CLOUD COMPUTING I JEGO ASPEKTY PRAWNE RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CLOUD COMPUTING I JEGO ASPEKTY PRAWNE RAPORT"

Transkrypt

1 CLOUD COMPUTING I JEGO ASPEKTY PRAWNE RAPORT

2 Cloud Computing (chmura obliczeniowa) to model dystrybucji narzędzi informatycznych polegający na udostępnianiu użytkownikom oprogramowania, infrastruktury lub platform rozwoju aplikacji zainstalowanych w serwerach utrzymywanych przez dostawcę tych rozwiązań lub jego podwykonawców. W modelu Cloud Computing użytkownik nie musi więc instalować kompletnego systemu informatycznego do połączenia z środowiskiem chmury wystarczy zazwyczaj przeglądarka internetowa lub prosty program interfejsu. Usługi oferowane w chmurze podzielić można na trzy najważniejsze kategorie: Chumra obliczeniowa różni się od innych modeli outsourcingowych jeszcze jednym: dane przechowywane w chmurze mogą zmieniać swoją lokalizację niezwykle często. Dostawcy rozwiązań cloud bardzo często korzystają z ogromnych iloś ci podwykonawców, którzy utrzymują dane powierzone dostawcy przez jego klientów na swoich własnych serwerach. Miejsca przechowywania danych nie są elementem umowy. Znajdują się one na farmach serwerów operatora lub jego podwykonawców i z punktu widzenia odbiorcy lokalizacja jest nieistotna, z tym wyjątkiem, iż musi odpowiadać normom, za których zagwarantowanie odpowiada dostawca. 1.( SaaS (Software as a Service), czyli oprogramowanie zainstalowane w środowisku chmury; 2. IaaS (Infrastructure as a Service), czyli infrastruktura umieszczona w środowisku chmury; 3. PaaS (Platform as a Service), czyli zdalnie udostępniana platforma do rozwoju aplikacji umieszczona w chmurze. Chmura obliczeniowa jest zupełnie nową koncepcją, w niewielkim stopniu wpisującą się w realia na których oparte są dotychczasowe prawa zwią z a n e z informatyką. Niewiele jest również wyroków sądowych związanych z problematyką cloud, co dodatkowo utrudnia interpretację przepisów w tym kontekście. Chmura obliczeniowa często porównywana jest do klasycznych modeli outsourcingowych, od których różni się jednak wyraźnie zarówno z organizacyjnego, jak i prawnego punktu widzenia. Tradycyjnie rozumiany układ outsourcingowy jest znacznie mniej elastyczny niż chmura, która pozwala użytkownikom na proste, bieżące dostosowanie portfolia wykorzystywanych produktów w zależności od aktualnego oprogramowania. Rozwiązanie to pozwala m.in. na skuteczniejszą optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury IT. Umowy, na których opiera się Cloud computing są dość podobne do tych używan w p r z y p a d k u i n n y c h m o d e l i outsourcingowych. Analizując dokumentację chmury napotkać można takie kategorie zapisów, jak Service Level Agreement, sekcje poświęcone ochronie danych, czy sekcje poświęcone kluczowym aspektom stosunku prawnego pomiędzy dostawcą a odbiorcą usługi. 1

3 !"#$%&'($)*%+,-.',/'0')$&1#'2$3'1-04#,-.' ($-51-,1-+6'$-7&1)0-&'-1+8$39'0((1//'+$'0' /:031&'*$$#'$2'($-;.%304#1'($)*%+,-.' 31/$%3(1/'<===>'+:0+'(0-'41'30*,&#?'*3$5,/,$-1&' 0-&'31#10/1&'8,+:'),-,)0#')0-0.1)1-+'122$3+' '()*%&'*+,!"#$%&'(#)*!+',-)./!-

4 Cloud Computing (chmura obliczeniowa) to model dystrybucji narzędzi informatycznych polegający na udostępnianiu użytkownikom oprogramowania, infrastruktury lub platform rozwoju aplikacji zainstalowanych w serwerach utrzymywanych przez dostawcę tych rozwiązań lub jego podwykonawców. W modelu Cloud Computing użytkownik nie musi więc instalować kompletnego systemu informatycznego do połączenia z środowiskiem chmury wystarczy zazwyczaj przeglądarka internetowa lub prosty program interfejsu. Usługi oferowane w chmurze podzielić można na trzy najważniejsze kategorie: 1.( SaaS (Software as a Service), czyli oprogramowanie zainstalowane w środowisku chmury; 2. IaaS (Infrastructure as a Service), czyli infrastruktura umieszczona w środowisku chmury; Chumra obliczeniowa różni się od innych modeli outsourcingowych jeszcze jednym: dane przechowywane w chmurze mogą zmieniać swoją lokalizację niezwykle często. Dostawcy rozwiązań cloud bardzo często korzystają z ogromnych iloś ci podwykonawców, którzy utrzymują dane powierzone dostawcy przez jego klientów na swoich własnych serwerach. Znajdują się one na farmach serwerów dostawcy lub jego podwykonawców i z punktu widzenia odbiorcy lokalizacja jest nieistotna, z tym wyjątkiem, iż musi odpowiadać normom bezpieczeń stwa, za których zagwarantowanie odpowiada dostawca. Chmura obliczeniowa jest nową koncepcją, w niewielkim stopniu wpisującą się w realia na których oparte jest prawo związane z informatyką. Niewiele jest również wyroków sądowych związanych z problematyką cloud, co dodatkowo utrudnia interpretację przepisów w tym kontekście. 3. PaaS (Platform as a Service), czyli zdalnie udostępniana platforma do rozwoju aplikacji umieszczona w chmurze. Chmura obliczeniowa często porównywana jest do klasycznych modeli outsourcingowych, od których różni się jednak wyraźnie zarówno z organizacyjnego, jak i prawnego punktu widzenia. Tradycyjnie rozumiany układ outsourcingowy jest znacznie mniej elastyczny niż chmura, która pozwala użytkownikom na proste, bieżące dostosowanie portfolia wykorzystywanych produktów w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Rozwiązanie to pozwala m.in. na skuteczniejszą optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury IT. 1

5 Umowy, na których opiera się cloud computing są dość podobne do tych używanych w przypadku innych modeli outsourcingowych. Analizując dokumentację chmury napotkać można takie kategorie zapisów, jak Service Level Agreement, sekcje poświęcone ochronie danych, czy sekcje poświęcone kluczowym aspektom stosunku prawnego pomiędzy dostawcą a odbiorcą usługi. Urokiem rozwiązań oferowanych w chmurze jest ich łatwa dostępność najczęściej jedynie po zaakceptowaniu umowy, odbiorca zostaje automatycznie podłączony do systemu. Fakt ten wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami takich umów. Przede wszystkim, umowy dotyczące cloud computing są zazwyczaj krótkie zapomnieć można o opasłych plikach stronic normalnych kontraktów outsourcingowych. W chmurze liczy się masowość. Niestety, rezultatem takiego zmasowanego podejścia do świadczenia usług jest niewielka elastyczność u m ó w przedstawianych przez dostawców w wielu przypadkach odbiorcy nie mają żadnej możliwości negocjowania ich zapisów. W efekcie, jedynym wyjściem dla licznych podmiotów szukających odpowiedniego dla siebie rozwiązania w chmurze jest próba znalezienia dostawcy, który nie tylko oferuje właściwe usługi, lecz również czyni to na akceptowalnych warunkach. Dotyczy to zarówno mniejszych podmiotów, jak i tych największych w październiku 2010 r. administracja federalna w USA zrezygnowała z oferty usług Google na rzecz Microsoft właśnie ze względu na umownie określone gwarancje bezpieczeństwa danych. Istnieją oczywiście wyjątki (np. urząd miasta Los Angeles wynegocjował autorską umowę z Google), lecz ogólną zasadą jest całkowita standaryzacja kontraktów. Terms of service: regulamin Regulaminy usług oferowanych w chmurze zawierają nieco inne komplety postanowień, niż te spotykane w umowach z dostawcami i n f r a s t r u k t u r y t e c h n o l o g i c z n e j c z y oprogramowania w klasycznym modelu. W niniejszej sekcji przedstawione są wybrane zagadnienia związane z tą problematyką; niektóre z nich, takie jak przetwarzanie danych, opisane są również bardziej szczegółowo w dalszej części Raportu. Regulaminy w chmurze Regulamin na usługi świadczone w chmurze obliczeniowej zawiera zazwyczaj kilka kategorii umów: regulamin korzystania z usług, service level agreement, oraz ogólne postanowienia umowne (w polskim prawie jest to umowa zlecenie). Dostawcy chmury mający siedzibę w obrębie terytorium Unii Europejskiej oraz państw 2

6 członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu mają prawny obowiązek przygotowania i przedstawienia regulaminu; w Polsce jest on nałożony artykułem 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). Tym niemniej, przeważająca większość dostawców działających z innych państw oferuje regulaminy w ramach standardowych dobrych praktyk. Art. 8 ust. 3 UŚUDE definiuje zawartość regualminu korzystania z usług. Muszą być w nim zawarte (1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, (2) warunki ś wiadczenia usł ug drogą elektroniczną, w tym: (a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, (b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, (3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, (4) tryb postępowania reklamacyjnego.. Prawo do zmiany op!at W klasycznych umowach outsourcingowych kwestia dopuszczalnych zmian w systemie opłat jest zazwyczaj bardzo starannie określana, zaś progi wzrostu opłat opierane są często na zewnętrznych wskaźnikach, np. stopie inflacji. W większości umów o cloud computing takie mechanizmy nie są jednak niestety stosowane. Wiele z nich ogranicza się wręcz wyłącznie do określenia terminu powiadomienia odbiorcy o fakcie zaistnienia planowanej podwyżki! Niektórzy przeciwnicy rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową (np. Larry Ellison, twórca Oracle, oraz Richard Stallman, twórca GNU Open Source) utrzymują, iż ich najwięksi dostawcy celowo konstruują w ten sposób umowy, by najpierwkusić odbiorców niskimi cenami które następnie planują dramatycznie podnieść w stosunkowo krótkim czasie. Wprawdzie jest to poglą d d o ść kontrowersyjny, ponieważ chżby same realia rynkowe zmuszają dostawców do zachowania rozsądnych stawek, to jednak trzeba przyznać, iż możliwe podwyżki w opłatach są trudne to przewidzenia i określenia, a co za tym idzie stanowią pewne zagrożenie z biznesowego punktu widzenia, które powinno być uwzględnione w procesie decyzyjnym. Ograniczenie odpowiedzialno"ci Ograniczenie odpowiedzialności dostawcy za szkody wynikłe z korzystania z usług w umowach dot. cloud computing jest jednym z bardziej kontrowersyjnych zagadnień w tym modelu dystrybucyjnym. Znaczna większość dostawców rekompensuje straty odbiorcy w postaci umoż liwienia bezpł atnego korzystania z usługi przez określony czas, zśa o d p o w i e d z i a l n o ść bezpośrednią ogranicza do stawek równowartych kilku- lub kilkunastumiesięcznym opłatom wynikającym z u m o w y, z a ś cał kowicie wyłącza odpowiedzialność za faktycznie poniesione szkody (consequential loss) a tym bardziej za utracone korzyści. 3

7 Prawo do wypowiedzenia umowy Odpowiednio skonstruowane umowy dot. cloud computing określają warunki wypowiedzenia umowy. Zazwyczaj są to postanowienia gwarantujące prawo do wypowiedzenia np. w przypadku, w którym przeciwna strona umowy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub łamie regulamin usługi. jego utrata spowodować może znaczne obniżenie wartości podmiotu. Dlatego też przed rozpoczęciem współpracy z dostawcą odbiorca powinien upewnić się, iż przedstawiona przez tego pierwszego umowa zawiera klauzule gwarantujące ciągłość świadczenia usług w przypadku przejęcia lub fuzji jednej ze stron z innym podmiotem. Zdarzają się jednak również klauzule, które gwarantują prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku, w którym jedna ze stron ogłasza upadłość. Wprawdzie prawo polskie wyklucza możliwość zawierania takich postanowień w umowie (art. 83 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 9 kwietnia 2003), jednak niektóre inne jurysdykcje, w tym amerykań ska, dopuszczają ich stosowanie. W konsekwencji, umowy zawierające tego rodzaju stwierdzenia, a podlegające obcemu prawu, mogą być ważne również na terytorium polskim. Fuzje i przej#cia Fuzje i przejęcia są naturalnym aspektem funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dochodzi do nich zarówno wśród odbiorców cloud computing, jak i ich dostawców. W trakcie procesów M&A analizowany jest zawsze stan posiadania biorących w nim udział podmiotów (due dilligence), w tym również kwestie posiadania oprogramowania u ż ywanego w firmie odbiorcy. Oprogramowanie i infrastruktura technologiczna stanowią bowiem zazwyczaj integralny element w przedsiębiorstwie, a Większość dobrze skonstruowanych umów zawiera tzw. assignment clause - klauzulę, która zezwala na przeniesienie umowy na inny podmiot za pisemną zgodą stron. Tym niemniej, istnieją przypadki umów w sektorze cloud computing, k t ó r e z a b r a n i a j ą przeniesienia umowy na innego odbiorcę w tym na podmiot, który przejął przedsiębiorstwo odbiorcy lub połączył się z nim w drodze fuzji. Przykładem takiej umowy jest standardowa embower SAP on demand, która zezwala na przeniesienie jej łącznie w wypadku przejęcia SAP przez inny podmiot. SaaS a prawa autorskie Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów umów na szczególny rodzaj rozwiązań w chmurze obliczeniowej aplikacji (SaaS) jest kwestia licencjonowania tego rodzaju programów. Kwestia ta prowokuje wiele dyskusji wśród prawników, zaś brak bezpośrednich orzeczeń sądowych na ten temat oraz różnorodność rozwiązań technicznych stosowanych w aplikacjach SaaS tym bardziej utrudnia wypracowanie jednoznacznego stanowiska. Wiodącą interpretacją przepisów jest stwierdzenie, iż program zainstalowany w 4

8 chmurze nie wkracza w domenę umów licencyjnych, jeżeli nie jest on powielany w komputerze odbiorcy. W konsekwencji, zawieranie licencji w takim przypadku nie jest potrzebne, zaś nawet jeżeli strony podpiszą kontrakt nazwany 'licencją', nie będzie on miał prawnych konsekwencji właściwych dla umów tego typu. Jak stanowi bowiem art. 74 ust.4 pkt.1 Ustawy prawo autorskie, jeżeli korzystanie z programu nie powoduje trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie przez użytkownika, nie potrzebna jest licencja. Umowa licencyjna jest wymagana tylko jeżeli użytkownik, aby korzystać z programu, musi dokonać wyżej przedstawioneczynności. W wielu umowach dotyczących SaaS dostawcy umieszczają klauzulę, która rezerwuje wszelkie prawa autorskie do oprogramowania dla dostawcy (lub autora oprogramowania, jeżeli jest to inny podmiot niż dostawca). Jest to stwierdzenie nieszkodliwe, zaś może być ono nieważne w przypadku, w którym okaże się, iż wbrew twierdzeniom dostawcy program jest zwielokrotniany w trakcie użytkowania przez komputer odbiorcy. Odbiorca wkracza bowiem wtedy w zakres praw autorskich, a co za tym idzie automatycznie nadawana mu jest licencja ustawowa (wynikająca z art 23 ust. 2 Ustawy prawo autorskie), a więc prawo autorskie! bowiem stwierdzić można, iż prawie na pewno odbiorca będzie musiał zawrzeć z dostawcą umowę licencyjną przed rozpoczęciem korzystania z programu. Niektórzy prawnicy twierdzą jednak, iż nawet jeżeli instalacja jakiegokolwiek dodatkowego programu nie jest konieczna w celu rozpoczęcia korzystania z aplikacji SaaS, licencja powinna zostać zawarta. Wynika to z szerokiej interpretacji art. 74 ust. 4 pkt. 1 Ustawy prawo autorskie, według której to nie fizyczna lokalizacja zainstalowanego oprogramowania, lecz zakres korzystania z niego wyznacza granice prawa autorskiego. Stwierdzenie, czy na korzystanie z usług typu SaaS zawarta została licencja jest istotne z punktu widzenia podatkowego. Zakup licencji na program tworzy bowiem w firmie element kategorii "wartości niematerialnych i prawnych", więc wydatek na zakup tego rodzaju dobra nie jest zaliczany w koszta działania przedsiębiorstwa, a podlega amortyzacji, podobnie jak środki trwałe. W przypadku korzystania z SaaS bez licencji, przedsiębiorstwo nie nabywa prawa do oprogramowania a jedynie korzysta z usługi korzystania z oprogramowania. Oznacza to, i ż w firmie nie powstają "wartoś ci niematerialne i prawne", a normalny koszt pozyskania przychodów. Sytuacja ta jest oczywiście odmienna, jeżeli do uruchomienia SaaS wymagane jest zainstalowanie odpowiedniego programu lub wtyczki w komputerze odbiorcy. Wtedy 5

9 Service level agreements Service level agreement (SLA) to część umowy o świadczenie usług informatycznych, w której usługi zostają zdefiniowane oraz określone zostają ich parametry. SLA opierają się przeważnie na ustalaniu minimalnego poziomu świadczeń: ich dostępności, wydajności oraz poziomu wsparcia dostawcy. Umowy dot. cloud computing zawierają również klauzule regulujące poziom bezpieczeństwa danych oraz metody ich ochrony oraz środki naprawcze na wypadek przestoju. SLA w realiach chmury obliczeniowej są zazwyczaj diamteralnie inne, niż te, z którymi spotkać się można mając do czynienia z outsourcingiem w klasycznym wydaniu. Przede wszystkim, są znacznie krótsze składają się one z zaledwie kilku punktów, które w bardzo ogólny sposób definiują parametry usługi. Z takiego układu wynikają pewne zagrożenia, z których odbiorca powinien zdawać sobie sprawę przed podjęciem współpracy z dostawcą. W umowach tego rodzaju spotkać się można z kilkoma podstawowymi kategoriami ustaleń. Jako"$ us!ugi okres przestoju zaplanowanego: czas (liczony zazwyczaj w kontekście jednego miesiąca), przez który usługa może być niedostępna, pod warunkiem, iż jej odbiorca będzie poinformowany o fakcie przestoju z odpowiednim wyprzedzeniem; okres przestoju niezaplanowanego: czas (liczony zazwyczaj w kontekście jednego miesiąca), przez który usługa może być niedostępna pomimo, iż jej odbiorca nie będzie poinformowany o fakcie przestoju z odpowiednim wyprzedzeniem (zazwyczaj przestój taki jest efektem niespodziewanej usterki). Umowy SLA zawierają najczęściej mało precyzyjne klauzule, które stanowią iż np. maksymalny okres braku dostępu w przeciągu miesiąca wyniesie 'w sumie 7 godzin'. Na takie sformułowania należy uważać inaczej na działalność klienta wpłynie 42 dziesięciominutowych przerw, a inaczej brak działania systemu przez prawie cały jeden dzień roboczy. miesięczny czas działania usługi: czas, wyrażony proporcjonalnie w stosunku do okresu jednego miesiąca, przez który usługa jest statystycznie dostępna. W większości przypadków proporcja ta zbliżona jest do 99%. Zado"$uczynienie gwarantowane zadośćuczynienia: sposób zadośćuczynienia odbiorcy szkód wyrządzonych w przypadku przekroczenia dozwolonego okresu przestoju niezaplanowanego. W wielu przypadkach zadośćuczynienie to przybiera formę pewnej ilości dodatkowych, darmowych dni korzystania z usługi. 6

10 44% danych nie jest regularnie zabezpieczana w kopiach zapasowych; 60% serwerów wirtualnych nie ma adekwatnych planów disaster recovery; 18% kopii zapasowych jest aktualizowanych codziennie; 70% odbiorców do!wiadcza ponad 11- godzinnych przestojów spowodowanych przerwami w dostawie pr"du. W przypadku określania zadośćuczynienia, nagminną praktyką stosowaną przez dostawców jest obligowanie odbiorców do każdorazowego 'zgłaszania się' p o zadośćuczynienie, jeżeli wystąpi sytuacja w której jest im ono należne. Dobrą praktyką w kontekście SLA (nie zawsze niestety stosowaną) jest również regulowanie ewentualności wypowiedzenia umowy przez odbiorcę w przypadku nagminnego łamania limitów przestoju przez dostawcę; Wsparcie Wsparcie klienta: warunki, na których dostawca świadczyć będzie usługi wsparcia, oraz metody kontaktu z dostawcą; Czas reakcji: czas, w którym dostawca gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie usterki oraz jej naprawę. Podczas gdy w klasycznych SLA często definiowane są różne czasy reakcji dla różnych kategorii awarii, w SLA dla chmury obliczeniowej jest to najczęściej parametr pojedynczy, i bywa niekiedy długi może być to kwestia nawet tygodnia od momentu zgłoszenia; Odzyskiwanie danych po awarii: metody zaradcze i naprawcze w przypadku awarii w centrach danych (takich jak przerwy w dostawach prądu lub wręcz problemy spowodowane kataklizmami naturalnymi). SLA powinno gwarantować m.in. możliwość podłączenia centrum danych do alternatywnego źródła prądu oraz limity czasu, w którym szkody wyrządzone poprzez kataklizm zostaną naprawione. Bezpieczeństwo danych: metody ochrony danych przechowywanych w chmurze obliczeniowej, w tym ich kodowanie, tworzenie kopii zapasowych oraz stosowanie rozwiązań typu firewall oraz (coraz częściej) regulacja przeprowadzania audytów bezpieczeństwa. Więcej o bezpieczeństwie danych znaleźć można w sekcji raportu pt. Dane w przestworzach. Umowa a dane w chmurze W umowie o świadczeniu usług oraz w umowie SLA z dostawcą rozwiązań opartych o c h m u r ę obliczeniową należ y skoncentrować się na licznych zagadnieniach związanych z problematyką przetwarzania danych. Jest to kwestia niezwykle istotna, gdyż dane w chmurze obliczeniowej przechowywane są w ś r o d o w i s k u zewnętrznym, przez co ich właściciel oraz administrator nie mają nad nimi pełnej kontroli. Utrata danych może zaś nieść ze 7

11 sobą poważne konsekwencje gospodarcze oraz prawne, nawet w kontekście karnym (w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych). Prawa do danych Większość informacji, w szczególności tych wartościowych, ma możliwych do określenia właścicieli: dane osobowe są własnością osób, których dotyczą, a tajemnice handlowe należą do zawiadują cego nimi przedsiębiorstwa. Tym niemniej, by uniknąć nieporozumień, umowa powinna wyraźnie regulować kwestię prawa własności do danych przechowywanych w chmurze. Odbiorca powininen zadbać, by znalazła się w niej klauzula bezpośrednio stanowiąca, iż wszystkie dane, które umieści on w chmurze, będą jego wyłączną własnością. Odbiorca powinien również zwrócić uwagę na obecność w umowie klauzuli, na mocy której dostawca zobowiązuje się do niewykorzystywania danych umieszczonych w chmurze. Postanowienie takie ma za zadanie chronić odbiorcę przed używaniem jego danych np. w celach marketingowych; ułatwi ono również pociągnięcie dostawcy do odpowiedzialnoś ci prawnej i/lub wypowiedzenie umowy jeżeli dostawca nie będzie stosował się do tego zakazu. mieć umownie zapewnioną możliwość dostępu do danych, które umieścił w chmurze ułatwi mu to m.in. bezproblemową zmianę dostawcy usług oraz pomoże wyeliminować ryzyko zwią z a n e z e stosowaniem przepisów zagranicznych. Umowa powinna również regulować kwestię odzyskiwania danych po zakończeniu współpracy z dostawcą (brak tego rodzaju postanowień może poważnie naruszyć bezpieczeństwo przechowywanych danych). Wiele z umów dot. cloud computing uszczegóławia klauzule dotyczącego tego zafanienia pod kątem czasu, przez który dane będą zachowane 'do odbioru'. Spotkać się w nich można zarówno z konkretnie określoną ilością dni, tygodni lub miesięcy, przez okres których dane będą zachowane, lub z bardziej ogólnymi zapisami zobowią zują cymi dostawcę do przechowywania ich przez 'rozsądny z gospodarczego punktu widzenia okres'. Szczególną uwagę należy także zwrócić na procedury odzyskiwania danych po zakończeniu współpracy z dostawcą: wiele umów nakłada na odbiorcę obowiązek upomnienia się o dane przed upływem określonnego terminu. Brak dotrzymania takiego terminu skutkuje zazwyczaj permanentnym wykasowaniem danych z systemów dostawcy. Dost#p do danych Ochrona i wyciek danych W polskim prawie art. 222 ust. 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, iż właściciel rzeczy (czyli także danych) ma prawo żądać od osoby de facto władającej tą rzeczą do jej wydania. Tym niemniej, dostawca zawsze powinien Dane przechowywane w chmurze są często niezwykle wartościowe. Wprawdzie ich ochrona ostatecznie sprowadza się do odpowiednich zabezpieczeń technicznych, 8

12 umowa SLA precyzować powinna, w jaki sposób dostawca zobowiązany jest do ich bezpiecznego przetwarzania. Szczegółowe opisanie tej kwestii pomóc może m.in. przy ustalaniu winowajców potencjalnego wycieku. Wyciek danych może bowiem skutkować nie tylko utratą cennych informacji, lecz także naruszeniem cudzych danych osobowych. Podmiot przetwarzający (zazwyczaj dostawca rozwiązań w chmurze) może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku nie wypełnienia obowiązków dot. poziomów bezpieczeństwa określonych w ustawie, lecz administrator danych, czyli najczęściej odbiorca usług będzie pociągnięty do odpowiedzialności wraz z nim. W interesie odbiorcy zatem leży upewnienie się, iż dostawca jest solidny. Ewidentnym jest fakt, iż wyciek danych z chmury obliczeniowej prowadzić może do wielu komplikacji prawnych. W wielu umowach dostawcy wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność w takim wypadku, lecz nie koniecznie postanowienia takie będą miały moc prawną, w szczególności w przypadku, w którym wyciek taki będzie rezultatem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania ze strony dostawcy. ZABEZPIECZENIA W CENTRUM DANYCH znalazł się zapis obowiązujący dostawcę do przeprowadzania regularnych audytów bezpieczeństwa. Audyty powinny badać zgodność wprowadzonych zabezpieczeń z niezależ nymi standardami. Najpopularniejszym z nich jest zapewne SAS 70 (Statement on Auditing Standards No. 70: Service Organizations), czyli standard opracowany przez amerykański instytut księgowych AICPA. W Polsce audyty zgodne z SAS 70 przeprowadzane są m.in. przez firmę doradczą KPMG. ZABEZPIECZENIA WIRTUALNE Niestety, umowy dot. cloud computing bardzo mgliście określają poziom bezpieczeństwa wirtualnego. Znaleźć można w nich stwierdzenia takie jak rozsądne lub odpowiednie zabezpieczenia znaczenie takich określeń jest niezwykle mało precyzyjne. Dlatego też szukać należy konkretów np. wymogu kodowania SSL lub stosowania systemów typu firewall. Równie istotne jest tworzenie regularnych kopii zapasowych. Z umowy jasno powinno wynikać (1) z jaką częstotliwością kopie te będą wykonywane, (2) gdzie będą one przechowywane, (3) przez jaki okres będą one utrzymywane, oraz (4) na jakiej zasadzie będą one dostępne dla odbiorcy. Stosowanie odpowiednich ś r o d k ó w bezpieczeństwa w centrach danych powinno być nie tylko ogólnie przyjętym standardem, lecz również zobowiązaniem umownym (SLA). Wprowadzanie zabezpieczeń jest domeną specjalistów ds. IT, lecz prawnicy powinni zadbać o to, by w umowie podpisywanej z dostawcą cloud computing 9

13 Kontrakty transgraniczne W wielu przypadkach dostawca i odbiorca cloud computing mają swoją siedzibę w dwóch różnych państwach. Sytuacja ta jest ewidentna szczególnie w polskich realiach w naszym kraju funkcjonuje stosunkowo niewielu dostawców rozwiązań typu cloud, zaś najbardziej popularne systemy dostarczane są przez wielkie koncerny amerykańskie. Wybór jurysdykcji i prawa W większości międzynarodowych kontraktów dotyczących usług oferowanych w chmurze znaleźć można klauzule wyboru forum i prawa wybór ten niemal zawsze pada na sądy i prawo właściwe dla siedziby dostawcy. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i USA czy Chinach, klauzule tego rodzaju zawarte w umowach pomię dzy dwoma przedsiębiorstwami są respektowane przez sądy. Wbrew pozorom, klauzule te mają ogromne zanczenie jeżeli doszłoby do sporu pomiędzy spółką polską a np. amerykańską, zaś umowa przewidywałaby wyłączną jurysdykcję sądów amerykańskich, polska spółka musiałaby złożyć pozew w USA. Procesy międzynarodowe wiążą się z ogromnymi kosztami, które czę sto zniechęcają powodów do ich inicjowania. Również wybór prawa, pod które podlegać ma umowa, jest bardzo istotny. W zależności od obowiązującego reżimu prawnego pewne postanowienia mogą być uznane za obowiązujące, lub nieważne. Przykładem takiej sytuacji jest stosowanie wyżej opisanej klauzuli wypowiedzenia umowy w przypadku ogłoszenia upadłości przez jedną ze stron z punktu widzenia prawa polskiego nie ma ona żadnej mocy, zaś na przykład według prawa amerykańskiego jest dozwolona. Dywagują c n a d m i ę dzynarodowymi elementami kontraktów dot. usług w chmurze zwrócić również można uwagę na inny popularny rodzaj kluzuli tzw. severability clause. Severability clause to postanowienie, na mocy którego całość kontraktu pozostaje prawomocna, nawet jeżeli pewnej jego elementy są sprzeczne z przepisami prawa w kraju odbiorcy. Jak wspomniane zostało powyżej, dostawcy usług cloud, w szczególności ci najwięksi, nie godzą się w większości przypadków na zmianę standardowych postanowień umownych. Tym bardziej mał o prawdopodobna byłaby ich zgoda na zmianę postanowień dot. wyboru forum i prawa! Przed zawarciem takiego kontraktu należy przeanalizować więc, do jakiego stopnia prawdopodobne będzie wystąpienie związanego z nim sporu oraz do jakiego stopnia usługi dostawcy będą krytyczne dla operacji odbiorcy. 10

14 Regulacje dot. wyboru prawa i jurysdykcji Wybór jurysdykcji i prawa właściwego w sprawach umownych jest regulowany przez szereg konwencji oraz aktów prawnych. W Polsce najważniejszymi aktami tego typu są rozporzą dzenia Unii Europejskiej: Rozporządzenie nr 44/2001 ( Bruksela I ), koncentrujące się na kwesti jurysdykcji, oraz Rozporządzenie nr 593/2008 ( Rzym I ) dotyczące wyboru prawa właściwego. Obie regulacje stosuje się w sprawach dotyczących podmiotów mających swoją siedzibę w krajach członkowskich UE. Rozporządzenie Bruksela I zezwala stronom na dokonanie wyboru jurysdykcji samodzielnie (art. 23). Chociaż znaczna część dostawców w chmurze zawiera klauzule wyboru jurysdykcji, warto zdawać sobie sprawę z regulacji prawnych, które mają zastosowanie w przypadku braku dokonania takiego wyboru. Art. 5 ust. 1 Rozporządzenia stanowi, iż prawem właściwym dla kontraktów usługowych jest prawo państwa, w którym usługa ma być dostarczona. W praktyce, oznacza to najczęściej, iż będzie to prawo państwa, w którym siedzibę ma odbiorca usług w chmurze. Rozporządzenie Rzym I do wyboru prawa właściwego podchodzi bardzo liberalnie: w większości przypadków, strony mają prawo do dokonania wyboru prawa właściwego według własnych ustaleń (art. 3). W praktyce, większość umów o usługi w chmurze zawiera klauzule wyboru prawa. Jeżeli jednak klauzula taka nie jest obecna, art. 4 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia dokonuje tego wyboru za strony - w takim przypadku, prawem właściwym jest prawo państwa, w którym dostawca usług ma swoją siedzibę. Jak wspomniano powyżej, obie regulacje mają zastosowanie w sprawach, w których stronami są podmioty mające siedzibę w Unii Europejskiej. W sprawach dotyczących wyboru jurysdykcji, w których stroną jest podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w Norwegii, Szwajcarii lub na Islandii - zastosowanie będzie miała Konwencja Lugano z 1986, której postanowienia są bardzo podobne do tych zawartych w Rozporządzeniu Bruksela I. Jeżeli stroną w sprawie jest inne państwo - zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu postępowania cywilnego, które artykułem 1104 zezwalają na wybór jurysdykcji innej niż polska. W sprawach dotyczących wyboru prawa, w których przynajmniej jedna ze stron nie ma swojej siedziby w Unii Europejskiej, stosuje się przpisy polskiej Ustawy prawo międzynarodowe prywatne z 1965 roku. Art. 25 ust. 1 zezwala na dokonanie wyboru prawa właściwego. Art. 27 ust. 1 pkt. 2 stanowi natomiast, iż jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa, prawem właściwym będzie prawo państwa, w którym siedzibę ma przyjmujący zlecenie (czyli dostawca usług w chmurze). Warto zaznaczyć, iż jeżeli zastosowania nie mają rozporządzenia UE lub konwencje międzynarodowe, dojść może do konfliktu praw - sytuacji, w której wewnętrzne przepisy dwóch państw wyznaczają dwa różne reżimy prawne lub jurysdykcje. Konflikty praw są problemami skomplikowanymi, a co za tym 11

15 idzie - ich rozwiązanie jest czasochłonne i kosztowne. Zaleca się więc stosowanie klauzul wyboru prawa i jurysdykcji, które pozwalają na ich uniknięcie. Podwykonawcy Dostawcy rozwiązań w modelu cloud computing bardzo często korzystają z zewnę trznych podwykonawców zapewniających im wsparcie infrastrukturalne przestrzeń wewnątrz 'farm serwerów', czyli ogromnych centrów danych funkcjonujących w Europie, USA, ale i w Chinach czy Indiach jest chętnie wykorzystywana zarówno przez mniejsze firmy, jak i gigantów pokroju Google. I chociaż jest to praktyka powszechnie stosowana, to kontrakty na usługi w chmurze tylko niekiedy zawierają wzmianki na ten temat. Te które to czynią, ograniczają się przeważnie do stwierdzenia, iż dostawca upewni się, iż infrastruktura jego podwykonawców zapewnia bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez podwykonawców w systemie cloud ujęte zostało w sekcji kluauzle modelowe UE poniżej. 12

16 !"#$%&'()*(%+(,-&.(/+0(1-*(2&$%-*(34)(1-5676'(506( 2&$%-*(8-&(4,-*9+:(,9%;(409%;<;=+1-4(=:+81*76( 3+5(,96=+$%*1-*(=:+81*3(*/*5096=1-(-( 0:4<+>%*1-*'()*(3*80(<-(61+(1-*%2&$1+'(26(<48%&( <-*.(1-*,9%*9=+1;($680&,($6(,9#$4B!"#$%&"'($))*"+,-*"./(0$1$2)!"#$%& '()$*+&,()"-.

17 W świecie, w którym największą wartość stanowi informacja, jej bezpieczeństwo jest priorytetem. Nie jest to problem prosty: informacja przepływa bowiem pomiędzy osobami, przedsiębiorstwami, krajami i kontynentami z niewyobrażalną prędkością. Odeszły w niepamięć czasy, w których informacja przechowywana była wyłącznie w przepełnionych segregatorami archiwach. Dzisiaj jest ona najczęściej zapisywana elektronicznie, a następnie gromadzona w archiwach wirtualnych i przekazywana za pomocą internetu. Jeszcze całkiem niedawno cenne informacje, see wzglę dów bezpieczeń stwa przechowywane były tradycyjnie w starannie dobranych i dobrze chronionych centrach danych. Kiedy na rynku pojawiły się rozwiązania tańsze, pozwalające na przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej, specjaliści i menadżerowie rozpoczęli trwającą do dzisiaj dyskusję na temat zalet i wad korzystania z tej nowej jakości. Problemem stało się pytanie: czy dane w chmurze są bezpieczne? Czy ograniczenie kosztów usprawiedliwia umieszczanie cennych informacji w całkowicie obcym środowisku? Jakie ryzyka prawne pojawiają się wraz z umieszczeniem danych w systemie cloud? Przetwarzanie oraz ochrona danych Bezpieczne przetwarzanie danych jest problemem niezwykle istotnym, szczególnie w kontekście internetu, w którym dane nie mają postaci fizycznej i mogą być kopiowane, analizowane i udostępniane bez wiedzy ich właścicieli. Bezpieczeństwem danych zajmują się zarówno prawnicy, jak i informatycy czy wręcz prywatne firmy ochroniarskie hakerzy i wirtualni kryminaliści nie przejmują się przecież prawnymi restrykcjami. Tym niemniej, prawo odgrywa ważną rolę w tej dziedzinie: stara się ono zapobiegać wyciekom danych poprzez minimalizację ryzyka nakł ada ono obowią z e k u t r z y m y w a n i a p e w n y c h s t a n d a r d ó w bezpieczeń s t w a p r z e z p o d m i o t y przetwarzające informacje. Dlatego też dostawcy rozwiązań cloud computing muszą stosować się do licznych regulacji, które niekiedy utrudniają ich działalność. Dwa rodzaje danych Na samym początku dywagacji na temat ochrony danych, należy rozróżnić dwa rodzaje danych, o których mówi prawo: danych osobowych i pozostałych danych. Dane osobowe, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 13

18 możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.. Większość odbiorców rozwiązań cloud computing będzie więc umieszczać w chmurze pewnego rodzaju dane osobowe. Dane osobowe Kwestie dotyczące danych osobowych regulowane są w polskim prawie Ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku ( UODO ), zgodną z wytycznymi unijnej dyrektywy 95/46/EC regulują cej bezpieczeństwo danych osobowych. Polskie przepisy są więc znacznie w tym względzie zbliżone do przepisów w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Polska ustawa definiuje przetwarzanie danych osobowych jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. chmury, zaś rolę przetwarzającego ich dostawca. W niektórych umowach znaleźć można wręcz wyraźne zapisy w ten sposób określające role stron. Należy tu zwrócić baczną uwagę na zapisy umowy: jeśli dostawca usług określa środki i nawet w pewnym stopniu cele przetwarzania, będzie najprawdopodobniej uznany przez organy odpowiedzialne za ochronę danych za administratora. Podczas gdy obowiązki i rola administratora są szczegółowo opisane w ustawie, te same kwestie są luźniej zdefiniowane w kontekście przetwarzającego (jak stanowi art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, jego obowiązki powinny być zdefiniowane w umowie z administratorem). Wyjątkiem jest jedynie nałożony przez art. 31 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy na podwykonawcę obowiązek utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. REJESTRACJA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH Zarówno w dyrektywie, jak i w polskiej ustawie rozróżnić można trzy rodzaje podmiotów zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych: 1. osoba, której dane dotyczą 2. administrator danych, który kontroluje cele i środki przetwarzania 3. przetwarzający dane, który wykonuje polecenia administratora W k o n t e k ście cloud computing rolę administratora pełni najczęściej odbiorca usług dystrybuowanych w środowisku Zgodnie z art. 40 UODO, Administrator ma obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji przez Generalness Inspector ds. Ochrony Danych Osobowych (GIODO), zanim rozpocznie przetwarzanie zawartych w nim danych. Zbiór danych osobowych to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Zbiór danych do rejestracji można zgłosić online, przy pomocy formularza dostępnego na stronie GIODO. Gdy zbiór zostanie 14

19 zarejestrowany, administrator ma obowiązek powiadamiania GIODO o wszelkich wprowadzonych doń zmianach (ma na to 30 dni od momentu wprowadzenia zmian). Rejestracja zbiorów danych osobowych jest często uznawana za niewspółmierne utrdunienie administracyjne, lecz jak stwierdził pod koniec 2010 roku GIODO, jest ona konieczna również w kontekście cloud computing. Brak rejestracji skutkować może nałożeniem grzywny lub ograniczeniem albo pozbawieniem wolności administratora do jednego roku. ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ OCHRONY UODO nakłada na administratora obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Szczegółowe zasady regulujące ten obowiązek opisane są w rozdziale 5 UODO, oraz w przypadku przetwarzania danych w systemach informatycznych - w rozporzą dzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Na stronie edugiodo znaleźć można czytelne tabele przedstawiają ce najważ niejsze zał o ż enia wyż ej wspomnianego rozporządzenia: https:// edugiodo.giodo.gov.pl/mod/resource/ view.php?id=39. Pozosta!e dane Kwestia przetwarzania danych, które nie stanowią danych osobowych, nie jest bezpośrednio uregulowana prawnie. Dane takie jak tajemnice przedsiębiorstwa (know how czy biznes plany) są ogólnie chronione Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; ponadto, kompilacje danych mogą być chronione Ustawą o bazach danych. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skupia się n a o c h r o n i e t a j e m n i c przedsiębiorstwa przed ich ujawnianiem lub eksploatacją bez zgody ich właściciela. Tajemnica przedsiębiorstwa zdefiniowana jest w art jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, t e c h n o l o g i c z n e, o r g a n i z a c y j n e przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.. Według polskiego prawa dostawca rozwiązań cloud nie może więc korzystać z poufnych informacji umieszczonych w chmurze przez jego klientów. W niektórych przypadkach informacje zawarte w chmurze mogą być również chronione jako bazy danych. Jeżeli klucz, wedł ug którego dane są w bazie usystematyzowane wykazuje pewne cechy twórcze, baza ta może być chroniona prawami autorskimi. W konsekwencji, jej autor posiada doń zarówno prawa materialne (zbywalne) i niematerialne (niezbywalne). Jeżeli klucz struktury bazy nie ma twórczego charakteru, baza chroniona będzie Ustawą o ochronie baz danych z 2001 roku. Tym 15

20 niemniej, pamiętać należy, iż baza danych musi składać się z uporządkowanych według klucza informacji. Baza danych została zdefiniowana w Art 2.1. ustawy o ochronie baz danych Baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiał ów i elementów zgromadzonych wedł ug okreś lonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartością. Za skutki naruszenia tajemnicy informacji poufnej może być bowiem odpowiedzialny zarówno odbiorca rozwiązania w chmurze (który jest ich administratorem), jak i jego dostawca (zarówno na mocy prawa, jak i umowy). Dlatego też odbiorca zamierzający umieszczać w środowisku cloud poufne informacje należące do podmiotów trzecich powinien koniecznie upewnić się, iż będą one tam bezpieczne, oraz iż te podmioty wyraziły na to zgodę. Pochodzenie danych Rozważając p r o b l e m a t y k ę danych w środowisku cloud, należy również zwrócić uwagę na inne kryterium podziału danych: ich pochodzenie. W chmurze przechowywane są bowiem zarówno dane należące do odbiorcy (np. kopie zapasowe dokumentacji), jak również dane podmiotów trzecich jego klientów, pracowników, partnerów czy podwykonawców. Przyjąć należy, iż odbiorcy, którzy umieszczają w chmurze dane podmiotów trzecich, mają do tego prawo wynikać ono może przede wszystkim z osobnych umów, które zezwalają odbiorcy na przechowywanie i przetwarzanie danych, również na zasadzie outsourcingu. Kwestia pochodzenia danych ma jednak praktyczne znaczenie, w szczególności w sytuacjach krytycznych, np. w przypadku wycieku sensytywnych danych należących do podmiotów trzecich. 16

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r.

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. Spis treści Definicje... 2 Wstęp... 3 I. Wprowadzenie... 5 Pieniądze usieciowione... 6 Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut... 9 Czy Bitcoin poddaje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo