ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014"

Transkrypt

1 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku z realizacją projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe Dolina Strugu, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 1. Tryb udzielenia zamówienia Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe Dolina Strugu realizując niniejsze postępowania nie jest zobowiązane stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności tj. skierowania zapytania ofertowego o identycznej treści do co najmniej 3 oferentów. 2. Zamawiający:. ul. Myśliwska 16, Błażowa. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Jacek Kotula, tel , mail: 3. Tytuł projektu Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe Dolina Strugu, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Strona 1 z 84

2 4. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) Część I - dostawa serwera z macierzą dyskową (wg specyfikacji technicznej zawartej w załączniku nr 1.a), b) Część II - wykonanie i wdrożenie portalu internetowego (wg specyfikacji technicznej zawartej w załączniku nr 1.b), c) Część III - zapewnienie usługi kolokacji serwera określonego w lit. a (wg specyfikacji technicznej zawartej w załączniku nr 1.c). 5. Termin wykonania zamówienia: 1) Część I - określona w pkt. 3.a (dostawa serwera z macierzą dyskową) - do dnia 29 sierpnia 2014 r. 2) Część II - określona w pkt. 3.b (wykonania i wdrożenia portalu internetowego) - do dnia 3 października 2014 r. (serwer określony w pkt. 3.a zostanie udostępniony wykonawcy) 3) Część III określona w pkt. 3.c (zapewnienie usługi kolokacji serwera) - ma być świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2016 r. 6. Warunki udziału w postępowaniu 6.1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części przedmiotu zamówienia określonych w pkt. 3, przy czym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia składającego się na każdą z części zamówienia. Oferent może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części przedmiotu zamówienia określone w pkt. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu podpisując oświadczenia stanowiące załączniki nr 3, 4, 5). Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w odpowiednim oświadczeniu minimum 3 firmy z podaniem nazwy i kontaktu W przypadku ubiegania się o realizację części I zamówienia określonej w pkt. 4.a (dostawa serwera z macierzą dyskową). Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat realizował co najmniej trzy zamówienia o podobnej treści za kwotę przekraczającą ,00 zł brutto łącznie. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu podpisując oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem nazwy podmiotu dla którego wykonane zostały dane zamówienia oraz kontaktu Strona 2 z 84

3 do tego podmiotu (umożliwiającego zweryfikowanie przedstawionych informacji) stanowiące załącznik nr 6. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 oraz wypełni wykaz podmiotów stanowiący załącznik nr W przypadku ubiegania się o realizację części II zamówienia określonej w pkt. 4.b (wykonania i wdrożenia portalu internetowego), w ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W tym przypadku wykonawcy muszą udokumentować wykonanie 1, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. wykonanie i wdrożenie systemu portalowej platformy internetowej na kwotę co najmniej ,00 zł netto każde. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu podpisując oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem nazwy podmiotu dla którego wykonane zostały dane zamówienia oraz kontaktu do tego podmiotu (umożliwiającego zweryfikowanie przedstawionych informacji) stanowiące załącznik nr 7. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 oraz wypełni wykaz podmiotów stanowiący załącznik nr W przypadku ubiegania się o realizację części III określonej w pkt. 4.c (zapewnienie usługi kolokacji serwera) wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej czynności jeżeli ustawy nakładają owiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 oraz wypełni wykaz co najmniej 2 operatorów którzy posiadają niezależne łącza internetowe stanowiący załącznik nr 8 oraz dołączy kserokopię wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 7. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 7.1 Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 7.2 mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 1 Przez wykonanie zamówienia w wskazanym okresie czasu należy rozumieć zakończenie prac związanych z tym zamówieniem w wskazanym okresie (rozpoczęcie zamówienia o którym mowa w tym punkcie może nastąpić przed rozpoczęciem wskazanego okresu). Strona 3 z 84

4 wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego w terminie określonym powyżej. 8. Kryteria wyboru oferty: 8.1. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego (100%) oddzielnie dla każdej części określonej w pkt. 4. Najwyższą ocenę w ramach każdej części otrzyma oferta oferenta o najniższej cenie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego zamówienia W toku procedury badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym w przypadku złożenia oferty na część określoną w pkt. 3.b (tj. wykonanie i wdrożenie portalu internetowego) wyjaśnień polegających na przeprowadzeniu w siedzibie zamawiającego demonstracji działającego systemu. Zamawiający w wezwaniu do przeprowadzenia demonstracji określi miejsce i termin jej przeprowadzenia, jednakże będzie on nie krótszy niż 3 dni kalendarzowe od przekazania wezwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania na demonstrację wszystkich lub wybranych oferentów. Demonstracja ta może dotyczyć wybranych elementów przedmiotu zamówienia (do 70% liczby funkcji). O ile po przeprowadzeniu jednej demonstracji Zamawiający stwierdzi konieczność jej powtórzenia zamawiający prześle w tym celu nowe wezwanie. Demonstracja ta będzie odbywała się w godzinach pracy zamawiającego. Z przeprowadzonej demonstracji zostanie spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. Jeżeli podczas demonstracji okaże się, że parametry lub funkcje oferowanego rozwiązania nie spieniają specyfikacji zamówienia, to będzie to okoliczność powodująca unieważnienie oferty. 9. Sposób przygotowania oferty 9.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę obejmującą dowolną liczbę części określonych w pkt Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez Wykonawcę lub osobę umocowaną do podpisu Oferta sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 2) zawierać będzie cenę brutto zamówienia. Strona 4 z 84

5 9.4. Składając ofertę oferent musi przedłożyć: - wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), - podpisane oświadczenia oferenta o spełnianiu warunków dotyczące części na którą oferent składa ofertę (wg wzorów stanowiących załączniki nr 3, 4, 5 niniejszego zapytania ofertowego), - podpisaną klauzulę antykorupcyjną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania, - parafowany wzór umowy (załącznik nr 9) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), dokumenty te należy wyraźnie oznaczyć. 10. Sposób i termin składania ofert Pisemne oferty prosimy przesyłać lub dostarczyć do siedziby Biura Projektu, ul. Kościuszki 8, Tyczyn z następującym napisem Oferta na zapytanie ofertowe 61/RTRP/SC/2014 w terminie do dnia 9 lipca 2014 r. do godz Informacje administracyjne Zapytanie ofertowe dostarczono bezpośrednio do trzech potencjalnych Wykonawców oraz umieszczono je na stronie internetowej Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego Dolina Strugu Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 12. Załączniki 1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część I - dostawa serwera z macierzą dyskową (Załącznik nr 1.a) 2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część II - wykonanie i wdrożenie portalu internetowego (Załącznik nr 1.b) 3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - część III - zapewnienie usługi kolokacji serwera określonego w załączniku 1.a (Załącznik nr 1.c) 4. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków część I - (Załącznik nr 3) Strona 5 z 84

6 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków część II - (Załącznik nr 4) 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków część III - (Załącznik nr 5) 8. Oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem nazwy podmiotu dla którego wykonane zostały dane zamówienia oraz kontaktu do tego podmiotu - dotyczy oferentów składających ofertę składajacą się z części I - (Załącznik nr 6) 9. Oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem nazwy podmiotu dla którego wykonane zostały dane zamówienia oraz kontaktu do tego podmiotu - dotyczy oferentów składających ofertę składajacą się z części II - (Załącznik nr 7) 10. Wykaz operatorów, którzy posiadają niezależne łącza- (Załącznik nr 8) 11. Klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr 9) 12. Wzór umowy (załącznik nr 10) Strona 6 z 84

7 Załącznik nr 1.a Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Część I - dostawa serwera z macierzą dyskową SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera z macierzą dyskową Procesory Pamięć RAM Karta sieciowa Złącza USB Wewnętrzny kontroler RAID i zainstalowane dyski twarde Zainstalowane procesory powinny osiągać wynik co najmniej punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) 2 64-bitowa architektura zgodna z x86-64 (64-bitowe operacje arytmetyczne i logiczne, 64-bitowe rejestry procesora) Sprzętowe wsparcie wirtualizacji obejmujące przynajmniej specjalne tryby root mode dla hypervisora oraz non root mode dla systemów gości, pozwalające na natywną wirtualizację systemów gości w trybie ring 0 oraz eliminujące potrzebę programowego przechwytywania czułych instrukcji systemów gości Co najmniej 24 GiB pamięci RAM Możliwość rozszerzenia zainstalowanej pamięci do co najmniej 48 GiB Obsługa kodu korekcji błędów pamięci ECC Podwójny kontroler Ethernet 10/100/1000 (10BASE-T, 100BASE- TX, or 1000BASE-T) Co najmniej 2 złącza USB 2.0 (zgodne z USB 1.1) dostępne z tyłu lub z przodu obudowy Sprzętowy kontroler RAID obsługujący co najmniej 6 napędów dyskowych Obsługa dysków SATA (Serial Advanced Technology Attachment) i SAS (Serial Attached SCSI) Obsługa poziomów RAID 0, RAID 1, RAID 10 oraz RAID 5 Przynajmniej 512 MiB własnej pamięci RAM kontrolera Bateryjne podtrzymywanie zawartości pamięci RAM kontrolera Zainstalowane co najmniej 4 szt. dysków o prędkości obrotowej co najmniej obr/min o pojemności co najmniej 300 GB każdy pracujących w konfiguracji RAID 10 Zainstalowane co najmniej 2 szt. dysków o prędkości obrotowej co najmniej 7200 obr/min o pojemności co najmniej 900 GB każdy pracujących w konfiguracji RAID 1 2 Lista wyników testu dostępna jest pod adresem Wykonawca musi dostarczyć sprzęt wyposażony w procesor znajdujący się na liście i osiągający wymaganą liczbę punktów lub dołączyć pisemną deklarację osiągania wymaganej liczby punktów w tym teście wraz z zrzutami ekranu z przeprowadzonego testu. Strona 7 z 84

8 Obudowa dostosowana do montażu w szafie Rack 19" wysokość nie większa niż 2U wyposażona w teleskopowe szyny montażowe do szafy Rack 19" pozwalające na wysuwanie serwera w czasie pracy Zasilacze co najmniej 2 zasilacze pracujące w konfiguracji redundantnej możliwość wymiany zasilacza w trakcie pracy (hot swap) zasilacze dostosowane do zasilania z sieci energetycznej 240 V 50 Hz moc każdego z zasilaczy wystarczająca do zasilenia całego serwera możliwość ciągłej pracy uszkodzonym lub wyłączonym jednym zasilaczem Zleceniodawca wymaga przedstawienia oferty odnośnie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem parametrów technicznych wskazanych wyżej lub równoważnych. Strona 8 z 84

9 Załącznik nr 1.b Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Część II - wykonanie i wdrożenie portalu internetowego SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie portalu internetowego, na co składa się konfiguracja oprogramowania serwera oraz utworzenie, uruchomienie i utrzymanie (zapewnienie poprawnego działania) portalu WWW Doliny Strugu. Konfiguracja oprogramowania serwera Monitor maszyn wirtualnych (ang. hypervisor) Oprogramowanie uruchamiane na serwerze powinno działać w wirtualizowanych środowiskach. W ramach instalacji i konfiguracji serwera wymagane jest dostarczenie oraz zainstalowanie i skonfigurowanie monitora maszyn wirtualnych (hypervisora), który musi charakteryzować się: a) obsługą funkcji sprzętowej wirtualizacji dostępnych w dostarczonym serwerze (64-bitowa architektura zgodna z standardem x86-64); b) 64-bitową architekturą; c) kompatybilnością z dostarczonym serwerem; d) obsługą wszystkich rdzeni we wszystkich fizycznych procesorach dostarczonego serwera; e) obsługą co najmniej 32 GiB pamięci RAM z możliwością udostępnienia co najmniej 16 GiB pamięci RAM wybranej maszynie wirtualnej; f) kompatybilnością z 32-bitowymi i 64-bitowymi systemami operacyjnymi Linux w roli systemów gości działających w maszynach wirtualnych. Dopuszcza się wykorzystanie w roli monitora maszyn wirtualnych darmowego oprogramowania (freeware, open source) o ile wykonawca zapewni pomoc techniczną w zakresie wszystkich funkcji objętych niniejszą specyfikacją. W ramach konfiguracji monitora maszyn wirtualnych (hypervisora) należy skonfigurować i przygotować wskazaną przez Zamawiającego liczbę maszyn wirtualnych optymalnie przydzielając tym maszynom zasoby (rdzenie procesora, pamięć RAM, zasoby dyskowe). Strona 9 z 84

10 Konfiguracja monitora maszyn wirtualnych Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Hasła administratora Należy skonfigurować co najmniej trzy maszyny wirtualne: nr 1 dla potrzeb serwera WWW; nr 2 dla potrzeb serwera bazy danych; nr 3 dla potrzeb serwera kopii bezpieczeństwa. Na każdej z maszyn wirtualnych należy zainstalować i skonfigurować darmowy, 64-bitowy serwerowy system operacyjny Debian GNU/Linux 7.5, Ubuntu Server LTS lub równoważny. Instalacja systemu operacyjnego obejmuje w szczególności: a) dostarczenie lub przygotowanie dowolnego obsługiwanego przez system nośnika instalacyjnego lub obrazu nośnika instalacyjnego i zainstalowanie systemu operacyjnego z tego nośnika lub obrazu; b) skonfigurowanie języka, układu klawiatury, daty, czasu oraz strefy czasowej (według wskazań Zamawiającego); c) skonfigurowanie sieci (statyczny adres IP, zgodnie z wymaganiami centrum danych, w którym znajdował się będzie serwer); d) założenie i sformatowanie partycji w obszarze przestrzeni dyskowej dostępnej dla maszyny wirtualnej; e) instalację i aktualizację pakietów systemu operacyjnego (do stanu z dnia instalacji); f) skonfigurowanie programu rozruchowego boot managera; g) skonfigurowanie hasła administratora (hasła do konta root); h) zainstalowanie i skonfigurowanie zapory sieciowej iptables lub równoważnej. Efektem procesu instalacji i konfiguracji ma być działający, zaktualizowany do najnowszej dostępnej w dniu instalacji wersji system operacyjny. Hasło administratora zarządcy maszyn wirtualnych oraz hasła administratora (użytkownika root) systemów zainstalowanych w maszynach wirtualnych muszą zostać przekazane Zamawiającemu po zakończeniu procesu instalacji w trwale zamkniętej kopercie (zastosowane zamkniecie powinno pozwalać na jednoznaczne stwierdzenie, że koperta została otworzona). Bezwzględnie należy zachować poufność przekazanych haseł. Strona 10 z 84

11 Konfiguracja serwera DNS Serwer HTTP Wymagane jest zainstalowanie i skonfigurowanie serwera nazw DNS BIND 9 (w wersji 9.8 lub wyższej) lub równoważnego charakteryzującego się: zgodnością ze standardami RFC 1034 (Domain names concepts and facilities) oraz RFC 1035 (Domain names implementation and specification); możliwością pracy w roli podstawowego oraz zapasowego serwera DNS; zgodnością ze standardem RFC 2136 (Dynamic Updates in the Domain Name System); zgodnością ze standardami RFC 1995 (Incremental Zone Transfer in DNS) oraz RFC 1996 (A Mechanism for Prompt Notification of Zone Changes); obsługą wielu procesorów. Efektem procesu instalacji i konfiguracji ma być działający podstawowy serwer DNS (ang. primary DNS) oraz zapasowy serwer DNS (ang. secondary DNS). Serwer musi obsługiwać wszystkie wskazane przez Zamawiającego domeny internetowe. Wymagane jest zainstalowanie i skonfigurowanie serwera HTTP obsługującego strony WWW Apache HTTPD (w wersji 2.2 lub nowszej) lub równoważnego do obsługi statycznych i dynamicznych stron WWW. Wraz z serwerem należy zainstalować interpreter języka PHP lub innego języka wymagany w związku z zastosowanym przez wykonawcę systemem CMS. Dopuszcza się wykorzystanie kilku różnych języków. Jeżeli wymaga tego zastosowany system CMS, dopuszcza się zainstalowanie dodatkowego serwera aplikacji, środowiska uruchomieniowego, bibliotek lub innego rodzaju oprogramowania wymaganego przez zastosowane rozwiązanie. Strona 11 z 84

12 System zarządzania bazą danych SQL Kopie bezpieczeństwa Wymagane jest zainstalowanie i skonfigurowanie systemu zarządzania relacyjną bazą danych charakteryzującego się: a) obsługą procedur składowanych; b) obsługą indeksów; c) mechanizmem wyzwalaczy (ang. triggers); d) obsługą transakcji; e) obsługą więzów integralności referencyjnej (ang. referential integrity constraints) dla: kluczy obcych, kolumn, wierszy; f) obsługą widoków; g) pełną obsługą wewnętrznych i zewnętrznych złączeń języka SQL (ang. inner joins, outer joins) oraz zagnieżdżania zapytań SQL; h) obsługą wyrażeń regularnych; i) zaawansowaną optymalizacją i planowaniem zapytań SQL; j) możliwością wykonywania kopii zapasowych bazy w trakcie jej pracy; k) brakiem ograniczeń wielkości bazy danych wynikających z cech oprogramowania systemu zarządzania bazą danych; l) możliwością szyfrowania połączeń. W ramach usługi instalacji i konfiguracji systemu zarządzania bazą danych SQL należy przeprowadzić optymalizację ustawień parametrów konfiguracyjnych systemu zarządzania bazą danych i jego środowiska uruchomieniowego pod kątem maksymalizacji wydajności. Przeprowadzenie procedury optymalizacji powinien potwierdzać przygotowany przez Wykonawcę raport porównujący wydajność systemu przed optymalizacją i po optymalizacji. W ramach usługi należy zabezpieczyć bazy danych przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz. Dostęp do systemu mogą mieć tylko maszyny wirtualne, na których działa oprogramowanie bezpośrednio wykorzystujące bazę danych. Należy przygotować i skonfigurować oprogramowanie automatycznie tworzące kopię bezpieczeństwa portalu co określony przedział czasu, który można swobodnie modyfikować (dopuszcza się przygotowanie rozwiązania opartego na standardowym menadżerze zadań dostępnym w systemach Linux, np. cron). System kopii bezpieczeństwa powinien umożliwiać tworzenie kopii na dysku lokalnym oraz zasobie sieciowym SSH lub FTP (dopuszcza się zastosowanie protokołu synchronizacji rsync). Strona 12 z 84

13 System portalu będzie dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu, przy czym główną grupą docelową, do której zostanie skierowany będą mieszkańcy Doliny Strugu. Zakres uruchomienia/wdrożenia portalu obejmuje: 1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań, przygotowanie projektu funkcjonalnego, projektu graficznego i technicznego systemu. 2. Dostawę i wdrożenie oprogramowania. 3. Udzielenie licencji niezbędnej do korzystania z systemu. 4. Skonfigurowania infrastruktury technicznej (sieciowej i serwerowej) tak aby spełniała wszystkie wymagania dostarczonego systemu 5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu dla użytkowników systemu CMS. 6. Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów w zakresie administrowania systemem (konfiguracja sieciowego i serwerowego środowiska produkcyjnego). Parametry portalu internetowego 1. Ogólne założenia techniczne: 2. Wymagane moduły systemu Portal powinien być wykonany z zastosowaniem autorskiego modułowego systemu zarządzania treścią CMS, w którym warstwa zawartości informacyjnej jest przechowywana w bazie danych SQL i jest oddzielona od warstwy sposobu prezentacji oraz od warstwy logiki portalu. Ponadto wymagana jest integracja systemu z oprogramowaniem do zarządzania elektroniczną wymianą danych wykorzystywanym przez Zamawiającego w zakresie struktur organizacyjnych, wielopoziomowego modelu uprawnień oraz kont użytkowników z uwzględnieniem mechanizmów dziedziczenia uprawnień z całych grup jak i pojedynczych użytkowników. Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej portalu oraz zaimplementowanie zaprojektowanej funkcjonalności zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz powszechnie stosowanymi standardami i dobrymi praktykami w zakresie tworzenia systemów informatycznych. Portal powinien składać się przynajmniej z następujących modułów (dopuszczalne jest dostarczenie rozwiązania, w którym jeden moduł systemu, realizuje funkcje kilku modułów określonych w niniejszej specyfikacji, o ile w rozwiązaniu takim zachowane zostaną wszystkie wymagania funkcjonalne i parametry określone w niniejszej specyfikacji): 1) moduł zarządzania użytkownikami; 2) moduł edycji struktury; 3) moduł edycji treści (z edytorem WYSIWIG); 4) moduł publikacji treści z możliwością wyboru daty automatycznej publikacji w przyszłości; Strona 13 z 84

14 2.1. Moduł zarządzania użytkownikami 2.2. Moduł edycji struktury 5) moduł zarządzania banerami statycznymi i banerami typu popup; 6) moduł kalendarza wydarzeń/imprez; 7) moduł list aktualności; 8) moduł sondy internetowej; 9) moduł ankiety; 10) moduł forum dyskusyjnego; 11) moduł statystyk; 12) moduł galerii zdjęć; 13) moduł konwertowania/kodowania filmów video; 14) moduł prezentacji filmów video; 15) moduł rozgraniczania uprawnień dla użytkowników; 16) moduł wyszukiwarki; 17) moduł rejestru zmian dokonanych w portalu; 18) moduł publikowania ogłoszeń. Moduł zarządzania użytkownikami powinien zapewniać możliwość tworzenia grup użytkowników i dowolnego definiowania uprawnień dla każdej grupy. Moduł musi umożliwiać przypisanie użytkownikom kwalifikowanych certyfikatów pozwalających na uwierzytelnianie przy pomocy karty kryptograficznej. Uwierzytelnienie użytkownika powinno odbywać się przez podanie loginu i hasła oraz przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zarządzanego zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami. Moduł edycji struktury powinien posiadać funkcjonalność Drag&Drop (przeciągnij i upuść) podczas przenoszenia elementów portalu w jego strukturze 2.3. Moduł edycji treści Moduł edycji treści powinien zapewniać możliwość dodawania nowych wpisów do portalu oraz edycji istniejących wpisów (z uwzględnieniem systemu uprawnień użytkowników). Moduł edycji treści powinien pozwalać na edycję przy wykorzystaniu edytora WYSIWIG zintegrowanego z repozytorium dokumentów, obrazów i filmów umieszczonych w systemie. Strona 14 z 84

15 2.4. Moduł publikacji treści (2.4.1.) Moduł publikacji treści powinien zapewniać użytkownikom portalu możliwość publikowania treści. (2.4.2.) Moduł powinien być zintegrowany z system uprawnień użytkowników, w szczególności pozwalając administratorowi na: - ograniczenie prawa do publikowania treści w określonej części portalu dla danego użytkownika lub grupy użytkowników; - ograniczenie prawa do publikowania treści określonego typu (tekst, zdjęcia, materiały wideo, załączone pliki) dla danego użytkownika lub grupy użytkowników. (2.4.3.) System powinien zapewniać możliwość wyboru daty automatycznej publikacji w przyszłości. W takim przypadku system powinien automatycznie publikować treść w terminie określonym przy zatwierdzaniu publikacji. (2.4.4.) System powinien umożliwiać administratorowi nadawanie i zabieranie uprawnień do dodawania treści z odroczoną datą publikacji dla wybranych użytkowników oraz grup użytkowników niezależnie od ogólnego prawa do publikowana (o którym mowa w pkt ). Strona 15 z 84

16 2.5. Moduł zarządzania banerami statycznymi oraz banerami typu popup 2.6. Moduł kalendarza wydarzeń/imprez Moduł zarządzania banerami powinien pozwalać definiowanie i przyporządkowywanie banerów do wybranych artykułów oraz grup/kategorii artykułów. Przez tworzenie banerów należy rozumieć obsługę operacji wgrywania do systemu plików graficznych banerów i definiowania związanych z nimi odnośników. System powinien pozwalać na tworzenie i modyfikowanie utworzonych grup banerów. Na podstronie, na której umieszczona została grupa banerów kolejne banery w ramach grupy powinny być wyświetlane w kolejności cyklicznej lub losowej podczas kolejnych wyświetleń (wywołań) tej podstrony. System powinien pozwalać na przyporządkowywanie grup banerów do artykułów na takich samych zasadach jak zwykłych banerów. Powinna istnieć możliwość nadawnia wybranym banerom funkcji odnośników zarówno do podstron portalu, jak i innych stron w Internecie, tak aby po kliknięciu na banerze użytkownik przechodził do strony do której prowadzi odnośnik. System powinien zliczać wyświetlenia banerów i kliknięcia na banerach (które pełnią funkcję odnośników). Powinna istnieć możliwość określenia limitu wyświetleń dla banera, w taki sposób aby po jej przekroczeniu baner nie był wyświetlany. System powinien obsługiwać przynajmniej trzy wielkości banerów lub powinien pozwalać użytkownikowi na samodzielne definiowanie wielkości banerów. Moduł kalendarza wydarzeń/imprez powinien zapewniać użytkownikowi możliwość wyboru wielu kolekcji danych, z których mają być pobierane elementy wyświetlanego kalendarza. System powinien dawać możliwość przydzielania użytkownikom uprawnień do dodawania elementów do kolekcji danych w kalendarzu niezależnie dla każdej kolekcji danych. System powinien pozwalać na tworzenie powiązań pomiędzy elementami w kolekcji danych w kalendarzu a elementami publikowanymi w systemie (w szczególności: artykułami, obrazami - plikami graficznymi, filmami - plikami wideo). Utworzenie powiązań powinno skutkować przynajmniej dodaniem odnośnika do elementu kalendarza prowadzącego do obiektu w systemie na który wskazuje powiązanie. Strona 16 z 84

17 2.7. Moduł list aktualności Moduł list aktualności powinien zapewniać użytkownikowi możliwość wyboru wielu kolekcji danych, z których mają być pobierane elementy wyświetlanej listy. System powinien dawać możliwość przydzielania użytkownikom uprawnień do dodawania elementów do listy aktualności niezależnie dla każdej kolekcji danych. System powinien pozwalać na tworzenie powiązań pomiędzy elementami w kolekcji danych listy aktualności a elementami publikowanymi w systemie (w szczególności: artykułami, obrazami - plikami graficznymi, filmami - plikami wideo). Utworzenie powiązań powinno skutkować przynajmniej dodaniem odnośnika do elementu listy aktualności prowadzącego do obiektu w systemie na który wskazuje powiązanie Moduł sondy internetowej Moduł sondy internetowej powinien umożliwić tworzenie i zamieszczanie w serwisie sond oraz publikację wyników sond już zamkniętych. Wyniki sondy powinny być publikowane w postaci wykresu słupkowego lub kołowego (wybór rodzaju wykresu powinien być dokonywany przez użytkownika tworzącego sondę) wraz z tabelarycznym procentowym zestawieniem wyników. System powinien pozwalać na dodawanie i publikowanie sond wyłącznie użytkownikom, którym administrator przyznał stosowne uprawnienia. Użytkownicy powinni mieć możliwość dodawania komentarzy do sond wybranych przez administratora. System powinien również oferować opcję moderacji komentarzy - tzn. zamieszczania dopiero po zatwierdzeniu przez określonego użytkownika - moderatora. Strona 17 z 84

18 2.9. Moduł ankiety Moduł ankiety powinien umożliwić tworzenie i zamieszczanie w serwisie ankiet jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz publikację wyników ankiet już zamkniętych. Wyniki ankiety powinny być publikowane w postaci wykresu słupkowego lub kołowego (wybór rodzaju wykresu powinien być dokonywany przez użytkownika tworzącego ankietę) wraz z tabelarycznym procentowym zestawieniem wyników. System powinien pozwalać na dodawanie i publikowanie ankiet wyłącznie użytkownikom, którym administrator przyznał stosowne uprawnienia. Użytkownicy powinni mieć możliwość dodawania komentarzy do ankiet wybranych przez administratora. System powinien również oferować opcję moderacji komentarzy - tzn. zamieszczania dopiero po zatwierdzeniu przez określonego użytkownika - moderatora Moduł forum dyskusyjnego Moduł forum dyskusyjnego powinien udostępniać przynajmniej następujące funkcje: - wyróżnianie wiadomości nieprzeczytanych przez użytkownika i automatyczne oznaczanie wyświetlonych wiadomości jako przeczytane (niezależnie dla każdego użytkownika); - obsługa wielu działów forum definiowanych (dodawanych, usuwanych, modyfikowanych) przez użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi; - automatyczne organizowanie wiadomości w wątki w taki sposób że odpowiedzi użytkowników są automatycznie grupowane w jedne wątek; - przenoszenie wątków pomiędzy działami (dostępne wyłącznie dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi); - zamykanie wątków - blokowanie możliwości dodawania nowych wpisów w ramach zablokowanego wątku (dostępne wyłącznie dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi); - usuwanie wybranych wpisów usuwanie całych wątków (dostępne wyłącznie dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi); - obsługa emotikon (możliwość dodawania miniaturowych obrazów reprezentujących emocje lub intencje osoby redagującej wpis na forum) wraz z automatyczną zamianą ciągów znaków będących standardową reprezentacją emotikon (np.: ;-), :-( itp.) na odpowiadającą im Strona 18 z 84

19 graficzną reprezentację emotikony (wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia kompletu obrazów będących reprezentacją emotikon - składającego sie z co najmniej 20 elementów); - funkcja cytowania (wyróżniania za pomocą innego rodzaju fontu, tła lub specjalnego elementu graficznego cytatu będącego fragmentem wpisu, na który użytkownik odpowiada); - funkcja automatycznego cenzurowania - usuwania lub maskowania wulgaryzmów, polegająca na usuwaniu z wypowiedzi słów znajdujących się w systemowym słowniku, wraz z funkcjami i narzędziami do edycji tego słownika dostępnymi dla uprawnionego użytkownika); - funkcja powiadamiania użytkownika o nowych wpisach w wątku, którego subskrypcję uaktywnił użytkownik; - automatyczne dodawanie podpisów i graficznych symboli użytkowników (definiowanych samodzielnie przez użytkowników) do wpisów na forum; - funkcje zliczania wpisów dodanych przez użytkowników na forum i wyświetlania informacji o liczbie wpisów wraz z nazwą użytkownika; - system rang pozwalający na określenie progów odnoszących się do liczby wiadomości opublikowanych przez użytkowników na forum (po przekroczeniu zdefiniowanej przez administratora liczby wiadomości użytkownik powinien uzyskać daną rangę, informacja o randze reprezentowana za pomocą graficznego symbolu powinna być wyświetlana obok nazwy użytkownika); - dostępne dla użytkowników funkcje wyświetlania listy wpisów na forum opublikowanych od czasu ostatniego logowania danego użytkownika). System powinien mieć możliwość ograniczenia uprawnień do publikowania wpisów na forum przez użytkowników lub grupy użytkowników. System powinien mieć możliwość ograniczania widoczności określonych części forum i wpisów w tych częściach dla użytkowników lub grup użytkowników. System powinien pozwalać na definiowanie ww. ograniczeń i uprawnień przynajmniej z dokładnością do wybranego działu forum. Moduł forum powinien mieć możliwość pracy w systemie moderowania publikowanych wpisów, w którym wpisy na forum tworzone przez użytkowników stają się widoczne dla Strona 19 z 84

20 innych dopiero po ich zatwierdzeniu przez moderatorów forum. System powinien mieć możliwość nadawania i odbierania uprawnień do moderacji użytkownikom (w tym możliwość nadania uprawnienia do moderacji wielu użytkownikom) Moduł statystyk Moduł statystyk powinien gromadzić dane o wszystkich użytkownikach korzystających z portalu i wyświetlać statystyki obejmujące co najmniej: - liczbę unikalnych odwiedzających 3 ; - liczbę wizyt na stronie 4 ; - wykorzystywana przepustowość łącza systemu 5 ; - liczba błędów ładowania strony. Wszystkie ww. statystyki powinny być gromadzone i prezentowane przynajmniej dla okresów: godzinowych, dobowych, miesięcznych. System powinien ponadto gromadzić informacje o: - logowaniu użytkowników do systemu (w tym: pomyślnych próbach zalogowania się do systemu oraz nieudanych próbach zalogowania się do systemu); - przeprowadzanych przez użytkowników operacjach związanych z dodawaniem, modyfikowaniem oraz usuwaniem treści w systemie (obejmujące co najmniej: nazwę użytkownika przeprowadzającego operację, adres IP użytkownika przeprowadzającego operację, dokładną datę i godzinę, określenie rodzaju wykonanej operacji i treści, do której się odnosiła); - dodaniu lub usunięciu konta użytkownika lub grupy użytkowników, jak też zmianie uprawnień użytkownika oraz przypisaniu lub usunięciu przypisania użytkownika do grupy użytkowników. 3 Przez określenie unikalny użytkownik należy rozumieć osobę lub komputer (host), który dokonał co najmniej jednego otwarcia (wyświetlenia) dowolnej podstrony systemu w okresie przedstawionym w danej statystyce. Jeśli unikalny użytkownik dokona kilku operacji otwarcia (wyświetlenia) dowolnej podstrony w danym okresie, to sytuacja taka nie powoduje zwiększenia liczby unikalnych użytkowników w tym okresie. Użytkownicy powinni być rozróżniani na podstawie adresu IP. 4 Przez wizytę na stronie należy rozumieć proces wyświetlenia podstron systemu dokonywany przez danego odwiedzającego. W celu zliczania wizyt na stronie, należy posługiwać się koncepcją sesji użytkownika, tak że jeżeli dany użytkownik otworzył dowolną podstronę systemu, a następnie dokonał otwarcia trzech innych podstron systemu w czasie trwania okresu przedstawianego w statystyce, to te wszystkie otwarcia podstron są traktowane jako jedna wizyta na stronie. 5 Przez wykorzystywaną przepustowość łącza systemu należy rozumieć całkowitą liczbę bajtów stron, obrazów i innych plików pobranych przez użytkowników systemu w ramach przeglądania podstron wchodzących w skład systemu. Liczba ta powinna obejmować tylko ruch HTTP i HTTPS. Wykonawca powinien określić, czy w prezentowanych statystykach wykorzystywanej przepustowości ujęto rozmiar nagłówków protokołów HTTP i HTPS oraz nagłówków protokołów niższego poziomu. Strona 20 z 84

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo