Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: - Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Znajomość podstaw prawa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 10 Wykład: 10 Ćwiczenia: - Laboratorium: - Seminarium: - Rok: II_2011/2012 Semestr: III ECTS: 1 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykład zaliczenie pisemne (test) Nazwiska i imiona osób prowadzących: dr inż. Małgorzata Wiśniewska Założenia i cele przedmiotu: Celem nauczania jest: zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce i na świecie; poznanie możliwości praktycznego zastosowania przepisów w tym zakresie; pozyskanie wiedzy z zakresu działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP oraz instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej działających na terenie Unii Europejskiej. Treści programowe: 1. Geneza, pojęcie i źródła praw własności przemysłowej. 2. Patent, procedura uzyskania patentu, patent europejski. 3. Znaczenie i ochrona patentów. 4. Wzór użytkowy, znak towarowy, znak przemysłowy procedura uzyskania ochrony prawnej i jej zakres 5. Geneza, pojęcie i źródła prawa autorskiego. 6. Przedmiot prawa autorskiego, wybrane przykłady - podmiot prawa autorskiego, prawa osobiste i majątkowe, czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych. 7. Umowy z zakresu prawa autorskiego. Stosunek pracy, a prawa autorskie. 8. Ochrona baz danych 9. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 10. Odpowiedzialność cywilna za naruszenia prawa własności intelektualnej, wybrane przykłady z orzecznictwa. 11. Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie prawa europejskiego i międzynarodowego. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 1

2 Literatura podstawowa: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U Nr 24 poz. 83, ze zm. 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst. Jedn. Dz. U Nr 119 poz Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tekst jednolity Dz.U.153/03 poz.1503) 4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U.Nr 128 poz.1402) Literatura uzupełniająca: 1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa Kondrat M., Dreszer-Lichańska H., Własność przemysłowa w UE, Gdańsk Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Wiedza nabyta w szkole średniej Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: 0 Wykład: 0 Ćwiczenia: 0 Laboratorium: 0 Seminarium: 0 2

3 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 20 Wykład: 20 Ćwiczenia: 0 Laboratorium: 0 Seminarium: 0 Rok: 2010/2011 Semestr: II ECTS: 1 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykłady i dyskusje realizowanych tematów z wykorzystaniem dostępnych środków audiowizualnych jak rzutnik, projektory komputerowe itp. Program obejmuje rozwiązywanie zadań, elementy analizy ekonomicznej. Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi na podstawie pisemnego testu. Nazwiska i imiona osób prowadzących: Kubiczek Agata Założenia i cele przedmiotu: Podstawowym celem jest wprowadzenie języka nauk o gospodarce oraz rozwijanie wiedzy o gospodarczej rzeczywistości. Student poznaje pewne techniki i narzędzia, które odgrywają coraz większą rolę zarówno w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwa (czy konsumentów), jak i instytucje państwowe w kształtowaniu ogólnej polityki gospodarczej państwa. Treści programowe: 1. Wprowadzenie do ekonomii (Przedmiot i zakres. Metoda i narzędzia analizy ekonomicznej. Prawa i teorie ekonomiczne. Podstawowy problem ekonomiczny. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia) 2. Podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne ( Rynek jako mechanizm alokacji; podmioty gospodarki rynkowej; Popyt, prawo popytu oraz czynniki wyznaczające popyt; elastyczność popytu, jej rodzaje i poziom. Podaż, prawo podaży, czynniki określające podaż, elastyczność podaży. Pojęcie, rodzaje i funkcje ceny. Rynkowe procesy dostosowawcze: równowaga rynkowa; model pajęczyny) Część I: Mikroekonomia 3. Rzadkość zasobów i możliwości produkcyjne (Implikacje rzadkości zasobów. Krzywa możliwości produkcyjnych (transformacji). Główne dylematy wyboru w gospodarce) 4. Teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta) (Ograniczenia budżetowe. Potrzeby i preferencje konsumentów. Podstawowy warunek równowagi konsumenta) 5. Elementy teorii zachowań przedsiębiorstw (teorii produkcji): (Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący. Formy organizacyjne przedsiębiorstw Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa, bilans i rachunek wyników. Księgowe i ekonomiczne spojrzenie na koszty i zysk przedsiębiorstwa) 6. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta: (Rola zysku w przedsiębiorstwie; efektywność techniczna i ekonomiczna produkcji. Funkcja produkcji - pojęcie, rodzaje) 3

4 7. Koszty produkcji a przychody - równowaga przedsiębiorstwa: (Klasyfikacja kosztów. Kategoria utargu i jego rola w decyzjach producenta. Koszt krańcowy a utarg krańcowy. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim okresie i w długim okresie) 8. Konkurencja doskonała i monopol pełny - analiza komparatywna (Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej. Produkcja i cena w warunkach monopolu pełnego; Różnicowanie cen przez monopol Porównanie równowagi przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego i monopolu pełnego) 9. Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna (Założenia modelu konkurencji monopolistycznej; równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej; formy konkurencji monopolistycznej Założenia modelu oligopolu; złamana krzywa popytu w oligopolu; formy konkurencji a polityka cenowa oligopolu) 10. Rynki czynników produkcji ( Rynek pracy - elementy jego analizy; Rynek kapitału i jego funkcjonowanie; Rynek ziemi we współczesnej gospodarce) Część II: Makroekonomia 11. Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego (Przedmiot i zakres makroekonomii. Gospodarka narodowa. Rachunek dochodu narodowego (PNB, PKB, produkt społeczny, dochód narodowy) 12. Determinanty dochodu narodowego (Ruch okrężny. Popyt globalny. Podaż globalna. Równowaga makroekonomiczna Mnożnik) 13. Globalny popyt, polityka fiskalna i handel zagraniczny (Państwo w ruchu okrężnym. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Wpływ handlu zagranicznego na dochód) 14. Pieniądz i system bankowy (Pieniądz i jego funkcje. Współczesny system bankowy. Podaż pieniądza. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza. Popyt na pieniądz. Równowaga na rynku pieniądza) 15. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej (Popyt inwestycyjny. Model IS-LM. Makroekonomia keynesowska a makroekonomia klasyczna) 16. Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań (Poziom cen równowagi. Ceny, produkcja i zatrudnienie w procesie dostosowań. Zmiana w globalnej podaży. Cykl koniunkturalny) 17. Bezrobocie (Ramy teoretyczne, rodzaje bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia. Likwidacja bezrobocia. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia. Porównania międzynarodowe) 18. Inflacja (Pieniądz i inflacja. Inflacja, bezrobocie i produkcja (krzywa Philipsa). Koszty inflacji Sposoby przeciwdziałania inflacji) 19. Makroekonomia gospodarki otwartej (Rynek walutowy. Bilans płatniczy. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna) Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2002 D. Begg, P. Smith, Zbiór zadań, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca: B. Klimaczak, Mikroekonomia, AE, Wrocław B. Polszakiewicz (red.), Wybrane problemy ekonomii, t. I, UMK, Toruń M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, CEiRB, Warszawa

5 H. R. Varian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, Warszawa R.E. Hall, J.B.Taylor, Makroekonomia, Warszawa 2000 R.Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa B.Polszakiewicz (red.), Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, UMK, Toruń 2004 Nazwa przedmiotu: Filozofia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 30 Wykład: 30 Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Rok: I 2011/2012 Semestr: I ECTS: 2 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Wykład i analiza przypadków Egzamin pisemny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii z podanej wcześniej listy. 5 Nazwiska i imiona osób prowadzących: Ireneusz Koepke Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, nurtami filozoficznymi, a także z najważniejszymi filozofami, ich ideami i tekstami. Studenci po zajęciach powinni orientować się w głównych nurtach filozofii, wykazywać się znajomością myśli najważniejszych filozofów i rozumieć podstawowe pojęcia filozoficzne. Treści programowe: 1. Czym jest filozofia? Główne działy filozofii: epistemologia, ontologia (metafizyka), aksjologia, filozofia społeczna, filozofia polityczna, historiozofia. 2. Podstawowe problemy ontologiczne: spór o istnienie przedmiotów/bytów (realizm, konceptualizm, nominalizm), determinizm i indeterminizm 3. Podstawowe problemy epistemologiczne: sposoby poznania, źródła poznania, zakres poznania, teorie prawdy. 4. Aksjologia: etyka, estetyka.

6 5. Antropologia filozoficzna. Historiozofia. 6. Filozofia społeczna i polityczna. Filozofia nauki. 7. Filozofia starożytna: główne nurty, idee, filozofowie. Filozofia grecka: pitagoreizm, eleaci, sofiści. Filozofia hellenistyczna: epikureiczycy, stoicy sceptycy. 8. Sokrates, Platon, Arystoteles - idee 9. Filozofia chrześcijańska (św. Augustyn, św Tomasz (tomizm)). Filozofia średniowieczna: scholastyka, mistycyzm, Boecjusz, Piotr Abelard, W. Ockham, Mikołaj z Kuzy. 10. Filozofia nowożytna wprowadzenie; główne idee. Filozofia renesansu: Erazm z Roterdamu, N. Machiavelli (realizm polityczny), M. de Montaigne, F. Bacon (empiryzm). Początki filozofii polskiej (Paweł Włodkowic). Nowożytna filozofia francuska (R. Descartes, B. Pascal, B. Spinoza, Wolter, J.J. Rousseau). Nowożytna filozofia brytyjska: empiryczny naturalizm społeczny (T. Hobbes), racjonalizm empiryczny (J. Locke), racjonalizm subiektywny (G. Berkeley), utylitaryzm (J. Bentham, D. Hume, J.S. Mill). Nowożytna filozofia niemiecka: J.G. Herder, G.W. Leibniz, I. Kant, idealizm absolutny (G.W.F. Hegel), materializm (L. Feuerbach), idealizm subiektywny (J. G. Fichte) i obiektywny (F.W.J. Schelling). 11. Filozofia polska wieku XVII i XVIII 12. Filozofia pozytywistyczna (A. Comte, J. S. Mill, H. Spencer) 13. Marksizm i jego nurty. 14. Filozofia życia. F. Nietzsche. 15. Filozofia polska XIX i XX wieku. Polska filozofia narodowa (A. Cieszkowski, B. Trentowski, J.M. Hoene-Wroński). Pozytywizm, modernizm, katastrofizm (M. Zdziechowski), filozofia pracy (S. Brzozowski), filozofia społeczna (F. Znaniecki, F. Koneczny), antropologia, szkoła lwowskowarszawska, filozofia dialogu (J. Tischner). Etyka (H. Elzenberg, M. Ossowska). L. Kołakowski. 16. Filozofia XX wieku. Neopozytywizm, filozofia analityczna filozofia nauki (L. Flack, K. R. Popper, T.S. Kuhn, P. Feyeraband). Pragmatyzm i neopragmatyzm (W. James, R. Rorty) 17. Fenomenologia: E. Husserl, M. Scheler. 18. Hermeneutyka (H. G. Gadamer), strukturalizm (R. Barthes) i poststrukturalizm (M. Faucault) 19. Egzystencjalizm: M. Heidegger, J-P. Sartre, K. Jaspers, G. Marcel, A. Camus. 20. Neotomizm i personalizm. 21. Podstawowe problemy i nurty filozofii współczesnej: postmodernizm (J. Lacan, J.F. Lyotard), filozofia języka (B. L. Whorf, J. L. Austin, N. Chomsku, L. Wittgenstein), szkoła frankfurcka (M. Horkheimer, T. Adorno, J. Habermas). Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: 1. Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nau-czycieli filozofii. Cz. 1, Od Talesa do Kanta, (red. nauk. M. Bardel) Kraków 2002, [i:] Antologia tekstów filozoficznych dla maturzystów, olimpijczyków, studentów i nau-czycieli filozofii, Cz. 2, Od Rousseau do Tischnera, red. nauk. M. Bardel), Kraków 2003, 2. Gadacz T., Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha; T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009, 3. Leszczyński R. M., Główne problemy i kierunki w filozofii, Warszawa 2010, 4. Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, 6

7 5. Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna; T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830; T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna, Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki : źródła i komen-tarze, Toruń, 2000, Literatura uzupełniająca: 1. Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996, 2. Folaron S., Historia filozofii : przewodnik, Częstochowa 1998, 3. Filozofia XX wieku, (red.) Z. Kuderowicz, T.1 i T. 2, Warszawa Gawor L., Stachowski Z. (red.), Filozofia współczesna, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin Poznanie: antologia tekstów filozoficznych., Warszawa Ontologia : antologia tekstów filozoficznych, (red.) M. Hempoliński, Wrocław 1994, 7. Kowalczyk S., Teoria poznania, Sandomierz 1997, 8. Kuderowicz Z., Filozofia dziejów, Warszawa 1983, 9. Filozofia dziejów, estetyka : wybór tekstów, [wyboru dokonał:] B. Zmudziński, Cz. 2, Estetyka, Kraków Szahaj A., Jakubowski M.N., Filozofia polityki, Warszawa, Peter Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998, 12. M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966, Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 20 Wykład: 20 Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Rok: pierwszy Semestr: drugi ECTS: 1 Metody dydaktyczne: wykład 7

8 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Pisemnie, zaliczenie na ocenę Nazwiska i imiona osób prowadzących: Jacek Wiśniewski Założenia i cele przedmiotu: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy w jak najbardziej higienistycznych warunkach z zachowaniem zasad ergonomii Treści programowe: 12. Przekazanie podstaw prawa pracy i zakresu obowiązujących przepisów bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. 13. Nabycie wiedzy służącej do ochrony przed negatywnymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. 14. Poznanie zasad funkcjonowania ergonomicznego stanowiska pracy. 15. Poznanie zasad postępowania w czasie wypadku przy pracy, pożaru czy też innego miejscowego zagrożenia oraz sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: Kodeks pracy 2011 komentarz - prof. dr hab. Barbara Wagner (red.) OODK Gdańsk 2011r. Bezpieczeństwo i higiena pracy - redaktor naukowy prof. dr hab. med. Danuta Koradecka CIOP PIB Warszawa 2008r. Podstawy prewencji wypadkowej pod redakcją Zofii Pawłowskiej CIOP PIB Warszawa 2008r. Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym Leszek Skuza ODDK Gdańsk 2003r. Poradnik BHP w praktyce Bogdan Rączkowski ODDK Gdańsk 2010r. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy Andrzej Uzarczyk ODDK Gdańsk 2009r. Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien - Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała ODDK Gdańsk 2004r. Literatura uzupełniająca: Ocena ryzyka zawodowego podstawy metodyczne Pod redakcją prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej CIOP Warszawa 1999r. Dobór środków ochrony indywidualnej K. Majchrzycka, A. Pościk CIOP PIB Warszawa 2007r. 8

9 Nazwa przedmiotu: Psychologia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: Wykład: 30 Ćwiczenia: Laboratorium: Projekt: Seminarium: Rok: Semestr: ECTS: Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna Zaliczenie na ocenę Nazwiska i imiona osób prowadzących: Krzywicki Piotr Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące podstaw psychologii. Wytworzenie związku między zasobami informacji teoretycznych z psychologii, a praktyką zawodową. Treści programowe: Historia psychologii. Przedmiot psychologii. Działy psychologii. Charakterystyka procesów poznawczych (wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia,, złudzenia, uwaga). Myślenie, jako wyższa czynność poznawcza. 9

10 Rodzaje myślenia, podstawowe operacje myślowe. Związki myślenia z mową. Fazy myślenia problemowego. Reguły heurystyczne. Pamięć jako właściwość umożliwiająca zdobywanie i funkcjonowanie doświadczenia. Sposoby doskonalenia pamięci. Pojęcie i podstawowe cechy rozwoju psychicznego. Pojęcie zmiany rozwojowej. Konteksty rozwoju człowieka. Uczenie się jako czynność i proces. Czynniki wpływające na proces uczenia się. Procesy emocjonalne i motywacyjne. Charakterystyka procesów emocjonalnych. Wpływ stresu na psychikę i zachowanie człowieka. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. Brzezińska, A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Brzezińska, A., Krzywicki, P. (2001). Właściwości samowiedzy na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Czasopismo Psychologiczne, 7 (1), Kosslyn, S., Rosenberg, R. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wydawnictwo Znak Krzywicki, P. (2003). Konteksty rozwoju człowieka. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku Rozprawy humanistyczne tom I, Strelau, J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (tom I,II). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Wojcieszke, B. (2006) Człowiek wśród ludzi. Wydawnictwo Scholar Literatura uzupełniająca: Aronson, E. (2000). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN Krzywicki, P. (2005). Kształtowanie tożsamości jednostki. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy humanistyczne tom IV, Nazwa przedmiotu: Lektorat Języka Angielskiego Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Studium Języków Obcych Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Nazwa kierunku/specjalności/specjalizacji Informatyka 10

11 studiów: Nazwa przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: język angielski A1/A2 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Konwersatorium: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM:60 Wykład: Ćwiczenia:60 Laboratorium: Seminarium: Rok: drugi Semestr: letni (czwarty) ECTS: 2 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: - metoda interaktywna - metoda komunikatywna - metoda aktywizująca Testy pisemne Nazwiska i imiona osób prowadzących: mgr Marta Waszin Założenia i cele przedmiotu: ćwiczenie i rozwój umiejętności językowych, tj. czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie wzbogacenie zasobu słownictwa studentów przygotowanie studentów do egzaminu Treści programowe:.p. TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Powtórzenie czasów teraźniejszych i form wyrażania przyszłości. Przygotowanie do testu. 2. Zadania komunikacyjne z użyciem poznanych czasów. 3. Praktyczny angielski w restauracji. 4. Wypowiedź pisemna - instrukcje. 5. Stopniowanie przymiotników stopień wyższy, porównywanie osób, przedmiotów. 6. Stopniowanie przymiotników stopień najwyższy, porównywanie miast, miejsc zamieszkania. 7. Konstrukcja 'would like' - mówienie o pragnieniach, marzeniach. 8. Praktyczny angielski wymeldowanie z hotelu. 9. Wypowiedź pisemna rezerwacja pokoju hotelowego. 10. Podsumowanie. Test sprawdzający. 11. Czas 'present perfect' mówienie o doświadczeniach. 12. Porównanie czasów 'past simple' versus present perfect. 13. Wyrażanie przyszłości konstrukcja 'going to' i 'will'. 14. Czasowniki modalne wyrażające obowiązek, możliwość, porady. 15. Słownictwo fachowe skojarzenia słowne, słowotwórstwo, rzeczowniki i czasowniki złożone. 16. Systemy operacyjne. Instrukcje. 17. Pamięć. Internet. 18. Żargon zawodowy. 19. Zadania komunikacyjne krzyżówki, anagramy.

12 20. Podsumowanie materiału. Przygotowanie do testu. Test sprawdzający. 21. Powtórzenie i podsumowanie zagadnień zrealizowanych w całym roku akademickim. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: L.p. 1. AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO Oxenden C., Latham-Koening C. New English File elementary, New English File preintermediate, Oxford Peter Colilin Publishing, Terminologia Komputery I Internet Literatura uzupełniająca: L.p. AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO 1. Dooley J, Evans V, Grammarway 1, Grammarway 2, Express Publishing Nazwa przedmiotu: Lektorat Języka Angielskiego Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Studium Języków Obcych Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Nazwa kierunku/specjalności/specjalizacji studiów: Nazwa przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Informatyka język angielski A1+ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Konwersatorium: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: 30 Wykład: Ćwiczenia: 30 Laboratorium: Seminarium: Rok: drugi Semestr: trzeci ECTS: 1pkt Metody dydaktyczne: - metoda interaktywna - metoda komunikatywna 12

13 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: - metoda aktywizująca Testy pisemne, obecność na zajęciach Nazwiska i imiona osób prowadzących: mgr Justyna Śmieszny Założenia i cele przedmiotu: - ćwiczenie i rozwój umiejętności językowych, tj. czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie - wzbogacenie zasobu słownictwa studentów - wprowadzenie i ćwiczenie struktur gramatycznych Treści programowe: L.p. 22. Wakacje, słownictwo, czas Present Simple. 23. Formy spędzania wolnego czasu. 24. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 25. Jedzenie styl życia i odżywiania się. 26. Konstrukcja there is / there are. 27. Forma przeszła czasownika być. 28. Słownictwo: wyposażenie domu, meble. TEMATYKA ZAJĘĆ 29. Słownictwo: Przymiotniki opisujące wygląd i charakter ludzi. 30. List nieformalny opis osoby. 31. Przysłówki częstotliwości, słownictwo: ubrnia. 32. Stopniowanie przymiotników, porównywanie rzeczy i ludzi. 33. Testy Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: L.p. AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO 2. Foley M., Hall DE., Total English elementary, Longman Literatura uzupełniająca: L.p. AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO 2. Murphy R., Essential Grammar in Use, Cambridge 13

14 Nazwa przedmiotu: LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Nazwa kierunku studiów: Informatyka Nazwa specjalności studiów: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia:30 Laboratorium: Seminarium: Rok: 2011/2012 Semestr: letni II ECTS: 1 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna dyskusja, praca z książką Zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe, zaliczenie testów cząstkowych, Nazwiska i imiona osób prowadzących: mgr Wojciech Słomczewski Założenia i cele przedmiotu: Cel komunikacyjny: przygotowanie studentów do brania udziału w wymianie informacji w języku angielskim oraz do występowania w określonych rolach komunikacyjnych (mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie i czytanie) Opanowanie umiejętności rozmawiania w sytuacjach życia codziennego i towarzyskich (rodzina, ulica, spotkanie towarzyskie, podróże itp.); Wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł drukowanych, katalogu, słownika, instrukcji, gazety; Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy publicystyki angielskojęzycznej pod względem treści i formy. Treści programowe: 14

15 15

16 DATA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY JEDNOSTKI LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA 1. SŁOWNICTWO I TEMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE 2. GRAMATYKA 3. ORTOGRAFIA 4. SŁUCHACZ POTRAF 1(1) Unit 1 Welcome Lesson 1.1 Nice to meet you 34. Miejsca 35. Powitania 36. Przedstawianie się 37. Państwa i narodowości 38. Czasownik to be (formy czasu teraźniejszego) 39. Użycie wielkich liter 40. Przedstawić się (I'm My is ). 41. Prowadzić proste rozmow 42. Powiedzieć, skąd pochodz 43. Poprawnie używać wielkic 1(2) Unit 1 Welcome Lesson 1.2 Travel light 44. Proste przedmioty 45. Zaimki this, that, these, those 46. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze, forma 's 47. Pytać, jak nazywają się pr przedmioty i podawać ich 48. Mówić, do kogo należą przedmioty. 1(3) Unit 1 Welcome Lesson 1.3 Can I have a coffee? 49. Miejsca, które odwiedzają turyści i słowa z nimi związane 50. Wyrażanie próśb 51. Podawanie cen 52. W kawiarni 53. Czasowniki can i could (w prośbach) 54. Nazywać przedmioty, któr można kupić/znaleźć w mi które odwiedzają turyści. 55. Wyrażać proste prośby w grzeczny sposób. 56. Zrozumieć usłyszane ceny samodzielnie je podawać. 57. Przeprowadzić bardzo kró rozmowę w kawiarni. 1(4) Unit 1 Welcome Lesson 1.4 Fawlty Towers 58. W hotelu 59. Pisanie: do hotelu 60. Przeprowadzić prostą rozm hotelu. 61. Napisać prosty do h 1(5) Unit 1 Welcome Lesson 1.5 Lookback Powtórzenie materiału z rozdziału 1. 1(6) Unit 2 Lifestyle 62. Grupy 63. Typowe 64. Czas Present Simple (bez Wyrażać preferencje, stosu czasownik like. 16

17 Lesson 2.1 Join us! czynności kolokacje osoby liczby poj.) 66. Przeprowadzić prostą rozm dotyczącą zainteresowań. 1(7) Unit 2 Lifestyle Lesson 2.2 High Flyers 67. Czynności dnia codziennego 68. Zawody 69. Czas Present Simple (formy 3. osoby liczby poj.) 70. Spójniki and, but, or 71. Opisywać codzienne czyn własne oraz innych osób. 72. Uzyskiwać i przekazywać informacje na temat życia innych osób. 1(8) Unit 2 Lifestyle Lesson 2.3 What time does it start? 73. Pytanie o godzinę 74. Podawanie godzin 75. Uzyskiwanie informacji 76. Przyimki in, at, on z wyrażeniami czasu 77. Pytać o godzinę i podawać 78. Opisywać swój typowy we 79. Prosić o udzielenie inform ich udzielać. 80. Prosić o powtórzenie, upew się, czy dobrze zrozumiał otrzymane informacje. 1(9) Unit 2 Lifestyle Lesson 2.4 Chalet girl 81. Obowiązki domowe 82. Wyrażanie preferencji 83. Pisanie: wypowiedź na forum internetowym 84. Wymienić zalety i wady p przedstawionej w material 85. Nazywać obowiązki domo które lubi lub których nie l wykonywać. 86. Napisać krótki tekst na for internetowym. 1(10) Unit 2 Lifestyle Lesson 2.5 Lookback Powtórzenie materiału z rozdziału 2. 1(11) Unit 3 People Lesson 3.1 Just good friends 87. Przymiotniki opisujące osobowość 88. Opisywanie ludzi 89. Przysłówki częstotliwości 90. Słowa: very, really, quite, not very 91. Opisywać osobowość ludz Rozwiązać quiz dotyczący przyjaźni i odczytać jego w Wypowiadać się na temat związków z ludźmi. 1(12) Unit 3 People Lesson 3.2 Big happy families Członkowie rodziny Czasownik have/has got Forma 's (is, has, possessive) Krótko wypowiadać się na życia w małej/dużej rodzin Uzupełnić drzewo genealo na podstawie tekstu. Przeprowadzić prostą rozm dotyczącą swojej rodziny. Opisać swoją rodzinę.

18 Poprawnie używać apostro 1(13) Unit 3 People Lesson 3.3 Are you free tonight? Opisywanie częstotliwości Okazywanie zainteresowania Składanie propozycji, plany Mówić, jak często wykonu różne czynności. Okazywać zainteresowani rozmowie, odpowiednio re Składać propozycje i reago nie. Umówić się z kolegą lub koleżanką na wspólne wyj kina. 1(14) Unit 3 People Lesson 3.4 A celebration in Crete Święta i ważne uroczystości kolokacje Opisywanie świąt Pisanie: zaproszenie Wymieniać ważne święta uroczystości w swoim kraj Opowiedzieć o obchodach ważnego święta. Napisać zaproszenie na jak ważne wydarzenie (np. ślu przyjęcie pożegnalne). 1(15) Unit 3 People Lesson 3.5 Lookback Powtórzenie materiału z rozdziału 3. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: Eales Frances, Oakes Steve 2011, Speakout Elementary Student s Book, Pearson Longman Eales Frances, Oakes Steve 2011, Speakout Elementary Workbook, Pearson Longman Literatura uzupełniająca: 18

19 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów: Informatyka systemy informatyczne i bazy danych Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Nie są wymagane. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: - RAZEM: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: Seminarium: / 12e Rok: II Semestr: III ECTS: 2 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Nazwiska i imiona osób prowadzących: dr inż. Wanda Gryglewicz- Kacerka Wykład: Wszelkie zagadnienia teoretyczne są omawiane w trakcie wykładów. Laboratorium: W serwisie Szkoły są udostępnione treści i instrukcje do zadań laboratoryjnych wykonywanych przez studentów pod nadzorem prowadzącego zajęcia. Wykłady: Egzamin z treści omawianych na wykładzie w formie uzgodnionej wcześniej ze studentami. Laboratorium: Zaliczenie ćwiczeń: Ocena prawidłowości wykonania ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących zagadnienia omawiane na wykładzie

20 Założenia i cele przedmiotu: WYKŁAD: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi instalacji i administracji baza danych Oracle. LABORATORIUM: Umiejętność tworzenia obiektów bazy danych oraz znajomość metod administracji danymi i systemem Oracle. Praktyczna umiejętność administrowania systemem. Treści programowe: Wykład: Architektura Oracle, obiekty bazy danych i ich zadania, integracja danych, normalizacja danych, bezpieczeństwo danych, metody odzyskiwania danych, narzędzia projektowania relacyjno obiektowych baz danych. Laboratorium: W ramach zajęć laboratoryjnych wykładowych. studenci będą wykorzystywać wiedze teoretyczną poznaną na zajęciach Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: 1. Michael McLaughlin,: Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion 2009/01 2. Marcin Lis,: SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Helion, 2011/05 Literatura uzupełniająca: 1. Delobel C., Adiba M.: Relacyjne bazy danych, WNT, Warszawa Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom:, Systemy baz danych. Kompletny podręcznik Hellion 2010/11 Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny II Zintegrowane systemy informatyczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: PWSZ we Włocławku/Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów: Informatyka Sieci komputerowe i telekomunikacja Grafika komputerowa i aplikacje internetowe Systemy informatyczne i bazy danych Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawy programowania Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 20

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1 Artykuł dotyczy wypowiedzi autora do publikacji po seminarium: pt. Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego, w dniu 30 marca 2015. Autor tekstu: Dr Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Potrzeba

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo