Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 39/A/2014). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) zwanej dalej "Ustawą", udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. Pytanie nr 1: Pytanie do 6 ust. 4 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ W chwili przystąpienia do przetargu, a tym bardziej w chwili zawarcia umowy o wykonawstwo, Wykonawca powinien znać treść umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, tym bardziej, że Zamawiający nie przewiduje negocjacji co do jej brzmienia. Czy Zamawiający zamierza udostępnić oferentom treść umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przed złożeniem ofert wiążących Wykonawców? Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych ma charakter standardowy; zawiera wyłącznie postanowienia niezbędne z punktu widzenia ochrony danych osobowych, które będę przetwarzane w Systemie lub, których konieczność ujęcia w umowie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych odnośnie powierzenia przetwarzania danych. Zamawiający przedstawia wzór takiej umowy w oddzielnym pliku w formacie PDF pod nazwą: Umowa o powierzenie przetwarzania danych Pytanie nr 2: Pytanie do 7 ust. 6 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ Zgodnie z pkt 3.8 OPZ oraz 10 ust. 1 projektu umowy, podpisanie protokołów odbioru poszczególnych etapów oznacza wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wchodzących w zakres tych etapów zgodnie z umową i OPZ. Powołane postanowienie umowy powoduje wątpliwości co do znaczenia prawnego dokonywanych przez Zamawiającego odbiorów poszczególnych etapów Systemu. Zamawiający wyjaśnia, że odebranie przez Zamawiającego zobowiązań wykonywanych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych Etapów nie może być równoznaczne z potwierdzeniem osiągnięcia przez System pełnej funkcjonalności. Poszczególne Etapy bowiem stanowią tylko elementy niezbędne do osiągnięcia ostatecznego celu jakim jest System o funkcjonalności określonej w OPZ. Pytanie nr 3: Pytanie do 9 ust. 9 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ Czy słowo błąd w 9 ust. 9 należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w 9 ust. 6 projektu umowy? Czy też intencją zamawiającego było wskazanie innego pojęcia? Zamawiający modyfikuje treść 9 ust. 9 nadając mu następujące brzmienie : Jeżeli Wykonawca nie zdoła zakończyć napraw przed upływem okresu gwarancyjnego, okres obowiązywania gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony do czasu pełnego wykonania napraw. Ponadto, jeżeli w okresie gwarancyjnym będzie niemożliwe prawidłowe funkcjonowanie całości lub części SPWT oraz elementów infrastruktury, okres obowiązywania gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym występowały zakłócenia w działaniu SPWT.

2 Pytanie nr 4: Pytanie do 11 ust. 14 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ W jakiej sytuacji Zamawiający przewiduje akceptację przez Wykonawcę zmian wprowadzonych do utworu przez podmiot inny niż Wykonawca? Jak wynika wprost z postanowienia 11 ust. 14 projektu umowy, jeżeli konieczność akceptacji nie stanowi zobowiązania Wykonawcy wynikającego wprost z treści umowy (przedmiotu umowy), to nie jest ona przewidywana. Pytanie nr 5: Pytanie do 11 ust. 15 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ Powołane postanowienie projektu umowy skutkuje możliwością pozbawienia Wykonawcy autorskich praw majątkowych (odpowiednio zmusza do udzielenia licencji) do utworów stworzonych w wykonaniu umowy, nawet w przypadku, gdy do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy doszło bez uzasadnienia lub wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Czy Zamawiający przewiduje taką dodatkową sankcję dla Wykonawcy? Jeśli intencją Zamawiającego było ograniczenie ryzyka niewykonania projektu, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu ograniczającą wzmiankowane postanowienie do sytuacji zaistniałych z wyłącznej winy Wykonawcy? Zamawiający modyfikuje treść 11 ust. 15 nadając mu następujące brzmienie: Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przed ukończeniem jej realizacji, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, na Zamawiającego przejdą, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe, jak również licencje, o których mowa w niniejszym paragrafie. Pytanie nr 6: Pytanie do 12 ust. 6 projektu umowy -załącznika nr 7 do SlWZ Powołane postanowienie zmusza Wykonawcę do zapłaty Zamawiającemu kwoty odpowiadającej ewentualnym roszczeniom osoby trzeciej związanym z przedmiotem umowy nawet w przypadku, gdy roszczenia osoby trzeciej okażą się całkowicie bezzasadne. Ponadto powołane postanowienie wyłącza drogę sądową w przypadku roszczeń osoby trzeciej, pozostając w tym zakresie w sprzeczności z ust projektu umowy. Czy Zamawiający przewiduje w związku z tymi wątpliwościami zmienić powołane postanowienie np. poprzez zobowiązanie Wykonawcy do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej występującej z takim roszczeniem i wstąpienia w miejsce Zamawiającego do toczącego się postępowania? Zamawiający modyfikuje treść 12 ust. 6 nadając mu następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającego i zwolnić z odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, wszelkich innych roszczeń związanych z przedmiotem niniejszej Umowy, a także w odniesieniu do roszczeń lub odpowiedzialności Zamawiającego związanej z nieprawidłowością któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień Wykonawcy. Pytanie nr 7: Pytanie do 15 ust. 1 pkt 3) oraz zwrot "opóźnienie"w 12 pkt. 9, 15 pkt 1 i 2, 16 pkt 3 projektu umowy -załącznika nr 7 do SIWZ 1) W tych miejscach umowa posługuje się zwrotem opóźnienie bez dokładnego określenia przyczyn tego opóźnienia zatem Zamawiający jako opóźnienie może traktować każdy przypadek nieterminowego wykonania danego zobowiązania z umowy, bez względu na przyczynę niedochowania tego terminu. Czyli w takim przypadku mogą to być okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada. W taki sposób dochodzi do poszerzenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zastąpienie zwrotu "opóźnienie" zwrotem "zwłoka" (czyli nieterminowe wykonanie zobowiązania z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność). 2) Czy Zamawiający przewiduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w powołanym postanowieniu nawet w przypadku, gdy opóźnienie będzie skutkiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności? Obowiązek zapłaty kary umownej dotyczy opóźnienia powstałego na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że dana okoliczność, która mogłaby stanowić podstawę naliczenia kary umownej, nie jest okolicznością objętą odpowiedzialnością Wykonawcy.

3 Pytanie nr 8: Pytania do 17 ust. 3 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ 1)O jakich kontrolach innych podmiotów mowa w powołanym postanowieniu? Czy Zamawiający może wskazać podmioty uprawnione i okoliczności w jakich może dochodzić do kontroli? 2) Kontrole, zwłaszcza w siedzibie Wykonawcy mogą znacząco spowolnić prace po stronie Wykonawcy co ma duży wpływ na dotrzymanie czasów podanych w harmonogramie projektu. Proszę zatem o podanie liczby oraz rodzajów możliwych kontroli lub dodania w umowie zapisku, że kontrole będę przeprowadzane w czasie uzgodnionym z Wykonawcą i nie częściej niż raz w miesiącu. Zapis dotyczy przede wszystkim kontroli dokonywanych przez instytucję finansującą, tj. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z uwagi na źródło finansowania projektu vide par. 1 ust. 9 projektu umowy. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że takie kontrole z reguły odbywają się po zakończeniu projektu oraz dotyczą głównie weryfikacji prawidłowości dokumentacji. W pozostałym zakresie kontrola może wynikać wyłącznie z obowiązujących przepisów na żądanie uprawnionych organów. Pytanie nr 9: Pytanie do paragrafu 9 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W kontekście innych zapisów w OPZ, usługa kolokacji oraz opieki administracyjnej ma trwać 12 miesięcy, po których w ramach kolejnych postępowań kolokacja i opieka administracyjna może zostać przekazana innym wykonawcom. Czy w takiej sytuacji zamawiający zapewni wszystkie dostępy oraz uprawnienia wymagane do należytego świadczenia usługi gwarancyjnej (w szczególności spełnienia wymagań dotyczących czasów usunięcia poszczególnych kategorii awarii) przez kolejne 24 miesiące? Zamawiający zapewni wszystkie dostępy oraz uprawnienia wymagane do należytego świadczenia usługi gwarancyjnej (w szczególności spełnienia wymagań dotyczących czasów usunięcia poszczególnych kategorii awarii) przez kolejne 24 miesiące. Pytanie nr 10: Pytanie do paragrafu 9 ust. 6 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ - Czas naprawy Awarii został określony jako ",dzień roboczy". Czy oznacza to, że naprawa ma zostać wykonana do końca następnego dnia roboczego (licząc od momentu zgłoszenia awarii)? Jeśli tak to są sytuacje wyjątkowe (np. weekend) dla którego czas ten będzie dłuższy niż czas naprawy Błędu (24h). - Na czas usunięcia incydentu duży wpływ mają szczegółowe informacje opisujące problem, przekazane wraz ze zgłoszeniem. Zwracamy się w związku z tym z prośbą o dodanie do zapisku w umowie, informacji, że razem ze zgłoszeniem przekazywany będzie komplet szczegółowych informacji opisujących problem. Zakres tych danych zostanie uzgodniony na etapie analizy projektu. Zamawiający modyfikuje treść 9 ust. 6 pkt 4 nadając mu następujące brzmienie: zgłoszenie będzie konsultowane i rozwiązywane w ramach czasu, który wynosi odpowiednio: Czas reakcji - Rodzaj zdarzenia Maksymalny czas jaki upłynie od momentu zgłoszenia zdarzenia do momentu kontaktu przedstawiciela Wykonawcy z Zamawiającym Czas naprawy (maksymalny czas jaki upłynie od momentu zgłoszenia zdarzenia do momentu naprawy) AWARIA do 2 godzin następny dzień roboczy BŁĄD do 4 godzin 2 dni robocze USTERKA do 6 godzin 3 dni robocze przy czym używane w tym ustępie pojęcia oznaczają w całej Umowie: AWARIA brak dostępu do SPWT lub kluczowych elementów tj. portalu informacyjnego, wyszukiwania, dodawania rekordów, przeglądu i importu materiałów zdjęciowych oraz audio-wideo. Za awarię przyjmuje się również sytuację, gdy korzystanie z SPWT powoduje deformacje, błędy lub niespójności w jego bazie

4 danych. BŁĄD zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy SPWT i elementów infrastruktury. Po wystąpieniu błędu funkcja SPWT oraz elementy infrastruktury nie mogą kontynuować swojego działania lub wykonują je błędnie. Za błąd uznaje się także utratę danych wprowadzonych do SPWT. USTERKA zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy SPWT i elementów infrastruktury lub ich niewydajności, po wystąpieniu której SPWT oraz sprzęt z zainstalowanym na nim oprogramowaniem kontynuują swoje działanie, lecz w sposób niezgodny z wymaganiami dotyczącymi wydajności, skalowalności i dostępności SPWT określonymi w rozdziale 4.2.OPZ DZIEŃ ROBOCZY każdy z dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Pytanie nr 11: Pytanie do paragrafu 18 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ Treść umowy: Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: ( ) 4)pozostałe zmiany: ( ) d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres -jakie są możliwe przyczyny wydłużenia gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, poza sytuacjami opisanymi przez: podpunkt 6 paragrafu 9? -jakiego rodzaju zmiany w umowie, są dopuszczalne w wyniku zaistnienia powyższych sytuacji? Paragraf 18 przewiduje jedynie możliwość (a zatem wymaga zgodnej woli obu Stron Umowy) dokonania istotnych zmian w Umowie, czyniąc zadość wymaganiom określonym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytanie nr 12: Pytanie do paragrafu 1 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ Treść umowy: 3. Ponadto, poza przedmiotem Umowy w zakresie określonym w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, do: (...) 4) świadczenia usług rozwojowych związanych z budową i modernizacja SPWT wykonywanych na żądanie Zamawiającego, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na etapie podpisywania Umowy, w liczbie nieprzekraczającej 240 roboczogodzin, które mogą być wykorzystane od rozpoczęcia etapu 1 do zakończenia okresu 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT; Czy Zamawiającemu będzie przysługiwał zwrot należności za nie wykorzystane godziny w sytuacji kiedy nie zostanie skonsumowana całość z puli 240 h? Zamawiającemu nie będzie przysługiwał taki zwrot. Pytanie nr 13: Dotyczy OPZ_SPWT. pdf,str 21 Rozdz ppkt 3 i 8 mowa o "wadach (awariach, błędach, usterkach)". Czy chodzi o wady rozumiane jako niezgodności z umową i OPZ? OPZ stanowi integralną część Umowy, zaś, zgodnie z par. 9 ust. 6 Umowy pojęcia występujące w tym paragrafie dotyczą całej umowy, a zatem także załączników do niej. Pytanie nr 14: Pytanie do paragrafu 14 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zwrot zabezpieczenia nastąpi w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego, a nie dopiero po zakończeniu świadczenia usług kolokacji oraz usług opieki gwarancyjnej (par. 2 ust. 3 i 4 niniejszej umowy)? Zgodnie z par. 14 ust. 6 Umowy kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego SPWT.

5 Pytanie nr 15: Pytanie do paragrafu 21 projektu umowy-załącznika nr 7 do SIWZ "Wykonawca nie może przenieść całości lub części praw, ani też całości lub części obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.. Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu w taki sposób aby zastrzeżenie obejmowało zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przeniesienie praw i obowiązków Zamawiającego na inny podmiot nie jest możliwe. Nie ma zatem potrzeby zmiany zapisu, gdyż nie istnieje ryzyko takiej zmiany. Pytanie nr 16 Pytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 2, podpunkt 9), podpunkt e) na stronie 13 SIWZ Zamawiający w wzmiankowanym punkcie zamieścił następujący zapis Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Technicznej Powykonawczej zawierającej dokumentację opisującą utrzymanie systemu (w tym strategię wykonywania kopii bezpieczeństwa); Dalsze zapisy SIWZ nie precyzują wymagań Zamawiającego w tym zakresie dlatego prosimy o udzielenie informacji: 1) Czy elementy umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa dla potrzeb budowanego środowiska mają być włączone w system i stanowić jego część? 2) Czy strategia wykonywania kopii bezpieczeństwa ma stanowić jedynie zapis w dokumentacji, którego funkcjonalność zostanie zrealizowana dopiero w późniejszych etapach prac, nie objętych postępowaniem? 3) Czy realizacja tej funkcjonalności ma się odbywać za pomocą infrastruktury Wykonawcy w ramach usługi hostingu/kolokacji? 4) Czy elementy realizujące tę funkcjonalność mają mieć możliwość w późniejszym terminie przeniesienia do serwerowni Zamawiającego? 5) Czy Zamawiający przedstawi założenia polityki backupowej dla systemu czy też Wykonawca ma zaproponować politykę po etapie analizy wykonywanym w ramach postępowania? ad 1) Elementy umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa nie muszą stanowić części infrastruktury dostarczanej w ramach umowy. Ad 2) Strategia wykonywania kopii bezpieczeństwa ma stanowić zapis w dokumentacji. Ad 3) Realizacja tej funkcjonalności ma się odbywać podczas usługi kolokacji. Ad 4) Jeżeli elementy umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa będą stanowić część infrastruktury dostarczanej w ramach umowy, to powinny mieć możliwość przeniesienia do serwerowni Zamawiającego. Ad 5) Wykonawca ma zaproponować politykę wykonywania kopii bezpieczeństwa po etapie analizy wykonywanym w ramach postępowania. Pytanie nr 17 Pytanie do SlWZ Załącznik 1a (s. 15) W wymaganiach dotyczących urządzeń wyspecyfikowano dwa serwery posiadające minimum po 1 TB powierzchni dyskowej z możliwością rozszerzenia do 8TB. Jednocześnie w pierwszym roku działania serwisu, Zamawiający chce wprowadzić przynajmniej 8TB danych oryginalnych. Dodatkowo oprócz oryginalnych danych wymagane jest tworzenie wtórników na potrzeby prezentacyjne oraz zapewnienie powierzchni dyskowej dla oprogramowania tworzącego SPWT. W związku z powyższym, jak należy interpretować zapisy SIWZ i OPZ? Czy Wykonawca samodzielnie ma zaproponować rozwiązanie umożliwiające zapewnienie powierzchni dyskowej niezbędnej do poprawnego działania systemu i gromadzenia danych zgodnie z zapisami o oczekiwanej wielkości zbiorów i oczekiwanym przyroście danych oryginalnych? W wymaganiach dotyczących urządzeń wyspecyfikowano dwa serwery posiadające odpowiednio: - twarde dyski o pojemności 1 TB netto z możliwością rozszerzenia do 8 TB - twarde dyski o pojemności 8 TB netto z możliwością rozszerzenia do 24 TB Wykonawca może zaproponować rozwiązanie umożliwiające zapewnienie powierzchni dyskowej niezbędnej do poprawnego działania systemu i gromadzenia danych zgodnie z zapisami o oczekiwanej wielkości zbiorów i oczekiwanym przyroście danych oryginalnych.

6 Pytanie nr 18 Pytanie do OPZ punkt 2.1 strona 10 Zamawiający formułuje wymóg, aby SPWT posiadało funkcjonalność przechowywania plików na macierzy dyskowej. Czy należy przez to rozumieć, że o ile całość rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę zapewni spełnienie wymagań wydajnościowych i pojemnościowych Zamawiającego oraz umożliwi w przyszłości rozbudowę SPWT o macierz dyskową, to macierz dyskowa jako samodzielne urządzenie nie jest elementem wymaganym przez Zamawiającego? Macierz dyskowa nie jest elementem infrastruktury wymaganym przez Zamawiającego, ale jeżeli Wykonawca uzna jej zastosowanie za celowe, to może zaproponować jej użycie zamiast lub oprócz twardych dysków użytych w serwerach pod warunkiem zapewnienia powierzchni dyskowej niezbędnej do poprawnego działania systemu i gromadzenia danych zgodnie z zapisami o oczekiwanej wielkości zbiorów i oczekiwanym przyroście danych oryginalnych. Pytanie nr 19 Pytanie do OPZ punkt 2.1 strona 10 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń UPS w celu podtrzymania zasilania na czas potrzebny do poprawnego wyłączenia serwerów. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszym roku uruchomił system SPWT w profesjonalnej serwerowni posiadającej urządzenia do bezprzerwowego zasilania serwerów. Zgodnie z dobrymi praktykami w bezprzerwowym układzie zasilającym wyposażonym w UPS Wykonawcy nie instaluje się już dodatkowych urządzeń UPS. Jednocześnie, uznani producenci UPS ze względów technologicznych warunkują utrzymanie gwarancji na swoje urządzenia tylko wtedy, kiedy są one stale przypięte do sieci zasilającej. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę OPZ, tak by Wykonawca dysponujący w swojej serwerowni bezprzerwowym systemem zasilania mógł złożyć ważną ofertę bez urządzeń UPS? Urządzenia UPS jak i szafa serwerowa typu RACK są wymaganymi elementami infrastruktury i jako takie muszą być dostarczone w ramach etapu 2 Umowy. Jeżeli usługa kolokacji będzie wykonywana w miejscu oferującym zarówno szafę jak i bezprzerwowy system zasilania, to Wykonawca dostarczy te elementy do siedziby Zamawiającego w ramach etapu 2 Umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany OPZ w taki sposób żeby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę bez tych urządzeń. Pytanie nr 20: Zapis SIWZ: Sprzęt komputerowy, w tym serwery i UPS-y będą dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji tego sprzętu w szafach serwerowych RACK 19" dostarczonych przez Wykonawcę Wnosimy o określenie ile szaf RACK 19" należy dostarczyć w ramach realizacji Zamówienia oraz jakie mają być szczegółowe parametry szaf (wymiary, gwarancja, itd.. )? Czy szafy RACK odbierane będą przez Zamawiającego w ramach etapu 2. Zamawiający oczekuje w ramach realizacji zamówienia dostarczenia minimum jednej szafy RACK 19 wystarczającej jeśli chodzi o wielkość do montażu w niej wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury takich jak serwery, UPS czy macierz dyskowa, uwzględniając możliwości rozbudowy, o których jest mowa w punkcie 2.1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w warunkach wystarczających do pracy ciągłej ww. urządzeń ze względu np. na zasilanie czy prawidłowe odprowadzanie ciepła. Gwarancja na szafę lub szafy RACK nie może być mniejsza niż 12 miesięcy. Szafa lub szafy RACK odbierane będą przez Zamawiającego w ramach etapu 2. Pytanie nr 21 Zapis SIWZ: Lokalizacja w odległości nie przekraczającej 20 km od siedziby Zamawiającego. Wnosimy o usunięcie zapisu wymagającego Lokalizację kolokacji infrastruktury portalu w określonej lokalizacji. Zapis jest ewidentnym łamaniem zasad zachowania uczciwej konkurencji PZP. Zamawiający nie może ograniczać w sposób radykalny możliwości świadczenia usług kolokacji. Zapisy SIWZ nie definiują jakichkolwiek zastrzeżeń które wskazywałby na konieczność świadczenia usługi kolokacji w takiej bliskości siedziby Zamawiającego. To Wykonawca świadczyć będzie usługę kolokacji oraz zapewni prawidłowe działanie infrastruktury (gwarancja na sprzęt). Zamawiający poza możliwością kontroli procedur prowadzenia usługi kolokacji, nie wymaga w SIWZ bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których kolokowane są urządzenia. Mając na uwadze powyższe, żądanie Zamawiającego jest niezgodnie z PZP a brak usunięcia opisanego zapisu spowoduje, iż postępowanie obarczone będzie wadą prawną.

7 Zamawiający rezygnuje z zapisu w SIWZ dotyczącego lokalizacji miejsca kolokacji infrastruktury w odległości nie przekraczającej 20 km od siedziby Zamawiającego. Pytanie nr 22 Zapisy SIWZ: Przejście na Zamawiającego prawa własności sprzętu komputerowego oraz innych elementów infrastruktury, dostarczonych i zainstalowanych w ramach etapu 2 przedmiotu Umowy, następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego SPWT. Odbiór etapu 2 nie jest równoznaczny z potwierdzeniem prawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury. Potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury następuje podczas odbioru końcowego SPWT, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Mając na uwadze powyższe zapisy specyfikacji projektu, prosimy określić dokładnie kiedy zaczyna obowiązywać gwarancja na sprzęt - od momentu dostarczenia sprzętu (etap 2) czy po przejęciu prawa własności? Gwarancja na sprzęt komputerowy zaczyna obowiązywać od momentu dostarczenia sprzętu czyli podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu 2. Pytanie 23: Prosimy opisać procedurę odbioru etapu 2 (dostawa sprzętu). Czy konieczne będzie dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego? Czy Zamawiający zapewni odpowiednie warunki do przeprowadzenia odbioru? Ile dni będzie trwał odbiór etapu 2? Odbiór etapu 2 (dostawa sprzętu) będzie polegał na sprawdzeniu przez Zamawiającego na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego oraz oprogramowania podstawowego i narzędziowego czy dostarczone elementy infrastruktury spełniają wymagania określone w SIWZ. Nie będzie konieczne dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego. Pytanie 24: Czy dopuszczają państwo hosting gotowej aplikacji w chmurze obliczeniowej? Zamawiający nie dopuszcza hostingu gotowej aplikacji w chmurze obliczeniowej. Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. Jednocześnie mając na względzie przepis art. 38 Ustawy, Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania Wykonawców, których treść wymaga szczegółowej analizy i niezbędny jest odpowiedni czas na sformułowanie odpowiedzi. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 18 listopada 2014 r. godz. 12:00 Nowy termin otwarcia ofert to 18 listopada 2014 r. godz. 12:15 Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w części XIV i XV SIWZ.

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,"maja 2015 r.

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,maja 2015 r. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa,"maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo