ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r."

Transkrypt

1 ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji Warszawa, styczeń 2011 r.

2 Spis treści 1. Geneza problemu Oddziaływanie pośrednie Czynniki bezpośrednie Droga poprawy Sposoby zmniejszenia zuŝycia energii Determinanty powodzenia Jak moŝna zaoszczędzić Zielony dostęp szerokopasmowy ZuŜycie energii przez Internetowe Centra Danych Węzły komutacyjne i przełączniki Serwery i maszyny biurowe Dyski twarde Potencjalny wpływ stosowania aplikacji NGN na klimat

3 1. Geneza problemu Gwałtowne przyspieszenie rozwoju technologicznego w ostatnich dekadach spowodowało zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw, i rozumienie, Ŝe główna odpowiedzialność za skutki tych zmian zaczyna być po stronie inicjatorów i uczestników tych działań. W sektorze komunikacji elektronicznej są to z jednej strony instytucje i operatorzy, a z drugiej uczestnicy rynku telekomunikacyjnego, czyli odbiorcy i abonenci. W duŝej mierze doświadczyli oni bezpośrednio z róŝnym skutkiem trudności obecnych zaburzeń klimatycznych, które mają bezpośredni wpływ na kondycję oraz przekształcenie obrazu świata, i zachowań które się obecnie dokonują. Trudności te poprzedziła seria sygnałów ostrzegawczych o błędach pochodzących z róŝnych gałęzi gospodarki, bezpośrednio odpowiedzialnych za zmiany i problemy klimatyczne. Wśród róŝnych przyczyn zmian klimatu, wiele jest pochodzenia naturalnego (np. zmiany w promieniowaniu słonecznym, wybuchy wulkaniczne, itp.). Oblicza się, Ŝe 2,5 % tych zmian, powoduje sektor komunikacji elektronicznej, poprzez emisję gazów cieplarnianych, uŝywanych na potrzeby wytworzenia konsumowanej przez ten sektor energii. Jest to głównie emisja dwutlenku węgla. Wg IPCC, globalna emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 70 % od 1970 roku. Średnia temperatura na świecie wzrosła o około pół stopnia Celsjusza (od 14 do 14,5 C) od 1950 roku, nastąpił wzrost poziomu morza o około 10 cm i zmniejszenie o około km kwadratowych w tym samym okresie pokrywy śniegu na północnej półkuli. Od czasu gdy rozpoczęto pomiary, najcieplejsza średnia roczna temperatura odnotowana została w ciągu ostatnich dwunastu lat. Głównym źródłem gazów cieplarnianych są produkcja i zuŝycie energii, transport, budownictwo, zmiany uŝytkowania gruntów, gospodarka odpadami itp. Ogółem jest to aŝ około 14 %, jeŝeli wliczymy w to pośrednie zuŝycie energii. Powodem tych zmian jest równieŝ stale wzrastająca liczba odbiorników energii elektrycznej przez urządzenia z pomocą których jest realizowana komunikacja elektroniczna. 2. Oddziaływanie pośrednie Rozpatrując rolę komunikacji elektronicznej, która jest głównym nośnikiem przemian cywilizacyjnych, moŝna by stwierdzić, Ŝe w kaŝdej sytuacji uŝytkowanie komunikacji elektronicznej wyzwala pokłady inwencji i staje się napędem przemian, zarówno w zakresie ułatwienia porozumiewania się interpersonalnego, korzystania ze źródeł wiedzy, wdraŝania nowych technologii i nowych produktów, jak i w pełnieniu roli głównej w rozwoju nauki. Obecne funkcjonowanie połączonego świata to chyba najbardziej efektywna rola komunikacji elektronicznej. Wystarczy przypomnieć, Ŝe oszczędności (bo przede wszystkim jest to jej główna rola), jakie komunikacja elektroniczna powoduje w dziedzinie transportu, odciąŝając tradycyjne metody porozumiewania się, wyjazdy, wprowadzanie elementów pracy zdalnej, wyznaczanie nowych zadań i roli mediów - Internetu, radia i TV, kumulują się jako czynnik zapewniający przyspieszony rozwój technologiczny. Produktem i wielkością produkcji w tym sektorze jest informacja a nie dobra fizyczne, (bity a nie atomy), i dlatego jest on postrzegany przez niektórych jako część rozwiązania, a nie jako całościowy problem. Bez inteligentnych systemów komunikacji elektronicznej w przesyłaniu i zarządzaniu sieciami, jest tracone na świecie od 40 do 70 % energii elektrycznej. Paradoksalnie ten element wraz z ogólnym wzrostem zapotrzebowania na energię, stanowi główne źródło nie strat, ale przyszłych oszczędności. Olbrzymie korzyści, moŝliwe do wykorzystania poprzez wzrost ruchu w komunikacji elektronicznej to wydatna pomoc np. w rozwiązywaniu tłoku komunikacyjnego w transporcie drogowym. W USA tłok na drogach to koszty w wysokości 78 miliardów USD i 4,2 miliarda straconych godzin roboczych oraz 2,9 miliarda galonów zuŝytego paliwa, bez uwzględniania zanieczyszczeń powietrza. W nieefektywnych łańcuchach dostaw ze względu na mniejszą produktywność, straty szacuje się tam na 40 miliardów USD rocznie, co stanowi ponad 3% łącznej wartości sprzedaŝy. Straty, jakie

4 ponosi nasz kraj, wynikające z braku wdroŝenia komunikacji elektronicznej w systemach obsługi ludności (e-administracja, e-zdrowie, e-banking, e-ubezpieczenia, e-zarządzanie e-jakość, itd) z naddatkiem byłyby w stanie nawet kilkukrotnie obniŝyć koszty realizowanych operacji i zniwelować skutki kryzysu. Podobnie jest takŝe w przypadku oczekiwań na obniŝenie kosztów zuŝycia energii elektrycznej przez komunikację elektroniczną. Aby skala oszczędności była wyraźnie widoczna musi w tym uczestniczyć łańcuch dostaw, tzn. bezpośrednie oszczędności w zuŝyciu energii elektrycznej przez urządzenia i sieci oraz wspomaganie ich przez inteligentne systemy optymalizacji sieci nowej generacji, w tym zasilających je sieci energetycznych. 3. Czynniki bezpośrednie JednakŜe i sama komunikacja elektroniczna jest daleka od niewinności w sprawie zmian klimatu i musi być postrzegana jako jeden z bezpośrednich sprawców. Istotny wkład tego sektora do zmian klimatycznych pochodzi z urządzeń uŝytkownika. Wszystkie urządzenia potrzebują energii i muszą emitować ciepło. Dla przykładu, w okresie dziesięciu lat, pomiędzy rokiem 1996 a 2006 r. liczba telefonów komórkowych wzrosła ze 145 milionów do 2,7 miliarda. W tym samym okresie, szacowana liczba internautów wzrosła z 50 milionów do 1,1 miliarda. W 1996 roku, praktycznie wszędzie był uŝywany w dostępie internetowym dial-up, podczas gdy w 2006 r. większość była dołączona do łączy szerokopasmowych, zwiększając pobory mocy. Oprócz wzrostu liczby uŝytkowników, standardem się staje, Ŝe kaŝdy z nich moŝe teraz posiadać na własność wiele innych urządzeń w dziedzinie elektroniki uŝytkowej. Typowa rodzina dla krajów rozwiniętych jest właścicielem wielu odbiorników telewizyjnych, kina cyfrowego, video-rejestratora, odtwarzaczy, nagrywarek, dekoderów itp., z których wiele jest rutynowo w ciągłej gotowości przez 24h. W urządzeniach tych wydobycie większej mocy przetwarzania, zwiększa wymagania dla zasilania i chłodzenia. Dla przykładu, trzecia generacja (3G), terminali komórkowych, potrzebuje więcej energii niŝ telefony 2G. Pomimo to, Ŝe technologiczne zaawansowanie urządzeń i infrastruktury powoduje, Ŝe zmniejsza się ilość energii na daną operację, która jest wykonywana za pomocą elektroniki, np. przy świadczeniu usług, obrocie produktów, przepływie treści i dostępu do bibliotek danych, eliminacji obrotu papierowego itd. to, poprzez ciągły rozwój infrastruktury i dostępność technologii dla miliardów nowych ludzi, zuŝycie energii przez urządzenia stale rośnie. Liczba elementów półprzewodnikowych zainstalowanych w urządzeniach (diod i tranzystorów) w przeliczeniu na jednego mieszkańca niedługo osiągnie dwa miliardy. Liczba uŝytkowników Internetu zbliŝy się takŝe do dwóch miliardów. Wykorzystywanie urządzeń będzie rosło w miarę upływu czasu, więc niezbędnym jest zatem, Ŝeby podejmować kroki w celu ograniczania zuŝycia energii a co za tym idzie oczekiwanej redukcji emisji dwutlenku węgla. 4. Droga poprawy Poprawą istniejącego stanu jest powszechne wykorzystanie komunikacji elektronicznej w gospodarce, które stwarza bezpośrednią moŝliwość efektywnego wpływania na zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu. WdraŜanie wyników i uczestnictwo w pracach międzynarodowych, szczególnie w głównym temacie, jakim są obecnie sieci nowej generacji (NGN), moŝe zmniejszyć zuŝycie energii o 40 %, w porównaniu do dzisiejszych sieci PSTN. Np. wspólna inicjatywa Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Telekomunikacyjnych (ETNO) oraz World Wide Fund for Nature (WWF), ma na celu pokazać, jak technologie teleinformatyczne mogą pomóc w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Z inicjatywą wystąpił Światowy Szczyt Społeczeństwa 4

5 Informacyjnego (WSIS), po konferencjach w sprawie usług telekomunikacyjnych i zrównowaŝonego rozwoju. Partnerzy przedstawili dwa cele planu: Pierwszym celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w UE o 50 milionów ton ekwiwalentu CO2 rocznie do roku 2010, Drugi jest bardziej ambitny - to cel na 2020 r., identyfikujący liczby obszarów, w których sektor moŝe zmniejszyć emisję dwutlenku węgla poprzez: zmniejszenie zapotrzebowania na podróŝe przez zastosowanie wideo i audiokonferencji, oraz poprzez ułatwianie zdalnego uczestnictwa w spotkaniach. Szacuje się, Ŝe kaŝda 1%-owa redukcja podróŝy słuŝbowych w UE, zastąpiona przez około 50 mln połączeń audio/wideo do rozmów konferencyjnych, moŝe zaoszczędzić około jednego miliona ton CO2 rocznie, elastyczne godziny pracy, takie jak telepraca, kaŝdego miliona telepracowników UE moŝe zaoszczędzić takŝe około jednego miliona ton CO2 rocznie. Podobne badania w Stanach Zjednoczonych, gdzie odległości na dojazdy wydają się być dłuŝsze, wykazały, Ŝe dziś telepracowników moŝe zaoszczędzić od 10 do 14 mln ton równowaŝnika CO2, promowanie zrównowaŝonej konsumpcji i rozwoju, związane z "dematerializacją" (zastępującą atomy przez bity), w płatnościach on-line, IPTV, e-commerce itp. 5. Sposoby zmniejszenia zuŝycia energii Zmniejszenie zuŝywania energii w obecnie powstających sieciach jest wynikiem powaŝnej rewolucji polegającej na migracji z dzisiejszego modelu oddzielnych sieci (głosowych, telefonicznych, danych itp.), do wspólnej, zjednoczonej platformy IP sieci nowej generacji (NGN). Oszczędności tu moŝna osiągnąć na wiele sposobów: Poprzez zmniejszenie liczby centrów komutacyjnych. Na przykładzie British Telecom, w sieci 21st Century Network (21CN) będzie wymagane tylko węzłów metropolitalnych w porównaniu z obecną liczbą obiektów; Poprzez bardziej tolerancyjne wymagania klimatyczne - zakres temperatury NGN w miejscach komutacji rozszerzy się od zakresu 35 C (od +5 do +40 C) do zakresu 50 C (od -5 do +45 C), dlatego te Ŝ czynnikiem chłodzącym będzie świeŝe powietrze bez wymagania specjalnej klimatyzacji. Sieci nowej generacji mogą korzystać z najnowszych standardów, takich jak VDSL2 (ITU-T G.993.2), który określa trzy tryby mocy (pełna, niski pobór mocy i uśpienie), podczas gdy VDSL ma tylko jeden tryb zasilania (pełna moc). Zmniejszenie zuŝycia energii jest teŝ realizowane pośrednio, poprzez rozwój komunikacji elektronicznej w inteligentnych systemach transportowych (ITS), który to transport generuje 14% emisji. Aplikacje Systemy wskazówek Parking mogące prowadzić kierowców do najbardziej odpowiedniego miejsca postojowego ograniczając czas działania silnika; GPS do nawigacji, systemy opłat drogowych i zmniejszenie zatłoczenia, to niektóre przykłady. Dwie z najbardziej obiecujących technologii w zakresie poprawy efektywności energetycznej to systemy identyfikacji radiowej (RFID) i czujniki, które moŝna łączyć ze sobą tworząc wszechobecne sieci czujników (USN). Technologia ta moŝe być uŝywana w wielu róŝnych zastosowaniach środowiskowych, takich jak regulacja temperatury, skuteczna kontrola ogrzewania i oświetlenia, telemetria itd. Komunikacja elektroniczna u uŝytkowników w dobie nowej generacji to: Automatyka przemysłowa i kontrola procesów, Systemy ratunkowe i usługi lokalizacyjne, Systemy alarmowe, dostęp, monitoring, CCTV, 5

6 Usługi mobilnej komunikacji głosowej, Komunikacja wewnętrzna, Komunikacja dyspozytorska, Mobilna transmisja danych, Telemetria, Komunikacja kryzysowa, Usługi stacjonarne konwergentnej usługi głosowej, Usługi stacjonarne łączy dzierŝawionych, Usługi stacjonarne szerokopasmowego dostępu do Internetu, Usługi stacjonarne IP. 6. Determinanty powodzenia Dla realizacji tego wachlarza usług muszą być zapewnione - wysoka niezawodność połączeń, szybkie usuwanie awarii, obsługa operacyjna 24h/365 dni w roku, gwarancja jakości, transmisja danych o wymaganej szybkości, obsługa sygnalizacyjna w sieci, aplikacje, systemy informatyczne, obsługa telemetrii, sterowanie i dostęp internetowy. Urządzenia telekomunikacyjne wymagają bezprzerwowego zasilania, którego krótkotrwałe przerwy są piętą achillesową energetyki. Niestety, w kraju barierą obecnie nie do pokonania jest brak nowoczesnego systemu energetycznego, który byłby wsparciem i umoŝliwiłby zrównanie z postępem technicznym jaki się dokonał w zakresie elektroniki, telekomunikacji i usług internetowych. Corocznie napotyka się serie awarii zasilania spowodowane siłami natury, dotykające znaczną grupę uŝytkowników. Sposobem zaradzenia temu jest wprowadzenie generacji tzw. inteligentnych sieci. Obecnie w Polsce upowszechnia się zasadę modernizacji sieci przez ich integrację z sieciami komunikacyjnymi. Inteligentna sieć w takim przypadku dostarczy operatorom, niezbędnych co do stopnia integracji, danych o całym systemie. NajwaŜniejsze elementy planu działań prooszczędnościowych które mogą być osiągnięte w sieciach nowej generacji moŝna podsumować następująco: ustalenie dynamicznych parametrów zasilania dla szerokiego zakresu produktów, infrastruktury i usług, uruchomienie narzędzi finansowych i bodźców ekonomicznych, szczególnie dla inwestycji poprawiających sprawność wykorzystania energii, poprawa świadomości społecznej i wywołanie zmian behawioralnych w społeczeństwie, postęp techniczny, szczególnie w zakresie wykorzystywania informatyki i telekomunikacji. Bardzo szerokie ujęcie pojęcia narzędzia realizacji polityki energetycznej występuje w dokumentach polskiego rządu (Polityka energetyczna Polski do 2030r.), gdzie do narzędzi tych zalicza się - oprócz wyŝej wymienionych - takŝe takie instrumenty, jak: nadzór właścicielski, benchmarking, monitorowanie rynku, działania na forum UE, aktywne członkostwo w organizacjach międzynarodowych i planowanie przestrzenne. Wpływ bezpośredni na oszczędność zuŝycia energii ujęty w trzecim elemencie naleŝy traktować jako instrument mający wywołać zmianę zachowania się uŝytkowników. DuŜa jego część jest ukierunkowana na zmianę zachowania się indywidualnych uŝytkowników urządzeń elektronicznych (ceny, dotacje, narzędzia, komunikacja itp.). Wynikiem ma być zmiana stylu Ŝycia przez uŝytkowników urządzeń na bardziej zgodny z ideą zrównowaŝonego rozwoju i energooszczędnością - poprzez bezpośrednie zuŝycie i zuŝycie pośrednie (np. korzystanie z dóbr materialnych z wbudowaną energią). 6

7 7. Jak moŝna zaoszczędzić Migracja do sieci NGN, jak wspomniano, ma zmniejszyć zuŝycie energii o około 30-40% takŝe poprzez wprowadzenie transmisji protokołu internetowego. Przejście na routing IP i przełączanie systemów ma pomóc w poprawie efektywności wykorzystania sieci szkieletowej. Jest to szczególnie zauwaŝalne w odniesieniu do transmisji głosu, gdzie cyfrowe techniki kompresji umoŝliwiają 60-70% redukcję zdolności przesyłowych. Przykłady wykorzystania IP do wielu usług moŝna zobaczyć w trzeciej i czwartej generacji (3G i 4G) technologii dla telefonii komórkowej. UmoŜliwiają one stworzenie rozległej sieci bezprzewodowej telefonii głosowej oraz usługi szerokopasmowej transmisji danych dostarczanych do telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych. Z odpowiednio wyposaŝonego telefonu komórkowego lub innego terminala przenośnego moŝna będzie wykonywać połączenia telefoniczne, łączność pocztową oraz jednoczesne ściąganie filmów i muzyki z bardzo duŝą prędkością. Integracja wielu aplikacji w jednym urządzeniu moŝe przyczynić się do zmniejszenia w skali globalnej produkcji urządzeń złoŝonych z tworzyw sztucznych i metalu, które wymagają duŝej ilości energii w procesie wytwarzania. Badanie OnRelay, Korzyści z Mobile PBX (wydane w czerwcu 2008 r.), informuje, Ŝe poprzez zastąpienie większości telefonów stacjonarnych przez telefony komórkowe, moŝna osiągnąć 74% oszczędności w zuŝyciu energii przez urządzenia telefonii. Dostępność do oddzielnej osobistej i firmowej usługi w tym samym telefonie komórkowym pozwala na zmniejszenie liczby telefonów komórkowych. MoŜe być to moŝliwe w jednolitej stacjonarnej/mobilnej sieci NGN. 8. Zielony dostęp szerokopasmowy Według UE, całkowita kwota europejskiego zuŝycia energii elektrycznej na dostęp szerokopasmowy technikami klasycznymi moŝe osiągnąć 50 TWh w 2015 roku, co odpowiada 20 mln ton emisji CO2. JednakŜe poprzez wprowadzenie ogólnych zasad i działań w zakresie dostępu szerokopasmowego wg Kodeksu Postępowania (CoC) (maksymalne) roczne zuŝycie energii elektrycznej moŝe być obniŝone do 25 TWh. Kolejnym wyzwaniem jest poprawa zarządzania energią w kaŝdym trybie i dalsze obniŝenie minimalnej wymaganej energii tak, Ŝe całkowita konsumpcja moŝe być jeszcze bardziej ograniczona. Jednym z przykładów praktycznych działań, które mogą spowodować bardziej sprawne i oszczędne wykorzystanie energii w technologii nowej generacji, to na przykład, Home Gateway Initiative (HGI), które dąŝy do ustalenia specyfikacji, i przedstawienia energooszczędnego rozwiązania dla bramki dostępowej do domu na podstawie CoC i przystąpienie do inicjatywy UE na rzecz zmniejszenia zuŝycia energii, w której HGI będzie współpracować z ITU-T i ETSI (Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym i Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych). Dostęp światłowodowy szerokopasmowy uzyskał miano zielonego. Określenie to wynika z dwóch aspektów: po pierwsze, Ŝe system przesyłowy z transmisją optyczną jest bardzo oszczędny (przez co stał się istotnym elementem architektury sieci NGN), po drugie, ze posiada bardzo duŝą pojemność. Szybki przewodowy dostęp przy wykorzystaniu kabli miedzianych ma bardzo ograniczony zakres prędkości (zwykle do 100 Mbit/s), więc światłowód jest niezbędny do ruchu tam gdzie wymagana jest większa przepływność np. na głównych węzłach trasy, gdzie moŝna dodawać nowe funkcje i usługi z prędkością światła. (Obecnie jest teoretycznie moŝliwe, aby przekazać 14 Tbit/s w jednym światłowodzie - oznacza to, Ŝe moŝna przekazać 140 filmów w formacie High-Definition (HD) w jednej sekundzie). Architektura sieci korzystającej z włókna światłowodowego jest znana pod nazwą rodzajową "Fiber to the x" (FTTx), gdzie x to moŝe być, na przykład: FTTH (do domu), FTTB (do budynku) lub FTTC (do szafki ulicznej). Przy wykorzystaniu transmisji światłowodowej sygnały są wysyłane do miejsca 7

8 przeznaczenia bez potrzeby uŝywania aktywnej elektroniki z zewnątrz sieci telekomunikacyjnej. Operatorzy sieci mogą dokonać znacznych oszczędności poprzez udział włókna w pętli lokalnej, wymianę sprzętu w centrali i eliminację uzaleŝnienia się od drogich aktywnych elementów sieci. Pojedyncze włókno ze szkła moŝe przeprowadzać tyle samo danych, co kilka tysięcy miedzianych kabli, i moŝe to robić na większą odległość bez uŝywania wzmacniaczy, unikając w ten sposób kosztów przekazywania zasilania elektrycznego do pomieszczeń klientów i zmniejszenia kosztów zuŝycia energii. Wstępna analiza wymagań zasilania FTTH, opublikowana w lutym 2008 r., wykazała pozytywny wpływ na zrównowaŝony rozwój. Badania wykazały, Ŝe w ciągu pierwszych 15 lat realizacji takiej sieci w Europie, oszczędność emisji gazów cieplarnianych dla kaŝdego uŝytkownika moŝe wynieść 330 kg ekwiwalentu CO2, czyli taką samą ilość co emitowana przez samochód który przejedzie 2 tys. km. W wyliczeniach wpływu zastosowania sieci FTTH w strukturze NGN wzięto pod uwagę czynniki produkcji elementów czynnych i biernych, uŝytkowania sprzętu, transport, instalację i recykling. Światłowód zatem będzie trwałym systemem przesyłowym NGN. 9. ZuŜycie energii przez Internetowe Centra Danych W kontekście zuŝycia energii szczególnego znaczenia nabierają komputerowe główne centra danych, które (z racji pełnionych funkcji i oczekiwanej niezawodności) mają bardzo wysokie wymagania dla klimatyzacji, elektryczności back-upu itp. Szacuje się, Ŝe pięć wiodących firm umoŝliwiających korzystanie z popularnych wyszukiwarek i około dwóch milionów serwerów musi dysponować całkowitą mocą wymaganą do uruchomienia tych centrów danych wynoszącą około 5 GW co stanowi około 30 % ich całkowitych kosztów. Szacuje się, Ŝe pozostałe internetowe krajowe centra danych posiadają 20 tysięcy serwerów. Efektywność energetyczna takich centrów moŝe zaleŝeć od niezawodności dostarczania, warunkując usługi hostingu, przechowywania, przetwarzania danych, przepustowości sieci, zuŝycia energii, bezpieczeństwa danych, zarządzania, konserwacji, wymagań, w tym usług transmisji danych, pełnienia funkcji internetowego centrum (IDC), dostaw treści/usług a takŝe pełnego zakresu usług o wartości dodanej i kompletnych rozwiązań dla przemysłu. Internetowe centrum danych nowej generacji moŝe mieć ponad 10 oddzielnych pomieszczeń, w których całkowita pojemność sieci to kilkaset Gbps, i ponad metrów kwadratowych powierzchni telekomunikacyjnej. Oszczędności energetyczne w takim centrum danych, osiąga się poprzez uŝywanie takich technologii jak wirtualizacja i automatyka zintegrowanej sieci, pamięci i zasobów komputera. Pozwala to na eliminację zbędnych zasobów serwerów, zbędnych zasobów pamięci masowej i przepustowości dla aplikacji biznesowych, oraz zjawiska niskiego wykorzystania. Problem kosztów w wielu centrach danych to po pierwsze zarządzanie kosztami utrzymania, po drugie kosztów zakupów sprzętu, i dopiero po trzecie kosztów energii. Ale bywa równieŝ tak, Ŝe koszty energii są najwyŝsze. Spodziewany gwałtowny wzrost cen energii, staje się podstawowym czynnikiem konkurencji. Stosuje się nowe inteligentne systemy klimatyzacyjne. Średnio 6000 metrów kwadratowych łącznej powierzchni wymaganej do schłodzenia poprzednio powodowało o 33 % większe zuŝycie energii. Oszczędności energii daje takŝe stosowanie płytowych wymienników ciepła, stosowanych na zewnątrz do schładzania centrum danych, mieszanie powietrza, odzyskiwanie ciepła i rozwiązania wentylacji szaf, podłóg i pomieszczeń, oraz jak wspomniano poprzednio, bardziej tolerancyjne wymagania klimatyczne umoŝliwiające zastosowanie czynnika chłodzącego jakim moŝe być świeŝe powietrze i wentylacja, bez stosowania klimatyzacji. Poprawa efektywności energetycznych w takich urządzeniach to takŝe zarządzanie precyzją automatyzacji, realizacja kompleksowego zarządzania i prowadzenia działań w celu uzyskania statusu Zielonego Centrum Danych. 8

9 10. Węzły komutacyjne i przełączniki Obecnie powstają nowe rozwiązania technologiczne w urządzeniach telekomunikacyjnych. Dla przykładu - potencjalne oszczędności zastosowania nowych rozwiązań Alcatel-Lucent IMS z perspektywy systemu 4 węzłów starego typu 5ESS TDM, z których kaŝdy obsługuje 100 tysięcy abonentów (czyli w sumie 400 tysięcy abonentów) i standardowo zuŝywa kwh energii elektrycznej rocznie, zajmując 77 metrów kwadratowych w centrali, oraz nowego zintegrowanego rozwiązania IMS z wykorzystaniem 5060 IP Call Server (ICS) który zajmuje zaledwie 3,2 metra kwadratowego i zuŝywa tylko kwh energii elektrycznej wynoszą 91% energii elektrycznej i 96% w powierzchni. Tego typu nowe rozwiązania IMS zuŝywają mniej energii elektrycznej i zajmują mniej miejsca niŝ rozwiązania oparte na TDM. Na przykład w USA jest około tradycyjnych central TDM. Przy ostroŝnych szacunkach, Ŝe kaŝda z tych central (z wyłączeniem jednostek liniowych) zuŝywa 400 A prądu elektrycznego, obliczenia pokazują, Ŝe te przełączniki pobiorą ponad 2 mld kwh energii rocznie. Jeśli załoŝymy, Ŝe dodatkowo potrzeba 50% zuŝycia energii elektrycznej do chłodzenia, liczba ta wzrośnie do 3,1 mld kwh rocznie. Jest to w przybliŝeniu taka sama ilość energii co zuŝywana przez niemal 16% tzn gospodarstw domowych w obszarze Nowego Jorku. Szacuje się, Ŝe w centralach i systemach telekomunikacyjnych USA jest 3% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną i odsetek ten szybko wzrasta. Moc wymagana dla tych central TDM to w sytuacji USA 1,7 mld kg CO2 emitowanych do atmosfery kaŝdego roku. Jest to równowartość około 361 tysięcy samochodów osobowych, uŝytkowanych przez rok i kosztuje ona operatorów telekomunikacyjnych 343 mln USD rocznie (240 mln EUR). Pomimo, Ŝe centrale TDM wykorzystują znacznie mniej miejsca niŝ centrale elektromechaniczne z przeszłości, wciąŝ jednak zajmują znaczne przestrzenie abonentów centrali TDM (z wyłączeniem jednostek liniowych) zajmuje około 9 stojaków lub 9,6 metrów kwadratowych. Korzystanie w USA z central przekłada się na metrów kwadratowych powierzchni). Centrale, które wspierają mniejszą liczbę abonentów nadal zajmują podobną ilość miejsca, więc gęstość rzeczywista przestrzeni na abonenta jest tam jeszcze niŝsza. Nowe rozwiązania IMS z serwerami kasetowymi Blade oparte na standardach PICMG 2.16 (znanych takŝe jako cpsb) i platformie ATCA mogą: zmniejszyć o 75% redukcję emisji CO2 i zajmowaną powierzchnię; zredukować moc o 65%; potrzebować 65% mniej miejsca do chłodzenia; redukować o 79% wagę samych urządzeń. 11. Serwery i maszyny biurowe DuŜą część energii oprócz serwerów zuŝywają komputery osobiste uŝytkowników. Wśród nich istnieje nadal powaŝna część energochłonnych urządzeń starego typu, włączanych na stałe jako komputer osobisty lub serwer. Większość nowych technologii ma potencjał do zmniejszenia zuŝycia energii. Na przykład dziś Mobile Switching Centre Server (MSCS) zuŝywa około 35 % mniej energii w przeliczeniu na abonenta niŝ jego poprzednik. Pojedynczy węzeł MSCS, jest w stanie obsłuŝyć abonentów, i moŝe być umieszczony w jednej obudowie, zajmując mniej niŝ pół metra kwadratowego powierzchni uŝytkowej, chłodzenia i potrzeb energetycznych, podczas gdy historycznie było to kilka szaf. Serwery przeznaczone do pracy w sieciach nowej generacji konstruowane są z zastosowaniem technik energooszczędnych, minimalizujących zuŝycie energii w chwilach przestoju. Komponenty zaprojektowane są do pracy ciągłej cechuje je większa wytrzymałość i Ŝywotność od podzespołów stosowanych w standardowych komputerach. Serwer ma być urządzeniem niezawodnym, gdyŝ od jego pracy często zaleŝy funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. W przypadku małych przedsiębiorstw, technologia sieci nowej generacji umoŝliwia często bardziej opłacalne rozwiązania outsourcingu 9

10 w zakresie obsługi, hostingu lub kolokacji wirtualnego serwera zamiast wynajęcia powierzchni serwerowni lub miejsca w szafie serwerowej dostawcy Internetu na serwer stanowiący własność klienta. Wymieniając dziś serwer zakupiony przed pięcioma laty, przy takiej samej powierzchni uzyskuje się dziesięciokrotnie większą moc obliczeniową i oszczędność energii rzędu 20 proc. Oznacza to, Ŝe np. 200 starych serwerów zajmujących powierzchnię 20 szaf, moŝna zastąpić 20 serwerami, które zmieszczą się w jednej szafie. Obliczono, Ŝe w przypadku firm o większym zapotrzebowaniu serwerowym (10-20 serwerów) taka inwestycja zwróci się juŝ po ośmiu miesiącach, tylko z opłat za energię elektryczną. Serwer nie jest w serwerowni jedynym energochłonnym urządzeniem. Im więcej serwerów, tym więcej ciepła i urządzeń umoŝliwiających jego odprowadzanie, czyli klimatyzatorów. Poza samym serwerem, obszarem w którym moŝna dodatkowo zaoszczędzić energię są zasilacze. Głównym wyznacznikiem oszczędności zasilaczy serwerowych jest ich wydajność róŝnica między ilością prądu pobieranego z sieci a jego ilością docierającą do układu. Im mniej energii marnuje się na odcinku gniazdko serwer, tym większa jest wydajność zasilacza. Wydajność tych urządzeń wykorzystywanych w serwerach przekracza 90%. Dla porównania, w zasilaczach stosowanych w komputerach klasy PC jest to ok. 80%. JeŜeli chodzi o oszczędność powierzchni i energii, z pomocą przychodzą takŝe najnowsze rozwiązania technologiczne. Serwery nowej generacji, wykorzystując technologię wirtualizacji, umoŝliwiają uruchomienie wielu wirtualnych serwerów na jednej fizycznej maszynie. Pozwala to na pozbycie się kilku starych serwerów na rzecz jednego, który będzie zuŝywał mniej energii pełniąc jednocześnie funkcję czterech, pięciu serwerów wirtualnych. Polskie firmy to przewaŝnie firmy małe, które nadal z rezerwą podchodzą do wirtualizacji. Wirtualizacja wiąŝe się z koniecznością przeniesienia zasobów z serwerów fizycznych na serwery wirtualne, a kaŝde potknięcie moŝe spowolnić lub nawet zatrzymać pracę firmy na długie godziny. W tej chwili wirtualizacją najbardziej zainteresowane są większe firmy, które liczą na szybki zwrot z inwestycji. Specjaliści są jednak zdania, Ŝe stanowi ona przyszłość w udostępnianiu aplikacji i przechowywaniu danych i stopniowo zacznie upowszechniać się wśród przedsiębiorstw kaŝdej wielkości, jako sposób na optymalizację zuŝycia energii elektrycznej i wykorzystywanej przestrzeni biurowej. 12. Dyski twarde Obecnie najnowsze platformy dyskowe 3,5-cala tworzone są z myślą o oszczędzaniu energii. Dyski te charakteryzują się zmniejszonym średnim zuŝyciem energii aŝ do 50% w stosunku do obecnie dostępnych produktów. Są ultra-chłodne i ciche, zachowując przy tym wysoką wydajność. Nowe dyski zapewniają odpowiednią niezawodność przy pamięcioŝernych zastosowaniach w infrastrukturze sprzętowej dla obliczeń rozproszonych, w centrach przechowywania danych, w systemach archiwizacji informacji cyfrowej (takŝe wykorzystujących zapis taśmowy), w monitoringu przemysłowym oraz wytwórniach i agencjach filmowych. Rozwiązanie to oszczędza energię i pieniądze, by sprostać wyzwaniom z którymi zmaga się sektor komunikacji elektronicznej takim jak ograniczona ilość dostępnych slotów, wymagane maksimum pojemności oraz ograniczony budŝet. 13. Potencjalny wpływ stosowania aplikacji NGN na klimat Rola aplikacji NGN w eliminacji gazów cieplarnianych jest pięć razy większa niŝ rozmiar własnych emisji gazów cieplarnianych przez NGN. Jednym z głównych powodów w jaki sposób komunikacja elektroniczna przyczynić się ma do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych jest pośrednictwo aplikacji działających na platformie NGN oraz promowanie dematerializacji istniejących usług fizycznych. Pojęcie to odnosi się do zastąpienia działalności, które dotyczą fizycznego przepływu atomów (np. podróŝe, transport towarów) przez przekazane bity informacji. Na przykład, codzienne dojazdy do pracy i podróŝe 10

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo