Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr, zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego..., pod numerem KRS......, zgodnie z kopią odpisu stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy Kolokacji, reprezentowaną przez:...,..., zgodnie z kopią pełnomocnictwa z dnia..., zarejestrowanego w Departamencie Prawnym pod numerem LDP-..., stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy Kolokacji, zwaną dalej Wynajmującym lub TP a spółką pod firmą... z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego..., pod numerem KRS......, zgodnie z kopią odpisu stanowiącą Załącznik Nr 3 do Umowy Kolokacji, reprezentowaną przez:...,..., zgodnie z kopią pełnomocnictwa z dnia..., stanowiącą Załącznik Nr 4 do Umowy Kolokacji, zwaną dalej Najemcą, zwanymi w dalszej treści Umowy Kolokacji łącznie Stronami. ZwaŜywszy, iŝ: - Strony zawarły Umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego do lokalnej pętli abonenckiej ( Umowa o Dostępie ) lub Umowę... 1 ; 1 NaleŜy wpisać nazwę umowy dotyczącej usługi regulowanej, dla której wykorzystywana ma być powierzchnia, o której mowa w Ofercie określającej ramowe warunku umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień, w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego.

2 - w celu wykonania zawartej przez Strony: Umowy o Dostępie lub Umowy...Najemca złoŝył zgodnie z warunkami w niej określonymi wniosek o zawarcie Umowy Kolokacji; Strony niniejszym postanowiły, co następuje: 1 Definicje W Umowie Kolokacji stosuje się odpowiednio w liczbie pojedynczej lub mnogiej następujące definicje 2 : Dostęp do LPA oznacza odpowiednio dostęp do Lokalnej Pętli Abonenckiej lub Lokalnej Podpętli Abonenckiej. Dzień Roboczy (w skrócie DR)- wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Interwencje czynności wykonywane przez TP w sytuacji, gdy wystąpiła Awaria, lub gdy Operator Korzystający zamierza wykonywać prace na obiektach lub infrastrukturze TP wykorzystywanej na potrzeby Dostępu lub innych usług regulowanych, bez wcześniejszego zgłoszenia Kabel Korespondencyjny (w skrócie KK ) - miedziany, 100 parowy symetryczy kabel o długości nieprzekraczającej 500 mb. realizowany przez Operatora lub TP na Zamówienie Operatora w obiektach TP pomiędzy PG TP a PMO, PG TP a studnią zero. Kolokacja udostępnianie, w ramach zawartych na potrzeby Usługi jak i na potrzeby innych usług międzyoperatorskich umów kolokacji, najmu lub dzierŝawy itp., fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych, w budynkach bądź w bezpośrednim sąsiedztwie budynków w odległości wynoszącej nie więcej niŝ 50 m, w których znajduje się punkt dostępu do sieci TP, w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu Operatora Korzystającego podłączającego swoją sieć do sieci TP lub korzystającego z innych usług regulowanych, w celu przyłączenia sieci Operatora Korzystającego do sieci TP na potrzeby Usługi. Kolokacja wirtualna kolokacja polegająca na braku fizycznego dostępu do miejsc kolokacyjnych przez Najemcę i wykonywaniu przez TP czynności związanych z prawidłową konserwacją i naprawą urządzeń umieszczonych w miejscach kolokacyjnych oraz nadzoru nad instalacją urządzeń przez Najemcę. Lokalna Pętla Abonencka (w skrócie LPA ) Łącze Abonenckie. Lokalna Podpętla Abonencka (w skrócie LPPA ) - obwód składający się z istniejących odcinków Sieci rozdzielczej i Przyłącza Abonenckiego, określanych zbiorczo Łączami Abonenckimi Aktywnymi lub z niewykorzystywanych odcinków Sieci Rozdzielczej, określanych zbiorczo Łączami Abonenckimi Nieaktywnymi, łączący zakończenie sieci u abonenta lub głowicę kablową / słupek/ skrzynkę kablową TP z Pośrednim Punktem Dostępowym, w szczególności z szafką kablową lub innym urządzeniem stanowiącym punkt dostępu pośredniego do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej. Łącze Abonenckie Łącze Abonenckie Aktywne i Łącze Abonenckie Nieaktywne. Łącze Abonenckie Aktywne obwód składający się z istniejących odcinków sieci magistralnej, rozdzielczej i Przyłącza Abonenckiego łączący gniazdko telefoniczne abonenta lub głowice/słupek/ skrzynkę kablową TP, bezpośrednio z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z Przełącznicą Główną lub urządzeniem równowaŝnym stanowiącym punkt dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej TP. Łącza Abonenckie Nieaktywne obwód składający się z niewykorzystanych odcinków sieci magistralnej i rozdzielczej lub składający się z niewykorzystanych odcinków sieci magistralnej, rozdzielczej i Przyłącza Abonenckiego, łączący gniazdko telefoniczne abonenta lub głowice/słupek/ skrzynkę kablową TP, bezpośrednio z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z Przełącznicą Główną lub urządzeniem równowaŝnym stanowiącym punkt dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej TP, na którym TP nie świadczy usługi dla uŝytkownika końcowego. 2 W przypadku wykorzystania Umowy Kolokacji dla innych usług regulowanych naleŝy wprowadzić odpowiednie definicje. Wzór Umowy Kolokacji 2

3 Miejsce Kolokacji Sala Kolokacyjna albo inne wyznaczone przez TP pomieszczenie celem świadczenia przez TP Kolokacji. Nadzór czynności podejmowane przez TP w sytuacji, gdy Najemca zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem wykonuje prace na obiektach lub infrastrukturze TP wykorzystywanej na potrzeby Dostępu do LPA lub innych usług regulowanych. Oferta oferta określająca ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień, w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego. Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy. Powierzchnia określona powierzchnia w Sali Kolokacyjnej lub Powierzchni Dedykowanej, oddana przez Wynajmującego do uŝywania Najemcy na warunkach określonych w Umowie Kolokacji i na podstawie zawartej przez Strony Szczegółowej Umowy Kolokacji, w ramach stosunku najmu, w celu instalacji szafy telekomunikacyjnej i urządzeń telekomunikacyjnych. Powierzchnia Dedykowana - powierzchnia w sali wykorzystywanej przez TP dla jej własnych potrzeb, w budynku będącym we władaniu TP. Powierzchnia Dedykowana umoŝliwia realizację kolokacji. Powierzchnia do Celów Kolokacji (w skrócie PDK ) Powierzchnia Dedykowana lub Sala Kolokacyjna. Przedsiębiorca Teleokomunikacyjny Przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Przełącznica TP urządzenie DDF (Digital Distribution Frame), ODF (Optical Distribution Frame), MDF (Main Distribution Frame), stanowiące własność TP, wyposaŝone odpowiednio w złącza symetryczne, współosiowe, optyczne, do których są dołączone kable telekomunikacyjne miedziane i optyczne. Przełącznica Główna, MDF ( w skrócie PG ) - urządzenie o charakterze pasywnym, pozwalające na połączenie par Lokalnych Pętli Abonenckich z portami abonenckimi w centrali lub z urządzeniami równowaŝnymi. Przełącznica Miedziana Operatora (w skrócie "PMO") - przełącznica wykorzystywana do zapewnienia Najemcy Dostępu do LPA oraz do podłączenia miedzianych, symetrycznych kabli korespondencyjnych, zainstalowana w PDK. Przełącznica Cyfrowa Operatora (w skrócie "PCO") - przełącznica dla Najemcy składająca się z przełącznicy światłowodowej, przełącznicy miedzianej z parami symetrycznymi lub przełącznicy koncentrycznej, wykorzystywana do przyłączenia łączy wewnątrz sali lub łączy wewnątrz budynków do odpowiednich Przełącznic TP, zainstalowana w PDK Sala Kolokacyjna - powierzchnia w wydzielonym pomieszczeniu dla Najemcy w budynku będącym we władaniu TP. Sala ta przeznaczona jest dla wspólnego uŝytku wszystkich Przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zawarli z TP Szczegółową Umowę Kolokacji dotyczącą danej Sali Kolokacyjnej. Sieć magistralna część pętli lokalnej pomiędzy Przełącznicą Główną, MDF a szafką kablową. Sieć rozdzielcza część pętli lokalnej pomiędzy szafką kablową a głowicą kablową, słupkiem lub skrzynką kablową. Siła WyŜsza zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezaleŝne od Strony, któremu nie moŝna zapobiec przy dołoŝeniu najwyŝszej staranności, a w szczególności: - wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotaŝu, rozruchy, akty terroryzmu; - katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie. Wzór Umowy Kolokacji 3

4 Szafa szafa telekomunikacyjna naleŝąca do Najemcy lub Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, przeznaczona do instalowania Urządzeń Najemcy lub Urządzeń Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego i spełniająca warunki ustalone w Umowie Kolokacji. Szafa TP szafa telekomunikacyjna naleŝąca do TP, przeznaczona do instalowania Urządzeń Najemcy lub Urządzeń Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i spełniająca warunki ustalone w Umowie Kolokacji. Szczegółowa Umowa Kolokacji umowa realizacyjna Umowy Kolokacji na poszczególne lokalizacje, której wzór stanowi załącznik do Umowy Kolokacji. Telekomunikacyjny Kabel Pośredniczący kabel będący własnością TP, zapewniający połączenie do punktu zakończenia kabla światłowodowego Najemcy na Przełącznicy TP do Przełącznicy TP, z której realizowane jest bezpośrednie połączenie do Urządzeń Najemcy. Tryb Kolokacji jeden z trybów realizacji połączenia sieci, w którym Najemca zapewnia całą infrastrukturę telekomunikacyjną między własną siecią a węzłem w sieci TP wybranym z wykazu logicznych punków styku sieci zawartym w Umowie o Połączeniu Sieci/w Ofercie RIO. W Trybie Kolokacji urządzenia teletransmisyjne (SDH, PDH) Najemcy zlokalizowane są w obiekcie TP a fizyczny punkt styku sieci zlokalizowany jest po liniowej stronie przełącznicy TP. Umowa o Połączeniu Sieci umowa o połączeniu sieci zawarta na piśmie pomiędzy Najemcą a TP. Umowa o Dostępie umowa o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego zwarta na piśmie pomiędzy Najemcą a TP. Urządzenia Najemcy wszelkie naleŝące do Najemcy urządzenia telekomunikacyjne, spełniające normy techniczne określone obowiązującymi przepisami prawa, zainstalowane na potrzeby Umowy Kolokacji. Usługi Towarzyszące wszelkie usługi opisane w Umowie Kolokacji, w szczegółności Nadzór TP, Wykorzystanie Infrastruktury TP, zapewnienie Telekomunikacyjnego Kabla Pośredniczącego. Wykorzystanie infrastruktury TP kanalizacja kablowa TP od studni zero ( studni kablowej wskazanej przez TP, zlokalizowanej moŝliwie najbliŝej budynku TP na terenie niebędącym w dyspozycji TP) do budynku TP, przepusty kablowe, drabinki itp. umoŝliwiające doprowadzenie kabli Najemcy do przełącznicy ODF (z ang. Optical Distribution Frame) i DDF (z ang. Digital Distribution Frame) oraz PMO. 2 Przedmiot Umowy Kolokacji Przedmiotem Umowy Kolokacji jest świadczenie przez TP Kolokacji oraz Usług Towarzyszących na rzecz Najemcy na warunkach określonych w Umowie Kolokacji i Szczegółowych Umowach Kolokacji. Kolokacja oraz Usługi Towarzyszące świadczone są na potrzeby realizacji usług wynikających z Umowy o Dostępie lub Umowy z tego tytułu Najemca zobowiązuje się do uiszczania opłat przewidzianych w Umowie Kolokacji. 3 Najem Powierzchni w ramach Szczegółowych Umów Kolokacji 1. W ramach zawieranych Szczegółowych Umów Kolokacji TP odda Najemcy do uŝywania Powierzchnię lub Powierzchnię z Szafą TP. Wzór Szczegółowej Umowy Kolokacji stanowi Załącznik Nr 5 do Umowy Kolokacji. 2. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w terminie wskazanym w Warunkach Technicznych ( WT ), nie dłuŝszym niŝ 30 dni w przypadku Powierzchni Dedykowanej oraz 30 dni w przypadku Sali Kolokacyjnej wykorzystywanej na potrzeby połączenia sieci lub innych usłg regulowanych, od dnia podpisania Szczegółowej Umowy Kolokacji przez naleŝycie umocowanych przedstawicieli Stron. W przypadku Sali Kolokacyjnej wykorzystywanej na potrzeby realizacji Dostępu do LPA, TP zapewni Salę Kolokacyjną w terminie wskazanym w WT, nie dłuŝszym niŝ 2 miesiące od dnia podpisania Szczegółowej Umowy Kolokacji przez naleŝycie umocowanych przedstawicieli Stron Wzór Umowy Kolokacji 4

5 3. Dokonanie przez Najemcę jakichkolwiek zmian na Powierzchni wymaga uprzedniego podpisania Ankesu do Szczegółowej Umowy Kolokacji, zgodnie z procedurą opisaną w 10. Wzór Aneksu do Szczegółowej Umowy Kolokacji stanowi Załacznik Nr 6 do Umowy Kolokacji. 4 Współkorzystanie z Szaf w Trybie Kolokacji 1. Najemca ma prawo udostępnić innemu Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (Współkorzystający z Szafy) Szafę lub część Szafy, w której zainstalował urządzenia wykorzystywane do celów wynikajacych z Umowy o Dostępie lub celów wynikających z Umowy.., na potrzeby instalacji urządzeń niezbędnych do realizacji Dostępu do LPA lub podłączenia urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług regulowanych. 2. KaŜdy kolejny Przedsiębiorca telekomunikacyjny zamierzający współkorzystać z szafy telekomunikacyjnej innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (Współkorzystający z Szafy telekomunikacyjnej) w celu umieszczenia w niej Urządzeń, wraz z wnioskiem o wydanie Warunków Technicznych jest zobowiązany dostarczyć do TP zgodę Właściciela Szafy telekomunikacyjnej na jej wykorzystanie. Korzystający z Szafy telekomunikacyjnej określi Warunki Techniczne dotyczące umiejscowienia Urządzeń innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w szafie oraz podłączenia do zasilania i zabezpieczenia w Szafie telekomunikacyjnej. 3. W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń, odstęp pomiędzy urządzeniami Najemcy i urządzeniami Współkorzystających z Szafy oraz pomiędzy urządzeniami Współkorzystajacych z Szaf nie moŝe być mniejszy niŝ 2 U. 4. Najemca określa warunki techniczne dotyczące umiescowienia urządzeń Współkorzystającego z Szafy w Szafie oraz podłączenia do zasilania i zabezpieczenia w Szafie. Najemca przekazuje warunki techniczne, o których mowa w zdaniu poprzednim, do Wynajmującego w celu akcepatcji. Wynajmujący dokona akceptacji WT w terminie 14 DR od dnia ich otrzymania. Brak odpowiedzi w powyŝszym terminie uznawane jest za zaakceptowanie WT przez Wynajmującego. Wynajmujący nie odmówi zgody na Współkorzystanie z Szafy bez uzasadnionej przyczyny. W przypadku odmowy Wynajmujący wskaŝe na piśmie przyczynę odmowy wraz z uzasadnieniem. 5. Najemca przekazuje Wynajmującemu zaakceptowany przez siebie projekt techniczny wykonany przez Współkorzystającego z Szafy opracowany zgodnie z Warunkami Technicznymi. Projekt techniczny obejmuje warunki w zakresie instalacji, prowadzenia okablowania wewnątrz Szafy oraz podłączenia zasilania i uziemienia. 6. Wynajmujący opiniuje projekt techniczny w terminie 14 DR w zakresie: - okablowania prowadzonego bezpośrednio z instalowanego urządzenia do przełącznic ODF i DDF TP, - zachowania wymaganego odstępu między urządzeniami Najemcy oraz Współkorzystających z Szafy, - sprawdzenia sumarycznego bilansu mocy dla Szafy. Całkowity bilans mocy dla Szafy obliczany jest na podstawie mocy znamionowych zainstalowanych w niej urządzeń. 6. Brak odpowiedzi Wynajmującego w terminie, o którym mowa w ust. 5, uznawane jest za zaakceptowanie projektu technicznego. 7. W przypadku, gdy Wynajmujący uzna za konieczne uzupełnienie projektu technicznego wzywa Najemcę do uzupełnienia projektu technicznego w terminie 21 DR, podając zakres uzupełnienia, wraz z uzasadnieniem. 8. Wynajmujący ponownie opiniuje uzupełniony projekt techniczny dostarczony przez Najemcę w terminie 10 DR od jego otrzymania. 9. Brak odpowiedzi Wynajmującego w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznawane jest za zaakceptowanie projektu technicznego. Wzór Umowy Kolokacji 5

6 10. Najemca jest zobowiązany do kontroli bilansu mocy i aktualizacji projektu technicznego po jakiejkolwiek zmianie zagospodarowania Szafy. 11. Po zaakceptowaniu projektu technicznego przez Wynajmującego Współkorzystający z Szafy i Wynajmujący podpisują Umowę Kolokacji na Współkorzystanie z Szafy obejmującą: 1. wskazanie lokalizacji Powierzchni, 2. wykaz zainstalowanych urządzeń Współkorzystającego z Szafy, 3. określenie czasu trwania Umowy Kolokacji na Współkorzystanie z Szafy, 4. projekt techniczny będący załącznikiem do umowy, 5. zasady dostępu do budynku Wynajmującego pracowników Współkorzystającego z Szafy. 12. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i norm obowiązujących dla instalacji i eksploatacji urządzeń w szafie i ponosi odpowiedzialność za wszystkie połączenia niezgodne z zaakceptowanym projektem technicznym, które zostaną wykryte przez Wynajmującego w trakcie kontroli, o której mowa w ust Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy urządzeń Współkorzystającego z Szafy zainstalowanych w jego Szafie, spowodowane przez Współkorzystającego z Szafy, powstałe w czasie instalacji, eksploatacji lub demontaŝu urządzeń w niej umieszczonych. 14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontroli połączeń oraz okablowania Urządzeń zainstalowanych w Szafie. W celu przeprowadzenia kontroli Najemca jest zobowiązany do stawienia się we wskazanym przez Wynajmującego miejscu i terminie. 15. W przypadku, gdy Wynajmujący stwierdzi występowanie połączeń lub okablowania niezgodnego z zatwierdzonym projektem technicznym, Wynajmujący bezzwłocznie powiadamia Najemcę o występowaniu połączeń lub okablowania niezgodnego z zatwierdzonym projektem technicznym. JeŜeli niezgodność nie zostanie usunięta przez Najemcę w ciągu 3 dni, Wynajmujący moŝe dokonać rozłączenia połączeń/usunięcia okablowania oraz pobrać opłatę karną od Najemcy w wysokości 3000 PLN od kaŝdego połączenia lub okablowania niezgodnego z projektem technicznym za kaŝdy rozpoczęty miesiąc, liczony od dnia poprzedniej kontroli lub instalacji Szafy. TP o wyniku kontroli powiadomi Najemcę. 16. W przypadku, gdy Wynajmujący stwierdzi, Ŝe urządzenia zainstalowane w Szafie powodują zakłócenia sąsiadujących z Szafą urządzeń, Najemca zostanie powiadomiony niezwłocznie o tym fakcie. Najemca jest zobowiązany zapewnić skuteczne wezwanie i stawienie się wszystkich Współkorzystających z Szafy w celu usunięcia powstałych nieprawidłowości. 17. W przypadku występowania zakłóceń w pracy urządzeń zainstalowanych w Szafie współdzielonej zgłoszenie do Wynajmującego składa Najemca. TP zapewni dostęp do Miejsca Kolokacji zgodnie z zasadami dostępu do Miejsca Kolokacji stanowiącymi załącznik do Umowy Kolokacji na Współkorzystanie z Szafy. 18. Najemca jest zobowiązany do koordynacji działań wszystkich Współkorzystających z Szafy zmierzających do ustalenia przyczyny zakłócenia, zgodnie z postanowieniami, jakie zawarł w umowach ze Współkorzstającymi z Szafy. 19. Po zlokalizowaniu i usunięciu uszkodzenia Wynajmujący obciąŝy Najemcę opłatą za Interwencje TP. 20. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia przez Najemcę i Współkorzystających z Szafy, Ŝe zakłócenia Urządzeń zainstalowanych wewnątrz Szafy nie są powodowane przez urządzenia Najemcy, ani przez urządzenia Współkorzystających z Szafy, Najemca powiadomi Wynajmującego o zakłóceniu urządzeń zainstalowanych wewnątrz Szafy przez urządzenia Przedsiębiorców telekomunikacyjnych zainstalowane w innych szafach lub urządzenia TP, a Wynajmujący podejmie działania zgodnie Wzór Umowy Kolokacji 6

7 z postanowieniami zawartymi w Umowach Kolokacji z tymi Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. 21. Dla poszczególnych Kolokacji szczegółowe warunki dostawy mocy zostaną określone w Szczegółowej Umowie Kolokacji. Rzeczywisty pobór mocy przez urządzenia zainstalowane w Szafie przez Najemcę i Współkorzystających z Szafy nie moŝe przekraczać mocy ustalonej w Szczegółowej Umowie Kolokacji. 22. Opłaty za usługi świadczone przez Wynajmującego w ramach Kolokacji związane ze Współkorzystaniem z Szafy będą obciąŝały wyłącznie Najemcę. Zasady rozliczeń między Najemcą i Współkorzstającymi z Szafy uregulowane są w umowach Najemcy ze Współkorzstającymi z Szafy. 23. W przypadku Współkorzystania z Szaf, Najemca i Współkorzystający z Szafy nie mogą instalować w Szafach przełącznic ODF lub DDF. 5 Warunki techniczne świadczenia Kolokacji 1. W ramach Umowy Kolokacji, z zastrzeŝeniem warunków zawartych w Szczegółowych Umowach Kolokacji, Wynajmujący zapewnia na Powierzchniach w szczególności: 1) miejsce na instalację Szaf, jednak nie mniej niŝ 1,5 m 2, 2) PMO, 3) Kabel Korespondencyjny wraz z łączówkami, zbudowany pomiędzy PG oraz PMO, 4) podwieszane drabinki kablowe, 5) dukty światłowodowe pozwalające na doprowadzenie okablowania między teletransmisyjnymi Urządzeniami Najemcy a PCO, 6) PCO, 7) klimatyzaję, wentylację, ogrzewanie, instalację, eksploatację i utrzymanie systemu wykrywania ognia, 8) oświetlenie, 9) gwarantowane zasilanie prądem stałym DC o napięciu 48 V, 10) niegwarantowane zasilanie prądem przemiennym AC o napięciu 230 V, 11) uziemienie, 12) dostęp do linii telefonicznej pozwalającej na dostęp do słuŝb ratowniczych, 13) dedykowane piony na PG TP (w przypadku usytuowania PDK w pomieszczeniu PG i braku moŝliwości instalacji PMO), 14) zabezpieczenie przed dostępem do PDK osób nieuprawnionych, 15) Nadzór TP na warunkach określonych w Umowie Kolokacji, 16) Szafę TP (w przypadku Najmu Powierzchni z Szafą TP) 3 2. Szczegółowe warunki realizacji Kolokacji dotyczące określonej Powierzchni, zawiera Szczegółowa Umowa Kolokacji. 3 Po potwierdzeniu moŝliwości realizacji. Przy czym, TP nie udostępnia do współkorzystania Szaf telekomunikacyjnych, w których ma skolokowane własne urządzenia telekomunikacyjne. Wzór Umowy Kolokacji 7

8 3. W celu realizacji podłączenia Urządzeń Najemcy do jego sieci w ramach Szczegółowej Umowy Kolokacji, Wynajmujący wyraŝa zgodę na wykorzystanie istniejących kabli optycznych naleŝących do Najemcy lub innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego doprowadzonych i zakończonych w budynku, w którym znajduje się Powierzchnia wskazana w Szczegółowej Umowie Kolokacji, o ile nie będzie to pozostawać w sprzeczności z umowami, na podstawie których dokonano doprowadzenia i zakończenia wyŝej opisanych kabli optycznych. W zaleŝności od wybranego w Zamówieniu sposobu podłączenia Urządzeń Najemcy do jego sieci, Najemca zobowiązany jest do przedstawienia stosownego oświadczenia Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego właścicielem kabla, jako załącznika do Zamówienia. Wzór oświadczenia zawierającego zgodę na wykorzystanie włókien światłowodowych stanowi Załącznik Nr 20 do Umowy Kolokacji. 4. W celu realizacji podłączenia Urządzeń Najemcy do jego sieci w ramach Szczegółowej Umowy Kolokacji, Wynajmujący wyraŝa zgodę na wykorzystanie urządzeń naleŝących do innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zainstalowanych na Powierzchni na podstawie Umowy Kolokacji. Podłączenia urządzeń Przedsiebiorców Telekomunikacyjnych muszą odbywać się za pośrednictwem Przełącznic TP i muszą być umieszczone w Wykazie Wykonywanych Połączeń Najemcy, o których mowa w Załączniku Nr 12 Umowy Kolokacji. 5. TP zezwala na wykorzystanie dla realizacji Dostepu do LPA elementów infrastruktury telekomunikacyjnej innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z którym Przedsiębiorca telekomunikacyjny ma podpisaną odrębną umowę na ich udostępnianie. Najemca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego właścicielem elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, jako załącznika do Zamówienia. Wzór oświadczenia zawierajacego zgodę na wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi Załącznik Nr 24 do Umowy Kolokacji. 6. W przypadku konieczności uŝytkowania Telekomunikacyjnych Kabli Pośredniczących w budynku TP do realizacji połączenia, TP będą wykorzystywane Przełącznice TP. Wszystkie połączenia eksploatacyjne na Przełącznicach TP będą wykonywane wyłącznie przez słuŝby techniczne TP. W ramach Wykorzystania Infrastruktury TP, TP oferuje moŝliwość wykorzystania kablowej kanalizacji teletechnicznej TP, od budynku TP do wskazanej przez TP studni kablowej TP, zlokalizowanej moŝliwie najbliŝej budynku TP na terenie niebędącym w dyspozycji TP, tzw. studni zero. 6 Wymagania dotyczące Urządzeń Najemcy 1. Najemca zobowiązuje się, by Urządzenia Najemcy oraz Szafa instalowane na Powierzchni spełniały wymagania dotyczące warunków środowiskowych zdefiniowane w standardzie ETS ,2,3,4 dla miejsc zabezpieczonych przed wpływem atmosferycznym w obiektach stacjonarnych, jak równieŝ posiadały wszelkie wymagane prawem: pozwolenia, deklaracje oraz certyfikaty zgodności lub znaki zgodności urządzeń z wymogami dla tego typu urządzeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wzór Wykazu Zainstalowanych Urządzeń Najemcy stanowi Załącznik Nr 11 do Umowy Kolokacji. Wykaz Zainstalowanych Urządzeń Najemcy będzie stanowił załącznik do Szczegółowej Umowy Kolokacji. 2. Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt, pod Nadzorem TP: 1) dostawy i instalacji Szafy (w przypadku Najmu Powierzni), 2) instalacji i uruchomienia zainstalowanych w Szafie Urządzeń Najemcy, 3) okablowania Urządzeń Najemcy do tablicy rozdzielczej prądu stałego i listwy uziemiającej, 4) okablowania portów wyjściowych Urządzeń Najemcy na Przełącznicy TP (PMO,PCO), 5) zestawienia połączeń pomiędzy Urządzeniami zainstalowanymi w jedenj Szafie albo od Urządzeń zainsatlowanych w innej Szafie naleŝącej do tego samego Operatora umieszczonych na PDK bez wykorzystania PCO. Połączenia powinny być realizaowane przez Operatora pod Nadzorem TP z wykorzystaniem darbinek kablowych. Kable pomiędzy urządzeniami Operatora muszą być odpowiednio oznakowane i opisane, Wzór Umowy Kolokacji 8

9 6) okablowania abonenckich Urządzeń po stronie stacyjnej PMO znajdującej się na PDK. 3. Rozpoczęcie i wykonanie prac, o których mowa w ust. 2, odbywa się po zawarciu Szczegółowej Umowy Kolokacji na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez Najemcę lub podwykonawcę Najemcy na koszt Najemcy, na podstawie otrzymanych od TP warunków technicznych oraz po podpisaniu Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Powierzchni, którego wzór stanowi Załącznik Nr 9 do Umowy Kolokacji. Zaakceptowany przez TP projekt techniczny stanowi załącznik do Szczegółowej Umowy Kolokacji. 4. Najemca przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest do poinformowania TP z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym terminie ich rozpoczęcia w celu zapewnienia Nadzoru TP, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 8 do Umowy Kolokacji. 5. Najemca po zakończeniu prac instalacyjnych zobowiązany jest do: a) umieszczenia wewnątrz Szafy aktualnego: - Wykazu Zainstalowanych Urządzeń Najemcy, - Wykazu Wykonanych Połączeń Pomiędzy Urządzeniami Najemcy, sporządzonego dla połączeń wykonanych bez pośrednictwa Przełącznic TP; Wzór Wykazu zawarty jest w Załączniku Nr 12 do Umowy Kolokacji. Wykazy te zostaną umieszczone w ten sposób, by ich treść widoczna była tylko w przypadku otwarcia szafy; b) dostarczenia do TP jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej stan faktyczny zainstalowanych Urządzeń Najemcy, wykonanych połączeń i instalacji, najpóźniej w dniu odbioru urządzeń (podczas dokonywania komisyjnego odbioru), w przypadku gdy stan faktyczny odbiega od stanu wynikającego z zaakceptowanego przez TP projektu technicznego lub gdy zmiany wynikają z warunkowej akceptacji PT przez TP. Dokumentacja powykonawcza zostanie dołączona do Szczegółowej Umowy Kolokacji w formie Aneksu do Szczegółowej Umowy Kolokacji. W przypadku odbioru przez TP zainstalowanych Urządzeń Najemcy, TP nie moŝe odmówić podpisania Aneksu do Szczegółowej Umowy Kolokacji, o której mowa w zdaniu poprzednim. 6. Potwierdzeniem gotowości do eksploatacji Urządzeń Najemcy jest podpisanie przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron Protokołu Zdawczo Odbiorczego Urządzeń Najemcy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 10 do Umowy Kolokacji oraz Protokół zdawczo-odbiorczy Wykonanych Połączeń Najemcy, stanowiący Załącznik Nr 12 do Umowy Kolokacji. 7. W przypadku awarii Urządzeń Najemcy, która uniemoŝliwia świadczenie usługi, której dotyczy Umowa o Dostępie lub Umowa, Najemca moŝe dokonać niezbędnej wymiany sprzętu, przy zachowaniu procedur określonych w Załączniku Nr 8 do Umowy Kolokacji. KaŜda taka zmiana skutkować będzie aktualizacją projektu technicznego. Najemca zobowiązany jest przedstawić do akcepatcji TP zaktualizowany projekt techniczny odzwierciedlający dokonane zmiany w terminie do 10 DR od dnia dokonania wyŝej wymienionej zmiany. TP ma prawo odrzucić przedstawiony przez Najemcę projekt techniczny z podaniem uzasadnienia i wyznaczeniem terminu usunięcia nieprawidłowości w zakresie prac związanych z wymianą urządzeń. Akceptacja zaktualizowanego projektu technicznego następuje w drodze zawarcia aneksu do Szczegółowej Umowy Kolokacji. Najemca nie jest zobowiązany do składania Zamówienia na Zmianę Kolokacji. Wymiana sprzętu na taki sam (producent, typ, model) nie wymaga aktualizacji projektu technicznego. 8. KaŜda wymiana lub rozbudowa Urządzeń Najemcy, o której mowa w ust. 7 zostanie potwierdzona przez Strony notatką słuŝbową, sporządzoną w dniu dokonania wymiany lub rozbudowy Urządzeń Najemcy. 9. Najemca jest zobowiązany do skonfigurowania i eksploatacji Urządzeń Najemcy na Powierzchni w sposób niezakłócający pracy sieci TP, a takŝe w sposób niezakłócający pracy sieci innych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy mają posadowione urządzenia na Powierzchni. Wzór Umowy Kolokacji 9

10 10. Zainstalowane na Powierzchni Urządzenia Najemcy będą wykorzystywane zgodnie z zawartą między Stronami Umową o Dostępie, Umową..., Umową Kolokacji i Szczegółową Umową Kolokacji. 11. TP dopuszcza instalację urządzeń umoŝliwiających realizację funkcji przełączników stanowiących integralną część systemów dostępowych. 12. Wszelkie połączenia pomiędzy Urządzeniami Najemcy umieszczonymi w róŝnych Szafach muszą być realizowane za pośrednictwem Przełącznic TP 7 Kolokacja wirtualna 1. W przypadku braku moŝliwości zapewnienia fizycznego dostępu do PDK oraz niemoŝliwości jego dołączenia w lokalizacji wyniesionej, dostęp do LPA moŝe być zrealizowany przez TP w drodze Kolokacji Wirtualnej. 2. Operator wykonuje czynności związane z instalacją urządzeń pod nadzorem TP. Opłaty za nadzór TP określone są w poz. 7 pkt Oferty. 3. TP na zlecenie Najemcy wykonuje czynności związane z pracami doraźnymi (tj. eksploatacją i naprawą) sprzętu teletransmisyjnego zgodnie z poniŝszą listą: a) Sprawdzenie poprawności zestawienia połączeń optycznych do DSLAM sprawdzenie poprawności połączenia kabli optycznych poprowadzonych pomiędzy Urządzeniami Najemcy na PDK (DSLAM) a przełącznicami ODF TP, na których zostały zakończone te kable optyczne. b) Kontrola poprawności zestawienia połączeń metalicznych sprawdzenie poprawności połączeń zasilających (wraz z uziemieniem) poprowadzonych od tablicy rozdziału i zabezpieczenia zasilania do urządzenia DSLAM oraz połączeń pomiędzy Urządzeniami Najemcy a PG. c) Restart karty DSLAM restart ręczny poprzez wyłączenia i włączenia przez pracownika TP zasilania karty DSLAM lub wyjęcia i włoŝenia karty DSLAM (zgodnie ze wskazaniem Najemcy). d) Restart półki DSLAM restart ręczny poprzez wyłączenia i włączenia przez pracownika TP zasilania półki DSLAM (zgodnie ze wskazaniem Najemcy). e) Wymiana karty DSLAM wymiana karty w urządzeniu DSLAM na kartę dostarczona przez Najemcę. f) Kontrola i czyszczenie filtra przeciwkurzowego obligatoryjne okresowe czyszczenie filtra przeciwkurzowego. 4. W celu wykonania przez TP powyŝszych prac, Najemca powiadomi telefonicznie TP o konieczności wykonania na jego rzecz jednej z usług wymienionych w ust. 3 oraz niezwłocznie potwierdzi ten fakt, przesyłając faksem wypełniony formularz, którego wzór stanowi Załącznik Nr 16 do Umowy Kolokacji do punktu kontaktowego określonego w Załączniku Nr 19 do Umowy Kolokacji. TP podejmie działania mające na celu wykonanie zleconych prac w czasie (czas liczony od momentu otrzymania potwierdzenia przez TP od Najemcy o takim zdarzeniu) w ciągu: a) 4 godzin w DR od 8 00 do ; b) 6 godzin w DR od do i od 6 00 do 8 00 oraz w soboty od 6 00 do ; c) 8 godzin w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w pozostałe dni tygodnia w nocy od do Czas wskazany w pkt a-c jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia przez TP od Operatora o konieczności wykonania określonych prac doraźnych. Wzór Umowy Kolokacji 10

11 5. TP podejmie działania, o których mowa powyŝej tylko w przypadku, gdy Najemca pozostawi w swojej Szafie telekomunikacyjnej zapas części dla urządzeń zainstalowanych w tej Szafie. 6. Wykonywanie prac doraźnych wymaga od Najemcy zdalnego nadzoru nad swoimi urządzeniami współpracy z TP w zakresie lokalizacji i wskazania miejsca ewentualnego uszkodzenia. 7. Prace doraźne Najmeca będzie zgłaszać bezpośrednio do ustalonych punktów kontaktowych. Najemca jest ponadto zobowiązany do przekazania do TP numeru kontaktowego do słuŝb odpowiedzialnych za nadzór i usuwanie awarii sprzętu. Wskazane przez Strony punkty kontaktowe będą odpowiedzialne za rejestrację czasów prac doraźnych i odpowiednią współpracę operacyjną pomiędzy słuŝbami technicznymi. 8. KaŜda niewykonana przez TP praca doraźna z przyczyn leŝących po stronie Najemcy (np. brak karty do wymiany) skutkować będzie wystawieniem faktury dla Najemcy jak za wykonaną usługę. 9. Najemca moŝe wykonywać prace planowane tj. remontowe i konserwacyjne, których celem jest odtworzenie stanu pierwotnego Urządzeń Najemcy. Prace planowane mogą być wykonywane przez Najemcę lub podwykonawców działających w jego imieniu, wyłącznie pod nadzorem TP. Opłaty za nadzór TP określone są w Cenniku 8 Zakłócenia 1. W przypadku zakłóceń spowodowanych przez pracę Urządzeń Najemcy posadowionych w budynku, w którym znajduje się Powierzchnia określona w Szczegółowej Umowie Kolokacji, Najemca zobowiązuje się do usunięcia przyczyn powodujących te zakłócenia lub wyłączenia Urządzeń Najemcy powodujących zakłócenia w czasie nie dłuŝszym niŝ: 1) 4 godziny od momentu powiadomienia Najemcy przez TP o takim zdarzeniu w DR od 8 00 do ; 2) 6 godzin od momentu powiadomienia Najemcy przez TP o takim zdarzeniu a) w DR od do i od 6 00 do 8 00 ; b) w soboty od 6 00 do ; 3) 8 godzin od momentu powiadomienia Najemcy przez TP o takim zdarzeniu: a) w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, b) w nocy od do W przypadku, o którym mowa w ust. 1, TP powiadomi Najemcę telefonicznie i faksem na numer wskazany w Załączniku nr 19 do Umowy Kolokacji. Czas podany w ust. 1 liczony jest od momentu otrzymania przez Najemcę powiadomienia wysłanego przez TP faksem. 3. W przypadku niedopełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust.1, Najemca wyraŝa zgodę na wyłączenie przez TP w trybie natychmiastowym Urządzeń Najemcy powodujących zakłócenia innych urządzeń posadowionych w budynku, w którym znajduje się Powierzchnia określona w Szczegółowej Umowie Kolokacji. 4 W przypadku zgłoszenia przez Najemcę do TP wystąpienia zakłóceń powodujących wadliwe działanie Urządzeń Najemcy, Najemca zobowiązany jest do: 1) uprzedniego sprawdzenia poprawności pracy Urządzeń Najemcy, 2) przekazania w zgłoszeniu informacji o objawach i podejrzewanej przyczynie pracy powodującej zakłócenia Urządzeń Najemcy. Zgłoszenie naleŝy kierować na adres wskazany w Załączniku Nr 19 do Umowy Kolokacji, 3) przybycia na obiekt TP, w którym zainstalowane jest dane Urządzenie Najemcy w ciągu: Wzór Umowy Kolokacji 11

12 a) 2 godzin od momentu powiadomienia TP przez Najemcę o takim zdarzeniu: (i) w Dni Robocze od 8 00 do ; b) 4 godzin od momentu powiadomienia TP przez Najemcę o takim zdarzeniu: (i) - w Dni Robocze od do i od 6 00 do 8 00, (ii) - w soboty od 6 00 do ; c) 6 godzin od momentu powiadomienia TP przez Najemcę o takim zdarzeniu: (i) - w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy i w nocy od 22 0 do W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Najemca powiadomi TP telefonicznie i faksem na numer wskazany w Załączniku Nr 19 do Umowy Kolokacji. Czas podany w ust. 4 liczony jest od momentu otrzymania przez TP zgłoszenia wysłanego faksem przez Najemcę. 6. W przypadku niedopełnienia zobowiązań, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 2, 3 zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, uznaje się za niewaŝne. 7. Czasy, o których mowa w ust. 4 pkt 3 oraz czasy, o których mowa w Załączniku Nr 8 do Umowy Kolokacji dotyczą obiektów TP wyszczególnionych w Załączniku Nr 15 do Umowy Kolokacji; w pozostałych obiektach TP czasy te zostają wydłuŝone o 2 godziny kaŝdy. 8. W przypadku zgłoszenia zakłóceń pracy Urządzeń Najemcy, powodowanych pracą urządzeń innego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, TP zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań zmierzających do skutecznego wezwania tego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do budynku TP, w którym występują zakłócenia. 9 Zasady dostępu do PDK i korzystania z Powierzchni 1. Najemca wyraŝa zgodę na współkorzystanie z PDK przez innych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zawarli bądź zawrą z TP Umowy Kolokacji, Szczegółowe Umowy Kolokacji lub inne umowy umoŝliwiające korzystanie z Powierzchni w PDK i nie będzie występować z tego tytułu z Ŝadnymi roszczeniami. 2. Szczegółowe zasady dostępu do PDK i korzystania z Powierzchni opisane są w Załączniku Nr 8 do Umowy Kolokacji. 10 Szczegółowe Umowy Kolokacji 1. Najemca składa do TP na adres wskazany w Załączniku Nr 19 do Umowy Kolokacji prawidłowo wypełnione i podpisane przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Najemcy Zamówienie na Kolokację (zwane dalej Zamówieniem) lub Zamówienie na Zmianę Kolokacji (zwane dalej Zamówieniem na Zmianę) w określonej lokalizacji. Wzór Zamówienia stanowi Załącznik Nr 7 do Umowy Kolokacji. Wzór Zamówienia na Zmianę stanowi Załącznik Nr 14 do Umowy Kolokacji. 2. TP weryfikuje Zamówienie lub Zamówienie na Zmianę pod względem formalnym w terminie 2 DR od przyjęcia. 3. W przypadku stwierdzenia, Ŝe Zamówienie lub Zamówienie na Zmianę nie spełnia wymogów formalnych, TP wzywa Najemcę do uzupełnienia Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę lub złoŝenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 2 DR od dnia otrzymania Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę. 4. Przyjmuje się, Ŝe Zamówienie lub Zamówienie na Zmianę jest wolne od braków formalnych jeŝeli wszystkie pola zostały wypełnione i zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki oraz TP nie wezwała Najemcę do jego uzupełnienia lub złoŝenia dodatkowych wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3. W przypadku, gdy dane pole w Zamówieniu lub Zamówieniu na Zmianę powinno, zdaniem Najemcy pozostać niewypełnione naleŝy wstawić w nim poziomą kreskę. Wzór Umowy Kolokacji 12

13 5. Najemca składa uzupełnione Zamówienie lub Zamówienie na Zmianę lub udziela dodatkowych wyjaśnień w terminie 2 DR od dnia doręczenia wezwania od TP, pod rygorem zwrotu Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę bez weryfikacji. 6. W terminie 14 DR od dnia złoŝenia przez Najmcę Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę wolnego od braków formalnych, TP przesyła pisemnie Najemcy: a) w przypadku pozytywnie udzielonej odpowiedzi: warunki realizacji Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę obejmujące warunki techniczne oraz kosztorys ofertowy b) w przypadku braku moŝliwości realizacji Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę, o którym mowa w lit. a, szczegółowe uzasadnienie braku technicznych moŝliwości realizacji Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę oraz rozwiązanie alternatywne z przewidywanym zakresem prac, kosztorysem oraz terminem realizacji c) w przypadku braku moŝliwości technicznych realizacji Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę, o którym mowa w lit. b, szczegółowe uzasadnienie braku technicznych moŝliwości realizacji Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę oraz braku moŝliwości realizacji rozwiązania alternatywnego. 7. Nieudzielenie przez TP odpowiedzi o moŝliwości realizacji Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę, w terminie 14 DR od dnia otrzymania przez TP Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę wolnego od braków formalnych, traktowane jest jako udzielenie odpowiedzi pozytywnej. Następnego dnia TP prześle do Najemcy pozytywne warunki realizacji Zamówienia lub zamówienia na Zmianę. 8. W terminie 21 DR od dnia doręczenia do Najemcy przez TP propozycji rozwiązania alternatywnego, Przedsiębiorca telekomunikacyjny akceptuje przedstawione przez TP Warunki Techniczne 9. TP w nieprzekraczalnym terminie 5 DR od dnia otrzymania akceptacji rozwiązania alternatywnego Operatora Korzystającego, udziela Operatorowi Korzystającemu odpowiedzi pozytywnej, przesyłając warunki techniczne oraz kosztorys ofertowy 10. Udzielając odpowiedzi pozytywnej TP dokonuje jednocześnie rezerwacji zasobów sieciowych. 11. JeŜeli w terminie 21 DR od dnia doręczenia do Najemcy wywiadu technicznego oraz kosztorysu ofertowego przedstawionego przez TP, Najemca nie przekaŝe podpisanych wywaidu technicznego i kosztorysu ofertowego, Zamówienie lub Zamówienie na Zmianę jest uznawane za niewaŝne i TP zwalnia zasoby sieciowe. Najemca musi wystąpić ponownie z Zamówieniem lub Zamówieniem na Zmianę W terminie 50 DR od dnia przekaznia do TP przez Operatora Korzystającego podpisanych warunków technicznych oraz kosztorysu ofertowego, Operator Korzystający powinien doręczyć projekt techniczny opracowany na podstawie wydanych warunków technicznych. TP niezwłocznie powiadomi Operatora Korzystającego o potrzebie przeprowadzenia dodatkowych inwestycji oraz określi czas, w jakich te inwestycje zostaną wykonane. W celu uniknięcia zwłok w realizacji realizacji Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę, Operator Korzystający, wyraŝa domniemaną zgodę na pokrycie nieprzewidzianych kosztów realizacji inwestycji w kwocie nie przekraczającej 3000,00 zł na stojak JeŜeli Najemca nie dostarczy projektu technicznego do zaopiniowania przez TP w terminie, o którym mowa w pkt 12 powyŝej, Zamówienie lub Zamówienie na Zmianę jest uznawane za niewaŝne i TP zwalnia zasoby sieciowe. Operator Korzystający musi wystąpić ponownie z Zamówieniem lub Zamówieniem na Zmianę. 14. TP opiniuje projekt techniczny Najemcy w ciągu 14 DR od dnia jego otrzymania. Brak odpowiedzi TP w powyŝszym termnie traktowane jest jako zaakceptowanie projektu technicznego. Następnego dnia TP prześle do Operatora Korzystającego pozytywne warunki realizacji Zamówienia lub zamówienia na Zmianę. 15. Najemca uzupełnia projekt techniczny w ciagu 21 DR od dnia doręczenia przez TP do Operatora Korzystającego zaopiniowanego projektu technicznego wraz z uwagami TP. Wzór Umowy Kolokacji 13

14 16. JeŜeli w terminie, o którym mowa w pkt 15, Najemca nie przekaŝe do TP uzupełnionego projektu, TP nie gwarantuje realizacji Dostępu w terminie, o którym mowa w 3 ust. 2 Umowy Kolokacji, który moŝe ulec przedłuŝeniu o czas opóźnienia Najemcy. 17. TP opiniuje uzupełniony projekt techniczny w ciągu 10 DR od dnia jego otrzymania. W powyŝszym terminie TP dokonuje akceptacji projektu technicznego albo jego odrzucenia wraz ze wskazaniem szczegółowego uzasadnienia. Następnego dnia TP prześle do Najemcy pozytywne warunki realizacji Zamówienia lub zamówienia na Zmianę. 18. Wraz z zaakceptowanym projektem technicznym TP przekazuje Najemcy podpisane 2 egzemplarze Szczegółowej Umowy Kolokacji, w terminie 3 DR od akceptacji projektu. 19. Po otrzymaniu od TP podpisanej Szczegółowej Umowy Kolokacji Najemca podpisuje Szczegółową Umowę Kolokacji i przesyła jeden egzemplarz do TP. 20. JeŜeli w terminie 21 DR od dnia doręczenia do Operatora Korzystającego od TP podpisanej Szczegółowej Umowy Kolokacji Strony nie zawrą Szczegółowej Umowy Kolokacji lub Aneksu do Szczegółowej Umowy Kolokacji z przyczyn leŝących po stronie Operatora Korzystającego, Zamówienie lub Zamówienie na Zmianę uznaje się za anulowane. 21. JeŜeli z przyczyn leŝących po stronie Najemcy nie dojdzie do realizacji Zamówienia lub Zamówienia na Zmianę (rezygnacja, odrzucenie), Najemca pokrywa koszty przeprowadzenia i wydania warunków technicznych w wysokości określonej w Cenniku zamieszczonym w Ofercie. 22. W przypadku wystapienia konieczności wykonania prac dodatkowych TP zobowiązana jest uzyskać zgodę Najemcy na ich przeprowadzenie. TP przesyła do Najemcy pismo wskazujące zakres prac dodatkowych. Brak odpowiedzi w terminie 10 DR od daty doręczenia pytania uznany będzie za brak zgody. 23. TP moŝe Ŝądać wynagrodzenia kosztorysowego za prace dodatkowe w wysokości nie wyŝszej niŝ 15% kosztorysu ofertowego o którym mowa w pkt 6 lit. a powyŝej tylko wtedy, gdy mimo zachowania naleŝytej staranności nie mogła przewidzieć konieczności prac dodatkowych na etapie opracowywania warunków technicznych i kosztorysu ofertowego. 24. TP nie moŝe Ŝądać wynagrodzenia kosztorysowego za prace dodatkowe, jeŝeli wykonała prace dodatkowe bez uzyskania zgody Najemcy. 25. JeŜeli w sytuacji, o której mowa w pkt 23 i 24, zachodzi konieczność podwyŝszenia wynagrodzenia kosztorysowego o więcej niŝ 15%, Najmeca moŝe odstąpić od Szczegółowej Umowy Kolokacji 26. Szczegółowa Umowa Kolokacji lub Aneks do Szczegółowej Umowy Kolokacji wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez naleŝycie umocowane Strony. 27. Szczegółowa Umowa Kolokacji lub Aneks do Szczegółowej Umowy Kolokacji zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Najemcy i dla Wynajmującego. 28. W ciągu 10 DR od dnia podpisania Szczegółowej Umowy Kolokacji, TP wyśle do Najemcy informacje zawierające dane dotyczące obszaru obsługiwanego przez daną PG w postaci listy ulic z zakresem numeracji. 11 Zwrot przedmiotu Szczegółowej Umowy Kolokacji 1. Zwrot Powierzchni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Kolokacji lub Szczegółowej Umowy Kolokacji zostanie potwierdzony przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron Protokołem Zdawczo Odbiorczym Powierzchni. 2. Protokolarny zwrot wynajmowanej Powierzchni, demontaŝu Urządzeń Najemcy oraz Szafy następuje najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Szczegółowej Umowy Kolokacji. 3. Najemca zdemontuje zainstalowane Urządzenia Najemcy, Szafy i wykonane połączenia, we własnym zakresie i na własny koszt, pod Nadzorem TP. Wzór Umowy Kolokacji 14

15 4. Najemca przywróci Powierzchnię i odpowiednie części PDK, z których korzystał, do stanu poprzedniego, z uwzględnieniem zuŝycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji i zmian dokonanych za zgodą Wynajmującego. 5. W przypadku nieusunięcia przez Najemcę Szaf i Urządzeń Najemcy oraz likwidacji połączeń, o których mowa w Załączniku Nr 12 do Umowy Kolokacji, w terminie określonym w ust. 2, Wynajmujący wzywa Najemcę do Usunięcia Szaf i Urządzeń oraz likwidacji połączeń w dodatkowym termnie 14 dni od otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Wynajmujący będzie miał prawo je zdemontować oraz zabezpieczyć na koszt Najemcy. 6. W przypadku demontaŝu wykonanego przez Wynajmującego zgodnie z ust. 5, Wynajmujący podpisuje Protokół Zdawczo-Odbiorczy, o którym mowa w ust. 1, bez udziału Najemcy, zamieszczając w nim informację o konieczności dokonania jednostronnego odbioru, ze względu na nieobecność przedstawiciela Najemcy. TP przesyła protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim do Najemcy na adres wskazany w Załączniku Nr 19 do Umowy Kolokacji. 12 Zobowiązania i uprawnienia Stron 1. KaŜda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody, wynikającej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy Kolokacji, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dana Strona nie ponosi odpowiedzialności. 2. Za działanie podwykonawców oraz wszelkich osób upowaŝnionych Najemca odpowiada w tym samym stopniu, jak za działania własne. 3. JeŜeli z powodu wykonywania przez Najemcę prac na Powierzchni wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia urządzeń osób trzecich, wówczas Najemca zobowiązuje się zwolnić Wynajmującego od wszelkiej odpowiedzialności z tego wynikajającej, w granicach odpowiedzialności określonych w ust śadna ze Stron nie moŝe przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy Kolokacji oraz Szczegółowych Umów Kolokacji na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, za wyjątkiem dokonywania przez wierzyciela, zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego, przelewu wszelkich wierzytelności pienięŝnych wynikających z zawartej Umowy Kolokacji oraz Szczegółowych Umów Kolokacji. 5. Najemca, najpóźniej następnego Dnia Roboczego po powstaniu szkody poinformuje Wynajmującego na piśmie o wszelkich szkodach na PDK, powstałych w wyniku jego działalności. 6. W przypadku konieczności dokonania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiany pomieszczenia przeznaczonego na Powierzchnię i przeniesienia zainstalowanych Urządzeń Najemcy na inne wskazane przez Wynajmującego, TP zawiadomi Najemcę z wyprzedzeniem 12 miesięcy o planowanym terminie wykonania prac. 7. Sposób przeniesienia Urządzeń Najemcy odbędzie się na zasadach uzgodnionych z Najemcą. 8. Po przeniesieniu zostaną odtworzone wszystkie zasoby Najemcy, które były w jego posiadaniu bezpośrednio przed przeniesieniem. 9. W przypadku konieczności przeniesienia Urządzeń Najemcy z przyczyn niezaleŝnych od Najemcy koszty przeniesienia ponosi TP na poniŝszych zasadach: a) Koszt zakupu Urządzeń Najemcy. b) Koszt wykonania projektu technicznego przeniesienia Urządzeń Najemcy i ich zainstalowania. c) Koszt demontaŝu Urządzeń Najemcy w starej lokalizacji i montaŝu w nowej zgodnie z projektem technicznym. d) Koszt okablowania Urządzeń Najemcy zgodnie z projektem technicznym. Wzór Umowy Kolokacji 15

16 e) Koszt zaangaŝowania pracowników wykonujących czynności wymienione w pkt b-d. W przypadku, gdy przeniesienie następuje w ciągu: 1 roku od dnia realizacji usługi Dostępu do LPA TP ponosi 100% kosztów wymieionych w pkt a-e; 2 lat od dnia realizacji usługi Dostępu do LPA TP ponosi 90% kosztów wymienionych w pkt a-e; 3 lat od dnia realizacji usługi Dostępu do LPA TP ponosi 80% kosztów wymienionych w pkt a-e; 4 lat od dnia realizacji usługi Dostępu do LPA TP ponosi 70% kosztów wymienionych w pkt a-e; 5 lat od dnia realizacji usługi Dostępu do LPA TP ponosi 60% kosztów wymienionych w pkt a-e; 6 lat od dnia realizacji usługi Dostępu do LPA TP ponosi 50% kosztów wymienionych w pkt a-e; 7 lat od dnia realizacji usługi Dostępu do LPATP ponosi 40% kosztów wymienionych w pkt a-e; 8 lat od dnia realizacji usługi Dostępu do LPA TP ponosi 30% kosztów wymienionych w pkt a-e; 9 lat od dnia realizacji usługi Dostępu do LPA TP ponosi 20% kosztów wymienionych w pkt a-e; 10 lat od dnia realizacji usługi Dostępu do LPA TP ponosi 10% kosztów wymienionych w pkt a-e; 10. TP ponosi w całości wszystkie pozostałe niewymienione koszty związane z przeniesieniem Urządzeń. TP nie pobiera opłat za uruchomienie usług świadczonych przed przeniesieniem. 11. Po upływie 10 lat obowiązywania Umowy koszty wymienione w ust. 9 pkt a-e ponosi Najemca, pozostał koszty ponosi TP. 12. W przypadku, gdy w związku z przeniesieniem Najemca zwróci się do TP z wnioskiem o wykonanie prac dodatkowych wykraczających poza odtworzenie zasobów Najemcy, które były w jego posiadaniu bezpośrednio przed przeniesieniem, zasady ponoszenia tych kosztów ustalą Strony w drodze porozumienia. 13. TP obowiązana jest do zapłaty kar umownych w przypadku naruszenia przez nią następujących obowiązków: 1) niepodpisania z winy TP pojedynczego protokołu; 2) niewydania przez TP w terminie przepustek; 3) odmowy przez TP dostępu do obiektu TP. 14. Wysokość kary umownej wynosi: 1) w przypadku ust. 13 pkt 1 1/30 opłaty instalacyjnej za kaŝdy dzień zwłoki; 2) w przypadku ust. 13 pkt 2 1/30 opłaty instalacyjnej za kaŝdy dzień zwłoki; 3) w przypadku ust. 13 pkt 3 ½ opłaty abonamentowej za kaŝdy dzień zwłoki. 15. Przedsiębiorca telekomunikacyjny moŝe dochodzić od TP odszkodowania wynoszącego wysokość kary umownej. 13 Ubezpieczenie 1. KaŜda ze Stron Umowy Kolokacji będzie posiadała stosowne polisy ubezpieczeniowe gwarantujące pokrycie ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją Umowy Kolokacji. Wzór Umowy Kolokacji 16

17 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje i będzie obejmował ubezpieczenie wszelkich szkód w mieniu i na osobie, jakie mogą zostać spowodowane działaniem urządzeń Najemcy wniesionych do pomieszczeń Wynajmującego, a w szczególności urządzeń podłączonych do urządzeń Wynajmującego i innych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem szkód powstałych w majątku Wynajmującego i innych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W szczególności zakres ubezpieczenia powinien obejmować minimum: a. odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, b. klauzulę Najemcy, c. klauzulę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu osób trzecich, d. klauzulę rozszerzającą zakres ochrony o szkody spowodowane przez podwykonawców. PowyŜsze klauzule w zaleŝności od rodzaju umowy ubezpieczeniowej i ubezpieczyciela mogą funkcjonować jako dodatkowe klauzule lub ich zakres będzie ujęty w podstawowych warunkach ubezpieczenia. 3. W przypadku niejasności dotyczących zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Najemca przedstawi Wynajmującemu oryginał oświadczenia ubezpieczyciela potwierdzającego, Ŝe polisa obejmuje zakres tej ochrony, o którym mowa w ust. 2 lub dokona stosownych zmian w zakresie ubezpieczenia przedstawiając tę polisę Wynajmującemu. 4. Polisa powinna obejmować odpowiedzialność Najemcy na jedno i wszystkie zdarzenia na sumę ubezpieczenia minimum 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych polskich). 5. Kopia polisy, a w przypadku złoŝenia przez Strony oświadczenia, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, a takŝe kopia dowodu opłacenia stosownych składek, wynikających z umowy ubezpieczenia, stanowią Załącznik Nr 18 do Umowy Kolokacji. 6. Najemca jest zobowiązany do informowania Wynajmującego o wszelkich planowanych zmianach w treści polisy mających wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 2. W przypadku wątpliwości Wynajmującego stosuje się odpowiednio ustalenia wynikające z ust Najpóźniej na 7 dni przed terminem wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej, Najemca przedstawi Wynajmującemu odnowioną polisę, lub wystawioną przez ubezpieczyciela notę pokrycia potwierdzającą kontynuację ochrony ubezpieczeniowej albo zawarcie nowego ubezpieczenia w zakresie zapewniającym realizację ustaleń wynikających z ust. 2 i ust. 4. Kopia odnowionej polisy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego opłacenie składki, dostarczone najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy, będzie zastępować Załącznik Nr 18 do Umowy Kolokacji. 8. Nie wywiązanie się Najemcy z ustaleń, o których mowa w ust. 3 i ust. 7 moŝe stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy Kolokacji przez Wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym 14 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Najemcę wymagają formy pisemnej i składane są na adres wskazany w Załączniku Nr 19 do Umowy Kolokacji. 2. Reklamacja musi zawierać: 1) dane Najemcy, tj. nazwę i adres, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej, numer i datę zawarcia Umowy Kolokacji i Szczegółowej Umowy Kolokacji, 2) opis przedmiotu reklamacji, o której mowa w ust Za datę złoŝenia reklamacji przyjmuję się datę jej przyjęcia przez komórkę organizacyjną TP. Wzór Umowy Kolokacji 17

18 4. TP rozpatruje reklamację w terminie 30 dni licząc od daty złoŝenia, o której mowa w ust W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opłat, o których mowa w 16, jej zgłoszenie nie zwalnia Najemcy z obowiązku uregulowania naleŝności wynikających z wystawionej przez TP faktury, w terminach ustalonych w Umowie Kolokacji. 6. W przypadku uznania przez TP reklamacji, TP wystawi fakturę korygującą w najbliŝszym terminie wystawiania faktur zgodnie z Umową Kolokacji, tj. w terminie, o którym mowa w 17 ust Odpowiedź TP na reklamację złoŝoną przez Najemcę, uwzględniającą wyniki postępowania reklamacyjnego, będzie mieć formę pisemną i będzie zawierać uzasadnienie decyzji TP. 15 Czas trwania Umowy Kolokacji I Szczegółowej Umowy Kolokacji 1. Umowa Kolokacji zawarta zostaje na czas nieokreślony. 2. Szczegółowa Umowa Kolokacji zostaje zawarta na czas nieokreślony. Strony postanawiają, Ŝe rozwiązanie Szczegółowej Umowy Kolokacji nie moŝe nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia jej podpisania. 3. Umowa Kolokacji i Szczegółowe Umowe Kolokacji wygasają z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Dostępie lub Umowy..., dla których dana Kolokacja jest wykorzystywana. 4. Szczegółowa Umowa Kolokacji lub Umowa Kolokacji moŝe zostać rozwiązana przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z uwzględnieniem ust Wynajmujący moŝe rozwiązać Umowę Kolokacji z 30 dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w następujacych sytuacjach: 1) cofnięcia lub wygaśnięcia uprawnień Najemcy, wymaganych do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, lub utraty przez Najemcę prawnych moŝliwości świadczenia usług określonych w Umowie o Dostępie lub Umowie..., 2) gdy Najemca zalega z opłatami za dwa kolejne okresy płatności i mimo pisemnego powiadomienia przez Wynajmującego o zaległościach i udzieleniu dodatkowego 21 dniowego terminu na płatność nie ureguluje zobowiązania, 3) gdy Najemca w raŝący sposób narusza inne postanowienia Umowy Kolokacji lub Szczegółowej Umowy Kolokacji, 4) gdy Najemca nie dostarczy dokumentów potwierdzających fakt ubezpieczenia, zgodnie z zapisami 13 Umowy Kolokacji. 6. Wynajmujący moŝe wypowiedzieć Szczegółową Umowę Kolokacji z 30 dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalnedarzowego w sytuacji, gdy Najemca, w sposób sprzeczny z Umową Kolokacji, wprowadzi zmiany techniczne w Urządzeniach Najemcy zainstaowanych na Powierzchni lub wykonanych połączeniach, które powodowałyby zmianę stanu ustalonego w Wykazie zainstalowanych Urządzeń Najemcy oraz projekcie technicznym. 7. W przypadku zamiaru wypowiedzenia przez Wynajmującego Umowy Kolokacji, z przyczyny o której mowa w ust. 5 pkt 3 oraz Szczegółowej Umowy Kolokacji z przyczyny o której mowa w ust. 6, wypowiedzenie jest moŝliwe dopiero po zakończeniu procedury konsulatcji, o której mowa w ust W przypadku zamiaru wypowiedzenia przez Wynajmującego Umowy Kolokacji, z przyczyny o której mowa w ust. 5 pkt 3 oraz Szczegółowej Umowy Kolokacji z przyczyny o której mowa w ust. 6, Wynajmujący na piśmie wzywa Najemcę do zaprzestania naruszania Umowy. W wezwaniu Wynajmujący wskazuje przyczynę wypowiedzenia umowy wraz z uzasadnieniem. Wzór Umowy Kolokacji 18

19 9. Najemca w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 6, przesyła Wynajmującemu w odpowiedzi pisemne stanowisko w sprawie, wyjaśniając sytuację lub wskazujac na bezzasadność zarzutów Wynajmującego. 10. Wynajmujący po otrzymaniu od Najemcy stanowiska ustosunkowuje się do niego na piśmie w termnie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego stanowiska, wskazując przyczyny jego odrzucenia albo zawiadamiając o jego uznaniu. 11. W razie nie przedstawienia przez Najemcę, stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 8, konsultacje uwaŝa się za zakończone. Wynajmujący moŝe pominąć stanowisko przedstawione po terminie. 12. Nieustosunkowanie się przez Wynajmującego w terminie, o którym mowa w ust. 9, do stanowiska Najemcy oznacza uznanie stanowiska. 13. W przypadku uznania przez Wynajmującego stanowska Najemcy Umowa Kolokacji lub Szczegółowa Umowa kolokacji nie ulegają rozwiązaniu. 14. Wypowiedzenie Umowy Kolokacji lub Szczegółowej Umowy Kolokacji wymaga dla swej waŝności złoŝenia drugiej Stronie oświadczenia na piśmie pod rygorem niewaŝności, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 15. Z dniem rozwiązania Umowy Kolokacji rozwiązaniu ulegają wszystkie zawarte Szczegółowe Umowy Kolokacji. 16 Opłaty Najemca zobowiązuje się do uiszczania w ramach Umowy Kolokacji następujących opłat: Tabela Nr 1: Opłaty za Kolokację jednorazowe Opłaty jednorazowe za PDK L.P. Nazwa Jednostka Opłata 1 Przygotowanie PDK PLN Wg kosztorysu 2 Standardowe wyposaŝenie PDK PLN Wg kosztorysu Zasady rozliczania kosztów związanych z przygotowaniem (budową/rozbudową) PDK. 1) Kosztorysy związane z przygotowaniem (budową/rozbudową) będą sporządzane według aktualnych KNR właściwych dla danego rodzaju robót według średnich cen z SEKOCENBUD, uwzględniających podział na regiony. Kosztorys ofertowy i kosztorys prac dodatkowych podlegają akceptacji Operatora. 2) Koszty związane z przygotowaniem (budową/ rozbudową) PDK dla urządzeń Operatora stanowią: a) koszty indywidualne związane z instalacją urządzeń / szaf telekomunikacyjnych Operatora (w szczególności: drabinki kablowe, przepusty, prace instalacyjne), z których korzysta wyłącznie dany Operator; b) koszty wspólne związane z wyposaŝeniem PDK (w szczególności: urządzenia, infrastruktura w tym np. klimatyzacja, zasilanie), z których korzystają wszyscy Operatorzy na danej PDK. 3) Koszty indywidualne związane są wyłącznie z pracami wykonywanymi na rzecz danego Operatora na danej PDK. Wzór Umowy Kolokacji 19

20 4) Koszty wspólne, o których mowa w pkt 2 lit. b związane są z pracami wykonywanymi na rzecz operatorów posiadających urządzenia/szafy telekomunikacyjne na danej PDK, rozliczane proporcjonalnie do ilości Szaf telekomunikacyjnych/stojaków, na których zapotrzebowanie w danej lokalizacji zgłosił Operator. 5) Koszty, o których mowa w pkt 2 lit. a i lit. b, oraz pkt 3 i pkt 4 (suma kosztów indywidualnych i wspólnych) składają się na całkowity koszt przygotowania (budowy/rozbudowy) PDK w danej lokalizacji, poniesiony przez Telekomunikację Polską w wyniku opomiarowania PDK i rozliczenia całkowitych kosztów związanych z przygotowaniem PDK według następujących zasad: a) Podstawowe załoŝenia; TC i (ang. Total Cost) koszt całkowity związany z przygotowaniem (budową/rozbudową) PDK, kwota ta uzaleŝniona jest od konkretnej lokalizacji i, w której znajduje się PDK; TS i (ang. Total Surface) powierzchnia Sali Kolokacyjnej lub Powierzchni Dedykowanej w lokalizacji i; S o - normatywna powierzchnia na stojak, o którym mowa w Części 3 tiret nr 8 (zapis dotyczący powierzchni 1,5m 2 do instalacji szafy); b) rozliczenie kosztów związanych z przygotowaniem (budową/rozbudową) PDK: n i = TS i / S o normatywna liczba stojaków na danym PDK n j liczba stojaków, z których korzysta dany Operator; C j (ang. Unit Cost)- TC i / n i normatywny koszt związany z przygotowaniem PDK w przeliczeniu na jeden stojak/szafę telekomunikacyjną w lokalizacji i; C o = C i x n j koszt Operatora w lokalizacji i; 6) TP przygotuje wyposaŝenie (budowa/rozbudowa) PDK w taki sposób, aby spełnić, o ile to moŝliwe ze względu na rodzaj instalowanych urządzeń, wykonywanych prac zapotrzebowanie Operatorów w danej PDK. 7) Kosztorys planowanych prac, sporządzony w wyniku opomiarowania PDK przez TP stanowi podstawę do wyznaczenia normatywnego kosztu związanego z przygotowaniem (budową/rozbudową) PDK w przeliczeniu na jeden stojak/ Szafę telekomunikacyjną w lokalizacji i. 8) W przypadku, gdy koszt Operatora w lokalizacji i ( Ci ) poniesiony na rzecz TP, w związku przygotowaniem (budową/rozbudową) PDK w lokalizacji i, odbiega od kwoty naleŝnej TP, wyliczonej zgodnie z powyŝszymi zasadami po wykonaniu kosztorysu powykonawczego (np. w wykonaniu przez TP za zgodą Operatora prac dodatkowych dla danej PDK), z zastrzeŝeniem pkt 9-12 poniŝej : a) TP zobowiązana jest do przekazania Operatorowi róŝnicy w przypadku, gdy koszt normatywny związany z przygotowaniem PDK w przeliczeniu na jeden stojak/ szafę telekomunikacyjną w lokalizacji i był wyŝszy od wymaganego ustalonego po wykonaniu kosztorysu powykonawczego dla danej PDK; b) Operator zobowiązany jest do pokrycia róŝnicy w jednorazowej opłacie w przypadku, gdy koszt normatywny związany z przygotowaniem PDK w przeliczeniu na jeden stojak/ Szafę telekomunikacyjną w lokalizacji i był niŝszy od wymaganego ustalonego po wykonaniu kosztorysu powykonawczego dla danej PDK; 9) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, o których mowa w pkt 8 powyŝej, TP zobowiązana jest uzyskać zgodę Operatora na ich przeprowadzenie. Wzór Umowy Kolokacji 20

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

Umowa Kolokacji. Nr POK- /06

Umowa Kolokacji. Nr POK- /06 Załącznik Nr 12 Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr POK- /06 pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DRTH-WWM /07( )

DECYZJA Nr DRTH-WWM /07( ) Warszawa, dnia 2007 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska Multimedia Polska S.A. Ul. Tadeusza Wendy 7/9 81-341 Gdynia Telekomunikacja Polska S. A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa DECYZJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I WSPÓŁDZIELONEGO DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ

UMOWA O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I WSPÓŁDZIELONEGO DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ Załącznik Nr 4 Wzór Umowy o Dostępie UMOWA O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I WSPÓŁDZIELONEGO DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ zawarta w dniu 20xx roku w zwana dalej "Umową o Dostępie",

Bardziej szczegółowo

OFERTA OKREŚLAJĄCA RAMOWE WARUNKI UMÓW O DOSTĘPIE DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIM UDOGODNIEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I

OFERTA OKREŚLAJĄCA RAMOWE WARUNKI UMÓW O DOSTĘPIE DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIM UDOGODNIEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I OFERTA OKREŚLAJĄCA RAMOWE WARUNKI UMÓW O DOSTĘPIE DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIM UDOGODNIEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPU PEŁNEGO I WSPÓŁDZIELONEGO Spis treści DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE...5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł. Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI 1. Definicje... 3 2. Postanowienia ogólne... 5 3. Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. S. Kuropatwińskiej 16 Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 www.infratel.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

GREMIUM 1. ZAKRES GWARANCJI Internet Telefonia. 1.3 Awaria Parametry Niezawodnościowe D O U M O W Y N R

GREMIUM 1. ZAKRES GWARANCJI Internet Telefonia. 1.3 Awaria Parametry Niezawodnościowe D O U M O W Y N R G W AR AN C J A J A K OŚCI Ś W I AD C Z O N Y C H U S Ł U G D O U M O W Y N R 1. ZAKRES GWARANCJI Gwarancja Jakości Świadczonych Usług określa zasady gwarantowania na obszarze zarządzanym przez GREMIUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy. przy testowania infrastruktury SSPW WP. Artykuł 1 Definicje. Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają:

Regulamin Współpracy. przy testowania infrastruktury SSPW WP. Artykuł 1 Definicje. Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: Regulamin Współpracy przy testowania infrastruktury SSPW WP Artykuł 1 Definicje Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1. Awaria stan techniczny infrastruktury SSPW powodujący brak ciągłości

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt załącznika nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji

Projekt załącznika nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji Projekt załącznika nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji (Oferta dla województwa Podkarpackiego) Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr.

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną.

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną. Umowa nr.../2017 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór)

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Znak sprawy: CIOR1/61/2012/ORZ Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Umowa zawarta w dniu... 2012 r. w.. pomiędzy: Pocztą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 355/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 sierpnia 2009 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010

UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 55/BA/PN/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy:55/ba/pn/2010 W dniu... 2010 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych - LAMBDA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA GWARANCYJNA

Załącznik nr 5 KARTA GWARANCYJNA Załącznik nr 5 - wzór- KARTA GWARANCYJNA określająca uprawnienia Zamawiającego (UŜytkownika) tj. Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu jako uprawnionego z tytułu gwarancji jakości. 1. Przedmiotem karty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA nr.. UMOWA nr.. WZÓR UMOWY Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i podległych jednostek na lata 2012-2013 Zawarta dnia.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7. UMOWA nr.

Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7. UMOWA nr. Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-02/09 Zał. Nr 7 UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. między..(nazwa Dostawcy). (adres Dostawcy), NIP., REGON.. - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez: 1... a Katolickim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Nr./GDOŚ/2015 W dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Panem Michałem Kiełsznią z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku UMOWA Nr.. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa, będącym płatnikiem VAT

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w Załącznik nr.. Umowa (WZÓR) zawarta w Gdańsku dniu... pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór Umowy) Umowa zawarta w dniu... 2013 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 24 do Decyzji DHRT-WWM-60600-158/08( ) z dnia 2009 r. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ROPS /. /16

UMOWA NR ROPS /. /16 UMOWA NR ROPS /. /16 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 420/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2016 r. na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu słuŝącego rehabilitacji,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zawarta w dniu... 2013r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI UBEZPIECZENIA nr ZP/N/55/15- projekt

UMOWA USŁUGI UBEZPIECZENIA nr ZP/N/55/15- projekt Dodatek nr 8 do siwz UMOWA USŁUGI UBEZPIECZENIA nr ZP/N/55/15- projekt Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i przeprowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI Działając na podstawie postanowień przepisu art. 35a ust.6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą...

UMOWA NR... nazwą.../nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... pod nr...z siedzibą... UMOWA NR... zawarta w dniu... roku we Wrocławiu pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR UD-III-BIE-WIN.../WZP /2009/ CRU...

WZÓR UMOWY NR UD-III-BIE-WIN.../WZP /2009/ CRU... Załącznik nr 4 do siwz WZÓR UMOWY NR UD-III-BIE-WIN.../WZP-3421-.../2009/ CRU... zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA NR będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a..... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR...

WZÓR U M O W Y NR... WZÓR U M O W Y NR... Zawarta w dniu... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 41-300, w imieniu którego działają : 1 mgr Iwona KASPERCZYK

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy:

Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy: Wzór umowy Umowa nr. zawarta w dniu. w Żmigrodzie pomiędzy: a Strony zawarły umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa 1 mikrokanalizacji z 7 mikrorurkami kanalizacji

Bardziej szczegółowo