ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKTÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ METODY PURC DLA ZAGADNIEŃ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH 3D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKTÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ METODY PURC DLA ZAGADNIEŃ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH 3D"

Transkrypt

1 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE r 46 ISSN X ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ MEODY PURC DLA ZAGADNIEŃ EORII SPRĘŻYSOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH D Egeisz Zieik a Krzysztof Szerszeń b Zakład Metod Nmeryczych Wydział Matematyki i Iformatyki Uiwersytet w Białymstok a b Streszczeie Celem iiesze pracy est zbadaie wpływ liczby oraz sposob rozmieszeia pktów kolokaci a dokładość i stabilość rozwiązań zyskiwaych za pomocą parametryczych kładów rówań całkowych (PURC). Aalizę przeprowadzao dla brzegowych zagadień D modelowaych rówaiami Naviera-Lamégo z obszarami wielościeymi. Nmerycze rozwiązywaie PURC sprowadza się do rozwiązywaia kładów rówań algebraiczych które są zapisywae w pktach kolokaci. Liczba tych pktów oraz ich rozmieszczeie ma istoty wpływ a dokładość i stabilość rozwiązań. ANALYSIS OF HE INFLUENCE OF ARRANGEMEN AND NUMBER OF COLLOCAION POINS ON HE ACCURACY OF HE PIES MEHOD FOR LINEAR ELASICIY PROBLEMS IN D POLYHEDRAL DOMAINS Smmary he prpose of this paper is to stdy the iflece of mber ad arragemet of collocatio poits o the accracy ad stability obtaied by parametric itegral eqatio method (PIES). his aalysis has bee performed for D bodary vale problems modeled by Navier-Lamé eqatios i polyhedral domais. Nmerical soltio of the PIES comes dow to solvig algebraic eqatios writte at collocatio poits. he mber of these poits ad their arragemet have a sigificat impact o the accracy ad stability of the soltios.. WSĘP Poprawa dokładości rozwiązań meryczych w klasyczych metodach elemetowych (MES MEB) realizowaa est poprzez zwiększeie liczby wprowadzoych elemetów lb też zastosowaie elemetów wyższego rzęd. W obydw przypadkach prowadzi to do koieczości deklarowaia dże liczby węzłów a podstawie których bdowaa est siatka elemetowa przyętego schemat dyskretyzaci brzeg lb obszar. akie podeście wydae się szczególie ieefektywe w odiesiei do zagadień przestrzeych w których ieedokrotie dża liczba elemetów może być zbęda z pkt widzeia dokładości odwzorowaia modelowaego obszar []. 7

2 ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA Rozpatrywae w pracy alteratywe podeście dotyczące meryczego rozwiązywaia zagadień brzegowych realizowae est a podstawie parametryczych kładów rówań całkowych (PURC). Metoda PURC charakteryze się rozdzieleiem aproksymaci brzeg od aproksymaci fkci brzegowych [5]. W wyik tego możliwym okazało się wyelimiowaie w PURC koieczości dyskretyzaci brzeg i obszar w procesie meryczego rozwiązywaia zagadieia brzegowego. Kształt brzeg został w tym przypadk względioy w sposób aalityczy bezpośredio w fkcach podcałkowych PURC i matematyczie zdefiioway za pomocą dowolych fkci parametryczych. Z kolei rozwiązaia a brzeg zostały zdefiiowae z wykorzystaiem szeregów aproksymących. akie zdefiiowaie rozwiązań a brzeg i samego kształt obszar powode że poprawa dokładości rozwiązań est procesem iezależym od poprawy dokładości modelowaia obszar. Poprawa dokładości rozwiązań meryczych w PURC sprowadza się do zwiększeia liczby wyrazów w szeregach aproksymących. Liczba wyrazów w szeregach z kolei est związaa z liczbą deklarowaych w dziedziach poszczególych płatów powierzchi tzw. pktów kolokaci. Obecość pktów kolokaci wyika z zastosowae metody psedospektrale (kolokaci) do meryczego rozwiązaia PURC. Nmerycze rozwiązywaie PURC sprowadza się do rozwiązywaia kładów rówań algebraiczych które są zapisywae w pktach kolokaci. Poadto z przeprowadzoych badań okaze się że a dokładość rozwiązań ma też wpływ sposób ich rozmieszczeia w dziedziie płatów powierzchi. Dlatego też w pracy przebadao trzy wariaty ich rozmieszczeia w cel wyciągięcia wiosków dla akiego wariat rozmieszczeia i dla akie ich liczby otrzymywae rozwiązaia charakteryzą się awiększą dokładością. Dotychczasowe badaia aalizące wpływ liczby i rozmieszczeia pktów kolokaci w metodzie psedospektrale zastosowae do meryczego rozwiązywaia PURC realizowae były główie w zagadieiach płaskich [56]. Celem iiesze pracy est przeprowadzeie szczegółowe aalizy ich rozmieszczeia dla zagadień D matematyczie modelowaych rówaiami Naviera-Lamégo. Prezetowae testy przeprowadzoo dla zagadień brzegowych z obszarami wielościeymi.. APROKSYMACJA ROZWIĄZAŃ NA BRZEGU W PURC Cechą charakterystyczą MEB est podział brzeg a elemety i rówoczese aproksymowaie kształt brzeg i fkci brzegowych a tych elemetach []. Przy założei izoparametryczości elemetów brzegowych modelowaie fkci brzegowych w MEB a tych elemetach odbywa się w idetyczy sposób ak same geometrii brzeg i sprowadza się do zalezieia wartości tych fkci wyłączie w węzłach poszczególych elemetów brzegowych. Mówi się w tym przypadk o dyskretyzaci brzeg i fkci brzegowych tożsamiaych z zadawaymi warkami brzegowymi i poszkiwaymi rozwiązaiami a brzeg. Wartości fkci brzegowych w pozostałych pktach a brzeg moża wyzaczyć za pośredictwem z góry zdefiiowaych fkci kształt a poszczególych elemetach brzegowych. Przyęcie właśie takie formy aproksymowaia fkci v w 0.5 l w ) Ul w v p = v w 8 brzegowych powode że w cel zyskaia poprawy dokładości rozwiązań a brzeg ależy zagęścić liczbę węzłów co est ściśle związae z fizyczą deklaracą tych węzłów. Nieedokrotie liczba wprowadzoych w takim przypadk elemetów est admiarowa w stosk do wymagae w cel dokładego i edozaczego zamodelowaia brzeg. Istotą korzyścią płyącą z zastosowaia PURC est wspomiae ż rozdzieleie sposob deklaraci kształt brzeg od sposob aproksymaci fkci brzegowych w cel zyskaia rozwiązaia a brzeg. Dae to możliwość iezależe poprawy dokładości modelowaia kształt brzeg bez igereci w aproksymacę rozwiązań a brzeg i odwrotie. Formła PURC w przypadk problemów brzegowych D opisaych rówaiami Naviera-Lamégo przedstawiaa est w astępące postaci [7] { P ( v w v } J dvdw = l () przy czym ν l < ν < ν l w l < w < wl ν < ν < ν w < w < w l =... oraz J est akobiaem atomiast p są to parametrycze fkce brzegowe a poszczególych płatach powierzchi modelących brzeg. Jeda z tych fkci będzie zadaa w postaci warków brzegowych atomiast drga będzie poszkiwaa w wyik rozwiązaia (). Jawa postać fkci podcałkowych U l w v P l w v est przedstawioa w pracy [7]. Ogólie fkce te są zależe od rozwiązywaego rówaia różiczkowego

3 Egeisz Zieik Krzysztof Szerszeń dla rówaia Laplace'a są oe przedstawioe w pracy [8] atomiast dla rówaia Helmholtza w [9]. Fkce te w swoim formalizmie matematyczym względiaą kształt brzeg zdefiioway za pomocą dwwymiarowych fkci parametryczych. W odiesiei do aalizowaych w iiesze pracy zagadień D modelowaie brzeg opiera się a rys.. wykorzystai prostokątych płatów powierzchi Coosa. Za pomocą odpowiediego połączeia tych płatów moża bardzo łatwo zdefiiować kształt obszar bezpośredio w PURC. Przykład wykreowaego sześcioma płatami Coosa brzeg sześcia bezpośredio w PURC przedstawioo a Rys.. Modelowaie kształt brzeg płatami powierzchi Coosa schematycze rozmieszczaie pktów kolokaci w lokalych płaszczyzach odwzorowaia v w dla składowych płatów powierzchi Coosa realizaca aproksymaci fkci brzegowych wielomiaami Czebyszewa Bezpośredie względieie w formle PURC aproksymowae za pomocą szeregów z fkcami kształt brzeg wprowadza dżą swobodę w bazowymi Czebyszewa pierwszego rodza określei aproksymaci fkci brzegowych ( r ) ( v) (. Szeregi aproksymące dla ob oraz p w formle (). W trakcie fkci są przedstawioe w podoby sposób merycze realizaci PURC fkce brzegowe a każdym z modelących brzeg płatów powierzchi są N M ( r) = ( v) ( () p= 0 r= 0 gdzie N M ( r) p = p ( v) ( () p= 0 r= 0 p - są zadaymi lb poszkiwaymi współczyikami N M - są liczbami wyrazów szereg zdefiiowaego w dziedziie płata (obszarze). Po podstawiei tych szeregów () do formły PURC () dla rówaia Naviera-Lamégo otrzymamy astępące wyrażeie N M v w v w ( pr ) 0.5l ( ν w ) = p U l ( ν w ν P = p= 0 r= 0 v w v w ( v) ( r) Do meryczego rozwiązywaia (4) zastosowao metodę psedospektralą []. Zapisąc formłę (4) w pktach kolokaci otrzyme się kład rówań liiowych względem iewiadomych współczyików ( pr ) ( pr ) p z (). Poszkiwae są w tym ( J 9 dvdw. l ( ν w ν przypadk ie wartości rozwiązań w węzłach ak w MEB lecz wyłączie wartości współczyików ( pr ) ( pr ) p w szeregach które ie maą fizycze iterpretaci. (4)

4 ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA Pkty kolokaci w PURC ak przestawioo to a rys. ie są deklarowae bezpośredio a brzeg ale w lokale prostokąte dziedziie v w oddzielie dla każdego z płatów modelących brzeg. Jak zaprezetowao a rys. dla każdego ze składowych płatów powierzchi obok rozmieszczeia pktów kolokaci astępe także aproksymaca fkci brzegowych za pomocą fkci bazowych będących wielomiaami Czebyszewa.. ANALIZA SABILNOŚCI ROZWIĄZAŃ NUMERYCZNYCH Przedstawioy w poprzedim pkcie algorytm meryczego rozwiązywaia PURC poddao aalizie dotyczące dokładości zyskiwaych rozwiązań. Z wagi a fakt że fkce brzegowe zostały przybliżae w postaci szeregów () i () iewątpliwie czyikiem wpływaącym a dokładość rozwiązań w PURC będzie liczba iewiadomych współczyików w szeregach zapisywaa ako = ( N + )( M + ). Liczba ta est zgoda z liczbą pktów kolokaci. Zapisaie PURC w każdym z pktów kolokaci ostateczie sprowadza PURC do kład rówań algebraiczych. W wyik rozwiązaia tego kład otrzymywae są iewiadome współczyiki w edym z szeregów aproksymących. W pracy aalizowao wpływ liczby pktów kolokaci oraz róże wariaty ich rozmieszczeia w dziedziie płata powierzchi. Rozpatrywao rozmieszczeie rówomiere rozmieszczeie ze skraymi pktami miescowioymi bliże krańców obszar (dziedziy płata) oraz w trzecim wariacie w miescach odpowiadaących pierwiastkom wielomiaów Czebyszewa. a) b) c) rzy rozpatrywae wariaty rozmieszczeia pktów kolokaci wygeerowae odpowiedio dla = 9 oraz = 6 pktów kolokaci w dziedziie v w dla prostokątych płatów powierzchi Coosa modelących brzeg przedstawioo a rys.. Zaletą PURC est to że omawiae sterowaie liczbą oraz rozmieszczeiem pktów kolokaci odbywa się bez akiekolwiek igereci w zamodeloway parametryczymi płatami powierzchi kształt brzeg rozpatrywaego obszar. Odrębym problemem było także opracowaie efektywego i dokładego sposob obliczaia poawiaących się w matematycze formle PURC całek powierzchiowych. Całki te dla zagadień D zostały zdefiiowae w dziedziach odpowiadaących parametryczym płatom powierzchi modelącym brzeg. Występą tam całki reglare i osobliwe abardzie iwersalym sposobem ich obliczaia są kwadratry merycze. Problematykę dotyczącą wpływ liczby współczyików wagowych w kwadratrze meryczego całkowaia a dokładość rozwiązań zyskiwaych za pomocą PURC przedstawioo ż wcześie w [0]. Aalizę dokładości rozwiązań w zależości od wariat rozmieszczeia pktów kolokaci i ich liczby przeprowadzoo dla dwóch przedstawioych a rys. ab obszarów wielościeych z brzegiem zamodelowaym odpowiedio 4 oraz płatami Coosa zdefiiowaymi w obszarach prostokątych. a) b) wariat wariat wariat Rys.. Wariaty rozmieszczeia odpowiedio 9 oraz 6 pktów kolokaci: a) rówomiere b) z pktami skraymi bliże krawędzi c) w miescach pierwiastków wielomiaów Czebyszewa Rys.. Rozpatrywae obszary zamodelowae odpowiedio: a) 4 oraz b) płatami Coosa Zamodelowae w te sposób obszary traktowao ako obszary w zagadieiach brzegowych matematyczie modelowaych rówaiami Naviera- 0

5 Egeisz Zieik Krzysztof Szerszeń Lamégo. Warki brzegowe zostały zadae a podstawie zaych rozwiązań aalityczych w przestrzei R dla rówań Naviera-Lamégo. Rozpatrywao w ob przypadkach przemieszczeiowe warki brzegowe wyzaczoe dla dwóch zaych aalityczych rozwiązań tych rówań (przemieszczeń) [4] =.5(x + x + ) 0 x = 0.5( x + x x) = 0.5( x + x x) (5) + + oraz = x x x = x xx = x xx. (6) Po względiei współrzędych odpowiadaących krawędziom rozpatrywaych obszarów (rys. ) do (5) i (6) otrzymywae są warki brzegowe a krawędziach brzeg. Na podstawie (5) i (6) moża też w podoby sposób wyzaczyć warki brzegowe Nemaa (siły powierzchiowe). Maąc tak otrzymae warki a brzeg rozpatrywaych obszarów za pomocą PURC moża otrzymać rozwiązaia w obszarze. Rozwiązaia w obszarze moża porówać ze zaymi rozwiązaiami aalityczymi reprezetowaymi przez gradiety wyzaczoe odpowiedio dla fkci (5) oraz (6). O dokładości rozwiązań meryczych decyde liczba pktów kolokaci oraz wariat ich rozmieszczeia (rys.). Dla rozpatrywaych obszarów i rozwiązań przeprowadzoo testy merycze których wyiki zestawioo w tabelach. W tabelach i zestawioo błędy rozwiązań w PURC dla ={ } pktów kolokaci dla każdego z modelących brzeg płatów Coosa rozmieszczoych w ich dziedziach oraz wszystkich trzech wariatów ich rozmieszczeia. Liczba przyętych pktów kolokaci przekłada się bezpośredio a liczbę rozwiązywaych rówań algebraiczych zestawioych w kolmie drgie tych tabel. Porówywao miary błędów a podstawie ormy L otrzymae dla rozpatrywaych trzech wariatów ich rozmieszczeia oraz róże liczby pktów kolokaci. Obliczeia zrealizowao przy przyęci 04 współczyików wagowych w kwadratrach Gassa- Legedre'a dla całek osobliwych oraz reglarych a każdym ze składowych płatów powierzchi brzeg. ab.. Miara błęd rozwiązań w PURC a podstawie ormy L w zależości od liczby oraz rozmieszczeia pktów kolokaci dla kształt obszar z Rys. a Liczba rówań Składowe rozwiązań Sposoby rozmieszczeia pktów kolokaci Fkca (5) Fkca (6) Wariat Wariat Wariat Wariat Wariat Wariat e e e e e e e-8.784e e e e-6.96e e e e

6 ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA ab.. Miara błęd rozwiązań w PURC a podstawie ormy L w zależości od liczby oraz rozmieszczeia pktów kolokaci dla geometrii kształt obszar z rys. b Liczba rówań Składowe rozwiązań Sposoby rozmieszczeia pktów kolokaci Fkca (5) Fkca (6) Wariat Wariat Wariat Wariat Wariat Wariat 7.976e e e e e e e e e WNIOSKI Dokładość zyskiwaych rozwiązywaych za pomocą metody PURC zależy od dokładości zamodelowaia obszar oraz od zastosowaego algorytm do ego meryczego rozwiązywaia. Rozpatrywao obszary takie które moża było potraktować że zostały oe zamodelowae w sposób bardzo dokłady. Przy takim założei a błąd otrzymaych rozwiązań ma wpływ tylko zastosoway algorytm do meryczego rozwiązywaia PURC. estowao metodę kolokaci poieważ est to metoda dość efektywa w rozwiązywai klasyczych rówań całkowych. Niemie edak było wiadomo [6] że o stabilości rozwiązań decyde sposób rozmieszczeia pktów kolokaci oraz ich liczba. Dlatego też w pracy przebadao trzy wariaty ich rozmieszczeia dotyczące róże ich liczby a poszczególych dziedziach płatów. Ogólie moża stwierdzić że we wszystkich przypadkach poza iektórymi wyątkami zyskao bardzo małe błędy wyliczae a podstawie ormy L. Na podstawie przeprowadzoych badań zamieszczoych w tabelach trdo est wyciągąć edozacze wioski. Zaważaly est wzrost błędów dla większe liczby pktów kolokaci w trzecim wariacie ich rozmieszczeia. Dlatego też w celbardzie edozaczego wyciągięcia wiosków ależałoby przeprowadzić więce testów a iych przykładach. Niemie edak w cel pewieia się o wiarygodości zyskaych wyików dotyczących zagadień iemaących rozwiązań aalityczych sesowe est poowe rozwiązaie zagadieia dla iego wariat rozmieszczeia pktów kolokaci. W przypadk brak stabilości merycze rozwiązań moża też sterować liczbą pktów kolokaci ale ma to bezpośredi wpływ a liczbę rozwiązywaych rówań algebraiczych. Istoty est fakt że sterowaie liczbą oraz rozmieszczeiem pktów kolokaci odbywa się bez akiekolwiek igereci w zamodeloway parametryczymi płatami powierzchi brzeg rozpatrywaego obszar. Praca fiasowaa ze środków a akę w latach 00-0 ako proekt badawczy.

7 Egeisz Zieik Krzysztof Szerszeń Literatra. Becker A.A.: he bodary elemet method i egieerig: a complete corse. Cambridge: McGraw-Hill Book Comp Gottlieb D. Orszag S.A.: Nmerical aalysis of spectral methods: theory ad pplicatios. SIAM Philadelphia Mkheree Y.X. Mkheree S. Shi X. Nagaraa A.: he bodary cotor method for three-dimesioal liear elasticity with a ew qadratic bodary elemet. Egieerig Aalysis with Bodary Elemets p Zhag J. Yao Z.: he reglar hybrid bodary ode method for three-dimesioal liear elasticity. Egieerig Aalysis with Bodary Elemets p Zieik E.: A ew itegral idetity for potetial polygoal domai problems described by parametric liear fctios. Egieerig Aalysis with Bodary Elemets 00 Vol. 6/0 p Zieik E. Szerszeń K. Bołtć A.: Nmerycze rozwiązywaie metodą kolokaci Czebyszewa parametryczego kład rówań całkowych (PURC) zastosowaego dla rówaia Laplace a z warkami brzegowymi Dirichleta a wielokątych obszarach. Archiwm Iformatyki eoretycze i Stosowae 004 t. 6 z. s Zieik E. Szerszeń K. Bołtć A.: PURC w rozwiązywai trówymiarowych zagadień brzegowych modelowaych rówaiami Naviera-Lamégo w obszarach wielokątych. Modelowaie Iżyierskie 0 r 4 s Zieik E. Szerszeń K.: Liiowe płaty powierzchiowe Coosa w modelowai wielokątych obszarów w trówymiarowych zagadieiach brzegowych defiiowaych rówaiem Laplace a. Archiwm Iformatyki eoretycze i Stosowae 005 7() s Zieik E. Szerszeń K.: riaglar Bézier patches i modellig smooth bodary srface i exterior Helmholtz problems solved by PIES. Archives of Acostics p Zieik E. Szerszeń K.: Nmerycze obliczaie całek powierzchiowych dla zagadień przestrzeych w PURC. Modelowaie Iżyierskie 00 r 9 s Proszę cytować te artykł ako: Zieik E. Szerszeń K.: Aaliza wpływ rozmieszczeia i liczby pktów kolokaci a dokładość metody PURC dla zagadień teorii sprężystości w obszarach wielościeych D. Modelowaie Iżyierskie 0 r 46 t. 5 s. 7.

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, 19-30 OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Marek Trojaowicz Uiwersytet Przyrodiczy we

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Elementy badań operacyjnych programowanie liniowe

Elementy badań operacyjnych programowanie liniowe Elementy badań operacynych programowanie liniowe. Wprowadzenie. Formalny standardowy model liniowy maksymalizaci (minimalizaci) ako przykład realizaci dwóch klasycznych zasad sprawnego działania (A. osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS.

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS. dr inż. Ireneusz Wróbel Akademia Techniczno-Humanistyczna inż. Mateusz Kóska Avio Polska, Bielsko-Biała WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH Streszczenie: Przedmiotem analiz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Anna Gwiżdż Funkcja ζ Riemanna Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Kraków 7 Składam serdeczne podziękowania opiekunowi

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W PROGRAMIE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL

WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W PROGRAMIE AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL Dr inż. Arkadiusz Trąbka Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki e-mail: atrabka@ath.bielsko.pl WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ POJAZDU O NAPĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XVI 2014 TOMI pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2014 Organizatorzy Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji BOGUSŁAW JACKOWSKI BOP, Gdańsk Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji. Wstęp Najbardziej rozpowszechnionymi w graficznych zastosowaniach komputerowych

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIE UNIWERSALNEJ KONSTRUKCJI ODLEWU KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO TYPU SIE(K)132S ZA POMOCĄ OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ

POSZUKIWANIE UNIWERSALNEJ KONSTRUKCJI ODLEWU KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO TYPU SIE(K)132S ZA POMOCĄ OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 90/0 75 Marek Sitek FME INDUKTA, Bielsko-Biała POSZUKIWANIE UNIWERSALNEJ KONSTRUKCJI ODLEWU KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO TYPU SIE(K)S ZA POMOCĄ OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo