ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014"

Transkrypt

1 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku z realizacją projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe Dolina Strugu, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 1. Tryb udzielenia zamówienia Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe Dolina Strugu realizując niniejsze postępowania nie jest zobowiązane stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności tj. skierowania zapytania ofertowego o identycznej treści do co najmniej 3 oferentów. 2. Zamawiający:. ul. Myśliwska 16, Błażowa. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Jacek Kotula, tel , mail: 3. Tytuł projektu Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe Dolina Strugu, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Strona 1 z 84

2 4. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) Część I - dostawa serwera z macierzą dyskową (wg specyfikacji technicznej zawartej w załączniku nr 1.a), b) Część II - wykonanie i wdrożenie portalu internetowego (wg specyfikacji technicznej zawartej w załączniku nr 1.b), c) Część III - zapewnienie usługi kolokacji serwera określonego w lit. a (wg specyfikacji technicznej zawartej w załączniku nr 1.c). 5. Termin wykonania zamówienia: 1) Część I - określona w pkt. 3.a (dostawa serwera z macierzą dyskową) - do dnia 29 sierpnia 2014 r. 2) Część II - określona w pkt. 3.b (wykonania i wdrożenia portalu internetowego) - do dnia 3 października 2014 r. (serwer określony w pkt. 3.a zostanie udostępniony wykonawcy) 3) Część III określona w pkt. 3.c (zapewnienie usługi kolokacji serwera) - ma być świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2016 r. 6. Warunki udziału w postępowaniu 6.1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części przedmiotu zamówienia określonych w pkt. 3, przy czym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia składającego się na każdą z części zamówienia. Oferent może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części przedmiotu zamówienia określone w pkt. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu podpisując oświadczenia stanowiące załączniki nr 3, 4, 5). Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w odpowiednim oświadczeniu minimum 3 firmy z podaniem nazwy i kontaktu W przypadku ubiegania się o realizację części I zamówienia określonej w pkt. 4.a (dostawa serwera z macierzą dyskową). Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat realizował co najmniej trzy zamówienia o podobnej treści za kwotę przekraczającą ,00 zł brutto łącznie. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu podpisując oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem nazwy podmiotu dla którego wykonane zostały dane zamówienia oraz kontaktu Strona 2 z 84

3 do tego podmiotu (umożliwiającego zweryfikowanie przedstawionych informacji) stanowiące załącznik nr 6. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 oraz wypełni wykaz podmiotów stanowiący załącznik nr W przypadku ubiegania się o realizację części II zamówienia określonej w pkt. 4.b (wykonania i wdrożenia portalu internetowego), w ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W tym przypadku wykonawcy muszą udokumentować wykonanie 1, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. wykonanie i wdrożenie systemu portalowej platformy internetowej na kwotę co najmniej ,00 zł netto każde. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu podpisując oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem nazwy podmiotu dla którego wykonane zostały dane zamówienia oraz kontaktu do tego podmiotu (umożliwiającego zweryfikowanie przedstawionych informacji) stanowiące załącznik nr 7. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 oraz wypełni wykaz podmiotów stanowiący załącznik nr W przypadku ubiegania się o realizację części III określonej w pkt. 4.c (zapewnienie usługi kolokacji serwera) wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej czynności jeżeli ustawy nakładają owiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 oraz wypełni wykaz co najmniej 2 operatorów którzy posiadają niezależne łącza internetowe stanowiący załącznik nr 8 oraz dołączy kserokopię wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 7. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 7.1 Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 7.2 mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 1 Przez wykonanie zamówienia w wskazanym okresie czasu należy rozumieć zakończenie prac związanych z tym zamówieniem w wskazanym okresie (rozpoczęcie zamówienia o którym mowa w tym punkcie może nastąpić przed rozpoczęciem wskazanego okresu). Strona 3 z 84

4 wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego w terminie określonym powyżej. 8. Kryteria wyboru oferty: 8.1. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego (100%) oddzielnie dla każdej części określonej w pkt. 4. Najwyższą ocenę w ramach każdej części otrzyma oferta oferenta o najniższej cenie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego zamówienia W toku procedury badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym w przypadku złożenia oferty na część określoną w pkt. 3.b (tj. wykonanie i wdrożenie portalu internetowego) wyjaśnień polegających na przeprowadzeniu w siedzibie zamawiającego demonstracji działającego systemu. Zamawiający w wezwaniu do przeprowadzenia demonstracji określi miejsce i termin jej przeprowadzenia, jednakże będzie on nie krótszy niż 3 dni kalendarzowe od przekazania wezwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania na demonstrację wszystkich lub wybranych oferentów. Demonstracja ta może dotyczyć wybranych elementów przedmiotu zamówienia (do 70% liczby funkcji). O ile po przeprowadzeniu jednej demonstracji Zamawiający stwierdzi konieczność jej powtórzenia zamawiający prześle w tym celu nowe wezwanie. Demonstracja ta będzie odbywała się w godzinach pracy zamawiającego. Z przeprowadzonej demonstracji zostanie spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. Jeżeli podczas demonstracji okaże się, że parametry lub funkcje oferowanego rozwiązania nie spieniają specyfikacji zamówienia, to będzie to okoliczność powodująca unieważnienie oferty. 9. Sposób przygotowania oferty 9.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę obejmującą dowolną liczbę części określonych w pkt Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez Wykonawcę lub osobę umocowaną do podpisu Oferta sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 2) zawierać będzie cenę brutto zamówienia. Strona 4 z 84

5 9.4. Składając ofertę oferent musi przedłożyć: - wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), - podpisane oświadczenia oferenta o spełnianiu warunków dotyczące części na którą oferent składa ofertę (wg wzorów stanowiących załączniki nr 3, 4, 5 niniejszego zapytania ofertowego), - podpisaną klauzulę antykorupcyjną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania, - parafowany wzór umowy (załącznik nr 9) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), dokumenty te należy wyraźnie oznaczyć. 10. Sposób i termin składania ofert Pisemne oferty prosimy przesyłać lub dostarczyć do siedziby Biura Projektu, ul. Kościuszki 8, Tyczyn z następującym napisem Oferta na zapytanie ofertowe 61/RTRP/SC/2014 w terminie do dnia 9 lipca 2014 r. do godz Informacje administracyjne Zapytanie ofertowe dostarczono bezpośrednio do trzech potencjalnych Wykonawców oraz umieszczono je na stronie internetowej Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego Dolina Strugu Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 12. Załączniki 1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część I - dostawa serwera z macierzą dyskową (Załącznik nr 1.a) 2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część II - wykonanie i wdrożenie portalu internetowego (Załącznik nr 1.b) 3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część III - zapewnienie usługi kolokacji serwera określonego w załączniku 1.a (Załącznik nr 1.c) 4. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków część I - (Załącznik nr 3) Strona 5 z 84

6 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków część II - (Załącznik nr 4) 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków część III - (Załącznik nr 5) 8. Oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem nazwy podmiotu dla którego wykonane zostały dane zamówienia oraz kontaktu do tego podmiotu - dotyczy oferentów składających ofertę składajacą się z części I - (Załącznik nr 6) 9. Oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem nazwy podmiotu dla którego wykonane zostały dane zamówienia oraz kontaktu do tego podmiotu - dotyczy oferentów składających ofertę składajacą się z części II - (Załącznik nr 7) 10. Wykaz operatorów, którzy posiadają niezależne łącza- (Załącznik nr 8) 11. Klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr 9) 12. Wzór umowy (załącznik nr 10) Strona 6 z 84

7 Załącznik nr 1.a Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Część I - dostawa serwera z macierzą dyskową SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera z macierzą dyskową Procesory Pamięć RAM Karta sieciowa Złącza USB Wewnętrzny kontroler RAID i zainstalowane dyski twarde Zainstalowane procesory powinny osiągać wynik co najmniej punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) 2 64-bitowa architektura zgodna z x86-64 (64-bitowe operacje arytmetyczne i logiczne, 64-bitowe rejestry procesora) Sprzętowe wsparcie wirtualizacji obejmujące przynajmniej specjalne tryby root mode dla hypervisora oraz non root mode dla systemów gości, pozwalające na natywną wirtualizację systemów gości w trybie ring 0 oraz eliminujące potrzebę programowego przechwytywania czułych instrukcji systemów gości Co najmniej 24 GiB pamięci RAM Możliwość rozszerzenia zainstalowanej pamięci do co najmniej 48 GiB Obsługa kodu korekcji błędów pamięci ECC Podwójny kontroler Ethernet 10/100/1000 (10BASE-T, 100BASE- TX, or 1000BASE-T) Co najmniej 2 złącza USB 2.0 (zgodne z USB 1.1) dostępne z tyłu lub z przodu obudowy Sprzętowy kontroler RAID obsługujący co najmniej 6 napędów dyskowych Obsługa dysków SATA (Serial Advanced Technology Attachment) i SAS (Serial Attached SCSI) Obsługa poziomów RAID 0, RAID 1, RAID 10 oraz RAID 5 Przynajmniej 512 MiB własnej pamięci RAM kontrolera Bateryjne podtrzymywanie zawartości pamięci RAM kontrolera Zainstalowane co najmniej 4 szt. dysków o prędkości obrotowej co najmniej obr/min o pojemności co najmniej 300 GB każdy pracujących w konfiguracji RAID 10 Zainstalowane co najmniej 2 szt. dysków o prędkości obrotowej co najmniej 7200 obr/min o pojemności co najmniej 900 GB każdy pracujących w konfiguracji RAID 1 2 Lista wyników testu dostępna jest pod adresem Wykonawca musi dostarczyć sprzęt wyposażony w procesor znajdujący się na liście i osiągający wymaganą liczbę punktów lub dołączyć pisemną deklarację osiągania wymaganej liczby punktów w tym teście wraz z zrzutami ekranu z przeprowadzonego testu. Strona 7 z 84

8 Obudowa dostosowana do montażu w szafie Rack 19" wysokość nie większa niż 2U wyposażona w teleskopowe szyny montażowe do szafy Rack 19" pozwalające na wysuwanie serwera w czasie pracy Zasilacze co najmniej 2 zasilacze pracujące w konfiguracji redundantnej możliwość wymiany zasilacza w trakcie pracy (hot swap) zasilacze dostosowane do zasilania z sieci energetycznej 240 V 50 Hz moc każdego z zasilaczy wystarczająca do zasilenia całego serwera możliwość ciągłej pracy uszkodzonym lub wyłączonym jednym zasilaczem Zleceniodawca wymaga przedstawienia oferty odnośnie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem parametrów technicznych wskazanych wyżej lub równoważnych. Strona 8 z 84

9 Załącznik nr 1.b Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Część II - wykonanie i wdrożenie portalu internetowego SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie portalu internetowego, na co składa się konfiguracja oprogramowania serwera oraz utworzenie, uruchomienie i utrzymanie (zapewnienie poprawnego działania) portalu WWW Doliny Strugu. Konfiguracja oprogramowania serwera Monitor maszyn wirtualnych (ang. hypervisor) Oprogramowanie uruchamiane na serwerze powinno działać w wirtualizowanych środowiskach. W ramach instalacji i konfiguracji serwera wymagane jest dostarczenie oraz zainstalowanie i skonfigurowanie monitora maszyn wirtualnych (hypervisora), który musi charakteryzować się: a) obsługą funkcji sprzętowej wirtualizacji dostępnych w dostarczonym serwerze (64-bitowa architektura zgodna z standardem x86-64); b) 64-bitową architekturą; c) kompatybilnością z dostarczonym serwerem; d) obsługą wszystkich rdzeni we wszystkich fizycznych procesorach dostarczonego serwera; e) obsługą co najmniej 32 GiB pamięci RAM z możliwością udostępnienia co najmniej 16 GiB pamięci RAM wybranej maszynie wirtualnej; f) kompatybilnością z 32-bitowymi i 64-bitowymi systemami operacyjnymi Linux w roli systemów gości działających w maszynach wirtualnych. Dopuszcza się wykorzystanie w roli monitora maszyn wirtualnych darmowego oprogramowania (freeware, open source) o ile wykonawca zapewni pomoc techniczną w zakresie wszystkich funkcji objętych niniejszą specyfikacją. W ramach konfiguracji monitora maszyn wirtualnych (hypervisora) należy skonfigurować i przygotować wskazaną przez Zamawiającego liczbę maszyn wirtualnych optymalnie przydzielając tym maszynom zasoby (rdzenie procesora, pamięć RAM, zasoby dyskowe). Strona 9 z 84

10 Konfiguracja monitora maszyn wirtualnych Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Hasła administratora Należy skonfigurować co najmniej trzy maszyny wirtualne: nr 1 dla potrzeb serwera WWW; nr 2 dla potrzeb serwera bazy danych; nr 3 dla potrzeb serwera kopii bezpieczeństwa. Na każdej z maszyn wirtualnych należy zainstalować i skonfigurować darmowy, 64-bitowy serwerowy system operacyjny Debian GNU/Linux 7.5, Ubuntu Server LTS lub równoważny. Instalacja systemu operacyjnego obejmuje w szczególności: a) dostarczenie lub przygotowanie dowolnego obsługiwanego przez system nośnika instalacyjnego lub obrazu nośnika instalacyjnego i zainstalowanie systemu operacyjnego z tego nośnika lub obrazu; b) skonfigurowanie języka, układu klawiatury, daty, czasu oraz strefy czasowej (według wskazań Zamawiającego); c) skonfigurowanie sieci (statyczny adres IP, zgodnie z wymaganiami centrum danych, w którym znajdował się będzie serwer); d) założenie i sformatowanie partycji w obszarze przestrzeni dyskowej dostępnej dla maszyny wirtualnej; e) instalację i aktualizację pakietów systemu operacyjnego (do stanu z dnia instalacji); f) skonfigurowanie programu rozruchowego boot managera; g) skonfigurowanie hasła administratora (hasła do konta root); h) zainstalowanie i skonfigurowanie zapory sieciowej iptables lub równoważnej. Efektem procesu instalacji i konfiguracji ma być działający, zaktualizowany do najnowszej dostępnej w dniu instalacji wersji system operacyjny. Hasło administratora zarządcy maszyn wirtualnych oraz hasła administratora (użytkownika root) systemów zainstalowanych w maszynach wirtualnych muszą zostać przekazane Zamawiającemu po zakończeniu procesu instalacji w trwale zamkniętej kopercie (zastosowane zamkniecie powinno pozwalać na jednoznaczne stwierdzenie, że koperta została otworzona). Bezwzględnie należy zachować poufność przekazanych haseł. Strona 10 z 84

11 Konfiguracja serwera DNS Serwer HTTP Wymagane jest zainstalowanie i skonfigurowanie serwera nazw DNS BIND 9 (w wersji 9.8 lub wyższej) lub równoważnego charakteryzującego się: zgodnością ze standardami RFC 1034 (Domain names concepts and facilities) oraz RFC 1035 (Domain names implementation and specification); możliwością pracy w roli podstawowego oraz zapasowego serwera DNS; zgodnością ze standardem RFC 2136 (Dynamic Updates in the Domain Name System); zgodnością ze standardami RFC 1995 (Incremental Zone Transfer in DNS) oraz RFC 1996 (A Mechanism for Prompt Notification of Zone Changes); obsługą wielu procesorów. Efektem procesu instalacji i konfiguracji ma być działający podstawowy serwer DNS (ang. primary DNS) oraz zapasowy serwer DNS (ang. secondary DNS). Serwer musi obsługiwać wszystkie wskazane przez Zamawiającego domeny internetowe. Wymagane jest zainstalowanie i skonfigurowanie serwera HTTP obsługującego strony WWW Apache HTTPD (w wersji 2.2 lub nowszej) lub równoważnego do obsługi statycznych i dynamicznych stron WWW. Wraz z serwerem należy zainstalować interpreter języka PHP lub innego języka wymagany w związku z zastosowanym przez wykonawcę systemem CMS. Dopuszcza się wykorzystanie kilku różnych języków. Jeżeli wymaga tego zastosowany system CMS, dopuszcza się zainstalowanie dodatkowego serwera aplikacji, środowiska uruchomieniowego, bibliotek lub innego rodzaju oprogramowania wymaganego przez zastosowane rozwiązanie. Strona 11 z 84

12 System zarządzania bazą danych SQL Kopie bezpieczeństwa Wymagane jest zainstalowanie i skonfigurowanie systemu zarządzania relacyjną bazą danych charakteryzującego się: a) obsługą procedur składowanych; b) obsługą indeksów; c) mechanizmem wyzwalaczy (ang. triggers); d) obsługą transakcji; e) obsługą więzów integralności referencyjnej (ang. referential integrity constraints) dla: kluczy obcych, kolumn, wierszy; f) obsługą widoków; g) pełną obsługą wewnętrznych i zewnętrznych złączeń języka SQL (ang. inner joins, outer joins) oraz zagnieżdżania zapytań SQL; h) obsługą wyrażeń regularnych; i) zaawansowaną optymalizacją i planowaniem zapytań SQL; j) możliwością wykonywania kopii zapasowych bazy w trakcie jej pracy; k) brakiem ograniczeń wielkości bazy danych wynikających z cech oprogramowania systemu zarządzania bazą danych; l) możliwością szyfrowania połączeń. W ramach usługi instalacji i konfiguracji systemu zarządzania bazą danych SQL należy przeprowadzić optymalizację ustawień parametrów konfiguracyjnych systemu zarządzania bazą danych i jego środowiska uruchomieniowego pod kątem maksymalizacji wydajności. Przeprowadzenie procedury optymalizacji powinien potwierdzać przygotowany przez Wykonawcę raport porównujący wydajność systemu przed optymalizacją i po optymalizacji. W ramach usługi należy zabezpieczyć bazy danych przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz. Dostęp do systemu mogą mieć tylko maszyny wirtualne, na których działa oprogramowanie bezpośrednio wykorzystujące bazę danych. Należy przygotować i skonfigurować oprogramowanie automatycznie tworzące kopię bezpieczeństwa portalu co określony przedział czasu, który można swobodnie modyfikować (dopuszcza się przygotowanie rozwiązania opartego na standardowym menadżerze zadań dostępnym w systemach Linux, np. cron). System kopii bezpieczeństwa powinien umożliwiać tworzenie kopii na dysku lokalnym oraz zasobie sieciowym SSH lub FTP (dopuszcza się zastosowanie protokołu synchronizacji rsync). Strona 12 z 84

13 System portalu będzie dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu, przy czym główną grupą docelową, do której zostanie skierowany będą mieszkańcy Doliny Strugu. Zakres uruchomienia/wdrożenia portalu obejmuje: 1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań, przygotowanie projektu funkcjonalnego, projektu graficznego i technicznego systemu. 2. Dostawę i wdrożenie oprogramowania. 3. Udzielenie licencji niezbędnej do korzystania z systemu. 4. Skonfigurowania infrastruktury technicznej (sieciowej i serwerowej) tak aby spełniała wszystkie wymagania dostarczonego systemu 5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu dla użytkowników systemu CMS. 6. Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów w zakresie administrowania systemem (konfiguracja sieciowego i serwerowego środowiska produkcyjnego). Parametry portalu internetowego 1. Ogólne założenia techniczne: 2. Wymagane moduły systemu Portal powinien być wykonany z zastosowaniem autorskiego modułowego systemu zarządzania treścią CMS, w którym warstwa zawartości informacyjnej jest przechowywana w bazie danych SQL i jest oddzielona od warstwy sposobu prezentacji oraz od warstwy logiki portalu. Ponadto wymagana jest integracja systemu z oprogramowaniem do zarządzania elektroniczną wymianą danych wykorzystywanym przez Zamawiającego w zakresie struktur organizacyjnych, wielopoziomowego modelu uprawnień oraz kont użytkowników z uwzględnieniem mechanizmów dziedziczenia uprawnień z całych grup jak i pojedynczych użytkowników. Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej portalu oraz zaimplementowanie zaprojektowanej funkcjonalności zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz powszechnie stosowanymi standardami i dobrymi praktykami w zakresie tworzenia systemów informatycznych. Portal powinien składać się przynajmniej z następujących modułów (dopuszczalne jest dostarczenie rozwiązania, w którym jeden moduł systemu, realizuje funkcje kilku modułów określonych w niniejszej specyfikacji, o ile w rozwiązaniu takim zachowane zostaną wszystkie wymagania funkcjonalne i parametry określone w niniejszej specyfikacji): 1) moduł zarządzania użytkownikami; 2) moduł edycji struktury; 3) moduł edycji treści (z edytorem WYSIWIG); 4) moduł publikacji treści z możliwością wyboru daty automatycznej publikacji w przyszłości; Strona 13 z 84

14 2.1. Moduł zarządzania użytkownikami 2.2. Moduł edycji struktury 5) moduł zarządzania banerami statycznymi i banerami typu popup; 6) moduł kalendarza wydarzeń/imprez; 7) moduł list aktualności; 8) moduł sondy internetowej; 9) moduł ankiety; 10) moduł forum dyskusyjnego; 11) moduł statystyk; 12) moduł galerii zdjęć; 13) moduł konwertowania/kodowania filmów video; 14) moduł prezentacji filmów video; 15) moduł rozgraniczania uprawnień dla użytkowników; 16) moduł wyszukiwarki; 17) moduł rejestru zmian dokonanych w portalu; 18) moduł publikowania ogłoszeń. Moduł zarządzania użytkownikami powinien zapewniać możliwość tworzenia grup użytkowników i dowolnego definiowania uprawnień dla każdej grupy. Moduł musi umożliwiać przypisanie użytkownikom kwalifikowanych certyfikatów pozwalających na uwierzytelnianie przy pomocy karty kryptograficznej. Uwierzytelnienie użytkownika powinno odbywać się przez podanie loginu i hasła oraz przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zarządzanego zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami. Moduł edycji struktury powinien posiadać funkcjonalność Drag&Drop (przeciągnij i upuść) podczas przenoszenia elementów portalu w jego strukturze 2.3. Moduł edycji treści Moduł edycji treści powinien zapewniać możliwość dodawania nowych wpisów do portalu oraz edycji istniejących wpisów (z uwzględnieniem systemu uprawnień użytkowników). Moduł edycji treści powinien pozwalać na edycję przy wykorzystaniu edytora WYSIWIG zintegrowanego z repozytorium dokumentów, obrazów i filmów umieszczonych w systemie. Strona 14 z 84

15 2.4. Moduł publikacji treści (2.4.1.) Moduł publikacji treści powinien zapewniać użytkownikom portalu możliwość publikowania treści. (2.4.2.) Moduł powinien być zintegrowany z system uprawnień użytkowników, w szczególności pozwalając administratorowi na: - ograniczenie prawa do publikowania treści w określonej części portalu dla danego użytkownika lub grupy użytkowników; - ograniczenie prawa do publikowania treści określonego typu (tekst, zdjęcia, materiały wideo, załączone pliki) dla danego użytkownika lub grupy użytkowników. (2.4.3.) System powinien zapewniać możliwość wyboru daty automatycznej publikacji w przyszłości. W takim przypadku system powinien automatycznie publikować treść w terminie określonym przy zatwierdzaniu publikacji. (2.4.4.) System powinien umożliwiać administratorowi nadawanie i zabieranie uprawnień do dodawania treści z odroczoną datą publikacji dla wybranych użytkowników oraz grup użytkowników niezależnie od ogólnego prawa do publikowana (o którym mowa w pkt ). Strona 15 z 84

16 2.5. Moduł zarządzania banerami statycznymi oraz banerami typu popup 2.6. Moduł kalendarza wydarzeń/imprez Moduł zarządzania banerami powinien pozwalać definiowanie i przyporządkowywanie banerów do wybranych artykułów oraz grup/kategorii artykułów. Przez tworzenie banerów należy rozumieć obsługę operacji wgrywania do systemu plików graficznych banerów i definiowania związanych z nimi odnośników. System powinien pozwalać na tworzenie i modyfikowanie utworzonych grup banerów. Na podstronie, na której umieszczona została grupa banerów kolejne banery w ramach grupy powinny być wyświetlane w kolejności cyklicznej lub losowej podczas kolejnych wyświetleń (wywołań) tej podstrony. System powinien pozwalać na przyporządkowywanie grup banerów do artykułów na takich samych zasadach jak zwykłych banerów. Powinna istnieć możliwość nadawnia wybranym banerom funkcji odnośników zarówno do podstron portalu, jak i innych stron w Internecie, tak aby po kliknięciu na banerze użytkownik przechodził do strony do której prowadzi odnośnik. System powinien zliczać wyświetlenia banerów i kliknięcia na banerach (które pełnią funkcję odnośników). Powinna istnieć możliwość określenia limitu wyświetleń dla banera, w taki sposób aby po jej przekroczeniu baner nie był wyświetlany. System powinien obsługiwać przynajmniej trzy wielkości banerów lub powinien pozwalać użytkownikowi na samodzielne definiowanie wielkości banerów. Moduł kalendarza wydarzeń/imprez powinien zapewniać użytkownikowi możliwość wyboru wielu kolekcji danych, z których mają być pobierane elementy wyświetlanego kalendarza. System powinien dawać możliwość przydzielania użytkownikom uprawnień do dodawania elementów do kolekcji danych w kalendarzu niezależnie dla każdej kolekcji danych. System powinien pozwalać na tworzenie powiązań pomiędzy elementami w kolekcji danych w kalendarzu a elementami publikowanymi w systemie (w szczególności: artykułami, obrazami - plikami graficznymi, filmami - plikami wideo). Utworzenie powiązań powinno skutkować przynajmniej dodaniem odnośnika do elementu kalendarza prowadzącego do obiektu w systemie na który wskazuje powiązanie. Strona 16 z 84

17 2.7. Moduł list aktualności Moduł list aktualności powinien zapewniać użytkownikowi możliwość wyboru wielu kolekcji danych, z których mają być pobierane elementy wyświetlanej listy. System powinien dawać możliwość przydzielania użytkownikom uprawnień do dodawania elementów do listy aktualności niezależnie dla każdej kolekcji danych. System powinien pozwalać na tworzenie powiązań pomiędzy elementami w kolekcji danych listy aktualności a elementami publikowanymi w systemie (w szczególności: artykułami, obrazami - plikami graficznymi, filmami - plikami wideo). Utworzenie powiązań powinno skutkować przynajmniej dodaniem odnośnika do elementu listy aktualności prowadzącego do obiektu w systemie na który wskazuje powiązanie Moduł sondy internetowej Moduł sondy internetowej powinien umożliwić tworzenie i zamieszczanie w serwisie sond oraz publikację wyników sond już zamkniętych. Wyniki sondy powinny być publikowane w postaci wykresu słupkowego lub kołowego (wybór rodzaju wykresu powinien być dokonywany przez użytkownika tworzącego sondę) wraz z tabelarycznym procentowym zestawieniem wyników. System powinien pozwalać na dodawanie i publikowanie sond wyłącznie użytkownikom, którym administrator przyznał stosowne uprawnienia. Użytkownicy powinni mieć możliwość dodawania komentarzy do sond wybranych przez administratora. System powinien również oferować opcję moderacji komentarzy - tzn. zamieszczania dopiero po zatwierdzeniu przez określonego użytkownika - moderatora. Strona 17 z 84

18 2.9. Moduł ankiety Moduł ankiety powinien umożliwić tworzenie i zamieszczanie w serwisie ankiet jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz publikację wyników ankiet już zamkniętych. Wyniki ankiety powinny być publikowane w postaci wykresu słupkowego lub kołowego (wybór rodzaju wykresu powinien być dokonywany przez użytkownika tworzącego ankietę) wraz z tabelarycznym procentowym zestawieniem wyników. System powinien pozwalać na dodawanie i publikowanie ankiet wyłącznie użytkownikom, którym administrator przyznał stosowne uprawnienia. Użytkownicy powinni mieć możliwość dodawania komentarzy do ankiet wybranych przez administratora. System powinien również oferować opcję moderacji komentarzy - tzn. zamieszczania dopiero po zatwierdzeniu przez określonego użytkownika - moderatora Moduł forum dyskusyjnego Moduł forum dyskusyjnego powinien udostępniać przynajmniej następujące funkcje: - wyróżnianie wiadomości nieprzeczytanych przez użytkownika i automatyczne oznaczanie wyświetlonych wiadomości jako przeczytane (niezależnie dla każdego użytkownika); - obsługa wielu działów forum definiowanych (dodawanych, usuwanych, modyfikowanych) przez użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi; - automatyczne organizowanie wiadomości w wątki w taki sposób że odpowiedzi użytkowników są automatycznie grupowane w jedne wątek; - przenoszenie wątków pomiędzy działami (dostępne wyłącznie dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi); - zamykanie wątków - blokowanie możliwości dodawania nowych wpisów w ramach zablokowanego wątku (dostępne wyłącznie dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi); - usuwanie wybranych wpisów usuwanie całych wątków (dostępne wyłącznie dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi); - obsługa emotikon (możliwość dodawania miniaturowych obrazów reprezentujących emocje lub intencje osoby redagującej wpis na forum) wraz z automatyczną zamianą ciągów znaków będących standardową reprezentacją emotikon (np.: ;-), :-( itp.) na odpowiadającą im Strona 18 z 84

19 graficzną reprezentację emotikony (wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia kompletu obrazów będących reprezentacją emotikon - składającego sie z co najmniej 20 elementów); - funkcja cytowania (wyróżniania za pomocą innego rodzaju fontu, tła lub specjalnego elementu graficznego cytatu będącego fragmentem wpisu, na który użytkownik odpowiada); - funkcja automatycznego cenzurowania - usuwania lub maskowania wulgaryzmów, polegająca na usuwaniu z wypowiedzi słów znajdujących się w systemowym słowniku, wraz z funkcjami i narzędziami do edycji tego słownika dostępnymi dla uprawnionego użytkownika); - funkcja powiadamiania użytkownika o nowych wpisach w wątku, którego subskrypcję uaktywnił użytkownik; - automatyczne dodawanie podpisów i graficznych symboli użytkowników (definiowanych samodzielnie przez użytkowników) do wpisów na forum; - funkcje zliczania wpisów dodanych przez użytkowników na forum i wyświetlania informacji o liczbie wpisów wraz z nazwą użytkownika; - system rang pozwalający na określenie progów odnoszących się do liczby wiadomości opublikowanych przez użytkowników na forum (po przekroczeniu zdefiniowanej przez administratora liczby wiadomości użytkownik powinien uzyskać daną rangę, informacja o randze reprezentowana za pomocą graficznego symbolu powinna być wyświetlana obok nazwy użytkownika); - dostępne dla użytkowników funkcje wyświetlania listy wpisów na forum opublikowanych od czasu ostatniego logowania danego użytkownika). System powinien mieć możliwość ograniczenia uprawnień do publikowania wpisów na forum przez użytkowników lub grupy użytkowników. System powinien mieć możliwość ograniczania widoczności określonych części forum i wpisów w tych częściach dla użytkowników lub grup użytkowników. System powinien pozwalać na definiowanie ww. ograniczeń i uprawnień przynajmniej z dokładnością do wybranego działu forum. Moduł forum powinien mieć możliwość pracy w systemie moderowania publikowanych wpisów, w którym wpisy na forum tworzone przez użytkowników stają się widoczne dla Strona 19 z 84

20 innych dopiero po ich zatwierdzeniu przez moderatorów forum. System powinien mieć możliwość nadawania i odbierania uprawnień do moderacji użytkownikom (w tym możliwość nadania uprawnienia do moderacji wielu użytkownikom) Moduł statystyk Moduł statystyk powinien gromadzić dane o wszystkich użytkownikach korzystających z portalu i wyświetlać statystyki obejmujące co najmniej: - liczbę unikalnych odwiedzających 3 ; - liczbę wizyt na stronie 4 ; - wykorzystywana przepustowość łącza systemu 5 ; - liczba błędów ładowania strony. Wszystkie ww. statystyki powinny być gromadzone i prezentowane przynajmniej dla okresów: godzinowych, dobowych, miesięcznych. System powinien ponadto gromadzić informacje o: - logowaniu użytkowników do systemu (w tym: pomyślnych próbach zalogowania się do systemu oraz nieudanych próbach zalogowania się do systemu); - przeprowadzanych przez użytkowników operacjach związanych z dodawaniem, modyfikowaniem oraz usuwaniem treści w systemie (obejmujące co najmniej: nazwę użytkownika przeprowadzającego operację, adres IP użytkownika przeprowadzającego operację, dokładną datę i godzinę, określenie rodzaju wykonanej operacji i treści, do której się odnosiła); - dodaniu lub usunięciu konta użytkownika lub grupy użytkowników, jak też zmianie uprawnień użytkownika oraz przypisaniu lub usunięciu przypisania użytkownika do grupy użytkowników. 3 Przez określenie unikalny użytkownik należy rozumieć osobę lub komputer (host), który dokonał co najmniej jednego otwarcia (wyświetlenia) dowolnej podstrony systemu w okresie przedstawionym w danej statystyce. Jeśli unikalny użytkownik dokona kilku operacji otwarcia (wyświetlenia) dowolnej podstrony w danym okresie, to sytuacja taka nie powoduje zwiększenia liczby unikalnych użytkowników w tym okresie. Użytkownicy powinni być rozróżniani na podstawie adresu IP. 4 Przez wizytę na stronie należy rozumieć proces wyświetlenia podstron systemu dokonywany przez danego odwiedzającego. W celu zliczania wizyt na stronie, należy posługiwać się koncepcją sesji użytkownika, tak że jeżeli dany użytkownik otworzył dowolną podstronę systemu, a następnie dokonał otwarcia trzech innych podstron systemu w czasie trwania okresu przedstawianego w statystyce, to te wszystkie otwarcia podstron są traktowane jako jedna wizyta na stronie. 5 Przez wykorzystywaną przepustowość łącza systemu należy rozumieć całkowitą liczbę bajtów stron, obrazów i innych plików pobranych przez użytkowników systemu w ramach przeglądania podstron wchodzących w skład systemu. Liczba ta powinna obejmować tylko ruch HTTP i HTTPS. Wykonawca powinien określić, czy w prezentowanych statystykach wykorzystywanej przepustowości ujęto rozmiar nagłówków protokołów HTTP i HTPS oraz nagłówków protokołów niższego poziomu. Strona 20 z 84

Zapytanie ofertowe nr 93/RTRP/SC/2016

Zapytanie ofertowe nr 93/RTRP/SC/2016 Tyczyn, dnia 16 lutego 2016 roku Zapytanie ofertowe nr 93/RTRP/SC/2016 1. Zamawiający ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH Ważność specyfikacji Od dnia 2011-09-28 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. Określenia występujące w Specyfikacji 1. Panel Klienta oznacza oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 24/RTRP/2012 na świadczenie usługi tłumaczenia

Zapytanie ofertowe nr 24/RTRP/2012 na świadczenie usługi tłumaczenia Błażowa, dnia 29 października 2012 roku Zapytanie ofertowe nr 24/RTRP/2012 na świadczenie usługi tłumaczenia 1. ZAMAWIAJĄCY. ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o. Opole dnia 7.04.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 2/04/2017 na zakup serwera bazodanowego wraz z licencjami dostępowymi dla firmy Eltrans Firma z siedzibą w Opolu ul. Elektrowniana 25, 45-920

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis wymagań, funkcjonalności i gwarancji: Platforma informacyjna Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Jelenia Góra, 6.05.2013r. Znak sprawy 1/05/KARR/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie opublikowane w BZP Numer ogłoszenia: 119873-2011; data zamieszczenia: 20.04.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I:

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.05.2014 r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 10 do SIWZ znak EZP/5511/2013 PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY 1. Zamawiający przeprowadzi procedurę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o. Opole dnia 7.04.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 4/04/2017 na zakup pakietów oprogramowania biurowego dla firmy Eltrans Firma z siedzibą w Opolu ul. Elektrowniana 25, 45-920 zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/69UE/SPCTPI/17

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/69UE/SPCTPI/17 Gdynia, dnia 30 stycznia 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/69UE/SPCTPI/17 dotyczące usług osoby pierwszego kontaktu po traumie na potrzeby Poradni na Starcie, projektu Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia Tyczyn, dnia 2 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia 1. Zamawiający. ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation).

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). T: Udostępnianie połączenia sieciowego w systemie Windows (NAT). Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). NAT (skr. od ang. Network

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo