ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r."

Transkrypt

1 ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji Warszawa, styczeń 2011 r.

2 Spis treści 1. Geneza problemu Oddziaływanie pośrednie Czynniki bezpośrednie Droga poprawy Sposoby zmniejszenia zuŝycia energii Determinanty powodzenia Jak moŝna zaoszczędzić Zielony dostęp szerokopasmowy ZuŜycie energii przez Internetowe Centra Danych Węzły komutacyjne i przełączniki Serwery i maszyny biurowe Dyski twarde Potencjalny wpływ stosowania aplikacji NGN na klimat

3 1. Geneza problemu Gwałtowne przyspieszenie rozwoju technologicznego w ostatnich dekadach spowodowało zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw, i rozumienie, Ŝe główna odpowiedzialność za skutki tych zmian zaczyna być po stronie inicjatorów i uczestników tych działań. W sektorze komunikacji elektronicznej są to z jednej strony instytucje i operatorzy, a z drugiej uczestnicy rynku telekomunikacyjnego, czyli odbiorcy i abonenci. W duŝej mierze doświadczyli oni bezpośrednio z róŝnym skutkiem trudności obecnych zaburzeń klimatycznych, które mają bezpośredni wpływ na kondycję oraz przekształcenie obrazu świata, i zachowań które się obecnie dokonują. Trudności te poprzedziła seria sygnałów ostrzegawczych o błędach pochodzących z róŝnych gałęzi gospodarki, bezpośrednio odpowiedzialnych za zmiany i problemy klimatyczne. Wśród róŝnych przyczyn zmian klimatu, wiele jest pochodzenia naturalnego (np. zmiany w promieniowaniu słonecznym, wybuchy wulkaniczne, itp.). Oblicza się, Ŝe 2,5 % tych zmian, powoduje sektor komunikacji elektronicznej, poprzez emisję gazów cieplarnianych, uŝywanych na potrzeby wytworzenia konsumowanej przez ten sektor energii. Jest to głównie emisja dwutlenku węgla. Wg IPCC, globalna emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 70 % od 1970 roku. Średnia temperatura na świecie wzrosła o około pół stopnia Celsjusza (od 14 do 14,5 C) od 1950 roku, nastąpił wzrost poziomu morza o około 10 cm i zmniejszenie o około km kwadratowych w tym samym okresie pokrywy śniegu na północnej półkuli. Od czasu gdy rozpoczęto pomiary, najcieplejsza średnia roczna temperatura odnotowana została w ciągu ostatnich dwunastu lat. Głównym źródłem gazów cieplarnianych są produkcja i zuŝycie energii, transport, budownictwo, zmiany uŝytkowania gruntów, gospodarka odpadami itp. Ogółem jest to aŝ około 14 %, jeŝeli wliczymy w to pośrednie zuŝycie energii. Powodem tych zmian jest równieŝ stale wzrastająca liczba odbiorników energii elektrycznej przez urządzenia z pomocą których jest realizowana komunikacja elektroniczna. 2. Oddziaływanie pośrednie Rozpatrując rolę komunikacji elektronicznej, która jest głównym nośnikiem przemian cywilizacyjnych, moŝna by stwierdzić, Ŝe w kaŝdej sytuacji uŝytkowanie komunikacji elektronicznej wyzwala pokłady inwencji i staje się napędem przemian, zarówno w zakresie ułatwienia porozumiewania się interpersonalnego, korzystania ze źródeł wiedzy, wdraŝania nowych technologii i nowych produktów, jak i w pełnieniu roli głównej w rozwoju nauki. Obecne funkcjonowanie połączonego świata to chyba najbardziej efektywna rola komunikacji elektronicznej. Wystarczy przypomnieć, Ŝe oszczędności (bo przede wszystkim jest to jej główna rola), jakie komunikacja elektroniczna powoduje w dziedzinie transportu, odciąŝając tradycyjne metody porozumiewania się, wyjazdy, wprowadzanie elementów pracy zdalnej, wyznaczanie nowych zadań i roli mediów - Internetu, radia i TV, kumulują się jako czynnik zapewniający przyspieszony rozwój technologiczny. Produktem i wielkością produkcji w tym sektorze jest informacja a nie dobra fizyczne, (bity a nie atomy), i dlatego jest on postrzegany przez niektórych jako część rozwiązania, a nie jako całościowy problem. Bez inteligentnych systemów komunikacji elektronicznej w przesyłaniu i zarządzaniu sieciami, jest tracone na świecie od 40 do 70 % energii elektrycznej. Paradoksalnie ten element wraz z ogólnym wzrostem zapotrzebowania na energię, stanowi główne źródło nie strat, ale przyszłych oszczędności. Olbrzymie korzyści, moŝliwe do wykorzystania poprzez wzrost ruchu w komunikacji elektronicznej to wydatna pomoc np. w rozwiązywaniu tłoku komunikacyjnego w transporcie drogowym. W USA tłok na drogach to koszty w wysokości 78 miliardów USD i 4,2 miliarda straconych godzin roboczych oraz 2,9 miliarda galonów zuŝytego paliwa, bez uwzględniania zanieczyszczeń powietrza. W nieefektywnych łańcuchach dostaw ze względu na mniejszą produktywność, straty szacuje się tam na 40 miliardów USD rocznie, co stanowi ponad 3% łącznej wartości sprzedaŝy. Straty, jakie

4 ponosi nasz kraj, wynikające z braku wdroŝenia komunikacji elektronicznej w systemach obsługi ludności (e-administracja, e-zdrowie, e-banking, e-ubezpieczenia, e-zarządzanie e-jakość, itd) z naddatkiem byłyby w stanie nawet kilkukrotnie obniŝyć koszty realizowanych operacji i zniwelować skutki kryzysu. Podobnie jest takŝe w przypadku oczekiwań na obniŝenie kosztów zuŝycia energii elektrycznej przez komunikację elektroniczną. Aby skala oszczędności była wyraźnie widoczna musi w tym uczestniczyć łańcuch dostaw, tzn. bezpośrednie oszczędności w zuŝyciu energii elektrycznej przez urządzenia i sieci oraz wspomaganie ich przez inteligentne systemy optymalizacji sieci nowej generacji, w tym zasilających je sieci energetycznych. 3. Czynniki bezpośrednie JednakŜe i sama komunikacja elektroniczna jest daleka od niewinności w sprawie zmian klimatu i musi być postrzegana jako jeden z bezpośrednich sprawców. Istotny wkład tego sektora do zmian klimatycznych pochodzi z urządzeń uŝytkownika. Wszystkie urządzenia potrzebują energii i muszą emitować ciepło. Dla przykładu, w okresie dziesięciu lat, pomiędzy rokiem 1996 a 2006 r. liczba telefonów komórkowych wzrosła ze 145 milionów do 2,7 miliarda. W tym samym okresie, szacowana liczba internautów wzrosła z 50 milionów do 1,1 miliarda. W 1996 roku, praktycznie wszędzie był uŝywany w dostępie internetowym dial-up, podczas gdy w 2006 r. większość była dołączona do łączy szerokopasmowych, zwiększając pobory mocy. Oprócz wzrostu liczby uŝytkowników, standardem się staje, Ŝe kaŝdy z nich moŝe teraz posiadać na własność wiele innych urządzeń w dziedzinie elektroniki uŝytkowej. Typowa rodzina dla krajów rozwiniętych jest właścicielem wielu odbiorników telewizyjnych, kina cyfrowego, video-rejestratora, odtwarzaczy, nagrywarek, dekoderów itp., z których wiele jest rutynowo w ciągłej gotowości przez 24h. W urządzeniach tych wydobycie większej mocy przetwarzania, zwiększa wymagania dla zasilania i chłodzenia. Dla przykładu, trzecia generacja (3G), terminali komórkowych, potrzebuje więcej energii niŝ telefony 2G. Pomimo to, Ŝe technologiczne zaawansowanie urządzeń i infrastruktury powoduje, Ŝe zmniejsza się ilość energii na daną operację, która jest wykonywana za pomocą elektroniki, np. przy świadczeniu usług, obrocie produktów, przepływie treści i dostępu do bibliotek danych, eliminacji obrotu papierowego itd. to, poprzez ciągły rozwój infrastruktury i dostępność technologii dla miliardów nowych ludzi, zuŝycie energii przez urządzenia stale rośnie. Liczba elementów półprzewodnikowych zainstalowanych w urządzeniach (diod i tranzystorów) w przeliczeniu na jednego mieszkańca niedługo osiągnie dwa miliardy. Liczba uŝytkowników Internetu zbliŝy się takŝe do dwóch miliardów. Wykorzystywanie urządzeń będzie rosło w miarę upływu czasu, więc niezbędnym jest zatem, Ŝeby podejmować kroki w celu ograniczania zuŝycia energii a co za tym idzie oczekiwanej redukcji emisji dwutlenku węgla. 4. Droga poprawy Poprawą istniejącego stanu jest powszechne wykorzystanie komunikacji elektronicznej w gospodarce, które stwarza bezpośrednią moŝliwość efektywnego wpływania na zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu. WdraŜanie wyników i uczestnictwo w pracach międzynarodowych, szczególnie w głównym temacie, jakim są obecnie sieci nowej generacji (NGN), moŝe zmniejszyć zuŝycie energii o 40 %, w porównaniu do dzisiejszych sieci PSTN. Np. wspólna inicjatywa Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Telekomunikacyjnych (ETNO) oraz World Wide Fund for Nature (WWF), ma na celu pokazać, jak technologie teleinformatyczne mogą pomóc w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Z inicjatywą wystąpił Światowy Szczyt Społeczeństwa 4

5 Informacyjnego (WSIS), po konferencjach w sprawie usług telekomunikacyjnych i zrównowaŝonego rozwoju. Partnerzy przedstawili dwa cele planu: Pierwszym celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w UE o 50 milionów ton ekwiwalentu CO2 rocznie do roku 2010, Drugi jest bardziej ambitny - to cel na 2020 r., identyfikujący liczby obszarów, w których sektor moŝe zmniejszyć emisję dwutlenku węgla poprzez: zmniejszenie zapotrzebowania na podróŝe przez zastosowanie wideo i audiokonferencji, oraz poprzez ułatwianie zdalnego uczestnictwa w spotkaniach. Szacuje się, Ŝe kaŝda 1%-owa redukcja podróŝy słuŝbowych w UE, zastąpiona przez około 50 mln połączeń audio/wideo do rozmów konferencyjnych, moŝe zaoszczędzić około jednego miliona ton CO2 rocznie, elastyczne godziny pracy, takie jak telepraca, kaŝdego miliona telepracowników UE moŝe zaoszczędzić takŝe około jednego miliona ton CO2 rocznie. Podobne badania w Stanach Zjednoczonych, gdzie odległości na dojazdy wydają się być dłuŝsze, wykazały, Ŝe dziś telepracowników moŝe zaoszczędzić od 10 do 14 mln ton równowaŝnika CO2, promowanie zrównowaŝonej konsumpcji i rozwoju, związane z "dematerializacją" (zastępującą atomy przez bity), w płatnościach on-line, IPTV, e-commerce itp. 5. Sposoby zmniejszenia zuŝycia energii Zmniejszenie zuŝywania energii w obecnie powstających sieciach jest wynikiem powaŝnej rewolucji polegającej na migracji z dzisiejszego modelu oddzielnych sieci (głosowych, telefonicznych, danych itp.), do wspólnej, zjednoczonej platformy IP sieci nowej generacji (NGN). Oszczędności tu moŝna osiągnąć na wiele sposobów: Poprzez zmniejszenie liczby centrów komutacyjnych. Na przykładzie British Telecom, w sieci 21st Century Network (21CN) będzie wymagane tylko węzłów metropolitalnych w porównaniu z obecną liczbą obiektów; Poprzez bardziej tolerancyjne wymagania klimatyczne - zakres temperatury NGN w miejscach komutacji rozszerzy się od zakresu 35 C (od +5 do +40 C) do zakresu 50 C (od -5 do +45 C), dlatego te Ŝ czynnikiem chłodzącym będzie świeŝe powietrze bez wymagania specjalnej klimatyzacji. Sieci nowej generacji mogą korzystać z najnowszych standardów, takich jak VDSL2 (ITU-T G.993.2), który określa trzy tryby mocy (pełna, niski pobór mocy i uśpienie), podczas gdy VDSL ma tylko jeden tryb zasilania (pełna moc). Zmniejszenie zuŝycia energii jest teŝ realizowane pośrednio, poprzez rozwój komunikacji elektronicznej w inteligentnych systemach transportowych (ITS), który to transport generuje 14% emisji. Aplikacje Systemy wskazówek Parking mogące prowadzić kierowców do najbardziej odpowiedniego miejsca postojowego ograniczając czas działania silnika; GPS do nawigacji, systemy opłat drogowych i zmniejszenie zatłoczenia, to niektóre przykłady. Dwie z najbardziej obiecujących technologii w zakresie poprawy efektywności energetycznej to systemy identyfikacji radiowej (RFID) i czujniki, które moŝna łączyć ze sobą tworząc wszechobecne sieci czujników (USN). Technologia ta moŝe być uŝywana w wielu róŝnych zastosowaniach środowiskowych, takich jak regulacja temperatury, skuteczna kontrola ogrzewania i oświetlenia, telemetria itd. Komunikacja elektroniczna u uŝytkowników w dobie nowej generacji to: Automatyka przemysłowa i kontrola procesów, Systemy ratunkowe i usługi lokalizacyjne, Systemy alarmowe, dostęp, monitoring, CCTV, 5

6 Usługi mobilnej komunikacji głosowej, Komunikacja wewnętrzna, Komunikacja dyspozytorska, Mobilna transmisja danych, Telemetria, Komunikacja kryzysowa, Usługi stacjonarne konwergentnej usługi głosowej, Usługi stacjonarne łączy dzierŝawionych, Usługi stacjonarne szerokopasmowego dostępu do Internetu, Usługi stacjonarne IP. 6. Determinanty powodzenia Dla realizacji tego wachlarza usług muszą być zapewnione - wysoka niezawodność połączeń, szybkie usuwanie awarii, obsługa operacyjna 24h/365 dni w roku, gwarancja jakości, transmisja danych o wymaganej szybkości, obsługa sygnalizacyjna w sieci, aplikacje, systemy informatyczne, obsługa telemetrii, sterowanie i dostęp internetowy. Urządzenia telekomunikacyjne wymagają bezprzerwowego zasilania, którego krótkotrwałe przerwy są piętą achillesową energetyki. Niestety, w kraju barierą obecnie nie do pokonania jest brak nowoczesnego systemu energetycznego, który byłby wsparciem i umoŝliwiłby zrównanie z postępem technicznym jaki się dokonał w zakresie elektroniki, telekomunikacji i usług internetowych. Corocznie napotyka się serie awarii zasilania spowodowane siłami natury, dotykające znaczną grupę uŝytkowników. Sposobem zaradzenia temu jest wprowadzenie generacji tzw. inteligentnych sieci. Obecnie w Polsce upowszechnia się zasadę modernizacji sieci przez ich integrację z sieciami komunikacyjnymi. Inteligentna sieć w takim przypadku dostarczy operatorom, niezbędnych co do stopnia integracji, danych o całym systemie. NajwaŜniejsze elementy planu działań prooszczędnościowych które mogą być osiągnięte w sieciach nowej generacji moŝna podsumować następująco: ustalenie dynamicznych parametrów zasilania dla szerokiego zakresu produktów, infrastruktury i usług, uruchomienie narzędzi finansowych i bodźców ekonomicznych, szczególnie dla inwestycji poprawiających sprawność wykorzystania energii, poprawa świadomości społecznej i wywołanie zmian behawioralnych w społeczeństwie, postęp techniczny, szczególnie w zakresie wykorzystywania informatyki i telekomunikacji. Bardzo szerokie ujęcie pojęcia narzędzia realizacji polityki energetycznej występuje w dokumentach polskiego rządu (Polityka energetyczna Polski do 2030r.), gdzie do narzędzi tych zalicza się - oprócz wyŝej wymienionych - takŝe takie instrumenty, jak: nadzór właścicielski, benchmarking, monitorowanie rynku, działania na forum UE, aktywne członkostwo w organizacjach międzynarodowych i planowanie przestrzenne. Wpływ bezpośredni na oszczędność zuŝycia energii ujęty w trzecim elemencie naleŝy traktować jako instrument mający wywołać zmianę zachowania się uŝytkowników. DuŜa jego część jest ukierunkowana na zmianę zachowania się indywidualnych uŝytkowników urządzeń elektronicznych (ceny, dotacje, narzędzia, komunikacja itp.). Wynikiem ma być zmiana stylu Ŝycia przez uŝytkowników urządzeń na bardziej zgodny z ideą zrównowaŝonego rozwoju i energooszczędnością - poprzez bezpośrednie zuŝycie i zuŝycie pośrednie (np. korzystanie z dóbr materialnych z wbudowaną energią). 6

7 7. Jak moŝna zaoszczędzić Migracja do sieci NGN, jak wspomniano, ma zmniejszyć zuŝycie energii o około 30-40% takŝe poprzez wprowadzenie transmisji protokołu internetowego. Przejście na routing IP i przełączanie systemów ma pomóc w poprawie efektywności wykorzystania sieci szkieletowej. Jest to szczególnie zauwaŝalne w odniesieniu do transmisji głosu, gdzie cyfrowe techniki kompresji umoŝliwiają 60-70% redukcję zdolności przesyłowych. Przykłady wykorzystania IP do wielu usług moŝna zobaczyć w trzeciej i czwartej generacji (3G i 4G) technologii dla telefonii komórkowej. UmoŜliwiają one stworzenie rozległej sieci bezprzewodowej telefonii głosowej oraz usługi szerokopasmowej transmisji danych dostarczanych do telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych. Z odpowiednio wyposaŝonego telefonu komórkowego lub innego terminala przenośnego moŝna będzie wykonywać połączenia telefoniczne, łączność pocztową oraz jednoczesne ściąganie filmów i muzyki z bardzo duŝą prędkością. Integracja wielu aplikacji w jednym urządzeniu moŝe przyczynić się do zmniejszenia w skali globalnej produkcji urządzeń złoŝonych z tworzyw sztucznych i metalu, które wymagają duŝej ilości energii w procesie wytwarzania. Badanie OnRelay, Korzyści z Mobile PBX (wydane w czerwcu 2008 r.), informuje, Ŝe poprzez zastąpienie większości telefonów stacjonarnych przez telefony komórkowe, moŝna osiągnąć 74% oszczędności w zuŝyciu energii przez urządzenia telefonii. Dostępność do oddzielnej osobistej i firmowej usługi w tym samym telefonie komórkowym pozwala na zmniejszenie liczby telefonów komórkowych. MoŜe być to moŝliwe w jednolitej stacjonarnej/mobilnej sieci NGN. 8. Zielony dostęp szerokopasmowy Według UE, całkowita kwota europejskiego zuŝycia energii elektrycznej na dostęp szerokopasmowy technikami klasycznymi moŝe osiągnąć 50 TWh w 2015 roku, co odpowiada 20 mln ton emisji CO2. JednakŜe poprzez wprowadzenie ogólnych zasad i działań w zakresie dostępu szerokopasmowego wg Kodeksu Postępowania (CoC) (maksymalne) roczne zuŝycie energii elektrycznej moŝe być obniŝone do 25 TWh. Kolejnym wyzwaniem jest poprawa zarządzania energią w kaŝdym trybie i dalsze obniŝenie minimalnej wymaganej energii tak, Ŝe całkowita konsumpcja moŝe być jeszcze bardziej ograniczona. Jednym z przykładów praktycznych działań, które mogą spowodować bardziej sprawne i oszczędne wykorzystanie energii w technologii nowej generacji, to na przykład, Home Gateway Initiative (HGI), które dąŝy do ustalenia specyfikacji, i przedstawienia energooszczędnego rozwiązania dla bramki dostępowej do domu na podstawie CoC i przystąpienie do inicjatywy UE na rzecz zmniejszenia zuŝycia energii, w której HGI będzie współpracować z ITU-T i ETSI (Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym i Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych). Dostęp światłowodowy szerokopasmowy uzyskał miano zielonego. Określenie to wynika z dwóch aspektów: po pierwsze, Ŝe system przesyłowy z transmisją optyczną jest bardzo oszczędny (przez co stał się istotnym elementem architektury sieci NGN), po drugie, ze posiada bardzo duŝą pojemność. Szybki przewodowy dostęp przy wykorzystaniu kabli miedzianych ma bardzo ograniczony zakres prędkości (zwykle do 100 Mbit/s), więc światłowód jest niezbędny do ruchu tam gdzie wymagana jest większa przepływność np. na głównych węzłach trasy, gdzie moŝna dodawać nowe funkcje i usługi z prędkością światła. (Obecnie jest teoretycznie moŝliwe, aby przekazać 14 Tbit/s w jednym światłowodzie - oznacza to, Ŝe moŝna przekazać 140 filmów w formacie High-Definition (HD) w jednej sekundzie). Architektura sieci korzystającej z włókna światłowodowego jest znana pod nazwą rodzajową "Fiber to the x" (FTTx), gdzie x to moŝe być, na przykład: FTTH (do domu), FTTB (do budynku) lub FTTC (do szafki ulicznej). Przy wykorzystaniu transmisji światłowodowej sygnały są wysyłane do miejsca 7

8 przeznaczenia bez potrzeby uŝywania aktywnej elektroniki z zewnątrz sieci telekomunikacyjnej. Operatorzy sieci mogą dokonać znacznych oszczędności poprzez udział włókna w pętli lokalnej, wymianę sprzętu w centrali i eliminację uzaleŝnienia się od drogich aktywnych elementów sieci. Pojedyncze włókno ze szkła moŝe przeprowadzać tyle samo danych, co kilka tysięcy miedzianych kabli, i moŝe to robić na większą odległość bez uŝywania wzmacniaczy, unikając w ten sposób kosztów przekazywania zasilania elektrycznego do pomieszczeń klientów i zmniejszenia kosztów zuŝycia energii. Wstępna analiza wymagań zasilania FTTH, opublikowana w lutym 2008 r., wykazała pozytywny wpływ na zrównowaŝony rozwój. Badania wykazały, Ŝe w ciągu pierwszych 15 lat realizacji takiej sieci w Europie, oszczędność emisji gazów cieplarnianych dla kaŝdego uŝytkownika moŝe wynieść 330 kg ekwiwalentu CO2, czyli taką samą ilość co emitowana przez samochód który przejedzie 2 tys. km. W wyliczeniach wpływu zastosowania sieci FTTH w strukturze NGN wzięto pod uwagę czynniki produkcji elementów czynnych i biernych, uŝytkowania sprzętu, transport, instalację i recykling. Światłowód zatem będzie trwałym systemem przesyłowym NGN. 9. ZuŜycie energii przez Internetowe Centra Danych W kontekście zuŝycia energii szczególnego znaczenia nabierają komputerowe główne centra danych, które (z racji pełnionych funkcji i oczekiwanej niezawodności) mają bardzo wysokie wymagania dla klimatyzacji, elektryczności back-upu itp. Szacuje się, Ŝe pięć wiodących firm umoŝliwiających korzystanie z popularnych wyszukiwarek i około dwóch milionów serwerów musi dysponować całkowitą mocą wymaganą do uruchomienia tych centrów danych wynoszącą około 5 GW co stanowi około 30 % ich całkowitych kosztów. Szacuje się, Ŝe pozostałe internetowe krajowe centra danych posiadają 20 tysięcy serwerów. Efektywność energetyczna takich centrów moŝe zaleŝeć od niezawodności dostarczania, warunkując usługi hostingu, przechowywania, przetwarzania danych, przepustowości sieci, zuŝycia energii, bezpieczeństwa danych, zarządzania, konserwacji, wymagań, w tym usług transmisji danych, pełnienia funkcji internetowego centrum (IDC), dostaw treści/usług a takŝe pełnego zakresu usług o wartości dodanej i kompletnych rozwiązań dla przemysłu. Internetowe centrum danych nowej generacji moŝe mieć ponad 10 oddzielnych pomieszczeń, w których całkowita pojemność sieci to kilkaset Gbps, i ponad metrów kwadratowych powierzchni telekomunikacyjnej. Oszczędności energetyczne w takim centrum danych, osiąga się poprzez uŝywanie takich technologii jak wirtualizacja i automatyka zintegrowanej sieci, pamięci i zasobów komputera. Pozwala to na eliminację zbędnych zasobów serwerów, zbędnych zasobów pamięci masowej i przepustowości dla aplikacji biznesowych, oraz zjawiska niskiego wykorzystania. Problem kosztów w wielu centrach danych to po pierwsze zarządzanie kosztami utrzymania, po drugie kosztów zakupów sprzętu, i dopiero po trzecie kosztów energii. Ale bywa równieŝ tak, Ŝe koszty energii są najwyŝsze. Spodziewany gwałtowny wzrost cen energii, staje się podstawowym czynnikiem konkurencji. Stosuje się nowe inteligentne systemy klimatyzacyjne. Średnio 6000 metrów kwadratowych łącznej powierzchni wymaganej do schłodzenia poprzednio powodowało o 33 % większe zuŝycie energii. Oszczędności energii daje takŝe stosowanie płytowych wymienników ciepła, stosowanych na zewnątrz do schładzania centrum danych, mieszanie powietrza, odzyskiwanie ciepła i rozwiązania wentylacji szaf, podłóg i pomieszczeń, oraz jak wspomniano poprzednio, bardziej tolerancyjne wymagania klimatyczne umoŝliwiające zastosowanie czynnika chłodzącego jakim moŝe być świeŝe powietrze i wentylacja, bez stosowania klimatyzacji. Poprawa efektywności energetycznych w takich urządzeniach to takŝe zarządzanie precyzją automatyzacji, realizacja kompleksowego zarządzania i prowadzenia działań w celu uzyskania statusu Zielonego Centrum Danych. 8

9 10. Węzły komutacyjne i przełączniki Obecnie powstają nowe rozwiązania technologiczne w urządzeniach telekomunikacyjnych. Dla przykładu - potencjalne oszczędności zastosowania nowych rozwiązań Alcatel-Lucent IMS z perspektywy systemu 4 węzłów starego typu 5ESS TDM, z których kaŝdy obsługuje 100 tysięcy abonentów (czyli w sumie 400 tysięcy abonentów) i standardowo zuŝywa kwh energii elektrycznej rocznie, zajmując 77 metrów kwadratowych w centrali, oraz nowego zintegrowanego rozwiązania IMS z wykorzystaniem 5060 IP Call Server (ICS) który zajmuje zaledwie 3,2 metra kwadratowego i zuŝywa tylko kwh energii elektrycznej wynoszą 91% energii elektrycznej i 96% w powierzchni. Tego typu nowe rozwiązania IMS zuŝywają mniej energii elektrycznej i zajmują mniej miejsca niŝ rozwiązania oparte na TDM. Na przykład w USA jest około tradycyjnych central TDM. Przy ostroŝnych szacunkach, Ŝe kaŝda z tych central (z wyłączeniem jednostek liniowych) zuŝywa 400 A prądu elektrycznego, obliczenia pokazują, Ŝe te przełączniki pobiorą ponad 2 mld kwh energii rocznie. Jeśli załoŝymy, Ŝe dodatkowo potrzeba 50% zuŝycia energii elektrycznej do chłodzenia, liczba ta wzrośnie do 3,1 mld kwh rocznie. Jest to w przybliŝeniu taka sama ilość energii co zuŝywana przez niemal 16% tzn gospodarstw domowych w obszarze Nowego Jorku. Szacuje się, Ŝe w centralach i systemach telekomunikacyjnych USA jest 3% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną i odsetek ten szybko wzrasta. Moc wymagana dla tych central TDM to w sytuacji USA 1,7 mld kg CO2 emitowanych do atmosfery kaŝdego roku. Jest to równowartość około 361 tysięcy samochodów osobowych, uŝytkowanych przez rok i kosztuje ona operatorów telekomunikacyjnych 343 mln USD rocznie (240 mln EUR). Pomimo, Ŝe centrale TDM wykorzystują znacznie mniej miejsca niŝ centrale elektromechaniczne z przeszłości, wciąŝ jednak zajmują znaczne przestrzenie abonentów centrali TDM (z wyłączeniem jednostek liniowych) zajmuje około 9 stojaków lub 9,6 metrów kwadratowych. Korzystanie w USA z central przekłada się na metrów kwadratowych powierzchni). Centrale, które wspierają mniejszą liczbę abonentów nadal zajmują podobną ilość miejsca, więc gęstość rzeczywista przestrzeni na abonenta jest tam jeszcze niŝsza. Nowe rozwiązania IMS z serwerami kasetowymi Blade oparte na standardach PICMG 2.16 (znanych takŝe jako cpsb) i platformie ATCA mogą: zmniejszyć o 75% redukcję emisji CO2 i zajmowaną powierzchnię; zredukować moc o 65%; potrzebować 65% mniej miejsca do chłodzenia; redukować o 79% wagę samych urządzeń. 11. Serwery i maszyny biurowe DuŜą część energii oprócz serwerów zuŝywają komputery osobiste uŝytkowników. Wśród nich istnieje nadal powaŝna część energochłonnych urządzeń starego typu, włączanych na stałe jako komputer osobisty lub serwer. Większość nowych technologii ma potencjał do zmniejszenia zuŝycia energii. Na przykład dziś Mobile Switching Centre Server (MSCS) zuŝywa około 35 % mniej energii w przeliczeniu na abonenta niŝ jego poprzednik. Pojedynczy węzeł MSCS, jest w stanie obsłuŝyć abonentów, i moŝe być umieszczony w jednej obudowie, zajmując mniej niŝ pół metra kwadratowego powierzchni uŝytkowej, chłodzenia i potrzeb energetycznych, podczas gdy historycznie było to kilka szaf. Serwery przeznaczone do pracy w sieciach nowej generacji konstruowane są z zastosowaniem technik energooszczędnych, minimalizujących zuŝycie energii w chwilach przestoju. Komponenty zaprojektowane są do pracy ciągłej cechuje je większa wytrzymałość i Ŝywotność od podzespołów stosowanych w standardowych komputerach. Serwer ma być urządzeniem niezawodnym, gdyŝ od jego pracy często zaleŝy funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. W przypadku małych przedsiębiorstw, technologia sieci nowej generacji umoŝliwia często bardziej opłacalne rozwiązania outsourcingu 9

10 w zakresie obsługi, hostingu lub kolokacji wirtualnego serwera zamiast wynajęcia powierzchni serwerowni lub miejsca w szafie serwerowej dostawcy Internetu na serwer stanowiący własność klienta. Wymieniając dziś serwer zakupiony przed pięcioma laty, przy takiej samej powierzchni uzyskuje się dziesięciokrotnie większą moc obliczeniową i oszczędność energii rzędu 20 proc. Oznacza to, Ŝe np. 200 starych serwerów zajmujących powierzchnię 20 szaf, moŝna zastąpić 20 serwerami, które zmieszczą się w jednej szafie. Obliczono, Ŝe w przypadku firm o większym zapotrzebowaniu serwerowym (10-20 serwerów) taka inwestycja zwróci się juŝ po ośmiu miesiącach, tylko z opłat za energię elektryczną. Serwer nie jest w serwerowni jedynym energochłonnym urządzeniem. Im więcej serwerów, tym więcej ciepła i urządzeń umoŝliwiających jego odprowadzanie, czyli klimatyzatorów. Poza samym serwerem, obszarem w którym moŝna dodatkowo zaoszczędzić energię są zasilacze. Głównym wyznacznikiem oszczędności zasilaczy serwerowych jest ich wydajność róŝnica między ilością prądu pobieranego z sieci a jego ilością docierającą do układu. Im mniej energii marnuje się na odcinku gniazdko serwer, tym większa jest wydajność zasilacza. Wydajność tych urządzeń wykorzystywanych w serwerach przekracza 90%. Dla porównania, w zasilaczach stosowanych w komputerach klasy PC jest to ok. 80%. JeŜeli chodzi o oszczędność powierzchni i energii, z pomocą przychodzą takŝe najnowsze rozwiązania technologiczne. Serwery nowej generacji, wykorzystując technologię wirtualizacji, umoŝliwiają uruchomienie wielu wirtualnych serwerów na jednej fizycznej maszynie. Pozwala to na pozbycie się kilku starych serwerów na rzecz jednego, który będzie zuŝywał mniej energii pełniąc jednocześnie funkcję czterech, pięciu serwerów wirtualnych. Polskie firmy to przewaŝnie firmy małe, które nadal z rezerwą podchodzą do wirtualizacji. Wirtualizacja wiąŝe się z koniecznością przeniesienia zasobów z serwerów fizycznych na serwery wirtualne, a kaŝde potknięcie moŝe spowolnić lub nawet zatrzymać pracę firmy na długie godziny. W tej chwili wirtualizacją najbardziej zainteresowane są większe firmy, które liczą na szybki zwrot z inwestycji. Specjaliści są jednak zdania, Ŝe stanowi ona przyszłość w udostępnianiu aplikacji i przechowywaniu danych i stopniowo zacznie upowszechniać się wśród przedsiębiorstw kaŝdej wielkości, jako sposób na optymalizację zuŝycia energii elektrycznej i wykorzystywanej przestrzeni biurowej. 12. Dyski twarde Obecnie najnowsze platformy dyskowe 3,5-cala tworzone są z myślą o oszczędzaniu energii. Dyski te charakteryzują się zmniejszonym średnim zuŝyciem energii aŝ do 50% w stosunku do obecnie dostępnych produktów. Są ultra-chłodne i ciche, zachowując przy tym wysoką wydajność. Nowe dyski zapewniają odpowiednią niezawodność przy pamięcioŝernych zastosowaniach w infrastrukturze sprzętowej dla obliczeń rozproszonych, w centrach przechowywania danych, w systemach archiwizacji informacji cyfrowej (takŝe wykorzystujących zapis taśmowy), w monitoringu przemysłowym oraz wytwórniach i agencjach filmowych. Rozwiązanie to oszczędza energię i pieniądze, by sprostać wyzwaniom z którymi zmaga się sektor komunikacji elektronicznej takim jak ograniczona ilość dostępnych slotów, wymagane maksimum pojemności oraz ograniczony budŝet. 13. Potencjalny wpływ stosowania aplikacji NGN na klimat Rola aplikacji NGN w eliminacji gazów cieplarnianych jest pięć razy większa niŝ rozmiar własnych emisji gazów cieplarnianych przez NGN. Jednym z głównych powodów w jaki sposób komunikacja elektroniczna przyczynić się ma do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych jest pośrednictwo aplikacji działających na platformie NGN oraz promowanie dematerializacji istniejących usług fizycznych. Pojęcie to odnosi się do zastąpienia działalności, które dotyczą fizycznego przepływu atomów (np. podróŝe, transport towarów) przez przekazane bity informacji. Na przykład, codzienne dojazdy do pracy i podróŝe 10

11 słuŝbowe mogą być zastąpione, przynajmniej w części, zdalną współpracą przy wspomaganiu przez dostęp do sieci szerokopasmowej o duŝej prędkości. Korzystanie z komunikacji samochodowej będącej jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych, do załatwienia sprawy, poprzez zastąpienie jej przez ogólną dostępność do szybkiego łącza szerokopasmowego, z wszechobecnym świadczeniem usług związanych z NGN które umoŝliwiają realizację wielu podobnych spraw i zadań jednocześnie, umoŝliwiłyby osiągnięcie tego samego celu przy minimalnym zuŝyciu energii. Usługi telekonferencji i telepracy juŝ przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 i pozwalają wykonywać pracę w bardziej elastyczny sposób umoŝliwiając takŝe bogatsze Ŝycie rodzinne i społeczne. Badania Global e-sustainability Initiative (GeSI) zakładają, Ŝe poprzez wykorzystanie telepracy, wideokonferencji, e-papieru, e-commerce i mediów on-line moŝna byłoby zaoszczędzić około 460 mln ton emisji CO2e w okresie do 2020 r. i w samym sektorze ICT zmniejszyć globalną emisję aŝ o 15 % do 2020 r. Niektóre szacunki (np. The Climate Group, November 2008) mówią o oszczędnościach ogólnych w zastosowaniu narzędzi takich jak wirtualne spotkania, telekonferencje i telekomunikacja w wysokości $ mld USD i milionów ton CO2 (70, ,000 kg) rocznie. Wykorzystano materiały: Next-Generation Networks and Energy Efficiency - ITU-T Technology Watch Briefing Report Series, No. 7, The Future Internet ITU-T Technology Watch Report 10 April 2009, ICTs and Climate Change ITU-T Technology Watch Report 3 December 2007, FCC, Based on a late model (early 2000 s) 5ESS switch from Alcatel-Lucent internal estimate, Assumes a commercial power rate of $0.11 per kwh and an exchange rate, Ovum, Increased focus on network power consumption go green, March 9, 2009, Pike Research, Green Telecom Networks, 2Q 2009, FCC December 2008 Monitoring Report, Section 10, GeSI: 2020 Report: Global e-sustainability Initiative. 11

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Główne dokumenty strategiczne w zakresie redukcji emisji z sektora transportu

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC. Warszawa, 14.09.2011

ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC. Warszawa, 14.09.2011 ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC Warszawa, 14.09.2011 1 Strategia Grupy Deutsche Telekom Inteligentne zarządzanie zużyciem energii 30,000 MWh mniej w roku 2011 tylko w Niemczech Ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008

Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 Czy moŝna ograniczyć emisję CO2? Autor: Krzysztof Bratek Kraków 2008.12.11 Aktualizacja na 16.12.2008 1 Energia, a CO2 Zapotrzebowanie na energie na świecie wzrasta w tempie ok. 1,8%/rok; czemu towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Copyright 2009 Netia SA 2 WSTĘP ROZWÓJ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO BUSINESS SOLUTION OBSZARY INTEGRACJI MOśLIWOŚCI NGN TELEFONIA IP Z USŁUGAMI PABX

Bardziej szczegółowo

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa Racjonalizacja zużycia energii w przemyśle, bariery, instrumenty promowana i wsparcia 2011-02 - 01 Warszawa mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM I Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje, Poznań 6 listopada 2009 Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM Tomasz Chomicki Paweł Jachimowicz Wyzwania Brak infrastruktury umoŝliwiającej

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLÓWKI GENERATOREM OSZCZĘDNOŚCI

ŚWIETLÓWKI GENERATOREM OSZCZĘDNOŚCI ŚWIETLÓWKI GENERATOREM OSZCZĘDNOŚCI Fot.1 śarówka energooszczędna (świetlówka) [ApolloLighting.pl] Fot. 2 Ŝarówka tradycyjna (Ŝarnikowa) [wikipedia.org] O zmianach w oświetleniu mieszkań polegających na

Bardziej szczegółowo

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r.

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r. Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe Cel projektu Promocja rozwoju oraz wyboru technologii, które w małym zakresie obciąŝająśrodowisko naturalne w regionach partnerskich Technologie środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

ZrównowaŜony rozwój budynki przyszłości czyli Model Homes 2020 VELUX/MKK/BRANDING DENMARK/

ZrównowaŜony rozwój budynki przyszłości czyli Model Homes 2020 VELUX/MKK/BRANDING DENMARK/ ZrównowaŜony rozwój budynki przyszłości czyli Model Homes 2020 VELUX/MKK/BRANDING DENMARK/20102009 1 Wyzwania, którym musi sprostać budownictwo 90% naszego czasu spędzamy w budynkach Budynki zuŝywają aŝ

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego

5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego 5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego W niniejszym rozdziale porównano wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię do ogrzewania mieszkań, przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski System (gr. σύστηµα systema rzecz złoŝona) - jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym moŝna wyróŝnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna. w świetle Ustawy z dn

Efektywność Energetyczna. w świetle Ustawy z dn Efektywność Energetyczna w świetle Ustawy z dn. 15.04.2011 Dz. U. Nr 94, Poz. 551 2 HBS/ Energy Solutions 2012-03-12 CENERG 2012 Krajowy cel w zakresie oszczędności Oszczędność energii finalnej do 2016

Bardziej szczegółowo

Stosowanie nowoczesnych energooszczędnych systemów oświetleniowych, wewnętrznych i zewnętrznych

Stosowanie nowoczesnych energooszczędnych systemów oświetleniowych, wewnętrznych i zewnętrznych Stosowanie nowoczesnych energooszczędnych systemów oświetleniowych, wewnętrznych i zewnętrznych VII DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII 4-5 listopad 2008 Wrocław Rozpatrujemy: Nowoczesne / Energooszczędne / Systemy

Bardziej szczegółowo

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery CO 2 w transporcie Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu jest od co najmniej 15 lat jednym z najwaŝniejszych globalnych zagadnień obejmujących

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER W obliczu wyzwań o ochronę środowiska - emisje zanieczyszczeń, zmiany klimatyczne, ograniczona dostępność wody, inne zasoby nieodnawialne i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER Polityka naszej firmy odzwierciedla pewne wartości takie jak odwaga i intelektualna dociekliwość, które są inspiracją dla egzystencji oraz

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

Program modernizacji domów Dom+ szansą dla Polski

Program modernizacji domów Dom+ szansą dla Polski Program modernizacji domów Dom+ szansą dla Polski Ostatnie informacje przedstawione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazują, Ŝe realizacja jedynego programu wspierającego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO Tomasz Lis Sp. z o.o. Efektywność energetyczna to: ZrównowaŜony rozwój gospodarczy Ochrona klimatu Ziemi Bezpieczeństwo energetyczne Konkurencyjność Nowa

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 2. Zasilacze i łącza 3. Ochrona przeciwpożarowa 4. Bezpieczeństwo 5. Wycieczka grupy ISX-2.IF

1. Wiadomości ogólne 2. Zasilacze i łącza 3. Ochrona przeciwpożarowa 4. Bezpieczeństwo 5. Wycieczka grupy ISX-2.IF CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH W PIASECZNIE (GTS) Spis treści: 1. Wiadomości ogólne 2. Zasilacze i łącza 3. Ochrona przeciwpożarowa 4. Bezpieczeństwo 5. Wycieczka grupy ISX-2.IF Wiadomości ogólne W Piasecznie

Bardziej szczegółowo

Czym jest rozwój zrównowaŝony

Czym jest rozwój zrównowaŝony Rozwój zrównowaŝony Millenimacje Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r. www.polskapomoc.gov.pl Czym jest rozwój zrównowaŝony

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA. i Hosting Dedykowany

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA. i Hosting Dedykowany NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Kolokacja i Hosting Dedykowany Definicje Kolokacja Usługa kolokacji polega na dzierŝawie powierzchni montaŝowej wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną w

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

Standardy w obszarze Internetu Przyszłości. Mariusz Żal

Standardy w obszarze Internetu Przyszłości. Mariusz Żal Standardy w obszarze Internetu Przyszłości Mariusz Żal 1 Agenda Wprowadzenie Organizacje standaryzacyjne Projekty mogące mieć wpływ na proces standaryzacji Przyszłe obszary standaryzacji Podsumowanie 2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Energetyka w Środowisku Naturalnym Energetyka w Środowisku Naturalnym Energia w Środowisku -technika ograniczenia i koszty Wykład 6-10.XI.2015 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii!

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii! : moŝliwości i bezpośrednie korzyści Kompleksowe rozwiązanie dla zakładów zuŝywających większe ilości mediów: energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła, pary, spręŝonego powietrza i innych. Obecne koszty

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM

Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM Komunikacja w sieciach różnorodnych technologicznie na potrzeby zarządzania kryzysowego koncepcja SECRICOM Warszawa, 15 września 2009 Wojciech Dymowski, PMP Konsultant Zarządzający AGENDA kluczowe potrzeby

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Tadeusz Markowski Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Kontynuując ekonomiczne podejście do koncepcji przestrzeni publicznej naleŝy stwierdzić, iŝ przestrzeń publiczna

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. KONFERENCJA Inteligentne Systemy Pomiary Zużycia Energii szansą na obniżenie kosztów działalności podmiotów z terenu Powiatu Nowosądeckiego 4 kwietnia 2011 r. Nowy Sącz Mirosław Semczuk Ekspert Agencja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach: motywacje, bariery i oczekiwania biznesu Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu 10 XI 2010, Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią. Norma ISO 50001:2011, korzyści wynikające z wdroŝenia systemu. Jacek Walski PREDA Szczecin,28.03.2014 r.

Zarządzanie energią. Norma ISO 50001:2011, korzyści wynikające z wdroŝenia systemu. Jacek Walski PREDA Szczecin,28.03.2014 r. Zarządzanie energią. Norma ISO 50001:2011, korzyści wynikające z wdroŝenia systemu Jacek Walski PREDA Szczecin,28.03.2014 r. Zarządzanie energią. Gospodarka energetyczna polegająca na niekontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe 23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 10.05.2006 Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

FOTOOGNIWA SŁONECZNE. Rys. 1 Moduł fotowoltaiczny cienkowarstwowy CIS firmy Sulfurcell typu STP SCG 50 HV (Powierzchnia ok.

FOTOOGNIWA SŁONECZNE. Rys. 1 Moduł fotowoltaiczny cienkowarstwowy CIS firmy Sulfurcell typu STP SCG 50 HV (Powierzchnia ok. FOTOOGNIWA SŁONECZNE Nasz ośrodek wyposaŝony jest w dwa typy fotoogniw fotowoltaicznych moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny firmy Suntech Power typu STP 180S 24/AC (przedstawiony na Rys. 1) oraz moduł

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE dr inŝ. Krystian Kurowski Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych przy Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 1 zakłada zwiększenie

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Ferrero może być najbardziej znane z opakowanych w złotą folię czekoladowych kreacji, ale ten globalny

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Światłowodowa transmisja technologiczna w kopalniach na przykładzie Zakładu Górniczego Piekary

Światłowodowa transmisja technologiczna w kopalniach na przykładzie Zakładu Górniczego Piekary Światłowodowa transmisja technologiczna w kopalniach na przykładzie Zakładu Górniczego Piekary dr inż. Antoni Wojaczek*, mgr inż. Marek Wituła**, mgr inż. Mieczysław Timler*** Politechnika Śląska* Zakład

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO Gminazjum 67 maj 2014 Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO 1. Jakie możliwości daje nam 3Rewolucja Przemysłowa? 2. Jaka jest rola sieci społecznościowych? 3. Jak to robią inni? 4. Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

Koszt budowy i eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących biomasę

Koszt budowy i eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących biomasę Koszt budowy i eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących biomasę Autor: Marek Łukasz Michalski, Politechnika Krakowska ( Energia Gigawat grudzień 26) Światowe zasoby biomasy są obecnie

Bardziej szczegółowo

Oszczędzaj energię i zmniejsz emisję CO2 Poznaj gotowe rozwiązania! 517milionów. ton CO2

Oszczędzaj energię i zmniejsz emisję CO2 Poznaj gotowe rozwiązania! 517milionów. ton CO2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Oszczędzaj energię i zmniejsz emisję CO2 Poznaj gotowe rozwiązania! 517milionów ton CO2 o tyle można ograniczyć roczną emisję CO2, zwiększając użycie ciepła z sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa?

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa? Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa? Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Ludwik Pieńkowski Środowiskowe Laboratorium CięŜkich Jonów Uniwersytet Warszawski Fascynacja

Bardziej szczegółowo

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Komunikacja IP Cisco dla JST Piotr Skirski Cisco Systems Poland 1 Agenda Trendy na rynku komunikacji głosowej i video Cisco IP Communications Łączność Głosowa w JST IP Communications Telefonia IP IP Communications

Bardziej szczegółowo

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK ODWIECZNY PROBLEM BIZNES WYMAGA, ABY INFORMACJA POWINNA BYŁA ZAWSZE DOSTĘPNA: -NA CZAS -W śądanym MIEJSCU - W śądanym FORMACIE ABY TO OSIĄGNĄĆ, MUSIMY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl przy wsparciu 20 listopada 2008 Inwestycje energooszczędne Inwestycje, których skutkiem jest ograniczenie zuŝycia energii

Bardziej szczegółowo

Kryteria środowiskowe do stosowania w zamówieniach publicznych oświetlenie

Kryteria środowiskowe do stosowania w zamówieniach publicznych oświetlenie Kryteria środowiskowe do stosowania w zamówieniach publicznych oświetlenie Narcyza Barczak-Araszkiewicz Związek Producentów Oświetlenia Pol-lighting Konferencja Oświetlenie publiczne Polska Sieć Energie

Bardziej szczegółowo

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED.

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Dzięki naszej innowacyjności i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Po co budować sieć szerokopasmową

Po co budować sieć szerokopasmową Po co budować sieć szerokopasmową Przysiek 10-06-2009 Andrzej Brzeziński C&C Partners Telecom Sieci szerokopasmowe definicja Sieć szerokopasmowa jest systemem, którego głównym zadaniem jest transmisja

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 4 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo