BACTEC Peds Plus/F Culture Vials

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BACTEC Peds Plus/F Culture Vials"

Transkrypt

1 BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Bulion trawi¹cy sojowo-kazeinowy z ywicami PRZEZNACZENIE Fiolki do hodowli BACTEC Peds Plus/F (wzbogacony sojowo-kazeinowy bulion trawi¹cy z CO 2 ) s³u ¹ do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe zastosowanie do aparatów BACTEC serii fluorescencyjnej do tlenowej, iloœciowej hodowli i odzysku mikroorganizmów (g³ównie bakterii i dro d y) z krwi pediatrycznej i innych próbek krwi o objêtoœci zwykle poni ej 3 ml. STRESZCZENIE I OBJAŒNIENIE Próbkê do badania inokuluje siê do jednej lub wiêcej fiolek, które umieszcza siê nastêpnie w aparacie fluorescencyjnym BACTEC w celu inkubacji i okresowego odczytu. Ka da fiolka zawiera sensor, który mo e wykrywaæ wzrost CO 2 wytworzonego przez wzrost drobnoustrojów. Sensor jest monitorowany przez aparat co 10 min pod k¹tem wzrostu fluorescencji, która jest proporcjonalna do iloœci obecnego CO 2. Odczyt dodatni wskazuje na przypuszczaln¹ obecnoœæ w fiolce ywych drobnoustrojów. Wykrywanie jest ograniczone do drobnoustrojów zdolnych do wzrostu na okreœlonym rodzaju pod³o a. Opisywano zastosowanie ywic do obróbki próbek krwi zarówno przed ich inokulacj¹ do po ywki hodowlanej, jak i po inokulacji. Do pod³o y BACTEC dodano ywice, aby zwiêkszyæ uzyskiwan¹ iloœæ drobnoustrojów bez koniecznoœci przeprowadzania dodatkowej obróbki 1-3. ZASADY PROCEDURY Jeœli w badanej próbce, inokulowanej do fiolki BACTEC, obecne s¹ drobnoustroje, przy metabolizowaniu przez te drobnoustroje substratów znajduj¹cych siê w fiolce bêdzie uwalniaæ siê CO 2. Wzrost fluorescencji sensora zawartego w fiolce, spowodowany przez zwiêkszenie iloœci CO 2, jest monitorowany przez aparat fluorescencyjny BACTEC. Analiza tempa i wielkoœci wzrostu CO 2 umo liwia okreœlenie przez aparat fluorescencyjny BACTEC, czy wynik dla danej fiolki jest dodatni, tzn. czy badana próbka zawiera ywe drobnoustroje. ODCZYNNIKI Przed przeprowadzeniem badania fiolki do hodowli Peds Plus/F BACTEC zawieraj¹ nastêpuj¹ce aktywne sk³adniki: Lista sk³adników Woda destylowana...40 ml Bulion sojowo-kazeinowy...2,75% (stê enie wagowe) Wyci¹g dro d owy...0,25% (stê enie wagowe) Wyci¹g z tkanek zwierzêcych...0,10% (stê enie wagowe) Pirogronian sodu...0,10% (stê enie wagowe) Dekstroza...0,06% (stê enie wagowe) Sacharoza...0,08% (stê enie wagowe) Hemina...0,0005% (stê enie wagowe) Menadion...0,00005% (stê enie wagowe) Polianetolosiarczan sodu (SPS)...0,020% (stê enie wagowe) Chlorowodorek pirydoksalu (witamina B 6 )...0,001% (stê enie wagowe) Niejonowa ywica adsorbcyjna...10,0% (stê enie wagowe) ywica kationowymienna...0,6% (stê enie wagowe) Wszystkie pod³o a BACTEC s¹ dostarczane z dodanym CO 2. PP091JAA 2008/01 Polski *patent Stanów Zjednoczonych nr Ostrze enia i œrodki ostro noœci Do stosowania w diagnostyce in vitro. Produkt zawiera suchy kauczuk naturalny. W próbkach klinicznych mog¹ byæ obecne drobnoustroje chorobotwórcze, w tym wirusy zapalenia w¹troby i wirus HIV. Podczas pracy z materia³ami ska onymi krwi¹ i innymi p³ynami ustrojowym nale y przestrzegaæ Standardowych œrodków ostro noœci 4-7 oraz wytycznych obowi¹zuj¹cych w danej placówce. Przed u yciem ka d¹ fiolkê nale y oceniæ pod k¹tem œladów zniszczenia, zanieczyszczenia lub pogorszenia jakoœci. Fiolek z oznakami zniszczenia lub zanieczyszczenia, takimi jak przeciek, zmêtnienie, zmiana barwy (na ciemniejsz¹), uwypuklenie lub wklêœniêcie przegrody, nie nale y u ywaæ. W fiolce z zanieczyszczeniami mo e dojœæ do zwiêkszenia ciœnienia. Przy u yciu zanieczyszczonej fiolki do bezpoœredniego pobierania mo e dojœæ do zassania zanieczyszczonej po ywki hodowlanej do y³y pacjenta. Zanieczyszczenie fiolki mo e nie byæ ³atwo widoczne. Kiedy u ywa siê procedur bezpoœredniego pobierania materia³u, nale y monitorowaæ dok³adnie ten proces, aby unikn¹æ zassania materia³u do organizmu pacjenta. W rzadkich przypadkach szyjka fiolki mo e byæ pêkniêta i mo e od³amaæ siê podczas zdejmowania pokrywki albo w czasie obs³ugi. Tak e w rzadkich przypadkach fiolka mo e nie byæ zamkniêta wystarczaj¹co szczelnie. W obu przypadkach zawartoœæ fiolki mo e wyciekaæ lub rozlaæ siê. Jeœli fiolka by³a inokulowana, materia³, który wyciek³ lub rozla³ siê, nale y traktowaæ z ostro noœci¹ ze wzglêdu na to, e mo e on zawieraæ patogenne drobnoustroje/czynniki. Przed utylizacj¹ wszystkie inokulowane fiolki nale y wysterylizowaæ w autoklawie. Fiolki z hodowl¹, która da³a wynik dodatni, do podhodowli, barwienia itd.: Przed pobraniem próbki nale y wypuœciæ gaz, który czêsto jest wytwarzany w wyniku metabolizmu bakterii. Próbki nale y w miarê mo liwoœci pobieraæ w komorze laminarnej w odpowiedniej odzie y ochronnej, w³¹czaj¹c w to rêkawiczki i maski. Dodatkowe informacje na temat podhodowli zob. rozdzia³ Procedury. Aby zminimalizowaæ potencjalny wyciek podczas inokulacji próbki do fiolki hodowlanej, nale y u yæ koñcówek z za³o onymi na sta³e ig³ami lub zakoñczeniami Luer-Lok. Instrukcja przechowywania Fiolki BACTEC s¹ dostarczane w postaci gotowej do u ycia i nie wymagaj¹ rozprowadzenia ani rozcieñczenia zawartoœci. Przechowywaæ w temperaturze 2 25 C w suchym miejscu. Chroniæ przed bezpoœrednim dzia³aniem œwiat³a s³onecznego. POBIERANIE PRÓBKI Próbkê nale y pobraæ przy u yciu sterylnych technik, aby zredukowaæ mo liwoœæ zanieczyszczenia. Objêtoœæ pobranej krwi powinna zawieraæ siê pomiêdzy 0,5 a 5,0 ml. Optymalne wyniki otrzymuje siê przy objêtoœci próbki 1,0 3,0 ml. Jeœli objêtoœæ pobranej próbki krwi jest mniejsza ni 0,5 ml, do wykrycia wzrostu niektórych szybko rosn¹cych drobnoustrojów, takich jak niektóre gatunki Haemophilus, mo e byæ potrzebne u ycie w³aœciwego suplementu, opisanego dalej w niniejszej broszurze. Zaleca siê inokulacjê próbki do fiolki BACTEC przy ³ó ku pacjenta. Najczêœciej do pobrania próbki u ywamy strzykawki z koñcówk¹ Luer-Lok. Dogodnie jest u ycie: uchwytu do pobierania krwi igie³ Vacutainer i zestawu Vacutainer lub zestawu do pobierania krwi

2 Vacutainer Safety-Lok lub innego zestawu motylkowego. Je eli u ywa siê ig³y i zestawu przewodów (bezpoœrednie pobieranie), nale y uwa nie obserwowaæ kierunek przep³ywu krwi w momencie rozpoczynania pobierania próbki krwi. Pró nia w fiolce zwykle przekracza 5 ml, tak e u ytkownik powinien monitorowaæ pobieran¹ objêtoœæ za pomoc¹ oznaczeñ co 5 ml na etykiecie fiolki. Po pobraniu wymaganych 1 3 ml przep³yw nale y zatrzymaæ przez zagiêcie przewodu i usuniêcie zestawu z fiolki BACTEC. Inokulowan¹ fiolkê BACTEC nale y jak najszybciej przetransportowaæ do laboratorium. PROCEDURA Nale y usun¹æ nakrêtkê ze szczytu fiolki BACTEC i sprawdziæ fiolkê pod wzglêdem pêkniêæ, zanieczyszczenia, nadmiernego zmêtnienia i uwypuklenia lub przeciêtych przegród. NIE NALE Y U YWAÆ, je eli zauwa y siê jakiœ defekt. Przed inokulacj¹ przetrzeæ przegrodê alkoholem (jodyna nie jest zalecana). Aseptycznie wstrzykn¹æ lub pobraæ bezpoœrednio maksymalnie 5 ml próbki na fiolkê (zob. rozdzia³ Ograniczenia procedury). Inokulowane fiolki do hodowli tlenowej nale y jak najszybciej umieœciæ we fluorescencyjnym aparacie BACTEC i rozpocz¹æ ich inkubacjê i monitorowanie. Jeœli umieszczenie inokulowanej fiolki w aparacie opóÿni³o siê i widoczny jest wzrost, fiolki nie nale y badaæ we fluorescencyjnym aparacie BACTEC, lecz nale y wykonaæ podhodowlê, barwienie metod¹ Grama i wynik badania fiolki uznaæ za przypuszczalnie dodatni. Fiolki umieszczone w aparacie bêd¹ badane automatycznie co 10 min w czasie rejestrowania przebiegu badania. Fiolki dodatnie bêd¹ oznaczane przez fluorescencyjny aparat BACTEC i identyfikowane jako dodatnie (zobacz instrukcjê obs³ugi w³aœciwego fluorescencyjnego aparatu BACTEC). Sensor wewn¹trz fiolki w ocenie wzrokowej nie bêdzie wykazywa³ ró nic miêdzy fiolkami z wynikiem dodatnim i ujemnym, jednak e fluorescencyjny aparat BACTEC mo e wykazaæ ró nicê we fluorescencji. Jeœli po zakoñczeniu okresu badania fiolka z ujemnym wynikiem oznaczenia w ocenie wzrokowej wydaje siê dodatnia (np. krew o barwie czekoladowej, uwypuklenie przegroda, liza i/lub znaczne przyciemnienie barwy krwi), nale y wykonaæ podhodowlê, barwienie metod¹ Grama i wynik badania fiolki uznaæ za przypuszczalnie dodatni. Fiolki dodatnie powinny byæ poddane podhodowali; nale y wykonaæ wybarwiony metod¹ Gramarozmaz na szkie³ku podstawowym. W znakomitej wiêkszoœci przypadków pozwoli to dostrzec drobnoustroje i umo liwi wydanie lekarzowi wstêpnego wyniku badania. Z p³ynu w fiolkach BACTEC mo na przygotowaæ podhodowle do po ywek selektywnych i wykonaæ wstêpny bezpoœredni test wra liwoœci na œrodki przeciwbakteryjne. Podhodowle: Przed wykonaniem podhodowli ustawiæ fiolkê pionowo i nad przegrod¹ umieœciæ wacik nasycony alkoholem. Aby obni yæ ciœnienie w fiolce, wbiæ steryln¹ ig³ê z odpowiednim filtrem lub wacikiem poprzez wacik i przegrodê. Ig³a powinna byæ usuniêta bezpoœrednio po obini eniu ciœnienia i przed pobraniem próbki z fiolki do podhodowli. Wk³ucie i wycofanie ig³y nale y wykonaæ w linii prostej, unikaj¹c jakichkolwiek ruchów obrotowych. W celu uzyskania maksymalnej wydajnoœci z izolatów z hodowli, fiolki, w których wynik hodowli by³ ujemny, nale y przed utylizacj¹ sprawdziæ za pomoc¹ barwienia i (lub) podhodowli. KONTROLA JAKOŒCI Nale y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymogami kontroli jakoœci, wynikaj¹cymi z przepisów miejscowych, krajowych i (lub) federalnych, wymogami akredytacji i rutynowymi procedurami kontroli jakoœci w danym laboratorium. Zaleca siê, aby u ytkownik stosowa³ siê do odpowiednich zaleceñ CLSI (dawniej NCCLS) i przepisów CLIA, dotycz¹cych sposobów kontroli jakoœci. Nie u ywaæ fiolek do hodowli po up³ywie ich daty wa noœci. Nie u ywaæ fiolek do hodowli, je eli wykazuj¹ pêkniêcia lub defekty; fiolki utylizowaæ w odpowiedni sposób. Z ka dym kartonem pod³o y dostarczane s¹ certyfikaty kontroli jakoœci. W certyfikatach kontroli jakoœci podane s¹ nazwy drobnoustrojów u ywanych do badañ, w tym hodowle ATCC wyszczególnione w normie CLSI Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media (gwarancja jakoœci dla przygotowanych do handlu po ywek hodowlanych). 8 Czas niezbêdny do wykrycia w godzinach 72 h dla ka dego z drobnoustrojów wyszczególnionych w certyfikacie kontroli jakoœci tej po ywki: Drobnoustroje Streptococcus pyogenes ATCC Escherichia coli ATCC Streptococcus pneumoniae* ATCC 6305 Pseudomonas aeruginosa ATCC Candida albicans ATCC Neisseria meningitidis ATCC Alcaligenes faecalis ATCC 8750 Haemophilus influenzae ATCC Staphylococcus aureus ATCC *szczep CLSI Po informacje dotycz¹ce kontroli jakoœci serii fluorescencyjnych aparatów BACTEC nale y siêgn¹æ do instrukcji w³aœciwego aparatu BACTEC. OGRANICZENIA PROCEDURY Zanieczyszczenie Nale y przedsiêwzi¹æ œrodki ostro noœci, aby zapobiec zanieczyszczeniu podczas pobierania i inokulacji do fiolki BACTEC. Zanieczyszczona próbka da odczyt dodatni, co jednak nie oznacza wyniku istotnego klinicznie. Takie ustalenie musi byæ wykonane przez u ytkownika na podstawie takich czynników, jak: typ wykrytych drobnoustrojów, wystêpowanie tego samego drobnoustroju w wielu hodowlach, historia choroby pacjenta itd. Wykrywanie drobnoustrojów wra liwych na SPS oraz szybko rosn¹cych z próbek krwi Poniewa krew mo e neutralizowaæ toksycznoœæ SPS wobec drobnoustrojów wra liwych na SPS (np. niektóre gatunki Neisseria), pobranie optymalnej wielkoœci próbki krwi (1 3 ml) znacznie zwiêksza szanse na wykrycie tych drobnoustrojów. Czêœæ szybko rosn¹cych drobnoustrojów, takich jak niektóre gatunki Haemophilus, do wzrostu wymaga czynników takich jak NAD lub czynnik V, które s¹ dostarczane wraz z próbk¹ krwi. Je eli próbka krwi ma bardzo ma³¹ objêtoœæ (0,5 ml lub mniej), w celu wykrycia tych drobnoustrojów mo e byæ konieczne zastosowanie odpowiedniego dodatku. Jako dodatek wzbogacaj¹cy mo na zastosowaæ dodatek BACTEC FOS (Fastidious Organism Supplement). Drobnoustroje niewykazuj¹ce ywotnoœci Wymaz z pod³o a hodowlanego, zabarwiony metod¹ Grama, mo e zawieraæ niewielk¹ liczbê drobnoustrojów niewykazuj¹cych ywotnoœci, pochodz¹cych ze sk³adników pod³o a, odczynników barwi¹cych, olejku immersyjnego, szkie³ek szklanych i próbek u ywanych do inokulacji. Ponadto próbka pobrana od pacjenta mo e zawieraæ drobnoustroje, które nie bêd¹ ros³y w pod³o u lub w po ywkach u ywanych do podhodowli. Takie próbki powinny byæ posiewane w specjalnych pod³o ach. 9 Aktywnoœæ przeciwko drobnoustrojom Neutralizacja aktywnoœci œrodków przeciwko drobnoustrojom przez ywice ró ni siê zale nie od iloœci i czasu pobrania próbki. Badania wykaza³y, e obecnoœæ ywic w pod³o u nie neutralizuje dostatecznie preparatów zawieraj¹cych imipenem i cylastatynê. Wykrywanie Streptococcus pneumoniae W pod³o ach tlenowych S. pneumoniae bêdzie zazwyczaj wykrywalny wzrokowo i przez aparat, jednak e w niektórych przypadkach ani w barwieniu metod¹ Grama, ani w rutynowej podhodowli nie bêdzie mo liwe wykrycie drobnoustroju. Je eli inokulowano tak e pod³o e beztlenowe, mo liwe jest zwykle wykrycie drobnoustroju w rutynowej podhodowli na obecnoœæ bakterii tlenowych z fiolki zawieraj¹cej pod³o e dla bakterii beztlenowych, poniewa 2

3 wiadomo, e jest to drobnoustrój dobrze namna aj¹cy siê w warunkach beztlenowych. 10 Rozwa ania ogólne Optymalny odzysk izolatów osi¹ga siê poprzez dodawanie od 1 do 3 ml krwi. U ycie mniejszych lub wiêkszych objêtoœci mo e niekorzystnie wp³ywaæ na odzysk i (lub) czas wykrywania. Krew mo e zawieraæ czynniki hamuj¹ce wzrost bakterii albo inne inhibitory, które mog¹ spowalniaæ wzrost drobnoustrojów albo go uniemo liwiæ. Wyniki fa³szywie ujemne mog¹ byæ spowodowane obecnoœci¹ pewnych drobnoustrojów, niewytwarzaj¹cych odpowiedniej iloœci CO 2, niezbêdnej do wykrycia przez system albo te istotnym wzrostem przed umieszczeniem butelki w systemie. Wyniki fa³szywie dodatnie mog¹ zdarzaæ siê w przypadku znacznego podwy szenia liczby krwinek bia³ych. OCZEKIWANE WYNIKI Badania posianych hodowli by³y wykonywane z inokulum na poziomie CFU na fiolkê do hodowli kombinacji szczepu bakterii ATCC ze szczepem dzikim. Poni ej przedstawiamy listê drobnoustrojów, które zosta³y wykryte jako dodatnie w pod³o u Peds Plus/F BACTEC w ci¹gu 5 dni. Acinetobacter baumanii Acinetobacter lwoffii Alcaligenes faecalis Candida albicans Candida (Torulopsis) glabrata Corynebacterium J-K Cryptococcus neoformans Enterobacter cloacae Escherichia coli Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae Klebsiella pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Proteus mirabilis Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa Salmonella typhimurium Badania wewnêtrzne dowiod³y, e ywice stosowane w po ywce BACTEC z ywic¹ skutecznie neutralizuj¹ œrodki przeciwko drobnoustrojom. W tych badaniach do po ywki z ywic¹, bezpoœrednio przed inokulacj¹ podatnymi szczepami, dodawano œrodki przeciwko drobnoustrojom w odpowiednim stê eniu. Równolegle wykonywano testy z po ywkami niezawieraj¹cymi ywic (kontrola). Stwierdzono, e ywice neutralizowa³y œrodki przeciwko drobnoustrojom reprezentatywne dla nastêpuj¹cych kategorii: penicyliny, cefalosporyny (I, II i III generacji), makrolidy, aminoglikozydy, fluorochinolony, linkomycyny, tetracyklina i chloramfenikol. CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŒCIOWA W zewnêtrznym dwuoœrodkowym badaniu klinicznym, porównuj¹cym wydajnoœæ po ywki hodowlanej BACTEC Peds Plus/F BACTEC i po ywki hodowlanej NR Peds Plus/F BACTEC w sumie oceniono par próbek. W sumie wykryto 430 drobnoustrojów. Spoœród nich 342 (80%) oceniono jako klinicznie istotne, a 88 (20%) jako klinicznie nieistotne. Spoœród izolatów istotnych klinicznie 219 (64%) uzyskano z obu po ywek, 63 (18%) tylko w pod³o u Peds Plus/F BACTEC, a 60 (18%) tylko w pod³o u NR Peds Plus/F BACTEC. Izolaty uzyskane w ka dego z typów pod³o y ukazano w tabeli 1. W czasie badania w pod³o u Peds Plus/F BACTEC uzyskano cztery fiolki z wynikiem fa³szywie dodatnim; nie by³o przypadków uzyskania wyniku fa³szywie ujemnego. Œredni czas do wykrycia drobnoustroju dla pod³o a Peds Plus/F BACTEC wynosi³ 25 h, natomiast dla pod³o a NR Peds Plus BACTEC 33 h. Tabela 1: Izolaty uzyskiwane w badaniu klinicznym (wed³ug typu pod³o a) Drobnoustroje Wykrywane tylko w pod³o u Wykrywane tylko w pod³o u Wykrywane w obu Peds Plus/F NR Peds Plus pod³o ach Gram ujemne Gram dodatnie Dro d aki Lista drobnoustrojów wykrywanych w badaniach klinicznych przy zastosowaniu pod³o a Peds Plus/F BACTEC: Serratia marcescens Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Stenotrophomonas (Xanthomonas) maltophilia Streptococcus pneumoniae Streptococcus, grupa A Streptococcus, grupa D Actinobacillus lignieresi Burkholderia (Pseudomonas) cepacia Candida albicans Candida tropicalis Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Enterococcus spp. Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Neisseria meningitidis Pseudomonas fluorescens Salmonella spp. Serratia liquefaciens Staphylococcus aureus Staphylococcus spp. koagulazoujemny. Streptococcus grupa B Streptococcus constellatus Streptococcus pneumoniae Streptococcus salivarius Streptococcus intermedius DOSTÊPNOŒÆ Nr kat. Opis BACTEC Peds Plus/F Culture Vials (fiolki do hodowli), kaseta zawieraj¹ca 50 fiolek PIŒMIENNICTWO: 1. Wallis, C. et al. Rapid isolation of bacteria from septicemic patients by use of an antimicrobial removal device. J. Clin. Microbiol. 1980, 11: Applebaum, P.C. et al. Enhanced detection of bacteremia with a new BACTEC resin blood culture medium. J. Clin Microbiol. 1983, 17: Jungkind, D.L. et al. Evidence for a second mechanism of action of resin in BACTEC NR16A aerobic blood culture medium. Abstracts of the Annual Meeting of Amer. Soc. for Microbiol Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 5. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 7. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M22-A3. Quality control for commercially prepared microbiological culture media, 3rd ed., CLSI, Wayne, Pa. 9. Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller Manual of clinical microbiology, 9th ed., American Society for Microbiology, Washington, D.C. 10. Howden, R.J. J. Clin. Path. 1976, 29:

4 4

5 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland U.S.A BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a registered trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo, BACTEC, Peds Plus, Vacutainer, Safety-Lok, FOS and Luer-Lok are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków PP113JAA 2008/01 Polski PRZEZNACZENIE BACTEC Mycosis-IC/F butelki hodowlane s³u ¹ do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe zastosowanie

Bardziej szczegółowo

BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials

BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials Podłoże selektywne dla grzybów i drożdżaków PP113JAA(01) 2013-07 Polski PRZEZNACZENIE BACTEC Mycosis IC/F butelki hodowlane służą do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid Polski PRZEZNACZENIE Ciecz do rozcieñczania BACTEC (BACTEC Diluting FLuid) stosuje siê w procedurach, w których hodowle drobnoustrojów rozcieñcza siê do celów inokulacji. Jej g³ównym

Bardziej szczegółowo

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli)

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) Sojowo-kazeinowy bulion trawiący w plastikowej fiolce 8089974(04) 2013-09 Polski PRZEZNACZENIE Fiolki do hodowli Lytic/10 Anaerobic/F BACTEC

Bardziej szczegółowo

3. Szczepy wzorcowe TCS

3. Szczepy wzorcowe TCS Nr kat. Nazwa 3. Szczepy wzorcowe TCS Selectrol to liofilizowane na krążkach, mikrobiologiczne szczepy wzorcowe pierwszej generacji. Zgodnie z umową licencyjną z Health Protection Agency Culture Collection

Bardziej szczegółowo

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Do pobierania i wydłużonego transportu wymazów pochwowych przeznaczonych do stosowania z testem identyfikacji drobnoustrojów Affirm VPIII. L005510(02)

Bardziej szczegółowo

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 PRZEZNACZENIE Probówki, pojemniki i fiolki BBL Port-A-Cul zawieraj¹ odtlenione pod³o e transportowe

Bardziej szczegółowo

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 PP116JAA 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Po ywkê do hodowli jakoœciowej pr¹tków (Mycobacterium) 12B Mycobacteria Medium BACTEC zaleca siê stosowaæ do

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE I WYJAŒNIENIA

STRESZCZENIE I WYJAŒNIENIA BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials Middlebrook 7H9 z suplementem i bulion z infuzj¹ z serca i mózgu Do stosowania z aparatami BACTEC serii fluorescencyjnej PP162JAA 2008/01 Polski PRZEZNACZENIE Po ywka

Bardziej szczegółowo

ec ET Instrukcja obs³ugi systemu z wyposa eniem do diagnostyki mykobakterii 2003/07 Becton, Dickinson and Company

ec ET Instrukcja obs³ugi systemu z wyposa eniem do diagnostyki mykobakterii 2003/07 Becton, Dickinson and Company Instrukcja obs³ugi systemu BD ProbeT obetec ec ET z wyposa eniem do diagnostyki mykobakterii 2003/07 Becton, Dickinson and Company Numer dokumentu: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA

Bardziej szczegółowo

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PRZEZNACZENIE PP119JAA 2007/06 Polski Test do ró nicowania TB NAP BACTEC jest testem ró nicuj¹cym kompleks pr¹tka gruÿlicy (Mycobacterium tuberculosis) od innych

Bardziej szczegółowo

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride Wersja 12 Wrzesień 2014 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Infuzja z mózgu i serca (Brain Heart Infusion, BHI) jest

Bardziej szczegółowo

Fiolki do hodowli BACTEC Myco/F Lytic z dodatkiem poźywki Middlebrook 7H9 i bulionu infuzyjnego z mózgu i serca DO STOSOWANIA Z BD BACTEC 9000MB

Fiolki do hodowli BACTEC Myco/F Lytic z dodatkiem poźywki Middlebrook 7H9 i bulionu infuzyjnego z mózgu i serca DO STOSOWANIA Z BD BACTEC 9000MB B PRZEZNACZENIE Poźywka BD BACTEC Myco/F Lytic (zmodyfikowany bulion Middlebrook 7H9), stosowana z aparatem BD BACTEC 9000MB, jest nieselektywną poźywką hodowlaną do jakościowej hodowli i odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Po ywkê testow¹ PZA BACTEC (bulion Middlebrook 7H12, ph 6,0) opracowano specjalnie do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej Warszawa,14.11.2013 WAŻNE: Notatka bezpieczeństwa Dotyczy produktów: ZYM B (Nr kat.70493), API Listeria (Nr kat.10300), API NH (Nr kat.10400) nr serii: patrz załącznik 1 Dotyczy zastosowania ww produktów

Bardziej szczegółowo

PP162JAA(02) Polski

PP162JAA(02) Polski B PRZEZNACZENIE Pożywka do hodowli BD BACTEC Myco/F Lytic, stosowana z urządzeniami do posiewów krwi BD BACTEC serii fluorescencyjnej, jest nieselektywną pożywką hodowlaną do stosowania jako środek dodatkowy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

BBL Fluid Thioglycollate Medium

BBL Fluid Thioglycollate Medium BBL Fluid Thioglycollate Medium Wersja 13 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Fluid Thioglycollate Medium jest uniwersalnym podłożem do hodowli bakterii beztlenowych,

Bardziej szczegółowo

GasPak EZ Systemy pojemników wytwarzaj¹cych gaz

GasPak EZ Systemy pojemników wytwarzaj¹cych gaz GasPak EZ Systemy pojemników wytwarzaj¹cych gaz 8010412/04 2007/09 Polski PRZEZNACZENIE Systemy pojemników wytwarzaj¹cych gaz GasPak EZ Gas Generating Container Systems s¹ systemami wielorazowego u ytku,

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA25415.4 Wer.: Dec 28 BD BBL CHROMagar O157 Patent USA nr 6,165,743 PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar O157 jest selektywnym podłożem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar PA-254056.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254056.06 wer.: April 2013 BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) PRZEZNACZENIE BD Yersinia Selective Agar (=CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane

OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane OGÓLNA.01 wer.: July 2009 OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane Niniejszy dokument zawiera informacje o strukturze dokumentów składających się na Instrukcje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010 WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ Data wprowadzenia: 1 / 6 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik 10.10.2010 ZaakceptowałBożena Szelągowska Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257434.01 Wer.:18.06.2008 BBL CHROMagar MRSAII* PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) jest selektywnym, różnicującym podłożem do bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011 PA-254554.04-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254554.04 Wersja: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Produkt (Agar BD GC-Lect) jest selektywnym podłożem zapewniającym lepszy wzrost

Bardziej szczegółowo

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013 GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254039.07 wer.: April 2013 Glucose Agar Gentamicin and Penicillin and Streptomycin PRZEZNACZENIE Podłoże Glucose Agar jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych.

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych. Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca raportowania występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych z dnia 02 stycznia 2012 r. W celu zapewnienia jednolitego sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PA-254417.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254417.02 Wersja: czerwiec 2003 BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PRZEZNACZENIE BD

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Universal Viral Transport

Universal Viral Transport Universal Viral Transport 0086 45 2008/10 Polski PRZEZNACZENIE System BD Universal Viral Transport (System transportu materia³u zawieraj¹cego wirusy) jest przeznaczony do pobierania i przenoszenia próbek

Bardziej szczegółowo

Zestawy i odczynniki do barwienia metod¹ Grama

Zestawy i odczynniki do barwienia metod¹ Grama Zestawy i odczynniki do barwienia metod¹ Grama 8820191JAA 2008/06 Polski Gram Stain Kit 1 Nr kat. 212539 Gram Crystal Violet Do ró nicowego barwienia bakterii. Gram Iodine (Stabilizowany) Gram Stain Kit

Bardziej szczegółowo

BACTEC MGIT 960 PZA Kit

BACTEC MGIT 960 PZA Kit BACTEC MGIT 960 PZA Kit do badania wra liwoœci Mycobacterium tuberculosis na dzia³anie czynników przeciwbakteryjnych L005486JAA 2007/03 Polski PRZEZNACZENIE Zestaw BACTEC MGIT 960 PZA jest to szybka jakoœciowa

Bardziej szczegółowo

Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów.

Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów. Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów. 3 3 3 3 3 3ppm 25 2ppm 2 5 5 8min. 3min.,3333 2,3333 2ppm

Bardziej szczegółowo

BD Mueller Hinton Chocolate Agar

BD Mueller Hinton Chocolate Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254035.05 wer.: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Podłoże jest stosowane do izolacji i hodowli bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych z próbek pochodzenia

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit BACTEC S.I.R.E. Drug Kit PP118JAA 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Zestaw leku BACTEC S.I.R.E. zawiera œrodki przeciwko drobnoustrojom do stosowania wraz z po ywk¹ BACTEC 12B Medium przy badaniu pr¹tków gruÿlicy

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Velscope Vx Badanie krok po kroku

Velscope Vx Badanie krok po kroku Velscope Vx Badanie krok po kroku Uwaga: niniejsza ulotka jest skróconym poradnikiem medycznym. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na do³¹czonym DVD lub w Instrukcji Obs³ugi. 1. Zapoznaæ siê z histori¹ choroby

Bardziej szczegółowo

ZALETY PREPARATU AMOKSIKLAV

ZALETY PREPARATU AMOKSIKLAV Amoksiklav ZALETY PREPARATU AMOKSIKLAV Mechanizm odporności bakteryjnej na antybiotyki ~-Iaktamowe znany jest od 1940 roku, kiedy to Abraham i Chain opisali, że ekstrakt z rozbitych komórek szczepu Escherichia

Bardziej szczegółowo

- podłoża transportowo wzrostowe..

- podłoża transportowo wzrostowe.. Ćw. nr 2 Klasyfikacja drobnoustrojów. Zasady pobierania materiałów do badania mikrobiologicznego. 1. Obejrzyj zestawy do pobierania materiałów i wpisz jakie materiały pobieramy na: - wymazówki suche. -

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Wykłady (16 godz.): Środa 12.15-13.45 Ćwiczenia (60 godz.) środa: 9.45-12.00

Bardziej szczegółowo

BD BBL GO Slide. GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006

BD BBL GO Slide. GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006 GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH ZANURZENIOWYCH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273257.01 Wersja: wrzesień 2006 BD BBL GO Slide PRZEZNACZENIE Produkt BBL GO Slide (Płytka BBL GO) to system płytki dwustronnej do izolowania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721079.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721079.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 160927 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.04 047279.4 (97)

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach)

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) {Kod językowy ISO} Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Zał nr 1 do SIWZ Grupa 1: gotowe podłoża, testy i odczynniki Podłoża na płytkach petriego o średnicy 90 mm, podłoża w probówkach,testy i odczynniki mikrobiologiczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią 2. Agar Colubmia CNA 3. Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępną identyfikacją i oceną bakteriurii 4. Podłoże MaConkey

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Kontrakty na usługi dla szpitali SIWZ dla badań mikrobiologicznych Danuta Pawlik SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Warunki prawne dotyczące konkursu ofert Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) oraz BBL MacConkey II Agar - I Plate

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) oraz BBL MacConkey II Agar - I Plate I II III IV BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) oraz BBL MacConkey II Agar - I Plate wer. 12 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) WPROWADZENIE Podłoże Trypticase Soy

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA-257074.06 Wer.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar Staph aureus jest podłożem wybiórczym do izolacji,

Bardziej szczegółowo

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol Wersja 12 październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1-odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekworażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych

Zadanie 1-odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekworażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych Zadanie 1-odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekworażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych Liczba testów w Przewidywana liczba Nr pozycji Asortyment opak opakowań 01 testy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów Interpretacja klinicznych wartości granicznych oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE INSTRUKCJA DLA UN1263 FARBA, UN1263 MATERIA POKREWNY DO FARBY, UN1866 YWICA W ROZTWORZE, zapalna, UN1120 BUTANOLE, UN1993 MATERIA ZAPALNY CIEK Y I.N.O., klasa 3 - bezbarwna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym;

Bardziej szczegółowo

BD Oxacillin Screen Agar

BD Oxacillin Screen Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-257658.01 wer.: Oct 2013 PRZEZNACZENIE Podłoże (początkowo określane jako MRSA Screen Agar) zostało opracowane do wykrywania szczepów Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne

VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Wykonanie barwionych preparatów mikroskopowych preparat barwiony metodą Grama z

Bardziej szczegółowo

Seria 64 - odporne farby naszkliwne na porcelanê, Bone China i Vitreous China

Seria 64 - odporne farby naszkliwne na porcelanê, Bone China i Vitreous China 1/6 Seria 64 - odporne farby naszkliwne na porcelanê, Bone China i Vitreous China Farby Serii 64 mo na stosowaæ we wszystkich w temperaturze ok. 130 st C. konwencjonalnych metodach zdobienia jak sitodruk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale

Domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale Domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale INSTRUKCJA U YCIA Przed przeprowadzeniem testu nalezy uwaznie przeczytac instrukcje u ycia. Test do diagnostyki in vitro. Do u ytki zewnêtrznego. Wyrób jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX ) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX ) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254060.06 wer.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX ) PRZEZNACZENIE BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) i są

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ozczenie sprawy AE/ZP-7-9/ Załącznik Nr Formularz Cenowy Ce brutto zamówienia - każdego pakietu powin stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, tomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200

szt 5400 szt 1500 szt 2500 szt 4000 szt 1500 szt 400 szt 2000 szt 600 szt 500 szt 3000 szt 200 Dodatek nr. 2 do SIWZ - asortymentowo-cenowy Gotowe podłoża bakteriologiczne na płytkach. Wszystkie podłoża muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat jakości ISO 13485:2003 lub równoważny,

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Minimalne stężenie hamujące MIC (ppm) Bakterie gram-dodatnie

Minimalne stężenie hamujące MIC (ppm) Bakterie gram-dodatnie Skuteczność BACTRONU Poniżej podano minimalne stężenie hamujące składnika aktywnego Bactronu dla szerokiej grupy typowych szczepów mikroorganizmów, ważnych z punktu widzenia higieny i zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Doœwiadczalne wyznaczenie wielkoœci (objêtoœci) kropli ró nych substancji, przy u yciu ró - nych zakraplaczy.

Doœwiadczalne wyznaczenie wielkoœci (objêtoœci) kropli ró nych substancji, przy u yciu ró - nych zakraplaczy. 26. OD JAKICH CZYNNIKÓW ZALE Y WIELKOŒÆ KROPLI? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Fizyka Chemia Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: 9.1 interpretuje dane przedstawione

Bardziej szczegółowo

GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA. BD BBL Dermatoslide

GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA. BD BBL Dermatoslide DA-273191.00-1 - GOTOWE PODŁOŻA DIPSLIDE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA DA-273191.00 Wersja: Lipiec 2003 BD BBL Dermatoslide PRZEZNACZENIE BBL Dermatoslide jest to system płytki dwustronnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä==

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== == i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== Wersja 9 Grudzień 2006 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną pożywką do hodowli

Bardziej szczegółowo

BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)

BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) wersja 10 Styczeń 2015 r. I II III PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI WPROWADZENIE Produkt CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl

Bardziej szczegółowo

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257079.05 Wersja poprawiona: Kwi 2013 PRZEZNACZENIE jest przeznaczone do izolacji i identyfikacji Streptococcus agalactiae (Streptococcus

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr Zabrze, dnia 07.03.04 r. im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 4-800 Zabrze, ul. 3 Maja 3-5 Znak sprawy: ZP/3/30/04/PN/3

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów paciorkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii... gatunek

Bardziej szczegółowo

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PA-256506.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-256506.02 Wersja: czerwiec 2003 BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PRZEZNACZENIE Produkt BD CDC Anaerobe Agar with 5%

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy. oznaczenie sprawy KC/AIDS/270-6/2011

Formularz asortymentowy. oznaczenie sprawy KC/AIDS/270-6/2011 załącznik nr 1 Formularz asortymentowy nr zadania data dostawy do odbiorców docelowych nazwa i adres odbiorcy docelowego opis przedmiotu zamówienia - 14 dni od daty zawarcia umowy 30-06- 30-09- 15-11-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 13/K z dnia r. NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DLA FIRMY CELON PHARMA SA

ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 13/K z dnia r. NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DLA FIRMY CELON PHARMA SA ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 13/K z dnia 15.12.2015 r. Miejscowość Kazuń Nowy NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DLA FIRMY Z SIEDZIBĄ W Kazuniu Nowym Data zamieszczenia: 15.12.2015 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2007 r.) Dz.U.07.203.1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich

Bardziej szczegółowo

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Załącznik nr 3. Aparat do detekcji wzrostu drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych Parametry graniczne. Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Parametr oferowany 1 Hodowla

Bardziej szczegółowo

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257434.03 Wer.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) jest selektywnym i różnicującym podłożem do

Bardziej szczegółowo

SZP.III.240/26/11/P - odp. 4 Jaworzno, dnia Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

SZP.III.240/26/11/P - odp. 4 Jaworzno, dnia Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia SZP.III.240/26/11/P - odp. 4 Jaworzno, dnia 2011-10-20 Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez Informacja o aktualnych danych dotyczących oporności na antybiotyki na terenie Unii Europejskiej Październik 2013 Główne zagadnienia dotyczące oporności na antybiotyki przedstawione w prezentowanej broszurze

Bardziej szczegółowo

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-257481.03 wer.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium PRZEZNACZENIE BD CHROMagar Orientation Medium jest nieselektywnym podłożem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Bakteriologia

Mikrobiologia - Bakteriologia Mikrobiologia - Bakteriologia 5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne Kwiecień, październik 3-9 zdjęć cyfrowych wybarwionych bezpośrednio preparatów, prezentowane na stronie internetowej Labquality

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie oporności w Polsce dane sieci EARS-Net

Monitorowanie oporności w Polsce dane sieci EARS-Net Monitorowanie oporności w Polsce dane sieci EARS-Net Dorota Żabicka Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. LekowrażliwościDrobnoustrojów, Narodowy Instytut Leków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez W³adze Uczelni U ytkownicy otrzymuj¹

Bardziej szczegółowo

UriSelect g 64694

UriSelect g 64694 UriSelect 4 20 63726 100 63727 500 g 64694 Nieselektywne podłoże chromogenne do bezpośredniej izolacji, różnicowania i oznaczania liczby drobnoustrojów obecnych w układzie moczowym. 882044-2013/11 Spis

Bardziej szczegółowo