Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 39/A/2014). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) zwanej dalej "Ustawą", udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. Pytanie nr 1: Pytanie do 6 ust. 4 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ W chwili przystąpienia do przetargu, a tym bardziej w chwili zawarcia umowy o wykonawstwo, Wykonawca powinien znać treść umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, tym bardziej, że Zamawiający nie przewiduje negocjacji co do jej brzmienia. Czy Zamawiający zamierza udostępnić oferentom treść umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przed złożeniem ofert wiążących Wykonawców? Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych ma charakter standardowy; zawiera wyłącznie postanowienia niezbędne z punktu widzenia ochrony danych osobowych, które będę przetwarzane w Systemie lub, których konieczność ujęcia w umowie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych odnośnie powierzenia przetwarzania danych. Zamawiający przedstawia wzór takiej umowy w oddzielnym pliku w formacie PDF pod nazwą: Umowa o powierzenie przetwarzania danych Pytanie nr 2: Pytanie do 7 ust. 6 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ Zgodnie z pkt 3.8 OPZ oraz 10 ust. 1 projektu umowy, podpisanie protokołów odbioru poszczególnych etapów oznacza wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wchodzących w zakres tych etapów zgodnie z umową i OPZ. Powołane postanowienie umowy powoduje wątpliwości co do znaczenia prawnego dokonywanych przez Zamawiającego odbiorów poszczególnych etapów Systemu. Zamawiający wyjaśnia, że odebranie przez Zamawiającego zobowiązań wykonywanych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych Etapów nie może być równoznaczne z potwierdzeniem osiągnięcia przez System pełnej funkcjonalności. Poszczególne Etapy bowiem stanowią tylko elementy niezbędne do osiągnięcia ostatecznego celu jakim jest System o funkcjonalności określonej w OPZ. Pytanie nr 3: Pytanie do 9 ust. 9 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ Czy słowo błąd w 9 ust. 9 należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w 9 ust. 6 projektu umowy? Czy też intencją zamawiającego było wskazanie innego pojęcia? Zamawiający modyfikuje treść 9 ust. 9 nadając mu następujące brzmienie : Jeżeli Wykonawca nie zdoła zakończyć napraw przed upływem okresu gwarancyjnego, okres obowiązywania gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony do czasu pełnego wykonania napraw. Ponadto, jeżeli w okresie gwarancyjnym będzie niemożliwe prawidłowe funkcjonowanie całości lub części SPWT oraz elementów infrastruktury, okres obowiązywania gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym występowały zakłócenia w działaniu SPWT.

2 Pytanie nr 4: Pytanie do 11 ust. 14 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ W jakiej sytuacji Zamawiający przewiduje akceptację przez Wykonawcę zmian wprowadzonych do utworu przez podmiot inny niż Wykonawca? Jak wynika wprost z postanowienia 11 ust. 14 projektu umowy, jeżeli konieczność akceptacji nie stanowi zobowiązania Wykonawcy wynikającego wprost z treści umowy (przedmiotu umowy), to nie jest ona przewidywana. Pytanie nr 5: Pytanie do 11 ust. 15 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ Powołane postanowienie projektu umowy skutkuje możliwością pozbawienia Wykonawcy autorskich praw majątkowych (odpowiednio zmusza do udzielenia licencji) do utworów stworzonych w wykonaniu umowy, nawet w przypadku, gdy do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy doszło bez uzasadnienia lub wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Czy Zamawiający przewiduje taką dodatkową sankcję dla Wykonawcy? Jeśli intencją Zamawiającego było ograniczenie ryzyka niewykonania projektu, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu ograniczającą wzmiankowane postanowienie do sytuacji zaistniałych z wyłącznej winy Wykonawcy? Zamawiający modyfikuje treść 11 ust. 15 nadając mu następujące brzmienie: Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przed ukończeniem jej realizacji, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, na Zamawiającego przejdą, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe, jak również licencje, o których mowa w niniejszym paragrafie. Pytanie nr 6: Pytanie do 12 ust. 6 projektu umowy -załącznika nr 7 do SlWZ Powołane postanowienie zmusza Wykonawcę do zapłaty Zamawiającemu kwoty odpowiadającej ewentualnym roszczeniom osoby trzeciej związanym z przedmiotem umowy nawet w przypadku, gdy roszczenia osoby trzeciej okażą się całkowicie bezzasadne. Ponadto powołane postanowienie wyłącza drogę sądową w przypadku roszczeń osoby trzeciej, pozostając w tym zakresie w sprzeczności z ust projektu umowy. Czy Zamawiający przewiduje w związku z tymi wątpliwościami zmienić powołane postanowienie np. poprzez zobowiązanie Wykonawcy do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej występującej z takim roszczeniem i wstąpienia w miejsce Zamawiającego do toczącego się postępowania? Zamawiający modyfikuje treść 12 ust. 6 nadając mu następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającego i zwolnić z odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, wszelkich innych roszczeń związanych z przedmiotem niniejszej Umowy, a także w odniesieniu do roszczeń lub odpowiedzialności Zamawiającego związanej z nieprawidłowością któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień Wykonawcy. Pytanie nr 7: Pytanie do 15 ust. 1 pkt 3) oraz zwrot "opóźnienie"w 12 pkt. 9, 15 pkt 1 i 2, 16 pkt 3 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ 1) W tych miejscach umowa posługuje się zwrotem opóźnienie bez dokładnego określenia przyczyn tego opóźnienia zatem Zamawiający jako opóźnienie może traktować każdy przypadek nieterminowego wykonania danego zobowiązania z umowy, bez względu na przyczynę niedochowania tego terminu. Czyli w takim przypadku mogą to być okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada. W taki sposób dochodzi do poszerzenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zastąpienie zwrotu "opóźnienie" zwrotem "zwłoka" (czyli nieterminowe wykonanie zobowiązania z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność). 2) Czy Zamawiający przewiduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w powołanym postanowieniu nawet w przypadku, gdy opóźnienie będzie skutkiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności? Obowiązek zapłaty kary umownej dotyczy opóźnienia powstałego na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że dana okoliczność, która mogłaby stanowić podstawę naliczenia kary umownej, nie jest okolicznością objętą odpowiedzialnością Wykonawcy.

3 Pytanie nr 8: Pytania do 17 ust. 3 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ 1)O jakich kontrolach innych podmiotów mowa w powołanym postanowieniu? Czy Zamawiający może wskazać podmioty uprawnione i okoliczności w jakich może dochodzić do kontroli? 2) Kontrole, zwłaszcza w siedzibie Wykonawcy mogą znacząco spowolnić prace po stronie Wykonawcy co ma duży wpływ na dotrzymanie czasów podanych w harmonogramie projektu. Proszę zatem o podanie liczby oraz rodzajów możliwych kontroli lub dodania w umowie zapisku, że kontrole będę przeprowadzane w czasie uzgodnionym z Wykonawcą i nie częściej niż raz w miesiącu. Zapis dotyczy przede wszystkim kontroli dokonywanych przez instytucję finansującą, tj. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z uwagi na źródło finansowania projektu vide par. 1 ust. 9 projektu umowy. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że takie kontrole z reguły odbywają się po zakończeniu projektu oraz dotyczą głównie weryfikacji prawidłowości dokumentacji. W pozostałym zakresie kontrola może wynikać wyłącznie z obowiązujących przepisów na żądanie uprawnionych organów. Pytanie nr 9: Pytanie do paragrafu 9 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W kontekście innych zapisów w OPZ, usługa kolokacji oraz opieki administracyjnej ma trwać 12 miesięcy, po których w ramach kolejnych postępowań kolokacja i opieka administracyjna może zostać przekazana innym wykonawcom. Czy w takiej sytuacji zamawiający zapewni wszystkie dostępy oraz uprawnienia wymagane do należytego świadczenia usługi gwarancyjnej (w szczególności spełnienia wymagań dotyczących czasów usunięcia poszczególnych kategorii awarii) przez kolejne 24 miesiące? Zamawiający zapewni wszystkie dostępy oraz uprawnienia wymagane do należytego świadczenia usługi gwarancyjnej (w szczególności spełnienia wymagań dotyczących czasów usunięcia poszczególnych kategorii awarii) przez kolejne 24 miesiące. Pytanie nr 10: Pytanie do paragrafu 9 ust. 6 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ - Czas naprawy Awarii został określony jako ",dzień roboczy". Czy oznacza to, że naprawa ma zostać wykonana do końca następnego dnia roboczego (licząc od momentu zgłoszenia awarii)? Jeśli tak to są sytuacje wyjątkowe (np. weekend) dla którego czas ten będzie dłuższy niż czas naprawy Błędu (24h). - Na czas usunięcia incydentu duży wpływ mają szczegółowe informacje opisujące problem, przekazane wraz ze zgłoszeniem. Zwracamy się w związku z tym z prośbą o dodanie do zapisku w umowie, informacji, że razem ze zgłoszeniem przekazywany będzie komplet szczegółowych informacji opisujących problem. Zakres tych danych zostanie uzgodniony na etapie analizy projektu. Zamawiający modyfikuje treść 9 ust. 6 pkt 4 nadając mu następujące brzmienie: zgłoszenie będzie konsultowane i rozwiązywane w ramach czasu, który wynosi odpowiednio: Czas reakcji - Rodzaj zdarzenia Maksymalny czas jaki upłynie od momentu zgłoszenia zdarzenia do momentu kontaktu przedstawiciela Wykonawcy z Zamawiającym Czas naprawy (maksymalny czas jaki upłynie od momentu zgłoszenia zdarzenia do momentu naprawy) AWARIA do 2 godzin następny dzień roboczy BŁĄD do 4 godzin 2 dni robocze USTERKA do 6 godzin 3 dni robocze przy czym używane w tym ustępie pojęcia oznaczają w całej Umowie: AWARIA brak dostępu do SPWT lub kluczowych elementów tj. portalu informacyjnego, wyszukiwania, dodawania rekordów, przeglądu i importu materiałów zdjęciowych oraz audio-wideo. Za awarię przyjmuje się również sytuację, gdy korzystanie z SPWT powoduje deformacje, błędy lub niespójności w jego bazie

4 danych. BŁĄD zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy SPWT i elementów infrastruktury. Po wystąpieniu błędu funkcja SPWT oraz elementy infrastruktury nie mogą kontynuować swojego działania lub wykonują je błędnie. Za błąd uznaje się także utratę danych wprowadzonych do SPWT. USTERKA zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy SPWT i elementów infrastruktury lub ich niewydajności, po wystąpieniu której SPWT oraz sprzęt z zainstalowanym na nim oprogramowaniem kontynuują swoje działanie, lecz w sposób niezgodny z wymaganiami dotyczącymi wydajności, skalowalności i dostępności SPWT określonymi w rozdziale 4.2.OPZ DZIEŃ ROBOCZY każdy z dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Pytanie nr 11: Pytanie do paragrafu 18 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ Treść umowy: Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: ( ) 4)pozostałe zmiany: ( ) d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres -jakie są możliwe przyczyny wydłużenia gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, poza sytuacjami opisanymi przez: podpunkt 6 paragrafu 9? -jakiego rodzaju zmiany w umowie, są dopuszczalne w wyniku zaistnienia powyższych sytuacji? Paragraf 18 przewiduje jedynie możliwość (a zatem wymaga zgodnej woli obu Stron Umowy) dokonania istotnych zmian w Umowie, czyniąc zadość wymaganiom określonym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytanie nr 12: Pytanie do paragrafu 1 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ Treść umowy: 3. Ponadto, poza przedmiotem Umowy w zakresie określonym w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, do: (...) 4) świadczenia usług rozwojowych związanych z budową i modernizacja SPWT wykonywanych na żądanie Zamawiającego, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na etapie podpisywania Umowy, w liczbie nieprzekraczającej 240 roboczogodzin, które mogą być wykorzystane od rozpoczęcia etapu 1 do zakończenia okresu 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT; Czy Zamawiającemu będzie przysługiwał zwrot należności za nie wykorzystane godziny w sytuacji kiedy nie zostanie skonsumowana całość z puli 240 h? Zamawiającemu nie będzie przysługiwał taki zwrot. Pytanie nr 13: Dotyczy OPZ_SPWT. pdf,str 21 Rozdz ppkt 3 i 8 mowa o "wadach (awariach, błędach, usterkach)". Czy chodzi o wady rozumiane jako niezgodności z umową i OPZ? OPZ stanowi integralną część Umowy, zaś, zgodnie z par. 9 ust. 6 Umowy pojęcia występujące w tym paragrafie dotyczą całej umowy, a zatem także załączników do niej. Pytanie nr 14: Pytanie do paragrafu 14 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zwrot zabezpieczenia nastąpi w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego, a nie dopiero po zakończeniu świadczenia usług kolokacji oraz usług opieki gwarancyjnej (par. 2 ust. 3 i 4 niniejszej umowy)? Zgodnie z par. 14 ust. 6 Umowy kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT.

5 Pytanie nr 15: Pytanie do paragrafu 21 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ "Wykonawca nie może przenieść całości lub części praw, ani też całości lub części obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.. Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu w taki sposób aby zastrzeżenie obejmowało zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przeniesienie praw i obowiązków Zamawiającego na inny podmiot nie jest możliwe. Nie ma zatem potrzeby zmiany zapisu, gdyż nie istnieje ryzyko takiej zmiany. Pytanie nr 16 Pytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 2, podpunkt 9), podpunkt e) na stronie 13 SIWZ Zamawiający w wzmiankowanym punkcie zamieścił następujący zapis Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Technicznej Powykonawczej zawierającej dokumentację opisującą utrzymanie systemu (w tym strategię wykonywania kopii bezpieczeństwa); Dalsze zapisy SIWZ nie precyzują wymagań Zamawiającego w tym zakresie dlatego prosimy o udzielenie informacji: 1) Czy elementy umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa dla potrzeb budowanego środowiska mają być włączone w system i stanowić jego część? 2) Czy strategia wykonywania kopii bezpieczeństwa ma stanowić jedynie zapis w dokumentacji, którego funkcjonalność zostanie zrealizowana dopiero w późniejszych etapach prac, nie objętych postępowaniem? 3) Czy realizacja tej funkcjonalności ma się odbywać za pomocą infrastruktury Wykonawcy w ramach usługi hostingu/kolokacji? 4) Czy elementy realizujące tę funkcjonalność mają mieć możliwość w późniejszym terminie przeniesienia do serwerowni Zamawiającego? 5) Czy Zamawiający przedstawi założenia polityki backupowej dla systemu czy też Wykonawca ma zaproponować politykę po etapie analizy wykonywanym w ramach postępowania? ad 1) Elementy umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa nie muszą stanowić części infrastruktury dostarczanej w ramach umowy. Ad 2) Strategia wykonywania kopii bezpieczeństwa ma stanowić zapis w dokumentacji. Ad 3) Realizacja tej funkcjonalności ma się odbywać podczas usługi kolokacji. Ad 4) Jeżeli elementy umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa będą stanowić część infrastruktury dostarczanej w ramach umowy, to powinny mieć możliwość przeniesienia do serwerowni Zamawiającego. Ad 5) Wykonawca ma zaproponować politykę wykonywania kopii bezpieczeństwa po etapie analizy wykonywanym w ramach postępowania. Pytanie nr 17 Pytanie do SlWZ Załącznik 1a (s. 15) W wymaganiach dotyczących urządzeń wyspecyfikowano dwa serwery posiadające minimum po 1 TB powierzchni dyskowej z możliwością rozszerzenia do 8TB. Jednocześnie w pierwszym roku działania serwisu, Zamawiający chce wprowadzić przynajmniej 8TB danych oryginalnych. Dodatkowo oprócz oryginalnych danych wymagane jest tworzenie wtórników na potrzeby prezentacyjne oraz zapewnienie powierzchni dyskowej dla oprogramowania tworzącego SPWT. W związku z powyższym, jak należy interpretować zapisy SIWZ i OPZ? Czy Wykonawca samodzielnie ma zaproponować rozwiązanie umożliwiające zapewnienie powierzchni dyskowej niezbędnej do poprawnego działania systemu i gromadzenia danych zgodnie z zapisami o oczekiwanej wielkości zbiorów i oczekiwanym przyroście danych oryginalnych? W wymaganiach dotyczących urządzeń wyspecyfikowano dwa serwery posiadające odpowiednio: - twarde dyski o pojemności 1 TB netto z możliwością rozszerzenia do 8 TB - twarde dyski o pojemności 8 TB netto z możliwością rozszerzenia do 24 TB Wykonawca może zaproponować rozwiązanie umożliwiające zapewnienie powierzchni dyskowej niezbędnej do poprawnego działania systemu i gromadzenia danych zgodnie z zapisami o oczekiwanej wielkości zbiorów i oczekiwanym przyroście danych oryginalnych.

6 Pytanie nr 18 Pytanie do OPZ punkt 2.1 strona 10 Zamawiający formułuje wymóg, aby SPWT posiadało funkcjonalność przechowywania plików na macierzy dyskowej. Czy należy przez to rozumieć, że o ile całość rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę zapewni spełnienie wymagań wydajnościowych i pojemnościowych Zamawiającego oraz umożliwi w przyszłości rozbudowę SPWT o macierz dyskową, to macierz dyskowa jako samodzielne urządzenie nie jest elementem wymaganym przez Zamawiającego? Macierz dyskowa nie jest elementem infrastruktury wymaganym przez Zamawiającego, ale jeżeli Wykonawca uzna jej zastosowanie za celowe, to może zaproponować jej użycie zamiast lub oprócz twardych dysków użytych w serwerach pod warunkiem zapewnienia powierzchni dyskowej niezbędnej do poprawnego działania systemu i gromadzenia danych zgodnie z zapisami o oczekiwanej wielkości zbiorów i oczekiwanym przyroście danych oryginalnych. Pytanie nr 19 Pytanie do OPZ punkt 2.1 strona 10 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń UPS w celu podtrzymania zasilania na czas potrzebny do poprawnego wyłączenia serwerów. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszym roku uruchomił system SPWT w profesjonalnej serwerowni posiadającej urządzenia do bezprzerwowego zasilania serwerów. Zgodnie z dobrymi praktykami w bezprzerwowym układzie zasilającym wyposażonym w UPS Wykonawcy nie instaluje się już dodatkowych urządzeń UPS. Jednocześnie, uznani producenci UPS ze względów technologicznych warunkują utrzymanie gwarancji na swoje urządzenia tylko wtedy, kiedy są one stale przypięte do sieci zasilającej. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę OPZ, tak by Wykonawca dysponujący w swojej serwerowni bezprzerwowym systemem zasilania mógł złożyć ważną ofertę bez urządzeń UPS? Urządzenia UPS jak i szafa serwerowa typu RACK są wymaganymi elementami infrastruktury i jako takie muszą być dostarczone w ramach etapu 2 Umowy. Jeżeli usługa kolokacji będzie wykonywana w miejscu oferującym zarówno szafę jak i bezprzerwowy system zasilania, to Wykonawca dostarczy te elementy do siedziby Zamawiającego w ramach etapu 2 Umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany OPZ w taki sposób żeby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę bez tych urządzeń. Pytanie nr 20: Zapis SIWZ: Sprzęt komputerowy, w tym serwery i UPS-y będą dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji tego sprzętu w szafach serwerowych RACK 19" dostarczonych przez Wykonawcę Wnosimy o określenie ile szaf RACK 19" należy dostarczyć w ramach realizacji Zamówienia oraz jakie mają być szczegółowe parametry szaf (wymiary, gwarancja, itd.. )? Czy szafy RACK odbierane będą przez Zamawiającego w ramach etapu 2. Zamawiający oczekuje w ramach realizacji zamówienia dostarczenia minimum jednej szafy RACK 19 wystarczającej jeśli chodzi o wielkość do montażu w niej wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury takich jak serwery, UPS czy macierz dyskowa, uwzględniając możliwości rozbudowy, o których jest mowa w punkcie 2.1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w warunkach wystarczających do pracy ciągłej ww. urządzeń ze względu np. na zasilanie czy prawidłowe odprowadzanie ciepła. Gwarancja na szafę lub szafy RACK nie może być mniejsza niż 12 miesięcy. Szafa lub szafy RACK odbierane będą przez Zamawiającego w ramach etapu 2. Pytanie nr 21 Zapis SIWZ: Lokalizacja w odległości nie przekraczającej 20 km od siedziby Zamawiającego. Wnosimy o usunięcie zapisu wymagającego Lokalizację kolokacji infrastruktury portalu w określonej lokalizacji. Zapis jest ewidentnym łamaniem zasad zachowania uczciwej konkurencji PZP. Zamawiający nie może ograniczać w sposób radykalny możliwości świadczenia usług kolokacji. Zapisy SIWZ nie definiują jakichkolwiek zastrzeżeń które wskazywałby na konieczność świadczenia usługi kolokacji w takiej bliskości siedziby Zamawiającego. To Wykonawca świadczyć będzie usługę kolokacji oraz zapewni prawidłowe działanie infrastruktury (gwarancja na sprzęt). Zamawiający poza możliwością kontroli procedur prowadzenia usługi kolokacji, nie wymaga w SIWZ bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których kolokowane są urządzenia. Mając na uwadze powyższe, żądanie Zamawiającego jest niezgodnie z PZP a brak usunięcia opisanego zapisu spowoduje, iż postępowanie obarczone będzie wadą prawną.

7 Zamawiający rezygnuje z zapisu w SIWZ dotyczącego lokalizacji miejsca kolokacji infrastruktury w odległości nie przekraczającej 20 km od siedziby Zamawiającego. Pytanie nr 22 Zapisy SIWZ: Przejście na Zamawiającego prawa własności sprzętu komputerowego oraz innych elementów infrastruktury, dostarczonych i zainstalowanych w ramach etapu 2 przedmiotu Umowy, następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego SPWT. Odbiór etapu 2 nie jest równoznaczny z potwierdzeniem prawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury. Potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury następuje podczas odbioru końcowego SPWT, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Mając na uwadze powyższe zapisy specyfikacji projektu, prosimy określić dokładnie kiedy zaczyna obowiązywać gwarancja na sprzęt - od momentu dostarczenia sprzętu (etap 2) czy po przejęciu prawa własności? Gwarancja na sprzęt komputerowy zaczyna obowiązywać od momentu dostarczenia sprzętu czyli podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu 2. Pytanie 23: Prosimy opisać procedurę odbioru etapu 2 (dostawa sprzętu). Czy konieczne będzie dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego? Czy Zamawiający zapewni odpowiednie warunki do przeprowadzenia odbioru? Ile dni będzie trwał odbiór etapu 2? Odbiór etapu 2 (dostawa sprzętu) będzie polegał na sprawdzeniu przez Zamawiającego na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego oraz oprogramowania podstawowego i narzędziowego czy dostarczone elementy infrastruktury spełniają wymagania określone w SIWZ. Nie będzie konieczne dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego. Pytanie 24: Czy dopuszczają państwo hosting gotowej aplikacji w chmurze obliczeniowej? Zamawiający nie dopuszcza hostingu gotowej aplikacji w chmurze obliczeniowej. Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. Jednocześnie mając na względzie przepis art. 38 Ustawy, Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania Wykonawców, których treść wymaga szczegółowej analizy i niezbędny jest odpowiedni czas na sformułowanie odpowiedzi. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 18 listopada 2014 r. godz. 12:00 Nowy termin otwarcia ofert to 18 listopada 2014 r. godz. 12:15 Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w części XIV i XV SIWZ.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa nr..

Załącznik nr 6. Umowa nr.. Załącznik nr 6 Umowa nr.. Zawarta w dniu... w Cieszynie, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr -../2017 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

UMOWA nr PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Numer sprawy: PN-9-POIG/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr zawarta w Radzyminie, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Gminą Radzymin, z siedzibą w Radzyminie, Pl. Tadeusza Kościuszki 2,, NIP 1251333745, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... a:... z siedzibą w wpisaną do KRS pod numerem.. REGON:. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez

UMOWA nr... a:... z siedzibą w wpisaną do KRS pod numerem.. REGON:. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez WA-271-6/16 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA nr... zawarta w dniu 2016 roku pomiędzy: Okręgowym Urzędem Miar w Krakowie, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Jerzego Poznańskiego - Dyrektora Urzędu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..pomiędzy:

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, Państwową Instytucją Kultury, wpisaną do państwowego rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 23.02.2016 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.12.2016.DW ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR ( części I,II) UMOWA nr IP-2/2017

WZÓR ( części I,II) UMOWA nr IP-2/2017 UMOWA nr IP-2/2017 WZÓR ( części I,II) W dniu. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Psychologii PAN, 00-378 Warszawa, ul. Jaracza 1, NIP: 525-000-83-53, Regon 000838619, reprezentowanym przez: dr hab. Piotra

Bardziej szczegółowo

PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne

PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot Sopot, dnia 29 czerwca 2009 r. PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia DZP-K-531/2015 Szczecin, dnia 26.11.2015 r. bip.pum.edu.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWY. zawarta... w Barlinku pomiędzy:

Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWY. zawarta... w Barlinku pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 zawarta... w Barlinku pomiędzy: Powiat Myśliborski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku, NIP.., reprezentowany przez:.. zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawartej dnia.. roku w Stalowej Woli pomiędzy: GMINĄ STALOWA WOLA Stalowa Wola, ul Wolności 7, nr telefonu: do 66,

WZÓR UMOWY. zawartej dnia.. roku w Stalowej Woli pomiędzy: GMINĄ STALOWA WOLA Stalowa Wola, ul Wolności 7, nr telefonu: do 66, Załącznik nr 4 do SIWZ (pieczęć firmy) WZÓR UMOWY zawartej dnia.. roku w Stalowej Woli pomiędzy: GMINĄ STALOWA WOLA 37-450 Stalowa Wola, ul Wolności 7, nr telefonu: 15 643 35 65 do 66, Fax.: 15 643 34

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e-mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 17 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5.

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. P R O J E K T U M O W Y UMOWA nr zawarta w Poznaniu w dniu 2015 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 5 Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez: Prorektora ds. Strategii

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AM/ZP/.../14

UMOWA NR AM/ZP/.../14 ZP 262-4/14 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR AM/ZP/.../14 Zawarta we Wrocławiu w dniu... r., w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez...

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez... Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 10-01-2010 r. w sprawie nr ZS: D - 2210-1 / 1242 / 10 UMOWA nr... zawarta w dniu...... 2009 r., pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stróżowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Załącznik nr 5 do SIWZ RZP

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Załącznik nr 5 do SIWZ RZP Załącznik nr 5 do SIWZ RZP.271.30.2013 Wzór Umowa Nr RZP.272.30.2013 zawarta w dniu.. 2013 roku w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, NIP 118 17 68 394

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 strona internetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PROJEKT UMOWY DOSTAWY ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Modernizacja systemu kopii zapasowej PROJEKT UMOWY DOSTAWY Zawarta w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo