KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA"

Transkrypt

1 KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (1) Cele: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata na obszarze województwa podlaskiego realizowane są trzy projekty: Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej (zwany dalej NSSD), Budowa Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu Gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły oraz Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren gminy Bakałarzewo. Celem głównym projektów realizowanych w województwie podlaskim jest budowa przez jednostki samorządu terytorialnego sieci szerokopasmowych na własne potrzeby, jak również dla udostępnienia operatorom telekomunikacyjnym do komercyjnego wykorzystania w celu dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla obywateli i przedsiębiorców na obszarach, na których obecnie odpowiednie usługi nie są dostępne i nie ma planów inwestycyjnych dla zapewnienia takich usług w najbliższej przyszłości. Projekty zmierzają do eliminacji braków w dostępie do odpowiednich usług szerokopasmowych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. (2) Realizacja projektów umożliwi przezwyciężenie technicznych barier i trudności napotykanych przez obywateli, którzy próbują w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym, a także doprowadzi do zwiększenia społecznego i ekonomicznego dobrobytu osób z terenów wiejskich jak i miejsko-wiejskich. Wykorzystanie technologii cyfrowych przy dostarczaniu usług publicznych wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, zachęci ich do udziału w życiu lokalnej społeczności. Budowa infrastruktury szerokopasmowej umożliwi m.in. pracę na odległość", nauczanie na odległość, zdalną opiekę medyczną, handel elektroniczny, a także usprawni obrót i obieg informacji między przedsiębiorstwami i wewnątrz firm oraz w administracji państwowej. Celem Projektów jest więc również poprawa poziomu życia mieszkańców, aktywizacja zawodowa i podniesienie poziomu edukacji. (3) Podstawa prawna: Środek pomocy jest oparty na uchwale Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (10 czerwca 2009), przyjętego decyzją Komisji nr K(2007) 5085 (11 października 2007) i zmienionego decyzją nr K(2011) 9377 (21 grudnia 2011), ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (6 grudnia 2006), ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (7 maja 2010) oraz ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (30 kwietnia 2010). (4) Obszar docelowy: Środek pomocy dotyczy 18 gmin w województwie podlaskim w Polsce Wschodniej, na których nie są dostępne odpowiednie usługi szerokopasmowe dla obywateli i przedsiębiorców. Pokrycie usługami szerokopasmowymi jest niewystarczające, jeżeli nie jest dostępna po odpowiednich cenach usługa zapewniająca

2 minimalną przepływność do użytkownika 2 Mb/s. Obszary objęte projektami to przede wszystkim obszary wiejskie, oddalone od głównych arterii komunikacyjnych i dużych miast. (5) Zagęszczenie ludności w tych gminach (od 13 os/km 2 do 46 os/km 2 ) jest jednym z najniższych w Polsce, czego skutkiem są problemy z przyciągnięciem inwestycji rozwijających sieci ICT, które z reguły są bardziej opłacalne na obszarach charakteryzujących się wyższym zagęszczeniem ludności, gdzie popyt jest wyższy i bardziej skumulowany. Jak wskazał Krajowy Organ Regulacyjny (dalej UKE lub NRA ), kolejnym czynnikiem niekorzystnym dla inwestycji w sieci szerokopasmowej na tych obszarach jest to, że przychody mieszkańców Wschodniej Polski (5 województw, w tym województwo podlaskie), a więc przychody potencjalnych klientów usług telekomunikacyjnych, należą do najniższych w Polsce. (6) Władze gmin dążą do zmniejszenia drenażu mózgów z obszarów o niższych płacach niż średnie płace w Polsce, tworząc nowe możliwości zawodowe dla wykwalifikowanych mieszkańców. Szerokopasmowy Internet pozwoli ludziom, którzy opuszczają swoje miejsce zamieszkania z powodów finansowych, na zaangażowanie się w pracę na odległość. Rozpowszechnienie się szerokopasmowego Internetu będzie w regionie bodźcem do rozwoju nowoczesnej elektronicznej gospodarki oraz e- administracji, co w konsekwencji rozwija obszary gospodarki opartej na wiedzy. (7) Uzasadnienie interwencji publicznej: Na obszarach objętych środkiem pomocy rozwój szerokopasmowego dostępu napotyka dwa główne problemy: (1) po pierwsze, brak jest infrastruktury do dostarczania usług wymaganych przez władzę publiczną oraz przez obywateli; (2) po drugie, brak jest niezbędnej konkurencji, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich cenach lub braku odpowiednich usług. (8) Brak infrastruktury szerokopasmowej na obszarach objętych środkiem pomocy ujawnił się jednoznacznie podczas wykonywania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz wiarygodnych planów inwestycyjnych. W 440 na 488 miejscowości nie ma optycznego węzła dystrybucyjnego, ani oferty usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, gwarantującego prędkość 2 Mb/s do użytkownika końcowego (obszary białe). (9) Dla administracji publicznej sprostanie wzrastającym oczekiwaniom obywateli w zakresie dostarczania zaawansowanych e-usług administracji, edukacyjnych i opieki zdrowotnej, wymaga istotnego wzrostu obecnych przepustowości szerokopasmowych, szybkości i usług łączności, a przede wszystkim dostępnej infrastruktury zdolnej do zapewniania usług szerokopasmowych nawet na najbardziej oddalonych obszarach, jakimi są miejscowości objęte Projektem. Obecna sytuacja nie może zostać rozwiązana przez alternatywne instrument (takie jak środki po stronie popytu, regulowanie rynku, ect.): problemem rynkowym na obszarze gmin objętych środkiem pomocy nie jest regulacja usług dostępu do Internetu, ale brak infrastruktury. Nie ma środka, który zakłócając w mniejszym stopniu (włączając regulacje ex-ante), pozwoliłby na osiągnięcie w tych gminach celu, jakim jest dostarczanie podstawowych oraz zaawansowanych, niezawodnych i przystępnych cenowo usług łączności. (10) W oparciu o ocenę dostępności infrastruktury oraz aktualnej komercyjnej oferty usług łączności, stwierdzono, że cele publiczne mogą być osiągnięte w najlepszym stopniu, wyłącznie poprzez wdrożenie nowej publicznej infrastruktury szerokopasmowej łączącej w tych gminach lokalizacje jednostek administracji publicznej. (11) Ponadto, w celu złagodzenia innych wad obecnej sytuacji, tj. w celu zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na dostęp szerokopasmowy oraz wspierania Strona 2 z 29

3 konkurencyjnego dostarczania usług szerokopasmowych, władze tych gmin planują umożliwić prywatnym operatorom uzyskanie dostępu do infrastruktury publicznej wybudowanej z zamiarem jej wykorzystania na użytek wewnętrzny. Poprzez sprzedaż takim operatorom wolnej przepustowości sieci, zostanie wygenerowany dodatkowy przychód pokrywający część całkowitych kosztów eksploatacyjnych. (12) Projekt jest konieczny dla osiągnięcia celów Europejskiej Agendy Cyfrowej 1, by uniknąć poszerzenia przepaści cyfrowej oraz zapewnić konkurencyjny dostęp do Internetu dla mieszkańców Europy Środkowej. Zalecane sposoby osiągania tych celów określiła Komisja w komunikacie z dnia 20 września 2010 r. Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych. W myśl tego dokumentu władze krajowe i lokalne powinny wspierać inwestycje w nowe, otwarte i konkurencyjne sieci, aby obniżać ich koszty. W szczególności władze krajowe i lokalne mogą z poszanowaniem zasad udzielania pomocy publicznej budować lub finansować infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiając dostęp operatorom sieci szerokopasmowych na uczciwych i niedyskryminujących zasadach, a tym samym powodując rozpoczęcie świadczenia konkurencyjnych usług, których świadczenie nie byłoby opłacalne w innym przypadku. Ponadto władze lokalne powinny również uwzględnić wykorzystanie sieci światłowodowych, które zbudowano lub buduje się w celu podłączenia instytucji publicznych, aby zapewnić łącza o wysokiej przepustowości społecznościom, które ich nie mają. Projekt jest w pełni zgodny z celami UE określonymi w tych dokumentach i jednocześnie realizuje cele strategii krajowych, regionalnych i lokalnych. Poprzez wdrożenie nowej sieci szerokopasmowej otwartej dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych, przeznaczonej także do dostarczania usług hurtowych, władze gmin zmierzają do osiągnięcia celów spójności społecznej i wzrostu gospodarczego. (13) Podkreślić należy, że gminy uczestniczące w projektach objętych środkiem pomocy realizują również projekty wdrażające usługi e-administracji. Bez budowy infrastruktury publicznej łączącej jednostki administracji oraz bez zapewnienia choćby minimalnego dostępu do Internetu, wdrożenie usług e-administracji nie przyniesie oczekiwanego efektu i nie poprawi szans społecznych i gospodarczych tego obszaru. (14) Na obszarze objętym środkiem pomocy realizowany będzie również projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (dalej Projekt SSPW ), obejmujący budowę ponadregionalnej światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. 2 Projekty są komplementarne z Projektem SSPW. Projekt SSPW nie rozwiąże wszystkich problemów i nie doprowadzi do osiągnięcia celów zakładanych przez władze lokalne na obszarze objętych środkiem pomocy. W ramach projektu SSPW na obszarze objętym środkiem pomocy zaplanowano tylko jeden węzeł szkieletowy SSPW (Siemiatycze), a węzły dystrybucyjne SSPW w 30 miejscowościach na całkowitą ich liczbę 488 miejscowości. Projekty objęte środkiem pomocy przewidują dalsze zagęszczenie węzłów dystrybucyjnych i dostępowych w technologii kablowej lub bezprzewodowej, a ich lokalizacje zostały tak zaplanowane, by możliwe było dołączenie do sieci SSPW. Oprócz infrastruktury i węzłów dystrybucyjnych w ramach projektów powstanie także ok. 580 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), które umożliwią dostęp do Internetu bezpośrednio dla użytkowników końcowych. 1 Komunikat Komisji z COM(2010) 245 final/2 A Europejska Agenda Cyfrowa. 2 Projekt SSPW został odrębnie zgłoszony do Komisji, która stwierdziła zgodność pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem w decyzji SA (2011/N), SA (2011/N), SA (2011/N), SA (2011/N), SA (2011/N) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej z Strona 3 z 29

4 (15) Na potrzeby projektów objętych środkiem pomocy dokonano analizy popytu wśród użytkowników końcowych (dane zbierano na podstawie ankiet wypełnianych przez użytkowników końcowych) oraz analizy podaży usług dostępu do Internetu na podstawie danych posiadanych przez jednostki samorządowe. Z przedstawionych danych wynika, że zainteresowanie Internetem szerokopasmowym wśród ankietowanych jest bardzo duże. (16) Struktura projektów: Projekty będą realizowane na obszarze 18 gmin z obszaru województwa podlaskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Budowa sieci szerokopasmowych w ramach projektów zostanie zakończona w 2014 lub 2015 r. (17) Dla osiągnięcia wskazanych wyżej celów, środek zmierza do wypełnienia dwóch różnych zamierzeń. Pierwsze (dalej: "część projektu na własne potrzeby administracji ) obejmuje zapewnienie sobie zaawansowanych szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych lokalizacji należących do administracji publicznej (np. szkoły, urzedy) oraz zapewnienie dla mieszkańców bezpłatnego dostępu do Internetu na potrzeby korzystania z podstawowych e-usług i informacji sektora publicznego. Drugie zamierzenie dotyczy zapewnienia hurtowych i detalicznych usług łączności na rynku prywatnym na tych obszarach regionu, na których takie usługi nie są oferowane lub nie są odpowiednie (dalej "część komercyjna projektu"). Część niekomercyjna projektów (na własne potrzeby administracji) (18) Obecnie władze gmin zamawiają na rynku prywatnym usługi łączności dla lokalizacji należących do administracji publicznej. Władze gmin dokonały wewnętrznego oszacowania wzrostu zapotrzebowania administracji publicznej na usługi łączności. Na podstawie wiedzy o odpowiednich parametrach dla każdej lokalizacji należącej do administracji publicznej, władze gmin oszacowały wzrost indywidualnego zapotrzebowania co do przepływności wymaganej dla danej lokalizacji, a następnie zsumowały je, by uzyskać oszacowanie przyszłych potrzeb dla lokalizacji należących do administracji publicznej na obszarze właściwości gmin objętych środkiem pomocy. (19) Na podstawie wewnętrznego procesu oceny, władze gmin stwierdziły, że: (i) istniejąca infrastruktura i usługi oferowane przez operatorów komercyjnych nie zapewniają zaawansowanych usług, które zaspokajałyby wzrastające zapotrzebowanie administracji publicznej na usługi łączności; (ii) prognozowane ceny za takie zaawansowane usługi (jeżeli byłyby dostępne) byłyby tak wysokie, że bardziej opłacalne ekonomicznie jest wybudowanie własnej sieci na własny użytek, zamiast pozyskiwania usług łączności z rynku prywatnego. Ponadto, (iii) niewielu operatorów może dostarczać usługi do lokalizacji gminnych, ponieważ operatorzy nie mają dostępnej infrastruktury i nie mają w najbliższej przyszłości planów inwestycyjnych zapewniających taką infrastrukturę. (20) Na podstawie powyższych analiz władze tych 18 gmin uchwaliły sfinansowanie wdrożenia własnej sieci szerokopasmowej dla użytku wewnętrznego przez administrację publiczną oraz dla zapewnienia korzystania z podstawowych e-usług i informacji sektora publicznego przez mieszkańców. W ramach projektów sieci będą realizowane w technologii bezprzewodowej lub mieszanej (w części światłowodowej, a w części bezprzewodowej), w zależności od stwierdzonych potrzeb oraz uwarunkowań poszczególnych gmin. (21) Komercyjną eksploatacją sieci publicznej nie będzie również zapewnienie mieszkańcom tych gmin (poprzez ok. 580 PIAP-ów) bezpłatnego dostępu do podstawowych e-usług Strona 4 z 29

5 i informacji sektora publicznego, który nie będzie substytucyjny dla dostępu zapewnianego przez operatorów komercyjnych. Dostęp będzie ograniczony (np. co do szybkości transmisji, czasu trwania sesji, ilości ściąganych danych), a jego warunki wymagają określenia w decyzji wydawanej dla każdej gminy przez krajowy organ regulacyjny. Zgodnie z polskim ustawodawstwem 3, świadczenie przez gminy usług detalicznych dostępu do Internetu bezpłatnych lub w zamian za obniżoną opłatą, wymaga bowiem decyzji Prezesa UKE. Prezes UKE określa zakres i warunki świadczenia takich usług, biorąc pod uwagę m.in. sytuację na lokalnym rynku usług, interes użytkowników końcowych, tworzenie warunków efektywnego inwestowania w infrastrukturę przez operatorów prywatnych oraz wymagania co do zapewnienia otwartości infrastruktury dla podmiotów trzecich i zgodności z przepisami o pomocy publicznej. 4 (22) Wykonawcy sieci publicznej zostaną wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Właścicielami sieci publicznej (majątku) będą poszczególne gminy uczestniczące w projektach. Możliwe jest również utworzenie przez gminy odrębnej samorządowej osoby prawnej, której sieć zostanie przekazana do utrzymania i zarządzania na potrzeby niekomercyjnej części projektów. Część komercyjna projektów (23) Wskazane wyżej braki w istniejącej i planowanej infrastrukturze przeznaczonej do dostarczania użytkownikom końcowym odpowiednich usług szerokopasmowych nie dotyczą tylko administracji publicznej, ale także obywateli i przedsiębiorców mających swoje siedziby na obszarze objętym projektami. Z tego powodu władze gmin chcą na poziomie hurtowym udostępnić prywatnym operatorom telekomunikacyjnym wolne zasoby sieci publicznej. (24) Zapewniając hurtowy dostęp do wolnych zasobów sieci szerokopasmowej, gminy zamierzają zredukować przepaść cyfrową na tych obszarach, na których obecnie brak jest odpowiedniej podstawowej usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu i jednocześnie brak jest planów inwestycyjnych zapewniających takie usługi w najbliższej przyszłości. (25) Należy zauważyć, że we wszystkich 18 gminach zostały stwierdzone problemy w funkcjonowaniu rynku w zakresie dostarczania usług szerokopasmowych, dlatego w opinii tych gmin interwencja publiczna jest konieczna do usunięcia stwierdzonych problemów. Projekty obejmują obszary białe oraz obszary szare problematyczne pod względem podstawowej infrastruktury szerokopasmowej. Ze względu na to planowane udostępnienie wolnych zasobów do komercyjnego wykorzystywania, dla tej części projektów, władze gmin wystąpiły niniejszym o potwierdzenie zgodności planowanego środka z regułami pomocy publicznej. (26) Do realizacji komercyjnej części projektów władze gmin dla każdego z gmin wybiorą operatora telekomunikacyjnego, któremu zostaną udostępnione wolne zasoby sieci publicznej (dalej: Operator Infrastruktury ). Operator Infrastruktury zostanie 3 Art. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 4 Dotychczas UKE wydał kilkanaście decyzji dla gmin w Polsce. Zakres i warunki darmowego dostępu do Internetu były w nich bardzo restrykcyjne, w szczególności maksymalna przepływność do użytkownika końcowego nie była wyższa niż 516 Mb/s, co jest aktualnie uważane przez UKE za dostęp, który nie jest substytucyjny względem oferty rynkowej (por. decyzja w sprawie Pragi). Strona 5 z 29

6 wyłoniony w procedurze konkurencyjnej, zgodnej z wymaganiami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności zasad wynikających z przepisów TFUE. Z Operatorem Infrastruktury zostanie podpisana umowa na świadczenie usług publicznych. Operator Infrastruktury będzie zobowiązany w umowie do zapewnienia innym operatorom efektywnego hurtowego dostępu do infrastruktury przez okres co najmniej 7 lat od rozpoczęcia eksploatacji wolnych zasobów sieci publicznej. Operator Infrastruktury będzie także zobowiązany do odpłatnego oferowania, z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu, szerokopasmowych usług detalicznych dla użytkowników końcowych (mieszkańców i przedsiębiorstw), bez ograniczeń obowiązujących dla części niekomercyjnej projektów. Dlatego też obowiązek zapewnienia dostępu hurtowego będzie obejmował każdą technicznie możliwą formę dostępu, będzie oferowany w każdym technicznie możliwym miejscu sieci publicznych realizowanych w ramach projektów, a warunki dostępu hurtowego, w szczególności ceny, powinny być takie, by umożliwić innym operatorom stworzenie oferty detalicznej konkurencyjnej dla Operatora Infrastruktury. Operator Infrastruktury będzie także podlegał mechanizmowi zabezpieczającemu przed nieuzasadnioną korzyścią (clawback). (27) Projekty dotyczą obszaru głównie wiejskiego, peryferyjnego, zapóźnionego pod względem podstawowej infrastruktury telekomunikacyjnej, bardzo słabo zaludnionego, głównie przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Dlatego też istnieje ryzyko, że może nie być podmiotów zainteresowanych wykonywaniem funkcji Operatora Infrastruktury na warunkach, które dla 18 gmin byłyby akceptowalne. W takim przypadku zadania dotyczące części komercyjnej poszczególnych projektów mogą być realizowane bezpośrednio przez władze gmin lub przez utworzoną przez gminy komunalną osobę prawną. W takim przypadku przestrzegane będą wszystkie warunki ustalone dla Operatora Infrastruktury, w tym zapewnienie efektywnego hurtowego dostępu przez cały okres eksploatacji sieci publicznej, ceny hurtowe i detaliczne oparte na benchmarkach w postaci publikowanych cen rynkowych lub cen regulowanych wyznaczonych przez UKE, mechanizm clawback. Podkreślić należy, że zgodnie z polskim prawem 5 gminy mają ustawowy obowiązek zapewnienia operatorom komercyjnym na równych zasadach współkorzystania i dostępu do publicznej infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych. (28) Mapy oraz analizy zasięgu i konsultacje publiczne: Cały obszar objęty projektami jest położony w województwie podlaskim, dla którego w ramach projektu SSPW wykonano inwentaryzację istniejącej infrastruktury oraz planów inwestycyjnych na najbliższą przyszłość (3 lata), jak również przeprowadzono konsultacje publiczne (6 kwietnia 6 maja 2011r.). Na podstawie tych informacji dla 18 gmin objętych Projektem dokonano klasyfikacji miejscowości oraz wskazania dopuszczalnej interwencji publicznej. Mapy oraz wykaz miejscowości z tymi informacjami stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. W szczególności wyjaśnić należy, że klasyfikacja obszarów białych, szarych i czarnych dla podstawowego szerokopasmowego dostępu do Internetu została ustalona na podstawie informacji o usługach gwarantujących minimum 2 Mb/s do użytkownika końcowego, a zakwalifikowanie miejscowości jako białej lub szarej problematycznej uzasadnia interwencję publiczną w celu zapewnienia infrastruktury podstawowego dostępu do Internetu. Poniższa tabela przedstawia dla obszaru objętego trzema projektami ostateczne zakwalifikowanie poszczególnych miejscowości do 5 Art. 3 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Strona 6 z 29

7 obszarów białych, szarych i czarnych z punktu widzenia podstawowej infrastruktury szerokopasmowej. Tabela 2: Klasyfikacja BSC miejscowości objętych Projektami Kategoria Rodzaj obszaru BSC dla infrastruktury podstawowej Liczba miejscowości w kategorii ogółem 1 B - biały (brak infrastruktury) SP - szary problematyczny (jedna 44 infrastruktura, ale jednocześnie spełnione warunki z pkt 46 Wytycznych wspólnotowych 3 SN (szary nieproblematyczny) lub C (czarny) 4 Razem: 488 (29) Dane przedstawione w tabeli pokazują, że wszystkie miejscowości objęte projektami to obszary białe lub szare problematyczne dla podstawowej infrastruktury szerokopasmowej, z wyjątkiem 4 miejscowości, dla których planowane jest wykorzystanie sieci publicznej wyłącznie na potrzeby administracji publicznej i tym samym zostały one wyłączone z części komercyjnej projektów. (30) Otwarta procedura przetargowa: Do wyboru Operatora Infrastruktury zostanie zastosowane otwarte postępowanie zgodne z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, w tym koncesji na świadczenie usług. Umowa z Operatorem Infrastruktury dla części komercyjnej projektu zostanie zawarta z tym wnioskodawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza ekonomicznie. (31) Wykorzystanie istniejącej infrastruktury: Władze gmin zachęcają do wykorzystywania istniejącej infrastruktury (tj. dróg, kanalizacji kablowej, dachów istniejących budynków, itd.). Możliwe będzie przeprowadzenie odrębnego przetargu na pozyskanie istniejącej infrastruktury, lub alternatywnie, podczas przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie sieci publicznej, wykonawcy będą umocowani do wykorzystania istniejącej infrastruktury, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi, warunek ten nie powinien doprowadzić do działania na korzyść operatora zasiedziałego, w szczególności w przypadkach, kiedy osoby trzecie nie mają dostępu do takiej infrastruktury lub środków koniecznych do konkurowania z operatorem zasiedziałym. (32) Technologia: Głównym celem projektów jest wdrażanie sieci szerokopasmowej w lokalizacjach wiejskich i oddalonych. Podkreślić także trzeba, że sieć ta budowana jest w części na własne potrzeby administracji publicznej, a w pozostałej części dla udostępnienia do komercyjnego wykorzystania. Na podstawie analizy wariantów w poszczególnych projektach za optymalna uznana została sieć bezprzewodowa, bądź mieszana (w części światłowodowa, a w części bezprzewodowa). Władze gmin potwierdzają, że w postępowaniach przetargowych wybór technologii dla sprzętu będzie oparty na wymaganiach technicznych, tym samym w przetargu będzie przestrzegana zasada neutralności technologicznej. (33) Dostęp hurtowy: Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego na warunkach niedyskryminujących i otwartego dostępu. W szczególności dostęp hurtowy umożliwi operatorom trzecim konkurowanie z wybranym Operatorem Infrastruktury (będzie on obecny również na poziomie detalicznym), co wzmacnia konkurencję i możliwość wyboru na obszarach, których dotyczy środek, a jednocześnie pozwala uniknąć utworzenia regionalnych monopoli usług. Usługi hurtowe powinny umożliwiać dostęp aktywny, poprzez świadczenie usług Strona 7 z 29

8 transmisyjnych, jak również dostęp pasywny, poprzez zapewnianie dzierżawy ciemnych włókien, jeżeli tylko zostaną udostępnione Operatorowi Infrastruktury do komercyjnego wykorzystania. Władze polskie potwierdzają również, że dla operatorów trzecich zapewniony będzie dostęp do kanalizacji (w zakresie w jakim będzie zbudowana lub pozyskana w ramach projektów). Efektywny hurtowy dostęp będzie oferowany przez okres minimum 7 lat. Niezależnie od powyższego, zgodnie z polskim prawem gminy mają nieograniczony w czasie ustawowy obowiązek zapewnienia operatorom komercyjnym na równych zasadach współkorzystania i dostępu do publicznej infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych. 6 (34) Monitoring oraz mechanizm wycofania: Zgodność funkcjonowania wybranego Operatora Infrastruktury ze zobowiązaniami umownymi będzie monitorowana na bieżąco przez władze gmin, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz przez UKE. Monitoring będzie prowadzony przez cały okres trwania umowy z Operatorem Infrastruktury. W celu uniknięcia uzyskania nieuzasadnionej korzyści przez Operatora Infrastruktury władze gmin przewidują również mechanizm wycofania. Kalkulacja wysokości kwoty do zwrotu będzie uzależniona od wskaźnika EBITDA 7 i będzie obowiązywała przez cały okres życia projektu. Metodologia pozwoli na wzięcie pod uwagę nie tylko przychodów operatora, ale także przypadku, w którym koszty rzeczywiste są niższe niż prognozowane w biznes planie 8. (35) Benchmarking: Ceny hurtowego dostępu do sieci będą oparte na przeciętnych (regulowanych) cenach hurtowych obowiązujących na innych porównywalnych, bardziej otwartych na konkurencję obszarach Polski lub Unii Europejskiej, albo, w przypadku braku takich opublikowanych cen, na cenach już określonych lub zatwierdzonych przez UKE dla danego rynku i usług. (36) Umowa z Operatorem Infrastruktury będzie specyfikowała reguły kalkulowania opłat za dostęp do sieci publicznej. Reguły te powinny prowadzić do tego, by opłaty stosowane przez Operatora Infrastruktury (np. za dzierżawę ciemnych włókien) umożliwiały operatorom sieci dostępowych stworzenie oferty detalicznej porównywalnej z ofertą detaliczną dostępną dla użytkowników końcowych na obszarach, na których funkcjonuje efektywna konkurencja infrastrukturalna oraz konkurencyjnej do własnej oferty Operatora Infrastruktury. (37) Ponadto, szczegółowe konsultacje zostaną przeprowadzone z UKE jeszcze na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór Operatora Infrastruktury. Dodatkowo, w okresie obowiązywania umowy, opłaty stosowane przez Operatora Infrastruktury będą monitorowane i weryfikowane lub zatwierdzane przez UKE, który ma możliwość rozwiązywania potencjalnych sporów pomiędzy Operatorem Infrastruktury, a dotyczących poziomu opłat i który może określić warunki dostępu do infrastruktury publicznej Art. 13 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zysk przed oprocentowaniem, opodatkowaniem i amortyzacją popularny wskaźnik finansowy. Władze polskie przewidują następujący mechanizm: jeżeli na koniec roku obrachunkowego, EBIDTA operatora infrastruktury przekracza EBITDA porównawczą (opartą na średniej EBIDTA spółek telekomunikacyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych), musi być zwrócona część nadwyżki ponad pułap wyznaczony przez EBIDTA porównawczą nadwyżka będzie dzielona pomiędzy gminy (lub ZK) a Operatora Infrastruktury proporcjonalnie do poziomu pomocy publicznej. Strona 8 z 29

9 OPIS TECHNICZNY (1) Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej W dużej części wymagania funkcjonalne dla Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej wynikają bezpośrednio z dyrektywy 20002/21/EC w sprawie jednolitej struktury regulacji dla sieci i usług komunikacji elektronicznej oraz zasadami konkurencji. Bazując na wyżej wymienionym dokumencie należy podkreślić konieczność zadośćuczynienia zasadzie otwartego dostępu oraz neutralności technologicznej. Światłowodowa sieć dystrybucyjna Nadbużańska Szkieletowa Sieć Dystrybucyjna będzie łączyć ze sobą aktywne oraz pasywne punkty dystrybucyjne oraz łączyć się z punktami dystrybucyjnymi Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej na terenie województwa podlaskiego. Punkty styku sieci NSSD i SSPW planowane są we wszystkich gminach uczestniczących w projekcie. Do budowy kanalizacji kablowej na potrzeby NSSD wykorzystać należy najnowsze i najbardziej perspektywiczne technologie dostępne na światowym rynku mikrokanalizację. Opis funkcjonalności Dla realizacji inwestycji zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie prefabrykowanych wiązek mikrorur do bezpośredniego układania w ziemi. Zdaniem autorów studium wykonalności mikrokanalizacja jest obecnie najefektywniejszym rozwiązaniem budowy światłowodowych sieci rozdzielczych o dużej ilości otworów, a jej podstawową zaleta jest możliwość rozwoju sieci przez wiele lat bez konieczności wykonywania dodatkowych robót ziemnych. Zastosowanie prefabrykowanych rur mikrokanalizacji o podwójnym płaczu zewnętrznym zapewni wytrzymałość na ściskanie pow. 750N wg normy PN/EN Należy wskazać że na etapie koncepcji technicznej zarekomendowano stosowanie wiązki mikrokanalizacji w ścisłej tubie co pozwoli uniknąć spiralnego skręcenia mikrorur wewnątrz wiązki i pozwoli na wydłużenie odcinków na których wdmuchiwany będzie mikrokabel światłowodowy. Zdaniem autorów zastosowanie mikrokanalizacji jest znacznie efektywniejsze niż wykorzystanie tradycyjnej kanalizacji teletechnicznej w postaci jednej lub kilku rur HDPEØ40. Budowa kanalizacji kablowej z wykorzystaniem mikrokanalizacji Jednym z parametrów wybudowanej mikrokanalizacji jest łatwość instalacji w niej mikrokabli światłowodowych określana jako maksymalna długość na jaką można wdmuchnąć mikrokabel światłowodowy. Parametr ten jest kluczowy dla całości procesu inwestycyjnego. Często w wyniku błędów podczas budowy odcinków mikrokanalizacji może zostać zaniżony, lub nawet utracony. Możliwość instalacji kabla na długich dystansach jest szczególnie istotna w projektach budowy dłuższych odcinków sieci dystrybucyjnej, ponieważ bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów inwestycji poprzez zmniejszenie liczby studni kablowych, zasobników, zapasów, złączy oraz szybką instalację mikrokabla. Parametr ten jest niezwykle istotny zarówno na etapie budowy jak i późniejszej rozbudowy sieci. Do instalacji prefabrykowanej wiązki mikrorur można użyć koparki lub pługoukładacza. Zastosowanie tego drugiego rozwiązania oprócz równego ułożenia pozwala znacznie przyspieszyć układanie rurociągu (do 1800 m wiązki dziennie). Po zakończeniu budowy należy przeprowadzić testy mikrokanalizacji w zakresie, szczelności ciśnieniowej i kalibracji wszystkich mikrorur po to aby w kolejnym etapie wdmuchnąć zainstalować mikrokabel. Wyposażenie punktu styku z siecią SSPW Połączenie sieci NSSD z siecią SSPW nastąpi w punktach dystrybucyjnych SSPW. Zgodnie ze studium wykonalności SSPW w woj. podlaskim Punkt Dystrybucyjny SSPW, w którym nastąpi połączenie obu sieci może zostać wykonany w dwóch różnych wariantach. Strona 9 z 29

10 Pierwszy z wariantów to realizacja punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu znajdującym się w istniejącym obiekcie. Takie rozwiązanie pozwala założyć, że obiekt (szkoła, sołectwo) będzie częściowo nadzorowany, co będzie go czyniło znacznie bardziej odpornym na działanie czynników zewnętrznych, próby włamań itp. Modernizacja pomieszczenia w istniejącym obiekcie powinna obejmować prace budowlane niezbędne do zapewnienia poprawnego działania instalowanych systemów zabezpieczeń (instalacji klimatyzatora, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, oraz zasilania gwarantowanego) oraz urządzeń aktywnych instalowanych w punkcie dystrybucyjnym. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy istnieje konieczność wymiany okien (jeśli istnieją w pomieszczeniu), instalacji drzwi antywłamaniowych itp. Wyposażenie punktu dystrybucyjnego SSPW będzie obejmować: system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu, system zasilania bezprzerwowego składający się z UPS a oraz agregatu prądotwórczego, szafę dystrybucyjną 19 42U wym.: 660x800 mm, przełącznicę optyczną dla zakończenia światłowodu sieci dystrybucyjnej, urządzenie aktywne sieci dystrybucyjnej przełącznik MPLS. Drugi wariant to realizacja punktu dystrybucyjnego SSPW jako zewnętrznej szafy telekomunikacyjnej. Głównym zadaniem szafy jest zapewnienie ochrony dla zamontowanego w niej sprzętu. Dlatego też szafa powinna zapewnić pełną ochronę przed wpływem czynników środowiskowych (opadami śniegu i deszczu, promieniowaniem słonecznym oraz dużym zapyleniem) oraz ingerencją osób niepowołanych. Szafa, w której zlokalizowany zostanie punkt dystrybucyjny, musi posiadać konstrukcję odporną na zniszczenie (wandalizm) i powinna zostać wyposażona w: system ogrzewania powietrza, system klimatyzacji, 2 stelaże 19 o wysokości min. 20U umożliwiające instalację urządzeń aktywnych dla potrzeb własnych oraz dzierżawy, przegrody oddzielające części szafy, system podtrzymania zasilania: UPS wraz z baterią akumulatorów, system monitoringu z systemem kontroli dostępu oraz detektorem dymu. Wszystkie punkty dystrybucyjne zostaną objęte centralnym systemem monitorowania umożliwiającym zdalny nadzór oraz wizualizacje warunków pracy w Centrum Zarządzania Siecią. Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności SSPW wszystkie planowane punkty dystrybucyjne SSPW będą posiadać wystarczający zapas miejsca, które zostanie przeznaczone na dzierżawę innym operatorom dla instalacji własnych urządzeń. Niezależnie od wybranego wariantu budowy punktów dystrybucyjnych SSPW terenie woj. podlaskiego, rekomenduje się realizację punktów styku NSSD z SSPW (w szczególności lokalizację urządzeń aktywnych oraz przełącznic optycznych) w punktach dystrybucyjnych SSPW. Bez względu na wariant budowy punktu dystrybucyjnego SSPW będzie tam możliwość zlokalizowania urządzeń na potrzeby sieci NSSD. W punkcie dystrybucyjnym SSPW w celu podłączenia sieci NSSD zainstalowana zostanie przełącznica optyczna pozwalająca na zakończenie do 48 włókien światłowodowych poszczególnych gałęzi sieci zawierających pasywne oraz aktywne punkty dystrybucyjne NSSD na terenie objętym projektem. W punkcie styku zainstalowany zostanie przełącznik światłowodowy 12 lub 24 portowy agregujący ruch z przełączników dystrybucyjnych zainstalowanych w aktywnych Punktach Dystrybucyjnych NSSD w celu świadczenia: usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w sieci NSSD przez operatorów sieci dostępowych, usługi ograniczonego dostępu do Internetu z wykorzystaniem bezprzewodowych punktów dostępu PIAP (po wydaniu stosownych zezwoleń oraz warunków świadczenia takiej usługi przez UKE). Wyposażenie punktu dystrybucyjnego NSSD Rekomenduje się, aby punkt dystrybucyjny podobnie jak w przypadku jednego z wariantów SSPW był zrealizowany w postaci zewnętrznej i będzie to w przypadku: Strona 10 z 29

11 pasywnego punktu dystrybucyjnego słupek telekomunikacyjny lub zewnętrzna szafa telekomunikacyjna, aktywnego punktu dystrybucyjnego zewnętrzna szafa telekomunikacyjna. W przypadku pasywnego punktu dystrybucyjnego operatorzy sieci dostępowych będą mieli możliwość wydzierżawienia włókien światłowodowych sieci NSSD oraz dostępu do usług świadczonych w NSSD w węzłach aktywnych. Jeżeli punkt będzie zbudowany w formie słupka nie będzie tam możliwości kolokacji własnych urządzeń. W przypadku aktywnego punktu dystrybucyjnego operatorzy sieci dostępowych będą mieli możliwość wydzierżawienia włókien światłowodowych sieci NSSD oraz dostępu do usług usługa dostępu do Internetu dla operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia komercyjnych usług dostępu do Internetu, usługa kolokacji urządzeń, usługa dzierżawy włókien w poszczególnych relacjach NSSD. W punktach dystrybucyjnych będzie świadczona ponadto usługa ograniczonego dostępu do Internetu z wykorzystaniem bezprzewodowych punktów dostępu PIAP (po wydaniu stosownych zezwoleń oraz warunków świadczenia takiej usługi przez Prezesa UKE). Punkty dystrybucyjne będą lokalizowane na zewnątrz budynków w większości w lokalizacjach wskazanych poprzedniej koncepcji technicznej. Pasywny Punkt Dystrybucyjny Zrealizowany w postaci Zewnętrznej Szafy Dystrybucyjnej przeznaczony jest do montażu urządzeń w standardzie 19 mających zastosowanie w telekomunikacji, energetyce, przemyśle itp. Wykonane są z twardego stopu aluminium, a wewnętrzna konstrukcja wsporcza z blachy alucynkowej. Jako alternatywa istnieje możliwość realizacji punku w postaci słupka o wysokości 1m i średnicy 20cm wykonanego z niepalnego tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości. Posiada on kształt cylindrycznej kolumny posadowionej w betonowej stopce. Składa się z: korpusu o średnicy 200 [mm] wyposażonego we wspornik służący do montażu różnego rodzaju urządzeń, kołpaka o średnicy 225 [mm] przystosowanego do zamknięcia zamkiem w celu zabezpieczenia dostępu, betonowej podstawy i płyty maskującej. W kołpaku wykonane są otwory zapewniające przewietrzanie komory. Wewnątrz podstawy słupka umieszczona jest przegroda gumowa blokująca przenikanie wilgoci z dolnej części. Słupki telekomunikacyjne przeznaczone są do zastosowań w sieciach FTTH i pozwalają na instalacje elementów sieci PON. W pasywnym punkcie dystrybucyjnym w celu świadczenia usług sieci NSSD zainstalowana zostanie przełącznica optyczna pozwalająca na zakończenie do 12 włókien światłowodowych poszczególnych gałęzi sieci zawierających pasywne oraz aktywne punkty dystrybucyjne NSSD. W pasywnym punkcie dystrybucyjnym NSSD nie zakłada się instalacji urządzeń aktywnych. W punkcie istnieje możliwość zainstalowania elementów pasywnych sieci np. spliterów PON. Aktywny punkt dystrybucyjny Aktywne punkty zlokalizowane zostaną w zewnętrznych szafach telekomunikacyjnych. Budowa wewnętrzna pozwala na pełną konfigurację powierzchni montażowych na całej głębokości szaf. Drzwi szaf zabezpieczone są zamkami trójpunktowymi. Konstrukcja szaf pozwala na otwarcie drzwi pod kątem 120 i zablokowanie ich w pozycji otwartej. Konstrukcja szaf zapewnia cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy co zapobiega skraplaniu się pary wodnej. Wewnętrzne ściany szaf mogą być pokryte materiałem termoizolacyjnym zmniejszającym wpływ wahań temperatury zewnętrznej na pracę urządzeń wewnątrz szafy. Strona 11 z 29

12 Dla zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych wewnątrz obudowy Zewnętrzna Szafa Dystrybucyjna zostanie wyposażona w system wentylacyjny, elementy grzewcze. Szafy przygotowane są do montażu na fundamencie betonowym. W aktywnym punkcie dystrybucyjnym SSPW w celu podłączenia sieci NSSD zainstalowana zostanie przełącznica optyczna pozwalająca na zakończenie do 12 włókien światłowodowych poszczególnych gałęzi sieci zawierających pasywne oraz aktywne punkty dystrybucyjne NSSD. W szafie zostanie wyznaczone miejsce przeznaczone na kolokację urządzeń aktywnych operatorów sieci dostępowych. W punkcie styku zainstalowany zostanie 8 portowy przełącznik z uplinkiem światłowodowym do przełącznika agregującego NSSD zainstalowanego w punkcie dystrybucyjnym SSPW w celu świadczenia: usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w sieci NSSD przez operatorów sieci dostępowych podłączonych w aktywnym punkcie dystrybucyjnym NSSD, usługi ograniczonego dostępu do Internetu z wykorzystaniem bezprzewodowych punktów dostępu PIAP (po wydaniu stosownych zezwoleń oraz warunków świadczenia takiej usługi przez UKE) Do aktywnego punktu dystrybucyjnego doprowadzone zostanie przyłącze energetyczne w celu zasilenia zainstalowanych urządzeń aktywnych NSSD oraz urządzeń aktywnych operatorów sieci dostępowych. Publiczny punkt dostępu do Internetu (PIAP) W celu świadczenia usługi ograniczonego dostępu do Internetu w pobliżu Punktu dystrybucyjnego zainstalowana zostanie urządzenie sieci bezprzewodowej wraz z anteną (tzw. PIAP) pozwalające na bezpłatne skorzystanie z sieci Internet. W celu świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu konieczne jest zwrócenie się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę na świadczenie usług dostępu do Internetu bez pobierania opłat. Prezes UKE wymaga nałożenia ograniczeń na bezpłatny dostęp do sieci Internet np.: wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia nie więcej niż 256 kbit/s; łączny czas trwania połączeń w okresie następujących po sobie 24 godzin nie większy niż 60 minut dziennie, przy czym ograniczenie połączenia dotyczy urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany, miesięczny limit transferu danych nie więcej niż 750 MB dla użytkownika. Świadczenie tego typu usług niesie za sobą wdrożenie systemu zarzadzania użytkownikami korzystającymi z usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. W celu realizacji usługi bezprzewodowego ograniczonego bezpłatnego dostępu do sieci Internet oraz zapewnienia optymalnego zasięgu usługi rekomenduje się wykonanie sieci w technologii WiFi MESH. Zastosowane urządzenia dostępowe powinny posiadać dwa interfejsy radiowe: 2,4 GHz oraz 5GHz. W wyniku zastosowania takiego rozwiązania utworzone zostaną 2 oddzielne sieci radiowe: sieć 2,4GHz wykorzystywana będzie jako dostęp do usługi PIAP, sieć 5GHz posłuży do komunikacji pomiędzy sąsiadującymi punktami dostępowymi. W sieci NSSD każdy z punkt dostępowy (PIAP) będzie się komunikować z sąsiednimi punktem dostępowym w celu wybrania najodpowiedniejszej drogi przesyłania danych, także wg określonej polityki zapewnienia jakości np.: pakiety połączeń http czy poczty są kierowane najmniej obciążoną trasą, dynamiczne równoważąc obciążenie poszczególnych punktów dostępowych. Zastosowanie rozwiązania typu WiFi mesh pozwala również na oszczędności na etapie budowy sieci, gdyż nie ma konieczności zapewnienia bezpośredniego przyłączania każdego punktu dostępowego do sieci dystrybucyjnej. Strona 12 z 29

13 Dzięki zastosowaniu osobnych interfejsów radiowych cała komunikacja pomiędzy punktami dostępowymi PIAP odbywać się zupełnie niewidocznie i nieodczuwalnie dla użytkowników korzystających z sieci. W aplikacji typu hotspot jaką będzie świadczenie bezpłatnego dostępu do sieci Internet proponowane rozwiązanie ma optymalne zastosowanie ponieważ umożliwi stworzenie rozległej sieci dostępowej z której dostęp do komercyjnego Internetu będzie mógł być nadzorowany ograniczany zgodnie z wytycznymi UKE - przez serwer odpowiedzialny za autoryzacje użytkowników sieci bezprzewodowej zlokalizowany w centrum zarządzania siecią. Punkt wewnątrzbudynkowy Rekomendowany punkt dostępowy powinien być wyposażony w dwa interfejsy radiowe MESH dla realizacji sieci dostępowej ora komunikacji z innymi punktami dostępowymi. Urządzenie powinno pozwalać na jednoczesną praca w standardach b, g i a. Urządzenie powinno być wyposażone w zintegrowane anteny 2,4 i 5 GHz oraz złącza dla anten zewnętrznych dla b/g i a. Zarządzanie urządzeniem powinno być realizowane z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania oraz przez platformy zarządzające z wykorzystaniem interfejsów zarządzania SNMPv3, SSL (HTTPS), SSH. Rozwiązanie powinno wspierać mechanizmy zapewnienia jakości usług co IEEE e, 802.1p, 802.1q. Dla potrzeb AAA urządzeniu musi wspierać RADIUS. W zakresie kontroli dostępu powinno pozwalać na detekcję i blokowanie nieautoryzowanych punktów dostępowych oraz klientów. W zakresie filtrowania ruchu musi wspierać funkcje takie jak: bridging IEEE 802.1d ze statycznym filtrowaniem MAC adresów, filtrowanie protokołów, Proxy ARP, multicast/broadcast, Spanning Tree. Od strony interfejsów sieciowych urządzenie powinni posiadać co najmniej jeden interfejs 10/100BaseT Ethernet (RJ-45). Zakres temperatury pracy powinien wynosić co najmniej 0 do +50 o C. Punkt zewnątrz budynkowy Różnica w porównaniu do punktów wewnątrz budynkowych dotyczy przede wszystkim zakresy temperatury pracy i powinna wynosić co najmniej: -30 do +50 o C. Istnieje możliwość realizacji punktu zewnętrznego poprzez instalacje urządzeń typu outdoor, bądź też poprzez zainstalowanie punktu wewnątrz budynkowego w zewnętrznej szafie telekomunikacyjnej. Oba rozwiązania są równoważne od strony funkcjonalnej. A wybór powinien nastąpić na podstawie porównania cen i możliwości posadowienia szafy. Centrum Zarządzania Siecią Dla potrzeb zarządzania siecią planowana jest lokalizacja dwóch centrów (Drohiczyn i Ciechanowiec), z których odbywać się będzie zarządzanie siecią NSSD. W obu lokalizacjach znajdą się terminale, z których będzie możliwe zarządzanie wszystkimi elementami wybudowanej sieci. System zarządzania siecią NSSD będzie obejmował dwa elementy: urządzenia aktywne zainstalowane w punktach dystrybucyjnych przeznaczone do świadczenia usług na rzecz operatorów sieci dostępowych, urządzenie aktywne służąca świadczeniu usługi bezpłatnego ograniczonego bezprzewodowego dostępu do Internetu PIAP. Oba elementy będą nadzorowane przez dedykowane systemy pracujące w architekturze klient-serwer. Fizyczny serwer tego systemu należy zainstalować w min. jednej z lokalizacji z możliwością instalacji serwera redundantnego. Terminale nadzoru, łączące się z nim, będą mogły być rozmieszczone w poszczególnych węzłach sieci (lub np. urzędach poszczególnych gmin) w zależności od potrzeb. Zastosowany system nadzoru musi umożliwiać taki podział uprawnień, aby np. jednostki z danej gminy mogły być nadzorowane przez terminale w danej gminie. System nadzoru dedykowany dla usługi bezpłatnego ograniczonego Strona 13 z 29

14 bezprzewodowego dostępu do Internetu musi umożliwiać ograniczenie dostępu do usług, zgodnie z wytycznymi które zostaną wskazane przez UKE. Pomieszczenia i wyposażenie centrów nadzoru sieci powinny zostać tak dobrane, aby zapewnić właściwe warunki pracy zainstalowanych tam urządzeń oraz osób je obsługujących. Dotyczy to głównie sieci zasilającej/ochronnej oraz ogrzewania/klimatyzacji. Punkt styku z siecią Internet Budowana sieć NSSD powinna posiadać co najmniej dwa punkty styku z siecią SSPW poprzez które zapewniony zostanie dostęp do sieci szkieletowej Internet. Ze studium wykonalności SSPW wynika że sieć na terenie woj. podlaskiego posiadać będzie co najmniej dwa punkty wymiany ruchu IXP z dwoma różnymi dostawcami Internetu (w dwóch różnych miejscach sieci szkieletowej) więc nie zachodzi potrzeba budowy dodatkowych punktów styku z innymi dostawcami Internetu w ramach samej sieci NSSD. W efekcie wdrożenia co najmniej dwóch punktów styku NSSD z siecią SSPW na terenie woj. podlaskiego otrzymane zostaną następujące efekty: pełna redundancja dostępu do sieci Internet, niezależność od jednego operatora sieci Internet, w przypadku awarii lub modernizacji węzła będącego punktem styku możliwość transferowania ruchu przez inny punk styku; możliwość inżynierii ruchu. Realizacja punktu styku NSSD z siecią SSPW powinna zostać zrealizowana w oparciu o międzynarodowe standardy tworzone w ramach grupy IETF (ang. Internet Engineering Task Force). Dla wymiany informacji na trasach należy zastosować stosowany jest protokół BGP4. Sieci łączące się w ramach punktu styku powinny używać globalnych identyfikatorów ASN, które zapewniają poprawną identyfikację sieci. Punkty styku NSSD oraz SSPW biorąc pod uwagę założenia funkcjonalne obu sieci powinny zostać zrealizowane w oparciu o interfejsy Gigabit Ethernet lub 10 Gigabit Ethernet urządzeń agregujących NSSD zainstalowanych w punktach dystrybucyjnych SSPW. (2) Budowa Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu Gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły oraz Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren gminy Bakałarzewo Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunków dostępu do Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), a w szczególności na wyrównywaniu dysproporcji w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach. Projekty będą realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obejmuje on następujący zakres: Budowę stacji bazowych Budowa masztów dla stacji bazowych Wyposażenie serwerowni Zakup, instalację i uruchomienie bezprzewodowych stacji nadawczych (45 w przypadku projektu Gminy Bakałarzewo oraz 150 w przypadku projektu, którego Liderem jest Gmina Mońki). Gmina dzięki wybudowanej infrastrukturze teletransmisyjnej będzie mogła połączyć w jedną spójną sieć, wszystkie swoje jednostki. Przesył pomiędzy tymi jednostkami będzie wynosił ponad 2 Mbit/s (download/upload). Zostaną wybudowane również Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP), dzięki którym mieszkańcy Gminy będą mogli korzystać z Internetu. Strona 14 z 29

15 Etapy projektu W pierwszej kolejności zostanie wykonany projekt sieci, w następnej kolejności po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń wybudowane zostaną maszty dla stacji bazowych oraz zainstalowane na nich nadajniki systemu Wimax. Następnie zostanie wyposażona serwerownia, dzięki której będzie można zarządzać powstałą infrastrukturą. W następnej kolejności montowane będą stacje nadawcze na budynkach należących do gmin w celu uniknięcia kosztów dzierżawy miejsc na stacje. W czasie, kiedy będą przeprowadzane prace budowlane, montażowe i instalacyjne przewiduje się pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmującego nadzór techniczny i budowlany. Wybrane technologie w zakresie poprawy dostępu do Internetu mieszkańców Najbardziej ekonomicznym wyborem technologii jest zastosowanie wariantu mieszanego wszystkich technologii, tj.: Sieć w zakresie podłączenia samorządów i placówek samorządowych w technologii WiMAX, Sieć w zakresie Publicznych Punktów dostępu do Internetu w technologii WiFi (802.11b/g oraz a) zlokalizowane na wszystkich placówkach podłączonych do Internetu w technologii WiMAX, Sieć w zakresie publicznych punktów dostępu do Internetu w technologii WIMAX ( e WiMAX mobilny). Transmisja między stacjami bazowymi realizowana przy wykorzystaniu linii radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym. Opis poszczególnych technologii wykorzystanych w Projektach Budowa sieci szkieletowej w oparciu o standard b/g. Sieci bezprzewodowe b/g działające w nielicencjonowanym paśmie 2,4 GHz to najstarsze i najpopularniejsze standardy umożliwiające łączność bezprzewodową. Stosowane są zarówno w warunkach zewnętrznych jak i do budowy sieci wewnątrz budynków. W paśmie 2,4 GHz dostępnych jest 13 częściowo pokrywających się kanałów radiowych. Tylko 3 z nich nie pokrywają się. Może to powodować problemy z zakłóceniami pochodzącymi od innych sieci. Pomimo tego, sieci 2,4GHz najczęściej stosowane są do podłączania użytkowników końcowych. Dzieje się tak głównie ze względu na niską cenę i dużą różnorodność urządzeń klienckich w tym paśmie. Dostępne są punkty dostępowe działające w trybie klienckim, karty radiowe PCI, mpci, PCMCIA, USB. Do tworzenia szkieletu sieci lub radiolinii stosuje się raczej urządzenia działające w paśmie 5GHz. Jako pierwsza powstała odmiana standardu b, później g. Obydwie odmiany działają w tym samym zakresie częstotliwości. b pozwala na transmisję z prędkością 11Mb/s, g - 54Mb/s. Parametr prędkości transmisji nie jest tożsamy z rzeczywistą przepustowością w warstwie TCP/IP. W rzeczywistości w warunkach idealnych w standardzie b" daje się uzyskać transfery rzędu 600 kb/s, w standardzie g do około 3 MB/s. Standard g, jest kompatybilny w dół z b co oznacza, że urządzenia w standardzie g mogą współpracować ze starszymi urządzeniami b. Budowa sieci szkieletowej w oparciu o standard a. Sieci bezprzewodowe a (i pochodne tego standardu) działają w nielicencjonowanym paśmie 5GHz. Pasmo to dzieli się na kilka podzakresów, które różnią się dopuszczalnymi mocami EIRP. Najpopularniejszy jest zakres 5,47 5,75 GHz, w którym można emitować moce do 30 dbm (1W). W tym zakresie dostępnych jest 11 nie zachodzących na siebie kanałów (w paśmie 2,4GHz tylko 3). Większa liczba kanałów, mniejsza liczba urządzeń działających w tym paśmie oraz charakterystyka a powoduje, że sieci tego typu są najczęściej wykorzystywane do budowy szybkich łączy punkt-punkt i punkt-wielopunkt. Najczęściej w paśmie 5GHz tworzony jest szkielet sieci, który służy do połączenia wielu Strona 15 z 29

16 stacji bazowych 2,4GHz w jedną strukturę podłączoną do Internetu. Pasmo 5GHz może być także wykorzystywane do dostarczenia sygnału do użytkownika końcowego. Jednak koszt urządzeń klienckich 5GHz jest stosunkowo większy od urządzeń klienckich na 2,4 GHz. Dlatego zwykle łącza 5GHz doprowadza się do użytkowników wymagających dużych przepustowości lub np. do bloków, gdzie sygnał dystrybuowany jest już przez sieć LAN do użytkowników końcowych. Budowa sieci szkieletowej w oparciu o standard (WiMAX). Sieci bezprzewodowe pracujące w standardzie IEEE popularnie nazywane są sieciami WiMax. W Polsce najpopularniejsze są sieci działające w paśmie licencjonowanym 3,4 3,8 GHz. Z założenia mają być bezprzewodową alternatywą dla łączy typu DSL, E1 i zapewniać szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz transmisję głosu (telefonia VoIP). Projekty zakładają pracę w paśmie licencjonowany. W tym paśmie systemy WiMAX nie są narażone na zakłócenia (interferencje) pochodzące od innych systemów. Problem zakłóceń pochodzących od innych urządzeń bardzo dotkliwie daje się we znaki użytkownikom systemów działających w pasmach nielicencjonowanych (802.11a/b/g, WiFi). Z tego też względu w pasmach nielicencjonowanych operator tak na prawdę nie może zagwarantować parametrów transmisji, ponieważ wydajność jego systemów może być w każdej chwili zmniejszona przez zakłócenia. Systemy WiMAX działające w pasmach licencjonowanych mogą zagwarantować parametry transmisji (QoS), co jest szczególnie istotne dla transmisji dźwięku (VoIP) i obrazu. Ponadto systemy te ze względu na użytą modulację dużo lepiej radzą sobie w warunkach braku lub niepełnej widoczności optycznej (NLOS) i pozwalają na uzyskiwanie większych zasięgów. Zwiększa to możliwości systemu i rozszerza możliwości podłączania Abonentów. Wymienione cechy systemów WiMAX w pasmach licencjonowanych znacząco podnoszą bezpieczeństwo inwestycji przy użyciu tych systemów. Ze względu na to, że w Polsce sieci WiMax stosowane są w paśmie licencjonowanym, w pierwszej kolejności Wnioskodawca zadba o rezerwację częstotliwości, a w następnej kolejności przystąpi do wyboru urządzeń. Szczególnie zostanie zwrócona uwaga na szerokość kanałów i rodzaj dupleksu (TDD lub FDD), który związany jest z przydzielonymi częstotliwościami. Dobierane urządzenia muszą pracować w dostępnym zakresie częstotliwości i być zgodne z przyznanym rodzajem dupleksu. Jeżeli UKE pozwoli na możliwość wyboru kanałów i rodzaju dupleksu zostaną wzięte pod uwagę następujące cechy charakteryzujące obydwa rodzaje dupleksu: Duplex TDD efektywny w przypadku transmisji niesymetrycznej czyli w przypadku gdy ilość wysyłanych i odbieranych danych jest różna; taką charakterystykę ma klasyczny dostęp do Internetu gdzie większość użytkowników więcej danych pobiera niż wysyła; stosunkowo tańsze urządzenia. Urządzenia działające w systemie TDD będą urządzeniami działającymi w systemie radiowy punkt-wielopunkt zgodny ze standardem IEEE (WiMAX). System działa w licencjonowanym paśmie 3,4 3,6 GHz w trybie Time Division Duplex (TDD) i wykorzystuje simpleksowe kanały o szerokości 3,5 lub 7 MHz. Urządzenia wchodzące w skład systemu przeznaczone będą do montażu zewnętrznego i będą zasilane wykorzystując technologię Power over Ethernet. Urządzenia będą wyposażone w interfejs 10/100 Base-TX Ethernet. Urządzenia wchodzące w skład systemu będą przeznaczone do zastosowań związanych ze świadczeniem bezprzewodowych usług dostępowych do Internetu (WISP). Urządzenia będą działać w trybie TDD, który w przypadku transmisji niesymetrycznej efektywniej wykorzystuje przydzielone pasmo niż tryb FDD. O transmisji niesymetrycznej mówimy gdy ilość wysyłanych i odbieranych przez terminal danych jest różna. Taką cechą charakteryzuje Strona 16 z 29

17 się klasyczny dostęp do Internetu gdzie większość użytkowników więcej danych pobiera niż wysyła. Kolejną zaletą trybu TDD jest możliwość uruchomienia dwóch nie zakłócających się stacji bazowych na jednej parze kanałów simpleksowych. W systemach typu FDD na jednej parze kanałów simpleksowych w danym sektorze może pracować tylko jedna stacja bazowa. W zależności od potrzeb będzie można tworzyć stacje bazowe składające się od jednego do sześciu sektorów. Dzięki temu system będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany w konfiguracjach o małym lub dużym zagęszczeniu stacji klienckich. Urządzenie będzie posiadało zintegrowane, zewnętrzne urządzenie zasilane w technologii PoE. Dzięki tak prostej architekturze, wdrożenie systemu i instalacja urządzeń klienckich będzie niezwykle łatwa i szybka. Urządzenia będą mogły być zarządzane w trybie tekstowym oraz w łatwym i intuicyjnym interfejsie graficznym przez przeglądarkę WWW. Duplex FDD efektywny w przypadku transmisji symetrycznej; nieco krótsze opóźnienia transmisji pakietów; bardziej efektywny przy transmisji VoIP; droższe urządzenia. Urządzenia, które wykorzystują dupleks FDD to modularne systemy radiowe punktwielopunkt (P2MP) klasy operatorskiej, zgodny ze standardem IEEE (WiMAX). System działa w licencjonowanym paśmie 3,4 3,8 GHz w trybie Frequency Division Duplex (FDD) i wykorzystuje dwa simpleksowe kanały o łącznej szerokości 7 MHz (3,5 MHz każdy). System ma modularną budowę, składa się z elementów montowanych na zewnątrz (ODU) i wewnątrz (IDU) budynków. System ten jest szczególnie polecany do zastosowań związanych ze świadczeniem bezprzewodowych usług dostępowych do Internetu i transmisji głosu (VoIP). Urządzenia działają w trybie FDD, który w przypadku transmisji symetrycznej zapewnia mniejsze opóźnienia transmisji, co jest szczególnie istotne przy transmisji VoIP. O transmisji symetrycznej mówimy gdy ilość wysyłanych i odbieranych danych przez stację bazową jest mniej więcej taka sama. W przypadku trybu FDD można mówić o faktycznej jednoczesnej, dwustronnej transmisji, ponieważ urządzenie zajmuje dwa odseparowane od siebie kanały. Jeden do uplinku, drugi do downlinku. System zapewnia dużą skalowalność. W zależności od potrzeb można tworzyć stacje bazowe składające się od jednego do sześciu sektorów. Dzięki temu system może być wykorzystywany w konfiguracjach o małym lub dużym zagęszczeniu stacji klienckich. System posiada modularną budowę. Część wewnętrzna (IDU) stacji bazowej składa się z wielu modułów instalowanych w obudowie (chassis 19 ) instalowanej w szafie RACK. Wszystkie moduły są typu hotswap co oznacza, że można je wymieniać w trakcie pracy. Wszystkie moduły mogą mieć również zapewnioną redundację co zwiększa poziom niezawodności całego systemu. Stacja bazowa pracuje w trybie full-duplex i zapewnia przepustowość rzędu 18Mb/s w warstwie IP na każdy sektor (modem radiowy, AU). Transmisja w kierunku od stacji bazowej do terminali klienckich odbywa się z prędkością 10 Mb/s, w drugą stronę 8Mb/s. Terminale klienckie pracują w trybie half-duplex oferując przepustowości rzędu 10Mb/s. W przypadku transmisji od stacji bazowej do terminala jest to 10Mb/s, w drugą stronę (uplink) 8Mb/s. Przy transmisji dwukierunkowej terminale osiągają około 4 Mb/s w każdą stronę. Składniki systemu Stacje bazowe System udostępnia dwa rodzaje stacji bazowych: Stacja bazowa w systemie micro prosta stacja bazowa umożliwiająca podłączenie jednego sektora, bez możliwości rozbudowy. Składa się z części wewnętrznej (IDU) Strona 17 z 29

18 montowanej w szafie Rack 19 (zajmuje 1U) oraz części zewnętrznej ODU montowanej bezpośrednio przy antenie. ODU jest takie samo jak w przypadku stacji bazowej w systemie makro. Wersja mikro posiada standardowo ograniczenie możliwości podłączenia do 20 terminali klienckich (CPE). Stacja bazowa w systemie makro modularna stacja bazowa umożliwiająca podłączenie do sześciu anten sektorowych z możliwością zapewnienia redundancji elementów (wymiana w trakcie pracy, hotswap). Nie ma ograniczeń co do liczby obsługiwanych CPE. Część wewnętrzna (IDU) stacji bazowej systemu makro składa się z: Obudowy (SH) montowanej w szafie rack 19 (zajmuje 8U), w której są montowane pozostałe elementy systemu, Modułu sterującego i zarządzającego pracą wszystkich elementów stacji bazowej (NPU). Nadzoruje pracę wszystkich AU, steruje pasmem, zarządza kolejkami i stanowi interfejs łączący stację bazową z siecią. Poniższa rycina przedstawia moduł sterujący NPU, Access Unit, część wewnętrzna (AU-IDU) moduł modemu radiowego odpowiedzialny za komunikację pomiędzy BS i CPE. Każdy AU obsługuje jeden sektor. Łączy się z AU- ODU kablem koncentrycznym IF (średniej częstotliwości), który służy także do zasilania AU-ODU. Poniższa rycina przedstawia przykładowy AU, Power Interface Unit (PIU) moduł zasilania integrujący zasilacze. Pełni rolę interfejsu pomiędzy AU, PSU i źródłem napięcia stałego. Poniższa rycina przedstawia przykładowy PIU, Power Supply Unit (PSU) zasilacz 48V, wymagany jeden PSU na każde dwa AU. Poniższa rycina przedstawia przykładowy PSU, Air Ventilation Unit (AVU) moduł integrujący 9 wentylatorów chłodzących całą część wewnętrzną stacji bazowej. Część zewnętrzna (ODU) stacji bazowej tworzona jest przez: Access Unit, część zewnętrzna (AU-ODU) konwertuje sygnał ze średniej częstotliwości (IF) do roboczej, wysokiej częstotliwości. Łączy się z częścią wewnętrzną kablem koncentrycznym, który zapewnia także zasilanie. Montowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie anteny. Poniższa rycina przedstawia przykładowy AU-ODU, Antena radiowa najczęściej sektorowa, wypromieniowuje fale elektromagnetyczne w przestrzeń. Możliwe są różnorodne konfiguracje z sektorami różniącymi się kątem promieniowania oraz polaryzacją. Terminale klienckie (CPE) Terminale klienckie także składają się z części zewnętrznej i wewnętrznej. CPE-ODU element będący zewnętrznym modemem radiowym. Występuje w wersji ze zintegrowaną anteną oraz ze złączem typu N do anteny zewnętrznej. Łączy się z częścią IDU kablem UTP, którym także jest zasilany. Przenosi do 512 adresów MAC. CPE IDU część wewnętrzna zapewniająca zasilanie CPE-ODU i interfejs sieciowy. Występuje w dwóch wersjach: z jednym portem Ethernet oraz z czterema portami Ethernet i modułem radiowym b/g. Dodatkowo dostępny jest też dodatkowy element, Voice Gateway, pozwalający na podłączenie telefonu (POTS). Zarządzanie System działający w dupleksie FDD może być zarządzany przez: terminal tekstowy pozwalający skonfigurować wszystkie parametry pracy systemu Program konfiguracyjny zalecany w mniejszych strukturach, do 3 stacji bazowych. Pozwala na przeglądanie liczników ruchu, nie ma rozbudowanych narzędzi sporządzania statystyk. Strona 18 z 29

19 Program przeznaczony do dużych struktur, zapewnia maksymalną funkcjonalność. Pozwala centralnie zarządzać strukturą wielu urządzeń, sporządzać szczegółowe statystyki ruchu, definiować wygodne profile usług. Podsumowując, najważniejszym elementem są stacje bazowe wykonane w technologii WiMAX. Następnie, dzięki tej technologii użytkownicy będą mogli odbierać sygnał Internetowy w PIAP w technologii WiFi (802.11b/g oraz a) zlokalizowanej na wszystkich placówkach podłączonych do Internetu w technologii WiMAX. Dodatkowo sieć w zakresie publicznych punktów dostępu do Internetu wykonana będzie w technologii WIMAX ( e WiMAX mobilny). Transmisja między stacjami bazowymi realizowana będzie przy wykorzystaniu linii radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym. Poniższa rycina przedstawia schemat połączenia i przykładów wykorzystania wszystkich technologii użytych do budowy sieci szerokopasmowego Internetu w gminach objętych projektami. Obszar, którym objęty jest Projekt wynosi 100% obszaru Gminy Bakałarzewo oraz 95% obszaru Gminy Mońki, Goniądz, Knyszyn i Jaświły w technologii WiMAX na wysokości 10 m nad poziomem gruntu. Sygnał Internetowy będzie pozyskiwany od zewnętrznego operatora telekomunikacyjnego i udostępniany na zasadach otwartego dostępu. Opis węzła dystrybucyjnego W projekcie występują dwa typy węzła dystrybucyjnego, podzielone ze uwzględnia funkcjonalność, którą mają oferować: główny punkt dystrybucyjny, GPD, lokalny punkt dystrybucyjny LPD, stacje przekaźnikowe SP. Główny punkt dystrybucyjny (GPD) GPD jest punktem, w którym znajdują się centralne elementy sieci: jest tutaj zarówno stacja bazowa sieci radiowej, firewall jak i łącze internetowe. Główną funkcją tego punktu jest połączenie wszystkich lokalizacji w jedną sieć oraz oferowanie dostępu do Internetu, czy telefonii IP. W Gminie Bakałarzewo proponuje się usytuowanie trzech głównych punktów dystrybucyjnych GDP, natomiast w poszczególnych gminach projektu, którego Liderem jest Gmina Mońki, proponuje się usytuowanie łącznie ośmiu głównych punktów dystrybucyjnych GDP ze względu na spory obszar oraz dużą ilość mieszkańców wszystkich czterech gmin. Lokalny punkt dystrybucyjny (LPD) LPD to punkt służący do rozprowadzenia usług w miejscach odległych od głównego punktu dystrybucyjnego. W jego skład wchodzi urządzenie radiowe pracujące w systemie WiMAX oraz obsługujące radiolinie. W przypadku projektu Gminy Bakałarzewo planuje się dwie stacje LDP zlokalizowane na terenie gminy, natomiast w przypadku projektu, którego Liderem jest Gmina Mońki planuje się osiem stacji LDP zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin. Dokładne lokalizacje stacji można będzie poznać po wykonaniu projektu radiowego dla obszaru gmin, który zostanie wykonany na etapie sporządzania dokumentacji technicznej. Wybudowane zostaną dwie nowe wieże telekomunikacyjne na terenie Gminy Bakałarzewo, natomiast w przypadku drugiego projektu wybudowanych zostanie osiem nowych wież telekomunikacyjnych w celu uniknięcia stałych kosztów dzierżawy obiektów. W przyjętym rozwiązaniu LPD będzie tożsamy z GPD. Stacje przekaźnikowe (SP) W celu zapewnienia jak największego pokrycia sieciami WiFi obszaru zostaną zainstalowane urządzenia (45 sztuk na terenie Gminy Bakałarzewo i 150 sztuk na terenie gmin objętych projektem, którego Liderem jest Gmina Mońki) na wszystkich możliwych lokalizacjach znajdujących się na terenie gmin i stanowiących własność gmin (w celu uniknięcia Strona 19 z 29

20 w przyszłości kosztów dzierżawy obiektów). W tym celu zostaną wykorzystane między innymi: szkoły, remizy OSP, świetlice wiejskie, obiekty wodociągowe. Kontener przy stacjach bazowych wyposażenie i parametry Przy stacji bazowej zainstalowany będzie kontener, w którym znajdować się będą urządzenia obsługujące technologię dystrybuującą sygnał Internetowy przy pomocy WiMAX. Zestawienie urządzeń i elementów znajdujących się w każdym kontenerze przedstawia poniższa tabela. Tabela. Zestawienie proponowanego wyposażenia kontenera przy stacji bazowej Numer kolejny Nazwa części lub zespołu Ilość sztuk 1 Kontener betonowy B N 1 3 Szyna uziemienia kpi. 1 4 Kratka wentylacyjna zewnętrzna 1 5 Stolik roboczy BTS Workspanel 1 6 Wspornik trasy kablowej - WZTK Ramka protu kablowego G 8x Drzwi antywłamaniowe 1 13 Trzymacz drzwi kpi Pochwyt drzwiowy 1 15 Drabinka kablowa prawa - 54/ Drabinka kablowa lewa - 54/ Drabinka kablowa przednia - 54/ Drabinka kablowa tylna - 54/ Drabinka kablowa środkowa - 54/ Drabinko kablowa pionowa - 54/ Wysięgnik WTL Kształtownik U Kształtownik U Kształtownik U Kształtownik U Zderzak kraty 1 27 Tabliczka znamionowa 1 28 Wykładzina antystatyczna PCV - 29 Profil budowlany przypodłogowy - 30 Profil budowlany narożny - 31 Kątownik Al 40x20x2-32 Kątownik Al 20x20x2-34 Gniazdko wtyczkowe 1x230V 1 35 Włącznik oświetlenia 1 36 Rozdzielnia elektryczna TE 1 37 Płaskownik uziemienia Cu 20x3-39 Korytko kablowe 100x Korytko kablowe 100x Korytko kablowe 100x Korytko kablowe 17x Korytko kablowe 17x Korytko kablowe 17x Narożnik zewnętrzny 100x40 1 Strona 20 z 29

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. DHRT.WPS.6082.4.2016.1 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WPS.6082.3.2016) Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g 02-761 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Najważniejsze cele to:

Cel działania. Najważniejsze cele to: Program E- VITA Projekt Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej e -Vita inter@ktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Bardo. Najważniejsze cele

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Kraków, 11.01.2013 r. 1/31 Szerokopasmowy Internet, wsparcie EU 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego ZIOM Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców Propozycja środowiska naukowego ZIOM - Agenda Uwarunkowania Cele Koncepcja środowiska naukowego Finansowanie Warianty Wnioski ZIOM - Uwarunkowania Cele

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Majewski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Suwałki, r.

Zbigniew Majewski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Suwałki, r. Zbigniew Majewski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Suwałki, 07.10. 2015 r. TEST INFRASTRUKTURY SSPW WP współpraca Samorządu Województwa i Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych Kto może być Klientem

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Informacje o projekcie Puławy w Sieci I (2005-2007) realizacja zakończyła

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Agenda: Problem białych plam Warianty działań samorządu Rozwiązania techniczne Case study Gmina Nowosolna Podsumowanie i pytania Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Spotkanie konsultacyjne dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza Internet dla Mazowsza Infrastruktura teleinformatyczna Liczba ludności w województwie mazowieckim zamieszkujących miejscowości zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC podstawowy dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8.

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8. Wstęp Agenda 1. POPC 1.1 vs POIG 8.4 2. POPC 1.1 - aspekty formalne 3. POPC 1.1 - aspekty techniczne 4. Doświadczenia z projektów 8.4 5. Gdzie szukać informacji? POPC 1.1 vs POIG 8.4 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych 24 listopada 2016 r. 11/25/2016 1 I. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 11/25/2016 2 Nowelizacja ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Agenda - czyli o czym będzie mowa Projekt MSS w skrócie Wykonawcy Studium Wykonalności Sieci szerokopasmowe czym są i czemu służą Cele projektu MSS Harmonogram Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Panel UKE Piotr Gawryluk

Panel UKE Piotr Gawryluk Panel UKE hurtowe dotyczące budowanych sieci: nadmiarowość sieci zakres świadczonych usług Piotr Gawryluk Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej p.gawryluk@uke.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych -

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty. Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn, Związek

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 5 Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne położenie: - 70 km do Rosji, - 85 km do Litwy, km do Białorusi. Warsaw. Położenie:

Atrakcyjne położenie: - 70 km do Rosji, - 85 km do Litwy, km do Białorusi. Warsaw. Położenie: Marcin Radziłowicz Warsaw Położenie: Północno - wschodnia część Polski, Województwo Warmińsko Mazurskie. Ełk jest trzecim co do wielkości miastem w województwie. Atrakcyjne położenie: - 70 km do Rosji,

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Możliwości inwestycyjne JST w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Spała, 20 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w Regulaminach usług: Biznesowy VPN, Miejski Ethernet, Ethernet VPN, IP VPN, Dostęp do Internetu Frame Relay, Transmisji Danych Frame Relay/ATM. Wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Regulacja dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Regulacja dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Regulacja dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych III KONFERENCJA REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH! Suwałki, 7 października 2015 r. 1 REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski

Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski k.buczkowski@pw.plock.pl Dostępność Infrastruktury Białe plamy świadczące o problemach

Bardziej szczegółowo

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS)

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury http://dss.dolnyslask.pl Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Lokalizacja: Województwo: Kujawsko- Pomorskie Powiat: Toruń Miasto: Toruń. 2. Uzasadnienie realizacji projektu:

Załącznik Lokalizacja: Województwo: Kujawsko- Pomorskie Powiat: Toruń Miasto: Toruń. 2. Uzasadnienie realizacji projektu: Załącznik 4 Zakres zadań programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Aleksandra Auleytner (DZP) Krzysztof Pigłowski (EY) Zakres i cel projektu Faza I (Analiza) Analiza case

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w cennikach usług dotyczących usług mobilnych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Oferta ramowa Kanalizacja Kolokacja Ciemne włókna Lambda Transmisja Ethernet Internet Konstrukcja Oferty Ramowej Oferta ramowa Umowa ramowa Harmonogram

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA Dostawców usług - ISP Bielsko-Biała - 27 stycznia 2008r. Dziękujemy za możliwość przedstawienia oferty usług telekomunikacyjnych SferaNET. Swoje kompetencje i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy regulacji ruchu stosowane przez Operatora i opisane w Regulaminie nie wpływają na prywatność oraz ochronę danych osobowych Abonenta.

Mechanizmy regulacji ruchu stosowane przez Operatora i opisane w Regulaminie nie wpływają na prywatność oraz ochronę danych osobowych Abonenta. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w regulaminach ofert i cennikach usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa cele, zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, dnia 2011-05-26 PIIT/728/729/11 Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dotyczy: DDRT-WUD-6172-8/10 oraz DDRT-WUD-6172-10/10 Szanowni Państwo, W odpowiedzi konsultacje decyzji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 17 marca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach Regionalnych Sieci Szerokopasmowych KFS 20 maja 2014 Cel obowiązku zapewnienia dostępu do RSS Podstawowe obowiązki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rola samorządów lokalnych i ich wsparcie dla rozbudowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Lublin, 10 września 2015

Rola samorządów lokalnych i ich wsparcie dla rozbudowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Lublin, 10 września 2015 Rola samorządów lokalnych i ich wsparcie dla rozbudowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Lublin, 10 września 2015 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej woj. warmińsko - mazurskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Mapowanie infrastruktury Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Raport Zakres informacyjny raportu opublikowanego na stronie UKE po zakończeniu inwentaryzacji Zakończenia sieci światłowodowych, Obecność

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza Internet dla Mazowsza Mapa Sieci IDM INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA OPIS PROJEKTU Projekt Internet dla Mazowsza zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo

Bardziej szczegółowo

Przyczyny powstania oferty Oferty Ramowej

Przyczyny powstania oferty Oferty Ramowej Oferta Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Przyczyny powstania oferty Oferty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK USŁUG 1

CENNIK USŁUG. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK USŁUG 1 CENNIK USŁUG Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK USŁUG 1 Wszystkie ceny w Cenniku są cenami netto. Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury. 1. Opłaty wspólne

Bardziej szczegółowo

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA ASPEKTY TECHNICZNE

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA ASPEKTY TECHNICZNE OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA ASPEKTY TECHNICZNE Robert Tymiński Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Społeczeństwa Informacyjnego Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej Białystok,

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów do interwencji publicznej

Wyznaczanie obszarów do interwencji publicznej Wyznaczanie obszarów do interwencji publicznej Podstawa prawna interwencji dwa programy pomocowe oparte na art. 14 i art. 52 Rozporządzenia GBER Stosunkowo szybkie rozpoczęcie realizacji I-szej osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2989 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.03.03 19:26:41 +01'00' Poz. 238.go v.p l 238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Agenda: Uregulowania w zakresie umieszczania infrastruktury w pasach dróg

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER

OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER OFERTA SPECJALNA WiMAX STARTER Jak szybko i tanio dostarczyć Internet dla swoich mieszkańców Dlaczego inwestować w Internet? Nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, że współczesna ekonomia oraz rozwój cywilizacyjny

Bardziej szczegółowo