SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS ul. Chemików 1, Oświęcim, Polska tel fax NIP Kapitał zakładowy: zł Adres strony internetowej Zamawiającego: Oświęcim, 28 kwiecień 2014 r. Strona 1 z 44

2 SPIS TREŚCI: 1 Cel i zakres projektu modernizacji infrastruktury IT grupy Synthos SA Cel projektu Zakres projektu Informacje ogólne o infrastrukturze IT Zamawiającego Obecna konfiguracja infrastruktury systemu IT Zamawiającego z podziałem na poszczególne obszary Obszar konfiguracji infrastruktury fizycznej Obszar konfiguracji infrastruktury sieciowej LAN i WAN Obszar konfiguracji infrastruktury sieciowej SAN i macierzy dyskowych Obszar konfiguracji infrastruktury sprzętowej serwerów Obszar konfiguracji usług systemowych Obszar konfiguracji usług serwerów baz danych Obszar konfiguracji serwerów aplikacji Obszar konfiguracji serwerów dostępowych Citrix Obszar konfiguracji systemu składowania i archiwizacji danych Obszar konfiguracji stacji roboczych Lokalizacje fizyczne zasobów IT Grupy Synthos Rodzaje i funkcje obecnych zasobów systemu IT Grupy Synthos Wymagane parametry SLA dla poszczególnych aplikacji Specyfikacja oczekiwanych parametrów RPO/RTO dla poszczególnych elementów infrastruktury Systemu CPD Założenia do projektu budowy Systemu CPD Założenia biznesowe i organizacyjne Założenia techniczne Obszar konfiguracji infrastruktury fizycznej Obszar konfiguracji infrastruktury sieciowej LAN i WAN Obszar konfiguracji infrastruktury sieciowej SAN i macierzy dyskowych Obszar konfiguracji infrastruktury sprzętowej serwerów Obszar konfiguracji usług systemowych Obszar konfiguracji usług serwerów baz danych Obszar konfiguracji serwerów aplikacji Obszar konfiguracji serwerów dostępowych Citrix Obszar konfiguracji systemu składowania i archiwizacji danych Obszar konfiguracji stacji roboczych Strona 2 z 44

3 4.3 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa rozwiązań Wstępny harmonogram realizacji projektu Specyfikacja przedmiotu zamówienia / przedmiotu Umowy Sprzęt komputerowy oferowany przez Wykonawcę Ogólne wymagania dla środowiska sprzętowego Infrastruktura serwerów typu kasetowego wymagania ogólne Mechanizmy zarządzania środowiskiem serwerowym Wymagania dla urządzeń i materiałów Licencje oprogramowania oferowane przez Wykonawcę Usługi wdrożeniowe oferowane przez Wykonawcę Koszty utrzymania Systemu CPD Strona 3 z 44

4 1 Cel i zakres projektu modernizacji infrastruktury IT grupy Synthos SA 1.1 Cel projektu Zamawiający zamierza wdrożyć rozwiązania umożliwiające konsolidację posiadanej infrastruktury IT oraz zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i ciągłości biznesowej w zakresie dostępu wszystkich użytkowników do aplikacji, usług i danych dla całej Grupy Synthos. Głównym celem rozbudowy obecnej infrastruktury IT Grupy Synthos jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienie ciągłości procesu przetwarzania danych w systemach informatycznych Zamawiającego jak również zapewnienie wysokodostępnej, bezpiecznej i zcentralizowanej platformy dostępowej do wszystkich zasobów, usług i aplikacji biznesowych funkcjonujących w obszarze IT Grupy Synthos. Synthos SA, zakłada rozbudowę obecnie eksploatowanego środowiska IT poprzez modernizację infrastruktury oraz uruchomienie wysokodostępnej architektury środowiska Systemu Centralnego Przetwarzania Danych (Systemu CPD) opartej o odseparowane geograficznie Ośrodki Obliczeniowe - Data Center. Uruchomienie Systemu Centralnego Przetwarzania Danych Grupy Synthos SA ma na celu podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji i zapewnienie dalszego efektywnego rozwoju środowiska infrastruktury IT Grupy Synthos SA. Celem projektu budowy Systemu Centralnego Przetwarzania Danych dla Zamawiającego jest określenie planowanej konfiguracji poszczególnych elementów środowiska IT Grupy Synthos SA, przygotowanie optymalnej i skutecznej drogi konsolidacji tych elementów oraz określenie rekomendowanych rozwiązań technologicznych zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji oraz dalszy skuteczny, elastyczny i optymalny pod względem ekonomicznym rozwój środowiska IT uwzględniający realizację z wyprzedzeniem oczekiwań biznesu podmiotów wchodzących w skład Grupy Synthos SA. Realizacja projektu wymaga przeprowadzenia prac analitycznych, projektowych, realizacji dostaw infrastruktury oraz usług wdrożeniowych dla potrzeb opracowania i wdrożenia strategii mającej na celu zapewnienie ciągłości biznesowej (BC/HA) zgodnie z założeniami Zamawiającego. Zamawiający zakłada realizację projektu w oparciu o ośrodki obliczeniowe tworzące jeden wirtualny ośrodek centralnego przetwarzania danych. Elementem projektu jest określenie dostępności i parametryzacja kluczowych aplikacji, usług i zasobów krytycznych dla działania Zamawiającego, które muszą zostać objęte strategią planu zachowania ciągłości biznesowej (BCP), ze szczególnym uwzględnieniem replikacji danych pomiędzy fizycznymi ośrodkami przetwarzania danych. Celem niniejszego dokumentu jest opis aktualnego stanu konfiguracji poszczególnych elementów środowiska IT Zamawiającego oraz przedstawienie założeń dotyczących oczekiwanych parametrów konfiguracji Systemu CPD. Zamawiający wymaga, aby założenia te zostały uwzględnione w przygotowanej przez Oferenta koncepcji wstępnego projektu technicznego Systemu CPD (koncepcji rozwiązania) obejmującego swym zakresem następujące podmioty gospodarcze wchodzące obecnie w skład Grupy Synthos SA: 1. Synthos Dwory (PL) 2. Synthos Kralupy (CZ) Strona 4 z 44

5 W zakresie analizy, planowania oraz implementacji wysokodostępnej architektury systemu CPD wymagane jest utworzenie oraz połączenie Ośrodków Obliczeniowych, konsolidacja i standaryzacja konfiguracji środowiska infrastruktury systemowej w zakresie poszczególnych zasobów, usług i aplikacji biznesowych oraz implementacja zunifikowanej i wysokodostępnej platformy dostępowej do wszystkich zasobów, usług i aplikacji biznesowych. Wstępna koncepcja zakłada utworzenie trzeciego awaryjnego ośrodka przetwarzania danych OPD pracującego w trybie Passive i pełniącego rolę tzw. Bunkra Danych - przechowującego oraz replikującego dane w trybie asynchronicznym, z możliwością awaryjnego uruchomienia na żądanie w tym ośrodku wymaganych zasobów, aplikacji, baz danych i usług systemowych. 1.2 Zakres projektu Dla potrzeb przygotowania projektu wdrożenia wysokodostępnej architektury Systemu CPD informacje dotyczące aktualnej konfiguracji poszczególnych elementów planowanego środowiska zostały wstępnie zinwentaryzowane, z podziałem na 10 obszarów funkcjonalnych, w celu usprawnienia procesu ich dalszej weryfikacji pod kątem zdefiniowanych założeń i rekomendacji określonych przez Zamawiającego. Dzięki temu podziałowi określenie planowanej konfiguracji poszczególnych elementów wchodzących w skład grupy zasobów podobnego typu, przeznaczenia i funkcjonalności (obszaru) jest bardziej czytelne i umożliwia standaryzację podejścia do konfiguracji całego projektu Systemu CPD. Przedstawiony zakres informacji określony w Wymaganiach Technicznych obejmuje prezentację obecnej konfiguracji infrastruktury IT oraz przedstawienie założeń Zamawiającego do budowy projektu Systemu CPD z uwzględnieniem podziału infrastruktury IT na 10 podstawowych obszarów: 1. Obszar konfiguracji infrastruktury fizycznej Ośrodków Przetwarzania Danych (CPD i OPD) - zawierający podsystemy wyposażenia fizycznego pomieszczeń (podłoga techniczna, szafy Rack, systemy ochrony p.poż., itd.), zasilania awaryjnego, klimatyzacji precyzyjnej, automatycznego gaszenia i oddymiania, kontroli dostępu fizycznego do pomieszczeń i monitoringu wizyjnego ośrodków CPD i OPD, 2. Obszar konfiguracji infrastruktury sieciowej LAN i WAN zawierający podsystemy sieci WAN i LAN, infrastrukturę łączy telekomunikacyjnych oraz systemów zabezpieczeń sieciowych, 3. Obszar konfiguracji infrastruktury sieciowej SAN i macierzy dyskowych zawierający podsystemy sieci SAN i macierze dyskowe wykorzystywane w procesie przetwarzania danych, 4. Obszar konfiguracji infrastruktury sprzętowej serwerów zawierający podsystemy serwerów fizycznych i wirtualnych, zwirtualizowane z wykorzystaniem oprogramowania VMware, 5. Obszar konfiguracji usług systemowych zawierający podsystemy usług systemowych takich jak usługi katalogowe MS Active Directory, serwery DNS, serwery WSUS, serwery WWW i FTP, usługi sieciowych serwerów plików i wydruku, usługi poczty elektronicznej MS Exchange, usługi telekonferencyjne MS Lync, usługi BlackBerry, usługi platformy do zarządzania dokumentami MS SharePoint oraz usługi zarządzania środowiskiem Systemu CPD, Strona 5 z 44

6 6. Obszar konfiguracji usług serwerów baz danych zawierający podsystemy serwerów baz danych Oracle, MS SQL, MySQL oraz pozostałe bazy danych innych producentów, 7. Obszar konfiguracji serwerów aplikacji zawierający podsystemy umożliwiające poprawną eksploatację wszystkich aplikacji wykorzystywanych przez Grupę Synthos SA, ze szczególnym uwzględnieniem komponentów systemu IFS ERP, 8. Obszar konfiguracji serwerów dostępowych Citrix zawierający podsystemy Citrix XenApp/XenDesktop umożliwiające zdalny, efektywny dostęp użytkowników do aplikacji, danych i usług systemowych z dowolnej lokalizacji, 9. Obszar konfiguracji systemu składowania i archiwizacji danych zawierający podsystemy Symantec, EMC oraz VMware zapewniające składowanie i zabezpieczenie danych oraz umożliwiające ich odtworzenie po awarii, 10. Obszar konfiguracji stacji roboczych zawierający rekomendację w zakresie standardu konfiguracji stacji roboczych, notebooków, terminali graficznych i urządzeń mobilnych ograniczoną do standardowych grup zasobów pełniących podobne funkcje oraz posiadających podobną konfigurację. W zakres projektu budowy Systemu CPD wchodzi wykonanie następującego zakresu prac: 1. Weryfikacja zinwentaryzowanych elementów infrastruktury technicznej IT z podziałem na tzw. obszary tj. poszczególne grupy funkcjonalne środowiska IT Zamawiającego z uwzględnieniem lokalizacji zakładów produkcyjnych Grupy Synthos SA w Oświęcimiu i Kralupach, innych lokalizacji fizycznych w przyszłości oraz grupy pracowników mobilnych, 2. Weryfikacja dotychczasowej konfiguracji, procesów i zasad funkcjonowania systemu IT Zamawiającego oraz analiza przedstawionych założeń biznesowych, technicznych i planów rozwoju w zakresie elementów systemu IT Grupy Synthos SA, 3. Przygotowanie koncepcji rozwiązania z uwzględnieniem przedstawionych założeń określonych przez Zamawiającego opracowanie wstępnego projektu technicznego budowy Systemu CPD zgodnie z dotychczasowymi planami rozwoju środowiska IT Grupy Synthos SA., 4. Określenie zakresu wymaganych dostaw sprzętu i oprogramowania umożliwiającego realizację proponowanej koncepcji budowy Systemu CPD, 5. Określenie zakresu usług wdrożeniowych wymaganych do uruchomienia Systemu CPD zgodnie ze wstępnym projektem oraz szkoleń dla administratorów Zamawiającego zapewniających jego utrzymanie w ruchu, 6. Określenie kosztorysu realizacji projektu budowy Systemu CPD dla Zamawiającego, 7. Określenie kosztorysu dalszego utrzymania infrastruktury Systemu CPD przez Zamawiającego z okresie 3 i 5 lat od jego uruchomienia. Strona 6 z 44

7 2 Informacje ogólne o infrastrukturze IT Zamawiającego Synthos SA posiada obecnie architekturę środowiska IT opartą o cztery Ośrodki Przetwarzania Danych (OPD) odseparowane geograficznie i galwanicznie, z których dwa zlokalizowane są na terenie Zakładu Produkcyjnego w Dworach oraz kolejne dwa ośrodki są zlokalizowane na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kralupach. Dwa ośrodki OPD zlokalizowane w Dworach (OPD_E oraz OPD_D), funkcjonują obecnie w oparciu o redundantną architekturę pracującą w trybie Active- Active z wykorzystaniem mechanizmów replikacji danych dla wszystkich platform systemowych i bazodanowych oraz dla wszystkich udostępnianych aplikacji, usług i zasobów udostępnianych użytkownikom lokalnym i mobilnym podległym Zakładowi Produkcyjnemu w Dworach. Dwa Ośrodki Obliczeniowe zlokalizowane w Kralupach (OPD_K oraz zapasowy OPD_Offline), funkcjonują w oparciu o architekturę zabezpieczeń zrealizowanej na poziomie kopii bezpieczeństwa oraz asynchronicznej replikacji danych - zapewniającej mechanizmy redundancji w trybie Active-Passive dla wszystkich platform bazodanowych i systemowych oraz dla wszystkich świadczonych i udostępnianych usług, zasobów i aplikacji. Główny Ośrodek Obliczeniowy w Kralupach udostępnia wszystkie aplikacje, usługi i zasoby biznesowe na potrzeby obsługi lokalnych i mobilnych użytkowników IT funkcjonujących w zakresie Zakładu Produkcyjnego w Kralupach oraz podległej Zakładowi Produkcyjnemu w Kralupach lokalizacji Litvinov. Zapasowy Ośrodek Obliczeniowy w Kralupach (OPD_Offline), pełni rolę lokalnego magazynu danych, przechowującego aktualne repliki i dane wszystkich baz danych, systemów, usług oraz aplikacji funkcjonujących w obszarze lokalnej infrastruktury IT Zakładu Produkcyjnego w Kralupach. W przypadku awarii Zapasowy lokalny Ośrodek Obliczeniowy umożliwia odtworzenie oraz uruchomienie - w trybie na żądanie, z wykorzystaniem przygotowanych ręcznych procedur wszystkich wymaganych systemów, usług i aplikacji dla zapewnienia obsługi ciągłości biznesowej obszaru IT w zakresie Zakładu Produkcyjnego Kralupy oraz podległej Zakładowi Produkcyjnemu w Kralupach lokalizacji Litvinov. Obie lokalizacje Dwory oraz Kralupy funkcjonują z wykorzystaniem redundantnego szkieletu sieci LAN i WAN. Eksploatowana infrastruktura sieci LAN zapewnia komunikację w obszarach lokalnej infrastruktury sprzętowej, bazodanowej, wirtualizacyjnej i systemowej oraz zapewnia dostęp do lokalnych zasobów, usług i aplikacji funkcjonujących w zakresie lokalizacji Zakładów Produkcyjnych Dwory oraz Kralupy. Topologia sieci WAN wykorzystywana jest dla zapewnienia komunikacji pomiędzy lokalizacjami Dwory Kralupy Litvinov w zakresie obsługi zunifikowanej platformy komunikacyjnej i dostępowej dla wybranych grup użytkowników w celu zapewnienia im dostępu do dedykowanych zasobów, usług i aplikacji. Przykładem aplikacji oraz usług, które funkcjonują w Grupie Synthos z wykorzystaniem centralnej platformy dostępowej oraz topologii sieci WAN jest system ERP-IFS oraz platforma komunikacyjna MS Exchange - Lync Server. Krytyczny dla Zamawiającego system ERP (produkcji IFS), sterujący oraz zarządzający większością procesów biznesowych w zakresie Grupy Synthos, jest obecnie udostępniany z wykorzystaniem usług terminalowych Citrix, dla wszystkich użytkowników w Dworach, Kralupach i podległej Zakładowi Produkcyjnemu w Kralupach lokalizacji Litvinov oraz użytkownikom mobilnym. Strona 7 z 44

8 3 Obecna konfiguracja infrastruktury systemu IT Zamawiającego z podziałem na poszczególne obszary 3.1 Obszar konfiguracji infrastruktury fizycznej 1. Ośrodki OPD_E oraz OPD_D zlokalizowane w Dworach posiadają system kontroli dostępu fizycznego. 2. Ośrodek OPD_K w Kralupach posiada wystarczające wyposażenie techniczne (podłoga techniczna, klimatyzacja, zasilanie awaryjne, kontrola dostępu fizycznego, manualny system gaszenia z gaśnicami na korytarzu obok OPD_K). 3. Zakłada się, że dostępne podejścia kablowe (podziemne szachty kablowe) do wszystkich budynków zawierających CPD/OPD są własnością Zamawiającego i leżą po jego stronie. 4. Zakłada się przygotowanie instalacji elektrycznej w sposób umożliwiający dołączenie w przyszłości dedykowanego agregatu prądotwórczego 4.1. W wyniku dotychczasowych prac zostały wstępnie zweryfikowane następujące lokalizacje fizyczne Grupy Synthos SA wstępnie spełniające wymogi stawiane dla lokalizacji CPD i OPD: - ośrodek OPD_E Dwory - ośrodek OPD_D Dwory (odległość ok. 3 km od OPD_E Dwory) - ośrodek OPD_K Kralupy (odległość ok. 540 km od OPD_E Dwory) 5. Szczegółowy schemat infrastruktury fizycznej ośrodków obliczeniowych dla lokalizacji Dwory i Kralupy znajduje się w Załączniku Nr B1. - Schemat infrastruktury fizycznej Dwory i Kralupy. 3.2 Obszar konfiguracji infrastruktury sieciowej LAN i WAN 1. Łącza teleinformatyczne Grupy Synthos SA: 1.1. Obecnie są wykorzystywane dwa trakty sieci WAN (TPSA, GTS) Grupa Synthos S.A. posiada AS a oraz adresy publiczne IP w klasie C (256 adresów IP) 1.3. Obecnie eksploatowane urządzenia sieciowe Cisco są dzierżawione od operatorów telekomunikacyjnych 1.4. Infrastruktura sieciowa LAN i WAN Grupy Synthos SA spełnia wymagania umożliwiające budowę Systemu CPD w zakresie lokalnych węzłów komunikacyjnych w Dworach i Kralupach 1.5. Obecna konfiguracja parametrów przepustowości połączeń MPLS w zakresie łącza podstawowego i zapasowego dla lokacji oraz pomiędzy lokacjami Dwory Kralupy: - Łącze podstawowe: 16 Mbit/s Strona 8 z 44

9 - Łącze zapasowe: 10 Mbit/s 2. Usługi komunikacyjne Grupy Synthos SA zostały oparte na wykorzystaniu technologii MPLS oraz protokołu BGP obsługującego redundantne łącza WAN w obu lokalizacjach OPD_K w Kralupach i OPD_E oraz OPD_D w Dworach. 3. Zabezpieczenia sieciowe 3.1. Do realizacji zabezpieczeń ciągłości działania zastosowany został protokół HSRP obsługujący łącza MPLS oraz dostęp do sieci Internet usługą i urządzeniami zarządza GTS 3.2. Zabezpieczenia zostały zbudowane z wykorzystaniem brzegowych urządzeń sieciowych FW, IPS, AV, AS, 3.3. Urządzenia te pełnią również rolę centralnych routerów 4. Zakładamy, że infrastruktura sieciowa lokalnego węzła WAN i LAN wraz z węzłami komunikacyjnymi operatorów telekomunikacyjnych, zostanie rozlokowana symetrycznie (z zachowaniem redundancji) w obu ośrodkach OPD_E oraz OPD_D w Dworach, co umożliwi zapewnienie wymaganego poziomu niezawodności dla dostępu do infrastruktury IT Grupy Synthos zlokalizowanej w CPD. Dla lokalizacji Kralupy infrastruktura ta zostanie zlokalizowana odpowiednio w ośrodku OPD_K. 5. Zakłada się wykorzystanie dotychczasowych lokalizacji węzłów budynkowych sieci LAN wraz z ich wyposażeniem w urządzenia aktywne odpowiednio w Dworach i Kralupach. 6. Każdy z ośrodków Dwory i Kralupy dysponuje centralą telefoniczną zapewniającą redundancję na poziomie jej modułów Grupa Synthos wykorzystuje telefony IP AAstra współpracujące z usługami komunikacyjnymi systemu MS Lync. Wykorzystywane są również telefony analogowe współpracujące z LYNC poprzez dedykowane bramki. W dalszym ciągu działa również centrala MD Szczegółowy schemat topologii sieci LAN i WAN w zakresie poszczególnych lokalizacji oraz połączenia ośrodków obliczeniowych Dwory Kralupy znajduje się w Załączniku Nr B2. - Schemat topologii LAN - WAN Dwory i Kralupy. 3.3 Obszar konfiguracji infrastruktury sieciowej SAN i macierzy dyskowych 1. Synthos SA posiada infrastrukturę macierzy dyskowych oraz sieci SAN FC, gwarantującą obsługę wymaganych mechanizmów replikacji synchronicznej i asynchronicznej pozwalającą na implementację środowiska wysokodostępnej architektury systemowej i aplikacyjnej. 2. Szczegółowy schemat infrastruktury sieciowej SAN i macierzy dyskowych w zakresie ośrodków obliczeniowych Dwory Kralupy znajduje się w Załączniku Nr B3. - Schemat infrastruktury sieciowej SAN i macierzy dyskowych Dwory - Kralupy. Strona 9 z 44

10 3.4 Obszar konfiguracji infrastruktury sprzętowej serwerów 1. Infrastruktura sprzętowa serwerów w Ośrodkach Obliczeniowych Dwory Kralupy jest zbudowana z wykorzystaniem usług serwerów fizycznych z procesorami Intel x86 oraz IBM Power oraz wirtualizacji infrastruktury serwerowej z wykorzystaniem serwerów z procesorami Intel x86 i oprogramowania VMware vsphere. 2. Szczegółowa specyfikacja oraz wykaz i opis parametrów konfiguracji infrastruktury sprzętowej serwerów znajduje się w Załączniku Nr B4. Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej. 3.5 Obszar konfiguracji usług systemowych 1. System usług katalogowych MS Active Directory 1.1. Serwery usług katalogowych MS Active Directory są zlokalizowane w Ośrodkach Obliczeniowych Dwory i Kralupy. Serwery usług katalogowych MS Active Directory pracują w jednym lesie domen, obsługując dwie domeny dla użytkowników lokalizacji Dwory i Kralupy powiązane relacjami zaufania Serwery usług katalogowych MS Active Directory są zabezpieczone z wykorzystaniem mechanizmów replikacji wbudowanych w usługi MS AD - GPO 2. System sieciowych serwerów plików MS File Server 2.1. System sieciowych serwerów plików jest zbudowany z wykorzystaniem serwerów lokalnych zlokalizowanych w Ośrodkach Obliczeniowych Dwory i Kralupy Zasoby lokalnych serwerów plików są zabezpieczone z wykorzystaniem usługi klastrowej MSCS w celu lokalnego zabezpieczenia ciągłości dostępu do zgromadzonych danych. 3. System sieciowych serwerów wydruku sieciowego MS Print Server 3.1. System sieciowych serwerów wydruków jest zbudowany z wykorzystaniem serwerów lokalnych zlokalizowanych w Ośrodkach Obliczeniowych Dwory i Kralupy Zasoby lokalnych serwerów wydruków są udostępniane za pomocą oprogramowania SafeQ oraz MyQ. 4. System poczty elektronicznej MS Exchange 4.1. Pełna infrastruktura serwerów zasobowych i usług MS Exchange jest zlokalizowana w ośrodku obliczeniowym w Dworach. Ośrodek Obliczeniowy w Kralupach posiada lokalne zasoby serwerów MS Exchange MailBox obsługujących lokalne skrzynki pocztowe użytkowników lokalizacji Kralupy Lokalne zasoby serwerów MS Exchange MailBox zlokalizowane w Ośrodku Obliczeniowym w Kralupach umożliwiają bezpośrednią komunikację między użytkownikami lokalizacji Kralupy bez pośrednictwa serwerów w zlokalizowanych w Ośrodku Obliczeniowym w Dworach. Strona 10 z 44

11 4.3. Zasoby serwerów MS Exchange MailBox zlokalizowane w Ośrodku Obliczeniowym w Dworach zabezpieczone są z wykorzystaniem usługi klastrowej CCR (Cluster Continuous Replication). 5. System usług komunikacyjnych MS Lync Serwer 5.1. Pełna infrastruktura serwerów zasobowych i usług MS Lync Serwer dla użytkowników lokalizacji Dwory oraz Kralupy jest zlokalizowana w ośrodku obliczeniowym w Dworach. 6. Szczegółową specyfikację konfiguracji, parametrów dostępności i lokalizacji poszczególnych elementów infrastruktury usług systemowych Systemu CPD takich jak między innymi usługi katalogowe MS Active Directory, serwery DNS, serwery WSUS, serwery WWW i FTP, usługi sieciowych serwerów plików i wydruku, usługi poczty elektronicznej MS Exchange, usługi telekonferencyjne MS Lync, usługi BlackBerry, usługi platformy do zarządzania dokumentami MS SharePoint oraz usługi zarządzania środowiskiem Systemu zawierają Załączniki Nr B4. - Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej. 3.6 Obszar konfiguracji usług serwerów baz danych 1. Obecnie Synthos SA w lokalizacjach Dwory oraz Kralupy dla potrzeb systemów i aplikacji biznesowych eksploatuje platformy bazodanowe Oracle oraz MS SQL i DB2. 2. Szczegółowa specyfikacja oraz wykaz i opis parametrów konfiguracji infrastruktury usług serwerów baz danych znajduje się w Załączniku Nr B4. Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej. 3.7 Obszar konfiguracji serwerów aplikacji 1. Grupa Synthos SA wykorzystuje ponad 200 aplikacji udostępnianych dla około 1400 użytkowników z lokalizacji Dwory, Kralupy i Litvinov oraz użytkowników mobilnych z wykorzystaniem: 1.1. Lokalnej instalacji natywnego klienta aplikacji 1.2. Sieciowej instalacji i udostępnienia zasobu zawierającego natywnego klienta aplikacji 1.3. Usług terminalowych Citrix 1.4. Aplikacje z wykorzystaniem technologii web. 2. Szczegółową specyfikację konfiguracji, parametrów dostępności i lokalizacji poszczególnych elementów infrastruktury serwerów aplikacji Systemu CPD zawierają Załączniki nr B6. do niniejszego dokumentu Specyfikacja infrastruktury Systemu CPD. Szczegółowa specyfikacja oraz wykaz i opis parametrów konfiguracji infrastruktury usług serwerów aplikacji znajduje się w Załączniku Nr B4. Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej. Strona 11 z 44

12 3.8 Obszar konfiguracji serwerów dostępowych Citrix 1. Obecnie funkcjonujące rozwiązania oraz architektura farmy serwerów Citrix Presentation Server 4.5 w Dworach jest wykorzystywana do zapewnienia zdalnego dostępu do aplikacji biznesowej ERP-IFS dla wszystkich użytkowników Grupy Synthos SA. 2. Obecnie funkcjonujące rozwiązania oraz architektura farmy serwerów Citrix Presentation Server 4.5 w Kralupach jest wykorzystywana do zapewnienia zdalnego dostępu do części aplikacji lokalnych wyłącznie dla użytkowników lokalizacji Kralupy oraz użytkowników zdalnych lokalizacji Litvinov. 3. Szczegółową specyfikację konfiguracji, parametrów dostępności i lokalizacji poszczególnych elementów Farmy Citrix Systemu CPD zawiera Załącznik Nr B4. do niniejszego dokumentu Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej.xlsx. 3.9 Obszar konfiguracji systemu składowania i archiwizacji danych 1. System składowania danych w zakresie obu Ośrodków Obliczeniowych lokalizacji Dwory oraz Kralupy jest oparty o wykorzystanie rozwiązań technicznych oraz oprogramowania Symantec BackupExec, EMC Avamar oraz Veem. 2. Środowisko maszyn wirtualnych uruchomionych w oparciu o VMware vsphere jest zabezpieczane z wykorzystaniem funkcjonalności oprogramowania VMware Veem (Kralupy), EMC Avamar (Dwory) oraz agentów systemu backupu. 3. Szczegółową specyfikację konfiguracji, parametrów backupu poszczególnych elementów infrastruktury serwerów aplikacji Systemu CPD zawiera Załącznik Nr B4. do niniejszego dokumentu Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej.xlsx. Szczegółowa specyfikacja oraz wykaz i opis parametrów konfiguracji infrastruktury usług serwerów aplikacji znajduje się w Załączniku Nr B4. Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej Obszar konfiguracji stacji roboczych 1. Obecnie infrastruktura stacji roboczych eksploatowana przez Grupę Synthos w lokalizacjach Dwory, Kralupy i Litvinov bazuje głównie na standardowych stacjach roboczych PC oraz notebookach wyposażonych w system operacyjny MS Windows XP, 7 lub 8. Stacje robocze oraz notebooki posiadają lokalne zasoby systemów operacyjnych, aplikacji oraz plików zawierających dane przygotowanych przez użytkowników. 2. W lokalizacji Kralupy oraz Litvinov są także wykorzystywane terminale graficzne służące do obsługi aplikacji i zasobów udostępnianych z wykorzystaniem technologii Citrix Presentation Server Lokalizacje fizyczne zasobów IT Grupy Synthos Szczegółowe dane na ten temat zostały określone w Załączniku Nr B4. do niniejszego dokumentu Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej.xlsx Rodzaje i funkcje obecnych zasobów systemu IT Grupy Synthos Szczegółowe dane na ten temat zostały określone w Załączniku Nr B4. do niniejszego dokumentu Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej.xlsx. Strona 12 z 44

13 3.13 Wymagane parametry SLA dla poszczególnych aplikacji Szczegółowe dane na ten temat zostały określone w Załączniku Nr B4. do niniejszego dokumentu Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej.xlsx Specyfikacja oczekiwanych parametrów RPO/RTO dla poszczególnych elementów infrastruktury Systemu CPD Szczegółowe dane na ten temat zostały określone w Załączniku Nr B4. do niniejszego dokumentu Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej.xlsx. 4 Założenia do projektu budowy Systemu CPD 4.1 Założenia biznesowe i organizacyjne 1. Liczba użytkowników Systemu CPD pracujących w poszczególnych lokalizacjach fizycznych Grupy Synthos SA przedstawia się następująco: 1.1. Oświęcim ok. 700 użytkowników, 1.2. Kralupy ok. 700 użytkowników, 1.3. Litvinov ok. 10 użytkowników, 1.4. Tarnów ok. 10 użytkowników, 1.5. Około 200 użytkowników mobilnych w tym 30 równocześnie pracujących zdalnych użytkowników (dostęp zdalny przez VPN oraz Citrix XA). 2. Użytkownicy z lokalizacji Kralupy korzystają głównie z systemów centralnych udostępnianych obecnie przez OPD Dwory. 3. Wymagane jest uwzględnienie zagrożeń dla funkcjonowania projektowanych rozwiązań Systemu CPD związanych z fizyczną lokalizacją poszczególnych zakładów produkcyjnych Grupy Synthos SA. 4. Wymagane jest uwzględnienie w projektowanych rozwiązaniach centralizacji przetwarzania danych dla nowych zakładów produkcyjnych oraz możliwości efektywnego dostępu do infrastruktury Systemu CPD dla nowych użytkowników z różnych lokalizacji fizycznych. 5. Dla potrzeb standaryzacji nomenklatury nazewniczej projektu zdefiniowano pojęcia ośrodków oraz centrów przetwarzania danych. Dwa odseparowane geograficznie i galwanicznie ośrodki obliczeniowe, w których zostaną zaimplementowane wszystkie zasoby infrastruktury Zamawiającego zostały zdefiniowane odpowiednio, jako: Centrum Przetwarzania Danych A CPD_A oraz Centrum Przetwarzania Danych B CPD_B. 6. Podstawowym założeniem projektu jest wyposażenie i uruchomienie ośrodka CPD_A, działającego w połączeniu z ośrodkiem CPD_B. 7. W ramach projektu zakładana jest realizacja następującego zakresu usług: 7.1. Rozbudowa wyposażenia technicznego (systemy bezpieczeństwa, zasilanie, klimatyzacja itp.) fizycznych ośrodków CPD i OPD, 7.2. Modernizacja oraz rozbudowa sprzętu serwerowego znajdującego się w CPD_A, CPD_B oraz OPD, 7.3. Logiczne połączenie CPD_A i CPD_B z uwzględnieniem zakładanych parametrów usług komunikacyjnych sieci WAN i LAN, 7.4. Opracowanie konfiguracji w zakresie usług replikacji danych oraz współdzielenia zasobów aplikacji i danych w obszarach CPD_A i CPD_B, 7.5. Konsolidacja infrastruktury systemowej i uruchomienie środowiska usług dostępowych zapewniających bezpieczne udostępnienie aplikacji i danych wszystkim użytkownikom niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Strona 13 z 44

14 8. W wyniku realizacji projektu ma zostać zapewniona ciągłość pracy infrastruktury informatycznej na wszystkich wymaganych warstwach sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej zgodnie z założonymi parametrami planu odtwarzania po awarii. 9. W wyniku prac analitycznych zostały określone 2 warianty budowy Systemu CPD preferowane przez Synthos SA i spełniające postawione założenia: 9.1. Wariant 1 (skrócona nazwa: klaster CPD_A CPD_B) zakładający uruchomienie klastra macierzy dyskowych zapewniającego mirroring zasobów macierzy dyskowych SAN, w czasie rzeczywistym pomiędzy dwoma ośrodkami CPD obsługującymi główne zasoby Systemu CPD zlokalizowanymi w: - zewnętrznym Ośrodku Przetwarzania Danych zlokalizowanym w centrum outsourcingowym pełniącym rolę centralnego ośrodka przetwarzania danych CPD_A, - kolejnym zewnętrznym Ośrodku Przetwarzania Danych zlokalizowanym w centrum outsourcingowym pełniącym rolę kolejnego, centralnego ośrodka przetwarzania danych CPD_B Wariant 2 (skrócona nazwa: replikacja asynchroniczna CPD_A Dwory CPD_B Kralupy) zakładający uruchomienie synchronizacji zasobów dyskowych (zapewniającej replikację asynchroniczną zasobów macierzy dyskowych SAN) pomiędzy dwoma ośrodkami CPD obsługującymi główne zasoby Systemu CPD zlokalizowane w: - Ośrodku Przetwarzania Danych E w Dworach pełniącym rolę głównego, centralnego ośrodka przetwarzania danych CPD_A, - Ośrodku Przetwarzania Danych K w Kralupach pełniącym rolę zapasowego, centralnego ośrodka przetwarzania danych CPD_B. 10. W przypadku outsourcingu infrastruktury technicznej Systemu CPD w zewnętrznym ośrodku outsourcingowym oczekiwane jest spełnienie warunku dynamicznego dostosowania wymaganego poziomu dostępnej mocy obliczeniowej infrastruktury technicznej do aktualnych potrzeb Grupy Synthos S.A. z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych rozliczania kosztów takiej funkcjonalności. 11. Do rozważenia pod względem ekonomicznym i technicznym pozostaje również wydzielenie obsługi utrzymania wybranych elementów Systemu CPD na zewnątrz działu IT Grupy Synthos SA. 12. Wymagane jest uwzględnienie w projekcie Systemu CPD wymogu optymalizacji finansowej kosztów inwestycyjnych (CAPEX) i eksploatacyjnych (OPEX) utrzymania infrastruktury. 13. Określając parametr RTO dla poszczególnych elementów Systemu CPD należy doprowadzić do kompromisu pomiędzy potencjalnymi stratami a kosztami uruchomienia rozwiązań umożliwiających jak najszybsze, spełniające oczekiwania odtworzenie działania krytycznych systemów po awarii (z uwzględnieniem zależności logicznych i biznesowych pomiędzy nimi m.in. spójność danych). 14. Ze względu na optymalizację wydajności dostępu do danych dopuszczalne i zalecane jest pozostawienie, w Wariancie I, po stronie lokalizacji lokalnych, z punktu widzenia miejsca pracy użytkowników (odpowiednio Dwory i Kralupy), lokalnych zasobów Systemu CPD takich jak: Usługi katalogowe MS AD umożliwiające lokalną autentykację i autoryzację dostępu użytkowników do zasobów Systemu CPD, Usługi lokalnych serwerów plików i wydruku sieciowego, Usługi serwerów pocztowych MS Exchange Mail Box umożliwiające lokalną wymianę korespondencji poczty elektronicznej, Usługi serwerów komunikacyjnych MS Lync, Usługi serwerów WMS systemu IFS, Usługi serwerów związanych z lokalnymi liniami produkcyjnymi (systemy technicznej obsługi linii produkcyjnych). 15. Do finalnej weryfikacji merytorycznej pozostaje, które z dostępnych obecnie aplikacji biznesowych i usług systemowych można będzie poddać centralizacji oraz udostępnić z Strona 14 z 44

15 wykorzystaniem usług terminalowych Citrix w ramach głównych ośrodków przetwarzania danych Systemu CPD. 16. W przyszłości do weryfikacji pozostaje również metoda dostępu użytkowników do aplikacji BackOffice oraz aplikacji graficznych GIS rekomendowane jest udostępnienie tych aplikacji z wykorzystaniem usług terminalowych lub wirtualnych desktopów. 17. Ze względu na wymaganą kompatybilność rozwiązań zarówno w momencie ich zakupu jak i podczas dalszej eksploatacji wymagane jest wykorzystanie sprzętu pochodzącego od jednego producenta oraz jego eksploatacji w ośrodkach outsourcingowych tego samego dostawcy. Podstawowe parametry planu odtwarzania po katastrofie RPO (Recovery Point Objective) dla poszczególnych systemów Kategoria 1 - do 1 godzin, Kategoria 2 - do 24 godzin, Kategoria 3 - od 1 do 2 dni. RTO (Recovery Time Objective) dla poszczególnych systemów: Kategoria 1 - do 2 godzin, Kategoria 2 - do 8 godzin, Kategoria 3 - od 1 do 2 dni. W przypadku sytuacji awaryjnej niedostępności ośrodka CPD_A zakładane jest automatyczne przełączenie przetwarzania na CPD_B, po podjęciu decyzji o przełączeniu przez Synthos SA. Podział na kategorie dla poszczególnych systemów umieszczony został w Załączniku Nr B4. do niniejszego dokumentu Specyfikacja oraz konfiguracja infrastruktury sprzętowej systemowej i aplikacyjnej.xlsx. Lokalizacja CPD_A i CPD_B CPD_A zlokalizowane będzie pod adresem siedziby Zamawiającego lub zrealizowane będzie poprzez wynajęcie powierzchni serwerowej (tzw. kolokacja). Za dostępność powierzchni serwerowej i zapewnienie odpowiednich warunków w zakresie zasilania, ochrony p.poż., klimatyzacji, ochrony fizycznej i kontroli dostępu dla potrzeb CPD_A zależnie od wariantu odpowiedzialny jest Zamawiający lub Usługodawca. CPD_B zlokalizowane będzie pod adresem siedziby Zamawiającego lub zrealizowane będzie poprzez wynajęcie powierzchni serwerowej (tzw. kolokacja). Za dostępność powierzchni serwerowej i zapewnienie odpowiednich warunków w zakresie zasilania, ochrony p.poż., klimatyzacji, ochrony fizycznej i kontroli dostępu dla potrzeb CPD_A zależnie od wariantu odpowiedzialny jest Zamawiający lub Usługodawca. Połączenie CPD_A i CPD_B Ośrodki przetwarzania danych mają funkcjonować w trybie: active/passive lub active/active dla elementów serwerowo-aplikacyjnych, active/active dla elementów systemu transmisyjnego i dostępu do sieci Internet. Tryb pracy wynika z przyjętych założeń projektowych. Lokalizacje CPD_A i CPD_B zostaną połączone siecią IP na bazie dwóch przyłączy od operatorów telekomunikacyjnych o wydajności pojedynczego łącza określonego podczas audytu dla łącza Strona 15 z 44

16 podstawowego oraz zapasowego, które umożliwią replikację synchroniczną danych znajdujących się na poziomie macierzy. Łącza telekomunikacyjne zapewnia Zamawiający. Określone w Załączniku Nr B7. - Łącza telekomunikacyjne Wykorzystanie sprzętu z CPD_A Zamawiający zakłada, że istotna część sprzętu wykorzystywanego obecnie w CPD_A zostanie przeniesiona do CPD_B, a CPD_A zostanie zmodernizowane poprzez wyposażenie w nowy sprzęt zakupiony w ramach realizacji niniejszego projektu. Centralna Platforma Dostępowa i Komunikacyjna Zamawiający zakłada, że wszystkie aplikacje, usługi i zasoby biznesowe dostępne będą dla użytkowników z wykorzystaniem technologii wirtualizacji aplikacji i/lub wirtualizacji desktopów. W przypadku awarii CPD_A lub CPD_B pracownicy Synthos SA muszą mieć zapewniony dostęp do danych i systemów przy wykorzystaniu: połączenia terminalowego poprzez zdalne połączenia VPN, służbowych laptopów oraz prywatnych komputerów (domowych). Pracownicy będą używać publicznych, służbowych lub prywatnych (domowych) łączy internetowych. Szacowana liczba pracowników przeznaczonych do pracy zdalnej (terminalowej) wynosi około użytkowników. 4.2 Założenia techniczne Obszar konfiguracji infrastruktury fizycznej 1. Poniższe zalecenia dotyczą: 1.1. Dla Wariantu 1 CPD_A, CPD_B (outsourcowane) oraz OPD_E i OPD_K 1.2. Dla Wariantu 2 OPD_E(CPD), OPD_D i OPD_K 2. Zaleca się, aby każda z lokalizacji CPD i OPD Grupy Synthos SA była zbudowana z wykorzystaniem podłogi technicznej umożliwiającej bezpieczną dystrybucję okablowania strukturalnego, zasilania szaf RACK oraz powietrza systemu klimatyzacji pod podłogą techniczną i zapewniającej nośność min kg/m W celu realizacji projektu budowy Systemu CPD, w zależności od wybranego wariantu konfiguracji, przyjmuje się wykorzystanie 2 nowych lokalizacji zewnętrznych ośrodków outsourcingowych CPD oraz 3 istniejących ośrodków OPD w Dworach i Kralupach 2 ośrodki w lokalizacji Synthos Dwory (OPD_E i OPD_D) i 1 ośrodek w lokalizacji Kralupy (OPD_K). 4. Przyjmuje się, że obecnie wykorzystywany zapasowy ośrodek OPD_Offline w Kralupach nie będzie dalej eksploatowany. 5. W ramach realizacji projektu budowy Systemu CPD, ze względu na planowaną konsolidację infrastruktury kluczowych systemów IT Grupy Synthos SA do Centralnego OPD (zlokalizowanego w OPD outsourcer a lub w Dworach) dalej, jako CPD_A i CPD_B, przyjmuje się, że dalsze znaczenie lokalnych OPD będzie dużo mniejsze niż obecnie, ze względu na planowane, zmniejszone wymagania na dostępność eksploatowanej tam infrastruktury. Stąd Strona 16 z 44

17 wymagania oraz spełniające je wyposażenie techniczne obecnie posiadanych ośrodków OPD winny być skorelowane z pełnioną przez nie funkcją. 6. Wykonanie projektów wykonawczych winno odbyć się po wykonaniu wizji lokalnej, pomiarów oraz założeń jak poniżej: Etapowość rozwiązania związanego z pracami budowlanymi przy założeniu, że obecnie pracująca infrastruktura musi być dostępna na stałym i nie zmiennym poziomie Zabezpieczenie obecnej infrastruktury leży po stronie dostawcy usługi w uzgodnieniu z administratorem/właścicielem Wszystkie zabezpieczenia winny być wykonane zgodnie do wymogu zachowania bezpieczeństwa dla istniejącego sprzętu w tym okablowania, jak również przed uszkodzeniami fizycznymi i pyłami budowlanymi Wymagane jest zastosowanie istniejących zabezpieczeń fizycznych przed nieumyślnym/umyślnym działaniem osób trzecich Uzgodnić realizację usługi remontowej związanej z lokalnymi założeniami administracyjnymi obowiązującymi na terenie zakładu Ingerencja w elewację budynku nie jest możliwa do wykonania 7. Projekt wykonawczy winien być uzgodniony z administratorem budynku jak również ze wszystkimi służbami mającymi wpływ na wykonywanie instalacji na terenie zakładu 8. Wszystkie produkty wymagane do wykonania instalacji winny być dopuszczone do użycia na terenie RP zgodnie i w myśl prawa polskiego, norm i certyfikatów (dotyczy materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych) 9. Przełączanie zasilania danego OPD winno być w pełni automatyczne i realizowane z wykorzystaniem systemu Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR). 10. Każda z lokalizacji OPD Grupy Synthos SA winna dysponować redundantnym zasilaniem zewnętrznym z dwóch niezależnych linii energetycznych wyposażonym dodatkowo w system zasilania awaryjnego UPS podtrzymującego napięcie w przypadku awarii zasilania linii energetycznych, i posiadającym wymaganą moc znamionową 10 kw oraz wymagany czasem podtrzymania napięcia zasilającego. 11. Rekomendowane jest zastosowanie generatora prądotwórczego lub alternatywnego rozwiązania wykorzystującego lokalne źródła energii zapewniającego funkcjonalność rezerwowego zasilania urządzeń oraz oświetlenia awaryjnego w przypadku długotrwałego (dłuższego niż czas podtrzymania napięcia przez system UPS) zaniku napięcia zasilającego na obu zewnętrznych liniach energetycznych ośrodków CPD. 12. Zakładamy znamionową moc elektryczną zapotrzebowaną przez każdy z OPD na poziomie 10kW oraz adekwatną moc chłodniczą z zachowaniem wymaganej redundancji urządzeń. 13. Każda z lokalizacji OPD winna dysponować redundantnym układem klimatyzacji, zapewniającym spełnienie, przez każdy z klimatyzatorów, wymaganych parametrów mocy chłodniczej British Thermal Unit (BTU/h) zgodnie z wymogami sumy mocy znamionowej BTU/h infrastruktury technicznej zainstalowanej w danej lokalizacji OPD. 14. Każda z lokalizacji OPD Grupy Synthos SA winna dysponować systemem zabezpieczeń i kontroli fizycznego dostępu do pomieszczeń danego OPD przez uprawnionych pracowników Grupy Synthos SA. Strona 17 z 44

18 15. Każda z lokalizacji fizycznych OPD Grupy Synthos SA winna spełniać normy podwyższonej odporności ogniowej (infrastruktura budynku, drzwi i okna OPD) oraz dysponować automatycznym systemem gaszenia SAP z wykorzystaniem gazu obojętnego (np. FM200) oraz systemu automatycznego oddymiania. 16. We wszystkich wyżej wymienionych ośrodkach fizycznych OPD Grupy Synthos SA należy rozważyć uruchomienie automatycznego systemu gaszenia z systemem oddymiania potrzeba ta pozostaje do rozważenia z uwagi na posiadanie przez Grupę Synthos SA lokalnych, profesjonalnych służb p.poż. zarówno w Kralupach jak i Dworach. 17. Zakładamy, że istnieje możliwość instalacji skraplaczy systemu klimatyzacji na elewacji budynku OPD_E oraz OPD_D oraz instalacji zewnętrznych żaluzji metalowych w celu zabezpieczenia fizycznego i termicznego wszystkich okien tych pomieszczeń. 18. Wymagania techniczne dla lokalizacji fizycznych CPD: Dla Wariantu 1 (z wykorzystaniem mirroringu pomiędzy macierzami dyskowymi SAN zlokalizowanymi w dwóch ośrodkach CPD) zalecana odległość fizyczna po trasie światłowodu (ciemne włókno) to max 30 km (ograniczenie techniczno-ekonomiczne), Dla Wariantu 2 z wykorzystaniem replikacji asynchronicznej pomiędzy dwoma ośrodkami CPD zalecane opóźnienia transmisji danych pomiędzy macierzami dyskowymi SAN zlokalizowanymi w obu CPD to max 80 ms (ograniczenie techniczne). 19. W celu instalacji sprzętu serwerowego i sieciowego w lokalizacjach OPD Dwory i Kralupy zgodnie z projektem zakłada się wykorzystanie szaf Rack 42U istniejących obecnie w lokalizacjach OPD Grupy Synthos SA. oraz ewentualny zakup nowych w ramach potrzeb. 20. Założenia dla Wariantu 1 konfiguracji Systemu CPD - klaster CPD_A CPD_B: W celu realizacji projektu w Wariancie 1 zakłada się wykorzystanie 2 zewnętrznych ośrodków outsourcingowych udostępnianych przez jednego dostawcę, spełniających wymogi niniejszego projektu i pełniących funkcję ośrodków centralnych (CPD_A i CPD_B) Istniejące ośrodki OPD_E w Dworach i OPD_K w Kralupach będą pełniły funkcję lokalnych OPD oraz zostaną poddane minimalnej rozbudowie zapewniającej wymagane bezpieczeństwo dla eksploatowanej w nich infrastruktury. Stąd wymagania oraz spełniające je wyposażenie techniczne tych ośrodków OPD winny być skorelowane z pełnioną przez nie funkcją Istniejący ośrodek OPD_D w Dworach nie będzie dalej eksploatowany jego dotychczasowe funkcje przejmą ośrodki CPD oraz lokalny OPD_E w Dworach W Wariancie 1 zakłada się, że wymaganą infrastrukturę w zakresie łączy światłowodowych oraz terminowanie połączeń LAN po stronie lokalizacji CPD_A i CPD_B w swoich lokalizacjach zapewni dostawca usług outsourcingowych. 21. Założenia dla Wariantu 2 konfiguracji Systemu CPD - replikacja Dwory - Kralupy W celu realizacji projektu w Wariancie 2 zakłada się wykorzystanie wyłącznie obecnie posiadanych ośrodków OPD_E i OPD_D w Dworach oraz OPD_K w Kralupach Ośrodek OPD_E w Dworach będzie pełnił funkcję ośrodka centralnego CPD_A, ośrodek OPD_K w Kralupach będzie pełnił funkcję kolejnego ośrodka centralnego CPD_B Strona 18 z 44

19 a ośrodek OPD_D w Dworach będzie pełnił funkcję lokalnego ośrodka OPD zabezpieczającego wymagany poziom dostępności infrastruktury dla lokalizacji Dwory Istniejące ośrodki OPD_E w Dworach i OPD_K w Kralupach będą doposażone do poziomu spełniającego wymogi stawiane dla ośrodków CPD. Ośrodek OPD_D w Dworach będzie doposażony na poziomie minimalnym zapewniającym wymagany poziom bezpieczeństwa dla eksploatowanej w nim infrastruktury W Wariancie 2 zakładana jest replikacja asynchroniczna zasobów centralnych macierzy dyskowych z ośrodka CPD_A w Dworach do ośrodka CPD_B w Kralupach z wykorzystaniem komunikacji IP (sieć rozległa WAN) W przypadku awarii wyłączającej z działania lokalizację CPD_A (OPD_E) w Dworach lokalizacja CPD_B (OPD_K) w Kralupach powinna obsługiwać do około 980 użytkowników (700 użytkowników z Kralup oraz 30% użytkowników lokalnych i mobilnych z Dworów). 22. Wymagania szczegółowe W projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych Wykonawca powinien wyszczególnić wszystkie niezbędne roboty budowlane i instalacyjne wraz z niezbędnymi ekspertyzami dotyczącymi przystosowania pomieszczenia dla celów infrastruktury IT Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna umożliwiać etapową realizację prac, pozwalając na bezpieczne składowanie sprzętu informatycznego po wykonaniu niezbędnych etapów prac. Zmodernizowana infrastruktura budowlana powinno zapewniać bezpieczeństwo urządzeń IT i danych w następujących obszarach: ciągłość działania - wymagane bezpieczeństwo: wysokie bezpieczeństwo sprzętu - wymagane bezpieczeństwo: wysokie bezpieczeństwo zgromadzonych danych - wymagane bezpieczeństwo: bardzo wysokie Zakres zabezpieczeń powinien uwzględniać ochronę przed czynnikami losowymi oraz przed nieumyślnym i umyślnym działaniem człowieka. Cele te mają być osiągane przez współdziałanie systemów infrastruktury, systemów informatycznych i procedur administracyjnych. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie powinno cechować się wysoką efektywnością energetyczną. Zaproponowana w rozwiązaniu infrastruktura powinna obejmować odpowiednie urządzenia kontrolne (czujniki) i układy automatyki pozwalające na zdalną, zintegrowaną kontrolę i zarządzanie działaniami. Systemy te powinny wspomagać egzekwowanie procedur administracyjnych Oczekiwana jest nadmiarowość poszczególnych systemów infrastruktury technicznej na poziomie 2N (gdzie N jest wielkością zasobów wystarczającą do pracy systemów informatycznych) Ingerencja w elewację budynku nie jest możliwa Okablowanie elektryczne i logiczne powinno być poprowadzone nad urządzeniami IT w odseparowanych korytach (zalecane min.30 cm odległości odseparowania). Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązania skalowanych i modułowych serwerowni, stanowiących pomieszczenia CPD i OPD, w oparciu o nowoczesne, wysokiej jakości technologie, urządzenia, materiały i o standardy wykonawcze, Strona 19 z 44

20 zapewniające utworzenie CPD i OPD w sposób przyjazny dla środowiska oraz bezpieczny dla obsługi. Zamawiający wymaga rozwiązania, przystosowanego do aktualnych potrzeb środowiska IT, z możliwością szybkiego dostosowania do nowych potrzeb bez konieczności prowadzenia jakichkolwiek brudnych robót budowlanych uzupełniających. Dopuszczalne jest jedynie przeprowadzanie niezbędnych przestawień sprzętu, przełączeń i reinstalacji. Zamawiający wymaga rozwiązania o wysokiej efektywności energetycznej, tzn. takiego rozwiązania, w którym stosunek zużycia energii elektrycznej przez całe CPD i OPD w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej przez urządzenia IT, umieszczone w CPD i OPD, jest równy lub mniejszy od 1,8 (PUE). Zamawiający wymaga, aby obiekty serwerowe były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań norm przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie pomieszczeń w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. Zamawiający wymaga możliwości przeniesienia i uruchomienia infrastruktury serwerowej w innym Data Center spełniającym jego wymagania. Konieczne jest przygotowanie i dostarczenie przez wykonawcę odpowiednich procedur. 23. Prace modernizacyjne do wykonania (sugerowane) Pomieszczenie OPD_D: Wymagania dla prac wyburzeniowych a) Zaplanowanie wymiany (częściowej) instalacji elektrycznej z zachowaniem pracy dla istniejącego środowiska, lub zaproponowanie rozwiązania zamiennego na czas prac b) Demontaż stolarki aluminiowej znajdującej się w dwóch pomieszczeniach c) Demontaż parkietu, usunięcie wylewki d) Demontaż stolarki okiennej, drzwi e) Usunięcie materiałów po wyburzeniowych/utylizacja f) Zabezpieczenie istniejących instalacji IT przed uszkodzeniem/zapyleniem Wymagania dla prac budowlanych a) Wykonanie wylewki betonowej i wylewki samopoziomującej w miejscu usuniętej starej b) Zamurowanie wnęki po stolarce drzwiowej, zgodnie do wymogów utrzymania bezpieczeństwa P/POZ c) Dostawa i montaż drzwi P/POZ w standardzie EI60, antywłamaniowych, dymoszczelnych z instalacją wewnętrzną pod kontrolę dostępu, drzwi w wymiarach 2100 x 900 mm (światło wejścia) d) Wykonanie zabezpieczenia okien w sposób zgodny dla zachowania bezpieczeństwa antywłamaniowego (1 serwerownia) e) Po wykonaniu usunięcia wszystkich instalacji należy wykonać uszczelnienie pomieszczenia wraz z gipsowaniem ścian np.. po zdemontowanych korytach kablowych, instalacjach wentylacyjnych, itp.. Strona 20 z 44

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Edward Nowicki, Tomasz Białobłocki, Zbigniew Stężyński Outsourcing usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA technologie sieciowe

KONFERENCJA technologie sieciowe PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY IT WSPIERĄJĄCEJ APLIKACJE KONFERENCJA technologie sieciowe Damian Sieradzki LANSTER 2014 Model TCP/IP Model ISO/OSI Warstwa aplikacji Warstwa Aplikacji Warstwa prezentacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Formularz zakresu oferty

Formularz zakresu oferty Formularz zakresu oferty Data Dane instytucji Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail Osoby do kontaktu lp. Imię i nazwisko Obszar Kontakt Godziny kontaktu Lista aktów prawnych i regulacji wewnętrznych uwzględnianych

Bardziej szczegółowo

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WA-910-28-6/06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. wg rozdzielnika Szanowni Państwo, w związku z pytaniami otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

OT integracja i rozwój czy bezpieczeństwo?

OT integracja i rozwój czy bezpieczeństwo? OT integracja i rozwój czy bezpieczeństwo? Po co zajmować się bezpieczeństwem? Koniunktura? Moda? 2 Po co zajmować się bezpieczeństwem? Koniunktura? Moda? Czy rzeczywiście jest tak groźnie? 3 Po co zajmować

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT

element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT Beyond.pl Infrastruktura IT dla rozwoju biznesu Zapasowe centrum danych jako element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT Beyond.pl infrastruktura IT dla rozwoju biznesu Beyond.pl dostarcza pełen

Bardziej szczegółowo

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Radosław Batarowski/Jerzy Konefał Architekci Systemów, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Platforma sprzętowa CPD MPiPS Serwer Call-manager Serwery Backupu/Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCDP)

Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCDP) Adaptacja pomieszczeń serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCDP) Kielce 15-04-2011 Agenda 1. Omówienie wymagań dla pomieszczeń serwerowni 2. Przedstawienie zakresu prac możliwych do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 6. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. System ma charakter hybrydowy, złożony i rozległy. 2. System informatyczny

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.2 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.2 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOLOKACJI ZALETY

USŁUGI KOLOKACJI ZALETY USŁUGI KOLOKACJI ZALETY Doskonała lokalizacja Centrum Danych DataHouse oraz dogodny dojazd Al. Jerozolimskimi lub ul. Łopuszańską Lotnisko Okęcie: 6 km Dworzec Zachodni (PKP, PKS): 3,1km Dworzec Centralny,

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej

Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej mgr inż. Marcin Ścibisz Wydział Zarządzania PW www.wz.pw.edu.pl Wirtualizacja zasobów informatycznych w pracowni komputerowej 1 Geneza Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS)

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Załącznik nr 1 do SIWZ (do Umowy) Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania

Bardziej szczegółowo

O NASZYM DATA CENTER

O NASZYM DATA CENTER O NASZYM DATA CENTER BUDYNEK Data Center od podstaw Obiekt naszego Data Center został zaprojektowany i zbudowany od fundamentów, aż po dach. Tym samym uniknęliśmy problemów i ograniczeń, jakie występują

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca.

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca. Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn SF /09/ Szanowni Państwo,

Warszawa dn SF /09/ Szanowni Państwo, Warszawa dn. 2009-09-21 SF-222-13/09/ 3465 Szanowni Państwo, Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę prototypu urządzenia pokładowego OBU, bramek kontrolnych oraz laboratoryjnego modelu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo