SZKOLENIE STUDENTÓW UAKO UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE STUDENTÓW UAKO UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 MARIA CZUOOWA Biblioteka Główna AGH Oddział Inform acji Naukowej WANDA P1NDLCVVA Uniwersytet ^agxellortski Zakład Bibliotekoznawstwa IFP SZKOLENIE STUDENTÓW UAKO UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE Na XV Krajowej Naradzie Info rm a cji, która odbyła się w lu tym 1977 r. w Katowicach ponownie zwrócono uwagę na problem szkolenia*użytkowników info rm a cji. W dobie rozwoju techniki komputerowej, kiedy użytkownicy będę musieli korzystać z nowoczesnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych wzrasta jeszcze potrzeba ich szkolenia. W czasie Narady zajęto się przede wszystkim sprawę szkolenia uczniów szkół średnich i re a liz a c ji zarzędzeń isrniejęcych w tym zakresie^. Równocześnie jednak poruszono problemy szkolenia studentów, które już niejednokrotnie były przedmiotem narad i dyskusji w latach poprzednich, np.w czasie Seminarium zorganizowanego w Warszawie przez Centrum INTE oraz Centralny Instytu t Inform acji i Dokumentacji NRD w roku 1Э74. Zarzędzenie M inistra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 IX 1971 r. /nr PRL / w sprawie wytycznych programowych w zakresie przygotowanie uczniów azkól średnich /ogólnokształcących i zawodowych/ do korzystania z inform acji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz załęcznik do tego Zarzędzenie zamieszczony w Dzienniku Urzędowym MOlSzW nr B-13 z dnia 2C X 1Э71 r. 135

2 od przeszło 20 la t b ib lio te k i główne ezkół wyższych prowadzą obowlęzkowa przyapoaobienie biblioteczne pierwszych 1st studiów zapoznające studentów z uelejętnoóclę korzystania z u- sług b ib lio te k i. Oednsk±e dwu- lub trzygodzinna zajęcia nie obejauję zwykle probleeatykl in fo re a cji naukowej. Brak tej probleeatyki w progranach studiów,zwłaszcza u czsln i technicznych, ekonoelcznych 1 rolniczych,nurtow ał zarówno bibliotekarzy, jak i władze e ln ia te rla ln e, a tak±e pracowników naukowych, którzy doceniali znaczenia 1 rolę jakę oogłoby.odgrywać szkolenie w zakresie In fo re a c ji w procesie kształcenia studentów. Tota l ju± w latach szeóćdzieaiętych aolna było zaobserwować szereg Inicja tyw zeierzajęcych do wprowadzenia do progresów studiów pewnej ilo ś c i godzin przeznaczonych dla zagadnień info rnac j l naukowej. Około roku 1963 Ministerstwo Szkolnictwa Wylszego przeprowadziło ankietę w sprawls progresów szkolenia z zakresu inforoiecji. którę rozesłano do b ib lio te k szkół wylszych. Na ankietę tę odpowiedziało szereg b ib lio te k. W niektórych z nich szkolenie j u l było prowadzone - w Innych zaś,nie prowadzęcych szkolenia z powodu braku kadry lub trudności lokalowych, w pełn i uznawano potrzebę takiego szkolenia. B ib lio te k i wrysunęły szereg propozycji dotyczęcych zarówno tre ści progresów,jak 1 forsy przeprowadzania za ję ć, a takie lic z b y godzin przeznaczonych na ich re a liza c ję. Podzielone były również zdania co do tego, kto aa prowadzić zajęcia z zakresu in fo ra a c ji - pracownicy bibliotek czy pracownicy instytutów naukowych u cze ln i, czy jedni 1 drudzy przy ś c is łe j wepółpracy. W roku 1965 w Krakowie w czasie aleslęcznego kursu zorganizowanego z inicjatyw y Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego dla kierowników oddziałów in fo ra a c ji naukowej b ib lio te k szkół wyższych - poświęcono zagadnieniu szkolenia studentów w zakresie in fo ra a cji naukowej dwa re fe ra ty, w których o.in. przedstawiono wyniki wspoanianaj ankiety Ministerstwa oraz oaówlono probleaatykę szkolenia,ze szczególnya uwzględnienlea doświadczeń w tya zakresie b ib lio te k AGH oraz Akadeall Ekonoaicznej w Krakowie. Wysunięto tezy do dyskusji dotyczęce zagadnień: 1/ ilo ś c i godzin przeznaczonych na szkolenie, 2/ ustalania kadry prowadzęcej szkolenie, 137

3 3/ uzgodnienia roku studlóa na którya ea ono być prowadzona, 4/ prawnego uregulowania peneua dydaktycznego dla b ib lio tekarzy, 5/ Jednolitego prograau w zakresie wykładów oraz ćwiczeń dostosowanych do potrzeb 1 kierunku studiów danej grupy studentów. Po dyskusji wyłoniono zespół, złołony z przedstawiciel i czterech typów bibliotek - uniwersyteckiej, technicznej, ro ln ic ze j 1 ekononicznej. który a la ł opracować projekt ujednoliconego programu wykładów 1 ćwiczeń. Przygotowany projekt przedłożono Państwowej Radzie B ib lio te czn e j. Ponownie eprawę szkolenie zajęto się w roku 197Q, kiedy to Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przesłało bibliotekom głównym szkól wyższych do zaopiniowania projekt jednolitego programu. Ouż w następnym roku 1971 program został rozesłany rektorom poszczególnych uczelni z zaleceniem wprowadzenia go w ży c ie. Należy wspomnieć, że podstawy prawne szkolenia studentów zawarte eę w Uchwale Rady Ministrów 160/63 z dnia 25 IV 1963 r. w sprawie planu d zia ła ln o ści w zakresie Inform acji naukowej w la tach oraz w przepisie paragrafu 15 Uchwały nr 35/71 Rady Ministrów z dnia 12 I I 1971 r., gdzie wyraźnie nadmienia s ię, że szkolenie studentów Jest konieczne 1 powinno być wprowadzone do programów. Niezależnie od postanowień regulujęcych szkolenie w zakro" S ie Inform acji naukowej, szereg bibliotek szkół wyższych, jak Już wspomniano, prowadziło zajęcia dla studentów z własnej 1 -- nicjatyw y. Bogate doświadczenia uzyskała w tym zakresie również Biblioteka Główne Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzęc wykłady i ćwiczenia dla studentów z zakreeu In fo rn s c ji od prawie piętnastu la t /od roku akad. 1961/196^. Poczętkowo, z 1- nicjatywy pracowników naukowych, zajęcia prowadzono na Jednym tylko Wydziale Ceramicznym. Z czaeem objęto nimi niektóre specja ln o ści Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, a także Wydziału Elektrotechniki Górniczej 1 H utniczej. Realizujęc Zarzędzenle M inistra Nauki,Szkolnictwa Wyższego 1 Techniki z roku 1971 rozszerzono szkolenie studentów IV i V la t studiów na 138

4 daleze wydziały U cze ln i. Majęc podatawy prawne, niektóre z wydziałów wprowadziły zajęcia z inform acji Jako obowięzkowe z wpiaea do Indekeu, niektóre zaś wydziały tłumeczęc się przecię±enies programów studiów wprowadziły Je Jako zajęcia nadobowięzkowe. Ilo ść godzin w stosunku do zalecanych przez M inisterstwo została w uzgodnieniu z prorektorem do spraw nauczania zredukowana z 12 do 6. ze względu na brak kadry 1 trudności lo kalowe b ib lio te k i. Warunkiem prawidłowego prowadzenia zajęć je st bowiem bliskość warsztatu informacyjnego, a zatem najkorzystniejszym mlsjscea ich przeprowadzania Jest czyte ln ia Oddziału Inform acji Naukowej. Oednakle zajmowanie c zy te ln i powoduje utrudnianie dostępu do materiałów informacyjnych tym ulytkownikom. którzy ch cie lib y z nich korzystać na blelęco. W Bibliotece Głównej AGH, majęcej w porównaniu z innymi bibliotekami uczelnianymi mniejsze trudności lokalowe, problem ten rozwlęzano dopiero w ostatnich latach d zię k i otwarciu drug ie j c zyte ln i obok Oddziału Inform acji Naukowej. Zajęcia z zakresu inform acji były prowadzone od poczętku przez pracowników Oddziału Inform acji Naukowej, a sporadycznie równie! przez pracowników naukowych Instytutów, jednakie w oparciu o warsztat informacyjny Oddziału. Z długoletnich dośwladczeó wynika, że z punktu widzenia dydaktycznego najkorzystniejsze Jest prowadzenie omawianych zajęć przy współpracy pracowników b ib lio te k i z pracownikami instytutów uczelnianych. B ib lio te k arz wprowadza wówczas młodzie! w zagadnienia inform acji naukowej oraz metodykę poszukiwań b ib lio g raficzn ych llu s tru ję c zajęcia materiałami informacyjnymi dobranymi pod kętem specjalności studentów; pracownik naukowy zaś - najczęściej opiekun danej grupy studentów - czuwa nad merytorycznę stronę poszukiwań lite r a tu r y. Nowę formę szkolenia wprowadzono w roku akademickim 1973/ 1974 na specjalnościach elektronika i informatyka Wydziału E - lektrotechnlki Górniczej 1 Hutniczej w AGH. Sę to mienowicie zajęcia z zakresu inform acji naukowej, obejmujęce 30 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń w drugim semestrze I roku studiów. Zostały one wprowadzono z inicja tyw y dziekana wydziału dla tych specjalności, dis których opracowano program zwlększajęcy samodzielność studiowania. Program zaproponowany przez Ozleka- 139

5 net B le ł charakter reoovfy i dawał pałnę swobodę Jego wykonania. Program szczegółow y n a to a la s t z o s t a ł opracowany p rz e z trzyosobo* wy zespół Oddziału In fo ra a c jl Naukowej. Zajęcie od poczętku aa- Ję charakter obowlęzkowy i sę zaliczane w indeksie z ocenę. Progrew szczegółowy opracowany 1.reallzoweny przed cztero* na la ty obejmował następujęce zagadnienia i I. Rola 1 znaczenie in fo ra a c jl naukowej. Miejsce info ra a cjl wśród Innych nauk. Terninologia in fo ra a c jl naukowej Z. Organizacja in fo ra a c jl naukowej w Polsce 1 za granicę 3. Teoretyczne probleny k la s y fik a c ji. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Jeko Język wyszukiwania In fo ra a c jl 4. Budowa Języka deekryptorowego. Tezaurus - no2llwoścl atoso* wanle tego Języka w aystemach opartych o EMC 5. Wydawnictwa Inforaacyjne c z. I /inform atory rózne. encyklopedie ogólne 1 specjalne, słowniki rzeczowe i Językowe, kartoteka dokumentacyjna CINTE/ 6. Wydawnictwa in fo ra a c y jn e c z. I I / b ib lio g r a f ia blezęce a n a lity c z n e, czasopisma/ 7. Normy, patenty 1 lite ra tu ra firnowa - znaczenie tych źródeł inform acji dla rozwoju nauki 1 techniki 8. Sposób re je s tra c ji lite ra tu ry - opis dokumentacyjny 1 b ib lio g raficzny. Podstawowe normy polskie dotyczęce tych opisów 9. Dokumenty wtórne - ich powstawanie. M lk ro flln, kserokopia, mikrokarta i nlkrofisza 1 ich znaczenie w rozpowszechnianiu inform acji naukowej 10. Mała mechanizacja - karty obrzeźnle perforowane - tworzenie kartotek podręcznych do pracy naukowej I I, EMC - zastosowanie w inform acji naukowej. Budowa systemu in fo rmacyjno-wyszukiwawczego w oparciu o EMC 12. Wybrane zagadnienia technologii pracy umysłowej 13. Wybrane zagadnienia edytorstwa 1 4. Biblioteka w aystemle in fo rm a cji,ze szczególnym uwzględnieniem dzla ła ln o ó cl 1 możliwości korzystania z usług B ib lio teki Głównej AGH /4 godz./ Ćwiczenia obejmowały następujące teaaty; 1. Poszukiwania w encyklopediach, słownikach rzeczowych i Językowych 140

6 2. Wyszukiwani* toaetów w tablicach UKD 1 nadania la odpowiednich syaboli tej k la s y fik a c ji 3. Analizowania tekstu artykułu z czaeopiema naukowego, kondensacja tre ś c i, nadanie syabolu UKO oraz charakterystyki wyszukiwawczej w oparciu o słowa kluczowe 4. Poszukiwania w kartotece dokuoentacyjnej CINTE 5. Poszukiwania w RsferatlvnyiD Żurnale". Szczególnie w seriach "Elektronika 1 JeJ zastosowanie" oraz "Autonatyka, Teleeechanlka 1 Technika obliczeniowa" 6. Poszukiwania lite ra tu ry w "E le c tric a l and Electronics Abstracts", "Coaputer and Control Abstracts" oraz "Computer Abstracts". W oparciu o wymieniona w pkt. 4,5,6 wydawnictwa informacyjne studenci sporządzali zestawienia biblio graficzne lite ra tu ry na podane, indywidualne tematy. 3u2 po pierwszym roku przeprowadzania zajęć okazało się konieczne wprowadzenia do programu pewnych zmian. Trzeba było przede wszystkim przenieść na teren B ib lio te k i te wykłady, w czasie których omawiano wydawnictwa informacyjne, nawet kosztem ograniczenia ilo ś c i wykładów, gdyz prowadzenie ich bez możliw o ści Ilustrowania wypowiedzi odpowiednimi materiałami mijało się z celem. W następnych latach pominięto takze szereg wykładów lub ograniczono Je do niezbędnych inform a cji. Jak np. organizację inform acji w Polsce i za granicę podano JuZ t^lko w ogólnych zarysach,ze szczególnym uwzględnieniem tych ośrodków. które zajmuję się problematykę e le k tro n ik i i inform atyki. Po wprowadzeniu zmian program przedstawia się następujęco: 1. Rozw ój in f o rm a c ji naukowej w ś w ie c le w spółczesnym. M ie js ce in fo rm a c ji naukowej wśród innych nauk. T e rm in o lo g ia in f o r m a c ji naukowej 2. Problematyka teoretyczna k la s y fik a c ji dokumentów. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Jako Język wyszukiwania informac j i. Zastosowanie UKD w B ibliotece Głównej AGH 3. 3ęzyk deekryptorowy - budowa tezaurusa - możliwości stosowania w zautomatyzowanych systemach wyszukiwania inform acji 4. Organizacja inform acji w Polsce i na świacie. Systemy in formacyjne UNISIST. MSINT, SINTO 141

7 System informacyjny z zakresu elektrotechniki. Informatyki, automatyki i fiz y k i ZNSPEC oraz przykład budowy systemu In - formacyjno-wyszuklwawczego na przykładzie systenu IBM 6. Normy, patenty 1 lite ra tu ra firmowa Jako źródła inform acji 7. Biblioteka Jako system inform acji - ze azczególnym uwzględnieniem działa ln o ści 1 usług B ib lio te k i Głównej AGH 8. Problemy automatyzacji b ib lio te k - na przykładzie B ib lio te ki AGH, b ib lio te k i Technlsche U nlversitat w Dreźnie oraz bib lio te k angielskich /ze szczególnym uwypukleniem systemów udostępniania/. Pozostałe godziny poświęcono na wykłady w mniejszych grupach z pokazem wydewnlctw informacyjnych oraz ich omówieniem. W ramach ćwiczeń wprowadzono poszukiwania w katalogu alfabetycznym i rzeczowym według UKO,ze zwróceniem uwagi na powiężenie obydwu katalogów orez poszukiwania w katalogu czasopism B ib lio te k i Głównej oraz w katalogach centralnych czasopism. Po czterech latach r e a liz a c ji programu, przeprowadzono badania ankietowe studentów w celu zorientowania się w recepcji przekazywanej problematyki. Krótkę ankietę rozprowadzono wśród studentów IV roku. którzy m ieli pisać pracę magisterskę oraz wśród studentów I roku tuź po ukończeniu zajęć z zakresu in fo r macji. A n k i e t a zawierała następujęce pytanie; 1. Czy Pan/i/ uweza. źe wykłady z inform acji 1 dokumentacji nau* kowej a/ rozsze rzyły ogólnie horyzonty wiedzy b/ u ła tw iły samodzielne studiowanie dzięki znajomości encyklopedii, słowników, czasopism, b ib lio g ra f ii biaźęcych /abstraktów/ С / w dotychczasowym toku studiów nie zauwaźyłem/am/ ich przydatności 2, Czy przed rozpoczęciem studiów na AGH ałyszał/a/ Pan/i/ o metodach poszukiwania inform acji naukowej i technicznej tak nie / je ś li tak proszę podać g d z ie? /

8 3. Czy ocenia Рвл/ i/, ±e tematyka wykładów 1 ćwiczeń była właściwie dobrana tak nie 4, Czy Pan/l/ ma Jakieś własne uwagi lub propozycje dotyczące tematyki lub toku prowadzonych za ję ć? Wśród studentów IV roku, z których przeszkolono 60 osób. na rozdanych 30 ankiet uzyskano 20 odpowiedzi. Na pytanie plerwęze w punkcie a/ odpowiedzi twierdzących było 6 w punkcie b/ odpowiedzi twlerdzęcych było 15 w punkcie с/ odpowiedzi twlerdzęcych było 4 /przy czym naleły zaznaczyć, le niektóry studenci podkreślali więcej n iż Jednę odpowiedź/. Na pytanie drugie dotyczące wcześniejszego zetknięcia się z problematykę Inform acji naukowej - większość odpowiedzi było negatywna. Natomiast 5 osób s tw ie rd ziło, że słyszało o "in te podajęc Jako źró d ło; 2 osoby - liceum 1 to lekcje Języka polskiego, 2 osoby - b ib lio te k i, a 1 nie podała źródła. Na pytanie trze cie dotyczęca oceny tematyki prowadzonych zajęć - 17 osób dało odpowiedzi pozytywne. Kilku studentów w odpowiedzi na pytanie 4 ankiety uznało za celowe ograniczenie wykładów na rzecz ćwiczeń, uzasadniajęc to korzyściami, Jakie uzyskiwali w trakcie zajęć praktycznych; podkreślali także dobre 1 metodyczne prowadzenie szkolenia. Studenci I roku, których przeszkolono /w roku akad.1975/ 1976/ z otrzymanych 90 ankiet w yp e łn ili Na pytanie pierwsze w punkcie a/ wypowiedzi pozytywnych było 20 w punkcie b/ wypowiedzi pozytywnych było 40 w punkcie С / wypowiedzi pozytywnych było 17 /przy czym podobnie Jak studenci IV roku, niektórzy podkreślali więcej n iż Jednę odpowiedź/. Na pytanie drugie dotyczęce wcześniejszego zetknięcia się z problematykę Inform acji - 53 studentów odpowiedziało negatywnie. 3 studentów podało Jako źródło - liceum, 3 - czasopisma np."prob-' lemy*, 2 - b ib lio te k i, 3 - nie podało źró d ła. Na pytanie trzecie dotyczęce dobrania odpowiedniej tematyki zajęć 53 studentów odpowiedziało pozytywnie, natomiast 1 odpowiedź brzmiała - raczej tak, 3 wypowiedzi - tak 1 n ie, 1 - ćw icze- 143

9 nie - tak, wykłady - n ie, oraz 1 - negatywna bez bllłszych wyjeónleń. Uwagi studentów, nieraz dość nawet obszerne, dotyczyły ograniczenia wykładów 1 powiązania cwlczeó z problenatyks In nych zajęć prowadzonych równolegle na u cze ln i, aołllwość ustalenia haseł 1 teaatów do wyszukiwania w czasie ćwiczeń przez sanych studentów, zwiększenia Ilo ś c i ćwlcze^j przy równoczeenya zwnlsjszaniu liczebności grup studenckich,ze względu na ła t wiejszy dostęp do aateriałów inforaacyjnyeh. Studenci podkreśl a l i również dobre prowadzenia zajęć. Podsuaowujęc aożna stw ie rdzić, żs prowadzone szkolenie o- slęgnęło zaalerzony c e l, a lanowlcle poaoc studsntoa w asaodzielnye studiowaniu. O eżsli poczętkowo wydawało się, że wprowadzenie szkolenia w zakrsals info rw a cjl naukowej na I roku studiów Jest zbyt wczesne, przekonano s ię. że zajęcia 'z b llż a - Ję studentów do B ib lio te k i, a przede wszystkla do Oddziału I n - fo ra a cjl Naukowej, w którya czuję się swobodnie i wiedzę czego mogę tam poszukiwać. Uwagi studentów co do ograniczenia godzin wykładów na rzecz ćwiczeń odzwlercledlaję chyba pewnę ogólnę tendencję przeżycia się formy w kładu Jako takiego, a zwiększenia zainteresowania zajęciam i typu konwersatoria, semlnarxa i Ćwiczenia, wymagejęcych co prawda od słuchaczy większej aktywności, ale tym samym mniej "nudnych. Wychowawcy studentów ze strony Instytutu uważaję, że zajęcia pozytywnie wpływaję na rozwój intelektualny studentów, a więc tym samym spełnla- Ję swój c e l. L i t r a t u г 1. KŁOSSOWSKl A. Działalność bib liote k szkół wyższych resortu oświaty i szkolnictwa wyższego w XXV-leclu Polski Ludowej. Warszawa: PWN a. Ser. Sprawy Biblioteczne z KŁOSSOWSKI A., ROSE E. Informacja naukowe w uczelniach podległych Ministerstwu Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. "B iule tyn OOIIN.PAN" 1967 nr 1/10/. 144

10 3. KRYGIER В. Działalność dokunantacyjno-lnfornacyjna w b ib lio tekach głównych politechnik 1 Akadeeil Górniczo-H utniczej. "Zagadnienia Inform acji Naukowej" 1972 nr 2/21/ 4. MARCHLEWSKA. KLOSSOWSKl A.«PIETRZAK A. Szkolenie kadr dla krajowego systemu Inte oraz użytkowników Inform acji. Cz. 2. WarszawaI CIINTE PINDLOWA W. Z doświadczeń szkolenia użytkowników Inform acji naukowej, "B ib lio teka rz" 1967 nr ŻMIGRODZKI Z. Uwagi na temat Inform acji naukowej w wyzszych szkołach technicznych, "Biuletyn ODllN PAN" 1969 nr 1/12/, 145

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Anna Chadaj, Danuta Ryś AGH w Krakowie Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej Początki Lata 60. - szkolenia dla studentów Wydziału Ceramicznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Akademia Górniczo-Hutnicza Biblioteka Główna Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków tel.: 012 6173217 fax: 012 6341404 e-mail: ozs@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna AGH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Numer WSZiOJK/WBiO/9 Wydanie: 3/2015 PROCEDURA ANKIETYZACJI STUDENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej - Adiunkt biblioteczny - Adiunkt dokumentacji naukowej - Asystent biblioteczny - Asystent dokumentacji naukowej - Bibliotekarz - Dokumentalista

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** 1. Społeczeństwo informacji i wiedzy O W 30 4 E. 4. Seminarium magisterskie O S 30 4 Z. Razem Forma zajęć**

Forma zajęć** 1. Społeczeństwo informacji i wiedzy O W 30 4 E. 4. Seminarium magisterskie O S 30 4 Z. Razem Forma zajęć** Program - II stopnia stacjonarne + specjalizacje 1. Społeczeństwo informacji i wiedzy O W 30 4 E 2. Kierunki badań w nauce o bibliotece i informacji naukowej 3. Kierunki badań w nauce o bibliotece i informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015)

Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015) Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015) Zasady dotyczą projektowania i uchwalania programów kształcenia lub studiów i zmian

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera opracowanie ankiety, przeprowadzenie ankietyzacji wśród ngo i jst w powiecie oleckim, opracowanie raportu z badania. opracowanie standardów

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych Iwona Socik, Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Oddział Informacji Naukowej Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych Działając na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić we wszystkich publicznych bibliotekach pedagogicznych w okresie od czerwca do lipca 2013 r.

Kontrolę należy przeprowadzić we wszystkich publicznych bibliotekach pedagogicznych w okresie od czerwca do lipca 2013 r. ARKUSZ KONTROLI prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Informacje o kontroli:

Bardziej szczegółowo

Organizowanie dostępu do zbiorów drukowanych i zasobów elektronicznych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Organizowanie dostępu do zbiorów drukowanych i zasobów elektronicznych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Organizowanie dostępu do zbiorów drukowanych i zasobów elektronicznych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Iwona Sójkowska Międzynarodowe naukowo-dydaktyczne seminarium bibliotek politechnik Strategia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

podstawa: uchwała Senatu AGH nr.19/2007 z dnia 28 lutego 2007 Elementy systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

podstawa: uchwała Senatu AGH nr.19/2007 z dnia 28 lutego 2007 Elementy systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia podstawa: uchwała Senatu AGH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Informacje nt. realizacji praktyk zawodowych Filologia angielska Wstęp Program praktyk zawodowych funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

E-eksplozja: narzędzia-metody-użytkownicy

E-eksplozja: narzędzia-metody-użytkownicy Biblioteka Jagiellońska w roku Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego E-eksplozja: narzędzia-metody-użytkownicy konferencja naukowa Biblioteka jagiellońska 27 marca 2014 r. Biblioteka Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych ziałając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator

Biblioteka Informator Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU. NA 2010r.

PLAN PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU. NA 2010r. PLAN PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU NA 2010r. I. GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW Analiza rynku wydawniczego, systematyczne przeglądanie napływających od wydawców ofert wydawniczych.

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława DĄBROWSKIEGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZASADY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy. w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy. w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY. Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH MAREK BERNACKI

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY. Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH MAREK BERNACKI przeprowadzania ankietyzacji zajęć INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia nr WKPiI/I6/2015 wydanie 2 z dnia 3 XI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi Stacjonarne i Zaoczne Studia Doktoranckie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Cele operacyjne: Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Na poziomie wiadomości uczeń jest przygotowany do korzystania z różnego rodzaju bibliografii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Edyta Rogowska Mgr Dagmara Budek Szczecin PAM

Mgr inż. Edyta Rogowska Mgr Dagmara Budek Szczecin PAM Mgr inż. Edyta Rogowska Mgr Dagmara Budek Szczecin PAM FORMY SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE Streszczenie Biblioteka Główna Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk Załącznik do UCHWAŁY Nr 44 Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi podjętej na posiedzeniu w dniu 13czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0 SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA informacja ogólna obowiązuje od 1.10.017 Od roku akademickiego 01/013 studenci pierwszego roku filologii germańskiej realizują program wybranej specjalizacji studiów z aktualnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin oparty jest na przepisach zawartych w następujących aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników

2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników a. 2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników Uczeń: i. a) Wiadomości zna rodzaje słowników i encyklopedii, zna budowę encyklopedii i słowników, zna zasady korzystania z encyklopedii i słowników,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego Załącznik nr 22 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata..

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata.. Arkusz nr 4 BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO ODDZIAŁ... ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata.. 1. Imię i nazwisko:... 2. Tytuł zawodowy:... 3. Zajmowane stanowisko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie nr 24/2013 Rektora Uczelni tazarskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Centrum Kształcenia Podyplomowego Działając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kierunek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania opinii kadry akademickiej

Ankieta badania opinii kadry akademickiej Ankieta badania opinii kadry akademickiej za rok akademicki 2013/2014 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia 1 Informacje wstępne 1. Na jakim kierunku prowadzi

Bardziej szczegółowo