System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo..."

Transkrypt

1 Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu PaĔstwa w ramach RPO WK-P na lata System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

2 2 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Sprawny system do zarzdzania przedsibiorstwem on-line Nowa jako kontroli w biznesie W zinformatyzowanym wiecie biznesu informacja staje si kluczem do podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Czas oraz jako informacji determinuj dziaania menederów. Nie mona pozwoli sobie na przypadkowe rozwizania technologiczne. Zoono zachodzcych procesów i operacji gospodarczych wymaga stosowania odpowiednich narzdzi. W miar rozwoju Þ rmy, komórki organizacyjne przedsibiorstwa rozbudowuj si, a menederowie przekazuj swoje obowizki innym pracownikom. Kontrola zachodzcych procesów staje si waniejsza ni kiedykolwiek. Istotnym elementem sprawnego zarzdzania jest dobry system informatyczny. Programy, które jeszcze kilka lat temu w peni wystarczay do zarzdzania przedsibiorstwem, dzisiaj nie speniaj wszystkich wymaga. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom przedsibiorstw, pragniemy zaoferowa innowacyjn, elastyczn e-usug MGA v3, która wprowadzi do Þ rmy now jako kontroli. Software as a Service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usuga) to jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegajcy na dystrybucji oprogramowania. Aplikacja jest przechowywana i udostpniana przez producenta uytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzeb instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowizki zarzdzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawc. W efekcie uytkownik oddaje kontrol nad oprogramowaniem dostawcy i obowizek zapewnienia jego cigoci dziaania. W zalenoci od swoich potrzeb mona korzysta z kilku moduów. System jest zatem elastyczny, dopasowuje si do potrzeb posugujcych si nim osób. Program moe zosta rozbudowany o kolejne dodatkowe, wymagane funkcjonalnoci oraz uzupeniony o specyþ czne moduy na zamówienie. Co najwaniejsze, MGA v3 jest na wycignicie rki z kadego miejsca na wiecie. Dlaczego? Poniewa oferujemy go jako e-usug dostpn przez Internet w modelu SaaS. Uytkownik opaca miesiczny abonament za dostp do systemu, otrzymuje login oraz haso. Nie trzeba inwestowa w zakup nowych komputerów czy serwera.

3 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 3 Uytkownicy e-usugi nie musz take instalowa programu na swoich komputerach. Tylko uprawnieni uytkownicy maj dostp do danych, a poczenia z systemem s szyfrowane, co gwarantuje bezpieczestwo danych. Jestemy gotowi udzieli wsparcia merytorycznego i technicznego przy wdroeniu oprogramowania, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. System Planowania Zasobów Przedsibiorstwa (z ang. Enterprise Resorce Planning - ERP), reprezentuj grup zintegrowanych systemów informatycznych, tj. moduowo zorganizowanych systemów informatycznych przedsibiorstwa. Zbieraj w jeden spójny system wszystkie tradycyjne funkcje zarzdcze (zwizane z ksigowoci Þ nansow i zarzdcz, Þ nansami, kadrami i pacami, sprzeda). Wspópraca z Oracle i IBM pozwala na dostarczenie wydajnych i stabilnych rozwiza. Oferowany system uatwi sprawowanie kontroli nad prac Þ rmy, co z kolei zaowocuje dobr komunikacj z podwadnymi. Dziki MGA v3 istnieje moliwo stworzenia wietnie zorganizowanej druyny, która nie powiela swojej pracy, skupia si na osigniciu celu i przede wszystkim potraþ funkcjonowa w ramach konkretnej grupy, w której kady spenia wan rol i zna swoje miejsce. Raporty i analizy uzyskiwane z moduów systemu pomog w podejmowaniu trafnych i szybkich decyzji. E-usuga MGA v3 zostaa stworzona po to, by oszczdzi czas i pienidze przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakoci stosowanych technologii. Architektura trójwarstwowa skada si z nastpujcych warstw: warstwa pierwsza - interfejs uytkownika: dowolna przegldarka internetowa, warstwa druga - Serwer aplikacji np.: Apache, Oracle WebLogic 11g, Ponadto MGA v3 jest systemem, na którym przyjemnie si pracuje. Dlaczego? Gwarantuje to odpowiedni wygld usugi, jej obsuga jest prosta, intuicyjna oraz przejrzysta. Te cechy sprawiaj, e wdroenie w prac z systemem przebiega w sposób pynny i atwy, a przede wszystkim szybki dla wszystkich pracowników. 3. warstwa trzecia - Serwer bazy danych np.: Oracle Database 11g. Technologia wykonania systemu informatycznego w dzisiejszych czasach powinna umoliwi dostp do systemu ERP poprzez dowoln przegldark internetow. Tworzc MGA v3 wykorzystalimy architektur trójwarstwow. Technologia opiera si o baz danych Oracle oraz WebLogic 11g, który w poczeniu z baz danych Oracle 11g oferuje niespotykan w innych rozwizaniach wydajno i skalowalno. WebLogic daje nam niezwyk atwo obsugi, dziki automatyzacji ogranicza czas i wydatki zwizane z utrzymaniem dziaania systemów.

4 4 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Nowa e-usuga gwarantuje: pen kontrol nad biznesem z kadego miejsca i o kadym czasie, brak ogranicze w dopasowaniu zintegrowanego systemu informatycznego do charakteru i potrzeb przedsibiorstwa, jako technologii Oracle oraz stabilno IBM. W nowoczesnej gospodarce jako informacji determinuje jako biznesu. Kompleksowa i pena informacja pozwala na szybk reakcj, redukcj ryzyka, podejmowanie trafnych decyzji, zbudowanie silnej strategii, zwikszenie efektywnoci i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Kontrola zachodzcych procesów staje si waniejsza ni kiedykolwiek. Jednoczenie narastajca zoono procesów biznesowych wymaga elastycznych narzdzi nowej generacji. Programy, które jeszcze kilka lat temu w peni wystarczay do zarzdzania przedsibiorstwem, dzisiaj s nieaktualne. Przejmij kontrol nad wiatem swojego biznesu. System, który oferujemy, bdzie rozwija si wraz z Twoim przedsibiorstwem. Nie trzeba inwestowa w zakup i utrzymanie infrastruktury informatycznej. Klient ma moliwo korzystania z naszych serwerów charakteryzujcych si wysok stabilnoci dziki rozwizaniom IBM. W ramach jednego systemu mona kontrolowa wszystkie obszary w Þ rmie. Zastosowana technologia Oracle zapewnia praktycznie nieograniczone moliwoci w zakresie liczby uytkowników i iloci gromadzonych danych. Wykorzystanie MGA v3 stworzy spójn przestrze w przedsibiorstwie, któr zarzdzajcy swobodnie bdzie kontrolowa. Na jakie cechy warto zwróci uwag? Stabilno systemu pozwala na uzyskanie przejrzystych informacji. Prostota i intuicyjno obsugi obniy nakady zasobów na wdroenie do minimum. atwy i szybki dostp do danych umoliwi trafne podejmowanie decyzji i kontrol zachodzcych procesów w kadym czasie i miejscu. Elastyczno e-usugi sprawia, e moduy systemu s dopasowane do specyþ ki prowadzonej dziaalnoci. System moe by rozbudowywany wraz z rozwojem dziaalnoci. Zintegrowanie procesów w ramach jednego systemu pozwala na oszczdno czasu i redukcj kosztów, brak powielania tych samych danych. Wyniki ankiety przeprowadzonej na konferencjach wród przedsibiorstw komunalnych i pracowników administracji. Wybierajc MGA v3 klient moe wysya faktury drog elektroniczn (wprost z systemu). Wykorzystanie technologii Oracle pozwala na rozlege moliwoci analityczne i generowanie rónorodnych raportów (Business Intelligence).

5 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 5 Innowacyjno e-usugi MGA v3 polega na dostpie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service). Na rynku nie ma jeszcze oprogramowania dostpnego w tym modelu, stworzonego w technologii trójwarstwowej i jednoczenie opartego o wydajne bazy danych Oracle. Niezalenie gdzie jeste, niezalenie od pory dnia masz dostp do danych. Przestrze, w jakiej funkcjonuje e-usuga, to nowy wymiar moliwoci zarzdzania. Efektywno Twojego biznesu wzronie dziki zmniejszeniu nakadów na zakup nowego sprztu i instalacj oprogramowania, a take dziki poprawie jakoci pracy Twojej kadry. Modu umoliwia wysanie a wprost z systemu do klienta z prob o akceptacj otrzymywania faktury w formie elektronicznej. SPRZEDA Modu suy gównie do fakturowania sprzeday usug. Jego prostota umoliwia przede wszystkim seryjne, szybkie fakturowanie. Istnieje moliwo generowania dowodów kasowych KP, drukowanych bezporednio z faktur. Z tego miejsca moemy wysa do klienta e-faktur lub potwierdzenie zrealizowania usugi. Proponujemy idealn równowag pomidzy potrzeb, cen, a moliwociami. MGA v3 to Zintegrowany System Informatyczny, który posiada budow modularn. Dziaa w technologii trójwarstwowej, z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych Oracle 11g oraz Oracle Developer 11g (Forms & Reports). Oferowane przez nas moduy to: CRM - MODU KLIENCI Modu umoliwiajcy kontrol relacji z kontrahentami oraz wspomagajcy windykacj. Posiada rozbudowan kartotek adresów oraz kontaktów z klientami. Umoliwia zapisywanie korespondencji (pliki w dowolnym formacie) na kartotece kontrahenta. Z poziomu CRM mamy wgld w dane zawarte w innych moduach np. faktury, zapaty. Z tego miejsca moemy generowa wezwania do zapaty lub potwierdzenia salda. Arkadiusz Czarnecki, Dyrektor Sprzeday Specjalizowanej Netia S.A.: - Od 7 lat Netia dostarcza rozwizania telekomunikacyjne o podwyszonych parametrach jako- ciowych dla potrzeb realizowanych przez MGA projektów teleinformatycznych. Dowiadczony zespó MGA umiejtnie czy usugi: informatyczne, sieciowe oraz telekomunikacyjne, w zintegrowane rozwizania ICT, które wspieraj procesy biznesowe wielu przedsibiorstw i instytucji. MGA to sprawdzony partner w biznesie. Zbudowane zaufanie jest podstaw do zwikszenia zakresu wspópracy pomidzy naszymi Þ rmami. Ju w najbliszym czasie planujemy rozszerzy portfolio rozwiza oferowanych przez Neti o aplikacje biznesowe przygotowane przez MGA. MODU ROZRACHUNKI Narzdzie stworzone do biecej kontroli stanu nalenoci i zobowiza. Modu umoliwia, oprócz podstawowych operacji zwizanych z fakturami, m.in. zapisywanie plików z fakturami w dowolnym formacie (np. PDF otrzymany od dostawcy lub skan podpisanej faktury). Z tego miejsca moemy wysa do klienta e-faktur. System zapamita informacj o tym, kiedy klient pobra dan faktur oraz zapisze nieedytowalny plik z faktur wysan do klienta.

6 6 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Modu posiada równie e-archiwum, gdzie przechowywane s wszystkie faktury, które w razie potrzeby moemy zapisa u siebie na dysku. Modu posiada rozbudowan windykacj, m. in. generuje wydruk pozwalajcy oceni skuteczno windykacji. MODU RODKI TRWAE Elastyczny modu do ewidencji caego majtku trwa- ego przedsibiorstwa. Na bieco kontroluje stan przegldów i bada okresowych itp. Nalicza odpisy amortyzacyjne metod liniow wedug stawek podatkowych i bilansowych. Dodatkowo umoliwia przeprowadzenie symulacji planowania inwestycyjnego. W kartotece rodków trwaych istnieje moliwo dodawania zdj, co moe uatwi klasyþ kacj rodka trwaego. MODU FINANSE Modu sucy do kontroli przepywu rodków Þ nansowych. Obsuguje kasy, banki, zaliczki z pracownikami. Poprzez elastyczny interfejs umoliwia wczytywanie wycigów bankowych w sposób automatyczny. Umoliwia równie pen automatyzacj procesu czenia faktur sprzeday z dokonanymi wpatami gotówkowymi i przelewowymi. MODU MAGAZYN Modu umoliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z obsug wielu magazynów. Mara w programie liczona jest wg faktycznej ceny zakupu, a nie redniej waonej. Z poziomu tego moduu moliwa jest elektroniczna wysyka ( ), dokumentów WZ do klientów w celu potwierdzenia dostawy towaru lub usugi. Szeroki wachlarz analiz umoliwia m.in.: przedstawienie analiz z podziaem na mar zrealizowan (zapacone faktury) oraz mar cakowit. Poprzez rozbudowany i elastyczny podzia dokumentów, generuje zestawienie dokumentów wg grup tematycznych np.: podzia terytorialny, podzia na

7 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 7 handlowców, wydrukowanie rankingów klientów lub usug, przedstawienie zapasów towarów z podziaem na handlowców. MODU KSIGA GÓWNA Do Ksigi Gównej spywaj wszystkie dokumenty z innych moduów, gdzie s ksigowane. Nastpnie generowane jest sprawozdanie Þ nansowe, F-01, CIT/PIT i inne. Wygenerowane i zaakceptowane sprawozdania mog by archiwizowane w bazie danych. Modu posiada moliwo deþ niowania wasnego planu kont lub te korzystania z wzorcowego. Modu umoliwia deþ niowanie kont wyliczanych. MODU KADRY I PACE Prowadzenie ewidencji kadrowej. Naliczanie wynagrodze, zasików z ubezpieczenia spoecznego. Mariusz Rutkowski, meneder sprzeday w Þ rmie Oracle: - z MGA wspópracujemy od 1999 roku. I mog powiedzie, e chyba przez te 12 lat jestemy dla siebie niezawodnymi partnerami w biznesie. MGA tworzy oprogramowanie w naszych najnowszych technologiach. Systemy wykonywane przez torusk spók cechuj si du niezawodnoci i skalowalnoci. Wedug mnie przygotowywany od kilkunastu miesicy system MGA v3 jest pierwszym w Polsce oprogramowaniem w modelu SaaS napisanym cakowicie w technologii Oracle. Chciabym zapewni, e nasza dalsza wspópraca powinna wyglda podobnie, a moe jeszcze lepiej. Dostpno do systemu- Model SaaS Software as a Service oprogramowanie jako usuga Model wiadczenia usug, istniejcy od 1990 roku. Sta si jedn z gównych tendencji rozwoju oprogramowania. Prowadzenie rozlicze z Urzdami Skarbowymi i ZUS. Program jest zintegrowany z systemem Patnik. Integraln czci moduu jest portal Kadry i Pace, dziki któremu pracownicy mog elektronicznie wypeni delegacj, wniosek urlopowy czy wydrukowa tzw. pasek.

8 8 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Analitycy przewiduj, e w 2011 roku na modelu SaaS bdzie oparte 25% oprogramowania biznesowego. E-usuga MGA v3 dostpna jest przez przegldark internetow po uregulowaniu miesicznego abonamentu za moduy i za uytkownika. Korzystanie z usugi nie wymaga nabycia dodatkowych licencji. Nie trzeba kupowa take nowych komputerów czy serwera, poniewa istnieje moliwo korzystania z naszej infrastruktury teleinformatycznej. MGA Sp. z o.o. Kim jestemy? Swoj dziaalno rozpoczlimy w 1993 roku w Toruniu, gdzie do dzi mieci si nasza siedziba. Pocztkowo przedsibiorstwo dziaao w formie dziaalnoci gospodarczej osoby Þ zycznej. Obecnie gównym przedmiotem naszej dziaalnoci jest projektowanie, tworzenie i wdraanie systemów do obsugi kadego rodzaju przedsibiorstw. Projektujemy aplikacje webowe i oprogramowanie dedykowane. Ponadto nasza oferta obejmuje midzy innymi: administracj serwerami, kolokacj serwerów, administracj bazami i hurtowniami danych Oracle, sieciami WAN, wykonywanie oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem. Agnieszka Biko, Alliance Manager ISV & Developer Relations, IBM: - Firma MGA jest od niedawna Partnerem Handlowym IBM, niemniej jednak ju moemy si cieszy owocami naszej wspópracy. F i r m a M G A z b u d o w a a wasne data center w oparciu o najwyszej klasy serwery IBM System x oraz pamici masowe IBM System Storage, aby móc oferowa swoim klientom usugi aplikacyjne w chmurze. Liczymy na to, e nasze wspólne rozwizanie zainteresuje wielu nowych klientów, którzy rozgldaj si za najlepszym dla siebie rozwizaniem typu cloud i jestem przekonana, e przyczyni si do ich sukcesu na rynku. obsugi ksigowo-pacowej dowolnych podmiotów gospodarczych, poczynajc od przedsibiorców prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz (prowadzcych uproszczone formy rozlicze podatkowych) - po spóki z ograniczon odpowiedzialnoci, spóki akcyjne i inne podmioty, Romuald Dbrowski, AIS.pl: - Na pocztku 2001 roku zlecilimy Þ rmie MGA Sp. z o.o. kilka spraw zwizanych z ksigowoci i kadrami. Ujy nas bardzo dobra opinia o tej firmie i wysoki poziom informatyzacji. Bya to bardzo trafna decyzja, do dzi nasza wspópraca ukada si wzorowo. Zlecone przez nas czynnoci s wykonywane szybko i z najwysz starannoci i elastycznoci co do naszych wymaga. Do czsto zasigamy rady u specjalistów w MGA i zawsze szybko otrzymujemy kompetentne odpowiedzi. Oprogramowanie MGA v. 3, midzy innymi, umoliwia dostp na bieco do danych o Þ rmie. Taka wiedza pozwoli nam by bardziej konkurencyjnymi na globalnym rynku usug IT. obsugi kadrowo-pacowej przedsibiorstw i instytucji (o dowolnej strukturze organizacyjnej i statusie prawnym) z uwzgldnieniem specyþ ki wewntrznych przepisów pacowych, reprezentacji naszych klientów we wszystkich kontaktach z urzdami skarbowymi i organami ZUS. W swojej pracy stawiamy na jako. Od padziernika 2010 roku tworzymy oprogramowanie zgodnie z norm ISO. CertyÞ kat ISO 9001: 2009 No.628/10/2010/J/C. Z biegiem lat powikszao si spektrum zadowolonych ze wspópracy odbiorców i klientów. Dostrzeglimy te ich nowe potrzeby. W odpowiedzi, w 1999 roku podjlimy decyzj o utworzeniu dziau outsourcingu ksigowo-kadrowego. Proponujemy usugi w zakresie:

9 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 9 MGA v3- zintegrowany system do zarzdzania on-line Droga do MGA v3 - innowacyjno, dowiadczenie i praca MGA Sp. z o.o od pocztku swego istnienia zwizana jest z Toruniem. Gównym aspektem prowadzonej dziaalnoci jest tworzenie oprogramowania dla Þ rm, gównie do zastosowa w ksigowoci. Oprogramowanie to oparte jest o technologi Oracle. Oryginalno tworzonego obecnie rozwizania polega na moliwoci korzystania z jednego bd wielu moduów, które z punktu widzenia klienta s najbardziej interesujce, jednoczenie dajc moliwo skorzystania z usug biura rachunkowego, korzystajcego z tego samego oprogramowania. Zastosowanie takiego modelu wspópracy umoliwia szybki przepyw informacji pomidzy Þ rm, a ksigowoci. Wynikiem tego jest m. in. natychmiastowa informacja o wynikach Þ nansowych Þ rmy czy te dostp do skomplikowanych analiz. Oprogramowanie MGA v3 (wicej na: dzia- a w tzw. modelu SaaS (ang. Software as a service - oprogramowanie jako usuga). Zalet takiego schematu jest ograniczenie kosztów Þ rmy poprzez zredukowanie wydatków zwizanych z zakupem penego oprogramowania czy te utrzymywaniem infrastruktury sprztowej np. serwerów (klient paci wycznie za dostp do wybranych cz- ci systemu dziaajcego w MGA). MGA Sp. z o.o. - Dziki niemu mona ograniczy ksigowo papierow. Nie bdzie segregatorów, ton papieru, itd. Do komputera mona przenie wszystkie dokumenty, zdjcia, Þ lmy. Ten system umoliwia elektroniczny obieg dokumentów praktycznie ze wszystkich dziedzin wystpujcych w kadej Þ rmie poczwszy od ksigowoci, poprzez kadry i pace, po obszary zwizane z produkcj i magazynowaniem. Jednym sowem zapewnia kompleksow elektroniczn obsug Þ rmy bez koniecznoci uywania dokumentów papierowych. Przesyanie dokumentów, pism i informacji pomidzy poszczególnymi komórkami odbywa si drog elektroniczn. Oczywicie, kady szczebel zarzdzania systemem obwarowany zostaje odpowiednimi poziomami dostpu. Nie kady musi i moe wiedzie o wszystkich sprawach przedsibiorstwa. Dokoczenie na str. 10 Jak zaznacza szef Þ rmy oraz jego pracownicy, tego typu oprogramowanie jest nowatorskie w skali caego kraju. O innowacyjnoci systemu MGA v3 wiadczy nie tylko to, e jest tworzony w technologii Oracle, ale umoliwia klientom zlecenie zewntrznej Þ rmie prowadzenia ksig oraz kadr i pac, opierajc si na tej samej bazie danych. - Dziki temu nie tylko mona przyjmowa i wystawia faktury, prowadzi elektroniczn ksig przychodów i rozchodów, ale te wykorzysta elektroniczny obrót dokumentami - podkrela Marcin Orylski, prezes Zarzd MGA Sp. z o.o. przed siedzib Þ rmy (od lewej): Danuta Gerc - wiceprezes, Marcin Orylski - prezes oraz Sawomir Pastewski, wiceprezes

10 10 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Dokoczenie ze str. 9 Jest to system oparty na technologii Oracle, umoliwiajcej wykorzystanie architektury trójwarstwowej - baza danych, serwer aplikacji i wreszcie przegldarka - dodaje prezes MGA. - Poza tym ma odpowiedni poziom zabezpiecze, szyfrowan transmisj danych, dublowane serwery. Praca w tym systemie odbywa si w czasie rzeczywistym. System MGA v3 oferuje znacznie wicej w zakresie operacji automatycznych ni dotychczas stosowane programy. Nie trzeba kupowa caego oprogramowania. Mona naby tylko t jego cz, która jest Þ rmie potrzebna. - Ksigowi moe i wol na razie mie dokumentacj na papierze, bo tego wymagaj i oczekuj odpowiednie urzdy - kontynuuje Danuta Gerc, wiceprezes MGA. - Ale by moe ju niedugo, gdy postp wymusi na urzdach stosowanie obiegu elektronicznego, wtedy bdziemy uywali mniej papieru. Wszystkie operacje bd si odbyway znacznie szybciej. No, moe niektóre sprawy, jak te zwizane z zatrudnieniem, bd musiay pozosta dalej na papierze. Micha Jarosz dyr. Biura Informatyki KUKE S.A.: - Wspópraca z MGA Sp. z o.o. od samego pocztku ukadaa si bardzo dobrze - otrzymalimy wsparcie zarówno w fazie tworzenia specyfikacji, jak i przy wdraaniu projektu. Wci moemy liczy na wsparcie techniczne oraz pomoc przy dalszej rozbudowie oprogramowania. Jestemy bardzo zadowoleni z dotychczasowego przebiegu wspópracy z MGA Sp. z o.o. Wszystkie elementy systemu zostay stworzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami i dostarczone w ustalonym terminie. Szczególnie pragn podkreli, e wspópraca bya bezproblemowa oraz profesjonalna na kadym etapie realizacji projektu. Stworzony system speni wszystkie nasze oczekiwania i z penym przekonaniem chcielibymy poleci MGA Sp. z o.o. jako godnego zaufania dostawc rozwiza informatycznych. System MGA v3 budowany jest przez programistów tworzcych zespoy do opracowania poszczególnych moduów. Zespoy prowadzone s przez kierowników ksztatujcych system MGA v3. Jednym z nich jest Sawomir Pastewski - wiceprezes zarzdu MGA. Zajmuje si on przygotowaniem moduu zwizanego z usugami staymi i logistyk, seryjnym fakturowaniem, usugami, abonamentami telefonicznymi, bilingami, licznikami i rachunkami za usugi. Jednym sowem odpowiada za opracowanie oprogramowania dla rachunków wystawianych regularnie co miesic. Wczeniej przygotowywa poprzednie wersje wikszoci moduów. Obecnie twórczym ich rozwijaniem zajmuj si kolejni kierownicy projektów, m.in. Sawomir Ehlert. - Nie wszystko jestemy w stanie przewidzie - dodaje S. Ehlert. - bo to najlepiej wiedz szefowie i pracownicy Þ rmy wdraajcej system. My staramy si te sugestie przetworzy na jzyk informatyki. Wszystko jednak musi tak funkcjonowa, aby system jako cao by zrozumiay dla laika, który z informatyk nie mia do czynienia. Mariusz Felisiak, to kierownik kolejnego zespou, zajmuje si opracowaniem informatycznym rodków trwaych, ksig gówn i Þ nansami. S to na pewno bardzo trudne do ujcia w informatyczne ramy dziay zwizane z funkcjonowaniem przedsibiorstw. - Najduej trwao opracowanie ksigi gównej. Prace nad ni zajy nam 18 miesicy intensywnej pracy - zauwaa M. Felisiak. - Materia zagadnienia jest bardzo skomplikowana i dlatego nie naleao si zbytnio spieszy, aby nie popenia bdów. System na bieco jest testowany przez pracowników MGA wewntrz ich Þ rmy. Po usuniciu usterek zaczynaj przetwarza prawdziwe dane i to jest pierwszy etap wdraania systemu. Kolejnym krokiem w tym procesie jest testowanie oprogramowania przez osoby z zewntrz, posiadajce wiedz z zakresu zagadnie ksigowych i Þ nansowych. Najnowszy projekt MGA jest zupenie nowej jakoci. Programici przygotowujcy jego trzeci wersj wykorzystuj do- wiadczenia, jakie zdobyli przy tworzeniu poprzednich edycji. Najwiksz zmian jest to, e uytkownik nie musi pracowa na wielu bazach danych. Poza tym mona pracowa w przegldarce internetowej z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, za pomoc szyfrowanej transmisji. Narzdzia i technologie uyte przy tworzeniu tego systemu s o wiele bogatsze. System informatyczny MGA v3 pozwala na wykonywanie wikszej liczby operacji i w znacznie krótszym czasie. - Si tego oprogramowania jest to, e ca funkcjonalno moe posiada kto, kto ma np. dwa budynki i kto inny, kto dysponuje liczb posesji i trzyma wszystko na jednym serwerze u nas lub u siebie - podkrela prezes Orylski. - Ten program moe rosn wraz z uytkownikiem. Nie trzeba adnych konwersji, rozbudowywania, itd. To bardzo nowoczesne i praktyczne narzdzie przydajce si do prowadzenia kadego przedsibiorstwa. Innowacyjno MGA v3, mimo e nie by on jeszcze w peni skoczony, docenia np. Fundacja Innowacji i Rozwoju przyznajc MGA Sp. z o.o. tytu Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 oraz Gazeta Bankowa udzielajc rekomendacji MGA v3 Program Wspierajcy Klientów Instytucji Finansowych w konkursie technologicznym Gazety Bankowej - Hit Roku 2011 dla Instytucji Finansowych w kategorii produkt. MGA Sp. z o.o. zostaa wyróniona take w dwóch rankingach: Efektywna Firma 2010 i Gepard Biznesu Sawomir Górzyski

11 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 11 Sp. z o. o. ul. Piaskowa 6, Toru tel.: , fax: Rekomendacje: Jestemy partnerami:

12 Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu PaĔstwa w ramach RPO WK-P na lata

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes.

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. O Firmie i Produkcie Stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi wymaga od producenta dużego doświadczenia i

Bardziej szczegółowo