiązań ma wpływ tylko zastosoway algorytm do meryczego rozwiązywaia PURC. estowao metodę kolokaci poieważ est to metoda dość efektywa w rozwiązywai klasyczych rówań całkowych. Niemie edak było wiadomo [6] że o stabilości rozwiązań decyde sposób rozmieszczeia pktów kolokaci oraz ich liczba. Dlatego też w pracy przebadao trzy wariaty ich rozmieszczeia dotyczące róże ich liczby a poszczególych dziedziach płatów. Ogólie moża stwierdzić że we wszystkich przypadkach poza iektórymi wyątkami zyskao bardzo małe błędy wyliczae a podstawie ormy L. Na podstawie przeprowadzoych badań zamieszczoych w tabelach trdo est wyciągąć edozacze wioski. Zaważaly est wzrost błędów dla większe liczby pktów kolokaci w trzecim wariacie ich rozmieszczeia. Dlatego też w celbardzie edozaczego wyciągięcia wiosków ależałoby przeprowadzić więce testów a iych przykładach. Niemie edak w cel pewieia się o wiarygodości zyskaych wyików dotyczących zagadień iemaących rozwiązań aalityczych sesowe est poowe rozwiązaie zagadieia dla iego wariat rozmieszczeia pktów kolokaci. W przypadk brak stabilości merycze rozwiązań moża też sterować liczbą pktów kolokaci ale ma to bezpośredi wpływ a liczbę rozwiązywaych rówań algebraiczych. Istoty est fakt że sterowaie liczbą oraz rozmieszczeiem pktów kolokaci odbywa się bez akiekolwiek igereci w zamodeloway parametryczymi płatami powierzchi brzeg rozpatrywaego obszar. Praca fiasowaa ze środków a akę w latach 00-0 ako proekt badawczy.

7 Egeisz Zieik Krzysztof Szerszeń Literatra. Becker A.A.: he bodary elemet method i egieerig: a complete corse. Cambridge: McGraw-Hill Book Comp Gottlieb D. Orszag S.A.: Nmerical aalysis of spectral methods: theory ad pplicatios. SIAM Philadelphia Mkheree Y.X. Mkheree S. Shi X. Nagaraa A.: he bodary cotor method for three-dimesioal liear elasticity with a ew qadratic bodary elemet. Egieerig Aalysis with Bodary Elemets p Zhag J. Yao Z.: he reglar hybrid bodary ode method for three-dimesioal liear elasticity. Egieerig Aalysis with Bodary Elemets p Zieik E.: A ew itegral idetity for potetial polygoal domai problems described by parametric liear fctios. Egieerig Aalysis with Bodary Elemets 00 Vol. 6/0 p Zieik E. Szerszeń K. Bołtć A.: Nmerycze rozwiązywaie metodą kolokaci Czebyszewa parametryczego kład rówań całkowych (PURC) zastosowaego dla rówaia Laplace a z warkami brzegowymi Dirichleta a wielokątych obszarach. Archiwm Iformatyki eoretycze i Stosowae 004 t. 6 z. s Zieik E. Szerszeń K. Bołtć A.: PURC w rozwiązywai trówymiarowych zagadień brzegowych modelowaych rówaiami Naviera-Lamégo w obszarach wielokątych. Modelowaie Iżyierskie 0 r 4 s Zieik E. Szerszeń K.: Liiowe płaty powierzchiowe Coosa w modelowai wielokątych obszarów w trówymiarowych zagadieiach brzegowych defiiowaych rówaiem Laplace a. Archiwm Iformatyki eoretycze i Stosowae 005 7() s Zieik E. Szerszeń K.: riaglar Bézier patches i modellig smooth bodary srface i exterior Helmholtz problems solved by PIES. Archives of Acostics p Zieik E. Szerszeń K.: Nmerycze obliczaie całek powierzchiowych dla zagadień przestrzeych w PURC. Modelowaie Iżyierskie 00 r 9 s Proszę cytować te artykł ako: Zieik E. Szerszeń K.: Aaliza wpływ rozmieszczeia i liczby pktów kolokaci a dokładość metody PURC dla zagadień teorii sprężystości w obszarach wielościeych D. Modelowaie Iżyierskie 0 r 46 t. 5 s. 7.

MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturalny wraz ze schematem oceniania dla klasy II Liceum

MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturalny wraz ze schematem oceniania dla klasy II Liceum MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturaly wraz ze schematem oceiaia dla klasy II Liceum Propozycja zadań maturalych sprawdzających opaowaie wiadomości i umiejętości matematyczych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY CBR DO SZACOWANIA KOSZTÓW WYTWARZANIA W FAZIE PROJEKTOWANIA

ZASTOSOWANIE METODY CBR DO SZACOWANIA KOSZTÓW WYTWARZANIA W FAZIE PROJEKTOWANIA ZASTOSOWANIE METODY CBR DO SZACOWANIA KOSZTÓW WYTWARZANIA W FAZIE PROJEKTOWANIA prof. r hab. iż. Ryszar Kosala r.kosala@po.opole.pl mgr iż. Barbara Baruś b.barus@po.opole.pl Politechika Opolska Wyział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH POMIAR FIZYCZNY Pomiar bezpośredi to doświadczeie, w którym przy pomocy odpowiedich przyrządów mierzymy (tj. porówujemy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja sieci powiązań układu nadrzędnego grupy kopalń ze względu na koszty transportu

Optymalizacja sieci powiązań układu nadrzędnego grupy kopalń ze względu na koszty transportu dr hab. iż. KRYSTIAN KALINOWSKI WSIiZ w Bielsku Białej, Politechika Śląska dr iż. ROMAN KAULA Politechika Śląska Optymalizacja sieci powiązań układu adrzędego grupy kopalń ze względu a koszty trasportu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z matematyki CZERWIEC 2011

Egzamin maturalny z matematyki CZERWIEC 2011 Egzami maturaly z matematyki CZERWIEC 0 Klucz puktowaia do zadań zamkiętych oraz schemat oceiaia do zadań otwartych POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy czerwiec 0 Klucz puktowaia do zadań zamkiętych Nr

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KSZTAŁTU SEGMENTU UBIORU TERMOOCHRONNEGO PRZY NIEUSTALONYM PRZEWODZENIU CIEPŁA

ANALIZA KSZTAŁTU SEGMENTU UBIORU TERMOOCHRONNEGO PRZY NIEUSTALONYM PRZEWODZENIU CIEPŁA MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 255-26, Gliwice 26 ANALIZA KSZTAŁTU SEGMENTU UBIORU TERMOOCHRONNEGO PRZY NIEUSTALONYM PRZEWODZENIU CIEPŁA RYSZARD KORYCKI DARIUSZ WITCZAK Katedra Mechaiki

Bardziej szczegółowo

Estymacja przedziałowa

Estymacja przedziałowa Metody probabilistycze i statystyka Estymacja przedziałowa Dr Joaa Baaś Zakład Badań Systemowych Istytut Sztuczej Iteligecji i Metod Matematyczych Wydział Iformatyki Politechiki Szczecińskiej Metody probabilistycze

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GPGPU DO PRZYSPIESZENIA OBLICZEŃ W ZAGADNIENIACH BRZEGOWYCH ROZWIĄZYWANYCH ZA POMOCĄ PURC

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GPGPU DO PRZYSPIESZENIA OBLICZEŃ W ZAGADNIENIACH BRZEGOWYCH ROZWIĄZYWANYCH ZA POMOCĄ PURC MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 48, ISSN 1896-771X ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GPGPU DO PRZYSPIESZENIA OBLICZEŃ W ZAGADNIENIACH BRZEGOWYCH ROZWIĄZYWANYCH ZA POMOCĄ PURC Andrzej Kużelewski 1a, Eugeniusz Zieniuk

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych (w zakresie materiału przedstawionego na wykładzie organizacyjnym)

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych (w zakresie materiału przedstawionego na wykładzie organizacyjnym) Podstawy opracowaia wyików pomiarów z elemetami aalizepewości pomiarowych (w zakresie materiału przedstawioego a wykładzie orgaizacyjym) Pomiary Wyróżiamy dwa rodzaje pomiarów: pomiar bezpośredi, czyli

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET POLTECHNKA RZEZOWKA Kaedra Podsaw Elekroiki srukcja Nr5 F 00/003 sem. lei TRANZYTORY POLOWE JFET MOFET Cel ćwiczeia: Pomiar podsawowych charakerysyk i wyzaczeie paramerów określających właściwości razysora

Bardziej szczegółowo

Egzaminy. na wyższe uczelnie 2003. zadania

Egzaminy. na wyższe uczelnie 2003. zadania zadaia Egzamiy wstępe a wyższe uczelie 003 I. Akademia Ekoomicza we Wrocławiu. Rozwiąż układ rówań Æ_ -9 y - 5 _ y = 5 _ -9 _. Dla jakiej wartości parametru a suma kwadratów rozwiązań rzeczywistych rówaia

Bardziej szczegółowo

W wielu przypadkach zadanie teorii sprężystości daje się zredukować do dwóch

W wielu przypadkach zadanie teorii sprężystości daje się zredukować do dwóch Wykład 5 PŁASKI ZADANI TORII SPRĘŻYSTOŚCI Płaski sta arężeia W wielu rzyadkach zadaie teorii srężystości daje się zredukować do dwóch wymiarów Przykładem może być cieka tarcza obciążoa siłami działającymi

Bardziej szczegółowo

Przykład Obliczenie wskaźnika plastyczności przy skręcaniu

Przykład Obliczenie wskaźnika plastyczności przy skręcaniu Przykład 10.5. Obliczeie wskaźika plastyczości przy skręcaiu Obliczyć wskaźiki plastyczości przy skręcaiu dla astępujących przekrojów: a) -kąta foremego b) przekroju złożoego 6a 16a 9a c) przekroju ciekościeego

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 5 Info

Metody numeryczne Laboratorium 5 Info Metody umerycze Laboratorium 5 Ifo Aproksymacja - proces określaia rozwiązań przybliżoych a podstawie rozwiązań zaych, które są bliskie rozwiązaiom dokładym w ściśle sprecyzowaym sesie. Metoda ajmiejszych

Bardziej szczegółowo

UKŁADY RÓWNAŃ LINOWYCH

UKŁADY RÓWNAŃ LINOWYCH Ekoeergetyka Matematyka. Wykład 4. UKŁADY RÓWNAŃ LINOWYCH Defiicja (Układ rówań liiowych, rozwiązaie układu rówań) Układem m rówań liiowych z iewiadomymi,,,, gdzie m, azywamy układ rówań postaci: a a a

Bardziej szczegółowo

Analiza dokładności pomiaru, względnego rozkładu egzytancji widmowej źródeł światła, dokonanego przy użyciu spektroradiometru kompaktowego

Analiza dokładności pomiaru, względnego rozkładu egzytancji widmowej źródeł światła, dokonanego przy użyciu spektroradiometru kompaktowego doi:1.15199/48.215.4.38 Eugeiusz CZECH 1, Zbigiew JAROZEWCZ 2,3, Przemysław TABAKA 4, rea FRYC 5 Politechika Białostocka, Wydział Elektryczy, Katedra Elektrotechiki Teoretyczej i Metrologii (1), stytut

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Funkcje tworzące - przypomnienie

Funkcje tworzące - przypomnienie Zadaia z ćwiczeń # (po. marca) Matematyka Dyskreta Fukcje tworzące - przypomieie Fukcje tworzące są początkowo trude do przełkięcia, ale stosuje się je dość automatyczie i potrafimy je policzyć dla praktyczie

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Szeregi liczbowe

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Szeregi liczbowe Zadaia z aalizy matematyczej - sem. I Szeregi liczbowe Defiicja szereg ciąg sum częściowyc. Szeregiem azywamy parę uporządkowaą a ) S ) ) ciągów gdzie: ciąg a ) ciąg S ) jest day jest ciągiem sum częściowych

Bardziej szczegółowo

d d dt dt d c k B t (2) prądy w oczkach obwodu elektrycznego pole temperatury (4) c oraz dynamikę układu

d d dt dt d c k B t (2) prądy w oczkach obwodu elektrycznego pole temperatury (4) c oraz dynamikę układu Wojciech SZELĄG, Marci ANTCZAK, Mariusz BARAŃSKI, Piotr SZELĄG, Piotr SUJKA Politechika Pozańska, Istytut Elektrotechiki i Elektroiki Przemysłowej Numerycza metoda aalizy zjawisk sprzężoych w siliku o

Bardziej szczegółowo

Arkusz ćwiczeniowy z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. W zadaniach od 1. do 21. wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź. 1 C. 3 D.

Arkusz ćwiczeniowy z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. W zadaniach od 1. do 21. wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź. 1 C. 3 D. Arkusz ćwiczeiowy z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE W zadaiach od. do. wybierz i zazacz poprawą odpowiedź. Zadaie. ( pkt) Liczbę moża przedstawić w postaci A. 8. C. 4 8 D. 4 Zadaie. ( pkt)

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH TATYTYKA I ANALIZA DANYCH Zad. Z pewej partii włókie weły wylosowao dwie próbki włókie, a w każdej z ich zmierzoo średicę włókie różymi metodami. Otrzymao astępujące wyiki: I próbka: 50; średia średica

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 z WSiP. Zasady oceniania zadań

MATURA 2014 z WSiP. Zasady oceniania zadań MATURA 0 z WSiP Matematyka Poziom rozszerzoy Zasady oceiaia zadań Copyright by Wydawictwa Szkole i Pedagogicze sp z oo, Warszawa 0 Matematyka Poziom rozszerzoy Kartoteka testu Numer zadaia Sprawdzaa umiejętość

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. Marek Lefik. Wykład 1 Studia doktoranckie

Metody numeryczne. Marek Lefik. Wykład 1 Studia doktoranckie Metody umerycze Marek Lefik Wykład 1 Studia doktorackie 01-013 Metody umerycze: wstęp ogóly Czemu służą MN Rozwiązaia symbolicze zagadień brzegowych dla skomplikowaej geometrii ie jest możliwe Rozwiązaia

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA FIZYCZNA (1974). Zad. teoretyczne T3.

VII MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA FIZYCZNA (1974). Zad. teoretyczne T3. KOOF Szczeci: www.of.szc.pl VII MIĘDZYNAODOWA OLIMPIADA FIZYCZNA (1974). Zad. teoretycze T3. Źródło: Komitet Główy Olimpiady Fizyczej; Olimpiada Fizycza XXIII XXIV, WSiP Warszawa 1977 Autor: Waldemar Gorzkowski

Bardziej szczegółowo

Materiał ćwiczeniowy z matematyki Marzec 2012

Materiał ćwiczeniowy z matematyki Marzec 2012 Materiał ćwiczeiowy z matematyki Marzec 0 Klucz puktowaia do zadań zamkiętych oraz schemat oceiaia do zadań otwartych POZIOM PODSTAWOWY Marzec 0 Klucz puktowaia do zadań zamkiętych Nr zad 3 5 6 7 8 9 0

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Elementy modelowania matematycznego

Elementy modelowania matematycznego Elemety modelowaia matematyczego Wstęp Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Modelowaie daych (ilościowe): Metody statystycze: estymacja parametrów modelu,

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

POMIARY WARSZTATOWE. D o u ż y t k u w e w n ę t r z n e g o. Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Ćwiczenia laboratoryjne

POMIARY WARSZTATOWE. D o u ż y t k u w e w n ę t r z n e g o. Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Ćwiczenia laboratoryjne D o u ż y t k u w e w ę t r z e g o Katedra Iżyierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego POMIARY WARSZTATOWE Ćwiczeia laboratoryje Opracowaie: Urszula Goik, Maciej Kabziński Kraków, 2015 1 SUWMIARKI Suwmiarka

Bardziej szczegółowo

Definicja interpolacji

Definicja interpolacji INTERPOLACJA Defiicja iterpolacji Defiicja iterpolacji 3 Daa jest fukcja y = f (x), x[x 0, x ]. Zamy tablice wartości tej fukcji, czyli: f ( x ) y 0 0 f ( x ) y 1 1 Defiicja iterpolacji Wyzaczamy fukcję

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz schematy oceniania zadań otwartych. Matematyka. Poziom podstawowy

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz schematy oceniania zadań otwartych. Matematyka. Poziom podstawowy Klucz odpowiedzi do zadań zamkiętych oraz schematy oceiaia zadań otwartych Matematyka CZERWIEC 0 Klucz puktowaia zadań zamkiętych Nr zad Odp 5 6 8 9 0 5 6 8 9 0 5 6 B C C B C C A A B B C A B A A A B D

Bardziej szczegółowo

Zatem przyszła wartość kapitału po 1 okresie kapitalizacji wynosi

Zatem przyszła wartość kapitału po 1 okresie kapitalizacji wynosi Zatem rzyszła wartość kaitału o okresie kaitalizacji wyosi m k m* E Z E( m r) 2 Wielkość K iterretujemy jako umowa włatę, zastęującą w rówoważy sosób, w sesie kaitalizacji rostej, m włat w wysokości E

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA NIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORT ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E13 BADANIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 1 i 2

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 1 i 2 STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD i 2 Literatura: Marek Cieciura, Jausz Zacharski, Metody probabilistycze w ujęciu praktyczym, L. Kowalski, Statystyka, 2005 2 Statystyka to dyscyplia aukowa, której zadaiem jest

Bardziej szczegółowo

METODYKA OCENY EKONOMICZNEJ MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

METODYKA OCENY EKONOMICZNEJ MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Józef PASKA, Mariusz KŁOS, Karol PAWLAK Politechika Warszawska METODYKA OCENY EKONOMICZNEJ MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Magazyowaie eergii w ostatich latach cieszy się coraz większym zaiteresowaiem,

Bardziej szczegółowo

OBWODY LINIOWE PRĄDU STAŁEGO

OBWODY LINIOWE PRĄDU STAŁEGO Politechika Gdańska Wydział Elektrotechiki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjoare I st. iżyierskie, Eergetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechiki i Elektroiki Ćwiczeie r 1 OBWODY LINIOWE PRĄDU STAŁEGO Obwód

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników symulacji i rzeczywistego pomiaru zmian napięcia ładowanego kondensatora

Analiza wyników symulacji i rzeczywistego pomiaru zmian napięcia ładowanego kondensatora Aaliza wyików symulacji i rzeczywistego pomiaru zmia apięcia ładowaego kodesatora Adrzej Skowroński Symulacja umożliwia am przeprowadzeie wirtualego eksperymetu. Nie kostruując jeszcze fizyczego urządzeia

Bardziej szczegółowo

, gdzie b 4c 0 oraz n, m ( 2). 2 2 b b b b b c b x bx c x x c x x

, gdzie b 4c 0 oraz n, m ( 2). 2 2 b b b b b c b x bx c x x c x x Meody aeaycze w echologii aeriałów Uwaga: Proszę paięać, że a zajęciach obowiązuje akże zajoość oówioych w aeriałach przykładów!!! CAŁKOWANIE FUNKCJI WYMIERNYCH Fukcją wyierą azyway fukcję posaci P ( )

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH DYSKRETNYCH

ANALIZA DANYCH DYSKRETNYCH ZJAZD ESTYMACJA Jest to metoda wioskowaia statystyczego. Umożliwia oa oszacowaie wartości iteresującego as parametru a podstawie badaia próbki. Estymacja puktowa polega a określeiu fukcji zwaej estymatorem,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana-egzamin z Analizy Matematycznej Każde zadanie należy rozwiązać na oddzielnej, podpisanej kartce!

Informatyka Stosowana-egzamin z Analizy Matematycznej Każde zadanie należy rozwiązać na oddzielnej, podpisanej kartce! Iformatyka Stosowaa-egzami z Aalizy Matematyczej Każde zadaie ależy rozwiązać a oddzielej, podpisaej kartce! y, Daa jest fukcja f (, + y, a) zbadać ciągłość tej fukcji f b) obliczyć (,) (, (, (,) c) zbadać,

Bardziej szczegółowo

Internetowe Kółko Matematyczne 2004/2005

Internetowe Kółko Matematyczne 2004/2005 Iteretowe Kółko Matematycze 2004/2005 http://www.mat.ui.toru.pl/~kolka/ Zadaia dla szkoły średiej Zestaw I (20 IX) Zadaie 1. Daa jest liczba całkowita dodatia. Co jest większe:! czy 2 2? Zadaie 2. Udowodij,

Bardziej szczegółowo

Dwumian Newtona. Agnieszka Dąbrowska i Maciej Nieszporski 8 stycznia 2011

Dwumian Newtona. Agnieszka Dąbrowska i Maciej Nieszporski 8 stycznia 2011 Dwumia Newtoa Agiesza Dąbrowsa i Maciej Nieszporsi 8 styczia Wstęp Wzory srócoego możeia, tóre pozaliśmy w gimazjum (x + y x + y (x + y x + xy + y (x + y 3 x 3 + 3x y + 3xy + y 3 x 3 + y 3 + 3xy(x + y

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rachunkowe TEST ZGODNOŚCI χ 2 PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA

Ćwiczenia rachunkowe TEST ZGODNOŚCI χ 2 PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA Aaliza iepewości pomiarowych w esperymetach fizyczych Ćwiczeia rachuowe TEST ZGODNOŚCI χ PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA UWAGA: Na stroie, z tórej pobrałaś/pobrałeś istrucję zajduje się gotowy do załadowaia arusz

Bardziej szczegółowo

Teoria. a k. Wskaźnik sumowania można oznaczać dowolną literą. Mamy np. a j = a i =

Teoria. a k. Wskaźnik sumowania można oznaczać dowolną literą. Mamy np. a j = a i = Zastosowaie symboli Σ i Π do zapisu sum i iloczyów Teoria Niech a, a 2,..., a będą dowolymi liczbami. Sumę a + a 2 +... + a zapisuje się zazwyczaj w postaci (czytaj: suma od k do a k ). Zak Σ to duża grecka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITCHIKA OPOLSKA ISTYTUT AUTOMATYKI I IFOMATYKI LABOATOIUM MTOLOII LKTOICZJ 7. KOMPSATOY U P U. KOMPSATOY APIĘCIA STAŁO.. Wstęp... Zasada pomiaru metodą kompesacyją. Metoda kompesacyja pomiaru apięcia

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo

x R, (1) Ogólnie równanie o jednej niewiadomej x można przedstawić w postaci

x R, (1) Ogólnie równanie o jednej niewiadomej x można przedstawić w postaci Metody rozwiązywaia rówań ieliiowyc i ic układów Rozwiązywaie rówań ieliiowyc Ogólie rówaie o jedej iewiadomej moża przedstawić w postaci 0 R gdzie jest wystarczająco regularą ukcją. Naszym celem ie jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 ESTYMACJA STATYSTYCZNA

Ćwiczenie 2 ESTYMACJA STATYSTYCZNA Ćwiczeie ETYMACJA TATYTYCZNA Jest to metoda wioskowaia statystyczego. Umożliwia oszacowaie wartości iteresującego as parametru a podstawie badaia próbki. Estymacja puktowa polega a określeiu fukcji zwaej

Bardziej szczegółowo

Liczby pierwsze o szczególnym. rozmieszczeniu cyfr:

Liczby pierwsze o szczególnym. rozmieszczeniu cyfr: Liczby pierwsze o szczególym rozmieszczeiu cyfr Adrzej Nowicki Wydział Matematyki i Iformatyki, Uiwersytetu M. Koperika w Toruiu. (aow @ mat.ui.toru.pl) 30 paździerika 1999 M. Szurek w książce [4] podaje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSTĘPU DO DANYCH

WYBRANE METODY DOSTĘPU DO DANYCH WYBRANE METODY DOSTĘPU DO DANYCH. WSTĘP Coraz doskoalsze, szybsze i pojemiejsze pamięci komputerowe pozwalają gromadzić i przetwarzać coraz większe ilości iformacji. Systemy baz daych staowią więc jedo

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Prace domowe z matematyki Semestr zimowy 2010/2011. Zoa Zieli«ska-Kolasi«ska

Prace domowe z matematyki Semestr zimowy 2010/2011. Zoa Zieli«ska-Kolasi«ska Prace domowe z matematyki Semestr zimowy 2010/2011 Zoa Zieli«ska-Kolasi«ska 5 pa¹dzierika 2010 Rozdziaª 0 Uwagi Prace domowe ie s obowi zkowe aczkolwiek zach cam gor co do ich robieia i oddawaia mi a kartkach.

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych 8. Optymalizacja decyzji iwestycyjych 8. Wprowadzeie W wielu różych sytuacjach, w tym rówież w czasie wyboru iwestycji do realizacji, podejmujemy decyzje. Sytuacje takie azywae są sytuacjami decyzyjymi.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DRGAŃ POPRZECZNYCH PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI CYKLICZNEJ SYMETRII UKŁADU

ANALIZA DRGAŃ POPRZECZNYCH PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI CYKLICZNEJ SYMETRII UKŁADU Dr iż. Staisław NOGA oga@prz.edu.pl Politechika Rzeszowska ANALIZA DRGAŃ POPRZECZNYCH PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI CYKLICZNEJ SYMETRII UKŁADU Streszczeie: W publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera Istrukcja do ćwiczeń laboratoryjych z przedmiotu: Badaia operacyje Temat ćwiczeia: Problemy trasportowe cd Problem komiwojażera Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy Wydział Iżyierii Mechaiczej i Mechatroiki

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE OBLICZANIE OSOBLIWYCH CAŁEK POWIERZCHNIOWYCH DLA ZAGADNIEŃ PRZESTRZENNYCH W PURC

NUMERYCZNE OBLICZANIE OSOBLIWYCH CAŁEK POWIERZCHNIOWYCH DLA ZAGADNIEŃ PRZESTRZENNYCH W PURC MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 39, s. 27-224, Gliwice 200 NUMERYCZNE OBLICZANIE OSOBLIWYCH CAŁEK POWIERZCHNIOWYCH DLA ZAGADNIEŃ PRZESTRZENNYCH W PURC EUGENIUSZ ZIENIUK, KRZYSZTOF SZERSZEŃ Istytut

Bardziej szczegółowo

Statystyka i Opracowanie Danych. W7. Estymacja i estymatory. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407

Statystyka i Opracowanie Danych. W7. Estymacja i estymatory. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 Statystyka i Opracowaie Daych W7. Estymacja i estymatory Dr Aa ADRIAN Paw B5, pok407 ada@agh.edu.pl Estymacja parametrycza Podstawowym arzędziem szacowaia iezaego parametru jest estymator obliczoy a podstawie

Bardziej szczegółowo

O pewnych zastosowaniach rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych w ekonomii

O pewnych zastosowaniach rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych w ekonomii O pewych zastosowaiach rachuku różiczkowego fukcji dwóch zmieych w ekoomii 1 Wielkość wytwarzaego dochodu arodowego D zależa jest od wielkości produkcyjego majątku trwałego M i akładów pracy żywej Z Fukcję

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYKRESÓW CZTEROPOLOWYCH W BADANIACH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 1

WYKORZYSTANIE WYKRESÓW CZTEROPOLOWYCH W BADANIACH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 1 Agieszka Staimir Uiwersytet Ekoomiczy we Wrocławiu WYKORZYSTANIE WYKRESÓW CZTEROPOLOWYCH W BADANIACH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 1 Wprowadzeie W badaiach społeczo-ekoomiczych bardzo często występują zmiee

Bardziej szczegółowo

TRÓJKĄTNE PŁATY POWIERZCHNIOWE W MODELOWANIU GŁADKIEJ POWIERZCHNI BRZEGU W PURC DLA ZAGADNIEŃ USTALONEGO PRZEPŁYWU CIECZY DOSKONAŁEJ

TRÓJKĄTNE PŁATY POWIERZCHNIOWE W MODELOWANIU GŁADKIEJ POWIERZCHNI BRZEGU W PURC DLA ZAGADNIEŃ USTALONEGO PRZEPŁYWU CIECZY DOSKONAŁEJ MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 7 s. 89-96 Gliwice 009 TRÓJKĄTNE PŁATY POWIERZCHNIOWE W MODELOWANIU GŁADKIEJ POWIERZCHNI BRZEGU W PURC DLA ZAGADNIEŃ USTALONEGO PRZEPŁYWU CIECZY DOSKONAŁEJ EUGENIUSZ

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1 1. Cel ćwiczeia: Laboratorium Sesorów i Pomiarów Wielkości Nieelektryczych Ćwiczeie r 1 Pomiary ciśieia Celem ćwiczeia jest zapozaie się z kostrukcją i działaiem czujików ciśieia. W trakcie zajęć laboratoryjych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki 52 Sławomir Herma Sławomir HERMA atedra Iżyierii Produkcji, ATH w Bielsku-Białej E mail: slawomir.herma@gmail.com Harmoogramowaie liii motażowej jako elemet projektowaia cyfrowej fabryki Streszczeie: W

Bardziej szczegółowo

3 Arytmetyka. 3.1 Zbiory liczbowe.

3 Arytmetyka. 3.1 Zbiory liczbowe. 3 Arytmetyka. 3.1 Zbiory liczbowe. Bóg stworzył liczby aturale, wszystko ie jest dziełem człowieka. Leopold Kroecker Ozaczeia: zbiór liczb aturalych: N = {1, 2,...} zbiór liczb całkowitych ieujemych: N

Bardziej szczegółowo

Wpływ religijności na ukształtowanie postawy wobec eutanazji The impact of religiosity on the formation of attitudes toward euthanasia

Wpływ religijności na ukształtowanie postawy wobec eutanazji The impact of religiosity on the formation of attitudes toward euthanasia Ewelia Majka, Katarzya Kociuba-Adamczuk, Mariola Bałos Wpływ religijości a ukształtowaie postawy wobec eutaazji The impact of religiosity o the formatio of attitudes toward euthaasia Ewelia Majka 1, Katarzya

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów. 7. Całkowanie numeryczne

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów. 7. Całkowanie numeryczne Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 7. Całkowanie numeryczne 7.1. Całkowanie numeryczne 7.2. Metoda trapezów 7.3. Metoda Simpsona 7.4. Metoda 3/8 Newtona 7.5. Ogólna postać wzorów kwadratur

Bardziej szczegółowo

Korelacja i regresja. Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Wykład 12

Korelacja i regresja. Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Wykład 12 Wykład Korelacja i regresja Dr Joaa Baaś Zakład Badań Systemowych Istytut Sztuczej Iteligecji i Metod Matematyczych Wydział Iformatyki Politechiki Szczecińskiej Wykład 8. Badaie statystycze ze względu

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji (Kółko matematyczne, kółko przedsiębiorczości)

Konspekt lekcji (Kółko matematyczne, kółko przedsiębiorczości) Kospekt lekcji (Kółko matematycze, kółko przedsiębiorczości) Łukasz Godzia Temat: Paradoks skąpej wdowy. O procecie składaym ogólie. Czas lekcji 45 miut Cele ogóle: Uczeń: Umie obliczyć procet składay

Bardziej szczegółowo

Projekt METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH Część I ( ) ( ) ( ) ( ) Informatyka Podstawy Programowania 2016/ Opis metody

Projekt METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH Część I ( ) ( ) ( ) ( ) Informatyka Podstawy Programowania 2016/ Opis metody Informatyka Podstawy Programowania 6/7 Proekt 7 7. METDA RÓŻNIC SKŃCZNYCH Część I 7. pis metody Metoda różnic skończonych est edną z naczęście stosowanych metod rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.

Bardziej szczegółowo

Podprzestrzenie macierzowe

Podprzestrzenie macierzowe Podprzestrzeie macierzowe Defiicja: Zakresem macierzy AŒ mâ azywamy podprzestrzeń R(A) przestrzei m geerowaą przez zakres fukcji ( ) : m f x = Ax ( A) { Ax x } = Defiicja: Zakresem macierzy A Œ âm azywamy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10/11. Holografia syntetyczna - płytki strefowe.

Ćwiczenie 10/11. Holografia syntetyczna - płytki strefowe. Ćwiczeie 10/11 Holografia sytetycza - płytki strefowe. Wprowadzeie teoretycze W klasyczej holografii optyczej, gdzie hologram powstaje w wyiku rejestracji pola iterferecyjego, rekostruuje się jedyie takie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

sin sin ε δ Pryzmat Pryzmat Pryzmat Pryzmat Powierzchnia sferyczna Elementy optyczne II sin sin,

sin sin ε δ Pryzmat Pryzmat Pryzmat Pryzmat Powierzchnia sferyczna Elementy optyczne II sin sin, Wykład XI Elemety optycze II pryzmat kąt ajmiejszego odchyleia powierzchia serycza tworzeie obrazów rówaie soczewka rodzaje rówaia szliierzy i Gaussa kostrukcja obrazów moc optycza korekcja wad wzroku

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE. Poziom podstawowy

CIĄGI LICZBOWE. Poziom podstawowy CIĄGI LICZBOWE Poziom podstawowy Zadaie ( pkt) + 0 Day jest ciąg o wyrazie ogólym a =, N+ + jest rówy? Wyzacz a a + Czy istieje wyraz tego ciągu, który Zadaie (6 pkt) Marek chce przekopać swój przydomowy

Bardziej szczegółowo

OCENA WARIANTÓW DECYZYJNYCH O ROZKŁADACH CIĄGŁYCH NA GRUNCIE TEORII PERSPEKTYWY

OCENA WARIANTÓW DECYZYJNYCH O ROZKŁADACH CIĄGŁYCH NA GRUNCIE TEORII PERSPEKTYWY Reata Dudzińska-Baryła Uiwersytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Iformatyki i Komuikacji Katedra Badań Operacyjych reata.dudziska-baryla@ue.katowice.pl OCENA WARIANTÓW DECYZYJNYCH O ROZKŁADACH CIĄGŁYCH

Bardziej szczegółowo

7. OBLICZENIA WIELKOŚCI ZWARCIOWYCH ZA POMOCĄ KOMPUTERÓW

7. OBLICZENIA WIELKOŚCI ZWARCIOWYCH ZA POMOCĄ KOMPUTERÓW A. Kaici: warcia w sieciach eletroeergetyczych 7. OBCNA WKOŚC WARCOWCH A POOCĄ KOPUTRÓW 7.. astosowaie metody potecjałów węzłowych do obliczaia zwarć przy założeiu jedaowych sił eletromotoryczych geeratorów

Bardziej szczegółowo

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska, Gliwice Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Algorytm SWMEB. Część

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE

METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE wykład dr inż. Paweł Stąpór laboratorium 15 g, projekt 15 g. dr inż. Paweł Stąpór dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ź ź ź ć ć ć Ń ć ź ź ć ć Ń Ń ź Ą ź ć ć Ę ć Ń ź ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć Ń ć ć ć ć Ę Ą ć ć ć ć ć Ń ć ć ć Ę ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ź ć ć Ź ć ć Ż ć Ą ć Ą ć Ź Ę Ę ĘĘĘ ć ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi O liczbach aturalych, których suma rówa się iloczyowi Lew Kurladczyk i Adrzej Nowicki Toruń UMK, 10 listopada 1998 r. Liczby aturale 1, 2, 3 posiadają szczególą własość. Ich suma rówa się iloczyowi: Podobą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Damian Doroba. Ciągi. 1. Pierwsza z granic powinna wydawać się oczywista. Jako przykład może służyć: lim n = lim n 1 2 = lim.

Damian Doroba. Ciągi. 1. Pierwsza z granic powinna wydawać się oczywista. Jako przykład może służyć: lim n = lim n 1 2 = lim. Damia Doroba Ciągi. Graice, z których korzystamy. k. q.. 5. dla k > 0 dla k 0 0 dla k < 0 dla q > 0 dla q, ) dla q Nie istieje dla q ) e a, a > 0. Opis. Pierwsza z graic powia wydawać się oczywista. Jako

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI Grupa: 1. 2. 3. 4. 5. LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI Data: Ocea: ĆWICZENIE 3 BADANIE WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 3.1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest:

Bardziej szczegółowo

APROKSYMACJA I INTERPOLACJA. funkcja f jest zbyt skomplikowana; użycie f w dalszej analizie problemu jest trudne

APROKSYMACJA I INTERPOLACJA. funkcja f jest zbyt skomplikowana; użycie f w dalszej analizie problemu jest trudne APROKSYMACJA I INTERPOLACJA Przybliżeie fucji f(x) przez ią fucję g(x) fucja f jest zbyt sompliowaa; użycie f w dalszej aalizie problemu jest trude fucja f jest zaa tylo tabelaryczie; wymagaa jest zajomość

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m (hala 20 ZOS)

L a b o r a t o r i u m (hala 20 ZOS) Politechika Pozańska Istytut Techologii Mechaiczej Zakład Obróbki Skrawaiem : Studium: iestacjoare I st. : Kieruek: MiBM Specjalość: IME Rok akad.: 05/6 Liczba godzi - Zaawasowae Procesy Wytwarzaia L a

Bardziej szczegółowo

Moda (Mo, D) wartość cechy występującej najczęściej (najliczniej).

Moda (Mo, D) wartość cechy występującej najczęściej (najliczniej). Cetrale miary położeia Średia; Moda (domiata) Mediaa Kwatyle (kwartyle, decyle, cetyle) Moda (Mo, D) wartość cechy występującej ajczęściej (ajlicziej). Mediaa (Me, M) dzieli uporządkoway szereg liczbowy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie układów prętowych

Modelowanie układów prętowych Modelowanie kładów prętowych Elementy prętowe -definicja Elementami prętowymi można modelować - elementy konstrkcji o stosnk wymiarów poprzecznych do podłżnego poniżej 0.1, - elementy, które są wąskie

Bardziej szczegółowo

Ekonometria Mirosław Wójciak

Ekonometria Mirosław Wójciak Ekoometria Mirosław Wójciak Literatura obowiązkowa Barczak A, ST. Biolik J, Podstawy Ekoometrii, Wydawictwo AE Katowice, Katowice 1998 Dziechciarz J. Ekoometria Metody, przykłady, zadaia (wyd. ) Kukuła

Bardziej szczegółowo

Szybka transformacja Fouriera (FFT Fast Fourier Transform)

Szybka transformacja Fouriera (FFT Fast Fourier Transform) Szybka trasformacja Fouriera (FFT Fast Fourier Trasform) Pla wykładu: 1 Trasformacja Fouriera, iloczy skalary 2 DFT - dyskreta trasformacja Fouriera 3 FFT szybka trasformacja Fouriera a) algorytm PFA b)

Bardziej szczegółowo