Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: - Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Znajomość podstaw prawa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 10 Wykład: 10 Ćwiczenia: - Laboratorium: - Seminarium: - Rok: II_2011/2012 Semestr: III ECTS: 1 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykład zaliczenie pisemne (test) Nazwiska i imiona osób prowadzących: dr inż. Małgorzata Wiśniewska Założenia i cele przedmiotu: Celem nauczania jest: zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce i na świecie; poznanie możliwości praktycznego zastosowania przepisów w tym zakresie; pozyskanie wiedzy z zakresu działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej działających na terenie Unii Europejskiej. Treści programowe: 1. Geneza, pojęcie i źródła praw własności przemysłowej. 2. Patent, procedura uzyskania patentu, patent europejski. 3. Znaczenie i ochrona patentów. 4. Wzór użytkowy, znak towarowy, znak przemysłowy procedura uzyskania ochrony prawnej i jej zakres 5. Geneza, pojęcie i źródła prawa autorskiego. 6. Przedmiot prawa autorskiego, wybrane przykłady - podmiot prawa autorskiego, prawa osobiste i majątkowe, czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych. 7. Umowy z zakresu prawa autorskiego. Stosunek pracy, a prawa autorskie. 8. Ochrona baz danych 9. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 10. Odpowiedzialność cywilna za naruszenia prawa własności intelektualnej, wybrane przykłady z orzecznictwa. 11. Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie prawa europejskiego i międzynarodowego. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 1

2 Literatura podstawowa: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U Nr 24 poz. 83, ze zm. 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst. Jedn. Dz. U Nr 119 poz Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tekst jednolity Dz.U.153/03 poz.1503) 4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U.Nr 128 poz.1402) Literatura uzupełniająca: 1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa Kondrat M., Dreszer-Lichańska H., Własność przemysłowa w UE, Gdańsk Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Wiedza nabyta w szkole średniej Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: 0 Wykład: 0 Ćwiczenia: 0 Laboratorium: 0 Seminarium: 0 2

3 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 20 Wykład: 20 Ćwiczenia: 0 Laboratorium: 0 Seminarium: 0 Rok: 2010/2011 Semestr: II ECTS: 1 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykłady i dyskusje realizowanych tematów z wykorzystaniem dostępnych środków audiowizualnych jak rzutnik, projektory komputerowe itp. Program obejmuje rozwiązywanie zadań, elementy analizy ekonomicznej. Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi na podstawie pisemnego testu. Nazwiska i imiona osób prowadzących: Kubiczek Agata Założenia i cele przedmiotu: Podstawowym celem jest wprowadzenie języka nauk o gospodarce oraz rozwijanie wiedzy o gospodarczej rzeczywistości. Student poznaje pewne techniki i narzędzia, które odgrywają coraz większą rolę zarówno w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwa (czy konsumentów), jak i instytucje państwowe w kształtowaniu ogólnej polityki gospodarczej państwa. Treści programowe: 1. Wprowadzenie do ekonomii (Przedmiot i zakres. Metoda i narzędzia analizy ekonomicznej. Prawa i teorie ekonomiczne. Podstawowy problem ekonomiczny. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia) 2. Podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne ( Rynek jako mechanizm alokacji; podmioty gospodarki rynkowej; Popyt, prawo popytu oraz czynniki wyznaczające popyt; elastyczność popytu, jej rodzaje i poziom. Podaż, prawo podaży, czynniki określające podaż, elastyczność podaży. Pojęcie, rodzaje i funkcje ceny. Rynkowe procesy dostosowawcze: równowaga rynkowa; model pajęczyny) Część I: Mikroekonomia 3. Rzadkość zasobów i możliwości produkcyjne (Implikacje rzadkości zasobów. Krzywa możliwości produkcyjnych (transformacji). Główne dylematy wyboru w gospodarce) 4. Teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta) (Ograniczenia budżetowe. Potrzeby i preferencje konsumentów. Podstawowy warunek równowagi konsumenta) 5. Elementy teorii zachowań przedsiębiorstw (teorii produkcji): (Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący. Formy organizacyjne przedsiębiorstw Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa, bilans i rachunek wyników. Księgowe i ekonomiczne spojrzenie na koszty i zysk przedsiębiorstwa) 6. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta: (Rola zysku w przedsiębiorstwie; efektywność techniczna i ekonomiczna produkcji. Funkcja produkcji - pojęcie, rodzaje) 3

4 7. Koszty produkcji a przychody - równowaga przedsiębiorstwa: (Klasyfikacja kosztów. Kategoria utargu i jego rola w decyzjach producenta. Koszt krańcowy a utarg krańcowy. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim okresie i w długim okresie) 8. Konkurencja doskonała i monopol pełny - analiza komparatywna (Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej. Produkcja i cena w warunkach monopolu pełnego; Różnicowanie cen przez monopol Porównanie równowagi przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego i monopolu pełnego) 9. Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna (Założenia modelu konkurencji monopolistycznej; równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej; formy konkurencji monopolistycznej Założenia modelu oligopolu; złamana krzywa popytu w oligopolu; formy konkurencji a polityka cenowa oligopolu) 10. Rynki czynników produkcji ( Rynek pracy - elementy jego analizy; Rynek kapitału i jego funkcjonowanie; Rynek ziemi we współczesnej gospodarce) Część II: Makroekonomia 11. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego (Przedmiot i zakres makroekonomii. Gospodarka narodowa. Rachunek dochodu narodowego (PNB, PKB, produkt społeczny, dochód narodowy) 12. Determinanty dochodu narodowego (Ruch okrężny. Popyt globalny. Podaż globalna. Równowaga makroekonomiczna Mnożnik) 13. Globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny (Państwo w ruchu okrężnym. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Wpływ handlu zagranicznego na dochód) 14. Pieniądz i system bankowy (Pieniądz i jego funkcje. Współczesny system bankowy. Podaż pieniądza. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza. Popyt na pieniądz. Równowaga na rynku pieniądza) 15. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej (Popyt inwestycyjny. Model IS-LM. Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna) 16. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań (Poziom cen równowagi. Ceny, produkcja i zatrudnienie w procesie dostosowań. Zmiana w globalnej podaży. Cykl koniunkturalny) 17. Bezrobocie (Ramy teoretyczne, rodzaje bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia. Likwidacja bezrobocia. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia. Porównania międzynarodowe) 18. Inflacja (Pieniądz i inflacja. Inflacja, bezrobocie i produkcja (krzywa Philipsa). Koszty inflacji Sposoby przeciwdziałania inflacji) 19. Makroekonomia gospodarki otwartej (Rynek walutowy. Bilans płatniczy. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2002 D. Begg, P. Smith, Zbiór zadań, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca: B. Klimaczak, Mikroekonomia, AE, Wrocław B. Polszakiewicz (red.), Wybrane problemy ekonomii, t. I, UMK, Toruń M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, CEiRB, Warszawa

5 H. R. Varian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, Warszawa R.E. Hall, J.B.Taylor, Makroekonomia, Warszawa 2000 R.Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa B.Polszakiewicz (red.), Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, UMK, Toruń 2004 Nazwa przedmiotu: Filozofia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 30 Wykład: 30 Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Rok: I 2011/2012 Semestr: I ECTS: 2 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykład i analiza przypadków Egzamin pisemny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii z podanej wcześniej listy. 5 Nazwiska i imiona osób prowadzących: Ireneusz Koepke Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, nurtami filozoficznymi, a także z najważniejszymi filozofami, ich ideami i tekstami. Studenci po zajęciach powinni orientować się w głównych nurtach filozofii, wykazywać się znajomością myśli najważniejszych filozofów i rozumieć podstawowe pojęcia filozoficzne. Treści programowe: 1. Czym jest filozofia? Główne działy filozofii: epistemologia, ontologia (metafizyka), aksjologia, filozofia społeczna, filozofia polityczna, historiozofia. 2. Podstawowe problemy ontologiczne: spór o istnienie przedmiotów/bytów (realizm, konceptualizm, nominalizm), determinizm i indeterminizm 3. Podstawowe problemy epistemologiczne: sposoby poznania, źródła poznania, zakres poznania, teorie prawdy. 4. Aksjologia: etyka, estetyka.

6 5. Antropologia filozoficzna. Historiozofia. 6. Filozofia społeczna i polityczna. Filozofia nauki. 7. Filozofia starożytna: główne nurty, idee, filozofowie. Filozofia grecka: pitagoreizm, eleaci, sofiści. Filozofia hellenistyczna: epikureiczycy, stoicy sceptycy. 8. Sokrates, Platon, Arystoteles - idee 9. Filozofia chrześcijańska (św. Augustyn, św Tomasz (tomizm)). Filozofia średniowieczna: scholastyka, mistycyzm, Boecjusz, Piotr Abelard, W. Ockham, Mikołaj z Kuzy. 10. Filozofia nowożytna wprowadzenie; główne idee. Filozofia renesansu: Erazm z Roterdamu, N. Machiavelli (realizm polityczny), M. de Montaigne, F. Bacon (empiryzm). Początki filozofii polskiej (Paweł Włodkowic). Nowożytna filozofia francuska (R. Descartes, B. Pascal, B. Spinoza, Wolter, J.J. Rousseau). Nowożytna filozofia brytyjska: empiryczny naturalizm społeczny (T. Hobbes), racjonalizm empiryczny (J. Locke), racjonalizm subiektywny (G. Berkeley), utylitaryzm (J. Bentham, D. Hume, J.S. Mill). Nowożytna filozofia niemiecka: J.G. Herder, G.W. Leibniz, I. Kant, idealizm absolutny (G.W.F. Hegel), materializm (L. Feuerbach), idealizm subiektywny (J. G. Fichte) i obiektywny (F.W.J. Schelling). 11. Filozofia polska wieku XVII i XVIII 12. Filozofia pozytywistyczna (A. Comte, J. S. Mill, H. Spencer) 13. Marksizm i jego nurty. 14. Filozofia życia. F. Nietzsche. 15. Filozofia polska XIX i XX wieku. Polska filozofia narodowa (A. Cieszkowski, B. Trentowski, J.M. Hoene-Wroński). Pozytywizm, modernizm, katastrofizm (M. Zdziechowski), filozofia pracy (S. Brzozowski), filozofia społeczna (F. Znaniecki, F. Koneczny), antropologia, szkoła lwowskowarszawska, filozofia dialogu (J. Tischner). Etyka (H. Elzenberg, M. Ossowska). L. Kołakowski. 16. Filozofia XX wieku. Neopozytywizm, filozofia analityczna filozofia nauki (L. Flack, K. R. Popper, T.S. Kuhn, P. Feyeraband). Pragmatyzm i neopragmatyzm (W. James, R. Rorty) 17. Fenomenologia: E. Husserl, M. Scheler. 18. Hermeneutyka (H. G. Gadamer), strukturalizm (R. Barthes) i poststrukturalizm (M. Faucault) 19. Egzystencjalizm: M. Heidegger, J-P. Sartre, K. Jaspers, G. Marcel, A. Camus. 20. Neotomizm i personalizm. 21. Podstawowe problemy i nurty filozofii współczesnej: postmodernizm (J. Lacan, J.F. Lyotard), filozofia języka (B. L. Whorf, J. L. Austin, N. Chomsku, L. Wittgenstein), szkoła frankfurcka (M. Horkheimer, T. Adorno, J. Habermas). Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: 1. Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nau-czycieli filozofii. Cz. 1, Od Talesa do Kanta, (red. nauk. M. Bardel) Kraków 2002, [i:] Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nau-czycieli filozofii, Cz. 2, Od Rousseau do Tischnera, red. nauk. M. Bardel), Kraków 2003, 2. Gadacz T., Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha; T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009, 3. Leszczyński R. M., Główne problemy i kierunki w filozofii, Warszawa 2010, 4. Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, 6

7 5. Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna; T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830; T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna, Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki : źródła i komen-tarze, Toruń, 2000, Literatura uzupełniająca: 1. Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996, 2. Folaron S., Historia filozofii : przewodnik, Częstochowa 1998, 3. Filozofia XX wieku, (red.) Z. Kuderowicz, T.1 i T. 2, Warszawa Gawor L., Stachowski Z. (red.), Filozofia współczesna, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin Poznanie: antologia tekstów filozoficznych., Warszawa Ontologia : antologia tekstów filozoficznych, (red.) M. Hempoliński, Wrocław 1994, 7. Kowalczyk S., Teoria poznania, Sandomierz 1997, 8. Kuderowicz Z., Filozofia dziejów, Warszawa 1983, 9. Filozofia dziejów, estetyka : wybór tekstów, [wyboru dokonał:] B. Zmudziński, Cz. 2, Estetyka, Kraków Szahaj A., Jakubowski M.N., Filozofia polityki, Warszawa, Peter Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998, 12. M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966, Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 20 Wykład: 20 Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Rok: pierwszy Semestr: drugi ECTS: 1 Metody dydaktyczne: wykład 7

8 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Pisemnie, zaliczenie na ocenę Nazwiska i imiona osób prowadzących: Jacek Wiśniewski Założenia i cele przedmiotu: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy w jak najbardziej higienistycznych warunkach z zachowaniem zasad ergonomii Treści programowe: 12. Przekazanie podstaw prawa pracy i zakresu obowiązujących przepisów bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. 13. Nabycie wiedzy służącej do ochrony przed negatywnymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. 14. Poznanie zasad funkcjonowania ergonomicznego stanowiska pracy. 15. Poznanie zasad postępowania w czasie wypadku przy pracy, pożaru czy też innego miejscowego zagrożenia oraz sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: Kodeks pracy 2011 komentarz - prof. dr hab. Barbara Wagner (red.) OODK Gdańsk 2011r. Bezpieczeństwo i higiena pracy - redaktor naukowy prof. dr hab. med. Danuta Koradecka CIOP PIB Warszawa 2008r. Podstawy prewencji wypadkowej pod redakcją Zofii Pawłowskiej CIOP PIB Warszawa 2008r. Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym Leszek Skuza ODDK Gdańsk 2003r. Poradnik BHP w praktyce Bogdan Rączkowski ODDK Gdańsk 2010r. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy Andrzej Uzarczyk ODDK Gdańsk 2009r. Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien - Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała ODDK Gdańsk 2004r. Literatura uzupełniająca: Ocena ryzyka zawodowego podstawy metodyczne Pod redakcją prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej CIOP Warszawa 1999r. Dobór środków ochrony indywidualnej K. Majchrzycka, A. Pościk CIOP PIB Warszawa 2007r. 8

9 Nazwa przedmiotu: Psychologia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: Wykład: 30 Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Rok: Semestr: ECTS: Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna Zaliczenie na ocenę Nazwiska i imiona osób prowadzących: Krzywicki Piotr Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące podstaw psychologii. Wytworzenie związku między zasobami informacji teoretycznych z psychologii, a praktyką zawodową. Treści programowe: Historia psychologii. Przedmiot psychologii. Działy psychologii. Charakterystyka procesów poznawczych (wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia,, złudzenia, uwaga). Myślenie, jako wyższa czynność poznawcza. 9

10 Rodzaje myślenia, podstawowe operacje myślowe. Związki myślenia z mową. Fazy myślenia problemowego. Reguły heurystyczne. Pamięć jako właściwość umożliwiająca zdobywanie i funkcjonowanie doświadczenia. Sposoby doskonalenia pamięci. Pojęcie i podstawowe cechy rozwoju psychicznego. Pojęcie zmiany rozwojowej. Konteksty rozwoju człowieka. Uczenie się jako czynność i proces. Czynniki wpływające na proces uczenia się. Procesy emocjonalne i motywacyjne. Charakterystyka procesów emocjonalnych. Wpływ stresu na psychikę i zachowanie człowieka. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. Brzezińska, A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Brzezińska, A., Krzywicki, P. (2001). Właściwości samowiedzy na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Czasopismo Psychologiczne, 7 (1), Kosslyn, S., Rosenberg, R. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wydawnictwo Znak Krzywicki, P. (2003). Konteksty rozwoju człowieka. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku Rozprawy humanistyczne tom I, Strelau, J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (tom I,II). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Wojcieszke, B. (2006) Człowiek wśród ludzi. Wydawnictwo Scholar Literatura uzupełniająca: Aronson, E. (2000). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN Krzywicki, P. (2005). Kształtowanie tożsamości jednostki. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy humanistyczne tom IV, Nazwa przedmiotu: Lektorat Języka Angielskiego Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Studium Języków Obcych Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Nazwa kierunku/specjalności/specjalizacji Informatyka 10

11 studiów: Nazwa przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: język angielski A1/A2 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Konwersatorium: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM:60 Wykład: Ćwiczenia:60 Laboratorium: Seminarium: Rok: drugi Semestr: letni (czwarty) ECTS: 2 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: - metoda interaktywna - metoda komunikatywna - metoda aktywizująca Testy pisemne Nazwiska i imiona osób prowadzących: mgr Marta Waszin Założenia i cele przedmiotu: ćwiczenie i rozwój umiejętności językowych, tj. czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie wzbogacenie zasobu słownictwa studentów przygotowanie studentów do egzaminu Treści programowe:.p. TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Powtórzenie czasów teraźniejszych i form wyrażania przyszłości. Przygotowanie do testu. 2. Zadania komunikacyjne z użyciem poznanych czasów. 3. Praktyczny angielski w restauracji. 4. Wypowiedź pisemna - instrukcje. 5. Stopniowanie przymiotników stopień wyższy, porównywanie osób, przedmiotów. 6. Stopniowanie przymiotników stopień najwyższy, porównywanie miast, miejsc zamieszkania. 7. Konstrukcja 'would like' - mówienie o pragnieniach, marzeniach. 8. Praktyczny angielski wymeldowanie z hotelu. 9. Wypowiedź pisemna rezerwacja pokoju hotelowego. 10. Podsumowanie. Test sprawdzający. 11. Czas 'present perfect' mówienie o doświadczeniach. 12. Porównanie czasów 'past simple' versus present perfect. 13. Wyrażanie przyszłości konstrukcja 'going to' i 'will'. 14. Czasowniki modalne wyrażające obowiązek, możliwość, porady. 15. Słownictwo fachowe skojarzenia słowne, słowotwórstwo, rzeczowniki i czasowniki złożone. 16. Systemy operacyjne. Instrukcje. 17. Pamięć. Internet. 18. Żargon zawodowy. 19. Zadania komunikacyjne krzyżówki, anagramy.

12 20. Podsumowanie materiału. Przygotowanie do testu. Test sprawdzający. 21. Powtórzenie i podsumowanie zagadnień zrealizowanych w całym roku akademickim. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: L.p. 1. AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO Oxenden C., Latham-Koening C. New English File elementary, New English File preintermediate, Oxford Peter Colilin Publishing, Terminologia Komputery I Internet Literatura uzupełniająca: L.p. AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO 1. Dooley J, Evans V, Grammarway 1, Grammarway 2, Express Publishing Nazwa przedmiotu: Lektorat Języka Angielskiego Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Studium Języków Obcych Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Nazwa kierunku/specjalności/specjalizacji studiów: Nazwa przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Informatyka język angielski A1+ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Konwersatorium: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 30 Wykład: Ćwiczenia: 30 Laboratorium: Seminarium: Rok: drugi Semestr: trzeci ECTS: 1pkt Metody dydaktyczne: - metoda interaktywna - metoda komunikatywna 12

13 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: - metoda aktywizująca Testy pisemne, obecność na zajęciach Nazwiska i imiona osób prowadzących: mgr Justyna Śmieszny Założenia i cele przedmiotu: - ćwiczenie i rozwój umiejętności językowych, tj. czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie - wzbogacenie zasobu słownictwa studentów - wprowadzenie i ćwiczenie struktur gramatycznych Treści programowe: L.p. 22. Wakacje, słownictwo, czas Present Simple. 23. Formy spędzania wolnego czasu. 24. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 25. Jedzenie styl życia i odżywiania się. 26. Konstrukcja there is / there are. 27. Forma przeszła czasownika być. 28. Słownictwo: wyposażenie domu, meble. TEMATYKA ZAJĘĆ 29. Słownictwo: Przymiotniki opisujące wygląd i charakter ludzi. 30. List nieformalny opis osoby. 31. Przysłówki częstotliwości, słownictwo: ubrnia. 32. Stopniowanie przymiotników, porównywanie rzeczy i ludzi. 33. Testy Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: L.p. AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO 2. Foley M., Hall DE., Total English elementary, Longman Literatura uzupełniająca: L.p. AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO 2. Murphy R., Essential Grammar in Use, Cambridge 13

14 Nazwa przedmiotu: LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia:30 Laboratorium: Seminarium: Rok: 2011/2012 Semestr: letni II ECTS: 1 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna dyskusja, praca z książką Zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe, zaliczenie testów cząstkowych, Nazwiska i imiona osób prowadzących: mgr Wojciech Słomczewski Założenia i cele przedmiotu: Cel komunikacyjny: przygotowanie studentów do brania udziału w wymianie informacji w języku angielskim oraz do występowania w określonych rolach komunikacyjnych (mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie i czytanie) Opanowanie umiejętności rozmawiania w sytuacjach życia codziennego i towarzyskich (rodzina, ulica, spotkanie towarzyskie, podróże itp.); Wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł drukowanych, katalogu, słownika, instrukcji, gazety; Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy publicystyki angielskojęzycznej pod względem treści i formy. Treści programowe: 14

15 15

16 DATA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY JEDNOSTKI LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA 1. SŁOWNICTWO I TEMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE 2. GRAMATYKA 3. ORTOGRAFIA 4. SŁUCHACZ POTRAF 1(1) Unit 1 Welcome Lesson 1.1 Nice to meet you 34. Miejsca 35. Powitania 36. Przedstawianie się 37. Państwa i narodowości 38. Czasownik to be (formy czasu teraźniejszego) 39. Użycie wielkich liter 40. Przedstawić się (I'm My is ). 41. Prowadzić proste rozmow 42. Powiedzieć, skąd pochodz 43. Poprawnie używać wielkic 1(2) Unit 1 Welcome Lesson 1.2 Travel light 44. Proste przedmioty 45. Zaimki this, that, these, those 46. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze, forma 's 47. Pytać, jak nazywają się pr przedmioty i podawać ich 48. Mówić, do kogo należą przedmioty. 1(3) Unit 1 Welcome Lesson 1.3 Can I have a coffee? 49. Miejsca, które odwiedzają turyści i słowa z nimi związane 50. Wyrażanie próśb 51. Podawanie cen 52. W kawiarni 53. Czasowniki can i could (w prośbach) 54. Nazywać przedmioty, któr można kupić/znaleźć w mi które odwiedzają turyści. 55. Wyrażać proste prośby w grzeczny sposób. 56. Zrozumieć usłyszane ceny samodzielnie je podawać. 57. Przeprowadzić bardzo kró rozmowę w kawiarni. 1(4) Unit 1 Welcome Lesson 1.4 Fawlty Towers 58. W hotelu 59. Pisanie: do hotelu 60. Przeprowadzić prostą rozm hotelu. 61. Napisać prosty do h 1(5) Unit 1 Welcome Lesson 1.5 Lookback Powtórzenie materiału z rozdziału 1. 1(6) Unit 2 Lifestyle 62. Grupy 63. Typowe 64. Czas Present Simple (bez Wyrażać preferencje, stosu czasownik like. 16

17 Lesson 2.1 Join us! czynności kolokacje osoby liczby poj.) 66. Przeprowadzić prostą rozm dotyczącą zainteresowań. 1(7) Unit 2 Lifestyle Lesson 2.2 High Flyers 67. Czynności dnia codziennego 68. Zawody 69. Czas Present Simple (formy 3. osoby liczby poj.) 70. Spójniki and, but, or 71. Opisywać codzienne czyn własne oraz innych osób. 72. Uzyskiwać i przekazywać informacje na temat życia innych osób. 1(8) Unit 2 Lifestyle Lesson 2.3 What time does it start? 73. Pytanie o godzinę 74. Podawanie godzin 75. Uzyskiwanie informacji 76. Przyimki in, at, on z wyrażeniami czasu 77. Pytać o godzinę i podawać 78. Opisywać swój typowy we 79. Prosić o udzielenie inform ich udzielać. 80. Prosić o powtórzenie, upew się, czy dobrze zrozumiał otrzymane informacje. 1(9) Unit 2 Lifestyle Lesson 2.4 Chalet girl 81. Obowiązki domowe 82. Wyrażanie preferencji 83. Pisanie: wypowiedź na forum internetowym 84. Wymienić zalety i wady p przedstawionej w material 85. Nazywać obowiązki domo które lubi lub których nie l wykonywać. 86. Napisać krótki tekst na for internetowym. 1(10) Unit 2 Lifestyle Lesson 2.5 Lookback Powtórzenie materiału z rozdziału 2. 1(11) Unit 3 People Lesson 3.1 Just good friends 87. Przymiotniki opisujące osobowość 88. Opisywanie ludzi 89. Przysłówki częstotliwości 90. Słowa: very, really, quite, not very 91. Opisywać osobowość ludz Rozwiązać quiz dotyczący przyjaźni i odczytać jego w Wypowiadać się na temat związków z ludźmi. 1(12) Unit 3 People Lesson 3.2 Big happy families Członkowie rodziny Czasownik have/has got Forma 's (is, has, possessive) Krótko wypowiadać się na życia w małej/dużej rodzin Uzupełnić drzewo genealo na podstawie tekstu. Przeprowadzić prostą rozm dotyczącą swojej rodziny. Opisać swoją rodzinę.

18 Poprawnie używać apostro 1(13) Unit 3 People Lesson 3.3 Are you free tonight? Opisywanie częstotliwości Okazywanie zainteresowania Składanie propozycji, plany Mówić, jak często wykonu różne czynności. Okazywać zainteresowani rozmowie, odpowiednio re Składać propozycje i reago nie. Umówić się z kolegą lub koleżanką na wspólne wyj kina. 1(14) Unit 3 People Lesson 3.4 A celebration in Crete Święta i ważne uroczystości kolokacje Opisywanie świąt Pisanie: zaproszenie Wymieniać ważne święta uroczystości w swoim kraj Opowiedzieć o obchodach ważnego święta. Napisać zaproszenie na jak ważne wydarzenie (np. ślu przyjęcie pożegnalne). 1(15) Unit 3 People Lesson 3.5 Lookback Powtórzenie materiału z rozdziału 3. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: Eales Frances, Oakes Steve 2011, Speakout Elementary Student s Book, Pearson Longman Eales Frances, Oakes Steve 2011, Speakout Elementary Workbook, Pearson Longman Literatura uzupełniająca: 18

19 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów: Informatyka systemy informatyczne i bazy danych Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Nie są wymagane. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: - RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: / 12e Rok: II Semestr: III ECTS: 2 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Nazwiska i imiona osób prowadzących: dr inż. Wanda Gryglewicz- Kacerka Wykład: Wszelkie zagadnienia teoretyczne są omawiane w trakcie wykładów. Laboratorium: W serwisie Szkoły są udostępnione treści i instrukcje do zadań laboratoryjnych wykonywanych przez studentów pod nadzorem prowadzącego zajęcia. Wykłady: Egzamin z treści omawianych na wykładzie w formie uzgodnionej wcześniej ze studentami. Laboratorium: Zaliczenie ćwiczeń: Ocena prawidłowości wykonania ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących zagadnienia omawiane na wykładzie

20 Założenia i cele przedmiotu: WYKŁAD: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi instalacji i administracji baza danych Oracle. LABORATORIUM: Umiejętność tworzenia obiektów bazy danych oraz znajomość metod administracji danymi i systemem Oracle. Praktyczna umiejętność administrowania systemem. Treści programowe: Wykład: Architektura Oracle, obiekty bazy danych i ich zadania, integracja danych, normalizacja danych, bezpieczeństwo danych, metody odzyskiwania danych, narzędzia projektowania relacyjno obiektowych baz danych. Laboratorium: W ramach zajęć laboratoryjnych wykładowych. studenci będą wykorzystywać wiedze teoretyczną poznaną na zajęciach Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: 1. Michael McLaughlin,: Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion 2009/01 2. Marcin Lis,: SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Helion, 2011/05 Literatura uzupełniająca: 1. Delobel C., Adiba M.: Relacyjne bazy danych, WNT, Warszawa Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom:, Systemy baz danych. Kompletny podręcznik Hellion 2010/11 Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny II Zintegrowane systemy informatyczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: PWSZ we Włocławku/Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów: Informatyka Sieci komputerowe i telekomunikacja Grafika komputerowa i aplikacje internetowe Systemy informatyczne i bazy danych Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawy programowania Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 20

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 8 z 9 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Filozofia 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Jakóbik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Basis of economy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Makroekonomia Macroeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Safety and Work Hygiene Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Jakóbik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Podstawy makroekonomii 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Makroekonomii i Stosunków przedmiot Międzynarodowych 3.Kod przedmiotu E/I/A.2 4.Studia Kierunek studiów/specjalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Podstawy ergonomii Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Tytuł przedmiotu Język angielski program poszerzony Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Mgr Astrid Kapler KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 1 6 7 8 8.0 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka Punkty ECTS Język wykładowy Poziom przedmiotu Symbole efektów kształcenia Symbole efektów dla obszaru kształcenia Symbole efektów kierunkowych 8.1

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018 EkonomiaProgramDr2017 dr hab. Jerzy Cz. Ossowski Katedra Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska EKONOMIA Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS-JA w języku polskim JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu w języku angielskim English USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Bazy danych 1 Nazwa modułu w języku angielskim Databases 1 Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Bazy danych 1 Nazwa modułu w języku angielskim Databases 1 Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Z-ETI-1010-T1I2

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ETI-1006-T1I2 Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Economics

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Makroekonomia Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BAZY DANYCH Nazwa w języku angielskim DATABASE SYSTEMS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających.

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających. SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Zarządzanie Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień (tytuł naukowy)

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Historia filozofii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska,

Politechnika Lubelska, Politechnika Lubelska, Kierunek: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Specjalnośd: Elektrotechnika Nazwa przedmiotu: Język angielski Forma i poziom kształcenia: Studia zaoczne I stopnia Język angielski

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu: Makroekonomia Profil 1 : ogólnoakademicki Cel przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo