System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo..."

Transkrypt

1 Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu PaĔstwa w ramach RPO WK-P na lata System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

2 2 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Sprawny system do zarzdzania przedsibiorstwem on-line Nowa jako kontroli w biznesie W zinformatyzowanym wiecie biznesu informacja staje si kluczem do podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Czas oraz jako informacji determinuj dziaania menederów. Nie mona pozwoli sobie na przypadkowe rozwizania technologiczne. Zoono zachodzcych procesów i operacji gospodarczych wymaga stosowania odpowiednich narzdzi. W miar rozwoju Þ rmy, komórki organizacyjne przedsibiorstwa rozbudowuj si, a menederowie przekazuj swoje obowizki innym pracownikom. Kontrola zachodzcych procesów staje si waniejsza ni kiedykolwiek. Istotnym elementem sprawnego zarzdzania jest dobry system informatyczny. Programy, które jeszcze kilka lat temu w peni wystarczay do zarzdzania przedsibiorstwem, dzisiaj nie speniaj wszystkich wymaga. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom przedsibiorstw, pragniemy zaoferowa innowacyjn, elastyczn e-usug MGA v3, która wprowadzi do Þ rmy now jako kontroli. Software as a Service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usuga) to jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegajcy na dystrybucji oprogramowania. Aplikacja jest przechowywana i udostpniana przez producenta uytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzeb instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowizki zarzdzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawc. W efekcie uytkownik oddaje kontrol nad oprogramowaniem dostawcy i obowizek zapewnienia jego cigoci dziaania. W zalenoci od swoich potrzeb mona korzysta z kilku moduów. System jest zatem elastyczny, dopasowuje si do potrzeb posugujcych si nim osób. Program moe zosta rozbudowany o kolejne dodatkowe, wymagane funkcjonalnoci oraz uzupeniony o specyþ czne moduy na zamówienie. Co najwaniejsze, MGA v3 jest na wycignicie rki z kadego miejsca na wiecie. Dlaczego? Poniewa oferujemy go jako e-usug dostpn przez Internet w modelu SaaS. Uytkownik opaca miesiczny abonament za dostp do systemu, otrzymuje login oraz haso. Nie trzeba inwestowa w zakup nowych komputerów czy serwera.

3 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 3 Uytkownicy e-usugi nie musz take instalowa programu na swoich komputerach. Tylko uprawnieni uytkownicy maj dostp do danych, a poczenia z systemem s szyfrowane, co gwarantuje bezpieczestwo danych. Jestemy gotowi udzieli wsparcia merytorycznego i technicznego przy wdroeniu oprogramowania, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. System Planowania Zasobów Przedsibiorstwa (z ang. Enterprise Resorce Planning - ERP), reprezentuj grup zintegrowanych systemów informatycznych, tj. moduowo zorganizowanych systemów informatycznych przedsibiorstwa. Zbieraj w jeden spójny system wszystkie tradycyjne funkcje zarzdcze (zwizane z ksigowoci Þ nansow i zarzdcz, Þ nansami, kadrami i pacami, sprzeda). Wspópraca z Oracle i IBM pozwala na dostarczenie wydajnych i stabilnych rozwiza. Oferowany system uatwi sprawowanie kontroli nad prac Þ rmy, co z kolei zaowocuje dobr komunikacj z podwadnymi. Dziki MGA v3 istnieje moliwo stworzenia wietnie zorganizowanej druyny, która nie powiela swojej pracy, skupia si na osigniciu celu i przede wszystkim potraþ funkcjonowa w ramach konkretnej grupy, w której kady spenia wan rol i zna swoje miejsce. Raporty i analizy uzyskiwane z moduów systemu pomog w podejmowaniu trafnych i szybkich decyzji. E-usuga MGA v3 zostaa stworzona po to, by oszczdzi czas i pienidze przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakoci stosowanych technologii. Architektura trójwarstwowa skada si z nastpujcych warstw: warstwa pierwsza - interfejs uytkownika: dowolna przegldarka internetowa, warstwa druga - Serwer aplikacji np.: Apache, Oracle WebLogic 11g, Ponadto MGA v3 jest systemem, na którym przyjemnie si pracuje. Dlaczego? Gwarantuje to odpowiedni wygld usugi, jej obsuga jest prosta, intuicyjna oraz przejrzysta. Te cechy sprawiaj, e wdroenie w prac z systemem przebiega w sposób pynny i atwy, a przede wszystkim szybki dla wszystkich pracowników. 3. warstwa trzecia - Serwer bazy danych np.: Oracle Database 11g. Technologia wykonania systemu informatycznego w dzisiejszych czasach powinna umoliwi dostp do systemu ERP poprzez dowoln przegldark internetow. Tworzc MGA v3 wykorzystalimy architektur trójwarstwow. Technologia opiera si o baz danych Oracle oraz WebLogic 11g, który w poczeniu z baz danych Oracle 11g oferuje niespotykan w innych rozwizaniach wydajno i skalowalno. WebLogic daje nam niezwyk atwo obsugi, dziki automatyzacji ogranicza czas i wydatki zwizane z utrzymaniem dziaania systemów.

4 4 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Nowa e-usuga gwarantuje: pen kontrol nad biznesem z kadego miejsca i o kadym czasie, brak ogranicze w dopasowaniu zintegrowanego systemu informatycznego do charakteru i potrzeb przedsibiorstwa, jako technologii Oracle oraz stabilno IBM. W nowoczesnej gospodarce jako informacji determinuje jako biznesu. Kompleksowa i pena informacja pozwala na szybk reakcj, redukcj ryzyka, podejmowanie trafnych decyzji, zbudowanie silnej strategii, zwikszenie efektywnoci i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Kontrola zachodzcych procesów staje si waniejsza ni kiedykolwiek. Jednoczenie narastajca zoono procesów biznesowych wymaga elastycznych narzdzi nowej generacji. Programy, które jeszcze kilka lat temu w peni wystarczay do zarzdzania przedsibiorstwem, dzisiaj s nieaktualne. Przejmij kontrol nad wiatem swojego biznesu. System, który oferujemy, bdzie rozwija si wraz z Twoim przedsibiorstwem. Nie trzeba inwestowa w zakup i utrzymanie infrastruktury informatycznej. Klient ma moliwo korzystania z naszych serwerów charakteryzujcych si wysok stabilnoci dziki rozwizaniom IBM. W ramach jednego systemu mona kontrolowa wszystkie obszary w Þ rmie. Zastosowana technologia Oracle zapewnia praktycznie nieograniczone moliwoci w zakresie liczby uytkowników i iloci gromadzonych danych. Wykorzystanie MGA v3 stworzy spójn przestrze w przedsibiorstwie, któr zarzdzajcy swobodnie bdzie kontrolowa. Na jakie cechy warto zwróci uwag? Stabilno systemu pozwala na uzyskanie przejrzystych informacji. Prostota i intuicyjno obsugi obniy nakady zasobów na wdroenie do minimum. atwy i szybki dostp do danych umoliwi trafne podejmowanie decyzji i kontrol zachodzcych procesów w kadym czasie i miejscu. Elastyczno e-usugi sprawia, e moduy systemu s dopasowane do specyþ ki prowadzonej dziaalnoci. System moe by rozbudowywany wraz z rozwojem dziaalnoci. Zintegrowanie procesów w ramach jednego systemu pozwala na oszczdno czasu i redukcj kosztów, brak powielania tych samych danych. Wyniki ankiety przeprowadzonej na konferencjach wród przedsibiorstw komunalnych i pracowników administracji. Wybierajc MGA v3 klient moe wysya faktury drog elektroniczn (wprost z systemu). Wykorzystanie technologii Oracle pozwala na rozlege moliwoci analityczne i generowanie rónorodnych raportów (Business Intelligence).

5 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 5 Innowacyjno e-usugi MGA v3 polega na dostpie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service). Na rynku nie ma jeszcze oprogramowania dostpnego w tym modelu, stworzonego w technologii trójwarstwowej i jednoczenie opartego o wydajne bazy danych Oracle. Niezalenie gdzie jeste, niezalenie od pory dnia masz dostp do danych. Przestrze, w jakiej funkcjonuje e-usuga, to nowy wymiar moliwoci zarzdzania. Efektywno Twojego biznesu wzronie dziki zmniejszeniu nakadów na zakup nowego sprztu i instalacj oprogramowania, a take dziki poprawie jakoci pracy Twojej kadry. Modu umoliwia wysanie a wprost z systemu do klienta z prob o akceptacj otrzymywania faktury w formie elektronicznej. SPRZEDA Modu suy gównie do fakturowania sprzeday usug. Jego prostota umoliwia przede wszystkim seryjne, szybkie fakturowanie. Istnieje moliwo generowania dowodów kasowych KP, drukowanych bezporednio z faktur. Z tego miejsca moemy wysa do klienta e-faktur lub potwierdzenie zrealizowania usugi. Proponujemy idealn równowag pomidzy potrzeb, cen, a moliwociami. MGA v3 to Zintegrowany System Informatyczny, który posiada budow modularn. Dziaa w technologii trójwarstwowej, z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych Oracle 11g oraz Oracle Developer 11g (Forms & Reports). Oferowane przez nas moduy to: CRM - MODU KLIENCI Modu umoliwiajcy kontrol relacji z kontrahentami oraz wspomagajcy windykacj. Posiada rozbudowan kartotek adresów oraz kontaktów z klientami. Umoliwia zapisywanie korespondencji (pliki w dowolnym formacie) na kartotece kontrahenta. Z poziomu CRM mamy wgld w dane zawarte w innych moduach np. faktury, zapaty. Z tego miejsca moemy generowa wezwania do zapaty lub potwierdzenia salda. Arkadiusz Czarnecki, Dyrektor Sprzeday Specjalizowanej Netia S.A.: - Od 7 lat Netia dostarcza rozwizania telekomunikacyjne o podwyszonych parametrach jako- ciowych dla potrzeb realizowanych przez MGA projektów teleinformatycznych. Dowiadczony zespó MGA umiejtnie czy usugi: informatyczne, sieciowe oraz telekomunikacyjne, w zintegrowane rozwizania ICT, które wspieraj procesy biznesowe wielu przedsibiorstw i instytucji. MGA to sprawdzony partner w biznesie. Zbudowane zaufanie jest podstaw do zwikszenia zakresu wspópracy pomidzy naszymi Þ rmami. Ju w najbliszym czasie planujemy rozszerzy portfolio rozwiza oferowanych przez Neti o aplikacje biznesowe przygotowane przez MGA. MODU ROZRACHUNKI Narzdzie stworzone do biecej kontroli stanu nalenoci i zobowiza. Modu umoliwia, oprócz podstawowych operacji zwizanych z fakturami, m.in. zapisywanie plików z fakturami w dowolnym formacie (np. PDF otrzymany od dostawcy lub skan podpisanej faktury). Z tego miejsca moemy wysa do klienta e-faktur. System zapamita informacj o tym, kiedy klient pobra dan faktur oraz zapisze nieedytowalny plik z faktur wysan do klienta.

6 6 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Modu posiada równie e-archiwum, gdzie przechowywane s wszystkie faktury, które w razie potrzeby moemy zapisa u siebie na dysku. Modu posiada rozbudowan windykacj, m. in. generuje wydruk pozwalajcy oceni skuteczno windykacji. MODU RODKI TRWAE Elastyczny modu do ewidencji caego majtku trwa- ego przedsibiorstwa. Na bieco kontroluje stan przegldów i bada okresowych itp. Nalicza odpisy amortyzacyjne metod liniow wedug stawek podatkowych i bilansowych. Dodatkowo umoliwia przeprowadzenie symulacji planowania inwestycyjnego. W kartotece rodków trwaych istnieje moliwo dodawania zdj, co moe uatwi klasyþ kacj rodka trwaego. MODU FINANSE Modu sucy do kontroli przepywu rodków Þ nansowych. Obsuguje kasy, banki, zaliczki z pracownikami. Poprzez elastyczny interfejs umoliwia wczytywanie wycigów bankowych w sposób automatyczny. Umoliwia równie pen automatyzacj procesu czenia faktur sprzeday z dokonanymi wpatami gotówkowymi i przelewowymi. MODU MAGAZYN Modu umoliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z obsug wielu magazynów. Mara w programie liczona jest wg faktycznej ceny zakupu, a nie redniej waonej. Z poziomu tego moduu moliwa jest elektroniczna wysyka ( ), dokumentów WZ do klientów w celu potwierdzenia dostawy towaru lub usugi. Szeroki wachlarz analiz umoliwia m.in.: przedstawienie analiz z podziaem na mar zrealizowan (zapacone faktury) oraz mar cakowit. Poprzez rozbudowany i elastyczny podzia dokumentów, generuje zestawienie dokumentów wg grup tematycznych np.: podzia terytorialny, podzia na

7 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 7 handlowców, wydrukowanie rankingów klientów lub usug, przedstawienie zapasów towarów z podziaem na handlowców. MODU KSIGA GÓWNA Do Ksigi Gównej spywaj wszystkie dokumenty z innych moduów, gdzie s ksigowane. Nastpnie generowane jest sprawozdanie Þ nansowe, F-01, CIT/PIT i inne. Wygenerowane i zaakceptowane sprawozdania mog by archiwizowane w bazie danych. Modu posiada moliwo deþ niowania wasnego planu kont lub te korzystania z wzorcowego. Modu umoliwia deþ niowanie kont wyliczanych. MODU KADRY I PACE Prowadzenie ewidencji kadrowej. Naliczanie wynagrodze, zasików z ubezpieczenia spoecznego. Mariusz Rutkowski, meneder sprzeday w Þ rmie Oracle: - z MGA wspópracujemy od 1999 roku. I mog powiedzie, e chyba przez te 12 lat jestemy dla siebie niezawodnymi partnerami w biznesie. MGA tworzy oprogramowanie w naszych najnowszych technologiach. Systemy wykonywane przez torusk spók cechuj si du niezawodnoci i skalowalnoci. Wedug mnie przygotowywany od kilkunastu miesicy system MGA v3 jest pierwszym w Polsce oprogramowaniem w modelu SaaS napisanym cakowicie w technologii Oracle. Chciabym zapewni, e nasza dalsza wspópraca powinna wyglda podobnie, a moe jeszcze lepiej. Dostpno do systemu- Model SaaS Software as a Service oprogramowanie jako usuga Model wiadczenia usug, istniejcy od 1990 roku. Sta si jedn z gównych tendencji rozwoju oprogramowania. Prowadzenie rozlicze z Urzdami Skarbowymi i ZUS. Program jest zintegrowany z systemem Patnik. Integraln czci moduu jest portal Kadry i Pace, dziki któremu pracownicy mog elektronicznie wypeni delegacj, wniosek urlopowy czy wydrukowa tzw. pasek.

8 8 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Analitycy przewiduj, e w 2011 roku na modelu SaaS bdzie oparte 25% oprogramowania biznesowego. E-usuga MGA v3 dostpna jest przez przegldark internetow po uregulowaniu miesicznego abonamentu za moduy i za uytkownika. Korzystanie z usugi nie wymaga nabycia dodatkowych licencji. Nie trzeba kupowa take nowych komputerów czy serwera, poniewa istnieje moliwo korzystania z naszej infrastruktury teleinformatycznej. MGA Sp. z o.o. Kim jestemy? Swoj dziaalno rozpoczlimy w 1993 roku w Toruniu, gdzie do dzi mieci si nasza siedziba. Pocztkowo przedsibiorstwo dziaao w formie dziaalnoci gospodarczej osoby Þ zycznej. Obecnie gównym przedmiotem naszej dziaalnoci jest projektowanie, tworzenie i wdraanie systemów do obsugi kadego rodzaju przedsibiorstw. Projektujemy aplikacje webowe i oprogramowanie dedykowane. Ponadto nasza oferta obejmuje midzy innymi: administracj serwerami, kolokacj serwerów, administracj bazami i hurtowniami danych Oracle, sieciami WAN, wykonywanie oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem. Agnieszka Biko, Alliance Manager ISV & Developer Relations, IBM: - Firma MGA jest od niedawna Partnerem Handlowym IBM, niemniej jednak ju moemy si cieszy owocami naszej wspópracy. F i r m a M G A z b u d o w a a wasne data center w oparciu o najwyszej klasy serwery IBM System x oraz pamici masowe IBM System Storage, aby móc oferowa swoim klientom usugi aplikacyjne w chmurze. Liczymy na to, e nasze wspólne rozwizanie zainteresuje wielu nowych klientów, którzy rozgldaj si za najlepszym dla siebie rozwizaniem typu cloud i jestem przekonana, e przyczyni si do ich sukcesu na rynku. obsugi ksigowo-pacowej dowolnych podmiotów gospodarczych, poczynajc od przedsibiorców prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz (prowadzcych uproszczone formy rozlicze podatkowych) - po spóki z ograniczon odpowiedzialnoci, spóki akcyjne i inne podmioty, Romuald Dbrowski, AIS.pl: - Na pocztku 2001 roku zlecilimy Þ rmie MGA Sp. z o.o. kilka spraw zwizanych z ksigowoci i kadrami. Ujy nas bardzo dobra opinia o tej firmie i wysoki poziom informatyzacji. Bya to bardzo trafna decyzja, do dzi nasza wspópraca ukada si wzorowo. Zlecone przez nas czynnoci s wykonywane szybko i z najwysz starannoci i elastycznoci co do naszych wymaga. Do czsto zasigamy rady u specjalistów w MGA i zawsze szybko otrzymujemy kompetentne odpowiedzi. Oprogramowanie MGA v. 3, midzy innymi, umoliwia dostp na bieco do danych o Þ rmie. Taka wiedza pozwoli nam by bardziej konkurencyjnymi na globalnym rynku usug IT. obsugi kadrowo-pacowej przedsibiorstw i instytucji (o dowolnej strukturze organizacyjnej i statusie prawnym) z uwzgldnieniem specyþ ki wewntrznych przepisów pacowych, reprezentacji naszych klientów we wszystkich kontaktach z urzdami skarbowymi i organami ZUS. W swojej pracy stawiamy na jako. Od padziernika 2010 roku tworzymy oprogramowanie zgodnie z norm ISO. CertyÞ kat ISO 9001: 2009 No.628/10/2010/J/C. Z biegiem lat powikszao si spektrum zadowolonych ze wspópracy odbiorców i klientów. Dostrzeglimy te ich nowe potrzeby. W odpowiedzi, w 1999 roku podjlimy decyzj o utworzeniu dziau outsourcingu ksigowo-kadrowego. Proponujemy usugi w zakresie:

9 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 9 MGA v3- zintegrowany system do zarzdzania on-line Droga do MGA v3 - innowacyjno, dowiadczenie i praca MGA Sp. z o.o od pocztku swego istnienia zwizana jest z Toruniem. Gównym aspektem prowadzonej dziaalnoci jest tworzenie oprogramowania dla Þ rm, gównie do zastosowa w ksigowoci. Oprogramowanie to oparte jest o technologi Oracle. Oryginalno tworzonego obecnie rozwizania polega na moliwoci korzystania z jednego bd wielu moduów, które z punktu widzenia klienta s najbardziej interesujce, jednoczenie dajc moliwo skorzystania z usug biura rachunkowego, korzystajcego z tego samego oprogramowania. Zastosowanie takiego modelu wspópracy umoliwia szybki przepyw informacji pomidzy Þ rm, a ksigowoci. Wynikiem tego jest m. in. natychmiastowa informacja o wynikach Þ nansowych Þ rmy czy te dostp do skomplikowanych analiz. Oprogramowanie MGA v3 (wicej na: dzia- a w tzw. modelu SaaS (ang. Software as a service - oprogramowanie jako usuga). Zalet takiego schematu jest ograniczenie kosztów Þ rmy poprzez zredukowanie wydatków zwizanych z zakupem penego oprogramowania czy te utrzymywaniem infrastruktury sprztowej np. serwerów (klient paci wycznie za dostp do wybranych cz- ci systemu dziaajcego w MGA). MGA Sp. z o.o. - Dziki niemu mona ograniczy ksigowo papierow. Nie bdzie segregatorów, ton papieru, itd. Do komputera mona przenie wszystkie dokumenty, zdjcia, Þ lmy. Ten system umoliwia elektroniczny obieg dokumentów praktycznie ze wszystkich dziedzin wystpujcych w kadej Þ rmie poczwszy od ksigowoci, poprzez kadry i pace, po obszary zwizane z produkcj i magazynowaniem. Jednym sowem zapewnia kompleksow elektroniczn obsug Þ rmy bez koniecznoci uywania dokumentów papierowych. Przesyanie dokumentów, pism i informacji pomidzy poszczególnymi komórkami odbywa si drog elektroniczn. Oczywicie, kady szczebel zarzdzania systemem obwarowany zostaje odpowiednimi poziomami dostpu. Nie kady musi i moe wiedzie o wszystkich sprawach przedsibiorstwa. Dokoczenie na str. 10 Jak zaznacza szef Þ rmy oraz jego pracownicy, tego typu oprogramowanie jest nowatorskie w skali caego kraju. O innowacyjnoci systemu MGA v3 wiadczy nie tylko to, e jest tworzony w technologii Oracle, ale umoliwia klientom zlecenie zewntrznej Þ rmie prowadzenia ksig oraz kadr i pac, opierajc si na tej samej bazie danych. - Dziki temu nie tylko mona przyjmowa i wystawia faktury, prowadzi elektroniczn ksig przychodów i rozchodów, ale te wykorzysta elektroniczny obrót dokumentami - podkrela Marcin Orylski, prezes Zarzd MGA Sp. z o.o. przed siedzib Þ rmy (od lewej): Danuta Gerc - wiceprezes, Marcin Orylski - prezes oraz Sawomir Pastewski, wiceprezes

10 10 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków Dokoczenie ze str. 9 Jest to system oparty na technologii Oracle, umoliwiajcej wykorzystanie architektury trójwarstwowej - baza danych, serwer aplikacji i wreszcie przegldarka - dodaje prezes MGA. - Poza tym ma odpowiedni poziom zabezpiecze, szyfrowan transmisj danych, dublowane serwery. Praca w tym systemie odbywa si w czasie rzeczywistym. System MGA v3 oferuje znacznie wicej w zakresie operacji automatycznych ni dotychczas stosowane programy. Nie trzeba kupowa caego oprogramowania. Mona naby tylko t jego cz, która jest Þ rmie potrzebna. - Ksigowi moe i wol na razie mie dokumentacj na papierze, bo tego wymagaj i oczekuj odpowiednie urzdy - kontynuuje Danuta Gerc, wiceprezes MGA. - Ale by moe ju niedugo, gdy postp wymusi na urzdach stosowanie obiegu elektronicznego, wtedy bdziemy uywali mniej papieru. Wszystkie operacje bd si odbyway znacznie szybciej. No, moe niektóre sprawy, jak te zwizane z zatrudnieniem, bd musiay pozosta dalej na papierze. Micha Jarosz dyr. Biura Informatyki KUKE S.A.: - Wspópraca z MGA Sp. z o.o. od samego pocztku ukadaa si bardzo dobrze - otrzymalimy wsparcie zarówno w fazie tworzenia specyfikacji, jak i przy wdraaniu projektu. Wci moemy liczy na wsparcie techniczne oraz pomoc przy dalszej rozbudowie oprogramowania. Jestemy bardzo zadowoleni z dotychczasowego przebiegu wspópracy z MGA Sp. z o.o. Wszystkie elementy systemu zostay stworzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami i dostarczone w ustalonym terminie. Szczególnie pragn podkreli, e wspópraca bya bezproblemowa oraz profesjonalna na kadym etapie realizacji projektu. Stworzony system speni wszystkie nasze oczekiwania i z penym przekonaniem chcielibymy poleci MGA Sp. z o.o. jako godnego zaufania dostawc rozwiza informatycznych. System MGA v3 budowany jest przez programistów tworzcych zespoy do opracowania poszczególnych moduów. Zespoy prowadzone s przez kierowników ksztatujcych system MGA v3. Jednym z nich jest Sawomir Pastewski - wiceprezes zarzdu MGA. Zajmuje si on przygotowaniem moduu zwizanego z usugami staymi i logistyk, seryjnym fakturowaniem, usugami, abonamentami telefonicznymi, bilingami, licznikami i rachunkami za usugi. Jednym sowem odpowiada za opracowanie oprogramowania dla rachunków wystawianych regularnie co miesic. Wczeniej przygotowywa poprzednie wersje wikszoci moduów. Obecnie twórczym ich rozwijaniem zajmuj si kolejni kierownicy projektów, m.in. Sawomir Ehlert. - Nie wszystko jestemy w stanie przewidzie - dodaje S. Ehlert. - bo to najlepiej wiedz szefowie i pracownicy Þ rmy wdraajcej system. My staramy si te sugestie przetworzy na jzyk informatyki. Wszystko jednak musi tak funkcjonowa, aby system jako cao by zrozumiay dla laika, który z informatyk nie mia do czynienia. Mariusz Felisiak, to kierownik kolejnego zespou, zajmuje si opracowaniem informatycznym rodków trwaych, ksig gówn i Þ nansami. S to na pewno bardzo trudne do ujcia w informatyczne ramy dziay zwizane z funkcjonowaniem przedsibiorstw. - Najduej trwao opracowanie ksigi gównej. Prace nad ni zajy nam 18 miesicy intensywnej pracy - zauwaa M. Felisiak. - Materia zagadnienia jest bardzo skomplikowana i dlatego nie naleao si zbytnio spieszy, aby nie popenia bdów. System na bieco jest testowany przez pracowników MGA wewntrz ich Þ rmy. Po usuniciu usterek zaczynaj przetwarza prawdziwe dane i to jest pierwszy etap wdraania systemu. Kolejnym krokiem w tym procesie jest testowanie oprogramowania przez osoby z zewntrz, posiadajce wiedz z zakresu zagadnie ksigowych i Þ nansowych. Najnowszy projekt MGA jest zupenie nowej jakoci. Programici przygotowujcy jego trzeci wersj wykorzystuj do- wiadczenia, jakie zdobyli przy tworzeniu poprzednich edycji. Najwiksz zmian jest to, e uytkownik nie musi pracowa na wielu bazach danych. Poza tym mona pracowa w przegldarce internetowej z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, za pomoc szyfrowanej transmisji. Narzdzia i technologie uyte przy tworzeniu tego systemu s o wiele bogatsze. System informatyczny MGA v3 pozwala na wykonywanie wikszej liczby operacji i w znacznie krótszym czasie. - Si tego oprogramowania jest to, e ca funkcjonalno moe posiada kto, kto ma np. dwa budynki i kto inny, kto dysponuje liczb posesji i trzyma wszystko na jednym serwerze u nas lub u siebie - podkrela prezes Orylski. - Ten program moe rosn wraz z uytkownikiem. Nie trzeba adnych konwersji, rozbudowywania, itd. To bardzo nowoczesne i praktyczne narzdzie przydajce si do prowadzenia kadego przedsibiorstwa. Innowacyjno MGA v3, mimo e nie by on jeszcze w peni skoczony, docenia np. Fundacja Innowacji i Rozwoju przyznajc MGA Sp. z o.o. tytu Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 oraz Gazeta Bankowa udzielajc rekomendacji MGA v3 Program Wspierajcy Klientów Instytucji Finansowych w konkursie technologicznym Gazety Bankowej - Hit Roku 2011 dla Instytucji Finansowych w kategorii produkt. MGA Sp. z o.o. zostaa wyróniona take w dwóch rankingach: Efektywna Firma 2010 i Gepard Biznesu Sawomir Górzyski

11 Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków 11 Sp. z o. o. ul. Piaskowa 6, Toru tel.: , fax: Rekomendacje: Jestemy partnerami:

12 Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu PaĔstwa w ramach RPO WK-P na lata

System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o...

System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o... Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków System informatyczny jakiego jeszcze nie byo... 2 Projekt Stworzenie

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Trzy podstawowe usługi oferowane w zakresie cloud computing: - (ang.infrastructure as a Service) - (ang. Platform as a Service)

Trzy podstawowe usługi oferowane w zakresie cloud computing: - (ang.infrastructure as a Service) - (ang. Platform as a Service) Sławomir Pastewski Trzy podstawowe usługi oferowane w zakresie cloud computing: - (ang.infrastructure as a Service) - (ang. Platform as a Service) (ang. Software as a Service) Zalety modelu SaaS wg Gartnera:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze

Podstawowe akty prawne dot. ksi gowo ci stowarzysze E-KSIEGOWO W STOWARZYSZENIACH MARÓZ kwiecie 2005r. 1 Podstawowe akty prawne dot. ksigowoci stowarzysze Ustawie z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591) (tekst

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA

Historia wdro!e produktów BMC w PGNiG SA Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA Pawe! Nowak Warszawa Forum BMC 2010 Podstawowa dzia#alno$% firmy PGNiG S.A. jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Dzia!alno"# podstawowa spó!ki obejmuje poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl Twój komfort Twój zysk Nasza strategia zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza rednet Management Sp. z o.o., 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 nr. 129b tel.: +48 22 318 72

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. BillNet S.A. 1

Opis systemu. BillNet S.A. 1 Opis systemu BillNet S.A. 1 6SLVWUHFL 1. OPIS SYSTEMU BILLNET...3 1.1 U)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Ciszewski. & Prawnicy. 4 zasady naszej pracy! Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno!"

Ciszewski. & Prawnicy. 4 zasady naszej pracy! Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno! 4 zasady naszej pracy! 1 Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno!" 2 Proaktywne & Probiznesowe podej!cia w znalezieniu rozwi$zania 3 Terminowo!" & Punktualno!" & Szybko!ci obs#ugi 4

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę i wdrożenie

Oferta na dostawę i wdrożenie Oferta na dostawę i wdrożenie Programu do zarządzania gospodarką komunalną Dla Urzędu Gminy Lesznowola Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ostatniego spotkania, na którym mięliśmy okazję zaprezentować system

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-02-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SM-EX System Multipłatności - EX

SM-EX System Multipłatności - EX SM-EX System Multipłatności - EX Opis systemu Czym jest SM-EX? SM-EX to oprogramowanie komputerowe przygotowane do obsługi punktów przyjmowania opłat za rachunki od ludności tzw. punktów kasowych. System

Bardziej szczegółowo

Ciszewski. & Prawnicy. 4 zasady naszej pracy! Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno!"

Ciszewski. & Prawnicy. 4 zasady naszej pracy! Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno! 4 zasady naszej pracy! 1 Do!wiadczenie & Specjalistyczna wiedza & Interdyscyplinarno!" 2 Proaktywne & Probiznesowe podej!cia w znalezieniu rozwi$zania 3 Terminowo!" & Punktualno!" & Szybko!ci obs#ugi 4

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

PomysL... i co dalej?

PomysL... i co dalej? Potrzebuj! aplikacj!, która usprawni prac! w naszej firmie... Aplikacja musi dzia"a# stabilnie, niezawodnie, by# "atwa w rozbudowie. PomysL... / i co dalej? Projekt aplikacji Zarz$dzanie projektami informatycznymi

Bardziej szczegółowo

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostaw i instalacj sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Systemu Wspomagania Zarzdzania Edukacj w Tarnowie EduNet oraz innych potrzeb urzdu Zacznik nr do SIWZ Formularz oferty (nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-03-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1 Zaliczenie Bazy Wykład 1: Wprowadzenie do baz Semestr 1 Wykład: Podstawowe informacje z zakresu baz - relacyjne bazy, DDL, SQL, indeksy, architektura baz Pracownia specjalistyczna: projekt bazy, SQL, Access

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Spis treści 1. Technologia... 3 2. Archiwizacja i odtwarzanie bazy

Bardziej szczegółowo

Spraw elementarn jest rozgraniczenie dwóch typów licencji podstawowych:

Spraw elementarn jest rozgraniczenie dwóch typów licencji podstawowych: W zalenoci od planowanej struktury projektu wizualizacji, a take zastosowanych moduów opcjonalnych w konfiguracji naley uwzgldni odpowiednie pakiety licencyjne. Specyfikacja licencji wymaga minimalnej

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Dyrektor ZPKZ

Zatwierdzam. Dyrektor ZPKZ Zespó Placówek Ksztacenia Zawodowego w Nowym Sczu, ul. Zamenhoffa 1 Tel 018 443 82 13 Fax 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji!

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji! tel.71 341 73 70 fax.71 344 55 28 Wreszcie na rynku pojawił się produkt dedykowany Jednostkom Sportu i Rekreacji, zapewniający kompleksową obsługę całej organizacji. Płace - Kadry - moduł uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

A:\> Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. B:\> Kompleksowe wyposazenie biura w sprzet komputerowy

A:\> Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. B:\> Kompleksowe wyposazenie biura w sprzet komputerowy A:\> Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb Twojej firmy B:\> Kompleksowe wyposazenie biura w sprzet komputerowy C:\> Opieka posprzedazowa D:\> Gwarancja najwyzszej jakosci uslug Dla biznesu od PROfesjonalistow

Bardziej szczegółowo