STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116"

Transkrypt

1 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116 im. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO w ŁODZI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm./ 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz.U. z 2007r. nr 83, poz. 562 z późn. zm./ 4. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 542) Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Cele i zadania szkoły III. Kompetencje organów szkoły IV. Organizacja szkoły V. Organizacja oddziału przedszkolnego VI. Organizacja i formy współpracy z rodzicami VII. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły VIII. Uczniowie szkoły IX. Wewnątrzszkolne zasady oceniania X. Postanowienia końcowe

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 116 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi. Adres szkoły: Łódź, ul. Ratajska 2/4. 2. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana w pełnym brzmieniu. 3. Adres Oddziału Przedszkolnego: Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4, Łódź. 4. Nazwa oddziału przedszkolnego używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi. 5. Oddział przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co najmniej 25 godzin Obwód szkoły jest zgodny z aktem założycielskim. 2. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łódź. 3. Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Łodzi. 4. Cykl kształcenia trwa sześć lat i obejmuje klasy od I do VI. 5. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum. 6. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna. 7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym trybie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. 8. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny oraz świetlica i biblioteka. 9. Szkoła w miarę możliwości i potrzeb organizuje zajęcia pozalekcyjne i socjoterapeutyczne.

3 3 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych SP Podstawową jednostką rekrutacyjną jest oddział klasy pierwszej. 2. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkały/zameldowany w obwodzie Szkoły zostaje przyjęty z urzędu na podstawie Zgłoszenia złożonego w sekretariacie Szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów. Druki Zgłoszenia wraz z Informacją dodatkową można pobrać w marcu ze strony www szkoły lub w sekretariacie Szkoły i złożyć do końca marca w sekretariacie w godzinach jego pracy. 3. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkały poza obwodem Szkoły może zostać przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego w oparciu o złożony przez rodziców/prawnych opiekunów Wniosek wraz z Oświadczeniem o spełnianiu kryteriów. Druki Wniosku wraz z Oświadczeniem o spełnianiu kryteriów zawierającym informacje dodatkowe można pobrać w marcu ze strony www szkoły lub w sekretariacie Szkoły i złożyć do końca marca w sekretariacie w godzinach jego pracy. 4. Kryteria punktowe dotyczące kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi: 1) Dziecko, które posiada bardzo dobrą opinię i szczególne uzdolnienia poświadczone przez przedszkole, do którego uczęszczało. 5 pkt. 2) Dziecko, które posiada bardzo dobrą opinię poświadczoną przez przedszkole, do którego uczęszczało- 4 pkt. 3) Dziecko, które realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym SP 116-1pkt. 4) Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w SP pkt 5) Dziecko,którego rodzice wskazali SP Nr 116 jako szkołę pierwszego wyboru 1pkt. 6) Dziecko, którego dziadkowie/opiekunowie mieszkają w pobliżu szkoły.- 1 pkt. 7) Dziecko absolwenta szkoły.- 1 pkt. 8) Dziecko rodziców pracujących w niedalekiej odległości od szkoły- 1 pkt.

4 9) Dziecko, które w przyszłym roku szkolnym będzie zamieszkiwało rejon szkoły - 1pkt. 6. Analiza wniosków przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, ostateczny termin dostarczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów, wywieszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych odbywa się w kwietniu. Co roku do końca lutego Dyrektor Szkoły poprzez stronę www szkoły informuje o dokładnych datach dotyczących w/w działań. 7. Decyzję o przydziale do określonych oddziałów klas pierwszych uczniów przyjętych z urzędu lub w wyniku postępowania rekrutacyjnego podejmuje Dyrektor Szkoły, kierując się w pierwszej kolejności warunkami organizacyjnymi i bezpiecznym funkcjonowaniem szkoły, specyficznymi potrzebami dziecka oraz w miarę możliwości uwzględniając sugestie zawarte w Deklaracjach wewnętrznych, Informacjach dodatkowych oraz dokumencie dotyczącym dojrzałości szkolnej kandydata. 8. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą od początku października do końca lutego roku szkolnego, w którym trwa nabór składać Deklarację wewnętrzne preferujące kandydatów, umożliwiające pozyskanie informacji o nich oraz ułatwiające sprawne przeprowadzenie rekrutacji. 9. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydata podejmuje decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu nauki w Szkole lub odroczeniu obowiązku szkolnego po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 10. Wymagane dokumenty podczas rekrutacji uczniów spoza obwodu szkoły: wniosek rodziców (prawnych opiekunów), oświadczenie o spełnianiu kryteriów zawartych w statucie szkoły, opinia dotycząca dojrzałości, pisemne oświadczenia rodziców potwierdzające spełnianie określonego kryterium, opinia przedszkola.

5 4 Praca Komisji Rekrutacyjnej 1.Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły 2.Sposób przeliczania punktów przez Komisję Rekrutacyjną 1) Punkty z każdego kryterium sumują się 2) O kolejności przyjęcia ucznia spoza obwodu szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów 3) Na wolne miejsca będą zapisani uczniowie z największą ilością punktów 4) W przypadku takiej samej ilości punktów o przyjęciu ucznia decyduje kolejność wskazania SP 116 we wniosku rodziców (pierwsza preferencja) 5) W przypadku takiej samej ilości uzyskanych punktów i takiej samej kolejności wskazania SP 116 kandydat zostaje przyjęty drogą losowania 5 Tryb odwoławczy od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 1.W wyniku postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną, upubliczniona się listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący. 2.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 3.Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienia, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskał kandydat. 4.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły. 5.Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dnia otrzymania odwołania. 6.Rodzice mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.

6 6 Zasady rekrutacji uczniów do klas programowo wyższych 1. Rekrutacja uczniów do klas II-VI przed rozpoczęciem i w trakcie roku szkolnego oraz do klasy I w trakcie roku szkolnego odbywa się według następujących zasad: 1) uczniowie zamieszkali/zameldowani w obwodzie Szkoły przyjmowani są na podstawie złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) podania i deklaracji zamieszkania. Dyrektor Szkoły w przypadku wolnych miejsc podejmuje decyzje o przydziale ucznia do odpowiedniego oddziału; 2) uczniowie zamieszkujący poza obwodem szkoły przyjmowani są na podstawie podania złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów). Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po analizie wyników nauczania i zachowania kandydata, warunków organizacyjnych szkoły oraz liczby uczniów w danym oddziale. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 7 1 Szkoła we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem ucznia jako wartością nadrzędną. 2 Szkoła we współpracy z rodzicami realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, czyli w zakresie dydaktyki: 1) zapewnia naukę w ramach poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

7 2) umożliwia poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 3) umożliwia poznanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej, 4) umożliwia znajomość języków obcych, 5) stwarza warunki, aby uczniowie mogli kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, żeby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata, 6) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 7) prowadzi działalność profilaktyczną w ścisłym związku z pracą wychowawczą, 8) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, 9) stwarza uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów, 10) kształtuje u uczniów nawyk dbania o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 11) kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, praca zespołowa, 3 Szkoła w zakresie wychowania: 1) przekazuje dzieciom podstawowe wartości etyczne, kształtuje wrażliwość, 2) kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 3) dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi, 4) uświadamia znaczenie rodziny w swoim życiu i życiu społeczeństwa,

8 5) uczy współżycia i tolerancji, funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie i państwie, kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów, 6) dba o utrzymanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, 7) wyrabia u uczniów nawyki prowadzące do działania na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczna pracę wychowawczą, 8) kształtuje nawyki higieniczno-zdrowotne, wdraża do aktywnego działania na rzecz zdrowia poprzez realizację programu profilaktycznego oraz ścisłą współpracę z pielęgniarką szkolną i Sanepidem. 1 Szczegółowe zadania wychowawcze i sposoby ich realizacji określone są w Programie Wychowawczym Szkoły, który jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 2 Integralną część Programu Wychowawczego Szkoły stanowi Program Profilaktyki, który powstaje w wyniku diagnozy środowiska. 3 Głównymi założeniami profilaktyki w szkole jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja konieczna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań. 4 W zakresie profilaktyki szkoła: 1) zapobiega zachowaniom agresywnym: a) wzmacnia pozytywny obraz samego siebie i samoocenę, b) wdraża do współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym, kształtuje postawy otwartości wobec pracowników szkoły; 1) motywuje do prowadzenia zdrowego stylu życia: a) dostarcza informacji o korzyściach płynących ze zdrowego stylu życia, b) przekazuje informacje o szkodliwości używek i innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia (materiały wybuchowe, nikotyna, narkotyki, leki, środki chemiczne), c) kształci umiejętność radzenia sobie ze stresem; 1 W zakresie opieki szkoła: 1) przeciwdziała powstawaniu zjawisk patologicznych i związanych z nimi problemów,

9 2) dba o bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla uczniów i pracowników szkoły, 3) otacza szczególna opieką dzieci z rodzin rozbitych, wielodzietnych i patologicznych oraz udziela pomocy w sferze potrzeb materialnych, moralnych i zdrowotnych w miarę własnych możliwości, 4) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów, 5) utrzymuje stałą współpracę z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami i innymi instytucjami wspierającymi ucznia, 6) dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia, 7) podejmuje działania eliminowania wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną. 1 Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych poprzez: 1) dobór i realizację programów nauczania poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem: a) kształcenia umiejętności niezbędnych do rozwoju poziomu edukacyjnego, b) realizacji celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych, c) kształtowania postaw społecznie oczekiwanych, d) przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) dobór i stosowanie nowoczesnych form i metod pracy, 3) współpracę z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów, 4) współpracę z placówkami kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi mającymi wpływ na rozwój osobowości dziecka, 5) organizowanie zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków, 6) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, a w szczególności: a) organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych celem wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów,

10 b) organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy, c) zezwolenie na realizację indywidualnych programów nauczania oraz możliwość ukończenia szkoły w skróconym czasie, d) prowadzenie na zasadach określonych w przepisach prawa nauczania indywidualnego, e) współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Nr 1 w Łodzi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, f) organizowanie w miarę możliwości finansowych szkoły kół zainteresowań, nauki języków obcych, kół sportowych, wycieczek krajoznawczych i turystycznych, klas z programem autorskim. 2 Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 1) za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel; 2) przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są nauczyciele pełniący dyżur; założenia organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów określa harmonogram dyżurów redagowany na początku każdego roku szkolnego oraz regulamin dyżurów; 3) w pracowniach lekcyjnych obowiązują regulaminy opracowane przez opiekunów, z którymi uczniowie zostają zapoznani na pierwszych zajęciach w pracowni; 4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o właściwą organizację i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach; 3 W trakcie organizowania zajęć w innych miejscach niż obiekt szkolny obowiązują następujące zasady:

11 1) każde wyjście nauczyciela z uczniami poza teren szkoły musi zostać zgłoszone dyrektorowi szkoły oraz wpisane do księgi wyjść (dziennika lekcyjnego) z podaniem liczby uczniów, czasu trwania, celu i miejsca wyjścia; 2) za bezpieczeństwo dzieci w czasie wyjścia/wycieczki odpowiadają opiekunowie według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami; 3) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia karty wycieczki. 4 Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozu do szkoły oraz odwozu do domów autobusem szkolnym opowiada nauczyciel świetlicy lub inny wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel lub pracownik szkoły zgodnie z harmonogramem dowozów/odwozów. 5 Szkoła organizuje indywidualną opiekę nad uczniami o specyficznych potrzebach, a zwłaszcza: 1) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w oddziale przedszkolnym i szkole, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 2) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym i szkole jest dobrowolne i nieodpłatne; 3) pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły; 4) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w oddziale przedszkolnym i szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi; 5) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym i szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 6) organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów przewlekle chorych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego; 7) organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub korekcyjnokompensacyjne na podstawie orzeczeń i wyników badań z Poradni

12 Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dostosowuje poziom wymagań zgodnie z zaleceniami; 8) organizuje zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 9) udziela porad i konsultacji uczniom i ich rodzicom. 1 Szkoła w porozumieniu z instytucjami wspomagającymi może organizować pomoc dla dzieci w formie: 1) dofinansowania posiłków 2) zakupu wyprawek szkolnych dla uczniów 3) pomocy materialnej (stypendia, podręczniki, odzież, żywność). 2 Szkoła, za zgodą rodziców, organizuje badania postawy ciała dzieci, co jest podstawą typowania na zajęcia korekcyjne. 3 W szkole na życzenie rodziców organizowane mogą być zajęcia dodatkowe, prowadzone w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych, poza systemem klasowo-lekcyjnym. 4 Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków pieniężnych lub są finansowane przez rodziców. 5 Udział ucznia w tego typu zajęciach zależy od pisemnej zgody rodziców. 6 Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora szkoły, poza czasem przeznaczonym na realizację zajęć obowiązkowych. 7 W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła prowadzi stołówkę. 8 Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców. ROZDZIAŁ III KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY 8 1. Organami szkoły są: 1) dyrektor szkoły

13 2) rada pedagogiczna 3) samorząd uczniowski 4) rada rodziców. 1. Kompetencje i zasady współdziałania organów szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty z dn r. (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami). 9 1 Dyrektor szkoły: 1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów oraz obowiązku rocznego przygotowania sześciolatków z obwodu szkoły, 4) sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 6) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły oraz odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie, 7) może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych statutem szkoły, 8) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 9) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje o: a) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły, b) przyznawaniu nagród oraz wymiaru kar porządkowych dla pracowników szkoły, c) występowaniu z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;

14 10) opiniuje i zatwierdza do realizacji dokumenty programowo - organizacyjne szkoły, 11) określa zakres czynności dla pracowników szkoły, 12) współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w wykonywaniu swoich zadań, 13) nie rzadziej jak dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 14) powierza wskazanemu nauczycielowi stanowisko wicedyrektora i dokonuje odwołania z niego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, 15) organizuje i określa formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, 16) w przypadku dłuższej nieobecności dyrektora szkoły, jego obowiązki przejmuje wicedyrektor. 2 Dyrektor ma prawo: 1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 2) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu, 3) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, w wymiarze 6 dni, o których informuje do dnia 30 września nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych, 4) w dniach, o których mowa w 5 ust.2 pkt.3), szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, o których ma obowiązek informowania rodziców / opiekunów prawnych, 5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust.2 pkt.3), dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

15 wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 3 Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę, przy czym: 1) Stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych; w uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres; 2) Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora w szkole odwołuje go ze stanowiska kierowniczego w razie: a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, b) w przypadkach szczególnie uzasadnionych może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 3. Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów szkoły podstawowej, 6) zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną. 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

16 1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5) kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole, 6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, 7) decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora, 8) wniosek o indywidualny program lub tok nauki, 9) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, 10) dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin do dyspozycji dyrektora (języki obce itp.), 11) organizację tygodnia pracy, 12) program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów, 13) ustala, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje/opiniuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 3. Rada Pedagogiczna wyłania ze swojego grona jednego przedstawiciela w celu udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły Rada pedagogiczna zapoznaje się z:

17 1) programem wizytacji przedstawionym przez osobę prowadzącą wizytację, 2) wynikami wizytacji oraz propozycją wniosków i zaleceń powizytacyjnych, 3) planem nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny, 4) informacją o realizacji planu nadzoru. 12 Ponadto Rada Pedagogiczna: 1. Rozpatruje skierowane do niej wnioski, dotyczące w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 2. Rozpatruje skierowane do niej wnioski Rady Rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły, 3. Rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie Samorządu Szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia, 4. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, 5. Może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę kwalifikacyjną z zachowania, 6. Może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 7. Może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 8. Może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 9. Uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców program wychowawczy i program profilaktyki szkoły, 10. Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela, 11. Ustala wspólnie z dyrektorem, które dni wypadające między dniami świątecznymi są wolne od pracy.

18 13 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 3. Spośród członków Rady Pedagogicznej wybierane są następujące zespoły zadaniowe: 1) zespół nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych 3) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 4) zespół wychowawczy, 5) zespół wspomagania rozwoju szkoły, 6) inne wg potrzeb. 4. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu. 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 3. Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw. 4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w głosowaniach.

19 15 1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb. 2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są: 1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 2) w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, 3) po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, 4) w miarę bieżących potrzeb. 3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy: 1) przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 2) organu prowadzącego szkołę, 3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 4. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego. 5. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia. 6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący. 7. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole. 8. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący. 9. W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia zebrania Rady Pedagogicznej, obradom przewodniczy wicedyrektor.

20 10. Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjęcie uchwały w tej sprawie. 11. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 12. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności: 1) opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej, 2) przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, 3) podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej, 4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 5) monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną, 6) informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał, 7) podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej, 8) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor szkoły). 2. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania, z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania. 17 Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej: 1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do: 1) czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, 2) składania wniosków i projektów uchwał,

21 3) udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną. 2. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 1) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany, 2) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły, 3) współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa, 4) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej, 5) składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań. 3. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły lub powołanego w zastępstwie przewodniczącego. 4. Nieobecny na zebraniu członek Rady Pedagogicznej, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem Porządek zebrania przedstawia dyrektor szkoły. 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum). 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania. 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący. 5. O zmianie porządku zebrania decyduje przewodniczący. 6. Sprawy poza porządkiem zebrania wnosi się w punkcie Sprawy różne Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 2. Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał.

22 3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się". 4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym. 5. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej. 6. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki. 7. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego. 8. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym. 9. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 10. Głosowanie tajne przeprowadza komisja, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu, w składzie co najmniej 2 osób. 11. O jawności lub utajnieniu głosowania decyduje przewodniczący Rada Pedagogiczna przy wyborze swojego przedstawiciela do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne. 2. Na karcie do głosowania kandydaci, którzy posiadają stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i są zatrudnieni na czas nieokreślony w SP nr 116, umieszczeni są alfabetycznie. 3. Przedstawicielem Rady Pedagogicznej zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów. 4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kilku kandydatów na miejsce uprawniające do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

23 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół. 2. Protokolanta zebrania powołuje przewodniczący Rady Pedagogicznej. 3. Przewodniczący może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego. 4. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać: 1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery podjętych uchwał, 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, 3) listę członków rady z podziałem na obecnych i nieobecnych oraz listę osób zaproszonych, jeśli taka sytuacja miała miejsce, 4) porządek obrad, 5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 6) przebieg obrad, sprawozdania nauczycieli, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych wniosków, 7) podpisy przewodniczącego i protokolanta, 8) podpisy członków Rady Pedagogicznej. 5. Protokół z posiedzenia protokolant sporządza w terminie 14 dni od dnia posiedzenia w formie elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może wydłużyć termin. 6. Każdy z członków rady zobowiązany jest do zapoznania się z treścią protokołu i ma prawo zgłaszania przewodniczącemu uwag do treści protokołu. 7. Uwagi, o jakich mowa w ust. 5 można zgłaszać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia (sporządzenia protokołu). 8. Oryginalny egzemplarz zawiera podpisy dyrektora i protokolanta na końcu protokołu oraz podpis jednej z tych osób na każdej stronie protokołu. 9. Materiały do protokołu opracowywane przez nauczycieli (np. wyniki klasyfikacji, sprawozdania) powinny być dostarczane w formie elektronicznej.

24 10. Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w trybie określonym w ust. 6 są omawiane na najbliższym zebraniu rady. 11. Posiedzenia rady numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały rady wg zasady: cyfra arabska oznacza kolejność uchwały/cyfra rzymska - miesiąc/rok. 12. Protokoły z posiedzeń rady zapisywane w formie elektronicznej są drukowane i przechowywane w segregatorze do końca roku szkolnego, kiedy to zostają oprawione jako księgi protokołów z roku szkolnego 20 / Na wstępie księgi protokołów umieszcza się rejestr protokołów zawierający: datę rady, temat rady, ilość stron protokołu, ilość stron załączników, numery stron w protokolarzu (od do ). 14. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły. 2. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu. 2. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte. 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant. 4. Ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego zebrania mogą dotyczyć wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia Protokoły z zebrań zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią dokumentację pracy Rady Pedagogicznej.

25 2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały. 2. Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się zmianami w drodze uchwały. 3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów. 4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna lub pojedyncza ale znacząca, przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity Regulamin podjęto uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 24 lutego 2011r. 2. Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem 21 marca 2011r Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym wszystkich uczniów, 2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: przewodniczącego, zastępcy, przewodniczącego, protokolanta, samorządów kl. I-VI, 3. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z opracowanym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, 4. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej szkoły, dyrektorowi oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 5. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły, 6. Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrektorem szkoły organizuje co najmniej dwa razy w roku spotkanie społeczności szkolnej w celu zebrania opinii o życiu szkolnym oraz podsumowania pracy Samorządu, wymiany uwag. 7. Przewodniczący i zastępca Samorządu Uczniowskiego:

26 1) reprezentuje samorząd wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, 2) kieruje pracą samorządu, 3) organizuje współpracę samorządu uczniowskiego z samorządami klasowymi. 8. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 1) jest wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, 2) opracowuje i aktualizuje regulamin Samorządu Uczniowskiego, 3) opracowuje projekt pracy Samorządu Uczniowskiego w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego; plan pracy zatwierdza SU z opiekunem, 4) ma możliwość składania wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, 5) ma możliwość nagradzania uczniów za aktywną pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego oraz za udział w konkursach organizowanych przez SU, 6) ma prawo organizować działalność kulturalną, rozrywkową i sportową na terenie szkoły, 7) ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; w przypadku rezygnacji z tego przywileju, opiekunem za jego zgodą zostaje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 9. Tryb składania wniosków i opinii: 1) Samorząd Uczniowski może składać wnioski i opinie do swojego opiekuna, który przedkłada je dyrektorowi szkoły, 2) rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od momentu złożenia wniosku, 3) decyzja dyrektora szkoły dotycząca złożonego wniosku jest ostateczna. 10. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, 11. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani przez nauczycieli.

27 29 1. Rada Rodziców reprezentuje rodziców uczniów, bądź prawnych opiekunów uczniów, 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który ustala między innymi: 1) tryb podejmowania uchwał, 2) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy, 3) swoją wewnętrzną strukturę i tryb pracy, 4) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców; 3. Podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły oraz: 1) opiniowania szkolnego zestawu programów, 2) uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, 3) przedstawiania opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego, 4) organizowania form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 5) współpracy ze środowiskiem lokalnym, 6) gromadzenia funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy, 7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 8) zapewnia rodzicom rzeczywisty wpływ na działalność szkoły; 4. Działa zgodnie z opracowanym przez siebie Regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, 5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł; 6. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin rady; 7. Protokołuje swoje zebrania; 8. Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

28 30 Zasady współdziałania organów szkoły: 1. Organy szkoły działając w ramach swoich kompetencji informują się wzajemnie o wszystkich istotnych sprawach związanych z życiem szkoły, 2. Działalność organów szkoły ( informacje o planowanych i podejmowanych decyzjach) jest dokumentowana i udostępniana poszczególnym organom, 3. W przypadku sporu między organami szkoły, nadrzędnym celem postępowania każdego organu szkoły jest dążenie do osiągnięcia rozwiązań kompromisowych, nie naruszających autonomii każdego organu w ramach swoich uprawnień, 4. Przyjmuje się zasadę, że w przypadku konfliktu między organami szkoły, te organy, które nie są zaangażowane jako strony sporu, występują w roli mediatora, np. Rada Pedagogiczna mediuje w razie spornych problemów między Dyrektorem szkoły a Radą Rodziców, z wyłączeniem uczniów jako mediatora, 5. Jeśli mediacja na szczeblu szkoły nie rozwiąże konfliktu, stronom przysługuje prawo zwrócenia się o mediacje do: 1) organu prowadzącego szkołę w sprawach finansowo - organizacyjnych, 2) organu nadzoru pedagogicznego w sprawach dydaktyczno - wychowawczych, 6. Decyzja o rozwiązaniu sporu w/w organów jest ostateczna. 31 Inne organizacje 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w punkcie 1. wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

29 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA SZKOŁY Rok szkolny trwa od 01 września do 31 sierpnia. 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę godzin zajęć przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 6. Oddział liczy przeciętnie do 25 uczniów. Liczebność jest uzależniona od decyzji organu prowadzącego szkołę. 7. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. 8. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i odbyło roczne przygotowanie przedszkolne. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmują rodzice po zasięgnięciu opinii wychowawcy przedszkolnego.

30 9. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o odroczeniu z obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 10. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem. 11. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, 2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 12. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów. 13. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - VI szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dziennych zajęć określa nauczyciel wychowawca z wyłączeniem lekcji zajęć ruchowych, języka obcego i religii. 14. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym. 15. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne po 10 minut, 2. przerwy obiadowe trwają po 15 lub 20 minut w zależności od potrzeb, o czym decyduje dyrektor szkoły. 16. W zależności od wysokości przyznanych szkole środków finansowych oraz uwzględniając przepisy w sprawie ramowych planów nauczania dokonuje się podziału oddziałów klasowych na grupy na zajęcia z wychowania fizycznego, języków obcych i informatyki. 17. Obowiązkowo należy dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 18. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

31 19. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, szkoła w miarę możliwości, zapewnia doraźną pomoc oraz współpracuje z instytucjami wspierającymi rodzinę. 20. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym, a także prowadzi dziennik elektroniczny. 21. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. 22. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. 23. Pedagog zatrudniony w szkole prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w szczególności pomocy pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań. 24. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. 25. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą. 26. Jeśli rodzice nie chcą, aby ich dziecko uczestniczyło w zajęciach z religii, kierują do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie. 27. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi lub uczestniczą w zajęciach etyki, jeśli organ prowadzący wyrazi zgodę na ich organizację 28. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU Załącznik nr12 Do Statutu Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin Rady Pedagogicznej

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin Rady Pedagogicznej Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin Rady Pedagogicznej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Janczowej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Janczowej. Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Załącznik nr 4 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności rady pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SYCOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SYCOWIE ZAŁĄCZNIK DO STATUTU NR 5 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SYCOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został ustalony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały rady pedagogicznej Nr 27/2013 Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BRODACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BRODACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BRODACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NOWEJ RUDZIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NOWEJ RUDZIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NOWEJ RUDZIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ujednolicony na podstawie art.43

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W KOŚCIELCU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W KOŚCIELCU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W KOŚCIELCU 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 I GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 I GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 I GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Regulamin działalności Rady Pedagogicznej opracowano na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września Woldenberczyków w Dobiegniewie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września Woldenberczyków w Dobiegniewie. 1 Postanowienia ogólne załącznik nr 2 do statutu szkoły Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września Woldenberczyków w Dobiegniewie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY AKTORSKIEJ HALINY I JANA MACHULSKICH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY AKTORSKIEJ HALINY I JANA MACHULSKICH ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY AKTORSKIEJ HALINY I JANA MACHULSKICH przy Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Regulamin Rady Pedagogicznej. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Regulamin Rady Pedagogicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W PNIEWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W PNIEWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W PNIEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

REGULAMIN Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II. w Łomży

Regulamin Rady Pedagogicznej. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II. w Łomży Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W MŁYŃCZYSKACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W MŁYŃCZYSKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W MŁYŃCZYSKACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin działalności Rady Pedagogicznej opracowano na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015/2016 dnia 26.0.04.2016 r. Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA, W ŁAZISKACH GORNYCH WSTĘP

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA, W ŁAZISKACH GORNYCH WSTĘP REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA, W ŁAZISKACH GORNYCH WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI NR 5 IM. JANA PAWŁA II W PIONKACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI NR 5 IM. JANA PAWŁA II W PIONKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI NR 5 IM. JANA PAWŁA II W PIONKACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM SĄCZU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM SĄCZU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM SĄCZU Regulamin działalności Rady Pedagogicznej opracowano na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 im. C. K. NORWIDA w DĄBRÓWCE.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 im. C. K. NORWIDA w DĄBRÓWCE. - 1 - REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 im. C. K. NORWIDA w DĄBRÓWCE. Na podstawie art.43, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz.U.nr 95, poz.425 / z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie Postanowienia ogólne 1 1. W Publicznej Szkole Podstawowej im Bolesława Chrobrego w Kołczewie działa Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Czernikowie REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE Przyjęty Uchwałą Nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu jest aktem opracowanym w oparciu o Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIĄTKOWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIĄTKOWIE Załącznik Nr. do uchwały Nr../2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Siemiątkowie z dnia.. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIĄTKOWIE 1 Na podstawie art. 40, ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Pierzchowie Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 1 1. Rada Pedagogiczna (dalej:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkół wchodzących w skład Zespołu, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r.

Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku - Oliwie, ul. Polanki 130 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. EUGENII GIERAT W TARNOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. EUGENII GIERAT W TARNOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. EUGENII GIERAT W TARNOWIE Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / DZ.U.z

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa strukturę, formy pracy i organizację Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Mikołaja Kopernika W GŁOGOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Mikołaja Kopernika W GŁOGOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Mikołaja Kopernika W GŁOGOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Mikołaja Kopernika W GŁOGOWIE 1 Rada Pedagogiczna Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności rady rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJJ LO III III Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy Tekst jednolity 1 wrzesień 2011 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi 1 1. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizowania jej statutowych zadań dotyczących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie przyjęty w dniu r.

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie przyjęty w dniu r. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie przyjęty w dniu 04.09.2017 r. Podstawa prawna: Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 7 w Gdańsku

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 7 w Gdańsku Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 7 w Gdańsku 1 Na podstawie art. 40, ust. 1, art. 43 ust. 2 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004 nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO W ŁODZI. z dnia listopada 2013r.

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO W ŁODZI. z dnia listopada 2013r. Załącznik nr 1 UCHWAŁA / / RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO W ŁODZI z dnia listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MRĄGOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MRĄGOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MRĄGOWIE Art.1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art.40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr95 z dn.25 października 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszowie zatwierdzony uchwałą z dnia 1 września 2016 roku

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszowie zatwierdzony uchwałą z dnia 1 września 2016 roku 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszowie zatwierdzony uchwałą z dnia 1 września 2016 roku Regulamin opracowany został na podstawie: - ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Art.73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) zarządzam się co następuje:

Na podstawie: Art.73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) zarządzam się co następuje: Zarządzenie Nr 04/2017 z dnia 01 września 2017 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Na podstawie: Art.73 Ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 4 Statutu Samorządowego Gimnazjum w Podgajach zatwierdzonego Uchwałą rady Pedagogicznej dnia 30.08.2016 r Regulamin Rady Pedagogicznej Samorządowego Gimnazjum w Podgajach 1. 1. Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Niniejszy regulamin Rady Pedagogicznej opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, jako integralną część statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE Tekst jednolity Zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 18 stycznia 2010 r. zaznaczono kolorem niebieskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Rady Pedagogicznej oraz tryb zwoływania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

SKŁAD I ORGANIZACJA RADY PEDAGOGICZNEJ.

SKŁAD I ORGANIZACJA RADY PEDAGOGICZNEJ. Podstawa Prawna art. 43 punkt 2 Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (D.U. z 2004 nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZEPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODRZU (art. 43 ust. 2 u.s.o.) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZEPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODRZU (art. 43 ust. 2 u.s.o.) Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZEPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODRZU (art. 43 ust. 2 u.s.o.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zmianami. - Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r.

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. REGULAMIN Rady Pedagogicznej ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE... 4 CZĘŚĆ II ORGANIZACJA... 4 CZĘŚĆ III KOMPETENCJE I ZADANIA... 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo