GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:"

Transkrypt

1 BZP GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowa istniejącej serwerowni oraz utworzenie Pracowni Designu z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego, który Umową nr POPW /13-00 otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. Zatwierdzam Czerwiec, 2015r. 1

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. ZAMAWIAJĄCY gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy; tel. (81) ; fax. (81) ; adres internetowy: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na : Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowa istniejącej serwerowni oraz utworzenie Pracowni Designu z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym. Zakres prac Wykonawcy obejmuje w szczególności: 1) opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla zadania, 2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 3) wykonanie dokumentacji przetargowej 4) pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestorskim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: Usługi projektowania wnętrz Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 42 dni od podpisania umowy, w tym: Etap I - Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Etap II - Dokumentacja projektowa i przetargowa - do 42 dni od dnia zawarcia umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 2

3 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową o wartości nie mniejszej niŝ zł brutto. Wykonawca załączy dokument potwierdzający, Ŝe ta usługa została wykonana naleŝycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę: ,00 zł 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony powaŝnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŝącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŝycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 3. spełnią pozostałe wymagania SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI. na zasadzie spełnia/ nie spełnia wymaganego warunku. Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŝ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 6. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane naleŝycie. (Załącznik Wykaz głównych usług ). 7. Opłaconą polisę 3

4 8. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej. 9. JeŜeli Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej to za wiąŝące uznaje się podpisanie druku oferty. JeŜeli jednak Wykonawca naleŝy do grupy kapitałowej to zobowiązany jest do złoŝenia listy udziałowców grupy kapitałowej stanowiącą załącznik do SIWZ i wykreślenia zapisu o nienaleŝeniu do grupy kapitałowej na druku oferty. JeŜeli Wykonawca złoŝy wraz z ofertą listę udziałowców grupy kapitałowej i nie dokona wykreślenia na druku oferty - uznaje się, Ŝe naleŝy do grupy kapitałowej. 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. B. 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - o którym mowa w pkt A.1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - o których mowa w pkt A.2,3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. C. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - kaŝdy z wykonawców składa oświadczenie wymienione w pkt A. 4 i dokumenty wymienione w pkt A.1,2,3 i 8 albo odpowiadające im określone w pkt B, - dokument wymieniony w pkt A.6 i 7 moŝe dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; - oświadczenie wymienione w pkt A.5 powinno być złoŝone w imieniu wszystkich Wykonawców. Uwaga! Dokumenty, o których mowa wyŝej, za wyjątkiem pełnomocnictwa, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie. VII. WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW DO OFERTY. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu - w przypadku wykonawców występujących wspólnie. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 1. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie 4

5 później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Pazik, tel w zakresie procedury przetargowej: Urszula Bochniarz, tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Powinna być ona napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny. 3. Oferta winna być sporządzona na załączonym do niniejszej specyfikacji FORMULARZU OFERTY lub być zgodna z tym formularzem. 4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w specyfikacji. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta na Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowa istniejącej serwerowni oraz utworzenie Pracowni Designu z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym oraz nie otwierać przed dniem r. do godz Poza oznaczeniami powyŝej, koperta będzie posiadać nazwę i siedzibę Wykonawcy, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku złoŝenia jej po terminie. 5. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania naleŝy załączyć w osobnym opakowaniu z napisem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca ma obowiązek wykazać, nie później niŝ w terminie składania ofert, Ŝe zastrzeŝone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, ul. Lubelska 5, nr pokoju 1, nie później niŝ do godz w dniu r. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju nr 7. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Kalkulację ceny oferty, jako ceny ryczałtowej naleŝy sporządzić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej specyfikacji. 3. W cenie oferty naleŝy uwzględnić podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium OFERTY 5

6 1) cena 90 % 2) termin realizacji zamówienia 10 % Ocena w kryterium cena nastąpi według wzoru matematycznego: cena minimalna brutto C= x 100 pkt x 90% cena oferty badanej brutto Ocena w kryterium termin realizacji zamówienia nastąpi według wzoru matematycznego i dotyczy etapu II zamówienia: najkrótszy zaproponowany termin realizacji T= x 100 pkt x 10% termin realizacji oferty badanej Jako termin realizacji zamówienia rozumie się ilość dni od dnia zawarcia umowy do dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia nie moŝe być dłuŝszy niŝ 42 dni. Ilość uzyskanych punktów Z = C+T 2. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania: - czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, - czy oferta złoŝona w postępowaniu podlega odrzuceniu. 3.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) Terminie, po upływie którego moŝe być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w ust.1 pkt a, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. 3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłoŝyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta, zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 6

7 zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane w inny sposób, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, odwołanie wobec czynności innych niŝ określone powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. JeŜeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie: 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŝeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowa istniejącej serwerowni oraz utworzenie Pracowni Designu z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji. 1. Prace projektowe Prace projektowe dotyczą: 1.1 wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury i zasobów, 1.2 wykonania koncepcji funkcjonalno- przestrzennej koncepcji zwiększenia funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowy istniejącej serwerowni oraz utworzenia Pracowni Designu z wyposaŝeniem oraz rozbudowy i przebudowy sieci w tym: sieci wodno - kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej w tym klimatyzacji i wentylacji, elektrycznej, strukturalnego okablowania internetowego i światłowodowego. Wytyczne do koncepcji, stanowią załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia. 1.3 po zatwierdzeniu koncepcji - wykonanie projektu prac adaptacyjnych wraz z wyposaŝeniem oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac adaptacyjnych oraz dostaw wyposaŝenia w tym: opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, kosztorys, projekt umowy. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z uŝytkownikiem i gestorami sieci, ekspertyz, badań, pomiarów, odstępstw. Projekt musi uwzględniać i być kompatybilny z istniejącym w PPNT systemem BMS. 2.Dokumentacja 2.1 Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć; 7

8 2.2 Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez uŝywania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy; 2.3 Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno uŝytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem; 2.4 Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo duŝym stopniem uszczegółowienia tzn. uwzględniać kaŝdy element zamówienia w sposób umoŝliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień; 2.5 W zakresie dokumentacji projektowej naleŝy ująć wszystkie roboty niezbędne do realizacji zadania oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania; 3. Uwagi ogólne 3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje równieŝ przekazywanie na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców robót wykonanej dokumentacji podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót zaprojektowanych dokumentacją; 3.2 W zakresie zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót i dostaw zaprojektowanych dokumentacją. 4. Sposób przygotowania dokumentacji Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu: 4.1 zatwierdzoną Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, o której mowa w pkt. 1.2 w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf i programie CAD; 4.2 projekty adaptacji pomieszczeń w 2 kpl. w formie papierowej oraz w 1 kpl. wersji elektronicznej w formacie *pdf i programie CAD; 4.3 kosztorysy, przedmiary robót w 2 kompletach w wersji papierowej oraz w 1 kpl. wersji elektronicznej w formacie Excel; 4.4 dokumentację przetargową w 2 kompletach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie word i pdf. 5. Termin wykonania 5.1 Termin wykonania koncepcji funkcjonalno- przestrzennej do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od zawarcia umowy; 5.2 Termin wykonania projektów adaptacji wykonanych na podstawie zatwierdzonej Koncepcji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, dokumentacją przetargową w terminie do 42 dni od zawarcia umowy. 6. Informacje dodatkowe 6.1 Projektant wraz z protokołem przekazania dokumentacji złoŝy pisemne oświadczenie, iŝ jest ona kompletna, kompleksowa, uzgodniona między branŝami, uwzględniająca i kompatybilna z istniejącym w PPNT system BMS i w pełni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania; 6.2 Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość cyklicznych spotkań z Projektantem i uŝytkownikiem w celu uszczegółowienia uzgodnień i monitorowania postępu prac projektowych. Wszelkie uzgodnienia muszą mieć formę pisemną; 6.3 Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną; 6.4 Wszelkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, wykonania mapy zasadniczej, inwentaryzacji ponosi Projektant; 6.5 Prace projektowe naleŝy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP: Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie moŝna opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ust 3. Przedmiotu zamówienia nie moŝna opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, Ŝe jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie moŝe opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równowaŝny Zamawiający przewiduje w ramach nadzoru autorskiego aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie moŝe spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór oferty. 8

9 7. Nadzór autorski W cenie oferty naleŝy podać wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu projektanta na budowie x ilość pobytów; Przewiduje się do 6 pobytów Projektanta w okresie prac adaptacyjnych na terenie PPNT; Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres do podpisania protokołu końcowego odbioru robót i dostaw. 8. Załącznik Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowa istniejącej serwerowni oraz utworzenie Pracowni Designu z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym ( PPNT). Pomysł realizacji zadania z zastosowaniem nowoczesnych technik multimedialnych powstał w oparciu o zdiagnozowane w okresie trzyletniego funkcjonowania Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego potrzeby klientów (wewnętrznych i zewnętrznych), jak równieŝ potrzeby własne PPNT. Realizacja zadania ma się przyczynić do powstania szeregu innowacyjnych usług, które będą świadczone przez Puławski Park Naukowo - Technologiczny na rzecz jego klientów, co wpłynąć ma na podniesienie poziomu konkurencyjności PPNT w regionie i powstanie nowych usług marketingowych w zakresie promocji. Głównym załoŝeniem zadania stała się jego pełna elastyczność, która polegać ma na stworzeniu w oparciu o nowoczesne technologie multimedialne szerokiego wachlarza usług skalowalnych według potrzeb konkretnego odbiorcy (lokatora PPNT, klienta/przedsiębiorcę). Z tego powodu w wielu przypadkach podział funkcji z przypisaniem do konkretnych powierzchni/pomieszczeń jest umowny. Widać to wyraźnie na przykładzie załoŝeń zadania w zakresie podniesienia funkcjonalności Sali konferencyjnej i Sali wystawienniczej wraz z rozbudową serwerowni z jednoczesną aktywizacją powierzchni holu dolnego i klatki schodowej prowadzącej do Sali wystawienniczej. Realizacja zadania pozwoli na dodanie elementów wyposaŝenia Sali konferencyjnej Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego, które przy spięciu ich funkcjonalnie z istniejącymi (pozostałymi) elementami zadania pozwoli na powstanie nowych usług, jak równieŝ podniesie poziom juŝ istniejących. W większości nowe usługi związane będą z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań marketingowych, nie stosowanych dotychczas przez klientów z uwagi na brak technicznych moŝliwości, jak równieŝ fachowej wiedzy w tym zakresie. Jako przykład podać moŝna organizację duŝych konferencji (powyŝej 300-u uczestników). DoposaŜenie Sali pozwoli na przekaz on line takiego wydarzenia do lokalizacji poza Salą konferencyjną, czyli np. moŝliwość uczestniczenia w konferencji osób znajdujących się w Sali wystawienniczej, która przy takich wydarzeniach adaptowana jest na potrzeby cateringowe, czy osób jednocześnie odbywających spotkania np. w Vip roomie, jak równieŝ szeroko pojętą transmisję na zewnątrz. Dodatkową funkcją i nową usługą będzie równieŝ archiwizowanie materiałów konferencyjnych. Końcowe elementy systemu, które dotyczą podniesienia funkcjonalności Sali konferencyjnej zlokalizowane będą w Sali wystawienniczej, dlatego tez podział elementów projektu będzie umowny w zaleŝności od wyboru kryterium: miejsca czy funkcjonalności. Sala wystawiennicza Zwiększenie funkcjonalności Sali wystawienniczej wraz z przyległym korytarzem i holem z zachowaniem ich podstawowych funkcjonalności poprzez: 1) doposaŝenie w zestaw urządzeń audiowizualnych - Public Display LCD (stacjonarnych, mobilnych, oraz interaktywnych) umoŝliwiających przygotowanie i administrowanie treściami publikowanymi na urządzeniach. 2) moŝliwość podziału Sali wystawienniczej przez ściany przesuwne na trzy części. WyposaŜenie ma w duŝej mierze być wyposaŝeniem uniwersalnym i w duŝej mierze mobilnym, czyli nie ograniczonym co do przestrzeni. Pozwoli to na dowolną konfigurację wielkości przestrzeni i sprzętu pod konkretne zlecenie. W ten sposób świadczone będą usługi od tych najmniejszych po te największe, od najłatwiejszych po specjalistyczne. Opis funkcjonalny: doposaŝenie Sali wystawienniczej w zestawy róŝnorodnych urządzeń z kategorii Public Display LCD, umoŝliwiającego publikowanie treści audiowizualnych (np. naukowych, marketingowych, informacyjnych, itp), w formie prezentacji multimedialnych i audiowizualnych na potrzeby przedsiębiorców i ośrodków naukowo - badawczych, ulokowanych na terenie PPNT, jak równieŝ samego PPNT. 9

10 Sala konferencyjna Zwiększenie funkcjonalności Sali konferencyjnej z zachowaniem jej podstawowych funkcjonalności poprzez doposaŝenie w audiowizualny system streamingu i rejestracji spotkań odbywających się w Sali konferencyjnej oraz sali wystawienniczej PPNT, w formie transmisji na Ŝywo. Streaming realizowany poprzez stronę www lub wi-fi dla grupy min. 500 odbiorców jednocześnie, wraz z moŝliwością zapisu cyfrowego na serwerze.. Opis funkcjonalny: system umoŝliwiający nagrywanie oraz równoległą transmisję w trybie online spotkań, szkoleń, prezentacji i wystąpień publicznych w przestrzeni Sali konferencyjnej oraz Sali wystawienniczej PPNT. System dedykowany szczególnie podmiotom ulokowanym na terenie PPNT oraz zewnętrznym podmiotom wynajmującym komercyjnie powierzchnie konferencyjno szkoleniowe. W zakresie streamingu, system dający moŝliwość transmisji online obrazu i dźwięku w jakości HD, poprzez dedykowaną stronę www oraz dostępne aplikacje na urządzenia mobilne, w formie umoŝliwiającej swobodny udział w spotkaniu. W zakresie rejestracji, cyfrowy zapis spotkań z moŝliwością edycji oraz postprodukcji rejestrowanych materiałów audiowizualnych. W oparciu o tą technologię stworzona zostanie platforma e- lerningowa, poprzez którą zwiększy się skala osób korzystających, np. z usług świadczonych przez 10

11 PPNT w postaci specjalistycznych szkoleń uczestnicy on-line. Powstaną innowacyjne usługi do tej pory nie będące w ofercie PPNT. Przykładowe planowane usługi dla przedsiębiorców: - streaming na Ŝywo spotkań z Sali konferencyjnej, realizacja szkoleń (e-learning), transmisja na Ŝywo eventów, spotkań biznesowych przy uŝyciu urządzeń mobilnych (telefon, tablet, komputer). - zapis cyfrowy i archiwizacja spotkań w przestrzeni szkoleniowo - konferencyjnej PPNT, usługa polegająca na emisji zarejestrowanego wcześniej obrazu na Ŝyczenie do odbiorcy w dowolnym czasie i w dowolne miejsce przy uŝyciu zasobów serwerowych PPNT. - zwiększona dostępność udziału w spotkaniach przy duŝych zdarzeniach konferencyjnych (powyŝej 300-u osób). Pracownia Designu Podstawowe załoŝenia eksploatacyjne: zestaw rozwiązań funkcjonalnych do zadań kreowania rozwiązań projektowych, dotyczących nowoczesnych form wzornictwa przemysłowego. Projektowane usługi: wizualizacje zadań zleconych wewnętrznych i zewnętrznych PPNT, wdroŝenia materiałów projektowych, wizualizacja projektów. Przykładowe planowane usługi dla przedsiębiorców: - projektowanie i tworzenie nowych wzorów uŝytkowych, jednostkowych elementów konstrukcyjnych, realizowane w najnowocześniejszej przestrzennej technice obróbki obrazu, - modelowanie pomysłów autorskich, wizualizacja prototypów, tworzenie elementów procesów badawczych. WyposaŜenie: zestaw sprzętu i oprogramowania do produkcji komputerowej grafiki przestrzennej w takich zastosowaniach jak: grafika przestrzenna, oprogramowanie do modelowania 3D, oprogramowanie do grafiki VR, oprogramowanie do grafiki designu przemysłowego. Serwerownia Rozbudowa istniejącej serwerowni w PPNT poprzez zakup sprzętu (macierze, serwery, ups) oraz oprogramowania w celu zwiększenia wydajności serwerowni i dostosowania jej do większych potrzeb lokatorów. Ze względu na nowe potrzeby, dotyczące produkcji, gromadzenia i przechowywania danych, związanych z bezpośrednio z nowo planowanymi zadaniami, zachodzi potrzeba rozbudowy zasobów serwerowni, poprzez dodanie określonych rozwiązań. Przykładowe planowane usługi w zakresie rozbudowy serwerowni: - produkcja i archiwizacja materiałów audiowizualnych w zakresie działania Centrum szkoleniowo - konferencyjnego z wykorzystaniem streamingu, poprzez zapis zdarzeń dedykowany serwer streamingowy, - produkcja i archiwizacja materiałów audiowizualnych w wysokich rozdzielczościach; np. usługi VOD, telekonferencje, itp. dedykowana pojemność zasobów pamięci, - montaŝ i postprodukcja materiałów multimedialnych na potrzeby zleceń przedsiębiorców sieciowe rozwiązania zarządzania treścią publikowaną na wyświetlaczach LCD. - Budowa portalu multimedialnego www obsługującego zasoby archiwalne zdarzeń w PPNT dedykowana pojemność zasobów pamięci. Zaplanowano zakup i montaŝ następujących urządzeń oraz oprogramowania serwerowego oraz klienckiego zapewniającego moŝliwość udostępnienia szeregu usług wymienionych poniŝej tabeli: Wyszczególnienie Ilość SPRZĘT: Serwer 8 Firewall / Router 2 Macierz dyskowa 2 UPSy 2 OKABLOWANIE (sieć komputerowa LAN) 1 KLIMATYZACJA (istniejąca w serwerowni raczej stanie się niewydajna przy pełnym 2 obsadzeniu) DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI NA LINII SERWEROWNIA- PRACOWNIE 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 11

12 OPROGRAMOWANIE: Windows Server DataCenter + System Center DataCenter 8 Enterprise CAL 25 Exchange Server STD 2 SQL Server STD per core 4 Zaplanowano uruchomienie i dostarczenie następujących usług dla klientów Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego: Gromadzenie (przechowywanie) danych - Udostępnienie klientowi wydzielonego miejsca na dyskach twardych macierzy w celu trzymania jego danych (plików, dokumentów, baz danych itp.). Klient sam umieszcza i usuwa pliki oraz na nich operuje, pośrednictwo w przekazywaniu plików jest zbędne. Backup i przywracanie danych - Wykonywanie kopii zapasowych plików klienta oraz przywracanie danych z tych kopii. Wykonywanie kopii moŝe być realizowane w ustalonych regularnych odstępach czasu lub sporadycznie na konkretne Ŝyczenie. Hosting serwera fizycznego - Wynajęcie serwera klientowi, np. gdy klient ma potrzebę posiadania serwera do własnego uŝytku, a z jakichś względów nie chce go kupować. Kolokacja serwerów klienta - UmoŜliwia ulokowanie serwera będącego własnością klienta w serwerowni PPNT. Dzięki temu klient nie trzyma serwera u siebie w wynajętym lokalu, lub gdzieś w ogóle na zewnątrz terenu PPNT, lecz w odpowiednio zabezpieczonej serwerowni (posiadającej awaryjne zasilanie, system gaszenia, niezaleŝną klimatyzację itp.). Hosting www (portalu, forum, sklepu internetowego itp.), FTP, skrzynek pocztowych i innych usług, opartych o oprogramowanie typu open source - Trzymanie i utrzymywanie oprogramowania umoŝliwiającego klientowi udostępnianie i tworzenie stron internetowych (na bazie których moŝna zbudować portal www, forum, sklep internetowy itp.), kont wymiany plików FTP, skrzynek poczty elektronicznej i innych usług internetowych. Przewidywany zakres wyposaŝenia Sala wystawiennicza WyposaŜenie: Projektor HD Ekran 16:9 Rolety wewnętrzne Sterowanie i okablowanie Krzesełka konferencyjne mobilne System ścianek składanych Nagłośnienie Sali wystawienniczej Nagłośnienie mobilne Mikrofony bezprzewodowe Mikser audio Okablowanie sceniczne Oświetlenie sceniczne System zaplecza technicznego sali wystawienniczej Monitory mobilne Digital Signage Monitory wiszące Digital Signage Urządzenia interaktywne mobilne Podłoga inteaktywna System sterowania Digital Signage np. Spinetix lub równowaŝne Ściana LCD (9 szt. monitorów '46) Okulary Occulus Rift VR lub równowaŝne Drony np. DJI lub równowaŝne ilość szt. 2 szt. 2 szt. kpl. kpl. 100 szt. kpl. kpl. kpl. 3 szt. 1 szt. kpl. kpl. kpl. 6 szt. 8 szt. 6 szt. 1 kpl. 10 szt. 1 kpl. 4 szt. 2 szt. 12

13 Komputery i oprogramowanie do Digital Signage Sterowanie i okablowanie kpl. kpl. Sala konferencyjna WyposaŜenie: Konsola sterująca do streamingu np. Anycast Touch lub równowaŝne Kamery do streamingu BRC Kamera mobilna Statywy do kamer Licencja serwerowa do streamingu Mikrofony do streamingu Sprzęt sieciowy i okablowanie E-lerning: meble do sali + fotele konferencyjne 20 szt. Kabina technika/tłumaczy Aparat fotograficzny Pracownia Designu WyposaŜenie: imac 27" lub równowaŝne MacPro lub równowaŝne PC+ monitor Adobe Design Suite lub równowaŝne Autodesk Product Design Suite lub równowaŝne Autodesk 3D Studio Max lub równowaŝne Tablet dotykowy Wacom Cintiq 22/24" lub równowaŝne Drukarka laser A3 Drukarka 3D (2-kompozytowa) Drukarka 3D Skaner 3D ilość szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 kpl. 1 kpl. 1 szt. 1 szt. ilość szt. 12 szt. 1 szt. 3 szt. 12 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 13

14 ROZDZIAŁ III Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu r. w Puławach, pomiędzy Gminą Miasto Puławy mającą swą siedzibę w Puławach przy ul. Lubelskiej 5, NIP , REGON reprezentowaną przez Tadeusza Koconia Wiceprezydenta Miasta Puławy, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.... NIP, REGON. reprezentowanym przez., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 w związku z art. 43 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. została zawarta Umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowa istniejącej serwerowni oraz utworzenie Pracowni Designu z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym. 2. Zakres prac Wykonawcy obejmuje w szczególności: 1) opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla zadania, 2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: a) projektów budowlano- wykonawczych wszystkich branŝ, b) przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, d) innych projektów i dokumentów wynikających z przepisów prawa, e) zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, jeśli zakres robót będzie tego wymagał, 3) wykonanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac adaptacyjnych i dostaw, 4) pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestorskim realizowanym na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy, 3. Szczegółowy zakres zamówienia objętego niniejszą umową określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia Do obowiązków Wykonawcy naleŝy: 1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 3) wykonanie przedmiotu Umowy z naleŝytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, 4) bieŝąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami i uŝytkownikiem, 5) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, 6) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 7) zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, Ŝe dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i Ŝe została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć), 8) przygotowanie projektów spójnych i skoordynowanych we wszystkich branŝach, zawierających optymalne rozwiązania funkcjonalno-uŝytkowe, konstrukcyjne oraz kosztowe, 14

15 9) przygotowanie opracowań stanowiących przedmiot Umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, 10) zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, 11) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŝytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.), 12) sporządzenie dokumentacji w taki sposób by uwzględniała ona opis wykonania robót ze szczególną starannością przy uwzględnieniu przepisów bhp, ze względu na realizację robót budowlanych w czynnym obiekcie. 13) przygotowanie dokumentacji przetargowej w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez uŝywania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. 2. Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1) zapewnienie dokumentów uzasadniających jego prawo do władania nieruchomością, na której będą prowadzone roboty budowlane, 2) odbiór przedmiotu Umowy (lub jego części) w terminach wynikających z niniejszej Umowy, 3) zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu Umowy Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia, w którym nastąpi odbiór robót i dostaw wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy określony w 1 ust. 2 pkt 1) umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i dostarczyć go Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD (w ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia). Odbiór odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy określony w 1 ust. 2 pkt 2) i pkt 3) umowy w terminie.. dni od daty zawarcia umowy i dostarczyć go Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD (w ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia). Odbiór odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją w zakresie niezbędnym do dostosowania i oddania do uŝytkowania wskazanych pomieszczeń w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Dokumentem naleŝytego wykonania usługi w tym zakresie jest podpisana przez Zamawiającego Karta pełnienia nadzoru autorskiego po odbiorze robót budowlanych i dostaw. 5. Wykonawca niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 Umowy, zobowiązany jest do udzielania w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o dokumentacje projektową i przetargową będącą przedmiotem niniejszej Umowy. 6. Wykonawca moŝe Ŝądać zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy: 1) zmienią się w trakcie wykonywania Umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy, 2) zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca dołoŝył wszelkich starań by bezzwłocznie je uzyskać lub dokonać, o czas niezbędny do aktualizacji dokumentacji w przypadku określonym w pkt 1) lub uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonania uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie dłuŝej jednak niŝ o 30 dni. 7. Nowy termin wykonania przedmiotu umowy Strony określą w aneksie do niniejszej umowy. 4 Strony ustalają wynagrodzenie za prace określone w 1 niniejszej umowy w wysokości łącznej netto zł (słownie:. złotych) plus 23% podatku VAT, co daje kwotę brutto.. zł (słownie:. złotych) z tym, Ŝe za wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 pkt 1-3 umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto 15

16 .. zł (słownie: złotych) plus 23% podatku VAT, co daje kwotę. zł (słownie.złotych) płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, oraz za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 pkt 4 wynagrodzenie w wysokości zł (słownie:. złotych) plus 23% podatku VAT, co daje kwotę.. zł (słownie:. złotych) płatne 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 pkt 1-3 są podpisane przez Zamawiającego Protokoły zdawczo- odbiorcze, w przypadku przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 pkt 4 Karta pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z naleŝytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji, stanowiącej przedmiot Umowy, jej niezgodności z obowiązującymi przepisami, brakiem kompletności z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu dokumentacji. 3. Wykonawca udziela gwarancji na opracowaną dokumentację na cały okres realizacji prac, do których odnosi się sporządzona dokumentacja do czasu uzyskania pozwolenia na uŝytkowanie. 4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru dokumentacji, stanowiącej przedmiot Umowy. 5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienaleŝytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny. 6. Wykonawca odpowiada za wady i usterki robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej wynikłe wskutek wad i usterek tejŝe dokumentacji. 7. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 8. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający z powodu nienaleŝytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego. 9. Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienaleŝytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej. 10. Wykonawca ponosi równieŝ odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wadliwe wykonywanie czynności nadzoru autorsko-inwestorskiego. 6 Wykonawca oświadcza, Ŝe przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji i opracowań powstałych w związku z realizacją Umowy przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 umowy (za wszystkie pola eksploatacji). Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części, na wszystkich polach eksploatacji, w tym prawo ich powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian, a takŝe prawo ich zbywania, udzielania licencji itp Strony postanawiają, Ŝe wiąŝącą formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 4 Umowy. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 4 Umowy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu o których mowa w 3 ust. 3 realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za tą część zamówienia określonego w 4 Umowy za kaŝdy dzień zwłoki. 5. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy wynikających z zapisów 1 ust.2 pkt 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 4 za tą część zamówienia za kaŝdy dzień zwłoki. 16

17 6. W przypadku stwierdzenia nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia tych wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 7. Za zwłokę w usunięciu wad Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie tych wad. 8. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 8 Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 9 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10 Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŝdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 17

18 ..... (pieczątka Wykonawcy) OFERTA Gmina Miasto Puławy W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p.n.: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowa istniejącej serwerowni oraz utworzenie Pracowni Designu z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 2. Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: Netto... zł Brutto... zł Słownie brutto:... w tym : - dokumentacja projektowa -... zł netto... zł brutto - nadzór -... zł netto... zł brutto 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Deklarujemy realizację etapu II przedmiotu zamówienia w terminie dni. 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Akceptujemy zawarte w umowie warunki płatności. 7. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*. (część zamówienia, którą zamierzam powierzyć podwykonawcy) 8. Oświadczamy, Ŝe nie naleŝymy do grupy kapitałowej. 9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru / z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS/KRUS 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 6) Wykaz wykonanych głównych usług oraz dowody, Ŝe usługi zostały wykonane naleŝycie 7) Opłacona polisa 8) Informacja o przynaleŝności do grupy kapitałowej 9)......, dnia r. * niepotrzebne skreślić... (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 18

19 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer fax / mail... Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowa istniejącej serwerowni oraz utworzenie Pracowni Designu z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp...., dnia r.... (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 19

20 O Ś W I A D C Z E N I E o braku podstaw do wykluczenia Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer fax / mail... Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej, rozbudowa istniejącej serwerowni oraz utworzenie Pracowni Designu z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp...., dnia r.... (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) * Uwaga: niniejsze oświadczenie składają równieŝ podmioty, na których zasobach wykonawca będzie polegał a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 20

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo